Page 1

PAZARTESÝ 17 HAZÝRAN 2013

YIL:19 - SAYI: 4354

FÝYATI: 50 Kuruþ

En Acý Babalar Günü < Fethiye'de zaman, zaman deðiþik barlarda Dj'lik yapan genç geçirdiði trafik kazasý sonucu hayatýný kaybederken gencin babasý “babalar gününde” en büyük acýyý yaþadý. 3 Haziran Pazartesi günü sabaha karþý saat 05.45 sýralarýnda bir arkadaþý ile birlikte 48 PB 285 plakalý motosikletle Ölüdeniz Beldesinde çalýþtýðý bardan Fethiye'ye doðru gelirken dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek aðýr yaralanan 19 yaþýndaki DJ Kenan Uras kaldýrýldýðý Fethiye Devlet Erdoðan CANKUÞ S.4’de Hastanesi Yoðun Bakým Servisi'nde hayatýný kaybetti.

DÜÐÜNDEN ZEYNEP DÝZDAR'A DOMATES TAÞIYAN OTOMOBÝLE BÝR BAÞKA OTOMOBÝL ÇARPTI

Fethiyespor'un 2015 Hedefi Süper Lig < PTT 1.lige yükselen Fethiyespor þampiyonluk balosunda hedefi de belirledi. Lacivert- beyazlýlar 201314 sezonunda PTT 1.ligde kalacak ve 2015 yýlýnda süper lige çýkacak. Fethiyespor'un Akhisarspor'u model olarak alacaðý da açýklandý. Erdoðan CANKUÞ S.11’de

< Fethiye'de meydana gelen trafik kazasýnda domates taþýyan otomobile bir baþka otomobil çarptý. Domatesler yola saçýlýrken, kazada yaralanan iki kiþi hastaneye kaldýrýldý. Mustafa TAÞKIN S.4’de

< Fethiye'de eðlencenin merkezi olan Ölüdeniz Hisarönü'ndeki Zombie Bar'da sahneye çýkan Zeynep Dizdar'ýn þarkýlarýna gelin damatta eþlik etti. E.CANKUÞ S.2’de

CHP’li Milletvekilinin Oðlunun Düðününe Gürsel Tekin de Katýldý < CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir oðlunu Göcek'te eðlenceli bir düðünle evlendirdi. Düðüne CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gürsel Tekin de katýlýrken, gelin ve damat Taksim Gezi Parký olaylarý ile ilgili birer konuþma yapýp barkovizyonda gezi parký eylemleri ile ilgili videoyu da düðüne katýlanlarla birlikte E.CANKUÞ S.2’de izlediler.


PAZARTESÝ 17 HAZÝRAN 2013

EKÝN EKTÝM OT BÝTTÝ!.. Eðilin, sayýn okuyucularým, kulaðýnýza bir sýr söyleyeyim: Tv. zaten seyretmiyorum, gazeteleri okuyunca ve dostlarla görüþtükçe, olanlar içimi yakýyor ve ne yazacaðýmý bilmiyorum. Yazsam da zaten okuyan yok ki… Biz ulus olarak okumayý, okuduktan sonra konu üzerinde düþünmeyi pek sevmeyiz. Halkýn genel kanaati da bu yöndedir. 1955-56 yýllarýnda Bingöl Kiðý ilçesinde doktorluk yapýyordum. Köylere ancak ve yalnýz atlarla giderdik. Orada öðrendim, bindiðim ata iyi bakmaz ve mutlaka ARPA vermezsen, at yolda yürüyemez hale geliyor. Hatta yatýyor bile. Köyle ve köylü ile sürekli iþi olan ve atý, at beslemesini çok iyi bilen tahsildarlar bana: “Doktor bey, bizim buranýn adamý ata arpa verdik diye seni aldatýrlar, kendin yemeðe oturmadan atýný besle, arpasýný yesin, sonra sen yemeðini ye demiþlerdi. Bir gün benim atýn öyle durduðunu gördüm uzaktan. Yanýmdaki köylüye benim at ne yapýyor öyle deyince ne cevap verdi biliyor musunuz: “-Gazete okuyor, yani boþ duruyor”, deyi verdi. Yani demek oralarda gazete okumak atýn ayakta sakin durmasýna benziyor. Yani okuma iþte böyle algýlanýyor. Okumayý sevmeyince yazamýyoruz da. Ee… Okumazsan, yazmazsan SORU da soramazsýn. Zaten dinimiz (bütün dinler) soru sorulmasýný sevmezler. Ýnanacaksýn o kadar… Pekala haydi yaþlýlarý, köylüyü býrakalým, öðrenme çaðýnda olanlar okuyorlar mý? Hayýr!.. Bir her derde DEVA internet varya. Okulda öðretmen olmasa da, öðrenci öðretmeni dinlemese de verilen ödevleri internet efendi hemen týkýr týkýr yapýyor. Hatta bu hususta ayrý bir kazanç esnafý bile doðmuþ. Ders planýnda var bir pusula yapýn diyor. Öðrenci bunu nereden ve nasýl saðlayacak bilen yok. Hemen internet uzmanlarý bu araçlarý buluyor, pusulayý yapýp evladýmýza veriyor. O da öðretmene performans dersi gereði sunuyor. Bari diplomayý da internete versek, ne dersiniz? Yerinde olur mu? Þaka bir tarafa biz bu hazýrlýk ve aþýrma bilgilerle mi? Avrupa'yla yarýþacaðýz. Hey anam, hey!.. Beri tarafta ciddi ciddi planlar, programlar yapýlýyor, bütçeler hazýrlanýyor ülkenin 20 yýl sonra veya 50 yýl sonra ne þekil alacaðýnýn tartýþmasý yapýlýyor. Bakanlýklarýn iþleri böyle de siyasetimiz, demokrasimiz baþka türlü mü? Ya dinimiz? Orada da ayný þeyler söz konusu. Ýnanmak ve iman etmek kiþinin iþi. Elhamdülillah hepimiz Müslümanýz. Kur'an (okuyun) diyor. Ama beri tarafta sabahtan akþama kadar anlamadan kuran okumak ibadet deðildir buyuruyor. Yüce peygamberimizin de bu yönde HADÝSÝ var. “Manasýný anlamadan Kur'an olmaz” diye. Siz, böyle umursamaz, çocuklarýnýn geleceðini bilmeyen, dini emirlerini tam yerine getirmeyen yani kendi kuyusunu kazan bir baþka ulus gördünüz mü? Ama halktan oy isterken ve seçim sýralarýnda halkýn karþýsýnda bülbül gibi öten adamlar þayet meclise gelirlerse kürsüde bambaþka bir adam oluyorlar. Hain, hýrsýz, yalancý, talancý, memleketi satan, istifa etmesini bile bilmeyen aç gözlü laflarý en hafif küfürlerdir. Bunlar bizi yönetiyorlar. Bize ve gençlere konuþma terbiyesi aþýlýyorlar. Deðil mi? Halbu ki biz þu uzun emekleme döneminde bile Atatürk ve Ýsmet Paþa döneminde o yüce mecliste ne önemli tartýþmalara ve ülkeyi çaða eriþtiren yasalara þahit olmuþuzdur. Menderes devrinde bile mecliste Barutçu, Samed Aðaoðlu, Fevzi Lutfi, Turan Güneþ, Turhan Feyzioðlu kürsüye çýkar en aðýr eleþtirileri yapar çýt çýkarmadan dinlerdi. Ama konuþma terbiyesi de vardý. Þimdi ne öyle konuþmalar var, ne de öyle dinleyen… ABD. olsun Avrupa olsun bizden ne istiyorlar? Ben anlayamýyorum. Geri Asya'ya mý gidelim mi istiyorlar. Kimler geldikleri yere geri gidiyorlar ki, biz gidelim. Galiba Osmanlý paþasýnýn dediði doðru: “Düþmanlar dýþardan biz içerden yüzyýllardýr uðraþýyoruz yýkamýyoruz. Ne saðlammýþýz!” Eðitim iþimiz, adaletimiz, hatta demokrasi oyunumuz-dikkat ediniz oyunumuz diyoruz sürüp gidiyor. Biz de oyuncakla oynayan çocuklara benziyoruz. Bunca yol döndük baktýk kendimizi Taksim'de ve Ankara'da, Ýzmir'de alanlarda Türk Polisinin Türk eylemcilerine biber gazý ve hatta KURÞUN sýktýðýný gördük. Bunca zahmeti niye yaptýk acaba? Gel de sen “EKÝN EKTÝK OT BÝTTÝ!..” deme. Dalýnda bülbül ya öter, ya ötmez. Ýçimiz yanýyor, sizin yanmýyor mu?

www.gercekfethiye.com

2

CHP’li Milletvekilinin Oðlunun Düðününe Gürsel Tekin de Katýldý CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir eþi Ege Üniversitesi Çocuk Pediatri Bölümü Kürsü Baþkaný Esen Demir ile birlikte ODTÜ'de Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü'nde doktora yapmakta olan Emre Demir'le Vakýflar Bankasý Genel Müdürlüðü'nde bankacý olan Duysal Kaya'nýn Göcek D-Marin'de yapýlan eðlenceli düðününe CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gürsel Tekin, CHP Muðla Milletvekili Ömer Süha Aldan, Muðla Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Muðla Belediye Baþkaný Osman Gürün, sanatçý Onur Akýn, CHP'li eski milletvekilleri, belediye baþkanlarý, ilçe baþkanlarý, partililer ve bini aþkýn davetli katýldý. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gürsel Tekin'e ilgi yoðun olurken, düðüne katýlamayan CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu ile Silivri'den Mustafa Balbay'ýn gönderdiði mesajlarda okundu. CHP'li Göcek Belediye Baþkaný Recep Þatýr'ýn çiftin nikahýný kýydýðý düðünde gelin ve damat dans edip arkadaþlarýyla bol bol oynadýlar. Genel Baþkan Yardýmcýsý Gürsel Tekin'in ismi anons edilerek “zeybek oyunu” oynamaya davet edildi. Gürsel Tekin gelin ve damadýn oynamasýný isteyip kendi de gençlere alkýþ tuttu. Emre Demir ve Duysal Kaya çifti de bir ara mikrofonu alýp Taksim'e polisin girip gösterilere katýlanlarý zor kullanarak çýkardýklarýný söyleyip, “Biz burada aylar öncesinden programlanmýþ düðünde bulunuyoruz. Gönlümüz þuanda Taksim'de. En kýsa sürede bizde yine Taksim'de, yine Ankara'da, yine Ýzmir'de Gündoðan'da

< CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir oðlunu Göcek'te eðlenceli bir düðünle evlendirdi. Düðüne CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gürsel Tekin de katýlýrken, gelin ve damat Taksim Gezi Parký olaylarý ile ilgili birer konuþma yapýp barkovizyonda gezi parký eylemleri ile ilgili videoyu da düðüne katýlanlarla birlikte izlediler.

olacaðýz” dediler. Daha sonra Taksim Gezi Parký eylemleri ile ilgili video izlenirken,

çok sayýda davetli ellerindeki çatal ve kaþýklarý tabaklara vurarak protestoyu düðünde de

sürdürdüler. Bu kýsa gösterinin ardýndan halaylar çekilip, oyunlar oynandý.

DÜÐÜNDEN ZEYNEP DÝZDAR'A

Fethiye'de eðlencenin merkezi olan Ölüdeniz Hisarönü'ndeki Zombie Bar'da sahneye çýkan Zeynep Dizdar'ýn þarkýlarýna gelin damatta eþlik etti. Sanatçý Zeynep Dizdar Zombie Bar'da gece yarýsýndan sonra sahneye çýkarak hayranlarýna unutamayacaklarý eðlenceli saatler

yaþattý. “Ýllede sen, zehir gibi ve sana güvenmiyorum” þarkýlarýný seslendiren sanatçý hayranlarýndan gelen isteklere de yer verdi. Sahnede yaklaþýk iki saat kalan Zeynep Dizdar'ý dinlemeye Çalýþ Aqua Park'taki düðünlerinin ardýndan bir gelin damatta koþtu.

Çaðlar Þensezer ve Nuran Büyüktahancý isimli yeni evli çift sanatçýyý en önde izlerken, þarkýlara da eþlik ettiler. Zombie Bar'daki konser ve eðlence sabahýn ilk ýþýklarýna kadar devam ederken Zeynep Dizdar'ýn hayranlarý sanatçýnýn bol bol fotoðrafýný çektiler.


PAZARTESÝ 17 HAZÝRAN 2013

www.gercekfethiye.com

3


PAZARTESÝ 17 HAZÝRAN 2013

www.gercekfethiye.com

4

En Acý Babalar Günü DOMATES TAÞIYAN OTOMOBÝLE BÝR BAÞKA OTOMOBÝL ÇARPTI < Fethiye'de meydana gelen trafik kazasýnda domates taþýyan otomobile bir baþka otomobil çarptý. Domatesler yola saçýlýrken, kazada yaralanan iki kiþi hastaneye kaldýrýldý. Edinilen bilgilere göre; Zekeriya Güler (30) kasa kasa hazýrladýðý domatesleri römorka yükleyip, 48 GL 681 plakalý otomobile baðlayýp, Karaçulha Batý Akdeniz Hal Birliði'ne satmaya giderken, Fethiye-Antalya karayolu çevre yolu mevkiinde ayný yöne gitmekte olan tatilci bir sürücünün kullandýðý 33 L 4266 plakalý özel otomobille arkadan çarptý. Otomobilin römorka çarpmasýyla domatesler yola saçýldý. Olay yerine gelen Fethiye 112 acil ambulans ekibi, kazada yaralanan sürücü Zekeriya Güler ile diðer otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Bulut'u hastaneye kaldýrdý. Fethiye Emniyet Müdürlüðü Trafik Ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi aldý. Soruþturma sürüyor.

3 Haziran Pazartesi günü sabaha karþý saat 05.45 sýralarýnda bir arkadaþý ile birlikte 48 PB 285 plakalý motosikletle Ölüdeniz Beldesinde çalýþtýðý bardan Fethiye'ye doðru gelirken dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek aðýr yaralanan 19 yaþýndaki DJ Kenan Uras kaldýrýldýðý Fethiye Devlet Hastanesi Yoðun Bakým Servisi'nde hayatýný kaybetti. DJ Kenan Uras'ýn Fethiye'de Paspatur Çarþýsý'ndaki barlarýn yaný sýra turizm sezonunun baþlamasý nedeniyle Ölüdeniz Hisarönü'nde bir barda DJ'lik yapmakta olduðu da öðrenildi. Sabaha karþý DJ'lik görevini tamamladýktan sonra arkadaþý Fehmi Kýral ile birlikte Fethiye'ye dönmekte olan DJ Kenan Uras Fethiye Oluklu Mevkii'ndeki bu kazada hayatýný kaybetti. Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'nda yapýlan ön incelemenin ardýndan Kenan Uras'ýn cenazesi geniþ çaplý otopsi için Muðla Adli Týp Kurumu'na gönderildi. Trafik kazasý ile ilgili soruþturmayý Cumhuriyet Savcýlýðý ve Fethiye Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Ekipleri sürdürürken olay yerinden motosikletin kaldýrýldýðý ve delilerin yok edildiði öne sürüldü. EN ACI BABALAR GÜNÜNÜ YAÞADI Muðla Adli Týp'tan gelen cenaze belediye cenaze nakil otosuyla Fethiye Merkez Yeni Camii'ne getirildi. Kenan Uras'ýn arkadaþlarý son görevlerini yapmak için Fethiye Merkez Yeni Camii'ne koþtu. Ýkindi namazýna müteakip cenaze namazý kýlýndý. Genç DJ'nin cenazesi Taþyaka Mezarlýðý'nda dualarla topraða verildi. Arkadaþlarý Kenan Uras için fotoðrafýnýn altýna “Her Çalan Þarkýda Seni Hatýrlayacaðýz. Unutmayacaðýz” yazýlý fotoðraflarýný cenaze merasimi boyunca yakalarýna astýlar. Tabutu önünde namaza kadar nöbet tutan arkadaþlarý acýlý baba Selahattin Urasý

< Fethiye'de zaman, zaman deðiþik barlarda Dj'lik yapan genç geçirdiði trafik kazasý sonucu hayatýný kaybederken gencin babasý “babalar gününde” en büyük acýyý yaþadý.

teselli etmeye çalýþtýlar. Ýkisi kýz üç çocuðundan biricik oðlunu trafik kazasýnda kaybeden Selahattin Uras, oðlunun tabutuna ellerini sürerek duada bulundu.

“Her babalar gününde bana þarkýlar söylerdin oðlum. Þimdi yine babalar günü geldi çattý. Ama sen yoksun” diye aðlayan Selahattin Uras, “En acý babalar günü yaþýyorum. Oðlum bana

geçen babalar gününde þarký söylemiþti. O þarkýlarý hatýrlamaktan baþka yapabileceðim yok” diye konuþtu. Genç DJ'nin arkadaþlarý da acýlý babayý teselli etmeye çalýþtýlar.

SÝYAH ÇELENK BIRAKILDI DENÝZ ALTINDA TAKSÝM GEZÝ PARKI’NA DESTEK Fethiye'de Taksim Gezi Parký protestolarýna destek vermek isteyen aralarýnda turistlerinde bulunduðu bir grup dalgýç, su altýnda 'Tayyip bey senin biber gazýn burada sökmez' Diren Taksim yanýndayýz” yazýlý afiþler açtý. Dalgýçlarýn Fethiye'ye Ankara'dan geldikleri öðrenildi. Taksim Gezi Parký eylemlerine destek vermek amacýyla 7'si Türk, 4'ü Ýngiliz, 3'ü Alman, 1'i Hollandalý olmak üzere 15 dalgýç, Fethiye Körfezi açýklarýndaki Aziz Aða koyu Mevkii'nde, suyun 25 metre altýnda 'Diren Taksim yanýndayýz', 'Bize her yer Taksim', 'Tayyip bey senin biber gazýn burada sökmez' yazýlý afiler açtý. Yaklaþýk 20 dakika su altýnda kalan dalgýçlar, daha sonra ellerindeki afiþleri geçen yýl batýrýlan 'TCSG 121' adlý Sahil Güvenlik botunun üzerine ve içine býrakarak eylemlerine sonlandýrdý. Dalgýçlar gezi parký eylemlerine zaman, zaman benzer þekilde devam ettireceklerini söylediler.

Televizyonlardan polisin Taksim'e girerek göstericileri daðýttýðýný öðrenen Fethiye'deki göstericiler soluðu Belediye Kültür Merkezi önünde aldýlar. 500'e yakýn gösterici sloganlar atarak Atatürk Caddesine oradan da Akdeniz Caddesi'ne geçerek kordon boyundan Beþkaza Meydaný'na indiler. Doðruca Ak Parti Fethiye Ýlçe Baþkanlýðý binasý önüne geçen göstericiler burada yerlere oturup “isyan, devrim, özgürlük, faþizme karþý omuz omuza, her yer taksim her yer direniþ, katil polis hesap verecek” sloganlarý attýlar. Yaklaþýk yarým saat boyunca slogan atan protestocular üzerinde “hükümet istifa” yazýlý siyah çelengi Ak Parti Ýlçe Binasý önüne býrakýp, buradan olaysýz þekilde belediye kültür merkezi önüne geçtiler.

< Dün gece Taksim Gezi Parký'na polisin müdahalesinin ardýndan Fethiye'de Belediye Kültür Merkezi önünde bir araya gelen 500'ü aþkýn gösterici Fethiye caddelerinde yürüyüp gece yarýsýna yakýn bir saatte Ak Parti Fethiye Ýlçe Binasý önüne 'hükümet istifa' yazýlý siyah bir çelenk býraktýlar.

Protestolarý burada da devam

ettirdiler. Gösteriler sýrasýnda polis

çevrede güvenlik önlemi aldý.


PAZARTESÝ 17 HAZÝRAN 2013

www.gercekfethiye.com

5


PAZARTESÝ 17 HAZÝRAN 2013

www.gercekfethiye.com

6

ÇELÝK'LÝ KONSERDE GÜZELLER SEÇÝLDÝ SÜNNET TÖRENÝNE YOÐUN ÝLGÝ OLDU

= Fethiye'de yayýn yapan özel bir radyo tarafýndan düzenlenen 9.geleneksel þenlikte pop sanatçýsý Çelik sahne alýrken, Fethiye'nin bay ve bayan güzelleri de seçildi. önünden bir kez daha geçerlerken, bayanlarda Gamze Güven birinci, Funda Özkan ikinci, Zeynep Kavalcý üçüncü ve Þenay Özdemir'de dördüncü oldu. Fethiye güzeli seçilen Gamze Güven'e tacýný Ünlü Sanatçý Çelik takarken, ikinci güzele Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz taktý. Diðer dereceye giren güzellere ise, ödüllerini jüri üyeleri taktýlar. Erkeklerde birinciliði Hakan Kurt, ikinciliði Emre Kanat, üçüncülüðü Süleyman Altýndað, dördüncülüðü ise Murat Gök kazanýrken, ödüllerini yine

Fethiye'nin tanýnmýþ esnaflarýndan Hüseyin Karagöz'ün torunlarý Ömer, Emirhan ve Ahmet Faruk'un erkekliðe ilk adýmý attýðý sünnet törenine yoðun ilgi oldu. Tuzla Mahallesi 607. Sokak'ta düzenlenen mevlütlü yemekli sünnet törenine Özyer Grup Sahibi Faruk Özyer de katýldý. Veysel Karagöz ve Zafer Alan'ýn evlatlarý, Hüseyin Karagöz, Etem Orak ve merhum Ali Alan'ýn torunlarý Ömer, Emirhan ve Ahmet Faruk'un sünnet töreni dualar eþliðinde gerçekleþtirildi.

Salý Pazarý Meydaný'nda yapýlan þenlikte, pop sanatçýsý Çelik, birbirinden güzel þarkýlarýný seslendirdi. Hayranlarýnýn istek

jüri üyeleri ile, protokol üyeleri sundu. Güzellere ödülleri verilirken, sýk sýk alkýþ yaðdý. Ünlü popçu Çelik'te Fethiye'de hayranlarýyla birlikte olmaktan büyük keyif aldýðýný söyledi. Gecede ayrýca, çeþitli gösterilerde sunuldu.

þarkýlarýný da söyleyen Çelik, büyük ilgiyle karþýlandý. Jüri'nin daha önce yaptýðý ve belirlediði bay ve bayan güzeller, podyuma alýnýp jürinin

KÖK HÜCRE VE KANSER ANLATILDI < Fethiye Belediyesi ve Medstar Antalya Hastanesi iþ birliðinde, "Kanserden korunmak ve kök hücre gerçeði" konulu panel düzenlendi. Dünyada her yýl 10 milyondan fazla kiþinin kansere yakalandýðýný anlatan Özdoðan, tütün ve alkol kullanýmý, kimyasallar, radyasyon, düzensiz beslenmenin kanser üzerindeki etkilerine iþaret etti. Medstar Antalya Hastanesi Doç Dr Berrin Pehlivan ise Türkiye'de görülen en önemli kanser türleri arasýnda meme kanserinin geldiðini, meme kanserinden korunmanýn en önemli yöntemin erken teþhis olduðunu kaydetti. Pehlivan, 40 yaþýndan sonra her kadýnýn mutlaka yýlda bir kez genel kontrolden geçmesi gerektiðini belirtti. Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi salonunda Panelin son bölümünde Medstar Antalya gerçekleþtirilen panelde konuþan Medstar Hastanesi Kanser Merkezi Hematoloji ve Hücresel Antalya Hastanesi Kanser Merkezi Baþkaný Týbbi Tedaviler Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. Ýhsan Onkolog Prof. Dr. Mustafa Özdoðan, kanserin Karadoðan da kan kanseri, kemik iliði nakli, kök erken taný ve teþhis sayesinde tedavi edilme hücre ve kan baðýþý hakkýnda dinleyicileri olasýlýðýnýn yüksek olduðunu vurguladý. bilgilendirdi.


PAZARTESÝ 17 HAZÝRAN 2013

www.gercekfethiye.com

7

ASFALT ÞANTÝYESÝNDE TANKER PATLADI UÇURUMDA CAN PAZARI YAÞANDI Marmaris'te meydana gelen trafik kazasýnda uçuruma yuvarlanan otomobil aðaca çarparak durabildi. Kazada 1 kiþi yaralandý. Marmaris-Muðla yolunun Karedere mevkiinde meydana gelen kazada, Mehmet Gözcü'nün (26) kullandýðý 35 AUA 95 plakalý otomobil, yoldan çýktý. Araç, bir çam aðacýna çarparak kýrdý ve yere düþtü. Sürücü Gözcü, kendi imkanlarýyla aracýn içinden çýktý. Kazayý gören vatandaþlarýn haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ve polis ekipleri geldi. Hafif yaralý olduðu öðrenilen Gözcü, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Araç ise düþtüðü yerden çekici ile güçlükle çýkarýldý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Muðla Belediyesi'nin þehir merkezindeki cadde ve sokaklarýna asfalt kaplayan firmanýn Düðerek Mahallesi Muðla E Tipi Kapalý Cezaevi'nin hemen ilerisinde yer alan þantiyesinin karþýsýnda bulunan boþ alanda mazot boþaltan tanker bilinmeyen bir nedenle aniden patladý. Tanker yanýnda bulunan Bayram Þimþek ve Alaattin Korkmaz isimli iþçiler yaralandý. Alev alan tankerden çýkan siyah bulut tabakasý gökyüzünü kaplarken, olay yerine 112 Acil Servis ambulansý ve Muðla Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü'ne baðlý iki itfaiye aracý yanan tankere müdahale etti. Patlayan tankerin hemen yanýnda bulunan ve dolu olduðu açýklanan mazot tankerine alevler sýçramadan yanan tanker köpük ve su ile söndürüldü. Aydem Elektrik firmasý her ihtimale karþý þantiyeye elen elektrik akýmý kesti. Muðla Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasý yanan tanker söndürüldü ve soðutma

< Muðla'da faaliyet gösteren bir asfalt þantiyesinde mazot boþaltan tanker patladý. Patlama sonrasý yaralanan iki kiþiden birisinin durumunun aðýr olduðu açýklandý.

çalýþmasý yapýldý. Patlamada yaralanan Bayram Þimþek ve Alaattin Korkmaz isimli iþçiler 112 Acil Servis ambulanslarý ile Muðla Sýtký Koçman Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

acil servisinde tedavi altýna alýndý. Alýnan ilk bilgiye göre, yaralýlardan Alaattin Korkmaz'ýn durumunun ciddiyetini koruduðu, Bayram Þimþek'in ise durumunun iyi olduðu açýklandý. Muðla Ýl

Emniyet Müdürlüðü ekipleri patlama ile ilgili olarak araþtýrma baþlatýrken, patlamanýn þantiye dýþýndaki boþ arazide meydana gelmesi nedeniyle büyük bir facianýn önlendiði açýklandý.

DÜÐÜNDE EYLEMCÝLERE DESTEK Bodrum'da dünya evine giren gazeteci-yazar Nur Batur'un oðlu Celal Bora Batur ile Aslý Selen Çalýþkan'ýn düðününde Gezi Parký eylemlerine destek verildi. Bitez beldesinde bulunan Ambrosia Otel'de düzenlenen Bora Batur ve Selen Çalýþkan'ýn düðün töreninde açýlan bez afiþler düðüne damgasýný vurdu. Bora ve Selen çifti, arkadaþlarýnýn hazýrladýðý bez afiþlere çok þaþýrdý. Pankartlarda yazan “Diren Bora, direnince çok güzel oluyorsun Selen” yazýlarý misafirleri kahkahaya boðdu. Nikah töreninden önce arkadaþlarý ile bol bol fotoðraf çektiren çift þampanya patlattý.

Gazeteci yazar Nur Batur'un oðlu Bora Batur'un düðün törenine, Ýngiltere'nin Ankara Büyükelçisi

David Reddaway, Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Arlette Conzemius, Türkiye'nin Lüksemburg

Büyükelçisi Celalettin Kart, Yeni Zelanda'nýn Ankara Büyükelçisi Taha Macpherson, iþadamlarý, sosyetenin ünlü isimleri ve sanat camiasýndan yaklaþýk 250 kiþi katýldý. Gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Bora Batur ve Selen Çalýþkan, Taksim Gezi parkýnda olmadýklarý için üzüntü duyduklarýný ifade ederek, “Diren Taksim, keþke bizim bu mutluluðumuz gibi olsa Türkiye” dedi. Ardýndan nikah masasýna gelen çift ailesi ile birlikte dans etti. Nikah memuru Gürses, çiftin nikahýný kýydýktan sonra Türk bayraðý hediye etti. Bez afiþleri otelin terasýna asan çift görkemli bir düðün ile dünya evine girdi.

www.atlantiktel.com Estetiktir

Dayanýklýdýr

Fikret KOYUNCU 0532 785 12 25

Tel Örgü, Demir Doðrama, Arsa Çevreleme, Beton Direk

Kolay monte edilir

Kolay Taþýnýr

Uzun Ömürlüdür

Panel Çit, Jiletli Tel, Dikenli Tel, Ýnþaat, Peyzaj, Bahçe

Adres: Gökalan Mevkii Çevre Yolu Çalýca-FETHÝYE

Tel: 0252 646 44 04


PAZARTESÝ 17 HAZÝRAN 2013

www.gercekfethiye.com

8


PAZARTESÝ 17 HAZÝRAN 2013

www.gercekfethiye.com

9

Çaylý, Seçim Startý Verdi < Fethiye Belediye Baþkan Adayý Yusuf Çaylý, seçim çalýþmalarýna Çiftlik Beldesi'ndeki mitingle baþladý. Mitinge çok sayýda katýlým oldu. Kurban keserek Fethiye Belediye Baþkan adaylýðý için startý Çiftlik Beldesi'nde veren Yusuf Çaylý'nýn mitinginde duada bulunuldu.

ÖLÜDENÝZ TURÝZM KOOPERATÝFÝ'NÝN BÜTÇESÝ 104 BÝN TL OLDU < Ölüdeniz Turizm Geliþtirme Kooperatifi mali olaðan genel kurulu kooperatif salonunda gerçekleþti. Genel kurulda kooperatifin bütçesi 104 bin TL olarak kabul edildi. Ölüdeniz'deki otellerden 57 üyesi bulunan Ölüdeniz Turizm Geliþtirme Kooperatifi Olaðan Genel Kurulu Divan Baþkaný Etem Genç yönetiminde yapýldý. Kooperatifin faaliyet raporlarý ve mali raporlarý oy birliði ile kabul edildi. 2013 yýlý tahmini bütçesi 104 bin TL olarak belirlenen kongre de tanýtýmýn yine FETAB ile birlikte ayný çatý altýnda yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Kongre hakkýnda bilgi aktaran Ölüdeniz Turizm Geliþtirme Kooperatifi Baþkaný Mümtaz Kökten, “16 yýldýr kooperatif baþkanlýðýný sürdürdüðünü üyeler ile birlikte uyum içinde çalýþtýklarýný belirtti. Kökten; “Tüm kararlar oy birliði ile alýnmýþtýr. Biz her ay yaptýðýmýz toplantý ve alýnan kararlar hakkýnda üyelerimizi bilgilendiririz. Bu yýl ki tahmini bütçe 104 bin TL'dir. Fuarlara yine FETAB ile katýlacaðýz. Tanýtým maliyetimiz FETAB ile birlikte çalýþtýðýmýz için yüzde 15-20'ye düþmüþtür” dedi. Ölüdeniz Turizm Geliþtirme Kooperatifi Yönetim Kurulu'nda Baþkanlýðý Mümtaz Kökten sürdürürken, yönetim kurulunda Selamettin Yýlmaz, Yusuf Türk, Hüseyin Lafçýoðlu, Ceyhan Okar görev yapýyor. Denetim kurulunda ise Sadi Kýsa ve Hüseyin Solak görevlerini sürdürüyor.

Karaçulha ve çiftlik beldelerinin sakinlerinin yaný sýra Çenger, Nif Arpacýk, Kargý, Yanýklar köyleriyle ve Karagedik mahallesinden çok sayýda vatandaþýn katýldýðý miting sonrasý Fethiye Belediye Baþkan Adayý Yusuf Çaylý omuzlara alýnýp, “En Büyük Baþkan Bizim Baþkan” sloganlarýyla taþýndý. Karaçulha beldesindeki deve güreþlerinde bindiði deveden düþmesiyle Türkiye gündeminde günlerce yer alan Ak Partili Karaçulha Belediye Baþkaný Yusuf Çaylý'nýn kendi partisinden mi? bir baþka partiden mi ya da baðýmsýz mý çýkacaðý konusunda açýklama yapýlmadý. Çiftlik Belediye Baþkaný Ak Partili Halil Doðan'ýnda hazýr bulunduðu ve kýsa bir konuþma yaptýðý mitinge katýlýmýn çok büyük olmasý büyük dikkat çekti. Siyasetin önde gelen isimlerinden Mustafa Toklu ve arkadaþlarýnýn da bulunduðu miting sýrasýnda “yatcaz kalkcaz, yatcaz kalkcaz hop Fethiye'deyiz” yazýlý afiþlerde dikkat çekti. Fethiye Belediye Baþkan Adayý Yusuf Çaylý yaptýðý konuþma sýrasýnda eþi Þerife Çaylý ile birlikte sýk sýk alkýþlandýlar. Çaylý; Çengerin yolu Çiftlik'ten geçtiði için mitinge buradan baþlýyoruz. Çiftçiyi, serayý, okulu bilen halký ile bütünleþmiþ belediye baþkaný olarak bu güne kadar Karaçulha'da hizmet verdik. Karaçulha'da az çok oldukça hizmetimiz vardýr. Bunu herkes biliyor. Hükümetimiz Büyükþehir'i getirdi. Kararlara saygýlýyýz. FethiyeMuðla Büyükþehir içindedir. Beldeler kapanmýþtýr. Halkýn kalbine taht kurmuþ bir belediye baþkaný olarak Fethiye Belediye Baþkanlýðýna aday olduðumu buradan ilan ediyorum” dedi. Çaylý “Vatandaþýmýzýn önüne bu günden itibaren düþmeye gayret ettik. 2014 yýlý Mart ayýnda yapýlacak olan yerel seçimlerde daðda bayýrda sizinle beraber olacaðýz” diyerek, “Dýþarýdan aday arkadaþlara fýrsat vermeyeceðiz. Faralya'yý, Nif'i, Üzümlü'yü, Yakacýk, Gökben ile þehirliyi de köylüyü de tanýyan bir belediye baþkaný olarak meydanlardayým. Bu bizim için zafer olacaktýr. Bu yýlda sizlerle beraber yürüyeceðiz. Siyasette asýllý asýlsýz laflar edenlere itibar etmeyin. Bu seçim sürecinde çamur atmak isteyenler olacaktýr. Bunlara fýrsat vermeyin. Siz var olduðunuz müddet bende varým. Hiç insan ayrýmý

PAZAR HARÝÇ GÜNLÜK ÇIKAN SÝYASÝ GAZETE

YEREL SÜRELÝ YAYIN

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ BULUT YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Sýdýka (Zeybek) KÖLEMEN MUHABÝRLER : Mustafa TAÞKIN - Halil AKIN - Murat YALÇIN SPOR HAB. : Erdoðan CANKUÞ SAYFA EDÝTÖRÜ : Serpil CÜCEMEN BASKI: Uygun Matbaacýlýk Ýsmail YAVAÞ Sanayi Sitesi 254 Sk. No: 7 Fethiye/MUÐLA -Tel: 0542 806 78 32

Tel&Fax: 612 85 00 e-mail: info@gercekfethiye.com - fethiye@gercekfethiye.com

ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar (st/cm) : 8,40 TL Kongre Ýlanlarý : 30,00 TL Tüzük Ýlaný (A4 Sayfa) : 25,00 TL Zayi Ýlanlarý : 15.00 TL Reklamlar (st/cm) : 75 Krþ

ABONE ÜCRETLERÝ: Yýllýk : 110,00 TL 6 Aylýk : 55,00 TL 3 Aylýk : 30,00 TL Aylýk : 10,00 TL

Eski tarihli gazete: 1,00 TL Fiyatlara KDV dahil deðildir. KDV oraný abonelerde %1, reklamlarda %18’dir. Ýdari Büro: Atatürk Caddesi LÝKYA ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No: 306/ FETHÝYE Kuruluþ Tarihi: 3 Eylül 1993 Neþredilen yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Bu Gazete Basýn Ahlak Yasasýna, Ulusal çýkarlara ters haber yayýmlamamayý taahhüt eder.

yapmadan görev yaptým. Fethiye Belediye Baþkanlýðýnda da ayný þekilde yapacaðým. Karaçulha yaylasýna, sahillere yaptýklarýmý biliyorsunuz. Belde Belediyeler Büyükþehir yasasýndan dolayý 2014 Mart ayýndaki seçimlerde

kapanacaktýr. Ama biz muhtarlarla siz halkýmýzla seçimi kazanýp Fethiye için çalýþacaðýz” dedi. Çaylý, “Karaçulha'mý düþündüðüm için Ak Parti'ye geçtim. Milletvekilimiz Ali Boða'ya destek verdim. O Bana halen güveniyor, bende ona

güveniyorum. Ama bürokrasiden gelenle siyaseti çekirdekten yapan bir olmuyor. O yüzden sýkýntýlar var. Belediye kapanacak” diyerek, “Hizmetimiz Fethiye'den tüm Fethiye ilçesine devam edecektir” diye konuþtu.


PAZARTESÝ 17 HAZÝRAN 2013

www.gercekfethiye.com

10


PAZARTESÝ 17 HAZÝRAN 2013

www.gercekfethiye.com

11

Fethiyespor'un 2015 Hedefi Süper Lig

< PTT 1.lige yükselen Fethiyespor þampiyonluk balosunda hedefi de belirledi. Lacivert- beyazlýlar 2013-14 sezonunda PTT 1.ligde kalacak ve 2015 yýlýnda süper lige çýkacak. Fethiyespor'un Akhisarspor'u model olarak alacaðý da açýklandý. Fethiyespor'un þampiyonluk balosu Majesty Clup Tuana'da gerçekleþti. Þampiyonluk balosuna Muðla Vali Yardýmcýlarý Ahmet Ali Barýþ ve Mestan Yayman, Samsun Vali Yardýmcýsý Fethiye Eski Kaymakamý Mehmet Ali Karatekeli, Samsun Cumhuriyet Savcýsý Fethiye Eski Baþsavcýsý Akif Celalettin Þimþek, Fethiye Belediye ve Fethiyespor Onursal Baþkaný Behçet Saatcý, Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Emniyet Müdürü Hüseyin Kocabýyýk, Garnizon Komutaný Binbaþý Faruk Akýncý, Eski Milletvekilleri, Sivil Toplum Kuruluþlarý Baþkan ve Üyeleri, Fethiyespor Baþkaný Ýsmail Öztürk, Fethiyespor Teknik Direktörü Mustafa Ceviz, futbolcular, kadýn kollarý üyeleri, Fethiyespor eski baþkanlarý, eski yöneticiler ve eski futbolcularla çok sayýda davetli katýldý. Fethiyespor þampiyonluk pastasýný eski baþkanlardan Nuri Devrim'in eþi Hatice Devrim, eski baþkanlardan merhum Canbolat Gürbüz'ün eþi Ayþen Gürbüz ve Fethiyespor Baþkaný Ýsmail Öztürk, futbolcular, yöneticiler birlikte keserlerken, futbolcular hareketli müzikler eþliðinde, piste fýrlayýp bol bol oynadýlar. Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý Baþkan Ýsmail Öztürk, Baþkan Yardýmcýsý Okan Uysal, þampiyonluðu pistte oynayarak kutladýlar. Þampiyonluk balosunda Fethiyeli Sanatçý Adem Kazan türküleriyle geceye renk kattý. Gecede konuþan Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, Fethiyespor'un sadece bir üst lige çýkmadýðýný ilçenin de tanýtýmýna büyük katký sunduðunu belirterek, "Biz milyonlarca dolar para harcasaydýk ilçemizin tanýtýmýný bu kadar yapamazdýk. Bu çocuklarýmýza, baþkanýmýza ve baþarýda emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Biz Fethiyeliler ne yapsak hakkýnýzý ödeyemeyiz" dedi. Sorumluluklarýnýn daha da arttýðýnýn bilincinde olduklarýný kaydeden Saatcý, Fethiyespor'un bu yýl ayaðýný PTT 1. Lige basacaðýný, 2015'ten itibaren de hedeflerinin Süper Lig olduðunu söyledi. Fethiyespor Kulüp Baþkaný Ýsmail Öztürk ise Fethiyespor'un bu lige çýkacaðýný inandýklarýný ve takýmýn da inançlarýný boþa çýkarmadýðýný dile

getirdi. Yürüdükleri yolda kendilerini çekemeyenlerin hazýmsýzlýk, hasetlik ve fesatlýklar olduðuna iþaret eden Öztürk, bunlarýn baþarýyý yakalamalarýnda büyük rol oynadýðýný anlattý. Öztürk, hiçbir zaman bunlarý büyütmediklerini kendilerini sadece þampiyon olmaya odaklandýklarýný ifade ederek, "Ýnsanlar kýskanç olur. Bende

kýskanç bir insaným. Ýnsanýn üzerindeki gömleði kýskanýrým alýp giymek isterim, ama o üstünde parçalansýn demem. Biz demeyeceðiz. Bugün de bu yürüdüðümüz yolda bu kupayý kaldýrabilmenin onurunu yaþýyorum" diye konuþtu. Þampiyonluk balosunda konuþan Muðla Milletvekili Nurettin Demir,

Fethiyespor'a kaynak önerilerinde bulunurken, Ak Parti Muðla Milletvekillerinin, belediyelerden spor kulüplerine daha fazla kaynak aktarýlmasý konusunda, çalýþma yapmalarýný istedi. Eski baþkanlardan Þakir Kandönmez, oda baþkanlarý da Fethiyespor'un PTT 1.lige yükselmesinden duyduklarý mutluluðu anlattýlar.


Ruslarýn Playboy Güzeli Yamaç Paraþütü Ýle Uçtu Fethiye'ye tatile gelen Ruslarýn playboy güzeli Babadað'dan yamaç paraþütü ile uçarak adrenalin depoladý. Dünyanýn en gözde yamaç paraþütü merkezi olan Ölüdeniz Babadað'dan bir pilot eþliðinde uçuþ keyfi yapan Ruslarýn Playboy Güzeli Eliza Sumzina (26) Belceðiz Plajý'na indiðinde erkeklerin bakýþlarýna hedef oldu. Playboy güzeli Eliza Sumzina, Eftelya Paraþüt Þirketi'nden önce uçuþ bilgileri aldý. Ardýndan ayný þirketten bir pilotla Babadað'a çýktý. 1700 metredeki pistten rahat bir tandem (ikili) uçuþ gerçekleþtirilirken gökyüzünden Ölüdeniz'i izledi. Gökyüzünde zaman zaman çýðlýklar atan playboy güzeli Belceðiz plajýna iniþte pilot ve yamaç paraþütü þirketi ilgililerine teþekkür etti. Plaja iniþten sonra uçuþ kýyafetini çýkaran playboy güzeli vücudunun bütün hatlarýný gösteren

mini þortu ve bikinisiyle özellikle erkeklerin bakýþlarýný üzerine çekti. Gazetecilerin sorularýný cevaplandýrmadan hemen kaçan Rus

FETHÝYESPOR ÝÇ TRANSFER GÖRÜÞMELERÝNE BAÞLIYOR < PTT 1.ligde mücadele edecek Fethiyespor iç transfer görüþmelerine baþlýyor.

Bir Ýngiliz oyuncu ile prensipte anlaþan, 3 Ganalý milli oyuncuya davetiye gönderen Fethiyespor geçtiðimiz yýl takýmý þampiyon yapan futbolcularýyla masaya oturuyor. Sözleþmesi devam eden tüm futbolcularýyla yola devam etmek isteyen Fethiyespor 10 yeni oyuncu alýp PTT 1.ligde kalýcý bir sezon geçirmek istiyor. Þampiyonluk balosu için Fethiye'ye gelen futbolcularla Baþkan Ýsmail Öztürk ve Transfer Komitesi Üyeleri bir bir görüþecekler.

güzel Eliza Sumzina'nýn yamaç paraþütünden oldukça memnun kaldýðýný, Ölüdeniz'i çok beðendiðini söylediði öðrenildi.

17haziran gercek fethiye  

gercekfethiye gazetesi