Page 1

PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2013

MEHMET ÖÐRETMEN ÝÇÝN AÐLADILAR

< Öðretmen Mehmet Yücetepe, gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Fethiye Anadolu Turizm Otelcilik Meslek Lisesi uzman öðretmenlerinden Mehmet Yücetepe tedavi görmekte olduðu rahatsýzlýk sonucunda 47 yaþýnda vefat etti. M.TAÞKIN S.3’te

MUÐLA VALÝSÝ GEZÝNTÝ YAPTI < Muðla Valisi Fatih Þahin, Fethiye'de halkýn arasýnda gezerek vatandaþlarla sohbet etti. Beraberinde Kaymakam Ekrem Çalýk ile çarþýpazar gezen Vali Fatih Þahin, belediye banklarýna oturup esnaflarla çay içip yaklaþan turizm sezonu öncesi beklentilerini sordu. Fethiye Balýk Hali'ni gezen Muðla Valisi Fatih Þahin balýkçýlarla sohbet edip, dert ve dileklerini de dinledi. E.CANKUÞ S.7’de

YIL:19 - SAYI: 4289

FÝYATI: 50 Kuruþ

HAYALET KENT YATIRIMCIYA AÇILIYOR < Rumlardan mübadele sonucu kalan metruk haldeki evlerden 300'ünün konaklama tesisi yapýlmasý için ihaleye çýkartýlmasý köyde sevinçle karþýlandý. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Akif Arýcan, Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn tarihi bir adým attýðýný Kayaköy'de Levissi bölgesinin turizme açýlarak bölge ekonomisine kazandýrýlacaðýný ayrýca yerel halkýn beklediði imar planý çalýþmasýnýn bu süreç içerisinde gerçekleþmesinin beklendiðini söyledi. Erdoðan CANKUÞ S.6’da

BEÞÝKTAÞ MAÇ GÝBÝ ÝDMAN YAPTI < Mersin Ýdmanyurdu maçý öncesi Fethiye'de kamp yapan Beþiktaþ'ýn Fethiye Þehir Stadý'ndaki ilk antrenmanýnda taraftarlar futbolcularla fotoðraf çektirmek isterken büyük izdiham yaþandý. Saat 18.00'daki antrenmana tam kadro çýkan Beþiktaþ'ta Mustafa Pekdemek düz koþu yaptý. Erdoðan CANKUÞ S.11’de

BEÞÝKTAÞ TEKNE GEZÝSÝ ÝLE MORAL DEPOLADI < Fethiye'de kamp yapan Beþiktaþ Futbol Takýmý, günü tekne gezintisi yaparak geçirdi. Geziye; Futbol Komitesi Baþkaný Tamer Kýran, Futbol Komitesi Üyesi Ahmet Kavalcý, Erdoðan CANKUÞ S.11’de Teknik Direktör Samet Aybaba ve futbolcular katýldý.


PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2013

SÝYASETÇÝLERÝN MECLÝS TERBÝYESÝ “Ýtin kapmazý, atýn tekme atmazý, fakirin çalmazý olmaz.” Atasözü Parlamenter sistemde meclis konuþmalarý doðuda olsun, batýda olsun çok önemlidir. Hem dinleme, hem örnek alýnma bakýmýndan. Eðer bir ülkede demokrasiden söz ediliyorsa-ki þimdi aðýzlarýnda sakýz gibi dolaþýyor-en kaba ve terbiyesiz suçlama ve savunmalarýn yapýlmasý “demokrasi var ben istediðimi söylerim”e mazeret

www.gercekfethiye.com

olamaz. Demokrasinin ayaklarýndan biri EÞÝTLÝK, diðeri de fikir ve ifade özgürlüðüdür. Bunlar saðlanmýyorsa demokrasiden nasýl bahsediyoruz. Ankara'daki (TBMM) tarihi ve saygý duyulacak bir meclistir. M.Kemal tarafýndan kurulmuþ, SAVAÞ sýrasýnda bile hemen her konuda MECLÝSÝN denetim ve bilgisi altýnda yapýlmýþtýr. Mecliste çok aðýr suçlamalar ve cevaplarý olmuþ, ama meclis görevini yapmaya devam etmiþtir. Zira söz konusu olan VATAN'ýn kurtulmasýdýr… Kýsaca söylemek gerekirse MECLÝS ne pahasýna olursa olsun iþlemelidir. Halbu ki son zamanlarda meclis görevini yerine getiremiyor. Konuþan sanki illa ötekilerin hoþuna gidecekleri þeyleri söylemeye mecburmuþ gibi bir hal ortaya konuyor. Dinlenmiyor, gürültü yapýlýyor, olmazsa tatsýzlýk çýkýyor, kürsüye saldýrýlar baþlýyor. Hatta

TESÝSLER SEZON HAZIRLIÐINDA

Türkiye'nin en önemli tatil merkezlerinden olan Fethiye'nin Ölüdeniz Beldesi'nde tesisler yaklaþan sezon hazýrlýklarýný hýzla sürdürüyorlar. Ölüdeniz Hisarönü ve Ovacýk Mahallelerinde turisttik tesisler yeni turizm sezonu için kendilerini yeniliyorlar. Turistik tesisler ve iþletmeler 15 Nisan'a kadar hazýr hale gelebilmek için gayret sarf ediyorlar. Ölüdeniz'in en önemli eðlence mekanlarýnýn bulunduðu barlar sokaðýndaki iþletmeler turizm sezonunun yaklaþmasý nedeni ile hýzlý bir çalýþmaya girdiler. Yöre de kýþ koþullarýnýn aþýrý yaðýþlý geçmesi nedeni ile inþaat çalýþmalarýný bu aya sarkýtmak zorunda kaldýklarýný söyleyen iþletme sahipleri, “Ne olursa olsun 15 Nisan tarihine kadar hazýr hale geleceðiz” dediler. Yunus Tülü isimli iþletme sahibi, “Bu yýl hava þartlarý nedeni ile sezon hazýrlýklarýnýn geç kaldýðýný belirtip barlar sokaðýmýzda hemen hemen her iþ yeri en kýsa sürede sezona hazýr hale gelecektir” dedi.

konuþmacý tartaklanýyor, yumruklanýyor. (Zavallý Kamer Genç çok çekti bunlardan!..) Ýktidar benim oyum %50, ben istediðimi yaparým, millet benimle diyor. Karþýdakiler de %50, o ne olacak acaba? Üstelik bizler onlarý dövüþen HOROZLAR gibi ibretle seyrediyoruz ve biz sizi ülke sorunlarýný çözmeniz yolladýk, siz lafebeliði ve ilkel görüntüler sergiliyorsunuz. Niye kötü örnek oluyorsunuz diye yakýnýyoruz. Söylenenler öyle çirkin ki. Hain, sapýk, vurguncu, yalancý, talancý, kayýrmacý, namussuz, alçak!... falan. Ýnsan bunlarý iþitince onun maaþý da emekliliði de þaný-þerefi de, onun olsun der, iþini býrakýr. Tartýþýrken seviye bozulunca insanýn midesi bulanýyor. Hemen her gün bunlardan baþka söz iþitmez olduk. Artýk etkisini yitirdi galiba ki bir yenileri,

daha aðýrlarý sürülüyor ortaya…. Batý'da da buna benzer olaylar ve konuþmalar oluyor elbette. Ama oraya (SEN ÞEREFSÝZDÝN, Namussuzsun, sen yalancýnýn birisin!...) demiyorlardýr herhalde. Zira bu laflar öyle yenilir, yutulur laflar deðil. Adeta düello konusu olur oralarda. Sataþmalar daha edebi ve daha NEZÝH oluyor. Mesela bir gün. Churchil bir kadýn vekille oldukça aðýr bir tartýþma yapýyor. Kadýn çok kýzýyor. Dýþarýda dinlenirken (Çörcil'e –okunuþunu yazdým) “Eðer sizinle evlenseydim kahvenize ZEHÝR katardým diyor. Churchil gayet sakin cevap veriyor: “Ben de o kahveyi bir duyumda içerdim…” Þimdi Allah aþkýna bu cevap bizde söylenen namussuz veya þerefsiz sözünden daha aðýr deðil mi? Bir Ýngiliz öyküsü: Bir toplantýda kürsüde bir hatip konuþuyor. Onu dinlemek istemeyen bir sarhoþ vekil

2

toplantýyý terk ederken dönüyor ve hatibe: Sen, diyor, “sen dünyanýn en çirkin kadýnýsýn” Hatip kadýn buna tepki olarak öyle küfür filan söylemiyor ve: “Sen dünyanýn en sarhoþ adamýsýn. Bak yürüyemiyorsun, komaya gireceksin,” diye cevap veriyor. Adam dönüyor: -Olsun. Ben yarýn ayýlýrým!... Þimdi soruyoruz bu espiriler bizdeki harcý alem Þerefsizsin, sensin þerefsiz. Sen müfterisin… filan gibi seviyesiz küfürlerden daha etkili daha sanatkarane deðil mi?.. Bir zamanlar bizim meclisimizde de böyle seviyeli tartýþmalar oluyordu. Faik Ahmet Barutçu adýndaki Trabzon milletvekili konuþurken, en etkili þekilde söylemesini bilir, kimse çýt çýkarmadan dinlerdi. Zira seviyeli idi. Elbette meclisin seviyesi ulusun seviyesi demektir. Herhalde seviyemizi korumamýz gerekiyor…

KAHVALTIDA BÝR ARAYA GELDÝLER < Türkiye Kamu-Sen bünyesinde bulunan Türk Eðitim-Sen Fethiye Ýlçe Temsilciliði tarafýndan Fethiye Öðretmen Evi'nde üyelerin ve ailelerinin katýlýmý ile kaynaþma kahvaltýsý düzenlendi. Üyeler ve aileleri için organize edilen birlik beraberlik ve kaynaþma kahvaltýsýna Muðla Milli Eðitim Teftiþ Kurulu Baþkaný Turgut Tekeli, Fethiye Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yüksel Gültekin, Türk Eðitim-Sen Muðla Þube Baþkaný Mürsel Özata, Fethiye Ýlçe temsilcisi Bünyamin Avcý ile üyeler ve aileleri katýldýlar. Kaynaþma kahvaltýsýnda ayrýca Türk Eðitim Sen Fethiye Ýlçe Temsilciliðinin Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri de tanýtýldý. Türk Eðitim Sen Fethiye Ýlçe Temsilciliðine Bünyamin Avcý getirilirken Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Ercan Okyay, Yüksel Uysal, Mehmet Gönen ve Süleyman Kýrlý yönetim kurulu üyeliðine getirildiði belirtildi. Sohbet ortamýnda gerçekleþen kahvaltý programý ile ilgili olarak bilgi veren Türk Eðitim Sen Fethiye Temsilcisi Bünyamin Avcý “ Yeni ve kaynaþmak için bir kahvaltý Yönetim olarak üyelerimizle ve programý düzenledi. Fethiye'de 600'ün ailelerin katýlýmýyla birlik, beraberlik üzerinde üyemiz bulunmasýndan

dolayý bu kahvaltýyý guruplar halinde yapýyoruz. Geçtiðimiz hafta birincisini düzenlemiþtik bu hafta ise ikincisini

düzenliyoruz. Önümüzdeki haftalarda da bu kahvaltýlarýmýz devam edecektir” dedi.


PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

3

MEHMET ÖÐRETMEN ÝÇÝN AÐLADILAR RECEP AKDAÐ TRAFÝK KAZASINDA YARALANDI < Fethiye'deki trafik kazasýnda yaralanan motosiklet sürücüsü Recep Akdað'ý kaský korudu. Fethiye'de Yenimahalle, Turgut Özal Bulvarý'nda meydana gelen trafik kazasýnda motosiklet sürücüsü yaralandý. Mehmet Yýldýzoðlu yönetimindeki 48 F 8239 plakalý kamyonet aniden “U” dönüþü yapýnca ayný yönden gelen Recep Akdað (23)'ýn kullandýðý motosiklet bu kamyonete çarptý. Motosikletten kazada çarpmanýn etkisiyle fýrlayan Recep Akdað yaralandý. Kask taktýðý için kazayý hafif atlatan Recep Akdað, 112 acil ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlýp, tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili soruþturmayý Emniyet Müdürlüðü Trafik Ekipleri sürdürdü.

< Öðretmen Mehmet Yücetepe, gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Fethiye Anadolu Turizm Otelcilik Meslek Lisesi uzman öðretmenlerinden Mehmet Yücetepe tedavi görmekte olduðu rahatsýzlýk sonucunda 47 yaþýnda vefat etti. Aslen Ordu'lu olan ve uzun yýllar Fethiye'de öðretmenlik yapan Mehmet Yücetepe, çok sevdiði öðrencileri ve öðretmen arkadaþlarý tarafýndan gözyaþlarý içersinde ebediyete uðurlandý. 3 çocuk babasý olan Mehmet Yücetepe; Fethiye devlet hastanesi hemþirelerinden olan eþi Filiz Yücetepe'nin köyü Kayaköy; köy mezarlýðýnda topraða verildi. Merhum öðretmen Mehmet Yücetepe, 11 aydan bu yana görev yapmýþ olduðu Fethiye Anadolu Turizm Otelcilik Meslek Lisesi'nde bir tören düzenlendi. Fethiye Ýlçe Emniyet Müdürü Yüksel Gültekin ve yoðun katýlýmýn olduðu törende Mehmet Yücetepe'yi öðrencileri, öðretmen arkadaþlarý, yakýnlarý ve sevdikleri yalnýz býrakmadýlar. Kendisi için taziye defteri açýlan öðretmenlik hayatý anlatýldý. Daha sonra okul öðrencileri ve öðretmenleri törende; ilk önce Mehmet adýna; Gürhan Aytan adlý öðrenci ile Yücetepe'nin öz geçmiþi okunup,

bir öðretmen tarafýndan duygu dolu konuþmalar yapýldý. Okul bahçesinde düzenlenen törenden sonra Mehmet

Yücetepe öðretmen; Yeni Cami'de kýlýnan cenaze namazý sonrasý Kayaköy Mezarlýðý'nda defnedildi.


PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

4


PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

5


PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

6

HAYALET KENT YATIRIMCIYA AÇILIYOR Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Akif Arýcan, komisyon üyeleri ile birlikte Kayaköy Cin Bal'da kahvaltýlý bir toplantý düzenleyerek, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler aktardý. 1924 yýlýnda Yunanistan ile yapýlan mübadeleden 2013yýlýna kadar kaderine terk edilen hayalet köy olarak bilinen Kayaköy nihayet kültür ve tarih mirasý olarak insanlýða ve ekonomiye kazandýrýlacak. UNESCO tarafýndan Uluslararasý Barýþ veDostluk Köyü olarak proje geliþtirilmek istenen ancak gerçekleþmeyen Kayaköy'de Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Dýþiþleri Bakanlýðý arasýndaki yetki çatýþmasýna baðlý olarak baþlayan bazý dava süreçleri halkýn beklentilerinin gerçekleþememesine neden olurken kaçak yapýlaþmasýnýn artmasýna neden oldu. Vatandaþlar, imar planý olmamasý nedeni ile çocuklarýna ev ve iþyeri yapamazken gençlerin köyden göç etmesi nedeni ile düðünlerde yapýlmaz oldu. Kayaköy'ün en önemli sorunu olan yýllardan beri çözülemeyen imar planýnýn yapýlabilmesi için Kayaköy Muhtarý Mustafa Karagöz, Keçiler Köyü Muhtarý Ercan Gökçe, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Akif Arýcan, Þehir Plancýsý Ercan Çýnaroðlu, Mimarlar Odasý Temsilcisi Ulaþ Arýkan, Ak Parti Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Burhanettin Tuna'dan oluþan komisyon Muðla Valisi Fatih Þahin, Kültür ve Turizm Bakanlýðý ve Çevre ve Þehircilik Bakanlýklarýnda görüþmeler yaptý. Kayaköy'deki Kültür ve tarih mirasý olan hayalet evlerin turizme ve ülke ekonomisine kazandýrýlmasý için yapýlacak çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasýný isteyen komisyon üyeleri imar sorununun da çözüme kavuþturulmasýný

< Rumlardan mübadele sonucu kalan metruk haldeki evlerden 300'ünün konaklama tesisi yapýlmasý için ihaleye çýkartýlmasý köyde sevinçle karþýlandý. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Akif Arýcan, Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn tarihi bir adým attýðýný Kayaköy'de Levissi bölgesinin turizme açýlarak bölge ekonomisine kazandýrýlacaðýný ayrýca yerel halkýn beklediði imar planý çalýþmasýnýn bu süreç içerisinde gerçekleþmesinin beklendiðini söyledi.

istediler. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ile olan dava sürecini durdurup komisyon üyelerinin verdiði rapor neticesinde kamu bürokrasisinin Kayaköy sorununa bakýþ açýsý deðiþirken Levissi Bölgesi ile Ova kesiminin sorunlarýný bir birinden ayýrdý. Kültür ve Turizm Bakanlýðý 26 Mart Salý günü Levissi bölgesi için ihale açtý. Ýhale þartnamesine 300 yataklý bir konaklama tesisi yapýlmasý, geri kalan alanýn üçte ikisinin de ihaleyi alan firma tarafýndan restorasyonunun yapýlarak yerel halkýn kullanýmýna açýlmasý þart koþtu. Fethiye

Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Akif Arýcan Kayaköy'de komisyon üyeleri ile birlikte yaptýðý açýklamada Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn attýðý bu tarihi adým ile Kayaköy'ün Levissi bölgesi turizme açýlarak bölge ekonomisine kazandýrýlacak. Eþsiz bir tarih ve kültür mirasýnýn korunmasý konusunda duyarlý bir yaklaþým sergileyerek bu alan yerel halk baþta olmak üzere sanatçýlar, bilim insanlarý ve tüm insanlýðýn kullanýmýna sunulacak. Ýyice yýkýlmýþ ve tahrip olmuþ durumdaki evlerin 300 yataklý bir konaklama tesisine dönüþmesi Kayaköy

www.atlantiktel.com Estetiktir

Dayanýklýdýr

Fikret KOYUNCU 0532 785 12 25

Tel Örgü, Demir Doðrama, Arsa Çevreleme, Beton Direk

Kolay monte edilir

Kolay Taþýnýr

Uzun Ömürlüdür

Panel Çit, Jiletli Tel, Dikenli Tel, Ýnþaat, Peyzaj, Bahçe

Adres: Gökalan Mevkii Çevre Yolu Çalýca-FETHÝYE

Tel: 0252 646 44 04

ve Fethiye adýna yeni bir marka yaratacaðýna inanýyorum. Ýhaleye 4-5 firmanýn katýlmýþ olduðunu öðrendik. Tekliflerin deðerlendirilmesinin ardýndan Kayaköy'de 80 yýldýr beklenen hizmet gerçekleþecektir. Böylece ülke ekonomisine önemli bir yatýrým kazandýrýlacaktýr” dedi. Kayaköy'deki doðal sitlere iliþkin planlardaki gencelmeyi tabiat varlýklarý koruma kurulu yapmaktadýr” diyen Akif Arýcan, “Bu aþamanýn tamamlanmasýnýn ardýndan ova kesiminin tamamýný kapsayan bir imar planý söz konusu olabilecektir. Kayaköy'ün imar planý ile

ilgili bu süreç tamamlanana kadar bizler komisyon olarak konunun yakýn takipçisi olacaðýz” diyerek bu güne kadar destek veren bakanlar ve milletvekilleri ile bürokratlara teþekkür ederim” þeklinde konuþtu. Kayaköy Muhtarý Mustafa Karagöz ise “Son bir yýldan buyana Kayaköy'ün sorunlarýnýn çözümü için 7 kiþilik komisyonla beraber Fethiye- MuðlaAnkara hattýnda çalýþma yapýyoruz. Aþama aþama sorunlar çözümleniyor. Kayaköy'ün imar planý ile ilgili sorununun çözümlenmesini bekliyoruz” þeklinde konuþtu.


PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

7

MUÐLA VALÝSÝ GEZÝNTÝ YAPTI ÝLÇE SEÇMELERÝ TAMAMLANDI Türkiye Satranç Federasyonu ve Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan ortaklaþa yürütülen Fethiye'deki Satranç þampiyonasý tamamlandý. Yapýlan yarýþmada finale yükselen Satranç takýmlarý önümüzdeki günlerde yapýlacak olan Türkiye Finaline katýlma hakkýný da elde etmiþ oldular. Fethiye Vali Recai Güreli Ýlkokulu'nda gerçekleþtirilen satranç turnuvasýna 32 takým katýldý. 5 Ocak 2013 tarihinde baþlayan turnuva, 31 mart tarihinde son bulacak. Finale kalan takýmlar 1623 Nisan tarihlerindeki Türkiye Finallerine katýlacak. Konuyla ilgili olarak bilgi veren Türkiye Satranç Federasyonu Fethiye Ýlçe Temsilcisi Osman Yavuz “Türkiye Satranç Federasyonunun Faaliyeti olan Türkiye çocuk Satranç Ligi, Türkiye Yýldýzlar Satranç Ligi olmak üzere yarýþmalar iki ayrý gurupta yapýlýyor. Fethiye'de toplam 32 takým bu guruplarý oluþturdular. 5 Ocak 2013 tarihinde baþlayan turnuva 31 Mart 2013 Tarihi itibari ile sona eriyor. Finale kalan takýmlar 16-23 Nisan tarihleri arasýnda yapýlacak olan Türkiye Finallerine katýlma hakkýný elde etmiþ olacaklardýr” þeklinde konuþtu.

< Muðla Valisi Fatih Þahin, Fethiye'de halkýn arasýnda gezerek vatandaþlarla sohbet etti. Beraberinde Kaymakam Ekrem Çalýk ile çarþýpazar gezen Vali Fatih Þahin, belediye banklarýna oturup esnaflarla çay içip yaklaþan turizm sezonu öncesi beklentilerini sordu. Fethiye Balýk Hali'ni gezen Muðla Valisi Fatih Þahin balýkçýlarla sohbet edip, dert ve dileklerini de dinledi.

Çarþý-pazar dolaþýrken Muðla eski milltevekillerinden Ali Hilmi Döðerli ile karþýlaþan Vali Fatih Þahin bir süre görüþerek babasýna ait tarihi odasýnda bilgi aktardý. Uzun zamandýr Fethiye'ye gelemediðini söyleyen Vali Fatih Þahin, “Fethiye ülkemizin önemli bir turizm merkezidir. Bulunduðu konumunda daha iyiye nasýl gelir bunun çalýþmalarýný yapýyoruz. Babadað'da ilk adým atýldý. Teleferik projesi umarým yakýnda gerçekleþecektir. Kayaköyün'de turizme açýlabilmesi için önemeli bir mesafe kaydedildi. Orasý yatýrýmcýya açýlacak. Metruk binalar butik otel restoran ve kafeye dönüþtürülüp iþletilecek. Bir bölümü ise aynen kalacak. Ölüdeniz'in alt yapýsýyla ilgili olarak 2013 yýlýnda önemli bir ödenek bekleniyor. Muðla'da yeni bir ilçeye dönüþtürülen Seydikemer'e yaz kararnamesinde Kaymakam atanacaktýr. Fethiye Telmessos Tiyatrosu restorasyon iþlemi devam etmektedir. Fethiye'nin çehresini deðiþtirecektir” dedi. MUÐLA VALÝSÝ SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARIYLA YEMEKTE BULUÞTU Muðla Valisi Fatih Þahin, Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk tarafýndan sivil toplum kuruluþlarý baþkanlarý için düzenlenen yemeðe katýlarak bilgi alýþveriþinde bulundu. Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk ile birlikte kordonboyu, Beþkaza Meydaný

ve Uður Mumcu Parký'nda gezinti yapan Vali Fatih Þahin, iki gencin rep dansýný izleyip bir de alkýþ tuttu. Kordon boyunca Fethiye Körfezi kýyýsýnda gezerek Boðaziçi rRestaorant'taki yemeðe geçen Vali

Fatih Þahin ilçedeki sivil toplum kuruluþlarý baþkanlarý ile görüþüp dert ve dileklerini de dinledi. Vali Þahin yaptýðý açýklamada; “Fethiye Kaymakamýnýn düzenlediði bu yemekte sivil toplum kuruluþlarýnýn

baþkanlarýyla bir arada olmaktan onlarla görüþmekten çok mutlu oldum. Her birisi Muðla'da bizi ziyaret etmiþlerdi. Bir anlamda onlara iadei ziyarette bulunarak dert ve isteklerini de dinledim” dedi.


PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

8


PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2013

ELEMAN ÝLANI Ölüdeniz’deki otelimizde çalýþtýrýlmak üzere iyi derecede Ýngilizce bilen bay resepsiyon görevlisi, garson, komi, barmen ve barboy aranmaktadýr. Müracaat telefon:

0252 617 00 13

ELEMAN ÝLANI Hisarönü'nde bulunan 5 Yýldýzlý Green Forest Tatil Köyü'nde çalýþacak tecrübeli meydan ve kat görevlisi alýnacaktýr…

Baþvurular için bize ulaþýnýz... 0 530 690 97 07 : 0 252 616 70 01

Gsm: Tel

ELEMAN ÝLANI Hisarönü’ndeki Sea Breeze Hotel de çalýþtýrýlmak üzere aþaðýdaki özelliklerde elemen alýnacaktýr. *Resepsiyonist, Gececi Teknik, Gece Bekçisi, Aþçý Yardýmcýsý, Aþçý yamaðý.

www.gercekfethiye.com

9

6 KÝÞÝK KADRO ÝÇÝN 197 BAÞVURU Adalet Bakanlýðý tarafýndan üçü Fethiye Adliyesinde üçü de Ortaca Adliyesi'nde olmak üzere toplam 6 sözleþmeli zabýt katibi alýmý için 197 kiþi baþvuruda bulundu. Sözleþmeli zabýt takipliði için baþvuruda bulunan 197 kiþi için Fethiye Adliyesinde uygulama sýnavý gerçekleþtirildi. Fethiye Adliyesi için alýnacak olan 6 sözleþmeli zabýt katipliði için adalet komisyonlarýnca yapýlacak uygulamalý sýnav ve sözlü sýnava, 2012 yýlý Kamu Personeli Seçme Sýnavlarýnda (KPSS–2012), lisans mezunlarý için KPSSP3, ön lisans mezunlarý için KPSSP93, ortaöðretim mezunlarý için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarý puan alanlar ve 35 yaþýný bitirmeyen 197 kiþi baþvurdu. Guruplar halinde sýnav salonuna alýnan memur adaylarý bir hafta sonra yapýlacak mülakata katýlabilme hakký elde etmek için üç dakika içerisinde

< Fethiye Adliyesi'ne alýnacak olan 6 sözleþmeli zabýt katipliði için 197 kiþi baþvuruda bulundu. Baþvuruda bulunan adaylar için hafta sonu üç dakikada 90 kelime yazýp yazamadýklarýný belirlemek için uygulama sýnavý düzenlendi. Uygulama sýnavýný baþarý ile geçen adaylar sözlü sýnava katýlma hakký elde ettiler.

yanlýþsýz olarak 90 kelime yazabilmek olan sözlü sýnava katýlmaya hak için ter döktüler. Baþarý gösteren aday- kazandýlar. Sözlü sýnavda da baþarýlý lar 6 Nisan Cumartesi günü yapýlacak olan adaylar içerisinde alýnacak olan

6 sözleþmeli zabýt kâtibinin 3 tanesi Fethiye Adliyesi'nde 3 tanesi de Ortaca Adliyesi'nde görevlendirilecek.

ESKÝ ÇOCUK OYUNLARI UNUTTURULMUYOR

Bugüne kadar ismini izci grubu, satranç gibi faaliyetleriyle duyuran Çalýca Ýlkokulu yine baþarýlý bir M ü r a c a a t l a r þ a h s e n v e y a çalýþmaya imza attý. Unutulmaya 0 2 5 2 6 1 6 7 7 1 4 1 5 yüz tutan çocuk oyunlarýnýn n u m a r a l ý t e l e f o n a y a p ý l a b i l i r . hatýrlanmasý için öðrencilerden mendil kapmaca ekibi kuruldu. Ekibin kaynaþmasý için Denizatý Restaurant'ta bir sabah kahvaltýsý organize edilirken, kahvaltýya Ýþyerimize satýþ elamaný alýnacaktýr. Fethiye Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yüksel Gültekin, þube müdürleri, ULUSOY KARDEÞLER Okul Müdürü Alim Yörük, öðrenci NEW HOLLAND BAYÝÝ velileri katýldýlar. Ekip Lideri 0252 646 4645 öðretmen Üzeyir Çetin katkýda Müracaat: bulunanlara birer buket çiçek takdim 0532 283 9855 ederken, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yüksel Gültekin böyle bir ekip kurulmasý nedeniyle okul yöneticilerine teþekkür etti. Gaffar Okkan Caddesi Sultan Pastanesi Kahvaltýda konuþan ekip lideri üstü 1. kat 300m2, 2. kat 300 m2, 3. kat Üzeyir Çetin, “Çocuk oyunlarýnýn 300 m2, 4. kat 200 m2 dershane unutulmamasý için böyle bir ekip için uygun bina kiralýktýr. kurduk. Ekibimize ve bu kahvaltýda 0533 471 80 82 / 613 63 35 emeði geçen herkese teþekkür ederim” dedi.

= Teknolojinin artmasýyla birlikte çocuk oyunlarý unutulmaya yüz tutarken, Çalýca Ýlkokulu oyunlarýn unutulmamasý için mendil kapmaca oyun ekibi kurdu.

ELEMAN ÝLANI ELEMAN ÝLANI

KÝRALIK BÝNA

PAZAR HARÝÇ GÜNLÜK ÇIKAN SÝYASÝ GAZETE

YEREL SÜRELÝ YAYIN

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ BULUT YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Sýdýka (Zeybek) KÖLEMEN MUHABÝRLER : Mustafa TAÞKIN - Halil AKIN - Murat YALÇIN SPOR HAB. : Erdoðan CANKUÞ SAYFA EDÝTÖRÜ : Serpil CÜCEMEN BASKI: Uygun Matbaacýlýk Ýsmail YAVAÞ Sanayi Sitesi 254 Sk. No: 7 Fethiye/MUÐLA -Tel: 0542 806 78 32

Tel&Fax: 612 85 00 e-mail: info@gercekfethiye.com - fethiye@gercekfethiye.com

ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar (st/cm) : 8,40 TL Kongre Ýlanlarý : 30,00 TL Tüzük Ýlaný (A4 Sayfa) : 25,00 TL Zayi Ýlanlarý : 15.00 TL Reklamlar (st/cm) : 75 Krþ

ABONE ÜCRETLERÝ: Yýllýk : 110,00 TL 6 Aylýk : 55,00 TL 3 Aylýk : 30,00 TL Aylýk : 10,00 TL

Eski tarihli gazete: 1,00 TL Fiyatlara KDV dahil deðildir. KDV oraný abonelerde %1, reklamlarda %18’dir. Ýdari Büro: Atatürk Caddesi LÝKYA ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No: 306/ FETHÝYE Kuruluþ Tarihi: 3 Eylül 1993 Neþredilen yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Bu Gazete Basýn Ahlak Yasasýna, Ulusal çýkarlara ters haber yayýmlamamayý taahhüt eder.

Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yüksel Gültekin, “Ýzci, Tema, satranç

deyince aklýmýza Çalýca geliyor. Yine güzel bir ekip oluþturulmuþ.

Kendilerini kutluyorum” ifadelerini kullandý.


PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

10

ÝKÝ TAKIMI KAHVALTIDA BULUÞTURDU DÜÞ SOKAÐI SAKÝNLERÝ MÜZÝK ZÝYAFETÝ ÇEKTÝ Düþ Sokaðý Sakinleri Grubu Fethiye'de hayranlarýna unutamayacaklarý bir müzik ziyafeti çekti. Murat Yýlmazyýldýrým ve Murat Çelik tarafýndan 1993 yýlýnda kurulan ve profesyonelliðe adým atan Düþ Sokaðý Sakinleri Grubu Fethiye'deki hayranlarýna unutamayacaklarý bir gece yaþattý. Vale Bistro'da sahneye çýkan Düþ Sokaðý Sakinleri Grubu bir birinden düzel solu albümlerden þarkýlar okurken hayranlarý da bu þarkýlara eþlik ettiler. Yelkenin gözyaþlarý, göz yaþý aðacý seni çaðýrýyor, ada kýrýk yelken, aþký alem ve düþ sokaðý albümlerinden þarkýlar seslendiren Murat Yýlmazyýldýrým ve Murat Çelik hayranlarýna adeta müzik ziyafeti çektiler. Düþ Sokaðý Sakinleri'nin konseri yaklaþýk 2 saat sürdü.

CHP Ýlçe yönetimi; 2. Amatör C Grubunda þampiyonluk yolunda ilerleyen Çamköyspor ile yine ayný grupta oynayan Esenköyspor'u kahvaltý etkinliðinde bir araya getirdiler. Kahvaltý sonrasý her iki takým sporcularý ve yöneticileri, CHP Fethiye Ýlçe Yönetimi ile birlikte toplu fotoðraf çektirdiler. Çamköyspor Kulübü Baþkaný Ýbrahim Çalha, “Öðleden sonra Fethiyemizin takýmlarýndan Esenköyspor ile maçýmýz vardý. Maç öncesi Emrah baþkan bizi bir kahvaltýda bir araya getirdi. Bizlere yardým ve desteklerini esirgemeyen CHP ilçe baþkaný Emrah Doðu'ya ve CHP heyetine kulüp ve þahsým olarak çok teþekkür ediyorum. Maç öncesi baþlayan dostluðun maç sonrasýnda da devam edeceðine inanýyoruz ve bekliyoruz” dedi. Esenköyspor Kulüp baþkaný Kenan Baran'da açýklamasýnda “Burada þu anda çok güzel bir olay yaþamaktayýz. Her iki kulübümüzün sporcularý, teknik heyeti ve yöneticileri olarak bir aradayýz. Öðleden sonrada bir lig karþýlaþmasýnda karþý karþýya geleceðiz. Belki dünya tarihinde bir ilk yaþanacak. Ýki takým CHP'nin organize ettiði kahvaltý programýnda bir araya geldiler. Maç öncesi baþlayan dostluðun sahada da devam etmesini istiyoruz. Çok teþekkür ederim” dedi. Ýki takýmý maç öncesi buluþturan Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye Ýlçe Baþkaný Emrah Doðu, “Her iki takýma

< Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye Ýlçe Baþkaný Emrah Doðu'dan fair play'e örnek olacak bir davranýþ gerçekleþti. Baþkan Emrah Doðu ayný gün lig maçý yapacak olan iki futbol takýmýný kahvaltýda buluþturdu.

çok teþekkür ediyorum. Bu belki bu güne kadar görülmemiþ bir olay, Fair Playlik bir buluþmadýr. Bu Fethiye insanýnýn demokrasiye ve kardeþliðe olan inancýnýn en büyük örneðidir. Ýki bölge takýmý öðleden sonra lig karþýlaþmasýnda karþý karþýya gelecek

ama sayýlý saatler önce ayný çatý altýnda, ayrý forma renklerinde bir kahvaltýda buluþuyorlar. Ben herkese çok teþekkür ediyorum. Sporun siyaseti olmaz. Bu buluþmalar siyasetin üzerinde olan buluþmalardýr. Her iki takýmada çok teþekkür ediyorum. Bu

Fethiye halkýnýn insanlýða karþý olan duyarlýlýðýnýn göstergesidir” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye Ýlçe Baþkaný Emrah Doðu, daha önce de Apaçi Taraftar Gurubu'na ardýndan da Günlükbaþýspor'a da yemek ve kahvaltý ikramýnda bulunmuþtu.


PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

11

BEÞÝKTAÞ MAÇ GÝBÝ ÝDMAN YAPTI Futbolcularýn sahaya geliþinde Fethiyespor Kadýn Kollarý Baþkaný Güler Alpman, Teknik Direktör Samet Aybaba'ya çiçek sunarken, 2 bine yakýn taraftar bir buçuk saat süren antrenmanýn zaman, zaman meþaleler yakarak tezahüratlar yaparak sonuna kadar izledi. Taraftarlar hemen her futbolcuyu tiribüne çaðýrýp, üçlük çektirirken tüm ýsrarlara raðmen Fernandes, Almeýda, Holosko gitmedi. Isýnma ve istasyon çalýþmalarýnýn ardýndan kanatlardan yan pas ve þut çalýþmasý yapan Beþiktaþlý futbolcular idmaný yarý saha çift kale maçla kapattýlar. Taraftarlar her topun kaleye gidiþinde büyük coþku yaþarken idman sonrasý takým otobüsüne biniþte güvenlik ekipleri ve çevik kuvvet polisleri futbolcularý hayranlarýnýn elinden güçlükle kurtarýp otobüse bindirdiler. Öte yandan Beþiktaþ Futbol Takýmý, Ece Saray Marina Resort'taki kampýn ikinci gününde tekne gezisine çýktý. Siyah-beyazlý futbolcularýn, Mersin Ýdman Yurdu maçý öncesi moral ve motivasyonunun artýrýlmasý için Fethiye Körfezi'nde tekne gezisi gerçekleþtirildi. Fethiye'nin cennet

< Mersin Ýdmanyurdu maçý öncesi Fethiye'de kamp yapan Beþiktaþ'ýn Fethiye Þehir Stadý'ndaki ilk antrenmanýnda taraftarlar futbolcularla fotoðraf çektirmek isterken büyük izdiham yaþandý. Saat 18.00'daki antrenmana tam kadro çýkan Beþiktaþ'ta Mustafa Pekdemek düz koþu yaptý.

halde döndüler. koylarýný gezen siyah-beyazlý kafile Beþiktaþ takýmý Pazar günü sabah bu geziden oldukça moral depolamýþ

yaptýðý idmanýn ardýndan özel uçakla Dalaman'dan Adana'ya uçtu.

BEÞÝKTAÞ TEKNE GEZÝSÝ ÝLE MORAL DEPOLADI Sabah saatlerinde Ece Saray Marina Resorttan tekne ile Fethiye körfezine açýlan Beþiktaþ Futbol Takýmý Mersin Ýdmanayurdu maçý öncesi moral depoladý. Tekne gezisinde keyifli anlar yaþayan futbolcular Fethiye'nin cennet koylarý önünde bol bol hatýra fotoðrafý çektirdi. Beþiktaþ'ýn çýktýðý tekne gezintisinde Kondisyoner Ersin Aka'nýn doðum günü teknede kesilen pastayla kutlandý. Aka, doðum günü pastasýný kaptan Ýbrahim Toraman ile birlikte kesti. Futbolcular tekne gezisi sýrasýnda turunç Muarý'nda Osman'ýn yerinde çay içerek çam kokularý arasýnda gezintide yaptý. Öte yandan Filip Holosko, BJK TV'ye özel açýklamalarda bulundu. Filip Holosko kamp ve sezon deðerlendirmesi yaptý. Filip Holosko, “Mersin ÝY ile zor bir maç oynayacaðýz. 4 gün önce kampa girmek çok iyi oldu. Fethiye'ye ilk kez geldim. Keyifli bir çalýþma ortamý var. Mersin ÝY maçýndan üç puanla ayrýlýp tekrar yükseliþe geçmek istiyoruz. Ýniþli çýkýþlý bir ikinci devre yaþýyoruz. Sezonun bitmesine 8 hafta kaldý. Kendi sahamýzda þanssýz maçlar kaybettik. Þampiyonluk iddiamýz devam ediyor. Önümüzdeki maçlarda goller bulup takýma destek olmak istiyorum. Kim

< Fethiye'de kamp yapan Beþiktaþ Futbol Takýmý, günü tekne gezintisi yaparak geçirdi. Geziye; Futbol Komitesi Baþkaný Tamer Kýran, Futbol Komitesi Üyesi Ahmet Kavalcý, Teknik Direktör Samet Aybaba ve futbolcular katýldý.

atarsa atsýn önemli olan goller atýp 3 puanlarý toplamak ve zirveye yükselmek. Sezon baþýnda ben de herkes gibi 'Feda' yaptým ve bundan hiçbir piþmanlýk duymadým. Çok iyi bir sezon geçiriyorum. Allah yardýmcý oluyor sakatlýk yaþamadým” diyerek, “Genç oyuncularýn gelecek

sezon takýma çok büyük fayda vereceklerine inanýyorum. Ýyi bir takým ruhu yakaladýk. Baþarý için arkadaþlýk, birliktelik çok önemli. Zor bir sezonda takým ruhunu sahaya yansýttýk. Ýlk yarýda faydalanamadýðýmýz arkadaþlarýmýz aramýza dönüyor ve

rekabet artýyor. Þu anda çok iyi bir yedek kulübemiz var. Mersin ÝY ve Bursaspor ile zorlu yabancý saha maçlarý oynayacaðýz. Amacýmýz iki maçtan da galibiyetle dönmek. Bursaspor'a þansým tutuyor. Taraftarlarýmýza o maçta gol hediye edeceðime inanýyorum.

Türkiye'nin her noktasýnda taraftarlarýmýz yanýmýzda ve bizi coþkuyla destekliyorlar. Taraftarlarýmýzýn antrenmanýmýzý bile meþalelerle tezahüratlarla izlemesi bunun en güzel göstergesi. Onlara þampiyonluk armaðan etmek için her þeyi yapacaðýz” diye konuþtu.

3


FETHÝYESPOR 1 PUAN ÇIKARTTI < Fethiyespor 27'nci hafta karþýlaþmasýnda deplasmanda Polatlý Bugsaþspor ile karþýlaþtý. 86.dakikada penaltý golüyle 1-0 maðlup duruma düþen Fethiyespor 4 dakika sonra Onur Okan'ýn attýðý penaltý golü ile sahadan 1-1 beraberlikle ayrýldý. Zorlu karþýlaþmadan 1 puan çýkartan Fethiyespor puanýný 43'e yükseltti. Yenikent Asaþ Stadýnda oynanan maçý Muðla Milletvekili Ali Boða ile þuan Ankara'da görev yapan Fethiyespor Askerlik Þubesi eski Baþkaný Fatih Yýlmazezicioðlu da protokol tribününden maçý izledi. 2010-2011 ve 20112012 sezonlarýndaq lacivert-beyaz formayý giyen Fethiyespor'un aeski kaptanlarýndan ve þuan Çamlýdere Þekerspor'da yer alan Abdullah Apak da takýmýn bay olduðundan dolayý Bugsasþpor-Fethiyespor maçýný Fethiye'den gelen ve Ankara'da yaþayan Fethiyespor'lularýn oluþturduðu yaklaþýk 100 kiþilik grupla birlikte tribünden izledi. 86.dakikada Polatlý Bugsaþspor'un kullandýðý korner atýþýnda topun Türker'in eline çarptýðýna karar veren hakem penaltý noktasýný gösterdi. Polatlý Bugsaþspor'da penaltý atýþýný Abdullah

1-1

Gün gole çevirdi. Penaltý golünün etkisini kýsa sürede üzerinden atan Fethiyespor rakip ceza sahasý içerisinde etkili olmaya baþladý. Maçýn 90'ýncý dakikasýnda ceza sahasý içerisinde topla buluþan Cem Atan kalecinin müdahelesiyle yerde kaldý ve hakem bir kez daha penaltý kararý verdi. Fethiyespor'da penaltýyý Onur Okan gole çevirirken Fethiyespor önemli karþýlaþmadan 1 puan çýkarttý ve zirve mücadelesini sürdürdü. Fethiyespor'da sarý kart cezalýsý Sabri Gümüþsoy Bugsaþspor karþýsýnda kadroda yer almadý. Fethiyespor 3 Nisan Çarþamba günü Fethiye Þehir Stadýnda oynanacak karþýlaþmada Ünyespor'u konuk edecek. Fethiyespor 7 Nisan Pazar günü de deplasmanda Çankýrýspor ile karþýlaþacak. Polatlý Bugsaþspor:1 - Fethiyespor:1 Stad: Yenikent Asaþ Stadý Hakemler: Hakan Akmýsýr, Sebahattin Ayvazoðlugil, Sercan Ertemçöz Polatlý Bugsaþspor: Ercüment Kafkayalý, Volkan Altýnsoy, Efe Can Çölbekler, Ahmet Güven, Mustafa Er, Cebrail Karayel, Ýsmail Türk, Mehmet Erdem Uðurlu, Ali Kuleli, Emre Özivgen (66.dakika Emrah Çetin). Fethiyespor: Ozan Öztürk, Necdet Kaba, Sabri Turgut, Yaþar Kabakçý, Bülent Kalecikli, Murat Türkkkan, Uður Aktaþ (85.dakika Tolga Yýldýz), Onur Okan, Halil Karataþ (79.dakika Cem Atan), Ekrem Sarýçam, Emre Öztürk (74.dakika Türker Demirhan) Sarý Kartlar: 25.dakika Volkan Altýnsoy, 75.dakika Ahmet Güven (P.Bugsaþspor) 21.dakika Onur Okan, 31.dakika Halil Karataþ, 69.dakika Ekrem Sarýçam (Fethiyespor) Goller: 86.dakika Abdullah Gün (Penaltý-P.Bugsaþspor) 90.dakika Onur Okan (Penaltý-Fethiyespor)

gerçek fethiye 1 nisan  

Fethiye nin gercek haberleri