Page 1

PERÞEMBE 9 MAYIS 2013

YIL:19 - SAYI: 4322

FÝYATI: 50 Kuruþ

FETHÝYE’YE BAL ORMANI < Türkiye'nin çam balý üretiminin yüzde 80'inin karþýlandýðý Muðla'da 'Organik Arýcýlýk ve Bal Ormanlarý' projesi iyice yaygýlaþtýrýlýyor. Kýsa adý MAYBÝR olan Muðla Arý Yetiþtiricileri Birliði tarafýndan 16 ay önce baþlatýlan proje kapsamýnda Fethiye'nin Üzümlü Beldesi ile Ýncirköy Köyü de alýndý. Muðla arýsýnýn ýslah projesi içinde Ýncirköy Köyü'nde bir laboratuar oluþturularak dayanýklýlýðý artmýþ, Muðla Yöresine özgü ana (kraliçe) arýsý üretiliyor. Erdoðan CANKUÞ S.4’de

FETAB'TAN 3 BÜYÜK PARK

FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI'NDA

NEFES NEFESE SEÇÝM

'EN GÜZEL FETHÝYE' RESMÝNÝ YAPACAKLAR < Kýsa adý FETAB olan Fethiye Turizm Alt Yapý Birliði artýk ihaleler veren büyük bir kuruluþ haline geldi. Osman Otgöz'ün birlik baþkaný olmasýyla günden güne büyüyen FETAB'da Mustafa TAÞKIN S.4’de geçtiðimiz ay Patlangýç Çocuk Parký ihalesi gerçekleþmiþti.

< Fethiye Kültür Sanat Günleri kapsamýnda 10 ayrý ülkeden Fethiye'ye gelen ressamlar Fethiye'nin resimlerini yaptýlar. Gün boyu Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde resim yapan ressamlar vatandaþlar tarafýndan ilgi ile izlendi. M.TAÞKIN S.6’da

ALIÞVERÝÞ VE YAÞAM MERKEZÝ ÝNÞAATI BAÞLIYOR < Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý'nýn 2009 yerel seçimlerinde halka söz verdiði projelerden bir tanesi olan Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi inþaatý baþlýyor. S.9’da

< Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý'nda 3 Bin 200 üye 13 meslek komitesi ve 38 meclis üyesini seçmek üzere 11 Mayýs Cumartesi günü sandýða gidiyor. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ýþ Adamý Akif Arýcan ile Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný ve Ýþadamý Mustafa Büyükteke'nin baþkanlýk için yarýþtýðý seçimler 11 Mayýs Cumartesi günü Fatih Anadolu Lisesi'nde yapýlacak. E.CANKUÞ S.6’da


PERÞEMBE 9 MAYIS 2013

www.gercekfethiye.com

Buna da pek þaþmamak gerekir. Çünkü o günlerde sol, sosyalizm, komünizm gibi þeylerin birer canavar olduðu hikâyesi insanlarýn beynine kazýnmýþtý. Buna karþýlýk Gezmiþ ve onun gibi sýnýrlý sayýda bir çoðu genç insan esas düþmanýn ABD, onun temsil ettiði emperyalizm ve yurt içindeki devlet aygýtý olduðunu düþünüyor ve ülkenin kurtuluþu Ben 12 Mart 1971 Muhtýrasýnýn için emekçi sýnýflarýn birlik olarak bunlarla verildiði günlerde yedek subay olarak askerlik görevimi yapýyordum. Bir sabah savaþmasý gerektiðine inanýyordu. Aradan kýrýk yýl geçti. Canavar diye üniformamý giyerek evimden çýkmýþ nitelenen komünizm kendi kendine görevli olduðum birliðe gitmek üzere çöküp tarihe karýþtý. Eski komünist belediye otobüsüne binmiþtim. Otobüs ülkeler þimdi birer dev kapitalist ülke kalabalýk, oturan birisi o zaman çok moda olan transistörlü radyoda haberleri olarak ABD karþýsýnda emperyalist denilen düzenin kurallarý içinde rekabet dinliyor. Birden ortalýk hareketlendi, önce radyo dinleyen þahýs, sonra birkaç ediyorlar. Deniz Gezmiþ bir zamanlar onu ve onun gibileri ortadan kaldýrmasý kiþi birden “ordu ordu, çok yaþa” diye için karþýlarýna çýkarýlan ülkücü gruplar baðýrmaya baþladý. “Muhtýrayý ben vermedim, bunlar beni niye alkýþlýyorlar” tarafýndan bile bayrak olarak kabul edilip idamýnýn yýldönümünde anma törenleri diye düþündüm. Meðer radyoda Deniz tertipleniyor. Saflar deðiþmiþ, canavar Gezmiþ'in yakalandýðý haberi geçmiþ, tebrikleri kabul etmek de bana düþmüþ. Ruslar sarýþýn dilberlerinin de yardýmýyla herkesin sevgilisi haline gelmiþ. ABD Eminim ki o gün çok yerde benzer “Aman beni Orta Doðu iþlerine tezahüratlar yapýlmýþ, ordu mensuplarý bulaþtýrmayýn, ne yapacaksanýz kendiniz vatandaþlar tarafýndan alkýþlanmýþtýr.

Deniz Gezmiþ

GERÇEK FETHÝYE SERÝ ÝLANLAR

612 85 00 ELEMAN ÝLANI 0252

Saklýkent'teki restaurantýmýzda çalýþacak bay-bayan, vasýflý-vasýfsýz elemanlar aranmaktadýr. Ýsteðe göre kalacak yer temin edilir…

Adem ULUTAÞ

0537 880 29 91

ELEMAN ÝLANI Likya World’de bulunan iþletmemizde çalýþtýrýlmak üzere 18-25 yaþ arasý ekip arkadaþlarý arýyoruz...

Müracaat ve detaylý bilgi için;

0532 598 13 05

ELEMAN ÝLANI Þamdan Restaurant’ta 12 ay çalýþacak garson, komi, aþçý yardýmcýsý aranmaktadýr.

Müracaat:

0533 425 20 35

ELEMAN ÝLANI Ölüdeniz’de su sporlarýnda çalýþtýrýlmak üzere 25-30 yaþlarýnda eleman aranýyor.... Müracaat Tel:

0532 332 30 97

ELEMAN ÝLANI

ELEMAN ÝLANI Ulusoy Kardeþler New Holland Traktör Bayisi’nde çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan satýþ ve ön muhasebe elemaný alýnacaktýr.

Müracat Tel: 0252 646 46 45

yapýn diye Baþbakanýmýza adeta yalvarýyor”. Buna karþýlýk sað ve sol uçlar aralarýndaki kavgayý unutup Gezmiþin 1970' lerde yaptýðý gibi ABD, emperyalizm ve onun iþbirlikçisi olduðunu iddia ettikleri Ak Parti hükümetine karþý baltalarý bilemiþ durumda. Bir kýsým insan yeni saplantýlar oluþturmuþ, bazýlarýnýn eski saplantýlarý sürüyor, ama çoðunluk bunlarýn hepsine gülüp geçiyor. Bir siyasetçinin düþebileceði en acýklý durum saplantýlarýnýn kurbaný olmaktýr. Deniz Gezmiþ milliyetçi bir insandý, gerçekten ülkesinin iyiliðini istiyordu. ABD ve onun temsil ettiði sistemin kuþkusuz Türkiye için sakýncalý yanlarý vardý. Buna karþýlýk komünist sistem ne Gezmiþ'in hayal ettiði gibi bir cennet, ne de insanlara kabul ettirilmek istendiði gibi bir cehennemdi. Ýþte Gezmiþ bunlarý anlayamadý, göremedi ve boþ bir hayal uðruna yirmi beþ yaþýnda daraðacýna gitti. Saplantýlý siyasetçiler ellerine güç

geçirdikleri zaman hem kendileri için hem de baþkalarý için ölümcül bir tehlike haline gelirler. Alman diktatörü Hitler Alman ýrkýnýn üstünlüðüne inanýyordu. Þartlarýn da elvermesiyle Almanya'da iktidarý ele geçirdi. Önce Avrupa'daki Yahudileri yok etti, dünyaya karþý açtýðý savaþ sonucu kendi halký da dahil olmak üzere yetmiþ milyon insanýn ölümüne neden oldu. O kadar korkunç bir saplantý içindeydi ki Rus ordularý sýðýnaðýnýn kapýsýna dayandýðýnda bile Almanya'nýn galip geleceðine inanýyordu. Sonunda intihar edip gitti. Cenazesi bile bulunamadý. Bir Enver Paþa vardý I.Dünya Harbinde Osmanlý Ordularý baþkomutanýydý. Tek tutkusu Doðu'ya doðru ilerleyip bütün Türkleri birleþtirmekti. Ama önce Doðu Anadolu'yu Ruslardan temizlemesi gerekiyordu. Bu sebeple soðuk bir Aralýk günü ordusunu 2500 metre yükseklikteki Allahuekber Daðlarý üzerinden Sarýkamýþ'a sürdü. Asker yazlýk elbiselerle yürüyordu. Yiyecek

2

kuru ekmek dýþýnda erzak yoktu. Sonuçta yüz bin kiþilik ordunun yarýsý tek kurþun atmadan soðuktan, açlýk ve hastalýktan telef oldu. Enver Paþa ise bundan altý yýl sonra Türkistan'da atýný makineli tüfekli Rus birliklerine karþý sürerek intihar etti. Günümüzde bizde de gün geçtikçe daha derinleþen saplantýlara tutulmakta olan siyasi gruplar var. Onlara göre Ak parti hükümeti ülkeyi ABD ve uluslararasý sermaye gruplarý ile bir olup bölerek satacak. O halde bu hükümetle savaþ için ne yapýlsa yeridir. Polis zaten düþman. Cadde kenarýndaki esnaf baþ düþman. Alýrsýn yerden kaldýrým taþýný, kýrarsýn hainlerin vitrinini. Allahtan bunlarýn sayýlarý çýkardýklarý gürültüye oranla çok az. Ýktidar olma þanslarý ise bir hayal. Bazý muhalefet partilerindeki destekçilerine bakmayýn. Onlar sýkýya geldiler mi hemen yarý yolda býrakýverirler insaný. Ýþte þimdi bu gruplar Deniz Gezmiþ'i bayrak yapmýþlar, ölüm yýldönümünü anýyorlar. Ne diyelim Allah akýllar versin.

ÝÞLETMECÝLERDEN BÜYÜK ÝLGÝ GÖRDÜLER

< Göcekli iþletmecileri ziyaret eden Akif Arýcan ve Fethiye'ye Gönül Verenler Grubu üyeleri, iþletmecilerden büyük ilgi ve yakýnlýk gördüler. Göcekli esnaf ve iþletmecilere hayýrlý sezonlar dileyen Akif Arýcan ve Fethiye'ye Gönül Verenler Grubu üyeleri, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasýnca ticaretin önündeki engellerin kaldýrýlmasý amacýyla yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiler. Akif Arýcan ziyaretlerde yaptýðý konuþmada Fethiye olarak bugünden sonra turizmin daha da önemsenmesi gerektiðine iþaret ederek “Seydikemer'in ilçe olmasý ve Fethiye'nin 52 köyünün Seydikemer'e baðlanmasý ile turizm sektörü Fethiye'nin hassas sektörü haline geldi. Biz, turizm konusunda kendimize bir hedef belirledik ve Fethiye'de 12 ay turizm dedik. Hakikaten Fethiye 12 ay turizm yapýlabilecek deðerleri içinde barýndýrýyor. Biz tarihimiz, doðamýz ve iklimimiz ile bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. Fethiye'nin giriþinde mavi tur rotasýnýn en kýymetli hazinesi sayýlan Göcek gibi bir dünya markasý var. Bir yanda Babadað'ý plajlarýyla Ölüdeniz. Her geçen yýl önem kazanan kent turizminde, küçük dokunuþlarla ciddi potansiyeli çekebilecek Fethiye merkez ve her türlü adrenalin sporun yapýlabileceði bir çevre ve baðlantýlý tarihi alanlar. Burada 12 ay turizm yapýlamaz da nerede yapýlabilir?” dedi. Konuþmasýnda ortak sorunlar için birlik ve beraberlik içinde çaba sarf edilmesinin zorunlu olduðuna deðinen Akif arýcan, “Fethiye'nin özellikle Ankara'dan çözülebilecek sorunlarý için birlik ve beraberlik içinde çaba sarf etmeliyiz. Kurumlar olarak, bireyler olarak Fethiye için hepimiz ayrý ayrý çalýþýyoruz. Bu çalýþmalarý birleþtirdiðimiz zaman bir güç olabiliriz. Ýþbirliði için samimiyet ve Fethiye'yi sevmek gerekiyor. Fethiye'deki herkesin her konuda ayný düþünmesi mümkün olmayabilir. Beþ parmaðýn beþi birbirinden farklýdýr. Baþ parmak kýsa olmasa elimizle tutmamýz mümkün deðil. Önemli olan bu farklýlýklarý yok etmek deðil. Önemli olan bu farklýlýklarýn iþte biraz önce söylediðim Fethiye'yi sevme noktasýnda buluþabilmesidir. Farklý fikir ve görüþleri ortak bir havuzda buluþturularak Fethiye için en güzeli, en faydalýsýný ortaya çýkarmaktýr. Fethiye'nin ihtiyacý ortak aklý bulmaktýr. Fikrini almadýðýnýz hiç kimsenin desteðini alamazsýnýz. Biz de bir sivil toplum kuruluþu olarak elbette üyelerimiz için faydalý olan, üyelerimizin istek ve dileklerini

hizmeti ayaðýna getirdi. 1534 üye iþletme KOSGEB veri tabanýna kayýt edildiðini belirten Arýcan, “Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý üyelerinin ve bölgemizdeki iþsizlerin ÝÞKUR hizmetlerinden yerinde yararlanabilmelerini saðlamak üzere Türkiye Ýþ Kurumu ile FTSO arasýnda imzalanan protokol çerçevesinde ÝÞKUR tarafýndan verilecek tüm hizmetler, FTSO tarafýndan veriliyor. Ýmzalanan protokol sonucu Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasýnda e-ÝÞKUR yönetimi olarak bugüne kadar seslendireceðiz. Zaten kuruluþ portalý üzerinden ; Ýþ arayanlarýn üzerimize düþen görevi yaptýk, görev amacýmýz bu. Bundan kimsenin rahatsýz olmamasý gerekir. Ayrýca biz verilirse yapmaya da devam edeceðiz” kaydýný almak ve güncellemek, Ýþ arayanýn profiline uygun açýk iþleri kimseyle küs deðiliz. Bizim böyle bir dedi. sorgulamak, Ýþ baþvurusu almak ve Hizmetleri üyelerimizin ayaðýna lüksümüz olamaz. Fethiye'yi seven baþvuruyu takip etmek, Ýþsizlik ve Fethiye için çalýþan herkesin böyle getirdik Sigortasý baþvurusunu sisteme kayýt düþündüðünü deðerlendiriyorum. Bu Ziyaretlerde sorulan KOSGEB ve etmek gibi daha bir çok hizmet Fethiye ÝÞKUR konusunda da açýklamalarda konuda önemli adýmlar atýldýðýný Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan bulunan Akif Arýcan, gidilen iþbirliði düþünüyorum. Örneðin Fethiye'nin gerçekleþtirilmektedir. Fethiye Ticaret sonucunda KOSGEB ve ÝÞKUR yurtiçi ve yurtdýþý tanýtýmýnda bu iþlemlerinin Fethiye Ticaret ve Sanayi ve Sanayi Odasý tarafýndan 1500 adet iþbirliðinin güzel bir örneðini verdik. ÝÞKUR kaydý yapýldý. 24 iþletmede Odasý tarafýndan verildiðini, Odanýn Fethiye ortak çatýsý altýnda baþta Ýþbaþý Eðitim Programý uygulandý. baþarýlý çalýþmalarýnýn sonucunda Kaymakamlýðýmýz, Fethiye ve UMEM Beceri 10 Projesi kapsamýnda Muðla ÝÞKUR tarafýndan teþekkür Ölüdeniz Belediyelerimiz, Fethiye 9 kurs düzenlendi. 164 Kursiyer Turizm Altyapý Hizmet Birliði, Fethiye belgesi verildiðini hatýrlattý. meslek edindirme kurslarýndan KOSGEB tarafýndan verilen geri Ticaret ve Sanayi Odasý, Ölüdeniz faydalandý. 11 Kursiyer istihdam edildi, Turizmi Geliþtirme Kooperatifi, Çalýþ ödemeli (örneðin düþük faizli veya 153 kursiyer staj görüyor. Muðla Sýtký Turizm Ve Tanýtma Derneði bir araya faizsiz kredi) ve geri ödemesiz (hibe Koçman Üniversitesinde düzenlenen destekleri) destekler hakkýnda üye gelerek 2 yýldýr iþbirliði içinde güzel törende Muðla Valisi Fatih Þahin iþletmelere daha ayrýntýlý bilgi çalýþmalar sergilemekteyiz. Ayrýca verilmesi amacýyla Fethiye Ticaret ve tarafýndan Fethiye Ticaret ve Sanayi Muðla Üniversitesi'ne baðlý Fethiye Odasýna ÝÞKUR iþlemleri ve UMEM Sanayi Odasýnda kurulan KOSGEB Ýþletme Fakültesi'nin Fethiye'ye Beceri'10 projesi konusunda yürütülen kazandýrýlmasý da böyle bir iþbirliðinin Temsilciliði, kurulduðu günden beri baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý iþletmecilerin KOSGEB iþlemleri için sonucudur. “TEÞEKKÜR BELGESÝ” verdi” dedi. Aydýn'a gitmesine gerek kalmadan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý

CAMÝ DUVARINA YAZILAN YAZI POLÝSÝ HAREKETE GEÇÝRDÝ Fethiye Merkez Yeni Cami kapýsýna spiral boya ile yazýlan yazý polisi alarma geçirdi. Pazartesi gecesi saat 22.00 sýralarýnda kimliði belirsiz kiþi yada kiþilerce Fethiye Merkez Yeni Cami kapýsýna yazý yazýldýðý ihbarýný alan polis ekipleri cami etrafýnda bu yazýyý yazan kiþi yada kiþileri aradý. Yetkililer bu tip spiral boyalarla kamu kurum ve kuruluþlarýna yazý yazan kiþileri gördükleri anda polise haber vermelerini istedi.


PERÞEMBE 9 MAYIS 2013

www.gercekfethiye.com

3


PERÞEMBE 9 MAYIS 2013

www.gercekfethiye.com

4

FETHÝYE’YE BAL ORMANI < Türkiye'nin çam balý üretiminin yüzde 80'inin karþýlandýðý Muðla'da 'Organik Arýcýlýk ve Bal Ormanlarý' projesi iyice yaygýlaþtýrýlýyor. Kýsa adý MAYBÝR olan Muðla Arý Yetiþtiricileri Birliði tarafýndan 16 ay önce baþlatýlan proje kapsamýnda Fethiye'nin Üzümlü Beldesi ile Ýncirköy Köyü de alýndý. Muðla arýsýnýn ýslah projesi içinde Ýncirköy Köyü'nde bir laboratuar oluþturularak dayanýklýlýðý artmýþ, Muðla Yöresine özgü ana (kraliçe) arýsý üretiliyor. Muðla'da 850 bin kovan ile 5 bin 950 aile arýcýlýkla geçimlerini yürütürken, yýlda 17 bin ton çam balý üretiliyor. Bu üretimi yýlda 40 bin tona çýkarabilmek için Muðla Arýcýlar Birliði (MAYBÝR) 2015 yýlýna kadar devam edecek Muðla Arýsý'nýn ýslahý, organik arýcýlýk ve bal ormanlarý projelerini uygulamaya koydu. Fethiye'nin Üzümlü Beldesi ile Ýncirköy Köyü'ne gezici arýcýlarýn girmesi önlendi. Orman Genel Müdürlüðü, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlükleri ile yapýlan yazýþmalarda olumlu cevap alýndý. Muðla Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü malzeme desteði vermeyi taahhüt etti. Ancak gerçekleþmedi. Toplam maliyeti 680 bin TL'yi bulan projeye TAGEM tarafýndan 114 bin TL verilirken, MAYBÝR bütçesinden aktarým yapýlmaya çalýþýldý. Fethiye'nin Üzümlü Beldesi ile Ýncirköy Köylerinde bal ormaný oluþturmak ve organik arýcýlýk çalýþmasý yapýlmasý için köylüler, Orman Bölge Müdürlüðü'nden bölgeye lavanta ve ilgýt gibi bitkilerin dikilmesini bekliyor. Çam ormanlý ile kaplý bölgede 12 ay boyunca çam balý üretilmesi için 8-10 tür bitki dikilmesi beklenirken, hasatlýksýz ve ýrký bozulmamýþ arý ve arý kolonisi üretimi sürdürülüyor. Muðla Arý Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný ve Genel Merkez Baþkan Yardýmcýsý Ziya Þahin, “Fethiye Bölgesi

arýcýlarýnýn kendilerine müracaat ederek, organik arýcýlýk ve bal ormanlarý projesine katýlmak istediklerini bildirdiler. Bu iki köy bir biri ile kaynaþmýþ kýrsal köyümüzdür. Gönüllü bir kitleyi görmek bizi mutlu etti. Proje baþvurumuz daha önce Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nden ileriye gitmedi. Yeniden yazý yazdýk.

Projemizi geliþtirdik. 12 ay organik bal üretmek için bu bölgede 8-10 tür bitkilerin Orman Genel Müdürlüðünce diktirilmesi lazým. MAYBÝR olarak arýcýlarýmýzýn talebine destek verilmesini bekliyoruz. Muðla arýsýnýn ýslah projesi içinde yine Ýncirköy'de laboratuar kurduk. Damýzlýk arý üretimi yapýlýyor” dedi.

Arýcý üreticilerinden Sadi Öncü, Murat Olgun ve Köy Muhtarý Bilal Sönmez, yaptýklarý açýklamada; “Organik arýcýlýða geçiþ ve bal ormanlarýnýn yöremizde kurulmasýný istiyoruz. Eðitimini aldýk. Ýlgili bakanlýklardan MAYBÝR aracýlýðýyla yaptýðýmýz baþvuruya cevap bekliyoruz. Amacýmýz bal kalitesini ve verimini artýrmak” dediler.

FETAB'TAN 3 BÜYÜK PARK < Kýsa adý FETAB olan Fethiye Turizm Alt Yapý Birliði artýk ihaleler veren büyük bir kuruluþ haline geldi. Osman Otgöz'ün birlik baþkaný olmasýyla günden güne büyüyen FETAB'da geçtiðimiz ay Patlangýç Çocuk Parký ihalesi gerçekleþmiþti.

FETAB tarafýndan bu kez Fethiye'de Foça Mahallesi ile Karaçulha merkez ve Çamköy çevre yolu kenarý olmak üzere 3 büyük park yapýlmasý için yeni ihaleler gerçekleþtirildi. FETAB'ta ihale ile ilgili yapýlan toplantýya; Karaçulha Belediye Baþkaný Yusuf Çaylý, Çamköy Belediye Baþkaný Bekir Eser ile Fethiye Belediyesi ilgili birim görevlileri katýldý. Fethiye Turizm Alt Yapý Birliði Baþkaný Osman Otgöz toplantý ile ilgili olarak yaptýðý yazýlý açýklamada; “Fethiye Turizm Alt Yapý Birliði olarak böyle ihaleler yapmanýn mutluluðunu yaþamaktayýz. Geçen ay Menteþeoðlu mahallesinde park ihalesini sonuçlandýrmýþtýk. Bu günde Çamköy, Karaçulha ve Fethiye belediyesinin park ihalelerini

gerçekleþtirdik. Bu projeler ÖÇK, Fethiye Belediyesi ve FETAB iþbirliðiyle gerçekleþti” diyerek, “Fethiye'mize ve Fethiye'de yaþayan halkýmýza hayýrlý ve uðurlu olsun. Önümüzdeki günlerde de Ölüdeniz Belediyesi'nin ihalelerini göreceksiniz. Ýhalenin yaklaþýk miktarý 900 bin TL civarýnda olmaktadýr. Baþta belediye baþkanlarýmýz olmak üzere iþbirliðine katýlan herkese çok teþekkür ediyorum” dedi. Toplantýya katýlan Çamköy Belediye Baþkaný Bekir Eser “Öncelik ile FETAB'a ve bu iþlere önderlik eden tüm arkadaþlara teþekkür ediyorum. Çamköy'de çevre yolu kenarýnda Ýnþallah örnek bir park yeri olacak” þeklinde konuþtu. Biri Fethiye dýþýndan

olmak üzere toplam 5 firmanýn ihaleye katýldýðý toplantýya katýlan Karaçulha Belediye Baþkaný Yusuf Çaylý da “FETAB kurulduðu günden itibaren kendini aþarak artýk büyük hizmetler yapan bir kuruluþ haline geldi. Bizde FETAB'ýn büyümesi için gereken her türlü fedakarlýðý yapýyoruz. Teþekkür ediyorum, baþarýlar diliyorum” þeklinde konuþtu.


PERÞEMBE 9 MAYIS 2013

www.gercekfethiye.com

5


PERÞEMBE 9 MAYIS 2013 GÜLHAN'IN ENGELLERÝNÝ KALDIRDILAR

Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü engellilere gün ýþýðý olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kesikkapý Mahallesi'nde panellerine devam eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü engelli bir vatandaþýn tekerlekli sandalye isteðine de kayýtsýz kalmadý. Kesikkapý Mahallesi Bademli Bahçe mevkiinde yaþamýný sürdüren Nezahat Uçar isimli vatandaþýn torunu Gülhan Uçar doðum sonrasý geçirdiði sarýlýk neticesinde iþitme ve bedensel yetilerini kaybetmiþti. 27 senedir hayatýný zor þartlarda sürdürmeye çalýþan Gülhan'a, Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý'nýn talimatýyla bir adet tekerlekli sandalye teslim edildi. % 94 bedensel ve zihinsel engelli Gülhan'a teslim iþlemini gerçekleþtiren Çevre Koruma Müdürlüðü personelleri teslim sýrasýnda duygusal anlarda yaþadý. Vatandaþlarýn ihtiyaçlarýnýn giderimi konusunda her zaman ellerinden geleni yapmaya çalýþtýklarýný belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Selver Hatice KABAK, “Gülhan'ýn babaannesi Nezahat haným sunumumuza katýlmýþ ve sonrasýnda böyle bir talebi olmuþtu. Biz de baþkanýmýzdan aldýðýmýz talimat ile birlikte teslim iþlemine vesile olduk. Mavi kapak projesinin 3 senedir istikrarlý bir þekilde yürütülmesi gerçekten Fethiye halkýnýn vicdani ve çevreci samimiyetini ortaya koyuyor. Biz sadece aracýyýz. Mavi kapaklarý toplayarak bu projeye destek veren tüm halkýmýza bu vesile ile tekrar teþekkür etmek istiyorum” dedi.

www.gercekfethiye.com

FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI'NDA

NEFES NEFESE SEÇÝM Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ýþ Adamý Akif Arýcan ile Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný ve Ýþadamý Mustafa Büyükteke'nin baþkanlýk için yarýþtýðý seçimler 11 Mayýs Cumartesi günü Fatih Anadolu Lisesi'nde yapýlacak. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Akif Arýcan, odanýn seçim hazýrlýklarýnýn tamamlandýðýný belirterek, “3 Bin 200 üye 13 Meslek Komitesi ve 38 meclis üyesini seçecek” dedi. Arýcan, Fethiye'de oda olarak deðiþimi yaþadýklarýný þimdi geleceði planladýklarýný belirterek, Fethiye'de turizm sektörü projelerle 12 ay turizm yapmayý hedeflediklerini, Fethiye'nin ticari hayatýna katký yapacak projeleri hayata geçireceklerini söyleyerek, “Fethiye'nin sektörel çeþitliliðini

< Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý'nda 3 Bin 200 üye 13 meslek komitesi ve 38 meclis üyesini seçmek üzere 11 Mayýs Cumartesi günü sandýða gidiyor.

arttýrmak ve istihdam kalitesini yükseltmek sorunlarýn çözümü için kurum ve kuruluþlarla birlik beraberlik ve iþ birliðine devam edeceðiz. Biz

Dayanýklýdýr

Fikret KOYUNCU 0532 785 12 25

Tel Örgü, Demir Doðrama, Arsa Çevreleme, Beton Direk

Fethiye'ye gönül verenler grubuyuz” dedi. Deðiþim ve paylaþým grubundan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý baþkan adayý olan meclis baþkaný Mustafa Büyükteke de “Yerel yönetimler, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluþlarý ile barýþýk ve birlikte çalýþacaklarýný söyleyerek oda yönetiminde de þeffaf ve tüm üyelere eþit mesafeli olacaðýz. Bütçe, yatýrým, harcama ve seyahat raporlarýný üyelerimize þeffaf bir þekilde düzenli olarak sunacaðýz. Meslek komitesi baþkanlarý meclis toplantýlarýna katýlabilecekler. Ayrýca yönetim ve meclisin aldýðý kararlarý meslek komitesi üyeleri ile paylaþacaðýz.

Sadece yönetim kurulu ile deðil tüm üyelerimizin katýlýmý ile yönetilen bir oda olacaðýz. Üyelerimizden toplanan aidatlardan oluþan oda gelirleri ile Fethiye'ye faydalý üniversite, hastane gibi kalýcý eserler kazandýracaðýz. Faizde parasý deðil þehrimizde eserleri olan oda oluþturulacaktýr” dedi. Oda kayýt belgesi ve faaliyet belgesi bedeli gibi üyelerden alýnan bedelleri aldýrmayacaklarýný da söyleyen Mustafa Büyükteke, üyelerin 12 ay iþ kapasitesini arttýrýcý çalýþmalar yapýlacaðýný, acil destek birimleri oluþturacaklarýný, Babadað teleferiðini halka arz edeceklerini söyledi.

'EN GÜZEL FETHÝYE' RESMÝNÝ YAPACAKLAR Kültür sanat günleri kapsamýnda ilk olarak Fethiye'nin tarihi ve turistlik yerlerini gezen ressamlar daha sonra Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde Fethiye'nin beðendikleri en güzel yerinin resmini yaptýlar. 3 Mayýs tarihinde baþlayan ve 11 Mayýs tarihinde sona erecek kültür sanat günleri için Fethiye'ye Ýran ve Azerbaycan'dan gelen ressamlarda yer alýyor. Fethiye Kültür Sanat Günleri Düzenleme Komitesi Baþkaný Mustafa Þýkman resim çalýþmasý ile ilgili

< Fethiye Kültür Sanat Günleri kapsamýnda 10 ayrý ülkeden Fethiye'ye gelen ressamlar Fethiye'nin resimlerini yaptýlar. Gün boyu Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde resim yapan ressamlar vatandaþlar tarafýndan ilgi ile izlendi.

yaptýðý açýklamada; “Çeþitli ülkelerden gelen ressamlar Fethiye'de gördüklerini yapýyorlar. Bu ressamlara ilk olarak biz Fethiye'yi gezdirdik. Þimdi

www.atlantiktel.com Estetiktir

6

Kolay monte edilir

Kolay Taþýnýr

Uzun Ömürlüdür

Panel Çit, Jiletli Tel, Dikenli Tel, Ýnþaat, Peyzaj, Bahçe

Adres: Gökalan Mevkii Çevre Yolu Çalýca-FETHÝYE

Tel: 0252 646 44 04

onlarda gördükleri en güzel yerin resmini yapýyorlar. Bu ressamlarýmýz yaptýklarý bu resimleri daha sonra bize hediye edecekler. Böylece

Fethiye güzel resimlere kavuþmuþ olacak. Bu ressamlar arasýnda Ýran ve Azerbaycan'dan gelen ressamlarýmýz da var” diye konuþtu.


PERÞEMBE 9 MAYIS 2013

www.gercekfethiye.com

7


PERÞEMBE 9 MAYIS 2013

www.gercekfethiye.com

8


PERÞEMBE 9 MAYIS 2013

RESMEN DIÞARIYA ÇALIÞIYORUZ “Ýsveç Kralý ve devlet büyükleri Ýsveç otomobillerine biner. Ýngiltere Kraliçesi ve devlet büyükleri Ýngiliz otomobillerine biner. Fransýzlar Fransýz otomobillerine; Ýtalyanlar Ýtalyan otomobillerine; Almanlar alman otomobillerine; Japonlar Japon otomobillerine biner. Güney Kore Cumhurbaþkaný ve devlet büyükleri Kore otomobillerine. Türkiye'nin büyükleri Mercedeslere,

www.gercekfethiye.com

BMW'lere biner. Niçin Türk otomobillerine binmezler? Yüzde yüz yerli bir Türk otomobili yoktur ki binsinler. Sayýlý zenginlerimizden biri “Yerli otomobil üretmek, yerli otomobil sanayi kurmak ticari bir intihar olur” demiþ. Bendeniz de þöyle diyorum: Yüzde yüz yerli ve milli vasýflý bir otomobil üretmemek Türkiye için manevi bir intihardýr. Yahu þu küçük Çek Cumhuriyetinin bile Scoda'sý var bizim kendi otomobilimiz yok”. 5 Mayýs tarihli yazýsýna böyle baþlamýþ Milli Gazete'den Mehmet Þevket Eygi. Üzerinde uzun uzun düþünmemiz gereken konuda çarpýcý bir tespit yapmýþ. Bu orijinal tespite Türkiye Ýstatistik Kurumunun verileriyle devam edelim.

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2013 yýlý Ocak ayýna iliþkin Motorlu Kara Taþýtlarý Ýstatistiklerine göre; trafiðe kaydý yapýlan motorlu taþýt sayýsý, Ocak ayýnda Aralýk ayýna göre yüzde 70,4 artmýþ ve trafiðe kayýtlý araç sayýsý 17 milyon 143 bin 99'a ulaþmýþ. Evet, yanlýþ okumadýnýz. 17 milyonu geçmiþ. Yani ülkemiz dört kiþiye bir araç düþen rakama sahip. Bu 17 milyonu aþan araçtan maalesef hiç birisi yerli deðil. Bir baþka ifade ile söylersek, araç ile ilgili her alýmda resmen dýþarýya çalýþýyoruz. Araç konusunda durum bu iken, diðer alanlarda farklý mý dersiniz. Tabi ki hayýr! Hemen elimizdeki cep telefonlarýna bakalým. Ýþte en tepedeki yetkilinin açýklamasý. “Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK) Baþkaný

Tayfun Acarer, Türkiye'de 136 milyon cep telefonu olduðunu ve 66 milyon mobil abone bulunduðunu belirterek, her yýl 17 milyon telefon ithal edildiðini, bunun maddi deðerininse 2 milyar dolar olduðunu açýkladý.” Sormaya gerek galiba kullandýðýmýz cep telefonlarýnýn kaçýnýn yerli olduðunu. Bilgisayar ve bileþenlerinden yerli üretim durumuna bakalým dersek bu yazýnýn sonu gelmez. Bu alanda býrakýn yerli donanýmý, kavramlarýn bile tamamýna yakýný yabancý. Yerli üretimden bahsedilince bazýlarý Türkiye'de montajý yapýlan ürünleri bize ait zannediyor. Patentine sahip olmadýðýnýz herhangi bir ürünü dünyanýn neresinde yaparsanýz yapýn, telif ya da marka ücretini ödemek durumundasýnýz. Sonuç olarak yerli

9

üretim; ham maddeden tutun marka haklarýna kadar yüzde yüz bize ait olduðu zaman gerçekleþecektir. Ara ara basýnda çýkan ve her nedense sonuçlandýðýný bir türlü göremediðimiz yerli-milli ürün haberlerini deðerlendirmeye bile gerek yok. O haberlerin aslý olsaydý bugün en azýndan bazýlarýný kullanýyor olurduk. Yerli üretim konusunda otomobil, cep telefonu ve biliþimi örnek verdik ama tarým baþta olmak üzere daha birçok alanda halimiz harap ve resmen biz iþin sadece hamallýðýný ya da taþeronluðunu yapýyoruz. Yazýmýzýn baþlýðýnda ifade ettiðimiz gibi resmen dýþarýya çalýþýyoruz. Haftaya güzel konularla tekrar buluþuncaya kadar saðlýklý, huzurlu ve yerli kalýn, hoþcakalýn.

ALIÞVERÝÞ VE YAÞAM MERKEZÝ ÝNÞAATI BAÞLIYOR YUSUF ÇAYLI'NIN ÜYELÝÐÝ DÜÞÜRÜLDÜ < Karaçulha Belediye Baþkaný Yusuf Çaylý, Ak Parti'den üyeliðinin düþürüldüðünü fakat aday olursa kimsenin engel olamayacaðýný söyledi. Fethiye Belediye Baþkanlýðý seçimlerinde aday olduðunu açýklayan Karaçulha Belediye Baþkaný Yusuf Çaylý, Ak Parti'den üyeliðinin düþürüldüðünü belirtti. Çaylý yaptýðý açýklama da “Önümüzdeki süreçte ben adayým. Parti aday eder etmez ayrý. Ben halkýn adayýyým. Halkla iç içe olan bir Yusuf Çaylý'yým. Ak Parti'de beni üyelikten düþürmüþler. Ýlçe yönetimi yapmýþ. Hiç önemli deðil. Siyasette kavga olur. Ama böyle yaptýlar mý yönetimdeki arkadaþlar gözden düþer. Beni üyelikten silselerde, ben yarýn adayým diye vardýðýmda benim adaylýðýmý geri çeviremezler. Halk desteði var arkamda. Þimdi diyecek bir þey yok. Her partinin bir yoðurt yemesi var. Halkýn bana gösterdiði yerde her zaman varým. Hangi partiden olursa olsun dýþarýdan gelen arkadaþlarý atarlarsa, benim vatandaþým hali zor olur. Biz her köyü her daðý biliriz” ifadelerini kullandý

Fethiye Belediyesi tarafýndan ilçeye kazandýrýlacak ve Fethiyeliler tarafýndan, yapýlan anketlerde en önce yapýlmasý istenen belediye projesi olan Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi için yapým sözleþmesi imzalandý. AVYM'nin bir yýl içerisinde bitirilmesi bekleniyor. Atýl durumdaki toptancý halinin yerine yapýlacak olan ve yapým sözleþmesinin imzalandýðý Fethiye'ye yakýþýr alýþveriþ ve yaþam merkezi'nin inþaatý baþlýyor. Eþine ancak büyükþehirlerde rastlanan AVYM ayný zamanda çok amaçlý kullanýma da uygun olacak. AVYM sadece bir alýþveriþ merkezi deðil, ayný zamanda bir yaþam projesi olarak halkýn kullanýmýna sunulacak. Eroðlu ödeme yapmaya baþladý. Toptancý halinin taþýnmasýyla birlikte bölgede yýkým çalýþmalarý baþlarken, projeyle ilgili olarak ilk iki ihaleye katýlým olmamýþtý. 3. kez yapýlan ihale Eroðlu Yapý Ýnþaat ve Gayrimenkul Geliþtirme Sanayi ve Ticaret A.Þ üzerine kalmýþtý. Yapým sözleþmesinin de imzalanmasýyla birlikte AVYM'nin bir yýl içerisinde bitirilmesi ve hizmete açýlmasý bekleniyor. Sözleþmenin imzalanmasýyla birlikte AVYM iþletmeye açýlmadan dahi yýllýk ihale bedeli Belediye'nin kasasýna girdi. Bu nedenle yüklenici firmanýn da zaman kaybetmeden iþi kýsa sürede bitirip, faaliyete geçirmesi bekleniyor. Skyland Ýstanbul, Platform Rezidans,

PAZAR HARÝÇ GÜNLÜK ÇIKAN SÝYASÝ GAZETE

YEREL SÜRELÝ YAYIN

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ BULUT YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Sýdýka (Zeybek) KÖLEMEN MUHABÝRLER : Mustafa TAÞKIN - Halil AKIN - Murat YALÇIN SPOR HAB. : Erdoðan CANKUÞ SAYFA EDÝTÖRÜ : Serpil CÜCEMEN BASKI: Uygun Matbaacýlýk Ýsmail YAVAÞ Sanayi Sitesi 254 Sk. No: 7 Fethiye/MUÐLA -Tel: 0542 806 78 32

Tel&Fax: 612 85 00 e-mail: info@gercekfethiye.com - fethiye@gercekfethiye.com

ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar (st/cm) : 8,40 TL Kongre Ýlanlarý : 30,00 TL Tüzük Ýlaný (A4 Sayfa) : 25,00 TL Zayi Ýlanlarý : 15.00 TL Reklamlar (st/cm) : 75 Krþ

ABONE ÜCRETLERÝ: Yýllýk : 110,00 TL 6 Aylýk : 55,00 TL 3 Aylýk : 30,00 TL Aylýk : 10,00 TL

Eski tarihli gazete: 1,00 TL Fiyatlara KDV dahil deðildir. KDV oraný abonelerde %1, reklamlarda %18’dir. Ýdari Büro: Atatürk Caddesi LÝKYA ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No: 306/ FETHÝYE Kuruluþ Tarihi: 3 Eylül 1993 Neþredilen yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Bu Gazete Basýn Ahlak Yasasýna, Ulusal çýkarlara ters haber yayýmlamamayý taahhüt eder.

< Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý'nýn 2009 yerel seçimlerinde halka söz verdiði projelerden bir tanesi olan Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi inþaatý baþlýyor.

Harmony Towers gibi birçok büyük projeye imzasýný atan Eroðlu Yapý Ýnþaat ve Gayrimenkul Geliþtirme Sanayi ve Ticaret A.Þ þimdi ise Fethiye'nin çehresini deðiþtirecek AVYM için kollarý sývadý. Ülke genelinde proje yarýþmasý yapýldý.Büyüyen, yapýlacak çalýþmalarla da Fethiye'de kimlik deðiþtirecek olan projelerin baþýnda gelen AVYM, kullaným açýsýndan da çok yönlü olacak. Ýkisi yurtdýþýndan olmak üzere, ülke genelinde 109 projenin katýlýmýyla gerçekleþen yarýþma sonrasý yerini bulan projede çeþitli sosyal alanlarda yer alacak. “Karþý gelenler, ilk girenler olmuþtu” Fethiye'nin çehresini deðiþtirecek,

marka olma yolunda ilerleyen ilçenin AVYM projesine karþý çýkanlarda var. Özellikle AKP ve bazý Baðýmsýz Belediye Meclis üyelerinin karþý çýktýðý AVYM projesi ile ilgili yapým sözleþmesini imzalarken gazetecilere bilgiler aktaran Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, “Bu Fethiye'nin Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi projesinin ihale sonrasý yapým sözleþmesi, bu saatten sonra geri dönüþ yok. Fethiye'ye hayýrlý uðurlu olsun. Tabi ki bununla ilgili her türlü eleþtiriye açýðýz ve her türlü eleþtirinin bedelini ödemeye hazýrýz. Ancak yapýldýðý zaman Belediye'nin altýna yapýlan Gima gibi olmasýn. Ben

o zaman herkesin fotoðrafýný çekmiþtim. En fazla karþý gelenler ilk girenler olmuþtu. Alýþveriþ ve Yaþam Merkezine karþý olanlarda inþallah yaþarsak göreceðiz, AVYM'ye kendi yakýnlarýnýn iþe girmesi için ama alýþveriþ için ilk girenlerden olacaklar. Bunu da göreceðiz inþallah. Tabi ki iþin bu noktaya gelmesinde özellikle Eroðlu grubu adýna Kerim kardeþimin çok emeði var. Kurumsal anlamda da Avukat kardeþim Mehmet'in çok desteði oldu. Belli bir çaba sonrasý iþ bu noktaya geldi. Her iki tarafý da Allah utandýrmasýn, hayýrlý uðurlu olsun” dedi.


PERÞEMBE 9 MAYIS 2013

www.gercekfethiye.com

10


PERÞEMBE 9 MAYIS 2013

www.gercekfethiye.com

11

RAMAZAN GÜNGÖR TÜRKÜLERLE ANILDI ON YILDAN BU YANA DEVAM EDEN GELENEK Çenger Köyü'nde bundan 450-500 yýl önce yaþayan Osman Efendi için her yýl geleneksel olarak yapýlan yemekli mevlit programý bu yýl 12 Mayýs Pazar günü Çengel Köyü'nde bulunan Osman Efendi Türbesi'nde gerçekleþtirilecek. Fethiyeli Hayýrsever Hacý Mehmet Emin Güneþ ve arkadaþlarý on yýldan buyana Mayýs ayýnýn ilk haftasýnda Çenger Köyü'nde Osman Efendi için mevlit okutup halka yemek ikramý yapmaya devam ediyorlar. Geleneksel hale gelen mevlit ile ilgili bir açýklama yapan Fethiyeli Hayýrsever Hacý Mehmet Emin Güneþ, “450-500 yýllýk Osman Efendi türbesinde 12 Mayýs Pazar günü Mevlit okutulup halkýmýza yemek ikramýnda bulunulacaktýr. Bundan on yýl önce Osman Efendi Türbesinde yaptýðýmýz düzenlemenin ardýndan baþlayan ve gelenek haline gelen bu programýmýz da Ýstanbul'dan Ýlahi gurubu da katýlacaktýr. Biz Çenger Köyü'nde bulunan Osman Efendi türbesine 30 yýldan buyana gidiyoruz. On yýl önce Osman Efendi Türbesini tadilat ettik ve daha sonra on yýldan buyana bu türbede halkýmýza yemek veriyoruz ve mevlit okutuyoruz. 12 Mayýs Pazar Günü gerçekleþtirecek olduðumuz bu organizasyonumuza tüm halkýmýzý bekliyoruz” dedi.

ZAYÝ ÝLANI Fethiye Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum 'B' Sýnýfý Sürücü Belgemi, Fethiye Nüfus Müdürlüðü’nden almýþ olduðum kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Ýsmail ÖNER

= Kopuz veya üç telli saz denilen enstrümaný kültürümüze adapte eden Sanatçý Ramazan Güngör ölüm yýldönümünde türkülerle anýldý. Beþkaza Meydaný'nda düzenlenen Ramazan Güngör anma konserine vatandaþlar yoðun bir ilgi gösterdiler. Anma konseri halk danslarý topluluðunun bir gösterisi ile baþladý. Ardýndan Fethiyeli Sanatçý Enver Çatal bir birinden güzel türkülerini seslendirdi. Çatal, Ramazan Göngör'ün türkülerini de ayný güzellikle okudu. Enver Çatal'ýn türkülerine Fethiye Güsel Sanatlar ve Kültür Derneði Üyelerinden oluþan Halk Oyunlarý ekibi de oyunlarý ile renk kattýlar. Ýçlerinde öðretmen ve muhasebeci gibi deðiþik meslek guruplarýndan kiþilerin olduðu Halk Oyunlarý ekibinin oyunlarý izleyenler tarafýndan büyük beðeni topladý. Ramazan Güngör anma konserinin finalini ise Fethiyeli Mahalli Sanatçý Ahmet Eraslan yaptý. Üç Telli Baðlama Sanatçýsý olan Ramazan Güngör 2004 yýlýnda geçirdiði rahatsýzlýk sonrasýnda hayatýný kaybetmiþti. Saz çalmaya 7 yaþýnda baþlayan Ramazan Güngör, 1984 yýlýnda zamanýn Kültür Bakaný Mükerrem Müziði'ne yaptýðý hizmetler Taþcýoðlu tarafýndan Türk Halk dolayýsýyla ödüllendirilmiþti.

Ramazan Güngör, Arif Sað, Özay Gönlüm, Orhan Gencebay, Musa

Eroðlu, Erdal Erzincan gibi isimlere de üç telli baðlamada ders vermiþti.


TELEFERÝK PROJESÝNDE GERÝ SAYIM BAÞLADI Teleferik projesinde geri sayým baþladý. Bu senenin ikinci yarýsýnda ihale edilecek teleferiðin gelecek yýlýn sonlarýnda hizmete baþlamasý bekleniyor. Teleferiðin hayata geçmesiyle yamaç paraþütü sporcularý için cazibesi artacak olan Babadað'dan 12 ay yamaç paraþütüyle atlanmasý saðlanacak. Teleferik Babadað'a yaz aylarýnda olduðu gibi kýþ aylarýnda da hareket getirecek. Yamaç paraþütü sporcularýnýn yanýnda, Ölüdeniz'i kýþ aylarýnda da görmek isteyen tatilcilerin bölgemize gelmesini saðlayacak. Bu sayede oldukça durgun geçen kýþ aylarýna ekonomik olarak ciddi hareket gelecek. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ile Orman Bakanlýðý arasýndaki anlaþmazlýk nedeniyle gecikme yaþanan Babadað Teleferik projesinde çalýþmalar hýzla devam ediyor. Teleferik projesi, yaklaþýk 1,5- 2 aylýk bir süre sonunda ihale aþamasýna gelecek. Resmi izinlerin büyük kýsmý tamamlanan Teleferik Projesi yýlsonuna kadar ihale edilecek. Ovacýk'tan Babadað'ýn zirvesine çýkacak olan

< Yýllardýr yapýlýrdý, yapýlamazdý diye konuþuldu, hep hayal olarak görüldü. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasýnýn Babadað ihalesini almak için 2 günde kurduðu Güçbirliði Þirketinin ihaleye girmesine kadar teleferiðin yapýlmasýna inanan kiþi hemen hemen yok gibiydi. Yýllardýr ulaþýlamaz bir hayal olarak kalan teleferik projesi Akif Arýcan Baþkanlýðýndaki Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasýnýn çalýþmalarýyla nihayet hayata geçiyor. teleferik, ihalenin ardýndan bir yýl sonra yolcu taþýmaya baþlayacak. Yamaç paraþütü uçuþlarýnýn kýþ aylarýnda yapýlamamasýna neden olan ulaþým sorunu teleferiðin yapýlmasýyla ortadan kalkmýþ olacak. Bu sayede kýþ aylarýnda yamaç paraþütü yapmak isteyenler, ya da manzara izlemek isteyenler rahat bir þekilde Babadað'ýn zirvesine çýkabilecekler. Babadað'a kurulacak teleferiðin yanýnda protokolü yapýlan ve çalýþmalarý baþlayan 1200 ve 850 metrelerdeki iki pist, havanýn bulutlu olduðu dönemlerde ve kýþ aylarýnda yamaç paraþütü uçuþu yapýlmasýna devam edilmesini saðlayacak. Yazýn kapalý havalarda kýþýn da uçuþ yapýlmasýnýn önünü açacak pistlerin hazýrlanmasý için çalýþmalar baþladý. Güç Birliði þirketi ile Orman Ýþletme

Müdürlüðü arsýnda yapýlan protokolle her iki pistin açýlmasý için resmi izinler tamamlanarak çalýþma fiilen baþlamýþ oldu. Ýki pistin açýlmasýnýn ardýndan hedef olarak, kulüp ve okul sporcularýný Babadað'a çekecek olan 300 ve 600 metre rakýmda eðitim pistlerinin açýlmasý gösteriliyor. FTSO Yönetimi ve çalýþanlarý olarak teleferiðin hayata geçmesi için çaba sarf ettiklerini belirten FTSO Baþkaný Akif Arýcan, “Babadað Teleferik Projesi için elimizi deðil baþýmýzý taþýn altýna koyduk. Bölgemizden elde edilen gelirin tekrar bölgemize yatýrým için dönmesi, Babadað'ý iþletenlerin geçmiþte yaþattýðý sýkýntýlarýn yaþanmamasý amacýyla 2 gün içinde þirket kurup Babadað iþletmesinin ihalesini aldýk. Þimdi sýra yýllardýr yýlan hikayesine dönen teleferiðin kazandýrýlmasýnda dedik ve çalýþmalara baþladýk. Hep birlikte heyecan içinde canla baþla

çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Bölge turizmine çeþitlilik kazandýracak, 4- 5 ay deðil, 8- 10 ay turizm yapýlmasýnýn yolunu açacak teleferiði Fethiye'ye kazandýracaðýz. Ayrýca 1200 ve 850 metrelerde açýlacak iki pist ile 12 ay uçuþun önü açýlýyor. Tespit edilen yol güzergahýnýn açýlmasýyla emniyetli ve estetik uçuþ alaný faaliyete geçecek. Bu pistler havanýn kapalý olduðu dönemlerde ve kýþ aylarýnda da uçuþlarýn yapýlmasýný saðlayacaðý için oldukça önemli. Bu pistlerin tamamlanmasýnýn ardýndan hedefimiz 300 ve 600 metrelerde eðitim uçuþlarýnýn yapýlabileceði 2 yeni pist açýlmasý var. Bu pistlerin faaliyete geçmesiyle de Babadað, uçuþun olduðu gibi yamaç paraþütü eðitiminin de adresi olacak. Bu sayede yamaç paraþütü okul ve kulüpleri sezonun durgun geçen dönemlerine

hareket getirirken, kýþýn bile uçuþ yapmak için Ýlçemize geleceklerdir. Hedefimiz “Babadað”ý hem hava sporlarý, hem de dað sporlarý, doða yürüyüþleri, botanik ve zooloji hobileri açýsýndan uluslararasý hizmet kalitesi sunan uluslararasý bir marka haline getirmektir” þeklinde konuþtu.

FETHÝYESPOR PLAY-OFF HAZIRLIÐINDA < 2. lig kýrmýzý grupta play-off'ta yükselmeyi garantileyen Fethiyespor, bu hafta deplasmanda oynayacaðý sezonun son maçý olan Bozöyükspor maçý için çalýþmalara baþladý. Teknik Direktör Mustafa Ceviz, haftanýn ilk idmanýnda futbolcularýyla kýsa bir toplantý yaparak, bugünden itibaren play-off maçlarýna odaklandýklarýný söyledi. Lacivert-beyazlý futbolcularýn neþeli ve hýrslý olduklarý gözlenen günün antrenmanýnda Fethiyespor'un play-off'tan PTT 1. lige yükselmesi için büyük bir mücadele gösterecekleri de vurgulandý. Fethiyespor'da Murat Türkkan'ýn play-off'ta maçlarýnda yer alamayacaðý kaydedilirken, Uður Aktaþ'ýn Play-off maçlarýna kadar

iyileþtirileceði, Halil Karataþ'ýn ise Bozöyükspor maçýnda oynayabileceði öðrenildi. Bu arada Fethiyesporlu futbolcular, Fethiye Þehir Stadý'nda oynanacak A2 Play-off müsabakalarýný Çarþamba gününden itibaren izleyecekleri de kaydedildi.

9mayıs  

gercek fethiye

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you