Page 1

PAZARTESÝ 11 ÞUBAT 2013

FÝYATI: 50 Kuruþ

YIL:19 - SAYI: 4248

‘ÇAKMA KOMÝSER’E SUÇÜSTÜ < Fethiye'de kendisini emniyet mensubu “Komiser” olarak tanýtan bir kiþi polis evinde kutlama yapacaðýz diyerek yüklü miktarda içki temin etmeye kalkýnca “suçüstü” yakalandý. Mustafa TAÞKIN

BADEM AÐAÇLARI ÇÝÇEK AÇIYOR Tüm yurtta karakýþ yaþanýrken Fethiye ve çevresi de yaðýþlardan nasibini alýyor. Fethiye ve çevresinde baharýn müjdecisi olan badem aðaçlarý çiçek açmaya baþladý. Fethiye'nin Çamköy beldesinde bir evin önünde bulunan badem aðacý bembeyaz çiçek açtý. Badem aðacýnýn çiçek açtýðýný gören vatandaþlar ve çocuklar aðaç önünde bol bol fotoðraf çektirdiler. “Vatandaþlar þubat ayýnýn ikinci haftasýndayýz. Badem aðacý bembeyaz çiçek açtý. Þaþýrdýk. Türkiye karakýþ yaþarken Fethiye'de bahar yaþanýyor” dediler. Mustafa TAÞKIN

Ýddialara göre; aslen Manisalý olduðu öðrenilen A.D.(35) Ölüdeniz Yolu üzerindeki içki satan bir bayiden yüklü miktarda içki temin etmek istedi. A.D.'nin kendisini Emniyet Müdürlüðü Komiseri olarak tanýtýp Ovacýk Polis Evi'nde gece düzenleyeceklerin, bunun için sipariþ vermek istediðini belirtti. Ýçki bayii ilgilileri sipariþi alýrken, çakma komiser içkileri aldýrmak için ticari bir taksi göndereceðini bildirdi. Ýþ yeri

ilgilileri þüphelenince polis yetkililerini arayýp bir gece düzenlenip düzenlenmeyeceðini sordular. Olumsuz bir cevap alýnýnca polis iþyeri ilgilileriyle irtibata geçti. Ýstenen içkiler ticari taksiye verildi. Polis takibe geçti. Oluklu Mevkii'nde taksideki içkiler A.D.'nin bulunduðu taksiye aktarýlmaya baþlandý. Bu sýrada operasyon yapan polis “çakma komiser” A.D.'yi kýskývrak yakaladý. Soruþturma sürüyor.

ÖMER DÖNGELOÐLU ÝZDÝHAMI < Diyanet-sen Fethiye ilçe temsilciliðinin düzenlediði ve konuþmacý olarak ilahiyatçý yazar Ömer Döngeloðlu'nun katýldýðý “Asr-ý Saadetten Esintiler” Konulu Konferansa vatandaþlar yoðun bir ilgi gösterdiler. Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa vatandaþlarýn ilgisi yoðun olunca birçok vatandaþ salona giremedi. Diyanet-sen Fethiye ilçe temsilciliði tarafýndan Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi Salonunda gerçekleþtirilen “Asr-ý Saadetten esintiler” Konulu konferansý Fethiye Ýlçe Müftüsü Oðuzhan Kadýoðlu, Fethiye Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yüksel Gültekin, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan'ýn yaný sýra bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ izledi. M.YALÇIN S.3’te

BOÐA; “BÝZ GEÇÝM PARTÝSÝYÝZ”

< Ak Parti Fethiye Ýlçe Teþkilatý tarafýndan düzenlenen toplantýda Fethiye konuþuldu. DSÝ tesislerinde düzenlenen kahvaltýlý toplantýya Ak Parti Muðla Milletvekili Ali Boða, Muðla Ýl Baþkaný Nihat Öztürk, Ýlçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan, Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Emrullah Tuna, Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Ferzan Çakal, yönetim kurulu üyeleri, köy ve mahalle temsilcileri katýldýlar. M.TAÞKIN S.6’da

ELEKTRÝK SAATLERCE KESÝLDÝ

< Yaklaþýk 1 haftadýr aþýrý yaðýþlarýn etkili olduðu Muðla'da, yaðýþlý hava ve fýrtýna hayatý olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ýl genelinde aþýrý yaðýþlar nedeniyle birçok noktada sel baskýný oluþurken, Muðla'dan Antalya'ya elektrik daðýtýmý yapan ana hatta da patlama meydana geldi. M.TAÞKIN S.7’de


PAZARTESÝ 11 ÞUBAT 2013

ALÝ KEMAL VATAN HAÝNÝ MÝ? ÞEHÝT MÝ? “Biz haini bol olan bir ülkeyiz.” Ünlü politikacý Kamran Ýnan Elimde Orhan Karaveli'nin yazdýðý bir kitap'ýn 3. baskýsý var: “Ali Kemal hain mi, Þehit mi? Belki de günah keçisi!...” Ülkemiz zaman, zaman (var olma veya yok olma) arasýnda gidip gelir. Birinci Dünya Savaþý'ndan sonra da Osmanlý yýkýlýyor ve topraklarý Avrupalýlar tarafýndan paylaþýlýyor. Bir mucize eseri kurtuldu ve ardýndan Cumhuriyet kuruldu. Eylemin baþýnda M.Kemal ve bir avuç asker ve vatansever vardý. Bunlar Ankara'da toplanmýþlar TBMM adýný verdikleri bir yeni yönetimle ülkeyi düze çýkarmak istiyorlardý. Buna karþýlýk iþgal altýndaki Ýstanbul Saray ve hükümeti ve AYDIN (!) geçinen Ýstanbul'daki ileri gelenler rahatlarýný bozmak istemiyorlardý. Ankara'daki yönetimi (TÜREDÝ) eþkýya sürüsü ülkeyi felakete götürecek bir kumpanya sayýyorlardý. Bunlar arasýnda Avrupa'da öðrenim görmüþ, hatta 7-8 dil bilen Ali Kemal gibi gazeteciler Refik Halit, Refi Cevat gibi yazar ve edebiyatçýlar, Rýza Tevfik gibi bakan ve siyaset adamlarý da vardý. Ýþte bu devri araþtýran ve sanki yalnýz Ali Kemal suçluymuþ gibi bir sonuca akýl erdilemeyen Orhan Karaveli, baþta adý geçen kitabý hazýrlamýþtýr. Araþtýrma ve üslup çok mükemmel. Belgeler saðlam. Tarafsýz olmaya çok özen gösterilmiþ. (ileride daha baþka bir yazý konusu olacaktýr, bunlar) Soru þu Ali Kemal'den baþkalarý da Ankara hükümetine inanmýyorlardý. Elde silah yoktu. Para yoktu. Halkýn takati yoktu. Yorgundu. Uzun savaþlar bezdirmiþti. Ama iddia çok büyüktü: Ya Ýstiklal, Ya ölüm. Niye sanki yalnýz Ali Kemal karþýymýþ gibi bir sonuca varýldý bilinmez. Bu konu ortaya atýlýnca ilk akla gelen Ali Kemal'dir. Bu doðru deðildir. Herhalde Ali Kemal, (GÜNAH KEÇÝSÝ) yapýlmýþtýr diyor Orhan Karaveli. Gerçeðin ne olduðunu araþtýrýp, Türk Kamuoyuna sunuyor. Refik Halit PTT. Genel Müdürü ve Aydede Yazarý. Ali Kemal Peyam Gazetesi'nin baþyazarý ve sahibi, Refi Cevat Alemdar da ve ayrýca Sabah Gazatesi, Trabzon'dan Ömer Fevzi Efendinin çýkardýðý Salamet Gazeteleri M.Kemal ve Kuvay-ý Milliye'ye dayanýlmaz saldýrýlar yapýyorlardý. Ýþgal kuvvetlerinden yara ve destek alan bu hainler yerel olduklarý için her yana daha çabuk daðýtýlýyor ve etkileri de çok büyük oluyordu. Ömer Fevzi Efendi, Trabzon'dan Ýstanbul'a oradan da Balýkesir'e kaçmaya mecbur olmuþtur. Balýkesir'in kurtuluþuna kadar zararlý yayýnlarýna devam etmiþtir. Daha sonra Yunanistan'a kaçmýþtýr. Balýkesir'de M.Necati'nin çýkardýðý (Ýzmir'e Doðru) Gazetesi çok yaþayamamýþtýr. Balýkesir'de Ömer Feyzi, M.Kemal'e Ýrþat Gazetesi'nde M.Kemal deli mi? Sahtekar mý? Baþlýklý yazýlar yazýyor ve bu devrin Kabakçý Mustafasý'dýr diyordu. Daha kimler yoktu ki… Hafýz Ýsmail (müsavat), Bandýrmalý Ali Sami (Adalet) Mir Mustafa Uskan (Hakikat), Ferit (Köylü) Fanizade Ali Hilmi (Ferda), Hasan Sadýk'ýn (Doðruyol) ve Adana'da Ferda Gazetesi din adamlarýnýn vaazlarýný, Fransýzlarýn galip geleceðini, Ankara'dakilerin düveli muazzamayý ve Fransýzlarýn Adana'dan çýkaracaklarýný inanmamalarýný söyletiyor, yazýyordu. Kýsaca Fransýzlar, Ýngilizler hem Yunan'ý destekliyor, hem de milli hareketi önlemeye çalýþýyorlardý. Bunun için de DÝNÝ, satýlmýþ bazý insanlarý kullanýyorlardý. Gazeteleri finanse ediyorlardý. Ama nafile Adana halký þehri terk ediyor silahlanýp daða çýkýyor ve kuvay-ý milliye ile birleþiyorlardý. Bir Yeniadana Gazetesi yetiyordu bu bozgunculara. Orada þiirler çýkýyordu: Yeni Adana'da Yahya Nüzhet Bey: Adanalýlara sesleniyordu: Vatan için ölmeyen yaþamaz bir an, Bu yurttan daha mý deðerlidir can. Biz Türk deðil miyiz? Bozuldu mu kan? Bu vatan kurtulmaz kurban istiyor, Bayraklar solmuþ hep, al kan istiyor. (Ali Kemal belki günah keçisi, Orhan Karavehi, sahife 50, (ý) (yazý devam edecek)

Çok yakýnda gazetemizi tüm bayilerde bulabilirsiniz.

www.gercekfethiye.com

2

ESKÝÞEHÝR'DE SERGÝ AÇACAK Fethiye'de yaklaþýk 30 üyesi bulunan Ressamlar Derneði, Eskiþehir'de açacaðý resim sergisinin hazýrlýklarýný sürdürüyor. Eskiþehir Belediyesi'nin davetlisi olarak 14 üyenin katýlacaðý resim sergisi için haftada 3 gün bir araya gelerek resim çalýþmasý yapan Ressamlar Derneði Üyeleri, Muðla'dan sonra Eskiþehir'deki bu çalýþmayla dýþarýya ikinci kez açýlmýþ olacaklar. Ev hanýmý ve emeklilerden oluþan Fethiye Ressamlar Derneði üyelerinden Dilek Ustabaþ Vitray çalýþmasýyla bu sergiye katýlacaðýný belirtirken, Semra Tuðlu'da “14 kiþi 10'ar tablo ile Eskiþehir'deki sergiye katýlacaðýz” dedi.

< Fethiye Ressamlar Derneði Üyeleri, resim çalýþmalarýný Eskiþehirli sanatseverlere tanýtacak.

KIRMIZI VE SÝYAH GECE Fethiye'nin çalýþ plajý çevresinde yaþayan Ýngiliz uyruklu vatandaþlarýn eðitime destek amacýyla FETAV çatýsý altýnda kurduðu Çalýþ Chýdýran gurubu ayný amaçla gece düzenledi. Katýlanlarýn kýrmýzý ve siyah kýyafetler giydiði salonunda Kýrmýz ve Siyah balonlarla süslendiði gecede müzik eþliðinde eðlenen yabancý uyruklu vatandaþlar eðitime destek için baðýþta topladýlar. Ceren Hotel'deki gecede “karoeke” þarkýlar söyleyen Ýngiliz uyruklu vatandaþlar, eðitime destek amacýyla yeni etkinlikler düzenleneceðini söylediler. Çalýþ Chýldýran Yöneticisi Poter Clark. “Fethiye'de yaþayan yabancý uyruklu vatandaþlarýn yöredeki çocuklarýn eðitimine destek amacýyla düzenlenen etkinliklere her zaman destek verdiðini söyleyerek bu gece'de farklý bir ortamda “ kýrmýzý ve siyah gece” ile bu desteðin sürdürüldüðünü söyledi.

Fethiye'de yaþayan yabancý uyruklu vatandaþlar “siyah ve Kýrmýzý”nýn hakim olduðu gecede bir araya geldiler.

TÜRSAB'IN TURÝZM BEKLENTÝSÝ ÝYÝ

< Türsab Fethiye Þubesi Baþkaný, “2013 yýlý turizm sezonu iyi geçecek” dedi. Türsab Fethiye Þubesi Baþkaný Salih Taþçý, 2013 turizm sezonundan ümitliyim. Çok da iyi bir sezon olacaðýna dair elimizdeki veriler güçlü deðil” dedi. Türsab Fethiye Þube Baþkaný Salih Taþçý yaptýðý açýklamada; “2013 yýlý ile ilgili olarak tur operatörleri ile yapmýþ olduðumuz görüþmeler ve aldýðýmýz neticelerde, 2012 yýlý ile kýyasladýðýmýz zaman bir düþüsün olmadýðýný görmekteyiz. 2012 yýlý neticelerini koruduðumuzu ve bir miktar 2012 yýlý üzerine çýktýðýmýz yönünde bilgiler aldýk” dedi. Taþçý, “Bu sevindirici bir haber. Belki; çok iyi bir sezon olacaðýný gösteren veriler yok ama son dakika rezervasyonlarýyla bunun

belki de daha iyi olacaðýný söyleyebiliriz. 2012 yýlýna göre hem iç hem de dýþ pazarda daha iyi bir sezon geçireceðimize ümit ediyorum” diyerek, “Özellikle bölgenin bir takým alt yapý sorunlarýnýn da hallediliyor olmasý ve iyileþtirilmelerinin olmasý, bazý yollarýn yapýlýyor olmasý sezonda daha az sýkýntý yaþanacaðý konusunda bizleri ümitlendiriyor. Ben ümitliyim ama çok da iyi bir sezon olacaðýna dair elimizdeki veriler güçlü deðil” þeklinde konuþtu


PAZARTESÝ 11 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

SANAT AKÞAMLARI BAÞLADI < Ölüdeniz Belediyesi Sanat Evi Müdürlüðü tarafýndan 7 yýldan bu yana sürdürülen “Sanat Akþamlarý” yeniden baþladý. 2013 yýlýnýn ilk Sanat akþamlarý etkinliði Fethiye Keçi Kitapevinde geçtiðimiz. “Fethiye Sanat Akþamlarý” ayda iki kez olmak üzere Cuma akþamlarý düzenlenecek.

Ýlk akþamýn konuþmacýlarý Ünal Þöhret Dirlik ve Coþkun Karabulut oldu. Etkinlik sonunda Coþkun Karabulut ve Ünal Þöhret Dirlik dileyen okurlarýna kitaplarýný imzaladýlar. Yapýlan açýklamada Fethiye Sanat Akþamlarý kabul edildiði takdirde Likya Buluþmalarý olarak her 15 günde bir; þiir dinletisi, imza günü ve sanatsal sohbetler olarak düzenlenecek. Ölüdeniz Belediyesi Sanat Evi Müdürü Coþkun Karabulut yapmýþ olduðu konuþmada; “Bu toplantýyý yapmamýzýn amacý daha önce 2000 yýllarýnda yapmýþ olduðumuz Likya bölgesi gezilerini devam ettirmek. Daha sonraki yýllarda

Ölüdeniz Sanat Evi'nde yapmýþ olduðumuz edebiyat ve sanat toplantýlarýný devam ettirmektir. Nitelikli bir sanat ve edebiyat çevresi oluþturmak, yaþadýðýmýz kentin tarihini ve

medeniyetini öðrenmek ve daha kaynaþmak amacýyla yeni projeler üretmektir. Ayný zamanda Fethiye'ye gelen yeni arkadaþlarla tanýþmaktýr” þeklinde konuþtu.

ÖMER DÖNGELOÐLU ÝZDÝHAMI < Diyanet-sen Fethiye ilçe temsilciliðinin düzenlediði ve konuþmacý olarak ilahiyatçý yazar Ömer Döngeloðlu'nun katýldýðý “Asr-ý Saadetten Esintiler” Konulu Konferansa vatandaþlar yoðun bir ilgi gösterdiler. Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa vatandaþlarýn ilgisi yoðun olunca birçok vatandaþ salona giremedi.

Diyanet-sen Fethiye ilçe temsilciliði tarafýndan Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi Salonunda gerçekleþtirilen “Asr-ý Saadetten esintiler” Konulu konferansý Fethiye Ýlçe Müftüsü Oðuzhan Kadýoðlu, Fethiye Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yüksel Gültekin, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan'ýn yaný sýra bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ izledi. Sohbetleri ile dinleyicileri kendisine mest eden ilahiyatçý yazar Ömer Döngeloðlu Diyanet Sen Fethiye Temsilciliði tarafýndan düzenlenen “Asr-ý Saadetten Esintiler” adlý Konferansa konuþmacý olarak katýldý. Bir Dakikalýk Saygý Duruþunda bulunulup Ýstiklal Marþýmýzýn Okunmasýnýn ardýndan Ölüdeniz Ovacýk Mahallesi Hasdal Camii Ýmam Hatibi Mustafa Gökdeniz tarafýndan okunan Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan konferansta açýlýþ konuþmasýný ise Diyenet Sen Fethiye Temsilcisi Ömer Þükrü Menteþ gerçekleþtirdi. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan ise Ýlahiyatçý yazar Ömer Döngeloðlu Hz. Peygamberin hayatýný anlattý. Döngeloðlu, “Peygamber efendimizi örnek alýn. Onun gibi merhametli olun” dedi. Peygamber efendimizin hayatýndan kýsa, kýsa hikayeler anlatarak konuþmasýna baþlayan Döngeloðlu, “Peygamber efendimiz bir öðretmen gibiydi. O'nun her hareketini taklit

etmek insana sevap kazandýrýr. O'nu taklit edenlere ne mutlu. O, günahsýzdýr” dedi. Peygamber efendimizin çok merhametli olduðunu söyleyen Ýlahiyatçý Yazar Ömer

Döngeloðlu tüm Müslüman aleminin de onun gibi olmasý gerektiðini vurguladý. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) ev hayatý, komþularýyla olan iliþkisi, çocuklarýna

karþý davranýþý, ticaret ahlaký ve ticari iliþkisi gibi hayýtýndan örnekler veren Döngeloðlu, güzel ahlaký ile örnek alýnacak en büyük kiþi Hz. Muhammed'dir” dedi.

3


PAZARTESÝ 11 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

4

CHP'DE BÝRLÝK TOPLANTISI CEM KARACA ÞARKILARIYLA ANILDI Rock müziðini Anadolu insanýna Türkçe sözlerle tanýtan ve sevdiren, Anadolu Pop'un geliþmesine en çok katký yapan sanatçýlarýmýzdan biri olan, Türk Müziðinin önemli ismi Cem Karaca, ölümünün 9'ncu yýlýnda Fethiye Belediyesi tarafýndan bele-diye hoparlöründen çalýnan þarkýlarýyla ve Ýlçedeki Caddelerde yer alan Dijital Panolar ve Fethiye Bele diyesi içerisindeki ekrandan “Usta! Seni Unutmayacaðýz. Ruhun Þad Olsun” sözleri ile anýldý. 8 Þubat 2004 yýlýnda hayatýna kaybeden ünlü sanatçý Cem Karaca, ölümünün 9'ncu yýlýnda Fethiye'de þarkýlarýyla anýldý. Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý'nýn talimatýyla her yýl geleneksel hale getirilen anmada, belediye hoparlöründen ünlü sanatçýnýn üç þarkýsý çalýndý. Saat 10:00'dan itibaren Fethiye sokaklarý, Cem Karaca "Tamirci Çýraðý", "Kendim Ettim, Kendim Buldum" ve "Islak Islak" isimli eserleriyle yankýlanýrken, Ýlçedeki Caddelerde yer alan Dijital Panolar ve Fethiye Belediyesi içerisindeki ekrandan “Usta! Çýraklarýn Seni Unutmadý. Ruhun Þad Olsun” sözleri ile saygýyla anýldý.

ZAYÝ ÝLANI Ýþletmemde kullanmakta olduðum Beko marka, 101ATR Model ve 90900105 Sicil nolu yazarkasanýn ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Ýbrahim Özdemir / Bilge Çerez 33761103284

ELEMAN ÝLANI Malhun hamam ve spa center 'da yetiþtirilmek üzere ya da deneyimli, bayan ekip arkadaþlarý arýyoruz. Ücret dolgundur… Detaylý bilgi: 0252 622 03 22 Adres: Otel Malhun Çalýþ Plajý No: 19 Fethiye

SANATIN EN ZARÝF HALLERÝNDEN BÝRÝ OLAN EBRU SANATINA GÖNÜL VERMEYE NE DERSÝNÝZ? Kültür Bakanlýðý Ebru Sabatçýsý’ndan geleneksel ebru kursu verilecektir.. DETAYLI BÝLGÝ ÝÇÝN Esin SÜKAN /

0544 541 55 71

ELEMAN ÝLANI En az lise mezunu, yatýlý çocuk bakýcýsý aranmaktadýr. Ücret dolgundur. TEL:

0532 424 7585

Uzun bir süredir parti merkezine gelmeyen ve CHP Fethiye ilçe teþkilatýnýn düzenlediði etkinliklerine katýlmayan küskünler olarak adlandýrýlan; eski milletvekilleri, eski ilçe baþkanlarý ve yönetim kurulu üyelerinin katýldýðý gecede; konuþan CHP Fethiye Ýlçe Baþkaný Emrah Doðu isteyerek veya istemeyerek kalbini kýrdýðý herkesten özür diledi. Boðaziçi restoranda düzenlenen CHP “Parti Büyükleri ve Basýn Mensuplarýyla Buluþma Gecesine” Fethiye'deki basýn mensuplarýnýn yoðun katýlýmýyla gerçekleþti. CHP Ýlçe baþkaný Emrah Doðu, Muðla Milletvekili Nurettin Demir, Ömer Süha Aldan, CHP Ýl Baþkaný Mustafa Öztürk eski Milletvekilleri Sami Gökmen CHP 'de kenetlenme yaþanacaðýný söylediler. Muðla Gazeteciler Cemiyeti Fethiye temsilcisi Sýdýka Zeybek Kölemen geceyi deðerlendirdi. “HEPSÝNDEN ÖZÜR DÝLER, HEPSÝNÝ ÖRGÜTÜM ADINA KUCAKLAMAYA HAZIRIM” Söze; kýsa bir önce ameliyat olan Gazeteci Erkan Ýlik'e geçmiþ olsun diyerek baþlayan CHP Fethiye Ýlçe baþkaný Emrah Doðu; annesini kaybeden ve cenazesi olduðu halde etkinliðe katýlan Hüseyin ülkü'ye baþ saðlýðý diledi. Emrah Doðu Konuþmasýnda “Siyaset uzun soluklu bir sanattýr. Bu uzun soluklu süreçte mutlaka parti içi ve dýþý mücadelede; kýrgýnlýklar ve kýzgýnlýklar ister istemez yaþanýyor. Ama hiç birimiz, hiç birimizin bir adým önünde veya arkasýnda bir gömlek üstün deðiliz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye Ýlçe baþkaný olarak bu mücadele içersinde ve sýrasýnda isteyerek veya istemeyerek kalbini kýrdýðýmýz, üzdüðümüz arkadaþlarýmýz var ise taþýdýðýmýn siyasi kimlikten dolayý baþarýya ulaþmak adýna hepsinden özür diler, hepsini örgütüm adýna kucaklamaya hazýrým” dedi. Emrah Doðu geceye katýlan parti büyüklerinin isimlerini tek tek söyleyerek geceye katýlan herkese çok teþekkür etti. Emrah Doðu konuþmasýnda “Çok zor þartlar altýnda çalýþmalarýna raðmen bütün haberlere objektif bakan, o þu veya bu partili diye ayýrým yapmadan haber yapan, gece ve gündüz çaðýrdýðýmýz zaman maddi hesap içinde olmadan, parti binamýza gelen, haberlerimizi yayýnlayan tüm gazeteci arkadaþlarýma çok teþekkür ediyorum” diyerek sözlerine son verdi. “CUMHURÝYET HALK PARTÝSÝNÝ ÝKTÝDARA GETÝRECEÐÝZ” CHP Fethiye Ýlçe Baþkaný Emrah Doðu'nun konuþmasýndan sonra CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr.

< Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye Ýlçe teþkilatýnda beklenen tablo; parti büyüklerinin ve eski milletvekillerinin katýlýmý ile gerçekleþti.

Nurettin Demir bir konuþma yaptý. Nurettin Demir konuþmasýnda bu etkinliðe emeði geçen herkese teþekkür etti. Nurettin Demir “Fethiye'mizde, Muðla'mýzda ve ülkemizde Cumhuriyet Halk Partisini iktidara getireceðiz. Son günlerde Baþbakanýn Silivri'de yatan ordu mensuplarýyla ilgilenmesinin ve sahip çýkmasýnýn altýnda bir oyun olduðunu unutmayalým. Önümüzdeki süreçte çok daha fazla çalýþarak, birbirimize kenetlenerek baþarýmýzý daha da ileriye götüreceðiz” diyerek sözlerine son verdi. “BU TOPLANTI VE BÝRLÝKTELÝK BÝRÇOK ÞEYÝN BAÞLANGICI OLACAKTIR” CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir'in konuþmasýndan sonra CHP Muðla Milletvekili Ömer Süha Aldan bir konuþma yaptý. Konuþmasýnda “Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye Ýlçe örgütüne emeði geçmiþ, gönül vermiþ tüm büyüklerimizin, arkadaþlarýmýzýn ilçe yönetimiyle birlikte dayanýþma

içersine girmelerinden dolayý herkese çok teþekkür ediyorum. Bu toplantý ve birliktelik birçok þeyin baþlangýcý olacaktýr. CHP'ye sadece Fethiye ve Muðla'nýn deðil tüm Türkiye'nin ihtiyacý var. Dayanýþma içersinde yola çýkarsak ve dostluðumuz özde olursa mutlaka baþarýyý yakalarýz. Birbirimize içten olacaðýz, her þeyi konuþacaðýz ve birbirimizi kýrmayacaðýz. Bu þekilde bütünselliði saðlamýþ olacaðýz. Ýnanýyorum baþarýyý da elde edeceðiz. Muðla'da bütün belediyeleri alacaðýz” dedi. “KENDÝSÝ GÝTSÝN VE KUCAKLAÞSIN BU ÝÞ BURADA BÝTSÝN” Konuþmasýna devam eden Ömer Süha Aldan “Baþbakan yaklaþýk bir aydan bu yana Ýmralý'ya kimin gideceðini tartýþýyor, tartýþtýrýyor. Kamuoyunda gündemi deðiþtirmeye çalýþýyor. Benim bir tavsiyem var. Fazla uzatmasýn, araya bir sürü aracý koymaya kalkmasýn. Apoyla görüþmeye kendisi gitsin ve kucaklaþsýn bu iþ burada bitsin”

diyerek sözlerine son verdi. Daha sonra CHP Muðla Ýl Baþkaný Mustafa Öztürk bir konuþma yaparak “Fethiye'den baþlattýðýmýz dayanýþmayý Bodrum'a kadar götüreceðiz. Önümüzdeki seçimlerde Muðla'nýn tüm belediye baþkanlýklarýný el ele ve kol kola yaparak alacaðýz. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn, bu dayanýþma Fethiye'de baþladý, Bodrum'da devam edecek ve Tüm Türkiye'de devam edecektir” diyerek sözlerine son verdi. “BÝRLÝKTELÝÐÝNÝZ DAÝMÝ OLSUN VE BAÞARILARINIZIN DEVAMINI DÝLÝYORUM” Basýn mensuplarý adýna bir konuþma yapan Muðla Gazeteciler Cemiyeti Fethiye temsilcisi Sýdýka Zeybek Kölemen “Güzel nezih bir ortamda bu kadar yoðun katýlýmýn olduðu bir gecede bulunmak çok güzel. CHP'nin basýn mensuplarýna organize ettiði bu güzel gece için çok teþekkür ederim. Birlikteliðiniz daimi olsun ve baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum” diyerek sözlerine son verdi.

3


PAZARTESÝ 11 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

5


PAZARTESÝ 11 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

BOÐA; “BÝZ GEÇÝM PARTÝSÝYÝZ” < Ak Parti Fethiye Ýlçe Teþkilatý tarafýndan düzenlenen toplantýda Fethiye konuþuldu. DSÝ tesislerinde düzenlenen kahvaltýlý toplantýya Ak Parti Muðla Milletvekili Ali Boða, Muðla Ýl Baþkaný Nihat Öztürk, Ýlçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan, Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Emrullah Tuna, Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Ferzan Çakal, yönetim kurulu üyeleri, köy ve mahalle temsilcileri katýldýlar. Yaklaþýk bir saat boyunca Fethiye'nin konuþulduðu toplantýda bir açýklama yapan Ak Parti Fethiye Ýlçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan, “Bu programý Milletvekilimiz Ali Boða, tertip etti. Þimdiye kadar ilçemizde düzenlemiþ olduðumuz siyaset akademisi programý ile hafta sonlarý bir araya geliyorduk. Bugün kahvaltý sonrasý partililerimiz ile bir saat süren bir toplantý yapacaðýz. Görüþ alýþ veriþinde bulunacaðýz. 2014 yýlýnda yapýlacak olan yerel seçimlere kýsa bir süre kaldý. Bugün burada yapacaðýmýz toplantýda Fethiye'yi konuþacaðýz. Biz seçimden seçime çalýþan bir parti deðiliz her an seçim olacakmýþ gibi çalýþamaya devam ediyoruz. Bizim bu çalýþmalarýmýz toplumun her kesiminden takdir görüyor” þeklinde konuþtu. Ak Parti Muðla Milletvekili Ali Boða'da “Bizim en büyük rakibimiz kendi içimizdeki deneyimimizi bir üste çýkamamamýzdýr. Kendi aramýzdaki birlikteliði en üst düzeye çýkarýnca baþarýlý oluruz. Bugün burada Fethiye'yi konuþacaðýz. Fethiye'yi nasýl kazanýrýz bunu konuþacaðýz. Fethiye'yi 2023'e nasýl götürürüz bunu konuþacaðýz. Ýl oluþunun yüzüncü yýlýnda Muðla'yý geleceðe hazýrlýyoruz. Muðla ve ilçelerinde sürekli vatandaþ ve partililerimiz ile birlikte oluyoruz. Biz seçim partisi deðil geçim partisiyiz. Ak Parti Muðla Milletvekilleri olarak her hafta sonu

Muðla'nýn bir ilçesindeyiz. Bizim hedefimiz büyük Muðla. Muðla hizmete susamýþ. Yerel yönetimler Muðla'yý istenilen noktaya taþýyamadý. Muðla ve Fethiye'ye siyasi irade hizmet getiriyor diyerek. Siyasi irade Muðla'yý il oluþunun yüzüncü yýlýnda büyükþehir yapýyor. Muhalefet ise olmaz diyor. Küçük kalacaðýz diyor. Muðla yerel yönetimde geri kalmýþtýr. Bizim sevdamýz Ak sevdadýr” diye konuþtu. ÖZTÜRK, “AK PARTÝLÝLER ARASINDA SORUN YOK” Son günlerde sürekli gündeme gelen Muðla Milletvekili Ali Boða'nýn Ak Parti Muðla Ýl Yönetimi ve Fethiye Ýlçe Teþkilatý ile arasýnýn iyi olmadýðý söylentilerine, Muðla Ýl Baþkaný Nihat Öztürk cevap verdi.

Öztürk “Sayýn Vekilimiz ile ne Ýl Yönetimi nede Fethiye Ýlçe Yönetimi arasýnda hiçbir sorun yoktur” diye konuþtu. Ak Parti Muðla Ýl Baþkaný Nihat Öztürk DSÝ tesislerinde yapýlan toplantýda “Fethiye Ýlçe Yönetimi ve Muðla Ýl yönetiminin Sayýn Milletvekilimiz ile hiçbir sorunu yoktur. Ama komu oyunda sürekli sorun varmýþ gibi gösterilmeye çalýþýlýyor. Biz biriz beraberiz. Ben bu dedikodularý çýkaraný kýnýyorum. Ak Parti olarak bizi özellikle Fethiye'de yýpratmak istiyorlar diyerek. 2011 yýlý Haziran genel seçimlerinde Fethiye'de aldýðýmýz oy ortada. Biz bu oyuna gelmeyiz” derken Ak Parti Muðla Milletvekili Boða'da yaptýðý konuþmada “ birlik beraberliði

bozmak isteyenler ve bundan medet umanlar var” diye konuþtu. SEYDÝKMER ÜÇÜNCÜ SINIF ÝLÇE OLDU Toplantýda Seydikemer ile ilgili bir soruyu da cevaplayan Ak Parti Muðla Milletvekili Ali Boða “Seydikmer üçüncü sýnýf ilçe oldu. Ýçiþleri Bakanlýðý ile gerekli görüþmeyi yaptýk. Kaymakam atamasý için görüþ alýþ veriþinde bulunduk. Seydikemer'e kurucu Kaymakam atamasý yapýldýktan sonra diðer müdürlüklerinde atamasý yapýlacak. 2014 yýlýnda yapýlacak olan yerel seçimlere kadar kemer mevcut baþkan ile yönetilecek. 2014 yerel seçimlerinden sonra Kemer Belediyesi, Seydikemer Ýlçe Belediyesi olacak” diye konuþtu.

6

MUÐLA ALABALIK YETÝÞTÝRÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ 27 ÞUBAT 2013 TARÝHLÝ OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÝLANI Muðla Alabalýk Yetiþtiriciler Birliði'nin yýllýk olaðan genel kurulu 27 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA günü saat 14:00' da, Birliðimizin Menteþeoðlu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarý Bölge Trafik Karþýsý No: 293/A Fethiye adresindeki büro salonunda aþaðýdaki gündeme göre yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde 2.Toplantý 06 MART 2013 Tarihinde ayný yer ve ayný saatte çoðunluða bakýlmaksýzýn yapýlacaktýr. Bilgilerinizi ve temsilcinin bulundurulmasýný arz ederiz. BAÞKAN ÝSMAÝL ÇOBAN GÜNDEM 1-AÇILIÞ VE YOKLAMA 2-ATATÜRK VE ÞEHÝTLERÝMÝZ ADINA SAYGI DURUÞU 3-DÝVAN SEÇÝMÝ 4-MÝSAFÝR KONUÞMACILAR 5-2012 YILI YÖNETÝM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE GÖRÜÞÜLMESÝ 6-2012 YILI DENETÝM KURULU RAPORLARININ OKUNMASI VE GÖRÜÞÜLMESÝ a-) MALÝ DENETÝM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI b-) DENETLEME KURULU FAALÝYET RAPORUNUN OKUNMASI 7-2012 YILI BÝLANÇO VE GELÝR TABLOSUNUN GÖRÜÞÜLMESÝ VE AYRI AYRI ÝBRA EDÝLMESÝ 8-2012 YILI YÖNETÝM VE DENETÝM KURULUNUN AYRI AYRI ÝBRA EDÝLMESÝ 9-ALABALIK SEKTÖRÜNDE TEÞVÝKLERLE ÝLGÝLÝ KONULARIN GÖRÜÞÜLMESÝ VE ÖREN HAVZASINDAKÝ BAKANLIK GÖRÜÞLERÝNÝN UYGULANMASI 10-2013 YILI TAHMÝNÝ BÜTÇESÝNÝN VE AÝDATLARIN BELÝRLENMESÝ 11-DÝLEK VE TEMENNÝLER 12-KAPANIÞ

www.atlantiktel.com Estetiktir

Dayanýklýdýr

Fikret KOYUNCU 0532 785 12 25

Tel Örgü, Demir Doðrama, Arsa Çevreleme, Beton Direk

Kolay monte edilir

Kolay Taþýnýr

Uzun Ömürlüdür

Panel Çit, Jiletli Tel, Dikenli Tel, Ýnþaat, Peyzaj, Bahçe

Adres: Gökalan Mevkii Çevre Yolu Çalýca-FETHÝYE

Tel: 0252 646 44 04


PAZARTESÝ 11 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

ELEKTRÝK SAATLERCE KESÝLDÝ Ýl genelinde aþýrý yaðýþlar nedeniyle birçok noktada sel baskýný oluþurken, Muðla'dan Antalya'ya elektrik daðýtýmý yapan ana hatta da patlama meydana geldi. Saat 09.00 sýralarýnda meydana gelen ve büyük tedirginlik yaþatan patlamada Ortaca Belediyesi Hal'i üzerinden geçen kablo koptu. Kopan yüksek gerilim kablosu nedeniyle bir araç ve çok sayýda elektronik eþya hasar gördü. 2 ayrý noktadan kopan kablo, Hal ve çevredeki binalarýn çatýsýna düþerken, yüksek gerilim direðindeki fincanda parçalandý. Patlama sýrasýnda, patlamanýn meydana geldiði noktadan geçen vatandaþýn olmamasý olasý bir can kaybýný önledi. Yüksek Gerilim kablosunun koparak hasar verdiði 48 RF 387 plakalý araç Mehmet Þeþen'e ait. Ekim 2010'da da bölgede etkili olan lodos nedeniyle Mehmet Þeþen'in evine elektrik direði devrilmiþ evde büyük hasar oluþmuþtu. Þimþekten patladýðý tahmin

< Yaklaþýk 1 haftadýr aþýrý yaðýþlarýn etkili olduðu Muðla'da, yaðýþlý hava ve fýrtýna hayatý olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

edilen Yüksek Gerilim hattýnýn Muðla'dan Antalya'ya elektrik sevk etmesi yüzünden kesinti birçok bölgeyi etkiledi. Muðla'nýn Ula, Köyceðiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, ilçelerinin yaný sýra Antalya Kemer bölgesinin de elektrik kesintisinden etkilendiði belirtiliyor. Aydem ve Teiaþ yetkilileri yüksek gerilin hattýnýn elektriðini tamamen keserken, Korkuteli tarafýndan trafoda meydana gelen arýza yüzünden elektriðin hemen verilemediði öðrenilirken,

saat 12.00 sýralarýnda Antalya üzerinden bölgeye elektrik tekrar verildi. Yataðan'dan gelecek Teiaþ ekiplerinin bugün ana hatta çalýþma yapacaðý ve ardýndan yeniden hattýn faaliyete geçeceði belirtiliyor. ÇOK ÞÝDDETLÝ PATLAMA OLDU Ortaca Belediye Hal'inde komisyonculuk Fatih Çiftçi; "Çok þiddetli bir patlama oldu, fabrikanýn içindeydik, havanýn gümlediðini düþündük baktýðýmýzda yüksek gerilim hattý kopmuþ ve çatýnýn üstüne düþtü. Yukarýdaki fincanlar yere düþtü kýrýldý. Þu anda bölgede elektriðin olmadýðýný öðrendik" dedi. Bomba patladýðýný sandýðýný belirten Fatih Çiftçi, "Þu an kablolar çatýlarýn üzerinde bulunuyor. Ýþletmemizde þu an çalýþamýyor. Yetkililerin bir an önce hattý tamir etmelerini istiyoruz" dedi.

7


PAZARTESÝ 11 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

8


PAZARTESÝ 11 ÞUBAT 2013

BODRUMSPOR ÞAMPÝYONLUÐA YÜRÜYOR BAL ligi 7. Grupta Muðla'nýn iki takýmý lider Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile Muðlaspor Atatürk stadýnda yaðmur altýnda oynadýklarý karþýlaþmadan konuk Bodrumspor karþýlaþmadan 1-0 galip ayrýlarak gruptaki liderliðini sürdürdü. Yoðun yaðmur altýnda oynanan karþýlþamada rakibi karþýsýnda ilk dakikalarda üstünlük kuran Bodrumspor 27. Dakikada kaptan Nedim Burak'ýn golüyle 1-0 öne geçti. Karþýlaþmanýn ilk yarýýs bu skorla tamamlandý. Ýkinci yarýda dahada aðýrlaþan zeminde güçleþen oyun pozisyon yaþanmasýný engelledi. Karþýlaþa 1-0 Bodrumspor'un üstünlüðüyle tamamlandý. Karþýlaþmayý yaklaþýk 5 yüz Bodrumspor taraftarý izledi. Asi tayfa maç boyuncu yaptýðý tezahüratlarla oyunculara destek verdi. Karþýlaþmanýn bitiþ düdüðünün ardýndan Bodrumsporlu taraftarlar ile oyuncular kutlama yaptý. Bodrumspor Kulüp Baþkaný Rýza Karakaya Muðlaspor yöneticilerine teþekkür ederek, “Burada dostane havada bir karþýlaþma oynandý. Muðlaspor yöneticilerine teþekkür ediyoruz. Burada bizleri yalnýz býrakmayan taraftarýmýz baþta olmak üzere teknik heyetimize sahada mücadele veren oyuncularýmýza da teþekkür ediyorum. Bodrumspor oyuncusuyla taraftarýyla yöneticisiyle 3. Lig'i hak ediyor” dedi.

9

MAÇLARI SU DERYASINDA OYNANDILAR Fethiye ve çevresinde gün boyu aralýklarla devam eden saðanak yaðýþ nedeniyle Fethiye'de oynanan U-14 karþýlaþmalarý su deryasýnda gerçekleþti. Muðla U.14 ligi futbol karþýlaþmalarýnda C ligi müsabakalarý Günlükbaþýspor stadýnda oynandý. Günün ilk maçýnda Ölüdeniz Belediyespor U-14 futbol takýmý, Köyceðiz Belediyespor'u 6-1 maðlup ederken aþýrý yaðan yaðmurlarýn göle dönüþtürdüðü sahadaki mücadele görülmeye deðerdi. Geleceðin minik yýldýzlarý su deryasýnda ayakta kalmaya çalýþýrlarken günün ikinci maçýnda da Marmaris Belediyespor, Çiftlik Belediyespor'u 2-0 maðlup etti.

NAZÝLLÝ BELEDÝYESPOR'A YOÐUN KORUMA Pazar günü saat 13.30'da Fethiye Þehir Stadý'nda Fethiyesporla karþýlaþacak Nazilli Belediyespor konaklayacaðý otele yoðun güvenlik önlemleri altýnda geldi. Daha önce Nazilli'de oynanan maçtan sonra çýkan istenmeyen olaylar nedeniyle Fethiye Ýlçe Spor Güvenlik Kurulu tarafýndan seyirci alýnmamasý istenen maç öncesi konuk ekip yoðun güvenlik önlemleri altýnda karþýlandý. Ligde 30 puanla dördüncü sýrada bulunan Nazilli Belediyespor kafilesini taþýyan özel otobüs eskort eþliðinde yoðun güvenlik önlemleri altýnda kamp yapacaðý otele yanaþtý. Fethiye Emniyet Müdürlüðü Asayiþ ekiplerinin yaný sýra çevik kuvvet ekibi ile yunus ekipleri siyah beyazlý kafileyi ALESTA Butik Hotel'e getirip yerleþmelerini saðladýlar. Fethiye Emniyet Müdürlüðü çevik kuvvet ekipleri Alesta Butik Hotel çevresinde olarak provokasyona karþý maç saatine kadar nöbet tutarken çevrede adeta kuþ uçurtmadýlar.

PAZAR HARÝÇ GÜNLÜK ÇIKAN SÝYASÝ GAZETE

YEREL SÜRELÝ YAYIN

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ BULUT YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Sýdýka (Zeybek) KÖLEMEN MUHABÝRLER : Mustafa TAÞKIN - Halil AKIN - Murat YALÇIN SPOR HAB. : Erdoðan CANKUÞ SAYFA EDÝTÖRÜ : Serpil CÜCEMEN BASKI: Uygun Matbaacýlýk Ýsmail YAVAÞ Sanayi Sitesi 254 Sk. No: 7 Fethiye/MUÐLA -Tel: 0542 806 78 32

Tel&Fax: 612 85 00 e-mail: info@gercekfethiye.com - fethiye@gercekfethiye.com

ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar (st/cm) : 8,40 TL Kongre Ýlanlarý : 25,00 TL Tüzük Ýlaný (A4 Sayfa) : 20,00 TL Zayi Ýlanlarý : 10.00 TL Reklamlar (st/cm) : 75 Krþ

www.gercekfethiye.com

ABONE ÜCRETLERÝ: Yýllýk : 110,00 TL 6 Aylýk : 55,00 TL 3 Aylýk : 30,00 TL Aylýk : 10,00 TL

Eski tarihli gazete: 1,00 TL Fiyatlara KDV dahil deðildir. KDV oraný abonelerde %1, reklamlarda %18’dir. Ýdari Büro: Atatürk Caddesi LÝKYA ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No: 306/ FETHÝYE Kuruluþ Tarihi: 3 Eylül 1993 Neþredilen yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Bu Gazete Basýn Ahlak Yasasýna, Ulusal çýkarlara ters haber yayýmlamamayý taahhüt eder.


PAZARTESÝ 11 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

10


PAZARTESÝ 11 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

11

FETHÝYESPOR'A YAN BAKILMIYOR < Fethiyespor, Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'un 20. haftasýnda sahasýnda Nazilli Belediyespor'u 10. dakikada Uður Aktaþ'ýn attýðý golle 1-0 maðlup etti. Lacivert-beyazlýlar, son 9 haftada Mustafa Ceviz ile birlikte yenilgi yüzü görmezken, Ege Derbisi'ni de rahat geçti.

Fethiye Ýlçe Spor Kurulu'nun hafta içinde aldýðý karar gereði iki kulüp arasýnda sözlü gerginlik yaþanan Fethiyespor-Nazillispor maçýnda gülen taraf ev sahibi Fethiyespor oldu. Maçtan önce stad ve çevresinde yoðun güvenlik önlemi alýnýrken, Nazilli Belediyespor Baþkaný Dr.Hilmi Volaka ve yönetim kurulu üyeleri maçý kapalý tribünün camlý bölmesinden izlediler. Ak Parti Muðla Milletvekili Ali Boða, Fethiyespor Baþkaný Ýsmail Öztürk, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan'ýn da izlediði karþýlaþmayý 3 bin 250 taraftar da izledi. Karþýlaþma öncesi Nazilli Belediyespor'da sahaya Mert Kaytankaþ kaptan olarak çýkarken, Fethiyespor'da da sakatlýðý geçen Murat Türkkan kaptan olarak çýktý. Fethiyespor'da Halil Karataþ'ýn sakat olmasý nedeniyle forma giyemediði maçta Nazilli'de de Tolga, Fatih Özer, Hüseyin Akoðlu ve Ümit sakat olmalarý, Muzaffer de 4 sarý kartlý olmasý nedeniyle forma giyemediler. Fethiyespor'da Apaçi Taraftar Topluluðu 90 dakika boyunca takýmlarýna destek olurken, maç öncesi Fethiyespor taraftarlarýnýn çaðýrdýðý Nazillispor takýmý o bölgeye gitmedi. Eski Futbol Federasyonu Baþkaný Doðan Andaç'ýn ölümü nedeniyle maç öncesi 1 dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. Karþýlaþmanýn son dakikalarýnda Fethiyespor'da Hasan Ahmet Sarý, topu takým arkadaþý Ekrem'e atmayýnca bu futbolcu, Hasan Ahmet Sarý'ya tokat atýnca Fethiyespor seyircisi Ekrem Sarýçam'ýn aleyhinde tezahüratta bulundu. Karþýlaþma bittiðinde soyunma odasýnda Baþkan Ýsmail Öztürk tarafýndan sakinleþtirilen genç futbolcu, tekrar sahaya dönerek seyircisi ile kucaklaþýp, özür diledi. Fethiyespor'un Nazilli Belediyespor'u 1-0 yenmesi nedeniyle karþýlaþma sonrasýnda statta adeta bayram sevinci yaþandý. Futbolcular Necdet Kaba ve Hasan Ahmet Sarý kolbastý oynadýlar. Oyuna Fethiyespor hýzlý baþladý. 6. dakikada Onur Okan rakip oyuncudan sýyrýldýktan sonra Emre'ye pasýný aktardý. Emre kaleyi çaprazdan gören pozisyonda sert vurdu. Top yandan dýþarý gitti. 10. dakikada Necdet orta alanda aldýðý topu Emre'nin koþu yoluna býraktý. Emre ceza alaný içerisindeki Uður'u gördü. Uður, topu düzeltip, kaleciye raðmen sert vurdu. Top aðlara gitti. 1-0 15.dakikada Onur Okan'ýn kullandýðý serbest vuruþta Volkan penaltý noktasý üzerinden topun geliþine kafayý çaktý. Kaleci Mesut, topu son anda tokatladý. 20. dakikada Muðdat'ýn pasýnda Erdinç topla buluþtu. Sað

Stad: Fethiye Þehir Hakemler: Mesut Çarýk (3), Servet Reyhan (3), Mutlu Çiðdem (3) Fethiyespor: Ozan(4), Necdet(3), Sabri Turgut(3), Yaþar Kabakçý(3), Bülent Kalecikli(3) {Dk.63Kenan Aþkan(3)}, Emre Öztürk(3){Dk.70Hasan Ahmet Sarý(2)}, Murat Türkkan(4), Onur Okan(4), Uður Aktaþ(4), Ekrem Sarýçam(2), Volkan Kabadayý(2){Dk.88 Cem Atan(2)} Nazilli Belediyespor: Mesut(2), Erdinç(2){Dk.86 Mustafa Aydoðdu(1)}, Mehmet Taþ(2), Aykut Yenen(3), Muðdat(3), Mert(2), Ýsmail Konuk(2), Lider Koç(2), Gökhan Çakýr(2), Kemal(2){Dk.46 Furkan Baþtan (2)}, Yusuf Abdioðlu(2) Gol: Dk.10 Uður Aktaþ (Fethiyespor) Sarý Kartlar: Dk.48 Volkan Kabadayý, Dk.67 Onur Okan (Fethiyespor), Dk.62 Mehmet Taþ, Dk 82 Gökhan Çakýr (Nazilli Belediyespor)

kanattan içeriye ortasýnda Sabri Turgut'un ters vuruþunu kaleci Ozan güçlükle kontrol etti. 24. dakikada Ekrem-Bülent paslaþmalarýnýn ardýndan Bülent sol çaprazda kaleci ile karþý karþýya kaldý. Bülent'in plase vuruþu direðin dibinden auta gitti. 27. dakikada Nazilli Belediyespor defansýndan Erdinç'in hatalý pasýnda Onur topu kaptý, ceza sahasýna doðru hareketlenen Volkan'a pasýný aktardý. Volkan

kaleci ile karþý karþýya pozisyonda topu ayaðýndan fazla açýnca net bir gol fýrsatýný deðerlendiremedi. 35. dakikada Ekrem'in soldan ceza alanýna girdi. Topu Emre'ye çýkardý. Emre'nin ortaladýðý topu Volkan, yakýndan dýþarýya attý. 41. dakikada Ekrem ceza alanýna yaklaþtý. Savunmayý soldan geçti. Kaleye bakýp, sert vurdu. Çerçeveye giden top, Fethiyesporlu Volkan'a çarparak

gol olmadý. Kaleci Mesut topa sahip oldu. Ýlk yarý bu skorla kapandý. 55. dakikada Emre'nin kullandýðý korner atýþýndan gelen topa Yaþar Kabakçý yükselip, kafayý vurdu. Top yandan dýþarýya gitti. 63. dakikada Lider ile duvar pasý yapan Muðdat topla ceza sahasýna girdi. Yaþar'ý geçen Muðdat'ýn vuruþunda kaleci Ozan, direk dibindeki açýyý kapatarak mutlak golü önledi.

74. dakikada Ahmet Sarý, saðdan ceza alanýna girdi. Topu müsait durumdaki Onur Okan'a çýkardý. Onur'un þutunu kaleci Mesut uçarak son anda önledi. 80. dakikada Hasan Ahmet, Onur'la paslaþtý. Onur savunmayý ekarte etti. Kaleyi gördüðü anda sert vurdu. Köþeye giden topa iyi uzanan kaleci Mesut golü önledi. 84. dakikada Muðdat çalýmlarla ceza alanýna girdi. Topu Mert'e

çýkardý. Mert, kale içerisinde sert vurdu. Ozan direk dibinde mutla golü önledi. 87. dakikada Hasan Ahmet Sarý ve 88. dakikada Ekrem, Fethiyespor adýna bomboþ durumda kaleciyle karþý karþýya kalmalarýna raðmen topu aðlara yuvarlayamayýnca Fethiyespor, farklý galibiyetten oldu. Maçýn ilerleyen dakikalarýnda baþka gol olmayýnca Fethiyespor tek golle 3 puaný almasýný bildi.


FETHÝYESPOR'A YAN BAKILMIYOR: 1-0 Fethiyespor, Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'un 20. haftasýnda sahasýnda Nazilli Belediyespor'u 10. dakikada Uður Aktaþ'ýn attýðý golle 1-0 maðlup etti. Lacivertbeyazlýlar, son 9 haftada Mustafa Ceviz ile birlikte yenilgi yüzü görmezken, Ege Derbisi'ni de rahat geçti. E.CANKUÞ S.11’de

gerçek fethiye gazetesi  

Fethiye nin Gerçek Haberleri

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you