Page 1

ÇARÞAMBA 27 ÞUBAT 2013

FÝYATI: 50 Kuruþ

YIL:19 - SAYI: 4262

3 SAAT KURTARILMAYI BEKLEDÝ

< Fethiye'de amatör balýkçýlarýn býraktýðý bir misinaya dolaþan caretta caretta kaplumbaða yaklaþýk 3 saat boyunca kendi baþýna kurtulmaya çalýþýrken bir vatandaþýn fark etmesinin ardýndan belediye zabýta ve balýkçýlarýn operasyonuyla kurtarýldý. Ýlk kez Fethiye'de mobesa kameralarýna trafik kazasý yerine caretta carettanýn yaþam mücadelesi takýldý. Murat YALÇIN S.3’te

FETHÝYE'DE COÞKULU GECE MUSTAFA SELÇUKOÐLU HAYRANLARINI COÞTURDU

Fethiye Belediyesi'nin 9.yýl etkinlikleri nedeniyle düzenlenen Türk Sanat Müziði Konseri coþkulu geçti. Fethiye Belediyesi Türk Sanat Müziði Korosu Þef Emin Akan yönetiminde birbirinden güzel þarký ve türküleri seslendirdiler. Koro üyelerinin konserin finalinde marþlar söyleyip, Türk Bayraklarý açmalarý salondaki seyircileri coþkuya boðdu. E.CANKUÞ S.6’da

Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi sanatçýlarýndan Mustafa Selçukoðlu, birbirinden güzel þarkýlarýyla hayranlarýný coþturdu. E.CANKUÞ S.4’de

ÖÐRENCÝLER VERGÝ KONUSUNDA BÝLGÝLENDÝRÝLDÝ

< 24. Vergi Haftasý dolayýsýyla Fethiye Vergi Dairesi Yetkilileri, Fethiye Gazi Ýlkokulu ve Ortaokulu'nda öðrencilere yönelik bilgilendirme semineri verdiler. Seminerde öðrencilerin sorularý da cevaplandýrýldý. M.TAÞKIN S.2’de

99. YILDÖNÜMÜ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI Fethiye Ýlçesine adý verilen Þehit Pilot Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 99. yýldönümünde düzenlenecek olan törenle anýlacak. Fethiye Ýlçesine adý verilen Þehit pilot tayyareci Fethi Bey, ölümünün 99. Yýldönümünde düzenlenecek olan törenle anýlacak. Murat YALÇIN S.2’de


ÇARÞAMBA 27 ÞUBAT 2013

ÞU ÝNSANLAR!.. Bazý insanlar vardýr, mutluluk akar gözlerinden. Yüzlerinde sürekli bir gülümseme, ýþýk saçarlar etraflarýna. Yaþamanýn verdiði mutluluðu doya doya yaþayan ve yaþadýðýnýn bilincine varan ve bunu diðer insanlara da vermeye çalýþan insanlar. Kendi mutluluklarýnýn ancak ve ancak baþka insanlarýn mutluluðuyla varolabileceðine inanan güzel insanlar. Doðal olarak bu tür insanlar yaþamý paylaþarak sürdürme erdemine ulaþmýþ insanlardýr. Kavuþtuklarý olanaklardan baþkalarýný da yararlandýrarak, onlarýn da yaþamlarýný kolaylaþtýran insanlar. Bu tür insanlar olmasaydý yaþam çekilir miydi

www.gercekfethiye.com

bilmiyorum ama iyi ki varlar. Azýnlýkta da olsalar, koca bir kentte bir-iki kiþi de olsalar, öyle sanýyorum ki dünya onlarýn hatýrýna, onlarýn yüzü suyu hürmetine dönüyor olmalý. Küçük hesaplar peþinde koþmak, baþkalarýný kandýrmaya uðraþmak, birinin ayaðýný kaydýrarak yerine geçmeye çalýþmak yer almaz onlarýn beyin hücrelerinde. Tam tersine, bir elektrik santralý gibidir beyinleri, hem kendilerini hem de baþkalarýný ve giderek bütün dünyayý aydýnlatan elektrik üretirler. Ýyice bakýn, dikkatli bakýn göreceksiniz yüzlerindeki o ýþýðý. Hiç farkettiniz mi bilmem, bu gibi insanlarýn yüzünde bir ýþýk vardýr. Sanki içlerinde lambalar yanar da, yüzlerine vurur ýþýðý. Esmer de olsa, zenci de olsa, beyaz da olsa..Genç de olsa yaþlý da...Ya da güzel ya da çirkin hiç farketmiyor ,bir ýþýk varsa içinde mutlaka vuruyor yüzlerine. Girdikleri her ortamý aydýnlatan, varlýklarýyla

KARADENÝZLÝ “MÝLÝTANLAR GÝDÝYOR, TERÖRÝSTLER GELÝYOR”

DP Fethiye Ýlçe Baþkaný Ali Kemal Karadenizli yaptýðý yazýlý açýklamada; “Militanlar gidiyor, teröristler geliyor” dedi. Cumhuriyet tarihinde AKP iktidarý çok baþarýlý icraatlar yaptýlar. Norveç'in elinden akaryakýt þampiyonluðunu aldýk, akaryakýtta dünya birincisi olduk. Yanlýþ tarým politikalarý sonucu Bulgaristan'dan ot ve saman ithal ettik. Angus ineklerini ithal ettik. Tarým ve hayvancýlýðý; bakla üretimi, bezelye üretimi, kuru fasulye üretimi eskiden ihraç edilirken enginar ithal etmeye baþladýk” diyerek, “3 tarafýmýz denizlerle çevrili Türkiye'mizde balýk ithal eder hale geldik. Sýnýrlarýmýzdan mal ihraç edecektik þimdi bombalar geliyor, füze geliyor, ceset geliyor, ölüm geliyor, kin geliyor, nefret geliyor, militanlar gidiyor, teröristler geliyor” dedi. “Masum Türk vatandaþlarý boþu boþuna ölüyor. Maddi sýkýntýsý olmayan kimse yok yüzü gülen kimse yok AKP çok þanslý çünkü karþýsýnda güçlü bir muhalefet partisi yok” diyen Ali Kemal Karadenizli, “Ülkenin en büyük sorunu AKP karþýsýnda etkili demokratik bir gücün olmayýþýdýr. Demokrat Parti çeþitli ayak oyunlarýyla mecliste olmayýþý ne kadar fark ediliyor. Demokrat parti'nin dördüncü güç olarak meclise girmesi siyasi atmosferi tamamen deðiþtirecektir. Ne kadar basýnýn susturulmasýna karþýlýk insanlarýnda, kurumlarýnda zafiyet içine düþürüldüðü durumlar olabilir. Eðer köklü geleneðiniz varsa bu krizlerin altýndan elbet kalkýlacaktýr. Mesuliyetimiz çok aðýr, Demokrat Parti'yi 67 yýllýk þanýna þerefine yakýþýr bir þekilde yeniden eski günlerine döndürmek için delicesine çalýþacaðýz, yorulacaðýz ama diz çökmeyeceðiz. Belki birilerine kýzacaðýz yutkunacaðýz ama inatla sebat edeceðiz. Var gücümüzle DP'yi yeniden menfaati temiz temeli saðlam Demokrat Parti'yi eski günlerine döndüreceðiz. Demokrat Parti Türkiye'yi parçalayan deðil bir arada tutan sestir. Demokrat Parti derdim demokrasi, derdim hürriyet diyen partidir” dedi.

mutlu eden insanlardýr bunlar. Paylaþmayý seven, karþýlýksýz seven, mutluluðu almakta deðil vermekte gören güzel insanlar. Bazý insanlar da vardýr, geçtikleri yerlerde ekinler kurur. Ölüm sinmiþtir yüzlerine. Hayýr ölüm bile deðil. Çünkü ölümün bile güzeli var. Hiçlik sinmiþtir yüzlerine, yokluk sinmiþtir. Ýçlerinden yayýlan korkunç bir karanlýk, giderek bütün bedenlerini kaplar. Yüzlerine vuran karanlýðý görünce dehþete kapýlýrsýnýz. Bir an önce kaçmak istersiniz yanlarýndan.Yüzlerini bir daha görürseniz sekiz sene iþinizin rasgitmeyeceðine inarsýnýz. Yaþamýn aðýrlýðý çökmüþtür üzerlerine. Paylaþmak ölüm demektir onlar için. Baþkalarýnýn mutlu olmamasý içindir dünyadaki misyonlarý sanki. Ne kendileri mutlu olurlar ne de baþkalarýný mutlu ederler. Zehir ederler yaþamý çevresindekilere. Hiçbir þeyi

beðenmeyen, herþeyden sýkýlan, küçük hesaplarýn içinde sýkýþýp kalmýþ zavallý yaratýklar. Ay tutuluyorsa , güneþ tutuluyorsa bunlarýn yüzünü gördüklerinden mi tutuluyor nedir diye düþünüyorum kimi zaman. Göktaþlarý çarpýyorsa ara sýra dünyaya, bunlara kýzdýklarýndan mýdýr nedir? Oysa þu yaþadýðýmýz dünya ne kadar yaþanmaya deðer bir bilseler. Bir bilseler ki, bir canlýnýn varolmasý için ne mucizeler gerçekleþmekte. Ve bu canlýnýn yaþamýný sürdürmesi için ne badireler atlatýlmakta. Her canlýnýn bu dünyada özel bir yeri olduðunu, hele de insan denilen yüce varlýðýn her birinin biricik özelliklere sahip olduðunu bir bilseler. Ve bir denizin mavisini seyretmenin, bir aðacýn nasýl çiçek açtýðýný, nasýl meyve verdiðini seyretmenin mutluluðunu keþfetseler. Her canlýnýn kendi yavrusunu nasýl beslediðini, bir kuþun küçücük canýyla

2

yavrularýna nasýl yiyecek bulmak için çýrpýndýðýný bir görseler. Her canlýnýn kendi yavrularýnýn varlýðýný sürdürmesi için kendi yaþamlarýný tehlike atmalarýný bir farketseler. Ve insan olarak, içlerinde bir sevgi kýrýntýsý olsa da aþký tatsalar. O insana nice acýlar verdiðine inanýlan aþk denilen yüce duyguyu. Bir aþký acýsýyla tatlýsýyla yaþamanýn bile bu dünyaya gelmiþ olmaya deðdinin hazzýna varsalar. Þu eþþis evrenin seyrine dalsalar. Kuþlara, böceklere, otlara, çiçeklere seyre dalsalar bir. Þu kapkara topraktan binlerce renkte çiçeðin fýþkýrdýðýný farketseler bir. Yaþamýn ne kadar ele geçmez bir ayrýcalýk, bir mucize olduðunu farketseler azýcýk bir düþünmeyle. Ýyi ki yaþamý güzelleþtiren, çekilir kýlan, yüzlerinden ýþýk saçan insanlar var diye düþünüyorum. Yoksa yaþam bir ýzdýrap olurdu!..

ÖÐRENCÝLER VERGÝ KONUSUNDA BÝLGÝLENDÝRÝLDÝ 24. Vergi Haftasý tüm yurtta çeþitli etkinliklerle kutlanýyor. Bu kapsamda Fethiye Vergi Dairesi Müdür Yardýmcýsý Þeniz Kodaman Tuzlugöl ve 6 personel, Fethiye Gazi Ýlkokulu ile 5/B sýnýfý öðrencilerine bilgiler aktardý. Tuzlugöl özellikle vergi ve vergi haftasý konusunda öðrencileri bilgilendirirken; öðrencilerin sorularýný da cevapladý. Hafta kutlama etkinlikleri kapsamýnda ayrýca öðrencilere çeþitli kýrtasiye gerekleri de hediye edildi. Fethiye Vergi Dairesi Müdür Yardýmcýsý Þeniz Kodaman Tuzlugöl “Vergi haftasý ülkemizde Þubat ayýnýn son haftasý kutlanmaktadýr. Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alýþkanlýðýnýn arttýrýlmasý amacýyla her yýl Þubat ayýnýn son haftasý Vergi Haftasý olarak kutlanmaktadýr. 24. Vergi Haftasý bu yýl

< 24. Vergi Haftasý dolayýsýyla Fethiye Vergi Dairesi Yetkilileri, Fethiye Gazi Ýlkokulu ve Ortaokulu'nda öðrencilere yönelik bilgilendirme semineri verdiler. Seminerde öðrencilerin sorularý da cevaplandýrýldý.

25 Þubat - 3 Mart 2013 tarihleri arasýnda tüm yurtta çeþitli etkinliklerle kutlanýyor. Vergi, kamu hizmetlerini

kuruluþlarýnýn, kamu hizmetlerinin finansmanýný karþýlamak üzere kiþilerden zorla aldýklarý paralardýr. Vergi anayasamýzda yer alan ve herkesin ödeme gücüne göre ödemekle yükümlü olduðu bir görevdir. Vergilemede iki taraf bulunur. Bunlardan birisi verginin borçlusu iken diðeri ise verginin alacaklýsýdýr. Verginin alacaklýsý, vergilendirme yetkisine sahip olan devlettir. Devlet vergilendirme yetkisini bazý kamu kuruluþlarýna da devredebilir. Vergilendirme yetkisi devletçe yerel yönetimlere, baðýmsýz kamu kuruluþlarýna ve merkezi yönetimlere karþýlamak amacýyla, kiþilerden ve tanýnsa bile vergi alacaklýsý yine de kuruluþlardan kanun yoluyla toplanan devlettir” diyerek öðrencileri paralardýr. Vergi, devlet ve diðer kamu bilgilendirip, sorularý cevapladý.

99. YILDÖNÜMÜ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI Fethiye Ýlçesine adý verilen Þehit pilot tayyareci Fethi Bey, ölümünün 99. Yýldönümünde düzenlenecek olan törenle anýlacak. 27 Þubat 2013 Çarþamba günü anýtý önünde düzenlenecek olan anma törenin de Türk Hava Kurumu'na ait yangýn söndürme uçaklarý da gösteri yapacak. Fethiye Belediyesi tarafýndan her yýl ölüm yýldönümünde anýlan Þehit Fethiye Bey ölümünün 99'uncu yýldönümü nedeniyle 27 Þubat 2013 Çarþamba Günü Saat 11.00'da Fethiye Ýskelesi'ndeki anýtý önünde düzenlenecek törenle anýlacak. 27 Þubat 1914 tarihinde görev için Þam'dan havalandýktan kýsa bir süre sonra Taberiye Gölü civarýnda Küfrühar Kayalýklarý üzerinde uçaðýnýn düþmesi sonucu þehit olan Yüzbaþý Mehmet Fethi

Fethiye Ýlçesine adý verilen Þehit Pilot Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 99. yýldönümünde düzenlenecek olan törenle anýlacak.

Bey'in adý, o dönemde Meðri olan Fethiye'ye verildi. Fethiye'ye ismi verilen Þehit Pilot Yüzbaþý Mehmet Fethi Bey anýsýna yaptýrýlan ve 2004 yýlýnda açýlýþ yapýlan anýtý önünde her yýl yapýlan

Anma töreni 99'uncu ölüm yýldönümünde de gerçekleþtirilecek. 27 Þubat Çarþamba Günü Saat 11.00'da Fethiye Belediyesi tarafýndan düzenlenecek olan törene her yýl destek veren Türk Hava Kurumu ayný

þekilde bu yýlda destek veriyor. Türk Hava Kurumu Fethiye Þube Baþkaný Mustafa Özkaya, tören hazýrlýklarýnýn tamamlandýðýný belirterek, bu özel anma gününe tüm Fethiye halkýný davet ettiðini söyledi.

3


ÇARÞAMBA 27 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

3 SAAT KURTARILMAYI BEKLEDÝ < Fethiye'de amatör balýkçýlarýn býraktýðý bir misinaya dolaþan caretta caretta kaplumbaða yaklaþýk 3 saat boyunca kendi baþýna kurtulmaya çalýþýrken bir vatandaþýn fark etmesinin ardýndan belediye zabýta ve balýkçýlarýn operasyonuyla kurtarýldý. Ýlk kez Fethiye'de mobesa kameralarýna trafik kazasý yerine caretta carettanýn yaþam mücadelesi takýldý. Fethiye Körfezi kýyýsýnda 2.Sahil Bandý'nda bir vatandaþ bir caretta caretta kaplumbaðanýn ayný yerinde durduðunu gördü. Bu vatandaþ önce caretta caretta Kaplumbaða'nýn bir þeyler yediðini zannederek sadece fotoðraf çekti. Aradan saatler geçmesine raðmen caretta caretta kaplumbaða ayný yerinde durunca bir misinaya takýldýðýný anlayýp Fethiye Belediye Zabýta Görevlilerinden yardým istedi. Zabýta Ekipleri, carettanýn bulunduðu mevkide yer alan mobesa kameralarýný da inceleyince carettanýn yerinde çýrpýndýðýný ancak saða sola hareket edemediðini gördüler. Zabýta Ekibi, carettanýn bulunduðu mevkiye giderek balýkçýlardan yardým istedi. Deniz ortasýnda kayýkla balýk avlayan bir amatör balýkçýdan yardým istendi. Kayýkla yaklaþan amatör balýkçýlar kayýðýn kürekleriyle carettanýn takýlý olduðu misinayý bulunduðu yerden uzun bir çaba sonucu kopartmayý baþardýlar. Caretta caretta da yaklaþýk 3 saatlik

mücadelenin ardýndan doðal ortamýndaki yaþamýna devam etti. Caretta carettayý ilk gören vatandaþlar, “Sahilde geziyordum. Carettanýn bir þeyler yediðini zannettim. Ayný yerinde duruyordu. Bir süre sonra ayný yere geldiðimde yine ayný vaziyetteydi. Onun bir misinaya takýldýðýný anladým. Belediye Zabýta görevlilerine

haber verdim. Demek ki yaklaþýk 3 saattir caretta caretta ayný yerinde kendi kendine kurtulmaya çalýþýyordu. Þuan da kurtarýldýðý içinde memnunum” dedi. Fethiye Belediyesi Zabýta Ýlgileri, mobesa kamera kayýtlarýný da inceleyince caretta carettanýn saatlerce ayný yerde kurtulmaya çalýþtýðýný gördüler.

3


ÇARÞAMBA 27 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

4

MUSTAFA SELÇUKOÐLU HAYRANLARINI COÞTURDU Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi sanatçýlarýndan Mustafa Selçukoðlu, birbirinden güzel þarkýlarýyla hayranlarýný coþturdu. Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nin 9. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri çerçevesindeki konserde Þef Mehmet Göktaþ

Modern-Ýþ Ýnþaat A.Þ. Emlak Satýþ Danýþmaný -Emlak satýþ sorumlusuna baðlý olarak görev yapacak -Konutlarýn satýþýnda aktif olarak rol alacak -Müþterilere projeyi tanýtacak -Ýleri derece Ýngilizce yada Rusca yabancý dil bilgisine sahip -Prezantable,iletiþimi kuvvetli -Sabýrlý ve uyumlu -Tercihen B sýnýfý sürücü belgesi olan ve aktif olarak araç kullanabilen -Esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek -Dalaman,Ortaca yada sarigerme ikamet eden veya edebilecek olan Satýþ Danýþmaný takým arkadaþlarý aramaktayýz.

Maaþ+Pirim usulu Çalýþma dönemi Mayýs-Kasým 2013sezonudur Baþvurular için info@modernisinsaat.com ofis:+902526922634 fax:+902526922934

yönetimindeki kent orkestrasýnýn eþlik ettiði Sanatçý Mustafa Selçukoðlu, birbirinden güzel þarkýlarýyla geceye renk kattý. Halk oyunlarý ekibi gösterileri ile baþlayan Mustafa Selçukoðlu konserini Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, eþi Nesrin Saatcý ile

izlerken, geceye yoðun ilgi oldu. Sanatçý Mustafa Selçukoðlu özellikle Volkan Konak þarkýlarýný seslendirirken kendisinden geçti. Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, konser sonunda sanatçýyý kutladý. Bu güzel konser Kanal F'den naklen yayýnlandý.

BERK,“TEK BAYRAK ÜLKÜMÜZDÜR” Atatürkçü Düþünce Derneði Fethiye Þube Baþkaný Güngör Berk açýklamasýnda; “Atatürkçü Düþünce Derneði'nin kýrmýzýçizgileri, Anayasamýzda yazýldýðý gibi, bellidir. Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanýþma ve adalet anlayýþý içinde, insan haklarýna saygýlý, Atatürk milliyetçiliðine baðlý, baþlangýçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayraðý, þekli kanununda belirtilen, beyaz ayyýldýzlý al bayraktýr. Milli Marþý 'Ýstiklal

< Atatürkçü Düþünce Derneði Fethiye Þube Baþkaný Güngör Berk, yaptýðý yazýlý açýklamada; “Tek ülke, tek devlet, tek millet, tek dil, tek bayrak, ülkümüzdür” dedi. Marþý'dýr. Baþkenti Ankara'dýr.” diyerek, “Bizler 'Kurtuluþ' ve' Kuruluþ' deðerlerimize, Atatürk ilke ve devrimlerine baðlýyýz. Tek ülke, tek devlet, tek millet, tek dil, tek bayrak ülkümüzdür. Bizlerin de birinci vazifesi, Türk Gençliðinin olduðu gibi, kan ve irfanla kurulmuþ Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar korumak ve kollamaktýr” diye konuþtu. “On yýldýr ülkemizi Amerikan emperyalizminin BOP gereðince yöneten siyasal iktidar yolun sonuna

gelmiþtir. Cumhuriyetin ordusu TSK, komutanlarýnýn çoðu ve önceki Genel Kurmay baþkaný hayali bir terör örgütüne dahil edilerek, tasfiye edilmiþtir. Otuz yýldýr savaþýlan gerçek terör örgütüyle ise müzakereye baþlanmýþtýr. 'Milliyetçiliði ayaklar altýna aldýðýný' söyleyen siyasal iktidar ulus devletin defterini kapatýp tarih yazmaya hazýrlanmaktadýr. Hazýrlanan 'yeni anayasa bunun içindir. Ama içinde Türk Milleti bulunmayan, vataný bölen ve

AYNI KAVÞAÐI DÖNERKEN ÇARPIÞTILAR Marmaris Emniyet Müdürlüðü, ilçede son dönemlerde meydana gelen 6 trafik kazasýnýn görüntülerini basýnla paylaþtý. Kazalarýn genelde sürücülerin dikkatsizliði sonucu meydana geldiði belirtildi. Görüntülerde, araç trafiðine kapalý olan Çeþme Meydaný’nda ayný anda köþeyi dönen iki motosiklet çarpýþýyor. Vatandaþlarýn yardýma koþtuðu sürücülerden birisi hafif yaralanýyor. Eski Hastane

Kavþaðý'nda meydana gelen iki farklý kazada ise otomobiller motosikletlere çarpýyor ve otomobillerden birisi hýzla olay yerinden uzaklaþýyor. Bu arada, kaydedilen görüntüler arasýnda, Abdi Ýpekçi Parký'nda park halindeki motosikletin üzerinde oturan kiþinin, yoldan geçen kýzlara bakmaya çalýþýrken düþme aný da yer alýyor.

< Marmaris'te meydana gelen trafik kazalarýndan bazýlarý MOBESE kameralarý tarafýndan görüntülendi.

benzersiz bir dikta yönetimi getiren yeni bir anayasayý Türk Milleti elinin tersiyle itmesini bilecektir. Bizler bu mücadelede, emperyalizmin karþýsýnda, milli cephede yer alanlarýn yanýndayýz” diyen Güngör Berk, “Kurtuluþ'da emperyalizme diz çöktüren Mustafa Kemal : “Türk vatanýný fethetmek fikrini, Türk'ü esir etmek hayalini ortaklaþa bir fikir haline koymaya çalýþanlar layýk olduklarý akýbetten kurtulamamýþlardýr” demiþti” diyerek, “Bizler de bu gün diyoruz ki:Yeni Sevr'i dayatanlar da layýk olduklarý akýbetten kurtulamayacaklardýr” dedi.


ÇARÞAMBA 27 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

5


ÇARÞAMBA 27 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

6

FETHÝYE'DE COÞKULU GECE Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi Fethiye Belediyesi'nin 9.yýl etkinlikleri nedeniyle düzenlenen Türk Sanat Müziði Konseri coþkulu geçti. Fethiye Belediyesi Salonu'ndaki konseri Fethiye Türk Sanat Müziði Korosu Þef Emin Akan yönetiminde birbirinden güzel þarký ve türküleri seslendirdiler. Koro üyelerinin konserin finalinde marþlar söyleyip, Türk Bayraklarý açmalarý salondaki seyircileri coþkuya boðdu. Belediye Baþkaný Behçet Saatçý, Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz, Muðla eski Milletvekili Sami Gökmen ve çok sayýda vatandaþ izlerken konser renkli görüntülere sahne oldu. Þef Eczacý Emin Akan yönetimindeki Fethiye Belediyesi Türk Saat Müziði Korosu birbirinden güzel þarký ve türküleri seslendirdiler. Aralarýnda ev hanýmý, emekli öðretmen ve çeþitli mesleklerden de kiþilerin bulunduðu koro üyelerinden Davut Sýlay, Birgül Akgün, Hatice Karadenizli, Þengül Uçar, Melek Demirtaþ, Ahmet Mutlu, Ömer Ali Otar ve Sevda Kocamustafaoðullarý da solo eserler seslendirdiler. Yaklaþýk iki saat süren konserin 85 yaþýndaki 60 yýllýk besteci, Koro duygu seli içinde ayakta seslendirildi. Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi sonunda 'Çýrpýnýrdý Karadeniz' Þefi ve Eczacý Emin Akan gece Konser sonunda Muðla eski marþýyla birlikte Türk Bayraklarý açan Müdürü Muammer Þahin de koro sonunda oldukça büyük duygusal anlar milletvekili Sami Gökmen, Koro Þefi koro üyeleri, ayakta alkýþlanýrken, 10. þefine, kültür merkezi sanatçýlarýnýn yaþadý. Emin Akan'a bir buket çiçek sundu. Yýl Marþý ve diðer marþlar yine ayný yaptýðý bir fotoðrafýný sundu.

www.atlantiktel.com Estetiktir

Dayanýklýdýr

Fikret KOYUNCU 0532 785 12 25

Tel Örgü, Demir Doðrama, Arsa Çevreleme, Beton Direk

Kolay monte edilir

Kolay Taþýnýr

Uzun Ömürlüdür

Panel Çit, Jiletli Tel, Dikenli Tel, Ýnþaat, Peyzaj, Bahçe

Adres: Gökalan Mevkii Çevre Yolu Çalýca-FETHÝYE

Tel: 0252 646 44 04


ÇARÞAMBA 27 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

7


ÇARÞAMBA 27 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

8


ÇARÞAMBA 27 ÞUBAT 2013

ELEMAN ÝLANI Candan Çeyiz ve Mobilya Maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere satýþ deneyimine sahip ekip arkadaþlarý arýyoruz...

www.gercekfethiye.com

9

BASIN MENSUPLARINA ZÝYARET

MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR ÝRTÝBAT:

646 74 14

ELEMAN ÝLANI Malhun hamam ve spa center 'da yetiþtirilmek üzere ya da deneyimli, bayan ekip arkadaþlarý arýyoruz. Ücret dolgundur… Detaylý bilgi: 0252 622 03 22 Adres: Otel Malhun Çalýþ Plajý No: 19 Fethiye

SANATIN EN ZARÝF HALLERÝNDEN BÝRÝ OLAN EBRU SANATINA GÖNÜL VERMEYE NE DERSÝNÝZ?

Kültür Bakanlýðý Ebru Sabatçýsý’ndan geleneksel ebru kursu verilecektir.. DETAYLI BÝLGÝ ÝÇÝN Esin SÜKAN /

0544 541 55 71

ELEMAN ÝLANI

< Ülkemizde; saðlýklý bir vergi bilincinin oluþturulmasý, verginin toplumun tüm kesimlerinde benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alýþkanlýklarýnýn arttýrýlmasý amacý ile 1990 yýlýndan bu yana kutlanýlmakta olan vergi haftasýnýn 24.'cüsü 25 Þubat ve 3 Mart tarihleri arasýnda tüm yurtta olduðu gibi Fethiye'de de kutlanmaya baþladý. Fethiye Vergi Dairesi Müdürü Hasan Erdoðan baþkanlýðýnda Fethiye Vergi dairesi Bölüm Müdürleri ve çalýþanlarýndan oluþan heyet bir ilki gerçekleþtirerek Fethiye'deki basýn mensuplarýný da ziyaret ettiler. Fethiye Kaymakamlýðý toplantý salonunda gerçekleþen ziyarette Muðla Gazeteciler Cemiyeti Fethiye temsilcisi Sýdýka Zeybek Kölemen'e vergi haftasý etkinlikleri kapsamýnda bilgi aktarýldý. Fethiye Vergi Dairesi çalýþanlarý

0555 372 02 67

ELEMAN ÝLANI Gölhisar mobilya, bahçe mobilyalarý bölümünde çalýþtýrýlmak üzere; satýþ ve pazarlama konusunda deneyimli ingilizce bilen bay eleman alýnacaktýr. Müraacat: Fevzi bey Gsm: 532 424 75 85

Ölüdenizli Yarenler'in Ovacýk Yaþaroðlu Otel'de verdiði türkü ziyafeti izleyenleri büyüledi. Ölüdeniz'de buluþan Muðla Bölgesi Belediye Baþkanlarý ve eþleri onuruna verilen yemekte kýsa bir konser veren Ölüdenizli Yarenler ekibi büyük beðeni topladý. Özellikle 10. Yýl Marþýný söylerken bütün izleyenler ayaða kalkarak eþlik ettiler ve dakikalarca alkýþladýlar. Geceye katýlan bütün belediye baþkanlarý Yarenler ekibini kutlarken, Muðla Belediye Baþkaný Osman Gürün Yarenler'le hatýra fotoðrafý çektirdi. Bazý belediye baþkanlarý da önümüzdeki aylarda yapacaklarý festivaller için davette bulundular. Ölüdenizli Yarenler ekibinin gösterdiði Yýlmaz, “Yarenlerimiz hem türkülerimuhteþem gösterinin ardýndan mizi, kültürümüzü tüm dünyaya kendilerini kutlayan Keramettin

PAZAR HARÝÇ GÜNLÜK ÇIKAN SÝYASÝ GAZETE

YEREL SÜRELÝ YAYIN

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ BULUT YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Sýdýka (Zeybek) KÖLEMEN MUHABÝRLER : Mustafa TAÞKIN - Halil AKIN - Murat YALÇIN SPOR HAB. : Erdoðan CANKUÞ SAYFA EDÝTÖRÜ : Serpil CÜCEMEN BASKI: Uygun Matbaacýlýk Ýsmail YAVAÞ Sanayi Sitesi 254 Sk. No: 7 Fethiye/MUÐLA -Tel: 0542 806 78 32

Tel&Fax: 612 85 00 e-mail: info@gercekfethiye.com - fethiye@gercekfethiye.com

ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar (st/cm) : 8,40 TL Kongre Ýlanlarý : 30,00 TL Tüzük Ýlaný (A4 Sayfa) : 25,00 TL Zayi Ýlanlarý : 15.00 TL Reklamlar (st/cm) : 75 Krþ

takýldý. Muðla Gazeteciler Cemiyeti Fethiye temsilcisi Sýdýka Zeybek

ÖLÜDENÝZLÝ YARENLER'DEN TÜRKÜ ZÝYAFETÝ

Þehir merkezinde bulunan çamaþýrhanede 12 ay çalýþacak (B-A2) sýnýfý ehliyeti olan erkek personel aranýyor. Müracaat :

basýn mensuplarýnýn yakalarýna Maliye Bakanlýðýný kutlama kokartlarý

Kölemen'de yapmýþ olduðu konuþmada vergi haftasý nedeniyle Fethiye Vergi Dairesi çalýþanlarýnýn haftalarýný kutladý. Kölemen, “Çiçeðimi Fethiye'de çalýþan tüm basýn mensuplarý olarak alýyorum ve vergi haftasýný kutluyorum. Fethiye Vergi Dairesinin basýný göz ardý etmediðini görmekteyiz. Biz her gün onlarla birlikteyiz. Her zaman Fethiye basýný olarak desteðimizi vergi dairemize de sürdüreceðiz” þeklinde konuþtu.

ABONE ÜCRETLERÝ: Yýllýk : 110,00 TL 6 Aylýk : 55,00 TL 3 Aylýk : 30,00 TL Aylýk : 10,00 TL

Eski tarihli gazete: 1,00 TL Fiyatlara KDV dahil deðildir. KDV oraný abonelerde %1, reklamlarda %18’dir. Ýdari Büro: Atatürk Caddesi LÝKYA ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No: 306/ FETHÝYE Kuruluþ Tarihi: 3 Eylül 1993 Neþredilen yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Bu Gazete Basýn Ahlak Yasasýna, Ulusal çýkarlara ters haber yayýmlamamayý taahhüt eder.

tanýtmakta hem de gönüllü turizm elçilerimiz olarak tanýtýma büyük

katký saðlamaktadýrlar. Kendilerine çok teþekkür ediyorum” dedi.


ÇARÞAMBA 27 ÞUBAT 2013 Kendime buzlu bir limoncello hazýrladým. Ýçine koyduðum taze nane yapraðý ona enfes bir rahiya veriyor. Ýçinde cin olan tüm içkileri seviyorum. Limoncello da bayanlarla çok yakýþan bir aperatif. Arada bir alkol almanýn kime ne zararý olabilir ki. Ýnsanýn kendi kendini nazlayýp keyiflendirmesidir. Limoncellonun tarifini Ýtalya'ya gittiðimde bir köylü kadýndan öðrendim. Artýk kendim de yapabiliyorum. Ýsteyene tarifini de verebilirim. Kiþinin içki içmesi ya da içmemesi kendi özgür iradesi ile mutlak bir eylemdir. Ayrýca Ýslam dininde teklif vardýr, fakat tedbir ve tehdit asla yoktur. Çünkü dinde zorlama yoktur. Gel gör ki THY yine bir yasaklamaya gidiyor. Sözcü gazetesi de bu yasaklamalar arasýnda. Hostes kýyafetlerini ise bekliyoruz bakalým ne harikalar yaratacaklar. Dilek Hanif ise benim çok iyi tanýdýðým bir modacýdýr. Kýzýmýn gelinliðini dikmiþ daha sonra da güzel bir dostluðumuz olmuþtur. Çok da zevkli ve üretken bir modacýdýr. Bu acayip kýyafetleri nasýl ürettiðini kendine soracaðým. Bu yasaklamalar ve dayatmalar devam ettiði sürece ben de THY ný boykot edip binmeyeceðim. Ortaçað da dahi Ýslamýn içki ile sorunu yokken bugün geldiðimiz noktaya bakýn. Bazý büyük kentlerimizde de yavaþtan bir içki yasaðý uygulanmaya baþladý. Ýçki konusunda da yeni

www.gercekfethiye.com

10

GÜL TURAN'DAN

biliyor musunuz? Yýlbaþýnda sokaktan eve girmeye çalýþan kedi Carmen. Ýlk geldiðinde o kadar gulturan55@hotmail.com masum ve þirindi ki dayanamadým aldým. Geldiðinden beri sürekli S Ý Y A H G Ý Y M E S Ö Z O L U R . . .deðiþim içinde yavaþ ve çaktýrmadan gizli bir hegomanya kurmaya baþladý. Ýlk iþlevi bizim yaþlý Rita'ya paranoya baþlatýldý. Yeni fenomenimiz içki. O halde ben de her düstur çekmek oldu. Zavallý hayvaný pasifize etti. Rita'ýn yataðýný almak akþam üstü bir kadeh içki almaya davet ediyorum tüm dostlarýmý. Oysa oldu ilk iþi. Önceleri evin içinde sakin bilinmeli ki; menn-u meyve daima çok ve sevecen gezerken yavaþtan deðiþmeye baþladý. Ýster inanýn ister tatlýdýr. Sanki gitgide daralan bir inanmayýn taþýyabileceði eþyalarýn çember içindeymiþiz gibi geliyor. yerini deðiþtiriyor. Yavaþ yavaþ yapýlan yasaklama ve Kendi çapýnda deðiþiklikler yaptý. dayatma bir alýþtýrma tatbikatýdýr Kendini bize þirin bir þekilde kabul aslýnda. ettirip dayatmalara baþladý. Taþýyabileceði her þeyin yerini Günlük hayatýmýzdaki denetim deðiþtirip beni uðraþtýrýyor. mekanizmalarý gitgide artýyor Tüm çabalarýma raðmen inatla farkýnda olmadan. Özgürlüklerin bana direniyor. Kýzýp baðýrdýðýmda kýsýtlanmasý fikir özgürlüðünü de ise en kedi ve en sevimli bakýþý ile kýsýtlamaya baþlýyor. Toplum hiç beni engelliyor. farkýnda olmadan robotlaþýp tüm dayatmalara boyun eðiyor. Tek tip Gönüllerimiz her þeye kýrýk ve prototip toplum olma dönemecindeyiz bunu dillendirmek dahi suç oldu neredeyse. nerede ise. Sadece eller mektup yazmaz. "Beyaz giyme toz olur, siyah Gözler de mektup yazar. Tüm giyme söz olur" türküsünü insanlarýn gözlerinde ve yüreklerinde söylüyorum ben artýk. Sanki biz düþünemiyoruz zihnimiz sessiz aðýt dolu mektuplar var. yok. Bizim yerimize düþünen ve iþlev Ancak gözleri görüp kalpleri okuyabilenler anlar bu sessiz yapan bir takým denetim mektuplarý. mekanizmalarýnýn fasit çemberi BDP'liler Sinop ve Samsun'a da içindeyiz. Benim irademe düþen geldiler sonunda. Hýrçýn Karadeniz kendi zincirimi ve çemberimi izin vermedi. Çünkü biz Atatürk kýrmaktýr. Tanrý bize akýl gücü ve þehriyiz. Geldikleri gibi gittiler. Her irade vermiþtir. Sorgulamak ve geliþin elbet bir gidiþi vardýr. düþünmek çok erdemli bir iþtir. Ben “Siz hiç gelmeyecek bir gideni, sorguluyorum ve "Bize neler oluyor." olmayacak bir nedeni beklediniz Diyorum." mi?” Bütün bunlarý bana yazdýran kim

DENEMELER

FETHÝYE’YÝ TEMSÝL ETTÝLER

Atatürk Ortaokulu ile karþýlaþan “Özel ATA Ortaokulu Küçük Erkekler Basketbol Takýmý” rakibi karþýsýnda üstünlük gösterdi. Maçý 56-08 farkla kazanan Ata'nýn basketbol takýmý Özel Fethiye Ortaokulu ile karþý karþýya geldi. Bu karþýlaþmada da kazanan Atalý basketbolcular, 39-27 skorla Özel Fethiye Ortaokulunu yendi. “Özel Ata Ýlköðretim

Okulu Basketbol Takýmý” bu yýl yenilgi yüzü görmedi. Özel Ata Küçük Erkekler Basketbol Takýmý, Fethiye'deki tüm maçlarý kazanarak þampiyon oldu. Okullarýnda, þampiyonlara yakýþýr bir karþýlama yapýldý. Þampiyonlar, 25 Þubat'ta bir üst turnuva için Muðla'da, Fethiye’yi temsil ettiler.


ÇARÞAMBA 27 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

SORUNLARI NÝTELÝKLÝ ELEMAN YETERSÝZLÝÐÝ = Otomotiv sektöründe bulunan iþletmeciler, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Akif Arýcan yönetiminde toplanarak, otomotiv sektörünün sorunlarý ve iþletmecilerin Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan beklentileri görüþüldü.

KIZILAY GÖREV DAÐILIMI YAPTI Türk Kýzýlayý Fethiye Þubesi'nin geçtiðimiz günlerde yapýlan Olaðan Genel Kurul toplantýsýnda seçilen yeni yönetim kurulu ilk toplantýsýný yaparak, görev daðýlýmýný gerçekleþtirdi. Baþkan Akif Arýcan yönetiminde toplanan Kýzýlay Fethiye Þubesi; Selahattin Cesur, Mehmet Baðcý, Erhan Duran, Füsun Þahin, Nuri Yöntem, Ercan Çýnaroðlu'ndan oluþan yeni yönetim kurulu dernek binasýnda ilk toplantýsýný yaptý. Toplantýda 2013-2015 yýllarý eylem planý konuþulurken, Akif Arýcan Baþkanlýðýndaki Yönetim Kurulunda yapýlan görev daðýlýmýnda Baþkan Yardýmcýsý Selahattin Cesur, sekreterliðe Mehmet Baðcý, sekreter yardýmcýlýðýna Erhan Duran, muhasip üyeliðe Füsun Þahin, saymanlýða Nuri Yöntem ve üyelik görevine de Ercan Çýnaroðlu getirildi.

Toplantýya Su Otomotiv, Acarlar, Bakýrcýlar Toyota, Renar ve Baþaranlar þirketlerinden temsilcileri katýldýlar. Otomotiv sektöründe yaþanan sorunlarý en aza indirecek önerilerinin görüþüldüðü toplantýda konuþan FTSO Baþkaný Akif Arýcan, FTSO olarak her zaman üyelerinin yanýnda olduðunu belirterek bunu her platformda üyelerine hissettirmek istediklerini dile getirdi. Toplantýda, FTSO tarafýndan yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Arýcan, özellikle Babadað'a yapýlacak olan teleferik projesinin geldiði nokta ile bölge turizmine getireceði çeþitliliðin yanýnda Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi'ne baðlý Fethiye Ýþletme Fakültesinin eðitim öðretime baþlamasý için yapýlan çalýþmalar hakkýnda geniþ bilgi verdi. Teleferik projesinde resmi izinlerin tamamlanmasýnýn ardýndan ihale edileceðini belirten Arýcan, yaklaþýk 2 ay sonra resmi izinlerin tamamlanacaðýný söyledi. Ýlçemize 4 yýllýk fakülte açýlmasý için FTSO olarak ciddi katký saðladýklarýný belirten Arýcan, arazilerin bulunmasý, tahsisi gibi

konular için ciddi þekilde çalýþtýklarýný belirterek, þimdi de binalarýn yapýlmasýný saðlayarak fakültenin eðitim öðretime açýlmasý için çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Fakültenin binalarýnýn yapýlmasý amacýyla kurulan derneðin faaliyetlerini yoðunlaþtýrdýðýný belirten Arýcan, “Fakülte yapýlmasý için çeþitli baðýþlar geliyor. Bir bloðunu Fethiye Belediyesi üstlendi. Baþkanýmýza teþekkür ediyoruz. Bir bloðunu da Melsa'nýn yapmasýný talep edeceðiz. Binalarý tamamlarsak bu sene eðitim öðretime baþlar. Fakülte bölgemize getireceði ekonomik hareketin yanýnda sosyal olarak da kentimize olumlu katký saðlar” dedi.

ATATÜRK'E SAYGILARINI ÝLETTÝLER

< Vergi Haftasý Fethiye'de de çeþitli etkiliklerle kutlanýyor. Vergi Haftasý nedeniyle Fethiye Vergi Dairesi Personeli, Atatürk Anýtý önünde bir araya gelerek, anýta çelenk sundular. Fethiye Vergi Dairesi Müdürü Hasan Erdoðan ve vergi dairesinden iki görevli memur, Atatürk Anýtý'na çelenk sunduktan sonra bir dakikalýk saygý duruþunda bulunulup, Ýstiklal Marþýmýzý söylediler. Törenin ardýndan kýsa bir açýklama yapan Fethiye Vergi Dairesi Müdürü Hasan Erdoðan, “Bu yýl 24'üncüsünü kutladýðýmýz vergi haftasýný 25 Þubat-3 Mart tarihleri arasýnda daire personelimizin de katýlýmý ile çeþitli etkinlikler ile kutlayacaðýz. Bu kutlama haftasý içerisinde deðiþik etkinliklerimiz olacak. Bu etkinliklerimizin çoðunu okullarýmýzda çocuklarýmýza yönelik olarak gerçekleþtireceðiz. Bunun yanýnda gönüllü Kan

Baðýþý ile ilgili bir programýmýz olacak. Ayný zamanda geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi

bu yýl yine Huzur evinde konaklayan Yaþlýlarýmýza bir ziyarette bulunacaðýz” dedi.

Turizmin de iyi gitmediðini belirten Arýcan, sorunlarýn çözümü için ilgili kurumlar nezdinde sürekli olarak gündeme getirdiklerini söyledi. Sorunlarýn çözümü için birlik olarak baský unsuru oluþturmanýn zorunlu olduðuna dikkat çekti. Arýcan konuþmasýnda, toplantýyý otomotiv sektöründeki iþletmelerden gelen istek nedeniyle düzenlediklerini, sektör içindeki iþletmelerin ortak sorunlara karþý ortak hareket etmesini saðlamayý amaçladýklarýný dile getirdi. Toplantýya katýlan iþletmelerin temsilcileri en büyük sorun olarak kalifiye eleman eksikliðini gösterdiler. Özellikle teknik serviste yetiþmiþ

11

eleman bulmakta sorun yaþadýklarýný dile getiren iþletmeciler, Çýraklýk Eðitim Müdürlüðü ile iletiþime geçerek motor bölümü açýlmasý için çalýþma baþlattýklarýný bu konuda FTSO'ndan destek beklediklerini dile getirdiler. Fethiye'de fuar alaný oluþturulmasý için çalýþma baþlatýlmasý görüþünde olan iþletmeciler, Salý Pazarý Meydanýnda yapýlan otomobil fuarýnýn saðlýksýz koþullarda gerçekleþtiðini dile getirdiler. Fuar alanýnýn belirli bir standartta olmasýnýn zorunlu olduðuna birleþtiler. Fuar alanýnýn sadece otomotiv için deðil diðer sektörlerinde kullanabileceðini belirten iþletmeciler, kapalý olarak yapýlmasý istenen fuar alanýnýn þehir merkezinde olmasýnýn þart olmadýðýný mücavir alan içinde olmasýnýn yeterli olduðunu dile getirdiler. Yetiþmiþ eleman sorunu konusunda UMEM Projesi ile üye iþletmelerin nitelikli eleman sorununu çözmek için çaba sarf ettiklerini belirten Akif Arýcan, FTSO bünyesinde yapýlan çalýþmalardan örnekler vererek “Siz isteyin kurs açalým. Ýþletmelerimizin sorununu çözmek için birim oluþturduk ve çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz” diye konuþtu. UMEM konusunda yapýlan çalýþmalarý anlatmak için toplantýya davet edilen FTSO Muamelat Memuru Ýlkkan Büyüktahancý, iþletmecilere bugüne kadar yapýlan çalýþmalar, açýlan kurslar hakkýnda bilgi verdi. Satýþ temsilciliði kursunun baþladýðýný, talep gelirse tekrar açýlabileceðini belirten Büyüktahancý, bakým onarým kursu için giriþimde bulunduklarýný, teorik eðitimin verilebileceðini ancak uygulama eðitimi konusunda teknik servislerin destek vermesi durumunda kursun açýlabileceðini dile getirdi.


FUTBOLCULARA CEZA YAÐDI < 2.lig kýrmýzý gurupta kendi evinde Faturavizyon Kahramanmaraþspor'a 3-0 maðlup olan Fethiyespor'da futbolculara, 4 ila 10'ar bin lira arasýnda deðiþen para cezalarý verildi.

Kahramanmaraþspor yenilgisi üzerine Ýsmail Öztürk baþkanlýðýnda toplanan Fethiyespor Yönetim Kurulu bir dizi karar aldý. Karþýlaþmada gereksiz yere sarý kart gören Kaleci Ozan, Onur Okan çift sarý karttan kýrmýzý kartla oyun dýþý kalan Halil Karataþ ile diðer tüm futbolculara 4 ila 10'ar bin TL arasýnda ceza kesildi. Lacivertbeyazlý kulüp yöneticileri, deplasman da oynanacak bu maç Fethiyespor Baþkan Yardýmcýsý öncesi futbolcularýn dikkatinin çekilmesini de kararlaþtýrdý. Ýsmail Türk; Fethiyespor'un

FUTBOLCULAR, YENÝLGÝNÝN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAÞADILAR 2. lig kýrmýzý grupta zirve mücadelesi yolunda Kahramanmaraþspor'a 3-0 maðlup olan Fethiyespor'da futbolcular büyük üzüntü yaþadý. Lacivert-beyazlý futbolculardan

Bülent Kalecikli ve Volkan, beklemedikleri bir yenilgi aldýklarýný söyleyerek, “Bu maç geride kaldý. Önümüzdeki maçlarý kazanarak yolumuza devam edeceðiz” dediler.

Kahramanmaraþspor maçýnda kötü bir futbol oynadýðýný ve maðlup olduðunu hatýrlatarak, “Bu bir kaza olarak görüldü. Futbolcularýmýza ikazlarýmýz yapýldý. Gereksiz yere sarý ve kýrmýzý kart gören oyuncularla tüm futbolculara 4 ila 10'ar bin TL arasýnda para cezasý kesildi. Bundan böyle kalan 11 maçý yenilgisiz kapatmak için mücadele edeceðiz” þeklinde konuþtu.

gercek fethiye gazetesi  

Fethiye nin Gerçek Haberleri

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you