Page 1

PERÞEMBE 23 MAYIS 2013

YIL:19 - SAYI: 4334

SOSYAL MEDYADA ‘ÜCRET’ TEPKÝSÝ Mahmut Duran “Yasal Haklarýmýzý Kullanýp Fuhuþu Önlüyoruz”

< Çalýþ Þat Burnu'na giriþte iþletmeci tarafýndan her araçtan 10 TL alýnmaya ve kapý giriþi özel güvenlik tarafýndan kontrol altýna alýnmaya baþlayýnca þikayetler çoðaldý. Bu þikayetler üzerine Þat Burnu Ýþletmecisi Nuri Orhan adýna yapýlan açýklamada; “Ýþletmemiz yasal hakkýný kullanmaktadýr. Plajýn halka kapatýlmasý söz konusu deðildir. Yüksek sesli müzik, geceleyin plajda alkol alýnýp fuhuþ yapýlmasý olaylarýna karþýn kapý giriþ kontrolü zorunlu olduðundan sýkýntý yaratan kiþileri denetlemek adýna önlemler alýnmýþtýr” denildi. E.CANKUÞ S.4’de

2 KAZADA, 1 ÖLÜ, 2 YARALI < Fethiye'de dikkatsizlik ve aþýrý hýz yüzünden meydana gelen iki trafik kazasýnda bir kiþi hayatýný kaybederken 2 kiþide aðýr yaralandý. Mustafa TAÞKIN S.6’da

ENGELLÝ ÖÐRENCÝLER SATIÞ DA YAPTI

= Engelli öðrencilerin kullanýmý için özel olarak dizayn edilecek olan spor sýnýfýnýn yapýmý için Akýncý Özel Eðitim ve Uygulama Okulu Ýdarecileri ve Okul Aile Birliði Fethiye Kordonboyu'nda bir kermes düzenlediler. Erdoðan CANKUÞ S.6’da

FÝYATI: 50 Kuruþ

BAÞKAN SAATCI, AVUKATLARINA TALÝMAT VERDÝ < Son günlerde Çalýþ Plajý'ndaki ücretlendirmelerle ilgili Fethiye Belediyesi'ni hedef alan þikayetler için Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, bugün sosyal medyadan Haber Merkezi S.4’de açýklama yaptý.

OTGÖZ “ÜCRETLENDÝRME SORUNU YOK”

< Fethiye Turizm Altyapý Hizmet Birliði Baþkaný Osman Otgöz, Çalýþ Plajý'nda iki sezon öncesi fiyat ayarlamasý yaptýklarýný belirterek; “Bu yýl ve önümüzdeki sezonlar için yeni bir ücretlendirme yada fiyat ayarlamasý yapma giriþimimiz olmayacaktýr. E.CANKUÞ S.4’de

SAKLIKENT YENÝLENDÝ

< Eþsiz doðasý ile her yýl binlerce turisti aðýrlayarak Fethiye'ye önemli ölçüde girdi saðlayan Saklýkent, turizm sezonunun baþlamasýyla birlikte yine hareketli günler yaþamaya baþladý. Sayfa 7’de


PERÞEMBE 23 MAYIS 2013

Hollanda Ýneði, Bulgar Samaný Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatçý'nýn ayran milli içeceðimizdir söylemi ile ilgili olarak “Ben Bulgar samaný ile beslenen Hollanda ineðinin sütünden yapýlmýþ ayrana milli demem” sözü Fethiye'de polemik konusu oldu. Ak Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Türkan Saatçý'ya cevap olarak “Demek ineklerin de milliyeti oluyormuþ” diyerek tartýþmayý ayný düzeyde sürdürdü. Biz bir önceki yazýmýzda da belirttiðimiz gibi bu yazýmýzda tartýþmanýn içini doldurmaya çalýþacaðýz. Bu konuda araþtýrma yaparken gözümüze çarpan ilk nokta süt sýðýrcýlýðýnýn oldukça yoðun bilgi birikimi gerektiren, teknolojik alt yapýya ihtiyaç gösteren bir üretim dalý olduðu. Belki bir zamanlar “sarý ineði kocakarýya verdim, akþama kadar peþinde dolaþýp durdu, akþam da Allah ne verdiyse biraz süt saðdýk” anlayýþý geçerliydi. Ama piyasa için üretim yapýlan günümüzde bu þekildeki bir üretimin bir þey kazandýrmayacaðý kesin olarak görülmekte. Ýleri teknoloji ve bilgi birikiminin de ancak toplu üretimle saðlanabileceði bir gerçek. Manavgat Süt ve Süt Ürünleri Üretici Birliði Baþkaný Bilal Ay'ýn açýkladýðýna göre Türkiye'de 10 baþ altý süt sýðýrcýlýðý yapma oraný yüzde 78. Buna karþýlýk AB ülkelerinde 100 baþ üstü süt sýðýrcýlýðý oraný yüzde 91. Bu da

www.gercekfethiye.com

gösteriyor ki toplu üretimde AB'nin kat kat gerisindeyiz. Böyle olunca da verim düþüyor, sýk sýk gelen doðal afetler karþýsýnda da çaresiz kalýyoruz. Sütün satýþ fiyatý maliyeti bile karþýlamayýnca Demirel'in hayaletinden yardým diliyor devletin açýðýmýzý kapamasý için haykýrmaya baþlýyoruz. Zaten birçok aile süt hayvancýlýðýný ek iþ olarak yapmakta. Býçak sýrtýnda olan karlýlýk oraný sýfýra inince de hiç tasalanmadan elindeki süt hayvanlarýný kasaba teslim ediyor, yatýrdýðý parayý geri alýp zarar etmekten kurtuluyor. Ýþte geçen sene saman fiyatlarýndaki aþýrý yükseliþ de ne yazýk ki çok sayýda süt hayvanýnýn kesilmesine yol açtý. Þimdi bunlarýn yerini Hollanda'dan aldýðýmýz hayvanlarla doldurmaya çalýþýyoruz. Geçen sene ne oldu? Bizde yem bitkileri üretimi henüz bir sisteme oturmadý. Her sene hasat edilen buðdayýn samaný balyalanarak ihtiyacý olan besiciye satýlýr. Onlar da bunun içine çeþitli suni yem katkýlarý koyarak hayvanlarýna yedirirler. Oysa ki büyük sayýda hayvan besleyen iþletmeler yem sorunlarýný mevsim baþýnda çözerler. Hayvanlarýnýn ihtiyacý olan yem bitkilerini - mýsýr, yonca, fið – gibi daha önceden kendi arazilerinde veya anlaþmalý çiftçiler aracýlýðý ile üreterek silaj haline getirip hazýrlýklarýný yaparlar. Böylelikle çok aþýrý bir doðal afet olmadýðý takdirde hayvanlarýn aç kalmasý söz konusu olmaz. Geçtiðimiz yýl ise yaðýþlar mevsimsiz oldu. Özellikle Ýç Anadolu'da bitki saplarý geliþmedi. Sonuçta saman üretimi yarý yarýya düþtü. Ayrýca verilen teþvikler sonucu hayvan sayýsý arttý. Buna hayvanlarýn terör nedeniyle yaylaya çýkarýlamamasý gibi nedenler

de eklenince bir taraftan saman üretimi düþerken, öte yandan talepte artýþ oldu. Arz talebi karþýlayamayýnca da fiyatlar ok gibi yükseldi. Yurt dýþýndan saman ithalatý yapýlýp fiyatlar dengeleninceye kadar felaket tellallarýnýn da katkýsýyla hayvanlar kasaba yönlendirildi. Burada hükümet bir açýdan eleþtirilebilir. Yaðýþlarýn elveriþsiz olduðu ve saman sýkýntýsý çekileceði aylar öncesinden bilindiði halde neden önlem alýnmamýþtýr. Besicinin tam samana ihtiyacý olduðu anda depolar ithal samanla dolu bulunsaydý fiyatlarda oynama olmayacak, biraz döviz kaybýyla sorun çözülmüþ olacaktý. Artýk bunun vebalini hükümete mi yoksa her konuda insanýmýzýn ayaðýna çelme takan bürokrasiye mi yükleyeceðiz onu bilemem. Bu yýl öðrendiðimize göre saman bolmuþ. Ancak hayvancýlýðýn kaderini yaðýþlara býrakmak pek de akýllýca bir iþ olmasa gerek. Burada üretici birliklerine büyük görevler düþmekte. Bu birlikler iþletmelerin küçüklüðünden kaynaklanan sorunlarý en aza indirmeye yardýmcý olabilir. Üyelerine teknolojik destek saðladýklarý gibi piyasa açýlmalarýnda olsun, yem ve baþka girdileri saðlamakta olsun büyük yararlarý dokunabilir. Ne yazýk ki birçok birlik devlete avuç açarak saðladýklarý imkanlarýn bir kýsmýný önce yönetimdekilerle paylaþtýktan sonra kalanýný üyelerine daðýtmaktan baþka bir þey yapmýyor. O zaman da sorunlar katlanarak büyüyor. Son bir söz: Biz her ne kadar Behçet Saatçý'nýn içi boþ muhalefet anlayýþýný biraz yadýrgadýysak da kendisine teþekkürü borç biliriz. Bu sayede hem besicilik konusunda oldukça geniþ bilgi sahibi olduk, hem de iki hafta boyunca acaba ben bu gün ne yazacaðým diye düþünmekten kurtulduk.

2

SOYDEMÝR'DEN MUHASEBECÝLERE ZÝYARET < Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Mehmet Soydemir geçtiðimiz günlerde yapýlan genel kurul ile göreve gelen Fethiye Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasýnýn yeni yönetimine hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Birlikte Fethiye Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Yaþar Bildirici ve yeni yönetim kurulunu ziyaret eden Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Mehmet Soydemir, baþarýlar diledi. Samimi bir ortamda gerçekleþen ziyaret ile ilgili olarak bir açýklamada bulunan Fethiye Esnaf ve Sanatkar Odasý Baþkaný Mehmet Soydemir, “Büyükþehir belediyesi olmadan önce muhasebeciler odasýnýn kurulmasýna öncülük yaparak kurulmasýný saðlayan ve kurulduktan sonrada yapýlan genel kurul neticesinde yeniden oda baþkanlýðýna seçilen Yaþar Bildirici ve Ekibine hayýrlý olsun demek için kendilerine bir nezaket ziyaretinde bulunuyoruz. Muhasebeciler devamlý olarak Esnaf odasý ile iç içe çalýþma yapan kiþilerdir. Kurulduðu günden buyana Muhasebeciler odasý ile sürekli olarak istiþareli bir þekilde çalýþma yaptýk bundan sonrada ayný þekilde çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Ben bu vesile ile geçtiðimiz günlerde yapýlan genel kurulda göreve gelen Oda Baþkaný Yaþar Bildirici ve ekibine çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum” dedi. Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Mehmet Soydemir ve ekibinin ziyaretinden çok memnun kaldýðýný belirten Fethiye Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý Baþkaný yaþar Bildirici ise “Bizim mesleðimiz güven mesleðidir. Dolayýsý ile bizler esnaflarýmýz ile el ele olmak

durumundayýz. Çünkü muhasebe ekonominin can damarýdýr. Esnaf odasý ile birlikte bizler kurulduðumuz günden buyana iliþkilerimiz sürekli iyi olmuþtur. Bu birliktelik bundan sonrada geliþerek devam edecektir” dedi. Bildirici “Geçtiðimiz günlerde Yapýlan genel Kurul sonrasý belirlenen yeni yönetim kurulu olarak görev daðýlýmýný da gerçekleþtirdik. Yapýlan görev daðýlýmý neticesinde Baþkanlýða Ben yaþar Bildirici. Baþkan yardýmcýlýðýna Rýza Aydýn, oda sekreterliðine Uzay Öðretmen, Oda Saymanlýðýna Tevfik Duran getirilmiþtir diye konuþtu.

ZAYÝ ÝLANI Fethiye Nüfus Müdürlüðü'nden almýþ olduðum kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ayþe ORAL

ZAYÝ ÝLANI Fethiye Limaný'na baðlý 1626075'nolu BEGÜM isimli teknemin baðlama kütüðü ruhsatnamesini kaybettim. Hükümsüzdür. Marem Küçükkaragöz 32444147010


PERÞEMBE 23 MAYIS 2013

www.gercekfethiye.com

3


PERÞEMBE 23 MAYIS 2013

www.gercekfethiye.com

4

SOSYAL MEDYADA ‘ÜCRET’ TEPKÝSÝ Mahmut Duran “Yasal Haklarýmýzý Kullanýp Fuhuþu Önlüyoruz”

BAÞKAN SAATCI, AVUKATLARINA TALÝMAT VERDÝ < Son günlerde Çalýþ Plajý'ndaki ücretlendirmelerle ilgili Fethiye Belediyesi'ni hedef alan þikayetler için Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, bugün sosyal medyadan açýklama yaptý.

< Çalýþ Þat Burnu'na giriþte iþletmeci tarafýndan her araçtan 10 TL alýnmaya ve kapý giriþi özel güvenlik tarafýndan kontrol altýna alýnmaya baþlayýnca þikayetler çoðaldý. Bu þikayetler üzerine Þat Burnu Ýþletmecisi Nuri Orhan adýna yapýlan açýklamada; “Ýþletmemiz yasal hakkýný kullanmaktadýr. Plajýn halka kapatýlmasý söz konusu deðildir. Yüksek sesli müzik, geceleyin plajda alkol alýnýp fuhuþ yapýlmasý olaylarýna karþýn kapý giriþ kontrolü zorunlu olduðundan sýkýntý yaratan kiþileri denetlemek adýna önlemler alýnmýþtýr” denildi.

2010 yýlýnda Fethiye Belediyesi'nin Ankara'da imzalanmayan projeleriyle ilgili halký bilgilendirmek adýna astýrdýðý billboard afiþlere ceza olarak Çalýþ Plajý ve Boncuklu Yarým Adasý'ndaki koylar, Orman Bakaný'nýn talimatýyla Belediye'nin elinden alýnýp, Fethiye Turizm Alt Yapý Hizmet Birliði'ne verilmiþti. Son günlerde Çalýþ bölgesindeki ücretlendirme konusuyla ilgili gelen þikayetler ve sosyal medyadan yapýlan paylaþýmlarla ilgili açýklama gereði hisseden Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, Facebook hesabýndan mesaj yayýnlayarak, Çalýþ Plajý'nýn tamamýnda yetkinin Fethiye Belediyesi'nde olmadýðýný belirtti. Baþkan Saatcý kiþisel Facebook hesabýndan þu açýklamayý yaptý; “2010 yýlýnda Ankara'dan izin

alamadýðýmýz konularla ilgili sizleri bilgilendirmek üzere astýðýmýz billboardlar sonrasý, malumunuz üzere Çalýþ Plajý ve Boncuklu Yarýmadasý'ndaki koylar, Sayýn Orman Bakanýmýzýn talimatlarýyla Belediyemizden alýnarak Turizm Alt Yapý Birliði'ne verilmiþtir. Bu yüzden adý geçen yerlere müdahil olmamýz söz konusu deðildir. Gerek sosyal ortamda, gerekse Belediyemizi arayarak Çalýþ Plajý'ndaki yeni uygulamalar için Belediyemize yapýlan haksýz eleþtiriler nedeniyle, bu açýklamayý yapma gereði duyuyorum” Hukukçular Þat Burnu'nu inceliyor Öte yandan Baþkan Saatcý, Þat Burnu giriþinin ücretlendirilmesi ile ilgili gelen þikâyet taleplerinin Fethiye Belediyesi hukukçularý tarafýndan incelenerek, Belediyenin yetki sýnýrlarý kapsamýnda kalmasý durumunda gerekli cezai, idari ve hukuki iþlemlerin yapýlacaðýný belirtti.

Bu arada Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý da sosyal paylaþým sitesinden duyuru yaparak; avukatlara talimat verildiðini, Þat Burnu'ndaki ücretlendirmelerin incelendiðini söyledi. FETAB Baþkaný Osman Otgöz'de kendi iþletme alanlarýnda ücretlendirme sorununun bulunmadýðýný söyledi. Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma, Þat Burnu kýyý alaný günü birlik tesisleri olarak önce Fethiye Belediyesi'ne protokolle kiralanan Þat Burnu daha sonra Nuri Orhan Peyzaj Mimarlýk Turizm Emlak Ýnþaat Taahhüt Þirketi'ne kiralandý. 6 yýldan bu yana Þat Cafe Restaurant olarak hizmet veren iþletme, kiraladýðý 700 metre alan içini protokol gereði özel güvenlik ekipleriyle kontrol altýna alýndý. Þat Burnu'na araç giriþ ücreti olarak 10 TL almaya baþlayýnca “kýyý bandý halkýn malýdýr, kapatýlamaz” sesleri yükselmeye baþladý. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Fethiye Kaymakamlýðý, Fethiye Belediyesi ile Muðla Valiliði'ne þikayetler yapýlýrken, sosyal medyada da bu sorun öne çýkarýlmaya baþlandý. Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, sosyal medyadan yaptýðý açýklamada; “2010 yýlýnda Ankara'dan izin alamadýðýmýz konularla ilgili sizleri bilgilendirmek üzere astýðýmýz billboardlar sonrasý malumunuz üzere Çalýþ Plajý ve Boncuklu Yarýmadasý'ndaki koylar sayýn Orman Bakanýmýzýn talimatlarýyla belediyemizden alýnarak, Turizm Altyapý Birliðine verilmiþtir. Bu yüzden adý geçen yerlere müdahale olmamýz söz konusu deðildir. Gerek sosyal ortamda gerekse belediyemizi arayarak, Çalýþ Plajý'ndaki yeni uygulamalar için belediyemize yapýlan haksýz eleþtiriler nedeniyle bu açýklamayý yapma gereði duyuyorum. Þat Burnu giriþinin ücretlendirilmesi ile ilgili gelen þikayet taleplerinin Fethiye Belediyesi hukukçularý tarafýndan incelenerek belediyenin yetki sýnýrlarý kapsamýnda kalmasý durumunda gerekli cezai, idari ve hukuki iþlemlerin yapýlacaðýný söylerken, Çalýþ Plajý Þat Burnu'na giriþte Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Tabiat Varlýklarýný Koruma Genel Müdürlüðü, Þat Burnu kýyý alaný hizmet noktasý tabelasýnýn hemen altýnda da Þat Beach Clup Ala Carte Restaurant yazýsý ile Fethiye Belediyesi armalý büyük bir tabela

dikkat çekiyor. Güvenlik görevlilerinin beklediði, ayný yerde “otobüskamyon giremez, mangal yakmak yasaktýr, Fethiye Belediyesi' yazýlý bir baþka tabelada bulunuyor. Kuþ gözlem alaný içindeki 700 metrelik alanýn kendilerine ÖÇK ve Fethiye Belediyesi tarafýndan protokolle kiralandýðýný söyleyen Nuri Orhan Peyzaj Mimarlýk Turizm Emlak Ýnþaat adýna Mahmut Duran, “26 Haziran 2006 yýlýndan bugüne kadar uygulanmayan kapý giriþ kontrolü zorunlu olduðundan dolayý yasal olarak Özel Güvenlik ile saðlanmak üzere yapýlmaya baþlanmýþtýr. Buradaki amacýmýz tamamý ile Fethiyeli hemþerilerimizin rahat huzurlu gününü saatini geçirebileceði bir ortamýn oluþabilmesi içindir. Bu ortamý gelerek aracý içinde yüksek sesle müzik dinleyen, alkol alan, çevredeki diðer vatandaþlara sýkýntý yaratan kiþileri denetlemek adýna yapýlan bir uygulamadýr” dedi.

Mahmut Duran yaptýðý açýklamada; “Ýþletmemizin herhangi bir siyasi görüþü ve farklý uygulamayý yapmak gibi bir maksadý yoktur. Bazý kiþilerin kulaktan dolma duyumlar ile çýkarmýþ olduðu, dedikodu ve fýsýltý sözleri tamamen gerçek dýþý ve mesnetsiz, iþletmemizi yýpratmak adýna yapýlan çalýþmalarýndandýr. Gerçeði ise yapýlan protokolün; birinci maddesinde amaç ve kapsam içerisinde þöyle açýklamaktadýr” diyerek, “Özel Çevre Koruma Bölgeleri kapsamýnda kalan ve çeþitli ölçekteki onaylý planlarla günübirlik hizmet noktasý olarak kullaným kararý getirilen alanlar ve kumsal alan üzerinde düzenlenen hizmet noktalarý ile günübirlik ziyaretçilerin alana vermesi muhtemel zararlarýn önüne geçilerek, izinsiz ve geliþi güzel yapýlaþmanýn önlenmesi, kýyý yasasýný uygun olarak kontrollü olarak karþýlanmasý hedeflenmektedir. 11 madde de gölgelik, þemsiye, þezlonglarýn

bakýmý, onarýmý ve çevre temizliði konularýnda iþletmecinin denetlenmesi çeþitli mevzuatlardan doðan kumsalýn açýlýþ ve kapanýþ saatleri konusundaki genel hükümlere uyulmasý, asayiþ ve temizlik þartlarý ile ilgili çevre ve insan saðlýðýný korumasý, fiyat uygulamalarý hususunda iþletmeci mesuldür. 9 maddesinde protokole konu kumsal alanda kumsaldan faydalanan insanlarýn can ve mal güvenliðini teminat altýna almak için iþletmeci tarafýndan tüm önlemler alýnacaktýr. 10 maddesinde kumsalýn iþletmesinden doðacak tüm yasal iþlemlerden iþletmeci sorumludur denilmektedir. Bu yapýlan sözleþmeye baðlý kalmak üzere iþletmemiz, yasal hakkýný kullanmaktadýr. Bunun için iþletmemizin dýþýnda kimsenin sorumlu tutulmasý söz konusu olamaz. Bu alanda içki içilerek kavga çýkarýlmasý müþterilerimize taciz yapýlmasý ve fuhuþ olaylarýnýn önlenmesi saðlanmaktadýr” dedi.

OTGÖZ “ÜCRETLENDÝRME SORUNU YOK” Fethiye Turizm Altyapý Hizmet Birliði Baþkaný Osman Otgöz, Çalýþ Plajý'nda iki sezon öncesi fiyat ayarlamasý yaptýklarýný belirterek; “Bu yýl ve önümüzdeki sezonlar için yeni bir ücretlendirme yada fiyat ayarlamasý yapma giriþimimiz olmayacaktýr. Ýki sezon öncesi 3.5 TL'den 5TL'ye çýkardýk. Biz baþka fiyat ayarlamasý yapmadýk. FETAB'ýn iþletme alaný eski Dirlik Kampý alaný ile Kýl Çadýr arasýndaki

plaj alanýdýr. Biz bu alandan sorumluyuz plajý her yýl daha iyi hale getirmek için çalýþmalar yaptýk. Çalýþ Plajý'nýn ücretlendirme ile ilgili sorunu bulunmamaktadýr. Baþta Fethiye Belediyesi olmak üzere Çalýþ Kültür ve Turizm Derneði Baþkaný Mete Ay ve yöneticileriyle ve Çalýþ esnafý ile sýfýr sorunsuz çalýþmalarýmýz devam ediyor. Çalýþmalarýmýzdan ve birlik beraberlikten herkes memnundur” dedi.


PERÞEMBE 23 MAYIS 2013

www.gercekfethiye.com

5


PERÞEMBE 23 MAYIS 2013

www.gercekfethiye.com

6

ENGELLÝ ÖÐRENCÝLER SATIÞ DA YAPTI 2 KAZADA, 1 ÖLÜ, 2 YARALI < Fethiye'de dikkatsizlik ve aþýrý hýz yüzünden meydana gelen iki trafik kazasýnda bir kiþi hayatýný kaybederken 2 kiþide aðýr yaralandý.

Fethiye'deki ilk kaza akþam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarý'nda meydana geldi. Mustafa Yeþil'in (24) kullandýðý 48 VT 277 plakalý özel otomobil Adnan Menderes Bulvarý'nda Günlükbaþý istikametine giderken Gönül Bayram'ýn kullandýðý 06 GVC 95 plakalý özel otomobil tali yoldan dikkatsiz þekilde ana yola çýkýnca motosiklet özel otomobile yandan çarptý. Kazada çarpmanýn etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Mustafa Yeþil, karþý þeritteki refüje düþtü. Baþýnda kask bulunmayan Mustafa Yeþil aðýr yaralandý. 112 acil ambulanstan yardým istendi. Olay yerinde kalp masajý yapýlan Mustafa Yeþil, ambulans ile Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne kaldýrýlmasýna raðmen hayatýný kaybetti. Fethiye Emniyet Müdürlüðü Ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alýrken otomobil sürücüsü Gönül Bayram gözaltýna alýndý. Kaza aný çevredeki bir iþyerinin güvenlik kamerasýna saniye saniye yansýdý. Antalya karayolunda Naldöken Mevkii'nde saat 22.30 sýralarýnda kaza meydana geldi. Antalya istikametinden Fethiye istikametine gitmekte olan Hasan Sertaç Yavaþ (30) idaresindeki 07 BGP 10 plakalý özel otomobil Naldöken Mevkii'nde dikkatsizlik ve viraja sert giriþ nedeniyle takla attý. Kazada sürücü Hasan Sertaç Yavaþ ile Bulut Ersaðdýç aðýr yaralandý. Yaralýlar 112 acil ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi ve Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne kaldýrýlarak, tedavi altýna alýndý. Fethiye'deki her iki kaza ile ilgili olarak soruþturma güvenlik ekipleri tarafýndan sürdürülüyor.

Akýncý Özel Eðitim Okulu Yönetimi okuldaki engelli öðrenciler için yapýlacak olan spor sýnýfý için kermes düzenlediler Düzenlenen kermese Fethiye Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yüksel Gültekin, Þube Müdürleri Metin Delibaþ, Timur Ergün, Ýlçe Saðlýk Müdürü Dr. Uður Çomak, Ak Parti Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Burhanettin Tuna'nýn yaný sýra Eðitime ve Engelli öðrencilere verdikleri büyük katkýlar ile adýndan sýkça söz ettiren Fethiye Evi Gönülleri Baþkaný olan Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý'nýn eþi Nesrin Saatcý ve Fethiye Evi Gönüllüsü Bayanlarýn yaný sýra özellikle köy okullarýna verdiði destek ile tanýnan Fethiyeli Genç Ýþadamý Harun Saðýr katýldýlar. Öðretmenler ve Öðrenci velilerinin kendi elleri ile hazýrladýklarý el iþi ve gýda ürünlerinin satýþýnýn yapýldýðý kermese vatandaþlar havanýnda güzel olmasýndan dolayý yoðun ilgi gösterdiler.

= Engelli öðrencilerin kullanýmý için özel olarak dizayn edilecek olan spor sýnýfýnýn yapýmý için Akýncý Özel Eðitim ve Uygulama Okulu Ýdarecileri ve Okul Aile Birliði Fethiye Kordonboyu'nda bir kermes düzenlediler.

Düzenlenen Kermes ile ilgili olarak bilgi veren Akýncý Özel Eðitim ve Uygulama Okulu Müdürü Müesser Yýlmaz “Okulumuzda eðitim gören 47 engelli öðrencimizin kullanabileceði bir Spor sýnýfý yapmak istedik. Bununla ilgili olarak ta Öðretmen arkadaþlarýmýz ve Öðrenci velilerimiz

ile birlikte bir kermes düzenledik. Kermesimizde Öðretmen arkadaþlarýmýz ve Velilerimizin kendilerinin hazýrladýðý el iþi ve gýda ürünlerinin satýþýný yaptýk. Kermesimize vatandaþlarýmýzýn ilgisi de son derece güzel oldu. Buradan elde edecek olduðumuz

geliri Engelli öðrencilerimiz için özel olarak dizayn edilecek olan Spor sýnýfýmýzýn yapýmýnda harcayacaðýz. Kermesimize katýlarak engelli öðrencilerimizin spor sýnýfýnýn yapýmýna katký saðlayan tüm vatandaþlarýmýza teþekkür ediyorum” dedi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Seçimleri demokratik ve þeffaf biçimde sonuçlanmýþtýr. Ýlçemizin önemli meslek kuruluþlarýndan birisi olan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn yönetim organlarý, demokrasi bilincine sahip üyelerimizin yüksek katýlýmý ile gerçekleþtirilen seçimlerle oluþturulmuþtur. Seçimlerimizin gelecek kuþaklara örnek olacak þekilde demokratik, þeffaf ve camiamýzý yakýþýr bir þekilde gerçekleþtirilmesinde emeði geçen

Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðý'na T.C. MUÐLA ÝLÝ FETHÝYE TURÝZM ALTYAPI HÝZMET BÝRLÝÐÝ /ÝLAN Fethiye Turizm Altyapý Hizmet Birliðinin Mayýs ayý Olaðan Meclis Toplantýsý aþaðýdaki gündem uyarýnca 28 Mayýs 2013 Salý günü saat 13:00 'da Fethiye Kaymakamlýðý Toplantý Salonunda gerçekleþtirilecektir. Ýlan olunur. Osman Nuri ÖTGÖZ Birlik Baþkaný GÜNDEM 1)Açýlýþ ve Yoklama, 2)Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý, 3)26 Kasým 2012 tarihli toplantý tutanaðý ve Karar özetinin okunmasý, 4)2012 Yýlý Faaliyet Raporunun görüþülmesi, 5)Fethiye Turizm Altyapý Hizmet Birliði Encümen Üye seçiminin yapýlmasý, 6)Birlik Ýhtisas Komisyonlarý ve üye sayýlarýnýn tespit edilerek seçimlerinin gerçekleþtirilmesi, 7)Kadro Ýptal ve Ýhdaslarýnýn deðerlendirilmesi, 8)Birliðimizde sözleþmeli olarak çalýþtýrýlacak 3 Personelin ücretlerinin tespit edilmesi, 9)Birliðimizce iþletmesi gerçekleþtirilen Saklýkent Milli Parký 2013 yýlý ziyaretçi, Otopark ve WC Giriþ ücretinin belirlenmesi, 10)Fethiye Deniz ve Ticaret Odasý ile FETOB tarafýndan yapýlan þartlý baðýþýn deðerlendirilmesi, 11)Fethiye Turizm Altyapý Hizmet Birliði 2012 yýlý idari ve kesin hesabýnýn görüþülmesi, 12)Saklýkent Milli Parkýna Bitiþik OBM' den teslim alýnan tesislerin içinde yer alan 12 adet büfenin kullaným hakkýnýn Kayadibi Köyü Muhtarlýðýna verilmesine, 13)Dilek ve temenniler, Kapanýþ. Ýlan Tarihi: 23.05.2013

Bas No:620.99/197

Ýlçe Seçim Kurulu Müdürlüðü'ne Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'ne Fatih Anadolu Lisesi Müdürlüðü'ne Basýn Mensuplarýna Oda Çalýþanlarýmýza Aday Olan Tüm Arkadaþlarýmýza Seçimlerimize katýlarak demokratik bilincini gösteren odamýzýn deðerli üyelerine Teþekkür ederiz.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu


PERÞEMBE 23 MAYIS 2013 HIRSIZLIK ANI GÜVENLÝK KAMERASINDA

< Fethiye Sanayi Çarþýsý'ndaki restaurantlara girerek hýrsýzlýk yapan þahýs, girdiði iþyerinin güvenlik kamerasý tarafýndan tespit edildi. Polis güvenlik kamerasýna saniye saniye yansýyan hýrsýzlýk olayýna karýþan þahsý, hemen her yerde aramaya baþladý.

Fethiye Sanayi Çarþýsý'nda Sembir Tugay'a ait lokantanýn kapýsýný levye kullanarak açan hýrsýz, parmak izi býraktýðý izlenimiyle levye kullandýðý bölümü elindeki havluyla sildi. Dükkana giren hýrsýz doðruca para kasasýna gitti. Bir süre dükkan içinde dolaþan hýrsýz para kasasýndaki bozuk paralarý çaldýktan sonra kayýplara karýþtý. Lokanta sahibi Sembir Tugay, dükkana sabah geldiðinde kapýsýnýn kýrýlarak açýldýðýný görünce polise haber verdi. Güvenlik kamerasý incelendiðinde hýrsýzýn rahat hareketleriyle kasadaki bozuk para çalýþý hayretle izlendi. Sembir Tugay, Sanayi Çarþýsý'nda birkaç dükkana birden girildiðini söyleyerek, güvenlik kamerasý görüntülerini polise teslim ettiðini söyledi.

www.gercekfethiye.com

7

SAKLIKENT YENÝLENDÝ Fethiye Turizm Altyapý Birliði (FETAB) < Eþsiz doðasý ile her yýl binlerce turisti aðýrlayarak Fethiye'ye önemli ölçüde girdi saðlayan Saklýkent, turizm sezonunun baþlamasýyla birlikte yine hareketli günler yaþamaya baþladý Dünyanýn sayýlý güzellikleri arasýnda bulunan ve Fethiye tarafýndan iþletilmeye baþlanmasýyla birTurizmi için önemli bir ivme olan Saklýkent, 2013 turizm sezonunda da yine binlerce turisti konuk etmeye hazýrlanýyor. likte görüntüsünde de önemli yenilikler kazanmaya baþlayan Saklýkent'te birlik tarafýndan bir dizi yenilik yapýldý. Özellikle hafta sonu tatillerinde adet cývýl cývýl olmaya baþlayan Saklýkent'i AK Parti Muðla Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özden ve AK Parti Fethiye Ýlçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan ziyaret ederek FETAB tarafýndan yapýlan çalýþmalarý inceledi. ÖZDEN ve TÜRKAN ÝNCELEDÝ Ayný zamanda AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi olan Osman Nuri Otgöz baþkanlýðýndaki Fethiye Turizm Altyapý Birliði (FETAB) tarafýndan yapýlan çevre düzenleme, seyir terasý ve kafeterya yenileme çalýþmalarýn yerinde inceleyen Yüksel Özden ve Mustafa Ali Türkan, planlamaya alýnan köprü projesi hakkýnda da Otgöz'den bilgi aldý. Çalýþ Plajýný devralmasýyla birlikte yerel idarenin yýllardýr yapamadýðýný gerçekleþtiren ve bu surette Çalýþ Plajýný iþ makineleri ile bir ucundan diðer ucun temizletmesinin yaný sýra sondaj kazdýrarak yaptýrdýðý duþ kabinlere ücretsiz su kazandýran FE TAB'ý tebrik eden Özden, birliðin Fethiye'de büyük bir açýðý kapattýðýný belirtti. YAYA KÖPRÜSÜ YAPILACAK Çalýþmalar hakkýnda Özden ve Türkan'a bilgi aktaran FETAB Baþkaný Osman Nuri Otgöz, kanyon içindeki adacýktaki çevre düzenleme ve yenileme dükkanlarýný da doðal yapýya uygun dönük olacaðýný kaydetti. Gençlik Spor Ýl Teþkilatýndan bazý isimlerin de eþlik çalýþmalarýný tamamladýklarýný ifade olarak yeniden yaptýrdýklarý ahþap Müdürü Bekir Çeker, Karadere Belediye ettiði gezide Özden ve Türkan, yerli ve ederek, kanyon dýþýnda da nehir üzerine dükkanlara taþýnacaðýný; bu dükkanlarýn Baþkaný Yakup Otgöz, AK Parti Kemer yabancý turistler ile civarda bulunan yeni bir yaya köprüsü yapacaklarýný da yön itibari ile bundan sonra nehre Belde Teþkilatý ve Fethiye Ýlçe esnafla uzun uzun sohbet etti ifade etti. Otgöz, hediyelik eþya


PERÞEMBE 23 MAYIS 2013

www.gercekfethiye.com

8


PERÞEMBE 23 MAYIS 2013 Bütün ömrüm tâbir-i âmiyanesiyle 'eþþek gibi' çalýþmakla geçti. Çalýþma hayatýmda tek gün dahi izin kullanmadým. Bir gece bile doyasýya uyuyamadým. Kimileri bana 'uykusuz müsteþar' adýný takýp uçup kaçtýðýmý söylerdi ama 'Ne akýlsýz adam yahu!' þeklindeki fýsýltýlar, her gün yüzlerce Sevgili dostlar yeni bir yazýya daha telefon konuþmasýyla çýnlayan kulakbaþlarken hepinizi hürmet ve larýma kadar gelirdi. Üzerinde 'T.C. Hümuhabbetle selamlýyorum. Bugün kümeti' yazan kurþun kalemleri, silgileri sizlerle, Yunanistan ile baþlayýp ve kâðýtlarý, sadece resmî hizmetlerde, Makedonya ve Kosova ile devam edip âdeta okþar gibi incitmemeye çalýþarak Bulgaristan ile biten ziyareti kullanýrdým. Çocuklarým devlet malýna deðerlendirmek istiyordum. Ancak ellerini dahi süremezlerdi. Plakalarý geçtiðimiz hafta Sabah gazetesinde kýrmýzý ve siyah renkli resmî arabalara yayýnlanan Hasan Celal Güzel bir defa dahi binmediler. Yüzlerine beyefendinin etkileyici yazýsý bu fikrimi bakmaya kýyamadýðým Mustafa'm ve deðiþtirdi. Asli deðerlerinin çoðunu Elif'im, bir saat daha az uyuyup kaybetmiþ günümüz toplumunu kendi belediye otobüsleri ve okul servisleriyle þahsý üzerinden deðerlendiren yazý okula gittikleri esnada, bendeniz milletvekillerine ithaf edilse de aslýnda müsteþarlýk ve bakanlýk yapýyordum. hepimizi ilgilendiriyor. 38 yaþýnda iken Býrakýnýz eþime araba tahsis etmeyi, Türkiye'nin en genç Baþbakanlýk evde devletin personelini çalýþtýrmayý; müsteþarý ünvanýna sahip olan Güzel, idarecilik ve siyaset hayatýmda Milli Eðitim Bakanlýðý baþta olmak üzere lojmanda oturmadým. Koruma görevlisi devletin üst kademelerinde görev de kullanmadým. Arabamýn önünde ve almýþ. Kesinlikle, ilgiyle okuyacaðýnýz arkasýnda fiyakalý eskortlar hiç yazýyý paylaþýyorum. bulunmadý. Meðer ben ne “Efendim, artýk 68 yaþýnda, su enayiymiþim!... katýlmamýþ bir avanak, hakikî bir budala Yaptýðým enayiliklerin haddi hesabý ve gayrikabil-i ýslah bir 'enayi' olduðumu yoktur... Meselâ, bendeniz itiraf ediyorum. Bana küçük yaþýmdan milletvekiliyken -birkaç zarurî toplantý itibaren 'beytülmal'ýn mukaddesliðini dýþýnda- Meclis lokantasýnda yemek öðretmiþlerdi. Hiç kimse 'Devlet malý yemezdim. Zira, burada çalýþanlar kamu deniz, yemeyen domuz' dememiþti. personeliydi ve çok ucuz olan yemekler

MODERN ZAMANLARIN ENAYÝLÝÐÝ!

www.gercekfethiye.com

milletin kesesinden sübvanse ediliyordu. Sonra, çok beðendiðim halde, ayný gerekçelerle TBMM Sigarasý da içmedim. Ceplerim þýkýr þýkýr metal jetonlarla dolu olarak dolaþýr, özel görüþmelerimi kulisteki ankesörlü telefonlarla yapardým. O zaman 'beleþ' cep telefonlarýmýz da yoktu. Hiçbir hediyeyi kabul etmez; ya reddeder veya demirbaþa kaydettirerek devlete intikal ettirirdim. Yýllarca üst yöneticilik, müsteþarlýk, bakanlýk yaptým; hâlen evimde bu dönemlere ait -bronz plaketler dýþýnda tek bir hatýra eþya göremezsiniz. Benim anladýðým mânâda siyasete 'Zengin girilir, fakir çýkýlýr'. Biz enayiler, devlet hizmetini ve siyaseti böyle anlýyoruz. Siyasî hayatýmda önüme çýkan yüzlerce fýrsatý teperek mal mülk edinmedim. Bilâkis, ANAP'taki Genel Baþkanlýk mücadelesinde, Bond çantalarda getirilen paralarý reddederek, eþimin SSK kredisiyle aldýðý Oran'daki daireyi; YDP'nin kuruluþunda da babamdan kalan Malatya'daki ev ile dedemden kalan Gaziantep'teki evin bana düþen hisselerini harcadým. Bu arada, eþimin uzmanlýðýyla ve alýnteriyle hak ettiði 'Vakýflar Genel Müdürü' olarak tayin kararnamesini, nasýl engellediðimi de unutmayayým. Sadece bununla kalsa neyse... ANAP döneminde, þiddetle muhalefetime raðmen çýkarýlan 'kýyak emekliliði' reddedip tek maaþa devam ettim. Bu

haksýz uygulama hâlen devam ediyor. Baþbakanlýk Müsteþarý'yken, milletvekili maaþlarýnýn buna göre ayarlanmasýný gerekçe göstererek kendim için sözleþme yapmadým ve üç yýl müddetle emrimdeki daire baþkanlarýndan bile daha az maaþ aldým. Meðer ben ne enayiymiþim!... Þimdi 70'ine merdiven dayadým. Hâlâ kirada oturuyorum. Kendime ait tek mülküm kitaplarým... Yani, sizin anlayacaðýnýz, gerçek anlamda 'Dikili aðacým dahi yok'. Hizmet hayatým boyunca, muhatabýmýn býyýk altýndan gülerek dinlediði, 'Bu fukara millete ben bu masrafý hiç yaptýrýr mýyým?' lâfým vardý. Sevgili okuyucularým, bu yazdýklarýmý okuyup da sakýn bütün bunlardan piþmanlýk duyduðumu sanmayýnýz. Enayilik öylesine içime iþlemiþ ki geriye dönmek mümkün olabilse gene aynýsýný yapardým. Beni bütün 'enayiliðime' raðmen kimseye muhtaç etmeyen Yüce Allah'ýma hamd ediyorum.” Bir dönem, herkesi kucaklayýp öpmesiyle hafýzalarda kalan Hasan Celal Güzel beyefendi yetki ve sorumluluk sahibi herkesi ilgilendiren bu yazýsýný alýþýlmýþýn aksine içerden biri olarak kaleme almýþtýr ve bunun için oldukça önemlidir. Umarým üzerinde düþünüp hisse almak herkese nasip olur. Haftaya tekrar Sanal Ortam köþemizde buluþuncaya kadar saðlýklý, huzurlu kalýn, hoþcakalýn.

SOYDEMÝR'DEN HAYIRLI OLSUN ZÝYARETÝ Hem SGK haftasýný kutlamak, hem de yeni binanýn hayýrlý ve uðurlu olmasýný dilemek amacýyla yeni müdüre; iadeyi ziyarette bulunan Baþkan Soydemir; “Biz oda olarak SGK Fethiye Þubesi kurulduðu ilk günden bu güne kadar her konuda yardýmcý olduk. Kendi binasýna taþýnana kadar eski binanýn kira bedelini ödeyen odalardan birisiyiz. Maddi ve manevi destek olan herkese çok teþekkür ediyorum. Her þey Fethiye'de yaþayan vatandaþlar ve esnaflarýmýz için. Yakýnda sayýn bakanýmýz SGK Fethiye Þubesi'nin açýlýþýný yapacaktýr. Yeni binanýz hayýrlý ve uðurlu olsun” dedi. Soydemir, SGK'ýn vizyonunun deðiþtiðini de söyleyerek, “Güler yüzle hizmet ön plana çýkmakta. Bunu da SGK'nýn Fethiye'de yakaladýðýna þahit oldum. Ayrýca SGK Muðla'nýn ilçeleri içersinde kendi binasýnda hizmet

= Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Mehmet Soydemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, SGK Fethiye Þubesi Müdürlüðü görevine yeni atanan Özkan Arslan'ý makamýnda ziyaret ettiler.

GERÇEK FETHÝYE SERÝ ÝLANLAR 0252

612 85 00

ELEMAN ÝLANI Saklýkent'teki restaurantýmýzda çalýþacak bay-bayan, vasýflý-vasýfsýz elemanlar aranmaktadýr. Ýsteðe göre kalacak yer temin edilir…

Adem ULUTAÞ

0537 880 29 91

ELEMAN ÝLANI Sea Breeze Hotel'de çalýþtýrýlmak üzere dolgun maaþla, gececi teknik, bahçivan, aþçý yardýmcýsý ve bulaþýkçý aranýyor. Müracaatlar 0252 6166 77 14 nolu telefon veya þahsen yapýlabilir...

ELEMAN ÝLANI Þamdan Restaurant’ta 12 ay çalýþacak garson, komi, aþçý yardýmcýsý aranmaktadýr.

Müracaat:

0533 425 20 35

ELEMAN ÝLANI Ölüdeniz’de su sporlarýnda çalýþtýrýlmak üzere 25-30 yaþlarýnda eleman aranýyor.... Müracaat Tel:

0532 332 30 97

ELEMAN ÝLANI Elektronik bilgisi olan, yetiþtirilmek üzere teknisyen ve tekniker aranmaktadýr... FEKA MÜHENDÝSLÝK

0252 614 00 48 0532 651 02 32

ELEMAN ÝLANI veren tek Fethiye Þubesi olmaktadýr. Bu Fethiye için bir ayrýcalýktýr” dedi. SGK Fethiye Þubesi Müdürü Özkan Arslan açýklamasýnda “Ortaca SGK müdürüydüm. Geçici görevle Fethiye

PAZAR HARÝÇ GÜNLÜK ÇIKAN SÝYASÝ GAZETE

YEREL SÜRELÝ YAYIN

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ BULUT YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Sýdýka (Zeybek) KÖLEMEN MUHABÝRLER : Mustafa TAÞKIN - Halil AKIN - Murat YALÇIN SPOR HAB. : Erdoðan CANKUÞ SAYFA EDÝTÖRÜ : Serpil CÜCEMEN BASKI: Uygun Matbaacýlýk Ýsmail YAVAÞ Sanayi Sitesi 254 Sk. No: 7 Fethiye/MUÐLA -Tel: 0542 806 78 32

Tel&Fax: 612 85 00 e-mail: info@gercekfethiye.com - fethiye@gercekfethiye.com

ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar (st/cm) : 8,40 TL Kongre Ýlanlarý : 30,00 TL Tüzük Ýlaný (A4 Sayfa) : 25,00 TL Zayi Ýlanlarý : 15.00 TL Reklamlar (st/cm) : 75 Krþ

9

ABONE ÜCRETLERÝ: Yýllýk : 110,00 TL 6 Aylýk : 55,00 TL 3 Aylýk : 30,00 TL Aylýk : 10,00 TL

Eski tarihli gazete: 1,00 TL Fiyatlara KDV dahil deðildir. KDV oraný abonelerde %1, reklamlarda %18’dir. Ýdari Büro: Atatürk Caddesi LÝKYA ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No: 306/ FETHÝYE Kuruluþ Tarihi: 3 Eylül 1993 Neþredilen yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Bu Gazete Basýn Ahlak Yasasýna, Ulusal çýkarlara ters haber yayýmlamamayý taahhüt eder.

Þube Müdürlüðü'ne geldim. Daimi olursa onunla ilgili açýklamayý basýn vasýtasýyla yapacaðým. Amacýmýz Fethiye'de yaþayan vatandaþlara yakýþýr bir þekilde hizmet etmektir.

Varsa hatalarýmýz mutlaka söylensin. Ýyi hizmetler yapmak için buradayýz. Eðer hatalar ve yanlýþlýklar olursa bunun hemen gelin ve söyleyin. Teþekkür ederim” diye konuþtu.

Ulusoy Kardeþler New Holland Traktör Bayisi’nde çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan satýþ ve ön muhasebe elemaný alýnacaktýr.

Müracat Tel: 0252 646 46 45


PERÞEMBE 23 MAYIS 2013

www.gercekfethiye.com

10


PERÞEMBE 23 MAYIS 2013

www.gercekfethiye.com

11

SALI PAZARINDA TURÝST BEREKETÝ

Ege ve Akdeniz ile Muðla'nýn en büyük < Fethiye'de her hafta Salý günleri kurulan bölgenin en büyük semt pazarý Fethiye Salý Pazarý'nda ve en geniþ pazarýnýn kurulduðu havalarýn ýsýnmasý ve turizm sezonunun da baþlamasý ile birlikte Turist bereketi yaþanýyor. Fethiye'de sezonun ilk turistleri pazara akýn edince Pazar esnafýnýn adeta yüzü güldü. Deðiþik Avrupa Ülkelerinden gelen turistler Salý pazarýnda daha çok kullanacaklarý günlük giysiler ile hediyelik eþya alýþveriþleri yaparken, týpký yerli vatandaþlar gibi pazarlýk yapmayý ihmal etmiyorlar. Salý Pazarýndan alýþveriþ yaparken, lokumun tadýna bakan, giysileri üzerlerinde deneme fýrsatý bulan turistler Pazarcý esnafýnýn da yüzünü güldürüyor. Fethiye Sabit Pazarcýlar ve Manavlar Odasý Baþkaný Ahmet Korkmaz, “Turizm sezonu nedeniyle bölgemize gelen bulmaktadýr. Pazarýmýzda güvenliði en üst olma konusunda sýk sýk uyarýyoruz. etmelerindeki en büyük etken turistler pazarda canlýlýk düzeyde tutuyoruz. Esnaflarýmýzý pazarýmýzýn güvenliðinin en üst Zaten ilçemize ve diðer ilçelere tatile saðlamamýþlardýr. Turiste yönelik satýþ düzeyde olmasýdýr” dedi. gelen turistlerin salý pazarýný tercih yapan bazý esnaflarýmýz alýþveriþ imkaný müþterilerine ve turiste karþý güler yüzlü

DERNEK BÝNALARI TÖRENLE AÇILIYOR < Fethiye Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi 501. sokakta yaptýrdýðý ve Muhtarlar Derneði, Türkiye Kamu-Sen ve Kýr Çiçekleri Derneði'ne tahsis ettiði dernek binalarý törenle açýlýyor. 23 Mayýs Perþembe günü saat 18.30'da törenle açýlýþý yapýlacak olan dernek binalarýnýn açýlýþýna tüm Fethiye halkýný davet eden Fethiye Muhtarlar Derneði Baþkaný Hüsnü

Çalýþ, “Belediyemiz tarafýndan Fethiye'ye kazandýrýlan yeni hizmet binamýz nedeniyle baþkanýmýz Behçet Saatcý'ya teþekkür ediyoruz” dedi.

FETHÝYE'DE SEKÝ KERMESÝ DÜZENLENDÝ < Seki ilk ve ortaokulu okul aile birliði tarafýndan Fethiye Belediyesi arkasýnda kermes gerçekleþtirildi. Fethiye Belediyesi Binasý arkasýnda açýlan kermesin okul ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amacýyla düzenlendiði öðrenildi. Okul aile birliði üyelerinin destek verdiði yiyecek içecek kermesine turistler de ilgi gösterdi.

Öðrenci velileri baþta keþkek olmak üzere, su böreði ile deðiþik yiyecekler hazýrlayarak, satýþ yaptýlar. Kermes açýlýþýnda okul öðrenci grubu tarafýndan hazýrlanan dans gösterileri de ilgiyle izlendi.


YANGIN TATBÝKATI 'ALEVSÝZ' YAPILDI FETHÝYESPOR, TUR ATLAMAK ÝÇÝN GÝDÝYOR < PTT 1.lige yükselmek için Play-off maçlarý hazýrlýklarýný tamamlayan Fethiyespor kafilesi ilk maçta tur atlamak için Konya'ya gidiyor.

< Fethiye Orman Ýþletme Müdürlüðü yangýn söndürme görevlilerinin olasý bir yangýna hazýr olup olmadýklarý 'alevsiz' bir tatbikatla izlendi. Fethiye Orman Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan Deðirmenbaþý Mevkii'nde olasý bir yangýna karþý ekiplerin zaman kaybý yaþamada hareketleriyle ilgili olarak bir tatbikat gerçekleþtirildi. Tatbikatý Muðla Orman Bölge Müdür Yardýmcýsý Abit Baca'nýn yaný sýra Fethiye Orman Ýþletme Müdürü Gürhan Zorlu

orman yangýn söndürme iþçileri, yetkililer tarafýndan tam not aldýlar. Muðla Orman Bölge Müdür Yardýmcýsý Abit Baca ile Fethiye Orman Ýþletme Müdürü Gürhan Zorlu, orman yangýn söndürme tatbikatý yaparak, tüm görevlilere uygulama eðitimi verildiðini söyledi.

da izlendi. Olasý bir yangýn ihbarýnýn ardýndan siren sesleri ile yola çýkan ekipler, hortumlarý sererek, köpük kullanarak, arasözlerden su sýkarak yangýný söndürmeye çalýþtýlar. Yangýn söndürme konusunda çaðýn son teknolojisi olan teçhizatlarý da kullanan

Teknik Direktör Mustafa Ceviz yönetiminde Ýnegölspor maçý hazýrlýklarýný tamamlayan Fethiyespor kafilesi, Cuma günü oynanacak karþýlaþmayý taraftarlarýnýn desteði ile galibiyete odaklandý. Bursa Ýnegöl'den Konya'ya 50 otobüsle taraftar getirileceði sosyal medyada yer alýrken, Fethiye'den de otobüslerin Cuma günü Saat 11.00'de salý pazarýndan hareket edeceði belirtildi. Fethiyespor Baþkan Yardýmcýsý Okan Uysal, Konya'da Fethiyespora destek olmak isteyenlerin Fethiyespor Kulübü'ne baþvurmalarýný isteyerek, “Cuma günü salý pazarýnda saat 11.00'de otobüsler kalkacaktýr” dedi.

23mayis  
23mayis  

gercek fethiye