Page 1

PERÞEMBE 4 NÝSAN 2013

YIL:19 - SAYI: 4292

OKUL ÝKÝ SATTE KÜL OLDU

FÝYATI: 50 Kuruþ

DOMATES FÝDANI SÖKÜLEREK, ÝMHA EDÝLDÝ < Fethiye'nin Karagedik Mahallesi'nde 2,5 dönümlük alana bir firmadan aldýðý 8 bin adet domates fidanýný diken ve hastalýklý çýkmasýna raðmen baþvurduðu ilgili firma yetkililerinin ilgilenmemesi üzerine sera içersinde eylem de yapan 25 yýllýk üretici Yýlmaz Duran (50) firma aleyhine Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtý. Erdoðan CANKUÞ S.4’de

= Fethiye'de prefabrik binalardan oluþmuþ lisenin ek binasýnda öðrencilerin derste bulunduðu sýrada çýkan yangýn itfaiye ve yangýn söndürme ekiplerin iki saatlik çalýþmasýyla söndürüldü. Fethiye'nin Karaçulha Beldesindeki Karaçulha Çok Programlý Lisesi ek binasýnda saat 13.15 sýralarýnda spor odasý elektrik panosunda çýkan yangýn, Mustafa TAÞKIN S.2’de rüzgarýn da etkisiyle kýsa sürede binanýn tamamýný sardý.

HUZUREVÝNDE SÜRPRÝZ DOÐUM GÜNÜ SÜRPRÝZ < Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde birçok oyuna yönetmenlik yapan Fethiye Huzurevi'nde kalan Saip Þengel'e doðum günü sürpriz yapýldý. M.YALÇIN S.9’da

ASKERÝ TÖRENLE UÐURLANDI

< Bir süredir Fethiye'de yaþayan Emekli Deniz Kýdemli Baþçavuþ Ertan Alpuðan, beyin kanamasý sonucu 76 yaþýnda vefat etti. Ertan Alpuðan'ýn cenazesi askeri törenle topraða verildi. E.CANKUÞ S.4’de


PERÞEMBE 4 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

baþkalarýný ikna kabiliyetim çok kuvvetliymiþ. Aslýnda iþin gerçeði bu deðil, savunduðunuz fikir doðru deðilse ne kadar uðraþýrsanýz uðraþýn yine baþkalarýný kesin olarak etkileyemezsiniz. Belli ki fikirlerim de doðruymuþ. Öte yandan arkadaþým adýna üzüldüm. Bu gidiþle býrakýn baþarýlý bir siyasetçi olmak, sýradan bir seçmen olarak bile deðer taþýmayacak. Bütün düþün sistemleri özünde bir Benim Fethiye siyasetinde umut vaat kýsým varsayýmlara dayanýr, sisteminiz eden genç bir arkadaþým var. Halen bir bunlar üzerine mantýksal bir biçimde partinin yönetici kadrosunda yer alýyor. kurgulanýr. Ama bu var sayýmlar yaþadýðýmýz Farklý partilerden olmamýza raðmen ara sýra dünyanýn gerçekleriyle uyuþmuyorsa siz bana ülke sorunlarý hakkýnda danýþýr, sisteminizi ne kadar saðlýklý kurarsanýz fikirlerini geliþtirmeye gayret ederdi. Baktým kurun bir yerde tökezlersiniz. Örneðin Ýslam son günlerde bana bir þeyler sormaz oldu, dininde imanýn altý þartý vardýr. Bunlar merak ettim. Neden diye sordum. Aldýðým Allah'ýn birliðine inanmak, peygamberlere cevap þu oldu “ Ben sana bir þey sorduðum inanmak, kutsal kitaplara inanmak, zaman sen ne yapýp kendi fikrinin meleklere inanmak, ahirete inanmak ve doðruluðuna beni inandýrýyorsun. Sana bir kadere inanmak þeklinde sýralanýr. Bütün þeyler sorup inancýmý kaybetmekten Ýslam dini bu temeller üzerine kendi korkuyorum”. kendisiyle çeliþmeyecek bir biçimde Kendi adýma sevindim. Demek ki kurulmuþtur. Kabul ettiði var sayýmlar

Ýman Mý? Akýl Mý?

gerçeðin özü olduðu için de tartýþmasýz bir þekilde varlýðýný sürdürmektedir. Matematik biliminden bir örnek verirsek, matematikte toplama iþleminin deðiþme özelliði vardýr. Yani bir toplama iþleminde sayýlarýn sýrasýný deðiþtirirseniz o iþlemin sonucu deðiþmez. Örneðin 4+6 = 6+4. Yine çarpma iþlemi de ayný var sayýma dayanýr yani 4x6=6x4. Diðer bütün matematik iþlemleri bu iki varsayýmdan türetilmiþtir. Önümüze bir kasa elma alýp bunlarý yere dökelim. Sonra rastgele iki veya daha çok bölüklere ayýralým. Saymaya nereden baþlarsak baþlayalým elmalarýn toplam sayýsý hep ayný kalýr. Yani var sayýmýnýz bir biçimde gerçeklikle uyumludur. Bazen yanlýþ bir þeye iman edersiniz. Yani var sayýmlarýnýz gerçek dýþýdýr. Bunu þairlerin, romancýlarýn, esrarkeþlerin yapmalarý bir bakýma akla uygundur ama ülke yöneticileri yapýnca iþler karýþýr. Ülkemizde yüz elli yýlý geçkin hüküm süren bir siyasi fikir akýmý var. Ýsmini ne koyarsak koyalým bunun temelinde Ýslam karþýtlýðý

yatar, yani bu ideolojinin varsayýmý Ýslamýn yanlýþ olduðu düþüncesine dayanýr. Onlara göre bu milletin baþýna gelen bütün kötülükler Ýslam dininden ve onun koyduðu prensiplere uyulmasýndan meydana gelmiþtir. Milletin refaha kavuþmasý için öncelikle bundan kurtulmasý gerekir. Þimdi siyasette temel hareket noktanýz ülkeyi Ýslam'dan kurtarmak olunca yaptýðýnýz þeyler kendi içinde tutarlýlýk kazanýr. Sýradan insana dehþet verici gibi gelen bir kýsým uygulamalarýnýzý kendi açýnýzdan bir kahramanlýk örneði gibi görebilirsiniz. Milletin size neden hiç itibar etmediðini anlayamaz, kapý kapý dolaþýyorlar, bu aptal milleti bir paket kahve ile kandýrýyorlar dersiniz. Elinize güç geçerse millete etmediðinizi koymazsýnýz. Tutuklamalar, iþkenceler ve hatta cinayetler. Bunlarý yaparken hiç piþmanlýk duymazsýnýz, çünkü varsayýmýnýza göre karþýnýzdakiler düþmandýr, düþmanla savaþýrken de bunlar

2

kaçýnýlmazdýr. Devran döner, yakalanýr, içeri düþersiniz. Ama orada da inancýnýzdan vaz geçmez “Bir çýkarsam, gösteririm ha” diye baðýrýp çaðýrýrsýnýz. Bir baþka iman klasiði de bölünme paranoyasýdýr. Bu paranoyanýn tarihten gelen haklý nedenleri olsa bile þuursuz bir þekilde iman ettiðiniz için gerçek düþmanla savaþýyorum zannederken aslýnda ona hizmet edersiniz. Ülkenizdeki etnik gruplarý yok sayarak herkesi bir kalýba sokmaya çalýþýrsýnýz. Bu yaptýklarýnýzýn karþýnýzdakilerde ayrý milliyetçilik bilinci geliþtirdiðini görünce de þaþkýna dönersiniz. Bu sýrada ülkenizin yabancý düþmanlarý sizi yanýltmak için sürekli hedef þaþýrtmakta olduklarý halde siz bunun farkýna varamaz, onlarýn kazdýðý çukura doðru yürürsünüz. Ýman tartýþýlmaz, dolayýsýyla böyleleriyle tartýþmak da insana zaman kaybettirir. Bunlarla karþýlaþýldýðýnda yapýlacak en doðru þey içinizden “Allah kalbinize huzur versin, doðru yolu göstersin” diye dua etmekten ibarettir.

OKUL ÝKÝ SATTE KÜL OLDU < Fethiye'de prefabrik binalardan oluþmuþ lisenin ek binasýnda öðrencilerin derste bulunduðu sýrada çýkan yangýn itfaiye ve yangýn söndürme ekiplerin iki saatlik çalýþmasýyla söndürüldü. Fethiye'nin Karaçulha Beldesindeki Karaçulha Çok Programlý Lisesi ek binasýnda saat 13.15 sýralarýnda spor odasý elektrik panosunda çýkan yangýn, rüzgarýn da etkisiyle kýsa sürede binanýn tamamýný sardý. Yangýna Fethiye, Çamköy ve Karaçulha Belediyeleri Ýtfaiye Ekipleri ile Fethiye Orman Ýþletme Müdürlüðü'ne baðlý ekipler müdahale etti. Bu sýrada okuldaki öðrenciler, sýnýflarýndan panik içinde dýþarýya kaçarken, okulda büyük bir panik yaþandý. Yangýn, ekiplerin yaklaþýk 2 saatlik çalýþmasý sonucunda söndürülebildi. Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yüksel Gültekin, Karaçulha Belediye Baþkaný Yusuf Çaylý, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan ve çok sayýda yetkili yangýný duyunca okula koþtu. Bu arada dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine ayran ikram edildi. Yangýna müdahale sýrasýnda bir vatandaþ da yüzüne bir cismin çarpmasý sonucu yaralandý. Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk, okulda meydana gelen yangýn nedeniyle derslere iki gün ara verildiðini bildirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk yaptýðý açýklamada, binanýn yanýnda bulunan elektrik panosunun kýsa devre yapmasý sonucu çýktýðýný tahmin ettikleri yangýnda okulun ek binasýnýn kullanýlamaz hale

geldiðini, derslere iki gün ara verildiðini söyledi. Ýtfaiye ve orman ekiplerinin hýzlý bir þekilde yangýna müdahale ederek kontrol altýna aldýðýný anlatan Çalýk, "Okulda toplam 874 öðrenci öðrenim görüyor ama yangýn çýkan ek binada kaç öðrenci vardý bilemiyoruz. Yangýn çýkar çýkmaz okul yöneticileri öðrencileri tahliye etmiþ. Bina

prefabrike olduðu için hemen alev almýþ, rüzgarýn etkisiyle de büyümüþ. Çok þükür yangýnda öðretmen ya da öðrencilerimizden yaralanan yok. Bu da bizi mutlu etti" dedi. Okul öðrencileri, okulun diðer binasýnda ders gördükleri sýrada ek binada duman çýktýðýný gördüklerini ve öðretmenlerine haber verdiklerini, yangýn sýrasýnda panik yaþadýklarýný

söylediler. Öðretmenleri ve arkadaþlarýyla yangýn çýkan ek binadaki sýnýflarý gezerek öðrencilerin tahliye olmasýna yardýmcý olduklarýný ifade eden bazý öðrenciler, "Yangýn çok kýsa sürede büyüdü. Bazý arkadaþlarýmýz paniðe kapýlarak binayý camlardan atlayarak terk etti. Okulumuz yandýðý için çok üzgünüz" diye konuþtu.


PERÞEMBE 4 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

3


PERÞEMBE 4 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

4

YAMAÇ PARAÞÜTÜ PÝLOTU CANINA KIYDI ÝKÝNCÝ EL PAZARINA YÝNE YOÐUN ÝLGÝ OLDU Fethiye'de her ayýn Çarþamba günü kurulan ikinci el pazarýnda yine yoðunluk yaþandý. Fethiye Belediye Zabýta Müdürlüðü organizesinde kurulan ikinci el eþya

pazarýnda bu hafta 206 stant açýldý. Vatandaþlarýn kullandýklarý ve pek çoðunu çöpe atacaklarý ancak hala kullanýlabilecek haldeki eþyalarý çok düþük ücretle

Fethiye'de yaþayan ve tandem uçuþlar yapan yamaç paraþütü pilotu Eser Bektaþ, girdiði bunalýmdan kurtulamayýnca evin salonundaki barfiks çubuðuna iple kendini asarak canýna kýydý. Olay Fethiye'nin Patlangýç Mahallesi 370 Sokak No:10'daki evde meydana geldi. Dört yýldýr birlikte yaþadýðý kýz arkadaþý B.Y.'nin çýðlýklarý üzerine olay yerine gelen Fethiye Emniyet Müdürlüðü Polis Ekipleri, yamaç paraþütü pilotu Eser Bektaþ'ý evin salonundaki barfiks çubuðunda iple asýlý vaziyette buldu. Olaya Fethiye Cumhuriyet Savcýlýðý ile Emniyet Müdürlüðü Polis Ekipleri el koydu. Yamaç paraþütü pilotu Eser Bektaþ'ýn kýz arkadaþý B.Y.'nin verdiði bilgilere göre; “Eser Bektaþ borçlarýný ödeyemedi. Maddi sýkýntý çekiyordu. Yamaç paraþütü tandem uçuþ eðitmeni belgesi sahibi olabilmek için girdiði eðitimleri baþaramayýnca yaklaþýk 2 aydýr bunalýmdaydý. Sýk sýk intihar edeceðini söylüyordu ama inanamadým. Bana inandýrýcý gelmedi. Böyle bir þey yapacaðýný beklemiyordum” dediði öðrenildi.

< Borçlarýný ödeyemediði ve tandem uçuþ eðitim belgesi hedefine ulaþamadýðýný iddia eden yamaç paraþütü pilotu, Eser Bektaþ (30) kýz arkadaþýný odaya kapattýktan sonra girdiði bunalýmdan kurtulamayýnca evin salonunda iple asarak canýna kýydý.

Psikolojik rahatsýzlýðý nedeniyle ilaç da kullanan Eser Baktaþ olay gecesi kýz arkadaþý B.Y. ile kendisini teselli etmek istedi. Ancak B.Y.'yi odaya kilitleyip, salona geçerek barfiks demirine kendini

asarak canýna kýydý. Fethiye Cumhuriyet Savcýsý ve olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme ve araþtýrmasýnýn ardýndan yamaç paraþütü pilotunun cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý.

Olayý duyan yamaç paraþütü pilotlarý büyük bir üzüntüye boðulurken, Eser Bektaþ'ýn cenazesi geniþ çaplý inceleme ve araþtýrma için Muðla Adli Týp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.

DOMATES FÝDANI SÖKÜLEREK, ÝMHA EDÝLDÝ satabildikleri ikinci el eþya pazarýnda ihtiyaç sahipleri çok düþük ücretle ihtiyaçlarý olan eþyalarýn sahibi olabiliyor. Bazý sivil toplum kuruluþlarýnda eðitim bursu verdikleri öðrencilere destek amacýyla stant açtýklarý ikinci el eþya pazarýnda giysilerden mutfak ve özel eþyalara kadar pek çok çeþitte ikinci el eþyanýn satýþý yapýlýyor.

Serada yapýlan keþfin ardýndan Ýlçe Tarým Müdürlüðü Yetkilileri, aldýklarý numuneleri Antalya ve Ýzmir Bornova'da laboratuarlara göndermiþti. Tam 8 bin adet domates fidanýna gözü gibi bakmalarýna raðmen hastalýklý fide verilmesi nedeniyle domatesin toplam 2,5 TL olduðu bir dönemde yaklaþýk 45 bin TL'lik zarara uðrayan Yýlmaz Duran, her iki laboratuardan mahkemenin beklediði analiz raporu gelmeyince hastalýklý domates fidelerini sökememiþti. Hastalýðýn çevredeki seralara yayýlmamasý için fideleri Ýlçe Tarým Müdürlüðü ve mahkemenin verdiði izinle söken Yýlmaz Duran traktörlere yükleyip, yakarak imha etti. Yýlmaz Duran, “Bu fideleri tam 100 gündür iyileþtirmeye çalýþýyorum. Danýþmadýðým ziraat mühendisi ve yetkili kalmadý. Hakim ve Ýlçe Tarým Müdürlüðü Yetkililerinin tuttuðu raporun ardýndan 8 bin adet fideyi sökerek, imha ediyoruz. Þu anda 45-50 bin TL zararým var. Hastalýktan dolayý da 18 bin TL

< Fethiye'nin Karagedik Mahallesi'nde 2,5 dönümlük alana bir firmadan aldýðý 8 bin adet domates fidanýný diken ve hastalýklý çýkmasýna raðmen baþvurduðu ilgili firma yetkililerinin ilgilenmemesi üzerine sera içersinde eylem de yapan 25 yýllýk üretici Yýlmaz Duran (50) firma aleyhine Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtý.

masraf ettim. Borçlarýma icra gelecek. Fide aldýðým firma aleyhine tazminat davasý açacaðým. Þu anda

Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtým. Analiz raporunu bekliyoruz. Biz çiftçiler varsa Tarým Bakaný da

var. Tarým Bakanýmýz böyle çiftçiyi aldatan, oyalayan fide yetiþtiricilerini mutlaka kapatmalýdýr” dedi.


PERÞEMBE 4 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

5


PERÞEMBE 4 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

ASKERÝ TÖRENLE UÐURLANDI

AK PARTÝ'DEN AÝLE ÝÇÝ ÝLETÝÞÝM KONFERANSI! < Boþanma oranlarýnda ön sýralarda bulunan Muðla'da aile içi iletiþime dikkat çekmek isteyen AK Parti Fethiye Ýlçe kadýn Kollarý, yazar ve iletiþim uzmaný Fatih Akbaba'nýn konuþmacý olarak katýlacaðý bir konferans düzenliyor Türkiye'de her geçen artan boþanma oranlarý ülkeyi mutsuz bir topluma doðru sürüklemekte. Bir yandan teknoloji, bir yandan sosyal medya… Birebir iletiþimi ve bunun sonucundan da insanlar arasýndaki sevgiyi ve saygýyý azaltmýþ durumda. Hal böyle olunca da boþanma baþta olmak üzere pek çok toplumsal sorun da hayatýmýzda daha fazla yer edinmeye baþladý. Muðla'nýn da içinde bulunduðu Ege Bölgesi'nde ise bu boþanma konusu Türkiye genelinde en üst seviyede bulunuyor. Konuya dikkat çekmek isteyen AK Parti Fethiye Ýlçe Kadýn Kollarý da bir dönem baþbakanlýk basýn müþavirliði ve BM Dünya Saðlýk Örgütü'nde de görev almýþ bir ismi; iletiþim uzmaný yazar Fatih Akbaba'yý Fethiyeliler ile buluþturacak. Baþucu Denemeleri, Huzurlu Aile Formülleri ve Ýletiþim Ailede Baþlar isimli eserler bulunan ülkenin deðiþik noktalarýnda yüzlerce konferans ve söyleþi düzenleyen Akbaba, 05 Nisan Cuma akþamý saat 19:30'da Özel Þehit Fethi Bey Ýlkokulu Konferans Salonu'nda 'Ýletiþim Ailede Baþlar' konulu konferansýyla mutlu aile yapýsýna dikkat çekecek. Katýlýmýn ücretsiz olduðunu hatýrlatan AK Parti Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Ferzan Çakal, tüm Fethiye halkýný bu konferansa davet etti.

Fethiye AKUT Üyesi ve Profesyonel Dalgýç Turgut Alpuðan'ýn babasý olan evli 3 çocuk babasý Ertan Alpuðan'ýn Fethiye Yeni Camii'ndeki cenaze törenine Fethiye'deki denizciler ve AKUT üyeleri de katýldý. Ertan Alpuðan'ýn Türk Bayraðýna sarýlý tabutunu askerler taþýdý. Bir süredir Fethiye'de eþi ve çocuklarý ile birlikte yaþamakta olan Emekli Deniz Kýdemli Baþçavuþu Ertan Alpuðan'ýn tam 46 yýl Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmeti bulunduðu öðrenilirken, eþi ile birlikte Fethiye'ye gelirken otobüste geçirdiði beyin kanamasý sonucu kaldýrýldýðý hastanede tedavi görürken, hayatýný kaybettiði öðrenildi. Fethiye Müftüsü Oðuzhan Kadýoðlu'nun cenaze namazýný kýldýrdýðý Ertan Alpuðan'ýn cenaze namazýna Fethiye Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Yýlmaz Cesur'un yaný sýra, ailesi, yakýnlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Ertan Alpuðan Çatalarýk Mezarlýðý'nda dualarla topraða verildi. Cenaze namazýna bazý kadýnlarýn da katýldýðý öðrenildi. KÝMSESÝZ HUZUREVÝ SAKÝNÝ DE BELEDÝYE GÖREVLÝLERÝ TARAFINDAN TOPRAÐA VERÝLDÝ Bu arada Fethiye Merkez Yeni

< Bir süredir Fethiye'de yaþayan Emekli Deniz Kýdemli Baþçavuþ Ertan Alpuðan, beyin kanamasý sonucu 76 yaþýnda vefat etti. Ertan Alpuðan'ýn cenazesi askeri törenle topraða verildi.

Camii'nde Fethiye Huzurevi'nde konaklarken, hayatýný kaybeden Hüsmen Gümüþ (75) isimli þahsýn

www.atlantiktel.com Estetiktir

6

Dayanýklýdýr

Fikret KOYUNCU 0532 785 12 25

Tel Örgü, Demir Doðrama, Arsa Çevreleme, Beton Direk

Kolay monte edilir

Kolay Taþýnýr

Uzun Ömürlüdür

Panel Çit, Jiletli Tel, Dikenli Tel, Ýnþaat, Peyzaj, Bahçe

Adres: Gökalan Mevkii Çevre Yolu Çalýca-FETHÝYE

Tel: 0252 646 44 04

cenaze namazýný da Müftü Oðuzhan Kadýoðlu kýldýrdý. Hiçbir yakýný bulunmayan Hüsmen Gümüþ'ün

cenazesi Çatalarýk Mezarlýðý'nda Fethiye Belediyesi görevlileri tarafýndan dualarla defnedildi.


PERÞEMBE 4 NÝSAN 2013

GERÇEK FETHÝYE SERÝ ÝLANLAR 0252

612 85 00

ELEMAN ÝLANI Ölüdeniz’deki otelimizde çalýþtýrýlmak üzere iyi derecede Ýngilizce bilen bay resepsiyon görevlisi, garson, komi, barmen ve barboy aranmaktadýr.

Müracaat telefon:

0252 617 00 13

ELEMAN ÝLANI Hisarönü'nde bulunan 5 Yýldýzlý Green Forest Tatil Köyü'nde çalýþacak tecrübeli meydan ve kat görevlisi alýnacaktýr…

Baþvurular için bize ulaþýnýz... 0 530 690 97 07 : 0 252 616 70 01

Gsm: Tel

ELEMAN ÝLANI Hisarönü’ndeki Sea Breeze Hotel de çalýþtýrýlmak üzere aþaðýdaki özelliklerde elemen alýnacaktýr. *Resepsiyonist, Gececi Teknik, Gece Bekçisi, Aþçý Yardýmcýsý, Aþçý yamaðý.

www.gercekfethiye.com

7

IÞIK TABAN, “YEREL YÖNETÝMLERDE DAHA ÇOK KADIN GÖREV ALMALIDIR” < Türk Kadýnlar Birliði Fethiye Þube Baþkaný Iþýk Taban yaptýðý açýklamada; “Yerel yönetimler verdikleri hizmetler açýsýndan kadýnýn en çok temsil edilmesi gereken kurumlardýr” dedi.

Türk Kadýnlar Birliði Fethiye Þube Baþkaný Iþýk Taban yaptýðý açýklamada; “Kadýn örgütleri yaygýn olarak 5 Aralýk tarihi'ni, Türkiye de kadýn haklarý kazanýmlarý açýsýndan milat olarak kabul eder. Bilindiði gibi, 5 Aralýk 1934,Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu M.Kemal Atatürk'ün Çaðdaþ Türkiye'nin, kadýn ve erkeðin omuzlarýnda eþit olarak paylaþtýrýlan görev ve sorumluluklarla inþa edilebileceði inancý ile baþlattýðý deðiþim sürecinde Türk Kadýnýnýn seçme ve seçilme hakkýný kazandýðý tarihtir. Ancak, Türk Kadýnlarý, Türkiye Büyük Millet Meclis'inde ki temsil hakkýndan daha önce 3 Nisan 1930'da belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkýný kazanmýþtý” diyerek, “Yani; tam 83 yýl önce Peki; bu gün yerel yönetimlerde kadýn'ýn temsil'i hangi durumdadýr? Türkiye Büyük Millet Meclis'inde 2011 seçimleri ile % 14'lere çýkmýþ olmasýný sevindirici bulduðumuz kadýn temsil oraný; Belediye meclislerinde ve il genel meclislerinde % 2'lerde belediye baþkanlýklarýnda ise % 0,5'lerdedir. Yani 2950 belediye'nin sadece 26'sý kadýn

belediye baþkaný tarafýndan yönetilmektedir. Oysa; yerel yönetimler verdikleri hizmetler açýsýndan kadýn'ýn en çok temsil edilmesi gereken kurumlardýr” dedi.

“Görev tanýmlarý, 2005 tarihinde deðiþen 5393 sayýlý Yeni Belediye Kanunu önceki 1580 Sayýlý Belediye Kanunu'na göre daha çok insan odaklý hale geldi, yani daha çok sosyal belediyeciliðe yaklaþtý.Bir þeyler deðiþti ama bir þey deðiþmedi; o da önceki yasada da yeni yasada da belediyelerin, kent rantý adýyla bilinen ve ebedi iktidarý da satýn alan finansmaný yaratma ve paylaþtýrma yetkileri aynen korundu” diyen Iþýk Taban, “Þehirler duyulan sonsuz sevdalarýn nedeni olan bu muhteþem cazibe'nin en verimli ayaðý olan imar rant'ý icraatlarýnýn koruma kurumlarý nedeni ile zaman zaman zorlanarak sürdürülmesi sýkýntýlý olsa da; erkek egemen toplumun kendi arasýnda kolayca organize olan düzeni içinde geçici zorluklarýn düzenin bilinen kurgusu içinde aþýlmasý mümkün olmaktadýr. Yerel yönetimlerin, yazýlý bütçeleri kadar kent rantý ile oluþturduklarý ve geniþ bir yelpazeyi kapsayan gücü de etkindir. Bu gücün; tamamen þehirlere dönmesi ve þehir paydaþlarý arasýnda eþit paylaþtýrýlmasý için kurulu, organize

KÜÇÜK BÝLÝM ADAMLARI DENEYLERÝNÝ SERGÝLEDÝLER Anasýnýfý öðrencileri Fen Bilimleri öðretmenleriyle öðrendikleri ve yaptýklarý deneyleri okul salonunda sergilediler. Özel Fethiye Ýlköðretim Okulu Fen Bilimleri Öðretmenleri anasýnýflarýna yýllardýr deneyler yaptýrýp, deðiþik belgeseller seyrettiriyorlar. Bunlarý yaparken de temel amaçlarýnýn öðrencilerin yaþamý yaþayarak, deneyerek, öðrenmeleri, bu dünyayý paylaþtýðýmýz diðer canlýlarý tanýmalarý ve her þeyden önemlisi saygýlý birer fert olmalarýný saðlamaktýr. Ayrýca Fen Bilimleri öðretmenleri deneyleri yaparken onlarýn

M ü r a c a a t l a r þ a h s e n v e y a 0 2 5 2 6 1 6 7 7 1 4 1 5 n u m a r a l ý t e l e f o n a y a p ý l a b i l i r .

dilinden konuþmayý öðrendik ve her seferinde onlarýn minik bedenlerindeki büyük heyecaný mutlulukla izlediklerini belirttiler. Yapýlan tüm çalýþmalarý görmeleri ve yaþanan bu mutluluða ortak olmalarý için de velilerini okula davet ettiklerini söylediler. Minik bilim insanlarý, yanardað patlattýlar, böcek ve bakterileri tanýdýlar, mavi karanfili yaptýlar. Ayrýca kokarcanýn evini nasýl koruduðunu, hortumu yýlan sanan kurbaðayý, kurbaðanýn yavrularýný korumak için yaptýklarýný velilerimize izlettiler.

düzenin bozulmasý gerekir. Bu arýzalý sürecin deðiþmesi hiç deðilse azaltýlabilmesi için yerel yönetimlerin söz ve karar mekanizmalarýnda görev alacak kadýnlarýn sayýsý kadar temsil'e aday kadýnlarýn birikimlerinin de yeterli olmasý çok önemlidir” diyerek, “Bu durum; Genel kabul görmüþ, yazýlý olmayan ve farklý siyasi görüþlerden olmalarýna raðmen kolayca organize olan Siyaset Baronlarý'nýn kestikleri 'Racon'lara uygun mudur? Elbette deðildir; Tam da bu nedenle, yaþadýklarý kent'e sahip çýkmak zorunda olan herkes bu alýþýlmýþ tekrarlarýn yeni versiyonlarýný 2014 yýlýnda yapýlacak olan yerel seçimlerde görmemek için yakýn olduklarý siyasi partilere baský unsuru oluþturmalýdýrlar. Siyasi partilerin kadýn kollarý ile kadýn STK larýnýn bu konuda ayrýca bir tarihi sorumluluklarý vardýr. Büyükþehir yapýlanmalarý ile þehirler üzerinden yeniden kurulacak hesaplarýn büyüklüðü ve çeþitliliði ortadadýr. Bu nedenle de; Bu hesaplara daha çok kadýn'ýn müdahil olmasý þehirlerin kaderlerinin belirlenmesinde çok önemlidir” diye konuþtu.


PERÞEMBE 4 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

8


PERÞEMBE 4 NÝSAN 2013

HÝKAYEDEN ÇIKARILAMAYAN DERSLER Hikâyeleri bilirsiniz. Çoðunda çok önemli nasihatler gizlidir. Önemli bir mesaj vermektedir. Okuduktan sonra üzerinde düþünmek gerekir. Ýnternette dolaþan bir hikâye var son günlerde. Horoz ve Tilkiye ait. Amerikan istihbarat okullarýnda derslerde anlatýldýðý iddia ediliyor. Ýnternette paylaþan birisi hikâyenin sonunda dört soru soruyor. Önce buyurun birlikte okuyalým. “Dershanede hocayý beklerken ýþýklar kapanýyor ve bir çizgi film gösterilmeye baþlanýyor. Filmin adý “Küçük Tavuk”. Bir kümes var. Kümeste birçok tavuk ile genç ve küçük horozlar, bir de kümesin yaþlý ve büyük horozu bulunuyor. Kümesin etrafýnda da bir tilki dolaþýyor. Yaþlý ve büyük horoz, tilki içeri girmesin diye kümesin kapýsýný sýký sýkýya kapatmýþ, tavuklarý dýþarý býrakmýyor. Tabii dýþarý çýkamadýklarý için doðru dürüst yemlenemeyen tavuklar da zayýf ve küçük tavuklar. Yaþlý ve büyük horoz ise dýþarý býrakmadýðý tavuklara ölmeyecek kadar mýsýr tanesi daðýtarak yaþamalarýný saðlýyor. Kümese giremeyen tilki bunun üzerine kümesin tellerinde küçük bir delik açarak küçük ve genç bir horoza sesleniyor ve ona biraz mýsýr veriyor. Mýsýrý yiyen küçük ve genç horoz her gün gelip tilkiden mýsýr alýyor. Bir süre sonra tilki küçük ve genç horoza tek baþýna yiyebileceðinden fazla mýsýr verince genç horoz hem kendisi yiyor hem de diðer tavuklara mýsýr daðýtýyor. Böylece yavaþ yavaþ yaþlý ve büyük horozun kümesteki gücü kýrýlýyor. Horozun etrafýndaki tavuklar azalmaya baþlýyorlar. Belli bir zaman sonra iyice popüler olan genç ve artýk irileþmiþ horozun etrafýnda ise

www.gercekfethiye.com

tavuklar toplanýyor. Bu aþamada tilki kümesin kapýsýnýn önüne mýsýr býrakýyor. Kümeste bir tartýþma çýkýyor. Kapýyý açalým mý açmayalým mý diye. Sonunda korkarak kapýyý açýyorlar ve kafalarýný dýþarý uzatýp yemlenip hemen geri çekiyorlar. Bir süre böyle devam ediyor. Hiçbir þey olmuyor. Kümesteki tavuklar rahatlýyor. Korkularý azalýyor. Nihayet bir gece tilki kümesin önündeki avluya mýsýr döküyor. Artýk korkusuz olan tavuklar genç ve artýk güçlü horozun öncülüðünde dýþarý çýkýyor ve rahat rahat yemleniyorlar. Kümesteki her tavuk semiriyor. Tilki bir süre sonra gece kümesin kapýsýndan kendi maðarasýna kadar mýsýr tanelerini döküyor. Sabah kümesten çýkan ve korkusuzca yemlenen tavuklar yemlene yemlene maðaraya kadar gidiyorlar. Sonra maðaraya giriyorlar. Onlarý içeride bekleyen tilki bütün kümes maðaraya girince maðaranýn kapýsýný kapatýyor. Çizgi film burada bitiyor. Iþýklar yanýyor. Ve dersin hocasý kürsüye çýkarak, “Ýþte üçüncü dünya ülkeleri böyle yönetilir” diyerek derse baþlayýp devam ediyor. Gelelim þimdi sorulara. Bir; kümes neresi? Ýki; yaþlý horozlar kimler? Üç; genç horoz kim ve þu anda neler yapýyor? Dört; tilki kim? Evet sorular bunlar. Cevaplarý elbette yazmayacaðým burada. Ama eminim ki, bu hikâyeyi birisine anlatýp bu sorularý sorsanýz, eðer hal ve gidiþattan memnun, tuzu kuru birisi ise; “adam sende, ne alakasý var? Görmüyor musun nerden nereye geldik!” diyecektir. Tartýþmaya bile gerek görmeyecektir. Ýçinde bulunduðu durumdan ve memleketin halinden þikâyetçi birisi ise; “kesinlikle doðru. Böyle olacaðý zaten belliydi” diyecektir. Derinlemesine konuya vakýf olmadan bildiðini okumaya devam edecektir. Her ikisinin de aþýrýlarýna denk gelirseniz, birisi hikâyeyi býrakýp sizi salt muhalefetlikle itham edecek, diðeri de kökünden sýfýra indirecektir her þeyi. Bir hikâyeyi yorumlarken bile böylesine birbirine zýt kutuplar oluþmuþ maalesef. Herkes durduðu yere göre okuyor hayatý. Ve, hatta artýk deðiþmez gerçekleri bile… Haftaya tekrar yeni konularla buluþuncaya kadar, saðlýklý ve huzurlu kalýn, hoþcakalýn.

KAYIP ARANIYOR ZAYÝ ÝLANI 48 HU 618 Honda Beat gri renk evin önünden çalýndý. Görenlerin

0535 2002 82 65 numaralý telefonu aramalarý rica olunur...

PAZAR HARÝÇ GÜNLÜK ÇIKAN SÝYASÝ GAZETE

YEREL SÜRELÝ YAYIN

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ BULUT YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Sýdýka (Zeybek) KÖLEMEN MUHABÝRLER : Mustafa TAÞKIN - Halil AKIN - Murat YALÇIN SPOR HAB. : Erdoðan CANKUÞ SAYFA EDÝTÖRÜ : Serpil CÜCEMEN BASKI: Uygun Matbaacýlýk Ýsmail YAVAÞ Sanayi Sitesi 254 Sk. No: 7 Fethiye/MUÐLA -Tel: 0542 806 78 32

Tel&Fax: 612 85 00 e-mail: info@gercekfethiye.com - fethiye@gercekfethiye.com

ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar (st/cm) : 8,40 TL Kongre Ýlanlarý : 30,00 TL Tüzük Ýlaný (A4 Sayfa) : 25,00 TL Zayi Ýlanlarý : 15.00 TL Reklamlar (st/cm) : 75 Krþ

ABONE ÜCRETLERÝ: Yýllýk : 110,00 TL 6 Aylýk : 55,00 TL 3 Aylýk : 30,00 TL Aylýk : 10,00 TL

Eski tarihli gazete: 1,00 TL Fiyatlara KDV dahil deðildir. KDV oraný abonelerde %1, reklamlarda %18’dir. Ýdari Büro: Atatürk Caddesi LÝKYA ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No: 306/ FETHÝYE Kuruluþ Tarihi: 3 Eylül 1993 Neþredilen yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Bu Gazete Basýn Ahlak Yasasýna, Ulusal çýkarlara ters haber yayýmlamamayý taahhüt eder.

Fethiye Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Durmuþ KIZILKAYA

9

HUZUREVÝNDE SÜRPRÝZ DOÐUM GÜNÜ SÜRPRÝZ < Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde birçok oyuna yönetmenlik yapan Fethiye Huzurevi'nde kalan Saip Þengel'e doðum günü sürpriz yapýldý. Son olarak Kapzýmal Cemile oyununu sahneye koyarak, baþarýlý bir oyun ortaya çýkaran Tiyatro Yönetmeni Saip Þengel'e doðum gününde Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi Tiyatro Ekibi tarafýndan sürpriz yapýldý. Saip Þengel'in arkadaþlarý huzurevinde odasýnýn önünde müzik enstrümanlarý ile doðum günü müziði çalmaya baþladýlar. Balkona çýkan Saip Þengel þaþkýnlýk geçirdi. Fethiye Aile ve Sosyal Politikalar Ýlçe Müdürü Ýsa Eseoðlu, Huzurevi Müdürü Adem Güngör, Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi Müdürü Muammer Þahin ve tiyatro ekibi, Saip Þengel ile müzik eþliðinde oyunlar oynayarak eðlenceli dakikalar yaþadýlar. Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi Müdürü Muammer Þahin “Bizim için Saip Hoca'nýn çok büyük önemi var. Bugün böyle bir sürpriz yapmak istedik” dedi. Büyük þaþkýnlýk yaþayan Saip Þengel ise “Bugüne kadar en doðru verdiðim kararlardan Doðum günü pastasý kesilirken, ayrýca tiyatro birisi Fethiye'ye gelmektir. Çok dostlar edindim. ekibinin yaptýðý taklitler ise huzurevi sakinlerini Hepsine ayrý ayrý teþekkür ederim” dedi. kahkahaya boðdu.


PERÞEMBE 4 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

10


PERÞEMBE 4 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

11

FETHÝYESPOR'A 3 GOLLE 3 PUAN Fethiyespor, kendi evinde oldukça kapalý, hafif rüzgarlý ve yaðmurlu bir havada oynadýðý karþýlaþmada her iki yarýda attýðý gollerle maçý 3-0 kazanýrken, puanýný 46'ya yükseltip, ligde ikinci sýraya yerleþti. Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, Garnizon Komutaný Jandarma Binbaþý Faruk Akýncý, FEthiyespor Baþkaný Ýsmail Öztürk maçý birlikte izlerlerken, Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan tedbir kararý kaldýrýlan Fethiyespor Tribün Lideri Murat Bayat ve üç arkadaþý taraftarlarýn baþýnda 90 dakika boyunca tezahüratta bulundu. Fethiyespor'da kart cezalýsý Türker, karþýlaþmada yer alamazken, Ünyespor'da da 7 oyuncunun yer almadýðý belirtildi. Karþýlaþma nedeniyle Fethiye'deki orta dereceli okullar ile liselerdeki öðrenciler, öðleden sonra karþýlaþmaya ilgi gösterince stad baþtan aþaðýya öðrencilerle doldu. Maçý 5 bin 350 kiþinin izlediði öðrenilirken, maça kýz öðrencilerin de büyük ilgi göstermesi dikkat çekti. Ligde bu sezon 12 golü bulunan Ekrem Sarýçam Ünyespor karþýsýnda fileleri 2 kez havalandýrdý ve gol sayýsýný 14'e yükseltti. Onur Okan da bu sezonki sekizinci golünü Ünyespor'a atmýþ oldu. Fethiyespor maça hýzlý baþladý. 9'uncu dakikada Necdet Kaba'nýn ortaladýðý topu, Murat Türkan kafa ile kaleye gönderdi. Top üstten dýþarýya gitti. 15'inci dakikada Emre Öztürk, ceza sahasý dýþýndan kaleye sert bir þut gönderdi. Savunmadan dönen top, Ekrem Sarýçam'ýn önüne düþtü. Ekrem, düzeltip topa yerden sert vurdu. Kaleci Armaðan topu aðlarda gördü. 1-0 19'uncu dakikada Cem Atan'ýn pasý ile buluþan Onur Okan topa sert vurdu. Top üst direkten geri döndü. 40'ýncý dakikada Samet Hasan, Mehmet'ten aldýðý topu, yaklaþýk 20 metre bomboþ durumda kaleye kadar götürdü. Fethiyespor savunmasýný arkasýna taktý. Kaleci Ozan'la karþý karþýya geldiði anda topa plaseyi çaktý. Ozan Öztürk, son anda topa müdahale ederek, mutlak golü önledi. 42'inci dakikada Ekrem'in pasý ile buluþan Murat Türkan, yakýndan vurdu. Kaleci Armaðan son anda topu tokatlayýp, kornere attý. 43'üncü dakikada Onur Okan'ýn frikikten kaleye gönderdiði sert vuruþu yine kaleci Armaðan son anda tokatlayýp, gole izin vermedi. 44'üncü dakikada Necdet'in pasý ile buluþan Emre, ceza sahasý içine girdiði anda sert vurdu. Armaðan uçarak topu dýþarýya çýkardý. Ýlk yarý Fethiyespor'un 1-0 üstünlüðü ile kapandý. Fethiyespor ikinci yarýya da hýzlý baþladý. 50'inci dakikada Emre'nin soldan ceza alanýna ortaladýðý topa Ekrem sert vurdu. Top direði sýyýrýp, dýþarýya gitti.

< Fethiye Þehir Stadý'nda oynanan maçta Ünyespor'u konuk eden Fethiyespor, Ekrem Sarýçam'ýn attýðý golle ilk yarýyý 1-0 önde kapatýrken, ikinci yarýda Ekrem Sarýçam ve Onur Okan'ýn son dakikalarda attýðý gollerle karþýlaþmayý 3-0 kazanýrken, 46 puanla ligde ikinci sýraya yerleþti.

65'inci dakikada Yusuf orta alandan kaptýðý topu, yaklaþýk 40 metreden Fethiyespor kalesine niþanladý. Kaleci Ozan Öztürk, topu güçlükle uzaklaþtýrdý. 80'inci dakikada Ünyespor'dan Kaptan Mehmet Kahriman sakatlanýnca oyundan çýkmak zorunda kaldý. Üç

oyuncu deðiþikliðini Ünyespor yaptýðý için konuk ekip son 10 dakikayý 10 kiþi oynadý. 82'inci dakikada Ekrem Sarýçam, Fethiyespor'un ataðýnda Onur Okan'ýn pasýný karanbolde yerde yatarken kaleye yuvarladý. Top kalecinin bakýþlarý

arasýnda aðlara gitti. Yardýmcý hakem bir an tereddüt etti. Ancak orta hakem ofsayt olmadýðýný belirtip, golü verdi. Ünyesporlu futbolcular, hakeme itiraz etmelerine raðmen lacivert-beyazlý futbolcular gol sevinci yaþadý. 90'ýncý dakikada Hasan Ahmet Sari'nin

düþürülmesi ile kazanýlan frikik atýþýný kullanan Onur Okan, topu baraja raðmen kalecinin solundan ve yerden aðlara taktý. 3-0 Fethiyespor uzatma dakikalarýnda da farký artýrmaya çalýþtýysa da karþýlaþmayý 3-0 kazanmasýný bildi.

CEVÝZ, “SIRADA ÇANKIRISPOR VAR” Fethiyespor Teknik Direktörü Mustafa Ceviz, Ünyespor'u 3-0 maðlup etmelerine raðmen istedikleri futbolu ortaya koyamadýklarýný belirterek, “Kazandýðýmýz için mutluyuz. Þimdi Çakýrýspor maçýný kazanmak için hemen çalýþmalara baþlayacaðýz” þeklinde konuþtu. “Ünyespor önünde

ilk yarýda 3-0 öne geçmeliydik. Rüzgar vardý. Ýkinci yarý da gol aradýk. 3 gol atarak rahatladýk” diyen Mustafa Ceviz, Cuma günü Çankýrý maçýna gideceðiz. Önümüzdeki 5 maçý da kazanýp, þampiyon olmak istiyoruz. Hatay dýþýnda bugün rakiplerimiz de kazandý. Müthiþ bir

seyirci desteði vardý. Öðrencilerin maça gelmesini saðlayan yetkililere teþekkür ediyorum” dedi. Fethiyesporlu Futbolcular, kazandýklarý için mutlu olduklarýný söylerlerken, konuk Ünyespor Teknik Direktörü Murat Sözkesen ise “Kaybettiðimiz için üzgünüz” diye konuþtu.

3


FETHÝYESPOR'A 3 GOLLE 3 PUAN Stad: Fethiye Þehir Hakemler: Levent Aktan (***), Fikret Aras (***), Emre Ajun (***) Fethiyespor: Ozan Öztürk (***), Necdet Kaba (***), Sabri Turgut (***), Yaþar Kabakçý (***), Bülent Kalecikli (***), Murat Türkkan (***), Cem Atan (***) (63.dakika Uður Aktaþ (***)), Alican Karadað (***) (72.dakika Mustafa Kemal Küçük (**)), Onur Okan (****), Ekrem Sarýçam (****) (85.dakika Hasan Ahmet Sari (**)), Emre Öztürk (***) Ünyespor: Armaðan Vatanoðlu (*), Emre Köksal (**), Ýbrahim Karayiðit (*), Mehmet Kahriman (**) , Yusuf Efil (**), Fatih Sülüner (**) (62. dakika Mutlu Kýzýltan (*)), Akýn Aktaþ (*) (56. dakika Serdar Akdoðan (*)), Samet Hasan Yýldýran (**) (43. dakika Ömer Yavuz (**)), Ömer Topraktepe (**), Ersin Þahin (**), Yasin Öztop (*) Sarý Kartlar: Dk 37 Emre Öztürk, Dk.70 Ekrem Sarýçam, Dk 85 Uður Aktaþ (Fethiyespor), Dk. 43 Ersin Þahin, Dk. 89 Mutlu Kýzýltan, Dk. 90+5 Akýn Aktaþ Goller: 15 ve 82.dakika Ekrem Sarýçam, 90.dakika Onur Okan (Fethiyespor)

3-0


YOLLAR VE TRAFÝK DÜNYASI N.Nezir KIVRAK

ANALÝZ

CUMA SOHBETLERÝ Ö

Bilgili

YOLLAR VE TRAFÝK DÜNYASI N.Nezir KIVRAK

Müftümer Faruk

Müftümer Faruk

Timur FÝDAN

MALÝYE VE EKONOMÝ GÖZLÜÐÜ Kadir ÖZDEMÝR

Yeminli Mali Müþavir

CUMA SOHBETLERÝ

Ö

Bilgili

N.Nezir KIVRAK

YOLLAR VE TRAFÝK DÜNYASI

info@nlppozitifyasam.com

SEDAT ÜNAL ÝLE PERDE ARKASI sedat48@hotmail.com

YAÞAMA DAÝR

Cuma TÜRKCANOÐLU cturkcan@windowslive.com

c.bozkurt48@mynet.com - c.bozkurt.48@hotmail.com

NE MUTLU TÜRKÜM DÝYEBÝLÝRMÝYÝM DOSTLAR...? Ýstanbul'da iki cami minaresi arasýna bir

SEDAT ÜNAL ÝLE PERDE ARKASI

MAHYA asýlmýþ... Mahya'da “NE MUTLU TÜRKÜM DÝYENE” yazýyormuþ... Yazýyormuþta bu yazýdan

sedat48@hotmail.com

BÝLGE SEVDASI

bazýlarý rahatsýzlýk duyuyormuþ... Okuduðum

GÜL TURAN'DAN DENEMELER gulturan55@hotmail.com

Adnan SARAL

gazetede bu rahatsýzlýðý destekler nitelikte aktarýyor haberi... “BUNDAN SONRA ASILMASIN” demek istiyor. Ey yüce Rabbim ne hallere düþtük....!!! Türküm demek bile suç olmaya baþladý TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ'NDE... Ermeniyim demek serbestte...

bilgesevdasi@hotmail.com

hepimiz Ermeniyiz denmesinden kimse rahatsýz olmuyor da; TÜRKÜM demek utanýlacak bir hal aldý Atatürk'ün kurduðu Türkiye Cumhuriyeti'nde...! Ben çok aptalmýþým sevgili dostlar... Bugüne kadar yurt içinde-yurt dýþýnda konuþtuðum insanlara “TÜRKÜM BEN” derken büyük bir onur ve gurur duyardým... Asil bir milletin evladý olmak bana mutluluk verirdi... Ay yýldýzlý bayraðýmý izlerken

GÜL TURAN'DAN

heyecan duyardým... Tarih kitabýný okurken

DENEMELER

“NEYMÝÞÝZ BE” diye böbürlenirdim... Yurt dýþýna çýkýp geri döndüðümde topraðýmý öperdim...!

gulturan55@hotmail.com

“VATANIM BENÝM” DERKEN BU TOPRAK ÝÇÝN CAN Yazarýmýzýn rahatsýzlýðý nedeniyle bu hafta yazýsýný yayýnlayamýyoruz. Yazarýmýza acil þifalar dileriz...

GÜL TURAN'DAN DENEMELER gulturan55@hotmail.com

VEREN ÞEHÝTLERÝMÝZE DUA EDERDÝM...! Þu an þu satýrlarý yazarken bile tedirginim...! “Sonumuz ne olacak?” sorusunu sormadan edemiyorum kendi kendime... Ama bilirmisiniz hala ümidimi yitirmedim... Ýç düþmanlar çoðalsa da... dýþ güçler daha bir bölmeye çalýþsa da HALA VATANINI SEVEN ÝNSANLAR OLDUÐUNA ÝNANIYORUM BEN...! Kalemize doðru bakýyorum AL BAYRAÐIM ne güzel dalgalanýyor... Dosta-düþmana karþý belediye baþkanýmdan bir dileðim var benim... Hani iki kocaman direk diksek... ortasýnada NE MUTLU TÜRKÜM diye yazsak... Geceleyin ýþýl ýþýl yandýðýný görünce TÜRKÝYELÝ... TÜRK olmanýn hazzýný yaþasak...! benim dileðim ve isteðim bu dostlar... Hoþçakalýn...

gercek fethiye 4nisan  

fethiye nin gercek haberleri

Advertisement