Page 1

ÇARÞAMBA 10 TEMMUZ 2013 DOÐANLAR KÖYÜ ÞENLÝÐÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

BAR VE DÝSKOLARA OPERASYON < Ramazan Ayýna girilirken Fethiye'nin Ölüdeniz Beldesi'nde bar ve diskolara operasyon yapan jandarma ekipleri kaçak içki denetimi yaptý. Ölüdeniz'deki 100'ü aþkýn iþletmeyi denetleyen jandarma kaçak içkiye rastlamazken bandrol tarihi tutmayan sadece 11 þiþe içki ele geçirdi. E.CANKUÞ S.2’de

FÝYATI: 50 Kuruþ

YIL:19 - SAYI: 4374

Güvenlik Nedeniyle Kapatýldý < Fethiye'de en çok ziyaret edilen ören yerlerinden olan Kayaköy'de bulunan iki kilise bakým ve onarýmsýzlýktan can güvenliði tehlikesi yarattýðý gerekçesiyle ziyarete kapatýldý. Kiliselerin gerekli restorasyon çalýþmalarýnýn yapýlmasýnýn ardýndan ziyarete açýlacaðý bildirilirken henüz restorasyon için ödenek ayrýlmadýðý da öðrenildi. Erdoðan CANKUÞ S.6’da

ÖLÜDENÝZ YABANCI TURÝSTLERE KALDI < Ramazan ayýnýn baþlamasýnýn Fethiye ve Ölüdeniz turizmini fazla etkilemediði bildirildi. Fethiye ve Ölüdeniz'de ramazan ayýnýn baþlamasýyla birlikte plajlar daha çok yabancý turistlere kaldý. Baþta Ýngiltere olmak üzere Rusya ve diðer ülkelerden gelen turistler Ölüdeniz'in keyfini çýkarýyor. E.CANKUÞ S.4’de

< Ramazan ayýna girilirken vatandaþlar Ramazan RAMAZAN ÝHTÝYAÇLARI ayý ihtiyaçlarýný salý pazarýndan saðladýlar. Ramazan ayý sofralarýnýn aranýlan yiyeceklerinden tahin ve SALI PAZARINDAN hurma pazarda kilosu 10 TL'den satýldý.

BÖYLESÝ ÝLK KEZ GÖRÜLDÜ < Daha çok Hindistan'da rastlanan ancak Süveyþ Kanalý'nýn açýlmasýndan sonra Akdeniz'e geçen lambuka balýðý Fethiyeli balýkçýlar tarafýndan Ölüdeniz'de yakalandý. Fethiye Balýk Hali'ne getirilen lambuka turistler ve vatandaþlar tarafýndan ilgiyle izlendi. E.CANKUÞ S.2’de

M.TAÞKIN S.7’de

Ýftar: 20.38

Kardiyolog Vedat Can, “Ramazan Boyunca Tek Ýçeceðimiz Su Olsun”

Hayýrlý Ramazanlar Diler

Sahur: 04.04

< Kalp ve damar hastalarýnýn yaný sýra tüm vatandaþlar için ramazan ayý boyunca saðlýklý beslenme konusunda uyarý ve tavsiyelerde bulunan kardiyolog Dr. Vedat Can, çay ve kahveye E.CANKUÞ S.7’de dikkat edilmesini Ramazan Ayý boyunca tek içeceðin su olmasýný istedi.

BÝNE YAKIN ÝÞLETME DENETLENDÝ < Fethiye Kaymakamlýðýna baðlý turizm denetleme komisyonunun son 40 gün içerisinde 1000'e yakýn iþletmeyi denetlediði ve 40 iþletmeye uyarý cezasý verdiði öðrenildi. Mustafa TAÞKIN S.2’de


ÇARÞAMBA 10 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

2

BAR VE DÝSKOLARA OPERASYON EKMEK PARASI Ekmek parasý deyimi karnýný doyurmak için çalýþýp para kazanmayý da içermekle birlikte çok insani bir duruþu simgeleyen muhteþem bir deyimdir. Karnýmýzý doyurmak için nasýl olursa olsun bir iþte çalýþmayý deðil, bu iþin insani boyutunu öne çýkaran bir deyimdir. Çalýþtýðýmýz iþ helal kazanç saðlýyorsa, kimseye zarar vermiyorsa, vicdanlarý sýzlatmýyorsa, kimsenin ahýný aldýrmýyorsa ve kimseyi mutsuz etmiyorsa, namusumuza, þerefimize, haysiyetimize halel getirmiyorsa ekmek parasý kazanýyoruz demektir. Onurumuzu zedeleyerek, boynumuzu eðerek, insanlara zehir ve ölüm þaçarak kazandýðýmýz para ekmek parasý olamaz. Ýki sözcükten oluþan bu deyim içinde onuru, haysiyeti, vicdaný, namusu, duruþu ve daha nice insani yüce deðeri içinde barýndýran bir deyimdir. Ekmek parasý için bir iþte çalýþanlar, kimseye el açmadan, çoluk çocuðunu kimselere muhtaç ettirmeden dik durarak yaþamak için bu iþi tercih edip çalýþanlardýr. Yoksa çalýþacak onca iþ varken niçin bu iþi seçsinler ki? Her iþ ekmek parasý kazanýlacak iþ deðildir. Uyuþturucu satarak gençleri zehirleyen birisinin bu iþi ekmek parasý için yaptýðýný söylemesi kadar saçma bir þey olamaz. Adam öldüren kiralýk katiller, hýrsýzlar, üçkaðýtçýlar ekmek parasý kazanmak için mi yapýyorlar bu iþi? Öyle diyorlarsa ekmek çarpar onlarý. Böyle kanunsuz, hukuksuz iþlerde olduðu gibi kanun içinde kabul edilen, hukuka uygun iþler de vardýr ama bu iþlerin de vicdani boyutu yoksa ben onlara da ekmek parasý için çalýþýyorlar diyemiyorum ne yazýk ki! Ýdama mahkum edilen bir mahkumun cezasýný infaz eden birisi devlet memuru da olsa, siz bu cellatýn yaptýðý iþe, “ Ne yapsýn adamcaðýz, ekmek parasý iþte!” diye saygýyla bakar mýsýnýz?” Çalmadan, çýrpmadan, ezmeden, kýrmadan, kandýrmadan, öldürmeden, kimsenin maddi ya da manevi hakkýný gaspetmeden yapýlan iþlerdir ki ekmek kapýsý iþlerdir ve kazanýlan para da helaliyle ekmek parasýdýr. Yaptýðýnýz iþ resmi de olsa, hukuk içinde de olsa, vicdani hukuk kabul etmiyorsa bu iþ, iþ deðildir! Milletin canýna okuyan iþlerde çalýþanlarý da, “ Çocuðum ekmeðini kazandý!” gibi safsatalarla kimse kendini kandýrmasýn. Ekmek parasý kazanmak için yapýlan her iþ öyle kolay ve sýradan iþler olsaydý, hiç “ ekmek aslanýn aðzýnda” gibi bir deyim daha türetilmiþ olur muydu kültürümüzde.

ELEMAN ÝLANI Ýþyerimize satýþ ve ön muhasebe elemaný aranmaktadýr… ULUSOY KARDEÞLER NEW HOLLAND BAYÝÝ 0532 283 9855

SATILIK Daire testeresi (demir doðrama makinesi), büyük matkap uygun fiyata satýlýktýr...

0530 610 29 26

Muðla Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý Kaçakçýlýk Þube Müdürlüðü, Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ve Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlýðý iki ayrý ekiple Fethiye'nin Ölüdeniz beldesinde bar ve diskolarda kaçak içki denetimi yaptý. Hisarönü Barlar Sokaðý'nda bandrol okuma cihazýyla 100'ü aþkýn bar ve disko ile içki satýþý yapýlan iþletmelere düzenlenen operasyonda bandrolsüz içki olup olmadýðý araþtýrýldý. 8 kiþilik denetim ekibi iþletmelerin raflarý ve tezgah altlarýyla depolarýný didik didik etti. Bandrol okuma cihazýyla yapýlan kontrollerde hemen hemen tüm iþletmeler temiz çýkarken sadece 11 þiþe bandrol tarihleri tutmayan içki ele geçirildi. Denetlemeler müþterilerin oldukça yoðun olduðu saatte yapýlýnca Avrupa ve diðer ülkelerden gelen turistler bu aný meraklý gözlerle izlediler. Özellikle diskolarda bir tarafta kýzlar dans ederken bar bölümünde de Jandarma denetleme yapýnca ilginç görüntüler ortaya çýktý. Barda alkol alan turistler Jandarma ekiplerini bandrol okuma cihazýyla denetleme yapmasýný da çok yakýnda izlemiþ oldu. Jandarma yetkilileri bandrol tarihi cihazda farklý gözlenen 11 þiþe içkinin içerisinden birer numune alýnýp diðerlerinin Dalaman Gümrük Müdürlüðü'ne gönderileceðini bildirdiler. Jandarmanýn denetlemelerini izleyen vatandaþlar geçtiðimiz yýllarda kaçak içki yüzünden turistlerin zehirlenerek öldüðünü bu denetlemelerin oldukça yerinde olduðunu belirterek, “Yýlda bir kez deðil sýk sýk yapýlmalýdýr. Hatta

< Ramazan Ayýna girilirken Fethiye'nin Ölüdeniz Beldesi'nde bar ve diskolara operasyon yapan jandarma ekipleri kaçak içki denetimi yaptý. Ölüdeniz'deki 100'ü aþkýn iþletmeyi denetleyen jandarma kaçak içkiye rastlamazken bandrol tarihi tutmayan sadece 11 þiþe içki ele geçirdi.

içki satan firmalar otokontrolünü kendileri yapmalýdýr. Ürünlerinin

satýldýðý iþletmelerde kaçak içki satýþý yaptýrmamalýdýr. Bu denetlemeler sýk

sýk yapýlýrsa daha iyi sonuç alýnacaktýr” diye konuþtular.

BÖYLESÝ ÝLK KEZ GÖRÜLDÜ Korkusuz, meydan okuyan tavýrlarý ve saldýrgan yapýsý ile avcýlýðý çok zevkli bir balýk olduðu ileri sürülen lambuka tekne ile avlanýrken çevrede dolaþýp özellikle oltadaki balýða korkusuzca yaklaþýrken yakalandýklarýnda sudan metrelerce yükselip çýlgýnca hareketlerle büyük direnç gösteririler. Daha çok Eylül Ekim aylarýnda en fazla 2 kilogram olarak Akdeniz sularýnda balýkçýlarýn yakaladýðý lambuka, Fethiyeli Balýkçý Gökhan Erkek tarafýndan Ölüdeniz açýklarýnda 120 santimetre boyunda 40 kilogram olarak yakalandý. Fethiye Balýk Haline getirilen lambuka kilogramý 15 TL'den satýlýrken Reis Balýk sahibi Caner Aykýrý “Bu balýk daha çok Hindistan'da bulunur. Süveyþ Kanalý'nýn açýlmasýyla Akdeniz ve Ege'de nadiren ve küçük vaziyette yer alýr. Daha çok Eylül Ekim aylarýnda balýkçýlarýn oltalarýna yakalanýr. Fethiye'de ilk kez bu kadar büyüklükte bir lambuka yakalandý. Kilosu 15 TL'den satýyoruz” dedi. EGE VE AKDENÝZ'DE TANINMIYOR Yan yüzgeçlerinden boylamasýna üst tarafý mavi, lacivert alt tarafýnda yeþil,sarý görünümlüdür. Dik inen küt kafasýyla, geniþ ve kuvvetli aðýz

< Daha çok Hindistan'da rastlanan ancak Süveyþ Kanalý'nýn açýlmasýndan sonra Akdeniz'e geçen lambuka balýðý Fethiyeli balýkçýlar tarafýndan Ölüdeniz'de yakalandý. Fethiye Balýk Hali'ne getirilen lambuka turistler ve vatandaþlar tarafýndan ilgiyle izlendi.

yapýsýyla tropikal bir balýk görünümündedir. Ege bölgesi dahil bir çok bölgede tanýnmaz. Hatta bir çok balýkçý böyle bir balýðýn varlýðýný bile bilmez. Antalya civarý balýkçýlarý ve

olta balýkçýlýðýný bir yaþam tarzý haline getirmiþ, amatör balýkçýlýkta uzmanlaþmýþ kiþiler lampukayý iyi tanýrlar. Kýyýlara bile korkusuzca yaklaþan lampuka, kefal, sardalya,

kolyoz, kalamar, izmarit, istavrit ve gözünün kestiði her balýkla beslenir. Canlý kefal ve izmarit en popüler yemidir. 1,5 m boya kadar ulaþýrlar ve denizin 100m derinliðine kadar iner.

BÝNE YAKIN ÝÞLETME DENETLENDÝ Fethiye Kaymakamlýðý'na baðlý turizm denetleme komisyonu Fethiye ve beldelerindeki iþletmeleri hijyen ve hanutçuluk konusunda denetlemelerini sürdürüyor. 3 Haziran'da baþlayan ve aralýksýz devam eden denetlemelerde 1000'e yakýn iþletmenin denetlendiði öðrenildi. Turizm Danýþma Müdür Yardýmcýsý Cengiz Yýldýz'la birlikte Vergi Dairesi, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk, Belediye Zabýta ve Emniyet Müdürlüðü'nden görevlendirilen yetkililerden oluþan denetleme komisyonu, salý pazarýnda hijyen ve hanutçuluk kurallarýna göre denetlemeler yaptý. Son 40 günde yapýlan denetlemelerde önce iþletme ve küçük esnafa uyarýlar yapýlýrken riayet etmeyenlere cezai iþlem yapýldý. Ýlçe Turizm Danýþma Müdür Yardýmcýsý Cengiz Yýldýz, daha çok

< Fethiye Kaymakamlýðýna baðlý turizm denetleme komisyonunun son 40 gün içerisinde 1000'e yakýn iþletmeyi denetlediði ve 40 iþletmeye uyarý cezasý verdiði öðrenildi.

ceza yazma yerine uyarý yaptýklarýný söyleyerek, “1000'e yakýn iþletmede denetleme yaptýk. 40 iþletme uyarýlara raðmen hijyen ve hanutçuluk

kurallarýna uymadýðýndan cezai iþlem uygulanmýþtýr” dedi. Fethiye Pazarcýlar ve Manavlar Odasý Baþkaný Ahmet Korkmaz da

“Hijyene uymayan ve hanutçuluk yapanlar haksýz rekabet oluþturmaktadýr. Bu yüzden denetlemeleri uygun buluyoruz” dedi.


ÇARÞAMBA 10 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

3


ÇARÞAMBA 10 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

4

ÖLÜDENÝZ YABANCI TURÝSTLERE KALDI YAZ SÝNEMA TÝYATRO GÜNLERÝ SONA ERDÝ 2009 yýlýna kadar 20 haziran tarihinde baþlayýp, 20 Aðustos tarihine kadar aralýksýz 60 gün devam eden, 2009 yýlýndan sonra da Ramazan etkinlikleriyle birleþerek yine aralýksýz devam eden, Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapýlan yaz sinema günleri bu yýl da sona erdi. Yaz sýcaðýnda kendini dýþarý atan vatandaþlarýn, sinema, tiyatro, konser ve çeþitli gösterilerle buluþtuðu yaz sinema günlerine yine beklenen ilgi oldu. Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi bu yýl da sýcak yaz aksamlarýnda kültür ve sanat faaliyetleriyle ücretsiz olarak halký çeþitli konser ve filmlerle buluþturdu. Fethiye Belediyesi tarafýndan bu yýl 7.si düzenlenen Yaz Sinema ve Tiyatro Günleri yaklaþýk 1 ay önce baþlamýþ ve vatandaþlarýn yoðun ilgisini görmüþtü. Her yýl sýcak yaz akþamlarýnda vatandaþlarýn sosyal aktivitesi haline gelen Yaz Sinema ve Tiyatro Günleri bu yýlda çeþitli konser ve filmlerle Fethiyelilerin deðiþmeyen adresi oldu. 28 Haziran Fetih 1453 isimli filmle baþlayan sinema gösterimleri Pi'nin yaþamý, Ateþin düþtüðü yer isimli filmlerle devam etti. O ses Türkiye yarýþmacýsý Anýl Durmuþ konserlerinin de yapýldýðý yaz sinema ve tiyatro günleri sona ererken, Ramazan Ayý'nýn gelmesiyle birlikte Ramazan Þenlikleri de ay içerisinde baþlayacak.

ZAYÝ ÝLANI Afyon Kocatepe Üniversitesi Batý Müziði Piyano Bölümü'nden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Aksel GÖKDERE Öðrenci Kimlik No: 053201003

Fethiye Otelciler Birliði (FETOB) < Ramazan ayýnýn baþlamasýnýn Fethiye ve Ölüdeniz turizmini fazla etkilemediði bildirildi. Fethiye ve Baþkaný Yavuz Torunoðullarý yaptýðý açýklamada; “Ramazan ayýnýn turizm Ölüdeniz'de ramazan ayýnýn baþlamasýyla birlikte plajlar daha çok yabancý turistlere kaldý. Baþta Ýngiltere olmak üzere Rusya ve diðer ülkelerden gelen turistler Ölüdeniz'in keyfini çýkarýyor. sezonuna isabet etmesinden dolayý sadece iç piyasada çok az bir boþluk yaþýyoruz. Özellikle son dönemdeki gezi parký olaylarýnýn rezervasyon iptali dýþýnda bir kaybýmýz yok. Ramazan ayýnýn olmasý kýsmi de olsa bölgede bir boþluk yaratacak” dedi. Ölüdeniz ve Belcekýz plajlarýnda sere serpe güneþlenen turistler tatilin tadýný çýkarýrken yamaç paraþütüyle Babadað'ýndan uçup çevredeki günübirlik turlara da katýlýyorlar. Ramazan ayýnýn baþlamasý nedeniyle yerli turistlerin çekilmeye baþladýðý bildirilirken Fethiye Otelciler Birliði Baþkaný Yavuz Torunoðullarý, “Ramazan ayýnýn turizm sezonuna rastlamasý kýsmi de olsa bölgede bir boþluk yaratacak” dedi. Torunoðullarý, özellikle son dönemdeki gezi parký olaylarýnýn rezervasyon iptallerine neden olduðunu da belirterek, “Þimdi de ramazan ayýnýn baþlamasý kýsmi de olsa bölgede bir boþluk yaratacak. Ýnþallah bu boþluk Aðustos ayýna yansýmaz. Bizim piyasamýzýn yüzde ellisini oluþturan Ýngiliz pazarý için bakanlýðýmýz bir çalýþma baþlattý. Ýnþallah bu çalýþmayla bir toparlanma olur. Bizim Ýngiltere'nin alternatifi olacak pazarlara eðilmemiz lazým. Bakanlýðýmýzýn Rusya, Almanya ve Ýngiltere'de bazý girimleri oluyor. Bunlarýn sonucunu önümüzdeki yýllarda göreceðiz. 2014 yýlý sezonunun kontrat dönemi þu günlerde yapýlýyor. Yani biz Hollanda, Belçika, Almanya ve Ýngiltere'yle önümüzdeki sezonun kontratlarýný yapýyoruz. Dönemsel boþluðun olmasý tur operatörüyle kontrat yaparken bizi zayýflatan hususlar” dedi. geliþmelerden dolayý 2013 sezonunun toparlanmasý belli noktalara ulaþmasý Akdeniz'de en iyi alternatif olarak Torunoðullarý, “2014 fiyatlarýný daha fiyatýný koruyarak devam ediyoruz. Türkiye'ye yönelecektir” þeklinde belli bir zaman alacaktýr. Tatil iyi yaparýz” derken, “Bu Þimdi bir de Mýsýr gündemde. Mýsýr'ýn planlamasýný Mýsýr olarak yapanlar konuþtu.


ÇARÞAMBA 10 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

5


ÇARÞAMBA 10 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

6

Güvenlik Nedeniyle Kapatýldý YAZ KURSLARINA YOÐUN ÝLGÝ < Okullarýn kapanmasýnýn ardýndan Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nin açtýðý yaz kurslarýna ilgi yoðunlaþtý.

Fethiye Belediye Kültür Merkezi Müdürlüðü'nün 22 ayrý dalda açtýðý kurslara 360 baþvurunun yapýldýðý öðrenildi. Baþta resim, çini, bale,

baðlama, halkoyunlarý ve cam üfleme olmak üzere 22 sanat ve spor dalýnda açýlan kurslara ilginin büyük olduðunu söyleyen Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi Müdürü Muammer Þahin çocuklarýn yaz tatili sürecinin eðitim faaliyetleriyle eðlenerek geçirmekte olduklarýný söyledi.

Hemen her yýl en az 50 bin kiþinin ziyaret ettiði Kayaköy'deki Aþaðý Kilise ile Yukarý Kilise aþýrý yaðmur rüzgar ve depremler nedeniyle iyice metruk hale geldi. 18. yüzyýlda Anadolu'da yaþayan Rumlar ve Türkmenler tarafýndan kullanýldýðý öðrenilen kiliseler Rumlardan kalma yaklaþýk 800'e yakýn metruk vaziyetteki evlerin arasýnda bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanýnýn ardýndan 1926 yýlýnda baþlayan ve 1940 yýlýna kadar devam eden mübadele ile Rumlardan kalan kiliseler bakýmsýzlýk ve restorasyon yapýlmamasý nedeniyle devamlý çürüyor. Zaman zaman ziyaretçilerin baþlarýna tuðla ve benzeri kaya parçasýnýn düþmesi yüzünden iki kilise de ziyaretçilere kapatýldý. Önceki yýllarda ve geçtiðimiz aylarda Rum Patriði Barteleomas'ýn da ziyaret ederek duada bulunduðu kiliselerde Yunanistan'dan ve Rodos'tan gelen Rumlar ayin yapýyordu. Kiliselerin kapýsýna, bu kilise ve avlusu restorasyon bakým ve onarým nedeniyle can güvenliðinin saðlanmasý amacýyla 1 Mayýs 2014 tarihine kadar ziyarete kapatýlmýþtýr. Yazýsý asýlýrken Kayaköy'ü gezmeye gelenler kiliselerin kapalý tutulmasýna anlam veremediklerini söylediler. Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk konu ile ilgili olarak yaptýðý açýklamada kiliselerin can güvenliði nedeniyle ziyarete kapatýldýðýný belirterek, “2 kilise de restorasyon yapýlmasý gerekiyor. Orada can güvenliði olmayýnca insanlarý tehlikeye atamayýz. Müze Müdürlüðü bu nedenle kiliseleri kapatmak zorunda kaldý. Kiliseler restorasyon yapýlýp tekrar ziyarete açýlacaktýr. Kayaköy kiliseleri ve evleriyle özellikle yabancýlarýn ilgisini çekmektedir” dedi. Kaymakam Ekrem Çalýk, Kayaköy'deki tarihi evlerin bir bölümünün turizme açýlmasý için Ankara'da ihalesinin yapýldýðýný belirterek, “Kültür ve Turizm Eski Bakanýmýz Ertuðrul Günay

< Fethiye'de en çok ziyaret edilen ören yerlerinden olan Kayaköy'de bulunan iki kilise bakým ve onarýmsýzlýktan can güvenliði tehlikesi yarattýðý gerekçesiyle ziyarete kapatýldý. Kiliselerin gerekli restorasyon çalýþmalarýnýn yapýlmasýnýn ardýndan ziyarete açýlacaðý bildirilirken henüz restorasyon için ödenek ayrýlmadýðý da öðrenildi.

görevdeyken açýklamýþtý. 300 yataklý olarak ihalesi yapýlan bu projede evlerin bir kýsmý restore edilecek. Bir kýsmý da aynen býrakýlacak” diyerek, “Bakanlýðýmýz ve TÜRSAB kiliseleri restore ederse Kayaköy'e daha fazla talep gelecektir” dedi. Kiliselerin kapalý olduðunu gören ziyaretçilerden Hüseyin Gerçekten,

Seval Deniz, Zeynel Açýk ve Elif Açýk oldukça þaþýrdýklarýný söylediler. Hüseyin Gerçekten ve Seval Deniz, Kayaköy'ü baþtan aþaðý gezdiklerini kiliselerin kapalý olduðunu gördüklerini belirterek, “Bu duruma çok þaþýrdýk. Ýçeride herhangi bir restorasyon çalýþmasý yok” derken ElifZeynel Açýk çifti de “Kayaköy'deki

bütün evler dökülmüþ vaziyette bulunuyor. Kiliseler de kapalý. Biz asýl kiliseleri ziyaret etmek istemiþtik. Dýþarýdan kiliselerin yani Allah'ýn evinin diðer evlere göre daha dik vaziyette ayakta kaldýðýný görüyoruz. Baþka önlemler almadan can güvenliði nedeniyle kapatýlmalarýna inanmamýz mümkün deðil” dediler.


ÇARÞAMBA 10 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

7

Kardiyolog Vedat Can, “Ramazan Boyunca Tek Ýçeceðimiz Su Olsun” RAMAZAN ÝHTÝYAÇLARI SALI PAZARINDAN < Ramazan ayýna girilirken vatandaþlar Ramazan ayý ihtiyaçlarýný salý pazarýndan saðladýlar. Ramazan ayý sofralarýnýn aranýlan yiyeceklerinden tahin ve hurma pazarda kilosu 10 TL'den satýldý. Salý pazarýnda

köylü tahini kilosu 10 TL'den satýlýrken geçen yýl 8 TL'den satýlan tahin en çok ilgi gören gýda maddesi oldu. Salý pazarýnda kalitesine göre hurma 10 ila 25 TL arasýnda satýlýrken kuru kayýsý 15, pekmez de 8 TL'den satýldý.

Ramazan ayý nedeniyle kalp ve < Kalp ve damar hastalarýnýn yaný sýra tüm vatandaþlar için ramazan ayý boyunca saðlýklý beslenme damar hastalarýna çeþitli konusunda uyarý ve tavsiyelerde bulunan kardiyolog Dr. Vedat Can, çay ve kahveye dikkat edilmesini tavsiyelerde bulunan Kardiyolog Dr. Ramazan Ayý boyunca tek içeceðin su olmasýný istedi. Vedat Can, saðlýklý beslenme konusunda da Ramazan Ayý boyunca dikkatli olunmasýný istedi. Can; “kalp hastasý dediðimiz damar týkanýklýðý konusuysa Ramazan ayýnda artýþ olmamaktadýr. Fakat hasta yeni kalp krizi geçirmiþse yeni baypas olmuþsa oruç tutmalarýný tavsiye etmiyorum. Yüksek tansiyon veya orta derece kanser hastalarýnýn oruç tutmalarý söz konusu. Fakat yüksek sýnýrda 1618'i aþmýþ olan tansiyon hastasýnýn oruç tutmamasý gerekiyor. 3 damar týkanýklýðý olan göðüs aðrýsý, nefes, çarpýntý hastalýðý olan hastalarýn yine kontrolsüz kalp hastasý sýnýfýna dahil edilmesinden dolayý oruç tutmamalarý gerekir. Þeker hastalýðý, böbrek yetmezliði, mide rahatsýzlýðý ile birlikte kalp hastasýysa oruç tutmalarýný tavsiye etmiyoruz” þeklinde konuþtu. Oruç tutanlar için beslenme konusunda bazý tavsiyelerde de bulunan Kalp ve Damar Hastalýklarý Mütehassýsý Dr. Vedat Can, “Ýftarda bir çorba ile iftarý açmak bir bardak su içmek ve 15 dakika süreyle bir þey yememek doðru olacaktýr. Daha sonra 8 kaþýðý geçmeyecek þekilde yemek ve sütlü tatlýlarla iftar yemeði kahvaltý tercih edilirse mantýklý olur olmak için oruç faydalýdýr. Ramazan tüketmesi gerekiyor. Buna dikkat diye düþünüyorum. Fakat çay bitirilebilir. Ýftarda sýcak içecekler ayý rahatlama ayý olmaktadýr” dedi. edilmelidir. Tüketilecek olan sudur. kahveye dikkat etmeliyiz. Ramazan rahatlýkla içilebilir. Ýstenilen Kardiyolog Vedat Can, obezite olan Çay kola ve benzeri þeyler bunun boyunca tek içeceðimiz su miktarda tercih edilebilir. Sahur hastalara da Ramazan ayý nedeniyle içerisine girmez. Eðer baþka bir olmalýdýr” diyerek, “Vücuttaki döneminde çay kahve gibi rahatsýzlýðý yoksa obez hastalarýnýn tavsiyelerde bulunurken, “Obezite zararlý toksinlerin atýlmasý için sonrasýnda susuzluk hissi uyandýran oruç tutmasý hem fiziki hem de olan hastalar þeker hastasý deðilse ramazan ayý büyük þanstýr. Daha veya idrar söktürücü özelliði olan ruhsal olarak son derece faydalýdýr” oruç tutabilirler. 100 kilogramlýk içecekler asla içilmemelidir. Sahurda saðlýklý ruhsal yapý için daha zinde þeklinde konuþtu. birisinin ortalama 3.5 litre su

Dev Havuzlar, Ormanlarý Koruyacak < Fethiye'ye 250 bin TL harcanarak 7 ayrý yangýn havuzu yapýldý. Muðla'nýn en yoðun ormanlarýna sahip Fethiye'nin yüzde 78'i çam ormanlarýyla kaplý olup olasý yangýnlara karþý önlemlerin alýnmasý da en üst düzeye çýkarýlýyor. Fethiye Orman Ýþletme Müdürlüðü Yetkilileri, öncelikle orman köylerinde orman yangýnlarýna karþý halký bilinçlendirmeye yönelik eðitici çalýþmalar yaparken ormanlarýn en yoðun olduðu çay, deniz ve akarsuya uzak olan bölgelere dev yangýn söndürme havuzlarý yapýyor. 4.5 metre derinliðinde 15 metre çapýnda yapýlan havuzlara 100 tona kadar su dolduruluyor. Fethiye'nin Kabaaðaç, Alaçatý, Gökben köyleriyle Göcek beldesine yapýlan dev havuzlarýn ardýndan Üzümlü beldesine baðlý Kýzýlbel Köyü ve Yürek Mahallesi'ndeki havuzlar tamirattan geçirildi.

Fethiye'nin en önemli tatil merkezlerinden olan Kayaköy'ün ormanlarýnýn korunmasý için de dev bir havuz yapýldý. 7 yangýn havuzunun maliyetinin yaklaþýk 250 bin TL olduðu bildirildi. Fethiye'de konuçlu yangýn söndürme helikopterinin hangi bölgede yangýn çýkarsa söndürmede kullanýlacak suyu aramak için vakit harcamamasý düþünülerek yaptýrýlan dev havuzlarýn son derece faydalý olduðu bildirildi. Fethiye Orman Ýþletme Müdürü Gürhan Zorlu, Fethiye'ye son 1 yýl içinde 7 ayrý yangýn havuzu yaptýrýldýðýný belirterek, “Yangýn söndürme helikopterlerimiz orman yangýný söndürmek için saðdan soldan su aramayacak. Hemen her bölgedeki yangýna

www.atlantiktel.com Estetiktir

Dayanýklýdýr

Fikret KOYUNCU 0532 785 12 25

Kolay monte edilir

Kolay Taþýnýr

Uzun Ömürlüdür

havadan müdahalede kullanýlacak su hazýr. Bu dev havuzlarda biriktirilen sular yangýn söndürmede etkili olmaktadýr” þeklinde konuþtu.

Tel Örgü, Demir Doðrama, Arsa Çevreleme, Beton Direk

Panel Çit, Jiletli Tel, Dikenli Tel, Ýnþaat, Peyzaj, Bahçe

Adres: Gökalan Mevkii Çevre Yolu Çalýca-FETHÝYE

Tel: 0252 646 44 04


ÇARÞAMBA 10 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

8


ÇARÞAMBA 10 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

9

AKALIN, GIDA ZEHÝRLENMESÝ GEÇÝRDÝ ERGEN, 'NE BU HER GÜN DÝBÝMDESÝNÝZ' < Bodrum'da ailesi ile birlikte tatil yapan ünlü sanatçý Gülben Ergen, gazetecileri görünce ince bir sitemde bulundu. Bodrum'da tatil yapan Gülben Ergen, ikiz çocuklarý ile birlikte tatilin keyfini çýkarýyor. Bodrum'da bir beachte görüntülenen ünlü sanatçý, çocuklarý ile birlikte tatil yapýyor. Mýsýr alýrken görüntülenen Ergen, gazetecilere “ne bu her yerde dibimdesiniz” diyerek ince bir sitemde bulundu. Ergen “Gördünüz, çektiniz, konuþtuk bitmedi mi hâla. Her gün beraber mi olacaðýz. Gizli bir yerde mi tatil yapýyorum. Gördüðünüz gibi çocuklarým ve annemle tatil yapýyorum. Saklayacak gizleyecek bir þeyimizde yok” dedi. Daha sonra plaja giden Ergen, ailesi ile vakit geçirmeye devam etti. Bir bebeði kucaðýna alan Ergen, dakikalarca bebeði sevdi.

SERDAR ORTAÇ BODRUMLU OLMAYA HAZIRLANIYOR Bodrum'da tatil yapan Serdar Ortaç, ev yapmak için arsa baktýðýný açýkladý. Ünlü sanatçý Serdar Ortaç, sevgilisiyle birlikte tatil için Bodrum'a geldi. Deniz kenarýnda güneþlenen Ortaç, sevgilisi Chloe Loughnan ile gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Ortaç, Bodrum'a arsa bakmaya geldiklerini belirterek “Sezon yeni baþladý bizim için, Ramazan'a kadar iþlerim var onlarý bitirmeyi düþünüyorum. Hafta içi Bodrum boþ oluyor biz de bir yer bakmaya geldik. Bir arsa bakýyorum. Belki ileride bir ev yaparým, çoluk çocuða karýþýnca” þeklinde konuþtu. Göltürkbükü'nde denize giren çiftin neþeli tavýrlarý dikkatlerden kaçmadý. Uzun bir süre þezlongda güneþlenen çift daha sonra jetskinin keyfini çýkardý.

Akalýn, basýn mensuplarýna çok hasta olduðunu ifade ederek, “2 gün önce serum yedim biraz hastayým ama bu gece idare edeceðiz. Yemekten dolayý zehirlenmiþim. Bilmiyorum ne dokundu ama çok kötü bir 2 gündü” dedi. Gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Akalýn, þarkýcý Gülþen'in son 10 konserinde sürekli ayný kýyafetleri giydiðini belirterek, “Kýyafetim Nur Yerlitaþ'ýn tasarýmý. Ne yapayým baktým Gülþen 10 konserdir ayný kýyafeti giyiyor, ben de Gülþen'den daha zengin deðilim bu kýyafetimi giydim bugün. Bu da iki ya da üçüncü giyiþim” dedi. Gülþen'in sahneye geç çýktýðý için protesto edilmesine de deðinen Akalýn, “Gülþen'in bilerek öyle bir þey yaptýðýný zannetmiyorum. Ya organizasyonla ya da ekiple alakalýdýr. Bugün beni de ekibim hasta olduðum için evde bekletmeye çalýþtý ama ben tez canlý olduðum için erkenden geldim. Halk konserini bilemem ama bar ortamýnda insanlar erken gelip ayakta bekliyor onlarý bekletemem. Benim mankenlikten kalan alýþkanlýðýmdýr vaktinden önce kuliste olurum” dedi. Kilo aldýðý yönündeki sorularý da yanýtlayan ünlü sanatçý, geçen seneye göre 7 kilo verdiðini ve tarçýn diyetine

devam ettiðini belirtti. Bir uçak anýsýný da anlatan Demet Akalýn, “Bir kere Bodrum Havalimaný'nda yanýma aldýðým kremi görevliler 'almak zorundayýz' dediler. Ben de 'ne alaka krem bu ben terörist

miyim?' dedim. Daha sonra ben sizin ne yapacaðýnýzý biliyorum ama size o zevki tattýrmayacaðým dedim ve kremi açarak hepsini boþalttým” þeklinde konuþtu. Öte yandan, röportaj sonrasý sahne

alan Demet Akalýn mekaný dolduran yaklaþýk 2 bin kiþiye þarkýlarýyla unutulmaz bir gece yaþattý. Demet Akalýn'ý dinlemeye gelenler arasýnda Ýbrahim Tatlýses'in oðlu Ýdo ve Akalýn'ýn eþi Okan Kurt da yer aldý.

VALÝ GÜVENÇER'DEN BAÞTUÐ'A ÝADE ZÝYARET Son valiler kararnamesinde Bingöl'den Muðla Valiliði'ne atan Mustafa Hakan Güvençer, kendisini 'hoþ geldin' ziyaretinde bulunan kamu kurum ve kuruluþlarý ile Sivil Toplum Kuruluþlarý'ný iade ziyareti gerçekleþtiriyor. Muðla Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Baþtuð ve Yönetimi Kurulu'nu ziyaret eden Vali Güvençer, Baþkan Baþtuð'dan odanýn çalýþmalarý hakkýnda bilgiler aldý. Muðla Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Baþtuð, bölgedeki çiftçilerin sorunlarýný Muðla Valisine aktardý. Muðla Valisi Mustafa Hakan Güvençer, valilik olarak çiftçiler için üzerlerine düþen görevi yerine getireceklerini söyledi. Daha sonra Muðla Muhtarlar Birliði'ni ziyaret eden vali Güvençer, muhtarlarýn sorunlarýný dinledi. Ziraat Odasý Baþkaný ve

PAZAR HARÝÇ GÜNLÜK ÇIKAN SÝYASÝ GAZETE

YEREL SÜRELÝ YAYIN

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ BULUT YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Sýdýka (Zeybek) KÖLEMEN MUHABÝRLER : Mustafa TAÞKIN - Halil AKIN - Murat YALÇIN SPOR HAB. : Erdoðan CANKUÞ SAYFA EDÝTÖRÜ : Serpil CÜCEMEN BASKI: Uygun Matbaacýlýk Ýsmail YAVAÞ Sanayi Sitesi 254 Sk. No: 7 Fethiye/MUÐLA -Tel: 0542 806 78 32

Tel&Fax: 612 85 00 e-mail: info@gercekfethiye.com - fethiye@gercekfethiye.com

ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar (st/cm) : 8,40 TL Kongre Ýlanlarý : 30,00 TL Tüzük Ýlaný (A4 Sayfa) : 25,00 TL Zayi Ýlanlarý : 15.00 TL Reklamlar (st/cm) : 75 Krþ

< Ünlü pop sanatçýsý Demet Akalýn, Bodrum'da gýda zehirlenmesi geçirdi. Gümbet Barlar Sokaðý'nda bulunan dedikodulu kulüpte sahne alan Demet Akalýn, sahne öncesinde gazetecilere yaptýðý açýklamada, gýda zehirlenmesi nedeniyle çok kötü 2 gün yaþadýðýný belirtti.

ABONE ÜCRETLERÝ: Yýllýk : 110,00 TL 6 Aylýk : 55,00 TL 3 Aylýk : 30,00 TL Aylýk : 10,00 TL

Eski tarihli gazete: 1,00 TL Fiyatlara KDV dahil deðildir. KDV oraný abonelerde %1, reklamlarda %18’dir. Ýdari Büro: Atatürk Caddesi LÝKYA ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No: 306/ FETHÝYE Kuruluþ Tarihi: 3 Eylül 1993 Neþredilen yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Bu Gazete Basýn Ahlak Yasasýna, Ulusal çýkarlara ters haber yayýmlamamayý taahhüt eder.

< Muðla Valisi Mustafa Hakan Güvençer iade ziyaretlerine baþladý. Muðla Ziraat Odasý Baþkanlýðý ve Muðla Muhtarlar Birliði'ni ziyaret eden Vali Güvenç'er çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý.

aný Zamanda Muhtarlar Birliði Baþkaný olan Mehmet Baþtuð,

yönetim kurulu üyelerini Vali Güvençer ile tanýþtýrdýktan sonra,

Muðla'daki muhtarlarýn sorunlarýný Vali Güvençer'e aktardý.


ÇARÞAMBA 10 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

10


ÇARÞAMBA 10 TEMMUZ 2013

GÜL TURAN'DAN DENEMELER gulturan55@hotmail.com

MISIRLI MURSÝ... Mursi'nin baþýna gelenleri duyunca, hemen 18 Aðustos 2011 tarihinde Haber Gazetesi'nde yazdýðým "Rüzgar eken, fýrtýna biçer. " Baþlýklý yazýmý açýp tekrar okudum. Keyiflendim doðrusu, iyi yazmýþým hani. Demokrasi toplumlarýn vazgeçilmezidir. Þeriat ile idare edilen toplumlar ise daima kaos içinde yaþamaya mahkumdur. Mýsýrlý Mursi'nin de saltanatý bitti. Allah'ýn sopasý yok. Her musibetten ders almak akýllý insanlarýn iþidir. Hz.Ali der ki; "Cahilin, cahilliðini kanýtlamak kolaydýr. Fakat bunu ona itiraf ettirmek güçtür." Bendeniz Gül Turan da derim ki, "Oðlum sana söylüyorum gelinim sen iþit." Eh! arif olan anlar iþte. Günlerdir kendime dönemiyordum. Türkiye'de ayyaþ, çapulcular dimdik durarak bir demokrasi dersi verdi. Demokles'in kýlýcý da durur mu kesiverdi en ince yerinden. Yaþasýn çapulcular. Ben de bugün kahve fincanlarýmýn gönlünü aldým. Çoktandýr ihmal etmiþtim onlarý. Tüm fincanlarýmý tek tek özenle yýkayýp kuruladým. Hepsi ile teker teker sohbet ettim. Onlar anlattý ben dinledim. Sakýn ola þaþýrmayýn. Evet benim fincanlarým konuþur. Çünkü ben onlarýn konuþturmayý biliyorum. Bu sohbet sýrasýnda çok enteresan bir þey oldu. Yýllar önce Muðla'ya geldiðimde; Muðla Valisi, fincan koleksiyonum için bana üzerinde Muðla Valiliði yazan bir fincan hediye etmiþti. Fincan aniden dile geldi ve dedi ki ;" Tam da bugünü bekliyordum benimle sohbet etmen için sabýrsýzlanýyordum. Çünkü sana hediye edildiðim gün ben senin Muðla'ya geleceðini biliyordum. " Dedi ve anlattý durdu. Ben Muðla'ya geldim, bana fincanlarý hediye eden Sayýn Muðla Valisi Hüseyin Aksoy Samsun'a gitti. Buna kader takasý denir. Gerçekten hayat çok enteresan bir su gibi, sel gibi sizi önüne katýp dilediði yere sürükler. Artýk burada mutluyum. Çok sýk Muðla'ya gidemezsem de Fethiye' de bir söz öðrendim. "Ev yaparsan tuðladan, kýz alýrsan Muðla'dan." Doðasý, denizi, daðlarý, yaylalarý, bitki örtüsü renk renk çiçek cümbüþü ile yaþanasý bir yer þu bizim Fethiye. Ýlk geldiðimde gezgin yazarlar gibi çok yazdým. Hele de yaz gelince bir baþka oluyor bu belde. Ancak temmuz, aðustos dedi mi felaket sýcaklar baþlýyor. Hele de bu aylar Ramazana denk geldiðinde; dayanmak çok güç. Bu dünyada insanlarla beraber yaratýlmýþ olan hayvanlar Allah'ýn insanlara birer emanetidir. Bu emanete merhametle muamele etmek gerekir. Hayvanlarýn haklarýný gözetmek de dinimizin emridir. Ancak toplumda bazý insanlar hayvan haklarýna duyarsýz ve tepkilidir. Unutmayýn ki; Müslümanlýk salt oruç tutup namaz kýlmak deðildir. Allah'ýn en sevdiði þey ise merhamettir. Ramazan ayý boyunca sofra ve iftar çadýrlarýnda kalan artýk yemeklerin çöpe atýlmayýp sokak hayvanlarýna verilmesi, onlarýn da aç karýnlarýný doyuracaktýr. Bu vesile ile yaklaþan Ramazan ayýnýn tüm gönüllere merhamet getirmesini diliyorum. KAVURUCU YAZ SICAKLARI BAÞLADI. LÜTFEN KAPINIZIN ÖNÜNE BÝR KAP SU KOYUNUZ.

www.gercekfethiye.com

11

KADIN DEÐERLERÝ KÝTAPLAÞIYOR Muðla'da son 100 yýlda Muðla'ya gönül veren, Muðla'da iz býrakan 100 kadýn bir kitapta toplanýyor. Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi ile Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) Kadýn Giriþimciler Kurulu (KAGÝK) iþbirliðinde 100 yýlda Muðla'ya deðer katan ve emek veren kadýnlar Türkiye'de kamusal anlamda yapýlan ilk çalýþma olduðu açýklandý. '100 yýlda 100 kadýn projesi' tanýtým toplantýsýnda konuþan Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, kadýnlarýn sadece zor günlerde baþvurulan kiþiler olmamasý gerektiðini söyledi. Rektör Harmandar, “1913 yýlýndan 2013 yýlýna kadar Muðla'da kadýnlarýmýzýn hangi konularda öncülük yapmýþ bunlarý ortaya koyacaðýz. Muðla'ya her anlamda hizmet veren kadýnlarýmýzý bilmemiz ve ortaya çýkarmamýz açýsýndan önemli bir çalýþma olacak. Sonuçta ortaya bir eser çýkaracaðýz. Bu eseri kitaplaþtýrarak Türkiye'ye tanýtmak istiyoruz” dedi. Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Sultan Yýlmaz, 100 yýlda 100 kadýn projesinin 1 Temmuz'da baþlayan baþvuru

< Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý Kadýn Giriþimciler Kurulu ile Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi iþbirliðinde 1913-2013 yýllarý arasýnda 100 yýlda iz býrakan Muðlalý kadýnlar kitaplaþtýrýlýyor.

tarihinin 1 Ekim 2013 tarihinde sona ereceðini belirti. Yýlmaz, “Proje ile, 100 yýllýk süreçte Muðla'ya emek veren, Muðla'nýn adýný duyuran kadýnlara ait silinmiþ izlerin ya da gizlenmiþ konularýn bu güne taþýnmasý,

Muðla kent tarihine, bugünkü ve gelecek ku-þaklara belge oluþturan ve kente katký saðlayanlara saygý ödevinin yerine getirilmesi amaçlanmaktadýr” dedi. KAGÝK üyesi Muðla Sýtký Koçman

Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Balcý kurumsal anlamda Türkiye'de yapýlan ilk çalýþma olduðunu söyledi. Balcý, “Umarým bu çalýþma tüm Türkiye'ye örnek olur” þeklinde konuþtu.

OKLOHOMA EYELATÝNDEN ZÝYARET Heyette, Cumhuriyetçi Eyalet Milletvekili John Trebilcock, Tomas Ray Newell, Hakim Susan Childers Rogers, Oklahoma Community College Rektörü William Sechrist, UMB Bankasý Baþkan Yardýmcýsý Mary Donna Pointer, Oklahoma Eyaleti Cumhuriyetçi Senatör Cliff Aldridge ve eþi Deeann Aldridge, Eski Meclis Baþkaný ve iþadamý Greg Allen Piatt ve eþi Kay Lynn Piatt, Turquoise Council of Americans and Eurasians (TCAE) Baþkan Yardýmcýsý Orhan Küçükosman, Oklahama Kültür Derneði Direktörü Ersin Demirci, MUSÝD Baþkaný Sami Çoban ve yönetim kurulu üyeleri hazýr bulundu. Ziyarette açýklama yapan TCAE Baþkan Yardýmcýsý Orhan Küçükosman, “Oklahoma'da Türk Derneðimiz var. Derneðimiz bünyesinde Türkiye'nin tanýtýmý için çeþitli çalýþmalar yürütüyoruz. Her yýl Türk iþadamlarýný aðýrladýðýmýz bir resepsiyon düzenliyoruz. Bu sayede Oklahoma ve Türkiye arasýndaki dostluðu pekiþtirmek ve iþadamlarýmýzýn ortak çalýþmalar yapmasýný saðlamayý amaçlýyoruz. Bu organizasyona hem Türkiye'den hem de Oklahoma'dan milletvekillerimiz ve iþadamlarýmýz katýlýyor” diye konuþtu. Amaçlarýnýn bu iki grubu bir araya getirerek her iki tarafýn birbirini

< Muðla Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði'nin misafiri olarak Muðla'da bulunan ABD'nin Oklohoma Eyaleti milletvekili ve protokol üyeleri Muðla Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti.

tanýmasýný saðlamak olduðunu söyleyen Küçükosman, “Muðla ziyaretimiz Ticaret Odasýnýn 2 yýl önce yaptýðý çalýþma ile baþladý. Daha önce

1,5 yýl önce bir ekiple Muðla'ya geldik. Bu ikinci ziyaretimiz. Amerikalýlar Türkiye'yi çok iyi tanýmýyorlar. Bizim asýl amacýmýz Türkiye'nin iyi bir þekilde

tanýtýlmasý, Türk halkýnýn sevecenliðini, dostluðunu, geliþmiþliðini, demokratik bir ülke olduðunu göstermek” diye konuþtu.

KADIN GÝRÝÞÝMCÝLER GELÝYOR Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO), Kadýn Giriþimciler Kurulu (KAGÝK) ve KOSGEB yürütücülüðünde açýlan 'KOSGEB Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi' kursuna katýlan 30 kadýn kursiyer giriþimcilik belgesini alarak iþ hayatýna atýlýyor. Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý toplantý salonunda düzenlenen sertifika törenine KOSGEB Müdürü Uygar köse, MUTSO Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Diþçigil, Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkan Sultan Yýlmaz ve kursiyerler katýldý. Sertifika töreninde konuþan MUTSO Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Diþçigil, “Projenin amacý, yeni kurulan bir iþletmenin ayakta duruncaya kadar KOSGEB tarafýndan desteklenmesidir. Bugüne kadar Muðla'da çok sayýda iþletmeye destek olunarak giriþimciler kendi iþlerini kurdu. MUTSO olarak bu giriþimcilerimize her zaman destek olmaya hazýrýz. Uygulamalý giriþimcilik eðitimi alarak iþletmesini kuran giriþimcilerimize 30 bin TL'ye kadar geri ödemesiz, 70 bin TL'ye kadar da geri ödemeli bir destek saðlanmýþtýr. Ayrýca iþletmesini kurup giriþimcilik desteðinden yararlanan giriþimcilerimiz ayný anda KOSGEB'in diðer destek programlarýndan da

< Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý Kadýn giriþimciler kurulu tarafýndan düzenlenen 'KOSGEB Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi' kursunu baþarý ile tamamlayan kadýn giriþimciler sertifikalarýný aldý.

yararlanabilmektedir” dedi. KOSGEB Müdürü Uygar Köse ise KOSGEB'in her zaman küçük ölçekli

iþletmelerin yanýnda olduðunu belirtirken, MUTSO Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Sultan Yýlmaz da,

kadýn giriþimciler icra kurulu olarak kadýn giriþimci sayýsýný arttýrmayý hedeflediklerini açýkladý.


Fethiyespor Yönetimi Güvençer'i Ziyaret Etti

GÜREÞÇÝ, KRALLAR GÝBÝ KARÞILANDI < Avrupa Gençler Güreþ Þampiyonasý'nda erkekler serbest stil 50 kiloda altýn madalya kazanan Fethiyeli güreþçi yakýnlarý ve arkadaþlarý tarafýndan krallar gibi karþýlandý. Makedonya'nýn baþkenti Üsküp'te Boris Trajkovski Spor Salonu'nda düzenlenen Avrupa gençler güreþ þampiyonasýnda 3 altýn madalya kazanan Türkiye'nin bir madalyasýný da Fethiyeli güreþçi getirdi. Finalde Azeri Ruslan Gasimov'u yenerek Avrupa Gençler þampiyonu olan Süleyman Atlý Dalaman Havaalaný'ndan Fethiye Patlangýç Mahallesi'ndeki evine geldiði

anda mahalle sakinleri tarafýndan çiçeklerle karþýlandý. Babasý Ziya Atlý ve diðer aile yakýnlarý genç þampiyonu öpücüklere boðarken Süleyman Atlý hedefinde gençler dünya þampiyonasýnda ve 2016 yýlýnda yapýlacak Euro Olimpiyatlarýnda Türkiye'ye altýn madalya getirmek olduðunu söyledi. Süleyman Atlý Milli Takýmla 15 kiþilik kafileyle gittikleri

< Fethiyespor Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Muðla Valisi Mustafa Güvençer'e “Hayýrlý Olsun” ziyaretinde bulundu.

þampiyonada 4 final maçý yapýldýðýný 3 altýn madalya kazandýklarýný belirterek “50 kiloda Türkiye'ye ve Fethiye'ye Avrupa Þampiyonluðu madalyasý getirdiðim için çok mutluyum. 5 yýldýr milli takýmda altýn madalya peþinde koþturuyordum” dedi. Oðlunun Avrupa þampiyonu olup, Türkiye'ye altýn madalya getirmesi, Türk Bayraðý'ný Avrupa'da dalgalandýrýp Ýstiklal Marþýmýzý okutturmasýndan çok mutlu olduðunu söyleyen baba Ziya Atlý da “Çok gururluyum. Çok mutluyum. Oðlum daha çok çalýþarak Dünya þampiyonluðunu da kazanacaktýr” dedi.

Baþkan Öztürk, Vali Güvençer'e adýný taþýyan 48 numaralý Fethiyespor formasý, atkýsý ve rozeti hediye etti. Yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren Vali Güvençer, “Sizinle tanýþmak benim için büyük mutluluk. Forma ve diðer hediyeler için çok teþekkür ediyorum. Önümüzdeki futbol sezonunu baþarýlý bir þekilde geçirmesini temenni ediyorum. Ziyaretiniz için teþekkür ediyorum” diye konuþtu. Fethiyespor hakkýnda Vali Güvençer'e bilgi veren Baþkan Ýsmail Öztürk, “Sayýn Valimize hoþ geldiniz demek amacýyla ziyarette bulunuyoruz. Kulübümüz adýna valimize yeni görevinizde baþarýlar diliyorum” dedi. Baþkan Ýsmail Öztürk, Muðla Valisi'ne Fethiyespor'un tarihçesi hakkýnda bilgiler aktararak, “23 Mart 1933 yýlýnda Nevzat Yergüz baþkanlýðýndaki 8 kiþiden oluþturulan yönetim kurulu tarafýndan kurulan kulübümüz kurulduðundan beri lacivert-beyaz

üçüncü renk olarak da kýrmýzýyý kullanýyor. Akdeniz'in þimþekleri olarak anýlan Fethiyespor, 1983 yýlýnda ilk kez profesyonel lige çýktý ve bundan sonra bir daha hiç amatöre lige düþmedi. Maçlarýmýzý Fethiye Þehir Stadý’nda

oynuyoruz. 2005-2006 sezonundan beri de 2.Lig'de mücadele ediyoruz. Bu yýl þampiyon olarak PTT 1. lige çýktýk karþýlaþmalarýmýzda seyirci olarak sizi de aramýzda görmek bize onur verecektir” diye konuþtu.

gercek fethiye gazetesi  
gercek fethiye gazetesi  

10 temmuz 2013

Advertisement