Page 1

CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

YIL:19 - SAYI: 4205

FÝYATI: 50 Kuruþ

41 KERE MAÞALLAH FETHÝYE JANDARMASI TARÝHÝ ESER YAKALADI Fethiye'de bir istihbaratý deðerlendiren jandarma, bir vatandaþýn aracýnda 5 parça tarihi eser ele geçirdi. Fethiye Ýlçe Jandarma Karakol Komutanlýðý'na baðlý ekipler, Fethiye'nin Çiftlik Beldesi'nde bir otomobilin içerisinde tarihi eser bulunduðu istihbaratý üzerine harekete geçti. Fethiye Ýlçe Jandarma Karakol Komutanlýðý Ekipleri, deðiþik dönemlere ait pirinçten bir kupa ile üç para figür ve üzerinde ata binmiþ elinde kýlýç bulunan kral heykeli ele geçirdi. Jandarma E.C.'yi yakalayýp, gözaltýna alýnýrken, 5 parça eser Fethiye Müze Müdürlüðü'ne teslim edildi. Fethiye Müze Müdürlüðü eserlerin hangi döneme ait olduðunu belirleyecek. Soruþturma çok yönlü sürüyor.

EÐÝTÝME 700 BÝN TL'LÝK DESTEK YAPTILAR < Fethiye'de eðitime destek amacýyla kurulan yerleþik yabancýlarýn oluþturduðu gruplarýn yaklaþýk 700 Bin TL'lik destek gerçekleþtirdikleri öðrenildi. Bu gruplarýn baþkan ve üyeleri plaketle ödüllendirildi. S.7’de

< Fethiye Belediyesi tarafýndan 15 mahallede yaptýrýlan 41 parkýn toplu açýlýþ töreni Foça Mahallesi'nde bulunan Kaymakam Nezih Erdoðan CANKUÞ S.4’de Okuþ Parký'nda yapýldý. Fethiye'de bugüne kadar toplam 56 bin 198 metrekare park alaný yapýldýðý bildirildi.

HIRSIZLIK YAPAN ÞAHIS, POLÝSÝ ATLATAMADI Ýzmir ile Antalya arasýnda deðiþik vilayetlerden çaldýðý araç plakalarýný, çaldýðý baþka bir minibüse takarak, her gittiði yerde elektronik maðazalardan hýrsýzlýk yaptýðý iddia edilen þahýs, Fethiye polisinin takibi sonucu yakalandý.

Tam 70 ayrý hýrsýzlýk sabýkasý olduðu da ortaya çýkan bu þahsýn çaldýðý araçta yatýp kalktýðý, hatta bir de çalýþma masasý koyduðu öðrenildi. Zanlýnýn son olarak “çýlgýn karavancý” isimli kitabý okuduðu da öðrenildi. Zanlýnýn çaldýðý minibüsle birlikte, çaldýðý plakalar, elektronik eþyalar ve kredi kartlarý da ele geçirildi. Ýddialara göre; tam 70 ayrý sabýkasý olan Antalya'nýn Kaþ Ýlçesi'nden U.Þ.(48) Fethiye'de bir maðazada hýrsýzlýk yaptý. Güvenlik kamerasýna yakalanan U.Þ., hakkýnda yapýlan þikayet üzerine Fethiye Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Bürosu Ekipleri, araþtýrma baþlattý. U.Þ.'yi takibe alan polis, kýsa sürede yakaladý. U.Þ.'nin yapýlan sorgulamasýnda bindiði minibüsün de çalýntý

olduðu anlaþýldý. Çaldýðý plakalarý minibüse takan, akaryakýt aldýktan sonra para vermeden kaçan U.Þ.'nin özellikle elektronik malzemeler çaldýðý belirlendi. Vatandaþlarýn kredi kartlarýný da çaldýðý belirlenen U.Þ.'nin çaldýðý minibüs, çalýntý eþyalar, plakalar ve akaryakýt da asayiþ bürosu önünde sergilendi. Çaldýðý minibüsü “karavan” olarak kullandýðý öðrenilen U.Þ.'nin bu minibüste yatýp, kalktýðý ve bir de çalýþma masasý bulundurduðu anlaþýldý. Fethiye Asayiþ Bürosu Ekipleri tarafýndan yakalanan U.Þ., hýrsýzlýk ve dolandýrýcýlýk suçlarýný iþlediði iddiasýyla hakkýnda hazýrlanan suç dosyasý ile birlikte Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. Soruþturma sürüyor.


CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.gercekfethiye.com

2

AKECAN'DAN AK PARTÝ'YE VEDA ZÝYARETÝ ULUS RAHAT YAÞAMAK ÝSTÝYOR

“Bir Millet ne kadar zengin olursa olsun, baðýmsýz olmadýktan sonra diðer egemen uluslar tarafýndan UÞAK olmaktan baþka bir muameleye layýk görülmez.” ATATÜRK

Ülkemizin baþý dertten kurtulamýyor. Derdin biri bitmeden ikincisi, üçüncüsü baþlýyor. (Veya baþlatýlýyor demek daha doðrudur.) ve böylece sürüp gidiyor. Bu durum karþýsýnda biz ne yapýyoruz? Derseniz vallahi verecek cevabýmýz pek doyurucu olmuyor; ya yapýlanlar bize, bizim geleceðimize ait deðilmiþ gibi elden seyrediyoruz ya da seyretmek burada zayýf kalýyor, dertlerin bir kýsmýný kendimiz ÝCAT ediyor yer hazýrlýyor, sanki felaketimizin kaldýrýmlarýný bizzat kendimiz döþüyoruz. Söz gelimi Suriye iþinde olduðu gibi. Be kardeþim, Suriye'nin iyi demokrat olmasý veya olmamasý sana mý düþtü. Biz çok iyi DEMOKRAT MIYIZ? Onun için mi üç günde bir, be günde bir Türkiye'yi ayaða kaldýran GÖSTERÝLER oluyor. Siz onlara bakmayýn, hepsi de KAVGA KABARTMA (provokasyondur) demek de inandýrýcý deðildir. Yalanlarla yüzbinleri sokaða dökmek pek kolay deðildi. Bunun tersini sen yap bakalým kaç kiþiyi toplarsýn… Diyelim ki Esat haksýz. Halk onu istemiyor. Devrilmesi lazým. Gene soruyoruz bunun çabasý sana mý düþtü?.. Nato bir savunma paktý olduðuna göre dünya jandarmalýðýna bürünürse sen niye ona kalkan olursun? Ülkene füze üssü kur, bilmem patriot tertibatý al. Bunlarý bize saldýranlara karþý yapacaksan bizim topraklar ne iþleri var? Bu yabancý saldýrýlara karþý ise ve sen bunlarla savunacaksan bu füze ve patriotlarýn muhatabý ülkeler önce kendilerini vuran bu üstlere saldýrmayacaklar mý? Füze merkezleri nerede? Türkiye'de. O halde önce bize vuracaklar. Sen Suriye halkýný Esat'tan kurtarýyorsun ama senin milletini füzeyi vuran dýþ saldýrgana nasýl mani olacaksýn? Bunu bize söylesene… Suriye'de bilmem ne kadar Kürt var. Onlar Suriye vatandaþý. Yoksa bu zart-zurt arasýnda onlarý da bizim PKK ile birleþtireceðiz. Bu da mý bize verildi. Ne güzel! Elin oðlu bilmem nerelerde oturuyor. Bir taraftan gelsin LÝBYA petrolleri, bir taraftan Irak petrolleri. Diðer taraftan biz sadýk dostlarý el için ölelim. Bunu Atatürk 80-90 yýl önce söylemiþti: “Biz artýk þunun bunun keyfi için ölmeyeceðiz. Yalnýz milletimizin ve ülkemiz için kanýmýzý akýtacaðýz..” Yalan mý? Cumhuriyete kadar Osmanlý Yemen'de, Kuzey Afrika'da, Necef Çölleri'nde, Galiçya Ormanlarýnda, baþkalarýnýn arzu ve oyunlarý sayesinde ölmüþ ve ülke mezarlýðý bir ÞEHÝTLÝK haline gelmiþti. Ne kazandýk? Osmanlý yýkýldý!... Bize ve bizi yönetenlere ne düþüyor. Türk tarihini iyi okusunlar, ama anlayarak ve algýlayarak. Zaten algýlamak demek o konu üzerinde düþünmek demektir. Bizim CÝN gibi zeki ve bildiði konularý çok güzel anlatabilen bir Baþbakanýmýz var. Ona yardýmcý olan danýþmanlarý da tarihi tersinden okumamalý. Mesela Çaldýran Seferi sýrasýnda Kuyucu Murat'ýn Alevilere yaptýðý dangalaklýklarý iyi iþlemeli ve allahýna, vatanýna ve Atatürk'üne baðlý Alevi vatandaþlarýmýzýn boþ yere telaþlanmamalarýný saðlamalýdýr. Birliðimiz ve bütünlüðümüz bunlara baðlýdýr.

< SGK Muðla Ýl Müdür Yardýmcýlýðý görevine atanan SGK Fethiye Ýlçe Müdürü Ahmet Akacen Ak Parti Ýlçe Teþkilatý'na veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette Akacen'ý Ak Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan, Ýl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Turhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri karþýladýlar. Ziyarette konuþan SGK Fethiye Ýlçe Müdürü Ahmet Akacen, “Fethiye'de temmuz ayýnda SGK Ýlçe Müdürü olarak göreve baþladým. Geride kalan 6 aylýk süre zarfýnda görevimizi en iyi þekilde yapmaya çalýþtýk. Bu ayda Muðla Ýl Müdür yardýmcýlýðý görevine atanmamdan dolayý Fethiye'deki görevimden ayrýldým ve Pazartesi günü Muðla'daki görevime baþlayacaðým. Bugünde Ak parti Ýlçe

teþkilatýnýn bizlere yapmýþ olduklarý desteklerden dolayý teþekkür etmek ve vedalaþmak için Ýlçe Baþkanýmýza ve yönetim kurulundaki arkadaþlarýmýza ziyarette bulunmak istedim. Muðla'daki görevimizde de Fethiye ve Fethiye halký için her türlü yardým ve desteði yapmaya çalýþacaðýz” dedi. Ak Parti Fethiye Ýlçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan ise “Ahmet Müdürümüz ile 6 aylýk süre içerisinde bizlikte Fethiye

halkýna hizmet verdik. Gönlümüz arzu ederdi ki Ahmet Burada devam etsin. Ama görevinde yükselerek Muðla Ýl Müdürlüðüne gidiyor. Bu nedenle her yönetici insan gibi oda ettiði üst makama gidiyor. Ýnþallah Mevla'm kendisini daha iyi makamlarda bu memlekete hizmet etme imkâný verir. Keþke yeni binamýzý da açýp ta öyle gitseydi ama SGK Fethiye Ýlçe Müdürü olarak olmasa da SGK Muðla il Müdür

yardýmcýsý sýfatýyla yeni hizmet binamýzýn açýlýþýný da yine birlikte yapacaðýz. Bu yeni görevinde Ahmet Müdürümüze baþarýlar diliyorum ve Fethiye'de görev yaptýðý süre içerisinde güzel iþler yaparak vatandaþýmýzýn hayýr duasýný aldý. Bundan sonrada Muðla Ýl Müdür Yardýmcýsý olarak daha büyük dualar almaya devam edeceðine inanýyorum” diye konuþtu.

DEVRÝM ÞEHÝDÝ KUBÝLAY ANILDI < Atatürkçü Düþünce Derneði Fethiye Þubesi Devrim Þehidi Kubilay'ý andý. ADD Fethiye Þube Baþkaný Güngör Berk, Kubilay'ýn ölüm yýldönümü nedeniyle yazýlý bir açýklama yaptý. Güngör Berk, yaptýðý yazýlý açýklamada; “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1918-1924 yýllarýnda Anadolu'da yaþanan siyasal devrimle doðmuþtur. Bu dev-rimin “Kurtuluþ” aþamasý, emperyaliz-me karþý kazanýlan “Baðýmsýzlýk Savaþý”dýr. Devrimin “Kuruluþ” aþamasýnda ise Osmanlý Devleti ve temel kurumlarýnýn ortadan kaldýrýlmasýna geçilmiþtir. Demokratik bir yapýda oluþturulacak yeni devletin kuruluþ yýllarý olaylý ve sancýlýdýr. 1922 yýlýnda saltanat kaldýrýlmýþ, Osmanlý Devleti ve hükümetine son verilmiþtir. 1923 yýlýnda Cumhuriyet kabul edilerek demokrasi esasýna dayalý Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuþtur. 1924 yýlýnda halifelik kaldýrýlarak saltanata geri dönüþ olasýlýðý bütünüyle yok edilmiþtir. Bundan sonra laiklik ilkesi temelinde hukukta, eðitimde, toplumsal yaþamýn her alanýnda “Aydýnlanma Devrimi” baþlatýlmýþ, “aklýn inançtan ve bilimin dinden baðýmsýzlaþmasý” saðlanmýþtýr. Sonuçta ümmet ulus, kul birey olmuþtur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde laik ve demokratik Cumhuriyete karþý olan gerici çevrelere, tarikatlara, yobazlara, tutucu aydýnlara karþý kesin, ödünsüz, devrimci bir tavýr alýnmýþtýr” diyerek, “1924'de Terakkiperver Cumhuriyet

Fýrkasý ve 1930 da Serbest Fýrka kurulup kapatýlmýþ, 1925 de Nakþibendi tarikatýndan Þeyh Sait'in isyaný, 1925 de Þapka kanununa karþý yapýlan ayaklanmalar en sert þekilde ve ödünsüz bastýrýlmýþtýr. 23 Aralýk 1930 da ise, Menemen'de gericiler, Nakþibendi Derviþ Mehmet'in önderliðinde ve yeþil bayrak altýnda , “Din elden gidiyor, þeriat isteriz” söylemiyle ayaklanmýþlardý. Halkýn tepkisiz kaldýðý ayaklanmada ayaklanýcýlarýn üzerine mangasýyla öðretmen yedeksubay Mustafa Fehmi Kubilay gelmiþti. Askerlerinde manevra mermisi vardý. Topluluðu korkutup daðýtmak amacýyla ateþ emrini vermiþti. Topluluk Kubilay'ý önce yaralamýþ, sonra caminin musalla taþýnda baþýný kesmiþ ve yeþil bayraðýn tepesine takýp sokaklarda dolaþtýrmýþtý. Engel olmak isteyen iki Cumhuriyet bekçisini, Hasan ve Þevki'yi de öldürmüþlerdi” dedi. “Menemen ayaklanmasý ordu birliklerince en sert þekilde ve ödünsüz bastýrýlmýþtý. General Mustafa Muðlalý baþkanlýðýnda kurulan mahkeme 2200 sanýðý yargýlamýþ, yirmi dokuzunu idamla cezalandýrmýþ ve bunlar Kubilay'ýn þehit edildiði yerde asýlmýþtý. Cumhuriyete karþý olanlarýn en önemli baþkaldýrýsý olan Menemen Olayý için devlet

adamýmýz Ýsmet Ýnönü: “Yüzyýllardýr dini politikaya alet eden tüm hareketlerin bir tekrarýdýr. Bu zavallýlar laikliðe karþý gelerek þeriat istiyorlar, gerçekte, kaybettikleri çýkarlarýný istiyorlar” demiþti” diyen Güngör Berk, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminden sonra ve 1946 da çok partili sistemin de baþlatýlmasýyla birlikte, muhafazakar seçmenden oy almak uðruna siyasal partiler, din devleti kurmak isteyenlere ödün vermiþ, laiklik ilkesini hep yaralamýþtýr. O günden bu güne laiklik kavgasý devam etmekte, yaný sýra etnik temele dayalý bölünme isteyen terör örgütüyle savaþýlmaktadýr. Ýlhan Selçuk'un dediði gibi: “Anadolu'da Cumhuriyeti yýkmak için çok oyunlar sahneye konuldu. Bunlardan biri irtica, diðeri terör.” diyerek, “On iki Eylül faþist darbesiyle geçilen liberal sistem ve “Türk Ýslam “sentezinin olgun meyvesi günümüzdeki siyasal iktidardýr. 2002 de baþlayan bu kesintisiz siyasal iktidar döneminde, izlenen AB ve ABD'ye baðýmlý politikalarla laik cumhuriyet oldukça aþýndýrýldý. Halkýn dinsel inançlarýný sömüren tarikatlar sermayelerini güçlendirerek toplumda etkinleþtiler. Liderinin on yýldýr Amerika'dan ses verdiði bir cemat devlet içine sýzdý. Cemaatin lideri : “Ben özbe öz

ÜÇÜNCÜ ÇOCUÐUNU DA KAYBETTÝ Tuðçe dilan, solunum yetmezliði sonucu hayatýný kaybetti

Fethiye'de Arçelik servisinde çalýþan 33 yaþýndaki Rýza Ýlter, 4 çocuðundan üçünü kaybederken, 13 aylýk kýzý da solunum yetmezliðinden hayatýný kaybetti. Ýkisi doðumdan hemen sonra vefat eden çocuklarýndan üçüncünü de solum yetmezliðinden kaybeden acýlý baba, “Bu da benim kaderimmiþ” dedi. Rýza-Dudu Ýlter çifti 6 yaþýndaki Ýlhan ve 13 aylýk kýzý Tuðçe Dilan'la birlikte dün akþam yemek yerlerken, Tuðçe Dilan bir anda rahatsýzlandý. Anne ve baba hemen ambulans çaðýrdý. Tuðçe Dilan, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kalbi duran minik kýz, kalp masajý ile hayata döndürüldü. Gece geç saatlerde yeniden solum yetersizliði yaþayan Tuðçe Dilan, hastanede tüm müdahalelere raðmen hayatýný kaybetti. Minik Tuðçe Dilan için Fethiye

Devlet Hastanesi Morgu'nda Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan ön bir otopsi gerçekleþtirildi. Minik Tuðçe Dilan için Fethiye'nin Yanýklar Köyü Mezarlýðý'nda cenaze namazý kýlýndýktan sonra topraða verildi. Acýlý baba Rýza Ýlter, “Bu

dördüncü çocuðumdu. Daha önce ikisi annesinin doðumunun ardýndan vefat etmiþti. Tuðçe Dilan, akþam yemeðinin ardýndan rahatsýzlandý. Hastaneye yetiþtirdik. Savcýlýk raporuna göre solum yetmezliðinden hayatýný kaybetti. Çok üzgünüz” dedi.

Anadolu çocuðuyum. Bir insanýn kendi millet fertlerini yine kendi memelketindeki bazý müesseselere girmeleri için teþvik etmesine sýzma denmez. Teþvik edilen insanlar da, o müesseseler de bu ülkeye ait. Kastedilen manadaki sýzmayý belli bir dönemde bu milletten olmayanlar yaptýlar.” diyebildi. Düne kadar öncelikli tehdit olarak görülen “irtica” , Bakanlar Kurulunun kabul ettiði “Milli Güvenlik Siyaset Belgesi”nde artýk yer almýyor. Diðer yandan emperyalizm , “Büyük Orta Doðu Tasarýmý”yla Türkiye'yi bölme ve bir din devletine dönüþtürme peþinde. Toplum ise bu dönüþümü baþlatacak ”Yeni Anayasa” çalýþmalarýný kaygýyla izlemektedir. Atatürk Devrimlerini koruma ve savunma yolunda ilk þehitlerimiz Kubilay'ý, Cumhuriyet bekçilerini saygý ve minnetle anýyoruz” dedi.


CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.gercekfethiye.com

3


CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.gercekfethiye.com

4

41 KERE MAÞALLAH

< Fethiye Belediyesi tarafýndan 15 mahallede yaptýrýlan 41 parkýn toplu açýlýþ töreni Foça Mahallesi'nde bulunan Kaymakam Nezih Okuþ Parký'nda yapýldý. Fethiye'de bugüne kadar toplam 56 bin 198 metrekare park alaný yapýldýðý bildirildi.

YERLÝ MALI HAFTASI KUTLANDI Öðrencileri tutumlu davranmaya, Türk mallarýný kullanmaya alýþtýrmak amacýyla ülkemizde yýllardýr Yerli Malý Haftasý kutlanýrken, Özel Ata öðrencileri de yerli malý günü düzenledi. Özel Ata 1. 2. 3. sýnýf öðrencileri, “Ata

Salonu”nda önce, hazýrladýklarý programý sundular. Programda þiirler, Atasözleri ve oyunlarla yerli malý kullanmanýn önemini vurguladýlar. Sýra meyve- yemiþlerin

tanýtýldýðý þiirlere geldiðinde çocuklar meyve, yemiþ, pasta, börekle donatýlmýþ sofralarýn baþýna alýndý. Þarkýlar söylenip, þiirler okundu, hem yenildi, hem de eðlenildi.

Fethiye Belediyesi'nin düzenlediði açýlýþ törenine Garnizon Komutaný Jandarma Binbaþý Faruk Akýncý, Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ergün Tokgöz, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri katýldý. 2012 yýlý içerisinde Fethiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü 23 adet çocuk grubu, 3 yenilebilir park, 11 basketbol sahasý, 2 adet tenis kortu, 3 adet plaj voleybolu sahasý, bin 580 adet aðaç, 3 bin 500 adet süs bitkisi, 3 bin 234 metre koþu ve yürüyüþ yolu, 184 adet açýk alan spor aleti, 280 bin adet çiçek olmak üzere toplam 56 bin 198 metrekare park alaný toplu açýlýþý alkýþlar arasýnda gerçekleþtirildi. Bu arada maya takvimine göre kýyamet günü iddialarýna karþýn 500 adet fidan daðýtýmý da yapýldý. Törende Baþkan Saatcý, Merhum Kaymakam Nezih Okuþ'un kýzý Betül Bamyacý'ya teþekkür plaketi takdim etti. 15 mahalledeki 41 parkýn açýlýþ kurdelesi Garnizon Komutaný Jandarma Binbaþý Faruk Akýncý, Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ergün Tokgöz, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yüksel Gültekin, Muðla eski Milletvekili Sami Gökmen, TEMA Vakfý Fethiye Temsilcisi Okyay Tirli, Merhum Kaymakam Nezih Okuþ'un kýzý Betül Bamyacý, Hayýrsever Ýþ Adamý Yusuf Ýzzet Gökçe birlikte kestiler. Daha sonra parký gezen protokol üyeleri, minik tenisçiler ile maç yaptý. Açýlýþ töreninde ilk olarak Fethiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Durmuþ Sazcý yaptý. Sazcý konuþmasýnda, “Medeniyetin ve yaþam kalitesinin göstergesi olan yeþil alanlarýn kentsel alandaki önemi her geçen gün artmaktadýr. Bir kentin genel karakterini mimari yapýlar, yeþil alanlar ve bunlarýn birbiri ile olan bütünlüðü saðlayacaktýr. Bu kapsamda olarak Fethiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü olarak parklara ek olarak 15 mahalledeki 41 parký sizlerin hizmetine sunmanýn mutluluðunu yaþýyoruz” dedi. Ardýndan konuþan TEMA Vakfý Fethiye Temsilcisi Okyay Tirli, “Hayatý geleceðe taþýmak, iþte bu yeþil alanlar ve doðayý korumakla mümkündür. Sayýn baþkan burayý imara açabilirdi. Hatta satýp, belediyeye gelir saðlayabilirdi. Yeþil alanlarý ve topraklarýmýzý imara açma konusunda cimri olan baþkanýmýza teþekkür ediyorum” diye konuþtu. Merhum Kaymakam Nezih Okuþ'un

kýzý Betül Bamyacý konuþmasýnda, “Ölümünden yýllar sonra babamýn hatýrasýnýn yaþatýlmasý çok güzel. Bu onuru bana ve ablama yaþatan rahmetli babama teþekkür ediyorum” ifadelerini kullandý. Son olarak kürsüye gelen Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, “Sayýn Baþbakanýmýz her platformda toplu açýlýþlar gerçekleþtiriyor. Bana da toplu açýlýþ yapma fýrsatý saðlayan çalýþma arkadaþlarýma teþekkür ediyorum. Birileri þeytan pabucu dikmeye devam etsin, biz arkadaþlarýmýzla beraber inadýna sizlere hizmet etmeye gayret

gösteriyoruz. Peygamber Efendimiz, 'Kýyametin kopacaðýný bilseniz de, elinizdeki fidaný dikiniz' buyurmuþ. Arkadaþlarým da sizin için 500 tane fidan hazýrladý. Açýlýþtan sonra sizlere daðýtýlacak” þeklinde konuþtu. “Biz vefalý bir ilçeyiz” diyen Baþkan Saatcý, “Fethiye'nin içinden Seydikemer gibi birkaç ilçe daha çýksa ilçemiz Beþkaza'dýr. Beþkazalýlar vefalý insanlardýr. Merhum Kaymakamýmýz Nezih Okuþ'a karþý bir vicdani borcumuz vardý. Þimdi bunu ödüyor olmanýn manevi hazzýný yaþýyoruz. Parklar bizim misafir odamýz, nefes alma yerlerimizdir. Açacaðýmýz bu 41

park ile ilgili mahalle sakini arkadaþlarýmýzdan ricam var. Þu aralar parklarýmýza yönelik saldýrýlar oluyor. Bu anlamda parklarýn korunmasý için sizlerden telefon bekliyoruz. Emniyet ve zabýta teþkilatý gerekeni yapacaktýr. Bu parklarýn içerisinde tenis kortlarýnýn bulunmasý ayrý bir mutluluk… Tenis sporunda ilçemiz önemli bir mesafe kat etti. Sporcularýmýzýn baþarýsýný belediyespor bünyesinde gördüm. Çocuklara hangi fýrsatý saðlarsanýz, onlar size misli misli karþýlýðýný veriyor. Bu kortlar yeni çocuklarýmýzýn yetiþmesine olanak saðlayacak” þeklinde konuþtu.

3


CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.gercekfethiye.com

5


CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.gercekfethiye.com

6

BOSÝAD'TAN OKAN ÜNÝVERSÝTESÝYLE ÝÞBÝRLÝÐÝ < Bodrum Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (BOSÝAD) ile Okan Üniversitesi arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. Bekir Okan'ýn Vakýf Mütevelli Heyet Baþkanlýðýný yaptýðý Okan Üniversitesinin çalýþmalarý, Bodrum'da BOSÝAD ile iþbirliði içinde ortak yapýlacak.

MÝNÝK ENGELLÝLERE ANLAMLI YARDIM

< Bodrum’a baðlý Turgutreis beldesinde faaliyette bulunan Bodrum Saðlýk Vakfý tarafýndan engelli öðrencilerine ücretsiz olarak rehabilitasyon yardýmý yapýldý.

Bodrum Lions Kulübü Fizyoterapi uzmaný ile Bodrum Saðlýk Vakfýný ziyaret etti. Ziyaret esnasýnda minik engelli öðrencileri de Fizyoterapi uzmaný teker teker kontrol ederek engelli ailelerine tavsiyelerde bulundu. Kýsa bir açýklama yapan Bodrum Saðlýk Vakfý HAlk ve Ýliþkiler Müdürü Þafak Yaþar sivil toplum kuruluþlarý ile her zaman ortak çalýþtýklarýný ifade ederek, “Bodrum Lions kulübü baþkanlarý ve yöneticileri hep birlikte buradalar. Fizyoterapi uzmaný Nüket hanýmla birlikte spastik engelli çocuklarýmýza kansülütasyon yapýyorlar. Öðrencilere yaptýklarý bu tedaviyi bize daha sonra bildirecekler”dedi. Lions Bodrum dernek baþkaný Canan Banu Dündar engelli öðrencileri ziyarete geldiklerini belirterek “Engelli öðrencilerimizin bakýmý ile ilgili, rehabilitasyonu ile ilgili uzman doktor arkadaþýmýz Nüket haným aracýlýðý ile burada engelli öðrencilerimizin tedavisiyle ilgili çözüm arayýþýndayýz” diye konuþtu. Fizyoterapi uzmaný Doktor Nüket Turan engelli öðrencileri tedavi ettiðini vurgulayarak, “Ben buraya dönem dönem gelip çocuklarýn muayenesini yapýp yönlendirme þeklinde bir yardýmým oluyor. Bunun dýþýnda her zaman tedaviler kurum içerisinde gerçekleþiyor. Þu anda birkaç çocuðun muayenesini yaptým bazý ilaçlar ve gevþetme egzersizleri tavsiye ettim. Ailelerin nelere dikkat etmesi gerekir bu konuda bilgilendirme þeklinde yardýmýmýz oldu” þeklinde konuþtu.

Protokol törenine, Bodrum Kaymakamý Dr. Mehmet Gödekmerdan, Okan Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Argun Karacabey ile BOSÝAD Baþkaný Mustafa Er katýldý. Ýmzalanan Protokol sonrasý bir açýklama yapan Okan Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Argun Karacabey, Bodrum'da yapýlan bu protokol ile birlikte BOSÝAD aracýlýðýyla Bodrum ile aramýzda bir köprü oluþturduklarýný vurgulayarak þunlarý söyledi “Bu protokol ile Ýstanbul'da ki Okan Üniversitesi olarak, elimizdeki akademik bilgi birikimini, beceriyi, tecrübeyi Bodrum Halkýna aktarmayý planlýyoruz. Bunun karþýlýðýnda tabi BOSÝAD' dan da Bodrum halkýnýn hayata iliþkin tecrübelerini de bir þekilde kendi öðrencilerimize aktarmak istiyoruz. Bizim Bodrumlu öðrencilerimiz var þimdi onlarýn anne babalarýna da burada eðitim faaliyetlerimizi getirmek istiyoruz'' dedi. Karacabey, Bodrum'da hem kiþisel eðitim yönünde hem de halka dönük, sertifikasyon anlamýnda turizm sektöründen aile danýþmanlýðýna kadar

geniþ alanlarda eðitimler planlayacaklarýný ve çok kýsa bir zaman içerisinde bunlarý hayata geçireceklerini belirtti. Bodrum Kaymakamý Dr. Mehmet Gödekmerdan, Okan Üniversitesi ve BOSÝAD'ýn iþbirliði ile yapýlan protokolün çok büyük ufuklar açtýðýný vurgulayarak þunlarý söyledi “Bu iki köklü kuruluþumuzun sayesinde Bodrum'da eðitim baþta olmak üzere çok çeþitli projelerin uygulanmasý

mümkün olacaktýr. Yapýlan bu protokol bir baþlangýçtýr, çok güzel çalýþmalar ve projeler olacaktýr. Bizde Kaymakamlýk ve Devlet olarak elimizden geldiði kadarýyla bu iki kurumumuza destek olacaðýz'' dedi. BOSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Er, eðitime çok önem veren bir dernek olduklarýný dile getirerek “Okan Üniversitesi ile yaptýðýmýz görüþmeler neticesinde Rektör Yardýmcýmýz Bodrum'a gelerek BOSÝAD ýn yeni dernek merkezini inceleyerek bu protokolü yapmaya karar verdik. Bundan sonra eðitim ile ilgili olarak ne varsa Okan Üniversitemiz bize destek olacak. Türkiye'de kentsel dönüþüm konusunda araþtýrmalar yapan tek üniversite olan Okan Üniversitesi Bodrum Yarýmadasýnda kentsel dönüþüm baþta olmak üzere eðitim çalýþmalarý ile ilgili ne yapýlacaksa bizde onlara önderlik, yerel anlamda üzerimize ne düþüyorsa yapacaðýz'' dedi. Okan Üniversitesi ile BOSÝAD arasýnda imzalanan bu protokolün amacý, Üniversite ve kurum arasýnda çok yönlü iþbirliði saðlamak olarak belirlendi. Taraflar bu amaç

doðrultusunda birlikte eðitim programlarý geliþtirmeleri; ortak panel, sempozyum, seminer düzenlenmesi, ARGE çalýþmalarý ve sosyal sorumluluk projeleri yürütülebileceði belirtiliyor. Ýmzalanan Protokole göre, karþýlýklý mutabýk kalacaklarý her türlü iþbirliði yapýþabilecek. Taraflarýn yükümlülükleri, Kurumun saðlayabilecekleri olanaklar ise, “Üst düzey yöneticilerin akademik çalýþmalarýna destek vermesi, staj ve yarý zamanlý çalýþma olanaklarý saðlanmasý. Ortak projeler yürütülmesi” olarak sýralanýyor. Okan Üniversitesinin saðlayabileceði olanaklarda ise, Kuruma özel sertifika programlarýnýn oluþturulmasý ve indirim uygulanmasý. Kurumla birlikte yeni sertifika programlarý oluþturulmasý ve yürütülmesi. Danýþmanlýk, bilirkiþi, uzmanlýk hizmetlerinden yararlanma olanaðý saðlanmasý. Üniversite akademik kadrosu tarafýndan verilecek olan bu hizmetler, hizmeti verecek olan akademik personelin belirleyeceði program çerçevesinde uygulanacaktýr” ifadeleri yer alýyor.

MÜFTÜ ERSÖZ; "KIYAMETÝN KOPACAÐINI MAYALAR DEÐÝL BÝR TEK ALLAH BÝLÝR" Marmaris Ýlçe Müftüsü Hasan Ersöz, 21 Aralýkta kýyametin kopacaðý söylentilerinin gerçeði yansýtmadýðýný belirterek, "Kýyametin kopacaðýný Mayalar deðil bir tek Allah bilir" dedi. Marmaris Ýlçe Müftüsü Hasan Ersöz, 21 Aralýk'ta kýyametin kopacaðý söylentilerinin gerçeði yansýtmadýðýný söyledi. Ersöz, kýyametin kopacaðýný Mayalar'ýn deðil bir tek Allah'ýn bileceðinin altýný çizdi. Ersöz, "Kýyametin ne zaman kopacaðýný ancak Allah bilir. Lokman suresinin son ayetinde bunu Cenab-ý Allah ifade ediyor. Yine Kuran-ý Kerim'de kýyametin mutlaka kopacaðý ve kýyametin kopacaðý zamanýn ancak Allah'ýn bileceði bunun dýþýnda kimsenin bilmesinin imkansýz olduðu ifade ediliyor" dedi. Müftü Ersöz, kýyamet olduðu zaman bütün hayat son bulacaðýný 21 Aralýk 'ta Þirince'de kýyametin kopmayacaðý iddialarýnýn asýlsýz olduðunu belirtti. Ersöz sözlerine þöyle devam etti: "Çünkü dünya kainatýn parçasýdýr. Kainatta meydana gelecek büyük bir patlama sonucu bundan bütün

< Marmaris Müftüsü Hasan Ersöz 21 Aralýk'ta kýyametin kopmayacaðýný ancak depremlerin çoðalmasýnýn kýyamet alameti olduðunu söyledi.

gezegen etkilenecektir. Herhangi bir yerde depremin olmasý, ölümlerin yaþanmasý, sel felaketleri gibi baþka felaketlerin olmasý bunlar kýyamet anlamýna gelmiyor. Kýyamet dediðimiz zaman üzerinde yaþadýðýmýz dünya ve bu dünyanýn baðlý bulunduðu ay sistemi, güneþ

sistemi ve büyük galaksiler bu sistemin ölümüdür kýyamet. Kýyamet 21 Aralýk'ta kopmayacak ancak insanlarýn her zaman kýyamete hazýrlýklý olmasý gerekir. Kýyamet meselesi inanan Müslümanlar açýsýndan tehlikeli bir þey deðildir. Kainatýn sahibi Allah'týr. Ýstediði

zaman bu düzeni bozar istediði zaman da korur. Ýnsanlarýn Þirince'ye akýn etmesinin nedeni ruh yapýsýdýr. Düþünceyle hareket etmiyor hissi hareket ediyor. Çoðu çok varlýklý insanlar. Adlarýndan söz edilmesini isteye insanlar olabilir. Yani biraz reklam gibi düþünüyor olabilirler. Bu dünyayý iyi kullanmak ve kendimizden sonra gelecek nesillerimize koruyarak býrakmalýyýz" "DEPREMLER KIYAMET ALAMETÝDÝR" Kýyametin alametleri sayýlamayacak kadar çok olacaðýný belirten Ersöz, sözlerini þöyle tamamladý: "Kýyamete yakýn zaman da depremlerin çoðalacaðý söylenir. Ancak bu depremleri düþünürken sadece Türkiye'deki depremleri düþünmeyeceksiniz. Dünyanýn her yerinde çoðu zaman deprem oluyor. Bu depremlerden büyük bir depremin sonucu Cenab-ý Allah isterse kýyamet kopabilir”


CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.gercekfethiye.com

7

EÐÝTÝME 700 BÝN TL'LÝK DESTEK YAPTILAR < Fethiye'de eðitime destek amacýyla kurulan yerleþik yabancýlarýn oluþturduðu gruplarýn yaklaþýk 700 Bin TL'lik destek gerçekleþtirdikleri öðrenildi. Bu gruplarýn baþkan ve üyeleri plaketle ödüllendirildi.

Çalýþ Çocuklara Yardým Grubu'nun 207 Bin, Fethiye Ulusal Grup FIG'in 323 Bin, Kemer Charýty Yabancýlar Grubu'nun 41 bin 468, Embrace Grubu'nun 64 Bin 163, Üzümlü Ladies Grubu'nun 10 Bin, Çalýþ Hayvanlar Yardým Grubu'nun 65 bin 756 TL ve Fethiye Animal AID Grubu'nun da 41 Bin 199 TL destek gerçekleþtirmeleri nedeniyle FETAV tarafýndan plaket ile ödüllendirildiler. Fethiye'de eðitime destek amacýyla kurulan yerleþik yabancýlarýn oluþturduðu gruplara þu ana kadar yaptýklarý desteklerden dolayý teþekkür plaketi ile çiçek sunuldu. Kaymakamlýk Toplantý Salonu'ndaki törene Kaymakam Ekrem Çalýk ve Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý da katýldý. Fethiye'de faaliyet gösteren yerleþik yabancý gruplara, ilkokul, ortaokullarda fiziki mekan oluþturma ve geliþtirme çalýþmalarýnda gösterilen baþarýdan dolayý teþekkür plaketi ve çiçek sunuldu. Kaymakamlýk Toplantý Salonu'ndaki teþekkür belgesi törenine Kaymakam Ekrem Çalýk, Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yüksel Gültekin, Ýngiliz Fahri Konsolosu Mustafa Þýkman, FETAV Müdürü Dilek Dinçer ile yerleþik yabancý gruplarýn temsilcileri katýldý. Tören öncesi açýklamalarda bulunan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yüksel Gültekin, “Ülkelerinden binlerce kilometre uzaklardan gelerek ilçemize yerleþen,

bizimle ayný havayý teneffüs eden, Fethiye'nin birinci derece savunucularý yerleþik yabancý gruplara okullarýmýza yaptýklarý desteklerden dolayý sonsuz teþekkürlerimizi sunarýz. Bunun dýþýnda FETAV üyelerine de bu desteklerinden

dolayý eðitim camiasý olarak teþekkür ediyoruz. Bunun dýþýnda 10 trilyon lira ile Fethiye'ye Fen Lisesi kazandýran Fethiye Belediye Baþkanýmýz Behçet Saatcý'ya da teþekkür ediyoruz. Yaptýðýnýz okullarý yakýndan gördüm. Özellikle Kayacýk

katký saðlayan Fethiye'deki yerleþik yabancý gruplarýna desteklerinden dolayý teþekkür ederiz. Evlerinde televizyon seyretmeyip, topluma fayda saðlýyorlar” diyerek, gruplara ve yardýmda bulunanlara teþekkür etti. Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý da, “Sizler yabancý deðilsiniz, bizim bir parçamýz, ailemizsiniz. Fethiye'de eksikliði duyulan her þeye yardým etmeye çalýþýyorsunuz. Özellikle eðitim, sokak hayvanlarý konusundaki çalýþmalarýnýz dýþýnda Fethiye'nin tanýtýmý konusunda da oldukça fazla çalýþmalarýnýz vardýr. Sizlerle kültür farký yaþamadýk, karþýlýklý birbirimizden çok þeyler aldýk. En fazla etkilendiðim ve unutamayacaðým olay Üniversite öðrencilerine burs vermenizdir. Bizlere verdiðiniz bu desteði ömür boyu unutmayacaðým. Ben Ýngiltere'de yaþasam sizler gibi yapamazdým. Yapmýþ olduðunuz bu yüce desteklerinizden dolayý teþekkür eder, sizlerin aranýzda olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi. Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk; “Öncelikle yaþadýðýnýz topluma vermiþ olduðunuz desteklerden dolayý sizlere teþekkür ediyorum. Ben 1990-1991 yýllarý arasýnda ailem ile birlikte Ýngiltere'de yaþadým. Þunu fark ettim; her ülkede iyi insan da var, kötü insan da Bozalan Okulu çok dikkatimi çekti. Çok var. Bizim Mevlana'nýn söylediði gibi ne uzaklarda kaloriferli bir köy okulu. olursan yine gel dediði gönlümüz Bundan sonra da bu desteklerinizin hoþluklarla dolu her insana açýk. devamýný bekliyoruz” diye konuþtu. Ýngiliz Yaptýðýnýz çalýþmalardan ve Fahri Konsolosu Mustafa Þýkman desteklerden dolayý teþekkür eder, konuþmasýnda, “Bulunduklarý topluma devamýný beklerim” þeklinde konuþtu.

ÖLÜMÜNÜN 18. YILINDA DA ANILDI

< Fethiye'nin yetiþtirdiði en önemli sosyologlardan biri olan, Türk Dil Kurumu ödüllü, basýn þeref kartý sahibi Gazeteci Yazar Cahit Beðenç 18. ölüm yýldönümünde Ýncirköy'deki mezarý baþýnda anýldý. Ýncirköy Mezarlýðý'nda düzenlenen anma programýna Cahit Beðenç'in eþi Melahat Beðenç, Fethiye Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Yýlmaz Cesur, Fethiye Belediyesi Meclis Üyesi Dilek Dinçer, Yazý Ýþleri Müdürü Tayfun Turgut, Yazar Ünal Þöhret Dirlik ve akrabalarý katýldý. Cahit Beðenç'in mezarý baþýnda dualar edilirken daha önce de Beðenç'i tanýyan Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Yýlmaz Cesur, “Bana gelmiþ ve Fransýzca bir kelime sormuþtu. Ben rahmet diliyorum. Ölmemek ve öldürülmemek budur” þeklinde konuþtu. Fethiye Belediyesi Meclis üyesi Dilek Dinçer ise, “Ben turizm bürosunda çalýþtýðým dönemde yanýmýza gelir bizle sohbet ederdi. Ona çok þey borçluyuz. Kaybolmaya yüz tutmuþ kitaplarýný Fethiye Belediyesi bastýrdý. Kitaplarýný okuyunca onun kýymetini kat kat anlýyoruz. Dünya durdukça adý yaþayacak. Nur içinde yatsýn” diye konuþtu. Fethiye'nin yazarlarýndan Ünal Þöhret Dirlik ise, Cahit Beðenç'in hayatýndan bahsetti. Edebiyatýmýzda önemli bir yazar olduðunu belirten Dirlik, Fethiye Belediyesine yazdýðý

kitaplarý yüz önüne çýkarttýðý için teþekkür etti. Dualarýn ardýndan heyet Ýncirköy Ýlköðretim Okuluna ziyarette bulundu. Okul öðrencilerinden Hilal Kaya, Cahit Beðenç için yazdýðý þiiri okudu. Yakýnlarý tarafýndan duygusal anlar yaþanýrken, okul kütüphanesinde Cahit Beðenç'in kitaplarýna bakýldý.

1910 yýlýnda Ýncirköy'de doðan Cahit Beðenç, Sedef Kýz isimli öykü kitabý ile 1943 yýlýnda Türk Dil Kurumu ödülünü aldý. Basýn þeref kartý sahibi olan Beðenç'in muhtelif dergi ve kitaplarda yayýnlanmýþ yüzlerce öykü ve makaleleri bulunmaktadýr. Beðenç 1994 yýlýnda geçirdiði bir kalp krizi sonucu hayatýný kaybetmiþti.


CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.gercekfethiye.com

8


CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.gercekfethiye.com

9

TALÝMCÝLER; "SPORDA ÞÝDDET YASA ÝLE BÝTMEZ” < Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi bilim etkinlikleri kapsamýnda Sosyoloji Topluluðu tarafýndan düzenlenen Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Talimciler'in konuþmacý olarak katýldýðý “Futbolda Þiddet ve Þike” baþlýklý konferans gerçekleþtirildi.

ENGELLÝ VATANDAÞLARA TEKERLEKLÝ SANDALYE < Marmaris Engelliler Sosyal Yardýmlaþma Dayanýþma Kültür Eðitim Derneði (MENDER) ihtiyaç sahibi 5 engelliye tekerlekli sandalye verdi. Marmaris'in Söðüt, Deðirmenyaný, Osmaniye köyleri ile Armutalan'da oturan engellilere tekerlekli sandalye baðýþlayan MENDER Baþkaný Þennur Ünlü, tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahibi engellilerin yakýnlarýna Engelli kafe de teslim etti. Ünlü, ihtiyaç sahibi engellilerin bu ihtiyaçlarýný dernek olarak karþýlamaktan çok mutlu olduklarýný söyleyerek, herkesin engellilere sahip çýkýp elinden geleni yapmasý gerektiðini belirtti. Ünlü, dernek olarak çok kýsa süre önce kurulmalarýna raðmen birçok þeyi baþardýklarýný söyleyerek, “Bize baþvuran engellilerin dertlerine elimizden geldiði kadar çare olmaya çalýþýyoruz. Derneðimize ve bana çevredeki engellilerimizin ihtiyaçlarýný söylüyorlar. Bizde bunlarý karþýlýyoruz. Þu anda da 5 engelli vatandaþýmýza tekerlekli sandalye baðýþlýyoruz. Eminim ki bu araçlarla engellilerimiz daha çok rahat edecekler. Dernek olarak bu tür yardýlar yapmaktan çok mutluyuz. Keþke imkanýmýz olsa da bütün engellilerimize çare olabilsek. Ama yine de elimizden geleni yapýyoruz.Sonuçta her saðlýklý insan da bir engelli adayý. Vatandaþlarýmýzýn bunu düþünerek engelliler için ellerinden gelen gayreti göstermeleri gerekiyor” dedi.

PAZAR HARÝÇ GÜNLÜK ÇIKAN SÝYASÝ GAZETE

YEREL SÜRELÝ YAYIN

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ BULUT YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Sýdýka (Zeybek) KÖLEMEN MUHABÝRLER : Mustafa TAÞKIN - Halil AKIN - Murat YALÇIN SPOR HAB. : Erdoðan CANKUÞ SAYFA EDÝTÖRÜ : Serpil CÜCEMEN BASKI: Uygun Matbaacýlýk Ýsmail YAVAÞ Sanayi Sitesi 254 Sk. No: 7 Fethiye/MUÐLA -Tel: 0542 806 78 32

Tel&Fax: 612 85 00 e-mail: info@gercekfethiye.com - fethiye@gercekfethiye.com

ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar (st/cm) : 7,91 TL Kongre Ýlanlarý : 25,00 TL Tüzük Ýlaný (A4 Sayfa) : 20,00 TL Zayi Ýlanlarý : 10.00 TL Reklamlar (st/cm) : 75 Krþ

ABONE ÜCRETLERÝ: Yýllýk : 110,00 TL 6 Aylýk : 55,00 TL 3 Aylýk : 30,00 TL Aylýk : 10,00 TL

Eski tarihli gazete: 1,00 TL Fiyatlara KDV dahil deðildir. KDV oraný abonelerde %1, reklamlarda %18’dir. Ýdari Büro: Atatürk Caddesi LÝKYA ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No: 306/ FETHÝYE Kuruluþ Tarihi: 3 Eylül 1993 Neþredilen yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Bu Gazete Basýn Ahlak Yasasýna, Ulusal çýkarlara ters haber yayýmlamamayý taahhüt eder.

Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Ömer Köse Salonunda yapýlan konferansta sporun mayasýnda sertlik ve þiddetin bulunduðu belirten Doç. Dr. Ahmet Talimciler, “Sporun mayasýnda sertlik ve þiddetin bulunuyor olmasý, sportif ortamýn saldýrgan davranýþýn taklit edilmesi için uygun bir alan oluþturmasýný saðlamaktadýr. Bir spor dalý olarak futbolun amacý þiddet yaratmak deðildir. Kökeninde belirli bir þiddet bulunuyor olsa bile. Buna karþýn futbol 'þiddetin bir boþalým aracý' olarak kullanýldýðý alanlardan birisi haline de gelebilmektedir. Futbolun bu þekilde kullanýlmasýnda, kitlesel ilginin yoðun olarak yaþandýðý futbol sahalarýnýn son dönemde kitlelerin yaþadýklarý rahatsýzlýklara yanýt vermede kullandýklarý alanlarýn baþýnda geliyor olmasýnýn da büyük etkisi bulunmaktadýr” dedi. Derinleþen ekonomik eþitsizlik ve diðer sosyal sorunlarýn futbolda yansýmasýný bulmakta olduðuna da deðinen Doç. Dr. Talimciler, “Derinleþen ekonomik eþitsizlik ve diðer sosyal sorunlar, küreselleþmenin tetiklediði milliyetçi ve etnik temelli kimlik

kavgalarý da futbolda yansýmasýný bulmakta ve taraftar savaþlarý bazen bu kimlikler üzerinden yürütülebilmektedir. Çaðýmýzda futbol, artýk sadece futbol olmadýðý gibi, seyirci de sadece seyirci olarak kalmamaktadýr. Örgütlü fanatik gruplarýn ortaya çýkýþýyla futbol seyircisinin de profili önemli ölçüde deðiþmektedir. Futbol maçlarý ölüm-kalým savaþýna dönüþürken, karþý takýmýn taraftarlarý da 'düþman' olarak görülmektedir. Taraftar teriminden çok, fanatik ve holiganlardan söz edilmektedir. Bu geliþmeler sonucunda bugün futbol, bir spor olayý olmanýn yaný sýra taraftar sorunlarý, yani fanatizm ve holiganizm sorunlarý ile birlikte anýlmaktadýr. Saldýrganlýk ve þiddet futbolla birlikte anýlýr hale gelmiþtir” dedi. Þiddetle baðlantýlý sportif karþýlaþmalarýn genel olarak takým halinde yapýlmakta olanlar oluðunu belirten Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Talimciler, “Þiddetle baðlantýlý sportif karþýlaþmalar genel olarak takým halinde yapýlmakta olanlardýr. Rakip takým ya da 'öteki' imgesi rekabet-

yarýþma çerçevesinde þiddetin yaþanmasýnda etkili olmaktadýr. Takým halinde yapýlan müsabakalarda sporcularýn fiziksel temasýnýn daha fazla oluþu da saldýrganlýkla ilgili yüklemeleri yukarýda belirttiðimiz izleyici faktörünün de etkisi ile arttýrmaktadýr. Futbolda þiddetin ön planda yer almasýnda bu oyunun kendi fiziksel özellikleri ve kitlesel yapýsýnýn da etkileri bulunmaktadýr. Spor kitlelerine mensup bireyler, sadece spor karþýlaþmasýný seyretmekle kalmazlar, ayný zamanda sporla 'iliþkili' diðer kolektif davranýþlarýn da katýlýmcýlarý olurlar. Futbol maçlarý en büyük kitle hareketlerinden bir tanesidir ve futbol maçlarýna giden kitle, ortak özelliklerde odaklanmýþ olmalarýnýn yaný sýra ortak kimlik ve aidiyet duygusu taþýrlar. Kimliðin yüksek sesle ifade edildiði futbol stadyumlarýnda özellikle gençler arasýnda þiddet daha çabuk yaygýnlaþmakta ve Girtler'in deyimiyle þiddet, gençlere yaþadýklarý güvensizlik ortamýnda yardým etmekte ve onlara diðer gençler arasýnda itibar kazandýrmak suretiyle, kendi cemaatlerine daha sýký

baðlanmalarýný saðlamaktadýr. Futbol ve futbol sahalarýnda yaþananlar aslýnda olayýn görünen ya da baþka bir deyiþle görünmesine müsaade edilen boyutudur. Asýl gerçeklik için daha derinlere inmek ve olan biteni yakalamak gerekmektedir. Bu yapýlmadýðý müddetçe de, çýkartýlan ya da çýkartýlacak yasalarla futbol sahalarýndaki þiddetin önüne geçilemez” diye konuþtu.


CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.gercekfethiye.com

10


CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.gercekfethiye.com

11

ÇELEBÝ; "SORULARIMIZA CEVAP ALAMADIK" < AK Parti Muðla Merkez Ýlçe Teþkilatý'nýn 10. Ýlçe Danýþma Kurulu Toplantýsý ilçe binasýnda yapýldý. Toplantýda konuþan AK Parti Muðla Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Çelebi daha önceki açýklamalarýnda da Muðla Belediyesine birçok soru yönelttiklerini ancak sorularýna cevap alamadýklarýný kaydetti.

YATAÐAN'DA TAHLÝYE KANALI TEPKÝSÝ Yataðan ilçesinde Muðla Aydýn karayolu üzeri Yataðan Köprülü Kavþaðý'nda geçtiðimiz günlerde iki çocuk annesi Sultan Özler isimli vatandaþýn düþerek iki kaburga kemiðinin çatlamasýna neden olan yaðmur tahliye kanalýnda herhangi bir fiziki çalýþmanýn yapýlmamasý tepkilere neden oldu. Yaðmur sularýnýn çekilmesiyle ortaya çýkan 2 metrelik çukura bu güne kadar iki kiþinin düþtüðü bilgisine ulaþýlýrken, Yataðan Kaymakamlýðý ve Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn da konuyla ilgili harekete geçtiði öðrenildi. Yataðan Belediyesi ve Karayollarý Þube Müdürlüðü'nden bölgede tedbir alýnmasý için bilgi verilirken bir haftadan bu yana açýk býrakýlan kanalýn etrafýnda bugün öðlen saatleri itibariyle hiçbir önlemin alýnmamýþ olmasý dikkat çekti. Açýk býrakýlan yaðmur tahliye kanalý haberini yapan gazeteciler kanalýn etrafýnda hiçbir önlem alýnmadýðýný görünce iþ baþa düþtü diyerek, imkânlarýnca tedbir alýp olasý bir kazayý önlemeye çalýþtýlar.

Açýklamasýnda göreve geldikleri tarih olan 17 Aralýk 2011 tarihinden bu yana teþkilat olarak yaptýklarý çalýþmalar ile ilgili olarak bilgiler veren Baþkan Çelebi, amaçlarýnýn yaptýklarý hizmetler ile Muðla'yý Türkiye'nin deðil, Avrupa'nýn en geliþmiþ þehirlerinden biri haline getirmek olduðunu söyledi. Geçtiðimiz hafta sonunda 48 köyü ayný anda ziyaret ederek hiçbir teþkilatýn yapamadýðýný yaptýklarýný belirten Çelebi, “48 köyde birden ayný anda parti çalýþmalarýnda bulunduk. Bir ilk olmasýna raðmen, partimizin il yönetimi, ilçe yönetimi kadýn ve gençlik kollarý ile beraber mükemmel faaliyetler gerçekleþtirilmiþtir. Muðla'da 48 köyde ayný anda ses verdik. Gönlünü bize açan herkese koþarak gidilmiþtir” dedi. Hedeflerinin Muðla'yý Muðlalýlar ile beraber ortak akýl ile yönetmek olduðunu vurgulayan Baþkan Çelebi, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: “Muðla Belediyesi'nin eksik veya yanlýþ yaptýðý tüm olaylara dün olduðu gibi sessiz kalýnmamýþ ve aktif bir muhalefet anlayýþýna geçilmiþtir. Muðla Belediyesi'ne Yeni sorularýmýz vardýr. Normalde atýk su arýtma borusu takýl-

mayan yerlerden 'Atýk su arýtma parasý' istenmiþ midir? Bu gayri hukuki bir uygulama deðil midir? Atýk su arýtma tesisinden çýkan atýk sular nereye gitmektedir? Ýleride herhangi bir saðlýk ve çevre problemi yaþanacak mýdýr? Atýk Su Arýtma Tesisi devredeyse, vidanjörler gece gündüz sokaklarda niye çalýþmaktadýr? Muðla'nýn kokmasý artýk bitecek midir? Muðla, güzel kokulu günlere ne zaman ulaþacaktýr? Eski garaj alaný olan yerin son durumu nedir? Belediye kendisine açýlan bütün davalarý kaybet-

miþ midir? Burasý açýk bir gölalaný mý olacaktýr? Kýþýn yaðan yaðmurlarda burada ördeklerin yüzmesini mi izleyeceðiz? Muðla Belediyesi bütün kamu kurum ve kuruluþlarý asfalt çalýþmalarýný bitirmiþken, niçin mevsimsel olarak en olumsuz zamanda asfaltlama yapmaktadýr? Vatandaþýmýzýn ve esnafýn zararýný kim ödeyecektir? Muðla Belediyesince yapýlan asfaltlama çalýþmalarý uluslararasý standartlara uygun mu yapýlmaktadýr? Yapýlan asfaltlama

çalýþmalarýnda karayollarý teþkilatýnýn yaptýðý standart tutturulmakta mýdýr? Yapýlan bir takým asfalt çalýþmalarýnýn yeterli kalitede yapýlmadýðý gerekçesi ile kamu kurumlarýnýn uyarmasý sonucu tekrar yaptýrýldýðý doðru mudur? Doðru ise bu zararý kim ödeyecektir? Zorlu kýþ þartlarýnda, yaðmurlu çamurlu günlerde Muðla Belediyesinde çalýþan ekmeðinin peþindeki dürüst, çalýþkan, emekçi, iþçi kardeþlerimiz, hiçbir sebep gösterilmeden iþten çýkarýlmakta mýdýr? Bu vicdana sýðan bir uygulama mýdýr?”

POLÝSTEN YILBAÞI PARTÝSÝ OPERASYONU Muðla Emniyet Müdürlüðü, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ile Bodrum ve Fethiye KOM Grup Amirlikleri, uyuþturucu madde ticareti yapan ve sokak satýcýsý olarak tabir edilen uyuþturucu tacirleri ile mücadeleye yönelik Bodrum, Fethiye ve Yataðan ilçelerinde projeli çalýþmalar baþlatýldý. Sürdürülen projeli çalýþmalarda uyuþturucu tacirlerinin eðlence mekânlarýnda yaþanacak olan bu nüfus yoðunluðunu fýrsat bilerek piyasaya sürmek için uyuþturucu madde temin ettikleri ve küçük paketler halinde satýþa

hazýr hale getirdikleri tespit edildi. KOM Þube Müdürlüðü'ne baðlý olarak, Bodrum, Fethiye ve Yataðan ve

Ýzmir'de düzenlenen eþ zamanlý operasyonda, A.D., M.Y., S.Y., M.T., A.A., R.Z. ve C.G. isimli 7þüpheli

yakalanarak gözaltýna alýndý. Zanlýlarýn ev ve üzerlerinde yapýlan aramada, satýþa hazýr hale getirilmiþ kilitli poþet ve paketler halinde 1 Kilo 37 Gram esrar, esrarlý sigara, 6 uyuþturucu hap, esrar içiminde kullanýlan düzenek, 21 Adet esrarlý sigara yapýmýnda kullanýlan filtre, 97 adet esrar paketlemede kullanýlan küçük kilitli poþet, 168 Gram kenevir tohumu ruhsatsýz tabanca ele geçirildi. Gözaltýna alýnan 7 þüpheli uyuþturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor.

www.atlantiktel.com Estetiktir

Dayanýklýdýr

Fikret KOYUNCU 0532 785 12 25

Tel Örgü, Demir Doðrama, Arsa Çevreleme, Beton Direk

Kolay monte edilir

Kolay Taþýnýr

Uzun Ömürlüdür

Panel Çit, Jiletli Tel, Dikenli Tel, Ýnþaat, Peyzaj, Bahçe

Adres: Gökalan Mevkii Çevre Yolu Çalýca-FETHÝYE

Tel: 0252 646 44 04


BOZÜYÜKSPOR MAÇINI BEKLÝYORLAR < Spor Toto 2.Lig Kýrmýzý Grupta ilk yarý Pazar günü oynanacak maçlarla sona erecek. 27 Ocak 2013 tarihinde baþlayacak ikinci yarý öncesinde son maçýný Bozüyükspor ile Fethiye'de oynayacak olan Fethiyespor'da bu maçýn hazýrlýklarý yapýlacak idmanla tamamlanacak. Ýki takým arasýnda Fethiye Þehir Stadýnda oynanacak müsabakayý Ankara Bölgesi hakemlerinden Serkan Tokat yönetecek. 2012-2013 sezonun ilk yarýsýnda son maçýný Bozüyükspor ile oynayacak olan Fethiyespor bu maçý kazanarak 5'de 5 yapmayý hedefliyor. Türkiye'nin büyük bir kýsmý soðuk havalarla mücadele ederken Fethiye'de hafta boyunca etkili olan yaðmur yerini güneþli bir havaya býraktý. Maç günü Fethiye'de hava sýcaklýðýnýn 16 derece olacaðý öðrenilirken maç saatinde yaðýþ beklenmiyor. Ýlk yarýnýn son maçýnda taraftarýnýn desteði ile sahadan 3 puanla ayrýlmayý planlayan Fethiyespor'da sakatlýðý dolayýsýyla geçen hafta kadroda yer almayan Ekrem Sarýçam'ýn tedavisi devam ederken bu oyuncu idmana çýkýp, düz koþu yaptý. Ekrem Sarýçam'ýn Bozüyükspor kadrosunda yer alýp almayacaðý maç gününde belli olacak. Bozüyükspor maçýnýn önemli olduðunu söyleyen Fethiyespor Teknik Direktörü Mustafa Ceviz

“Önümüzde önemli bir maç var. Bozüyük maçýný kazanmak zorundayýz. Taraftarýmýzýn desteði ile saha avantajýmýzý kullanacaðýz. Ýlk yarýnýn son maçýnýn da kazanýp hem 5'de 5 yapacaðýz hem de devreyi ilk 5 içerisinde kapatacaðýz” dedi. Fethiyespor ile Bozüsüykspor arasýnda oynanacak olan maçý

Ankara Bölgesi hakemlerinden Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ýn yardýmcýlýklarýný ise Kýrýkkale bölgesinden Evren Çaðlar, Ankara Bölgesinden Hilmi Alper Þenkal yapacak. Fethiyesporlý oyuncular bugün yapýlacak idman sonrasýnda kulüp sosyal tesislerinde kampa girecekler.


N.Nezir KIVRAK

YOLLAR VE TRAFÝK DÜNYASI

ANALÝZ Timur FÝDAN

N.Nezir KIVRAK

YOLLAR VE TRAFÝK DÜNYASI

MALÝYE VE EKONOMÝ GÖZLÜÐÜ

Müftümer Faruk Ö

Kadir ÖZDEMÝR

CUMA SOHBETLERÝ Bilgili

Yeminli Mali Müþavir

Müftümer Faruk

CUMA SOHBETLERÝ Ö

Bilgili

info@nlppozitifyasam.com

YAÞAMA DAÝR

Cuma TÜRKCANOÐLU cturkcan@windowslive.com

BÝLGE SEVDASI

c.bozkurt48@mynet.com - c.bozkurt.48@hotmail.com

Adnan SARAL bilgesevdasi@hotmail.com

N.Nezir KIVRAK

YOLLAR VE TRAFÝK DÜNYASI

NE MUTLU TÜRKÜM DÝYEBÝLÝRMÝYÝM DOSTLAR...? Ýstanbul'da iki cami minaresi arasýna bir MAHYA asýlmýþ... Mahya'da “NE MUTLU TÜRKÜM DÝYENE” yazýyormuþ... Yazýyormuþta bu yazýdan bazýlarý rahatsýzlýk duyuyormuþ... Okuduðum gazetede bu rahatsýzlýðý destekler nitelikte aktarýyor haberi... “BUNDAN SONRA ASILMASIN” demek istiyor. Ey yüce Rabbim ne hallere düþtük....!!! Türküm demek bile suç olmaya baþladý TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ'NDE... Ermeniyim demek serbestte... hepimiz Ermeniyiz denmesinden kimse rahatsýz olmuyor da; TÜRKÜM demek utanýlacak bir hal aldý

Yazarýmýzýn rahatsýzlýðý nedeniyle bu hafta yazýsýný yayýnlayamýyoruz. Yazarýmýza acil þifalar dileriz...

Atatürk'ün kurduðu Türkiye Cumhuriyeti'nde...! Ben çok aptalmýþým sevgili dostlar... Bugüne kadar yurt içinde-yurt dýþýnda konuþtuðum insanlara “TÜRKÜM BEN” derken büyük bir onur ve gurur duyardým... Asil bir milletin evladý olmak bana mutluluk verirdi... Ay yýldýzlý bayraðýmý izlerken heyecan duyardým... Tarih kitabýný okurken “NEYMÝÞÝZ BE” diye böbürlenirdim... Yurt dýþýna çýkýp geri döndüðümde topraðýmý öperdim...! “VATANIM BENÝM” DERKEN BU TOPRAK ÝÇÝN CAN VEREN ÞEHÝTLERÝMÝZE DUA EDERDÝM...!

GÜL TURAN'DAN

Þu an þu satýrlarý yazarken bile tedirginim...! “Sonumuz ne olacak?” sorusunu sormadan

DENEMELER

edemiyorum kendi kendime... Ama bilirmisiniz hala

gulturan55@hotmail.com

ümidimi yitirmedim... Ýç düþmanlar çoðalsa da... dýþ güçler daha bir bölmeye çalýþsa da HALA VATANINI SEVEN ÝNSANLAR OLDUÐUNA

SEDAT ÜNAL ÝLE PERDE ARKASI sedat48@hotmail.com

ÝNANIYORUM BEN...! Kalemize doðru bakýyorum AL BAYRAÐIM ne güzel dalgalanýyor... Dosta-düþmana karþý belediye baþkanýmdan bir dileðim var benim... Hani iki kocaman direk diksek... ortasýnada NE MUTLU TÜRKÜM diye yazsak... Geceleyin ýþýl ýþýl yandýðýný görünce TÜRKÝYELÝ... TÜRK olmanýn hazzýný yaþasak...! benim dileðim ve isteðim bu dostlar... Hoþçakalýn...

22 ARALIK 2012 GERÇEK FETHİYE  

Gerçek Haberleri bizimle okuyun...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you