Page 1

ÇARÞAMBA 9 OCAK 2013

YIL:19 - SAYI: 4220

FÝYATI: 50 Kuruþ

GECE NÖBETLERÝ BAÞLADI < Türkiye'nin en sýcak bölgeleri arasýnda yer almasýna raðmen tüm yurtta olduðu gibi Fethiye'de de etkisini gösteren soðuk hava ve gece yaþanan ''don olayý'' nedeniyle örtü altý sera Halil AKIN üreticiliði yapan çiftçiler don nöbetine baþladýlar.

KAZANIN ARDINDAN KALAN SÖZ “AZRAÝL BLÖF YAPMAZ” < Fethiye'de 17 yaþýndaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kýrmýzý ýþýkta geçince, bir araca çarptý. Aðýr yaralanan motosiklet sürücüsü önce Fethiye'de özel bir hastaneye ardýndan Antalya Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kaza aný saniye saniye mobese kameralarýna yansýrken, motosiklet üzerindeki “Azrail blöf yapmaz” sözü dikkat çekti. Haber Merkezi S.3’te

IÞIKLAR ÜLKESÝ ÖÐRENCÝLERLE AYDINLATILDI < Fethiye'de Avrupa Birliði Destekli Proje ile yaklaþýk 17 bin öðrenciye tarihi eserler hakkýnda bilgilendirmenin yaný sýra bölgenin tarihi kimliði ve kültür mirasýnýn yurt dýþýna kaçýrýlmamasý ve korunmasý için detaylara da yer verildi. E.CANKUÞ S.4’de

Ürünlerinin zarar görmesi endiþesi taþýyan çiftçiler, sera bahçelerindeki ürünlerini, sobayla ýsýtarak korumaya çalýþýyorlar. Üreticiler “Evdeki çocuklarýmýzdan daha kýymetli olarak gördüðümüz domatesler için sabaha kadar uyumuyoruz” dediler. Bazý üreticiler ise birden soðuyan havaya karþý hazýrlýksýz yakalanarak soba kurma telaþýna düþtüler. Ýlçe genelindeki seracýlar, gece yaþanan ve bu hafta sonuna kadar devam edecek olan soðuk hava sebebiyle akþamýn ilk saatlerinden sabahýn ilk ýþýklarýna kadar, seralarýna kurduklarý sobalarý

yakarak ürünlerini donma tehlikesinden korumaya çalýþýyorlar. Bazý üreticiler ise don olayýna hazýrlýksýz yakalanarak gece soba kurma telaþýna düþtüler. Akþam saatlerinde seralara giren üreticiler sürekli dereceyi kontrol ederken sýcaklýðýn sýfýr dereceye düþmesiyle sobalarý yaktýlar. Sabaha kadar gözlerini yummadan “don” nöbeti tutan üreticiler, sabahýn ilk ýþýklarýyla havanýn ýsýnmasý üzerine sobalarý söndürdüler. Karaçulha Beldesi'ne baðlý Esenköy'de serasýnýn içinde sabaha kadar nöbet tutan üretici Sefahat Yanýç sebze yetiþtirmenin en zor

kýsmýnýn bu olduðunu belirterek “Çocuðumuz gibi domateslere bakýyoruz. Sabaha kadar uyumuyoruz” dedi. Yine baþka serada nöbet tutan Erkan Zor bu kadar çabaya raðmen çok fazla para kazanamadýklarýna deðindi. Zor “Evdeki çocuklarýmýzdan daha kýymetli

ÇOCUKLAR HACÝVAT VE KARAGÖZ'Ü ÇOK SEVDÝ < FETAV ile FETAV'a baðlý yerleþik Ýngilizlerin kurduðu FÝG grubu organizesinde gerçekleþen Hacivat ve Karagöz oyununu çocuklar çok sevdi. 650 yýllýk Hacivat ve Karagöz gölge oyununu Kültür Bakanlýðý sanatçýlarýndan Mahmut Salcan tarafýndan gerçekleþtirildi. E.CANKUÞ S.4’de

olarak baktýðýmýz domatesi yetiþtirmeye çalýþýyoruz. Bu kadar çabaya raðmen yinede para kazanamýyoruz” ifadelerini kullandý. Don nöbeti tutan baþka bir üretici Adem Huylu ise “Biz sabaha kadar gözümüzü kýrpmýyoruz. Eðer don aldýrýrsak bir yýlýmýzýn emeði gidiyor. Mecburen beklemek zorundayýz” dedi.

VAKIF YENÝ MUHTARLARI SEÇTÝ < 3294 Sayýlý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý kanununun ilgili maddesi gereði 2013 yýlý faaliyet dönemi için Fethiye'de bir mahalle ve bir de köy muhtarý seçimleri yapýldý. Kaymakamlýk Toplantý Salonu'ndaki toplantýya mahalle ve köy muhtarlarýnýn tamamýna yakýný katýldý. < Fethiye Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý 2013 dönemi faaliyet programý kapsamýnda vakfa her yýl olduðu gibi yýl boyu çalýþmalarda bulunacak bir mahalle ve bir de köy muhtarý seçimleri gerçekleþtirildi. Murat YALÇIN S.2’de


ÇARÞAMBA 9 OCAK 2013

www.gercekfethiye.com

2

BAÞKANA GALATASARAY FORMASI “SÖZ OLA AÐULU AÞI YAÐ ÝLE BAL EDE BÝR SÖZ” Sözcükleri çok önemsiyorum. Bildiðimizden çok daha bir öneme sahipler. Kendimizi ifade etmenin baþka yolu var mý? Sözcüklerdir bizi bir baþka insana ulaþtýran. Bir baþkasýna içimizden geçenleri sözcüklerle aktarabiliriz ancak. Ne kadar çok sözcük bilir ve bu sözcükleri ne kadar iyi kullanabilirsek o kadar kendimizi ifade etmiþ oluruz. Acaba kendini tam olarak ifade edebilmiþ insan var mýdýr diye de düþünmeden edemem. Sözcükleri iyi kullanamazsak kendimizi ifade etmek þöyle dursun, olduðumuzun tam tersi biçimde yansýtabiliriz ki ne kötü bir durumdur bu! Hele de konuþmayýp içimize atarsak duygularýmýzý, düþüncelerimizi içimizde kalýrlar ve þiþerler. Ben bu durumun aþkta doruk noktasýna çýktýðýna inanýrým. Ýnsanlarýn aþýk olduklarýnda hasar görmeleri ve yýkýma uðramalarýný buna baðlarým. Aþklarýný sevdiklerine ifade edemeyenler içlerine attýkça sözcüklerin gazabýna uðrarlar. Eðer aþýksan sevdiðine anlatacaksýn. Kabul eder ya da etmez, ayrý mesele. Ama bir defa sen aþýk olduðunu ifade etmekle ve muhatabýna bu sözcükleri ulaþtýrmakla büyük bir iþ yapýyorsun ve üzerine düþen görevi yarine getiriyorsun. Sözcüler karþý tarafa ulaþmýþlardýr artýk ve sana zarar veremezler. Sevdiðine söylemeseydin ve içinde biriktirseydin sözcükleri yanmýþtýn. Kendini ifade edemeyen insanlar tehlikeli insanlardýr. Konuþmayan insanlarýn ne düþündüklerini bilemediðimiz için tedirgin oluruz. Aslýnda kendileri için de tehlikelidir bu konuþmama durumu. Çünkü düþündüklerini sözcüklerle dýþarýya aktaracaklarýna hep içlerine atmýþlardýr. Ýçe atýlan bu sözcükler hiç bir zaman kaybolmazlar. Sahiplerine zarar verirler. Kulaklara ulaþmadan içe atýlan sözcükler anavatanlarýndan koparýlmýþ mülteci gibidirler. Ve her zaman isyana hazýr asilere benzerler. Bir de sözün söylenme biçimi var. Sözü güzel söylemek esastýr. Her düþündüðünü ölçmeden biçmeden söylemek de ayrý bir bela. Kendini ifade etmek demek, her aklýna geleni söylemek deðil, kimseleri kýrmadan güzel bir üslupla ve en etkili bir biçimde söylemektir. Yoksa patavatsýz insanlarýn durumuna düþülür ki konuþmasa daha hayýrlýdýr bu insanlarýn. Sözcükler çok önemlidir. Sözcüklerin ifadesini bulmalarý ve karþýdakinin kulaðýna ulaþmasýndaki izlenen süreç çok daha önemlidir. Sözün en güzeli de insanlara yaþama sevinci veren, mutlu eden, yaþamlarýný kolaylaþtýran, enerji verenidir. Ve söz mutlaka söylenecekse ancak böyle güzel söylenmelidir. Sözcükler güzel söylenmeyi bekler Sözün deðerini düþüren bir anlayýþý da burada belirtmemde yarar var. Hani bir olayda sadece gösteriþ için deðil samimi olunduðunu belirtmek için “Sözde deðil özde” derler ya! Bu anlayýþ söze yapýlmýþ büyük bir hakarettir ve sözün özünü bilmemektir. Kelimenin yapýsýna bir bakýn nasýl oluþuyor? Söz, özü de içeriyor kelime olarak. Söz s ve özden meydana geliyor. Bu tesadüfün güzelliðine bakýn. Mesaj burada veriliyor zaten anlayana. Söz boþta kalan bir balon deðil eylemde yerini bulduðu zaman anlam kazanan ve vücut bulan bir ifadedir. Yerine gelmeyen söz kandýrýldýðýný anladýðýnda onu söyleyeni rezil rüsva eder ve toplumda itibarsýzlaþýr. Öyle ki sözüne güvenilmeyen kiþinin insanlýðýndan bile þüphe edilir. Yunus Emre'nin þu deyiþi ne güzeldir: “Sözü bilen kiþinin, yüzünü ak ede bir söz Sözü piþirip diyenin iþini sað ede bir söz Söz ola kese savaþý, söz ola kestire baþý Söz ola aðulu aþý, yað ile bal ede bir söz”

ELEMAN ÝLANI En az lise mezunu, yatýlý çocuk bakýcýsý aranmaktadýr. Ücret dolgundur. TEL:

0532 425 7585

2001 yýlýnda Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý'nýn ilk seçildiði dönemdeki icraatlarý arasýnda yer alan Kürek ve Kano Tesislerine bu sene de raðbet oldukça yüksek… Galatasaray yaný sýra, Fenerbahçe Kürek takýmýný da önümüzdeki günlerde misafir edecek olan Fethiye Belediyesi Kürek ve Kano tesisleri, takýmlarýn kamp merkezi haline geliyor. Bu kapsamda Galatasaray Kürek Takýmý Sorumlusu Faruk Algür, Baþkan Saatcý'ya ziyarette bulundu. Algür Fenerbahçeliliði ile bilinen Baþkan Saatcý'ya imzalý Galatasaray formasý hediye etti. “Farký renkler olduðu zaman keyif alýrýz” Ülke genelinde takýmlar arasýndaki gerginliðin arttýðý bu günlerde farklý renklerin güzelliklerinden bahseden Baþkan Saatcý, “Biz tüm renkleri seviyoruz. Sarý kýrmýzýyý da, sarý laciverti de, siyah beyazý da ama en fazla kýrmýzý beyazý seviyoruz. Biliyorsunuz gökkuþaðý tüm renklerde oluþur ancak beyaz gözükür. Renk kavgasýný çok farklý

< Türkiye Kürek Federasyonu tarafýndan Fethiye'de gerçekleþen milli seçmelerin ardýndan Galatasaray Kürek takýmý ilçede kamp yapacak. Kamp öncesi Galatasaray Kürek Takýmý Sorumlusu Faruk Algür ve Galatasaray Kürek Þubesi Kaptaný Mehmet Mumcuoðlu Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý'ya ziyarette bulundu.

boyuta götürenler için söylüyorum. Bu sadece Galatasaray, Fenerbahçe ve Beþiktaþ da deðil, her takýmda var. Aslýnda farklý renklerimiz bizim güzelliðimiz... Bir çiçek bahçesi düþünün. Sadece sarý kýrmýzý yâda sadece sarý lacivert yâda sadece siyah beyaz. Hangimize zevk verir ki… Ama sarýnýn, kýrmýzýnýn, yeþilin,

mavinin, lacivertin olduðu yerde hepimiz keyif alýrýz. Ben hâdiseye böyle bakýyorum. Galatasaray Kürek takýmý yöneticilerine saygýlar sunuyorum” dedi. Kamp merkezleri arasýnda tercihimiz Fethiye Galatasaray Kürek Takýmý Þube Kaptaný Mehmet Mumcuoðlu,

“Baþkanýmýz kamp döneminde bize çok yardýmcý oldu. Bizde baþkanýmýz gibi düþünüyoruz. Fethiye'yi seviyoruz. Fethiye'de kamp koþullarýmýz daha iyi. Halký ve belediye baþkaný çok iyiler. Kamp yaptýðýmýz merkezler arasýnda en uygun yer burasýdýr. Onu için tercihimizi buraya kullanýyoruz” þeklinde konuþtu.

VAKIF YENÝ MUHTARLARI SEÇTÝ

< 3294 Sayýlý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý kanununun ilgili maddesi gereði 2013 yýlý faaliyet dönemi için Fethiye'de bir mahalle ve bir de köy muhtarý seçimleri yapýldý. Kaymakamlýk Toplantý Salonu'ndaki toplantýya mahalle ve köy muhtarlarýnýn tamamýna yakýný katýldý. Fethiye Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý 2013 dönemi faaliyet programý kapsamýnda vakfa her yýl olduðu gibi yýl boyu çalýþmalarda bulunacak bir mahalle ve bir de köy muhtarý seçimleri gerçekleþtirildi. Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk nezaretinde yapýlan seçimler görev süresi dolan Akarca Mahallesi Muhtarý Oktay Küçükbenli ile Çukurincir Köyü Muhtarý Þeref Yýlmaz'ýn yerine yeni isimler için yapýldý. Akarca Mahallesi Muhtarý Oktay Küçükbenli tekrar yeni dönemde aday olurken, Karagözler Mahallesi Muhtarý Ercan Çelik ile yarýþtýlar. Mahalle Muhtarlarý arasýnda yapýlan oylamaya 28 Muhtar katýldý. Kullanýlan oylarýn bir tanesi boþ çýkarken, 27 oyun 17'sini Oktay Küçükbenli ve 10 tanesini de Ercan Çelik alýrken, yeni dönemde Fethiye Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'nda Mahalle Muhtarý olarak yine Oktay Küçükbenli yer aldý. Vakýf'ýn diðer muhtarý için Köy muhtarlarý oy kullanacaktý. Ancak Eldirek Köyü Muhtarý Osman Köse'den baþka aday çýkmayýnca Fethiye Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý 2013 faaliyet dönemi çalýþmalarýnda köy muhtarý olarak Osman Köse'nin yer almasýna karar verildi. Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk muhtarlara çalýþmalar konusunda bilgiler aktarýrken, 6360 sayýlý Büyükþehir Yasasý gereðince deðiþime uðrayan bazý yetki ve sorumluklardan da söz etti. Bazý muhtarlarýn sorularýný da cevaplayan Çalýk; “3294 sayýlý kanunun ilgili maddesi gereði Vakfýmýzýn 2 muhtarýný seçtik. Bu arkadaþlara yeni dönemde çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum. Bilindiði gibi bu Vakýf bir hayýr

kurumu. Bu nedenle yapýlan yardýmlarý yerinde kullanýlmasý çok önemlidir. Yardýmcý olacaðýnýza inanýyorum. Teþekkür ederim” dedi. Fethiye Mal Müdürlüðü ise muhtarlara 2B kayýt ve ödemelerinin son günü 28 Ocak

2013 olduðunu hatýrlatýp, bu konuda iþlemlerini yaptýrmasý için vatandaþlara bilgi vermeleri gerektiðini hatýrlattý. Bir muhtarýn yeni kanuna göre köy tüzel kiþiliðine ait taþýnýr ve taþýnmazlarla ilgili olarak sorusuna karþýlýk Kaymakam

Çalýk; “Yeni Büyükþehir yasasýna göre köy tüzel kiþiliði taþýnýr ve taþýnmazlarý 2014 seçimlerine kadar devam edecek. Daha sonra ise baðlanýlan belediyelerden onay alýnmak þartýyla gerekli iþlemler yapýlabilecek” dedi.


ÇARÞAMBA 9 OCAK 2013

SAATCI'DAN SGK'YA ZÝYARET < Ýlçemize yeni atanan SGK Fethiye Ýlçe Müdürü Taner Tokaç'a, Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý ziyarette bulundu. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Baþkan Saatcý, yeni müdür Tokaç'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Sosyal Güvenlik Kurumu Fethiye Ýlçe Müdürü Ahmet Ekecan'ýn baþka bir kuruma atanmasýnýn ardýndan göreve Taner Tokaç getirildi. Ziyarete Zabýta Müdürü Halime Ok ve Zabýta Komiseri Aydýn Avcý'da katýldý. SGK'nýn Fethiye'de hizmet vermesinden duyduðu memnuniyeti tekrarlayan Baþkan Saatcý,“Bu vesile ile yeni yýlýný kutluyorum. Fethiye'deki görevinde üstün baþarýlar diliyorum. SGK Fethiye'de gerçekten çok önemli bir iþi yerine getiriyor. Muðla'ya gitmemizi engelliyor. Bu da Fethiyeliler için çok önemli. Ýçerdeki kalabalýktan zaten bunu anlýyoruz. Müdürümün ailesi de buraya gelince daha da baþarýlarý artacaktýr. Kendilerine çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum” dedi. Saatcý'nýn ardýndan bir deðerlendirmede bulunan SGK Ýlçe Müdürü Taner Tokaç, “Fethiye'ye geldiðimizde bizlere çok yardýmcý oldu. Kendilerine çok teþekkür ediyorum. Belediyeler ile SGK yakýn þekilde beraber çalýþýyorlar. Koordineli bir þekilde çalýþmalarýmýzý yapacaðýz” þeklinde konuþtu.

www.gercekfethiye.com

3

KAZANIN ARDINDAN KALAN SÖZ “AZRAÝL BLÖF YAPMAZ” < Fethiye'de 17 yaþýndaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kýrmýzý ýþýkta geçince, bir araca çarptý. Aðýr yaralanan motosiklet sürücüsü önce Fethiye'de özel bir hastaneye ardýndan Antalya Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kaza aný saniye saniye mobese kameralarýna yansýrken, motosiklet üzerindeki “Azrail blöf yapmaz” sözü dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre Kaza Tuzla Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarý üzeri Esnaf Hastanesi Kavþaðý'nda saat 20.00 sýralarýnda meydana geldi. 52 yaþýndaki Hayri Þahin'in kullandýðý 48 HU 206 plakalý otomobil Sadi Pekin Caddesi'nden, Ali Rýza Aka Caddesi'ne geçiþ yapmak üzere kavþaktaki kýrmýzý ýþýkta durdu. Yeþil ýþýðýn yanmasý ile birlikte hareket eden otomobile, Çalýþ Bölgesi'nden Ovacýk Köprüsü istikametine seyreden Mehmet Can Uðurlu(17) yönetimindeki 48 PL 221 plakalý motosiklet çarptý. Çarpýþmanýn etkisiyle motosikletin üzerinden fýrlayýp baþýný otomobilin metal tavanýna çarpan Mehmet Can Uðurlu, aðýr yaralandý. Uðurlu'ya ilk müdahaleyi 5 dakika sonra olay yerine ulaþan 112 Acil Servis ekipleri yaptý. Ambulansa alýnan Mehmet Can Uðurlu, Esnaf Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alýndý. Fethiye Ýlçe Emniyet Müdürlüðü trafik ekipleri yaptýðý araþtýrmada genç motor sürücüsünün ehliyetsiz olduðunu ve kýrmýzý ýþýkta geçtiðini tespit etti. Kaza aný saniye saniye mobese kameralarýna da yansýrken, Motosiklet üzerindeki “Azrail blöf yapmaz” sözü dikkat çekti.

Hayri Þahin “Kýrmýzý da geçti” Otomobil sürücüsü Hayri Þahin, “Ben otomobilimle yeþil ýþýk yanýnca hareket ettim. Yolun ortasýna geldiðimde þiddetli bir fren sesi duydum. Geldi

çarptý. Araçtan çýkýp arkamý kontrol ettiðimde çocuk yerde yatýyordu. Kýrmýzý ýþýkta geçti.” diye konuþtu. Hayati tehlikeyi atlatamayan Mehmet Can Uðurlu, tedavi gördüðü Esnaf

Hastanesi'nden sabah saatlerinde Antalya Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Uðurlu'nun saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu kaydedildi.

TÜREN “BEN ÖLMEDÝM”

< Gölhisar'dan Fethiye ve Köylerine beyaz eþya ve mobilya satmaya gelen Ali Süslü adlý þahsýn Gölhisar'a geri dönerken öldürülmesinin ardýndan, olayla hiçbir ilgisi olmayan Fethiye'deki Gölhisar Mobilya Sahibi Fevzi Türen bir çok kiþinin ailesi ve yakýn çevresini arayarak baþsaðlýðý dilediðini belirtti. Fevzi Türen “Bu yanlýþ anlamadan dolayý ailemin psikolojisi bozuldu. Bizimle hiçbir alakasý yok” dedi. Ýddialara göre; haftanýn iki günü Gölhisar'dan 15 HK 080 plakalý kapalý kasa kamyoneti ile Fethiye ve köylerine beyaz eþya ve mobilya satmaya gelen evli 4 çocuk babasý Ali Süslü (54) gece geç saatlerde Gölhisar'a geri dönerken Fethiye Antalya karayolunun 30. kilometresinde kimliði meçhul kiþi yada kiþiler tarafýndan kamyonetinin önü kesilerek býçak yada kesici bir aletle öldürüldü. Bu haberin “Gölhisar'lý mobilyacý öldürüldü” þeklinde kulaktan kulaða yayýlmasýnýn ardýndan Fethiye Günlükbaþý Mevki'nde

bulunan Gölhisar Mobilya'nýn sahibi Fevzi Türen'in yakýn çevresi ve ailesine “Baþsaðlýðý” telefonlarý gelmeye baþladý. Olayla hiçbir ilgisi olmadýðýný söyleyen Fevzi Türen “Beni arayýp telefonda sesimi duyup aðlayanlar oluyor. Yakýn çevremi arayýp öldürüldü mü diye soranlar oluyor. Ailemde olaydan etkilendi. Psikolojimiz bozuldu. Öldürülen Ali Süslü'nün ailesine baþsaðlýðý dilerim. Böyle olay yaþanmasý hepimizi üzdü. Gölhisar'lý Mobilyacý denince akla biz gelmiþiz. Bu olayla bizim alakamýz yok” dedi.


ÇARÞAMBA 9 OCAK 2013

www.gercekfethiye.com

4

IÞIKLAR ÜLKESÝ ÖÐRENCÝLERLE AYDINLATILDI BAÞKAN SAATCI'DAN SAÐLIKÇILARA ZÝYARET < Saðlýk Bakanlýðýnýn taþra teþkilatlanmala-rýnýn düzenlemesiyle ilgili ilçede yeni kurulan saðlýk kurumlarýnýn müdürlerine Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý ziyarette bulundu. Saatcý ilk önce Fethiye Toplum Saðlýðý Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Fatma Turgut'a ardýndan ise Fethiye Ýlçe Saðlýk Müdürü Dr. Uður Çomak'ý ziyaret etti. Fethiye Toplum Saðlýðý Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Fatma Turgut'tan yeni düzenlemeyle ilgili bilgiler alan Baþkan Saatcý, “Önceden Saðlýk Grup Baþkanlýðý ile yaptýðýmýz iþlemleri artýk sayýn müdiremiz ile yürüteceðiz. Yani Fethiye Belediyesi denetim sýralarýnda halk saðlýðý kurumuyla gerçekleþtireceðiz. Biz hayýrlý olsun ziyareti gerçekleþtirdik. Bu vesile ile Saðlýk Bakanlýðý ile ilgili yeni yapýlanmayý da öðrenmiþ olduk. Allah hep yüzünü güldürsün inþallah” dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Dr. Fatma Turgut ise, Belediye ile çalýþmalarý beraber sürdüreceklerini belirterek, Saatcý'ya nezaketlerinden dolayý teþekkür etti. “Saatcý'nýn yolundan gideceðiz” Baþkan Saatcý ardýndan Fethiye Ýlçe Saðlýk Müdürü Dr. Uður Çomak'la görüþtü. Uzun zamandýr Fethiye'de görev yaptýðýný belirten Dr. Çomak, “Baþkanýmýzý çok iyi þekilde takip ediyoruz. Fethiye için neler yaptýðýný da görüyoruz. Bizde ayný yoldan giderek Fethiye için iyi þeyler yaparýz. Bizde hayýrlýsýyla bu görevi layýk ile yapacaðýz” þeklinde konuþtu. Baþkan Saatcý'da, “Saðlýk Bakanlýðý yeni bir düzenlemeye gitmiþ. Fethiye'deki özel ve devlet hastanelerinin baðlý olduðu yer Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü olmuþ. Ben Uður kardeþimin çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum” dedi.

Fethiye'de ören yerlerinin ziyaretçi sayýlarýný artýrmak, kültür turizmini geliþtirmek, kültür varlýklarýnýn korunmasýný saðlamak amacýyla Avrupa Birliði destekli “ýþýklar ülkesini aydýnlatmak” isimli proje ile yaklaþýk 17 bin öðrenciye eðitim verildiði bildirildi. Geçtiðimiz yýl mart ayýnda baþlayan “ýþýklar ülkesini aydýnlatmak” isimli projenin ocak ayý sonunda tamamlanacaðý ifade edildi. Fethiye Müze Müdürlüðü'nün Fethiye Turizm Çevre Eðitim Vakfý (FETAV) ve Livorpol Üniversitesi ile ortaklaþa yürütülen proje çerçevesinde Fethiye'deki 17 bin öðrenciye eðitim verildi. Fethiye Müze Müdürlüðü bahçesine kurulan çadýrda belde ve köylerden gelen öðrencilere müzedeki eserler hakkýnda bilgiler aktarýlýrken, ören yerlerine geziler düzenleyip, tarihi eserlerin korunmasý, tarihi eser kaçakçýlýðý ve cezalarý konusunda bilgiler aktarýldý. Fethiye Müze Müdürlüðü projenin sona yaklaþmasý nedeniyle Fethiye'deki bazý daire amirleriyle sivil toplum kuruluþlarý baþkan ve üyelerine “ýþýklar ülkesini aydýnlatmak” konulu projede neler yapýldýðýný slayt eþliðinde anlattýlar.

< Fethiye'de Avrupa Birliði Destekli Proje ile yaklaþýk 17 bin öðrenciye tarihi eserler hakkýnda bilgilendirmenin yaný sýra bölgenin tarihi kimliði ve kültür mirasýnýn yurt dýþýna kaçýrýlmamasý ve korunmasý için detaylara da yer verildi.

Arkeolog Hakký Emirhan Suel ile Fethiye Müze Müdürü Ýbrahim Malkoç'un yaptýðý bilgilendirme toplantýsýnda bu projenin sivil toplum kuruluþlarýnca desteklenerek sürdürülebilirliðinin saðlanmasý da istendi. Fethiye Müze Müdürü Ýbrahim

Malkoç, projenin 2012 yýlý mart ayýnda baþladýðýný ve Ocak sonunda tamamlanacaðýný belirterek, planlanan þekilde Fethiye'de 17 bin öðrenciye ulaþýldýðýný, 2 bin 500 öðrenciyle birebir bilgilendirme gerçekleþtirilerek, tarihi eser ve

kültür varlýklarýnýn korunmasý için önemli bir eðitim çalýþmasý yapýldýðýný söyledi. Arkeolog Hakký Emirhan Suel ise “Proje çerçevesinde hedeflenen 17 bin öðrenciye tarihi eserleri koruma yöntemleri konusunda birebir bilgilendirme gerçekleþtirildi” dedi.

ÇOCUKLAR HACÝVAT VE KARAGÖZ'Ü ÇOK SEVDÝ Hacivat ve Karagöz oyununu Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde izleyen Merkez Atatürk ile Gazi Ýlkokulu 1 ve 2. sýnýf öðrencileri farklý ve eðlenceli bir gün geçirdiler. FETAV ve FÝG organizesinde Fethiye'ye gelen ünlü gölge oyuncusu Mahmut Salcan tarafýndan sahnelenen Türk Tiyatrosunun ve Türk Kültürünün vazgeçilmez unsurlarýndan Hacivat ve Karagöz gölge oyunu büyük ilgi gördü. Fethiye'de Karadere, Kumluova, Çaykenarý, Çamköy ve ilkokulu öðrencilerine de sunulan oyun çocuklar kahkahalara boðuldu. Fethiye Belediyesi Kültür Merkezindeki Hacivat ve Karagöz oyununu Merkez Atatürk ile gazi Ýlkokulu öðrencileri bol bol gülerek izlediler. Oyun baþlamadan önce Hacivat ve Karagöz'ün hayatýný anlatan ünlü sanatçý Mahmut Salcan, “Fethiye'de yaþayan yerleþik Ýngilizlerin Türk kültürüne sahip çýkmalarýný takdirle karþýlýyorum” dedi. Oyunun organizesini gerçekleþtiren FETAV ve FÝG grubuna teþekkür eden ünlü sanatçý “650 yýldýr oynanan ve en büyük kültür miraslarýmýzdan birisi olan Hacivat ve Karagöz oyununu 33 sunmaktayým” diyerek, “Karagöz ve Hacivat'ýn

< FETAV ile FETAV'a baðlý yerleþik Ýngilizlerin kurduðu FÝG grubu organizesinde gerçekleþen Hacivat ve Karagöz oyununu çocuklar çok sevdi. 650 yýllýk Hacivat ve Karagöz gölge oyununu Kültür Bakanlýðý sanatçýlarýndan Mahmut Salcan tarafýndan gerçekleþtirildi.

hayatý hakkýnda bilgiler aktardý. Daha sonra bir konuþma yapan FETAV Müdürü Dilek Dinçer oyunun Fethiye'ye kazandýrýlmasýnda bizlere desteklerini esirgemeyen Fethiye

Kaymakamýmýza ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðümüze çok teþekkür ediyoruz iki gündür Karagöz ve Hacivat fýrtýnasý esiyor” dedi. Oyunun Fethiye'ye

kazandýrýlmasýnda destek olan FÝG grubu adýna Jill Erdoðan da “Sahneye çýkarak çocuklarýn eðitiminde kültür deðerlerine destek vermekte çok mutluyuz” dedi.

3


ÇARÞAMBA 9 OCAK 2013

www.gercekfethiye.com

5


ÇARÞAMBA 9 OCAK 2013

www.gercekfethiye.com

DEMÝR'DEN FETHÝYESPOR ZÝYARETÝ

ATINÇ KOYLU “DEMOKRASÝ ÞEHÝTLERÝMÝZÝ RAHMETLE ANIYORUM” Demokrat Parti Eski Ýlçe Baþkanlarýndan Atýnç Koylu Demokrat Parti'nin kuruluþ yýl dönümünü kutlayarak, demokrasi þehitlerine rahmet diledi. Fethiye Demokrat Parti'de ilçe baþkanlýðý yaný sýra diðer birimlerde de bir süre görev yapan ve daha sonra görevlerinden ayrýlan Atýnç Koylu yazýlý bir açýklama yaptý. Açýklamasýnda Demokrat Parti'nin kuruluþ yýl dönümü kutlayan Koylu “"yeter söz milletindir"ilkesi ile "egemenlik kayýtsýz þartsýz milletindir" diyen Atatürk'ün tüm milli düþünceleri nin gerçek devamý, Türkiye'nin; Cumhuriyeti' nin, Demokrasisi'nin, Kalkýnmasý'nýn, Milli ve Manevi Deðerleri'nin, egemenliði millete veren temel taþý, Ülkemize ve milletimize büyük hizmetler vermiþ düþüncelerin baþlangýç noktasý, 7 Ocak 1946'da, Milli Mücadele'nin efsanevi Galip Hoca'sý Celal Bayar öncülüðünde kurulan Demokrat Parti'nin kuruluþ yýldönümü olan bugünde, Celâl Bayar, Adnan Menderes, Feridun Fikri Düþünsel, Yusuf Hikmet Bayur, Emin Sazak, Refik Koraltan, Fuad Köprülü ve demokrasi þehitlerimiz Hasan Polatkan ve Fatih Rüþtü Zorlu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkýnmasý ve demokrasisi için emek ve mücadele vermiþ milletimizin tüm bireylerini bir kez daha rahmet ve minnetle anýyorum” cümlelerine yer verdi.

Son 5 haftada aldýðý galibiyetlerle < Cumhuriyet Halk Partisi Muðla Milletvekili Nurettin Demir ve beraberinde CHP Fethiye Ýlçe Baþkaný Emrah Doðu ile ikinci yarýya þampiyonluk hedefi ile CHP Fethiye yönetim kurulu üyeleri Fethiyespor kulübünü ziyaret ederek þampiyonluk yolunda baþarýlar diledi. girecek olan Fethiyespor'a destek için CHP Milletvekili Nurettin Demir ve beraberindekiler ziyaret etti. Fethiyespor'un mücadelesini takdirle karþýladýklarýný söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Muðla Milletvekili Nurettin Demir kendilerine düþen maddi manevi desteði yerine gireceklerini söyledi. Nurettin Demir “Yeni yýlda ve baþlayacak olan ikinci sezonda Fethiyesporumuza baþarýlar diliyoruz. Hem yeni yýllarýný hem de baþarýlarýný kutlamak amacýyla bir nezaket ziyaretinde bulunduk. vekilimizi ve deðerli ilçe baþkanýmýzý, oluruz” dedi. düzeye çýkmasý ve çok candan Fethiyesporumuzun bir üst lige yönetim kurulu arkadaþlarýmýzý bu nazik olmasý. Bu duygu ve samimiyetlerin CHP Fethiye Ýlçe Baþkaný Emrah çýkmasý için bizlerde; Fethiyesporlu ziyaretlerinden dolayý çok teþekkür Doðu'da açýklamasýnda “ben Ýsmail olmasý baþarýyý arttýrýyor. Çok ve Fethiyespor sevdalýsý olarak ediyorum. Baþarýlarýn ve motivasyonlarý teþekkür ediyorum” dedi. baþkana her zaman kaptan derim. elimizden gelen tüm gayreti daha üst seviyelere çýkabilmesi için Kaptanýmýz Ýsmail baþkanýmýzýn hýrsý Açýklamasýna devam eden göstereceðiz. Umarým geçen yýl son manevi desteklerin sürdüðü süreci ve baþarýsý bizi þampiyonluða Fethiyespor kulübü Baþkaný Ýsmail dakikada kaçýrdýðýmýz þampiyonluðu götürecektir. Buna yürekten yaþýyoruz. Yapýlan iþ profesyonelce Öztürk “Bu lig bir külfiyet. Bu lig bu sefer kaçýrmayýz ve ligi þampiyon inanýyorum. Geçen yýl çataldan olduðu için ekonomisi çok önemli ama bizden çok þey götürüyor. Fazla bir olarak tamamlar ve üst lige çýkarýz. bunlarýn hepsi planlanabilir ve daha döndük. Bu yýl Ýnþallah þampiyon þey getirmiyor. Bize fazla bir þeyler Beklentilerimiz böyle olmakta ve son olacaðýz” þeklinde konuþtu. deðiþken boyutlara getirilebilir. En getiren, bize dýþarýdan ekonomi beþ maçta takýmýmýz çok iyi bir önemli olaný ise manevi iliþkilerin Ziyaretten dolayý memnuniyetini ifade getiren üst ligdir. Onun için biz üst lige ahenk kurdular. Bizlerde her konuda artmasýdýr. Benim önemsediðimiz eden Fethiyespor Kulübü Baþkaný çýkmalýyýz” diyerek sözlerine son destek vereceðiz. Ýnþallah þampiyon Ýsmail Öztürk'te açýklamasýnda “Sayýn diyaloglarýn ve samimiyetlerin üst verdi.

DEMOKRAT PARTÝ DE DESTEK VERDÝ

< Anadolu Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesi sýnavlarýnýn Muðla yerine Fethiye'de de yapýlmasý için Çýnar Akademi'nin baþlattýðý kampanyaya Demokrat Parti Fethiye Ýlçe Baþkaný Ali Kemal Karadenizli de destek verdi. Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Çýnar Akademi'yi ziyaret eden Ali Kemal Karadenizli, Akademi Yetkilisi Uður Demirci ile görüþüp destek verdiklerini söyledi. Ýlçe Baþkaný Ali Kemal Karadenizli, “Çýnar Akademi Yetkilileri ile görüþüyoruz. Fethiye Demokrat Parti Ýlçe Teþkilatý olarak Anadolu Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesi öðrencilerinin yazýlý sýnavlarýnýn Fethiye'de de yapýlabilmesi amacýyla ilçemizde baþlatýlan imza kampanyasýna demokrat parti ilçe teþkilatý olarak destek veriyoruz ve imza kampanyasýna katýlýyoruz” diyerek, “Araþtýrmamýza göre Fethiye de 3000- 3500 öðrenci açýk öðretim sýnavlarý için Muðla ya gitmekteymiþ, yýlda þuanda 4 defa Muðla'ya gitmek ve 2 gün orada konaklamak büyük bir

PAZAR HARÝÇ GÜNLÜK ÇIKAN SÝYASÝ GAZETE

YEREL SÜRELÝ YAYIN

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ BULUT YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Sýdýka (Zeybek) KÖLEMEN MUHABÝRLER : Mustafa TAÞKIN - Halil AKIN - Murat YALÇIN SPOR HAB. : Erdoðan CANKUÞ SAYFA EDÝTÖRÜ : Serpil CÜCEMEN BASKI: Uygun Matbaacýlýk Ýsmail YAVAÞ Sanayi Sitesi 254 Sk. No: 7 Fethiye/MUÐLA -Tel: 0542 806 78 32

Tel&Fax: 612 85 00 e-mail: info@gercekfethiye.com - fethiye@gercekfethiye.com

ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar (st/cm) : 7,91 TL Kongre Ýlanlarý : 25,00 TL Tüzük Ýlaný (A4 Sayfa) : 20,00 TL Zayi Ýlanlarý : 10.00 TL Reklamlar (st/cm) : 75 Krþ

6

ABONE ÜCRETLERÝ: Yýllýk : 110,00 TL 6 Aylýk : 55,00 TL 3 Aylýk : 30,00 TL Aylýk : 10,00 TL

Eski tarihli gazete: 1,00 TL Fiyatlara KDV dahil deðildir. KDV oraný abonelerde %1, reklamlarda %18’dir. Ýdari Büro: Atatürk Caddesi LÝKYA ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No: 306/ FETHÝYE Kuruluþ Tarihi: 3 Eylül 1993 Neþredilen yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Bu Gazete Basýn Ahlak Yasasýna, Ulusal çýkarlara ters haber yayýmlamamayý taahhüt eder.

ekonomik kayýp, nasýl üniversite sýnavlarý Fethiye de yapýlýyorsa, ehliyet sýnavlarý Fethiye de

yapýlýyorsa; bu açýk öðretim sýnavlarý da Fethiye de yapýlabilir. Bu öðrencilerimizin büyük bir bölümü dar

gelirli ailelerin çocuklarý; buda ailelere bir katký saðlayacaktýr” diye konuþtu. “Fethiye de yaþayan herkesi çýnar akademiye gelerek bu imza kampanyasýna katýlmaya davet ediyoruz” diyen Ali Kemal Karadenizli, “Bu imza stantlarýný da çarþýda Fethiye Belediyesi'nin önünde Cumartesi ve Pazar günleri açsanýz daha iyi olur diye düþünüyoruz. Siyasi parti teþkilatlarý olarak üniversite rektörlüðü ile bir heyet görüþecekse biz her zaman hazýrýz. Bu konuda iktidar partisi Adalet ve Kalkýnma Partisi'ne en büyük görev düþmektedir” dedi.


ÇARÞAMBA 9 OCAK 2013

www.gercekfethiye.com

7

AY IÞIÐI DERNEÐÝ YÝNE IÞIK OLACAK 64 ÖÐRETMEN BAÞARILI BELGESÝYLE ÖDÜLLENDÝRÝLDÝ < Fethiye merkez, belde ve köylerden 64 öðretmen kurumlarýndaki baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý baþarý belgesiyle ödüllendirildiler. Okul müdürlerinin ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün

teklifleriyle Fethiye Kaymakamlýðý'nýn deðerlendirilmesi sonucu Fethiye'de 64 öðretmene baþarý belgesi sunuldu. Fethiye Kaymakamlýðý Salonu'nda yapýlan törende

baþarýlý öðretmenlere baþarý belgelerini Kaymakam Ekrem Çalýk, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yüksel Gültekin, Þube Müdürleri Metin Delibaþ, Timur Ergun, Akif Usta, Tacettin Aldemir sundular. Törende konuþan Kaymakam Ekrem Çalýk, “Görevleri dýþýnda da ekstra, sýra dýþý iþ

yapan siz öðretmenlerimizi ödüllendirdik. Diðer arkadaþlarýmýzýn motive olmalarýný saðlamanýn yaný sýra bundan sonra sizlerden daha iyi çalýþmalar da bekliyoruz” dedi. Fethiye Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yüksel Gültekin de baþarý belgesi verilmesiyle ilgili genelge hakkýnda bilgi aktararak, ilk planda 64 kiþinin listesinin sunulduðunu, iki ayda bir 50 kiþinin baþarý belgesiyle ödüllendirileceðini söyledi.

Dernek Baþkaný Burhanettin Tuna Ay Iþýðý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Olarak geçmiþ yýllarda olduðu gibi 2012 yýlý içerisinde de hayýrseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaþlar arasýnda bir köprü görevi yaptýklarýný belirterek, ihtiyaç sahibi birçok vatandaþa yardýmda bulunduklarýný söyledi. “Dernek olarak 2012 yýlý içerisinde giysi ve ayakkabý yardýmý olarak 645 ailemize yardýmda bulunduk. 6 okulumuza kýrtasiye yardýmýnda bulunduk. Bu yardýmý 6 okulda eðitim gören ihtiyaç sahibi çocuklarýmýza gerçekleþtirdik. Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýlda öðrencilerimize burs diye tabir edilen öðrenim yardýmýnda bulunduk. 196 ailemize gýda ve et yardýmýnda bulunduk ve bu yardýmlarý yapmaya da devam ediyoruz” diyen Dernek Baþkaný Burhanettin Tuna, “Ýki ayda bir bu gýda yardýmlarýmýzý sürdürüyoruz. Bunun yanýnda 90 ailemize eþya

< Fethiye'de yardým faaliyetlerinde bulunan Ay Iþýðý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði yönetimi 2012 yýlý çalýþmalarýný deðerlendirdi. Dernek Baþkaný Burhanettin Tuna, 2012 yýlýnda yapýlan yardýmlarýn 2013 yýlýnda da ayný þekilde devam edeceðini kaydetti.

yardýmýnda bulunduk. Bu yardýmlarýmýz içerisinde hiç kullanýlmamýþ sýfýr olan eþyalarda var, az kullanýlmýþ olan eþyalarda var. 2012 yýlý içerisinde 24 gencimizin eþyalarýný tedarik ederek bu gençlerimize düðün yapýp evlendirdik. Öte yandan Van

depreminin ardýndan ilçemize gelen Depremzede 60 ailemize giysi battaniye ve gýda yardýmýnda bulunduk. Her yýl geleneksel hale getirdiðimiz iftar çadýrýmýzda 25 bin 700 civarýnda vatandaþýmýza 30 gün boyunca sýcak yemek verdik. 2012 yýlýnda yardým

talebinde bulunan 183 aile yardým için baþvuruda bulundu. Bunlarýn içerisinde yaptýðýmýz araþtýrmalar neticesinde ihtiyaç sahibi olduðunu tespit ettiðimiz ailelerimize yardýmda bulunduk. Ýhtiyaç sahibi vatandaþlarýmýza bu yardýmlarý yapmamýza vesile olan vatandaþlarýmýza teþekkür ediyorum” dedi. 2012 yýlý içerisinde Derneðe yapýlan baðýþlarla ilgili olarak ta bilgi veren Ay Iþýðý yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Burhanettin Tuna, “2012 yýlý içerisinde derneðimize 311 hayýrseverimizden giysi ve ayakkabý yardýmý geldi. 17 vatandaþýmýz kurban baðýþý ve et yardýmýnda bulundu. 17 esnafýmýz ve yardýmsever vatandaþýmýz gýda yardýmýnda bulundu. 107 vatandaþýmýzda ev eþyasý yardýmýnda bulundu” diye konuþtu.

OKULLARDAKÝ DEPREM RÝSKÝ GÖRÜÞÜLDÜ Okul salonunda düzenlenen etkinliðe Fethiye Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Metin Delibaþ, okul müdürleri, AKUT Fethiye Birimi görevlileri ile projede görev alan öðrenciler katýldý. Ýlk olarak katýlýmcýlara projede kullanýlacak malzemeler tanýtýldý. Daha sonra Proje Yöneticisi Müdür Yardýmcýsý Ender Suat Tok, çalýþma hakkýnda katýlýmcýlarý bilgilendirdi. Proje Yöneticisi Müdür Yardýmcýsý Ender Suat Tok sunumunda, “Yapýsal olmayan hasarlar; okullarýn aylarca kapanmasýna, öðrencilerin öðrenimlerini sürdürecek yerlerinin kalmamasýna neden oluyor. Depremlerin insanlara verdiði zararlar incelendiðinde, üçte birinin bina dayanýklýlýðý ile ilgili olmadýðý; bina içindeki eþyalardan kaynaklandýðý görülmektedir. Okullarda maliyeti düþük, deprem sýrasýnda tehlike yaratacak eþyalarýn sabitlenerek; hem güvenliðin hem de maddi kaybý en aza indirebileceði görülmüþtür” dedi. Projenin 3 amacý olduðunu söyleyen Suat Tok, “Birincisi deprem anýnda hayat kurtaran cenin pozisyonu almaya yönelik yaþam alanlarý inþa etmek. Diðeri ise okullarýmýzdaki eþyalarý

< Fethiye Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, Fethiye Endüstri Meslek Lisesi ve AKUT Fethiye Birimi iþbirliðinde organize edilen okullarýmýzda yapýsal olmayan tehlikeleri azaltma projesi kapsamýnda bilgilendirme toplantýsý yapýldý.

sabitleyip, tehlike oluþturabilecek eþyalarýn yere düþmesini engellemek. Sonuncu da okullarda yapýlacak

olan seminerler ve daðýtýlacak kitaplarla yapýsal olmayan tehlikelerin verdiði zarara dikkat çekmek” diyerek, “Yapýsal olmayan

tehlikeleri azaltmanýn önemi konusunda öðrencilerimizden baþlayarak, toplumsal duyarlýlýðý azaltmak” diye konuþtu.


ÇARÞAMBA 9 OCAK 2013

www.gercekfethiye.com

8


ÇARÞAMBA 9 OCAK 2013 Güne benim gibi bir kertenkele yavrusunun hayatýný kurtararak baþlamýþsanýz, kendinizi çok iyi ve erdemli hissedersiniz. Köpeklerimin su kaplarýný temizlerken onu gördüm. Küçücük bir yavru idi daha. Ve hiç görmediðim bir renkti vücudu. Turuncu bir kertenkelecik, düþtüðü derin su kabýndan kurtulmak için savaþ veriyordu. Tek derdi nefes alabilmekti. Onu ellerimle alýp bir aðacýn üstüne koyup izledim. Bir lahza bana baktý ve fýrlayýp gitti. Görmesini bilene bir an bile yeter. Ben onun gözlerinde görmek istediðim þeyi gördüm. Bir ses kulaðýma þöyle fýsýldadý.”Ne yaptýðýný gördüm. Kim olduðunu biliyorum.” Bunun adý hayat kurtarmaktýr. Bir caný hayata geri vermektir. Bir yarasanýn 1 saatte 1000 adet sinek yediðini biliyor muydunuz? Yaratýlmýþ tüm mahlûkat Tanrý'nýn ücretsiz iþçileridir. Her birinin doða içinde ayrý görevleri vardýr. Doða, bitki, hayvan hepsi bir yaþam zinciridir. Bu zinciri kýran insanlar da birer klinik vakadýr. Bu sözlerimi tüm can alanlara ithaf ediyorum. Bir gün çýkacaðýnýz ilahi mahkemede size savunma hakký dahi verilmeden yargýlanacaksýnýz. Ýnsanýn içine her þey koyuluyor ama bir avuç merhamet koyulamýyor. Sözüm öldüren, zehirleyen belediyeler için. Ýlkel ve çaðýn gerisinde kalan belediyeler içindir. O zehirleri ya da zehirli iðneleri hazýrlayan belediyeler içindir. Onlar kendilerini biliyorlar. Siz itlaf yapma hazýrlýðýndaki veteriner hekimler; sizler can almak için deðil sizler can vermek için eðitildiniz. Meslek

www.gercekfethiye.com

anýnda Allah ölüm güzelliði verir. Beyin (opiatlar) mutluluk hormonu salgýlar. Ölüme rahat ve güzel bir gulturan55@hotmail.com geçiþ yapýlýr. Bence bunu hak eden kullar yaþar. Kötü, hain, BUNUN ADI HAYAT merhametsiz habis ruhlu insanlar KURTARMAKTIR… neler yaþar bilemem. Onlarýn zaten kendi vicdanlarý andýnýzý ben okudum. Siz de tekrar bir yüreklerini bir matkap gibi oyuyordur hatýrlayýn lütfen. Ateþ atan eller, bir diye düþünürüm hep. Onlarýn gün mutlaka köz tutar. Can almak cehennemleri zaten kendi iç Allah'a mahsustur. dünyalarýdýr. Varlýk âleminin bir parçasý olan Toros Daðlarý beyaz giysisini hayvanlar, insanlar gibi yer kürenin giydi. Bugün yavaþtan, Akdeniz'in sakinleridir. meþhur eðri ayak yaðmurlarý Doðar, büyür ve yaþarlar; ot, et, su baþladý. Ýnanýlmaz yaðmur yaðýyor. ve benzeri gýdalarla beslenirler ve Yaðmur ormanlarý gibi buralar. Bu ömürleri tükenince ölürler. Ýki, dört ve kadar çok gök gürültüsüne alýþýk daha fazla ayaklý olanlarý, çeþitli deðilim. Bugün bir canlýnýn tekrar renkte bulunanlarý, uçanlarý, Yüzenleri, sürüngenleri, denizlerde ve nefes almasýna sebep olduðum için kendimi iyi hissediyorum. Bu toprak içinde yaþayanlarý mevcuttur. dünyadan gelip geçerken bana Anne-baba-yavru iliþkisi, toplu daha küçücük bir çocukken, iyi yaþama ve tehlikelerden korunma insan olmayý öðreten, gönül bilinçleri vardýr. gözümü açan, bazen beni Ýçgüdüleri, hisleri ve algýlarý ile hareket ederler, varlýklarý tanýr, ses ve gözyaþlarýna boðan, bazen de gülümseten… davranýþlara tepki verirler. Ve tüm Kanatlý, kanatsýz, uçan, yüzen iki memeli hayvanlar insanlarla ayný ayaklý, dört ayaklý tüm hayvanlara; duygularý taþýr. Bu farkýndalýk yolunda benimle Her biri evrende bir görev beraber yolculuk ettikleri için sonsuz üstlenmiþtir. Allah'ýn kendileri için minnet ve teþekkürlerimle… verdiði bu görevi yaparlar, isyanlarý Doyurulmuþ aç bir kedi, yarasý söz konusu deðildir. Genel olarak var sarýlmýþ sakat bir köpek, oluþ sebepleri, insanlýk âlemine çeþitli Yuvasý daðýtýlmamýþ bir kuþ þekillerde hizmet etmektir. bizim duamýzdýr. Ýslam dini þefkat ve merhamet Yüreðim ve gözlerim onlarýndýr. dinidir. Þiddete ve vahþete karþý Bana bu sevgi ve heyecaný merhamet duygularýmýzý geliþtirelim. verdiði için, Her þeyin bir gün, bir yerde bir sonu Yaþam ve yaþatma mücadelesini vardýr elbet. öz benliðimde yeþerten, Cehenneme giden yol kötü, kýzgýn Yüce yaratana sonsuz þükranlar. ve kapkara taþlarla döþenmiþtir. Ölüm

GÜL TURAN'DAN DENEMELER

SUÝKAST SÝLAHI ELE GEÇÝRÝLDÝ Muðla polisinin gerçekleþtirdiði operasyonda, suikast silahý olarak bilinen Glockm marka tabanca ele geçirildi. Muðla'da suç örgütü kurduklarý iddiasý ile Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan 10 aydýr devam eden takip sonrasý düzenlenen operasyonda 14 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan þüphelilerden 8'i hazýrlýk soruþturmasý safhasýnda serbest býrakýldý. Muðla Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, Muðla merkezde organize suç örgütü kurduklarý iddiasý ile polis tarafýndan 10 aydýr takibe alýnan þüphelilere 4 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Muðla merkezde eþ zamanlý çok sayýda iþyeri ve eve düzenlenen operasyonda, M.O.Y., B.Y., M.E., Ý.F.T., Ö.K.S. ve Ö.U. isimli þüpheliler ile birlikte toplam 14 kiþi gözaltýna alýndý. Þüphelilerin ev ve iþyerlerinde yapýlan aramada suikast silahý

STRATONÝKEÝA'DA 725 ESER BULUNDU < Muðla'nýn en önemli antik kentleri arasýnda yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nde 2012 yýlýnda yapýlan kazý çalýþmalarýnda toplam 725 eser gün yüzüne çýkarýlýrken, bunlardan 225'i doðrudan sergilemeye açýldý. Dünyanýn en büyük mermer antik kenti durumundaki Yataðan Stratonikeia antik kentinde yaz-kýþ çalýþmalar sürerken, 2012 yýlýnda yapýlan kurtarma kazýlarýnda önemli eserler ortaya çýkarýldý. Kazý Baþkanlýðýný Pamukkale Üniversitesi'nden Doç. Dr. Bilal Söðüt'ün yaptýðý kazýlarda 2012 yýlýnda toplam 725 eser gün yüzüne çýkarýldý. Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'ýn en fazla önem verdiði kazýlarýn baþýnda gelen Stratonikeia, ölümüne aþkýn yaþandýðý, gladyatörlerin kenti olmasýnýn yanýnda, antik, Osmanlý ve Cumhuriyet dönemini içinde barýndýran nadir kentlerden birisi durumunda. Stratonikeia'da yeni müze deposu ile restorasyon atölyeleri, resotarasyonu tamamlanan Hellenistik döneme ait mezarlar, tiyatro, Gymnasion, Bouleuterion, Batý Cadde ve Aga Evleri ile dikkat çeken Stratonikeia, halen içinde yaþanan bir kent olma özelliðini de taþýyor. KAMULAÞTIRMALAR KAZI ÇALIÞMALARINI ETKÝLÝYOR Stratonikeia antik kenti içinde Cumhuriyet dönemine ait olan ve halen içinde oturulan evler bulunurken, yýkýlan ve restore edilmesi gereken ev ve kazý çalýþmasý yapýlacak alanlarýn özel þahýs malý olmasý çalýþmalarý olumsuz etkiliyor. Kazý Baþkaný Doç. Dr. Bilal Söðüt, “Antik kent içinde 1. derece Arkeolojik Sit alanýnda bulunan þahýs arazileri,

9

antik dönemden günümüze farklý tarihlere ait yapýlar gezilebilecek duruma getirildi. Antik kentin tamamý Osmanlý Dönemi taþ döþeli yollarda dolaþarak gezilebilecek duruma. Stratonikeia'da Grekçe, Latince ve Osmanlýca yazýtlarýn hepsini ayný yapý üzerinde görülebilmektedir. Bu tam anlamýyla bir kültür zenginliðidir” dedi. 725 ESER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI Stratonikeia antik kenti kazý baþkaný Doç. Dr. Bilal Söðüt, 2012 yýlý içinde ortaya çýkarýlan eserler hakkýnda verdiði bilgide, “2012 yýlý içerisinde Stratonikeia çalýþmalarýnda 725 eser bulunmuþ ve bunlarýn 225 tanesi doðrudan vitrine konulabilecek derecededir. Bu eserlerin tüm koruma restorasyon çalýþmalarý tamamlanýrken, Muðla Müzesi'ne teslim edildi. Ayrýca yapýlardaki konservasyon ve restorasyon arkeolojik çalýþmalarýn tam olarak desteklemeye devam edeceklerini ve çalýþmalarýna devam edilirken, bulunan batý caddenin sütunlarýndan yürütülebilmesi ve mevcut eserler ile buradaki çalýþmalarda maddi sýkýntý saðlam olanlar ayaða kaldýrýlmýþtýr. 10 ilgili tam koruma önlemlerinin alýnmasý olmayacaðýný belirttiler” dedi. metre geniþliðindeki bu caddeye için kamulaþtýrmanýn hýzlandýrýlmasý 2012 YILI ÇALIÞMALARI bakmak, antik dönemde gerekiyor. Kamulaþtýrmalar için antik Stratonikeia 2012 yýlý çalýþmalarý Stratonikeia'nýn ihtiþamýný anlamak çoðunluðu Pamukkale kenti ziyaret eden Kültür ve Turizm için yeterlidir. 2012 yýlýnda Tiyatro, Üniversitesinden olmak üzere 8 ayrý Bakanýmýz gerekirse yeni Gymnasion, Batý Cadde, Bazilika, Batý üniversiteden gelen 50 civarýnda düzenlemenin yapýlacaðýný ifade öðretim elemaný ve öðrenciden oluþan Nekropolü ve Sur Duvarýnda çalýþýldý. etmiþtir. Antik kentin içerisine her türlü eserin Stratonikeia antik kenti içinde bulunan bir ekip ile yürütüldüðünü açýklayan restore edilebileceði bir alan Selçuk Hamamý ile yakýndan ilgilenen Söðüt, “Her öðretim elemaný kendi uzmanlýk alanlarýna baðlý olarak farklý oluþturuldu. Çalýþmalara bu yýl 8 ayrý bakanýmýz, bu yapýnýn tekil olarak üniversiteden 50 civarýnda öðretim yapý ve alanlarda çalýþtý. Özellikle restore edilmesi ile ilgili projelerin elemaný ve öðrenci katýlýrken, 2013 aðýrlýk, Tiyatro, Gymnasion, Bazilika, devam etmesinden memnun kaldý. yýlýnda da ayný þekilde çalýþmalara mezarlar ve sur duvarlarýnda Bakanlýðýmýz Stratonikeia'yý 2012 devam edilecek” dedi. gerçekleþtirildi. Antik kentin içinde yýlýnda olduðu gibi 2013 yýlýnda da

olarak da bilinen Glock marka tabanca ile birlikte 4 adet ruhsatsýz tabanca, þarjörler, 93 mermi, kurusýký tabanca, 2 pompalý tüfek, muþta ve 498 gram esrar maddesi ele geçirildi. Þüphelilerin, ihaleye fesat karýþtýrmak, hile yolu ile gayrimenkul devri, senet tahsilatý, ölümle tehdit, darp ve kasten adam yaralama iddiasý ile gözaltýna alýndýklarý açýklandý. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan þüpheliler suç iþlemek amacýyla örgüt kurduklarý iddiasý ile Muðla Cumhuriyet Savcýlýðýna sevk edildiler. Yakalanan þüphelilerden bazýlarýnýn daha önce de ayný suçlardan yargýlandýklarý ortaya çýktý.

T U R G U T R E Ý S ' T E S E L Ý N Y A R A L A R I S A R I L I Y O R Geçtiðimiz günlerde meydana gelen sel felaketi sonrasý bozulan yollar ve altyapý ile ilgili çalýþmalar sürüyor. Turgutreis Belediyesi temizlik iþlerine baðlý ekipler, sel sonrasý yol oluklarýnda, kaldýrýmlarda, yollarda oluþan çamuru temizleme çalýþmasý baþlattý. Sel sonrasý zarar gören alt yapý ve yollarla ilgili detaylý hasar tespiti çalýþmalarý belediye

yetkililerince yapýlmaya baþlandý. Diðer taraftan duvarlarý yýkýlan lise, site ve evlere belediye ekipleri destek vererek onarýma baþlandý. Yapýlan çalýþmalarý deðerlendiren Turgutreis Belediye Baþkaný Mehmet Dinçberk, “ Yaklaþýk 1 saat süren aþýrý yaðmur yaðýþý beldemiz bazý mahallelerinde sele ve taþkýn sulara neden olmuþtur. Meydana gelen selin ardýndan bozulan yollarý ve kanalizasyon hatlarýný onarmaya baþladýk. Çalýþmalarýmýzý ilk olarak Yalý mahallesinde baþlattýk. Çalýþmalarýmýz, belde genelinde sel sonrasý tahrip olmuþ tüm sokaklarda devam edecektir” dedi.


ÇARÞAMBA 9 OCAK 2013

AKUT'TAN KEÇÝ KURTARMA OPERASYONU

Akut Marmaris ekibi Muðla'nýn Çakmak Köyü'ndeki kayalýklarda mahsur kalan keçiyi 6 kiþilik ekiple kurtardý. Edinilen bilgiye göre: Ýl merkezine yaklaþýk 35 kilometre uzaklýkta bulunan Çakmak Köyü'nde bir vatandaþa ait keçinin daðda mahsur kaldýðý ihbarýný alan AKUT Marmaris ekibi bölgeye hareket etti. Hazýrlýklarýný tamamlayan 6 kiþilik ekip, ilk aþamada 22 metre yüksekliðindeki sarp kayalýða týrmandý. Ýstasyon kurulmasý ardýndan halata çýkan ekip üyeleri, keçiyi halatlar yardýmýyla mahsur kaldýðý yerden kurtardý. AKUT Marmaris ekibi üyesi Ersan Erverdi, sadece deprem gibi doðal afetlerde deðil, her türlü trafik kazasý ve hayvanlarýn mahsur kalmasý durumlarýnda da göreve hazýr olduklarýný söyledi. Erverdi, "6 kiþilik bir ekiple keçiyi mahsur kaldýðý yerden sað olarak kurtardýk. 22 metre yükseklikte mahsur kalmýþtý. Halatlar yardýmýyla keçiyi güvenli bir alana indirdik ve sahibine teslim ettik" dedi.

www.gercekfethiye.com

10

HAZIRLIKLAR BAÞLADI < Dalaman Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan Gürleyik Köyü’nde yeni sezon ipekböceði yetiþtiriciliði için hazýrlýklarýný baþladý. Yeni sezonda yapýlacak olan ipekböceði yetiþtiriciliði konusunda bilgilendirme yapan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Ergün Akdeniz; “2012 yýlýnda Gürleyik ve Narlý Köylerinde baþlatýlan Ýpekböceði yetiþtiriciliði çalýþmalarýna, önümüzdeki sezon için hazýrlýklarýný yapmaya baþladýk. Bursa Kozabirlik ile beraber 26 Aralýk Perþembe günü Gürleyik Köyü'nde bir toplantý düzenledik. Toplantýda, ipekböceði yetiþtirenlerle geçen senenin durum deðerlendirmesi yapýlýrken, yeni gelen katýlýmcýlara da ipekböceði yetiþtiriciliði hakkýnda bilgiler verdik. Ýpekböceði, köylerimizde dut aðacý bulunan yerlerde ise, üretimi sadece 30-40 günle sýnýrlý kalan alternatif bir

gelir kaynaðý olarak görülmektedir. Kozabirlik; Ýpekböceði tohumlarýný ücretsiz olarak köylerimizde bu iþi yapmak isteyen üreticilerimize ulaþtýrmaktadýr. Ortalama 35 günde koza haline gelen ipekböcekleri, üreticilerimizden yine Kozabirlik tarafýndan toplanarak iþlemeye gönderilmektedir.

Ürettiði koza miktarý kadar gelir elde eden üreticilerimiz, geçen sene 1 kilogram ürettiði kozadan 24 TL kazanmýþtýr. 1 kutu ipekböceði yumurtasýndan ise, ortalama 30 kilogram koza alýnmaktadýr. Toplantýda mevcut dut aðacý sayýsýný artýrmak ve bu iþi yapmak isteyen üreticilerimize katkýda

bulunmak amacýyla ücretsiz dut fidanlarý daðýtýlacaðý bilgisi de verildi. Bizler yeni sezonda dut fidaný sahip olmak isteyen ya da ipekböceði yetiþtiriciliðine baþlamak isteyen tüm üreticilerimizi Dalaman Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'ne bekliyoruz” diye konuþtu.

KOOPERATÝF YETKÝLÝLERÝ BÝLGÝLENDÝRÝLDÝ Yapýlan Bilgilendirme toplantýsý hakkýnda bilgi veren Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Ergün Akdeniz; “ Ýlçemizde bulunan üreticilerimizi her konuda bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bu yýlýn ilk toplantýsýný kooperatiflerimizin baþkanlarý ve denetim üyelerine yaptýk. Ýlçemizde 13 adet tarýmsal kalkýnma kooperatif bulunmaktadýr. Üye sayýlarý

< Dalaman Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan ilçede bulunan 13 tarýmsal kooperatifin yöneticilerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

2012 yýlý itibari ile Bin 999'dur. Kapýkargýn Su Ürünleri, Kapýkargýn Tarýmsal Kalkýnma ile Kargýnkürü Sulama kooperatifleri þu anda faal deðildir. Toplantýmýza ilçemiz ve Ortaca Ýlçesine baðlý köylerimizde bulunan kooperatiflerimizin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Kýrsal Kalkýnma ve Örgütlenme Þubesi

Teknik Elemanlarý, Or-Koop Muðla Ýl Baþkaný ve Köy-Koop Ýl Baþkanlýðýndan birer görevli katýldýlar” dedi. Akdeniz, “Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Kýrsal Kalkýnma ve Örgütlenme Þubesi Teknik Elemanlarý katýldý. Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine 1163 Sayýlý Kooperatifler Kanunu

çerçevesinde Yönetim ve Denetim Kurullarýnýn seçimleri, görevleri, kooperatiflerin ortaklarý ile olan iliþkileri, tarýmsal desteklemeler ve bu desteklemelerin üyelere ne þekilde ödeneceði, ana sözleþme deðiþikliði, yeni Ana Sözleþme Hükümleri ve kooperatiflerin üst birlikleri ile olacak olan münasebetleri konularýnda bilgilendirme yapýlmýþtýr” diye konuþtu.

AÐRI'YA YARDIM ELÝ UZANDI

< Marmaris Yalý Lions Kulübü, Aðrý Murat Kýz Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu öðrencilerine yardým paketi hazýrlayarak Aðrý'ya gönderdi. Marmaris Yalý Lions Kulübü Sacide Yayýn baþkanlýðýnda Aðrý Murat Kýz Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu öðrencilerine topladýklarý yardým paketlerini gönderdiler. MNG Kargo Marmaris Þubesi'nin de ücret almadan katkýda bulunduðu yardým kampanyasý için Marmaris Yalý Lions Kulübü Baþkaný Sacide Yayýn yaptýðý açýklamada; “Bizim için ülkemizin batýsýda bir doðusu da. Özellikle kýz öðrencilerin okuma zorluðu çektiði doðu illerimize yapýlan eðitim yardýmlarý büyük önem taþýyor. Uluslar ararsý Lions Kulüpleri MD 118-R Yönetim çevresi 4. Kesim kulüpleri olarak, Açlýk ve Yoksullukla Mücadele projesi kapsamýnda "Açlýða ve

Yoksulluða Sessiz Kalmayalým" sloganýyla, Marmaris Yalý lions ve Yalý Alfa Leo'larý kulübü Aðrý ili Murat Kýz Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulunda okuyan öðrencilere ve onlarýn ailelerine daðýtýlmak üzere bir kampanya düzenledik. Marmarisli yardýmsever gönüllü

vatandaþlarýmýzýn katkýlarýyla 50 koli kitap, kýrtasiye, giyim, hijyenik saðlýk malzemelerinden 50 koli yardýmý Aðrýlý kýzlarýmýza ulaþtýrdýk. Toplum için yardýmlaþma ve dayanýþma etkinliklerimizi durmaksýzýn sürdürüyoruz.” þeklinde konuþtu.


ÇARÞAMBA 9 OCAK 2013

www.gercekfethiye.com

11

KIÞ AYLARINDAN CÝLT BAKIMI ÖNERÝLERÝ "ARICILARIN ZARARINI DEVLETÝMÝZ KARÞILAMALIDIR" Muðla Arý Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Ziya Þahin, Marmaris'te sel nedeniyle arýlarý telef olan arýcýlarýn zararýný telafi edebilmek için çözüm aradýklarýný belirtti. Muðla'nýn Marmaris ilçesinde yaþanan sel ve su taþkýnlarýnda milyonlarca arý telef oldu. Muðla Arý Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Ziya Þahin, arýcýlarýn zararýný telafi edebilmek için çözüm aradýklarýný belirtti. Marmaris'te önceki hafta pazar günü yaþanan su taþkýnlarý Hisarönü köyü, Deðirmen Yaný Mahallesi ve Bozburun beldesinde maddi hasara yol açarken çok sayýda arý kovaný sel sularýna kapýldý. Bölgede arýcýlarýn binlerce kovaný sular altýnda kalýrken milyonlarca bal arýsý telef oldu. Muðla Arý Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Ziya Þahin yaptýðý açýklamada: "Arýcýlarýmýzýn zararýný nasýl telafi edeceðiz diye düþünüyoruz. Bu bölgede 25-30 arýcýmýz büyük miktarda zarar gördü. Gelecek yýl bunun bal üretimine negatif olarak yansýmasý sorun olacaktýr. Devletimizin arýcýlarýmýza destek çýkmasýný bekliyoruz. Zarar tespit edildikten sonra diðer doðal afetlerde ve hayvan ölümlerinde olduðu gibi arý ölümlerinin de afet kapsamýna alýnmasýný bekliyoruz" dedi.

Marmaris Özel Ahu Hetman Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Doç.Dr. Tülin Mansur, kýþ mevsiminde dýþarýda soðuk hava, içeride kalorifer, soba, klima gibi ortamýn nemini azaltan çevresel faktörlerin etkisiyle ve banyoda sýcak suyun tercih edilmesiyle nem dengesinin, bozulan ve kuruyan ciltte kaþýntýya yol açabileceðini bildirdi. Doç.Dr. Tülin Mansur, yaþlanma belirtilerini de artýran bu koþullarýn, derinin tahriþ olmasýna neden olarak egzama görülme sýklýðýný artýrdýðýný da söyledi. Cilt bakýmýnýn mevsime göre deðiþtiðini anlatan Mansur, þöyle konuþtu: "Kýþýn hem dýþarýdaki karlý ve soðuk hava hem de iç mekanlardaki fazla yakýlan ýsýtýcýlardan kaynaklanan sorunlar ortaya çýkmaktadýr. Bunlarýn baþýnda dil kuruluðunda artma meydana gelmektedir. Özellikle derisi zaten bazý hastalýklara hassas olan kiþilerde bu aþýrý kuruluk kendini daha fazla göstermektedir. Dolayýsýyla kýþýn cilt bakýmýnda en önemli konu derinin kuruluðunun ortadan kaldýrýlmasýdýr.

< Yaz güneþi kadar kýþ güneþinin de cildi etkilediði, kýþ aylarýnda da güneþin zararlý etkilerinden korunmak için düþük faktörlü güneþ kremleri kullanýlmasý gerektiði belirtildi.

Gerekli nemlendirici ve yaðlayýcý ürünlerle yaðlanmasý ve nemlendirilmeye çalýþýlmasý gerekir. Evdeki ortam havasý nemlendirilmelidir. Aþýrý sýcak banyolar ve sauna hamam gibi ortamlardan cildi kuruttuðu için uzak durmak gerekiyor." KIÞ GÜNEÞÝNE DÝKKAT Doç. Dr. Tülin Mansur, yaz güneþi kadar kýþ güneþinin de zararlý etkileri olabileceðini belirterek þunlarý

söyledi: "Kýþýn dikkat etmemiz gereken bir diðer nokta ise yaz gibi kýþ güneþi de deriyi etkiler. Güneþ koruyucularý yazýn öneririz ancak kýþýn da güneþin zararlý etkilerinden korunmak lazým. Kýþ güneþinde çok kalýnýrsa yaz gibi cildi etkileyebilir. Düþük faktörlü 25-30 gibi faktörler yeterli olmaktadýr. Alýnacak bazý önlemler ile kýþ mevsiminin cilt üzerindeki diðer olumsuz etkilerinden korunmak mümkün. Banyoda ve

günlük el ve yüz temizliðinde deriyi kurutmayan temizleyicileri, eðer kuru bir cilt tipine sahipseniz nemlendiricili temizleyicileri tercih edin. Çok sýcak su kullanmayýn ve banyo süresinin 10 dakikayý aþmamasýna dikkat edin. Banyodan sonra cilt tipinize uygun yüzünüz ve vücudunuz için nemlendirici krem ve losyonlarý kullanmayý ihmal etmeyin. Gün içerisinde defalarca yýkamak zorunda kaldýðýnýz ellerinizi, her yýkamadan sonra nemlendirin."

YATAÐAN YEAÞ'TA DEÐÝRMECÝ ASALETEN ATANDI Yataðan ilçesinde faaliyet gösteren YEAÞ Yataðan Termik Santrali Ýþletme Müdürlüðü görevini vekâleten yürüten Ali Deðirmenci, yeni yýlda bu göreve asaleten atandý. Ýlk olarak 1998 yýlýnda Yeniköy Termik Santrali'nde iþe baþlayan deðirmenci, 2004 yýlýndan bu yana Yataðan Termik Santrali Ýþletme Müdürlüðü Teknik Müdür Yardýmcýlýðý

görevini yürütüyordu. Deðirmenci, Ýþletme Müdürü Harun Sarý'nýn Yeniköy Termik Santrali'ne tayini çýkmasýndan sonra da 2012 Temmuz ayýndan bu yana Yeniköy-Yataðan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Þ.(YEAÞ) Yataðan Termik Santrali Ýþletme Müdürlüðü görevini vekâleten yürütüyordu. Ali Deðirmenci, yeni yýl ile birlikte

Yataðan Termik Santrali Ýþletme Müdürlüðü'ne asaleten atandý. YEAÞ Yataðan Termik Santrali'nin yeni Ýþletme Müdürü Ali Deðirmenci; “Bana verilen bu ulvi görevi çevreye duyarlý bir þekilde en iyi yerine getirmek için çalýþacaðým. Hem elektrik üreteceðiz hem de çevreye duyarlý olacaðýz” þeklinde konuþtu.

www.atlantiktel.com Estetiktir

Dayanýklýdýr

Fikret KOYUNCU 0532 785 12 25

Tel Örgü, Demir Doðrama, Arsa Çevreleme, Beton Direk

Kolay monte edilir

Kolay Taþýnýr

Uzun Ömürlüdür

Panel Çit, Jiletli Tel, Dikenli Tel, Ýnþaat, Peyzaj, Bahçe

Adres: Gökalan Mevkii Çevre Yolu Çalýca-FETHÝYE

Tel: 0252 646 44 04


FETHÝYESPOR ANTALYA'DA < Fethiyespor'da devre arasý kampýnýn Antalya'da devam edecek 2.etabý baþladý. Sabah saatlerinde Fethiye'den yola çýkan kafile öðlen saatlerinde kampýn yapýlacaðý Antalya Kemer'deki Mirage Park Otel'e ulaþtý. Antalya kampýnýn ilk gününde saat 16.00'da antrenman yapan Fethiyespor, ilk hazýrlýk maçýný ise 10 Ocak Perþembe günü Çamlýdere Þekerspor ile oynayacak. Antalya kampý 20 Ocak'ta son bulacak. 27 Ocak tarihinde baþlayacak olan 2012-2013 sezonu öncesinde Fethiye'deki çalýþmalarýný tamamlayan futbolcular Antalya kampýna gittiler. 20 Ocak 2013 tarihine kadar sürecek olan Antalya kampý boyunca Fethiyespor'un 4 ya da 5 hazýrlýk maçý yapmasý planlanýyor. Sabah saatlerinde sosyal tesislerden Antalya'ya doðru yola çýkan Fethiyespor kafilesini Baþkan Ýsmail Öztürk ve yönetim kurulu üyelerinin yaný sýra Fethiyespor taraftarlarý uðurladý. 12 gün sürecek kamp boyunca çalýþmalarýný Antalya Kemer'deki Mirage Park Otelin sahasýnda yapacak olan Fethiyespor ilk olarak Perþembe günü Çamlýdere Þekerspor ile hazýrlýk maçý yapacak. 16 Ocak'ta Eyüpspor, 19 Ocak'ta da Denizli Belediyespor ile hazýrlýk maçlarý yapacak olan Fethiyespor zamaný daha sonra belli

olacak 1 ya da 2 hazýrlýk maçý daha yapacak. Takýmýn Antalya'ya doðru yola çýkmasýndan sonra transfer çalýþmalarýyla ilgili kýsa bir bilgi veren Fethiyespor Kulübü Baþkaný Ýsmail Öztürk “Ýkinci yarý öncesinde öncelikle kadroyu bozmamak çok önemli. Özellikle ilk yarýnýn son 7-8 haftasýnda birbirleriyle uyumlu hale gelmiþ bir þekilde þehrin dinamikleriyle denk bir tarz sergileyen bir oyun anlayýþý ortaya koydu

arkadaþlarýmýz. Teknik kadromuza da oyunculara karþý ortaya koyduklarý özgüven ve onlara olan yaklaþýmlarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Bu süreç devam etmeli. Yaptýðýmýz ve yapacaðýmýz transferlerde yeni arkadaþlarýn takýma çabuk uyum saðlamasýna dikkat ediyoruz. Genç ve dinamik arkadaþlarý kadroya dahil ediyoruz. 1-2 nokta transferle de takýmýmýzý hazýr hale getireceðiz. Bu yönde çalýþmalarýmýz devam ediyor” dedi.

09.01.2013 gerçek fethiye  
09.01.2013 gerçek fethiye  

fethiye nin gerçek haberleri

Advertisement