Page 1

PAZARTESÝ 15 NÝSAN 2013

ÖRNEK PROJELER ÜRETÝYORLAR < Fethiye'de 9 yýldýr yaptýklarý yardýmlar ile tanýnan Fethiye Evi'nin Kurucusu Nesrin Saatcý ve beraberinde gönüllü arkadaþlarý kuruluþ yýl dönümünde eðitime destek için Haber Merkezi S.2’de bir araya geldiler.

YIL:19 - SAYI: 4301

FÝYATI: 50 Kuruþ

PLAJLAR ÞENLENÝYOR < Fethiye'de hava sýcaklýðýnýn 29 dereceyi bulmasýyla birlikte yöreye gelen turistler denize koþtu. Türkiye'nin büyük bir bölümünde yaðýþlý hava etkisini gösterirken, Ölüdeniz'de ise yazdan kalma günler yaþanýyor. < Fethiye'de Nisan ayýnda hava sýcaklýðýnýn 29 dereceye kadar ulaþmasý yerli ve yabancý turistlerin plajlara koþmasýna neden oldu. Ölüdeniz ve Çalýþ plajlarý yöreye gelen Nisan turistleri tarafýndan dolduruldu. Erdoðan CANKUÞ S.4’de

SERTÝFÝKALARINA KAVUÞTULAR ÝSTÝFA EDEN MECLÝS ÜYELERÝ GERÝ DÖNDÜ < Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye'de yerel basýnda köþe yazarlýðý yapan kiþileri akþam yemeðinde bir araya getirdi. Yemeðe CHP'den istifa eden 4 meclis üyesi de katýlarak CHP'ye geri döndüler. Mustafa TAÞKIN S.2’de

AK PARTÝ'DEN TARAFTARLARA PLAKET < Ak Parti Fethiye Gençlik Kollarý Baþkaný Emrullah Tuna, Fethiyespor'un Apaçi Taraftarlarý için DSÝ Misafirhanesi'nde kahvaltýlý Erdoðan CANKUÞ S.6’da toplantý düzenledi.

< Türk Hava Kurumu Fethiye Þubesi tarafýndan açýlan Radyo Kontrollü Model Uçak baþlangýç ve tekamül kursunu baþarý ile tamamlayan 20 kursiyer sertifikalarýný Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk ve Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz'ýn elinden aldýlar. Erdoðan CANKUÞ S.7’de

KOKTEYL 18 NÝSAN PERÞEMBE GÜNÜ < Turizm Haftasý kokteyli Perþembe günü yapýlacak. Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk pazartesi günü beklenen yaðýþ nedeniyle etkinliðin Perþembe gününe ertelendiðini belirtti. 2013 Turizm Haftasý kutlama etkinlikleri 15-21 Nisan tarihleri arasýnda yapýlacak. Fethiye Kaymakamlýðý tarafýndan düzenlenecek turizm haftasý boyunca bir dizi etkinlik gerçekleþtirilecek. Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk etkinlikler hakkýnda bilgiler vererek; “15 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'de Çalýþ Plajý'nda yapýlacak kokteylle

açýlýþý planlanan Turizm Haftasý'nýn o gün beklenen aþýrý yaðýþ nedeniyle 18 Nisan Perþembe gününe ertelendi. Turizm haftasý açýlýþ kokteyli 18 Nisan Perþembe günü Çalýþ Plajý'nda saat 17.00'de yapýlacak. Turizm haftasý etkinlikleri içersinde turizm bilgi yarýþmasý, sergiler, temizlik kampanyalarý, paneller, yürüyüþ ve geziler gerçekleþtirilecek” dedi.

EHLÝYET SINAVINA 789 KÝÞÝ KATILDI

< Sürücü belgesi almak için Fethiye'deki sürücü kurslarýna giderek sýnava katýlmaya hak kazanan sürücü adaylarý için üç ayrý okulda yapýlan sürücü belgesi yazýlý sýnavýna 789 sürücü adayýnýn katýldýðý öðrenildi. Erdoðan CANKUÞ S.9’da


PAZARTESÝ 15 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

2

ÖRNEK PROJELER ÜRETÝYORLAR KÜRTLERLE ÝÇ ÝÇE ARALARINDA BÝR AY YAÞAMIÞTIM “Sen seni bil, sen seni, Sen seni bilmez isen patlatýrlar enseni.”

Halk deyimi 1952-1953 yýlýnda Yedek Subay askerliðimi Siirt'te yaptým. O yýllarda 18. Piyade Alayý Siirt'te idi. Nedendir bilemem, Siirt'te asker kaynýyordu. 18. Piyade Alayý, 119. Siyar Jandarma Alayý, Topçu Alayý ve Tugay vardý. Ama bu kadar asker olan bir ilde içecek tatlý su yoktu. Bir çeþme akardý, onun baþýnda nöbetçi dururdu. Bu çeþmenin suyu, yalnýz askerlerin ve asker ailelerinin kullandýðý su idi. Bu çeþmenin suyunu sakalar alýr ve ev ev ihtiyaca göre daðýtýrdý. Eðer ev kiralarsanýz, Siirtli ev isteyen kimselere, özellikle askerlere, “evi veririm ama, günde bir bidonda su verirsen…” diye þart koþardý. Halbu ki Þehir iki büyük Irmak arasýnda idi. 1011 km. Kurtalan tarafýndan Cizre'ye doðru giden Bitlis deresi, hemen Siirt'in yaný baþýnda akan, Pervari daðlarýndan gelen Botan Çayý. Hele bu ikinci Çay, çok temiz ve suyu bol olan bir Irmaktý. Ve 1953 Cumhuriyetin 30. cu yýlý idi. Býrakýnýz þunu, bunu sadece askerlerin el emeði ile 1-2 yýlda nehir sularýný þehre akýtmak her zaman mümkündü. Kim bilir bu 30 yýlda kaç Vali, kaç kaymakam ve kaç ordu komutaný PAÞA gelip geçmiþtir. Halk Tuzlu ve Acý sularý içip kullanýyordu. Olur mu?... Siirt Kuzeye doðru bakan bir kel yamaca kurulmuþ ve yer altýnda Beyaz bir topraðý olan bir þehirdi. O zamanlar bizde gördük, evlerin arkasýnda insan pislikleri doluydu. Hatta Siirt'lileri bu bakýmdan iðnelemek için söylerlerdi: “Pilotlar uçakla geçerken kokudan Siirt'e geldik derlermiþ…” Evlerde aðaç ve kereste en az kullanýlýyor. Evler Arabistan ve Kuzey Afrika'daki evleri andýrýyor. Kubbeli, düz damlý, beyaz basýk, küçük kulübeler. Kullanýlan ve yerel deyimle CAS denen beyaz toprak çamur yapmaya ve malaya iyi gelen, ama herhalde alçýlý olsa gerek ki suyun hemen yapýsýna HÝGROSKOPÝK bir toprakla yapýlýyor. Çatýlý ev hemen hiç yoktu. Ýklim çok sýcaktý. Daha güneþ doðar doðmaz evlerde oturulmazdý; ter,ter,ter… Bütün evler hamamýn terleme odasý gibi sýcak oluyordu. Bu sýcak ve terleme karþýlýðý Siirtli herhalde yýkanamýyordu ki evinize gelen bir Siirtli gidince üç saat kokusu kaybolmazdý. Bu koku ünlü Siirt Battaniyelerine sinmiþti zaten… Siirt adeta Türkiye'nin ekvatoru gibiydi. Yazlarý Siirt'te oturmak mümkün deðildi. Ben de askerlik muayenesi için baþvurdum. Bir ay sonra cevap geldi. Beni Eruh-Þýrnak, Beytüþþebap, Hakkari yöresine atamýþlardý. Bu yerleri bilmiyordum, herhalde çok berbat yerler olsa gerekti. Ama þehrin dayanýlmaz sýcaklýðýna katlanmaktansa zor koþullarý taþýsa da gideceðim yerler daha iyidir dedim ve görevi aldým. Ýlk yerimiz ilin hemen yanýndaki Eruh'du. Hani þu PKK. Ýlk eylem yaptýðý ilçe. 15-20 memur evi ve birkaç da yerlilerin evleri. Ýþte ilçe bu idi. Oradan Güney'e Þýrnak'a doðru yola çýktýk. At veya katýr ile gidiyorduk. Þýrnak, Van Gölü'nün batý ve güney batýsýndaki daðlarýn bittiði yerde ve Cizre'ye doðru açýlan, düzlüklerin bir kapýsý gibiydi. Bir çeþmesi vardý. Bütün köylü kadýnlar oradan su alýrlardý. Beþ gün kaldýk. Oradan Hakkari, Beytüþþebap'a doðru yola çýktýk. Yollar ýssýz, bir gün içinde bir canlýya ancak rastlýyordunuz. Her taraf bakýmsýz, fakirlik diz boyu. Gece bir daðda konakladýk. Gökte ay parlýyordu. Katýrcým ve arkadaþlarý mýþýl mýþýl uyuyorlardý. Ben nöbetçiydim adeta. Tabancamý almak için beni öldürürler diye korkuyordum. Zira hudut aha, yaný baþýmýzdaydý. Geçmekte o kadar kolaydý ki… Bu yerleri o kadar sevdim ki. Ve Kürtler öyle iyi insanlardý ki… Þimdi oralara gitmek ne mümkün. Ýyi ki o fýrsatý buldum ve gördüm. Tabiatý gördüm, doðanýn harikalarýný bizzat inceledim. Evet yol yoktu, imkanlar sýfýrdý. Daha birçok yokluklar vardý. Ama bütün bunlara raðmen eþsiz bir VAHÞÝ güzellik vardý. Halk fark ederdi, kafa yapýsý geri'ci idi. Ama onlarý ne kusuru vardý ki. Böyle kalmalarýný kendileri mi istemiþtir. Daha iyi ve devamlý sömürmek için halkýn böyle kalmasý lazýmdý. Siz buna çare bulamazsanýz öyle ufak tefek iyileþtirmelerle idare etmeye kalkarsanýz karþýnýza yerli aðalar, beyler ve onlarýn destek aldýklarý DIÞ güçler çýkýyor. Þimdi gibi… Ýþin garip yaný da aða ve beyler arkasýndaki Dýþ düþmanlar sömürdükleri zavallý halký çýkarýyor, savaþtýrýyorlar. Çeliþkiye bakýn siz… Halk kendi kuyusunu kazýyor sanki…

Perþembe kermesleri ile baþlayarak Fethiye'nin yardýmlaþma lokomotifi haline gelen Fethiye Evi Gönüllüleri 9. Yýllarýný eðlenceli bir etkinlikle kutladý. Bu kutlamayý bir hizmete dönüþtüren Fethiye Evi Gönüllüleri Menteþeoðlu Ýlkokulu'nun fiziki yapýsýný deðiþtirmek ve öðrencilerin daha iyi þartlarda eðitim almalarýný saðlayabilmek amacý ile yardýma dönüþtürdü. Fethiye Evi Gönüllüleri'nin bu yýlki 9. yýl etkinliðinin geliri Menteþeoðlu Ýlkokulu'nun yeniden düzenlenmesi için yapýldý. Karagedik Ýlköðretim Okulu'na anasýnýfý dersliklerini 7. yýl kutlamasýnýn geliri ile gerçekleþtiren gönüllüler, geçen sene de down sendromlu çocuklar için özel alt sýnýfýný Günlükbaþý Ýlköðretim Okulu'nun yanýna kurmuþtu. 'Eðitime Gönüllü Desteði' projesinin bu yýl ki amacý Menteþeoðlu Ýlkokulu'nun eski görünümden kurtarýp, öðrencilere daha iyi eðitim verilmesi için gerçekleþti. Majesty Club Tuana Tatil Köyü'nde gerçekleþen eðlenceli etkinlikte coþup oynayan bayanlar ilkokul için de baðýþta bulundular. Fethiye'nin Pop Müzik Sanatçýsý Pasha Haktan Koç ve Türk Halk Müziði Sanatçýsý Vildan Turan'ýn sahne aldýðý etkinlikte hareketli þarkýlar eþliðinde piste fýrlayan bayanlar bol, bol oynadýlar. Ýlginin yoðun olduðu etkinlikte Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý'nýn eþi Nesrin Saatcý ve arkadaþlarý davetliler ile yakýndan ilgilendiler. Fethiye Evi desteklerini ile büyüyor… Gönüllülüðün karþýlýk beklemeden yapýlmasý gerektiðinin altýný çizen

< Fethiye'de 9 yýldýr yaptýklarý yardýmlar ile tanýnan Fethiye Evi'nin Kurucusu Nesrin Saatcý ve beraberinde gönüllü arkadaþlarý kuruluþ yýl dönümünde eðitime destek için bir araya geldiler.

Fethiye Evi Gönüllüleri Kurucusu Nesrin Saatcý etkinlikte yaptýðý konuþmada, “Yine güzel, hayýrlý bir amaca ulaþmak için bir araya geldik. Bu etkinliðimiz sizlerin desteði ve katýlýmýyla daha da güzel oldu. Hayýrlý bir amaç dedik! Biliyorsunuz bizlerin çalýþmalarý geleceðimize, yani eðitime ve özellerimiz olan engellilerimize yöneliktir. Önce Karagedik Anasýnýfý, daha sonra Silkar Down Sendromlularý Derslikleri, bir sürü akülü arabalar ve bizlerin ve Allahýn bildiði diðer iþlerimiz. Zaten broþürlerde de yaptýklarýmýz detaylarýyla yazýyor” dedi. Nesrin Saatçý “ Bu yýl yine Milli

Eðitim Müdürümüze sorduk. Bize Menteþeoðlu Ýlköðretim Okulu'nu gösterdi. Okul taþýmalý sistem, çevreden çok öðrenci geliyor. Ýlave dersliklere, klimalara ve diðer konulara ihtiyaçlarý var. Bugünkü faaliyetimiz onlar için. Hep birlikte bu okulumuzu, geleceðimiz olan çocuklarýmýzý destekleyeceðiz. Bizler gönüllüyüz” diyerek “Gönüllülük karþýlýk beklemeden yapýlýr. Taahhüt altýna alýnamaz, kâðýda yazýlamaz, ancak gönüle kazanýr. Sizlerin destekleri ile yapýyoruz. Her perþembe bizleri yalnýz býrakmýyorsunuz. Sizlerde desteðinizle gönüllerde yer ettiniz.

Sizlerin varlýðýný hissettiðimiz sürece, daha çok þeye imza atacaðýmýza inanýyoruz” þeklinde konuþtu. Gönüllülerin 9. yýl etkinliði Nesrin Saatcý'nýn sanatçýlara plaket vermesi ve Menteþeoðlu ilkokulu öðretmenlerinin Fethiye Evi Gönüllü Kurucusu Nesrin Saatcý'ya çiçek takdim etmesi ile devam ederken, öðrencilerin eðitimleri için çektikleri bazý sýkýntýlarý katýlýmcýlara anlatan okul öðretmenleri, Fethiye Evi Gönüllülerine teþekkür etti. Programda ayný zamanda Fethiye Evi'nin kuruluþ yýl dönümü nedeni ile 9. yýl pastasý da alkýþlar arasýnda kesildi.

ÝSTÝFA EDEN MECLÝS ÜYELERÝ GERÝ DÖNDÜ Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediði etkinlikler devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye'de yerel gazetelerde köþe yazarlýðý yapan kiþileri akþam yemeðine davet etti. Yemeðe CHP Ýlçe Baþkaný Emrah Doðu, Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz ve köþe yazarlarýnýn tamamý katýldý. CHP Ýlçe Baþkaný Emrah Doðu “katýlan köþe yazarlarýna teþekkür ediyorum. Burada siyaset üstü bir durum var. Kalemini satmadan yazanlarla biraya geldik” dedi. Ayrýca yemeðe CHP'den istifa ederek baðýmsýz meclis üyesi olan Veli Pabuþçu, Atilla Türk, Nalan Ünal, Ahmet Dönmez'de yemeðe katýlarak CHP'ye geri döndüler. Emrah Doðu “Meclis Üyelerine teþekkür ederek, hepsine hoþ geldiniz diyorum” dedi. CHP'li meclis üyeleri CHP Fethiye ilçe baþkanlýðý kongresinde Emrah Doðu'nun Baþkanlýða seçilmesinin ardýndan yaptýðý sert açýklama sonucu istifa etmiþlerdi. EMRAH DOÐU NE DEMÝÞTÝ? 15 Nisan'da yapýlan CHP Fethiye Ýlçe Kongresi'nde ilçe baþkanlýðýna seçilen Emrah Doðu, konuþmasýnda þu ifadeleri kullanmýþtý: "Atilla Abi diyor ki; (Faaliyet raporu elime geç geldi okuyamadým. Tam incelemedim ama evet oyu verdik hep beraber) diyor. Arkadaþlar niçin evet oyu verdiniz. Sayýn Saatcý'nýn

< Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye'de yerel basýnda köþe yazarlýðý yapan kiþileri akþam yemeðinde bir araya getirdi. Yemeðe CHP'den istifa eden 4 meclis üyesi de katýlarak CHP'ye geri döndüler.

faaliyet raporuna incelemeden, bilirkiþiye baktýrmadan niçin oy verdiniz? Genel iktidarda AK

Parti'nin kucaðýna oturmuþ, yerel iktidarda da Sayýn Saatcý'nýn kucaðýna oturmuþ içimizdeki sosyal

faþistlerle bu seçim kazanýlamaz arkadaþlar. Cesur olmak zorundayýz.”


PAZARTESÝ 15 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

3


PAZARTESÝ 15 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

4

PLAJLAR ÞENLENÝYOR OKULA DESTEK ÝÇÝN ÇAY PARTÝSÝ Fethiye Silkar Günlükbaþý Orta Okulu Müdürlüðü ve Okul Aile Birliði fiziki þartlarý iyileþtirmek için çay partisi düzenlediler. Sultans Aqua Park'ta

düzenlenen Silkar Günlükbaþý Ortaokulu çay partisinde bayan veliler ile öðretmenler gönüllerince eðlendiler. Canlý müzik eþliðinde bol bol oynayan veliler keyifli bir gün geçirirken çay partisinde öðrencilerde yer alýp bol bol oynadýlar. Okul Aile Birliði Baþkaný Bayram Yanýk, 320 öðrencinin bulunduðu Günlükbaþý Silkar Orta Okulu'nun fiziki koþullarýný daha iyi hale getirebilmek için bu çay partisini düzenlediklerini söyledi.

Fethiye'de Nisan ayýnda hava < Fethiye'de hava sýcaklýðýnýn 29 dereceyi bulmasýyla birlikte yöreye gelen turistler denize koþtu. Türkiye'nin sýcaklýðýnýn 29 dereceye kadar ulaþmasý büyük bir bölümünde yaðýþlý hava etkisini gösterirken, Ölüdeniz'de ise yazdan kalma günler yaþanýyor. yerli ve yabancý turistlerin plajlara koþmasýna neden oldu. Ölüdeniz ve Çalýþ plajlarý yöreye gelen Nisan turistleri tarafýndan dolduruldu. Turistler Ölüdeniz Kumburnu Tabiat Parký ve Belceðiz plajlarýnda Nisan güneþinde bronzlaþýrken Deniz ve güneþin keyfini çýkardýlar. Kumburnu Plajý'nda kano ve deniz bisikletine binen tatilciler Ölüdeniz lagünün de gezinti yaparak stres attýlar. Ölüdeniz de deniz suyu sýcaklýðýnýn 20 derece olduðu öðrenilirken bazý yamaç paraþütü pilotlarý müþterilerini bu güzel havada Babadaðý'ndan Ölüdeniz Belceðiz Plajý'na da uçurdular. Denize giren vatandaþlar, "Nisan ayýnda böylesine güzel bir havada deniz keyfi yapýyoruz. Yem yeþil doðada baharýn ve yaz mevsiminin özelliklerini bir arada yaþýyoruz. Deniz ve güneþ harika” diye konuþtular.

GURUP ABDAL ÞARKILARIYLA HALAYLAR ÇEKTÝLER Foça Mahallesi Barýþ Manço Bulvarý 1. Sevgi Parký yanýndaki konserde Grup Abdal üyeleri birbirinden güzel þarkýlarýný seslendirirken izleyenler bol, bol dans edip oynadý. Grup Abdal'ýn Kürtçe þarkýlarý sýrasýnda halaylar da çeken hayranlarý konserin sonuna kadar coþup oynadýlar. Zentara Bahar Þenliðinde hemen her þarkýda coþan hayranlarý Zentara Derneði Yetkililerine konser nedeniyle teþekkür ettiler. ZENTARA ÝKÝNCÝ BAHAR ÞENLÝÐÝ PAZARI MÜÞTERÝ BEKLEDÝ Sanatý ve hayatý öðretmeyi amaç edinmiþ olan Zentara Kadýn Sosyal Dayanýþma Derneði tarafýndan bul yýl ikincisi düzenlenen bahar þenliðinde el sanatlarý pazarý kuruldu. Foça Mahallesi Barýþ Manço Bulvarý

< Fethiye'de Zentara isimli Kadýn Sosyal Dayanýþma Derneði'nin bu yýl ikincisini düzenlediði Zentara Bahar Þenliði'nde Gurup Abdal konserinde Kürtçe þarkýlar eþliðinde bol, bol halay çekildi.

Birinci Sevgi Parký yanýnda dün gece Sabahattin Ali gecesi ile baþlayan bahar þenliðinde sabaha yýldýzý filmi izlenilirken Selim Günday'ýn türküleri de geceyi renklendirdi. Zentara ikinci bahar þenliði

etkinliklerinde el sanatlarý pazarý kurulurken, bu pazarda el sanatlarýndan alýþ veriþ yapacak müþteri beklendi. Havanýn güzel ve güneþli olmasý nedeni ile palyaço gösterileri de

gerçekleþtirilirken çeþitli gruplar oyun ve gösteriler yaptýlar. El sanatlarý pazarýnda stant açanlar hareketli müzik eþliðinde bol bol oynayarak keyifli bir gün geçirirken þenliði renklendirdiler.


PAZARTESÝ 15 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

5


PAZARTESÝ 15 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

6

YÜKSEL ÖZDEN, AÇIKLAMALAR YAPTI OTOMOBÝLLER ÇARPIÞTI; 1 KÝÞÝ YARALANDI < Fethiye'de dikkatsizlik yüzünden meydana gelen kazada 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre Foça Mahallesi'ndeki bir diyaliz merkezinde tedavi gören bir þahsýn yakýnlarý Musa Erol'un kullandýðý 48 HE 176 plakalý otomobil ile seyir ederken Mustafa Han'ýn kullandýðý 48 FL 492 plakalý otomobil ile dikkatsizlik yüzünden çarpýþtýlar. Kazada yaralanan bir kiþi ambulans ile hastaneye kaldýrýlýrken, kaza ile ilgili soruþturmayý emniyet müdürlüðü trafik ekipleri sürdürdü. Fethiye Belediyesi Oto Kurtarma Ekibi de olay yerinde görev aldý. Irmak Noyan ve Rýza Kola isimli iki çocuk kazayý gördüklerini iddia ederek, kazanýn hýz ve dikkatsizlikten kaynaklandýðýný ileri sürdüler.

= Muðla Milletvekili Yüksel Özden, 2B konusunda Fethiye'de yaptýðý açýklamada; “Daðken oralarý bað yapan köylülerin hakký kendilerine verilecektir” dedi.

AK Parti Muðla Milletvekili Yüksel Özden, 2B arazilerini belirledikleri fiyatlarda hakkaniyetli davrandýklarýný söyleyerek, “Amacýmýz yýllardýr buralarý kullanan insanlarýmýzýn haklarýný ellerine teslim etmek" diye konuþtu. Özden, Fethiye DSÝ Misafirhanesinde düzenlenen kahvaltýlý toplantýda gazetecilere yaptýðý açýklamada, 2B arazilerinin deðerinin hak ettiði yerde olmasý gerektiðini, bunu saðlamak için de büyük gayret sarf ettiklerini söyledi. 2B arazilerinin, köylünün alým gücü kadar olmasýnýn yanýnda, topraðýn da hak ettiði deðerden satýlmasýnýn önemine deðinen Özden, "Biz Muðla'nýn tüm ilçelerinde hakkaniyetli fiyatýn belirlenmesi için o kadar çok çalýþtýk ki

geçenlerde hem muhtarlarýmýz hem de bakanlýðýmýz bize teþekkür etti. Yaptýðýmýz toplantýlarda halkýmýzýn duyarlýlýðýný çok iyi þekilde aktardýk ve fiyatlarý da en makul çizgide ayarladýk" dedi. Fiyatlarýn belirlenmesinde gelen tepkiler ve þikâyetler doðrultusunda tekrar komisyonlar kurularak en makul sonuca ulaþmaya çalýþtýklarýný söyleyen Milletvekili Yüksel Özden, “Bu konuda hala hata varsa gereðini yapmaya hazýrýz” dedi. Milletvekili Yüksel Özden, "Amacýmýz yýllardýr buralarý kullanan insanlarýmýzýn haklarýný ellerine teslim etmek. Buralarý

AK PARTÝ'DEN TARAFTARLARA PLAKET < Ak Parti Fethiye Gençlik Kollarý Baþkaný Emrullah Tuna, Fethiyespor'un Apaçi Taraftarlarý için DSÝ Misafirhanesi'nde kahvaltýlý toplantý düzenledi. Toplantýya Fethiyespor Kulüp Baþkaný Ýsmail Öztürk, Ak Parti ilçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan, Kadýn Kollarý Baþkaný Ferzan Çakal, Fethiyespor Apaçi Tribün Lideri Murat Bayat, Fethiyespor Taraftarlar Derneði Baþkaný Alper Samurkaþ'da katýldýlar. Fethiyespor Baþkaný Ýsmail Öztürk, Fethiyespor Tribün Lideri Murat Bayat, Ak Parti Muðla Milletvekili Yüksel Özden'e Fethiyespor'un son durumu hakkýnda bilgiler aktardýlar. Milletvekili Yüksel Özden'de Fethiyespor'un liderliðe yükselmesinde emeði geçenlere teþekkür ederek, bu yýl playy-off kalmadan þampiyonluk ipini

göðüsleyeceðine inandýðýný söyledi. Apaçi Tribün Lideri, Murat Bayat, Milletvekili Yüksel Özden'e forma ve Apaçi atkýsý hediye ederken, Milletvekili Yüksel Özden “Bende Apaçi oldum” diye konuþtu. Ak Parti Gençlik Kollarý Baþkaný

www.atlantiktel.com Estetiktir

Dayanýklýdýr

Fikret KOYUNCU 0532 785 12 25

Tel Örgü, Demir Doðrama, Arsa Çevreleme, Beton Direk

dað iken bað yapan benim köylüm. Oralarda emeði olan insanýmýzýn arazileri alabilmeleri için her türlü yasal düzenlemeyi yaptýk. Müracaatlarýyla da bunu teminat altýna aldýk" dedi. Geçtiðimiz hafta Karaçulha Çok Programlý Lisesi'nde çýkan yangýnda ek binasý tamamen kullanýlamaz hale gelen okulun B bloðunun yeniden yapýlmasý ile ilgili çalýþmalarýn devam ettiðini söyleyen Özden, Pazar günü Muðla'yý ziyaret edecek Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'ya konuyu bizzat ileteceðini ve en kýsa sürede sonuç almayý hedeflediklerini anlattý.

Kolay monte edilir

Kolay Taþýnýr

Uzun Ömürlüdür

Panel Çit, Jiletli Tel, Dikenli Tel, Ýnþaat, Peyzaj, Bahçe

Adres: Gökalan Mevkii Çevre Yolu Çalýca-FETHÝYE

Tel: 0252 646 44 04

Emrullah Tuna'da Murat Bayat'a plaket sunarak “Geçen yýl fair play ödülünü kazanan Fethiyespor Taraftarlarýnýn bu yýlda þampiyonluða giden yolda takýma büyük katkýsý nedeniyle plaket ile ödüllendiriyoruz” þeklinde konuþtu.


PAZARTESÝ 15 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

7

SERTÝFÝKALARINA KAVUÞTULAR PALMÝYELERE BAHAR MAKYAJI YAPILIYOR < Fethiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü Ekipleri, bahar temizliði kapsamýnda yol kýyýsýndaki palmiye aðaçlarýný budamaya baþladý. Her yýl Nisan ayýnda yapýlan palmiye budamalarý sabah erken saatlerden akþama kadar devam ediyor. Atatürk caddesindeki yol kýyýsýnda bulunan tüm palmiyeler vinç yardýmý ile budanýrken, bu palmiyelerin dallarý görevliler tarafýndan hemen yoldan ve kaldýrýmdan kýsa bir süre içinde toplanýyor. Köprübaþý mevkiinden itibaren palmiyeleri budamaya baþlayan Fethiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü görevlilerinin, palmiyeleri 2. Karagözler Mahallesi'ne kadar budayacaklarý öðrenildi.

THK Fethiye Þubesinin son üç yýlda < Türk Hava Kurumu Fethiye Þubesi tarafýndan açýlan Radyo Kontrollü Model Uçak baþlangýç açtýðý model uçak kursunu toplam 60 tekamül kursunu baþarý ile tamamlayan 20 kursiyer sertifikalarýný Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk kursiyerin tamamladýðý ve Fethiye'den Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz'ýn elinden aldýlar. çeþitli yarýþmalara katýlacak bir kulübün oluþturulacaðý bildirildi. Ölüdeniz Beldesi Ovacýk Mahallesindeki micro light pistinde sertifika almaya hak kazanan kursiyerler kendileri yaptýklarý radyo kontrollü model uçaklarýný uçurarak adeta görsel bir þölen sundular. Aralarýnda doktor, öðretmen ve esnaflardan oluþan kursiyerler radyo kontrollü model uçaklarýný uçururken keyifli anlar yaþadýlar. Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk, Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz, THK Fethiye Þube Baþkaný Mustafa Özkaya, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Mustafa Büyükteke gökyüzünde uçurulan model uçaklarý ilgiyle izlediler. THK Fethiye Þubesi'nin açtýðý radyo kontrollü model uçak kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikalarý Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk ve Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz tarafýndan sunuldu. Kaymakam Ekrem Çalýk, “Fethiye'de çeþitlilik çok fazla. Turizmin her çeþidi var. THK'nýn açtýðý bu kurslarda havacýlýðý sevenler hobilerini gerçekleþtirebiliyorlar. Fethiye yamaç paraþütü ile özdeþleþmiþ bir kent. Sportif havacýlýk daha da geliþtirilebilir. Yani turizmin bir parçasý haline getirilebilir. Bu bölgeye benzer bir pist yapýlýrsa çok yarýþmaya katýlabiliriz” diye Özkaya'da Fethiye'de kurulacak uçaðý da katabiliriz” dedi. Fethiye'de kulüp kurulursa turizmin THK Fethiye Þube Baþkaný Mustafa Radyo Kontrollü Model Kulübü ile pek konuþtu. çeþitliliðine radyo kontrollü model

ve ve


PAZARTESÝ 15 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

8


PAZARTESÝ 15 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

9

CHP'NÝN BAHAR ÇAYINA YOÐUN ÝLGÝ OLDU ARALARINDA HIRSIZLIKTAN ARANANDA ÇIKTI < Fethiye Emniyet Müdürlüðü Ekipleri yaklaþan turizm sezonu nedeni ile çeþitli il ve ilçelerden Fethiye'ye dilenmeye gelen þahýslarý mercek altýna aldý. Fethiye Emniyet Müdürlüðü Polis Ekipleri, kucaklarýnda oldukça küçük bebekleri ile dilenmeye gelen kadýnlarý þehir merkezine sokmadý. Fethiye'ye dilenmeye geldikleri ve yürüyerek þehir merkezine hareket halinde olduklarý öðrenilen dilenciler Fethiye Emniyet

Müdürlüðü Polis Ekipleri tarafýndan Günlükbaþý semti yakýnlarýnda durduruldu. Kadýn ve çocuklardan oluþan dilenci grubunun kimlik sorgulamalarý yapýlýrken, Çilek B. isimli bir kadýnýn hýrsýzlýk suçundan arandýðý öðrenildi. Hemen gözaltýna alýnan Çilek B. çýkarýldýðý mahkemece tutuklanýp ceza evine gönderilirken yakalanan dilencilerde Fethiye Belediye Zabýta Görevlileri'ne teslim edilerek, þehir merkezi dýþýna çýkartýldýlar.

CHP kadýn kollarýnýn düzenlediði çay partisinde hareketli müzik eþliðinde bol bol oynayan bayanlar pisti, hiç boþ býrakmazken hemen her oyunda adeta çoþkuya boðuldular. CHP'nin bahar çayýna ilginin yoðun olmasý ilçe teþkilatýný da yaklaþan yerel seçimler öncesi ümitlendirdi. Çay partisinde CHP kadýn kollarý baþkaný Neþe Çaðlar, Fethiye Belediye Baþkanlýðý için ismi geçen Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz, Ýlçe Baþkaný Emrah Doðu birer konuþma yaparak partide birlik ve beraberliðin yaný sýra CHP'li kadýnlarýn bu seçimde de ev ev dolaþarak en iyi þekilde partiye hizmet edeceklerine inandýklarýný söylediler. CHP Fethiye Ýlçe Baþkaný Emrah Doðu 2014 yýlýnda yapýlacak yerel seçimlerde Fethiye, Seydikemer ve Muðla Büyükeþehir Belediyelerini kazanacaklarýný söylerken, Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz, “Bahar çayýna bayanlarýn ilgisinin yoðun olmasý bizleri mutlu etmiþtir” dedi. Kadýn Kollarý Baþkaný Neþe Çaðlar da çay partisine destek verenlere teþekkür etti.

EHLÝYET SINAVINA 789 KÝÞÝ KATILDI Fethiye'de yapýlan Motorlu Taþýt Sürücü Belgesi yazýlý sýnavýnda 789 sürücü adayý ter döktü. Üç ayrý okulda toplam 43 salonda yapýlan sürücü adayý sýnavýnda 110 personel görev yaparken sýnava giren adaylar güvenlik görevlileri tarafýndan didik didik arandýlar. Sabah saat 11.00'da baþlayan sürücü belgesi yazýlý sýnavý Fethiye Endüstri Meslek Lisesi, Fethiye Mesleki Eðitim Merkezi ve Gazi Ýlkokulu'nda toplam 43 salonda yapýldý. Adaylar sýnava giriþte güvenlik görevlileri tarafýndan sýký bir aramadan geçirilirken yanýnda kimlik belgesi olmayan aday sýnava alýnmadý. Motorlu taþýt sürücü belgesi yazýlý sýnavý tek oturumda gerçekleþtirilirken; yazýlý sýnavda adaylara trafik,

PAZAR HARÝÇ GÜNLÜK ÇIKAN SÝYASÝ GAZETE

YEREL SÜRELÝ YAYIN

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ BULUT YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Sýdýka (Zeybek) KÖLEMEN MUHABÝRLER : Mustafa TAÞKIN - Halil AKIN - Murat YALÇIN SPOR HAB. : Erdoðan CANKUÞ SAYFA EDÝTÖRÜ : Serpil CÜCEMEN BASKI: Uygun Matbaacýlýk Ýsmail YAVAÞ Sanayi Sitesi 254 Sk. No: 7 Fethiye/MUÐLA -Tel: 0542 806 78 32

Tel&Fax: 612 85 00 e-mail: info@gercekfethiye.com - fethiye@gercekfethiye.com

ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar (st/cm) : 8,40 TL Kongre Ýlanlarý : 30,00 TL Tüzük Ýlaný (A4 Sayfa) : 25,00 TL Zayi Ýlanlarý : 15.00 TL Reklamlar (st/cm) : 75 Krþ

< Cumhuriyet Halk Partisi Kadýn Kollarý tarafýndan düzenlenen çay partisine ilgi yoðun oldu. Ölüdeniz Beldesi Grant Üçel Hotel'de yapýlan çay partisinde bayanlar gönüllerince eðlendiler.

ABONE ÜCRETLERÝ: Yýllýk : 110,00 TL 6 Aylýk : 55,00 TL 3 Aylýk : 30,00 TL Aylýk : 10,00 TL

Eski tarihli gazete: 1,00 TL Fiyatlara KDV dahil deðildir. KDV oraný abonelerde %1, reklamlarda %18’dir. Ýdari Büro: Atatürk Caddesi LÝKYA ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No: 306/ FETHÝYE Kuruluþ Tarihi: 3 Eylül 1993 Neþredilen yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Bu Gazete Basýn Ahlak Yasasýna, Ulusal çýkarlara ters haber yayýmlamamayý taahhüt eder.

< Sürücü belgesi almak için Fethiye'deki sürücü kurslarýna giderek sýnava katýlmaya hak kazanan sürücü adaylarý için üç ayrý okulda yapýlan sürücü belgesi yazýlý sýnavýna 789 sürücü adayýnýn katýldýðý öðrenildi.

motor ve ilkyardým konularýndan sorular soruldu. Yazýlý sýnavda

baþarýlý olan sürücü adaylarý ise ileriki günlerde gerçekleþtirilecek

olan uygulama sýnavýna katýlma hakkýný elde edecekler.


PAZARTESÝ 15 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

10


PAZARTESÝ 15 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

11

FETHÝYESPOR 'TEPE'YÝ AÞAMADI 2-3 < Geçtiðimiz hafta liderliði yakalayan Fethiyespor, kendi evinde Tepecikspor'a 3-2 yenilirken, liderlik koltuðunu da kaybetti. Lacivertbeyazlýlar, ilk yarýda Aytek ve Adem'in attýðý gollere, ikinci yarýda Onur Okan'ýn penaltýdan attýðý gol ve Uður Aktaþ'ýn golü ile cevap verdi. Ancak maçýn sonlarýna doðru Onur Çubukçu'nun golüne engel olamayýnca karþýlaþmayý 3-2 kaybetti. MAÇTAN NOTLAR 2'nci Lig Kýrmýzý Grup'ta Fethiyespor, sahasýnda Tepecikspor'a 3-2 maðlup oldu. Güneþli ve güzel bir havada oynanan karþýlaþmayý 5 bine yakýn Fethiyespor taraftarý 90 dakika boyunca takýmýna tezahürat yaparak izledi. Karþýlaþmaya bayanlarýn da yoðun ilgisi dikkat çekerken, Fethiyesporlu Futbolcular sahaya, Fethiye Müftülüðü'nün yaptýrdýðý üzerinde 'tüm Ýslam Aleminin kutlu doðum haftasýnýn kutlarýz' yazýlý afiþle çýktý. Fethiye Müftüsü Oðuzhan Kadýoðlu, Çanakkale Bölgesi Hakemi Zafer Koçbay ile Fethiyespor Kaptaný Murat Türkan ve Tepecikspor Kaptaný Kaleci Eray Çalýþkan'a birer buket çiçek sundu. Fethiyespor'da kart cezalýsý Sabri Turgut, karþýlaþmayý tribünden izlerken, bay takým olan Turgutluspor'un Teknik Direktörü Burhanettin Basetemur da izledi. Yeni Asýr Tv. karþýlaþmayý naklen yayýnlarken, maçý Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, Emniyet Müdürü Hüseyin Kocabýyýk, Müftü Oðuzhan Kadýoðlu, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan ve Fethiyespor baþkaný Ýsmail Öztürk birlikte izlediler. Maç baþladýktan sonra kale arkasýndaki tribüne CHP Gençlik Kollarý'nýn afiþi asýlýnca kriz yaþandý. Üzerinde 'Bu yýl o sene. Hep beraber birinci lige. CHP Gençlik Kollarý' yazýlý afiþ asýldýðý yerden özel güvenlik ekipleri tarafýndan indirtildi. Maç baþlamadan önce Fethiyespor taraftarlarý, her iki takýmý tribünlere davet ederek, alkýþ tuttular. Apaçi taraftar topluluðu sýk sýk ‘yalaka olmadýk, olmayacaðýz’ diye baðýrdýlar. MAÇTAN DAKÝKALAR 3'üncü dakikada Ekrem Sarýçam'ýn ceza alaný yakýnýnda sektirdiði topu Nejdet Kaba, ceza yayý üzerinden kaleye niþanladý. Top üstten dýþarýya gitti. 8'inci dakikada Onur Okan'ýn pasýna hareketlenen Ekrem, Türker'den sýyrýlýp, ceza alanýna girdi. Kaleci Eray ile karþý

karþýya kaldý. Ekrem'in plase vuruþunda kaleci Eray, topa diziyle müdahale ederek, mutlak golü önledi. 20'inci dakikada Türker'in serbest vuruþundan gelen top savunmadan sekerek, Aytek'in önüne düþtü. Aytek, Kaleci Ozan ile karþý karþýya kaldýðý anda vurdu. Ozan topa iki hamlede sahip oldu. 30'uncu dakikada sol kanattan çizgiye inen Günay, topu yerden ceza sahasýna ortaladý. Aytek, kaleye sýrtý dönük pozisyonda topu kontrol edip, dönerek sert vurdu. Top Ozan'ýn bakýþlarý arasýnda aðlara gitti. 0-1 33'üncü dakikada bu kez Aytek'in ceza alanýna havalandýrdýðý topu Adem kontrol edip, uzak direðe sert vurdu.

Kaleci Ozan'ýn uzanamadýðý top aðlarla buluþtu. 0-2 Ýlk yarý bu skorla bitti. 51'inci dakikada Onur'un uzun pasýna hareketlenen Bülent, kaleci Eray ile karþý karþýya kaldý. Bülent'in sert vuruþunda Kaleci Eray, parmaklarýnýn ucu ile müdahale ettiði top direðin dibinden kornere gitti. 52'inci dakikada Onur Okan'ýn serbest vuruþundan ceza alanýna gelen topa iyi yükselen Murat Türkkan, topu aðlara gönderdi. Ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü vermedi. 65'inci dakikada Onur Okan ile birlikte hava topuna yükselen Yasin Þahan topu elle oynayýnca hakem Zafer Koçbay, penaltý noktasýný gösterdi.

Topun baþýna geçen Onur Okan, güzel bir vuruþla topu aðlara gönderdi. 1-2 78'inci dakikada kornerden gelen topa arka direkte iyi yükselen Hasan Ahmet Sari, kafayla ceza alanýna indirdi. Bomboþ durumda topla buluþan Uður'un sert vuruþunda top aðlara gitti. 2-2 84'üncü dakikada Aykut Sevim'in kullandýðý korner atýþýnda ceza alanýnda karambol yaþandý. Arka direkte topa son dokunan Onur Çubukçu, takýmýný tekrar öne geçirdi. 2-3 Baþka gol olmayýnca karþýlaþma Tepecikspor'un 2-3 üstünlüðüyle sona erdi. Fethiyesporlu Futbolcular, maç sonrasý kaybetmeleri nedeniyle saha ortasýnda dakikalarca üzüntü içerisinde yattýlar.

3


FETHÝYESPOR 2-3 ‘TEPE'YÝ AÞAMADI STAT: Fethiye Þehir HAKEMLER: Zafer Koçbay (*), Barýþ Baydemir (*), Nazým Tüzümet (**) FETHÝYESPOR: Ozan (*)- Sabri Gümüþsoy (*) (Dk. 37 Cem Atan (*), Yaþar Kabakçý (*), Onur Okan (**) (Dk. 76 Hasan Ahmet Sari (*), Bülent Kalecikli (**), Necdet Kaba (***), Emre Öztürk (*), Ekrem Sarýçam (*), Halil Karataþ (**), Mustafa Kemal Küçük (*) (Dk. 61 Uður Aktaþ (***), Murat Türkan (**) TEPECÝKSPOR: Eray Çalýþkan (**)- Türker Toptaþ (**), Ali Görkem (**), Recep Çelik (***), Aytek Öktem (**) (Dk. 76 Aykut (**), Yasin Þahan (*), Günay Þakar (**), Adem Çalýk (***) (Dk. 60 Onur Çubukçu (***), Erol Yükseler (**), Kemal Özyurt (***) (Dk. 88 Caner Celep (*)), Serkan Acar (**) GOLLER: Dk. 30 Aytek, Dk. 33 Adem, Dk. 84 Onur Çubukçu (Tepecikspor), Dk. 66 Onur Okan, Dk. 78 Uður (Fethiyespor) SARI KARTLAR: Dk. 7 Sabri, Dk. 76 Yaþar, Dk 81 Uður (Fethiyespor), Dk. 23 Kemal, Dk. 80 Recep, Dk. 82 Yasin, Dk. 90 Eray (Tepecikspor) Erdoðan CANKUÞ S.11’de

15 nisan gercek fethiye  
15 nisan gercek fethiye  

Fethiye nin gercek haberleri

Advertisement