Page 1

SALI 25 HAZÝRAN 2013 Festival Edip ONUR AKIN Akbayram Konseriyle ÖLÜDENÝZ'Ý Sona Erdi 10. Ölüdeniz Kültür Sanat SALLADI < Festivali Edip Akbayram'ýn muhteþem konseriyle noktalandý. 3 gün devam eden Ölüdeniz Kültür ve Sanat Festivali'nde Sebile Can, Onur Akýn ve Murat Baþaran konserlerinin yaný sýra Sunay Akýn gösterisi de yer aldý. E.CANKUÞ S.9’da

YIL:19 - SAYI: 4361

FÝYATI: 50 Kuruþ

Baþkan Saatcý "Benim Ülkücülüðümü, MHP'liliðimi kimse tartýþamaz!" 2 BÝN METREDE 10 DAKÝKA “ÜSTSÜZ” GÜNEÞLENDÝ

Ünlü Sanatçý Murat Baþaran Balayýný Ölüdeniz'de Yaptý < Ünlü sanatçý Murat Baþaran geçtiðimiz günlerde sürpriz bir nikahla evlendiði Pelin Baþaran'la Ölüdeniz'de kumrular gibi tatil yapýyor. Ölüdeniz Kumburnu Tabiat Parký'nda kiraladýklarý kanoyla lagünde kürek çeken çift hayranlarýndan da büyük ilgi gördü. E.CANKUÞ S.4’de

c.bozkurt48@mynet.com - c.bozkurt.48@hotmail.com

KERAMETTÝN BAÞKAN VE YÜREKLERE SESLENMEK …muhteþem üç gün yaþandý. Ölüdenizde ülkemiz çalkalanýrken dört bir yanda .. Ölüdenizde dostluðu.. kardeþliði… birlikteliði yaþadý insanlarlarýmýz… sünnet oldu çocuklarýmýz… türkü söyledi. Sanatçýlarýmýz… birkaç akþam olsada; gülümsedi yüzler..! Devamý S.6’da

Fethiye'de tatile gelen Litvanyalý genç kýz plaj yerine yamaç paraþütüyle çýktýðý gökyüzünde 2000 metrede sutyenini çýkararak bugüne kadar yapýlmayaný yaparak üstsüz güneþlendi. E.CANKUÞ S.2’de

< Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, Kanal F'de canlý yayýnlanan Pozitif Düþünce programýnda Erdoðan Cankuþ'un konuðu oldu. Fethiye Belediyesi'nin yürüttüðü önemli projelerden, Karaçulha Kavþaðý'ndaki kaza ve üst geçit sorununa, bakanlar için yapýlan billbordlardan, AVYM inþaatýna, Fethiyesporun þampiyonluðundan, Gezi Parký eylemlerine, kendi partisi ile iliþkilerinden, büyükþehire mi yoksa Fethiye'ye mi aday olacaðýna, barýþ sürecinden, ülkenin ekonomik durumuna kadar birçok konuda samimi düþüncelerini aktaran Baþkan Saatcý, net konuþtu: "Yaptýðým her þeyin arkasýndayým.” Erdoðan CANKUÞ S.11’de

CAMÝLER DOLDU TAÞTI < Pazarý pazartesiye baðlayan gece Berat Kandili'ni idrak ettik.Camilerde bu gecenin önemi vurgulanýp tüm Müslümanlar bu geceyi ibadet ederek geçirdiler. Beraat kandili nedeni ile Fethiye Merkez Yeni Camii'nde ve diðer camilerde Fethiye Müftülüðü Din Görevlileri tarafýndan mevlidi þerif okundu. Beraat Kandilinin Allah'ýn rahmet ve maðfiretine ulaþmayý ifade ettiði, Þaban ayýnýn 15. Gecesi; ilahi lütuf ve bereketlere eriþmek isteyenler için müstesna zaman

dilimlerinden birisi olduðu belirtildi. Fethiye Merkez yeni Camiinde yapýlan kandil programýnda Fethiye Müftülüðü Vaizi Ahmet Karagöz, imamlar Ferhat Taþkýn, Þefik Omaç ve Soner Muslu tarafýndan Kuran-ý Kerim okunup dualar edildi. Mustafa TAÞKIN

KORSAN SÜRÜCÜLER DÝKKAT! < Turizm sezonun açýlmasý ile ilçemizde de sýkça görülmeye baþlayan korsan taþýmacýlýða karþý Fethiye Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Hayri Topçu, korsan taþýmacýlýðýn önüne geçmek için Ulaþtýrma Bakanlýðý nezdinde giriþimler yaptýðýný söyledi. M.YALÇIN S.4’de


SALI 25 HAZÝRAN 2013

www.gercekfethiye.com

2

UMUDA UÇURDU Çoðulculuk Diye Bir Þey… Berina Hamidoviç ismini hiç duymamýþsýnýzdýr. Ben de düne kadar duymamýþtým. Bu üç aylýk zavallý bebek Bosna Hersek'teki acaip yasal sistemin kurbaný olarak geçtiðimiz hafta öldü. Berina bebek yurt dýþýnda tedavisi gerektiren bir hastalýða yakalanmýþtý. Ama yurt dýþýna çýkabilmesi için önce bir kimlik sahibi olmasý gerekiyordu. Gelgelelim yeni doðan bebeklere vatandaþlýk numarasý verilmesi ile ilgili yasa karmaþýk parlamenter iþleyiþ nedeniyle dört aydýr çýkarýlamýyordu. Bu nedenle yeni doðan yüzlerce bebek aylardýr kimlik alamýyordu. Ýþte Berina da bunlardan biriydi. Bosna Hersek Cumhuriyeti 1995 yýlýnda üç yýl süren iç savaþtan sonra Batýlý ülkelerin zoruyla dayatýlan Dayton anlaþmasý sonunda kuruldu. Görünüþe göre savaþan taraflar Sýrplar, Boþnaklar ve Hýrvatlarýn uzlaþmasýný en iyi bir biçimde saðlayabilmek için ülkenin yeni yapýlan yasalarýna birçok düzenlemeler getirilmiþti. Ancak bu düzenlemeler ülkedeki karar alma mekanizmasýnýn giderek felç olmasý sonucunu doðurdu. Öyle ki üç taraf bir konuda uzlaþmaya varsa bile bu uzlaþmayý yasallaþtýrmalarý kolaylýkla mümkün olmuyordu. Yaklaþýk yirmi yýldýr hemen hiçbir konuda hamle yapamayan, yeni yatýrýmlar için karar alamayan devlet iktisadi ve sosyal çöküþün eþiðinde. Bosna Hersek kadar olmasa bile diðer Avrupa ülkeleri de kendilerini ilgilendiren konularda karar oluþturma sürecinin zorluðu nedeniyle içine düþtükleri iktisadi ve sosyal buhrandan bir türlü kurtulamamakta. Kurtulamadýklarý gibi ayný çukurun içine bizi de düþürebilmek için ellerinden geleni yapýyorlar. Türkiye son yýllardaki geliþmesini yönetimindeki istikrara borçlu. On bir yýl süren felaketlerle dolu koalisyon döneminden sonra gelen Ak Parti iktidarýnýn baþarýsýnýn çoðu kendisine ait olsa da bir kýsmý tek baþýna iktidar olmasýndan kaynaklanýyor. Yine dünyanýn yükselen güçleri Çin ve Rusya'da tek parti iktidarlarý hüküm sürüyor. Avrupa'nýn en güçlü ülkesi Almanya'yý da yine Merkel tek baþýna yönetiyor sayýlýr. Türkiye'de biraz geriden gelmekle beraber bu yükselen güçlerin arasýnda yerini aldý. Batýnýn kan kaybetmekte olan güçleri bir taraftan bizi zayýflatmak için içimizdeki kavgalarý körükleyedursun, öte yandan demokrasi havarisi maskesini takýp bize akýl vermeye çalýþýyorlar. Gezi olaylarýný bahane dip Baþbakana yükleniyorlar. “ Baþbakan miting yapmasýn”. “Baþbakan muhalefete ters gelecek fikirler açýklamasýn”. “Kaç çocuk yapacaðýma Baþbakan ne karýþýr”. “Bedenim bana aittir, istersem satarým”. Utanmasalar Baþbakan hiç konuþmasýn, hep biz konuþalým diyecekler. Ana muhalefet partisi sürekli olarak seçim barajýnýn düþürülmesinden yana tavýr koyuyor. Hani bunu BDP istese anlarým, adamlar meclise girebilmek için yasanýn etrafýndan dolaþmak zorunda kalýyorlar. Burada amaç azýnlýkta kalan gruplarý korumak adýna tek parti iktidarýný ortadan kaldýrýp ülkeyi koalisyonlara mahkum etmek. Ondan sonra da hep birlikte yaðma Hasan'ýn böreði. Bunun adýný da koymuþlar: çoðulculuk. Bu nasýl olacak, zýt fikirleri uzlaþtýrmak nasýl mümkün olacak. Herkesi memnun etmek mümkün deðildir. Herkesi memnun etmeye kalkarsanýz hiçbir þey yapamazsýnýz ve sonuçta hiç kimseyi memnun edememiþ olursunuz. Örneðin þu günlerde ortalýk sýcaktan yanýyor. Ama bir oylama yaparsak belki de Fethiye'de sekiz on kiþi çok üþüdüðünü söyleyecektir. Bu sekiz on kiþinin hatýrý için sýcaða karþý hiçbir önlem almaksýzýn yanmaya ne dersiniz. Çoðulculuk insanlarýn söz hakkýna saygý ve yaþam biçimlerine saygý biçiminde düþünülürse bir anlam taþýr. Herkes fikrini söylemekte özgür olmalýdýr. Ancak karar aþamasýna gelindiðinde kalkan parmaklarýn sayýsýna bakýlmalýdýr. Ýnsanlar azýnlýkta da olsa baþkalarýnýn yaþam sýnýrlarýna tecavüz etmedikçe diledikleri gibi yaþayabilmelidir. Bunun dýþýnda çoðulculuk adýna yapýlan bütün önerilere kuþku ile bakýlmalýdýr.

< Fethiye'nin Arsa Köyü’nde beyin rahatsýzlýðý geçiren 3çocuk annesi kadýn durumu ciddiyetini koruyunca ambulans helikopterle Ýzmir Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne kaldýrýldý. Arsa Köyü'nde çiftçilikle uðraþan Hüseyin Gönül'ün eþi 3 çocuk annesi Hatice Gönül (40) 4 gün önce aniden rahatsýzlandý. Fethiye Devlet Hastanesi yoðun bakým ünitesine kaldýrýlan Hatice Gönül'ün beyin rahatsýzlýðý geçirdiði, þuurunun kapalý olduðu belirlendi. Durumu ciddiyetini koruyan genç kadýnýn daha donanýmlý bir hastaneye sevk edilmesi kararlaþtýrýldý. Antalya'dan havalanan 112 acil ambulans helikopter Fethiye Devlet Hastanesi pistine indi. Hatice Gönül isimli kadýn sedye ile taþýnýrken, çok sayýda vatandaþ hastanýn kim olduðunu öðrenmeye çalýþtý. Ambulans helikopter

havalandýðýnda eþi Hüseyin Gönül, çocuklarý ve diðer yakýnlarý büyük

umut içinde gözyaþlarý dökerek, iyileþmesi için dua ettiler.

ÝLAN /FETHÝYE BELEDÝYE BAÞKANLIÐI'NDAN Belediye Meclisinin 2013 Yýlý Temmuz Ayý Toplantýsý aþaðýdaki gündem uyarýnca 1 Temmuz 2013 Pazartesi günü saat 14:00'de Belediye Meclis Salonunda yapýlacaktýr. Ýlgililere ve sayýn halkýmýza duyurulur. GÜNDEM: 1.03/06/2013 tarihinde yapýlan 2013 Yýlý Haziran Ayý Meclis Toplantýsýnýn Karar Özetinin okunmasý, 2.03/06/2013 tarihinde yapýlan 2013 Yýlý Haziran Ayý Meclis Toplantýsýnda gerekli inceleme ve araþtýrmanýn yapýlabilmesi için Ýmar Komisyonuna havale edilen Gülþen KABASAKAL'ýn 01/03/2013 tarih ve 2034 sayýlý dilekçesine istinaden Fethiye Devlet Hastahanesi Eski Baþhekimi Dr.Halit KABASAKAL'ýn isminin uygun görülen Park,Cadde veya Sokaða verilmesi talebinin deðerlendirilmesi, 3.Ölüdeniz Belediye Baþkanlýðý'nýn 12/06/2013 tarih ve 1837 sayýlý yazýsýna istinaden Hisarönü Mahallesi, Belceðiz Mevkii,18c-4d pafta,306 ada 1 nolu parselin doðusunda imar yolunda yer alan artezyen kuyusunun kullanýmý için Ünsal ERÝÞGEN'e 5 yýllýðýna kiraya verilmesi talebinin görüþülmesi,

Fethiye Belediyesi Ýlan Tarihi: 25/06/2013

Bas No:620.99/238

2 BÝN METREDE 10 DAKÝKA “ÜSTSÜZ” GÜNEÞLENDÝ Fethiye'de tatile gelen Litvanyalý genç kýz plaj yerine yamaç paraþütüyle çýktýðý gökyüzünde 2000 metrede sutyenini çýkararak bugüne kadar yapýlmayaný yaparak üstsüz güneþlendi. Fethiye'nin Ölüdeniz Beldesi'ne bir hafta kadar önce tatile gelen 27 yaþýndaki Litvanyalý Suzie H., Ölüdeniz'in tadýný çýkarýrken Belcekýz Plajý'nda bol bol denize girip güneþlendi. Gökyüzündeki onlarca paraþütü gören Suzie H., yamaç paraþütü ile uçmak için bir paraþüt firmasýyla anlaþtý. Dünyanýn en gözde yamaç paraþütü merkezi olan Babadað'a çýkan Suzie H., pilot eþliðinde tandem (ikili) uçuþ yaptý. 1900 metre pistinden pilotuyla birlikte uçan Suzie H. irtifa alýp 2000 bin metreye çýktý. Gökyüzünde güneþe daha yakýn olmanýn ve Ölüdeniz'in muhteþem manzarasýný gören Suzie H. plajda güneþlenirken rahatsýz olduðu bikini izlerinden kurtulmak için sütyenini çýkarýp üzerindeki t-shirtü kaldýrýp bu haliyle üstsüz güneþlenmeye baþladý. Yamaç paraþütündeki kameraya bu haliyle poz da veren çýlgýn turist yaklaþýk 10 dakika boyunca gökyüzünde güneþlendi. Yaklaþýk 25 dakika havada kalan yamaç paraþütünde Ölüdeniz'in tam semalarýnda 1200 metrede tekrar tshirtünü eski haline getirdi. Belcekýz Plajý'na inen Litvanyalý turist yamaç paraþütü pilotuna teþekkür ettikten sonra soluðu tekrar Belcekýz Plajý'nda aldý.


SALI 25 HAZĂ?RAN 2013

www.gercekfethiye.com

3


SALI 25 HAZÝRAN 2013

www.gercekfethiye.com

4

Ünlü Sanatçý Murat Baþaran Balayýný Ölüdeniz'de Yaptý KORSAN SÜRÜCÜLER DÝKKAT! < Turizm sezonun açýlmasý ile ilçemizde de sýkça görülmeye baþlayan korsan taþýmacýlýða karþý Fethiye Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Hayri Topçu, korsan taþýmacýlýðýn önüne geçmek için Ulaþtýrma Bakanlýðý nezdinde giriþimler yaptýðýný söyledi.

Korsan taþýmacýlýðýnýn Muðla'nýn diðer ilçeleri olan Marmaris, Bodrum gibi ilçelerde çözüme kavuþtuðunu ancak Fethiye'de bir çözüme ulaþamadýklarýný söyledi. Fethiye Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Hayri Topçu, turizm sezonunun açýlmasý ile çoðalan korsan taþýmacýlýk ile ilgili þoför esnafýnýn yaþadýðý sýkýntýlarý dile getirdi. Fethiye ve çevresinde korsan taþýmacýlýk ile ilgili olarak Ulaþtýrma Bakanlýðý ile iletiþim halinde olduklarýný belirten Topçu, “Bu sorun ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde Kaymakamýmýz Ekrem Çalýk ile görüþeceðim. Bizim görevlilerden tek isteðimiz kontrollerin sýklaþtýrýlmasý” þeklinde konuþtu.

< Ünlü sanatçý Murat Baþaran geçtiðimiz günlerde sürpriz bir nikahla evlendiði Pelin Baþaran'la Ölüdeniz'de kumrular gibi tatil yapýyor. Ölüdeniz Kumburnu Tabiat Parký'nda kiraladýklarý kanoyla lagünde kürek çeken çift hayranlarýndan da büyük ilgi gördü. El ele göz göze Ölüdeniz'in muhteþem doðasýný gezen Murat Baþaran ve eþi Pelin Baþaran bir kafede oturunca çevresini hayranlarý sardý. Sanatçý Murat Baþaran tüm hayranlarýyla bol bol fotoðraf çektirirken; Fethiye'de balayýnda olduðunu Bodrum'dan Fethiye'ye kaçarak dinlenme fýrsatý bulduðunu söyledi. Yoðun bir konser programýnýn kendisini beklediðini söyleyen sanatçý Murat Baþaran, “Ölüdeniz'e eþimle birlikte hayran kaldýk. Biz burada balayýmýzý tamamlýyoruz. 2013 yýlý benim için bomba gibi bir yýl oldu. Yeni albümüm çýktý. Evlendim. Evlilik insaný deðiþtiriyor. Yaptýðým müzikle daha üst zirvelere çýkmayý

hedefliyorum.” dedi. “Ölüdeniz'in muhteþem doðasý bizleri etkiledi. Kano çekerek gezinti yapýnca tüm yorgunluklarýmýz gitti. Biz

Bodrum'dan gelmiþtik. Orada her yer taþ. Hükümetlerimizden bu Ölüdeniz'in ve benzer güzelliklerin korunmasýný Bodrum gibi taþ yýðýný haline getirilmemesini

istiyoruz” diyen Sanatçý Murat Baþaran, 'Düðün kýr düðünü mü olacak?' sorusuna “Düðün eylül sonu ekim baþý gibi Ýstanbul'da yapýlacak. Sürpriz olacak” dedi.


SALI 25 HAZĂ?RAN 2013

www.gercekfethiye.com

5


SALI 25 HAZÝRAN 2013

c.bozkurt48@mynet.com - c.bozkurt.48@hotmail.com

KERAMETTÝN BAÞKAN VE YÜREKLERE SESLENMEK …muhteþem üç gün yaþandý. Ölüdenizde ülkemiz çalkalanýrken dört bir yanda .. Ölüdenizde dostluðu.. kardeþliði… birlikteliði yaþadý insanlarlarýmýz… sünnet oldu çocuklarýmýz… türkü söyledi. Sanatçýlarýmýz… birkaç akþam olsada; gülümsedi yüzler..! Keramettin baþkan her zamanki doðal… gülümseyen hali ile karþýladý konuklarýný... ilk gün güzelliklerin yansýdýðý bir gün oldu. Bence… milletvekilimiz Prof. Nurettin Demir ordaydý.. Muðla Belediye Baþkanýmýz oradaydý. AKP'den sevgili Osman Otgöz… Kadýköy Belediye Baþkanýmýz… Ticaret odasý baþkanýmýz.. Alper Çalýkoðlu dostum ve Kumluova Belediye Baþkanýmýz oradaydý.. Kanal F Genel Koordinatörü Sýdýka Zeybek Kölemen… gazeteci dostlarýmýz… halkýmýz oradaydý..!! keramettin beyin aday adayý rakibi Tuðrul Yýlmaz bile oradaydýda… bir kiþi nedendir. Bilmem ortalýkta gözükmedi… CHP ilçe baþkanýmýz galiba Fethiye'de DEÐÝLDÝ…!!! Veya geldiyse benim gözlerim göremedi…!!! Sessiz GEZÝ protestosu da vardý… genç arkadaþlar ellerindeki afiþlerle duyurmaya çalýþtýlar kendilerini… ne polis… ne jandarma ne de biber gazý vardý.. ONUR AKIN'da destek verdi onlara sahnede þarkýlarý ve tavýrlarý ile… …belki bence son etkinlikler bunlar…Büyükþehir olunca bu etkinliklerin bir çoðu yapýlmayacaktýr… halkýmýzýn arasýra bu güzelliklerde buluþmasý mümkün olmayacaktýr.. dilerim yanýlýrým devam ettirilir bu güzellikler. Kutluyorum Keramettin baþkaný … halkla bütünleþmeyi gerçekten çok iyi baþarýyor.. hep dikkat ederim nerde bir etkinlik… “Paylaþýlmasý gereken bir olay olunca baþkan hep orda..!! halkýmýzýn istediði de hizmetten öte bu zaten…!!! Keþke siyasi kimliðimizden önce olsa insancýl duygularýmýz… CHP'de Keramettin Baþkan bunu beceriyor. Ama insan ayný þeyi Ýlçe Baþkaný ve Parti Örgütünde de bekliyor… Dilerim birgün halkýmýza daha sýcak yaklaþmayý kendilerine þiar edinirler. Gözler görmeli dostlar… hissetmeli… Ak Parti'nin baþarýsý gönüllere seslenmesidir… Gönüllere seslenmek siyasette baþarýyý getirir. AKP'nin yaptýðý diðer her þeyi beðenmeye bilirsiniz… ama isterseniz bir de siz deneyin HALKIMIZIN YÜREKLERÝNE SESLENÝN… SICAKLIÐINIZI SUNUN… Ýktidar olmak yürekten geçiyor… kimi dostlarým kýzacak bu satýrlara… Ama önce bir düþünün. …bana hak vereceksiniz…!!! …baþarýlar dilerim yeni yolculuðunda Keramettin Baþkan… Görünen o ki inþallah CHP'den adayýmýz olacaksýnýz… Aldýrmayýn kimseye… gönüllere seslenmeye devam edin…!!!

www.gercekfethiye.com

6

ÝLK HARÇ DÝN GÖREVLÝLERÝNDEN Fethiye Müftülüðünü tarafýndan yaptýrýlacak olan 150 öðrenci kapasitesi yatýlý Kuran Kursu için ilk harcý Fethiye ve çevresinde görev yapan din görevlileri koydu. Yaklaþýk 250 din görevlileri kendi aralarýnda topladýklarý 75 bin liralýk çeki Fethiye Ýlçe Müftüsü Oðuzhan Kadýoðlu'na teslim ettiler. Her ay yapýlan aylýk din görevlileri toplantýsý Ýlçe Müftüsü Oðuzhan Kadýoðlu Baþkanlýðýnda Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi Salonunda gerçekleþtirildi. Toplantýya yaz kuran kurslarýnýn baþlamasý nedeniyle Camilerde görev yapan Din görevlilerinin yaný sýra Kuran Kurslarýnda Görev yapan bayan din görevlileri de katýldýlar. Toplantýda Ýlçe Müftüsü Oðuzhan Kadýoðlu, yaz kuran kursu ve Ramazan Ayý ile ilgili olarak din görevlilerine yapýlmasý gereken ve dikkat edilmesi gereken bazý konularda bilgiler aktardý. Fethiye Ýlçe Müftüsü Oðuzhan Kadýoðlu, yaz kuran kursunun baþlamasý nedeniyle çocuklarýn camilere davet edilmesini ve kesinlikle çocuklara cami kirlenecek diye cami dýþýnda eðitim verilmemesini istedi. Kadýoðlu Camilerin sürekli olarak açýk tutulmasýný Cuma namazýnda ise cemaatin Yaz kuran kursu ile ilgili olarak bilgilendirilmesini istedi.

Öte yandan toplantýda Karaçulha beldesi Çalýca Mahallesi'ndeki mevcut erkek kuran kursunun yýkýlarak yerine yeniden 150 öðrenci kapasiteli yatýlý kuran kursu yapýmý için Fethiye'deki din görevlileri

kendi aralarýnda topladýklarý 75 Bin TL'lik yardýmýn temsili çekini Fethiye Ýlçe Müftüsü Oðuzhan Kadýoðlu'na teslim ettiler. Din görevlilerinden 75 Bin TL'lik temsili çeki teslim alan Kadýoðlu,

“Tüm din görevli arkadaþlarýma bu duyarlý davranýþlarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Kuran kursu inþaatýmýzý inþallah önümüzdeki yýl içerisinde tamamlayýp hizmete açacaðýz” dedi.

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENDÝ Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn organizesinde her yýl yaz ayýnda okullarýn kapanmasýnýn ardýndan camilerde ve kuran kurslarýnda düzenlenmekte olan Yaz Kuran Kurslarý baþladý. Fethiye'de 31 kuran kursu ve 300 camide gerçekleþtirilen yaz kuran kurslarý 23 Aðustos tarihine kadar devam edecek. Geçtiðimiz yýl yaþ sýnýrýnýn kaldýrýlmasý nedeniyle yaz kuran kurslarý ilk gün olmasýna raðmen yoðun bir ilgi gördü. Kurslarda, alfabe öðrenme, Kur'an-ý Kerim'i okumaya baþlama ve geliþtirme þeklinde üç aþamalarý

olarak faaliyet gösterecek. Hafta için her gün saat 10.00 ile 12.00 arasýnda eðitim verilecek olan yaz kuran kurslarýnda Kuran-ý Kerim,

ibadet, siyer ve ahlak gibi dini içerikli derslerin yaný sýra sosyal ve kültürel etkinlikler de gerçekleþtirilecek. Yaz kurslarýnda

Kuran-ý Kerim ve dini bilgiler dýþýnda Kuran kurslarýný ve camileri tanýtmak, Kuran öðretimini yaygýnlaþtýrmak ve verimliliði artýrmak amacýyla dini, sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenlenebilecek. Fethiye Merkez Yeni Camii'nde ilk gün olmasýna raðmen sabah saatlerinde 50'nin üzerinde öðrenci müracaat ederken, müracaatlar hafta boyunca devam edecek. Fethiye Merkez Yeni Camii'nde kurs eðitmenliðini Merkez Yeni Camii Ýmam Hatipleri Ferhat Taþkýn ve Þefik Omaç gerçekleþtiriyor.

www.atlantiktel.com Estetiktir

Dayanýklýdýr

Fikret KOYUNCU 0532 785 12 25

Tel Örgü, Demir Doðrama, Arsa Çevreleme, Beton Direk

Kolay monte edilir

Kolay Taþýnýr

Uzun Ömürlüdür

Panel Çit, Jiletli Tel, Dikenli Tel, Ýnþaat, Peyzaj, Bahçe

Adres: Gökalan Mevkii Çevre Yolu Çalýca-FETHÝYE

Tel: 0252 646 44 04


SALI 25 HAZĂ?RAN 2013

www.gercekfethiye.com

7


SALI 25 HAZĂ?RAN 2013

www.gercekfethiye.com

8


SALI 25 HAZÝRAN 2013

www.gercekfethiye.com

9

Festival Edip Akbayram Konseriyle Sona Erdi < 10. Ölüdeniz Kültür Sanat Festivali Edip Akbayram'ýn muhteþem konseriyle noktalandý. 3 gün devam eden Ölüdeniz Kültür ve Sanat Festivali'nde Sebile Can, Onur Akýn ve Murat Baþaran konserlerinin yaný sýra Sunay Akýn gösterisi de yer aldý. Ölüdeniz Hisarönü tören alanýnda yapýlan konserlere yoðun ilgi oldu. Kültür ve Sanat Festivalinin son gününde Ahmet Eraslan sazý ve sözüyle sahnede yer alýrken ünlü sanatçý Edip Akbayram birbirinden güzel þarkýlarýyla geceyi coþkuya boðdu. ÝNGÝLÝZ UYRUKLU ÖLÜDENÝZLÝ YARENLER 10 BÝN KÝÞÝYLE ONUNCU YIL MARÞINI SÖYLEDÝ 10. Ölüdeniz Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde yaþlarý 59 ila 69 arasýnda olan Ölüdeniz'de yaþayan 5 Ýngiliz ve 1 Ýskoç'tan oluþan Ölüdeniz Yarenler Ekibi sahne aldý. Ölüdeniz Yarenler Ekibi, Türkçe söyledikleri þarkýlarla yüzlerce kiþiyi coþturdu. Son þarkýyý söyledikten sonra ellerinde Türk bayraklarýyla yine Türkçe Onuncu Yýl Marþýný seslendiren Ýngiliz Ekibi, ayakta alkýþlandý. Tören alanýnda hemen herkesin Ýngiliz Grubun söylediði onuncu Yýl Marþýný ayakta söylemesi coþkuyu arttýrdý. Ýngiliz uyruklu David Groom önderliðindeki Ölüdeniz Belediyesi Yarenler Ekibi, Onuncu Yýl Marþý'nýn ardýndan uzun süre alkýþlanýrken alkýþ tutanlarýn arasýnda Sunay Akýn, Onur Akýn ve Edip Akbayram da yer aldý. Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz sahneye fýrlayarak Ýngiliz uyruklu vatandaþlarýný kutladý. Daha sonra Kültür ve Sanat Festivali'ne destek verenlere plaket ve ödülleri yine baþkan Keramettin Yýlmaz tarafýndan sunuldu. EDÝP AKBAYRAM TÜRKÜLERÝNÝ 10 BÝN KÝÞÝYLE BÝRLÝKTE SÖYLEDÝ 10. Ölüdeniz Kültür ve Sanat Festivali'nin son gecesinde sahneye çýkan Edip Akbayram birbirinden güzel türküleri yaklaþýk 10 bin kiþiyle birlikte söyledi. Fethiye'nin yaný sýra çevre il ve ilçelerden çok sayýda vatandaþýn izlemeye koþtuðu Edip Akbayram türkülerini seslendirirken sýk sýk büyük alkýþ aldý. Taksim gezi parký protestocularýnýn da sahnenin hemen önünde ölen vatandaþlar için mum yakýp ayakkabý býraktýklarý Edip Akbayram konserinde bir grup da sýk sýk “her yer taksim, her yer direniþ”

diye slogan attýlar. Konseri CHP'li Ölüdeniz Belediye baþkaný Keramettin Yýlmaz, Seki Belediye Baþkaný Veli Yýldýz, Üzümlü Belediye Baþkaný Önder Genç, Çiftlik belediye Baþkaný AKP'li Halil Doðan, sanatçý Onur Akýn, Þair ve Yazar Sunay Akýn da izlerken Edip Akbayram'ýn hemen her türküsü sonunda alkýþlar ayakta gerçekleþtirildi. Edip Akbayram'ýn þarkýlarý sýrasýnda Türk Bayraklarý sallanýrken, kimi vatandaþlar da bu þarkýlara eþlik etti. EDÝP AKBAYRAM, ONUR AKIN VE SUNAY AKIN BÝRLÝKTE ÝSTANBUL

ÞARKISINA DÜET YAPTILAR 10. Ölüdeniz Kültür ve Sanat Festivali'nde yaklaþýk 2 saat sahnede kalan Edip Akbayram kendi türkülerinin yaný sýra Neþat Ertaþ'tan da türkü okudu. Türkülerinin arasýnda sahneye sanatçý Onur Akýn, þair ve yazar Sunay Akýn'ý davet eden Edip Akbayram “Ey Ýstanbul” þarkýsýný birlikte söylediler. EDÝP AKBAYRAMIN KIZI EZGÝ AKBAYRAM DA SÖYLEDÝÐÝ ÞARKIYLA BABASININ ÝZÝNDEN GÝTTÝÐÝNÝ GÖSTERDÝ Zaman zaman halaylarýn çekildiði konser sýrasýnda Edip Akbayram'ýn kýzý Ezgi Akbayram da “Bana Esmeyi Anlat”

isimli þarkýyý seslendirirken babasý da ilgiyle izledi. Ölüdeniz Belediye baþkaný Keramettin Yýlmaz Edip Akbayram'a günün anýsýna çeþitli hediyeler sundu. KONSER SONUNDA HALKA SESLENEN KERAMETTÝN YILMAZ HER KATILANDAN 2 OY ÝSTEDÝ Yýlmaz yaptýðý konuþmada “Fethiye'de 2014 Mart ayýnda yapýlacak seçimlerde her katýlandan 2 oy beklediðini belirterek, “Bu konserleri, bu sanatçýlarý, Fethiye'nin yapýlmayan hizmetlerini benden bekliyorsanýz mutlaka her katýlandan 2 oy bekliyorum. Bu 40 bin oy eder” diye konuþtu.

“ÇERKESLER” FESTÝVALE RENK KATTILAR PAZAR HARÝÇ GÜNLÜK ÇIKAN SÝYASÝ GAZETE

YEREL SÜRELÝ YAYIN

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ BULUT YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Sýdýka (Zeybek) KÖLEMEN MUHABÝRLER : Mustafa TAÞKIN - Halil AKIN - Murat YALÇIN SPOR HAB. : Erdoðan CANKUÞ SAYFA EDÝTÖRÜ : Serpil CÜCEMEN BASKI: Uygun Matbaacýlýk Ýsmail YAVAÞ Sanayi Sitesi 254 Sk. No: 7 Fethiye/MUÐLA -Tel: 0542 806 78 32

Tel&Fax: 612 85 00 e-mail: info@gercekfethiye.com - fethiye@gercekfethiye.com

ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar (st/cm) : 8,40 TL Kongre Ýlanlarý : 30,00 TL Tüzük Ýlaný (A4 Sayfa) : 25,00 TL Zayi Ýlanlarý : 15.00 TL Reklamlar (st/cm) : 75 Krþ

ABONE ÜCRETLERÝ: Yýllýk : 110,00 TL 6 Aylýk : 55,00 TL 3 Aylýk : 30,00 TL Aylýk : 10,00 TL

Eski tarihli gazete: 1,00 TL Fiyatlara KDV dahil deðildir. KDV oraný abonelerde %1, reklamlarda %18’dir. Ýdari Büro: Atatürk Caddesi LÝKYA ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No: 306/ FETHÝYE Kuruluþ Tarihi: 3 Eylül 1993 Neþredilen yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Bu Gazete Basýn Ahlak Yasasýna, Ulusal çýkarlara ters haber yayýmlamamayý taahhüt eder.

Ölüdeniz Kültür ve Sanat Festivali'ne katýlan “Düzceli Ýhtiyar Kafkaslar” Çerkes Grubu; festivale ayrý bir renk kattýlar. 70'lik delikanlýlarýn ateþ dansý Fethiye'de ilgiyle izlendi. Kendi dil ve kültürlerini gelecek kuþaklara aktarma mücadelesi veren Çerkesler Fethiye'de Ölüdeniz festivali programý kapsamýnda geleneksel oyunlarýný sundular. “Düzceli Ýhtiyar Kafkaslar” grubu ilk gösterisini FBKM'de sundu. Daha sonra Hisarönü'nde festival kortej yürüyüþüne katýlan “Düzceli Ýhtiyar Kafkaslar” grubu Hisarönü'nde de bir gösteri daha sundular. Daha sonra konser alanýnda özel bir gösteri daha sunan Çerkesler Grubu'na festivale katýlan vatandaþlar tarafýndan sevgi gösterisi sunuldu. Fethiye'de yaþayan Çerkes ve Abhaz kökenli birçok vatandaþ “Düzceli Ýhtiyar Kafkaslar” Grubu ile hatýra fotoðrafý çektirdiler. Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz konuþmasýnda “Düzceli Ýhtiyar Kafkaslar” Çerkes Grubu'na çok teþekkür ederek, Ölüdeniz ile Düzce arasýnda kültür ve dostluk köprüsü kurmuþ bulunmaktayýz. Türkiye'nin her yerinde olduðu

< 10. Ölüdeniz Kültür ve Sanat Festivali nedeniyle Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz'ýn davetlisi olarak gelen Çerkesler ilk olarak FBKM'de nefesleri kesen bir gösteri sundular.

gibi Fethiye ve Ölüdeniz beldesinde de Çerkes kökenli birçok vatandaþýmýz yaþamakta. Onlarý sevindirebildiysek ne mutlu bize. Ýnþallah kurmuþ olduðumuz bu dostluk köprüsü ilerleyen zaman içersinde daha da artacaktýr” diyerek sözlerine son verdi. Düzce'den gelen Çerkesler ve Abhazlardan oluþan “Düzceli Ýhtiyar Kafkaslar” grubu ilk defa Fethiye'de kendi kültürlerine ait halk oyunlarýný sundular. Türk

Ulusunun ayrýlmaz bir parçasý olan Çerkesler ve Abhazlar; Osmanlý zamanýndan beri vatan edindikleri bu topraklarda yaþayarak kendi dil ve kültürlerini yaþatma mücadelesi içindeler. Kafkasya'da nesiller boyu kendi dil, kültür ve geleneklerini yaþatma mücadelesi veren Çerkesler ve Abhazlar Osmanlý'nýn Kafkas topraklarýný yitirmesinden sonra zor günler yaþadýlar. Çerkesler ve Abhazlar'ýn büyük bir bölümü bu

gün; 150 yýlý aþkýn bir süredir vatan edindiði Anadolu topraklarýnda yaþamakta. Kafkasya'da kalanlar ise bugün Rusya federasyonuna baðlý olarak özerk cumhuriyetler þeklinde yaþamaktalar. Bunun haricinde asimile olmadýklarý için zamanýnda Ruslar tarafýndan zorunlu göçlere mecbur edilen Çerkeslerin ve Abhazlarýn; Suriye, Ürdün, Libya, Tunus ve Mýsýr'da topluluklar olarak yaþayan kollarý hala bulunmakta.


SALI 25 HAZĂ?RAN 2013

www.gercekfethiye.com

10


SALI 25 HAZÝRAN 2013

www.gercekfethiye.com

Baþkan Saatcý "Benim Ülkücülüðümü, MHP'liliðimi kimse tartýþamaz!" < Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, Kanal F'de canlý yayýnlanan Pozitif Düþünce programýnda Erdoðan Cankuþ'un konuðu oldu. Fethiye Belediyesi'nin yürüttüðü önemli projelerden, Karaçulha Kavþaðý'ndaki kaza ve üst geçit sorununa, bakanlar için yapýlan billbordlardan, AVYM inþaatýna, Fethiyesporun þampiyonluðundan, Gezi Parký eylemlerine, kendi partisi ile iliþkilerinden, büyükþehire mi yoksa Fethiye'ye mi aday olacaðýna, barýþ sürecinden, ülkenin ekonomik durumuna kadar birçok konuda samimi düþüncelerini aktaran Baþkan Saatcý, net konuþtu: "Yaptýðým her þeyin arkasýndayým.” Çevre yolunun Karaçulha kavþaðýnda geçtiðimiz hafta yaþanan trafik kazasýnda bir öðrencinin karne törenine giderken hayatýný kaybetmesi ve öfkeli kalabalýðýn yolu trafiðe kapatmasý, kendi belediye baþkanlarý, ilçe baþkanlarý, hatta Fethiye Kaymakamý ve bölge milletvekilleri varken, Karaçulhalýlarýn olay yerine Baþkan Saatcý'yý çaðýrmalarý konusuyla baþlayan programda Baþkan Saatcý, kendisine duyulan güven için teþekkür etti. BÝR YIL SONRA BÝTECEK OLURSA, O ÝÞÝN BÝR ANLAMI KALMAZ... “Sizlerinde bildiði gibi bu tür durumlarý hiç bir zaman duymak istemiyoruz. Ufacýk bir yavrumuz karne törenine giderken trafik kazasý geçiriyor. Ben o akþam Karaçulhalýlara söz verdikten sonra sabah erkenden Sayýn Bölge Müdürümüz Mustafa Bey'i aradým. Aslýnda ben makamýna yeni gelmiþ birisini ziyaret etmeden talepte bulunamam. Kendisine bu durumu izah ettim. Sýkýntýlarýmýzý dile getirdim. Bana þunlarý söyledi 'Baþkan Bey akþam da bizi Milletvekilimiz Ali Boða aradý. Bu konuyla ilgilenecek olan teknik ekibimizi üst geçit yerini belirlemek üzere oraya gönderdim. Ancak bununla ilgili ödeneðimiz yok.' Ödenek konusunu bir kenara býrakalým. Biz rahmetli Mustafa Çetin amcamýzýn üst geçidini Karagedik'de nasýl yaptýysak, bunu da o þekilde yaparýz. Bunun izni bize verildikten sonra ödenek ile ilgili sýkýntýyý bizim çözeceðimizi söyledim. Tahminen 250-300 bin TL'lik bir iþ. Atla deve deðil. Bir çocuðumuzun saçýnýn teline deðmez. Müdür Bey'le bu konuyu konuþtuktan sonra ben Fethiye 135. þube þefi Osman aðabeyi aradým. Dedi ki 'Baþkaným ödenek konusu çözüldü. Yeni yapýlacak olan yol ihalesinde üst geçit var. Bu konuyla ilgili Karayollarý Genel Müdürlüðü gerekeni yapýyor. Sizin herhangi bir þey yapmanýza gerek yok...' PROJE BANA GELÝRSE ÝNÞAATI ERTESÝ GÜN BAÞLATIRIM... Karaçulhalýlara vermiþ olduðum sözün arkasýndayým. Olayý takip ediyorum. Bir iþ yýlýnda biter. O iþ bir yýl sonra bitecek olursa iþin bir anlamý kalmaz. Bu iþ otuz beþ, kýrk günde bitecek bir iþ. Öncelikli olarak ele alýnýp bir can kaybý daha olmadan çözülmesi lazým. Ýþin doðrusu bu. Kendini fasulye gibi nimetten sayanlardan deðiliz. 14 yýldýr Fethiyelilerle, Karaçulhalýlara, Muðlalýlara, Türkiye'nin büyük bir kesimine belirli bir þekilde güven iliþkisi kurduk. Fethiye Belediyesi bu bölgenin aðýr abisi konumunda. Bu, bana göre halkýmýz ile kurmuþ olduðumuz bir güvenin sonucudur. Ben de orada olsam benimde çocuðum, yeðenim böyle olsa ayný tepkiyi verirdim. Yolun her iki tarafýnda da uzun kuyruklar oluþmuþtu. Ettiðimiz üç kelimeyi dinleyip bizi mahcup etmedikleri için teþekkür ediyorum. Bunlarýn karþýlýðý en kýsa zamanda verdiðim sözü yerine getirmekte benim borcumun borcu. Ýþi takip ediyorum. Proje bana geldiði günün ertesi günü ben hemen orada inþaata baþlarým. Ailesine tekrar baþ saðlýðý diliyorum” Fethiyespor'un PlayOff Þampiyonluðu ve PTT 1 Lig'e yükselmesini deðerlendiren Baþkan Saatcý, kulübe desteðin devam edeceðini belirterek, yeni stat projesi için çalýþmalarýn baþladýðýný söyledi. Ýsmail Öztürk yönetiminden de övgü ile bahseden Baþkan Saatcý, takýmýn 2014-2015 sezonunda Süper Lig'e yükselmesinin hayal olmadýðýný söyledi; FETHÝYE ÞEHÝR STADI'NDA ÝNÞAAT BAÞLIYOR... “Daha önce vermiþ olduðumuz söz gereði Fethiye Þehir Stadý ile ilgili izin alma çalýþmalarýmýz tüm hýzýyla devam ediyor. Belirli bir noktaya geldik. Arkadaþlarým elektrik ve sýhhi tesisat projelerini hazýrlýyor. Ýzin almak biraz uzun sürdü. Statla ilgili iki ayrý çalýþmamýz var. Bir tanesine hemen baþladýk. Ýkinci düþüncemiz ise þu anda kullanmýþ olduðumuz protokol tribünü ve karþýdaki maraton tribününün üstlerini bu sene kapatacaðýz. Ligler Aðustos on yedi veya on sekizinde baþlýyor. Þu andan itibaren kalan iki ay içerisinde bu stadý bitireceðim diye söz verip ukalalýk yapmama gerek yok. Ancak iki tribünün üstlerinin kapanmasýyla ilgili bir maliyet çýkardýk. Yaklaþýk 350- 400 bin TL gibi bir rakam. Üstlerinin kapatýlmasý ve akustiðin saðlanabilmesi için, yani Apaçi grubumuzun daha yüksek ses çýkarabilmesi için sað ve solu da kapatýp yaðmurdan korunacak bir hale getireceðiz. Bu süre içinde de kale arkasý diye hitap ettiðimiz yerlerin bir tarafýndan baþlayacaðýz. Ýlk önce kale arkalarý, daha sonra maraton tribünümüz, en son olarak da hazýrda olan protokol tribünümüzü yapacaðýz. Tahminime göre 2014 yýlýnýn sonu gibi tamamlanýr” 2014-2015 SEZONUNDA HEDEF: SÜPER LÝG “Ýsmail Baþkan bu iþi çok iyi yapýyor. Þampiyonluk gecesi de itiraf ettiðim gibi, biz daha ne olduðunun farkýnda deðiliz. Milyonlarca para harcasak Fethiye'nin tanýtýmý konusunda bu kadar katký saðlayacak bir þey yapamazdýk. Bu durumu sahada oynayan kardeþlerimiz gerçekleþtirdi. Bu olayý tarihe onlar geçirdi.

11

MESELE DÖRT AÐAÇ DEÐÝL. Ýstenenin dört aðaç olmadýðýný, insanlarýn özel hayatýna müdahale olduðunu, yýllardýr gelen alýþkanlýklara karþý bir tepki olduðunu, ananý alda git, haným kardeþlerimizin doðum yöntemleri, çocuk sayýsý, bunlarý üst üste koyunca iþ bu noktaya geldi. 'Ben %50'yi elimde çok zor tutuyorum, hepsini gönderirim, bir milyon kiþi de ben karþýnýza getiririm...' bunlar çok tehlikeli. Toplumsal olaylarda bunun dönüþü yok. Sayýn Baþbakana, Genel Baþkaným cevap verir. Bize düþmez. Fakat yapýlan yanlýþtýr. Güce güçle karþýlýk verilmez. Sayýn Baþbakanýmýzýn 'Benim valim, polisim, milletvekilim, bakaným' demesi de yanlýþ.. Bunlar devletin valisi, polisi, milletvekili, bakaný. 'Ben' diye bir þey yok! Suriye'de akan her kanýn vebalinde biz de varýz. Ülkenin dýþ politikasýnýn sonucu Suriye de bu kadar kan akýyor. Böyle bir ateþ çemberi varken, kucaklaþmak bu kadar kolayken, güçlü olan kendisinden olanlarý kucaklamak yerine herkesi kucaklarsa her þey daha kolay olur. Siz %51'in dýþýndasýnýz dedi mi bu iþ biter. KÝME ÝNANACAÐIZ? Tabi ki her Salý grup toplantýlarý yapýlýyor. Bir birine o kadar sertlikle konuþmalarýný topluma yansýtsalar bizim birbirimizi boðazlamamýz gerekir. Allah'a þükürler olsun Türkiye birbirine karþý olanlarý yumuþatabiliyor. Genel Baþkanlarýn birbirlerine olan hitaplarý cevap bulsa biz biteriz. Sayýn Baþbakan 'Bunlar kandan beslenir, yarasadýr, ben her türlü milliyetçiliði ayaklarým altýna aldým' diyecek, sonra da üç hilal bayraðý açarak MHP'li kardeþlerimle beraber yürüyorum diyecek. Burada büyük bir sýkýntý var. Kime inanacaðýz. Kimin ne yaptýðý da ortada. Gezi Parký eylemleri ve arkasýndan gelen olaylardan sonra Fethiye'de inþaatý baþlayan Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi Projesi hakkýnda da bilgiler veren Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý "Türkiye'de bir tane resmi banka býrakmayan, özel sektörde Türk Hava Yollarý hariç her þeyi satan bir zihniyetin, benim buradaki alýþveriþ ve yaþam merkezime söz söylemeye hakký yok!" dedi;

Kaynak konusunda realist konuþmak lazým. Fethiye'nin kapasitesi, ekonomisi belli. Ancak Akhisar gibi Manisa'nýn küçük bir ilçesi Süper Lig'de olabiliyorsa, biz de Süper Lig'de oluruz. Para eþittir baþarý deðildir. Bunu Fethiyespor çok net olarak bu sene bize gösterdi. Biz bu sene bu ligi teneffüs edeceðiz. Bana göre bu yýl geçtikten sonra 2014-2015 sezonunda Fethiyespor kendisine bir hedef belirleyip, Süper Lig yolunda ilerleyecek. Olmayacak bir hayal deðil. Bizi buraya getiren durum, zihniyet, yönetim, Baþkan, bizi Süper Lig'e de çýkartýr. Biz zaten elimizdeki imkânlarý mümkün olduðunca Fethiyespor'a tahsis etmeye gayret ediyoruz. PTT Ligine çýkmasýyla, Fethiyespor'un belirli bir kazancý oldu. Bu kazancýn akýllý bir þekilde kullanýlmasý halinde forma reklamlarý, yayýn gelirleri, stat reklamlarýný ekonomik kullanmasý durumunda Fethiyespor'un ahým þahým halkýmýzýn desteðine, yardýmýna ihtiyaç duymayacaðýný düþünüyorum. Bu Fethiyespor'un hiç paraya ihtiyacý yok demek deðildir. Fethiyespor'un belirli bir borcu, sýkýntýsý var. Verilmiþ olan sözler var. Bu konularý þampiyonluktan sonra kulüp baþkanýmýzla pek fazla konuþmadýk. Ancak Ýsmail Baþkan ile deðerlendirme yapýp, baþvuracaðýmýz insanlarýn karýnca kararýnca yardým yapmalarý Fethiyespor olarak hakkýmýz olduðunu düþünüyorum. Çocuklarýmýz bize ummadýðýmýz bir sevinç yaþattý”. Sohbet havasýnda geçen programda konuyu daha önce ayný þekilde eleþtirilen ve þimdi de teþekkür edilen Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'le ilgili billbordlara ve Ankara'da hala onay bekleyen Fethiye Belediyesi projelerine getiren program sunucu Erdoðan Cankuþ, Baþkan Saatcý'ya "Diðer bakanlara da teþekkür gelecek mi?" diye sordu. Baþkan Saatcý, bu soruyu þöyle yanýtladý; TEÞEKKÜR ETMESÝNÝ DE BÝLÝRÝZ... Astýðýmýz billboardlarla ilgili bize olumsuz bize bir þey gelmedi. Arkadaþlarýmýz sosyal medyada da takip ediyorlar. Özellikle billboard konusunda olumsuz bir görüþ almadýk, daha takdir aldýk. Ben tarafsýz bir vatandaþ olarak deðerlendirmiþ olsam, belediyeye bak yapýlmadýðýnda eleþtiri yapýyor, yapýldýðý zaman ise takdir ediyor. 'Helal olsun' derim. Vatandaþlar da bizim gibi düþünüyor. Bizim daha önceki tepkilerimizin nedeni neydi? Fethiye Belediyesinin 2008 yýlýndan beri beklenen projeleri vardý. Þimdi teker teker sayarsak. Bir; Yat Çekek Yeri... 1997'den beri bekleyen bir olay bu. Bunu bir kenara býraktýk. Kruvaziyer iskele... Özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Belediyenin arkasýna yapacak olduðumuz Yat Yanaþma Yeri... 350 tekne kapasiteli. Her türlü izni alýnmýþ. Ve sayýn Koruma Genel Müdürü Osman Ýyimaya'nýn ifadesiyle. Ýsterseniz tarihi not düþün. Ocak ayýnýn sonunda Osman Ýyimaya'yý aradým. Sayýn Genel Müdürüm bizim pozisyonumuz ne? Dedi ki 'Baþkan sana söz veriyorum Ocak ayý içerisinde ihaleye çýkacak hale getireceðim...' Sonra dedi ki bana, 'Baþkan Bey ben üst makama dosyayý eksiksiz olarak götürdüm. Gerisi onlarýn bileceði bir þey'. Siz olsanýz bunlardan ne anlarsýnýz? Sen ne anlarsýn Hocam sen bundan? - Erdoðan Cankuþ: Sümenaltýna atýlmýþ.. - Behçet Saatcý: Saygýdeðer izleyiciler burada. Bakýyorlar. Dinliyorlar. Ya þimdi hocam benim 3,5 metre polyester teknem var. Buraya benim teknemi baðlamayacaðým. Senin tekneni baðlamayacaðýz. Buraya ayný Ece Marina'da olduðu gibi 350-400 tane tekne baðlanacak. 12 adalar turu yapan, kendi amatör teknesi olan arkadaþlarýmýn baðlayacak yeri yok. 2008 yýlýndan itibaren bu iþi engelleyen zihniyeti affý yok Hocam. Affý yok! Benim önüme hiç bir yat limaný yapýlýrken istenmeyen, en son kapasite raporu da konuldu. Onu da çýkardýk Ortadoðu Teknik Üniversitesi'nden. Benim yat baðlama yeri hala bekliyor. Allah var benim tek amacým 2013 yýlýný ýskalamamaktý. Ýnþallah 2013 yýlýnda

bunu yaparýz da insanlarýmýz rahat eder, Fethiyemize katký saðlarýz, her þey dahil turizm sisteminden pay alamayan esnaflarýmýzýn yüzü güler. Geçen sene 28-30 bin kiþi girmiþ Ecesaray'dan buraya. Þimdi bir 30 bin de buradan girse ki, bunlar paralý. Nereye gidecek bunlar, 1. Etap, 2. Etap, 3. Etap'taki kafeteryalara, Paspatur Çarþýsýna, Balýk Pazarýna gidecek. Artý bunlarýn makinesi bozulacak sanayiye gidecek, kumanyasýný alacak bakkaldan, yani ekonomiye bir katký saðlayacak. Sen bunu engelledin, etti iki mi? Kruvaziyer Ýskele'yi saydýk zaten etti üç. Ya Hocam Macar Tapusu. Çatalarýk Bölgesi'nde sað tarafta. Ýnsanlarýmýz biliyor Hocam. Yýl 2008, bugün 2013. Bir iþin 2008 yýlýndan 2013 yýlýna kadar 5 sene beklemesi ve bu bir aský itirazý. Ýmar planýný þikâyet etmiþ vatandaþlarým. Yanýlmýyorsam 74 veya 78 aský itiraz var. Biz bunlarý gönderdik ÖÇKK'ya. Þimdi Koruma Genel Müdürlüðü'ne. Onlara düþen ise, 'evet bunlar doðrudur', yâda 'bazý kýsýmlarý yanlýþtýr' diyerek aslý ortaya çýkacak. Biz de tekrar deðerlendirmeye alýp göndereceðiz. Tastiklenecek, tapular gelecek, imar arsalarý çýkacak, biz de oraya hizmet vereceðiz. Ya þimdi bunu ne bekletiyorsun arkadaþ ya? Ben söz vererek geldim. Lügatýmda þikayet yok. Sohbet ediyoruz þimdi. Onun dýþýnda Hocam, "Biz Ýstanbul da Haliç'i çok kýsa bir sürede temizledik, bu bizim için çocuk oyuncaðýydý' dedi sayýn Hocamýz Eroðlu. (Çevre ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu) 2009'da söz verdi. O zamanki AKP'nin adayý arkadaþýmýzla birlikte Sayýn Bakan söz vermiþti. O gazete kupürleri sizde duruyor. Dediler bu bizim için çocuk oyuncaðý. Yýl 2013. Seçimlere kaldý 9 ay. Ne oldu? Bir tek derenin ýslahý baþladý. Allah razý olsun. Çok geç oldu. Ama yapýlmýþýn kötüsü olmaz. Þimdi gelelim bizim teþekkür billbordu yazdýðýmýz Maliye Bakanýmýz Mehmet Þimþek'e. Oranýn hikayesi ayrý bir hikaye. Malum, orasý önce TOKÝ'ye verildi. Ýdare mahkemelerine mahkemeler açtýk. Baþta Mimarlar Odasý olmak üzere sivil toplum örgütleri de bize destek verdi. Hatta orada þimdi Gezi Parký'nda olduðu gibi, eylem yaparýz, çadýr kurarýz dedik. Þimdi çadýr madýr kalmadý ayrý mevzu da. Velhasýl bunla ilgili Ýdare Mahkemesi bizim haklýlýðýmýzý ortaya koydu. Burayý aldý. Tekrar tahsisini yaptý. Maliye Bakanlýðý'na müracaat yapmýþtýk. Ýki yýllýðýna ön tahsisi yapýldý. Ýki yýl içinde bir þey yapmazsan yine elinden alýnýyor. Bununla ilgili arkadaþlar þimdiden projeyi hazýrlýyorlar Oraya yapacaðýmýz park peyzaj. Beþkaza Meydaný, Uður Mumcu Parký'nda olduðu gibi. Daha kapsamlý düþünüyoruz. 41 dönüm az da deðil, bu meydanýn iki katý gibi düþünün. Bununla ilgili hiç ummadýðýmýz, beklemediðimiz bir zamanda geldi. Sayýn Bakanýmýza teþekkür ettik. Ben teþekkür mektubu da gönderdim. Ve kendisine daha önceki çekincemelerimizi, endiþelerimizi de belirttim. Ýlk defa bir milat oldu bizim için. Her halde bu yeni güzel günlerin, kucaklaþmanýn, tokalaþmanýn bir baþlangýcý olarak deðerlendiriyoruz bunu Sayýn Bakaným, inþallah darýsý diðer projelerimizin baþýna dedim. "BÝZ GELÝRSEK" DERLERSE AVUÇLARINI YALARLAR Fethiyeliler olarak bize uzatýlan eli sýkmamamýz mümkün mü ya? Özellikle iktidar partisinin Fethiye'deki bazý temsilcileri, bizi kavga eden, kendi partisiyle ters düþen birisi sanýyor. Hayýr Hocam. Kavgadan medet uman bir kiþiliðim yok benim. Ben dik dururum. Dikleþmem ama dik durmaya çalýþýrým. Bunu da Saygýdeðer Fethiyeliler için yaparým. Baþka türlü bizim kimseyle kavga etmek, ters düþmek, geri çevirmek gibi durumumuz söz konusu olamaz. Ama ben hakkýmý savunurum

arkadaþ! Hakkýmý savunmak için beni Fethiyeliler Belediye Baþkaný yaptý. Þehrülemin yaptý. Ben boyun bükmem. El etek de öpmem. Ama hakkýmý da ararým. Bu hak benim þahsi hakkým deðil. Bu el etek öpme deðil. Teþekkür ediyoruz. Diðer projeler gelsin onlar için de teþekkür ederiz. Onlarý da billboardlarda Fethiyelilerin göz ününe çýkartýrýz. Þu çok tehlikeli bir iþ. Biz gelmezsek bunlar da gelmez. Böyle bir kamuoyuna empoze edilmeye çalýþýlan duygu ve düþünceler var. O zaman avuçlarýný yalarlar. Burasý, Saygýdeðer Fethiyeliler, Likyalýlardan beri burasý dik duran bir coðrafyadýr. Yani biz gelirsek kurvaziyer iskele gelir, biz gelirsek marina gelir, biz gelirsek Macar tapusu gelir, biz gelirsek kýz yurdu gelire getirirlerse iþi avuçlarýný yalarlar. Kimse kusura bakmayacak. Gezi Parký eylemleri, Saatcý'nýn yaptýðý açýklama, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin yaptýðý açýklama, genel merkezle ters düþtü gibi yapýlan haberlerle ilgili de görüþlerini açýklayan Saatcý, Erdoðan Cankuþ'un "Bir çok yerde sosyal medya da kamuoyunda istifa edecek mi diye bir soru ortaya çýktý. Bu nasýl oluþtu?" sorusunu þöyle yanýtladý. BENÝM ÜLKÜCÜLÜÐÜMÜ VE MHP'LÝLÝÐÝMÝ KÝMSE TARTIÞAMAZ. Milliyetçi Hareket Partisi bu anlamda olabildiðince sistemli yürütülmeye çalýþýlan bir partidir. Her düþüneni partiden atmak gibi bir olay söz konusu olamaz. Sayýn Genel Baþkanýmýzdan veya partimiz de yönetici olan kimseden ne bir uyarý, ne bir telefon, ne de itiraz aldýk. Ben eli, gönlü açýk, bütün siyasi görüþlere, gruplara, hainlik olmadýðý sürece saygý duyan, saygýyla karþýlayan biriyim. Benim ülkücülüðümü ve Milliyetçi Hareket Particiliðimi kimse tartýþamaz. Aile içinde bile sýkýntýlar oluyor. Bunlarý normal karþýlarým. Demecimiz Sayýn Genel Baþkanýmýzýn demeciyle karþý karþýya getirilecek bir demeç deðildir. Ben demecimi sabah söylemiþtim. Hala da arkasýndayým. Marjinal gruplara seslenerek PKK'lýlarla yolda beraber yürüyemeyeceðimizi belirttim. ORANTISIZ GÜÇ KULLANILDI. Bütün olaylarýn karþýsýnda Ýstanbul Emniyeti'nin orantýsýz güç kullandýðý tamamen ortada. Ýzmir'de 14-15 yaþýnda çocuklarýmýzýn saçýndan tutulup sürüklenmesi ve bunu daha sonra 'Ben mi yaptým?' denilebilmesi Türkiye'nin hak etmediði bir durumdu. Türkiye neden bu noktaya geldi? Neden bu sorunlar oldu? Neden bu tepkiler oldu? 'Genç bunlar.. Bunlardan bir þey olmaz' dediðimiz 1990 yýlý doðumlu ve üzeri yaþ grubu bize nasýl bir ders verdi? Bu anlamda Gezi Parký ilk defa iktidarýn ezberini bozdu. Bu tepki üzerine çözüm üretemediler. Tepkiye tepkiyle karþýlýk verdiler. OK YAYDAN ÇIKTI Anlatacaklarým Baþbakanýmýzýn yapýsýna uygun. Bir taksi duraðý gördüðü zaman orada oturabilen. Onlarla sohbet eden. Balýkçý görünce onlarla oturabilen birisi. Þayet Gezi Parký'nda genç çocuklarýmýzýn yanýnda olup, onlarý bir metreden yakýn yerden gözlerinin içine biber gazý sýkýlmadan, üç dört çocuðumuzun canýna kýyýlmadan, bir çok yaralý olmadan, bu kadar yer dökülüp yýkýlmadan gidip yanlarýna konuþabilirdi. 'Çocuklarýmýn istediðiniz dört aðaçsa, biz bunu çözeriz' diyip bu iþi bitirebilirdi. Ancak iþ iþin içinden, ok yaydan çýktý. Bu olayýn nerede duracaðýný hiç kimse kestiremiyor. Eylemler artýk pasif eyleme dönüþtü. Duranlara karþý duranlar da var ne güzel. Kavga etmeden, dövüþmeden, biber gazý sýkmadan da, çocuklarýmýzý kafasý 9 milimetre kurþun sýkmadan da bu iþ çözülebiliyormuþ, bunu bize gösterdiler. Herkes dersini alacak.

YAPTIÐIM HER ÞEYÝN ARKASINDAYIM! Ýnþaatýna baþladýðýmýz Fethiye Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi (AVYM) Projesi, Fethiyelilerin en fazla istedikleri proje ve yapýlan anketlerde birinci projedir. Doðru bir projedir. 25 milyon dolar sadece yapým aþamasýnda kaynak saðlayacaktýr. Fethiye'den dýþarýya dünya kadar para gidiyordu. Alýþveriþ ve yaþam merkezi bir ihtiyaçtýr. Bunu ben bulmadým. Bununla ilgili daha önce de ifade ettiðim gibi Türkiye'nin her yerini satanlarýn, benim alýþveriþ ve yaþam merkezime söyleyecek sözü olmamalý. Türkiye'de bir tane resmi banka býrakmayan, özel sektörde Türk Hava Yollarý hariç her þeyi satan bir zihniyetin, benim buradaki alýþveriþ ve yaþam merkezime söz söylemeye hakký yok. Hani derler ya 'Bana laf söyleyen bari Müslüman olsa..' Ýnþaat alanýnda kalan üç aðaç var. Arkadaþlarým söküp nereye dikildiðini de basýn mensuplarýnýn önünde herkese gösterecekler. Ben oraya inþaat ne seviyede diye gittim ve aðaçlarý gördüm. Aðaçlarda Allah var 'Biz buradayýz' diyorlar, etkilendim. Ýmar Müdürü ile görüþüp bu aðaçlarýn kazý alanýmýzýn içinde olup olmadýðýný sordum. Açtýk projeyi baktýk. Bu aðaçlar kazý alaný içerisinde yer alýyor. Taksim'deki aðaca sahip çýkýp, Fethiye'deki aðacý kestirirsen bunun inandýrýcýlýðý kalmaz. Beþkaza Meydaný'ndaki aðaçlarýn da söktüklerimizden daha fazlasýný oraya diktik. Burayla ilgili bir sürü dedikodu yapýldý. Þimdi herkesin aðzý kulaklarýnda, orada her türlü yürüyüþ yapýlýyor, tören yapýlýyor gösteriler yapýlýyor, akþam bakarsanýz insanlarýn yürüdüðü, hoþça vakit geçirdiði müthiþ bir görselliðe ulaþtýðý bir alana dönüþtü. 'Þehirler meydansýz olmaz' demiþtik, inþallah ayný olay, bu 41 dönümün baþýna. Devlet Hastanemizin karþýsýndaki Sayýn Bakanýmýzýn bize tahsis ettiði yeri çok güzel projelendireceðiz. Ýçinde kültür alanlarý, spor alanlarý, mesire alanlarý olan çok güzel bir alan haline getireceðiz. O da iki yýl içerisinde.. Ýnþallah tahsis dönemimiz bitmeden, iþ biter. Daha sonra 1. Etap Sahil Bandý'ndaki Yakamoz Restaurant'ýn yýkýmý kararý ile ilgili soruyu cevaplandýran Baþkan Saatcý, "Þeriatýn kestiði parmak acýmaz" dedi ve ekledi; VÝCDANIMIZ RAHAT... Bizim hiç kimseye karþý Fethiye Belediye Baþkanlýðý'nýn gücünü kullanarak herhangi bir yaptýrým uygulamamýz söz konusu bile olamaz. Bu konuda vicdanýmýz rahat. Hiçbir sýkýntý yok. Bahsedilen yerle ilgili zaten bir deðil birçok mahkememiz var. Bunlarýn bir kýsmý da kira borcunun ödenmemesi ile ilgili tahliye davasýdýr. Dava sonuçlandý. Tahliye kararý çýktý. Yargýtay'dan da tasdik olup geldikten sonra da buranýn tahliyesi gerçekleþti. Tahliye yapýldýktan sonra da ortaya kötü bir görüntü kirliliði çýktý. Burasý da garaj yeri esnaflarý, pazar yeri esnaflarýnda da olduðu gibi Belediyenin malýdýr. Yýkýlan mekânýn yerine de, müsaade edilirse gayet güzel bir þekilde ticari alan yerine sergi yâda nikâh salonu yapýlabilir. Bununla ilgili projeyi gerekli yerlere ilettik. Özellikle nikâh ve sergi salonunda sýkýntýlarýmýz var. Geçtiðimiz yýl mail ortamýnda Fethiye Belediyesi ve birçok iþadamý ile oda baþkaný hakkýndaki iftira belgelerinin akibetiyle ilgili soruya ise Saatcý þöyle cevap verdi. KENDÝ ADALETÝNÝ KENDÝ SAÐLAMAYA ÇALIÞAN ÝNSANLARDAN DEÐÝLÝZ. Ben onlarýn hepsini biliyorum. Saygýdeðer Fethiyeliler de bunu biliyor. Bu konuda Fethiye Cumhuriyet Savcýlýðý'nýn baþlatmýþ olduðu bir soruþturma var. Bu durumlarla ilgili sanýrým sona yaklaþýlmýþtýr. Bize de kýsa zamanda bilgi verilir. Kendi adaletini kendi saðlamaya çalýþan insanlardan deðiliz. Þimdiye kadar öyle bir þey olsaydý, Fethiye'de çok farklý durumlar olurdu. Þikâyet edenlerle bazen karþýlaþýyoruz, yollarýný deðiþtiriyorlar. Yapýlan her þeyin cezasý bir gün (Haberin Devamý Yarýnki Sayýmýzda) çekilir.


ONUR OKAN'LA DEVAM < Fethiyespor'un yýldýz oyuncusu Onur Okan ile 2 yýl için anlaþma saðlandý. Ýsmail Öztürk baþkanlýðýndaki transfer komitesiyle Onur Okan arasýnda yapýlan görüþme neticesinde anlaþma saðlanýrken 2012-2013 sezonunda 11 gol atan Onur Okan “PTT 1.Lig'de hedefimiz herkesin izlemekten keyif alacaðý Fethiyespor'a katký saðlamak olacak” dedi.

MUÐLA'DA TERMOMETRE 47 DERECEYÝ GÖRDÜ < Hava sýcaklýðýnýn 4-8 derece mevsim normallerinin üzerinde artýþ göstermesinin ardýndan Muðla merkezde hava sýcaklýðý 47 dereceyi gördü. Deniz seviyesinden yüksekliði 652 metre olan Muðla merkezdeki hava sýcaklýðýnýn 47 dereceyi görmesi, sahil kesimlerinde 50 derece olarak tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel müdürlüðü tarafýndan hava sýcaklýðýnýn 28 Haziran tarihine kadar 4-8 derece artacaðý açýklamasýnýn ardýndan Muðla merkezde hava sýcaklýðý öðle saatlerinde 47 derece olarak ölçüldü. Hafta sonu olmasý nedeniyle sýcak havadan kaçmak isteyen vatandaþlar sahillere koþtu. Muðla'nýn önemli turistik beldelerinden Akyaka'da sabah saatlerinde bile sahilde vatandaþlar denize girerken, hava sýcaklýðý ile birlikte nem oraný yaþamý olumsuz etkiledi. Akyaka sahilinde yetiþkinlerden daha çok uzun bir eðitim öðretim maratonundan çýkan çocuklar denizde tatilin tadýný çýkarýyor.

2013-2014 sezonunda PTT 1.Lig'de mücadele edecek olan Fethiyespor'da transfer çalýþmalarý devam ediyor. 1 Temmuz'da baþlayacak olan yeni sezon hazýrlýklarý öncesinde gerek iç gerekse dýþ transferde görüþmeleri sürdüren Fethiyespor transfer komitesi Onur Okan ile anlaþma saðladý. 3 Sezondur Fethiyespor formasýný giyen Onur Okan geçtiðimiz sezon attýðý 11 golle Fethiyespor'un þampiyonluðuna önemli katkýlar saðlamýþtý. Özellikle play-off maçlarýnda ortaya koyduðu baþarýlý performans ile izleyenlerin büyük beðenisini kazanan Onur Okan transfer komitesi ile yaptýðý görüþme sonrasýnda yaptýðý deðerlendirmede “Fethiyespor'da kalmaktan dolayý mutluyum. Ýyi bir takýmýmýz var.

'THOMSON' MARMARÝS'TE Marmaris Liman Ýþletmeciliði yetkililerinden alýnan bilgiye göre, Alanya'dan gelen kruvaziyer, limanýn büyük rýhtýmýna yanaþtýrýldý. Gemide çoðu Ýngiliz bin 243 yolcu ve 524 personel bulunduðu belirtildi. Gümrük iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan gemiden inen turistlere liman görevlililer tarafýndan ilçeyi tanýtýcý broþürler daðýtýldý. Havanýn güzel olmasýný fýrsat bilen turistler yat limaný, kordon ve Atatürk caddesinde yürüyüþ yaptý. Marmaris Halk Plajý ve Uzunyalý sahilindeki kafeterya ve restoranlarda oturan turistler, güneþlendi. Bazý turistler Marmaris Kapalý Çarþýsý'nda alýþveriþ yaparken,

< Malta bayraklý lüks yolcu gemisi, 'Thomson Celebration' Marmaris'e geldi.

bazýlarý ise günlük turlara katýlarak çevredeki tarihi özelliklere ve doðal güzelliklere sahip yerleri ziyaret etti. Liman yetkilileri, 250 metre uzunluðunda ve 33 bin 930 groston aðýrlýðýndaki geminin

zaman zaman Marmaris'i ana liman olarak kullandýðýný, seferlerine sezon boyunca devam edeceðini belirtti. Thomson Celebration gece saatlerinde Ýstanbul'a gitmek üzere Marmaris'ten ayrýlacak.

Son yýllardaki yükselen grafiðimizi PTT 1.Lig'e yükselerek taçlandýrmýþtýk. Þimdi iþimiz daha zor ama biz inanan bir ekibiz. Bu ligde de en iyi þekilde mücadele edeceðiz ve Fethiye'yi iyi bir þekilde temsil edeceðiz” dedi. Onur Okan: 2010-2011 sezonun ikinci yarýsýnda Fethiyespor'a transfer olan Onur Okan lacivert-beyazlý formayý giydiði üçüncü sezonunda þampiyonluk yaþadý. 2012-2013 sezonunda 33 maçla takýmýn en çok forma giyen ismi olan Onur Okan 11 golle takýmýn gol yollarýndaki etkili isimlerinden birisi oldu. 14 numaralý formayý giyen Onur Okan yeni sezonda PTT 1.Lig'de mücadele edecek olan Fethiyespor'un kadrosunda yer alacak.

gerçek fethiye 25 haziran  
gerçek fethiye 25 haziran  

gerçek fethiye gazetesi

Advertisement