Page 1

ÇARÞAMBA 6 ÞUBAT 2013

YIL:19 - SAYI: 4244

FÝYATI: 50 Kuruþ

4 KÝLO ESRAR ELE GEÇÝRÝLDÝ < Muðla Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ve Fethiye Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliði'nin Fethiye ve köyleriyle Antalya'nýn bir köyünde eþ zamanlý yaptýðý operasyon ile 4 kilo kubar esrar ele geçirildi.

CAMÝDE TOPLU SÜNNET < Kadýköy Belediyesi ikinci kez toplu sünnet þöleni gerçekleþtirdi. Beldede bulunan eski camide yapýlan toplu sünnet þöleninde belde ve civar köylerde bulunan toplam 41 çocuk sünnet ettirildi. Kadýköy Beldesinde ve Belde civarýnda bulunan toplam on köydeki ihtiyaç sahibi ailelerin toplam 41 çocuðu belediye tarafýndan sünnet ettirildi. E.CANKUÞ S.4’de

KIYAFET ÖZGÜRLÜÐÜ ÝSTEDÝLER < Memur-Sen Fethiye Ýlçe Baþkanlýðý kamuda kýlýk kýyafetin serbest býrakýlmasý amacýyla “Özgürlük için 10 milyon imza” kampanyasý baþlattý. Fethiye'de Salý Pazarý'ndaki imza kampanyasýna Erdoðan CANKUÞ S.6’da yoðun ilgi oldu.

Tam 10 ay süren teknik takip sonucu Fethiye'de Patlangýç, Foça, ve Çatalarýk mahalleleriyle Kayacýk, Çatak köylerinin yaný sýra Antalya'nýn Zeytinliköy Köyü'nde içime hazýr hale getirilmiþ kubar esrar bulundurduðu iddia edilen 10 kiþi gözaltýna alýndý. Polisin “Çilek” isimli narkotik köpeðinin de katýldýðý operasyonda kubar esrarý yetiþtirip içime hazýr hale getirdiði iddia edilen M.A ile Ý.T isimli þahýslar da ele geçirildi. Gözaltýna alýnan þahýslar geniþ çaplý soruþturma için Fethiye'den Muðla'ya götürüldüler. Yetkililer soruþturmanýn ardýndan bu kiþilerin Fethiye Adliyesi'ne sevk edilerek gerekli açýklamalarýn yapýlacaðýný belirttiler.

KIZILAY KAN ALIM MERKEZÝ FAALÝYETTE < Fethiye Uður Mumcu Parký içerisinde Fethiye Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Kan Alým Merkezi, duyarlý vatandaþlarý bekliyor. Bu merkezde þu anda Salý ve Perþembe günleri kan baðýþý kabul edilirken, Türk Kýzýlayý Fethiye Þube Baþkaný Akif Arýcan, kalýcý personelin alýndýðýný, bir ay içerisinde tüm personelin eðitilmesiyle birlikte Kan Alým Merkezi'nin her gün çalýþacaðýný söyledi. M.TAÞKIN S.6’da

2B HAK SAHÝPLERÝNE UYARI < Halk arasýnda 2B olarak belirtilen Orman köylülerinin kalkýnmalarýnýn desteklenmesi ve hazine adýna orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlan yerlerin deðerlendirilmesiyle hazineye ait tarým arazilerinin satýþý hakkýnda kanunda deðiþiklik yapýlmasýna dair kanunda yapýlan deðiþiklik konusunda vatandaþlar bir kez daha uyarýldý. M.TAÞKIN S.4’de


ÇARÞAMBA 6 ÞUBAT 2013

BU BÖYLE GÝTGÝDE YALNIZ KALMIÞLIÐIMIZ! Eþyanýn hafýzasý var mý bilemiyorum. Ama sahip olduðumuz eþyalar yýllar geçtikçe bizden bir þeyler alýrcasýna giderek biz oluyorlar sanki. Ve yýllar geçtikçe o eþyalara olan baðlýlýðýmýz daha bir artýyor, daha bir sahipleniyoruz onlarý. Eþya eskidikçe kendimizin de onlarla birlikte eskidiðimizi fark ediyoruz. Birlikte eskiyoruz onlarla. Ve onlarý bize baðlayan onlarda kalan bakýþlarýmýzla, dokunmalarýmýzla onlarý kendimiz kýlýyoruz bir anlamda. Belki de bunun içindir kolay kolay kýyamýyoruz onlarý öyle bir çýrpýda fýrlatýp atmayý. Eðer atarsak kendimizi de atmýþ olacaðýz ve canýmýz acýyacak, kimbilir!.. Eskiyi verip yerine aldýðýmýz yeniler sadece bir ''eþya'' olmaktan öteye gitmiyor. Ama eskilerde bizim onlara verdiðimiz yaþanmýþlýklar gizli. Belki de sýrdaþlarýmýz oluyorlar onlar. Onlarla birlikte paylaþtýðýmýz bir ömürdür ki belki, kolay kolay kýyamadýðýmýz onlara. Sanki bir kültürleþme var da, insanlar gibi anýlarý gizliyor eþyalar. Ve o birlikte yaþanmýþlýklar dolayýsýyladýr ki, kendimizi güvende hissettiðimiz limanlarýmýz oluyorlar. Ve insan yaþlandýkça eskiye olan baðlýlýðý daha bir artýyor gibi. Çünkü daha çok yaþanmýþlýk sözkonusu, daha çok paylaþmýþlýk bir ömrü. Oysa gençlikte öyle mi? Hemen kolaylýkla atýveririz elimizdekini ve gelsin yeniler. Çünkü eskimiþlik olmadýðý için pek öyle uzun uzadýya verilen bir ömür de olmadýðýndan zor gelmez yeniyle deðiþmek. Bu yüzden gençler daha çok eðilimlidir yeni olaný çarçabuk benimsemeye. Ýçinde yaþadýðýmýz ev, þu karþýda her gün bakýþtýðýmýz duvar, girip çýktýðýmýz kapý, üzerinde nice anýlarýmýz olan sedir, koltuk, yatak , minder… Bizden önce dedemiz- ninemiz belki de annemiz, babamýz kullanmýþtý onlarý. Ve onlarýn bu eþyalara býraktýklarý bakýþlar, dokunmalar, sesler sarýyor bizim yaþamýmýzý. Geçmiþimizle buluþturuyorlar bizi. Onlarýn bütün izlerini bizim yaþamýmýza getirerek onlarla birlikte yaþamamýzý saðlýyorlar , geçmiþle þimdiyi birleþtiriyorlar kendilerinde. Onlarýn varlýklarýný bize duyumsatarak yalnýzlýðýmýzý azaltýyorlar. Eskittiðimiz her eþyada biraz da biz eskiyoruz ama bu eþyalarda biriktirdiðimiz insani yanýmýzdýr. Ne kadar çok eskitirsek o kadar çok insan biriktiriyoruz bu eþyalarda. Ve sürekli deðiþmekte olan bedensel yanýmýz eskirken, eþyada deðiþmeyen yanlarýmýzdýr biriken: Bakýþlarýmýz, sözlerimiz, deðerlerimiz, kültürümüz her þey!.. Belki de günbegün deðiþirken kendimiz, deðiþmeyen, hep ayný kalan yanýmýzýn sinmesidir ki eskittiðimiz eþyaya bu denli baðlýlýðýmýz, saygý duyuþumuz ve onlarda huzur buluþumuz. Ve attýðýmýz her eski eþyada attýðýmýz belki de onlarda sinmiþ olan kendi deðiþmezliðimizdir, geçmiþimizdir; bu dünyadan göçen yakýnlarýmýzla olan birlikteliðimizdir. Ve her atýlan eþyada kendimizi ebedi yalnýzlýðýmýza da sürgün ederiz belki de!.. Sürekli deðiþtirdiðimiz eþyada deðiþmez kalan kendimiz de olmadýðýndan pek öyle, her deðiþen eþya ile birlikte kendimizi daha tanýyamadan biz de deðiþtiðimizden midir bilmiyorum, dostluk, vefa, hatýr, saygý, sevgi gibi kavramlar da kaybolup gitmekte… Eskittiðimiz her eþyada biraz da biz varýz , kokumuz, rengimiz, bakýþýmýz,sevgimiz ve özümüz sinmiþtir onlara. Çoðalýrýz onlarla ve paylaþarak yaþamý, yalnýzlýk duygusuna kapýlmadan sakin, huzurlu ve güven içinde sürdürürüz bir ömrü. Oysa tüketmenin önlenemez yükseliþi ile sýk sýk deðiþtirdiðimiz eþyada bizi çoðaltan hiçbir iz bulunmadýðý için sýðýndýðýmýz en büyük liman olan kendimizi de deðiþtiririz onlarla birlikte. Belki de bu yüzdendir , böyle gitgide yalnýz kalmýþlýðýmýz!..

Çok yakýnda gazetemizi tüm bayilerde bulabilirsiniz.

www.gercekfethiye.com

2

ÞUBAT AYI ÝLK TOPLANTISI YAPILDI Gündemin ilk maddesi olan 5620 Sayýlý Yasaya göre sürekli iþçi kadrosundaki 5 iþçi ve temizlik iþçisi kadrolarýnýn iptali konusu görüþüldü. 4 iþçi ve 1 temizlik iþçisi kendi istekleri ile emekliye ayrýldýðý bildirilirken ve boþalan kadrolarýn iptaline oy birliðiyle karar verildi. Norm kadro fazlalýlýðý olmasý nedeniyle Belediye Meclis kararý ile dondurulan zabýta komiser yardýmcýlýðý kadrosunun iptali konusu da yapýlan oylama sonucu oy birliðiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesi olan Ýller Bankasý Proje Denetim Ücreti hakkýndaki Mariç-Belbir'in 15.01.2013 tarih yazýsýnýn görüþüldü. Denetim ücretine getirilen zam sonrasý ortaya çýkan farkýn Marmaris Belediyesi'ne düþen miktarý ödemesi oy birliðiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü ve son maddesin de ise Marmaris Belediyesi'ne ait yat limanýnda tonoz uygulamasý yapýlan

< Marmaris Belediye Meclisi, 2013 yýlý Þubat ayý olaðan toplantýsý Belediye Baþkaný Ali Acar baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi.

bölgeye baðlama yapacak teknelerin 2464 Sayýlý kanun gereðince ücret tarifeleri hakkýnda görüþüldü. Yapýlan oylama sonucu tarifedeki miktarlarýn belirlenmesi oy birliðiyle bütçe komisyonuna sevk edildi. Yat Limaný'nda yapýlan tonoz çalýþmasý ile ilgili bilgi veren Marmaris Belediye

Baþkaný Ali Acar çalýþma yapýlan bölgenin özel bir iþletme standardýna kavuþacaðýný belirtti. Baþkan Acar; “Tonozun olduðu bölgede sürekli görev yapan bir deniz teknesi olacak. Ayrýca acil yangýn aparatý ve personeli olan bir yapýlandýrmaya gideceðiz. Sürekli baðlama yapan

tekneler deniz florasýna ciddi zararlar vermektedir. Bu durumu en aza indirgemek için gerekli çalýþmalarý yapacaðýz. Daha düzgün bir iþletme ve daha nitelikli teknelerin gelmesi için yeni bir düzenleme ve buna göre bir tarife uygulanacaktýr” þeklinde konuþtu.

BODRUM'UN YAÞLILARI ÝLE BÝR ARAYA GELDÝ Toplantýya Bodrum Belediye Baþkaný Mehmet Kocadon'un yaný sýra Bodrum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kemal Orman, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Vedat Bozbey ve Türkkuyusu Mahallesi Muhtarý Bahattin Aþkýn ile Türkkuyusu Mahallesi büyükleri katýldý. Bodrum'u Bodrum yapan deðerleri korumak ve büyüklere vefa borcunu ödemek için bu toplantýlarý düzenlediðini belirten Bodrum Belediye Baþkaný Mehmet Kocadon; “Bildiðiniz gibi Bodrum'da bir gelenek baþlattýk. Mahallelerimizin büyükleri ile yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz. Sizler bizim her þeyimizsiniz. Bugün Bodrum varsa sizlerin sayesinde var. Bazýlarýnýn aklýnda “Bodrum nereye gidecek?” gibi bir düþünce var. Böyle bir düþünce olmasýn. Hepiniz rahat olun Bodrum'un geleceði çok parlak. Öyle bir þey ki bu Bodrum, ülke isminin önünde gittiði zamanlar bile var. Katýldýðýmýz fuarlarda standýmýzý ziyaret edenler “Biz bu ülkeye nasýl geliriz?” diye soruyorlar. Türkiye'yi

< Bodrum Belediye Baþkaný Mehmet Kocadon, mahalle büyükleriyle yaptýðý yemekli sohbet toplantýlarýna devam ediyor. Baþkan Mehmet Kocadon, Yokuþbaþý, Kumbahçe ve Cevat Þakir Mahalleri'nden sonra dördüncü toplantýyý Türkkuyusu Mahallesi büyükleriyle gerçekleþtirdi.

bilmiyorlar ama Bodrum'u biliyorlar. Bodrum'u bugünlere getiren ne? Ben niye her mahallenin belli bir yaþ gurubu ile yemek yiyorum? Sizler hoþgörü ve misafirperverliðinizle bu memlekette otel, pansiyon yokken gelenleri sokakta býrakmayýp evlerinizde misafir ettiniz, sahip çýktýnýz. Ben size olan vefa borcumu çalýþarak ödüyorum. Ben, Bodrum'un

zor günlerini yaþayan son yaþ gurubuyum. Doktorsuz, elektriksiz günler yaþadýk. Ben kuyu suyu ile yýkanýrdým, o yüzden mahpusta fazla zorlanmadým. Her mahallenin belli yaþ gurubu ile yemekler yiyip, sohbetler etmeyi bir gelenek haline getirmek istiyorduk. Diðer mahallelerle bunu yaptýk, sýra tam size geldi, bir tatile çýktýk. Bugüne nasipmiþ. Beni

kýrmayýp geldiðiniz için hepinize çok teþekkür ediyorum”dedi. Türkkuyusu Mahallesi Muhtarý Bahattin Aþkýn da böyle bir toplantý düzenlediði ve Bodrum'un eski deðerlerine sahip çýktýðý için Bodrum Belediye Baþkaný Mehmet Kocadon'a teþekkür etti. Eski anýlarýn anlatýlarak hatýralarýn tazelendiði toplantý yöresel oyunlarla sona erdi.

MUÐLA-DENÝZLÝ KÖPRÜLERÝ GELÝÞTÝRÝYOR Muðla merkez Göktepe grup köyleri ile Denizli arasýndaki ulaþýmý rahatlatacak köprü inþaatý için düðmeye basýldý. Aydýn, Denizli ve Muðla illerinin kesiþme noktasý olarak bilinen Akçay çayý üzerine yapýmý düþünülen köprü için Denizli ve Muðla Ýl Genel Meclis üyeleri 500 Bin TL 2013 yýlý yatýrým programýndan 250'þer bin TL ödenek ayýrdý. Akçay üzerine geçmiþte kullanýlan Ýncekemer köprüsünün tamamen yýkýlmasýnýn ardýndan, Kale'ye gidecek köylüler yaklaþýk 40 kilometre fazladan yol katetmek zorunda kalýyordu. Muðla Vali Yardýmcýsý Mestan Yayman, Muðla Ýl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Ýbrahim Þimþek ve komisyon üyeleri köprü yapýmýný görüþmek üzere Denizli Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Adem Oklu'yu ziyaret ettiler. Ziyarette Kale Ýl Genel meclis üyesi Durmuþ Güngül de hazýr bulunurken,

< Muðla, Denizli ve Aydýn illeri arasýndaki komþuluk iliþkilerinin yaný sýra, ekonomik alanda da her geçen gün yeni köprüler kuruluyor.

Denizli Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Adem Oklu, köprünün yapýmý için gerekli tük katkýyý vereceklerini açýkladý. Köprünün yapýmý ile sadece ticari anlamda deðil, iki ilin sýnýrýndaki köyler arasýnda sosyal anlamda da yýllardýr süregelen bir iliþki bulunduðunu söyleyen Muðla Ýl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Ýbrahim Þimþek, “Denizli ve Muðla il sýnýrýndaki bu köyler arasýnda

yýllardýr komþuluk iliþkisinin yanýnda kýz alýp verilmiþ, ticaret yapýlmýþ. Þimdi yaklaþýk 40 köyümüzün kullandýðý bu köprü kullanýlamaz durumda. Bu yöredeki köylülerimiz de en az 40 kilometre fazladan yol gidiyor. Köyrü yapýlmasý durumunda yine eskisi gibi hem ticari olarak, hem de sosyal anlamda iliþkiler tekrar baþlayacak. Çamoluk köyünde Denizlili bir iþadamýmýzýn iþlettiði maden ocaðý

var. Ýþletme sahibi Mustafa Küçüker de köprü yapýmý için bize katký verecek. Bunun yanýnda Orman Ýþletme Müdürlüðü ile de görüþülerek destek konusunda neler yapabilirler onu görüþeceðiz. Köprüyü devletvatandaþ iþbirliðinde yöre halkýmýza kazandýrmak istiyoruz. Þubat ayý sonuna kadar köprünün maliyet hesaplarý yapýlacak ve mart ayý sonunda da ihalesini yapmak istiyoruz” dedi.


ÇARÞAMBA 6 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

3

3.ETAP SAHÝL BANDI ÇALIÞMALARI SÜRÜYOR < Fethiye Belediyesi tarafýndan körfezi güzelleþtirmek adýna 1,6 kilometretrelik sahil bandýnda baþlattýðý 3.etap sahil bandý projesi devam ediyor. Projenin 3-4 ay sonra bitirilmesi planlanýyor. 2011 yýlýnda Cahit Gündüz Caddesi 779. Sokak'tan baþlayan çalýþmalar devam ederken son olarak balýkçý barýnaðýna yapýlacak köprünün betonlama çalýþmalarý baþladý. Parkelerinde döþendiði 3.etap sahil bandýnda çalýþmalarýn 3-4 aya kadar bitirileceði kaydedildi. Urantaþ Þirketi'nin bir milyon 89 bin TL ihale bedeli ile aldýðý bin 603 metre

uzunluðunda sahil bandý için denize 30 metre dolgu yapýlýyor. Çalýþmalarýn Çalýþ'ta bulunan Þat Burnu'na kadar uzanacaðý öðrenilirken proje bitiminde yayalar için sahil boyunca 4,5 kilometre mesafede bir güzergah, koþu ve yürüyüþ bantlarýnýn yaný sýra park, yeþil alan ve büfelerin olacaðýný ifade edildi.

KARADENÝZLÝ, “ERKEN TEÞHÝS HAYAT KURTARIR” DP Ýlçe Baþkaný Ali Kemal Karadenizli, 4 Þubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada; “Kanserde erken teþhis hayat kurtarýr” dedi. Günümüzde can kayýplarýnýn yüzde 60'ýna bulaþýcý olmayan kanser, diyabet, obezite ve solunum yolu hastalýklarý neden oluyor. Burada kritik olan konu, bu 4 hastalýðýnda tütün, beslenme alýþkanlýklarý, fiziksel aktivite ve alkol gibi ortak önlenebilir nedenleri olmasýdýr” diyerek, “Daha saðlýklý bir yaþam için öncelikle sigarayý býrakýn, alkolü azaltýn, düzenli egzersiz yapýn ve kilonuzu kontrol altýnda tutun. Her yýl 4

þubat Dünya Kanser gününde Uluslararasý Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ve ortak kuruluþlarýn birlikte yürüttüðü, her yýl milyonlarca ölüme neden olan ve pek çoðu önlenebilir olan bir hastalýðý karþý toplumsal bilinci artýrmak amacýyla tüm dünyada kampanyalar düzenlenmektedir.

Kansere karþý artýk her zamankinden daha uyumlu ve koordineli bir mücadeleye ihtiyaç vardýr. Günümüzde tüm dünya'daki ölümlerin %60'ýna Kanser, Diyabet, Obezite ve Kronik solunum yolu hastalýklarý neden olmaktadýr. Bunlara diðer kronik hastalýklarda eklenirse sorunun boyutlarý daha da büyü mektedir. Ancak kritik olan konu, bu 4 hastalýðýnda önlenebilir nedenler olan Tütün, Beslenme Alýþkanlýklarý, Fiziksel Aktivite ve Alkol gibi ortak nedenleri olmasýdýr. Bu nedenle "Birlikten Kuvvet Doðar" yaklaþýmý ile hep birlikte faaliyet göstermeliyiz. Kanserde erken teþhis hayat kurtarýr!” diye konuþtu.

MOTOR KAZALARI BÝTMEK BÝLMÝYOR Kemer Beldesi'nde meydana gelen tek taraflý motor kazasýnda 1 kiþi yaralanarak Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Edinilen bilgilere göre; Ufuk Topuz 48 H 5043 plakalý motoruyla Kemer Beldesi meydanýnda dengesini kaybedince yere düþtü. Düþmenin etkisiyle çeþitli yerlerinden yaralanan 23 yaþýndaki Ufuk Topuz'un yardýmýna çevredeki vatandaþlar koþtu. 112 Acil Servis Ambulansýyla Fethiye Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altýna alýnan Ufuk Topuz'un durumunun iyi olduðu öðrenildi.

3


ÇARÞAMBA 6 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

4

CAMÝDE TOPLU SÜNNET < Kadýköy Belediyesi ikinci kez toplu sünnet þöleni gerçekleþtirdi. Beldede bulunan eski camide yapýlan toplu sünnet þöleninde belde ve civar köylerde bulunan toplam 41 çocuk sünnet ettirildi. Kadýköy Beldesinde ve Belde civarýnda bulunan toplam on köydeki ihtiyaç sahibi ailelerin toplam 41 çocuðu belediye tarafýndan sünnet ettirildi.

ELEMAN ÝLANI Malhun hamam ve spa center 'da yetiþtirilmek üzere ya da deneyimli, bayan ekip arkadaþlarý arýyoruz. Ücret dolgundur… Detaylý bilgi: 0252 622 03 22 Adres: Otel Malhun Çalýþ Plajý No: 19 Fethiye

SANATIN EN ZARÝF HALLERÝNDEN BÝRÝ OLAN EBRU SANATINA GÖNÜL VERMEYE NE DERSÝNÝZ? Kültür Bakanlýðý Ebru Sabatçýsý’ndan geleneksel ebru kursu verilecektir.. DETAYLI BÝLGÝ ÝÇÝN Esin SÜKAN /

0544 541 55 71

ELEMAN ÝLANI En az lise mezunu, yatýlý çocuk bakýcýsý aranmaktadýr. Ücret dolgundur. TEL:

0532 424 7585

Kadýköy Belediye Baþkaný Adem Ayat tarafýndan 41 çocuðun sünnet merasimi ise Belde merkezinde bulunan eski camide gerçekleþtirildi. Toplu sünnet merasimine Kadýköy Belediye Baþkaný Adem Ayat ve Meclis Üyelerinin yaný sýra Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Mehmet Soydemir, Muhtarlar ve vatandaþlar katýldýlar. Sünnet merasiminde vatandaþlara ikramda bulunulup mevlidi þerif okutuldu. Daha sonra Fethiye Devlet Hastanesi Saðlýk Memuru Ertan Bozkurt ile Fethiye Devlet Hastanesi Hemþireleri Bahar Erdem ve Canan Kartal tarafýndan bir çocuðun sünneti yapýldý. Sünnet olan çocuða Kadýköy Belediye Baþkaný Adem Ayat kirvelik yaparken diðer çocuklar ise tek tek evlerinde sünnet yapýldý. Sünnet merasimi sonrasýnda çocuklara oyuncak daðýtan Kadýköy Belediye Baþkaný Adem Ayat sünnet olan çocuklar ile birlikte hatýra fotoðrafý da çektirdi. Konuyla ilgili olarak bir açýklamada bulunan Kadýköy Belediye Baþkaný Adem Ayat, “Yarý yýl tatili nedeniyle ilkini geçtiðimiz yýl gerçekleþtirmiþ olduðumuz toplu sünnet merasiminin ikincisini gerçekleþtirmek istedik. Kadýköy beldemizin yaný sýra civarda bulunan on köyümüzdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarýný da belirleyerek 41 çocuðumuzun sünnetini gerçekleþtiriyoruz. Sünnet erkek çocuklarý için zaten bir sünnettir. Sünnette Ýslam dinimizde bir keramet vardýr. Hýristiyanlarda bile þuanda doktorlar sünnet yapýlmasýný tavsiye etmektedir. Yahudiler ise zaten çocuklarýný sünnet yaptýrýyorlar” diyerek, “Çocuklarýmýzýn sünnet merasiminde çocuklarýmýza giydirdiðimiz kýyafetler konusunda bizlere destek veren kurumlarýmýz

oldu. Bu kurumlarýmýza desteklerinden dolayý teþekkür ediyorum. Ýnþallah bu sünneti yapýlan çocuklarýmýzýn asker eðlencelerini ve düðünlerini de görmek bizlere nasip olur” dedi. 2014 yýlýnda yapýlacak olan seçimlerde Belediyenin kapanacak olmasýna raðmen Kadýköy'de bu türlü faaliyetleri sürdüreceklerini kaydeden Kadýköy Belediye Baþkaný Adem Ayat “2014 yýlý mart ayýnda yapýlacak olan yerel seçimlerde belediyemiz kapanýyor. Ama bizler imkanlarýmýz doðrultu sunda bu türlü etkinliklerimizi devam ettirmeyi amaçlýyoruz” diye konuþtu. Çocuðunu sünnet ettiren Fahrettin

Þimþek isimli vatandaþ ise “Belediye Baþkanýmýz geçtiðimiz yýl olduðu gibi bu yýlda çocuklarýmýz için toplu sünnet merasimi düzenledi. Bu duyarlý yaklaþýmýndan dolayý baþkanýmýza teþekkür ediyorum” derken çocuðunu sünnet ettiren Güneþli Köyü halkýndan Fatma Yýldýrým isimli bayan ise “Belediye Baþkanýmýz Beldede ve civar köylerde bulunan vatandaþlarýn çocuklarý için sünnet merasimi düzenledi. Bizde çocuðumuzu sünnet ettirdik. Belediye baþkanýmýz geçtiðimiz yýlda bu etkinliði düzenlemiþti. Bu yýl ikincisini düzenliyor. Biz elimizde olmayan

nedenlerden dolayý çocuðumuzu sünnet ettirememiþtik, ama Baþkanýmýzýn sayesinde çocuðumuzun sünnetini gerekleþtirdik. Kadýköy Belediye Baþkanýmýz Adem Ayat'a bu duyarlý yaklaþýmýndan dolayý Teþekkür ediyorum” dedi. Selehattin Filiz isimli vatandaþ da “Ben aslen Trabzonluyum ama yýllardan buyana bu bölgede ikamet etmekteyim. Kadýköy Belediye baþkaný Adem Ayat'ýn yaptýðý etkinlikleri de bire bir takip etmekteyim. Belediye Baþkaný ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarý için güzel bir organizasyon düzenlemiþ. Baþkana bu çalýþmasýndan dolayý teþekkür ediyorum” diye konuþtu.

2B HAK SAHÝPLERÝNE UYARI < Halk arasýnda 2B olarak belirtilen Orman köylülerinin kalkýnmalarýnýn desteklenmesi ve hazine adýna orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlan yerlerin deðerlendirilmesiyle hazineye ait tarým arazilerinin satýþý hakkýnda kanunda deðiþiklik yapýlmasýna dair kanunda yapýlan deðiþiklik konusunda vatandaþlar bir kez daha uyarýldý. 2B baþvurularýnda son baþvuru tarihi 28 Þubat'a kadar uzatýlýrken resmi gazetede yayýmlanan deðiþiklik hakkýnda bilgi aktaran Fethiye Malmüdürü Yaþar Çavuþ, “Hak sahiplerine doðrudan satýlacak olan taþýnmazlarýn satýþ bedeli dört yüz metrekareye kadar olan kýsmý için rayiç bedelin yüzde ellisi, fazlasý için rayiç bedelin yüzde yetmiþi üzerinden hesaplanýr.

Birden fazla taþýnmazda hak sahibi olunmasý halinde yüzde elli satýþ bedeli hesaplamasý, hak sahibinin tercih edeceði sadece bir taþýnmaz için uygulanýr” diyerek, “Bir taþýnmazdaki hak sahipliðinin devredilmesi halinde yüzde elli satýþ bedeli hesaplamasý taþýnmazýn daha önce baþvuru bedeli yatýrmadan yapýlan baþvurular ile bundan sonra yapýlacak baþvurular baþvuru bedeli alýnmaksýzýn geçerli kabul edilir” þeklinde konuþtu. Bu konuda bir örnekte aktaran Malmüdürü Yaþar Çavuþ, “Daha önce bin metrekare için 10 bin TL ücret yatýrmasý gereken kiþi bu karara göre þimdi toplam 6 bin 200 TL yatýracak. Bu indirim tek taþýnmazda uygulanacak. Bilgi almak isteyenler malmüdürlüðümüzden bilgi alabilirler” þeklinde konuþtu.


ÇARÞAMBA 6 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

5


ÇARÞAMBA 6 ÞUBAT 2013

GÜL TURAN'DAN DENEMELER gulturan55@hotmail.com

KAHVE VE KEDÝ; Yazý baþlýðýný görür görmez gülümsediðinizi fark ettim. Ama yazýmý okuduðunuz anda siz de bana katýlacaksýnýz. Size kedi ile kahve arasýndaki 7 adet farký sormayacaðým elbette. Nedir bu ön yargý okuyun bakalým. Okuyun da gülün þimdi. Kahve gelir Yemen'den, kedi gelir her yerden. Kedi deyip geçme, Kahve deyip içmemezlik etme.. Ýkisi de vazgeçilmezdir. Alýþkanlýk yaparlar. Bir kere ikisi de akýllý arzu ve akýllý zevktir. Ýkisinin de tadý ve hatýrý vardýr. Kahvenin köpüðü ses çýkartýr.Kedi de mýrýldanýr mýrmýr.. Ýkisi de dosttur. Ýkisi de strese kesin çözüm ve antioksidandýr. Ýkisi ile de sohbet edip hatta sýrýnýzý paylaþýrsýnýz. Sýrdaþtýrlar ölümüne. Her ikisinin de farklý tatlarý ve aromalarý vardýr. Ýkisi de gülümsetir. Hem neþedir hem de neþelendirirler. Her ikisi de içinizdeki yalnýzlýðý alýr. Ýkisi de sýcaktýr. Biri yakar diliniz yanar. Öbürü kýzarsa elinizi týrmalar canýnýz yanar. Mühim olan içmesini ve de okþamasýný bilmektir. Sonuçta ikisi de okþanmayý sever. Ýkisi de günün aðýrlýðýna ve yorgunluðuna iyi gelir. Ýkisinin de gecesi gündüzü yoktur. Daima sizinle beraberdirler. Ýkisi de yoldaþtýr, dosttur, mutluluktur. Ýkisi de bazen acý, bazen tatlý bazen de orta þekerli olabilir… Yani sonuç olarak her ikisi de her derde devadýr. Ýkisi de mis gibi kokar. Üstelik dünyanýn en pahalý kahvesi kedinin dýþkýsýndan yapýlýr. Evet, gülmeyin bu bir gerçek. Endonezya'da Misk kedisinin dýþkýsýndan yapýlan kahvenin bir fincaný 50 sterlindir. Misk kedileri en iyi kahve çekirdeklerini yerler. Sindirim sistemlerindeki enzimlerle fermente olan kahveyi dýþkýladýklarýnda çok lezzetli pahalý ve mis kokulu bir kahve granülü ortaya çýkar. Dýþký yolu ile atýlan bu kahve çekirdekleri üreticiler tarafýndan toplanýp iþlenir. Hatta arzu ederseniz ve de kýyarsanýz paraya Ýstanbul'da bulabilirsiniz. Ben henüz içmedim. Ýçince size tekrar yazacaðým. Ama önce 50 sterlini biriktirmeliyim. Bana böyle bir yazý yazma ilhamý verdiði için aileme yeni katýlan kedim güzel Carmen'e de sonsuz teþekkürler.. Ýyi ki geldin Carmen yeni yýlda hem bana arkadaþ hem de kahveme yoldaþ.. Misk kedisinin dýþkýsýndan mis gibi kahve yapýlýp, mis gibi içilir. Kahve kokar mis gibi Sohbeti biz gibi Ýster misk kedisinin ki, Ýster Yemen kahvesi Kahve olsun yeter ki.. Sohbeti biz gibi.

www.gercekfethiye.com

6

KIYAFET ÖZGÜRLÜÐÜ ÝSTEDÝLER Tüm Türkiye'de ve Fethiye'de ayný anda yapýlan kamuda kýlýk kýyafet özgürlüðü istiyoruz. Özgürlük için 10 milyon imza kampanyasýna yörede yaþayan Ýngiliz uyruklu vatandaþlar da destek verdi. Kimi vatandaþlar, “yönetmelik ayný þekilde kalmalý” derken çok sayýda vatandaþ, “deðiþmeli” dedi. Ýmza kampanyasý konusunda açýklamada bulunan Memur-Sen Fethiye Ýlçe Baþkaný ve Eðitim BirSen Fethiye Ýlçe Baþkaný Mustafa Aybars; “2 Ocak 2013'te “yeni bir yýl yeni bir baþlangýç oldun, kamuda kýlýk kýyafet dayatmasý son bulsun” diye kýlýk kýyafet yönetmeliðini protesto ettik. Sivil itaatsizlik göstererek tepkimizi ortaya koyduk. Demokrasimizin sivilleþmesi, insan merkezli olmasý için Eðitim Bir Sen gibi birçok sivil örgüte ihtiyaç vardýr. “Baþörtüsü yasaðý, sadece kadýnerkek eþitliðini deðil, ayný zamanda kadýnýn kocasýna karþý eþitliðini de ortadan kaldýran çaðýmýzýn en büyük ayýbýdýr. Sendika olarak kamuda kýlýk kýyafetin serbest býrakýlmasý amacýyla “Özgürlük için 10 milyon imza” kampanyasýný baþlattýk” diyerek, “Türkiye'nin 81 ilinde ve birçok ilçesinde organize olmuþ bir þekilde stantlarýmýzý açtýk. Bu konuda bütün kamuoyunun desteðini bekliyoruz. Siyasi partilere, sivil toplum kuruluþlarýna gerekli bilgileri verdik. Baþörtüsü bahane edilerek kiþinin eðitim öðretim seçilme çalýþma ve sosyal güvence haklarýnýn ellerinden alýnmasýnýn evrensel hukukun çiðnenmesi anlamýna geldiði gibi yasal dayanaðý olmadýðý halde baþörtüsünün sayýlmasý da yasal ve anayasal suçtur. Ýnsanlýk onuru ancak

< Memur-Sen Fethiye Ýlçe Baþkanlýðý kamuda kýlýk kýyafetin serbest býrakýlmasý amacýyla “Özgürlük için 10 milyon imza” kampanyasý baþlattý. Fethiye'de Salý Pazarý'ndaki imza kampanyasýna yoðun ilgi oldu.

temel hak ve hürriyetlerinin korunmasý ile saðlanabilir. Baþörtüsü yasaðý, inanma ve inandýðý gibi yaþama hürriyetinin önüne konulan bir engel olduðu gibi bir demokrasi ve insanlýk ayýbýdýr. Ýnsanlýk adýna bir utanç vesikasýdýr. Ülkemiz bu utanç vesikasýndan derhal kurtarýlmalýdýr” dedi. “Biz burada ideolojik bir savaþ vermiyoruz, burada çalýþanlarýn ve bu sorunu yaþayan herkesin hassasiyetine tercüman oluyoruz”

diyen Mustafa Aybars, “Artýk hiç kimse baþörtüsü siyasi bir simgedir yalanýnýn arkasýna sýðýnamaz. Çünkü baþörtüsü bin beþ yüz yýldýr bu milletin inancýnda vardýr. Artýk bu yalanlarla kimseyi kandýramazsýnýz. Rüyadan uyanýn. Bu millet kurtarýcý deðil, deðerlerine ve inançlarýna saygý bekliyor. Dünya özgürlüðe doðru gidiyor. Ýnsanlarýn hak ve özgürlükleri geniþliyor. Devlet; insanýný serbest býrakarak, özgürlük alanlarýna inanç ve fikir hürriyetini geniþleterek, demokrasimizi

güçlendirmelidir. Buradan tüm Fethiyelilere bir çaðrýda bulunuyorum! Bu kampanyaya destek verin. Gelin ülkemizin bu ayýptan kurtuluþunda sizin de bir imzanýz olsun. Bu yasaklarýn kalkmasýný umuyoruz. Ýmza standýmýz 8 Þubat'a kadar açýktýr. Bütün siyasi partileri, sivil toplum kuruluþlarýný kampanyamýza destek vermeye davet ediyoruz. Çarþamba ve Perþembe günü bu kampanya Belediye Kültür Merkezi önünde devam edecek” dedi.

KIZILAY KAN ALIM MERKEZÝ FAALÝYETTE Fethiye Kýzýlay Kan Alým Merkezi kan baðýþý kabul etmeyi sürdürüyor. Kýzýlay Sorumlu Hekim Serdar Soylu, gözetiminde kan baðýþý kabul edilirken, sorumlu hekim dýþýnda 3 görevli gözetiminde kan baðýþý kabulü gün boyu devam etti. Çalýþmalar ve kan baðýþý konusunda açýklamalarda bulunan Sorumlu Hekim Dr. Serdar Soylu; “Geçtiðimiz günlerde faaliyete geçen Fethiye Kýzýlay Kan Alýmý Merkezi'nde faaliyet gösteriyoruz. Amacýmýz Türkiye'de hiçbir vatandaþýmýzýn gecenin bir yarýsý bir yakýný için kan aramak zorunda kalmamasý. Ege Bölgesi'nde yaklaþýk 156 hastanenin Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüðü olarak karþýlamaktayýz. 2013 yýlýnda 330 bin ünite kan ihtiyacýmýz mevcut. Bunu baþarmak için de geceli gündüzlü çalýþacaðýz” diyerek, “Unutmayalým ki kan acil deðil sürekli bir ihtiyaçtýr. Hastalarýn paraya deðil insanýn vücudunda olan kana ihtiyacý vardýr. Duyarlý Fethiye halkýmýzý Fethiye Kan Alma birimimize bekliyoruz. Son 3 ay içinde kan vermemiþ tüm vatandaþlarýmýzý davet ediyoruz” dedi. Türk Kýzýlayý Fethiye Þube Baþkaný Akif Arýcan da Fethiye Kan Alýmý Merkezi'nin yeteri kadar tanýtýlmadýðýný, bu nedenle çalýþmalar baþlatýldýðýný söyledi. Arýcan; “Öncelikle buradaki Kan Alýmý Merkezini yapan ve vatandaþlara kazandýran Fethiye Belediyesi'ne

< Fethiye Uður Mumcu Parký içerisinde Fethiye Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Kan Alým Merkezi, duyarlý vatandaþlarý bekliyor. Bu merkezde þu anda Salý ve Perþembe günleri kan baðýþý kabul edilirken, Türk Kýzýlayý Fethiye Þube Baþkaný Akif Arýcan, kalýcý personelin alýndýðýný, bir ay içerisinde tüm personelin eðitilmesiyle birlikte Kan Alým Merkezi'nin her gün çalýþacaðýný söyledi.

teþekkür ediyoruz. Çünkü sürekli kan alýmý yapýlabilecek bir tesisin Fethiye'ye kazandýrýlmasý çok önemli bir konuydu. Emeði geçenleri kutluyorum. Önümüzdeki bir ay içerisinde Marmaris'ten gelerek haftada 2 gün kan baðýþý iþlemlerini devam ettirecekler. Þu anda bu merkezin personel alýmý

gerçekleþtirildi ve eðitimleri devam ediyor. Bir ay sonra da her gün Pazartesi'nden Cumartesi gününe kadar kan baðýþý kabul edilecek” diyerek, “Halkýmýzýn bu konuya duyarlýlýðýný biliyoruz. Biz de Fethiye'de böyle bir merkezin olduðunu duyurmak istedik.

Fethiye halkýnýn bu konudaki desteklerine güveniyoruz. Ýnþallah Türkiye'nin kan ihtiyacýna Fethiye olarak da destek veririz. Bizler de Türk Kýzýlayý Fethiye Þubesi olarak elimizden gelen desteði verip, Kýzýlay'ýn tanýtýlmasý konusunda yardýmcý olmaya çalýþacaðýz” dedi.


ÇARÞAMBA 6 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

GÜNEYEGE'NÝN KALBÝ MÝLAS'TA ATACAK < Milas'ta 4. bu yýl düzenlenecek olan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý 28 Þubat-3 Mart tarihlerinde gerçekleþecek. Fuar konseptine bu yýl eklediði yeniliklerle misafirlerini aðýrlayacak. Her geçen gün büyüyen ve önemi daha iyi anlaþýlan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Fuarýnýn bu yýl daha fazla ziyaretçiyi aðýrlamasý bekleniyor. Süreç içerisinde uluslar arasý boyut kazanmak isteyen fuar, firmalarýn yoðun ilgisi ile 4 gün boyunca ege bölgesinin kabinin attýðý merkez olacak. Fuarda ana hedef, Türk Tarým ve Gýda sektörünün büyüyen ve geliþen yatýrýmlara açýk Milas'ta, yurt içindeki sektör üreticilerini özellikle yurt içi ve yurt dýþý alým heyetleri ile bir araya getirip, sektörel bazda ticari bir platform oluþturmak olduðunu söyleyen yetkililer, “Bu doðrultuda sektör üreticilerimiz, gerek yurt içi gerekse yurt dýþýndan gelecek potansiyel müþterileri ile bir araya gelip, bu önemli ticari platformu en üst düzeyde deðerlendirmek, hem ürün baðlantýlarýnýn yapýlmasý, hem de teknolojik geliþmeler ile ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye ve ürüne ulaþýlmýþ olacaktýr” dedi. Baþta Tarým ve Köy iþleri Bakanlýðý, Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü, Türkiye Ziraat Odalarý

Birliði, Türkiye Ziraat Mühendisleri Odasý, Muðla Valiliði, Muðla Ýl Tarým Müdürlüðü, Muðla Ticaret Borsasý, Milas Kaymakamlýðý, Milas Belediyesi, Milas Ýlçe Tarým Müdürlüðü, Milas Ziraat Odasý, Milas Ticaret ve Sanayi Odasý, Muðla Kültür Balýkçýlýðý Derneði, Muðla Arý Yetiþtiricileri Birliði ve TARÝÞ'in katký ve destekleriyle gerçekleþecek bu fuarda, tarým sektörünün ilerlemesi adýna yeni teknolojilerinin tanýtýlmasý, ürünsel bazda yeni alýcýlarla buluþturulmasý, teknik donaným ve makine konusunda yeniliklerin sektör temsilcileri ile bir araya getirilmesi amaçlanýrken, Tarým ve Gýda Sektörü dendiðinde akla gelen bütün ana baþlýklarýn yer alacaðý organizasyon, yurt içi ve yurt dýþý alýcýlarý ve ilgilileri 28 Þubat-3 Mart 2013 tarihleri arasýnda Güney Ege'nin kalbi Milas'ta buluþturmuþ

7


ÇARÞAMBA 6 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

8


ÇARÞAMBA 6 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

9

MÝNÝKLER YARIÞLARA HAZIRLANIYOR = Bodrum'da motosiklet ve hýz tutkusu olan minikler profesyonel sporculardan eðitim alýyor. Yalý beldesi Kýzýlaðaç mevkiinde yarýþ parkuru kuran Bodrum Motosiklet kulübü 11 ve 16 yaþlarýndaki çocuklarý motosiklet öðrenme konusunda yetiþtiriyor.

ÜRETEN KADINLAR PAZARI KURULUYOR Bodrum Belediyesi Kadýn Danýþma ve Eðitim Merkezi (KADEM) tarafýndan her ayýn ilk çarþamba günü kurulan Üreten Kadýnlarýn Pazarý, 6 Þubat 2013 Çarþamba günü 10.0017.00 saatleri arasýnda Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki Gerence Taksi Duraðý ve Tepecik Cafe arasýnda

Üreten Kadýnlarýn Pazarý kurulacak. Bodrumlu kadýnlarýn yiyecek, el iþi, doðal gýda ürünü, kýyafet, taký ve hediyelik eþya gibi evlerinde ürettikleri el emeði ürünlerini satarak aile bütçelerine katký saðlamalarý amacýyla kurulan Üreten Kadýnlarýn Pazarý'na katýlmak isteyen Bodrum ve çevresinde yaþayan kadýnlarýn KADEM'e kayýt olmalarý ve rezervasyon yaptýrmalarý gerektiði belirtildi. Belediye tarafýndan yapýlan açýklamada; tüm kadýnlarýn koþulsuz ve ücretsiz hizmetinde olan KADEM'e 0252 319 5294 numaralý telefondan ulaþýlabilecekleri belirtildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafýndan ülke geneline 30 küçük model motosiklet daðýtýldý ve yaklaþýk 200 çocuk eðitim görüyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) öncülüðünde baþlayan çalýþmalarýn amacý motosiklet kullanýmýna yatkýn olan çocuklarý küçük yaþta yetiþtirip ilerde ülkemizi profesyonel yarýþçýlar olarak temsil etmelerini saðlamak. AMAÇ DÜNYA ÞAMPÝYONLARI YETÝÞTÝRMEK Türkiye enduro þampiyonu ve Bodrum motosiklet kulübü yarýþçýlarýndan Mustafa Özkeskin hedeflerinin küçük yaþtaki çocuklarý spora baþlatmak olduðunu ifade ederek “ben üç kere Türkiye þampiyonu oldum ve sayýsýný hatýrlamadýðým genel klasman derecelerim var. Maalesef bu spora Türkiye'de geç baþladýðýmýz için baþarýlarýmýz ulusal sýnýrlar içinde kaldý. Dünya þampiyonalarýnda, Avrupa þampiyonlarýnda da yarýþýyoruz fakat bir sporcu tabiri ile yarýþmak için 10 yada 11 yaþýnda baþlamamýz gerekiyor. Buda zincirleme bir çalýþma gerekiyor. Bunlar sporcunun antrenörü, federasyon ve kulüp desteðidir. En önemli nokta ailelerin bunu spor olarak görmesi ve kabullenmesidir. Çocuk zaten belli bir yaþa gelip ehliyetinide aldýðý zaman motosiklet aþký içinde varsa çýkýyor motorun üzerine trafikte biniyor. Eðer gerekli eðitim ve altyapý yoksa trafikte çok büyük tehlike arz ediyor. Bizim en öncelikli hedefimiz ilk etapta çocuklara trafiðe kapalý bir yerde motoru çok düzgün bir þekilde her þeyini öðretmektir. Bizim en büyük amacýmýz dünya þampiyonlarý yetiþtirmek”dedi. Motosiklet eðitimi alan çocuklardan Lise 1 öðrencisi Okan Yýrtýcý ise motosiklet kullanmayý çok sevdiðini belirterek “ben bu yýl baþladým motosiklet kullanmaya. burada bizim için özel olarak gönderilmiþküçük ve

PAZAR HARÝÇ GÜNLÜK ÇIKAN SÝYASÝ GAZETE

YEREL SÜRELÝ YAYIN

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ BULUT YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Sýdýka (Zeybek) KÖLEMEN MUHABÝRLER : Mustafa TAÞKIN - Halil AKIN - Murat YALÇIN SPOR HAB. : Erdoðan CANKUÞ SAYFA EDÝTÖRÜ : Serpil CÜCEMEN BASKI: Uygun Matbaacýlýk Ýsmail YAVAÞ Sanayi Sitesi 254 Sk. No: 7 Fethiye/MUÐLA -Tel: 0542 806 78 32

Tel&Fax: 612 85 00 e-mail: info@gercekfethiye.com - fethiye@gercekfethiye.com

ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar (st/cm) : 8,40 TL Kongre Ýlanlarý : 25,00 TL Tüzük Ýlaný (A4 Sayfa) : 20,00 TL Zayi Ýlanlarý : 10.00 TL Reklamlar (st/cm) : 75 Krþ

ABONE ÜCRETLERÝ: Yýllýk : 110,00 TL 6 Aylýk : 55,00 TL 3 Aylýk : 30,00 TL Aylýk : 10,00 TL

Eski tarihli gazete: 1,00 TL Fiyatlara KDV dahil deðildir. KDV oraný abonelerde %1, reklamlarda %18’dir. Ýdari Büro: Atatürk Caddesi LÝKYA ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No: 306/ FETHÝYE Kuruluþ Tarihi: 3 Eylül 1993 Neþredilen yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Bu Gazete Basýn Ahlak Yasasýna, Ulusal çýkarlara ters haber yayýmlamamayý taahhüt eder.

güvenli motorlar var. Motosiklet yarýþlarýný her zaman takip ediyordum ve bende yarýþçý olmak istiyordum. Çocuklara öneriyorum bu sporu çok güzel bir spor dalý. Biraz zor bir spor

ama çok zevkli. Benimde bu sporda ilk hedefim çok çalýþarak Türkiye enduro þampiyonu olmak”dedi. Daha sonra motosiklet derslerine devam eden çocuklar Mustafa

Özkeskin'in anlatýmý ile motosiklet kullanýmýnýn püf noktalarý ve inceliklerini öðrendi. Bu arada eðitim alan çocuklarýn aileleri de parkura gelerek dersleri yakýndan izledi.


ÇARÞAMBA 6 ÞUBAT 2013

ÖZEL ÝDARE'NÝN GAYRÝMENKULLERÝ SATILIK < Muðla Ýl Genel Meclisi, Muðla Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü'ne ait gayrimenkullerin satýþýnýn yapýlmasý için tekrar çalýþma baþlattý. 331 adet gayrimenkulü bulunan Ýl Özel Ýdaresi'nin daha önce Yataðan Ýþhaný, Bayýndýrlýk binasý, Bodrum Gümbet'teki Bar, Ýstanbul'daki Arsa ve Marmaris'teki Mavi Otel'in satýþý için karar alýnmýþtý. 9 yýldýr Ýl Özel Ýdaresi'nin taþýnmazlarý için alýnan karalara raðmen ve bazý taþýnmazlarýn ikiþer defa yapýlan ihalesine raðmen alýcý çýkmamýþtý. AK Parti'nin yerel iktidar olduðu dönemde baþlayan satýþ kararýnda o dönemin CHP'li Meclis üyeleri, satýþa karþý çýkarken, CHP'nin iktidar olduðu yerel meclisin satýþ kararýný AK Partili üyeler destek veriyor. Satýþ kararý alýnan taþýnmazlar arasýnda, Muðla merkezde 177 metrekarelik avlulu kargir ev, Þeyh Mahallesindeki apartman, Bodrum Bardakçý koyundaki motel, Datça Öðretmenevi binasý, Fethiye Göcek beldesindeki 31 adet dükkân, Ula Kýzýlaðaç köyündeki 8 adet arsanýn satýþ için 8 Þubat'taki meclis toplantýsýnda tekrar ele alýnacak. Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Ýbrahim Þimþek, meclisin daha önce de satýþ için aldýðý kararlar bulunduðunu, fakat nedense satýþlarýn gerçekleþmediðini söyledi. Muðla Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Sebahattin Avcý, satýþýn yapýlabilmesi için 6360 sayýlý yasaya göre satýþý yapýlacak taþýnmazlar ile ilgili Bakanlýktan izin alýnmasý gerektiðini söyledi.

www.gercekfethiye.com

10


ÇARÞAMBA 6 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

11

NAZÝLLÝ MESAÝSÝ BAÞLADI < Geçtiðimiz hafta zorlu Hatay deplasmanýndan bir puanla dönen Fethiyespor hafta sonunda kendi sahasýnda aðýrlayacak olduðu Nazilli Belediyespor maçýnýn çalýþmalarýna baþladý. Hatay deplasmanýndan bir puan almanýn sevincini yaþadýklarýný belirten Fethiyespor Teknik Direktörü Mustafa Ceviz, hafta sonu oynanacak olan Nazilli Belediyespor maçýný kazanarak yeniden galibiyet serisine baþlamayý hedeflediklerini kaydetti.

ÇOCUKLAR YARARINA KERMES Konacýk Belediyesi El Sanatlarý Merkezi'nde, Bodrum Yarýmadasý Yardýmlaþma, Eðitim, Kültür ve Sanat Derneði tarafýndan çocuklar yararýna kermes düzenlendi. Kermesi; Konacýk Belediye Baþkaný Mehmet Tosun ile Belediye Meclis Üyeleri, Bodrum Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Özcan, Bodrum Ýlçe Emniyet Müdürü Ömer Akgün, Bodrum Devlet Hastanesi Baþhekimi Oðuz Þahin'in yaný sýra çok sayýda vatandaþ ziyaret etti. Bu tür organizasyonlara her zaman destek vereceklerini belirten Konacýk Belediye Baþkaný Mehmet Tosun þunlarý söyledi: “Bu organizas-yonun düzenlenmesinde emeði geçen baþta derneðimiz olmak üzere herkese çok teþekkür ediyoruz. Kermes ve yardýmlaþma geleneði bizim gelenek ve göreneklerimiz de var. Bu tür etkinliklerin devamýný diliyorum. Biz de beledi-ye olarak bu tür organizasyonlara destek ver-meye devam edeceðiz.” Çocuklar yararýna düzenlenen kermeste, hanýmlarýn el emeði göz nuru ile hazýrladýklarý ürünler, kurabiye ve börek çeþitleri ile çok sayýda kitap satýþa sunuldu.

ZAYÝ ÝLANI Beko Casio 398 SR MF AG 8GE.0004100987 marka, model ve sicil nolu yazar kasamýn ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür.

Veli PAKTAÞ-7200331743

Fethiyespor Teknik Direktörü Mustafa Ceviz yaptýðý açýklamada “Geçtiðimiz hafta Hatay deplasmanýndan almýþ olduðumuz bir puan bizim için sevindirici. Rakibimiz ile deplasmanda oynadýk ve iyi bir mücadele ortaya koyarak olumsuz saha þartlarýna raðmen bir puan almasýný bildik. Tarla gibi tabir edilebilecek bir zeminde maç oynadýk. Maçýn en önemli net iki pozisyonunu önce biz yakaladýk. Ýlk yarýda Ekrem Sarýçam ile ikinci yarýda ise Emre ile net pozisyon yakaladýk ancak bunlarý deðerlendiremedik. Daha sonra ise rakip takýmýn yakalamýþ olduðu pozisyon var. Bunda da kalecimiz Ozan'ýn zamanýnda müdahalesi ile rakip takýmýn öne geçmesini engelledik. Rakibimizin ofsayttan atmýþ olduðu bir gol vardý ve hakemde bu ofsaydý gördü ve golü geçersiz saydý. Kazanmak için oynadýk ve kontrollü bir oyun ortaya koyduk. Ancak kazanamadýk ve kaybetmedikte. Deplasmanda almýþ olduðumuz bu bir puan da bizim için çok önemli. Özellikle takým halindeki disiplinimiz ve gücümüz son derece güzeldi” dedi. “Kaptanýmýz Murat Türkkan'ýn sakatlýðý nedeniyle maça ikinci kaptan olan kalecimiz Ozan kaptan olacak çýktý ve Ozan güzel bir oyun ortaya koydu. Ben bütün oyuncularýmý tebrik ediyorum. Hafta sonu oynayacak olduðumuz Nazilli Belediyespor maçýnýn da hazýrlýklarýna baþladýk. Oynayacak olduðumuz bu maç ile yeniden

galibiyet serisine baþlamayý hedefliyoruz. Ýkinci yarý oldukça zorlu geçecek. Çünkü takýmlar hem düþmemek için hem play-off oynayabilmek için takviyeler yaptýlar. Bizde sakat oyuncularýmýzýn ve yeni oyuncularýmýzýn hazýr olmayýþýndan dolayý biraz eksiklik hissettik ama mevcut oyuncularýmýzýn gayreti ile maça çýkan arkadaþlarýmýz ellerinden gelenin en iyisini yapýyorlar” diyen Mustafa Ceviz, “Nazillispor ile Fethiyespor yýllardan buyana iki dost kulüptür. Egenin futbolu çok seven, taraftar potansiyeli olan, þehir heyecanýný Futbola en iyi þekilde yansýtan iki dost kulüptür. Taraftarlarýn

sanal alemdeki yazýþmalarý hiç hoþ deðil. Kimse bu dostluðu bozmamalýdýr. Belki ufak tefek hadiseler olmuþtur ama biz teknik adamlarýn, yöneticilerin duyarlý davranarak spor ahlaký içerisinde centilmence geçmesini istiyorum. Ben orda görev yaptým” diyerek, “Nazilli camiasý ile dostum. Nazilli Belediyespor'da ben hem oyuncuyken hem de teknik Direktörken þampiyonluk yaþadým. Benim nazillide çok güzel anýlarým var. Ama profesyonel dünyada bazen kulüplerin bazen teknik adamlarýn kendi istekleri ile yaþanan ayrýlýklar olur. Bende kendi isteðim ile Nazilliden ayrýldým. Buda benim en doðal

hakkýmdý. Bunuda herkesin saygý ile karþýlamasý gerekiyor. Ben o camiada ekmek yedim. Maçlar oynanýr ve hak eden kazanýr. Ancak dostluklar her zaman devam eder. Ben þuanda Fethiyespor'un hocasýyým. Daha önce de Fethiyesporda görev yaptým ve Þampiyonluk yaþadým. Þuanda Fethiyespor'un baþarýsý için bütün teknik heyet, oyuncularýmýz, baþkanýmýz, yönetim kurulumuz ve Fethiyespor camiasý baþarý için el ele verdik. Ýnþallah hem bu maçý hem de diðer maçlarýmýzý en iyi þekilde oynayarak hedefe ulaþmak için elimizden gelen gayreti sarf edeceðiz” diye konuþtu.

www.atlantiktel.com Estetiktir

Dayanýklýdýr

Fikret KOYUNCU 0532 785 12 25

Tel Örgü, Demir Doðrama, Arsa Çevreleme, Beton Direk

Kolay monte edilir

Kolay Taþýnýr

Uzun Ömürlüdür

Panel Çit, Jiletli Tel, Dikenli Tel, Ýnþaat, Peyzaj, Bahçe

Adres: Gökalan Mevkii Çevre Yolu Çalýca-FETHÝYE

Tel: 0252 646 44 04


YELKEN YARIÞLARINA ARA VERÝLDÝ

< Bodrum'un Yalýkavak beldesinde düzenlenen yarýyýl yelken kupasý rüzgar sörf yarýþlarýna þiddetli fýrtýna nedeni ile ara verildi. Ýki gündür Bodrum'u etkisi altýna alan þiddetli fýrtýna nedeni ile Yalýkavak'da düzenlenen yarýyýl yelken kupasý yarýþlarýna olumsuz hava þartlarý nedeniyle ara verildi. Meteorolojiden alýnan bilgiye göre saatteki hýzý 70 km'ye kadar ulaþan þiddetli fýrtýnanýn etkisini arttýrarak devam edeceði öðrenildi. Türkiye Yelken Federasyon Baþkaný Yalýkavak'da devam eden yelken yarýþlarýna fýrtýna nedeni ile ara verdiklerini belirterek “Yarýþlarý olumsuz hava þartlarý nedeni ile Ýptal ettik. Fýrtýna olduðu için deniz þartlarý çok çetin. Hava þartlarý düzelirse yarýþlara kaldýðýmýz yerden devam edeceðiz” dedi. Yarýþlara ev sahipliði yapan Yalýkavak Belediye baþkaný Mustafa Saruhan hava þartlarýnýn yarýþlar için olumsuz olduðunu ifade ederek “Önlem almak amacý ile yarýþlara ara verildi. Amacýmýz herhangi bir kazanýn yaþanmamasý. Hava þartlarý düzelir ve yarýþlar kaldýðý yerden devam eder” dedi.

gercek fethiye gazetesi  
gercek fethiye gazetesi  

Fethiye'nin Gerçek Haberleri

Advertisement