Page 1

Страшо Пинџур С трашо П инџур (Ваташа, 3 март 1915 - Скопје , 4 јануари 1943) - македонски комунист, учесник во  НОБ, народен херој. Роден е во село Ваташа , Кавадаречко . По смртта на татко му во почетокот на  Првата светска војна , во борбите кај  Криволак , мајка му се премажила во Неготино , а грижата за него ја презела баба му . Основно училиште завршува во Ваташа , а нижа гимназија во  Кавадарци . Потоа заминал во  Белград , на студии по право . Во Белград се вклучил во револуционерното движење . Бил член на  КПЈ  од  1934 година . Уште во почетокот на фашистичката окупација се вклучил во НОД . На 19 декември  1942 година бил уапсен од бугарската полиција во  Велес . По повеќедневно ѕверско мачење  во Обласната полициска управа во  Скопје , Пинџур е убиен на 4 јануари 1943 година .


Биографија Роден на 5 март 1915г , С трумиц а  каде што татко му раб оти како учител . Рано останал б ез татко кога не у спеал ни да го зап ознае , така да единств ена хранител ка и вос питувачка останув а нег овата баб а Н аца , на која ќе и остане прив рзан до крајот на својот живот . Основно об разование со одличен успех зав ршил в о  Ваташа , а четири кл асна гимназија во  Кав адарци . П о укинувањето на гол ем б рој гимназии во  Македонија , Страшо своето образование го п родолжил во Срб ија . Во Крагуевач ката гимназија се изградува како напреден младинец и рев олуционер .Ов де доаѓа до израз неговата твореч ка ерудиција . Дневникот пишув ан в о текот на 1933г ги потврдува неговите способ ности како литерат . П окрај другото в о ов ој дневник тој ќе напише : "јас ќе умрам млад , а гробот нема да ми се знае ". П о завршувањето на гимназијата се запишува на  Правниот факултет во  Бел град . Како напред сту дент , актив но се вклучува во друштовот на напредните македонски студенти "Вардар ", а станува и чл ен на Акциониот студентски одбор . Во текот на 1938г се обидува да се префрли во Шпанија и да се бори заедно со Интернационал ните б ригади . Тој доаѓа до  Прага , но не усп ева да фати врска и да се враќа во Бел град , поради негов ата актив ност бил п ривиден во п олиц ијата во мај 1938г и спроведен во И стражниот затвор во Ада Циганлија .


Во ле то то 1939г в о Ка вада рц и , по нег ов а иниц ијат ав а за е дно с о  Ри сто Ми хо в  и  Ѓо шо Бо јаџие в  ја обно вув аа т р або тата на Ком уни сти чка та пар тија . По за вр шува њето на пр авнио т фа ку лте т нег ов ата а кти в но ст како р ев олуци о не р уште пов еќе се зг олем ува .Би л будно сле де н о д по лиц ијата и по вт ор но е уапсе н во и сти от затв ор .Пре д сам ата окупац и ја на наша та зе мја Стр ашо е пуште н на сло бо да . По на па до т , а набрг у и по о купа ци ја та на Ма кедо нија , Ст ра шо Пинџур ста ну ва член на По кра и нски от ко ми тет  (и нстр уктор ), а о д јуни 1942г е член на Гла внио т штаб на Ма кедонија .Ес ента 1942г е р а зби ен Ве лешкио т па рт иза нски от одр ед "Ди мит ар Влах ов ".Ст ра шо Пинџу р за едно со  Ми рч е Ац ев   до аѓ а во Веле с да ја консо ли ди р аа т р абота та на па рт иска та о р га ни за ци ја та . Та му се пр ов але ни во куќат а на Јов ан Ми тре в и биле спр о ве де ни во О бла сна та по ли ци ска упра ва во  Ско пје . По тоа биле по дложе ни на не ви де ни  инкв изи ци о ни  мер ки с о це л да ги и звле чат ба р аните инфор м ац ии о д нив .Ми рч е не пр ог ов о ри л ни ту збо р , а Стр а шо : "Ѕ ве ро ви ! Ја с сум Стра шо Пи нџу р ! До ста е то а за ва с !". На 4ти ја нуа ри 1943г в о пр осто р ии те на Скопскио т обла сте н за тво р ка ко по следиц а на силните и змач ува ња , Стр ашо уми р а . Ис та та ве че р нег о во то те ло би ло о днос ено в о непо знат пр а вец и за ко па но на та јно ме сто ,та ка да де не ска не се з на е нег о ви от г ро б .За не го ва та акти вност во ор г анизи ра њет о на маке до нс ки от на ро д за бо рба пр оти в фа шис тич кио т окупа тор , ка ко и за не г ово то хр абр о и досто и нств ено дви же ње во затв о ро т Стр ашо е еден о д пр ви те нар одни х ер о и в о М акедо ни ја .


Страшо Пинџур  
Страшо Пинџур