Page 1

PAZARTESÝ 8 TEMMUZ 2013 DOÐANLAR KÖYÜ ÞENLÝÐÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

< 1. Doðanlar Köyü Teke Yöresi Yörük Kültür Þenlikleri'ne yoðun katýlým oldu. Sanatçýlar Bahri Çatal, Ahmet Eraslan, Tuðba Karakuþ ve Grup Yarenler konuklara eþsiz bir gece yaþattýlar. Halil AKIN S.4’de

YIL:19 - SAYI: 4372

FÝYATI: 50 Kuruþ

EMEKLÝ ÖÐRETMENÝ DOLANDIRDILAR < Fethiye'de kendisini sivil polis olarak tanýtan bir kiþi 93 yaþýndaki emekli öðretmeni “Sahte para ve dolar bulunduruyormuþsun, paralarýna bakacaðým” diyerek evine girip 600 TL'sini çalarak kaçtý. Emekli öðretmen parasýnýn çalýndýðýný anlayýnca polise baþvurdu. Fethiye Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme Ekipleri emekli öðretmenin evine girerek 600 TL'yi çalýp kaçan kiþinin parmak izini aradý. Mustafa TAÞKIN S.4’de

ÇAYLI “BÝZÝ ÝSTEMEYENLER UTANACAKLAR” TURÝZMCÝNÝN ÞÜPHELÝ ÖLÜMÜ

SAKLIKENT'ÝN TARZAN'I ÖLÜME MEYDAN OKUYOR < Dünyanýn ve Türkiye'nin en uzun kanyonlarýndan olan Fethiye Saklýkent kanyonunda yaz kýþ yaþayan, kanyona girenlere rehberlik yapan genç adeta ölüme meydan okuyor. Kanyon içerisinde turistleri gezdiren 24 yaþýndaki Veli Göksan zaman zaman kanyon çevresindeki tepelere týrmanýp E.CANKUÞ S.6’da buz gibi sulara atlýyor.

< Karaçulha Belediye Baþkaný Yusuf Çaylý Kanal F ekranlarýnda konuk olduðu Pozitif Düþünce programýnda samimi ve çarpýcý açýklamalarda bulundu. Yusuf Çaylý kendisinin Ak Parti adayý olduðunu belirterek, yapýlacak anketlerden “Yusuf Çaylý” isminin çýkacaðýný ve kendisini istemeyenlerin utanacaðýný belirtti. Erdoðan CANKUÞ S.7’de

< Fethiye'de turizmcinin þüpheli ölümü konuþuluyor. Ölüdeniz Beldesinin ilk otel sahiplerinden olan 58 yaþýndaki Þaban Yaþar Belden'in futbol sahasý yakýnýnda otomobilinin içinde tek kurþunla ölmüþ vaziyette bulundu. Otelini yenilemek için bazý bankalardan aldýðý kredi borçlarýný ödeyemediði gerekçesi ile bunalýma girdiði sanýlan Ölüdeniz'in ilk turizmcilerinden Þaban Yaþar'ýn canýna kýymýþ olabileceði sanýlýyor. E.CANKUÞ S.9’da


PAZARTESÝ 8 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

2

FÝLÝPÝNLÝ KAPKAÇÇI ÞOKU BU DURUMDAN KURTULABÝLÝR MÝYÝZ? “Hür yaþamaya alýþkýn uluslarý esirlikte tutamazsýnýz. Soruyu okuyunca gelecekten artýk umudumuzu yitirdiðimizi sanmayýn. Elbette ve mutlaka kurtulacaðýz. Ne diyor Atatürk: “Bir millet ne kadar zengin ve erinç içinde olursa olsun, baðýmsýzlýktan nasibini almamýþsa diðer baðýmsýz milletlerden ancak uþak muamelesi görecektir.” Tarihimizde bu günkünden daha aðýr bunalýmlarý görmüþüzdür. Söz gelimi son kurtuluþ savaþý. M.Kemal ve arkadaþlarý yýkýlmakta olan koskoca bir imparatorluðu ve onun düþtüðü durumu yakýndan görüyorlardý. Buna raðmen UMUTLARINI yitirmemiþlerdi. Ulusal irade, halkýn canýný vermeyi de göze almasý ile TÜRK milleti tarih sahnesinden silinmekten kurtulmuþtu. Bugün en umutsuz günlerde bile millerin baþýna geçip ve onlara UMUT aþýladý ve ülkeyi kurtardýðý gibi bir daha böyle acýklý durumlara girmeyelim diye de cumhuriyeti kurduðunu kaale almayan bazý soysuzlar veya satýlmýþ ruhlular o kahramanlarý ve o günleri inkar ediyorlar. Görüyorsunuz ki biz de tarih de –hepsini yazamýyoruz –çok zor günler geçirdik? Hatta ihanete varan kahpeliklere bile uðradýk. Þükür Allaha ki hepsinden da halkýn uyanýklýðý, sað görüþü ve kahramanlýðý sayesinde –UTKU- zafer bizim olmuþtur. Beri tarafta, gönül istiyor ki, iþler karma karýlýk, içinden çýkýlmaz hale gelmeden, ateþ bacayý sarmadan, önlem almalýyýz, diyoruz. Ama her zaman olduðu gibi þimdi de gene ayni hataya düþüyoruz. Söz gelimi Ýran… Ýran bizim Asya ile aramýzda bir iletiþim köprüsü. 1071 Malazgirt Savaþý'ndan sonra Asya'dan dalga dalga Türkler Anadolu'ya akmýþlar ve Anadolu'yu ikinci Anavatanýmýz yapmýþlardý. Bildiðiniz gibi Anatolia eski Rumca Doðu veya güneþin doðduðu yer anlamýna geliyor. Türk dilinin eski bilgileri bu sözü almýþlar ve ANADOLU yaparak bizi doðuran besleyen ve madden ve manen desteðimiz olan Ana'mýzla kutsallaþtýrmýþlardýr. Þimdi Ýran'ýn bizle bir tartýþmasý olamaz, biz niçin elin ABD. veya AB. için nerdeyse yarýsý Türk olan bir devletle kavga edelim. Ticari çýkarlarýmýzý tehlikeye sokalým. Kültürümüz ayný, hatta dinimiz ayný (onlar Þii ise de Müslümanlar) dilimiz, hele eskiden daha çok idi, sanat ve edebiyat dilimiz ayný. Amerika bizim topraklarýmýzda Ýran'ý kontrol edecek radar sistemi kuracak ve biz buna izin vereceðiz. Olmadý… Orada Amerika Ýran'ý bombalarken yalnýz ACEMÝ mi bombalayacak? Gerçi Ýranlý da insandýr, kimse kimseyi durup dururken keyfi için öldürmemeli. Türkler de ölmeyecek mi? Bunu bizim devlet büyüklerimiz bilmiyorlar mý? Biliyorlar. Biliyorlarsa madem demokratýz veya dendiði gibi ileri demokrasi yaþýyoruz, niçin halka söylemiyoruz bunlarý? Irak'ta, Pakistan'da Afganistan'da ve son olarak Suriye'de ayný hatalar iþlediler. Veya iþleyeceklerdi. Mýsýr onlarýn planlarýný allak-bullak etti. Mýsýr'a lüzum yoktu: bu konu açýlýnca, sayýn yüzü gibi içi de kara Obama'ya “Hayýr biz komþularýmýzla iyi geçinen, insan haklarýna saygýlýyýz. Üstelik oralarda ayný soydan gelen kardeþlerimiz var. Kamuoyumuz buna izin vermez” demiyorlar. Madem demokrasi kamuoyudur ve biz kamuoyunu öne süreriz. Yoksa, onlar Türklerin birleþmesinden ve etrafý ile iyi geçinen bir Türk Devletinden korkuyorlar mý ki eveleyip, geveliyorlar. Asýl amaçlarýný halka anlatsak ya. Irak'ta, Kerkük'te 3,5-4 Milyon Türkmen yaþýyor. Irak'ýn en okumuþ, en kültürlü ve zengin sýnýfý. Kerkük ve Musul Misak-i Milli sýnýrlarýmýz içindedir. Yýllardýr oralarda bin türlü dolap çevriliyor. Türkmenler katlediliyor. Musul'da, Tuz Hurmatý'da daha geçenlerde bombalar patlatýldý, yüzlerce adam öldü, yaralandý. Bizden hiç giden-gelen oldu mu? Ama Irak savaþý sýrasýnda Amerikalý askerlerin sað saðlim evlerine dönmelerine dualar ediliyor. Filistin þehrindeki Musevi katliamýný Tel'in için Cuma Namazýndan sonra eylem yapýlýyor. Ve Ýstanbul sokaklarý Allahu Ekber nidalarý ile inliyor. Elbette inleyecek! Ölenler suçsuz, hem de Müslüman. Öldüren iþgalci Yahudi. Beri tarafta iþgalci Amerikalý, ölen Kerküklü Müslüman hem de TÜRK. Onlara niye tepki gösterilmiyor? Bir zaman Sinoplu Diyojen gündüz fenerle adam arýyormuþ. Þimdi iþler deðiþti, gazeteci haklý, biz basiretli devlet adamý arýyoruz. Ýnþallah bulunur.

ZAYÝ ÝLANI Fethiye Emniyet Müdürlüðü'nden almýþ olduðum (E-A1) sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Güner KARAGÖZ

Edinilen bilgiye göre, Uzunyalý mevkisinde yürüyüþ yapan Nagihan Sezer'in yanýna yaklaþan bir þahýs, elindeki cep telefonunu alarak koþmaya baþladý. Sezer, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Þahsýn eþkalinin belirlenmesinin ardýndan polis ekipleri ilçede þahsý aramaya baþladý. Þahsýn ilçe merkezine doðru koþtuðunu belirleyen ekipler, zanlýyý Atatürk Meydaný'nda kýskývrak yakaladý. Þahsýn yakalanma aný kameralar tarafýndan da kaydedildi. Marmaris Çarþý Polis Karakolu'na götürülen zanlýnýn ilçeyi bugün ziyaret eden lüks yolcu gemisi "Silver Spirit" isimli kruvaziyerde garson olarak çalýþan Filipinli M.B. (43) olduðu tespit edildi. Marmaris Polis Merkezi'ne götürülen zanlýyý, olayýn maðduru kadýn da teþhis etti. M.B'nin üzerinde yapýlan aramada çaldýðý ileri sürülen telefon bulunamazken, ekiplerin zanlýnýn

< Marmaris’te sahil yolunda yürüyen yerli bir turist, telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldýðý iddia edilen Filipinli garsondan þikayetçi oldu.

DJ SHENNA FETHÝYE'YÝ OYNATTI

kaçtýðý istikamette yere attýðýný düþündükleri telefonu aradýðý belirtildi. Suçlamayý kabul etmeyen

zanlýnýn, ifadesinin alýnmasýnýn ardýndan Marmaris Adliyesi'ne sevk edileceði bildirildi.

ISLAH ÇALIÞMASI SÜRÜYOR Fethiye Körfezi için hayati önem taþýyan 'Körfeze Akan Derelerin Islahý Projesi, Mut Deresi üzerindeki Çalýca Köprüsü yanýnda devam ediyor. DSÝ Fethiye Müdürlüðü tarafýndan ihale edilen ýslah projesi kapsamýnda, yaðmur sularýyla derelerin taþýdýðý çamur ve alüvyonlarýn (balçýk) Fethiye Körfezi'ne akmasý engellenecek. Proje kapsamýnda Karaçulha beldesindeki Mut Deresi kýyýsýna þantiye kuruldu. Çalýþmalara Çalýca Köprüsü yanýndan baþlanýrken iþ makineleri yaz aylarýnda debisi düþen akarsuyu yeni açýlan kanallarýn içine

aldý. Proje kapsamýnda Çalýca Köprüsü baþta olmak üzere Mut Deresi'ni besleyen 13 su kolunun baþýna batýrma havuzlarý inþa edilecek. Havuzlar ani yaðmurlarda kanallarýn

Fethiye'nin Paspatur Çarþýsý'ndaki yeni eðlence merkezi Clup Makara Dj Shenna'nýn müzikleri ile coþtu. Eðlence severler Dj Shenna'ýn hareketli müzikleri ile kýpýr kýpýr dans edip oynadýlar. Ramazan ayý öncesi Clup Makara'da kabine giren Dj Shenna yerli ve yabancý müzikler çalarak eðlence severleri coþturdu. Yerli ve yabancý turistlerin ünlü Dj Shenna'ya ilgi gösterdiði gecede eðlence severler keyifli saatler geçirdi. Gece yarýsý müzik kabinine giren Dj Shenna dansçý kýzlar eþliðinde yerli ve yabancý müzikler çalarak eðlence severleri oynattý. Sabahýn ilk ýþýklarýna kadar süren eðlenceden Dj Shenna'da çok mutlu ayrýldý. Dj Shenna, “Fethiye'ye iyi ki gelmiþim burada eðlenceyi sevenlerle buluþmaktan keyif aldým” dedi.

taþýdýðý çamuru tutarak Körfez'e akmasýný engelleyecek. 14 kilometre boyunca dereyi çevreleyecek taþ duvarlarýn çalýþmasý sürüyor.

HAYALET AÐLAR TOPLANIYOR GEF Küçük Destek Programý (SGP)-COMDEKS ve GEF desteði ile Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Tabiat Varlýklarýný Koruma Genel Müdürlüðü ve UNDP tarafýndan yürütülmekte olan “Türkiye'nin Deniz ve Kýyý Koruma Alanlarý Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” tarafýndan destek verilen “Hayalet Að Avcýlarý Projesi” kapsamýnda devam eden çalýþmalarda hayalet aðlarýn su altýndan çýkarýlmasýna baþlandý. AÐLAR TEMÝZLENÝYOR Daha önce gerçekleþtirilen saha çalýþmalarýnda yerleri belirlenen hayalet aðlar, Haziran ayýndan itibaren 7 kiþilik dalgýç ekibi ile temizlenmeye baþlandý. Gökova Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi'nde yürütülen çalýþmalarýn ilk etabý boyunca yaklaþýk on dalýþ gerçekleþtirildi. Çalýþmalarý her bir aþamasýnýn fotoðraf ve video filmleri de çekildi. 500 METRE AÐ ÇIKARILDI Çalýþma boyunca, 20-40 metre arasýnda deðiþen derinliklerden yaklaþýk 500 metre að ve parakete misinasý çýkarýldý. Aðlar ve misinalar, proje sonunda sergilenmek üzere muhafaza ediliyor.

< Türkiye'nin Deniz ve Kýyý Koruma alanlarý sisteminin güçlendirilmesi projesi kapsamýnda Gökova Körfezi’nde gerçekleþtirilen “Hayalet Að Avcýlarý Projesi” kapsamýnda baþlatýlan temizlik çalýþmalarýnda yüzlerce metre hayalet að su altýndan çýkarýldý.

Hayalet aðlarýn temizlenmesine gelecek aylarda da devam edilecek. HAYALET AÐ NEDÝR? Hayalet að, kazayla veya bilerek deniz dibinde býrakýlan av araçlarýný tanýmlamak için kullanýlýyor. Hayalet aðlar, denizel ekosistemler

KÝTAPLAR GELMEYE BAÞLADI Fethiye'deki ilk ve orta dereceli okullarýn kitaplarý gelmeye baþladý. Çatalarýk Ýlkokul ve Ortaokulu'nda depolanan kitaplar okullarýn öðrenci sayýsýna göre paketlenip Aðustos ayý sonunda daðýtýlmaya baþlanacak. Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan Fethiye'ye gönderilen 400 Bin adet kitaptan ilk bölüm kamyonlarla geldi. Çatalarýk Ortaokul Yetkilileri gözetiminde kamyonlardan indirilen kitaplar depolanmaya baþlandý. Çatalarýk Ortaokul Müdürü Bülent Kýlýnç, “Bu yýl 400 bin adet kitabý Fethiye'deki okullar için hazýrlayacaðýz. Aðustos ayý sonu itibari ile okullara göndereceðiz. Bu yýl

okullar açýldýðýnda öðrenciler kitaplarýný yine sýralarýnýn üzerinde hazýr bulacaklar” dedi. Kýlýnç, ayrýca okullarýnda yüz ton civarýnda atýk kaðýtta toplandýðýný önümüzdeki günlerde bu atýk kaðýtlarýn ihalesini yapacaklarýný söyledi.

üzerinde, aþýrý avcýlýðýn verdiði zararýn yanýnda azýmsanmayacak bir baskýya sahip bulunuyor. DOÐADA ÇÖZÜNMÜYOR, YILLARCA AVA DEVAM EDÝYOR Birçok bilimsel çalýþma, deniz dibinde býrakýlan av araçlarýnýn

çoðunun doðada çözünmemekle birlikte, pasif olarak avlanmaya devam ettiðini gösteriyor. Bu durum, kullanýlan av aracýnýn malzemesine, bulunduðu derinliðe, dip coðrafi yapýya ve hidrodinamik etkenlere göre 2-8 yýl boyunca devam ediyor

TASFÝYE ÝLANI “TASFÝYE HALÝNDE” KUZUCULAR TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LTD. ÞTÝ.'ni 19.06.2013 günü ve 8093 yevmiye No'da onaylý ortaklar kurulunun 19.06.2013 tarih ve 3 No'lu kararý gereðince tasfiye sürecine girilmiþtir. Varsa; hak ve alacaklý olanlarýn Çalýca Mah. Karaçulha Kasabasý Fethiye adresindeki Tasfiye Kuruluna baþvurmalarý ilanen duyurulur. Tel: 0252 646 48 97 Vergi No: 6020006082 “TASFÝYE HALÝNDE” KUZUCULAR TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LTD. ÞTÝ.


PAZARTESÝ 8 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

3


PAZARTESÝ 8 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

4

EMEKLÝ ÖÐRETMENÝ DOLANDIRDILAR < Fethiye'de kendisini sivil polis olarak tanýtan bir kiþi 93 yaþýndaki emekli öðretmeni “Sahte para ve dolar bulunduruyormuþsun, paralarýna bakacaðým” diyerek evine girip 600 TL'sini çalarak kaçtý. Emekli öðretmen parasýnýn çalýndýðýný anlayýnca polise baþvurdu. Fethiye Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme Ekipleri emekli öðretmenin evine girerek 600 TL'yi çalýp kaçan kiþinin parmak izini aradý.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ < Fethiye'de dün akþam saatlerinde makilik alanda çýkan yangýn orman yangýn söndürme arasözleri tarafýndan kýsa sürede söndürüldü. Fethiye'nin Patlangýç Mahallesi Topçular Mevkii'nde akþam saatlerinde bilinmeyen nedenle çýkan yangýn makilik alanda etkili oldu. Kuruyan otlarýn ve makilerin piknik ateþinden alev almasý ile çýktýðý sanýlan yangýna Fethiye Orman Ýþletme Müdürü Gürhan Zorlu ve Ekipler, kýsa sürede müdahalede bulundu. Arasözlerin yardýmý ile yangýn ormanlýk alana sýçramadan kontrol altýna alýnýp söndürüldü. Yangýnýn çýkýþ nedeni araþtýrýlýyor.

SATILIK Daire testeresi (demir doðruma makinesi), müyük matkap uygun fiyata satýlýktýr...

0530 610 29 26

Fethiye'de Muammer Aksoy Caddesi No:46'da oturan 93 yaþýndaki Emekli Öðretmen Hasan Ali Gavcar bankadaki emekli maþýndan para çektikten sonra evine geldi. Ýddialara göre; Hasan Ali Gavcar evde yalnýz vaziyetteyken uzun boylu bir kiþi gelerek kendisini sivil polis olarak tanýttý. Yaþlý emekli öðretmene “Sen sahte para ve dolar bulunduruyormuþsun paralarýna bakacaðýz” diyen kiþi evin içersinde sözde aramada yaptý. Hasan Ali Gavcar bankadan çektiði 600 TL parasýný gösterip, bunlarýn sahte olamayacaðýný söyledi. Dolandýrýcýlýk ve hýrsýzlýk amacýyla eve giren kendisini sivil polis olarak tanýtan kiþi Hasan Ali Gavcar'a baþka yerde para olabileceðini belirtip, aratmayý sürdürünce 600 TL'yi alýp kayýplara karýþtý. Yaþlý emekli öðretmen polise baþvurdu. Olay Yeri Ýnceleme Ekipleri kendini sivil polis olarak tanýtan

kiþinin parmak izini ararken polis her yerde yaþlý emekli öðretmenin emekli maaþýný çalýp kaçan kiþiyi arýyor. Emekli Öðretmen Hasan Ali Gavcar, evine gelen kiþinin kendini sivil polis

olarak tanýttýðýný sahte para ve dolar taþýdýðýmý söylediðini, yanlýþlýk var demesine raðmen paralarýna baktýðýný, 600TL'yi alýp kaçtýðýný bu kiþinin yakalanmasýný istediðini söyledi. Emekli

Öðretmen Hasan Ali Gavcar, “Emekli maaþý ile geçinen kiþiyim. 600 TL'mi çaldýlar. Bu kiþinin bir an önce adalete teslim edilmesini istiyorum” dedi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.

DOÐANLAR KÖYÜ ÞENLÝÐÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 1. Doðanlar Köyü Teke Yöresi Yörük Kültür Þenlikleri'ne yoðun katýlým oldu. Sanatçýlar Bahri Çatal, Ahmet Eraslan, Tuðba Karakuþ ve Grup Yarenler konuklara eþsiz bir gece yaþattýlar. Doðanlar Köyü'nde bu yýl ilki yapýlan Teke Yöresi Yörük Kültür Þenlikleri'ne yoðun katýlým dikkat çekti. Protokol üyeleri ve Fethiye çevresinden katýlýmýn olduðu þenlikler coþkulu geçti. Ak Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan, Kumluova Belediye Baþkaný Alim Karaca, Karadere Belediye Baþkaný Yakup Otgöz, Kadýköy Belediye Baþkaný Adem Ayat, Karaçulha Belediye Baþkaný Yusuf Çaylý, Burdur Ýl Turizm Müdürü Mehmet Tanýr, Ziraat Odasý Baþkaný Osman Nuri Demir,

çevre köy muhtarlarý, belde belediye meclis üyeleri, iþ adamlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Doðanlar Köyü muhtarý Ali Özdemir,

konuklarý tek tek karþýladý. Serap Ülkü'nün sunduðu gecede Grup Yarenler, Bahri Çatal, Ahmet Eraslan ve Tuðba Karakuþ sahne aldý. Zaman

zaman hareketli türkülerle oynayan vatandaþlar, zaman zaman da türkülerle duygusal anlar yaþadýlar. Gecenin aðalýðýný ise Kamil Akçabel aldý.


PAZARTESÝ 8 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

5


PAZARTESÝ 8 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

6

www.atlantiktel.com Estetiktir

Dayanýklýdýr

Fikret KOYUNCU 0532 785 12 25

Kolay monte edilir

Kolay Taþýnýr

Uzun Ömürlüdür

SAKLIKENT'ÝN TARZAN'I ÖLÜME MEYDAN OKUYOR < Dünyanýn ve Türkiye'nin en uzun kanyonlarýndan olan Fethiye Saklýkent kanyonunda yaz kýþ yaþayan, kanyona girenlere rehberlik yapan genç adeta ölüme meydan okuyor.

Tel Örgü, Demir Doðrama, Arsa Çevreleme, Beton Direk

Panel Çit, Jiletli Tel, Dikenli Tel, Ýnþaat, Peyzaj, Bahçe

Adres: Gökalan Mevkii Çevre Yolu Çalýca-FETHÝYE

Tel: 0252 646 44 04

Kanyon içerisinde turistleri gezdiren 24 yaþýndaki Veli Göksan zaman zaman kanyon çevresindeki tepelere týrmanýp buz gibi sulara atlýyor. Genci gören tatilciler “Ýþte Buda Saklýkent Tarzan'ý” diyor. Muðla-Antalya sýnýrýnda 18 kilometre uzunluðundaki Saklýkent kanyonuna gelen yerli ve yabancý tatilcilere kanyonun tehlikeli olan bölümlerini gezdiren Veli Göksan'a çevre sakinleri Saklýkent Tarzan'ý ismini taktý. Tam on yýldýr kanyonun hemen her yerini gezen, daðcý guruplarý gezdiren Veli Göksan hýzýný alamayýp köprüden ve kayalardan buz gibi suya atlayýp izleyenlerin nefeslerinin tutulmasýna yol açýyor. 24 yaþýndaki Veli Göksan Saklýkent kanyonu benden sorulur. 18 Kilometrelik bu kanyonun sadece 2 kilometresi gezilebiliyor. Diðer bölümü çok tehlikeli. Kanyona rehbersiz kesinlikle girilmemesi lazým. Kanyonun içerisinde zaman zaman halatlarla gezilen bölüm de var. Buralar rehbersiz çok tehlikelidir. Ben ölümü hiç düþünmüyorum. Korku diye bir þey bilmiyorum” derken izleyenlerde iþte Saklýkent'in Tarzan'ý diye konuþtular.


PAZARTESÝ 8 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

7

ÇAYLI “BÝZÝ ÝSTEMEYENLER UTANACAKLAR” Karaçulha Belediye Baþkaný Yusuf Çaylý Erdoðan Cankuþ'un hazýrlayýp sunduðu Pozitif Düþünce Programýna konuk oldu. Çaylý Fethiye Belediye Baþkan Adaylýðýndan, deveden düþmesine kadar birçok konuda samimi cevaplar verdi. “Fethiye'den yapýlmayaný Karaçulha'da yaptýk” Yusuf Çaylý programda neden aday olduðunu açýkladý. Çaylý “Ben 1994 yýlýnda baþladýðým hizmet sevdasýyla Fethiye Belediye Baþkanlýðýna aday oldum. Yýllardýr yaptýklarýmla, bu iþte tecrübe sahibiyim. O yüzden biz bu iþe Çiftlik'ten baþlayarak adýmý attýk. Bizim bildiðiniz gibi Çenger'de Osman Efendi Türbesi var. O yüzden biz Çiftlik'ten baþladýk. Orada bize gönül verenler davet etti. Bir miting yaptýk. Biz bu miting için basýnda bir açýklama yapmadýk. Hopörlerde söylemedik. Büyük bir kalabalýk karþýladý. Orada adaðýmýzý kestik. Yarýþ baþladý. Biz her yönüyle köylere, belediyelere destek oluyoruz. Herkesin belediye baþkanýyýz. Biz Karaçulha'da Fethiye'ye örnek olduk. Fethiye'de yapýlmayaný Karaçulha'da yaptýk. Bütün mezarlýklarýmýzý temizliyoruz örneðin. Bu diðer belediye baþkanlarýna da örnek oldu. Pýrýl pýrýl yaptýk. Karaçulha'da iyi hizmet verdiðimize inanýyorum. Ölenlerin ailesine, hastaya herkese yardýmcý olmaya çalýþýyoruz” dedi. “Ben Akparti'nin adayýyým” Kendisi hakkýnda sürekli çeþitli þeyler söylendiðini belirten Çaylý “Ben Ak Parti'den adayým. Teveccüh ederler verirler, etmezler vermezler ama ben Ak Parti'deyim. Ben Baþbakan'ýn sözüne inanarak anketten çýkan isim adayýmýz olacak dediði için bu yola çýktým. Ben partinin üyesi oldum. Bu karar defterine de geçti. Orada bizi istemeyenler var. Biz sonradan katýldýk düþüncesi var. Ben MHP'deyken Ali Boða müsteþardý. Yanýna giderdik. O zamanlar ben aday olacaðým beraber siyaset yapalým dedi. MHP'de olsan da yanýmda ol dedi. Ben Karaçulha'nýn adayýyým dedi. Bende yanýnda olurum dedim. Çünkü ilk defa Karaçulha'dan bir milletvekili çýkacak buna karþý olabilir miyiz? Biz zaten Baþbakanýmýzý seviyoruz. Milletvekilimiz Ali Boða'da Baþbakanýmýzýn yanýnda. 2004 yýlýnda da Turhan Kovancý arkadaþýmýzý desteklemiþ bir belediye baþkanýyým. Ak Parti'de Ali Boða 1.sýraya geldi. Vekilimin yanýna geçtim. Onu destekledim. Esenköy Desti Þenliði'nde biz bunu açýkladýk. Ýktidara giden bir milletvekilinin yanýnda olmazsam Karaçulha'da hizmet olmaz. Ali Boða milletvekili olunca ben bunun nimetlerini gördüm. Bir rozet olayý oldu. Ankara'da önümüzü týkadýlar. Týkanmasýna raðmen yine gerekenleri söyledik. Yýlmadýk. Su akar yerini bulur dedik baþkalarý ne derse desin ben Ak Partiliyim. Ak Partinin adayýyým” ifadelerini kullandý. “Deveden düþtük kendi yaptý dediler” Deveden düþme olayýna da deðinen Karaçulha Belediye Baþkaný Yusuf Çaylý “Biz bir deve güreþi yaþadýk. Kýsmet oldu ben bir deveden düþtüm. Bazý arkadaþlarým da kendi yaptý diyor. Üzülüyorum buna. Kendini adam böyle atar mý ya. Böyle bir þey yaþadýk. 2 Þubat'ta ben yine deve güreþi yapacaðým ve yine bineceðim deveye. Biz orada o acýyla kalktýk. Baþbakanýmýzda attan düþmüþtü. Biz orada böyle hizmetler yapan düþerde kalkarda dememiz kamuoyunda bir etkisi oldu. Dünya medyasý ayaða kalktý. O an aklýma o geldi. Söyledim. Kalbimizde bir þey yok. Karaçulha bir marka oldu” diye söyledi. “Mustafa Ali Türkan önümü kesmeye çalýþtý” Kendisinin üyeliði silinmesi konusunda ise “Biz bu güreþleri yaparken, Karaçulha marka olunca biz aday adayý deðiliz adayýz dedik. Benim önümü kesmeye çalýþtýlar. Ýlçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan önümü kesmeye çalýþtý. Ýlçe yönetiminin yarýsýnýn haberi yok. Diðer yarýsý da hayýr demesine raðmen benim üyeliði düþürmüþler. Çok ta önemli deðil düþürmeleri. Ben bu partiden adayým. Siz bana gelseniz sen bu partide fazlasýn deseniz, ben 2 satýr istifa dilekçesini yazarým. Ben bunu kendi yüzüne de söyledim. Ben sevilmediðim yerde olmam. Onlar bizim olsun baþkasýnýn olmasýn düþüncesi ile hareket etiler. Deveden düþmem marka

< Karaçulha Belediye Baþkaný Yusuf Çaylý Kanal F ekranlarýnda konuk olduðu Pozitif Düþünce programýnda samimi ve çarpýcý açýklamalarda bulundu. Yusuf Çaylý kendisinin Ak Parti adayý olduðunu belirterek, yapýlacak anketlerden “Yusuf Çaylý” isminin çýkacaðýný ve kendisini istemeyenlerin utanacaðýný belirtti.

oldu. Ankara'ya gittim deveden düþen baþkan hoþ geldin diye herkes kapýda söylüyor” dedi. “Bizi istemeyenler utanacaklar” Kanal F'de Pozitif Düþünce Programýnda çarpýcý açýklamalar yapan Çaylý “Ben siyaseti dobra yapan birisiyim. Ýlçe baþkanýnýn yüzüne söyledim. Ben sizinle iþim olmaz dedim. Ben halkýn adayýyým dedim. Herkes beni istiyor ankette ben çýkacaðým, Baþbakan'ýn sözüne güvenerek yola çýkýyorum. Anket sonrasý benim kolumu siz kaldýracaksýnýz diye yüzüne söyledim. Artýk biz bu yola çýktýk. Benim önümü kesmeye çalýþtýlar. Bu adam aldý baþýný gidiyor diye düþündüler. Böyle kayýt silmeyle falan beni týrsacak sandýlar. Ben týrsmam. Ben halkýmýn yanýnda olmasý nedeniyle, ben devam edeceðim. Bizi istemeyenler ileride utanacaklar” dedi. “Ben kafama göre adam olursa yardýmcý da olurum” Kendisi seçilemezse nasýl bir tavýr sergileyeceðini anlatan Yusuf Çaylý “Eðer bize adaylýk vermezlerse, o günkü duruma bakarýz. Benim kafama göre bir adam olursa ben yardýmcý olacaðým. Þimdi hangi parti olursa olsun Fethiye'den birisini gösteremeyip baþka yerden getirirse yanlýþ yapar. Ýstanbul'dan Ankara'dan birisini getirirlerse bu iþ olmaz. Ben bu memleketin bütün sorunlarýný biliyorum. Ben baþkan olursam her þeyi yerine getiririm. Halkýmýn da beklentisi var. Ben hayat üniversitesi mezunuyum. Herkes yaptýðýmý görüyor. Fethiye'de olmayanlarý Karaçulha'da gerçekleþtiriyorum. Karaçulha'da bir AVM projesi yapýyoruz. Karaçulha ticari merkez olacak. Kat artýrýmýna gittik. 2 katlý olan yerler 3 katlý olacak. Örneðin biz bir kadastro yaptýk. 1992 yýlýnda Kiremitçi döneminde red edildi. 2006 da Turan Kovancý döneminde red edildi. Vatandaþý kucaklayarak dinleyerek bir proje üretemediler. Biz vatandaþýmýza söz verdik. Bunu sizinle yapacaðýz dedik. Halkla toplantý yaptýk. Gerçekleri anlattýk. Tek vücut olduk. Yayla'yý çok seven birisiyiz. Her þeyi yaptýk. Benim vatandaþým bize bu görevi verirse, biz Karaçulha'da eksiðimiz olmuþ olabilir ama Fethiye'de olmaz. Biz Fethiye Belediye Baþkaný olursak kapýmýz herkese açýk olacaktýr. Þeffaf olacaðýz. Her mahallede dertleri dinleyeceðiz. Her ay program yapacaðýz. Her mahallede toplantý yapacaðýz” diye konuþtu. “Karaçulha'ya fakülte yapýlacak” Karaçulha'ya yapýlacak olan fakülteye deðinen Çaylý “Bazý siyasetçiler ya siyaseti bilmiyor. Ya anlatýlmasýný bilmiyor. Orman arazisini tahsis ettik. Birileri sanki güllük gülistanlýk girilmiþ gibi anlatýyor. Bunlar siyasetten anlamýyor. Biz orada Ankara'da projeleri takip edip, bu iþi yaptýk. Bazý siyasetçiler burada emeði geçen Karaçulha'lýlar diyemiyor. Üzülüyorum buna. Böyle olmamalý. Karaçulha Belediyesi yok gibi anlatýlýnca üzülüyorum. Biz hep ön ayak olduk. Orada 1500 dönüm arazi olacak. Aðaçlarý koruyacaðýz. Spor alaný olacak. Velilerin geleceði yerler olacak. Biz bunlarý hep görüþtük. Bunlar belediyenin ön görüsüyle olan þeyler” dedi. “Esenköy'e su getirdik ilçe baþkaný ben yaptým dedi” Zaman zaman sitem eden Çaylý “Biz

Esenköy'e su getirdik ilçe baþkaný ben getirdim dedi. Böyle olmaz. Siyaset böyle olmaz. Orada herkesin emeði var. Biz yýllardýr Esenköy'ün Su sýkýntýsýný yaþadýk. Vali bey Ýl Özel idaresi'ne yazý yazdý. Bizim mücavir alan sýkýntýmýz doðdu. Siyaseti kullandýk. Orada ilçe baþkanýnýn tuzu biberi olmuþtur ama hamuru yoðuran biziz. 1 yýl önce Ýl Özel Ýdaresi'nin makineleri, belediyemizin makineleri ile 2 ay biz orada çalýþtýk. Yani suyu ben getirdim demek doðru deðil. Özel idare'nin getirdiði boru yetmedi onu tamamladýk. Karaçulha'nýn depolarýný yaptýk. Bizim depolarda çok çamur çýktý. Onlarý temizledik” dedi. “Kültür Merkezi'ni okul yapýyoruz, Behçet Baþkan ben yapýyorum dedi” Yusuf Çaylý Kültür Merkezi konusundaki soruya da cevap vererek “Biz Kültür Merkezi'nin olduðu yeri Saðlýk Yüksekokulu'na verelim orasý geliþsin diye düþündük. Biz böyle bir düþüncemizi ortaya koyduk. Rektörlükte kabul etti. Büyükþehir olmamýz nedeniyle biz aldýðýmýz kararlarý Fethiye Belediyesi'ne gönderiyoruz. Onaylýyor veya onaylamadýðý kalýyor. Þimdi Behçet Baþkan Kültür Merkezi'ni okula veriyorum dedi. Oysa okula biz verdik. Böyle konuþmasý doðru deðil” diye konuþtu.

“Herkesle konuþacaðýz” Kendisinin projelerine de deðinen Çaylý “Bize gelen talepleri deðerlendiriyoruz. Deniz bölgelerinde ne yapýlmasý gerekiyorsa, onu yapacaðýz. Biz halkýmýzý maðdur etmeyeceðiz. Halkýmýz bu halk plajlarýna gitmekte zorlanýyor. Biz para alýnmayan bir plaj oluþturacaðýz. Ýstanbul'dan Ankara'dan adam geliyor, denize giriyor, þurada benim köylüm giremiyor” dedi. “Biz her problemi çözeceðiz” Çaylý “Fethiye'nin çok önemli sorunlarý vardýr. Ýskele, marina, yatçýlar ben bu sorunlarý çok iyi biliyorum. Ýktidar partisinden olunca çözülmeyecek bir þey yoktur. Ben bu iþlerin içerisinden geldim. Geçmiþte ÖÇK ile çok þeyleri baþardýk. Ben bunun yolunu biliyorum. Þurada bir tiyatro yapýlacak hala sürüyor. Biz iktidar partisinden bir belediye olsaydý þimdiye orasý bitmiþti” dedi. “Ali Boða dayým ile görüþüyorum” Fethiye'nin Ak Parti'ye ihtiyaç duyduðunu belirten Yusuf Çaylý “Artýk vatandaþ iktidar belediyesi görmeli. Vatandaþ öksüz yaþamamalý, varlýklý yaþamalý. Biz Fethiye'de iktidar partisinde tek yumruk olmalýyýz. Ýktidarýn nimetlerini alabilecek güçlü bir belediye baþkaný olacak. Ali Boða dayýmdýr ve görüþüyoruz. Ben Çiftlik'te

yaptýðým mitingden sonra aradým. Ben halkýma güvenerek böyle bir rüzgar estiriyorum dedim. Allah yardýmcýn olsun dedi. Sen yoluna devam et dedi. Sayýn vekilim, ilçe örgütü, il örgütü benim nasýl yükseldiðimi görecek, kolumu kaldýrma görevi de onlara düþecek. Kamuoyunu dinleyecekler, anketlere bakacaklar. Ben halkýma güveniyorum” dedi. “Ýlçe baþkaný kendi atlayarak konuþtu” Geçtiðimiz günlerde bir öðrencinin yaþamýný yitirdiði kazaya deðinen Çaylý “Geçenlerde çevre yolunda bir kaza oldu. Vatandaþ yolu trafiðe kapattý. Acý hepimizin. Ama vatandaþýn 3-4 saat yolu trafiðe kapatmasý doðru deðil. Vatandaþ yapacaðým dedimi yapar. Ama Allah korusun baþka kaza olabilirdi. Þimdi bu konuda da ilçe baþkaný beni aramadan kendi atlayarak konuþtu. Bana buranýn durumu nedir diye sormadý. Behçet Baþkan ben yapacaðým dedi. Bana sormadý Behçet Baþkan'da. Ben buranýn belediye baþkanýyým. Ben halký düþünmeyecek bir adammýyým. 1994 yýlýnda çevre yolu yapýlýrken, ben oradan alt geçit yapýlmasýný istedim. Yazýyla baþvurdum. Ama karayollarý ödeneðim yok dedi. 2010 – 11- 12 yýllarýnda üst geçit için baþvurularým var yine. Resmi bunlar. Arkadaþlar orada belediye baþkaný yok gibi bir þeyler anlatýyorlar. Bana sorsunlar. Sonra politikaný yap. Bölge müdürüyle görüþtük. Þuan baþkaným ödeneðim yok dedi. Biz bunu karayollarýna yaptýrmak için vekilimizle çalýþacaðýz” diye konuþtu. “Hasan Özyer olursa Muðla'yý alýrýz” Büyükþehir konusunda da görüþlerini açýklayan Çaylý “Ak Parti'de büyükþehir konusunda çeþitli isimler geçiyor. Hepsine saygý duyuyorum. Ama Muðla'da bir isim var. O da Hasan Özyer'dir. Aday olursa biz Muðla'yý alýrýz. Daðda bayýrda ovada her yerde Hasan Özyer ismi çok geçiyor. Ýki dönem milletvekilliði yaptýðý için, bizimde gönlümüzden geçendir. Hasan Kardeþimin Muðla'ya gelmesi gerekiyor. Hasan Özyer'in her ilçede, her köyde ismi vardýr. O zaman Muðla'nýn genelinde Ak Parti misyonu olur. Baþka simalarla çýkýlýrsa zor olur. Bazý arkadaþlar partide beni yadýrgayabilir ama, ben halkýn sesine kulak veriyorum. Anket yapýlýrsa zaten Hasan Özyer ismine halk yoðunlaþacaktýr” dedi.

Hastane Personelinin Konseri Ýlgiyle Ýzlendi < Fethiye Devlet Hastanesi Personelinin bir araya gelerek kurduðu Türk Halk Müziði Korosu halka ve hastane çalýþanlarýna özel konser verdi. Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'ndaki konsere ilgi yoðun oldu. Aralarýnda doktor hemþire, saðlýk görevlisinin de bulunduðu Fethiye Devlet Hastanesi Türk Halk Müziði Korosu Þef Eczacý Emin Akan yönetiminde verdiði konserde bir birinden güzel türküleri seslendirdi. Þef Eczacý Emin Akan Yönetimindeki Koroda Gülay Koyuncu, Döne Karabulut, Halil Günay, Fatma Yalçýn, Emin Beyhan, Dr. Serap Atay, Bülent Güngör, Ramazan Zeybek, Tülin Þeker Çýnaroðlu, Melek Süel, Rukiye Genç, Nazife Ökmen, Fatma Çam, Rahþan Bingöl, Mehmet Bülbül solo eserlerde seslendirdiler. Fethiye Devlet Hastanesi Baþhekimi Serdar Þahinoðlu, Muðla Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreter Yardýmcýsý Dr. Hasan Kaya, Devlet hastanesi Doktor ve diðer çalýþanlarýn izlediði konser sonunda koro ayakta alkýþlandý.


PAZARTESÝ 8 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

8


PAZARTESÝ 8 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

9

TURÝZMCÝNÝN ÞÜPHELÝ ÖLÜMÜ TURÝZMCÝ DUALARLA TOPRAÐA VERÝLDÝ < Fethiye'nin Ölüdeniz Beldesi'nde otomobilinde tek kurþunla hayatýný kaybetmiþ halde bulunan turizmci Þaban Yaþar (58) dualarla topraða verildi. Yenilediði otelinin banka borçlarýný ödeyemeyince girdiði bunalýmdan kurtulamayýp otomobilinde ruhsatlý tabancasýyla canýna kýydýðý sanýlan Þaban Yaþar'ýn Muðla Adli Týp'a gönderilen cenazesi önce Ovacýk Mahallesi'ndeki oteline getirildi. Banka kredi borçlarýný ödeyebilmek için bir tefeciye de 130 Bin

TL borçlandýðý, bu yüzden canýna kýydýðý sanýlan Turizmci Þaban Yaþar'ýn kesin ölüm nedeni adli týp raporu ile kesinleþecek. Ölüdeniz Beldesinin ilk otelcilerinden olan Þaban Yaþar'ýn bunalýma girip canýna kýymasý baþta ailesi olmak üzere turizm camiasýný da üzüntüye boðdu. Adli týptan gelen cenaze bir süre Þaban Yaþar'ýn çok sevdiði otelinde bekletilirken burada dualarda bulunuldu. Daha sonra Ovacýk mezarlýðýnda cenaze namazý kýlýndý. Þaban Yaþar ayný mezarlýkta yine dualarla topraða verildi. Cenaze merasimine ailesi, yakýnlarý, turizmciler ve belde sakinleri katýldý.

Otelini yenilemek için bazý bankalardan aldýðý kredi borçlarýný ödeyemediði gerekçesi ile bunalýma girdiði sanýlan Ölüdeniz'in ilk turizmcilerinden Þaban Yaþar'ýn canýna kýymýþ olabileceði sanýlýyor. Fethiye'nin Ölüdeniz Beldesi Ovacýk Mahallesi'nde 36 yýl önce beldenin ilk otellerinden birini yaparak Turizm sektörüne atýlan evli dört çocuk babasý Þaban Yaþar akþam saatlerinde Ölüdeniz Belediye Futbol Sahasý yanýnda kendisine ait 48 PN 659 plakalý otomobilinin arka koltuðunda tek kurþunla hayatýný kaybetmiþ þekilde bulundu. Ýddialara göre; bir süredir otelini yenilemek için bankalardan aldýðý kredi borçlarýný ödemede zorlandýðý öðrenilen Turizmci Þaban Yaþar'ýn otelini ve bazý gayrimenkullerini satmak istediði ancak istediði parayý karþýlayacak olanýn çýkmadýðý, bunalýma girdiði ve bu yüzden canýna kýymýþ olabileceði öðrenildi. Turizmci Þaban Yaþar'ýn banka ve diðer borçlarýnýn yaklaþýk 1 Milyon TL civarýnda olduðu da ileri sürüldü. Turizmci Þaban Yaþar'ýn son günlerde canýna kýyacaðý þeklindeki sözleri üzerine evlatlarý Mustafa, Neþet, Nurgül ve Nurcan'ýn babalarýný hiç yalnýz býrakmadýklarý öðrenilirken, Cuma günü saat 14.00 sýralarýnda 'bankaya gideceðim' diyerek, bir anda ortadan kaybolmasý üzerine aramaya çýkýldý. Gideceðini söylediði Fethiye'deki banka þubeleri ve yerler tek tek arandý. Þaban Yaþar'ýn cep telefonunu da evlatlarý ve yakýnlarý defalarca aradýlar. Cep telefonu çalmasýna raðmen cevap alýnamadý. Bunun üzerine eþi Gülfer Yaþar, oðlu ile birlikte Ölüdeniz Jandarmasý'na giderek eþinin hayatýndan endiþe ettiðini, biran önce bulunmasýný istedi. Hemen her yerde aranan, ancak ulaþýlamayan Þaban Yaþar'ýn otomobili Ölüdeniz Belediyesi Futbol Sahasý yakýnýnda görüldü. Þaban Yaþar 48 PN 659 plakalý otomobilinin arka koltuðunda hayatýný kaybetmiþ þekilde bulundu. Olaya Fethiye Cumhuriyet Savcýlýðý ve jandarma el koydu. Nöbetçi Cumhuriyet Savcýsý Turan Durgut ve Fethiye Ýlçe Jandarma Komutaný Binbaþý Faruk Akýncý ile olay yeri inceleme ve araþtýrma ekibi geniþ çaplý inceleme gerçekleþtirdi. Araç çevresine güvenlik þeridi çekilerek tedbir alýnýrken, olayý duyan ailesi ve turizmciler olay yerine koþtular. Yapýlan incelemede Turizmci Þaban Yaþar'ýn kendi, ruhsatlý tabancasý ile alnýndan tek kurþunla canýna kýydýðý

PAZAR HARÝÇ GÜNLÜK ÇIKAN SÝYASÝ GAZETE

YEREL SÜRELÝ YAYIN

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ BULUT YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Sýdýka (Zeybek) KÖLEMEN MUHABÝRLER : Mustafa TAÞKIN - Halil AKIN - Murat YALÇIN SPOR HAB. : Erdoðan CANKUÞ SAYFA EDÝTÖRÜ : Serpil CÜCEMEN BASKI: Uygun Matbaacýlýk Ýsmail YAVAÞ Sanayi Sitesi 254 Sk. No: 7 Fethiye/MUÐLA -Tel: 0542 806 78 32

Tel&Fax: 612 85 00 e-mail: info@gercekfethiye.com - fethiye@gercekfethiye.com

ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar (st/cm) : 8,40 TL Kongre Ýlanlarý : 30,00 TL Tüzük Ýlaný (A4 Sayfa) : 25,00 TL Zayi Ýlanlarý : 15.00 TL Reklamlar (st/cm) : 75 Krþ

ABONE ÜCRETLERÝ: Yýllýk : 110,00 TL 6 Aylýk : 55,00 TL 3 Aylýk : 30,00 TL Aylýk : 10,00 TL

Eski tarihli gazete: 1,00 TL Fiyatlara KDV dahil deðildir. KDV oraný abonelerde %1, reklamlarda %18’dir. Ýdari Büro: Atatürk Caddesi LÝKYA ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No: 306/ FETHÝYE Kuruluþ Tarihi: 3 Eylül 1993 Neþredilen yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Bu Gazete Basýn Ahlak Yasasýna, Ulusal çýkarlara ters haber yayýmlamamayý taahhüt eder.

< Fethiye'de turizmcinin þüpheli ölümü konuþuluyor. Ölüdeniz Beldesinin ilk otel sahiplerinden olan 58 yaþýndaki Þaban Yaþar Belden'in futbol sahasý yakýnýnda otomobilinin içinde tek kurþunla ölmüþ vaziyette bulundu.

sanýlýrken, araç içinde de boþ bir kovan bulundu. Þaban Yaþar'ýn cep telefonunda tam 152 cevapsýz aramada tespit edildi. Olay yerindeki inceleme ve araþtýrma sýrasýnda otomobil didik didik arandý. Bagajda bazý özel eþyalarý bulunan ve zaman zaman ava gittiði de öðrenilen Þaban Yaþar'ýn ruhsatlý av tüfeði de arabanýn bagajýnda çýktý.

Eþi Gülfer Yaþar'ýn yaný sýra 4 çocuðu da aðýtlar yakarken olay yerine gelenler olayla ilgili bilgi almaya çalýþtý. Otel, resturant ve cafe-barýn yaný sýra birde marketi bulunduðu öðrenilen Þaban Yaþar'ýn kýzý Nurgül Yaþar bagajda yapýlan inceleme ve araþtýrma sýrasýnda güvenliði atlatýp otomobilin arka koltuðunda cansýz bir þekilde yatan babasýna koþarak sarýldý.

Bu aný görenler duygu dolu anlar yaþarken Nurgül Yaþar, jandarma tarafýndan teskin edilerek güçlükle uzaklaþtýrýldý. Turizmci Þaban Yaþar'ýn cenazesi otomobilden alýnýp özel bir cenaze aracý ile Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Burada yapýlan ön incelemenin ardýndan daha geniþ çaplý inceleme ve araþtýrma için Muðla Adli Týp'a gönderildi.


PAZARTESÝ 8 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

10


PAZARTESÝ 8 TEMMUZ 2013

www.gercekfethiye.com

11

Kleopatra'nýn Turkuaz Güzelliðine Büyük Ýlgi Türkiye'nin ünlü adalarýndan biri olan, doðal ve arkeolojik Sit özelliðinin yanýnda yýlda yaklaþýk 100 bin kiþinin ziyaret ettiði Sedir Adasý (Kleopatra Adasý)'na ziyaretçi akýný yaþanýyor. Adada arkeoloji alanlarýný gezen ziyaretçiler, koruma altýndaki kumsalýn sahilinde denize giriyor, þezlonglarda güneþleniyor. Bodrum, Marmaris ve Akyaka beldesinden kalkan günlük tur teknelerinin yaný sýra, özel yat ve tekneler ile de ulaþýmýn saðlandýðý Sedir Adasý'nda yapýlan düzenlemeler sonrasý özellikle yabancý turistlerin uðrak mekâný oldu. Adaya giriþte yapýlan ahþap iskeleden TÜRSAB tarafýndan iþletilen giriþ kapýsýndan baþka giriþi bulunmayan Sedir Adasýnýn içindeki tüm yürüyüþ yollarý tren raylarýnda kullanýlan eski kalaslardan yapýlarak ziyaretçilerin toprak ile temasý önlenmiþ durumda. ZEYTÝN AÐAÇLARI GÖLGESÝNDEKÝ ANTÝK TÝYATRO Sedir Adasý'nýn giriþten uç noktasýna doðru hareket edildiðinde ahþap yürüyüþ yolundan antik tiyatroya ulaþýlýyor. Zeytin aðaçlarý gölgesinde kalan antik tiyatronun büyük bir bölümü hâla saðlam olarak dururken, 2500 kiþi kapasiteli tiyatronun sahne bölümü zamanla hasar görmüþ. Oturma sýralarý ile hâla saðlam duruyor. Tiyatro, Helenistik döneme ait olurken, Bizans döneminde de kullanýldýðý açýklandý. Sedir adasý tiyatrosunun bir baþka özelliði de Rodos Adasý'nýn karþý yakasýnda bilinen üç tiyatrodan biri olmasýdýr. KLEOPATRA KUMU KORUMA ALTINDA Kleopatra Plajý altýn sarýsý kumlarýyla tanýnýyor. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Sedir Adasýndaki nadir bulunan kumlarýn korunmasýna yönelik yaptýðý çalýþma sonrasý Sedir Adasý plajýnýn bir bölümü koruma altýna alýndý. Kumsalýn bulunduðu alan iple çevrilirken, kumsala girilmesi ve eþya býrakýlmasý

< Gökova Körfezi'nin ortasýnda yer alan altýn sarýsý kumsalý ile ünlü Sedir Adasý, tarihi kalýntýlarý ve turkuaz deniziyle her geçen gün ziyaretçi sayýsýný artýrýyor.

yasaklandý. Plaj giriþinde bir kulede bekleyen özel güvenlik çalýþaný, denizden çýkan vatandaþlarýn üzerlerinde taþýyabilecekleri kumlarýn temizlenmesi için duþ altýnda durulanarak çýkmalarýný saðlýyor. Plajýn adý da bir rivayete dayanýyor. Binlerce sene önce Antonius Sezar ve Kleopatra, birbirilerine âþýk olurlar ve evlenmeye karar verirler. Kendisiyle evlenmeyi kabul eden Kleopatra'ya hediye vermek isteyen Mýsýr Kralý Antonius, yaklaþýk 3 bin sene önce balayýný geçirmek üzere Kleopatra'yý götüreceði adaya, Mýsýr'dan 60 büyük gemiyle, çaplarý 1 milimetreden daha küçük ve her tanesi ayný büyüklükte olan kumlarý getirtir. Burada bulunan bu kristal kumlar; karbonatlý çamurun

bir çekirdek etrafýnda birikmesinden meydana gelmiþtir. KUMUN KORUNMASI ÖNEMLÝ Muðla Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, bölgede çok farklý bir ayrýcalýðý olan Sedir Adasý'na her geçen gün ziyaretçi sayýsýnýn arttýðýný söyledi. Geçen yýl 90 bin ziyaretçi sayýsýna ulaþan Sedir Adasý'na bu yýlýn 6 aylýk döneminde ziyaretçi sayýsýnýn 45 bin kiþiyi bulduðunu anlatan Özer, þöyle konuþtu: "Bu yýl geçen yýldan daha fazla bir ziyaretçi sayýsý yakalayacaðýmýzý umuyorum. Her yýl ziyaretçi sayýsýndaki artýþýn yaný sýra, memnuniyet sayýsý da artýyor. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Sedir Adasýnda çok önemli yatýrým ve çalýþmalar yapýyor. Her yýl oradaki tuvaletlerin iyileþtirilmesi, ziyaretin

kolaylaþtýrýlmasý, þezlonglarýn yenilenmesi anlamýnda çalýþma yaptýk. Bu yýl da traverslerin yenilenmesi ile ziyaretlerin daha kolay olmasý saðlandý. Sedir Adasýna ziyaretin yüksek olmasýnýn sebebi Kleopatra kumunun olmasý. Kumun çok özelliði ve tarihi bir yapýya sahip olmasýndan dolayý özel bir ilgi gösteriliyor. Bu ilginin hem yerli ve hem de yabancý turistler bakýmýndan dikkatli davranýlmasý, oradaki kuma gösterilen hassasiyetin ziyaretçiler tarafýndan da gösterilmesini istiyoruz. Çünkü o kumun korunmasý önemli. Biz her türlü kolaylýðý saðlarken, ziyaretçilerden de bu kolaylýklar çerçevesinde tarihe ve kültüre olan saygýlarý göstermesini bekliyoruz.”

DEVLETÝN YÜKÜNE OMUZ VERDÝLER Türkiye'de Eðitime % 100 Destek Kampanyasýnda ilk sýrada yer alan Muðla'da 92 ve 93'üncü okul protokolü imzalandý. 10 yýl önce baþlayan kampanya çerçevesinde Muðla'da bugüne kadar 1060 derslik protokolü yapýldýðý açýklanýrken, hayýrseverlerin katkýsýnýn da 113 milyon 575 bin TL olduðu açýklandý. Muðla'nýn Ula ilçesinde 5 derslikli Gürsel-Seyfi Çerçi Ýlkokulu protokolünü oðlu Fatih Çerçi imzalarken, 12 derslikli Hüseyin Ercan Ermaþ Anadolu Lisesi'nin protokolünü de Kemal Ercan imzaladý. Okul protokol törenine Vali Mustafa Hakan Güvençer, Ula Kaymakamý Erol Karaömeroðlu, Ula Belediye Baþkaný Nadi Þenkal, Ýl Milli Eðitim Müdürü Zekeriya Çýnar, Ula Ýlçe Milli eðitim Müdürü Rafet Zaifoðlu ve hayýrseverler adýna protokolü imzalayan Kemal Ercan ve Fatih Çerçi katýldý. ULA'YI EÐÝTÝM ÜSSÜ YAPACAÐIZ Protokol töreninde konuþan Ula Kaymakamý Erol Karaömeroðlu, Ula'nýn geçmiþinde eðitimde parlak dönem yaþadýðýný belirterek, “1980 sonrasý ilkokul ve lise az olmasý nedeniyle ilçe gençleri okumak ilçe dýþýna gitmiþ. Ula'da göreve baþladýktan sonra Ula'yý eðitim üssü yapmak için yerel yönetimler ile kollarý sývadýk. Bugün protokolü yapýlacak olan okullarýmýz ile birlikte önemli mesafe almýþ

< Muðla'da eðitime % 100 destek kampanyasý çerçevesinde 92 ve 93'üncü protokol imzalandý. Ula ilçesinden iki hayýrsever 5 ve 12 derslikli okul için Vali Mustafa Hakan Güvençer ile protokol imzaladý.

olacaðýz” dedi. DEVLETÝN YÜKÜNE OMUZ VERDÝNÝZ Muðla Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise hayýrseverlerin devletin yüküne bizzat omuz

verdiklerini belirterek, “Benim göreve baþlamamýn ilk ayýnda böylesine müstesna bir protokole imza atmam nedeniyle inþallah devamý gelecektir. Hayýrsever vatandaþlarýmýz bir nevi

devletimizin omzundaki yüke omuz veriyorlar” dedi. EÐÝTÝME 113 MÝLYON TL HAYIRSEVER KATKISI 2003 yýlýnda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan, "Eðitim toprakta tohum, buðdayda baþak, hamurda maya gibidir" diyerek startýný verdiði kampanya çerçevesinde Muðla'da 10 yýl içinde 94 protokol imzalandý. 1060 derslik, 2 kapalý spor salonu ve 3 lojman hayýrseverler tarafýndan yapýlýrken, 1060 derslikten 871'i tamamlandý. 189 dersliðin inþaatý da devam ediyor. Hayýrseverler tarafýndan eðitime % 100 destek kampanyasý kapsamýnda bugüne kadar 113 milyon 575 bin TL katký saðlandý.


12 OYUNCU GÖNDERÝLDÝ < Bu yýl PTT 1. Ligde mücadele edecek Fethiyespor Avrupa'da oynayan yabancý uyruklu oyuncularýn yaný sýra yerli gurbetçilerini deneme sürecini tamamladý.

FETHÝYESPOR'UN BEKLEDÝÐÝ SANTRAFOR “ALEX” GELDÝ PTT 1.ligin yeni ekibi Fethiyespor'un Gana'dan beklediði santrafor Alex Fethiye'ye gelerek doðruca antrenmana katýldý. Gana 2. liginde gol kralý olduðu öðrenilen Alex, Fethiyespor'la antrenmana çýktý. Fethiyespor'a tavsiye edilen oyuncu önce düz koþu yaptý ardýndan çift kale antrenman maçýnda yer aldý. Oldukça yorgun olmasýna raðmen yinede göz dolduran futbolcu tribünlerinde ilgisini çekti. Antrenmaný Fethiyespor baþkaný Ýsmail Öztürk ve bazý yöneticiler birlikte izlerken Fethiyespor'un kaleci arayýþlarý da sürüyor. Lacivert-beyazlýlar Gençler Birliði kalecisi Özkan, Antalyaspor Kalecisi N.Djock ve Adanademirspor'dan Ramazan Kurþunlu ile görüþmelerini sürdürdüðü öðrenildi. Kaleci Ozan Öztürk ile Ömer Sepici'nin

ayrýlmasýnýn ardýndan amatör takýmdan Ersin Akdeniz'in yaný sýra Serkan, Yüksel ve Ýlker'i de A takýma alarak idmanlara çýkarmaya baþladý. Fethiyespor'un son antrenmanýnda geçen yýlki kadrodan Onur Okan, Sabri Turgut ve Uður Aktaþ çok formda gözüktüler.

Fethiye'ye davet edilen ve denemeye alýnan 50'ye yakýn Futbolcudan sadece 4'ü profesyonel kadro ile deneme sürecini sürdürüyor. Fethiyespor'un dün akþam yapýlan antrenmanýndan sonra baþkan Ýsmail Öztürk ve teknik kadro yabancý uyruklu ve gurbetçi 12 oyuncuyu daha “teþekkür ederek” gönderdi. Fethiye Þehir Stadý'nda Baþkan Ýsmail Öztürk ve Transfer Komitesi Üyeleri Okan Uysal ve Özkan Gümüþ'ün yaný sýra Teknik Direktör Mustafa Ceviz, son kararlarýný çift kale antrenman maçý sonrasý verdi. Ýngiliz Uyruklu Mc Gratth'ýn yaný sýra geçen yýl Göztepe'de de oynayan Paulo Dinarte'nin de bulunduðu 12 yabancý uyruklu ile yollar ayrýldý. Fethiyespor Kamerunlu stoper Etoga, Forvet Oyuncusu Fransýz Amor Salim, Kamerunlu olan ve Fransa'da top koþturan kanat oyuncusu Ravi ve orta saha oyuncusu Fil Diþi Sahili'nden Djedje Joel Freddy'yi profesyonel kadro ile denemeyi sürdürmeye karar verdi. Fethiyesporlu taraftarlarýnda izlediði son çift kale maç sýrasýnda ortaya konulan sert futbol dikkat

çekti. Fethiyespor'un yarýn yapacaðý antrenmana Gana'da 2. ligde gol kralý

olan bir santraforun daha katýlmasý bekleniyor.

gerçek fethiye  

8 temmuz 2013 gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you