Page 1

PERÞEMBE 13 ARALIK 2012

YIL:19 - SAYI: 4197

BÝR GÜNDE 28 AÞIRI YAÐIÞLAR NÝKAH KIYILDI ETKÝLÝ OLDU

< Fethiye’de gece geç saatlerde baþlayan þiddetli yaðmur, çevre beldelerle bazý mahallelerde de hayatý tamamen felç etti. Fethiye Merkezi'nde pek çok site aþýrý yaðmur nedeniyle sular altýnda kalýrken, kenar mahallelerde de kanallarýn dolmasýyla birlikte bazý ev ve turfanda sebze seralarý, sular altýnda kaldý. Erdoðan CANKUÞ S.6’da

< 12.12.2012 tarihi Fethiye'de de evlenme müracaatlarýnýn sayýsýný arttýrdý. Evlenmek isteyen çiftlerin pek çoðunun Ekim ayýndan itibaren bu tarih için gün aldýðý öðrenildi. Fethiye'de Fethiye Nüfus Müdürlüðü ve Fethiye Belediyesi Evlendirme Salonu önünde gün boyu saatlerce heyecanla nikah için bekleyen çiftler ve yakýnlarý duygusal anlar yaþadýlar. Bu özel günde evlenmek isteyen çiftlerin nikah tarihlerini hatýrlanýr ve anlamlý kýlmak için 12.12.2012'i ve saat 12.12'yi özellikle seçtikleri öðrenildi. Fethiye'de saat 12.12'de baþlayan nikahlarýn saat 23.00'e kadar devam edeceði öðrenildi. Erdoðan CANKUÞ -Mustafa TAÞKIN S.4’de

AÐLATAN ÞOK BASKIN MHP KADIN KOLLARI'NDAN KANALF'YE ZÝYARET Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Kadýn Kollarý Baþkaný Seval Kurnaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Özyer Medya Grup Genel Koordinatörü Sýdýka Zeybek Kölemen'i ziyaret ettiler. Sayfa 2’de

< Yýlbaþý yaklaþýrken Muðla Jandarma Alay Komutanlýðý'na baðlý Fethiye Jandarma Komutanlýðý Ekipleri, Fethiye'nin Üzümlü Beldesi'nde 350 kilogramýn üzerinde þarap üreterek, piyasaya sürüldüðü iddiasýyla üç ayrý eve baskýn düzenledi. Jandarmalar, her biri 100'er kilogram olan variller içerisinde toplam 6 ton 500 kilogram þarap ele geçirdi. Varillerden alýnan numuneler, incelenmek üzere Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'ne gönderildi. E.CANKUÞ S.2’de

ÜÇ AYRI MUTLULUK YAÞADI

< Homeprof Göksular Yapý Market tarafýndan müþterilerine özel olarak düzenlenen hediye çekiliþinde iki büyük hediye olan Motosiklet ve LC Televizyon ayný kiþiye isabet etti. Sayfa 2’de

FÝYATI: 50 Kuruþ


PERÞEMBE 13 ARALIK 2012

www.gercekfethiye.com

2

MHP KADIN KOLLARI'NDAN KANALF'YE ZÝYARET < Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Kadýn Kollarý Baþkaný Seval Kurnaz ve beraberindeki yönetim kurulu

üyeleri Özyer Medya Grup Genel Koordinatörü Sýdýka Zeybek Kölemen'i ziyaret ettiler.

Belde,Ýlçe,Ýl,Büyükþehir…. Kemer Belediye Baþkaný konuþuyordu: “El birliði ile Kemer'i Seydikemer Ýlçesi yaptýk. Hayýrlý olsun. Emeði geçenlere teþekkür ederiz”. Þimdi Kemer'de bir heyecan: “Ýlçe olacaðýz”. Ýþin duygusal yanýný bir tarafa býrakýrsak haksýz da deðiller. Öðrendiðimize göre Kemer ilçe olunca kaymakam tayini bir yana sayýlarý ona yaklaþan devlet kurumu orada müdürlük açacakmýþ. Demek oluyor ki resmi bir iþi olan vatandaþ artýk Fethiye'ye inmeyecek, Kemer'de iþini görecek. Bunun vatandaþa saðlayacaðý kolaylýk yanýnda ekonomik sonuçlarý da çok önemli. Eskiden resmi iþini görmek için köyden kalkýp Fethiye'ye gelen vatandaþ Kemer'de kalacaðýndan büyük bir olasýlýkla alýþ veriþini de oradan yapacak. Böylelikle Kemer ekonomisi geliþecek, buna karþýlýk Fethiye pazarýnda belirli bir düþüþ olacak. Aslýnda her türlü siyasal hareketin bir ekonomik gerekçesi vardýr. Buna bölünmeler, birleþmeler de dahildir. Yapýlan hareket ekonomiyle çeliþirse yok olmaya mahkûmdur. Örneðin Ýspanya'nýn ayrýlýkçý Katalonya bölgesi ülke sanayisinin büyük bir kýsmýný barýndýrýr. Buradan toplanýlan vergiler ülkenin geri kalmýþ bölgelerine sürekli aktarýlýr. Þimdi Katalonlar biz neden Ýspanyol köylüsünü besleyelim, ayrýlýrsak paranýn hepsi bize kalýr diyorlar. Kýsacasý hareketin ekonomik mantýðý saðlamdýr, bu nedenle ayakta kalma þansý vardýr. Öte yandan PKK hareketi Türkiye'nin fakir Güney Doðu illerini ülkeden koparmayý hedefler. Böyle bir durumda bu bölgenin daha da yoksullaþacaðý kesindir. Sözün kýsasý ayrýlmak Kürtleri açlýða mahkûm etmek demektir. Onun için bu hareket hiçbir zaman taraftar toplayamaz, baskýyla, zorbalýkla, bir kýsým çað dýþý milliyetçi söylemlerle iþi götürmeðe çalýþýr. Bir zamanlar rahmetli Özal bir kýsým ilçeleri il yapacaðým diye bir laf ortaya atmýþtý. O zaman için il olmanýn bir cazibesi vardý. Çünkü o tarihlerde çoðu ilçelerde devlet daireleri tam olarak oluþturulamamýþ olduðundan vatandaþ iþini görmek için kilometrelerce uzaktaki il merkezine gidiyordu. Deniliyordu ki il olursak bu hizmetler bizim ayaðýmýza gelecek. O tarihlerde birkaç ilçe il yapýldý. Daha sonra görüldü ki bütün ilçeler il olmak için kuyruða girmiþ, bunun doðuracaðý siyasi karmaþa da göz önüne alýnarak bu iþten vaz geçildi. Ayrýca çoðu ilçede il merkezlerinde mevcut olan resmi dairelerin aynýsý kuruldu, böylece vatandaþýn iþi yerinde görülmeðe baþlandý. Bu nedenle il olmanýn ekonomik mantýðý ortadan kalktý. Ama bizim Fethiyeliler hala il olabilmenin duygusal heyecanýný yaþýyorlardý son günlere kadar. Þimdi Muðla büyükþehir olunca bu ihtimal ortadan kalktý. Ýl beklentisindeki Fethiyelilerde de bir burukluk oluþtu. Bütün il sýnýrlarý büyükþehir belediyesi içine alýnýrsa ne olur. Bunun özellikle köyler ve beldeler açýsýndan getirisi ne düzeyde kalýr. Madem ki bir karar verilmiþ bu kararý alanlarýn meseleyi vatandaþa çok açýk bir þekilde anlatmasý gerekiyor. Köylünün cebine ne girecek, ne çýkacak. Bunu bilmek ister köylü. Örneðin ben Karaçulha'da oturuyorum. Bizde su parasý sudan ucuz. Þimdi Fethiye'ye baðlanacaðýz. Su zamlanacak mý? Fethiye Belediyesinin zamanýnda yaptýrdýðý kanalizasyonun borçlarýný bize de ödettirecekler mi? Ya da Muðla'ya seçilecek beceriksiz bir büyükþehir baþkaný kanalizasyon yaptýracaðým diye kasabanýn bütün yollarýný delik deþik ettikten sonra ben bu iþi beceremiyorum diyerek havlu mu atacak. Bizim belediye baþkaný devamlý halkýn içinde olduðu için yönetime karþý oluþabilecek tepkilere duyarlýdýr. Þimdi cam kuleler içinde oturan bir baþkan uzaktan kumandayla karar verip Karaçulha'nýn bütün sokaklarýný paralý otopark mý yapacak. Bütün bunlarýn ve bunun gibi sorularýn cevabýný bilmek hepimizin hakký. Umarým yetkililer bir an önce vatandaþýn arasýna karýþýp neler olacaðýný bize anlatýrlar.

SATILIK ÝÞYERÝ Ortaca’da faal durumda çok iyi cirosu olan spor salonu þehir deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Müraacat Tel:

258 0033 555 974 43 30

Fethiye'de bugüne kadar çeþitli ziyaretlerde bulunarak, kadýnlarýn sorunlarýna dikkat çeken MHP Kadýn Kollarý Yönetim Kurulu Üyeleri bu kez de Özyer Medya Grubu'na ziyarette bulundular. MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Seval Kurnaz, kadýnlara yönelik hazýrladýklarý projeyi Özyer Medya Grup Genel Koordinatörü Sýdýka Zeybek Kölemen'le paylaþarak karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundular. Ziyaret hakkýnda konuþan MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Seval Kurnaz “Biz MHP Kadýn Kollarý olarak, kadýnlarýn sorunlarýnýn daha çok dile getirilmesi, eðitimden þiddete kadar birçok konuyu gündeme getirmek için

biz kadýn haklarýn iyileþtirilmesi için, çalýþmalarýmýz devam edecektir” þeklinde konuþtu. Özyer Medya Grup Genel Koordinatörü Sýdýka Zeybek Kölemen ziyaret için teþekkür ederek “Özyer Medya Grup olarak 2013 yýlýnda daha farklý bir yapýlanma içerisinde olacaðýz. Bu yapýlanma içerisinde kadýnlara daha çok yer vermek istiyoruz. Fakat Fethiye'nin katkýsý olmadan, kadýnlarýmýzýn katkýsý olmadan bunu baþarmak çok zor. O yüzden bütün projelerimizde biz karþýlýklý görüþ Evde üretim yapan, yapabilecek alýþveriþinde bulunacaðýz. Bu güzel çeþitli ziyaretlerde bulunuyoruz. Bu bayanlar üzerinde bir proje hazýrladýk. projelerini de bizlerle paylaþtýklarý için günde bir kadýn olan Sýdýka Zeybek Kölemen'den destek istiyoruz. Biz yeni Kendisinden bu proje içinde destek çok teþekkür ederim” ifadelerini bekliyoruz. MHP Kadýn kollarý olarak bir proje üretiyoruz. kullandý.

ÜÇ AYRI MUTLULUK YAÞADI

1 Aralýk tarihinde açýlýþý gerçekleþtirilen Homeprof Göksular Yapý Market'in açýlýþ nedeniyle belli miktarýn üzerinde alýþveriþ yapan müþterilerine özel olarak verilen hediye çeklerinin çekiliþi gerçekleþtirildi. Açýlýþ günü alýþveriþ yaparak hediye çeki alan müþterilerine kura ile bir motosiklet, bir adet LC Televizyon, iki adet matkap seti ve 22 adette laptop çantasý daðýtýldý. Yapýlan çekiliþte en büyük hediye olan motosiklet ile LC televizyon ayný kiþiye isabet etti. Homeprof maðazasýnda kura çekiliþine katýlan müþterilerin çoðunluðu hazýr bulundu. Kura çekiminde en büyük hediye olan motosiklet, servis þoförlüðü yapan Murat Çimen isimli müþteriye isabet etti. LC televizyon çekiliþine katýlma hakký kazanan üç kiþi arasýnda yapýlan kura çekiminde ise büyük bir sürpriz yaþandý ve televizyonda Murat Çimen'e isabet etti. Murat Çimen isimli þanslý müþterinin ayný zamanda bugün birde kýz bebeði olduðu öðrenildi. Kura çekiminde hiçbir hediye kazanamayan müþterilere ise maðaza yetkilileri tarafýndan tiþört hediye edildi. Düzenlenen etkinlikle ilgili olarak bir açýklama yapan Homeprof maðazasý yetkililerinden Aysel Göksu “ Açýlýþýmýzýn yaptýðýmýz 1 Aralýk günü belli miktarda alýþveriþ yapan müþterilerimize hediye çeki daðýtmýþtýk. Bunlardan 80 müþterimiz motosiklet çekiliþine 3 Müþterimizde LC televizyon çekiliþine katýlmaya hak kazanmýþtý. Bugün özel bir gün olmasý nedeniyle hediye çekiliþimizi 12.12.2012 tarihinde yapalým dedi. Ancak kura çekimlerinde öylesine bir sürpriz yaþandý ki hem motor hem de televizyon ayný kiþiye çýktý. Motor ve televizyonu kazanan þanslý müþterimizin bugün birde kýzý olduðunu öðrendik. Murat Çimen isimli bu þanslý müþterimiz böylesine özel bir günde gerçekten üç sevinci bir arada yaþadý. Bunun yanýnda müþterilerimize 2 Adet matkap seti ile 22 adette laptop çantasýný ayný þekilde kura ile hediye ettik. Hediye kazanamayan müþterilerimizi de yine boþ göndermeden onlara da birer adet tiþört

< Homeprof Göksular Yapý Market tarafýndan müþterilerine özel olarak düzenlenen hediye

çekiliþinde iki büyük hediye olan Motosiklet ve LC Televizyon ayný kiþiye isabet etti.

hediye ettik” dedi. Hem Motoru hem de televizyonu kazanan þanslý müþteri Murat Çimen ise Bugün 12.12.2012 özel bir gün ve

ben bu özel günde üç mutluluðu birden yaþýyorum. Ýlk olarak bu sabah bir kýzýmýz oldu. Ardýndan Aysel Haným aradý ve motor

ile televizyonun kura çekiminde bana çýktýðýný söyledi. Gerçekten bugün benden daha þanslýsý var mýdýr bilemem” dedi.

hakkýnda yasal iþlem yapýlmakta olduðunu söylediler. Ýlyas H. ile eþi Selda H. yaptýðý açýklamada; “Devlet teþvik vererek, bizlere üzüm ürettiriyor. Satamadýðýmýz üzümü sirke olarak beklettiriyoruz. Yine

satýlamayýnca bu þaraba dönüþüyor. Biz bunun kaçak olduðunu bilmiyorduk. Yýllardan bu yana bunun üretimini yapýyoruz. Jandarma gelip baskýn yapýnca þaþýrdýk kaldýk” diye konuþarak, gözyaþý döktüler.

AÐLATAN ÞOK BASKIN Edinilen bilgilere göre; üzüm üretiminin yoðun olduðu Fethiye'nin Üzümlü Beldesi'nde ürettikleri ürünü satamayan bazý üreticiler, bunu sirke ve el yapýmý þaraba dönüþtürdü. Fethiye Ýlçe Jandarma Komutanlýðý 350 kilogramýn üzerinde üreticinin yaptýðý þarabýn kaçak olduðu gerekçesiyle akþam saatlerinde Ýlyas H., Hasan K. ve Macit G.'nin evlerine þok baskýn düzenledi. Sifonlarla damýtmak amacýyla bir varilden baþka bir varile aktarýlmakta olan þaraplardan tam 6 ton 500 kilogram þarap ele geçirildi. Evlerin depolarýnda yýllanmaya býrakýlan varil varil þaraplar, jandarma tarafýndan kapaklarý açýlarak, tek tek kontrolden geçirilip, numuneler alýndý. Jandarmalar, üç ayrý evde saatlerce þaraplardan numune alma iþlemi gerçekleþtirirken, üç kiþi hakkýnda iþlem yapýlacaðý bildirildi. Ýlyas H.'nin evinde 2 ton 700 kilogram, Hasan K.'nýn evinde 1 ton 500 kilogram, Macit G.'nin evinde de 2 ton 300 kilogram þarap variller içerisinde ve þiþelenmeye hazýr vaziyette

ele geçirildi. Yetkililer, üzüm üretiminin ardýndan her aile için 350 kilograma kadar evde þarap yapýlabileceði, bunun üzerindeki þaraplarýn bandrolsüz ve kaçak sayýldýðý, haksýz kazanç saðlandýðý gerekçesiyle üretenler


PERÞEMBE 13 ARALIK 2012

www.gercekfethiye.com

3


PERÞEMBE 13 ARALIK 2012

www.gercekfethiye.com

4

BÝR GÜNDE 28 NÝKAH KIYILDI < 12.12.2012 tarihi Fethiye'de de evlenme müracaatlarýnýn sayýsýný arttýrdý. Evlenmek isteyen çiftlerin pek çoðunun Ekim ayýndan itibaren bu tarih için gün aldýðý öðrenildi. Fethiye'de Fethiye Nüfus Müdürlüðü ve Fethiye Belediyesi Evlendirme Salonu önünde gün boyu saatlerce heyecanla nikah için bekleyen çiftler ve yakýnlarý duygusal anlar yaþadýlar.

Bu özel günde evlenmek isteyen çiftlerin nikah tarihlerini hatýrlanýr ve anlamlý kýlmak için 12.12.2012'i ve saat 12.12'yi özellikle seçtikleri öðrenildi. Fethiye'de saat 12.12'de baþlayan nikahlarýn saat 23.00'e kadar devam edeceði öðrenildi. Yakýnlarý ile birlikte sabahýn erken saatlerinden itibaren Fethiye Belediye Meclis Salonu ve Nüfus Müdürlüðü önünde nikah sýrasýný bekleyen çiftler, nikahýn kýyýlmasý ile birlikte adeta sevinçten havalara uçtular. Fethiye Nüfus Müdürü Yener Sargýncý'nýn yaný sýra diðer görevlilerinde kýydýðý nikah sýrasýnda davetliler fotoðraf ve video çekmek için yarýþtýlar. Kimi elinde çiçekle, kimi nikah þekeri ve çikolata ile nikahýnýn kýyýlmasýný beklerken, kimileride nikah salonu önünde hatýra fotoðraflarý çektirdiler. Nikahýn kýyýldýðý salonlarýn önü ana-baba gününe dönerken, salona çiftin biri girip diðeri çýktý. Çiftler nikahýn ardýndan duygularýný anlatýrken, bu özel günü nikah tarihini hatýrlanýr ve anlamlý kýlmak ve uður getirmesi için seçtiklerini söylediler. Çiftler evlilik cüzdanýný nikah memurundan aldýktan sonra bir birlerine sarýlarak, mutluluk ve sevinçten adeta havalara uçtular. Fethiye Belediyesi Evlendirme Memurluðu aralarýnda yabancý uyruklu vatandaþlarýnda bulunduðu toplam 20 çiftin nikahýný kýydý. Belediye Evlendirme Memuru Fatma Durgut, “Çiftlere nikah sýrasýnda önemli olan 12.12.2012 tarihi deðil önemli olan ikinizin ömür boyu bir kalp içinde huzurlu ve saðlýklý bir evlilik

Y O L D A N G E Ç E N P O L Ý S C A N K U R T A R D I < Bodrum’da meydana gelen motosiklet kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Kaza anýnda bölgeden geçen sivil polis, yaralýnýn imdadýna koþan ilk isim oldu. Kaza, Bodrum Gümbet Mahallesinde park halindeki otomobil sürücüsünün aracýnýn kapýsýný açmasýyla meydana geldi. Karþý yönden gelen motosikletin araç kapýsýna çarpmasý sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandý. Cemil Gezgüleç hâkimiyetindeki 48 V 1144 plakalý otomobil sað þeride aracýný park etti. Otomobilinin kapýsýný açarak dýþarý çýkmak isteyen Gezgüleç'in kapýyý açmasý ile birlikte Mustafa Canerbal'ýn sürdüðü 48 VL 039 plakalý motosiklet otomobilin kapsýna çarptý ve Canerbal motosikletten savrularak aðýr yaralandý. Þoka giren Canerbal'a yoldan gecen bir sivil polis ilk müdahaleyi yaparak 112 acil ambulans'a haber verdi. Ambulansýn gelmesi ile birlikte Motosiklet sürücüsü Bodrum Devlet hastanesine kaldýrýldý. Kazayý gören vatandaþlar ise Motosikletli sürücünün aracýn kapýsýna çarparak yola savrulduðunu belirtti ve þunlarý söyledi “bir anda oldu kaza motosikletli çocuk aracýn kapýsýna çarptý ve savruldu. O sýrada yoldan geçen bir sivil polis ise ilk müdahaleyi yaparak çocuðun nefes almasýný saðladý ve bir bakýma hayatýný kurtardý” dedi. Polis ise olayla ilgili soruþturma baþlattý. Bu arada motosiklet sürücüsünün düþürdüðü poþetten ise soðan, su ve peçeteler yola savruldu. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

yapmanýzdýr” dedi. Fatma Durgut, “Fethiye Belediyesi olarak bu gün için bir ay önceden gün aldýlar. Bu gün 20 çifte nikah için randevu verdik” dedi. Fethiye Nüfus Müdürlüðü'nde de 8 çiftin nikahýnýn kýyýldýðý öðrenildi. Fethiye'de 12.12.12 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerden 28 yaþýndaki Melih Beþer ile 27 yaþýndaki Ayþe Demet Çolak saatler 12.12'yi gösterdiðinde nikah masasýnda birbirlerine 'evet' dedi. Evlilik ve doðum gibi özel günleri unutulmayacak bir tarihe denk getirmek isteyenler Fethiye'de de, 12 Aralýk 2012 tarihini

fýrsat bildi. Özellikle evlilik tarihlerini akýlda kalacak bir tarih olan 12.12.12 yapmak isteyenler Fethiye'de de soluðu nikâh dairelerinde aldý. Fethiye'de banka görevlisi olan Melih Beþer ile Türkçe Öðretmeni Ayþe Demet Çolak, evlenmek için 12 aralýk tarihini seçti. Düðünlerini Haziran ayýnda yapacak olan çift Fethiye Belediyesi Meclis Salonu'nda evliliklerini resmileþtirdi. Genç çift saatler 12.12'yi gösterdiðinde nikah masasýnda birbirlerine 'evet' dedi. Nikah tarihi olarak 12.12.2012 tarihini seçmelerinin asýl sebebinin akýlda

kalýcý olmasý olduðunu söyleyen çift, bu günün özel bir uðurunun olduðunu sanmadýklarýný ifade etti. Damat Melih Beþer, hatýrlamasý daha kolay olduðu için 12.12.12 tarihini seçtiðini yinelerken nikah tarihini unutma riskinden de böylelikle kurtulduðunu söyledi. Fethiye Belediyesi Evlendirme Memuru Fatma Durgut'un 12.12.2012 tarih ve saat 12'yi 12 geçe kýydýðý nikah sonrasý genç çiftin mutluluklarý gözlerinden okunurken, çiftlerin 'evet' demelerinin ardýndan davetliler uzun süre alkýþ tuttular.

MUÐLA'DA 17 ÇÝFT 12.12.12'DE EVLENDÝ

< Hayatlarýný özel bir gün, saat ve tarihte birleþtirmek isteyen çiftler 12.12.2012 tarihini seçti. Uðuruna inandýklarý tarihte nikâh masasýna oturan çiftler bu özel günde yaþamlarýný birleþtirdi. Muðla Merkezde dün 6 çift nikâh için masaya otururken, sat 12.12'de nikâhý kýyýlan çiftin nikâhýný Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün kýydý. Saat 12.12 için tarih alan Mustafa Akçay ve Özge Öztürk çifti saat tam 12.12'de birbirlerine evet derken, Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, bu özel günün çiftlere uður getirmesini diledi. Baþkan Gürün; “Bu gün evlenen çiftlerimiz için bu özel günün mutluluk ve uður getirmesini diliyorum” dedi. Marmaris'te ise bu özel gün için nikâh tarihi alan 11 çift Marmaris Belediyesi'ne

baþvurdu. Haftada 1 ya da 2 nikâhýn gerçekleþtiði Marmaris Belediyesi'nde 11 çift hayatlarýný birleþtirdi. 12.12.2012 Çarþamba günü sabah saat 11'de baþlayacan nikâhlar, akþam saat 19.00'daki son nikahla son buldu. 12 .12.12 saat 12.12'de nikah masasýna oturan Esma Yýldýz-Muammer Han çifti öðretmen arkadaþlarýnýn þahitliðinde evlendi. Ýkinci kez dünya evine giren Han çifti, 12.12.12 tarihinin kendilerine uður getireceðine inandýklarýný belirtti. Damat Muammer Han, "Eþim bu tür sembolik tarih ve olaylara önem veriyor. Bu gün bizim

için çok özel ve güzel bir gün" dedi. Marmaris Belediyesi Evlendirme Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, Pembe Gülderen-Uður Ersoy, Gülizar Karataþ-Özkan Irmak, Esma Yýldýz-Muammer Han, Ayþe Dilmen-Uður Þen, Derya CeyhanÖzer Duymaz, Dilþat Çakan-Mehmet Faruk Esmer, Servet KandemirTayfun Çiftçioðlu, Yeliz ÝþlekBurhanettin Ruhi Taþ, Azize EvcanMustafa Serkan Mart, Zübeyda Kahya-Ercan Turman ve Nalan Handan Köksal-Halil Ýbrahim Eldemir çifti bu özel günde nikah masasýna oturdu.

3


PERÞEMBE 13 ARALIK 2012

www.gercekfethiye.com

5


PERÞEMBE 13 ARALIK 2012

www.gercekfethiye.com

6

AÞIRI YAÐIÞLAR ETKÝLÝ OLDU < Fethiye’de gece geç saatlerde baþlayan þiddetli yaðmur, çevre beldelerle bazý mahallelerde de hayatý tamamen felç etti. Fethiye Merkezi'nde pek çok site aþýrý yaðmur nedeniyle sular altýnda kalýrken, kenar mahallelerde de kanallarýn dolmasýyla birlikte bazý ev ve turfanda sebze seralarý, sular altýnda kaldý.

Son 24 saatte metrekareye 56.4 kilogram yaðýþýn düþtüðü Fethiye'de kampus alanýnda bulunan Gülþen Gökçe Kýz Meslek Lisesi, MELSA Saðlýk Meslek Lisesi ile Ömer Özyer Anadolu Öðretmen Lisesi sel sularýndan etkilenip, bodrum katlarý sular altýnda kalýnca bu üç okuldaki 600 öðrenci, güvenlik ve aþýrý yaðýþ nedeniyle evlerine geri gönderilerek, tatil yaptý. Fethiye Merkez'de drenaj sisteminin yeterli olmasý nedeniyle sel yaþanmazken, Çatalarýk Mahallesi'nde Çevre Yolu'nun üst kýsmýndaki evler yolun yükselmesi nedeniyle sel sularý altýnda kaldý. Bu çevrede tahliye kanalý olmamasý nedeniyle bazý evler ve seralarýn içerisine sular doldu. Vatandaþlar; saatlerce çaresiz biçimde sularýn çekilmesini beklerken, bahçelerdeki aþýrý su nedeniyle yaþlý vatandaþlarý evlerine sýrtýnda taþýdýlar. Fethiye'nin Çamköy Beldesi Eldirek Köyü Çobanlar Mahallesi'nde de derelerin taþmasý üzerine sel sularý çevredeki ev ve seralara doldu. Çobanlar Mahallesi'nde evi bulunan Kerime Karagöz ve kýzý Sevilay Karagöz, mahsur kalýnca, yardýmýna Karaçulha Belediye Ýtfaiyesi yetiþti. Kerime Karagöz ve kýzý Sevilay Karagöz, “Koyunlarýmýz, seralarýmýz sular altýnda kaldý. Evimizin yanýnda bulunan derenin büzü küçük olunca her yýl aþýrý yaðýþlarda biz bu sýkýntýyý yaþýyoruz. Selden canýmýzý zor kurtardýk. Mahsur kalmýþtýk. Ýtfaiye yetiþip, bizi kurtardý” dediler. Fethiye'de belediyelere ait iþ makineleri adeta seferber edilirken, kamu kurumlarýna ait iþ makineleri de týkanan kanallarý açmak için çaba gösterdi. Fethiye Milli Eðitim Müdürlüðü Kampus Alaný'ndaki Gülþen Gökçe Kýz Meslek Lisesi, MELSA Saðlýk Meslek Lisesi ile Ömer Özyer Anadolu Öðretmen Lisesi daðlardan gelen sel sularýnýn bodrum katlara ve bahçelere dolmasý üzerine okulda eðitim öðretim gören 600 öðrenci güvenlik ve aþýrý yaðýþ nedeniyle evlerine geri gönderilerek, tatil yaptýlar. MELSA Saðlýk Meslek Lisesi ve Gülþen Gökçe Kýz Meslek Lisesi, bodrum katýndaki depolar, yemekhane, kantin ve bürolar sel sularý ile dolunca suyun tahliyesi için vidanjörler saatlerce çalýþma yaptý. Mustafa Buga isimli vatandaþ, Saray Sitesi'nin aþýrý yaðýþ nedeniyle sular altýnda kaldýðýný, ancak tulum giyerek siteden çýkabildiðini söylerken, Site

Görevlisi Salih Kara, “Aþýrý yaðýþ nedeniyle logarlar çekmeyince sitemiz sular altýnda kaldý. Belediyeden yardým istedik” dedi. Çamköy Belediye Baþkaný Bekir Eser, iþ makinelerinin seferber edildiðini, týkanan kanallarýn açýlmakta olduðunu, vatandaþýn dere yerlerine ev ve sera yapmasýndan dolayý bu sýkýntýlarýn yaþandýðýný kaydetti. Evi tamamen su dolan ve içeriye giremeyen inþaat iþçisi Fatih Kaya da “Sabah saat 07.30

sýralarýnda yukarýdan gelen sel doðruca eve girdi. Eþyalarým sular altýnda kaldý. Çok maðdur olduk. Belediye ekiplerini bekliyoruz. Bu su tahliye olmadan eve girmemiz imkansýz” dedi. 80 yaþýndaki Fatma Kart isimli nine ise “Sel bizi alýp götürüyordu. Eve giremiyoruz. Oðlum beni sýrtýnda taþýyor. Buraya kanal açýlmasýný istiyoruz” dedi. Çatalarýk Mahalle Muhtarý Hasan Kuþkonmaz ise çevre yolu yapýldýktan sonra sel riski taþýdýðý görünüyordu.

Bunu yetkililere bildirdim ancak henüz yapýlmadý. Aþýrý yaðmur yaðýnca mahallenin bu bölümü sular altýnda kaldý. Vatandaþlarýmýz oldukça güç durumda kaldý” dedi. Öte yandan Fethiye Meteoroloji Müdürlüðü Yetkilileri, Fethiye'de son 24 saatte metrekareye 56.4 kilogram yaðýþ düþtüðünü, yaðýþlý havanýn bir gün daha devam edeceðini, Perþembe günü öðle saatlerinden itibaren yaðýþ beklenmediðini söylediler.


PERÞEMBE 13 ARALIK 2012

www.gercekfethiye.com

7

120 MÝLYON TL'LÝK SAÐLIK PROJESÝ HAYIRSEVERDEN ENGELLÝLERE AKÜLÜ ARABA < Muðla Engelliler Derneðine Muðlalý Hacý Gülfer Akdað buzdolabý ve akülü sandalye baðýþladý. Muðla Engelliler Derneðine Muðlalý Hacý Gülfer Akdað isimli hayýrsever tarafýndan buzdolabý ve akülü sandalye baðýþý yapýldý. Engellilere Derneðine buzdolabý ve akülü sandalye baðýþlayan Hacý Gülfer Akdað'a teþekkür eden Muðla Engelliler Derneði Baþkaný Emine Çakýroðlu, “Gün geçtikçe büyüyoruz. Artýk dernek binamýz bize yetmemeye baþladý. Gülfer teyzem çok örnek bir davranýþ sergiledi. Derneðimize 5 adet akülü sandalye 1 adet buzdolabý baðýþladý. Kendisine yönetim kurulum ve engelliler adýna çok teþekkür ediyorum” dedi. Yaptýðý baðýþlardan dolayý çok mutlu ve huzurlu olduðunu söyleyen Hacý Gülfer Akdað, “Bu hayýrlarý yaptýðým için çok mutlu ve huzurluyum. Allah daha nice günlerde daha nicelerini armaðan etmemi nasip etsin” þeklinde konuþtu.

KAYALARA ÇARPIP TAKLA ATTI Bodrum'da meydana gelen trafik kazasýnda 1’i aðýr 4 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Alkan'ýn kullandýðý 34 RDC 29 plakalý kamyonet Bodrum-Milas karayolu Kaynar mevkisinde kayalýklara çarparak takla attý. Kazada Gökhan Alkan ile araçta bulunan Hakan Uluç, Ali Gurbetçi ve Hasan Topuz yaralandý. Ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan yaralýlardan Hasan Topuz'un hayati tehlikesinin bulunduðu öðrenildi.

KONACIK'TA BIÇAKLI KAVGA Bodrum'un Konacýk beldesinde bir kiþiyi býçaklý aðýr yaralayan kiþi, tutuklandý. Konacýk beldesi Beylikkýrlar mevkiinde Suat Daneri ile M.Ç. arasýnda henüz belirlenemeyen bir nedenle tartýþma çýktý. Tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi sonucu M.Ç. yanýnda taþýdýðý ekmek býçaðý ile Suat Daneri'yi kasýk bölgesinden yaraladý. Aldýðý býçak darbesi ile aðýr yaralanan Daneri, 112 Acil Servis ekiplerince yapýlan müdahalenin ardýndan Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Daneri, daha sonra Ýzmir'e sevk edildi. Olay yerinden kaçan M.Ç. ise kýsa süre sonra çalýþtýðý iþ yerinde suç aletiyle yakalandý. M.Ç. emniyetteki ifadesinin ardýndan sevk edildiði adliyede çýkarýldýðý mahkemece ”Býçakla adam yaralama” suçundan tutuklandý.

Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi M kapýsý karþýsýnda yapýlacak olan Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin projesi görücüye çýktý. TOKÝ tarafýndan yapýlan proje ihalesinin ardýndan ihaleyi alan Ankaralý firma yetkilisi Nimet Aydýn, projenin içeriði hakkýnda bilgi verdi. Muðla Belediyesi Konakaltý Kültür Merkezi salonunda yapýlan toplantý öncesi Ýl Saðlýk Müdürlüðü toplantý salonunda basýn mensuplarýna bilgi veren Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Cihan Tekin, Muðla Saðlýk Genel Sekreteri Gürbüz Akçay ve proje müellifi Nimet Aydýn, taslak projenin kesin projeye dönüþebilmesi için Muðla Belediyesi'nin projeyi Ýmar komisyonunda kabul ederek onaylamasý gerektiðini söylediler. Konakaltý Kültür merkezi salonunda 500 yataklý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi projesi üzerinde deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Toplantýya Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Cihan Tekin, Ýl Saðlýk Genel Sekreteri Gürbüz Akçay, projeyi çizen Nimet Aydýn, mimarlar, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Muðla Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, “Hastane projesi ile ilgili bu salonda bulunan herkesin iyimser olduðun düþünüyorum. Bu toplantýdaki amacýmýz, 500 yataklý bir hastane projesine her kesimin katkýsýný saðlamak. Herkes bu proje üzerinde fikir beyan etmesi gerekir. Çünkü yapýlacak olan basit bir saðlýk kompleksi deðil. Biz bir an önce bu hastanenin tamamlanarak hizmete

< 500 yataklý Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Týp Fakültesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin projesi ile ilgili yapýlan deðerlendirme toplantýsýnda proje müellifi nimet aydýn bilgi verdi. Proje hakkýnda yapýlan deðerlendirmelerde kat konusunda sýkýntý yaþanmazken, Muðla Belediyesi Ýmar Komisyonu'nda projenin olduðu gibi kabul edilmesi bekleniyor.

girmesini istiyoruz” dedi. 500 yataklý Muðla Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaat aþamasýna geldiðini söyleyen Muðla Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Cihan Tekin, “170 dönüm arazinin tahsisi yapýldý. TOKÝ tarafýndan ihale aþamasýnda olan projenin imar izni için toplandýk. Tüp Bebek Merkezi dahil birçok önemli hizmeti verecek olan bu hastane Muðla'nýn en büyük yatýrýmlarýndan

birisi. 120 milyon TL'ye malolmasý beklenen bu hastanenin Muðlalýlara hayýrlý olmasýný diliyorum” dedi. Muðla Belediyesi Ýmar Komisyonu Baþkaný ve Belediye Baþkan Vekili Yavuz Kayý, Muðla Belediyesi'nin kat takýntýsý bulunmadýðýný belirterek, Saðlýk Bakanlýðý Ýnþaat Daire Baþkaný Mehmet Demircioðlu'nun Dünya Saðlýk teþkilatýnýn hastanelerin 5 kattan daha fazla kat çýkmamasý

konusundaki fikrini aktardý. Proje müellifi Nimet Aydýn, proje ile ilgili bilgi verirken, projede kot farký ile ilgili eleþtirileri cevaplandýrdý. Toplantý sonunda görüþlerini açýklayan Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Cihan Tekin, “Projede bir sýkýntý yok. Proje Muðla Belediyesi'ne teslim edilecek ve Belediye ilgili birimlerinde onaylandýktan sonra TOKÝ tarafýndan inþaat ihaleye çýkacak” dedi.

BELEN DEÐÝRMENÝ ÝLGÝ ODAÐI

< Muðla merkeze baðlý Gevenes (Çaybükü) köyünde 'Ormancý Türküsü'nün bestekarý 'Kemancý Tahir' lakaplý Tahir Erdinç'in ve eþinin heykellerinin sergilendiði Ormancý Türküsü'nün yazýldýðý, geçtiðimiz yýllarda Muðla Valiliði tarafýndan turizme kazandýrýlan Belen Deðirmeni ilgi odaðý oldu. Muðla yöresinin ünlü Ormancý Türküsü'nün yazýldýðý, türkünün bestekarý Kemancý Tahir lakaplý Tahir Erdinç'in ve eþinin heykellerinin sergilendiði Belen Deðirmeni ziyaretçiler tarafýndan ilgi odaðý oldu. Gevenes (Çaybükü) köyünde Belen Kahvesi'nin ardýndan Muðla Valiliði tarafýndan yap-iþlet-devret modeliyle 10 yýllýðýna ihale edilen tarihî deðirmen kültür turizmine hizmet veriyor. Ýlgi odaðý haline gelen deðirmeni ilk defa ziyaret eden “Kemancý Tahir” lakaplý Tahir Erdinç'in torunu Türk Sanat Müziði Sanatçýsý Zerrin Erdinç, dedesini hiç tanýmadýðýný ve görmediðini belirterek; “Gevenes'te bulunan Belen Deðirmeni'ni restore ettirerek turizme kazandýran baþta Muðla Valiliði olmak üzere, buraya gelen herkese yaþananlarý anlattýðý için deðirmenin iþletmecisi Hasan Þimþek'e teþekkür ediyorum. Ormancý Türküsü'nün bestecisi olan dedem Tahir Erdinç'i hiç görmedim. Ancak deðirmen geçmiþi tam anlamýyla yansýtýyor. Geçmiþin izlerinin korunduðu Belen Deðirmeni'ni tüm vatandaþlarýmýzýn ziyaret etmelerini öneriyorum” dedi. 150 yýllýk tarihî Belen Deðirmeni iþletmecisi Hasan Þimþek, Ormancý Türküsü'nde adý geçen deðirmeni ihaleyle alýp, restore ederek turizmin

hizmetine sunduklarýný belirtti. Þimþek, "Eþimle birlikte resim ve dokuma üzerine çalýþmalar yaptýk. Gevenes'te bulunan tarihi su deðirmenini aslýna uygun bir þekilde restore ederek, yanýndaki köy evini de restoran olarak hizmete açtýk. Belen Kahvesi'ni ziyarete gelen turistlerin köyde daha fazla

kalabilmesini saðlamak için de Ormancý Türküsü'nün bestekârý Tahir Erdinç ve eþi Zariye Erdinç'in maketlerini yaptýk. Bu maketler, 150 yýllýk deðirmende sergileniyor. Belen Deðirmeni ve Kemancý Tahir, Gevenes Köyü'nün, Muðla'nýn en önemli deðerlerinden biri. Gençliðinde bestekârlýk ve

deðirmencilik yapýyor. Muðla'nýn ilk bando ekibini kuruyor. Müzikle hiç ilgisi olmayan insanlarý yetiþtirerek köy gruplarý kuruyor. Deðirmenin farklý bir konsept olmasý için tarihi deðeri olan eþyalarýný sergileyerek müze restoran görünümü saðladýk" þeklinde konuþtu.


PERÞEMBE 13 ARALIK 2012

www.gercekfethiye.com

8


PERÞEMBE 13 ARALIK 2012 Bu ilginç ama isabetli baþlýk bana ait deðil. Milli Gazete' den Abdülkadir Özkan Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban KiMoon'un Türkiye ziyaretini deðerlendirdiði yazýsýna bu ismi vermiþ. Baþlýk her þeyi özetliyor. Daha önce, 'Film Vizyona Giriyor! Bu Kez Ýran' yazýmýzda; “Baþrol yine tanýdýk, bildiðimiz Birleþmiþ Milletler ve onun nevi þahsýna münhasýr baðlý kuruluþlarý. Bir hafta önce, bir kuruluþu göstermelik aklýselim bir karar verdirilip güven tazelettirilen ve arkasýndan baþka bir kurumu ile verilmek istenen mesajý dünyaya yutturmaya çalýþan uluslararasý örgüt. Hani, þu dünyaya kendini; “dünya barýþýný, güvenliðini korumak ve uluslararasýnda ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iþ birliði oluþturmak için kurulan, kendini adalet ve güvenliði, ekonomik kalkýnma ve sosyal eþitliði uluslararasýnda tüm ülkelere saðlamayý amaç edinmiþ küresel bir kuruluþ” olarak tanýtýp, aðababalar ABD, Çin, Ýngiltere, Fransa, Rusya'nýn veto hakký bulunan Birleþmiþ Milletler” demiþtik. Angelina Jolie'nin Hatay'daki Suriye'den gelen mülteciler için kurulan kamplarý ziyaretinde ve Ýstanbul'da bu örgütün (BM) düzenlediði En Az Geliþmiþ Ülkeler Konferansýnda da vurgulamýþtýk benzer tespitleri. Yeni bir þey yok yani. Birleþmiþ Milletler ve ABD heyetleri geliyor, kamplarý geziyor, Türkiye'ye teþekkür edip gidiyor. Ban Ki-Moon ziyaret ediyor, benzer cümleler; “Tüm üye ülkelere ve bölgedeki tüm ülkelere yardýmlara devam etmeleri çaðrýsýnda bulunuyorum. Ýnsanlar acý çekerken lütfen gözlerinizi kapatmayýn.” Güçlünün emrinde haklýnýn hiçbir iþine yaramayan bir teþkilat. Abdülkadir Özkan yazýsýnda, “bu sözleri

www.gercekfethiye.com

KUKLA TEÞKÝLATIN YETKÝSÝZ SEKRETERÝ söylemek için BM Genel Sekreteri olmaya gerek yok” dediði yazýsýnda devam ediyor. “Bunu hepimiz her gün söylüyoruz. Hemen belirteyim ki Genel Sekreterin yetkisizliði onu sadece bazý ülkelere rica etmeye itiyor. Elinden bundan baþka bir þey gelmiyor... Bir bakýma yetkisiz yetkili görünümde. Bu bakýmdan ülkeler bir araya gelir neden böylesine yetkisiz bir Genel Sekreteri seçme ihtiyacý duyarlar anlamakta güçlük çekiyorum. Mademki BM 5 üyenin kontrolü ve güdümündedir o zaman Genel Sekreteri de atasýnlar mesele tamamlansýn. Çünkü BM Genel Sekreteri'nin seçilmiþ olmasý ile atanmýþ olmasý arasýnda etkinlik bakýmýndan fazla bir fark ortaya çýkmayacaðý ortada. Bu noktada derdimin Sayýn Genel Sekreteri hedef tahtasý yapmak olmadýðýný özellikle belirtmeliyim. Böyle bir yaklaþým haksýzlýk olur. BM'nin yapýsýndaki çarpýklýðý, oluþturulan bir takým organlarýn ve makamlarýn göstermelik olmaktan öte gitmediðini vurgulamaya çalýþýyorum. Kýsacasý, BM'ye yönelik tepkimi Sayýn Genel Sekreterin Türkiye ziyareti sýrasýnda sergilediði samimi ama yetkisiz yetkili tavrý daha da artýrdý. Daha doðrusu eleþtirilerimi bir kez daha haklý çýkardý. Bu

bakýmdan böylesine güdümlü bir teþkilatýn güdenlerin çýkarlarýndan baþka hiçbir konuda harekete geçmeyeceðini, geçse bile derde derman olmayacaðýný görmek durumundayýz. Böyle bir teþkilata Filistin'in üye olmayan devlet statüsünde kabul edilmiþ olmasýný da gereðinden fazla büyütmeyelim, abartmayalým. Çünkü bu tür abartmalar dünya halklarýnýn aldatýlmasýna vesile oluyor. Çünkü dünya üzerinde barýþý ve adaleti koruma iddiasýyla ortaya oluþturulmuþ bir teþkilatta ülkelerin çoðunluðu neye el kaldýrýrsa kaldýrsýn eðer 5 üyeden birisinin 'vetosu' evet oylarýnýn tamamýný geçersiz kýlabiliyorsa, bu teþkilatýn kendisinde eþitlik ve adalet yok demektir. Yapýsýnda adalet esas alýnmamýþ bir teþkilat nasýl olacak da yeryüzünde barýþý ve adaleti saðlayacak? Gerçekten buna inanan kaldý mý? Kalmadý da mecburen, mecburiyetten kaldý gibi mi görünüyoruz? Dünya üzerinde bizim dediðimiz olur anlayýþýna sahip ülkeler bulunduðu ve BM'de bunlarýn kontrolü altýnda olduðu sürece yeryüzünde barýþýn, adaletin saðlanmasýný beklemek gerçekçi olabilir mi? Eðer barýþýn saðlanmasý Genel Sekretere kalmýþ ise boþuna bekleyeceðiz demektir. Çünkü genel sekreter adý üzerinde teþkilatýn yazýþmalarýný düzenlemenin ötesinde bir yetkiye sahip deðil. Hele bir de bu teþkilatýn giderlerinin önemli bir bölümü 5 dayatmacý ülke tarafýndan karþýlanýyorsa, maaþlarýný ödeyenlerin karþýsýnda memurlarýn nasýl direnci olabilir? Olsa da ne etki saðlar?” Tiyatro eksikliði çekmiyor insan gerçekten. Þu Ortadoðu'da yaþananlar ve dünyanýn tepkisi tiyatrodan farklý mý sanki? Haftaya yeni yazýlarla buluþuncaya kadar saðlýklý, mutlu ve umutlu kalýn, hoþcakalýn.

CEHENNEM DERESÝ'NE ÇELÝK KÖPRÜ < Cehennem Deresi Kanyonu üzerine 36 metre uzunluðunda ve 40 tona kadar taþýma kapasitesi bulunan çelik konstrüksiyondan köprü yapýldý. Orman Genel Müdürlüðü'nün bütçesinden yapýlan köprü, 410 bin TL'ye maloldu. Muðla Orman Bölge Müdürlüðü Köyceðiz Orman Ýþletme Müdürlüðünce Köyceðiz'e 50 kilomatre mesafede bulunan

Cehennem Deresi Kanyonu üzerine köprü inþa edildi. Bölgede bulunan köylere ulaþým ve rafting turizmi açýsýndan stratejik öneme sahip köprü 410 bin TL'ye mal oldu. Muðla Orman Bölge Müdürü Ali Yýldýrým, inþasý tamamlanan köprüde incelemede bulundu. Köyceðiz'e 50 km mesafede Akköprü ve Otmanlar Köyleri sýnýrýnda bulunan Cehennem Deresi Kanyonu üzerinden geçiþler ilkel yöntemle yapýlmýþ

PAZAR HARÝÇ GÜNLÜK ÇIKAN SÝYASÝ GAZETE

YEREL SÜRELÝ YAYIN

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ BULUT YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Sýdýka (Zeybek) KÖLEMEN MUHABÝRLER : Mustafa TAÞKIN - Halil AKIN - Murat YALÇIN SPOR HAB. : Erdoðan CANKUÞ SAYFA EDÝTÖRÜ : Serpil CÜCEMEN BASKI: Uygun Matbaacýlýk Ýsmail YAVAÞ Sanayi Sitesi 254 Sk. No: 7 Fethiye/MUÐLA -Tel: 0542 806 78 32

Tel&Fax: 612 85 00 e-mail: info@gercekfethiye.com - fethiye@gercekfethiye.com

ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar (st/cm) : 7,91 TL Kongre Ýlanlarý : 25,00 TL Tüzük Ýlaný (A4 Sayfa) : 20,00 TL Zayi Ýlanlarý : 10.00 TL Reklamlar (st/cm) : 75 Krþ

ABONE ÜCRETLERÝ: Yýllýk : 110,00 TL 6 Aylýk : 55,00 TL 3 Aylýk : 30,00 TL Aylýk : 10,00 TL

Eski tarihli gazete: 1,00 TL Fiyatlara KDV dahil deðildir. KDV oraný abonelerde %1, reklamlarda %18’dir. Ýdari Büro: Atatürk Caddesi LÝKYA ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No: 306/ FETHÝYE Kuruluþ Tarihi: 3 Eylül 1993 Neþredilen yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Bu Gazete Basýn Ahlak Yasasýna, Ulusal çýkarlara ters haber yayýmlamamayý taahhüt eder.

tahta köprüden saðlanýyordu. Bölgede bulunan dað köyleri arasýndaki ulaþým yaya yoluyla bu tahta köprüden saðlanýyordu. Köyceðiz Orman Ýþletme Müdürü Ramazan Uslu, Orman Genel Müdürlüðü'nün 2012 yýlý yatýrým programýnda yer alan köprünün inþasýnýn tamamlandýðýný belirtti. Uslu, “Köprü 36 metre uzunluðunda ve 40 ton aðýrlýða dayanýklý çelik konstrüksiyon olarak yapýldý. Cehennem Deresi Kanyonu üzerine yapýldýðý için

adý 'Cehennem Deresi Köprüsü' olarak belirlendi. Köprü bölgedeki köylerin Köyceðiz'le baðlantýsýný 1.5 saat kýsalttý” dedi. Cehennem Deresi Köprüsünün en önemli katkýsýnýn orman yangýnlarý bakýmýndan olduðunu kaydeden Ýþletme Müdürü Ramazan Uslu, “Eskiden kullanýlan ahþap köprü sadece yaya ulaþýmýný saðlýyordu. O bölgede kanyonun hemen karþýsýnda çýkan orman yangýnlarýna karadan müdahale

9

MÝLAS'TA CHP'LÝ KADINLARDAN AÞURE GÜNÜ ETKÝNLÝÐÝ

CHP Kadýn Kollarý Milas Ýlçe Teþkilatý'nýn Muharrem ayý dolayýsýyla düzenlediði Aþure Günü etkinliðinde geniþ bir katýlýmla yapýldý. CHP Milas Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Zeynep Mat ve Ýlçe Kadýn Kollarý Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Salýpazarý nedeni ile yoðun olan caddelerden olan Atatürk Bulvarý üzerinde kurduðu kazanlarda aþure daðýttý. 2 kazanda piþirilen aþureler yaklaþýk 2500 kiþiye ikram edildi. Saat 10.00'da baþlayan etkinlik yoðun ilgi nedeni ile 2 saat sürmeden tamamlandý. Ocak üzerinde bulunan aþureyi sýcak bir þekilde vatandaþlara sunan CHP Kadýn Kollarý adýna kýsa bir açýklama yapan CHP Milas Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Zeynep Mat, “Muharrem Ayý'nýn diðer aylar arasýnda farklý bir yeri olduðu gibi aþure gününün de diðer günler arasýnda daha farklý ve bir yeri ve bereketi var'' dedi.

için ulaþmak isteyen araçlarýmýz 1,5-2 saat kanyonu dolaþmak durumunda kalýyorlardý. Þimdi köprünün yapýlmasýyla birlikte hem o bölgede çýkan orman yangýnlarýna ulaþmamýz çok rahatladý hem de o bölgede

bulunan köylülerin Köyceðiz'e ulaþýmý çok kýsalmýþ oldu” diye konuþtu. Cehennem Deresi Köprüsü ayrýca rafting turizmi açýsýndan da ulaþýmda büyük kolaylýk saðlayacak.


PERÞEMBE 13 ARALIK 2012

www.gercekfethiye.com

10


PERÞEMBE 13 ARALIK 2012

www.gercekfethiye.com

11

“DÜNYA MADENCÝLER GÜNÜ” ETKÝNLÝÐÝ < Ortaca'da iki ayda bir yayýn yapan Ege Yolcu Dergisi, “Dünya Madenciler Günü” nedeniyle moral etkinliði düzenledi. Düzenlenen etkinliðe Gürleyik Köyü sýnýrlarý içerisinde bulunan Krom Maden Ocaklarý'nda çalýþan maden iþçileri, Ege Yolcu Dergisi tarafýndan tahsis edilen minibüslerle Dalaman'a getirildi. Maden ocaklarýnda çalýþan en ihtiyar ve en genç maden iþçilerine plaket verildi.

MUÐLALI GIDACILAR KENDÝ BÝNASINA TAÞINDI = Muðla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odasý Baþkaný Güven Akarken, göreve seçilirken söz verdikleri odanýn kendi hizmet binasý sözünü yerine getirdiklerini ve yeni hizmet binasýna taþýndýklarýný açýkladý. Oda baþkaný Akarken yaptýðý açýklamada, “2000'e yaklaþan üye sayýsýyla Muðla Merkezin en büyük mesleki örgütü olma özelliðindeki odamýzýn hizmet noktasýnda en büyük eksiklik olan odamýza ait hizmet binasý sözümüzü yerine getirmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Mart 2010 yýlýnda yapýlan Genel Kurulda esnafýmýzýn birinci önceliði olan ve bizim de sözünü verdiðimiz hizmet binamýzý gecesini gündüzüne katarak çoluk çocuðunun nafakasýný çýkarmaya çalýþan çok sevdiðimiz vefakâr esnafýmýza kazandýrdýk. Bundan sonraki oda çalýþmalarýmýzý ve esnafýmýza vereceðimiz hizmetleri Ýsmet Çatak Caddesi No:10'da devam edeceðiz. Bu hizmet binasýnýn esnafýmýza kazandýrýlmasýnda katký ve desteklerini esirgemeyen esnaflarýmýza, yönetim ve denetim kurullarýndaki arkadaþlarýmýza teþekkür ederim” dedi.

Etkinlikte madencilikle ilgili projeksiyon sunumunu yapan Ege Yolcu Dergisi Editörü Nadir Þahin; “Krom maden Ocaklarýnda çalýþan arkadaþlarýmýzýn yaþam hikayelerini dergimizin geçmiþ sayýlarýnda yazmýþtýk. Onlarla birlikte kalýp, ayný ortamý paylaþýp çalýþma koþullarýna tanýk olduðumda çok etkilenmiþtim. 4 Aralýk “Dünya Madenciler Günü” olmasýna raðmen, geçtiðimiz yýla kadar bölgemiz madencilik tarihinde hiç bir zaman madenciler için bir gün düzenlenip kutlanmamýþtý. Yerin 1800 metre derinliklerinde, zor koþullar altýnda çalýþan bu arkadaþlarýmýz için ilk kez geçtiðimiz yýl Gürleyik Köyü'nde bir etkinlik düzenleyerek onlarýn gününü kutlamýþtýk. Bu yýl da biz onlarý unutmadýk” dedi. Maden Mühendisi Ýbrahim Aðaya ise; “Dünya Madenciler Günü” nün önemine deðinerek, bölgede ki madencilik tarihi hakkýnda bilgiler verdi. Ege Yolcu Dergisi tarafýndan hazýrlanan plaketlerin daðýlýmý ise; Harmancýk Maden Ýþletme Taþeronu Muzaffer Günel'e CHP Muðla eski Milletvekili Dr. Ali Aslan, Maden Mühendisi Ýbrahim Aðaya'ya, Ortaca Belediye Baþkan Yardýmcýsý Cemil Durak , “En Yaþlý Madenci” Kadir Ermiþ'e CHP Ýlçe Baþkaný Mehmet Sertkaya, “En Genç Madenci” Murat Nazeden'e CHP Ýl Genel Meclis Üyesi M.Ali Maden mühendisleri de çiçek Avcý, maden kazasý geçirmiþ buketini derginin editörü Nadir Þahin' Hüseyin Eþmeli'ye CHP Ýl Genel den aldýlar. Etkinlik çerçevesinde Meclis Üyesi Murat Yarar onur maden iþçilerinin çalýþma esnasýnda plaketlerini verdi.

kullandýklarý baret, karpit lambasý, bataryalý fener, çekiç vs malzemeler yanýnda çalýþma koþullarýný anlatan fotoðraflardan oluþan bir sergi

açýldý. Program daha sonra Ege Yolcu Dergisi tarafýndan verilen yemekle sonlanýrken, madencilere birer kaþkol hediye edildi.

www.atlantiktel.com Estetiktir

Dayanýklýdýr

Fikret KOYUNCU 0532 785 12 25

Tel Örgü, Demir Doðrama, Arsa Çevreleme, Beton Direk

Kolay monte edilir

Kolay Taþýnýr

Uzun Ömürlüdür

Panel Çit, Jiletli Tel, Dikenli Tel, Ýnþaat, Peyzaj, Bahçe

Adres: Gökalan Mevkii Çevre Yolu Çalýca-FETHÝYE

Tel: 0252 646 44 04


FETHÝYESPOR'DA EKREM SAKAT

< 2.lig kýrmýzý gurupta Pazar günü deplasmanda Ýstanbul Güngörenspor'la karþýlaþacak Fethiyespor, bu maçýn hazýrlýklarýný Teknik Direktör Mustafa Ceviz yönetiminde sürdürürken ligin en çok gol atan futbolcularýndan Ekrem Sarýçam'ýn sakatlýðý teknik kadroyu düþündürüyor. Deplasmanda oynanacak Ýstanbul Güngören maçý öncesi futbolcularýyla bir toplantýda yapan Teknik Direktör Mustafa Ceviz, takým ruhunun bu maçta da yansýtýlmasýný isteyerek, galibiyetten baþka bir þey düþünmeyeceðiz. Gol yemeden gol atacaðýz. Herkes formasýný en iyi þekilde ýslatacak. Tribünde Fethiye'de ki gibi muhteþem taraftar bulacaksýnýz

iki güç bir araya gelerek 3 puan oluþacak dedi. Ekrem Sarýçam'ýn Turgutlu maçýndan sonra sakatlandýðýný tedavisinin devam ettiðini söyleyen Teknik Direktör Mustafa Ceviz, “Bu futbolcumuzun tedavisi sürüyor. Son iki maçý kazanarak ligi ilk 5'te bitirmek istiyoruz” dedi. Fethiyespor'un idmaný oldukça neþeli geçerken Ekrem Demir, yada Emre Yýldýrým'ýn Sarýçam'ýn görev alanýnda Ýlkay görev yapmasý bekleniyor.

13.12.2012_gercekfethiye_gazetesi  

Fethiye'nin En İyi Gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you