Page 1

K AKSOISTUTKINTO 2019 – 2020


Sisältö: Sedun opot Suunnittelu ja taitto: Riima, Sonja Hyvärinen Paino: Waasa Graphics Oy


SISÄLTÖ

KAKSI TUTKINTOA RINNAKKAIN........................................................................................................ 2 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE ............................................................................ 3 LUKION OPETUSSUUNNITELMA .........................................................................................................4 OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN ..............................................................6 OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN ............................................................................................................8 ▪▪ O piskeluaika.............................................................................................................................................8 OMA OPISKELUSUUNNITELMA ...........................................................................................................8 ▪▪ A rviointi......................................................................................................................................................8 ▪▪ Monimuoto- ja itsenäisen opiskelun mahdollisuudet ...........................................................9 YLIOPPILASTUTKINNON KOKEET ......................................................................................................9 ▪▪ K ompensaatio........................................................................................................................................ 10 KAKSOISTUTKINNON TOTEUTTAMINEN ERI TOIMIPISTEISSÄ ...........................................12

▪▪ Sedu Ilmajoki ..............................................................................................................................12 ▪▪ Sedu Kurikka ..............................................................................................................................12 ▪▪ Sedu Lappajärvi .........................................................................................................................12 ▪▪ Sedu Lapua..................................................................................................................................13 ▪▪ Sedu Seinäjoki............................................................................................................................13 - Kaikkia kaksoistutkintolaisia koskevat käytänteet........................................................13 - Alakohtaiset käytänteet.........................................................................................................14 ▪▪ Sedu Ähtäri..................................................................................................................................14

OPINTO-OHJAUS......................................................................................................................................18 ▪▪ Sedun opot .............................................................................................................................................. 18 SEDUN YKSIKÖT JA KOULUTUS 2019 ........................................................................................... 20

1


KAKSI TUTKINTOA RINNAKKAIN

Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon rinnakkain suorittaminen on hyvä vaihtoehto niille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita sekä kädentaitojen että teoreettisten aineiden opiskelusta ja joilla on riittävän hyvät lähtötiedot perusopetuksesta (suosituksena vähintään arvosana 7 kirjoitettavista aineista). Ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on yleinen jatko-­opintokelpoisuus, mutta kahden tutkinnon suorittaminen parantaa jatko-opintovalmiuksia ja lisää mahdollisuuksia saada hyviä kesätyö- ja harjoittelupaikkoja jatko-opintojen aikana. Kaksoistutkinto on erittäin hyvä pohja ammattikorkeakouluopintoihin, koska opiske­ lija osaa ammatin perusasiat ja sen lisäksi mm. äidinkieltä, kieliä ja matematiikkaa lukiotasoisesti. Myös työelämä tarvitsee kielitaitoisia ammattilaisia.

Ammatillisen perustutkinnon ja yo-tutkinnon rinnakkain suorittamista kutsutaan usein puhekielessä kaksoistutkinnoksi. Ammatillista tutkintoa opiskellessasi voit suorittaa osan perustutkintoon kuuluvista opinnoista lukiossa ja osallistua ylioppilastutkinnon kokeisiin. Suoritettuasi ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilaskirjoitukset hyväksytysti olet ylioppilas. Tällöin saat ammatillisen perustutkintotodistuksen ja ylioppilastodistuksen, mutta et lukion päättötodistusta. Jos haluat myös lukion päättötodistuksen (75 kurssia), sinun on opiskeltava kaikki lukion pakolliset kurssit (47–51 kurssia) ja vähintään 10 syventävää lukiokurssia. Saadaksesi Seinäjoen lukiosta päättötodistuksen sinun pitää tehdä hakemus aikuislinjan opiskelijaksi. Tällöin suoritat aikuislinjan oppimäärän (44 kurssia, joista 33 kurssia on pakollisia).

Huom! Jos aloitat ylioppilas­ kirjoitukset vasta keväällä 2022, kirjoitat vähintään viisi ainetta.

Lukio-opintoja voit suorittaa lukioiden kurssitarjottimien puitteissa kaikissa niissä lukioissa, joilla on yhteistyösopimus Sedun kanssa. Erilaiset jaksojärjestelmät Sedussa ja lukioissa eivät estä kahden tutkinnon suorittamista.

2


Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 145 OSP

Tutkinto- ja osaamisalakohtaiset opinnot ▪▪ pakolliset tutkinnon osat ▪▪ valinnaiset tutkinnon osat YHTEISET TUTKINNON OSAT 35 OSP

(pakolliset 26 osp, valinnaiset 9 osp)

▪▪ Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 11 osp - viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä - viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä - viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä - toiminta digitaalisessa ympäristössä - taide ja luova ilmaisu ▪▪ Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 6 osp - matematiikka ja matematiikan soveltaminen - fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen ▪▪

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen vähintään 9 osp - yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen - työelämässä toimiminen - opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet - yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta - työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen - kestävän kehityksen edistäminen

Lukio-opintoja voi tunnustaa yhteisiin tutkinnon osiin OPH:n taulukon mukaisesti (Yhteiset tutkinnon osat -taulukko sivulla 6-7) sekä ammatillisiin tutkinnon osiin suoritettavasta tutkinnosta riippuen enintään 15 tai 25 osp.

3


LUKION OPETUSSUUNNITELMA Lukio-opinnot muodostuvat pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Ylioppilastutkinnon koe perustuu lukion pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Lukiossa järjestettävistä soveltavista kursseista kaksoistutkintoa opiskelevat suorittavat yleensä vain yo-kirjoituksiin valmentavia kursseja. OPPIAINE

PAKOLLISTEN SYVENTÄVIEN KURSSIEN KURSSIEN LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ

Äidinkieli ja kirjallisuus Toinen kotimainen kieli, ruotsi, A-taso Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B-taso Englanti, A-taso Matematiikka, yhteinen opintokokonaisuus Matematiikka, pitkä oppimäärä Matematiikka, lyhyt oppimäärä Biologia Maantiede Fysiikka Kemia Uskonto, ev.lut. Elämänkatsomustieto Filosofia Historia Yhteiskuntaoppi Psykologia Terveystieto Musiikki Kuvataide Liikunta Opinto-ohjaus

6 3 6 2 5 2 6 2 1 9 3 5 2 2 3 1 3 1 6 1 4 2 4 2 4 2 2 3 3 3 1 1 4 1 2 1-2 2 1-2 2 2 3 2

Lukiossa suoritetut opinnot tunnustetaan osaksi ammatillista perustutkintoa. Useimmat kaksoistutkintolaiset opiskelevat lukiossa 25–32 kurssia. Kurssimäärä riippuu oppiainevalinnoista.

4


6

Toinen kotimainen kieli

kaksi kurssia A-oppimäärän pakollisista kursseista 1-6 tai kolme kurssia B1 yksi kurssi A-oppimäärän pakollisista oppimäärän pakollisista kursseista 1-5 kursseista 1-6 tai B1 -oppimäärän lukion pakollisissa kursseissa pakollisista kursseista 1-5 ei ole vastaavaa kurssia

yksi kurssi A-oppimäärän pakollisista kursseista 1-6 tai B1 -oppimäärän pakollisista kursseista 1-5

Toinen kotimainen kieli

Vieras kieli

neljä kurssia pakollisista kursseista 1-6

neljä kurssia pakollisista kursseista 1-6

LUKION TUNTIJAON (VnA942/2014) JA LUKION OPS:N PERUSTEIDEN 2015 MUKAISET KURSSIT

Äidinkieli ja kirjallisuus

OPPIAINE

Äidinkieli ja kirjallisuus

OPPIAINE

LUKION TUNTIJAON (VnA942/2014) JA LUKION OPS:N PERUSTEIDEN 2015 MUKAISET KURSSIT

Viestintä Viestintä-jajavuorovaikutus vuorovaikutusosaaminen, äidinkielellä, 11 osp - suomi PAKOLLISET VALINNAISET - saame OSP OSP 4 - viittomakieli - opiskelijan oma äidinkieli Viestintä ja vuorovaikutus - suomi toisena kielenä äidinkielellä, - suomi viittomakielisille romani - saame 4 - viittomakieli Viestintä ja vuorovaikutus - opiskelijan oma äidinkieli toisella kotimaisella kielellä, 1 - suomi toisena kielenä ruotsi - suomi viittomakielisille -Viestintä romani ja vuorovaikutus vieraalla kielellä 3 Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, 1 Toiminta digitaalisessa ruotsi 2 ympäristössä

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON YHTEISET PAKOLLISET TUTKINNON OSAT JA NIIDEN OSA-ALUEET (osp)VALINNAISET OSP OSP

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON YHTEISET TUTKINNON OSAT JA NIIDEN OSA-ALUEET (osp)

HUOM! Taulukko muokattu OPH:n uuden osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen määräyksen Taulukko 2 mukaisesti, ks. http://www.oph.fi/download/190377_Maarays_OPH-501-2018_OSTU.pdf

YHTEISET TUTKINNON OSAT (YTO) 35 OSP PAKOLLISET 26 OSP, VALINNAISET 9 OSP

Lukiossa opiskellaan kirjoitettavat aineet ja lisäksi muita yhteisiä tutkinnon osia opetuspisteen ohjeiden mukaisesti. Lukio-opintoja voidaan tunnustaa ammatilliseen perustutkintoon seuraavasti:

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN


7

LI1 tai LI2 OP2

TE1 lukion pakollisissa kursseissa lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavaa kurssia ei ole vastaavaa kurssia LI1 tai LI2

TE1

lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavaa kurssia

Liikunta Opinto-ohjaus

Terveystieto -----

Terveystieto

---

Kestävän kehityksen edistäminen

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen Kestävän kehityksen toiminta edistäminen Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Työkyvyn ja urasuunnitteluhyvinvoinnin Opiskeluylläpitäminen valmiudet

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen Työelämässä toimiminen toiminta

Opiskelu- ja urasuunnitteluYhteiskunnassa ja kansalaisena valmiudet toimiminen

26

1

26 2

1 1

1 2

21

21

Työelämässä toimiminen 2 Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

Yhteiskunta-jajakemialliset työelämäosaaminen, 9 osp Fysikaaliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 2 Yhteiskunnassa ja kansalaisena 2 toimiminen

2 4

Lukio-opintoja voidaan tunnustaa myös yhteisten tutkinnon osien valinnaisiin (0-9 osp) sekä ammatillisiin tutkinnon osiin (5-15 osp), jolloin yksi lukiokurssi vastaa 1,5 osaamispistettä.

lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavaa kurssia

---

Liikunta

OP2ja YH2 YH1

lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavaa kurssia

YH1 ja YH2

Matematiikka ja matematiikan Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt soveltaminen ja niiden soveltaminen

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp Toiminta digitaalisessa 2 ympäristössä Matematiikka ja matematiikan Taide ja luova ilmaisu soveltaminen 1 4 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp

lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavaa kurssia matematiikan yhteinen opintokokonaisuus lukion pakollisissa kursseissa MAY1 sekä kaksi kurssia pitkän matematiiei ole vastaavaakursseista kurssia MAA2-MAA10 kan pakollisista tai kolme kurssia lyhyen matematiikan pakollisista kursseista MAB2-MAB6 matematiikan yhteinen opintokokonaisuus MAY1 sekä kaksi kurssia pitkän matematiikan pakollisista kursseista MAA2-MAA10 tai kolme kurssia lyhyen matematiikan pakollisista kursseista MAB2-MAB6

31

Viestintä ja vuorovaikutus Taide ja luova ilmaisu vieraalla kielellä

kaksi kurssia A-oppimäärän pakollisista lukion pakollisissa kursseissa kursseista 1-6 tai kolme kurssia B1 ei ole vastaavaa kurssia kursseista 1-5 oppimäärän pakollisista

Opinto-ohjaus Yhteiskuntaoppi

-----

Yhteiskuntaoppi Kemia

Fysiikka

---

Kemia

Matematiikka Fysiikka

Matematiikka

Vieras kieli

9


OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN

OPISKELUAIKA

Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittaminen kestää 3-4 vuotta. Tämä voi edellyttää työelämässä oppimista kesälomien aikana.

Huom! Hyödynnä oppisopimus kesällä

OMA OPISKELU­SUUNNITELMA

Opinto-ohjaaja ja vastuuohjaaja laativat yhdessä kaksoistutkinto-opiskelijan kanssa suunnitelman (HOKS) opintojen toteuttamisesta Sedussa ja yhteistyölukiossa. Opiskelija on itse vastuussa opintojensa etenemisestä ja osaamispisteiden kertymisestä.

ARVIOINTI

Ammatilliset perusopinnot arvioidaan asteikolla 1-5. Lukioiden käytössä on 4-10 arviointiasteikko.

ARVIOINTIASTEIKKO 1-5 5-10 kiitettävä 5 hyvä 4 hyvä 3 tyydyttävä 2 tyydyttävä 1

8

erinomainen 10 kiitettävä 9 hyvä 8 tyydyttävä 7 kohtalainen 6 välttävä 5


Opiskelijat seuraavat lukio-opintojensa etenemistä suoraan lukion Wilmasta. Lukiossa suoritetut opinnot siirretään Sedun opiskelijahallintojärjestelmään osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeen mukaan. Jos jostakin lukion kurssista tulee hylätty arviointi, kurssin saa uusia kaksi kertaa uusintakoepäivänä (Seinäjoen ja Nurmon lukioissa vain yksi uusintakerta). Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua määräpäivään mennessä Wilman kautta. Hyväksytysti suoritetun kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa lukion ilmoittamana hyväksyttyjen kurssien uusintakoepäivänä.

MONIMUOTO- JA ITSENÄISEN OPISKELUN MAHDOLLISUUDET

Verkko-opiskeluna suoritettu kurssi tarjoaa mahdollisuuden opiskella ja tehdä kurssiin liittyviä tehtäviä esimerkiksi työelämässä oppimisen aikana. Esimerkiksi Seinäjoen lukion aikuislinja tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa osan opinnoistaan etänä. Tieto etäopiskelumahdollisuuksista löytyy lukioiden kotisivuilta tai lukioiden opettajilta. Lukiosta riippuen on mahdollista suorittaa jonkin verran monimuoto- ja itsenäisiä kursseja.

YLIOPPILASTUTKINNON KOKEET

Yhden pakollisen kirjoitettavan aineen on oltava laaja, esim. pitkä matematiikka, A-englanti tai A-ruotsi. Tulevan uuden lain mukaan (1.8.2019 alkaen) jos aloitat yo-kirjoitukset keväällä 2022 tai myöhemmin, sinun tulee kirjoittaa viisi pakollista ainetta.

Ylioppilaskirjoitukset perustuvat lukion pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Ylioppilaskirjoitukset voi hajauttaa enintään kolmelle peräkkäiselle kirjoituskerralle. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran yo-kirjoituksiin.

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kevään ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan kirjallisesti edellisen vuoden marraskuussa ja syksyn ylioppilaskirjoituksiin toukokuussa. Saat tarkemmat tiedot ylioppilastutkinnon ilmoittautumiseen lukion kotisivuilta, Wilmasta, opinto-ohjaajilta ja yo-infoista.

Ylioppilastutkinnon suorittamiseksi tulee kirjoittaa hyväksytysti neljä pakollista ainetta. Näiden lisäksi voi osallistua ylimääräisiin yo-tutkinnon kokeisiin. Äidinkieli on aina pakollinen, muut kolme pakollista valitaan seuraavista: matematiikka, vieras kieli, toinen kotimainen kieli, reaaliaineen koe.

9


Syksystä 2019 alkaen hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kolme kertaa tätä tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Jos siis opiskelija ajoittaa tutkinnon suorittamisen kolmeen perättäiseen tutkintokertaan ja viimeisellä näistä tutkintokerroista tulee hylätyksi jossakin pakollisessa kokeessa, hän saa uusia hylätyn kokeensa vielä kolme kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana.

Huom! Hyväksytyn ylioppilas kokeen saa uusia rajoituksetta syksystä 2019 alkaen. KOMPENSAATIO

Jos opiskelija on saanut hylätyn yhdestä pakollisesta kokeesta, kompensaation avulla voi silti tulla ylioppilaaksi muista yo-kokeista saatujen kompensaatiopisteiden perusteella. Kompensaatiopisteitä saat kaikista kirjoitetuista aineista, myös ylimääräisistä. Kysy asiasta lisää lukion opolta tai katso osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi

Hylätyksi katsotaan myös sellainen koe, johon opiskelija on ilmoittautunut, mutta jättänyt ilman erityisen painavaa syytä saapumatta tai jossa opiskelija ei ole jättänyt suoritustaan arvosteltavaksi. Jos opiskelija syyllistyy vilpilliseen menettelyyn tai muutoin törkeästi rikkoo järjestystä, kaikki kyseisen tutkintokerran kokeet katsotaan hylätyiksi.

10


KAKSOISTUTKINNON TOTEUTTAMINEN ERI TOIMIPISTEISSÄ

lun yleensä hajauttaen kahdelle kirjoituskerralle. Kurikan toimipisteen opinto-ohjaaja avustaa opiskelijaa toimivan kokonaisuuden suunnittelussa ja samalla huomioidaan lukio-opintojen yhteensovittaminen ammatillisten opintojen kanssa.

SEDU ILMAJOKI

Sedun Ilmajoentien (maatalous) yhteistyökumppanina toimii Ilmajoen lukio. Opiskelijat osallistuvat lukio-opetukseen henkilökohtaisen opiskeluohjelmansa mukaan. Kaksoistutkinnon opiskelijat voivat valita yksittäisiä lukiokursseja jaksokohtaisesti. Vaihtoehtoisesti on mahdollisuus opiskella lukiolla kaksi kokonaista jaksoa lukuvuodessa. Kaksoistutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää työpaikalla tapahtuvan oppimisen sijoittamista kesäajalle.

Jokaisen lukuvuoden alussa opiskelija valitsee ko. lukuvuoden jaksoilla opiskeltavat lukioaineet. Yleinen käytäntö on, että opiskelija valitsee jokaiselle lukion jaksolle keskimäärin 2 lukiokurssia eli opiskelija on joka viikko keskimäärin 12 h lukiolla. Näin opiskelija saa tarvittavan opin, ja ammatin opiskelu onnistuu lukio-opintojen ohella. Opiskelija tekee vastuuohjaajan kanssa aina lukion jakson vaihtuessa lukio-opiskelut ja ammatilliset opiskelut yhdistävän lukujärjestyksen.

SEDU RENGONHARJU (logistiikka ja maarakennus) kaksoistutkintolaiset opiskelevat lukio-opintoja pääasiassa Seinäjoen lukiolla siten, että jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka mukaan edetään. Lukiolla opiskellaan kokonaisia lukion jaksoja, keskimäärin kaksi jaksoa lukuvuodessa. Lisäksi yksittäisiä lukion kursseja voi opiskella Seinäjoen lukion aikuislinjalla iltaopintoina.

SEDU LAPPAJÄRVI

Lappajärven toimipisteen kaksoistutkintolaiset opiskelevat Lappajärven lukiossa ja suositeltavat kirjoitettavat aineet ovat äidinkieli, englanti, lyhyt matematiikka ja terveystieto. Lukio-opinnot suunnitellaan aina opiskelijakohtaisesti. Kaksoistutkinnon suorittaminen edellyttää siirtymisiä lukion ja Sedun välillä myös keskellä päivää.

SEDU KURIKKA

Yhteistyökumppanina toimii samalla kampuksella sijaitseva Kurikan lukio. Opiskelijat valitsevat opiskelun alussa kirjoitettavat aineensa ja suunnittelevat alustavan yo-kirjoitusaikatau-

12


Teknologia (esim. autoala, elintarvikeala, kone- ja tuotantotekniikka, logistiikka, pintakäsittelyala, rakennusala (talonrakentaja, maarakennuskoneenkuljettaja), sähkö- ja automaatioala, talotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka) ▪▪ äidinkieli/suomi toisena kielenä, pakollinen ▪▪ matematiikka ▪▪ englanti ja ▪▪ kaksi seuraavista: fysiikka, ruotsi, yhteiskuntaoppi, terveystieto

SEDU LAPUA

Lapuan toimipisteessä voi valita Lapuan lukiosta neljän lukioaineen (äidinkieli, englanti, lyhyt matematiikka sekä ruotsi tai terveystieto) paketin ja osallistua näiden aineiden ylioppilaskokeisiin. Lukio-opinnot pyörivät ammatillisten opintojen ohessa koko ajan ja opetus järjestetään Sedu Lapuan ja Lapuan lukion yhteisellä kampuksella. Lukio-opinnot etenevät myös työelämässä oppimisen aikana. Opiskelijoita ohjataan hankkimaan työpaikka koulun läheltä niin, että he pystyvät käymään lukiotunneilla myös työelämässä oppimisen aikana.

Palvelu (esim. hius- ja kauneudenhoitoala, liiketoiminta, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, ravintola- ja cateringala, sosiaali- ja terveysala, tekstiili- ja muotiala, tieto- ja viestintätekniikka) ▪▪ äidinkieli/suomi toisena kielenä, pakollinen ▪▪ matematiikka ▪▪ englanti ja ▪▪ kaksi seuraavista: psykologia, ruotsi, yhteiskuntaoppi, terveystieto

SEDU SEINÄJOKI KAIKKIA KAKSOISTUTKINTOLAISIA KOSKEVAT KÄYTÄNTEET:

Seinäjoella Sedun opiskelijat suorittavat lukio-opintoja Seinäjoen ja lähialueiden lukioissa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Lukioissa opiskellaan kokonaisia lukion jaksoja, vaikka Sedun ja lukioiden jaksojärjestelmät ovat erilaisia.

Huom! Näitä tarjotaan Seinäjoella päivälukiossa, ja muita sinua kiinnostavia lukioaineita voit opiskella Seinäjoen aikuislukiossa. Nurmon lukiossa jakson tarjonta rajaa valinnanmahdollisuudet.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jota päivitetään opintojen edetessä. Lukuvuosittain on 2 lukiojaksoa, jolloin opiskelija on koko ajan lukiolla.

Jos opiskelija haluaa kirjoittaa pitkän matematiikan ja/tai fysiikan, suurin osa kursseista on opiskeltava Seinäjoen lukion aikuislinjalla, koska kyseisten aineitten suuri kurssimäärä ei sovi kaksoistutkintolaisen päivälukiojaksoihin. Aikuislinjan opetus järjestetään iltapäivisin tai iltaisin kahtena päivänä viikossa. Tästä johtuen maakunnasta päivittäin linja-autoilla tai junalla kulke-

Kirjoitettavat aineet Seinäjoen päivälukiossa kurssitarjotin mahdollistaa ensisijaisesti seuraavien kirjoitettavien aineiden opiskelun

13


vat joutunevat joskus järjestämään kulkemisen omin kyydein. Seinäjoen lukiossa matematiikan pitkän oppimäärän aloittavien kaksoistutkinto-opiskelijoiden tulee valita lukion 1. jakson aikuislinjalta MAY01 kurssi. Ota yhteyttä Sedu-opoon ennen lukuvuoden alkua elokuussa.

jäävä työelämässä oppiminen näyttöineen tehdään ensimmäisen vuoden aikana 2pv/vko työelämässä tiettyinä aikoina. Toisen ja kolmannen vuoden lukiojaksot riippuvat opiskelijan tekemistä opintopolkuvalinnoista (1-3 jaksoa vuodessa), ja alle jäävät työelämässä oppimisen jaksot tehdään loma-aikoina ja/tai ammatillisten opintojen jälkeen neljäntenä vuonna. Opinnot suunnitellaan henkilökohtaisesti.

Sähköisten kirjoitusten takia kaksoistutkintoa suorittavan tulee hankkia oma tietokone. Laitevaatimukset tulee tarkistaa lukion sivuilta.

SEDU ÄHTÄRI

Ähtärin toimipisteessä opiskelijat valitsevat opintojen alussa kirjoitettavat aineet Ähtärin lukiosta. Lukion ainevalintoja ei ole rajattu. Sedun ja lukion opinto-ohjaajat avustavat opiskelijaa toimivan kokonaisuuden suunnittelussa.

Seinäjoen kaksoistutkintolaisten opintoohjaaja Seinäjoen lukiolla on Merja Laasala, p. 044 418 1454 ALAKOHTAISET KÄYTÄNTEET:

Sosiaali- ja terveysala Kahden tutkinnon opiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti lukion kursseja 4-5:ssä päivälukion jaksossa, joista kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskellaan neljä jaksoa. Aikuislukion tarjonta on käytettävissä myös koko opiskeluajan.

Lukio-opinnot etenevät ammatillisten opintojen ohessa pääsääntöisesti Sedun jaksoissa 5. ja 1. Yleinen käytäntö on, että opiskelija valitsee näille jaksoille keskimäärin 3 lukiokurssia, eli opiskelija on noin 18 h viikossa lukiolla ”lukiojaksojen” aikana. Lukio-opinnot etenevät pääsääntöisesti myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana.

Perustason ensihoitajan tutkintoa opiskelevilla on käytössään vain aikuislukion kurssitarjonta. Liiketoiminta, tieto- ja viestintä­ tekniikka Kahden tutkinnon opiskelijat opiskelevat lukio-opintoja silloin, kun ryhmän muut opiskelijat ovat työelämässä oppimassa. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana on yksi lukiojakso, ja jakson aikana alle

14


16


17


OPINTO-OHJAUS

Seuraavasta listasta löydät kaksoistutkintolaisia ohjaavien opinto-ohjaajien yhteystiedot. Tiedot koottu kesäkuussa 2019.

Ravintola- ja cateringala, sähkö- ja automaatioala, tekstiili- ja muotiala ▪▪ opinto-ohjaaja Timo Järvinen p. 040 868 0746 timo.jarvinen@sedu.fi Sosiaali- ja terveysala, hiusja kauneudenhoitoala ▪▪ opinto-ohjaaja Saija Pellinen p. 040 868 0612 saija.pellinen@sedu.fi

SEDUN OPOT SEINÄJOKI

Alat/opo Autoala, elintarvikeala ▪▪ opinto-ohjaaja Satu Ristimäki p. 040 868 0643 satu.ristimaki@sedu.fi

ILMAJOKI, ILMAJOENTIE JA RENGONHARJU

▪▪ opinto-ohjaaja Jouni Rinta-Keturi p. 040 757 3683 jouni.rinta-keturi@sedu.fi

Kiinteistöpalvelut, kone- ja tuotantotekniikka, pintakäsittelyala, talo­ tekniikka ▪▪ opinto-ohjaaja Vesa Säntti p. 040 868 0869 vesa.santti@sedu.fi

KURIKKA

▪▪ opinto-ohjaaja Timo Vainionpää p. 040 868 0168 timo.vainionpaa@sedu.fi ▪▪ opinto-ohjaaja Arto Köykkä-Luopa p. 040 868 0795 arto.koykka-luopa@sedu.fi

Liiketoiminta, tieto- ja viestintä­ tekniikka ▪▪ opinto-ohjaaja Raija Haapoja p. 040 680 7072 raija.haapoja@sedu.fi

LAPUA

▪▪ opinto-ohjaaja Maarit Tupamäki p. 040 830 0471 maarit.tupamaki@sedu.fi ▪▪ opinto-ohjaaja Minna Pesonen p. 040 868 2068 minna.pesonen@sedu.fi

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelut, rakennusala, tieto- ja tietoliikennetekniikka ▪▪ opinto-ohjaaja Maija-Liisa Saarnisto p. 040 868 0653 maija-liisa.saarnisto@sedu.fi

18


LAPPAJÄRVI

▪▪ opinto-ohjaaja Maarit Tupamäki p. 040 830 0471 maarit.tupamaki@sedu.fi

LUKIOIDEN OPOT

Katso lukion nettisivuilta.

ÄHTÄRI, KOULUTIE

▪▪ opinto-ohjaaja Hanne Laukkanen p. 040 868 0223 hanne.laukkanen@sedu.fi ÄHTÄRI, TUOMARNIEMENTIE

▪▪ opinto-ohjaaja Antti Virkkunen p. 040 868 2604 antti.virkkunen@sedu.fi

19


ILMAJOKI, ILMAJOENTIE

▪▪ maaseutuyrittäjä ▪▪ eläintenhoitaja

KURIKKA

▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪

PERUSTUTKINNOT

artesaani elektroniikka-asentaja kokki kuvallisen ilmaisun toteuttaja lähihoitaja putkiasentaja puuseppä, teollisuuspuurakentaja

Evijärvi

Kauhava

Lappajärvi

Lapua

Vimpeli

Alajärvi Soini

Ilmajoki

Teuva

Karijoki

Seinäjoki

Kuortane

Alavus

Kurikka

Kauhajoki

Isojoki

20

Ähtäri


▪▪ sähköasentaja ▪▪ talonrakentaja ▪▪ turvallisuusvalvoja * VALMA LAPPAJÄRVI

▪▪ lähihoitaja

LAPUA

▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪

ajoneuvoasentaja ICT-asentaja kokki koneistaja, levyseppähitsaaja lähihoitaja matkailupalvelujen tuottaja merkonomi putkiasentaja sähköasentaja ja automaatio-asentaja ▪▪ talonrakentaja * VALMA

RENGONHARJU

▪▪ maarakennuskoneenkuljettaja ▪▪ yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

SEINÄJOKI, KIRKKOKATU, KOULUKATU, RASTAANTAIVAL, TÖRNÄVÄNTIE

▪▪ ajoneuvoasentaja ▪▪ asentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja ▪▪ autokorinkorjaaja ▪▪ automaatioasentaja ▪▪ datanomi ▪▪ elintarvikkeiden valmistaja ▪▪ ICT-asentaja ▪▪ kokki ▪▪ leipuri-kondiittori ▪▪ lihatuotteiden valmistaja ▪▪ lähihoitaja ▪▪ maalari, lattianpäällystäjä

▪▪ merkonomi ▪▪ mittatilausompelija ▪▪ parturi, kampaaja, kosmetiikkaneuvoja ▪▪ perustason ensihoitaja ▪▪ putkiasentaja ▪▪ sähköasentaja ▪▪ talonrakentaja ▪▪ tarjoilija ▪▪ toimitilahuoltaja * VALMA ÄHTÄRI, KOULUTIE

▪▪ ajoneuvoasentaja ▪▪ kokki ▪▪ koneistaja, levyseppähitsaaja ▪▪ lähihoitaja ▪▪ matkailupalvelujen tuottaja ▪▪ puuseppä, teollisuuspuurakentaja ▪▪ sähköasentaja ▪▪ talonrakentaja ▪▪ toimitilahuoltaja * VALMA

ÄHTÄRI, TUOMARNIEMENTIE

▪▪ metsuri-metsäpalvelujen tuottaja ▪▪ metsäkoneenkuljettaja


SEDU HAKIJAPALVELUT hakijapalvelut@sedu.fi p. 040 830 2275 / 0800 122 122 www.sedu.fi

www.facebook.com/ sedufi

#sedugram

www.youtube.com

issuu.com/sedufi

Profile for Sedu

Sedu Kaksoistutkintolaisen opas 2019 - 2020  

Kaksi tutkintoa rinnakkain - loistava mahdollisuus sinulle, joka haluat vahvan ammatillisen perustan rinnalle laajempaa yleissivistystä, kie...

Sedu Kaksoistutkintolaisen opas 2019 - 2020  

Kaksi tutkintoa rinnakkain - loistava mahdollisuus sinulle, joka haluat vahvan ammatillisen perustan rinnalle laajempaa yleissivistystä, kie...

Profile for sedufi
Advertisement