Page 1

SPACE AVILABLE

AIIE 寺 å¹ÔÅâÆ Ã¶òÅ Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ îÆÇâÁÅ çÅ ÃðåÅÜ

èîÕ

FOR BOOK YOUR ADVERTISEMENT PLEASE CALL

718-850-7444

å¹ÔÅù Ô¶á ÇñÖÆÁ» öòÅò» êÌçÅé Õðç¶ Ô»

ë¯é : (GAH) ECC-HDDD, ëËÕà : (GAH) ECC-HDF@ 37-18, 73th Street, Suite # 401, Jackson Heights (Near Sabzi Mandi), New York 11372

03

22

Ö¶â å¶ ÇÖâÅðÆ

àzÅÂÆ ÃÆðÆÜ ÕÆòÆ çÔÅó¶ å¶ è¯éÆ ç¶ ô¶ð ԯ¶ ã¶ð

ÁµèÆ ç¹éÆÁÅ êÅäÆ:êÅäÆ

17

ÇëñîÆ ç¹éÆÁÅ Ôð åð·» çÆÁ» Çëñî» ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿çÅ þ ðÆÇåÕ

ÁµèÆ ç¹éÆÁÅ êÅäÆ êÅäÆ

 ¶ôÆÁÅ å¶ ï¹ð¯ê ç¶ ÕÂÆ ç¶ô» ÓÚ îÄÔ å¶ Ôó» é¶ îÚÅÂÆ åìÅÔÆ Ô÷Åð» çÆ î½å, Õð¯ó» ì¶Øð, êÅÇÕÃåÅé ÓÚ ÔÅñÅÚ éÅ÷¹Õ

ÇéÀ¹ïÅðÕ : ç¹éÆÁÅ çÆ ÁµèÆ ÁìÅçÆ ÇÂà ò¶ñ¶ êÅäÆ çÆ îÅð Ô¶á þÍ îÄÔ Áå¶ Ôó» ÕÅðé Ô÷Åð» çÆ Ç×äåÆ ÓÚ ñ¯Õ îÅð¶ ׶ Ôé å¶ Õð¯ó» ñ¯Õ ì¶Øð Ô¯ Õ¶ Ö¹µñ¶ ÁÅÃîÅä ԶỠð»åÅ Õµàä ñÂÆ îÜìÈð ԯ¶ ìËᶠÔéÍ ÇÂà ò¶ñ¶ ÕËé¶âÅ, ï¹ð¯ê ÓÚ ê½ñ˺â, ÜðîéÆ, ÚËÕ ×äðÅÜ, êËðÅ×ò¶ Áå¶ Â¶ôÆÁÅ ÓÚ êÅÇÕÃåÅé, ÚÆé À¹µåðÆ Õ¯ðÆÁÅ, ÇëÇñêÄÃ, ì¿×ñÅç¶ô Áå¶ íÅðå ÓÚ ×¹ÜðÅå, À¹óÆÃÅ, îÔÅðÅôàð Ôó» çÆ îÅð Ô¶á ÔéÍ Â¶ôÆÁÅ ç¶ ÔÅñÅå ìçåð : êÅÇÕÃåÅé ÇêÛñ¶ ÇÂÕ çÔÅÕ¶ 寺 õí 寺 ÖåðéÅÕ ðÈê éÅñ Ôó» çÅ ÃÅÔîäÅ Õð ÇðÔÅ þÍ êÅÇÕÃåÅé ç¶ À¹µåð êµÛîÆ ÇÂñÅÕ¶ Çÿè Áå¶ ê¶ôÅòð ÓÚ Ôó» ÕÅðé ÕðÆì ç¯ Ô÷Åð ñ¯Õ» çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ þÍ ÕðÆì â¶ã Õð¯ó ñ¯Õ Øð Ûµâä ñÂÆ îÜìÈð Ô¯ ׶ ÔéÍ ÔÅñ»ÇÕ Çÿè êÌ»å ç¶ êÌôÅôé é¶ çà ÔÜÅð ñ¯Õ» éȹ¿ ùðÇÖÁå ìÅÔð Õµã ÇñÁÅ þÍ ÇêÛñ¶ Áµá çÔÅÇÕÁ» ÓÚ ÁŶ Ôó» ÓÚ¯º ÇÂÔ Ãµí 寺 òµè îÅðÈ Ôó î¿é¶ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ Ö¶åÆ ÁèÁÅÇðå ǵ毺 çÆ Áðæ ÇòòÃæÅ ù ò¼âÅ èµÕÅ ñµ×Å þÍ À¹µåð Õ¯ðÆÁÅ ÓÚ Ôó» ÕÅðé CE ÔÜÅð þÕà¶Áð ëÃñ åìÅÔ Ô¯ ×ÂÆ þÍ Ô÷Åð» çÆ Ç×äåÆ ÓÚDHAMAK PUNJAB DEE

PHONE : 718-850-7444

Áé¶Õ» ÇìîÅðÆÁ» çÅ ÕÅðé ìäçÅ þ îÅÃÅÔÅðÆ í¯Üé

ATTORNEY AT LAW

ÇìÜéà Áå¶ Øð» çÆÁ» âÆñ» çÆ ÕÅùéÆ ÕÅðòÅÂÆ åñÅÕ Ã¿ì¿èÆ ÃÅð¶ îÃñ¶, ÁËÕÃÆâ˺à Áå¶ Ã¼à» ç¶ Õ¶Ã òÆ ñó¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

Email : dpdmedia@yahoo.com

ÇçzôàÆÕ¯ä

ê³ÜÅìÆ Çò¼Ú î¹øå ÃñÅÔ îôòð¶ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯ :

Ç¿îÆ×̶ôé ÿì¿èÆ îÃñ¶ ÇÜò¶º : ÇðëÆÀÈÜÆ Ãà¶Á, ÇòÁÅÔ ç¶ Õ¶Ã, ÇÃàÆ÷éÇôê,Çâê¯ðà¶ôé, Ç¿êñÅÂÆî˺à ÿì¿èÆ Ãê»ÃðÇôê, ÇìÜé¶Ã òÆ÷Å, ÁËâÅêôé ÁÅÇç

êÅÕ ç¶ ÇÂÕ Ôó êÌíÅÇòå ÇÂñÅÕ¶ ÓÚ ÁÅêäÆ î¿ÜÆ ù ì¶óÆ ìäÅÕ¶ ùðµÇÖå æ» òµñ Ü»çÅ Ô¯ÇÂÁÅÍ

îµè ï¹ð¯ê òÆ â¹¼ìÅ

îµè ï¹ð¯ê ÓÚ òÆ Ôó» ÕÅðé ÔÅñÅå ñ×ÅåÅð Çò×ó ðÔ¶ ÔéÍ ê½ñ˺â ÓÚ Ôó éÅñ î½å» Ô¯ üÕÆÁ» ÔéÍ ÜðîéÆ Áå¶ ÚËÕ ×äðÅÜ ÓÚ îÄÔ Áå¶ Ôó» ÕÅðé ԯ¶ ÔÅçÇÃÁ» ÓÚ é½ ñ¯ÕÆ îÅð¶ ÜÅ üµÕ¶ Ôé Áå¶ â¶ã Ô÷Åð 寺 À¹µêð ñ¯Õ» ù ÕÂÆ åð·» çÅ é¹ÕÃÅé ÃÇÔäÅ ÇêÁÅ þÍ ÕËé¶âÅ ÓÚ îÄÔ ÕÅðé ç¯ Ô÷Åð ñ¯Õ ì¶Øð Ô¯ üÕ¶ ÔéÍ

SPACE AVILABLE

FOR BOOK YOUR ADVERTISEMENT PLEASE CALL

718-850-7444 Email : dpdmedia@yahoo.com

ñ¯Õ Øð Ûµâ Õ¶ ùðµÇÖÁå æÅò» òµñ ÕÈÚ Õð ׶ ÔéÍÚÆé ÓÚ ñ×ÅåÅð îÄÔ êËä ÕÅðé Ôó ÁŶ ԯ¶ ÔéÍ îÄÔ å¶ ÇîµàÆ èµÃ ÜÅä çÆÁ» ØàéÅò» ÕÅðé ǵæ ç½ ÔÜÅð 寺 òµè ñ¯Õ» çÆ î½å Ô¯ üÕÆ þÍ éÅñ ñµ×ç¶ ñµ×ç¶ Çåµìå çÆ AC ñµÖ çÆ ÁìÅçÆ òÅñÅ ôÇÔð òÆ Ôó» ç¶ êÅäÆ ÓÚ â¹µì Ç×ÁÅ þÍ ÇÂµæ¶ Ôó» çÅ êÅäÆ ÕÂÆ À¹µÚÆÁ» ÇÂîÅðå» ù ãŪçÅ Ô¯ÇÂÁÅ Áµ×¶ ÇéÕñ Ç×ÁÅÍ ç¯ Aç¯ îÆàð ÇÚµÕó çÆ êðå Ü¿î ×ÂÆ þÍ íÅðå ç¶ ê³ÜÅì ç¶ îÅñòÅ Ö¶åð çÅ Õ¹µÞ ÇÔµÃÅ ô¹ðÈÁÅåÆ îÅéÃÈé ç½ðÅé Ôó» çÆ îÅð Ô¶á ÇðÔÅÍ

SPACE AVILABLE

FOR BOOK YOUR ADVERTISEMENT PLEASE CALL

718-850-7444

VOL-I ISSUE-1

BOLLY WOOD

Kangana in Deepa Mehta's next

STORE

HOURS

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

30

Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

R X

Free Delivery and Pick Up

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)

SPACE AVILABLE

FOR BOOK YOUR ADVERTISEMENT PLEASE CALL

718-850-7444 Email : dpdmedia@yahoo.com

Auto, Home & Commercial Insurance from Jaswinder Singh

JASWINDER (JIMMY) SINGH

WE DO

Email : dpdmedia@yahoo.com

CHAMUNDA SWAMI Spiritual Healer & Vedic Astrologer

TEL : 718-898-8842 FAX : 718-899-1959

Website : Chamundaswamiji.com Email : info@chamundaswamiji.com 37-43 77th Street 2nd FL Jackson Hights NY 11372


2

èîÕ

ÿêÅçÕÆ

èîÕ DHAMAK PUNJAB DEE Est. Since 1995

EDITOR IN-CHIEF BALJIT SINGH EDITOR

SANDEEP SIDHU CO-EDITOR

D. PAUL SINGH MARKETING MANAGER

DAVID RAJ PAUL 347-666-7926 EDITORIAL BOARD

HARDEEP SINGH SIDHU GURBACHAN SINGH MALKIT SINGH JASSI DHILLON DR. AVTAR SINGH TINNA KASHMIR SINGH GILL PARAMJIT SINGH LEGAL ADVISOR

S. BUR SINGH (B.A., L.L.B.)

Disclaimer DHAMAK PUNJAB DEE is not responsible for any claims made by advertisers nor does it endorse any product or services advertised in the paper. For concerns or questions related to these advertisements, please contact the business directly. Dhamak Punjab Dee also does not endorse any views presented by volunteer writers. Those views are solely of the author and bear no indication to the views of Dhamak Punjab Dee.

Please Contact Us At DHAMAK PUNJAB DEE 34-23, Steinway St., Suit # 965, L.I.C. NY 11101

12-Aug-2010, Thursday

ÇÕò¶º Ö¼àçÅ ÔË êËö ù êËÃÅ?

òÆ Õ°Þ êÅáÕ» é¶ ÕÆåÅ ÇÕ ÇÕÃÅéÆ ìÅð¶ ÔÆ òè¶ð¶ ÇÕª Ç ÔïÇÃòÅñ ÚÁÅ Ü»çÅ ÔË? ÇÂÕ ÃÅèÅðé ç¹ÕÅéçÅð çÆÁ» òÆ

ð¹ê¶ åéÖÅÔ» ÇîñçÆÁ» Ôé)Í ÁÇÜÔ¶ À°çï¯×êåÆÁ» çÆ Ç×äåÆ ôÅÇÂç, ê³ÜÅì ç¶ ÇÂà Ãí ç¶ ò¼â¶ ôÇÔð ÇòÚ ÇÂÕ Ã½ òÆ éÔÄ Ô¯äÆÍ êð Ãî¼ÇÃÁÅò» ÔéÍ À°Ã ù ÕÂÆ ÇÕÃî ç¶ àËÕà ç¶ä¶ êËºç¶ ÔéÍ Õ¯ÂÆ À°é·» Õ¯ñ Áðì» çÆ ê³ÈÜÆ ÔËÍ ÇÂö êËö éÅñ ÃÅÂÆÕñ ç¶ êËâñ çÆ ðìó òÆ ÕÅð¯ìÅð (ÚÅÔ¶ ¬äNÇîðÚ Ü» ÚÅÔN×¹ó çÆ ç¹ÕÅé Ô¯ò¶) ñ¼Ö» 寺 å¶ Ô¯ð ÁÇÜÔ¶ ê¹ð÷¶ ìäÅÀ°ä òÅÇñÁ» ù Õ¿î ÇîñçÅ ÔËÍ êð ÇÂÔ Òçû ؼà éÔÄ Ú¼ñ ÃÕçÅÍ ÁÕÃð ۯචç¹ÕÅéçÅð» Õ¯ñ ç¹ÕÅé» òÆ é½Ô» çÆ ÕîÅÂÆÓ Õðé òÅñ¶ çÆ ÇîÔéå çŠؼà¯Nؼà åÆÜÅ ÇÔ¼ÃÅ, ÁÅêäÆÁ» éÔÄ, À°Ô ÇÕðŶ Óå¶ ñËºç¶ ÔéÍ îÕÅé òÆ ÇÕðŶ çÅÍ ÇÂÔ À°çï¯×êåÆ ÁÅêäÆ ê³ÈÜÆ éÅñ ÒÖ¼àÓ ñËºç¶ Ôé (ÇÜà çÆ ÇîÃÅñ À°å¶ ñ¯Õ ÚÅð¶ êÅÇÃúº ÇØð¶ ԯ¶ ÔéÍ ÁÇÜÔÅ ÃòÅñ òÆ ê¹¼ÇÛÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ ÇñÖ¶ à¯àÕ¶ ÇòÚ Çç¼åÆ ÔË)Í Õ¯ÂÆ ÇÕÃÅé, Û¯àÅ ç¹ÕÅéçÅð, ÁÅî î÷çÈð ÒÇÕÃÅé» ù ÇìÜñÆ î¹øå ç¶ Õ¶ ÃÅⶠÇì¼ñ â±ã¶NçÈä¶ ÁÅ ðÔ¶ ÔéÍ ÇÂÔ ÃðÕÅð» ç¶ ÁÇÜÔ¶ ðÅÜNêÌì¿è ù éÔÄ ÃîÞ ÃÕçÅ ÇÕ À°ÔçÆ ñÔÈN ÇÕÔ¯ ÇÜÔÅ ÇÂéÃÅø ÔË?Ó êÃÆé¶ çÆ ÕîÅÂÆ çÅ åÆÜÅ Ü» Ú½æÅ ÇÔ¼ÃÅ ç¶ô ç¶ A@ øÆÃçÆ èéÅã ÇÂà 寺 ÇÂéÕÅð éÔÄ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÇÕ ê³ÜÅì çÆ ñ×í× Á¼èÆ (ÁðìêåÆÁ» 寺 ÖðìêåÆÁ» å¼Õ) ÇÕ¿Ü Çìé» Ô¼æ ÇÔñŶ «¼àÆ Ü»ç¶ ÁÅìÅçÆ (â¶ã Õð¯ó) ôÇÔð», î³âÆÁ» å¶ ÕÃÇìÁ» ÇòÚ òÃçÆ ÔËÍ ÇÂé·» ÔéÍ ÇÕª Ôð ÃÅñ ÇÕÃÅé çÆÁ» ëÃñ» ÇòÚ òðåä òÅñÆÁ» ÷ÇÔð» ÇòÚ Û¯à¶ ç¹ÕÅéçÅð», î÷çÈð», ÇðÕÇôÁ» å¶ ð¶ó·¶ òÅÇñÁ» çÆÁ» å¶ Ã¿ç îÇԳ׶ Ô¯ÂÆ Ü»ç¶ Ôé å¶ À°Ôç¶ ÁéÅÜ çÆ ÕÆîå Ã¿ç» ç¶ î¹ÕÅìñ¶ ÁÅêäÆÁ» Ãî¼ÇÃÁÅò» ÔéÍ ôÇÔðÆ î÷çÈð, Çê³â» ÇÕª ØàÆ Ü»çÆ ÔËÍ À°Ô ÇÂÔ òÆ éÔÄ ÃîÞ ÃÕçÅ ç¶ Ö¶åNî÷çÈð» éÅñ¯º òÆ îÅóÆ ÔÅñå ÓÚ ðÇÔ ðÔ¶ ÇÕ À°Ôç¶ ÁéÅÜ çÆ òèçÆ ÕÆîå ÇÃðø é¯à» çÆ ÔéÍ ÁÇÜÔ¶ Ô¶áñ¶ åìÕ¶ ç¶ ñ¯Õ» çÆ Ç×äåÆ H@ ÒëñÅòàÓ ÔËÍ ê³ÜÅÔ ð¹êÂÆÁ» éÅñ ܯ ÚÆ÷ À°Ô øÆÃçÆ å¯º òè¶ð¶ ÔËÍ ÇÃðø AENB@ øÆÃçÆ Ö¹ôÔÅñ êÇÔñ» ÇÂÕ ÇÕñ¯ ÖðÆç ÃÕçÅ ÃÆ, Ô¹ä Á¼èÅ ÇÕñ¯ ôÇÔðÆ Ôé ÇÜÔó¶ Õð¯óêåÆ Ôé å¶ Û¯à¶ òÆ éÔÄ ÇîñçÆÍ ÇÂÔ ÕÂÆ òÅð ç¼ÇÃÁÅ ÜÅ Ú¹¼ÕÅ ç¹ÕÅéçÅð» å¶ î÷çÈð» Ü» ÁÇÜÔ¶ Ô¶áñ¶ åìÕ¶ ç¶ ÔË ÇÕ ÁÅî ÇÂñ÷Åî ñ×çÅ ÔË ÇÕ ÇÕÃÅé ôðÅì å¶ ñ¯Õ» çÆ ÇîÔéå å¶ ÕÅð¯ìÅð Õðé òÅÇñÁ» çÆ ÇòÁÅÔNôÅçÆÁ» Óå¶ ì¶ñ¯óÅ ÇçÖÅòÅ Õðé ÕðÕ¶ ÕîÅÂÆ Ö»ç¶ ÔéÍ ÇÂ³Ü ÇÂÔ ÃÅðÆ ÒêËö çÆ Ö¶âÓ ìä Õð÷ÅÂÆ Ô¹¿ç¶ ÔéÍ êð ÇÂà çÔÅÕ¶ ç¶ Á³çðNÁ³çð Ú¹¼ÕÆ ÔËÍ ÇÜà կñ òÆ òè¶ð¶ êËÃÅ ÔË, À°Ô úéÅ ÔÆ ÔÆ ÇÕö ÇÕÃÅé Õ¯ñ ë÷ÈñNÖðÚÆ ñÂÆ Ö¯àÅ êËÃÅ Ô¶áñ¶ ñ¯Õ» çÆ ÕîÅÂÆ «¼à ÃÕçÅ ÔËÍ ÇÂÔ ÔÅñå òÆ éÔÄ ìÚäÅÍ éÅ ÔÆ À°é·» ù ÁÅó·åÆÁ» å¶ ì˺ջ òÆ Ô¶á ÇñÖ¶ à¯àÕ¶ éÅñ ìÔ¹å ýÖÆ ÃîÞÆ ÜÅ ÃÕçÆ ò¼ñ¯º Õð÷¶ Çîñä¶ ÔéÍ (Õð÷Å À°ç¯º å¼Õ ÔÆ Çîñ ÔË : Õ¯ÂÆ ç¹ÕÅéçÅð ÁÅêä¶ Ã˺Õó¶, Ú»çÆ ç¶ ð¹êÂƶ ÃÕçÅ ÔË Ü篺 å¼Õ À°Ôç¶ î¹óé çÆ ÁÅà ԯò¶Í ܶ ×¹ðÇçÁÅñ ÇÃ¿Ø Ç×äÆ Ü»çÅ ÃÆÍ (Á³×ð¶÷» ç¶ ðÅÜ Ã é¯à ìÔ¹å¶ ÇÕÃÅé Õ¯ñ Õð÷Å ñËä ܯ×Æ ÷îÆé ÔÆ éÅ ðÔÆ å» îÔÅé×ð» ÓÚ ÔÆ Ô¹¿ç¶ Ãé, ÁÅî ñ¯Õ å»ì¶ å¶ Ú»çÆ Õ½ä îÈðÖ À°Ã ù Õð÷Å ç¶ò¶×Å?) ÇÜò¶ºNÇÜò¶º ç¶ô ç¶ Çüն ÔÆ òðåç¶ Ãé)Í À°ÔçÆ ç¹ÕÅé Á¼×¶ Öó¯å¶ çÆÁ» ï¯ÜéÅò» Áé°ÃÅð ÁðìNÖðìêåÆÁ» çÆ, ÇÕÃÅé é¶ ê¹¼Û ÇñÁÅ, ÒöáÅ, ÁËé¶ êËö å¶ð¶ Õ¯ñ Çռ毺 ÁŶ?Ó Ã¶á é¶ Ô¶áñ¶ åìÕ¶ ç¶ ñ¯Õ» çÆ «¼à òèçÆ ÜŶ×Æ, ÁðìêåÆ ÖðìêåÆ ìäç¶ À°µåð Çç¼åÅ, ÒíÅÂÆ êËö ù êËÃÅ Öàç¶ÍÓ Õ°Þ Ã¯Ú Õ¶ ÇÕÃÅé é¶ ÁÅêäÅ ðÇÔä׶, êð À°é·» ñÂÆ ÒÕîÅÀ±Nê¹¼åÓ (ÇÜé·» ù Ôî¶ôŠ寺 Òçû é½Ô» çÆ ÇÂÕ ð¹êÂÆÁÅ, öá çÆ ð¹êÂÆÁ» çÆ ã¶ðÆ ÇòÚ Ã¹¼à Çç¼åÅÍ Ü篺 öá é¶ ÕîÅÂÆÓ Õðé çÆ ÇüÇÖÁÅ Çç¼åÆ Ü»çÆ ðÔÆ ÔË) Ôð ÁŶ Ççé Ô¯ð ×ðÆì À°Ôç¶ Ã¹¼à¶ ð¹êÂƶ Ãî¶å, ÃÅðÆ ã¶ðÆ Ç×ä Õ¶ ñ¯Ô¶ çÆ íÅðÆ ê¶àÆ (ÇåܯðÆ) Ô¹¿ç¶ ÜÅä×¶Í À°é·» ù Òð¹¼ÖÆNù¼ÕÆ ÖÅ Õ¶ á§ãÅ êÅäÆÓ òÆ êÆä ù éÔÄ ÇòÚ ð¼Ö Õ¶ Ü¿çðÅ ñÅ Çç¼åÅ å» ÇÕÃÅé é¶ ÔËðÅé Ô¯ Õ¶ ê¹¼ÇÛÁÅ, ÒöáÅ, ÇîñäÅÍ (êÇÔñ» òÆ ÕÂÆ òÅðÆ ÇñÇÖÁÅ ÔË ÇÕ ÇÂà çÅ ÇÂÕ ò¼âÅ î¶ð¶ ð¹êÂƶ é¶ Õ°Þ ÇÕª éÔÄ Ö¼ÇàÁÅ?Ó Ã¶á é¶ Ô¼Ã Õ¶ ÇÕÔÅ, ÒíÅÂÆ î¶ð¶ ÕÅðé, Á³é·¶òÅÔ òèçÆ ÁÅìÅçÆ ìä ðÔÆ ÔË ÇÜà ò¼ñ ÇÕö ÃðÕÅð é¶ ð¹êÂƶ ìÔ¹å¶ ÃÆ, À°Ô å¶ð¶ ÇÂÕ ð¹êÂƶ ù Ö¼à ׶, Çëð å¶ðÅ ÇÂÕ ÇÕò¶º Õç¶ ÇèÁÅé éÔÄ Çç¼åÅ å¶ ÁÅî ì¿ç¶ ù êåÅ ÔÆ éÔÄ ÇÕ òè¶ð¶ Á½ñÅç î¹ó¶?Ó ÇÂÔ à¯àÕÅ ñåÆëÅ ñ×çÅ ÔË, êð òðåîÅé ÁÅðÇæÕ ã»Ú¶ çÅ ÒÕ°çðåÓ çÆ ÒçÅåÓ ÔË Ü» ìçéÃÆìÆÍ) Õ°Þ ×¼ñ» ÇêÛñ¶ ñ¶Ö» ÇòÚ Ãí 寺 ò¼âÅ Ã¼Ú ÇÂà հ¼Ü¶ ÇòÚ Ãî³¹çð ò»× ì¿ç ÕÆåÅ ÇêÁÅ ÔËÍ Ôð ÁÅÂÆÁ» Ôé ܯ ÇÂæ¶ òÆ ç¹ÔðÅÀ°äÆÁ» êË ðÔÆÁ» ÔéÍ ÇÂÔçÅ ÕÅðé ì¿ç¶ Õ¯ñ ÇÜ¿éÅ òÆ òè¶ð¶ èé ÔË, À°Ô ؼà òËö òÅÇñÁ» ù úéÅ ÔÆ òè¶ð¶ ÇÂÔ ÔË ÇÕ Ü篺 å¼Õ, ÁÅî ì¿ç¶ ù Õ¯ÂÆ ÒׯÞÓ, òÅðNòÅð éÅ ÃîÞÅÂÆ «¼à ÃÕçÅ ÔËÍ ÇÜà կñ ÇÂÕ Õð¯ó ð¹ÇêÁÅ ÔË, À°Ô À°Ã éÅñ ܶ ê³Ü ñ¼Ö ÜŶ, À°ç¯º å¼Õ À°Ôù ÒÇòÚñÆÓ ×¼ñ çÅ êåÅ ÔÆ éÔÄ ñ×çÅÍ ÁÅî ì¿ç¶ çÆ ÕîÅÂÆ ÕðçÅ ÔË å» Ã½ Õð¯ó òÅñÅ ê³Ü Õð¯ó ÕîÅÂÆ Õð ÃÕçÅ ÔËÍ ù ÃÅⶠÁÅ×È, ðÅÜÃÆ êÅðàÆÁ», ÁÅê¯NÁÅêä¶ î¹øÅç» ñÂÆ Ôî¶ôÅ, ÇÂ³Ü I@ øÆÃçÆ, ؼà ê³ÈÜÆ òÅñ¶ å¶ À°µÕÅ Çéðèé ñ¯Õ» çÆ ÕîÅÂÆ Óå¶ ÁÇ×ÁÅéÆ ð¼Öä ÇòÚ ÔÆ ÁÅêäÅ íñÅ ÃîÞçÆÁ» ÔéÍ èÅðÇîÕ ÇîÔéå ÇÃðø A@ øÆÃçÆ ñ¯Õ ÁÅêä¶ Õð¯ó» ç¶ Áðì» å¶ Áðì» ç¶ êÌÚÅðÕ òÆ ÁÅî ñ¯Õ» ù ÒÔ¼Õ Ã¼ÚÓ å¶ Òçû é½Ô» çÆ ÕîÅÂÆÓ Õðé çÆ Öðì» ìäÅÂÆ Ü»ç¶ ÔéÍ ÇÂà «¼à ù ç¶ô çÅ ÕÅùé, ÒÔ¼Õ ÔñÅñÓ çÆ ÔÆ ÇüÇÖÁÅ Çç³ç¶ Ôé, êð ÇÂé·» ׯ޻ ìÅð¶ Õ°Þ éÔÄ ç¼Ãç¶ ÇÕ å°ÔÅâÆÁ» ÕîÅÂÆ î³éçÅ ÔËÍ ÃðÕÅð» ÇÂé·» ÁðìêåÆÁ» ù à¶ã¶NÇò¿×¶ ã¿× éÅñ êÆó·ÆÁ» ÔÆ ÒÔ¼Õ Ã¼ÚÓ çÆ ÕîÅÂÆ ÕðÇçÁ» ìÆå ×ÂÆÁ», êð Ç÷¿ç×Æ Áé¶Õ ÇÕÃî ç¶ àËÕû ÇòÚ Û¯à» Çç³çÆÁ» ÔéÍ ÇÂà ã»Ú¶ ù ç¶ô çÆ ç¶ ç¹¼Ö Çëð òÆ ÇÕª çÈð éÔÄ Ô¯Â¶, Ãׯº ðÅܶNðÅÇäÁ» (å¶ Ô¹ä ÁðìN ÁÅðÇæÕåÅ çÅ ÒòÅèÅÓ (ÇòÕÅÃ) ÇÕÔÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂÃ ç¶ Çê¼Û¶ ÇÃè»å ÖðìêåÆÁ») ìÅð¶ òÆ éÔÄ ç¼Ãç¶Í (ÇÂÔ òÆ Õ¯ÂÆ éÔÄ ç¼ÃçÅ ÇÕ Á³ìÅéÆ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÁðìêåÆ À°çï¯×êåÆ Ü» ò¼âÅ òêÅðÆ ÁÅêä¶ Áðì» éÅñ, íðÅò» ç¶ îðÔÈî ÇêåÅ é¶, ÇÂðÅÕ ÇòÚ¯º å¶ñ Õ¼ãä òÅñÆ îôÆé Óå¶ Õ¿î ñ¼Ö» ñ¯Õ» ù Õ¿î Çç³çÅ ÔË, ÇÜà éÅñ Ô¶áñ¶ ñ¯Õ» çÆ ð¯÷ÆNð¯àÆ ÚñçÆ ÕðÕ¶, ÇÃðø ê³çð» Ô÷Åð ð¹ÇêÁÅ ÕîÅ Õ¶, î³¹ìÂÆ ÇòÚ Õ¿î ô¹ðÈ Õðé ÔËÍ ÇÂà ñÂÆ Ôð ÁðìNÖðìêåÆ ù ò¼è 寺 ò¼è ۯ໠(àËÕû å¶ Ô¯ð ÕÂÆ î×𯺠Á³å Ã ÇÂÕ ñ¼Ö Õð¯ó çÆ Ã¿êåÆ ÇÕò¶º ìäÅ ñÂÆ? ÁÇÜÔ¶ ã¿×» éÅñ) Çç¼åÆÁ» ÜÅäÆÁ» ÚÅÔÆçÆÁ» ÔéÍ (ۯ໠éÅñ òè¶ð¶ àËÕà êÌÚÅðÕ ÇÂÔù ÒÇêÛñ¶ Õðî» çÅ ëñÓ ÕÇÔ Õ¶ ×¼ñ î¹ÕÅ Çç³ç¶ Ôé, êð òÆ ÇÂÔ ÁðìêåÆ Çç³ç¶ Ôé ÇÜà éÅñ ðÅÜ êÌì¿è ÚñçÅ ÔË å¶ ÇÂÔ Õ¯ÂÆ éÔÄ ç¼ÃçÅ ÇÕ ÕÆ ÇÃðø A@ øÆÃçÆ ñ¯Õ ÔÆ ÇêÛñ¶ Üéî ÓÚ êÅðñÆî˺à ç¶ î˺ìð 寺 ñË Õ¶ ÚêóÅÃÆÁ» å¼Õ ù åéÖÅÔ» å¶ Ô¯ð îÅÇÂÕ Òڿ׶ ÕðîÓ ÕðÕ¶ ÁŶ Ãé, ìÅÕÆ I@ øÆÃçÆ ÇòÚ¯º ÇÕö é¶ òÆ Òڿ׶ ñÅí Çîñç¶ ÔéÍ) ÇÂé·» ׯ޻ ù ÃîÞ¶ Çìé» éÅ ÇÕÃÅé» çÆÁ» ÕðîÓ éÔÄ ÃÆ ÕÆå¶?) ÁÃñ ÇòÚ òðåîÅé ÃîÅÜ Á³çð Ãí ôìç» ç¶ Ãî¼ÇÃÁÅò» ù ÃîÇÞÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË, éŠۯචç¹ÕÅéçÅð», î÷çÈð» å¶ Áðæ ÔÆ ìçñ Çç¼å¶ ׶ ÔéÍ ÁÅî ñ¯Õ» ù Õç¶ ÃîÞ éÔÄ ÁÅÀ°ä Ô¯ð Ô¶áñ¶ ñ¯Õ» çÆ ç¹ðçôÅ çÅ êåÅ ñ¼× ÃÕçÅ ÔËÍ ÇÂé·» ù ÃîÞä Çç¼åÆ ×ÂÆ ÇÕ ÒÔ¼ÕÓ ç¶ ÕÆ Áðæ ÔéÍ ÒüÚÓ ÕÆ Ô¹¿çÅ ÔËÍ ÇÂ毺 å¼Õ ÇÕ ñÂÆ, ìÔ¹å ýÖÆ ÇîÃÅñ «ÇèÁÅä¶ ôÇÔð çÆ Çç¼åÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË ÇÜà ù ùå¿åðåÅ, ñ¯Õå¿åð ç¶ Áðæ òÆ ìçñ Çç¼å¶ ׶ ÔéÍ ðÅÜüåÅ Óå¶ ê³ÜÅì çÅ ÒÃéÁåÆ ôÇÔðÓ (îÅéÚËÃàð) ÇÕÔÅ Ü»çÅ ÔËÍ «ÇèÁÅä¶ ç¶ ÕÅì÷ ñ¯Õ, ÕÅùé, Çéïî, À°êNÇéïî, ÁÅêä¶ ñÅí» ñÂÆ ÇÂ³Ü Øóç¶ íÆó¶ ìÅ÷Åð» å¶ ×ñÆÁ» ÇòÚ å°ÔÅù Ô÷Åð» ñ¯Õ, Çé¼Õ¶NÇé¼Õ¶ ÕîÇðÁ» å¶ ÁÅî ì¿ç¶ ù ÇÂ³Ü ÒÃîÞŪç¶Ó Ôé ÇÜò¶º À°é·» ç¶ ç¼Ã¶ (ôìç» ç¶) Áðæ ÇòÚ, ÃÅÂÆÕñ» ç¶ êËâñ» å¶ ìð¶Õ» çÆÁ» ðìó» å¶ ÁÇÜÔ¶ Ô¯ð Áé¶Õ ÔÆ ÒÇÂñÔÅîÓ ÔéÍ å°ÃÄ ÇÂé·» ç¶ úÔÆ Áðæ ÃîÞ ÃÕç¶ Ô¯ ܯ ðÅÜüåÅ Çé¼Õ¶Nî¯à¶ ê¹ð÷¶ ìäÅªç¶ Çîñä×¶Í êð ÇÂÔ ñ¯Õ ×ðÆìÆ ÇòÚ ÔÆ Ü¿îç¶ ç¶ Õðå¶Nèðå¶ å¶ ÁëÃðôÅÔÆ å°ÔÅù ÃîÞŪçÆ ÔËÍ ìó¶ î¹ôÇÕñ ÃòÅñ å¶ îðç¶ ÔéÍ ÇÂé·» ç¶ ìäŶ ê¹ðÇ÷Á» ù ܯó Õ¶ ÃÅÂÆÕñ (Ü» Ô¯ð ÔéÍ ×¿¹ÞñçÅð òÆÍ êð ÇÂé·» çÆÁ» ׯ޻ å¶ ÃÚÅÂÆ ÃîÞ¶ Çìé» I@ Áé¶Õ» îôÆé») ìäÅÀ°ä òÅñ¶ À°çï¯×êåÆ å¶ À°é·» ç¶ êó·¶NÇñÖ¶, øÆÃçÆ ñ¯Õ ܯ ÃçÆÁ» 寺 éðÕ í¯×ç¶ ÁÅ ðÔ¶ Ôé, À°Ã 寺 Û°àÕÅðÅ ÒîËé¶ÜðÓ å¶ Ç³ÜÆéÆÁð, ¶. ÃÆ. ÕîÇðÁ» ÇòÚ ìËᶠÁÅêä¶ îÅñÕ» ñÂÆ Ã¿íò éÔÄ (å¶ çà øÆÃçÆ ÁðìNÖðìêåÆÁ» çÆ «¼à 寺 òÆ I@ øÆÃçÆ Õð¯ó» çÆ ÕîÅÂÆ ÕðÆ Ü»ç¶ Ôé (ÇÜé·» êËÇÃÁ» ÇòÚ¯º ÔÆ À°é·» ù ñ¼Ö» ÁÅî ñ¯Õ» ù Õ¯ÂÆ éÔÄ ìÚÅÁ ÃÕçÅ)Í

PHONE

Ôð Ã ç¹éÆÁ» íð çÆÁ» åÅÜÆÁ» Öìð» ñÂÆ êó¯º

ðÈÔ ù åÅ÷Å Áå¶ çðÈÃå ðÖä ñÂÆ ê󷯺 îË×ÜÆé

ÁÅêä¶ ÁÅê ù êðîÅåîÅ éÅñ ܯóé ñÂÆ Ö¹ôÆÁ» îéÅÀ¹ä ñÂÆ ò¶Ö¯

PH.: 718-850-7444 FAX: 718-850-8881

ÁÖìÅð

îË×ÜÆé

àÆòÆ

Email:dpdmedia@yahoo.com www.dhamakpunjabdee.com

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ÁÅêä¶ ÇìÜéËà ù ÁÃîÅé çÆÁ» ì¹ñ¿ÇçÁ» å¶ ñË ÜÅä ñÂÆ ÇçÀ¹ ÇÂôÇåÔÅð èîÕ ê³ÜÅì çÆ Email : dpdmedia@yahoo.com


èîÕ 12-Aug-2010, Thursday

ÿ

Áé¶Õ» ÇìîÅðÆÁ» çÅ ÕÅðé ìäçÅ ÔË îÅÃÅÔÅðÆ í¯Üé

ï°Õå ðÅôàð é¶ ÒêôÈNèé çÅ ¦îÅ êðÛÅò»Ó é»Á çÆ ÇÂÕ Çðê¯ðà ÜÅðÆ ÕÆåÆ ÔËÍ ÇÂà Çðê¯ðà Áé°ÃÅð Çòôò åÅêîÅé ÇòÚ ÇÜ¿éÅ òÅèÅ îé°¼ÖÆ àð»Ãê¯ðà ÕðçÆ ÔË, À°Ã éÅñ¯º òÆ ÇÕå¶ Ç÷ÁÅçÅ òÅèÅ À°Ô ÜÅéòð Õðç¶ Ôé ܯ ÖÅä òÅÃå¶ êÅñ¶ Ü»ç¶ ÔéÍ Ã¿ï°Õå ðÅôàð ç¶ ÜñòÅï± î¹ÖÆ ÇÂÔ Ã¹ÞÅÁ Çç³ç¶ Ôé ÇÕ Ü¶ Ôøå¶ ÇòÚ ÇÂÕ Ççé òÆ ÁÃÄ îÆà éÅ ÖÅÂƶ å» ÜñòÅï± ÇòÚ Ô¯ ðÔ¶ ìçñÅÁ ù ð¯Õä ñÂÆ ÁÃÄ Ãí 寺 ò¼âÅ ï¯×çÅé êÅò»×¶Í ÜðîéÆ çÆ òÅåÅòðé Ãì¿èÆ Ã¿ØÆ Â¶Ü¿ÃÆ é¶ ÇÂÕ ÒÃõå ÔçÅÇÂåéÅîÅÓ ÜÅðÆ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ ç¶ô ç¶ éÅ×ÇðÕ» ù îÅà ÇÕö ÖÅà ÃîÅð¯Ô ç¶ î½Õ¶ ÔÆ ÖÅäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË, å» Ü¯ ç¶ô ÇòÚ ÕÅðìé ç¶ ÇòÃðÜé ù ؼà ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕ¶Í âÅ: î¶éÕÅ Á˺âðÆÀ± òÆñ Çîôðå çòÅÂÆÁ» ç¶ îÅÇÔð òܯº ÿÃÅð íð ÇòÚ êÌÇüè ÔéÍ À°é·» é¶ Çîôðå çòÅÂÆÁ» çÅ ÁÅêäÅ ÁðÆ÷¯éÅ Ã˺àð AIID ÇòÚ ÃæÅÇêå ÕÆåÅÍ ÒàÅÂÆî îË×÷ÆéÓ é¶ AIIG Áå¶ B@@E ÇòÚ ç¯ òÅð À°é·» çÆ åÃòÆð î¹¼Ö ê³é¶ À°å¶ êÌÕÅÇôå ÕÆåÆÍ AIIG ÇòÚ À°é·» ù ÁîðÆÕÅ ç¶ BE Ãí 寺 ò¼è êÌíÅòôÅñÆ ÇòÁÕåÆÁ» ÇòÚ Ú¹ÇäÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ Áå¶ B@@E ÇòÚ À°Ô ç¹éÆÁÅ ç¶ Ãí 寺 ò¼è êÌíÅòôÅñÆ A@@ ÇòÁÕåÆÁ» ÇòÚ ôÅÇîñ ÃéÍ âÅ: Á˺âðÆÀÈ òÆñ ôÅÕÅÔÅðÆ ÔéÍ À°Ô ÕÇÔ³ç¶ Ôé ÇÕ ÜÅéòð» ç¶ îÅà ÇòÚ ÁðËÕÆâ¯ÇéÕ é»Á çÅ ÇÂÕ å¶÷Åì Ô¹¿çÅ ÔË, ܯ Üñä êËçÅ ÕðçÅ ÔËÍ À°Ô ç¼Ãç¶ Ôé ÇÕ Ççñ ç¶ ð¯×, Áñ÷Æîð Áå¶ ÕÂÆ Ô¯ð ÇìîÅðÆÁ» Üñä Ü» ÃÅó 寺 ÔÆ ô¹ðÈ Ô¹¿çÆÁ» ÔéÍ ÃðÆðÕ ðû (ÔÅðî¯é÷) çÅ ÇÜÔóÅ Áÿå°ñé Üñä ù òèŪçÅ ÔË, À°ÔÆ Áÿå°ñé ÃðÆð ç¶ Ã˵ñ» (Õ¯ÇôôÕÅò») ÇòÚ òÆ òÅèÅ Õð Çç³çÅ ÔË Áå¶ ÃðÆð ÇòÚ ØÅåÕ êÇðòðåé çÅ õåðÅ êËçÅ Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ Üñä ìÔ¹å ÃÅðÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» çÆ Õ¿¹ÜÆ ÔËÍ Ü篺 ÁÃÄ îÆà Ö»ç¶ Ô» å» ÃîÞ¯ ÁÃÄ ÁðËÕÆâ¯ÇéÕ å¶÷Åì çŠöòé òÆ Õð ðÔ¶ Ô¹¿ç¶ Ô»Í ÇÂÔ å¶÷Åì Üñä êËçÅ ÕðçÅ ÔËÍ Üñä ÇìîÅðÆ ç¶ Áîñ ù å¶÷ Õð Çç³çÆ ÔËÍ ÇÂà éÅñ Õ¯ÂÆ øðÕ éÔÄ ê˺çÅ ÇÕ å°ÃÄ ôÅÕÅÔÅðÆ î¹ð׶ çÅ îÆà ÖÅèÅ ÔË Ü» ØÅÔNÖÅä òÅñ¶ í¶â± çÅ, å¶÷ÅìÆ îÅçÅ Ôð åð·» ç¶ îÅà ÇòÚ Õ°çðåÆ å½ð Óå¶ Ô¹¿çÅ ÔËÍ ÔÃêåÅñ çÅ ÖÅäÅ : Ü篺 å°ÃÄ ÇÂñÅÜ ñÂÆ ÔÃêåÅñ ÇòÚ Ô¹¿ç¶ Ô¯ å» ÔÃêåÅñ ÇòÚ ÇîñçÅ ÖÅäÅ òÆ úéÅ ÔÆ îÔ¼åòêÈðé ÔË, ÇÜ¿éÆÁ» ÇÕ çòÅÂÆÁ»Í îÆà ÇÕ毺 ÁŪçÅ ÔË, ÖÅà ÕðÕ¶ ÕÆîÅ îÆà? ÇÂÔ ÇÕ¿éÅ Õ° ì¶ÔÅ ÔË? Ü篺 î˺ ÁÅêäÆ îÅåÅ ù Õ˺Ãð ç¶ ÇÂñÅÜ ñÂÆ ÔÃêåÅñ ñË Õ¶ ×ÂÆ, î˺ ç¶ÇÖÁÅ ÇÕ îÆà ÃÈê Ãò¶ð¶ Ãò¼Öå¶ ÇåÁÅð ÕÆå¶ Ü»ç¶ Ôé Áå¶ ÃÅðÅ Ççé ëÇðÜ» ÇòÚ ê¶ ðÇÔ³ç¶ ÔéÍ ÇÂÔ ×¼ñ ÃÅð¶ ÜÅäç¶ Ôé ÇÕ ñËìÅðàðÆÁ» ÇòÚ å¶÷Æ éÅñ ìËÕàÆðÆÁÅ êÌÇÕÇðÁÅ êËçÅ Õðé ñÂÆ ÇÚÕé ÃÈê/Ü˵ñ çÆ òð寺 ÕÆåÆ Ü»çÆ ÔË å» Ü¯ À°Ô Û¶åÆ éÅñ åÜðìÅ Õð ÃÕäÍ ÇÂÔ ÜðÅÃÆî êËçÅ Õðé çÅ Ãí 寺 å¶÷ åðÆÕÅ ÔËÍ ÔÃêåÅñÆ ëÇðÜ» ÇòÚ Áå¶ îðÆ÷ ç¶ ÇîÔç¶ ÇòÚ ÇÂÔ êÌÇÕÇðÁÅ ÇÂÕ¯ åð·» Áîñ ÕðçÆ ÔËÍ úòé ÁËÃ. ê¶ð˵à ÁËî. âÆ. ÁÅêäÆ ê¹ÃåÕ Why I Don’t Eat Meat (î˺ îÅà ÇÕª éÔÄ Ö»çÅ?) ÇòÚ ÕÇÔ³ç¶ Ôé ÇÕ Ü篺 î˺ âÅÕàðÆ Õ¯ðà çÅ ÇòÇçÁÅðæÆ Ã», å» ÇÂÕ Ççé ÃÅð¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ù ôÆô¶ çÆÁ» àËÃà ÇàÀ±ì» Çç¼åÆÁ» ×ÂÆÁ»Í ÇÂÔ ÇàÀ±ì» ÁÃÄ àÅÂÆëÅÂÆâ, Ç×ñàÆNêñ¶× ÁÅÇç ÇìîÅðÆÁ» ç¶ ìËÕàÆðÆÁÅ êËçÅ Õðé ñÂÆ òðåäÆÁ» ÃéÍ Òê̯ëËÃð é¶ ÃÅù ÇÕÔÅ ÇÕ ìÆøNàÆ (ìÆøNàÆ ÇÚÕé, îàé Ü» ìÆø ÃÈê ù ÕÇÔ³ç¶ Ôé) ÇåÁÅð Õð¯ å¶ Ôð ÇàÀ±ì ÇòÚ æ¯ó·ÅNæ¯ó·Å ÇÂÔ ÃÈê êÅúÍ àËÃà ÇàÀ±ì ù ðÈ¿ ç¶ ÕÅðÕ éÅñ ì¿ç Õð ÇçúÍÓ ÁÃÄ àËÃà ÇàÀ±ì» ÕÆàÅä±NðÇÔå ÕÆåÆÁ» Áå¶ Çëð À°é·» ÇòÚ ìÆøNàÆ Áå¶ õåðéÅÕ ìËÕàÆðÆÁÅ ç¶ Üðî êÅ Çç¼å¶Í ÇàÀ±ì» ù ðÈ¿ éÅñ ì¿ç Õð Çç¼åÅÍ ìÆøN

ÇçzôàÆÕ¯ä

3

Ôó· êÆóå» ù ðÅÔå êÔ¹¿ÚÅ ÇðÔË ÜîÅå À°ç çÅòÅ

åÇÔðÅé : ìÂÆ ÔîÇñÁ» çÆ ÃÅ÷ô Øóé òÅñ¶ ÔÅÇøÜ ÃÂÆç çÆ Á×òÅÂÆ òÅñŠÿ×áé ÜîÅåNÀ¹çNçÅòÅ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ ÁŶ ÇíÁÅéÕ Ôó·» å¯º êÌíÅòå ñ¯Õ» ù ðÅÔå ê¹Ô¿ÚÅÀ°ä ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ îÔ¼åòêÈðé ÇԼöçÅð òܯº À°íÇðÁÅ ÔËÍ Ã¿ï°Õå ðÅôàð é¶ ÜîÅå ù ÁÅñîÆ ÁÇåòÅçÆ Ã¿×áé ÁËñÅé ÇçåÅ ÃÆÍ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» òñ¯º ÿ×áé Óå¶ êÅì¿çÆ ñ×Ŷ ÜÅä çÅ àÆ ÇòÚ ìËÕàÆðÆÁÅ Üðî ìÔ¹å Û¶åÆ ò¼èNë¹¼ñ çÅÁòÅ ÕÆå¶ ÜÅä ç¶ ìÅòÜÈç À°Ã é¶ Ôó· êÌíÅòå Ö¶åð» ñÂÆ E@ ñ¼Ö ð¹ê¶ çÆ ðÅÔå Ãî¼×ðÆ ×Â¶Í âÅ: ÂÆî˵à ÁËñ. Ô¯ñà ÁÅêäÆ ÇÂÕ êÅáN í¶ÜÆ ÔËÍ Áêä¶ éò¶º éÅî øñÔNÇÂNdzÃÅéÆÁå ç¶ éÅî éÅñ Úñ ðÔ¶ ÜîÅå é¶ Á¼Ü ç¼ÖäÆ ê³ÜÅì ê¹ÃåÕ ÇòÚ ÇñÖç¶ Ôé ÇÕ Ü¶ ÇÂÕ ÁÅçîÆ êÅäÆ Áå¶ õËìð êõå±é ç¶ Ôó·» éÅñ êÌíÅòå ÇÂñÅÇÕÁ» ñÂÆ A@ àð¼Õ ðÅÔå Ãî¼×ðÆ í¶ÜÆÍ êÄçÅ ÔË Áå¶ çÈÜÅ ìÆøNàÆ, å» êÅäÆ êÆä òÅñÅ ÇòÁÕåÆ Ç÷ÁÅçÅ ¦îÆ À°îð í¯×¶×Å ÇÕªÇÕ ìÆøNàÆ ÇòÚ Õ¯ÂÆ ê½ôÇàÕ å¼å éÔÄ Ô¹¿çÅ, ÇÃðø ÇêôÅìÆ å¼å» çÆ ðÇÔ³çNÖ³ÈÔç Ô¹¿çÆ ÔË, ܯ ÃðÆð ÇòÚ ÷ÇÔð çŠÿÚÅð Õð Çç³ç¶ ÔéÍ îé¼¹Ö çÆ ÃðÆðÕ ìäåð îÆà ÖÅä Áå¶ À°Ã ù êÚÅÀ°ä ç¶ Áé°Õ±ñ éÔÄÍ îé°¼ÖÆ ÃðÆð ù úéÅ ÇÚð îÅà êÅÚä êÌÇÕÇðÁÅ ç¶ Áé°Õ±ñ éÔÄ ìäÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ, ÇÜ¿éÅ ÇÚð À°Ã ÇòÚ ×ÅñäNÃÅóé çÅ Áîñ å¶÷ éÅ Ô¯ò¶Í ÇÂö ÕÅðé îÅÃÅÔÅð éÅñ îé°¼ÖÆ ÃðÆð ÇòÚ ÷ÇÔðÆñ¶ å¼å òè Ü»ç¶ ÔéÍ îÆà ÇîÔç¶ ÇòÚ ÜÅ Õ¶ êÅÚäN ×»èÆ êÌÇÕÇðÁÅ ÇòÚ¯º ¦ØçÅ ÔË Áå¶ îÆà ÇòÚñ¶ ÷ÇÔðÆñ¶ å¼å ñÔÈ ÇòÚ êÌò¶ô Õð Ü»ç¶ Ôé Áå¶ Á³åóÆÁ» ù é°ÕÃÅé êÔ¹¿ÚÅªç¶ ÔéÍ Ü¶Õð ÃÅⶠÃðÆð ç¶ Ã˵ñ» (Õ¯ÇôÕÅò») ù è¯ä òÅñ¶ ÃðÆðÕ ðà îËñ éÅñ íð¶ Ô¯ä׶ å» Çê¼å¶ çÆ åðñåÅ òè ÜŶ×Æ, ܯ Á¼×¶ æÕÅòà Áå¶ Õî÷¯ðÆ çÅ ÕÅðÜ ìäçÆ ÔËÍ ÃðÆðÕ Ã˵ñ» ÇòÚ Üî·» Ô¯ÂÆ îËñNÕ°ÚËñ îðÆ÷ ç¶ ÃðÆð À°å¶ ìÔ¹å ì¹ðÅ ÁÃð êŪçÆ ÔË, ܯ ÇÕ ÇìîÅðÆ å¯º Û°àÕÅðÅ êÅÀ°ä ñÂÆ ÔÃêåÅñ ÇòÚ çÅõñ Ô¯ÇÂÁÅ ÔËÍ ÇìîÅðÆÁ» çÅ ÕÅðé : îÆà éÅ Õ¶òñ ìËÕàÆðÆÁÅ ù êéêä ÇòÚ îçç ÕðçÅ ÔË Ü¯ Ç÷¿çÅ ÜÅéòð ù é°ÕÃÅé êÔ¹¿ÚÅªç¶ Ôé, Ãׯº ÇÂà ÇòÚ ÕÂÆ åð·» ç¶ ÕÆàÅä±, ÜðÅÃÆî Áå¶ õîÆð òÆ êËçÅ Ô¹¿ç¶ ÔéÍ îÆà ÇåÁÅð Õðé À°µå¶ Õ¯ÂÆ ÇéïîNÕÅùé ñÅ×È ÕðéÅ Áÿíò ÔËÍ ÇÂà ÃÇæåÆ ù Á¼ÖÄ ç¶Öä òÅÃå¶ å°ÔÅù ÇÕö ì¹¼ÚóÖÅé¶ ÇòÚ ÜÅäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÁîðÆÕÅ ç¶ ÁÅÔÅðNÇòÇ×ÁÅéÆ Áå¶ ÁîðÆÕé Õ˺Ãð ÁËïÃƶôé ÕÇÔ³çÆ ÔË ÇÕ îÆà ÇçñNð¯×, ô¼ÕðNð¯×, Õ˺Ãð Áå¶ ×¹ðç¶ çÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» êËçÅ ÕðçÅ ÔËÍ ÔÃêåÅñ» ÇòÚ ÇÂé·» ÇìîÅðÆÁ» 寺 êÆóå ÇÜÔó¶ ñ¯Õ ÇÂñÅÜ ñÂÆ Ü»ç¶ Ôé, À°Ô À°æ¶ ÖÅä¶ ÇòÚ ÇîñçÅ îÆà ÖÅ Õ¶ Ãׯº ÇìîÅðÆ ù Ô¯ð òèÅ ñËºç¶ ÔéÍ


4

èîÕ

ÁîðÆÕÅ ÁÅÃêÅÃ

12-Aug-2010, Thursday

íÅðåÆ ÁîðÆÕÆ Ç§ÜéÆÁð ë½ÜÆ í¶å ÚÆé 鱧 ò¶Úä çÅ ç¯ôÆ ÕðÅð

ÔŶ î˺ îð Ü»

ìÆ5B ÜÔÅ÷ ç¶ Á×»Ô òèä ÓÚ êÅÇÂÁÅ þ ÁÇÔî ï¯×çÅé éò¿ìð ÓÚ Ã¹äÅÂÆ ÜÅ ÃÕçÆ þ FG ÃÅñ ÇòÁÕåÆ ù ÃÜÅ

òÅÇô§×àé. ì§ìÅðÆ Õðé òÅñ¶ ìÆOB ÜÔÅ÷ çÅ Á×ÅºÔ òèä ÒÚ ÃÔÅÂÆ ÇÃÃàî Çâ÷ÅÂÆé Õðé ÒÚ ÁÇÔî ï¯×çÅé êÅÀ°ä òÅñ¶ íÅðåÆ ÁîðÆÕÆ Ç§ÜÆéÆÁð é¯ôÆð ׯòÅâÆÁŠ鱧 ë½ÜÆ í¶å ÚÆé 鱧 ò¶Úä, ÃÅÇ÷ô ðÚä å¶ ÕÅñ¶ èé 鱧 ÃëËç Õðé çÅ ç¯ôÆ êÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ FG ÃÅñÅ ÇÂà ÇòÁÕåÆ é±§ éò§ìð ÒÚ À°îð ÕËç òÆ Ã°äÅÂÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË¢ ÔòÅÂÆ ÒÚ Ã¯îòÅð 鱧 ÇÜÀ±ðÆ é¶ À°Ô鱧 ç¯ôÆ áÇÔðÅÇÂÁÅ ÔË¢ ÁîðÆÕÅ ÒÚ ÚÆé òµñ¯º ÜÅñÃÆ éÅñ Ãì§èå îÅîÇñÁź çÆ ÕóÆ ÒÚ ÇÂÔ ÁÇÔî î°ÕµçîÅ ÔË¢ ÃðÕÅðÆ òÕÆñź Áé°ÃÅð, é¯ôÆð Òå¶ Ü°ñÅÂÆ B@@C 寺 ܱé B@@E åÕ ÇîÃÅÂÆñ Çâ÷ÅÂÆé ÕðÇçÁź Û¶ òÅð ÚÆé ÜÅä ç¶ ç¯ô Ôé¢ ÇÕÔÅ ÜźçÅ ÔË ÇÕ À°Ô鱧 A,A@,@@@ ÁîðÆÕÆ âÅñð Ççµå¶ ׶ Ãé, ܯ î½ñÆ àÅê± å¶ îÔźÃÅ×ð ç¶ Ççzô ê¶ô Õðç¶ À°Ôç¶ Øð çÅ Õð÷Å ñÅÔ°ä

ñÂÆ òðå¶ ×¶ Ãé¢ À°Ôç¶ ìÚÅÁ ñÂÆ ê¶ô òÕÆñź é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ÃµÚ ÔË ÇÕ ×¯òÅâÆÁÅ é¶ ÚÆé ñÂÆ ÇÂÔ ÇÃÃàî ÇåÁÅð ÕÆåÅ ÃÆ, êð ÇÂÔ î°µãñÅ ð±ê ÃÆ, ܯ ÜéåÕ Ô¯ Ú°µÕÆ ÜÅäÕÅðÆ Òå¶ ÁÅèÅðå ÃÆ å¶ ÇÂÔ ÁÅî À°êñìè ÃÆ¢ ׯòÅâÆÁÅ AIFH 寺 AIHF åÕ é½ðæð¯ê ×°ð±îé ÕÅðê¯ð¶ôé ÒÚ Ç§ÜÆéÆÁð òܯº Õ§î ÕðçÅ ÇðÔÅ ÃÆ, ÇÜà ç½ðÅé À°Ôé¶ ìÆOB ÃÇêðà ì§ìÅð ÜÔÅ÷ ç¶ ÇòñµÖä Òêz¯êñ÷é ÇÃÃàîÒ çÆ ÇåÁÅðÆ ÒÚ ÁÇÔî í±ÇîÕÅ ÇéíÅÂÆ ÃÆ¢ ÇÂÔ ÜÔÅ÷ ðÅâÅð Òå¶ òÆ Û¶åÆ ëÇóÁÅ éÔƺ ÜÅ ÃÕçÅ ÃÆ¢ AIIG åÕ À°Ô á¶Õ¶ Òå¶ ÁîðÆÕÅ ÃðÕÅð ç¶ ×°êå êz¯ÜËÕàź Òå¶ òÆ Õ§î ÕðçÅ ÇðÔÅ ÃÆ¢ íÅðå ÒÚ ÜéÇîÁŠׯòÅâÆÁÅ AIF@ÇòÁź ÒÚ ÁîðÆÕÅ ÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ, ÇÜµæ¶ çÔÅÕ¶ Õ° î×𯺠À°Ô êµÕÅ éÅ×ÇðÕ ìä Ç×ÁÅ ÃÆ¢ À°Ô ñ×ê× ÚÅð Õ° ÃÅñ 寺 ÇÔðÅÃå ÒÚ ÔË¢

òÅÂÆà ÔÅÀÈà ÇòÖ¶ ÇêÛñ¶ ÇçéÆ Üç àÈð Óå¶ ÁŶ Õ¹µÞ ñ¯Õ» é¶ Ã¿ÃÅð ç¶ Ãí 寺 ôÕåÆôÅñÆ îé¹µÖ ù ÁÅêä¶ ÃÅÔîä¶ ç¶ÇÖÁÅ å» þðÅéÆ ç¶ ÇÚ¿é· À¹é·» ç¶ Ú¶Ôð¶ Óå¶ ÃÅë ç¶Ö¶ ÜÅ ÃÕç¶ ÃéÍ À¹Ô ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ ù ç¶Ö Õ¶ ÁÅêäÆ Ö¹ôÆ çÅ ÇÂÜÔÅð ð¯Õ éÅ ÃÕ¶Í ÇÂÕ Áñ·ó î¹ÇàÁÅð çÅ å» î¹¿Ô ÔÆ Ö¹µñ¶ çÅ Ö¹µñÅ ðÇÔ Ç×ÁÅ ÇÜò¶º À¹Ã ç¶ î¹Ô¯º ÇéÕñ Ç×ÁÅ Ô¯ò¶ ÔŶ î˺ îð Ü»...

ÁîðÆÕÆ é½ÕðÆÁź íÅðå, ÚÆé Üź ÜðîéÆ ÓÚ éÔƺ ÜÅä×ÆÁ» : úìÅîÅ òÅÇô¿×àé. ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÁîðÆÕÅ ÷¯ðOô¯ð éÅñ î°ÕÅìñ¶ ç¶ Çêó ÒÚ êðå ÁÅÇÂÁÅ ÔË å¶ é½ÕðÆÁź Áå¶ ÃéÁåź ç¶ ÚÆé, íÅðå Üź ÜðîéÆ Úñ¶ ÜÅä çÅ ÖåðÅ Ô°ä î°µÕ Ú°µÇÕÁÅ ÔË¢ ÇÂÕ åð·Åº îµèÕÅñÆ Ú¯ä î°ÇÔ§î ô°ð± ÕðÇçÁź âËî¯ÕðËàź òµñ¯º èé ÇÂÕµáÅ Õðé ñÂÆ ÕÆå¶ ×¶ ÇÂÕ ÃîÅ×î ÒÚ àËÕÃÅÃ ç¶ ÁÅÃÇàé ÒÚ Ã§ì¯èé ÕðÇçÁź À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ Ü篺 À°é·Åº é¶ ÁÔ°çŠçíÅÇñÁÅ ÃÆ åź ÇÂÕ ÁÇÜÔÆ ï¯ÜéÅ ñÅ×± ÕÆåÆ ×ÂÆ ÃÆ, ܯ ñÅñÚ çÆ æź ÃÖå ÇîÔéå 鱧 ëñ Çç§çÆ ÔË¢ ì¶î°ÔÅð¶êä çÆ æź Ç÷§î¶òÅðÆ Òå¶ ÁÅèÅðå îµè òð× é±§ î°µÖ ðµÖ Õ¶ ÇåÁÅð ÕÆåÆ ×ÂÆ ÇÂÔ ï¯ÜéÅ ÇÂà òð× é±§ òè¶ð¶ ððµÇÖÁå îÇÔñà ÕðŶ×Æ¢ ÃzÆ úìÅîÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁîðÆÕÅ çÅ ÃÅðÅ ÕÅðÜ Ö¶åð ìÔ°å òµâÅ ÔË å¶ íÇòµÖ çÆÁź é½ÕðÆÁź å¶ ÃéÁåź Ô°ä ÚÆé, íÅðå Üź Üðîé 鱧 éÔƺ ÜÅä×ÆÁź ìñÇÕ ÁîðÆÕÅ ÒÚ ÔÆ ðÇÔä×ÆÁź¢ Çå§é îÔÆÇéÁź 鱧 ÁîðÆÕÅ ÒÚ îµèÕÅñÆ Ú¯äź Ô¯ä

ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ, ÁîðÆÕÆ Â¶Áð ë¯ðÃ ç¶ Á˺âÇðÀ±÷ ÔòÅÂÆ Áµâ¶ Òå¶ Õðéñ ÜËÕ±Çñé òÅé úò¯Ãà éÅñÍ òÅñÆÁź Ôé ï ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ ÁÅî ÜéåÕ íÅôź ÒÚ ÇÂÔ çÅÁò¶ ÷¯ðOô¯ð éÅñ Õðé ñµ×¶ Ôé ÇÕ ÇÕò¶º À°é·Åº çÆÁź éÆåÆÁź ìÅÔð é½ÕðÆÁź ÜÅä ç¶ Çòð°µè Ôé¢ À°é·Åº

íÅðåÆ îÈñ ç¶ Õ¿êéÆ ÁÇèÕÅðÆ ù ÕËç

ì¯Ãàé: ÇÂÕ ÁÅÂÆ. àÆ. Õ¿êéÆ ç¶ íÅðåÆ îÈñ ç¶ ÁîðÆÕÆ î¹¼Ö ÕÅðÜÕÅðÆ ÁÇèÕÅðÆ Ã¹ôÆñ ì»Ãñ ù Çðôòå ç¶ä ç¶ ç¯ô Ô¶á ÁçÅñå é¶ B@ îÔÆé¶ çÆ Ã÷ŠùäÅÂÆ ÔË Áå¶ ñ×í× H ñ¼Ö âÅñð ܹðîÅéÅ ÕÆåÅ ÔËÍ ÁËâò»Ãâ Ç¿àË×ð¶Çàâ åÕéÅñ¯ÜÆ ÕÅðê¯ð¶ôé ç¶ î¹ÖÆ Ã¹ôÆñ ì»Ãñ ù ÇðÔÅÂÆ å¯º ìÅÁç òÆ Çå¿é ÃÅñ Çé×ðÅéÆ Ô¶á ð¼ÇÖÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ ÁîðÆÕÆ ÁàÅðéÆ Üéñð ç¶ ì¹ñÅð¶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ì»Ãñ Áå¶ À¹ÃçÆ Õ¿êéÆ ù ÇâÃÇàÌÕà ÁÅø Õ¯ñ¿ìÆÁÅ çÆ ÃðÕÅð ù H ñ¼Ö DD Ô÷Åð GFE âÅñð ܹðîÅé¶ òܯº íðé¶ êËä×¶Í ì»Ãñ Áå¶ À¹ÃçÆ Õ¿êéÆ ù ÃðÕÅðÆ ÁÇèÕÅðÆÁ» ù Çðôòå ç¶ä çÅ ç¯ôÆ áÇÔðÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ì»Ãñ é¶ î¿ÇéÁÅ ÃÆ ÇÕ À¹Ãé¶ ç¯ ÃðÕÅðÆ ÁÇèÕÅðÆÁ» ïÈÃë ÁÕÅð å¶ ëÅðÈÕ ÁòÅé ù üå ñ¼Ö âÅñð 寺 Ç÷ÁÅçÅ çÆ Çðôòå Çç¼åÆ Áå¶ ÇÂà ìçñ¶ À¹é·» é¶ ì»Ãñ ù ÁÅêä¶ ÇòíÅ× ç¶ á¶Õ¶ Çç¼å¶Í

çµÇÃÁÅ ÇÕ Ô°ä ÇõÇÖÁÅ å¶ ÃÅë ðæðÆ À±ðÜÅ Ãì§èÆ ÕÅðÜź Òå¶ ìÔ°åÅ Çéò¶ô ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË, ÇÜà éÅñ ç¶ô ç¶ ÃÅð¶ ñ¯Õź Òå¶ ÁÅðÇæÕåŠ鱧 ñÅí 갵ܶ×Å¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÜÔóÆ ÁÅðÇæÕ À°µæñ îµÚÆ Ô¯ÂÆ ÔË, ÇÂÔ ñ×ê× çµÃ ÃÅñ êÇÔñź ô°ð± Ô¯ Ú°µÕÆ ÃÆ å¶ À°é·Åº é¶ ÇÂà ç½ðÅé ÔÆ ÃµåŠçíÅñÆ¢ ï à¯Â¶ ÒÚ¯º ÇéÕñä ñÂÆ ÁîðÆÕŠ鱧 Ãîź ÷ð±ð ñµ×¶×Å¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅⶠêÇðòÅðź å¶ íÅÂÆÚÅÇðÁź 鱧 ÇÔñÅ ç¶ä òÅñÆ ÇÂà À°µæñOê°µæñ ç¶ Ççµå¶ ÷Öî íðé 鱧 ÔÅñ¶ Ãîź ñ¯óƺçÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅâÅ ðÅÔ Ú°ä½åÆÁź íÇðÁÅ ÔË¢ ÇÂö ç½ðÅé À°é· ź é¶ ÇðêìÇñÕéź çÆÁź éÆåÆÁź çÆ òÆ ÕðóÆ ÁÅñ¯ÚéÅ ÕÆåÆ¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ ÃÅð¶ ÁîðÆÕÅ ÒÚ Çò§â àðìÅÂÆéź å¶ Ã¯ñð êËéñź ðÅÔƺ ÃÅë ðæð¶ ã§× éÅñ À±ðÜÅ êËçÅ ÕÆåÅ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ ìÅÇÂú âÆ÷ñ òÆ ÇÂö ÇçôÅ ÒÚ ÇÂÕ Õçî ÔË¢ À°é·Åº ç¶ô ÒÚ ìËàðÆÁź ìäÅÀ°ä òÅñÆ ÃéÁå ç¶ ÇòÃæÅð çÆ òÆ ÚðÚÅ ÕÆåÆ¢

ÁîðÆÕÆ êÌôÅÃé ÓÚ íÅðåÆÁ» çÆ ìµñ¶*ìµñ¶

Ô¹ä ÁîðÆÕÆ êÌôÅÃé ÓÚ íÅðåÆ îÈñ ç¶ ÕÂÆ ÁÇèÕÅðÆ ÁÇÔî ð¯ñ ÁçÅ Õð ðÔ¶ ÔéÍ ç¹éÆÁÅ íð ç¶ ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô ÇòíÅ× ÓÚ ÕÂÆ ÁÇÔî ÇÜ¿î¶çÅðÆÁ» Ô¹ä íÅðåÆ îÈñ ç¶ ñ¯Õ» ù ýºêÆÁÅ ÜÅ ðÔÆÁ» ÔéÍ òÅÇô¿×àé çÆ é½ÕðôÅÔÆ ÓÚ Ô¹ä íÅðåÆ îÈñ ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» çÆ Úó·å þÍ éòÄ ÇçµñÆ. ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô ÇòíÅ× ÓÚ çµÖäÆ Â¶ÇôÁÅÂÆ îÅîÇñÁ» çÅ âÅÇÂðËÕàð êÇÔñÆ òÅð íÅðåÆ îÈñ ç¶ ÇÕö ÁîðÆÕÆ Çâêñ¯îËà ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ þÍ Áå¹ñ Õôïê çµÖäÆ Áå¶ îµè ¶ÇôÁÅÂÆ ÇòíÅ× ÓÚ íÅðå 寺 ÇÂñÅòÅ ôÌÆñ¿ÕÅ, îÅñçÆò, é¶êÅñ, ì¿×ñÅç¶ô Áå¶ í¹àÅé ìÅð¶ ðÅìðà ìñ¶Õ éÅñ êÌî¹µÖ ÃñÅÔÕÅð òܯº ðÔ¶ ÔéÍ ìñ¶Õ ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô î¿åðÆ éÅñ ÃÅÀ¹æ ¶ÇôÁÅ ìÅð¶ éÆåÆ×å ùÞÅÁ åËÁ Õðç¶ ðÔ¶ ÔéÍ ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô ÇòíÅ× ÓÚ Áܶ âÅÇÂðËÕàð çÆ þÃÆÁå éÅñ Áå¹ñ ç¯ò» ç¶ô» ç¶ Çðôå¶ çÆÁ» ÇðôÇåÁ» ìÅð¶ éÆåÆÁ» åËÁ Õðé 寺 ÇÂñÅòÅ ê³Ü Ô¯ð çµÖäÆ Â¶ÇôÁÅÂÆ î¹ñÕ» ìÅð¶ ÁÅêäÅ éÆåÆ êµåð ÇåÁÅð Õðç¶ ÔéÍ ÇÂÕ íÅðåÆ îÈñ ç¶

Çâêñ¯îËà ù Ô¹ä íÅðå ìÅð¶ éÆåÆ ÇåÁÅð Õðé ñÂÆ Ççµå¶ ÜÅä ìÅð¶ À¹é·» çµÇÃÁÅ ÇÕ Ô¹ä ÁîðÆÕÆ êÌôÅÃé ÓÚ íÅðåÆ îÈñ ç¶ ÕÂÆ ÁÇèÕÅðÆ ÁÇÔî ð¯ñ ÁçÅ Õð ðÔ¶ ÔéÍ ç¹éÆÁÅ íð ç¶ ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô ÇòíÅ× ÓÚ ÕÂÆ ÁÇÔî ÇÜ¿î¶çÅðÆÁ» Ô¹ä íÅðåÆ îÈñ ç¶ ñ¯Õ» ù ýºêÆÁÅ ÜÅ ðÔÆÁ» ÔéÍ òÅÇô¿×àé çÆ é½ÕðôÅÔÆ ÓÚ Ô¹ä íÅðåÆ îÈñ ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» çÆ Úó·å þÍ Áå¹ñ ç¶ ÇêåÅ íÅðå ò¿â 寺 ìÅÁç ÇçµñÆ ÁÅÕ¶ òµÃ ׶ Ãé Áå¶ ìÅç ÓÚ Ã¿ïÈÕå ðÅôàð çÆ Ã¶òÅ ÓÚ ÁîðÆÕÅ Úñ¶ ׶ ÃéÍ Õôïµê ÇÂµæ¶ ÁîðÆÕÆ Á¿ìËÃÆ ÓÚ òÆ Ã¶òÅ ÇéíÅ üÕ¶ Ôé Áå¶ íÅðå ÁîðÆÕÅ êðîÅäÈ ÃÇÔï¯× ÃîÞ½å¶ Óå¶ ÁîðÆÕÆ ðÅÜçÈå ç¶ êÌî¹µÖ ÃñÅÔÕÅð ðÇÔÚ üÕ¶ ÔéÍ

ÁîðÆÕÅ êÅÇÕÃåÅé 鱧 ç¯ à¯ÔÆ âð¯é ç¶ò¶×Å ÇÂÃñÅîÅìÅç. ÁîðÆÕÅ é¶ êÅÇÕÃåÅéÆ ë½Ü 鱧 ÁÅêäÆ ÃîðµæÅ ÇòÚ òÅèÅ Õðé ñÂÆ ç¯ âð¯é ñÔÆÁÅ ï§åð ç¶ä çÆ ê¶ôÕô ÕÆåÆ ÔË¢ ÁîðÆÕÅ çÆ À°ê ðµÇÖÁÅ î§åðÆ Çîô¶ñ ëñðé¯Â¶ é¶ ç°òµñ¶ ðµÇÖÁÅ ÃñÅÔÕÅð ×ð°µê çÆ îÆÇà§× 寺 ìÅÁç ÇÂµæ¶ ÁîðÆÕÆ Á§ìËÃÆ ÇòÖ¶ êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ

êÅÇÕÃåÅé 鱧 ÃÕËéÂÆ×ñ Áå¶ ôËⶠîÅéò ðÇÔå ÔòÅÂÆ òÅÔé êzäÅñÆÁź ç¶ä çÆ ê¶ôÕô ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË¢ êÅÇÕÃåÅé é¶ çÇÔôåòÅç Çòð¯èÆ ïåéź çÆ î÷ì±åÆ ñÂÆ à¯ÔÆ ï§åðź çÆ î§× ÕÆåÆ ÃÆ¢ ëñðé¯Â¶ é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÒÒÁÃƺ ç¯ò¶º à¯ÔÆ ï§åðź ç¶ ò¶ðò¶ î¶÷ Òå¶ ðµÖ Ççµå¶ Ôé Áå¶ Ô°ä ëËÃñÅ êÅÇÕÃåÅé é¶ ÕðéÅ ÔË¢ êÅÇÕÃåÅé

ÇÜÔó¶ ÇÃÃàî Òå¶ Ôµæ ðµÖ¶×Å ÁÃƺ À°Ô ç¶ ç¶òź׶¢ÒÒ ÃzÆîåÆ ëñðé¯Â¶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº çÆ êÅÇÕÃåÅéÆ ðµÇÖÁÅ ÃÕµåð ÃÂÆç ÁåÔð ÁñÆ éÅñ ìÔ°å ñÅÔ¶ò§ç îÆÇà§× Ô¯ÂÆ ÔË¢ À°é·Åº êÅÇÕÃåÅéÆ ë½Ü òµñ¯º ÃòÅå, îÅñÅ Õ§ç, çµÖäÆ ò÷ÆÇðÃåÅé ÁÅÇç æÅòź Òå¶ çÇÔôåêççź ÇõñÅø ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÕÅðòÅÂÆ çÆ ôñÅØÅ ÕÆåÆ¢


èîÕ

ÁîðÆÕÅ ÁÅÃêÅÃ

12-Aug-2010, Thursday

ǧàðé˵à Õ§êéÆ ×±×ñ ÁÅêäÆ ÁÕòÅÇÂð î°ÇÔ§î ÜÅðÆ ðµÖ¶×Æ

òËñ âðËÃâ ñ¶âÆÜ

ÁîðÆÕÅ çÆ ëÃà ñ¶âÆ Çîô¶ñ úìÅîÅ Áå¶ ëð»Ã çÆ ëÃà ñ¶âÆ ÕÅðñÅ ìðÈéÆ çÆ ÇÂÕ ôÅéçÅð ëÅÂÆñ ë¯à¯Í òËÇéàÆ ë¶Áð îË×ÜÆé òµñ¯º ÕÅðñÅ ìðÈéÆ ù Çòôò ÓÚ òËñ âðËÃâ êÆêñ÷ ÓÚ üÇäÁÅ Ç×ÁÅ þÍ ÇÂà ÿì¿èÆ ÕÆå¶ ×¶ Ãðò¶Öä çÅ êÌÕÅôé îË×÷Æé ç¶ Ãå¿ìð Á¿Õ ÓÚ Ôò¶×ÅÍ

ÁîðÆÕÅ ÇÕö Ô¯ð ù ÃøÆð Çéï°Õå Õð¶: ôÅò¶÷

ÕÅðÅÕÃ: ò˺ܹ¶ñÅ ç¶ ðÅôàðêåÆ ÇÔÀ±×¯ ôÅò¶÷ é¶ ÁîðÆÕÅ òñ¯º ò˺ܹ¶ñÅ ñÂÆ Çéï°Õå ÕÆå¶ ÃøÆð ñÅðÆ êÅîð ù ÁÃÇòÕÅð ÕðÇçÁ» ÁîðÆÕÅ ù ì¶éåÆ ÕÆåÆ ÔË ÇÕ À°Ô ÇÕö Ô¯ð À°îÆçòÅð ìÅð¶ Ã¯Ú¶Í Ü¯ ÇòÁÕåÆ ÇÂæ¶ ÃøÆð òܯº ÁÅ ÇðÔÅ ÔË î˺ À°Ã ù ÃÇòÕÅð Õð ñò»×ÅÍ

ÇéÀ±ïÅðÕ. ǧàðé˵à Õ§êéÆ ×±×ñ ÇÂà ÃÅñ ÇÂµÕ å¯º ìÅÁç ÇÂµÕ Õ§êéÆ é±§ ÁÕòÅÇÂð ÕðçÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ Ô°ä ×±×ñ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÃÅé ëðźÇÃÃÕ¯ çÆ Ã¯ôñ åÕéÅñ¯ÜÆ Õ§êéÆ ÃñÅÂÆâ 鱧 ÁÕòÅÇÂð Õð¶×Æ¢ ÇÂÔ ÇÂà ÃÅñ ×±×ñ çÆ BCòƺ ÖðÆç Ô¯ò¶×Æ¢ ÇÂÃ Ã½ç¶ çÆ ðÅôÆ çÅ êz×àÅòÅ éÔƺ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ÁËà ÃÆ ÂÆ é±§ í¶ÜÆ ×ÂÆ ÁÅêäÆ ÇåîÅÔÆ Ã±ÚéÅ ÇòµÚ Õ§êéÆ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇÂà ÃÅñ çÆ êÇÔñÆ ÛîÅÔÆ ÇòµÚ À°Ô B@ Õ§êéÆÁź ÁÕòÅÇÂð Õð Ú°µÕÆ ÔË¢ Ü°ñÅÂÆ ÇòµÚ ×±×ñ é¶ ç¯ Õ§êéÆÁź ÁÅÂÆ àÆ ÁÅÂÆ ÃÅëàò¶Áð Áå¶ î¯àÅò¶ì åÕéÅñ¯ÜÆ é±§ ÁÕòÅÇÂð ÕÆåÅ ÃÆ¢

5

ÇéÀ±ÜðÃÆ ÓÚ íÅðåÆ ÁÅ÷ÅçÆ Ãì¿èÆ êð¶â ÇéÀ±ïÅðÕ. Ôð ÃÅñ çÆ åð·» ÇÂà ÃÅñ òÆ ÇéÀ±ÜðÃÆ ç¶ Ãí 寺 ÿØäÆ òïº òÅñ¶ íÅðåÆ êÌòÅà ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ Ç³âÆÁŠⶠêð¶â ÁËâÆôé ôÇÔð ç¶ úÕàðÆ ð¯â ÇòÖ¶ Õ¼ãÆ ×ÂÆÍ êÈðÅ ÁËâÆÃé Çåð¿×¶ Áå¶ ÁîðÆÕÆ Þ¿ÇâÁ» éÅñ ñ¼ÇçÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆÍ Çòô¶ô îÇÔîÅé ç¶ å½ð Óå¶ ìÅñÆò¹¼â ÃàÅð îÇñÕÅ ô¶ðÅòå ê¹¼ÜÆÍ ÇéÀ±ÜðÃÆ Çì÷éà ÁËïÃƶôé Áå¶ ÃîÈÔ ÕÅð¯ìÅðÆÁ» ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ Õ¼ãÆ ÇÂà êð¶â ÇòÚ BE ëñ¯à ôÅÇîñ ÕÆå¶ ×Â¶Í ÇÜ¼æ¶ ÁîðÆÕÆ ì˺â é¶ ÇÂà êð¶â çÆ Á×òÅÂÆ ÕÆåÆ À¹°æ¶ dzâÆÁé Çì÷éËà ÁËïÃƶôé Áå¶ À°Ã çÆÁ» ÃÇÔï¯×Æ Üæ¶ì¿çÆÁ» 寺 ÇÂñÅòÅ ÇêÌ¿à Áå¶ ÇÂñËÕà¯ÌÇéÕ îÆâÆÁÅ òÆ ÔÅ÷ð ԯ¶Í

ÇÂæ¶ ÇÂÔ òÆ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ íÅðåÆ îÈñ ç¶ ÁîðÆÕÆ ÁÅ×ÈÁ» é¶ òÆ ÇôðÕå ÕÆåÆÍ ÁîðÆÕÆ ÁÅ×ÈÁ»

Áå¶ ×òðéð ÔÅÀ±Ã ç¶ êÔ¿¹Ú¶ ÁÅ×ÈÁ» é¶ òÆ ÇÂà êð¶â ÇòÚ ÇôðÕå ÕÆåÆÍ

ÛåòÅñ DE@ îÇÔîÅéź çÆ ÇñÃà ÇòµÚ ôÅÇîñ Ãé¢ô°µÕðòÅð ôÅî 鱧 ԯ¶ ÇðÔðÃñ Çâéð ÇòµÚ ôÅÇîñ Ô¯ä òÅñÅ ÃzÆ ÛåòÅñ ÇÃðë ǵկ ÇÂµÕ íÅðåÆ ÃÆ Áå¶ ôéÆòÅð 鱧 ôÅçÆ ç¶ ÃîÅ×îź ÇòµÚ òÆ ôÅÇîñ Ô¯ä çÅ îÅä òÆ ÛåòÅñ 鱧 ÇîÇñÁÅ ÔË¢

ÚËñÃÆ Áå¶ îÅðÕ çÅ ÇòÁÅÔ ÇÂµÕ ïÔ±çÆ ðÅìÂÆ Áå¶ ÂÆÃÅÂÆ êÅçðÆ òµñ¯º ÇòÁÅÔ çÆÁź ðÃîź ÇéíÅÀ°ä éÅñ Ô¯ÇÂÁÅ¢ ÇÂà î½Õ¶ ÁÅÃàð Õ¯ðà 鱧 ÜÅä òÅñÆ ÃóÕ ì§ç Õð ÇçµåÆ ×ÂÆ ,êð ÃóÕ ì§ç Ô¯ä ÕÅðé ×òźãÆÁź 鱧 Ô¯ÂÆ åÕñÆë ñÂÆ À°é·Åº 鱧 òÅÂÆé çÆÁź ì¯åñź Áå¶ Ô¯ð ÃîÅé ÇçµåÅ Õ¶ Ö°ô Õðé çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ×ÂÆ ¢ÇÂà ÇÂñÅÕ¶ 鱧 é¯ ëñÅÂÆ ÷¯é دÇôå Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ åź ÇÕ ÇÕö àÆòÆ Üź ÁÖìÅðź òÅÇñÁź çÅ

ÔËñÆÕÅêàð ÇòÁÅÔ çÆÁź ë¯à¯Áź éÅ ñË ÃÕ¶¢ÇÂà ôÅçÆ ÇòµÚ ÔÅñÆò°µâ ç¶ ÇÃåÅð¶ Áå¶ ðÅÜéÆåÕ ÔÃåÆÁź ôÅÇîñ ԯ¶ Ãé¢ÇÂà ôÅçÆ é±§ íÅò¶º ìÔ°å ÔÆ ×°êå ðµÖä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ×ÂÆ ÃÆ êð ôÅî çÆÁź Öìðź ÇòµÚ Ãí àÆòÆ ÚËéñź é¶ ÚËñÃÆ ç¶ ÇòÁÅÔ ìÅð¶ Öìð êzî°µÖåÅ éÅñ ÇçµåÆ ¢ôÅçÆ çÆ ðÃî 寺 ìÅÁç Çìñ ÕÇñ§àé Áå¶ ÇÔñ¶ðÆ ÕÇñ§àé é¶ ÇìÁÅé ÜÅðÆ ÕÆåÅ ÇÕ À°éź çÆ èÆ ÚËñÃÆ çÆ ôÅçÆ À°Ã ç¶ ñ§î¶ Ã 寺 êz¶îÆ îÅðÕ éÅñ Ô¯ÂÆ ÔË¢

ÇéÀ±ÜðÃÆ ÇòÖ¶ Õ¼ãÆ ×ÂÆ Ç³âÆÁŠⶠêð¶â çÅ ÇÂÕ ÇçzôÍ

ÚËñÃÆ çÅ ÇòÁÅÔ : çå ÇÃ§Ø ÛåòÅñ ì°ñÅÇÂÁÅ, ðÅôàðêåÆ úìÅîŠ鱧 í°ñÅÇÂÁÅ ÇéÀ±ïÅðÕ : CA Ü°ñÅÂÆ B@A@ 鱧 ÇéÀ±ïÅðÕ å¯º I@ îÆñ ç±ð ðÅÂÆéìËÕ ÇòÖ¶ ÔâÃé çÇðÁÅ ç¶ ÇÕéÅð¶ å¶ ìäÆ ÁÅÃàð Õ¯ðà ÇòµÚ ÁîðÆÕÅ ÃÅìÕÅ ðÅôàðêåÆ Çìñ ÕÇñ§àé Áå¶ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔñ¶ðÆ ÕÇñ§àé çÆ èÆ ÚËñÃÆ ÕÇñ§àé çÆ ÇòÁÅÔ ÃîÅ×î çê§é ԯ¶ ¢ ÇÂà ôÅçÆ ÇòµÚ íÅò¶º ÁîðÆÕÅ ç¶ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ À°ìÅîŠ鱧 éÔƺ õÇçÁÅ êð ì§ì¶ êËñ¶Ã Ô¯àñź ç¶ ÕÅð¯ìÅð ç¶ îÅñÕ ëðÆçÕ¯à ôÇÔð éÅñ Ãì§èå êzòÅÃÆ íÅðåÆ Ã§å ÇçØ

Special Lunch Box

$5.95 DESSERTS

Kheer Rasmalai Ice Cream Gulab Jamun

Drinks

TOURS & TRAVEL INC.

Lassi (Sweet/salted Mango Lassi Soft Drink Tea or Coffee Masala Tea

ëÅÃà, òèÆÁÅ Áå¶ íð¯Ã¶î¿ç ÃðÇòà ñÂÆ ÇÂ¾Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú

Chicken Specialities Vegetable Delights Goat Specialties Lamb Specialties Chicken Briyani

Ç¿âÆÁÅ ÜÅä ñÂÆ ÃÃåÆÁ» ÇàÕà», Ôð åð·» çÆ Â¶ðñÅÂÆé çÆ ÇàÕà ñÂÆ

G.S Khera TEL : 718-651-1639 FAX : 718-651-1696 Toll Free : 1-877-651-1639 74-22 37th Ave. Room # 5, Jackson Hights, NY 11372

PARTY MENU

(MINIMUM 20 PEOPLE)

2.00 3.00 3.00 3.00

1) VEGETABLE APPETIZERS Samosa, Pakora, Aloo Tiki

2) NON-VEGETARIAN APPETIZERS Chilli Chicken, Chicken Tikka, Seekh Kabab or Tandoori Chicken

2.50 2.50 1.00 1.00 1.00

Kohinoor Party Trays

Half 40 30 50 55 45

3) ANY TWO MEAT SPECIALITES Goat, Lamb or Chicken 4) ANY TWO VEGETARIAN SPECIALITIES Dal, Palak, Malai Kofta, Shahi Paneer Full 70 50 80 85 75

Half Tray Serves Approx. 15 People Full Tray Serves Approx. 35 People

Free Delivery Minimum $ 12

TAXI SPECIAL

ÇÂ¼æ¶ Ôð êÌÕÅð çÅ ñÜÆÜ Áå¶ òèÆÁÅ ÖÅäÅ ÇîñçÅ þÍ ÇÂ¼Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú

5) RICE PULAU, NAAN, SALAD, RAITA 6) DESSERT-ANY ON Rasmalai, Gulab Jamun or Kheer

TIMING

10 A.m. to 5 A.m 7 Days week

We Specialize in indoor and outdoor catering

We accept

95-04 Van, Wyck Expwy, Near Atlantic Exit, Richmond Hill, NY 11419 E-mail: kohinoorny@live.com


6

èîÕ

íÅðå/êÅÇÕÃåÅé

12-Aug-2010, Thursday

êÅÇÕ ÇòµÚ çÅÖñ Ô°§ç¶ ÔÆ î°ôµðø ÷ðçÅðÆ Óå¶ Ã¹¼àÆ Ü°¼åÆ é±§ Ç×zøåÅð Õðé çÅ ÁËñÅé

ÕðÅÚÆ : êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÃÅìÕÅ ðÅôàðêåÆ êðò¶÷ î°ôµðø 鱧 Ççè ÔÅÂÆ Õ¯ðà é¶ ÁµÜ ÁçÅñå ÒÚ ê¶ô éÅ Ô¯ä ÕÅðé í×½óÅ ÁËñÅé ÇçµåÅ ÔË¢ ÁçÅñå çÆ ÇÂà ÕÅðòÅÂÆ éÅñ î°ôµðø çÆ ðÅÜéÆåÆ ÒÚ òÅêà ÁÅÀ°ä çÆ ï¯ÜéŠ鱧 ßÒìð¶ÕÅºÒ ñµ×ä çÆ Ã§íÅòéÅ ÜåÅÂÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ ÇÂÔ Ô°Õî Ççè ÔÅÂÆ Õ¯ðà ç¶ ÚÆø ÜÃÇàà Ãðîç ÜñÅñ À°ÃîÅéÆ çÆ êzèÅé×Æ òÅñ¶ ìËºÚ é¶ ÁòÅîÆ ÔîÅÇÂå åÇÔðÆÕ ç¶ î½ñòÆ ÇÂÕìÅñ ÔËçð çÆ êàÆôé Òå¶ Ã°äòÅÂÆ ÕðÇçÁź ÜÅðÆ ÕÆåÅ¢ ê¶ô¶ òܯº òÕÆñ î½ñòÆ ÔËçð é¶ î°ôµðø 寺 ÇÂñÅòÅ òÕÆñ ôðÆø°çÆé êÆð÷ÅçÅ å¶ ÁàÅðéÆ Üéðñ îÇñÕ Áìç°ñ ÇÕÀ±î Ãî¶å À°é·Åº ç¶ Ô¯ðéź ÃÇÔï¯×ÆÁź ÇõñÅø çÇòèÅé éÅñ Û¶óÛÅó å¶ ç¶ôèz¯Ô Õðé ç¶ ç¯ô ÒÚ ÕÅðòÅÂÆ çÆ î§× ÕÆåÆ ÃÆ¢ À°é·Åº é¶ ÁçÅñå ÒÚ î°ôµðø ÇõñÅø ÃÅÇ÷ô ðÚä ç¶ ç¯ô ÒÚ êàÆôé çÅÇÂð Õðé çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÃÆ¢ ÁçÅñå é¶ ÃÅìÕÅ

ðÅôàðêåÆ î°ôµðø ÇÖñÅø é¯Çàà òÆ ÜÅðÆ ÕÆå¶, êz§å± À°Ô ÁçÅñå ÒÚ ê¶ô éÔƺ ԯ¶¢ î½ñòÆ ÔËçð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ î˺ ç±ÜÆ êàÆôé ÒÚ ÁçÅñå 鱧 ì¶éåÆ ÕÆåÆ ÃÆ ÇÕ ìðåÅéÆÁÅ ç¶ ÁõìÅðź ÒÚ ÇÂôÇåÔÅð ÛêòÅÀ°ä ÒÚ î¶ðÆ îçç ÕÆåÆ ÜÅò¶, êz§å± ÇÂà êàÆôé 鱧 ÃÇÔï¯× éÔƺ ÇîÇñÁÅ¢ Çëð À°Ã é¶ ÁçÅñå ÒÚ î°ôµðø 鱧 í×½óÅ ÁËñÅéä çÆ î§× ÕÆåÆ, ÇÕÀ°ºØÇÕ ìðåÅéÆÁÅ ç¶ ÁõìÅðź ÒÚ

îÕì±÷Å ÕôîÆð ÒÚ Õ¯ÂÆ ÁµåòÅçÆ Õ˺ê éÔƺ : êÅÇÕÃåÅé ÇÂÃñÅîÅìÅç. êÅÇÕÃåÅé é¶ ÁµÜ ÇÂæ¶ íÅðåÆ ø½Ü ç¶ î°ÖÆ Üéðñ òÆ. Õ¶. ÇÃ§Ø ç¶ À°Ã ÇìÁÅé 鱧 ðµç ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ îÕì±÷Å ÕôîÆð ÇòÚ ÁµåòÅçÆÁź çÅ Õ¯ÂÆ ÇÃÖñÅÂÆ Õ˺ê éÔƺ Úµñ ÇðÔÅ¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ íÅðåÆ ë½Ü ç¶ î°ÖÆ ÃzÆ òÆ. Õ¶. ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ îÕì±÷Å ÕôîÆð ÇòÚ D@ ÇÃÖñÅÂÆ Õ˺ê Úµñ ðÔ¶ Ôé¢ êÅÇÕ Çòç¶ô î§åðÅñ¶ ç¶ ì°ñÅð¶ Áìç°µñ ìÃÆå é¶ ÜÅðÆ ÇìÁÅé ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðåÆ ë½Ü ç¶ î°ÖÆ çÅ À°Õå ÇìÁÅé ÁÅèÅðÔÆä ÔË¢

ì¶ìÃÆ çÅ ÇÚÔðÅ

ÇàµêäÆ ÕÆåÆ ÃÆ êÅÕ ðÅôàðêåÆ é¶

êÅÇÕÃåÅé ç¶ À¹Îåð êµÛîÆ ÇÂñÅÕ¶ ÓÚ Ôó» ÕÅðé ì¶Øð ԯ¶ ìµÚ¶ ÁÅêä¶ å¿ìÈ Ú¯º ÞÅÕç¶ Ô¯Â¶Í

ÇÂà 鱧 éÕÅÇðÁÅ¢ ÜéÅì ×ì¯ñ é¶ ÇÂÔ Ö°ñÅÃÅ Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ îÅîñÅ À°ñîÅ À°å¶ Ûµâ ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ ÇÕö çÅ ÇÂÕ ÇòÁÅÔ ÔË Üź ì԰嶢 ÇÂà î½Õ¶ ÇÂÕ Ô¯ð çÃç î˺ìð î°ñÅäÅ Áìç°ñ îÇñé é¶ ×ì¯ñ ç¶ Õæé çÆ ÔÅîÆ íðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ êÇòµåð Õ°ðÅé ÒÚ ÇñÇÖÁÅ ÔË ÇÕ êåéÆÁź 鱧 ÇÂéÃÅë Çç§ç¶ ԯ¶ Õ¯ÂÆ ÇòÁÕåÆ ÇÂÕ, ç¯, Çå§é Üź ÚÅð ÇòÁÅÔ Õð ÃÕçÅ ÔË¢ ðÇÔîÅé, ܯ ÇÕ êÆ.êÆ. êÆ. çÅ ÃÆéÆÁð ÁÅ×± ÔË, é¶ êÅÇÕÃåÅé î°ÃÇñî ñÆ×OÕ°ÁÅÇÂçO¶O ÁÅ÷î çÆ ÇòèÅÇÂÕÅ ÃîÆéÅ Öò¶ð ÔïÅå ç¶ ê§ÜÅì ÇòèÅé ÃíÅ ÒÚ Ççµå¶ À°Ã ÇìÁÅé çÅ òÆ ÔòÅñÅ ÇçµåÅ ÇÜà ÒÚ À°Ã é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ î°ÃñîÅé êÇÔñÆ êåéÆ å¯º ÁÅÇ×ÁÅ ñ¶ ì×Ëð ÇÂÕ å¯º Ç÷ÁÅçÅ ÇòÁÅÔ ÕðòÅ ÃÕç¶ Ôé¢

ÇìzÇàô ùð¼ÇÖÁÅ ÕðîÆ ìÅÔð ñË ×Â¶Í ÖÅé é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÕËîðé éÅñ ÷ðçÅðÆ çÆ î¹ñÅÕÅå ç¶ Çòð¯è ÓÚ À°Ãé¶ Ü°¼åÆ Ã¹¼àÆ ÃÆÍ êÅÇÕÃåÅé ÓÚ Ôó· ç¶ ÇòÚÕÅð ÇìñÅòñ í°¼à¶ ç¶ ðÅÜéÆåÕ ÕËðÆÁð çÆ ô°ðÈÁÅå Õðé çÆ ï¯ÜéÅ ìðÇî³Øî ÓÚ ÇÕö Çòð¯è çÆ ØàéÅ ÃÆ Ã³íÅòéÅ ç¶ ÕÅðä àÅñ Çç¼åÆ ×ÂÆ ÜçÇÕ BA ÃÅñÅ é½ÜòÅé é¶åÅ ç¶ ÃòÅ×å ÓÚ ÁÜñÅà òÅñÆ æÅ» ÓÚ åÖåÆÁ» ñ¼×ÆÁ» Ô¯ÂÆÁ» ÃÆÍ ÁÜñÅà նºçð ç¶ ìÅÔð î¹÷ÅÔðÅÕÅðÆÁ» é¶ åÖåÆÁ» ñË Õ¶ Çòð¯è êz×à ÕÆåÅ, ÇÜÃ å¶ ÇñÇÖÁÅ ÃÆ êÅÇÕÃåÅé ù ìÚÅú, ÷ðçÅðÆ ù ìÅÔð Õð¯Í ÇìñÅòñ é¶ ìðÇî³Øî ÓÚ ðËñÆ ù óì¯èé Õðç¶ Ô¯Â¶ Öìð» çÅ Ö³âé ÕÆåÅÍ À°Ô ñ§âé ÓÚ ÔÆ Ôé Áå¶ ÇÂæ¶ êÅÇÕÃåÅé À°Ú ÇòíÅ× ÓÚ À°é·» ÇÂ¼Õ Ôó· ðÅÔå ÃÔÅÇÂåÅ Õ¶ºçð ô°ðÈ ÕÆåÆÍ êÆ êÆ êÆ ç¶ ÇÂ¼Õ òðÕð ÖÅÇçð ÁÅÇðë é¶ ÇÕÔ ÇÕ ç¶ô ÓÚ ñ¯Õ îð ðÔ¶ Ôé, ÁÇÜÔ¶ Ã ÓÚ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ðÅôàðêåÆ çÆ Çìzà¶é ïÅåðÅ çÅ Õ¯ÂÆ å°Õ éÔƺ ÔËÍ

÷ðçÅðÆ éÅñ ÃÇÔîå éÔÄ Ôé úìÅîÅ Áø×ÅÇéÃåÅé ìÅð¶

êÅÕ ç¶ H@ ëÆÃçÆ Ã§Ãç î˺ìðź çÆÁź ÇÂÕ å¯º Ç÷ÁÅçÅ êåéÆÁź ÇÂÃñÅîÅìÅç. êÅÇÕÃåÅé ç¶ H@ ëÆÃçÆ Ã§Ãç î˺ìðź çÆÁź ÇÂÕ å¯º òµè êåéÆÁź Ôé¢ ÇÂÔ ÔËðÅéÆÜéÕ Ö°ñÅÊõåÅèÅðÆ êÅÇÕÃåÅé êÆêñ÷ êÅðàÆ ç¶ ÇÂÕ Ã§Ãç é¶ Õ½îÆ ÁÃ˺ìñÆ ÒÚ ìÆå¶ Ççé ÕÆåÅ¢ ÇîñÆ ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð êÅÇÕÃåÅé ç¶ ì§çð×ÅÔ å¶ ÜÔÅ÷ðÅéÆ ðÅÜ î§åðÆ éÇìñ ×ì¯ñ é¶ êÅðñÆî˺à ç¶ Ô¶áñ¶ Ãçé ÒÚ ì¯ñÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ H@ ëÆÃçÆ Ã§Ãç î˺ìðź ç¶ ÇÂÕ å¯º Ç÷ÁÅçÅ ÇòÁÅÔ Ôé¢ ÜéÅì ×ì¯ñ é¶ ÇÂÔ Ö°ñÅÃÅ À°Ã ò¶ñ¶ ÕÆåÅ Ü篺 ÃÅìÕŠñÚéÅ î§åðÆ ô¶ðÆ ðÇÔîÅé é¶ ÇìÁÅé ÇçµåÅ ÇÕ Õ¯ÂÆ òÆ ÇòÁÕåÆ ÁÅêäÆ êÇÔñÆ êåéÆ å¯º ÁÅÇ×ÁÅ ñ¶ Çìéź ç±ÜÅ ÇòÁÅÔ éÔƺ ÕðòÅ ÃÕçÅ¢ ÔËðÅéÆ çÆ ×µñ ÔË ÇÕ Ãçé ÒÚ ÇÕö òÆ î˺ìð é¶ ÜéÅì ×ì¯ñ ç¶ ÇìÁÅé çÆ éÅ åź ê°ôàÆ ÕÆåÆ å¶ éÅ ÔÆ

ÇÂôÇåÔÅð ÛêòÅÀ°ä çÅ õðÚÅ À°Ô ÃÇÔä éÔƺ ÃÆ Õð ÃÕçÅ¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ êÅÇÕÃåÅé çÆÁź òµÖOòµÖ ÁçÅñåź ÒÚ î°ôµðø ÇÖñÅø ÕÂÆ îÅîñ¶ ÇòÚÅðÁèÆé Ôé¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòŠçï°Õå ðÅôàð ÜÅºÚ ÕÇîôé é¶ ÁÅêäÆ Çðê¯ðà ÒÚ ççìð B@@G ÒÚ ÃÅìÕÅ êzèÅé î§åðÆ ì¶é÷Æð í°µà¯ çÆ ÔµÇåÁÅ ñÂÆ î°ôµðø ç¶ ôÅÃé 鱧 Ç÷§î¶òÅð áÇÔðÅÇÂÁÅ ÃÆ¢ êÅÇÕÃåÅé êÆêñ÷ êÅðàÆ çÆ Á×òÅÂÆ ÒÚ îÅðÚ B@@H ÒÚ ç¶ô ÒÚ ×µáܯó ÃðÕÅð Ô¯ºç ÒÚ ÁÅÂÆ ÃÆ, ÇÜà 寺 ìÅÁç ðÅôàðêåÆ çÅ ÁÔ°çÅ Ûµâä ñÂÆ îÜì±ð Õðé Òå¶ î°ôµðø é¶ ÁêzËñ B@@I ÒÚ êÅÇÕÃåÅé Ûµâ ÇçµåÅ ÃÆ¢ ìÆå¶ Ççéƺ îÆâÆÁÅ ðÅÔƺ ÇÂà ׵ñ çÅ Ö°ñÅÃÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ ÇÕ ÃÅìÕÅ ðÅôàðêåÆ î°ôµðø êÅÇÕÃåÅé çÆ ðÅÜéÆåÆ ÒÚ ôÅîñ Ô¯ä çÆ Õ¯Çôô Õð ðÔ¶ Ôé¢ î°ôµðø Ô°ä ñ§çé ÒÚ ðÇÔ ðÔ¶ Ôé Áå¶ çÅÁòÅ Õð ðÔ¶ Ôé ÇÕ À°Ô ÜñçÆ ÔÆ êÅÇÕÃåÅé òÅêà ÁÅÀ°ä׶¢

ñ³âé/ ÇÂÃñÅîÅìÅç. åÅóÆÁ» çÆ ×È³Ü çÆ æ», Çìzà¶é ç¶ ìðÇî³Øî ÓÚ êÅÇÕÃåÅé êÆêñà êÅðàÆ (êÆ êÆ êÆ) çÆ ÇÂ¼Õ ðËñÆ ÓÚ ðÅôàðêåÆ ÁÅÇÃë ÁñÆ ÷ðçÅðÆ çÅ ÃòÅ×å Ü°¼åÆÁ» Áå¶ ÇîÃàð à¶é êzÃ˺à ç¶ éÅÁð¶ éÅñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ðÅôàðêåÆ ç¶ ÃÇÔï¯×ÆÁ» é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·» çÆ Çìzà¶é ïÅåðÅ ç¶ ç½ðÅé ÁÇÜÔÆ Õ¯ÂÆ ØàéÅ éÔƺ òÅêðÆÍ ÃÈåð» Áé°ÃÅð Çìzà¶é ç¶ êzèÅé î³åðÆ â¶Çòâ ÕËîðé éÅñ î¹ñÅÕÅå ç¶ Çòð¯è ÓÚ F@ ÃÅñÅ ÇòÁÕåÆ ôîÆî ÖÅé é¶ ôéÆòÅð ù ÷ðçÅðÆ å¶ Ü°¼åÆ Ã¹¼àÆÍ òðäéï¯× ÔË ÇÕ ÕËîðé çÆ ÁµåòÅç Ãì³èÆ Çà¼êäÆ é±³ ñË Õ¶ êÅÇÕÃåÅé ÓÚ ÕÅëÆ Çòð¯è Ô¯ÇÂÁÅ ÔËÍ ÕËîðé é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ Áë×ÅÇéÃåÅé Áå¶ íÅðå ÓÚ Á¼åòÅçÆÁ» ù í¶Üä òÅñ¶ ÃîÈÔ» éÅñ êÅÇÕÃåÅé ç¶ Ãì³è Ü°ó¶ ԯ¶ ÔéÍ ÃÈåð» Áé°ÃÅð ù¼àÆ ×ÂÆ Ü°¼åÆ ÷ðçÅðÆ ù éÔƺ ñ¼×Æ Áå¶ Çòð¯è Õðé òÅñ¶ ÇòÁÕåÆ ù ùð¼ÇÖÁÅ ÕðîÆÁ» é¶ ëó ÇñÁÅÍ éÅÁð¶ìÅ÷Æ Õðé òÅñ¶ ÖÅé ù ëó Õ¶

òÅÇô³×àé. ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ ÁøöÅÇéÃåÅé ç¶ ï°¼è Ãì¿èÆ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ðÅôàðêåÆ ÁÅÇÃø ÁñÆ ÷ðçÅðÆ òñ¯º ÕÆåÆ ÇàêäÆ éÅñ ÃÇÔîå éÔÄ ÔéÍ ÷ðçÅðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ ÁøöÅÇéÃåÅé ÇòÚ ÁÇåòÅç Çòð¹è ñóÅÂÆ ÁîðÆÕÅ çÆ Á×òÅÂÆ òÅñÆÁ» ×áܯó ø½Ü» ç¶ Ô¼æ» ÇòÚ¯º ÇéÕñ ðÔÆ ÔËÍ òÅÂÆà ÔÅÀ±Ã ç¶ ì¹ñÅð¶ ðÅìðà Ç×¼ì÷ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ îËù éÔÄ ñ×çÅ ÇÕ ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ ðÅôàðêåÆ ÷ðçÅðÆ

òñ¯º Õ㶠ﰼè Ô¼æ» ÇòÚ¯º ÇéÕñ Ú¹Õä ç¶ éåÆܶ éÅñ ÃÇÔîå ÔéÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ î˺ ÇÂÔ Ç³àðÇòÀ± éÔÄ ç¶ÖÆ Áå¶ éÅ ÔÆ îËù ÇÂÔ êåÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÇÂà éåÆܶ Óå¶ ÇÕò¶º 깼ܶ ÔéÍ ÷ðçÅðÆ é¶ ÇÂÕ øð»ÃÆÃÆ ÁõìÅð éÅñ î¹ñÅÕÅå ÇòÚ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ åÅÇñìÅé ç¶ ÇõñÅø ï°¼è Á³åððÅôàðÆ íÅÂÆÚÅð¶ ç¶ Ô¼æ» ÇòÚ¯º ÇéÕñ ÇðÔÅ ÔËÍ ÷ðçÅðÆ é¶ êËÇðÃ ç¶ ð¯÷ÅéÅ ÁõìÅð ÒñÆ î¯ºâ¶Ó éÅñ ×¼ñìÅå ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÇÜÔÅ ÇÂà Õð Õ¶ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÁÃÆ Ççñ Áå¶ ÇçîÅ× çÆ ñóÅÂÆ ÔÅð ðÔ¶ Ô»Í À°é·» ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ ÁøöÅÇéÃåÅé ç¶ ñ¯Õ» çÆ ÔîÅÇÂå êÌÅêå Õðé ñÂÆ å°ÔÅù À°æ¶ ÁÅðæÕ ÇòÕÅà ÕðéÅ êò¶×ÅÍ

ìõåÅòð í¹¼Î௠òÆ ÁÅò¶×Æ ÇÃÁÅÃå ÓÚ íðÅ ÇìñÅòñ é¶ ÇÕÔÅ, Áܶ À¹Ô ÜÅðÆ ðµÖ¶×Å ÁÅêäÆ êó·ÅÂÆ

ÇÂÃñÅîÅìÅç. êÅÇÕÃåÅé çÆ ÃÅìÕÅ êÌèÅé î¿åðÆ Ãò. ì¶é÷Æð í¹¼à¯ ÇÜé·» çÆ Ô¼ÇåÁÅ Õð Çç¼åÆ ×ÂÆ ÃÆ, çÆ ì¶àÆ ìõåÅòð í¹¼à¯ é¶ ÇÃÁÅÃå ÇòÚ Õ¹¼çä çÅ øËÃñÅ ÕÆåÅ ÔË êð À¹Ã ç¶ íðÅ ÇìñÅòñ í¹¼à¯ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À¹Ô ÇÃÁÅÃå ÇòÚ ÁÅÀ¹ä çÆ ìÜŶ ÇëñÔÅñ ÁÅêäÆ êó·ÅÂÆ ÜÅðÆ ð¼Ö¶×ÅÍ í¹¼à¯O÷ðçÅðÆ êÇðòÅð çÆ ÇÔîÅÇÂåÆ ÃÈìÅ Çÿè çÆ î¹¼Ö î¿åðÆ ôðîÆñÅ ëÅðÈÕÆ é¶ ÇÂà Ãì¿èÆ ÜÅðÆ ÇìÁÅé ÇòÚ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ìõåÅòð çÅ ÇÃÁÅÃå ÇòÚ ÁÅÀ¹ä çÅ øËÃñÅ î¹ñÕ çÆÁ» Á½ðå» ñÂÆ ô¹¼í ô×é ÔË å¶ ñ¯Õå¿åð ù êÿç Õðé òÅñ¶ ç¶ôOí×å ñ¯Õ ÇÂà çÅ íðò»

ÃòÅ×å Õðé×¶Í ÁÅêä¶ Ã¿×Æå ê̶î ñÂÆ ÜÅäÆ Ü»çÆ ìõåÅòð ÁÅêäÆ î» ç¶ ÁèÈð¶ ÇÃÁÅÃÆ Çîôé Á¼×¶ ñË Õ¶ ÜÅò¶×ÆÍ çÈܶ êÅö ìõåÅòð ç¶ BA ÃÅñÅ íðÅ ÇìñÅòñ ܯ üåÅèÅðÆ êÆêñ÷ êÅðàÆ çÅ Ú¶ÁðîËé òÆ ÔË, é¶ ìÆå¶ Ççé ìðåÅéÆÁÅ ÇòÚ ÇÂÕ îÆÇà¿× ç½ðÅé ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô Áܶ ÇÃÁÅÃå ÇòÚ éÔƺ ÁÅò¶×Å Ãׯº ÁÅêäÆ ÁÕÅçÇîÕ å¶ ðÅÜéÆåÆ ìÅð¶ ÇÃÇÖÁÅ ù î¹Õ¿îñ Õð¶×ÅÍ ÇìñÅòñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô ÁÅêä¶ çÅçÅ Ãò. ðÅôàðêåÆ ÷¹ñøÕÅð ÁñÆ í¹¼à¯ ò»× ÕÅùé çÆ êó·ÅÂÆ Õðé çÅ ÇÂÛ¼¹Õ ÔËÍ


èîÕ

ê³ÜÅì/íÅðå

12-Aug-2010, Thursday

7

ÕôîÆð ÓÚ éòƺ ô¹ðÈÁÅå Ãðé¶ íðÅ ÁÕÅñ åõå Óå¶ ê¶ô ñÂÆ ô»åÆ çÅ î½ÕÅ Çç¼åÅ Ãðé¶ å¶ ëÈñÕ¶ ÓÚ ÃîÞ½å¶ çÆ Ã³íÅòéÅ ìäÆ, ÁÕÅñ åõå ò¼ñ¯º Ü»Ú ñÂÆ Õî¶àÆ ç¶ ×áé çÅ ÁËñÅé

ÃÅð¶ òð×» ù ÇÔ¿ÃÅ Û¼â Õ¶ ×¼ñìÅå çŠüçÅ, ÕôîÆðÆ é½ÜòÅé êó·ÅÂÆ ò¼ñ ÇèÁÅé ç¶ä, é½ÕðÆÁ» ç¶ î½Õ¶ êËçÅ Õðé ñÂÆ îÅÇÔð» çÅ ×ð¹¼ê ÕÅÇÂî Ô¯ò¶×Å

éòƺ Çç¼ñÆ. Ü¿îÈQÕîôÆð ÓÚ ÜÅðÆ ÇÔ¿ÃÕ ÕÅðòÅÂÆÁ» ù ÕÅìÈ Õðé Áå¶ ØÅàÆ ÓÚ ô»åÆ ìÔÅñÆ ñÂÆ ì¹ñÅÂÆ ÃðìQêÅðàÆ òøç ù ÿì¯èé ÕðÇçÁ» êÌèÅé î¿åðÆ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ¿Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÕôîÆð ÇòÚ éòƺ ô¹ðÈÁÅå ñÂÆ ô»åÆ çÅ ÇÂÕ î½ÕÅ Çç¼åÅ ÜÅäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ êÌèÅé î¿åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô ÕôîÆðÆ é½ÜòÅé» çÅ çðç îÇÔÃÈà Õðç¶ ÔéÍ êÌèÅé î¿åðÆ é¶ ÕôîÆð ØÅàÆ ÇòÚ ÃÅð¶ òð×» éÅñ ÇÔ¿ÃÅ î¹Õå òÅåÅòðä ÇòÚ ÃÅð¶ î¹¼ÇçÁ» Óå¶ ×¼ñìÅå Õðé çÆ ê¶ôÕô ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÕôîÆð çÆ ×¹¿ÞñçÅð Ãî¼ÇÃÁÅ ç¶ Ô¼ñ ñÂÆ ÜðÈðÆ ÔË ÇÕ ×¼ñìÅå çŠÿÜÆçÅ îÅÔ½ñ ÕÅÇÂî ÕÆåÅ ÜÅò¶Í ØÅàÆ ÇòÚ AA ÜÈé 寺 ÜÅðÆ ÇԿÊ寺 ìÅÁç ÁÅêä¶ êÇÔñ¶ ÇìÁÅé ÇòÚ êÌèÅé î¿åðÆ é¶ é½ÜòÅé» ç¶ é»Á ÁêÆñ ÜÅðÆ ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô ÁÅêä¶ ÃÕÈñ» å¶ ÕÅñÜ» ÇòÚ ÜÅä å¶ ÇòÇçÁÅ ÔÅÇÃñ ÕðéÍ àËñÆòÆ÷é Óå¶ êÌÃÅÇðå À¹ðçÈ ÇòÚ Çç¼å¶ íÅôé ÇòÚ êÌèÅé î¿åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô ÕôîÆðÆ ñ¯Õ» çÅ çðç Áå¶ À¹é·» çÆ îÅïÈÃÆ ù ÃîÞç¶ ÔéÍ ÕôîÆð ÇòÚ ÇÂÕ éòƺ ô¹ðÈÁÅå çŠüçÅ Çç¿ÇçÁ» êÌèÅé î¿åðÆ é¶ ÇÕÔÅ

îÅÇÔð» çÅ ×ð¹¼ê ìäÅÀ¹ä çÅ ÁËñÅé

ÁÅêä¶ Ã¿ì¯èé ÇòÚ êÌèÅé î¿åðÆ é¶ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÇÕ Ü¿îÈ3ÕôîÆð ÇòÚ ÃðÕÅðÆ å¶ Çé¼ÜÆ Ö¶åð ÇòÚ é½ÕðÆÁ» êËçÅ Õðé ñÂÆ À¹µØ¶ ÁÅðÇæÕ îÅÇÔð âÅ: ÃÆ. ð¿×ÅðÅÜé çÆ Á×òÅÂÆ ÇòÚ îÅÇÔð» çÅ ×ð¹¼ê ÕÅÇÂî ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ ÇÂà î½Õ¶ êÌèÅé î¿åðÆ ÔÅÀÈà ÇòÚ Õ¶ºçðÆ î¿åðÆ êÌäÅì î¹ÖðÜÆ, ¶.Õ¶. Á˺à¯éÆ, êÆ.ÇÚç¿ìðî, ÁËÃ.ÁËî. ÇÕÌôéÅ å¶ ×¹ñÅî éìÆ ÁÅ÷Åç, Ü¿îÈ3ÕôîÆð éËôéñ ÕÅéëð¿Ã ç¶ î¹ÖÆ ëÅðÈÕ Áìç¹¼ñÅ, Ü¿îÈ3 ÕôîÆð ç¶ î¹¼Ö î¿åðÆ úîð Áìç¹¼ñÅ, ÁÅ÷Åç ÇòèÅÇÂÕ ×¹ñÅî ÔÃé îÆð, îÅðÕÃÆ é¶åÅ î¹Ô¿îç ïÈÃø å¶ðÆ×ÅîÆ å¶ Ô¯ð ÔÅ÷ð ÃéÍ ÕôîÆð 寺 ÁŶ òøç çÆ Á×òÅÂÆ î¹¼Ö î¿åðÆ úîð Áìç¹¼ñÅ é¶ ÕÆåÆÍ ÇÕ Ü¿îÈQÕôîÆð ÇòÚ ìÔ¹å ؼà åð¼ÕÆ Ô¯ÂÆ ÔËÍ Á¼Ü ñ¯ó ÔË ÇÕ ÃÈì¶ çÅ Ãî¹¼ÚÅ ÇòÕÅà ÕÆåÅ ÜÅò¶ å¶ ñ¯Õ» ù ÇԿÊ寺 ðÅÔå ÇçòÅÂÆ ÜÅò¶Í À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¯ êÇðòÅð ÇÔ¿ÃÅ çÅ ÇôÕÅð ԯ¶ Ôé, îËù À¹é·» éÅñ Ççñ¯º ÔîçðçÆ ÔËÍ î˺ ÕôîÆð ÇòÚ ÇԿÊ寺 êÆóå Ôð¶Õ î», Ôð¶Õ ÇêåÅ, Ôð¶Õ êÇðòÅð å¶ Ôð ì¼Ú¶ çÅ ç¹¼Ö ÃîÎÞçÅ Ô» å¶ À¹é·» ç¶ çðç

ÇòÚ ôðÆÕ Ô¹¿çÅ Ô»Í âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ¿Ø é¶ ÇÕÔÅ, ÒÁÅú ÁÅê» éòƺ ô¹ðÈÁÅå ÕðƶÍÓ î˺ ÕôîÆðÆ ì¼ÇÚÁ» ù ÁêÆñ ÕðçÅ Ô» ÇÕ À¹Ô ÁÅêä¶ ÃÕÈñ» å¶ ÕÅñÜ» ÇòÚ ÜÅä å¶ êó·ÅÂÆ ô¹ðÈ ÕðéÍ î˺ À¹é·» ç¶ îÅÇêÁ» ù ÃòÅñ ÕðçÅ Ô» ÇÕ Ü¶ À¹é·» ç¶ ì¼Ú¶ êó·ÅÂÆ éÔƺ Õðé׶ å» ÕôîÆð å¶ À¹é·» çÅ ÇìÔåð íÇò¼Ö ÇÕò¶º ìä¶×Å ?Ó

ÇôîñÅ. ÕòÆ Ççñ é¶åÅ Áå¶ ÃÅìÕÅ êzèÅé î§åðÆ Áàñ ÇìÔÅðÆ òÅÜêÅÂÆ ç¶ Òî¶ðÆ ÇÂÕïÅòé ÕÇòåŶºÒ ÇÃðñ¶Ö éÅñ îôÔ±ð ÕÅÇò ç×zÇÔ ÇòµÚ ÇÂµÕ ÕÇòåÅ çÆÁź ñÅÂÆéź Ôé: ÒÔÅð éÔƺ îÅ鱧×Å, ðÅð éÔƺ áÅ鱧×Å, ÕÅñ Õ¶ ÕêÅñ êð ÇñÖåÅ ÇîàÅåÅ Ô±§, ×Æå éïÅ ×ÅåÅ Ô±§¢Ò Áàñ 鱧 ÃÅð¶ íÅÜêÅÂÆ ÁÅêäÅ ÁÅçðô î§éç¶ Ôé, À°é·Åº ç¶ ×°äź çÅ ×Åä Õðç¶ æµÕç¶ éÔƺ¢ úö é¶åÅ çÆÁź ÕÇòåÅòź çÅ í¯àÆ ÇòµÚ Áé°òÅç ÛÅêä ñÂÆ íÅÜêÅ çÆ ÃµåÅ òÅñ¶ ðÅÜ ÇÔîÅÚñ êzç¶ô Õ¯ñ ë§â éÔƺ¢ ñµ×çÅ ÔË ÇÕ ÇÂæ¶ ÕòÆ Ççñ òÅÜêÅÂÆ ÁÅêÇäÁź 寺 ÔÅð ׶ Ôé¢ Õ¶ñÅº× çÆ é¶×Æ ñÅîÅ îËî¯ðÆÁñ òËñë¶Áð ðÃÅÇÂàÆ é¶ ÇÂà ÕÅÇò ç×zÇÔ çÅ í¯àÆ íÅôÅ ÇòµÚ Áé°òÅç Áå¶ êzÕÅôé Õðé çÅ Ç÷§îÅ ÇñÁÅ ÔË¢

éòƺ Çç¼ñÆ. ÇÜà íÅðå ÓÚ D@ Õð¯ó íÅðåÆ B@ ð°ê¶ ð¯÷ÅéÅ éÅñ ×°÷ÅðÅ Õð ðÔ¶ Ôé Áå¶ B@ Õð¯ó 寺 ÁÇÜÔ¶ ÇÂ¼Õ â³× çÆ ð¯àÆ éÅñ ÁÅêä¶ Çã¼â ù èðòÅà Çç³ç¶ ÔéÍ À°Ã¶ íÅðå çÆ ÚÕ»Ú½è ù ç¹éÆÁÅ ù ÇçÖÅÀ°ä ñÂÆ ÕÅîéòËñæ ֶ⻠ÓÚ E@ Õð¯ó ð°ê¶ çÅ ÇÂ¼Õ ×°ìÅðÅ Û¼ÇâÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ AD Ççé» çÆÁ» ÕÅîéòËñæ ֶ⻠çÆÁ» ÇåÁÅðÆÁ» ÓÚ êåÅ éÔÆ ÇÕ³éÆÁ» åð·» çÆÁ» ֶ⻠Ôé, ÜðÅ

ÁÅêÇäÁź 寺 ÔÆ ÔÅð ×ÂÆÁź òÅÜêÅÂÆ çÆÁź ÕÇòåÅòź

Ǽæ¶

Lucky Draw

òÆ Õ¼ÇãÁÅ Ü»çÅ þ

ê¹ðÅä¶ ×ÇÔÇäÁ» çÆ î¹ð¿îå òÆ ÕÆåÆ Ü»çÆ þ

Jagjit Singh Babbar

PH.: 718-846-1200 Cell : 646-415-2280 Fax : 718-846-1224

118-12, 101 Avenue, Richmond Hill NY

Punjabgold1@yahoo.com

Õðé ñÂÆ ÇÕÔÅÍ ÇÂà Ãî¶ ëÈñÕÅ é¶ òÆ ÁÅêäÅ ÇÂµÕ êµåð Üæ¶çÅð ù ïêÇçÁÅ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô ÃðéÅ íðÅò» ù ÇÕö ÇÕÃî çÆ åéÖÅÔ (èÅðÇîÕ ÃÜÅ ) ñ×ÅÀ¹ä çÆ ìÜŶ î¹ÁÅë Õð ç¶äÅ ÚÅÔ°³ç¶ Ôé êð À¹Ôé» çÆÁ» Õ¹Þ ôðå» ÇÕ ÇçµñÆ Õî¶àÆ AIHD çÆ Çõֻ çÆ éôñÕ¹ÃÆ Õðé òÅÇñÁ» ù ÃÜÅò» ÇçòÅÀ¹ä ñÂÆ ñ¯óÆç¶ Õçî üµÕ¶, êÆóå» ç¶ ìµÇÚÁ» ù î¹ëå ÇòµÇçÁÅ ÇçµåÆ ÜÅò¶ Áå¶ À¹Ôé» ç¶ ðÇÔä ìöð¶ çŠõ¹ÚÜÅ êÌì¿è ÕÆåÅ ÜÅò¶Í ÃÌÆ ëÈñÕÅ é¶ Üæ¶çÅð ù ÇÂÕ ÃÆ.âÆ Ã½êÆ Üç ÇÕ ÃðéÅ íðò» é¶ ÁÅêä¶ ÃêôàÆÕðé ç¶ éÅñ éÅñ ÇçµñÆ Õî¶àÆ òµñ¯º ÖðÚ¶ ÇÂÕ Õð¯ó é¯ ñµÖ ç¶ ÇÔÃÅì çÆ ÇÂµÕ AE@ ôÇëÁÅ çÆ ÇÂµÕ ëÅÇÂñ òÆ Ã¯êÆÍ ç¯ÔÅ Çèð» é¶ ÁÅêäÅ ÁÅêäÅ êµÖ ÇòÃæÅð ÃÅÇÔå çµÇÃÁÅÍ îÆÇà¿× ÇòµÚ Ô¯ÂÆ ÇòÚÅð ÚðÚÅ çÆ êµåðÕÅð» ù ÜÅäÕÅðÆ ç¶ÇçÁÅ ÃÌÆ ÁÕÅñ åÖå ç¶ Üæ¶çÅð Ç×ÁÅéÆ ×¹ðìÚé ÇÃ¿Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ç¯ÔÅ Çèð» ç¶ ÃêµôàÆÕðé êµÜ üµÕ¶ Ôé Áå¶ Á×ñ¶ ç¯ Çå¿é îÔÆéÆÁÅ ÇòµÚ ÇÂµÕ Çå¿é Ü» ê³Ü îËìðÆ Õî¶àÆ ç¶ ×áé ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å ÇÜÔóÆ êÈð¶ îÅîñ¶ çÆ Ø¯Ö êó·åÅñ ÕðÕ¶ ÁÅêäÆ Çðê¯ðà ÁÕÅñ åÖå ù ïê¶×Æ Áå¶ ÇÂà Çðê¯ðà å¶ ê³Ü ÇÃ¿Ø ÃÅÇÔìÅé çÆ îÆÇà¿× ÇòµÚ ÇòÚÅð ÚðÚÅ Õðé À¹êð¿å ÔÆ Õ¯ÂÆ ÕÅðòÅÂÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ

ÕÅîéòËñæ ÓÚ ÛµÇâÁÅ ÜÅò¶×Å E@ Õð¯ó çÅ ×¹ìÅðÅ

Ö¹¼ñ· Ç×ÁÅ! Ö¹¼ñ· Ç×ÁÅ! Ö¹¼ñ· Ç×ÁÅ!

ÇÂ¼æ¶ ðÅôÆ ç¶ Ãà¯é òÆ Çîñç¶ Ôé

Á¿ÇîÌåÃð : ùêðÆî Õ¯ðà ç¶ êÌÇÃè òÕÆñ ÃÌÆ ÁËÚ. ÁËÃ. ëÈñÕÅ å¶ ÇçµñÆ ÇÃµÖ ×¹ðÈç¹ÁÅðÅ êÌì¿èÕ Õî¶àÆ ç¶ î½ÜÈçÅ å¶ ÃÅìÕÅ êÌèÅé (ÃðéÅ íðòÅ) ÃÌÆ êðîÜÆå ÇÃ¿Ø ÃðéÅ å¶ ÔðÇò¿çð ÇÃ¿Ø ÃðéÅ ÇòµÚÕÅð Úµñç¶ ÇòòÅç ù ñË Õ¶ ÃÌÆ ÁÕÅñ åÖå ç¶ Ô¹Õî» Áé¹ÃÅð ÃðéÅ íðÅò» é¶ ê³Ü ÇÃ¿Ø ÃÇÔìÅé ç¶ Ãéî¹µÖ ê¶ô Ô¯ Õ¶ ÁÅêäÅ ÃêµôàÆÕðé ÇçµåÅ ÇÜà çÆ ê¹ôàÆ Üæ¶çÅð Ã©Æ ÁÕÅñ åÖå Ç×ÁÅéÆ ×¹ðìÚé ÇÃ¿Ø é¶ ÕðÇçÁÅ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃðéÅ íðò» ç¶ ÃêµôàÆ Õðé çÆ Ø¯Ö Õðé ñÂÆ ÇÂµÕ Õî¶àÆ ç¶ ×áé ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ ÃÌÆ ÁÕÅñ åÖå ç¶ Ô¹Õî» çÆ êÅñäÅ ÕðÇçÁŠ굹ܶ ÃðéÅ íðò» é¶ ê³Ü ÇÃ³Ø ÃÅÇÔìÅé ÃÌÆ ÁÕÅñ åÖå ܶ Üæ¶çÅð Ç×ÁÅéÆ ×¹ðìÚé ÇÿØ, åÖå ÃðÆ Õ¶Ã×ó· ÃÅÇÔì ç¶ Üæ¶çÅð Ç×ÁÅéÆ åðñ¯Úé ÇÿØ, åÖå ÃÌÆ çîçîÅ ÃÅÇÔì ç¶ Üæ¶çÅð Ç×ÁÅéÆ ìñò¿å ÇÃ¿Ø Áå¶ åÖå ÃÌÆ êàéÅ ÃÅÇÔì ç¶ Ç×ÁÅéÆ ÇÂÕìÅñ ÇÃ¿Ø Áå¶ åÖå ÃÌÆ ÔÜÈð ÃÅÇÔì ç¶ Üæ¶çÅð Ç×ÁÅéÆ Õ¹ñò¿å ÇÃ¿Ø ç¶ êÌåÆÇéè íÅÂÆ ðÅî ÇÃ¿Ø èÈëÆÁÅ ç¶ ÃÅÔîä¶ ê¶ô Ô¯ Õ¶ ÁËâò¯Õ¶à ëÈñÕÅ éÅñ ÕÆåÆ ìçåîÆ÷Æ çÅ ÃêµôàÆÕðé ïÇêÁÅÍ í»ò¶ ÃðéÅ íðÅò» ÁÅêä¶ ÁÅê ù Çéðç¯ô çµÃÇçÁÅ ÇÃ¿Ø ÃÅÇÔìÅé ù ܹìÅéÆ òÆ ÜÅäÕÅðÆ ÇçµåÆ êð Üæ¶çÅð» é¶ ÃêµôàÆÕðé ñË Õ¶ À¹Ôé» ù ëËÃñ¶ çÆ À¹âÆÕ

22K & 24K

Gold and Dimond Jewelry Manufacturer & Repairs

ïگ ÇÕ ÕÅîéòËñæ ç¶ ñÂÆ ÇÂ¼Õ ×°ìÅðÅ ÁÅÀ°ä òÅñÅ ÔË Áå¶ À°Ã ×°ìÅð¶ çÆ ÕÆîå E@ Õð¯ó ð°ê¶ ç¶ é¶ó¶å¶ó¶ Ô¯ò¶×ÆÍ ÇÂà Öìð å¶ ïÕÆé å» éÔƺ ÁÅÀ°ºçÅ êz³å± ÇÂÔ Ã¼Ú ÔËÍ ÇÂÔ ÕÅîéòËñæ Ö¶â» å¶ Ô¯ ðÔ¶ ÖðÚ¶ çÆ ÇÂ¼Õ ÁÇÜÔÆ ò³é×Æ ÔË ÇÜà ù ùäÕ¶ ÔÆ ñ¯Õ ÔËðÅé Ô¯ Ü»ç¶ Ôé, ÕÅîéòËñæ ֶ⻠ÓÚ ÇÂ¼Õ ÁÇÜÔÅ ÔÆ ×°ìÅðÅ Ô¯ò¶×Å ÇÜÃçÆ ÕÆîå E@ Õð¯ó ð°ê¶ Ô¯ò¶×Æ, ×°ìÅðÅ ÔòÅ ÓÚ À°â¶×Å Áå¶ ÕÅîéòËñæ Ö¶â ç¶ ÇÂÃ

ê¯z×ðÅî ÓÚ ÖðÚ Ô¯ ÜÅä׶ E@ Õð¯ó ð°êÂ¶Í ÜÅÔð ÔË ÇÕ ñ¯Õ» ù ÇÂà ÖðÚ çÅ îåñì ÇÕò¶º ÃîÞ ÓÚ ÁÅò¶×ÅÍ ÕÅîéòËñæ Ö¶â» ç¶ ÃòÅ×å Áå¶ ÃîÅêåÆ ÃîÅ×î ç¶ ñÂÆ ÁÇÜÔ¶ ÔÆ ÇÂ¼Õ ÇòôÅñ ×°ìÅð¶ éȳ À°âÅä çÆ ï¯ÜéÅ ÔË, ÇÂÔ ×°ìÅð¶ ÜòÅÔð ñÅñ éÇÔðÈ Ãà¶âÆÁî 寺 ۼⶠÜÅä׶, ÇÂà ÔÆñÆÁî ×°ìÅð¶ çÆ ÕÆîå CH Õð¯ó ð°ê¶ ÔË, ê³zå± ÖðÚ ÇÂæ¶ Öåî éÔƺ Ô°³çÅ, ñ³âé 寺 íÅðå ÇñÁÅÀ°ä å¶ ÇÂÃ å¶ A@ Õð¯ó ÖðÚ Ô¯ ÜÅä׶Í


8

èîÕ

ç¹éÆÁÅ

12-Aug-2010, Thursday

¶âÅ òµâÅ Õ¶ÕóÅ

êÌîÅäÈ ìÅñä ù î¹ó òð寺 ÓÚ ÇñÁÅÀ¹ä Ãì¿èÆ ÁîðÆÕÅ å¶ íÅðå ÇòÚÕÅð ÃîÞ½åÅ êÌîÅäÈ ÕðÅð ù ñÅ×È Õðé çÅ Á¿Çåî êóÅÁ òÆ ÕÆåÅ êÅð

ÇÂÔ þ ç¹éÆÁÅ çÅ Ãí 寺 òµâÅ Õ¶ÕóÅÍ ÜêÅéÆ îÕóÆ êÌÜÅåÆ çÅ ò¿ôÜ ÇÂÔ Õ¶ÕóÅ êÌô»å îÔÅÃÅ×ð ÓÚ¯º ëÇóÁÅ Ç×ÁÅÍ Õ¹µÞ Ççé êÌçðôé 寺 ìÅÁç ÇÂÃù î¹ó Ãð ÓÚ Ûµâ ÇçµåÅ Ç×ÁÅÍ

çµÖäÆ Õ¯ðÆÁÅ ÇòÚ êzèÅé î§åðÆ ìçÇñÁÅ

ÇÃúñ: çµÖäÆ Õ¯ðÆÁÅ ÇòÚ ÁµÜ êzèÅé î§åðÆ å¶ G Ô¯ð î§åðÆÁź 鱧 ìçñ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ ëðòðÆ B@@H ÇòÚ Ü篺 ðÅôàðêåÆ ÃzÆ î¶ï°§× ìÅÕ é¶ ÁÔ°çŠçíÅÇñÁÅ ÃÆ, À°Ã 寺 ìÅÁç ÃðÕÅð ÇòÚ êÇÔñÆ òÅð ǧéÅ òµâÅ ë¶ðìçñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ éò¶º êzèÅé î§åðÆ òܯº ÇÕî åŶ 鱧 éÅî÷ç ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ À°Ô çµÖä ê±ðìÆ Ã±ì¶ ×¶úº ×ÃÅº× ç¶ ÃÅìÕÅ ×òðéð Ôé¢

Çñµà¶ çÅ ÇòµåÆ ÃÔÅÇÂåÅ Ü°àÅÀ°ä çÅ åÅäÅ:ìÅäÅ Áܶ ÕÅÇÂî

òÅÇô§×àé. ÁîðÆÕÅ é¶ ÖçôÅ ÷ÅÇÔð ÕÆåÅ ÔË ÇÕ ÃzÆñ§ÕÅ òµñ¯º Çñµà¶ Çòð°µè Ü§× Çܵåä 寺 ÇÂÕ ÃÅñ ìÅÁç òÆ Çñµà¶ 鱧 Á§åððÅôàðÆ êµèð Òå¶ ÇòµåÆ ÃÔÅÇÂåÅ ÜÅðÆ ÔË êð ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ Çòç¶ô ÇòíÅ× é¶ ÇÂÔ òÆ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Çñµà¶ ç¶ êzî°µÖ ÁÅ×± Õ°îÅðé êçîéÅæé çÆ Ç×zëåÅðÆ å¯º ìÅÁç Á§åððÅôàðÆ êµèð Òå¶ Çñµà¶ 鱧 ÷ìðçÃå èµÕÅ ñµ×Å ÔË¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ êçîéÅæé åìÅÔ Ô¯ Ú°µÕÆ Üæ¶ì§çÆ Çñµà¶ ç¶ ÔÇæÁÅðź ç¶ éËàòðÕ é±§ ÚñÅÀ°ºçÅ

ÇéÀÈ÷Æñ˺â ÓÚ ê³ÜÅìÆ ò¾ñº¯ Ö¯ñ¶· ׶ á¶Õ¶ çÅ ð¶óÕÅ ÜÅðÆ

ÁÅÕñ˺â. îËé¹ÕÅú ôÇÔð ç¶ Õ¹Þ òÃéÆÕ» é¶ ÃóÕ» Óå¶ ð¯Ã ÇòÖÅòÅ ÕÆåÅ ÇÕ ÇÂà ֶåð ÇòÚ ôðÅì ç¶ á¶Õ¶ éÅ Ö¯ñ·¶ ÜÅäÍ ÇÂÔ îÅîñÅ ÇêÛñ¶ ÕÂÆ Ççé» å¯º À¹ç¯º ùñ× ÇðÔÅ ÃÆ Ü篺 ÇÂÕ Ã: åÅðÅ ÇÃ¿Ø é»Á ç¶ ê³ÜÅìÆ ò¾ñ¯º ÕÇñ¿âé é»Á ç¶ Ö¶åð ÇòÖ¶ á¶ÕÅ Ö¯Çñ·ÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ ÇÂà Ãì¿èÆ Ã: åÅðÅ ÇÃ¿Ø é¶ ÒÁÜÆåÓ ù ÜÅäÕÅðÆ Çç¿ÇçÁ» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ À¹é·» ÃÅðÆÁ» ðÃî» êÈðÆÁ» ÕðÕ¶ á¶ÕÅ Ö¯ñ·ä çÅ ñÅÇÂÃ˺à êÌÅêå ÕÆåÅ þÍ AD ܹñÅÂÆ ù á¶ÕÅ Ö¹ñ·ä 寺 Õ¹Þ Ççé» ìÅÁç ÇÂÕ Çìðè Á½ðå» é¶ ÁÅ Õ¶ À¹é·» ò¾ñ¯º çÆòÅð Óå¶ ñ×ÅÇÂÁÅ ñÅÇÂÃ˺à ñÅÔ Çç¾åÅ ÃÆ å¶ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ ð¯Ã êÌÚÅð ô¹ðÈ ÕÆåÅ ÃÆÍ Ã: åÅðÅ ÇÃ¿Ø é¶ ê¹Çñà ù òÆ ÇÂà ìÅð¶ ÃÈÇÚå ÕÆåÅ ÃÆ êð ê¹ÇñÃ é¶ Õ¯ÂÆ ÖÅà ÕÅðòÅÂÆ éÔÄ ÕÆåÆÍ Á¾Ü ÃæÅéÕ Õ½ºÃñð, AEQB@ ì¾Ú¶ Áå¶ Õ¹Þ Õ¹ Ô¯ð ñ¯Õ» é¶ ð¯Ã îÅðÚ ÇòÚ ÇÔ¼ÃÅ ÇñÁÅÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ Õ¹Þ ñ¯Õ» é¶ ìÆÁð çÆÁ» ì¯åñ» ÇòÖÅ Õ¶

ÇÂà á¶Õ¶ ç¶ Ô¾Õ ÇòÚ ÁÅòÅ÷ òÆ À¹áÅÂÆ þÍ À¹èð ÇÃ¼Ö ÁÅ×È å¶ êÇðòÅðÕ ì¹ñÅð¶ Ã: çñÜÆå ÇÃ¿Ø é¶ ÇÕÔÅ þ ÇÕ ñ¯Õ» ù ÁÇÜÔÅ ð¯Ã À¹ç¯º ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÃÆ Ü篺 ÇÂà Ãì¿èÆ ñ¯Õ» Õ¯ñ¯ Áð÷ÆÁ» Áå¶ á¶ÕÅ Ö¯ñ·ä Ãì¿èÆ ð¯ÃQê¾åð ÁÖìÅð» ÇòÚ ÇÂôÇåÔÅð ç¶ Õ¶ î¿×¶ ׶ ÃéÍ Ã: åÅðÅ ÇÃ¿Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà åð·» ç¶ ×ñå êÌÚÅð éÅñ À¹é·» ù Õ¯ÂÆ é¹ÕÃÅé éÔÄ Ô¯ ÇðÔÅ Ãׯº Ç÷ÁÅçÅ ×ÅÔÕ ÁÅ ðÔ¶ ÔéÍ

ÃÆ¢ ÃÅñ B@@I çÆ ÁÇåòÅç Ãì§èÆ Õź×ðà òµñ¯º êÅà Çðê¯ðà ÇòÚ Çòç¶ô ÇòíÅ× é¶ êz×àÅòÅ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ ÷îÆéÆ êµèð Òå¶ ÃzÆñ§ÕÅ ÇòÚ ñóÅÂÆ ÔÅðé 寺 ìÅÁç òÆ Çñìð¶ôé àÅÂÆ×ð÷ ÁÅë åÅÇîñ ÂÆñî (Çñµà¶) çÅ Á§åððÅôàðÆ êµèð Òå¶ ÇòµåÆ îçç çÅ åÅäÅQìÅäÅ ê±ðÆ åð·Åº ÚµñçÅ Ô¯ä çÅ ôµÕ ÔË¢ Á§åððÅôàðÆ êµèð Òå¶ Çñµà¶ ç¶ Ôîçðç çµÖäÆ ÁîðÆÕÅ, ï±ðê Áå¶ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ÇòÚ ÃæÅéÕ êµèð Òå¶ ÇòµåÆ ÃÔÅÇÂåÅ ÇÂÕµáÆ Õð ðÔ¶ Ôé¢

òÅÇô¿×àé. íÅðå å¶ ÁîðÆÕÅ òñ¯º ÁîðÆÕÅ ç¶ ÇÂÃå¶îÅñ ÕÆå¶ ×¶ êÌîÅäÈ ìÅñä ù ê¹éð òð寺 ÓÚ ÇñÁÅÀ¹ä ç¶ ï¯× ìäÅÀ¹ä ìÅð¶ ÇÂÕ ÃîÞ½å¶ Óå¶ çÃåÖå ÕÆå¶ ×¶ ÔéÍ ÇÂà ù ç¯ò» ç¶ô» ÇòÚÕÅð ԯ¶ ÇÂÇåÔÅÃÕ ×Ëð ë½ÜÆ êÌîÅäÈ ÕðÅð ù ñÅ×È Õðé çÅ Á¿Çåî êóÅÁ î¿ÇéÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ÇÂà ÃîÞ½å¶ ç¶ ñÅ×È Ô¯ä 寺 ìÅÁç êÌì¿è» å¶ êÌÇÕÌÁÅò» ç¶ ÷ðƶ íÅðå ÁîðÆÕÅ òñ¯º ÇÂÃå¶îÅñ ÕÆå¶ ×¶ êÌîÅäÈ êçÅðæ» ù î¹ó òð寺 ÓÚ ÇñÁÅÀ¹ä ç¶ ï¯× ìäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ ÇÂÔ Õ¿î íÅðå òñ¯º ÃæÅÇêå ê̯ÜËÕà» ÇòÚ ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å Áå¶ ÇÂà տî ù Õ½î»åðÆ êÌîÅäÈ ÀÈðÜŠ¶ܿÃÆ ç¶ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ îÅêç¿â» åÇÔå Á¿ÜÅî Çç¼åÅ ÜÅò¶×ÅÍ ÃîÞ½å¶ Óå¶ Õ¼ñ· ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô ÇòíÅ× ç¶ ÔËâÕ¹ÁÅðàð ÇòÚ ÁîðÆÕÅ ç¶ ÇÃÁÅÃÆ îÅîÇñÁ» ìÅð¶ À¹µê î¿åðÆ Çìñ ìðéà Áå¶ ÁîðÆÕÅ ÇòÚ íÅðåÆ ðÅÜçÈå îÆðÅ ô¿Õð é¶ çÃåÖå ÕÆå¶Í Çòç¶ô ÇòíÅ× é¶ ÇÂÕ ÇìÁÅé ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ ðÅôàðêåÆ À¹ìÅîÅ çÆ Á×òÅÂÆ ÇòÚ ÇòÚÅð òà»çð¶ ç¶ ÷ðƶ åËÁ ÕÆå¶ ×¶ êÌì¿è ÇòÚ ÇÂÇåÔÅÃÕ íÅðå ÁîðÆÕÆ êÌîÅäÈ ÃÇÔï¯× êÇÔñ ù ÃëñåÅêÈðòÕ Á¿ÜÅî ç¶ä çÆ î÷ìÈå êÌåÆì¼èåÅ ÞñÕçÆ ÔËÍ ÇÂÔ ÃîÞ½åÅ ÁîðÆÕÆ êÌîÅäÈ ìÅñä ÃêñÅÂÆ Õðé òÅÇñÁ»

ê¹µå À¹çÅà éÅ Ô¯òÄ

Áë×ÅÇéÃåÅé ÓÚ ÇâÀÈàÆ Óå¶ ÜÅä 寺 êÇÔñ» ÁîðÆÕÆ ë½Ü çÅ ÇÂÕ ÇÃêÅÔÆ ÁÅêä¶ ìµÚ¶ ù ׯç ÓÚ ñËÕ¶ ìËáÅ þÍ ìÅê ÁÅêä¶ ìµÚ¶ ù ÃîÞÅ ÇðÔÅ þ ÇÕ À¹Ô ÇêÛ¯º À¹çÅà éÅ Ô¯ò¶Í ìµÚÅ ç¶ô çÅ Þ¿âÅ ëóÆ ÁÅêä¶ ìÅê çÆ ×µñ ÇèÁÅé éÅñ ùä ÇðÔÅ þÍ

ñÂÆ íÅðå éÅñ Õ¿î Õðé ñÂÆ ÇÂÕ ÷ðÈðÆ ôðå ÃÆÍ íÅðåÆ çÈåÅòÅÃ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃîÞ½å¶ Óå¶ çÃåÖå ÕÆåÅ ÜÅäÅ ÇÂÕ îÔ¼åòêÈðé Õçî ÔËÍ ÇÂÔ ç¯ò» ç¶ô» ÇòÚÕÅð î÷ìÈå Ô¹¿ç¶ ÿì¿è» Áå¶ òèç¶ ÃÇÔï¯× ù êÌçðÇôå ÕðçÅ ÔËÍ ÇìÁÅé ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà ÃîÞ½å¶ ç¶ ÷ðƶ íÅðå ÁÅÂÆ. ¶. ÂÆ. ¶ ç¶ Ã¹ðÇÖÁÅ îÅêç¿â» ç¶ åÇÔå ÁîðÆÕÅ ç¶ êÌîÅäÈ ìÅñä ù î¹ó òð寺 ÓÚ ÇñÁÅÀ¹ä ï¯× ìäÅ ÃÕ¶×Å å¶ ÇÂà éÅñ ÁîðÆÕÆ Õ¿êéÆÁ» ù íÅðå ç¶ å¶÷Æ éÅñ òè ðÔ¶ êÌîÅäÈ ÀÈðÜÅ Ö¶åð ÇòÚ íÅÂÆòÅñÆ çÅ î½ÕÅ Çîñ¶×ÅÍ îÆðÅ ô¿Õð é¶ ÇÂà î½Õ¶ Óå¶ ÁÅêäÆ ÇàµêäÆ ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ ÁÃƺ êÌîÅäÈ ÀÈðÜÅ çÆ ô»åÆêÈðé òð寺 ç¶ îÕÃç éÅñ ÃÇÔï¯× ñÂÆ ÕÆå¶ ×¶ ÃÅâ¶ ç¯ ê¼ÖÆ ÃîÞ½å¶ ù ñÅ×È Õðé çÆ ÇçôÅ ÇòÚ ÁÃƺ ÇÂÕ îÔ¼åòêÈðé Õçî À¹áÅÇÂÁÅ ÔËÍ

ëðÆç ÷ÕÅðÆÁÅ é¶ ïÔ±çÆ ×ð°µê çÅ ê°ðÃÕÅð î¯ÇóÁÅ

ÇéÀ±ïÅðÕÍ ÇéÀ±÷ òÆÕ ç¶ íÅðåÆ î±ñ ç¶ Ã§êÅçÕ ëðÆç ÷ÕÅðÆÁÅ é¶ ÇÂÕ ïÔ±çÆ ×ð°µê Á˺àÆ âËëÅî¶ôé ñÆ× òµñ¯º ×ðÅÀ±ºâ ÷Æð¯ Òå¶ îÃÇÜç ìäÅÀ°ä çÅ Çòð¯è Õðé Òå¶ À°Ã ×ð°µê òµñ¯º ÇîÇñÁÅ ÇÂÕ ê°ðÃÕÅð î¯ó ÇçµåÅ ÔË¢ ÃzÆ ÷ÕÅðÆÁŠ鱧 ïÔ±çÆ ×ð°µê çÅ Ôìðà ÁËÚ. Ô§ëðÆ ëÃà ÁËîºË âî˺àà ëðÆâî÷ êzÅÂÆ÷ B@@F ÇòÚ ÇîÇñÁÅ ÃÆ¢ À°éÅ· º ÁÅêäÆ ÇÂÕ ÇÚµáÆ ÇòÚ ÇñÇÖÁÅ, ÒÒî˺ ÁÅêäÆ ÇÂÕ ÚÔ¶åÆ Ã§ÃæŠ寺 ê°ðÃÕÅð ÔÅÃñ ÕðÕ¶ ìÔ°å Ö°ô Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ êð î˺ ÁÅêäÆ Ú§×Æ ÷îÆð ñ§îÅ Ãîź ÕÅÇÂî éÅ ðµÖ ÃÇÕÁÅ¢ î˺ ÇÂÕ Ã¯ÔäÆ åõåÆ Áå¶ A@@@@ âÅñð çÅ îÅäíµåÅ î¯ó ÇçµåÅ ÔË¢ î˺ ¶.âÆ.ÁËñ. 鱧 ÁÅêäÅ ëËÃñÅ ìçñä çÆ ì¶éåÆ ÕÆåÆ ÔË¢ÓÓÁîðÆÕÅ ÇòÚ ×ðÅÀ±ºâ ÷Æð¯ À°µå¶ ÇÂÕ îÃÇÜç ìäÅÀ°ä ìÅð¶ ìÇÔà ñÂÆ îÔÆÇéÁź 寺 íÖÆ Ô¯ÂÆ ÔË Áå¶ ÇÂà À°µå¶ ÇéÀ±ïÅðÕ ç¶ òÃéÆÕ, I/AA ÃÅÕ¶ ç¶ êÆóå êÇðòÅð, éÅ×ÇðÕ ÃîÅÜ çÆÁź Üæ¶ìç § ÆÁź Áå¶ ÇÃÁÅÃåçÅé ò§â¶ ԯ¶ Ôé¢ÇêÛñ¶ Ççéƺ ÇÂÕ Õé÷ðò¶Çàò ×ð°µê Áî¶ÇðÕé Ã˺àð ëÅð ñÅÁ Á˺â ÜÃÇàÃ é¶ îÃÇÜç çÆ À°ÃÅðÆ ð¯Õä ñÂÆ î°ÕµçîÅ çÅÇÂð ÕÆåÅ ÃÆ¢


èîÕ

íÅðå/ç¹éÆÁÅ

12-Aug-2010, Thursday

ÁÃƺ íÅðå éÅñ ڧ׶ Ãì§è ÚÅÔ°§ç¶ Ôź: Õ°ðËôÆ

éòƺ ÇçµñÆ. êÅÇÕÃåÅé çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ íÅðå éÅñ Ãì§è ìäÅÀ°ä ç¶ Áîñ ÒÚ Áµ×¶ òèä ñÂÆ ÇÂÔ ÁÅêä¶ òµñ¯º ÒÚÅð Õçî òµè ê°µàä ñÂÆÒÒ ÇåÁÅð ÔË êð éÅñ ÔÆ ÇÂÃ é¶ ÷¯ð ç¶ Õ¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ç¯ò¶º î°ñÕź 鱧 ÇÂÕEç±Ü¶ çÅ é÷ðÆÁÅ å¶ î°ôÕñź ÃîÞäÆÁź ÚÅÔÆçÆÁź Ôé¢ ÒÒÇòÃæÅðê±ðòÕ å¶ Çéð§åðÒÒ ×µñìÅå Òå¶ ÷¯ð Çç§ÇçÁź, êÅÇÕÃåÅé ç¶ Çòç¶ô î§åðÆ ôÅÔ îÇÔî±ç Õ°ðËôÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÕôîÆð î°µç¶ é±§ ×µñìÅå ÒÚ ôÅîñ ÕðéÅ ÔÆ êò¶×Å å¶ ÒÚ¯äò¶º î°µç¶Ò ñË Õ¶ å°ðé çÆ êÔ°§Ú ÃÔÅÂÆ éÔƺ Ô¯ ÃÕçÆ¢ À°é·Åº

Áë×ÅÇéÃåÅé ÓÚ éÅà¯ ç¶ E ë½ÜÆ îð¶

ÕÅì°ñ: Áë×ÅÇéÃåÅé ÇòÚ òµÖEòµÖ ØàéÅòź ÇòÚ éÅà¯ ç¶ E ë½ÜÆ îÅð¶ ׶¢ êzÅêå ÜÅäÕÅðÆ î°åÅìÕ ÇÂÕ ë½ÜÆ À°ç¯º îÅÇðÁÅ Ç×ÁÅ, Ü篺 ç¶ÃÆ ì§ì èîÅÕÅ Ô¯ÇÂÁÅ¢ ç¯ ë½ÜÆÁź çÆ î½å åÅÇñìÅé ç¶ Ôîñ¶ ÇòÚ Ô¯ÂÆ¢ ìÆå¶ Ççé âËéîÅðÕ ç¶ ç¯ ë½ÜÆÁź çÆ î½å À°ç¯º Ô¯ÂÆ Ü篺 À°é·Åº ç¶ àËºÕ é±§ ÃóÕ Õ§ã¶ ê¶ ì§ì é¶ À°âÅ ÇçµåÅ¢ Ôîñ¶ ÇòÚ ÷ÖîÆ Ô¯Â¶ Çå§é ë½ÜÆÁź ÇòÚ¯º ç¯ çÆ ÔÅñå קíÆð ÔË¢

ÇÂÕ Ç§àðÇòÀ± ÒÚ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ÃµÚ ÔË ÇÕ íÇòµÖ ÒÚ ×µñìÅå Ô¯ä Ãì§èÆ ÔÅñ¶ À°é·Åº ç¶ Ôµæ Õ¯ÂÆ å§ç éÔƺ, êð ÇÂÔçÅ íÅò ÇÂÔ éÔƺ ÔË ÇÕ ÇÂÔ Ã§òÅç î±ñ¯º ÔÆ î°µÕ Ç×ÁÅ ÔË¢ À°é·Åº 鱧 ê°µÇÛÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÕ ÕÆ AE Ü°ñÅÂÆ é±§ Çòç¶ô î§åðÆ ÁËÃ.ÁËî. ÇÕzôéÅ éÅñ ×µñìÅå ç½ðÅé ÁÅêÃÆ íð¯Ã¶ çÆ ìÔÅñÆ ç¶ ïåéź 鱧 íÅðÆ ãÅÔ ñµ×Æ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº 鱧 ñµ×çÅ ÔË ÇÕ ×µñìÅå çÆ ñóÆ ÜÅðÆ ðµÖä çÆ ÇµÛÅ ç¯ò¶º êÅö ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà ÇçôÅ ÒÚ êÅÇÕÃåÅé òè¶ð¶ ïåé Õðé ñÂÆ òÆ ÇåÁÅð ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ç¯ò¶º î°ñÕź 鱧 ÇÂÕE

ç±Ü¶ çÅ é÷ðÆÁÅ ÃîÞäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ íÅðå òÅº× êÅÇÕÃåÅé ÒÚ òÆ ÜîÔ±ðÆÁå ÔË¢ ÇÂà ÕðÕ¶ ñ¯Õź çÆ ðŶ 鱧 Áä×½ÇñÁÅ éÔƺ ÜÅ ÃÕçÅ¢ ÇÂÔ ñ¯Õ ðŶ Õ°Þ Çòô¶ô î°µÇçÁź Òå¶ ìÔ°å î÷ì±å ÔË¢ ÒÚ¯äòƺ êÔ°§ÚÒ é±§ ÁÃñ¯º ÔÆ éÕÅðÇçÁź À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé íÅðå éÅñ ÕôîÆð î°µçÅ ÇòÚÅðçÅ ÁÅ ÇðÔÅ ÔË¢ Õ¯ÂÆ éòƺ ×µñ éÔƺ ÔË¢ À°é·Åº 鱧 ê°µÇÛÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÕ ÕôîÆð î°µç¶ é±§ ×µñìÅå ç¶ Â¶Ü§â¶ ÒÚ ôÅîñ éÅ ÕÆå¶ ÜÅä Òå¶ ÕÆ êÅÇÕÃåÅé íÅðå éÅñ ×µñìÅå ÕðéÆ êçç éÔƺ Õð¶×Å¢

é½ÜòÅé» ç¶ Ô¼æ î÷ìÈå Õðé çÆ ñ¯ó : ðÈìÆ ãÅñÅ

ìð˺êàé. âÅ: ðÈìÆ ãÅñÅ é¶ é½ÜòÅé» çÆ ÕÅðÕðç×Æ Áå¶ À°é·» ç¶ íÇò¼Ö ù ÿòÅðé ñÂÆ ñ×ÅåÅð ÁÅêäÅ êÈðÅ òÕå Áå¶ ÇèÁÅé Õ¶ºÇçzå ÕÆåÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔËÍ ÇÂö ÇÃñÇÃñ¶ ÇòÚ À°Ô Ôð¶Õ Ôëå¶ ÁÅêä¶ ÔñÕ¶ ç¶ ÃÕ±ñ» ÇòÚ ÜÅ Õ¶ ì¼ÇÚÁ» éÅñ åÅñî¶ñ Õð ðÔ¶ Ôé å» ÇÕ À°Ô íÅÂÆÚÅð¶ ÇòÚ ÁÅêäÅ ò¼ÖðÅ æ» Áå¶ é»Á ìäÅ ÃÕäÍ ìð˺êàé ÃêÇð³×â¶ñ ç¶ ÇÔ³îåÆ Áå¶ é½ÜòÅé ÁËî. êÆ. âÅ: âÅñÅ Ôî¶ôŠ寺 é½ÜòÅé» çÆ ÁÅòÅ÷ ìä Õ¶ ÃÅÔîä¶ ÁŶ Ôé Áå¶ ÇÂñÅÕ¶

êÅÇÕÃåÅé, ÕôîÆð 鱧 î°µÖ î°µçÅ ÕðÅð Çç§çÅ ÁÅ ÇðÔÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå ç¶ êzèÅé î§åðÆ îéî¯Ôé ÇÃ§Ø å¶ ÃzÆ ï±Ãë ð÷Å Ç×ñÅéÆ çÆ í±àÅé çÆ ðÅÜèÅéÆ Çæ§ë± ÒÚ Ô¯ÂÆ îÆÇà§× åÇÔå Çæ§ë± òÅñÆ íÅòéÅ éÅñ êÅÇÕÃåé íÅðå éÅñ çòÅç å¯ðéÅ ÚÅÔ°§çÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé, íÅðå éÅñ ÁÅêä¶ Ãì§èź 鱧 Áµ×¶ òèÅÀ°äÅ ÚÅÔ°§çÅ ÔË¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ AE Ü°ñÅÂÆ çÆ òÅðåÅ é¶ ç¯òź î°ñÕź 鱧 ÇÂîÅéçÅðÆ å¶ Ö°µñ·¶ ÇçîÅ× éÅñ ÁÅêäÆEÁÅêäÆ ÃÇæåÆ ê¶ô Õðé çÅ î½ÕÅ ÇçµåÅ ÃÆ¢

ÒðÅܶ çÅ Ü°ÁÅÂÆÓ ÇÔðÅÃå ÒÚ

ç¶ é½ÜòÅé ì¼ÇÚÁ» ù ÃÔÆ ÇçôÅ ÇçÖÅÀ°ä Áå¶ À°é·» ç¶ Ô¼æ î÷ìÈå Õðé ÖÅåð À°é·» ò¼ñ¯º ï±æ ÁâòÅÇÂ÷ðÆ Õ½ºÃñ çÅ ×áé ÕÆåÅ Ç×ÁŠܯ ì¼ÇÚÁ» ù Ôð î¯ó Óå¶ îçç×Åð ÃÅìå Ô¯ ðÔÆ ÔËÍ âÅ: ãÅñÅ ìÆå¶ Ççéƺ é¯àðÆ â¶î ÃËÕ¿âðÆ ÃÕ±ñ çÆ ÒÁ˺àÆ ì¹ñÆÓ î¹ÇÔ³î åÇÔå ì¹ñÅÂÆ îÆÇà¿× ÇòÚ îÇÔîÅé ì¹ñÅð¶ òܯº ôÅÇîñ ԯ¶, ÇÜæ¶ íÅÂÆÚÅð¶ Áå¶ ÃÕ±ñ» ÇòÚ ì¼ÇÚÁ» ÇòÚ Ô¹¿çÆ Òì¹ñÆÓ ìÅð¶ îÅÇêÁ» Áå¶ ÁÇèÁêÅÕ» é¶ ÇòÚÅðEòà»çðÅ ÕÆåÅÍ

ÕÅáî§â±: ×µçÆúº ñÅÔ¶ ÜÅ Ú°µÕ¶ é¶êÅñ ç¶ ìÅçôÅÔ Ç×ÁÅ鶺çð ç¶ ÜòÅÂÆ ðÅÜ ìÔÅç°ð ÇÃ§Ø é±§ ç¶ð ðÅå åµÕ ÇÂÕ ÇâÃÕ¯ ìÅð ÇòÚ ÁÅêä¶ Çîµåðź éÅñ î½ÜEîÃåÆ Õðé ç¶ ç¯ô ÇòÚ Ç×zëåÅð Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅ¢ ç¶ô ÇòÚ ÁµèÆ ðÅå î×𯺠Õñµìź ÇòÚ éµÚä àµêä Òå¶ êÅì§çÆ ÔË¢ ðÅÜ ìÔÅç°ð é¶ ÔÅñ ÔÆ ç½ðÅé îÅúòÅçÆÁź ç¶ é¶ó¶ ÃîÞÆ ÜźçÆ ÇÂÕ ÇÃÁÅÃÆ êÅðàÆ ÇòÚ êËð èÇðÁÅ ÔË¢ ê°ñÆÃ é¶ êñËàÆéî ÇâÃÕ¯ Òå¶ ÛÅêÅ îÅð Õ¶ F Õ°óÆÁź Ãä¶ AH ÜÇäÁź 鱧 Ç×zëåÅð ÕÆåÅ¢

9

íÅðå4ì§×ñÅ ç¶ô ÇòÚÅñ¶ Çå§é ÁÇÔî ÃîÞ½å¶ ãÅÕÅÍ íÅðåEì§×ñÅ ç¶ô é¶ ÇðôÇåÁź çÆ å§ç 鱧 Ô¯ð î÷ì±å ÕðÇçÁź çÇÔôåòÅç, ÃðÔµç êÅðñ¶ ÁêðÅèź éÅñ ñóé Áå¶ ÇÂÕ ç±Ü¶ ç¶ ç¶ôź ÇòµÚ Ã÷Å Õµà ðÔ¶ ñ¯Õź 鱧 î°Õå Õðé Ãì§èÆ Çåé ÁÇÔî ÃîÞ½ÇåÁź Òå¶ ÔÃåÅÖð ÕÆå¶ Ôé¢ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ ç¯òź ç¶ôź é¶ çÇÔôåòÅç Çòð°µè á¯Ã Õçî Ú°µÕä Òå¶ òÆ ÃÇÔîåÆ êz×àÅÂÆ ÔË¢ ì§×ñÅ ç¶ô éÅñ ç°òµñ¶ ððµÇÖÁÅ ÃÇÔï¯× 鱧 òèÅÀ°ä ñÂÆ íÅðå é¶ ÇÚåÅòéÆ íð¶ ñÇÔ÷¶ ÇòµÚ ÇÕÔÅ ÇÕ çÇÔôå×ðç ç¯òź ç¶ôź ÇòÚÅñ¶ î÷ì±å Ãì§èź 鱧 Õî÷¯ð Õðé çÆ ÃîðµæÅ ðµÖç¶ Ôé, ÇÂà ñÂÆ çÇÔôåòÅç ÇÖñÅë ÃÖå Õçî Ú°µÕä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢ ì§×ñÅ ç¶ô ç¶ ç½ð¶ Òå¶ ×¶ Õ¶ºçðÆ Çòµå î§åðÆ êzäì î°ÖðÜÆ é¶ ÇÂà î½Õ¶ ì§×ñÅ ç¶ô òµñ¯º çÇÔôåòÅç Çòð°µè Ú°µÕ¶ Õçîź çÆ ôñÅØÅ ÕÆåÆ ÔË¢çµÃäÅ ìäçÅ ÔË ÇÕ ÜéòðÆ ÇòµÚ êzèÅé î§åðÆ ô¶Ö ÔÃÆéÅ ç¶ ÇçµñÆ ç½ð¶ 寺 ìÅÁç ì§×ñÅ ç¶ô çÅ ç½ðÅ Õðé òÅñ¶ êzäì î°ÖðÜÆ êÇÔñ¶ ÃÆéÆÁð íÅðåÆ ÁÅ×± Ôé¢ ÇÂö ç½ðÅé ô¶Ö ÔÃÆéÅ é¶ íð¯ÃÅ ÇçµåÅ ÔË ÇÕ À°Ô òµÖòÅçÆ åÅÕåź 鱧 ì§×ñÅ ç¶ô çÆ ÷îÆé íÅðå Çòð°µè òðåä çÆ ÇÂÜÅ÷å éÔƺ ç¶ä׶¢

ÇÕö òÆ ç¶ô Çò¾Ú ç¾Ã Çî¿à ÇòÚ êËö í¶Üä çÅ ÁÅÃÅé Áå¶ ò¾èÆÁÅ åðÆÕÅ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Ãà¯ð Prepaid Phones Prepaid Cards Bill Payments Accessories Phone Repair

Guru Travels & Tours Inc. Domestic & International

Unlocked Phones for Trindad, Guyana & India

Stick Together

DCA#: 264784821 PHONES

We Repair All Phones Charging Ports LCDs Housing Lens Digitizer (Touch ScreeN) Water Damaged Phones, PSPS, Ipods & Computers

Contact for All kind of airways tickets

120-08, 103rd Avenue,Richmond Hill, NY 11419 Fax: 718-659-2400 Email: gurutravels07@gmail.com

718-659-3700

Ph: 718-659-3600

For any kind of Repair Call Jassi 516-439-0435

Tel : 718-641-7100 Fax : 718-641-7200 124-07 Liberty Ave.S. Richmond Hill, NY 11419


10

èîÕ

ç¹éÆÁÅ

ÇÂ¼Õ ÞÅå Õ°ÁÅåð¯ÚÆ Õ¶Ã: Ô¶áñÆ ÁçÅñå 鱧 ÇðÕÅðâ ë½ðÆ í¶Ü¶ ÜÅä ç¶ Ô°Õî

éòƺ ÇçµñÆ. ì¯ëð÷ îÅîñ¶ ÒÚ ÇÂàñÆ ç¶ òêÅðÆ úåÅòÆú Õ¯ÁÅåð¯ÚÆ Çòð°µè î°ÕµçîÅ òÅêà ñËä çÆ ÕÅðòÅÂÆ Ô¯ð å¶÷ ԯ¶×Æ, ÇÕÀ°ºÇÕ Ã°êðÆî Õ¯ðà é¶ ÁµÜ ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ. çÆ ì¶éåÆ ÃòÆÕÅð ÕðÇçÁź նà çÅ ÇðÕÅðâ Ô¶áñÆ ÁçÅñå 鱧 í¶Üä çÆ êzòÅé×Æ ç¶ ÇçµåÆ ÔË, ÇÜµæ¶ Õ¶Ã ç¶ ÇðÕÅðâ çÆ î§× ÕÅðé ÕÅðòÅÂÆ ð°ÕÆ Ô¯ÂÆ ÃÆ¢ òµÖN òµÖ ÁçÅñåź ÒÚ Õ¶Ã çÆ êËðòÆ Õð ðÔ¶ ÇÂÕ òÕÆñ é¶ ÇÂÔ Ô°Õî ÜÅðÆ Ô¯ä çÅ Çòð¯è ÕðÇçÁź ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÇÕ Õ°ÁÅåð¯ÚÆ é±§ îÅîñ¶ ÒÚ¯º Õµãä ñÂÆ ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ. Á§åź çÅ åÅä ñÅ ðÔÆ ÔË¢ îÅîñ¶ ç¶ Ô¯ð î°ñ÷îź Çòð°µè ç¯ô ÖÅðÜ Õðé ç¶ ÇçµñÆ ÔÅÂÆ Õ¯ðà ç¶ ëËÃñ¶ 鱧 Ú°ä½åÆ ÇçµåÆ ×ÂÆ ÃÆ¢

ÇקéÆ÷ ì°µÕ ÇòµÚ ÁÅêäÅ éźî çðÜ ÕðòÅÀ°äÅ ÚÅÔ°§çÅ ÔË AH ÃÅñÅ Ú¯ð

12-Aug-2010, Thursday

ë½Üź çÆ ê±ðÆ åð·Åº òÅêÃÆ î×𯺠ÔÆ ×µñìÅå Õðé׶ åÅÇñìÅé

ÇÂÃñÅîÅìÅç. êÅÇÕÃåÅéÆ åÅÇñìÅé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÃðÕÅð éÅñ ×µñìÅå Õðé ñÂÆ ÇåÁÅð Ôé, ìôðå¶ êÅÇÕ ç¶ À°µåðN êµÛîÆ å¶ ÕìÅÇÂñÆ ÇÂñÅÇÕÁź ÇòµÚ¯º ë½Ü ê±ðÆ åð·Åº ÔàÅ ñÂÆ ÜÅò¶¢ òðéäï¯× ÔË ÇÕ Õ°Þ Ççé êÇÔñź ðÅôàðêåÆ ÁÅÇÃø ÁñÆ ÷ðçÅðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ ÁÇåòÅçÆÁź ñÂÆ ×µñìÅå ç¶ çðòÅ÷¶ Õç¶ òÆ ì§ç éÔƺ ԯ¶¢ åÅÇñìÅé çÆ ÇÂà ìÅôðå ê¶ôÕô ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ Õ°Þ åÅÇñìÅé ÁÅ×±Áź é¶ ÒÇç ÇéÀ±÷ â¶ñÆÒ é±§ ÇçµåÆ ÔË¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ, ÒÒÃÅâÆ ñÆâðÇôê Òë½Üź çÆ ê±ðÆ åð·Åº òÅêÃÆÒ çÆ ÇÂÕ¯NÇÂÕ ôðå Òå¶ ×µñìÅå Õð¶×Æ¢ ÁÃƺ ÚÅÔ°§ç¶ Ôź ÇÕ ÕìÅÇÂñÆ êµàÆ ÇòÚ¯º ë½Üź ÚñÆÁź ÜÅä¢ÒÒ Ã±åðź î°åÅìÕ ÇÂà ò¶ñ¶ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ ÃÅð¶ åÅÇñìÅé ÇÂÕÜ°µà Ôé å¶ À°Ô ÷ðçÅðÆ ç¶ ÇìÁÅé 鱧 ÁÅêäÆ Çܵå î§é ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂà ç½ðÅé ÒÇç ÇéÀ±÷Ò é¶ ë½Ü ç¶ Ã±åðź î°åÅìÕ çµÇÃÁÅ ÇÕ Ã°ðµÇÖÁÅ çÃå¶ Üź À°é·Åº çÆ ñÆâðÇôê ÁÇåòÅçÆÁź éÅñ Õç¶ òÆ ×µñìÅå éÔƺ Õð¶×Æ¢

ÇêôÅòð: êÅÇÕÃåÅé ç¶ À°µåðNêµÛîÆ ÇÖµå¶ ÇòÚ ì§ì èîÅÕ¶ ÕÅðé ÇÂÕ åÅÇñìÅé Õîźâð îÅÇðÁÅ Ç×ÁÅ å¶ À°Ã ç¶ ç¯ ÃÅæÆ ëµàó Ô¯ ׶¢ î°Ô§îç ¶ܧÃÆ ÇòÖ¶ ìÆå¶ Ççé Ü篺 ÇÂÔ Çå§é¶ ÃóÕ Õ§ã¶ ì§ì Çëµà Õð ðÔ¶ Ãé ÇÕ À°Ô ëµà Ç×ÁÅ¢ À°èð ÁÇåòÅçÆÁź ç¶ ì°ñÅð¶ é¶ ÇÂé·Åº õìðź 鱧 ì¶ì°ÇéÁÅç ÕðÅð Çç§ÇçÁź ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇÂÕ åÅÇñìÅé À°ç¯º ëµàó Ô¯ÇÂÁÅ Ü篺 À°Ô ÁÅêäÆ ì§ç±Õ ÃÅø Õð ÇðÔÅ ÃÆ¢ ÇÂÕ Ô¯ð ØàéÅ ÇòÚ åÅÇñìÅé é¶ ç¯ àðµÕź ÇòÚ ÃòÅð ê§Ü ÇòÁÕåÆÁź 鱧 Á×òÅ Õð ÇñÁÅ¢

åÅÇñìÅé òµñ¯º ×ðíòåÆ çÆ ÔµÇåÁÅ Ô¶ðÅå (Áë×ÅÇéÃåÅé). åÅÇñìÅé ÁÇåòÅçÆÁź é¶ ìçÇ×ô êzźå ç¶ ÕÅÇçà Ç÷ñ·¶ ÇòÚ ÇÂÕ ×ðíòåÆ Á½ðå 鱧 ׯñÆÁź îÅð Õ¶ ÔñÅÕ Õð ÇçµåÅâ ÇÂà Á½ðå Òå¶ ç¯ô ÃÆ ÇÕ éÅÜÅÇÂ÷ Ãì§è ÕÅðé À°Ô ×ðíòåÆ Ô¯ÂÆ¢ åÅÇñìÅé ÁÇåòÅçÆÁź é¶ ìÆìÆ ÃÅé±ìð (CE) éź çÆ ÇÂà Á½ðå 鱧 Çå§é Ççé ì§çÆ ìäÅ Õ¶ ðµÇÖÁÅ Áå¶ ìÅÁç ÇòÚ ñ¯Õź ç¶ ÃÅÔîä¶ À°Ã ç¶ ÇÃð ÇòÚ Çå§é ׯñÆÁź îÅðÆÁź¢

ðÈà ÓÚ ÇÂé·Ä ÇçéÆ Á¿å» çÆ ×ðîÆ êË ðÔÆ þÍ ×ðîÆ ÕÅðé Ü¿×ñ» ù Áµ× ñµ× ×ÂÆ þÍ ÇÂÃ ç¶ è¹Â¶¿ ÕÅðé ñ¯Õ» ù ôÅÔ ñËä ÓÚ òÆ î¹ôÇÕñ Ô¯ ðÔÆ þÍ êÈð¶ îÅÃÕ¯ Óå¶ ÕÅñŠ蹿Á» ÛÅÇÂÁÅ ÇêÁÅ þÍ

ÇòÇ×ÁÅéÆÁź é¶ ÃÅ㶠ÚÅð ý ñµÖ ÃÅñ ê°ðÅäÅ òÅåÅòðä ÇÃðÇÜÁÅ

åÅÇñìÅé Ôîñ¶ â𯺠ðÅÔòÅñÆ ÛÅÀ°äÆ ÃÆñ

×°µÜðźòÅñÅ. åÅÇñìÅé òµñ¯º Ôîñ¶ çÆÁź Çðê¯ðàź ç¶ îµç¶é÷ð êÅÇÕÃåÅéÆ ë½Ü é¶ ðÅÔòÅñÆ ÛÅÀ°äÆ ÃÆñ Õð ÇçµåÆ ÔË¢ ÇëñÔÅñ ÇÂà 鱧 ÇÂÕ Ôëå¶ ñÂÆ ì§ç ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË Áå¶ ÇÂÔ êÅì§çÆ ÔàŶ ÜÅä ìÅð¶ Õ¯ÂÆ ÜÅäÕÅðÆ éÔƺ ÔË¢ ÇÂÔ ðÅÔ ì§ç Ô¯ ÜÅä ÕÅðé ÁÅî ñ¯Õź 鱧 ÕÅëÆ êz¶ôÅéÆ Ô¯ ðÔÆ ÔË¢ ñåðź Áé°ÃÅð ÛÅÀ°äÆ ç¶ I çÅÖñÅ ðÃÇåÁź ÇòÚ¯º õå ÁäÇîµæ¶ Ã ñÂÆ ê±ðÆ åð·Åº ì§ç Õð Ççµå¶ ׶ Ôé ÜçÇÕ ç¯ ñźض Ö°µñ·¶ Ôé êð ñ¯Õź 鱧 ÃÖå ÜÅºÚ î×𯺠ñ§Øä ÇçµåÅ ÜźçÅ ÔË¢ íÅðÆ Ã°ðµÇÖÁÅ òÅñ¶ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ¯º ñ§Øä ñÂÆ ñ¯Õź 鱧 Çòô¶ô ÕÅðâ ÜÅðÆ ÕÆå¶ ×¶ Ôé¢ Ã±åðź Áé°ÃÅð ÁÇåòÅçÆÁź é¶ ÇçÔÅåÆ ÇÂñÅÕ¶ ÒÚ ôðé ñÂÆ Ô¯ÂÆ ÔË å¶ À°Ô ÇÂà ðÃå¶ ðÅÔƺ çÅÖñ Ô¯ ÃÕç¶ Ôé¢

Ú¯ä Ãðò¶Öäź î°åÅìÕ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ÇòÚ ÔÅÕî êÅðàÆ Áµ×¶

îÅÃÕ¯ ÓÚ ÕÇÔð çÆ ×ðîÆ

ëðźÃÍ ÇêÛñ¶ Ôëå¶ ê°ñÆÃ é¶ ÇÂ毺 ç¶ òñç¯ÁÅ÷ éź ç¶ ÇÂñÅÕ¶ ÇòµÚ ÇÂµÕ AH ÃÅñź ç¶ Ú¯ð 鱧 Ç×zëåÅð ÕÆåÅ ÔË¢ÇÜÃ é¶ ñ¯Õź ç¶ Øðź ÇòµÚ òó Õ¶ AE@ òÅð Ú¯ðÆ ÕÆåÆ¢ÇÜò¶º ÇÕå¶ À°Ã é¶ ÇקéÆ÷ ì°µÕ ÇòµÚ éź çð÷ ÕðÅ äÅ ÃÆ¢ÁÖÆðñÆ òÅð Üç¯ À°Ô Ú¯ðÆ Õðé Ç×ÁÅ åź À°Ã Ü׷Š寺 À°×ñź ç¶ ÇéôÅé ê°ñÆà 鱧 Çîñ¶ Ãé¢ ÇÜà ÁèÅð å¶ À°Ã çÆ Ç×zëåÅðÆ Ã§íò Ô¯ ÃÕÆ¢òè¶ð¶ ê°ÛÇ×Û å¯º ìÅÁç À°Ô ê°ñÆà կñ AE@ Ú¯ðÆÁÅ Ô¯ð î§é Ç×ÁÅ¢ ÇÜÔóÅ ÇÕ ñ×ÅåÅð ÇêÛñ¶ Çå§é ÃÅñź 寺 Õð ÇðÔÅ ÃÆ¢Ú¯ðÆ çÆÁź òðÅçÅåź ÇòµÚ ÁµÜ À°Ã 鱧 ÁçÅñå ÇòµÚ ê¶ô ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢

òÅÇô§×àé. í±îÆ ÇòÇ×ÁÅéÆÁź é¶ èðåÆ À°å¶ ñ×ê× ÃÅ㶠ÚÅð ý ñµÖ ÃÅñ êÇÔñź çÅ òÅåÅòðä î°ó ÇÃðÇÜÁÅ ÔË¢ âÅ. æÆÜà òËéâéìðÅÀ°Õ çÆ Á×òÅÂÆ òÅñÆ ÇòÇ×ÁÅéÆÁź çÆ Õ½îźåðÆ àÆî é¶ ÇÂÔ ÁÇèÁËé ÕÆåÅ¢ ÇÂà ñÂÆ àÆî é¶ ê±ðÆ ç°éÆÁź ÇòÚ êŶ ÜÅºç¶ ÚÆàÆé¯÷¯Áé÷ éź ç¶ ðÔµÃîÂÆ êæðÅàź çÅ ÁÇèÁËé ÕÆåÅ¢ ÇòÇ×ÁÅéÆÁź çÅ î§éäÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ ñ¯ê Ô¯ Ú°µÕ¶ ۯචÃî°§çðÆ ÜÆòź ç¶ Á§ÇâÁź ç¶ êæðÅà Ôé¢

åÅÇñìÅé Õîźâð îÅÇðÁÅ

îËñìðé. ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ÇòµÚ ÔÅñ ÔÆ ÇòµÚ ԯ¶ ÇÂÕ Ú¯ä Ãðò¶Öä î°åÅìÕ êzèÅé î§åðÆ Ü±ñÆÁÅ Ç×ñÅðâ çÆ ñ¶ìð êÅðàÆ î°ÕÅìñ¶ ÇòµÚ Áµ×¶ Úµñ ðÔÆ ÔË¢ êzèÅé î§åðÆ òܯº òÆ ìÆìÆ Ç×ñÅðâ é¶ ÁÅêä¶ Çòð¯èÆÁź À°å¶ ñÆâ ìäÅÂÆ Ô¯ÂÆ ÔË¢ ×½ðåñì ÔË ÇÕ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ÇòµÚ BA Á×Ãå 鱧 ÁÅî Ú¯äź Ô¯äÆÁź Ôé¢ ÔÅñÆÁÅ ÇéÀ±÷ê¯ñ Ãðò¶ î°åÅìÕ ç¶ô çÆ êÇÔñÆ îÇÔñÅ êzèÅé î§åðÆ ìÆìÆ Ç×ñÅðâ é¶ ÁÅêä¶ Çòð¯èÆ Õ§÷ðò¶Çàò À°îÆçòÅð 寺 D ëÆÃçÆ çÆ ñÆâ ìäÅÂÆ Ô¯ÂÆ ÔË, ÇÜé·Åº 鱧 EB ëÆÃçÆ ò¯àðź çÆ ÔîÅÇÂå ÔÅÃñ ÔË¢ ç±Ü¶ êÅö Çòð¯èÆ ×áܯó Õ°ñÆôé é¶ òÆ ÁÅêäÆ î°ÇÔ§î Çòµã ÇçµåÆ ÔË Áå¶ ÇÂÃ ç¶ ÁÅ×± å¶ Çòð¯èÆ Çñìðñ êÅðàÆ ç¶ î°ÖÆ à¯éÆ Áì½à é¶ ÁÇèÕÅðå å½ð Òå¶ Õ°ñÆôé çÆ î°ÇÔ§î çÅ ÁÅ×Å÷ ÕÆåÅ¢ ÇÜµæ¶ Çòð¯èÆ Çèð çÆ à¶Õ ÇÕðåÆ òð× À°å¶ ÔË À°æ¶ ìÆìÆ

Ç×ñÅðâ é¶ ÁÅêäÆ à¶Õ ÁÅêä¶ ÇòÕÅà î°ÖÆ Â¶Ü§â¶ À°å¶ ðµÖÆ Ô¯ÂÆ ÔË¢ À°é·Åº é¶ ÃzÆ Áì½à 寺 AE ëÆÃçÆ çÆ ñÆâ ìäÅÂÆ Ô¯ÂÆ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ Ãðò¶Öä î°åÅìÕ DI ëÆÃçÆ ò¯àð ìÆìÆ Ç×ñÅðâ 鱧 êzèÅé î§åðÆ òܯº ç¶ÖäÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ôé, Ü篺 ÇÕ ÃzÆ Áì½à 鱧 CD ëÆÃçÆ ò¯àðź çÆ ÔîÅÇÂå ÔÆ ÔÅÃñ ÔË¢ ÔÅñÆÁÅ ÇéÀ±÷ê¯ñ Ãðò¶ ô°µÕðòÅð 寺 ÁËåòÅð çðÇîÁÅé ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ¢ ð¯÷éÅîÅ ÒÁÅÃàð¶ñÆÁéÒ î°åÅìÕ ÇêÛñ¶ Ôëå¶ ç¯ò¶º Çèðź ñ¶ìð êÅðàÆ å¶ Õ°ñÆôé çÅ î°ÕÅìñÅ

Çòôò åÅÕå çÆ ÷¹¿î¶òÅðÆ ÇéíÅÀ°ä ñÂÆ íÅðå ù Ãî» ñ¼×¶×Å: ÁîðÆÕÅ

òÅÇô³×àé: ÁîðÆÕÅ ç¶ ÇÂÕ ÁÇèÕÅðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Çòôò åÅÕå ç¶ ðÈê ÇòÚ À°íð Ú¹¼Õ¶ íÅðå ù ÁêäÆ éòƺ íÈÇîÕÅ ÇòÚ Ö¹ñ· Õ¶ ÃÅÔîä¶ ÁÅÀ°ä ÇòÚ Õ°¼Þ Ô¯ð Ãî» ñ¼×¶×ÅÍ ÒÕò¶âðƶÇéÁñ Çâø˺à Çðòï± Ç³âÆê˺â˺à Õî¶àÆÓ ç¶ À°ê êÌèÅé ÃàÆøé ÔËâñÆ é¶ Ã¿Ãç çÆ Ã¹äòÅÂÆ ÇòÚ ÇÕÔÅ, ÒíÅðå Ö¶åðÆ ç¶ô 寺 ÇÂÕ Çòôò ôÕåÆ çÅ ðÈê èÅðé Õð Ú¹¼ÕÅ ÔËÍ êð ÇÂà íÈÇîÕÅ ñÂÆ íÅðå ù Ô¯ð Ãî» ñ¼×¶×ÅÍÓ Õî¶àÆ çÆ Ã¹äòÅÂÆ ÇòÚ øñ¯ðÆâÅ ç¶

ÃÆé¶àð ÜÅðÜ ñÆîÅÕÃ ç¶ ÇÂÕ ÃòÅñ çÅ ÔËâñÆ ÜòÅì ç¶ ðÔ¶ ÃéÍ ñÆîÅÕà ÇìÌÕ ç¶ô» ìÌÅ÷Æñ, ðÈÃ, íÅðå Áå¶ ÚÆé çÆ íÈÇîÕÅò» ìÅð¶ ÜÅéäÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ ÃéÍ ñÆîÅÕÃ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÇÜÔÅ ñ¼×çÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ ç¶ô êÇÔñÆ ñÅÂÆé òÅñÆ ôÕåÆÁ» ç¶ ÃÅð¶ øÅÇÂç¶ ñËäÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ôé êð ÷¹¿î¶òÅðÆ éÔƺ ñËäÅ ÚÅÔ¿¹ç¶Í À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ À°çÅÔðé ñÂÆ ÁÇÜÔÅ éÔƺ ñ¼×çÅ ÇÕ ìÌÅ÷Æñ ò¶é¶Ü¹Â¶ñÅ éÅñ éÇܼáä ñÂÆ Ãõå À°êÅÁ Õð ÇðÔÅ ÔËÍ ÚÆé òÆ À°µåð

Õ¯ðÆÁÅ éÅñ éÇܼáä ñÂÆ Ãõå Õçî éÔƺ Ú¹¼Õ ÇðÔÅ ÔËÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÇåòÅç Áå¶ îÅó¶ ç¶ô» éÅñ éÇܼáä çÆ Ü篺 òÅðÆ ÁÅÀ°ºçÆ ÔË å» ÇÂà çÆ ÃÅðÆ ÷¹¿î¶òÅðÆ ÁîðÆÕÅ Óå¶ êÅ ÇçåÆ Ü»çÆ ÔËÍ ÔËâñÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ÚÅ𯺠î¹ñÕ ò¼ÖNò¼Ö ÔéÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÚÆé Áå¶ íÅðå Ãì¿èÆ ÕÇÔä ù Õ°¼Þ ÔËÍ ÇÜà åð·» ÚÆé ÇòÚ å¶÷Æ éÅñ ìçñÅÁ Ô¯ ÇðÔÅ ÔË Áå¶ À°æ¯º çÆ ÃðÕÅð Áêä¶ ç¶ô ÇòÚ Ô¯ ðÔÆ åð¼ÕÆ éÅñ éÇܼáä çÆ Õ¯Çôô» ÇòÚ ÔË Ü¯ Ô¹ä åÕ çÆ Ã¼í 寺 å¶÷

ðøåÅð ÔËÍ ÇÂà ñÂÆ ÚÆé ܯ íÈÇîÕÅ ÇéíÅ ÇðÔÅ ÔË Áå¶ À°Ã ù ÇéíÅÀ°ä çÆ ÷¹¿î¶òÅðÆ ÇçåÆ ×ÂÆ ÔË À°Ô ÇìñÕ°ñ éòƺ ÔËÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ Ú¹é½åÆ Áå¶ î½ÕÅ ç¯ò¶º ÔéÍ ÔËâñÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ îËù ñ¼×çÅ ÔË ÇÕ íÅðå ìÅð¶ òÆ Õ°¼Þ ÁÇÜÔÅ ÔÆ ÔËÍ ÇÂé·» ç¯Ô» ç¶ô» ù íÅÂÆòÅñ ìäé çÆ ñ¯ó ÔËÍ ÇÂà Õî¶àÆ ç¶ ÇÂÕ Ô¯ð À°ê êÌèÅé ÇòÇñÁî ê¶ðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ìÆå¶ êÌôÅÃé é¶ ÚÆé ù ÇÂÕ ÷¹¿î¶òÅðÆ íÅÂÆòÅñ ìäé ù ÇÕÔÅ ÃÆÍ


èîÕ

Á÷ÅçÆ Ççòà Çòô¶ô

12-Aug-2010, Thursday

11

ÇÂÇåÔÅÃ ç¶ ê§ÇéÁź 寺 ×°§îéÅî é¶ Ü¯ ôÔÆçÆÁź í×å ÇÃ§Ø çÆ ôÔÅçå ÁµÜ òÆ ìµÚ¶AìµÚ¶ çÆ Ü°ìÅé å¶ ÔË, åź Ú§çðô¶Öð çÆ Õ°ðìÅéÆ ñ¯Õź çÆ ÁµÖź éî Õð Çç§çÆ ÔË, ðÖç¶ò, ðÅÜ×°ð±, Ö°çÆðÅî ì¯Ã òð׶ òÆð ððÇîÁź çÆ Õ°ðìÅéÆ ÁËé¶ ÃÅñź ìÅÁç òÆ ñ¯Õź çÆ ïÅç ÇòµÚ ÔË, êð ìÔ°å ÃÅð¶ ñ¯Õ ÁÇÜÔ¶ òÆ Ôé ÇÜÔéź é¶ ôÔÆçÆÁź ÇçµåÆÁÅ, êð À°Ôéź 鱧 ÇîñÆ ÇÃðë ×°îéÅîÆ¢ ÇÂÔ ç¶ô 鱧 ÁÜÅç ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ ÁÅÖðÆ ÃÅÔ åµÕ ñóç¶ ðÔ¶¢ BF Á×Ãå AIAD çÆ ð¯âÅ ÃôÃåð âÕËåÆ çÆ ÁÜÅçÆ ÇòµÚ î°µÖ í±ÇîÕÅ ÃÆ¢ ÇÂà âÕËåÆ é±§ Á§ÜÅî ç¶ä òÅñ¶ ÃÆ Áé°Õ°ñ ìéðÜÆ, ñÇðÁŠöé Áå¶ ìÅØÅ ÜÇåé çÅ éÅî ÁµÜ òÆ Á§è¶ð¶

ÇòµÚ ÔË¢ ç¶ô ç¶ ê±ðì Áå¶ êµÛî íÅן ÇòµÚ ܯ ñóÅÂÆÁź ñóÆÁź ÜÅ ðÔÆÁź Ãé, À°Ôéź ç¶ éÅÇÂÕ ÁÅêä¶AÁÅêä¶ êµèð å¶ âචԯ¶ Ãé¢ ÜÇå§çðéÅæ ìéðÜÆ Áå¶ À°Ôéź ç¶ íðÅ ìÇð§çðéÅæ òð׶ Õ°µÞ ñ¯Õ ç×áéź ç¶ ðÅÔƺ Á§ç¯ñä çÆ Áµ× 鱧 ì°Þä éÔƺ ç¶ ðÔ¶ ÃÆ¢ AI@B ÇòµÚ êÆ. Çîåð é¶ Áé°ôÆñé ÃÇîåÆ çÅ ×áé ÕÆåÅ, åź ÇÕ Ã§Øðô 鱧 Ô¯ð èÅðçÅð ìäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶º¢ êÆ.Çîåð ê¶ô¶ 寺 òÕÆñ ÃÆ, ÇÂà ç×áé ÇòµÚ ê°ñÆé çÅà Áå¶ åËñ¯ÇÕÁ ÚµÕðòðåÆ ÃÆ, ÇÜÔéź é¶ ×°êå åðÆÕ¶ éÅñ ÁÜÅçÆ çŠçØðô ÜÅðÆ ðµÇÖÁÅ¢

îÔÅé ôÔÆç ðÖç¶ò Üéî AE îÂÆ AI@G ôÔÆçÆ BC îÅðÚ ÞźÃÆ çÆ ðÅäÆ ñÕôîÆìÅÂÆ é±§ ð§åðåŠç×ðÅî çÆ ç¶òÆ î§éä òÅñ¶ Áîð ôÔÆç ðÖç¶ò ñ°ÇèÁÅéÅ ÇÜñ¶ ç¶ é½Øðź ÇòµÚ Üé ò¶ ñÅïñê°ð Áå¶ ñÅÔ½ð ÇòµÚ êó·ÅÂÆ ç¶ Ççéź ÇòµÚ í×å ÇçØ, ðÅÜ×°ð±, í×òåÆÚðä, Áå¶ Ô¯ð ÕÂÆ ÕzźåÆÕÅðÆÁź çÆ Ã§×å ÇòµÚ ðÔ¶¢ ìÚêé ÇòµÚ ÇÂµÕ òÅð ðÖç¶ò é¶ ÁÅêäÆ îź 鱧 íÅðå îÅåÅ çÆ ÁÜÅçÆ çÅ òÚé ÇçµåÅ¢ Ãå§ìð AIBH çÆ ëÆð¯ÜôÅÔ, Õ¯àñÅ îËçÅé çÆ ×°êå ìËáÕ ÇòµÚ ÇÂÕ ÕzźåÆÕÅðÆ ÃÇîåÆ çÅ ×áé Ô¯ÇÂÁÅ¢ ðÖç¶ò 鱧 ê§ÜÅì ç¶ ÇÂñÅÕ¶ ÇòµÚ ÁÜÅçÆ ç¶ ñÂÆ ÕzźåÆÕÅðÆ ×åÆÇòèÆÁź çÆ Á×°ÁÅÂÆ Õðé ç¶ ñÂÆ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ¢ ê§ÜÅì ç¶ ç±ð ç¶ ÇÂñÅÇÕÁź ÇòµÚ ÕzźåÆ ç¶ ñÂÆ ñ¯Õîå Ü×ÅÀ°ä ÇòµÚ À°Ôéź é¶ ìÔ°å ÔÆ òèÆÁÅ í°ÇîÕÅ ÇéíÅÂÆ¢ ñÅÔ½ð ç¶ ÃÅÂÆîé ÕîÆôé ç¶ Çòð¯è ÇòµÚ AIBH ÇòµÚ Ü篺 ñÅñÅ ñÅÜêåðŶ קíÆð ð±ê 寺 ÜÖîÆ Ô¯Â¶ ÃÆ Áå¶ ìÅÁç ÇòµÚ À°Ôéź çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ, À°ç¯º À°Ôéź çÆ î½å çÅ ìçñÅ ñËä ç¶ ñÂÆ ÃÅâðà 鱧

âðÅÇÂòð ñÅÇÂöºÃ ñËä Çò¾Ú ÁÃÄ å¹ÔÅâÆ îçç Õð ÃÕç¶ Ô»Í

TÔî¶ Çëð§×Æú Õ¯ í×ÅÕð íÅðå Õ¯ À°éÕ¶ Çôէܶ ö î°Õå ÕðòÅéÅ ÔËT A ðÖç¶ò ׯñÆ îÅðé ÇòµÚ í×å ÇçØ, Áå¶ ðÅÜ×°ð± ç¶ éÅñ ðÖç¶ò é¶ òÆ íÅ× ÇñÁÅ ÃÆ¢ G ÁÕå±ìð AIC@ ç¶ ñÅÔ½ð ÃÅÇÜô ç¶ ëËÃñ¶ ç¶ Áé°ÃÅð ðÖç¶ò 鱧 ܶñ çÆ ÃÜÅ ÇçµåÆ ×ÂÆ ÃÆ¢ À°æ¶ ܶñ ÇòÚ Áéôé À°Ôéź ç¶ ÜÆòé çÆ ÇÂµÕ êzî°µÖ ØàéÅ ÃÆ¢ BC îÅðÚ AICA 鱧 í×åÇÃ§Ø Áå¶ ðÅÜ×°ð± ç¶ éÅñ ðÖç¶ò é¶ ëźÃÆ å¶ Úó· Õ¶ ôÔÆç ԯ¶¢ ÕzźåÆÕÅðÆ ×åÆÇòÇèÁÅ ç¶ ÇÂÇåÔÅà ÇòµÚ í×å ÇçØ, ðÅÜ×°ð± Áå¶ Ã°Öç¶ò Çå§éŠ鱧 ÔÆ éÅñ ïÅç ÕÆåÅ ÜźçÅ ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ôéź é¶ Õµá¶ ÜÆòé ÇìåÅÂÆÁÅ å¶ Õµá¶ ÔÆ ôÔÆç ԯ¶¢

×°§îéÅî îÇÔñÅ ÕzźåÆÕÅðÆ ÁÜÅçÆ çÆ ñóÅÂÆ ÇòµÚ Á½ðåź ç¶ ï¯×çÅé 鱧 éÔƺ í°ñÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ, À°Ôéź é¶ ÁÅçîÆÁź çÅ ê±ðÅ ÃÅæ ÇçµåÅ¢ Ãòç¶ôÆ Á§ç¯ñé, ÁÃÔï¯× Á§ç¯ñé 寺 ñË Õ¶ ×°êå åðÆÕ¶ 寺 ÁÜÅçÆ ç¶ Çîôé 鱧 ÜÅðÆ ðµÖä ÇòµÚ ÁÅêäÅ ÃÇÔï¯× Çç§çÆ ðÔÆ¢ ÇÃÃàð Çéò¶çÆåÅ, Ãð¯ÜéÆ éÅÇÂâ±, î¶âî íÆÖÅÜÆ ÕÅîÅ çÅ éÅî ÁµÜ ÇÂÇåÔÅÃ ç¶ ê§ÇéÁź ÇòµÚ çðÜ ÔË, êð Õ°µÞ Á½ðåź ÁÇÜÔÆÁź òÆ Ôé ÇÜÔéź é¶ Õ°ðìÅéÆ ÇçµåÆÁź, êð ÁµÜ òÆ ñ¯Õ À°Ôéź çÆ Õ°ðìÅéÆÁź 寺 ÁäÜÅé Ôé¢ éîÕ ÕÅé±é í§× Ô¯ä ç¶ ìÅÁç ÔÜÅðź çÆ Ç×äåÆ ÇòµÚ Á½ðåź é¶ ôðÅì çÆ ç°ÕÅéź å¶ èðéÅ ÇçµåÅ

Áå¶ éîÕ òÆ ò¶ÇÚÁÅ¢ Á½ðåź ç¶ éÅðÆ ÃµÇåÁÅ×zÇÔ ÃîÆÇå, öòÆÕÅ Ã§Ø òð׶ ç×áéź çÆ î°µÖ í±ÇîÕÅ ðÔÆ¢ îäÆê°ð çÆ ðÅäÆ ×¶â¶Çñú ÇÃðë AC ÃÅñź ÇòµÚ ÔÆ Ã§Øðô çÅ ÇÔµÃÅ ìä ×ÂÆ Áå¶ ê±ðìÆ Ö¶åð ÇòµÚ çØðô ÇòµÚ ï¯×çÅé Çç§çÆ ðÔÆ¢ ÁÖÆð ÇòµÚ ÇìzÇàô ÃðÕÅð é¶ À°Ôéź 鱧 Ç×zëåÅð Õð Õ¶ À°îð ÕËççÆ Ã÷Å ç¶ ÇçµåÆ¢ ÁÇÜÔ¶ êåÅ éÔƺ Çէ鷶 ÔÆ éÅî Ô¯ä׶, ÇÜÔéź çÆ ÜÅäÕÅðÆ éÅ å¶ ÇìzÇàô ÃðÕÅð ç¶ Õ¯ñ ÃÆ Áå¶ éÅ ÔÆ íÅðåÆ ÜéåŠ鱧 êåÅ Úµñ ÃÕÆ¢ À°Ô ×°êå åðÆÕ¶ éÅñ ï¯×çÅé Çç§ç¶ ðÔ¶ Áå¶ ç¶ô 鱧 ÁÜÅçÆ çÆ ðÅÔ å¶ ñË ÜÅä ç¶ ñÂÆ Ã§Øðô Õðç¶ ðÔ¶¢

ÒÁÇÔ§ÃÅåîÕ ÕzźåÆ å¯º Ö°ô éÔƺ ÃÆ î˺ î½ñÅéÅ Áìç°ñ ÕñÅî ÁÅÜÅç é¶ ÁÅêäÆ ÇÕåÅì ÒÁÅÜÅçÆ çÆ ÕÔÅäÆÒ ÇòµÚ íÅðå ۵⯠Áźçñ ¯ é ç¶ ìÅð¶ ÇñÇÖÁÅ ÔË ÇÕ Õź×ðà ÕÅðÜÃÇîåÆ çÅ êzÃåÅò êzÕÅÇôå Ô°ç § ¶ ÔÆ ÃÅð¶ ç¶ô ÇòµÚ ÇìÜñÆ çÆ ñÇÔð ÇÜÔÆ ç½ó ×ÂÆ. ñ¯Õ ÇÂÔ òÆ éÅ Ã¯Ú ÃÕ¶ ÇÕ ÇÂà êzÃåÅò ÇòµÚ ÕÆAÕÆ ×µñź ÇéÇÔå Ôé, êð À°Ôéź é¶ îÇÔñà ÕÆåÅ ÇÕ Õź×ðà Á§×ð¶Üź 鱧 ÇÔ§çà ° åÅé 寺 ÔàÅÀ°ä ç¶ ñÂÆ Üé Áźçñ ¯ é ô°ð± Õð ðÔÆ ÔË. Û¶åÆ ÔÆ ÜéåÅ Áå¶ ÃðÕÅð ç¯òº¶ ÔÆ ÇÂà çÆ ÚðÚÅ íÅðå ۵⯠Áźçñ ¯ é ç¶ ð±ê ÇòµÚ Õðé ñ׶. ÇÂà êzÃåÅò 鱧 êÅà Õðé ç¶ ìÅÁç ÕÅðÜÃÇîåÆ é¶ ÃðÕÅð çÆ êzÇåÇÕÇðÁÅ çŠǧåÜÅð Õðé çÅ ëËÃñÅ ÇñÁÅ. ܶÕð ÃðÕÅð é¶ ÇÂÔ î§× ÃòÆÕÅð Õð ñÂÆ Üź صà 寺 صà ÃîÞ½åÅ Õðé çÆ êzÇòzµåÆ ÇçÖÅÂÆ å¶ Áµ×¶ ÇòÚÅð Çòîðô çÆ ×°Ü § ÅÂÆô Ô¯ò× ¶ Æ Áå¶ Ü¶Õð ÃðÕÅð é¶ î§× ÁÃòÆÕÅð ÇçµåÆ å¶, ןèÆ ÜÆ çÆ Á×°òÅÂÆ ÇòµÚ çØðô ô°ð± Õð ÇçµåÅ ÜÅò¶×Å. Çòç¶ôÆ êµåðÕÅð òµâÆ Ã§ÇÖÁÅ ÇòµÚ òðèŠ갵ܶ ÃÆ ÇÕÀ°ºÇÕ

5 Hours Class Defensive Driving Course (Point & Insurance Reduction) Open 7 Days a week

î½ñÅéÅ Áìç°ñ ÕñÅî ÁÅÜÅç

À°Ôéź çÆ ÇÂÔ ÜÅéä çÆ ÇµÛÅ ÃÆ ÇÕ ÕÅðÜÃÇîåÆ ëËÃñÅ ÇñÁÅ ÔË. AE Ü°ñÅÂÆ é±§ ןèÆ ÜÆ é¶ ÇÂµÕ êµåðÕÅð çîñ ¶ é ì°ñÅÇÂÁÅ. À°Ôéź é¶ ÇÂµÕ ÃòÅñ ç¶ ÜòÅì ÇòµÚ ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¶Õð Áźçñ ¯ é ô°ð± Ô¯ÇÂÁÅ, å¶ ÇÂÔ ÇìzÇàô õåÅ ç¶ ÇÖñÅë ÇÂµÕ ÁÇÔ§ÃÅåîÕ ÕzźåÆ Ô¯ò× ¶ Æ. î˺ ÇÂÔ ÃòÆÕÅð ÕðçÅ Ôź ÇÕ ÇÂà ÃÇæåÆ å¯º î˺ Ö°ô éÔƺ ÃÆ. î˺

ÇÂà êzÃåÅò çÅ Çòð¯è éÔƺ ÕÆåÅ, ÇÜà ÇòµÚ ÇÃµè¶ ÕÅðòÅÂÆ å¶ Ü¯ð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ, êð î˺ ÇÂà êzÃåÅ ç¶ êÇðäÅî ç¶ ìÅð¶ ÇÜÁÅçÅ À°µîÆç éÔƺ ÕÆåÆ ÃÆ. î˺ Á§çÅÜÅ ñ×Å ÇñÁÅ ÃÆ ÇÕ ÃðÕÅð çÆ êzÇåÇÕÇðÁÅ ÕÆ Ô¯ò× ¶ Æ. ÇÂÃñÂÆ Ü篺 òÅÂÆÃðÅï é¶ ×źèÆ ÜÆ Üź À°Ôéź ç¶ êzÇåÇéèÆ å¯º Çîñä éÅñ ÇÂéÕÅð Õð ÇçµåÅ, å¶ îË鱧 Õ¯ÂÆ ÔËðÅéÆ éÔƺ Ô¯ÂÆ. ÇÂà ØàéŠ寺 î˺ ÇÂÔ ëËÃñÅ ÇñÁÅ ÇÕ ÁÇÖñ íÅðåÆ Õź×ðà ÃÇîåÆ çÆ ÇÂµÕ ìËáÕ ì°ñÅÂÆ ÜÅò¶, ܯ ÇÂÃ î°µç¶ å¶ ÇÜÁÅçŠקíÆðåÅ éÅñ ÇòÚÅð Õð¶. G Á×Ãå AIDB 鱧 î°§ìÂÆ ÇòµÚ ìËáÕ ì°ñÅÂÆ ×ÂÆ. ןèÆ ÜÆ é¶ òÆ ÇÂà ìËáÕ ÇòµÚ ÁÅêäÅ íÅôé ÇçµåÅ. ÇÂà Çòô¶ å¶ ç¯ Ççé åÕ ÇòÚÅðAÇòîðô ÚµñçÅ ÇðÔÅ Áå¶ ÁÅÇÖð ÇòµÚ Õ°µÞ ÃÅîòÅçÆÁź ç¶ Çòð¯è ç¶ ìÅÁç H Á×Ãå çÆ ôÅî ÒíÅðå Ûµâ¯Ò çÅ ÇÂåÔÅÃÕ êzÃåÅò êÅà ԯ Ç×ÁÅ.

We Help you to get driver's license

Free Door to Door Pick-Up. Car for the Road Test. Special Low raes for Packages. Early Road Test appointments.

We Speak Hindi, Punjabi & Urdu.

CALL JP SINGH 718-396-0646


12

ì¿ì èîÅÕ¶ çÆ ìðÃÆ Óå¶ Çòô¶ô

îËéÔÅàé ê̯ÜËÕà ÁËàî ì¿ì çÆ ÇåÁÅðÆ çÅ ê̯ÜËÕà ÃÆÍ ÁËàî ì¿ì ÇÜÃ é¶ ìÆåÆ ÃçÆ ç¶ Á¼è ÇòÚ ÇòôòNüÇíÁåÅ ù ÇÂÕ ò¼âÅ î¯ó Çç¼åÅ Áå¶ Çüè Õð Çç¼åÅ ÇÕ ÇÂà üÇíÁåÅ ù åìÅÔ Õðé ç¶ Ãîð¼æ ÇÂà èðåÆ çÅ Õ¯ÂÆ ÜÆÁNÜ¿å ÔË å» À°Ô îé°¼Ö ÔËÍ ÇÂà åìÅÔÆ çÆ êðÖ À°Ã é¶ ÁÅêä¶ Ô¼æÄ ÕðÕ¶ ò¶Ö ñÂÆ ÔË êð Çëð òÆ À°Ô ÇÂà ðÅÔ À°å¶ å°ð鯺 ìÅ÷ éÔÄ ÁÅÇÂÁÅÍ ð¼ì çÆ Õ°çðå ÇòÚ îé°¼Ö ñÂÆ ÇÕö ×¼ñ çÆ æ¹ó· éÔÄÍ èðåÆ çÅ Ôð Õ¯éÅ Ö¹ôÆ, Ö¹ôÔÅñÆ éÅñ ð½ôé Ô¯ ÃÕçÅ ÔËÍ í¹¼Ö¶ ê¶à ð¼Ü Õ¶ ð¯àÆ ÖÅ ÃÕç¶ ÔéÍ èðåÆ ç¶ Ôé¶ð¶ Ö³Èܶ ð¯ôé Ô¯ ÃÕç¶ ÔéÍ À°çÅà ÇÚÔð¶ Ö¹ôÆÁ» éÅñ ÇÖó ÃÕç¶ ÔéÍ êð ÇÂà ÃÅð¶ Õ°Þ çÆ æ» Ôð ç¶ô Áðì»NÖðì» ð¹ê¶ åìÅÔÆ ç¶ ÔÇæÁÅð ìäÅÀ°ä À°å¶ ñÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ÇÂÕ¯ îËéÔÅàé ê̯ÜËÕà é¶ AIDE ÇòÚ ÃòÅ ç¯ ñ¼Ö ì¿ç¶ Á¼Ö ÞêÕç¶ ÔÆ îÅð î¹ÕÅÂ¶Í Á¼Ü Ôð ç¶ô ÇÂÔ¯ ÇÜÔ¶ ê̯ÜËÕà ô¹ðÈ ÕðÆ ìËáÅ ÔËÍ ÇÕö òÆ ôËÁ ù ìäÅÀ°äÅ Á½ÖÅ ÔËÍ ãÅÔ¹äÅ Ü» ìðìÅç ÕðéÅ ÕÆ î¹ôÇÕñ ÔË? îé°¼ÖÆ Ã¼ÇíÁåÅ çÅ ÇÂÔÆ ÔÅñ ÔËÍ Ô÷Åð» ÃÅñ» çÆ ÇîÔéå éÅñ ÇÂà ÇÃÖð Óå¶ ê¹¼ÜÆ ÃÅâÆ Ã¼ÇíÁåÅ ÇÕö îËéÔÅàé ê̯ÜËÕà çÆ í¶à Õ篺 Ô¯ ÜÅò¶, ÇÂÔ Õ½ä ÜÅäçÅ ÔËÍ ÕÆ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÂà ñÂÆÍ ðÆëñËÕàð» ÇòÚ Üó¶ çÃNçà 꽺â ç¶ ï±ð¶éÆÁî ç¶ æ¯ó·¶ ÇÜÔ¶ ׯñ¶Í ܶ ðÆëñËÕàð éÔÄ å» òÆÔNòÆÔ ê½ºâ ç¶ ×¯ñ¶Í ìà ÇÜÔ¯ ÇÜÔ¶ ôÅàê¹¼à ç¶ ×¯ñ¶ Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ÇÕ¿é¶ Õ°? ÇÜ¿é¶ Õ° ôÇÔð å°ÃÄ åìÅÔ Õðé¶ Ôé, ìà úé¶ ÔÆ ×¯ñ¶Í å¶ ÇÂÔ ×¯ñ¶ Á¼Ü ç¹éÆÁÅ ç¶ ÇÕö ÇÂÕ î¹ñÕ çÆ ÇÂÜÅð¶çÅðÆ éÔÄÍ ò¼âÆÁ» åÅÕå» Õ¯ñ å» Â¶â¶ ÔÆ éÔÄ, ÇÂà 寺 Ô÷Åð» ×¹ä» åÅÕå òÅñ¶ Ô÷Åð» ׯñ¶ ÔéÍ À°é·» ù ۼ⯠ۯà¶Nۯචî¹ñÕ òÆ ÁÅêäÆ ×ðÆì ÜéåÅ ù ÁŶ Ççé ÃÖå 寺 ÃÖå í¹¼ÖîðÆ å¶ îÇÔ³×ÅÂÆ ò¼ñ è¼Õ Õ¶ î½å ç¶ ÇÂÔ ×¯ñ¶ ìäÅ ðÔ¶ ÔéÍ îËéÔÅàé ê̯ÜËÕà é¶ å» òÇð·Á»Nì¼èÆ ÇîÔéå ìÅÁç ÇÂÔ ×¯ñ¶ ìäŶ Ãé, Ô¹ä å» ìÔ¹å¶ ç¶ô» ù ÃÅðÅ Õ°Þ êåÅ ñ¼× Ç×ÁÅ ÔË, À°Ô À°Ã¶ ñÆÔ À°å¶ å°ð Õ¶ òÇð·Á» çÆ æ» îÔÆÇéÁ» Áå¶ Ççé» ÇòÚ ÇÂÔ åæÅ ÕÇæå êÌÅêåÆ Õðé ï¯× Ô¯ ׶ ÔéÍ ÁÅú, ò¶Öƶ ÇÕò¶º é¶êð¶ ÚÇó·ÁŠüÇíÁåÅ çÆ ìðìÅçÆ ç¶ ìÆÜ ìÆÜä òÅñÅ ÇÂÔ îËéÔÅàé ê̯ÜËÕàÍ ï±ð¶éÆÁî ÇòÖ³âé ù åìÅÔÆ çÅ ÔÇæÁÅð ìäÅÀ°ä ñÂÆ òðåä çÆ ÕñêéÅ AICD ÇòÚ Ç÷ñÅðâ é»Á ç¶ ÇìÌÇàô ÇòÇ×ÁÅéÆ é¶ ÕÆåÆ ÃÆ Áå¶ À°Ã é¶ ÇÃè»åÕ ðÈê ÇòÚ ÇÂà ñÂÆ ê¶à˺à ñËä òÅÃå¶ Áð÷Æ òÆ ç¶ Çç¼åÆ ÃÆÍ ÇÂÃ ç¶ ìÅòÜÈç ÇòòÔÅðÕ ðÈê ÇòÚ ÁËàî ì¿ì ìäÅÀ°ä ñÂÆ À°Ã Ã ÇÜÔó¶ ÃÅèé, Ãî¼×ðÆ å¶ î¹ÔÅðå ù ÿ×Çáå Õðé çÆ ñ¯ó ÃÆ, À°Ã çÆ Ãîð¼æÅ ôÅÇÂç ÁîðÆÕÅ Õ¯ñ ÔÆ ÃÆÍ ÇÂö ñÂÆ Ç÷ñÅðâ é¶ ÁîðÆÕÆ ÇòÇ×ÁÅéÆ ÁÅÂÆéÃàÅÂÆé ù ê̶ðéÅ ç¶ Õ¶ ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ ðÈ÷òËñà ç¶ é»Á ê¼åð ÇñÖÅ Õ¶ ÁËàî ì¿ì ìäÅÀ°ä çÆ ÃñÅÔ Çç¼åÆÍ ÁÕå±ìð AICI ÇòÚ À°é·» ê¼åð ÇñÇÖÁÅ å¶ çà Ççé ÇòÚ ÔÆ ðÅôàðêåÆ é¶ ÇÂà îÃñ¶ À°å¶ ÇÂÕ

èîÕ 12-Aug-2010, Thursday

ÔÆð¯ôÆîÅ å¶ éÅ×ÅÃÅÕÆ çÆ åìÅÔÆ Õðé òÅñÅ

ç¹éÆÁÅ çÅ êÇÔñÅ êÌîÅä± ì¿ì ÇÕò¶º ìÇäÁÅ?

Õî¶àÆ ìäÅ Çç¼åÆÍ ÁîðÆÕÅ ÇòÚ ÃÅñ â¶ã ÃÅñ ÇÂÔ Õ¿î î¼áÆ å¯ð¶ å°ðçÅ ÇðÔÅ å¶ ÁÅðæð Õ»êàé çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á ÁËÃNA ê̯ÜËÕà ç¶ é»Á Ô¶á ÁËàî ì¿ì çÆ ÇåÁÅðÆ çÅ ÕÅðÜ ÁÅð¿í Ô¯ Ç×ÁÅÍ Á×Ãå AIDB ÇòÚ ÇÂà ê̯ÜËÕà ù îËéÔÅàé ê̯ÜËÕà çÅ é»Á ç¶ Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ Á×òÅÂÆ Áܶ òÆ ÁÅðæð Õ»êàé Õ¯ñ ðÔÆÍ AG Ãå¿ìð, AIDB ù Ãò¶ð¶ ÃÅ㶠çà òܶ ÁîðÆÕÆ ÜðéËñ ÃÅîðòËñ é¶ ÁÅêä¶ Õðéñ ñËÃñÆ ×ðò÷ ù Çòô¶ô ÁÅç¶ô» ðÅÔÄ îËéÔÅàé ê̯ÜËÕà ç¶ Ã¿ÚÅñé çÆ Ç÷¿î¶òÅðÆ Ã½ºê Çç¼åÆ å¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà ê̯ÜËÕà ù Û¶åÆ å¯º Û¶åÆ êÈðÅ ÕÆåÅ ÜÅò¶Í ø½ÜÆ Ô¹Õî Áå¶ ø½ÜÆ ÕîÅé Ô¶á Ô¹ä Ôð Õ¿î ÇìÜñÆ çÆ å¶÷Æ éÅñ Ô¯ä ñ¼×ÅÍ îÔÆÇéÁ» 寺 Çðó· ÇðÔÅ Õ¿î Ô¹ä ïÕçî å¶÷Æ ëó Ç×ÁÅÍ Õðéñ ×ðò÷ é¶ îËéÔÅàé ê̯ÜËÕà ÿíÅñç¶ ÃÅð Á×ñ¶ ÔÆ Ççé ABE@ àé ï±ð¶éÆÁî çÆ ÖðÆç ç¶ ÁÅç¶ô ç¶ Çç¼å¶Í EB@@@ ¶Õó ÷îÆé ÇÂà ÕÅðÜ ñÂÆ ÖðÆç ñÂÆÍ ÇÂÕ Ôøå¶ ÇòÚ ÔÆ Õðéñ ×ðò÷ ù ÇìÌ׶âÆÁð Üéðñ òܯº åð¼ÕÆ ç¶ Çç¼åÆ ×ÂÆ Áå¶ êÌÅÜËÕà ñÂÆ Õ°Þ òÆ ÖðÆçä ñÂÆ ÃÅð¶ ÁÇèÕÅð ç¶ Çç¼å¶ ×Â¶Í Çå¼ÖÅ å¶÷NåðÅð å¶ Õ°Þ Ô¼ç å¼Õ Ô¿ÕÅðÆ òÆ ÃÆ ×ðò÷Í ÇÂö ÕÅðé ê̯ÜËÕà ç¶ ÇòÇ×ÁÅéÆ À°Ã ù

Õ¯ÂÆ Ú¿×Å éÔÄ Ãé î³éç¶Í Ç÷ñÅðâ å¶ ×ðò÷ ÇòÚ å» ÖÅà ÕðÕ¶ ÖÅÃÆ ç¹ôîäÆ êËçÅ Ô¯ ×ÂÆÍ Üðéñ ù ÇÕö çÆ Õ¯ÂÆ êÌòÅÔ éÔÄ ÃÆÍ À°Ã À°å¶ Û¶åÆ å¯º Û¶åÆ ì¿ì ìäÅÀ°ä çÆ è¹é ÃòÅð ÃÆÍ À°Ô Ôð Õ¿î, Ôð Ç÷¿î¶òÅðÆ, Ôð Ãî¼ÇÃÁÅ çÆ ÁÅê ÇéôÅéç¶ÔÆ ÕðÕ¶ À°Ã çÆ Ãê¼ôà ýºêäÆ ÇÕö ÇòÇ×ÁÅéÆ, dzÜÆéÆÁð êÌì¿èÕ Ü» ÁÇèÕÅðÆ ù ÕðÕ¶ À°Ã ù Ãî»ì¼è ÃÆîÅò» ÇòÚ é¶êð¶ Úó·ÅÀ°ä ç¶ Ô¹Õî ç¶ÂÆ ð¼ÖçÅÍ ëðîÆ À°Ã Ã îðËëÅÂÆà Áå¶ ï±ð¶éÆÁî éÅñ êÇÔñÅ ÇéÀ±ÕñÆÁð ðÆÁËÕàð Çâ÷ÅÂÆé Õð ÇðÔÅ ÃÆÍ ÇÂà ù À°Ã é¶ ÃÆ. êÆ. A çÅ é»Á Çç¼åÅ ÃÆÍ À°Ô ÇÂÔ Õ¿î ÇôÕÅׯ ï±éÆòðÇÃàÆ ÇòÚ îËàñËì é»Á ç¶ ×¹êå ê̯ÜËÕà ÁèÆé ÕðçÅ ÁÅ ÇðÔÅ ÃÆÍ ×ðò÷ é¶ ÇòÖ³âé éÅñ ÿì¿Çèå ÇÂà ÇÕÃî ç¶ ÕÅðÜ ìÔ¹åÅ Õ¿î ÇòÇ×ÁÅéÆÁ» ç¶ Ô¼æ» å¯º ñË Õ¶ â±N ꯺à å¶ ÕËñÅî ÇÜÔÆÁ» À°çï¯Ç×Õ ÕÅðê¯ð¶ôé» ç¶ ÔòÅñ¶ Õð Çç¼åÅÍ AE ÁÕå±ìð, AIDB ù À°Ã é¶ ÔÇæÁÅð» éÅñ ܹó¶ í½ÇåÕ ÇòÇ×ÁÅé ñÂÆ ÇÂÕ éòÄ êÌï¯×ôÅñÅ çÅ ×áé ÕÆåÅÍ ÇÂà ù À°Ã é¶ ê̯ÜËÕà òÅÂÆ çÅ é»Á Çç¼åÅ Áå¶ ÇÂÃ ç¶ Ã¿ÚÅñé çÆ Ç÷¿î¶òÅðÆ ðÅìðà úêéÔÆîð ù ýºê Çç¼åÆÍ ÇÂÔ ÕÅðÜ AF éò¿ìð ù ÇéÀ±N îËÕÃÆÕ¯ ÇòÚ ñÅà ÁËñîÅà ÇòÚ

ÇòÔÅðÕ ðÈê ÇòÚ ÁÅð¿í Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ úêéÔÆîð ìðÕñ¶ ÇòÚ í½ÇåÕ ÇòÇ×ÁÅé çÅ ê̯ëËÃð ÃÆÍ ÁËÃNA ê̯ÜËÕà ÇòÚ À°Ã é¶ ÇòÇ×ÁÅéÆÁ» ç¶ ò¼ÖNò¼Ö ×ð¹¼ê» ù ÿ×Çáå ðÈê ÇòÚ ÚñÅÀ°ä Ã ìóÆ ÃÈÞNìÈÞ çÅ êÇðÚï Çç¼åÅ ÃÆÍ ×ðò÷ å¶ úêéÔÆîð ç¯ò¶º ÇÂÕ¯ Ã¯Ú Áå¶ ÇòòÔÅðÕ ÃÈÞ ç¶ îÅñÕ ÃéÍ ÇÂà ñÂÆ ç¯ò» ÇòÚ ÖÈì ìäÆÍ ê̯ÜËÕà ñÂÆ Ô¹ä ÇçéNðÅå ÇÂÕ Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ ëðîÆ Áå¶ À°Ã ç¶ ÃÅæÆÁ» é¶ êÇÔñÆ çÿìð AIDB å¼Õ ÃÆ. êÆ.NA çÅ Çâ÷ÅÂÆé êÈðÅ Õð Çç¼åÅÍ À°ÃÅðÆ å» êÇÔñ» ÔÆ ÜÅðÆ ÃÆÍ ÇÂà ñÂÆ Çâ÷ÅÂÆé Çîñç¶ ÃÅð ÇÂà ù ÁîñÆ ðÈê ç¶ Çç¼åÅ Ç×ÁÅ å¶ Á×ñ¶ Ççé ôÅî ù ÃÆ.êÆ.NA ÚŬ Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ ÜéòðÆ AIDC ÇòÚ ×ðò÷ é¶ Ô˺ëðâ dzÜÆéÆÁÇð³× òðÕà é»Á Ô¶á GH@ òð× ÇÕñ¯îÆàð æ» ñË Õ¶ ê¬à¯éÆÁî À°åêÅçÕ ðÆÁËÕàð Áå¶ ÇéÖ¶óÕ êñ»à çÅ Õ¿î òÆ ô¹ðÈ ÕðòÅ Çç¼åÅÍ îÅðÚ ÇòÚ ÇÂÔ êñ»à òÆ ÚŬ Ô¯ Ç×ÁÅÍ ÇÂ³Ü îÅÇÔð ÇòÇ×ÁÅéÆ ÇÂÕ êÅö úÕ Çð÷ ç¶ EB@@@ ¶Õó À°å¶ ï±ð¶éÆÁî çÆ ÇåÁÅðÆ ÇòÚ ÇçéN ðÅå ÇÂÕ Õðç¶ ðÔ¶ Áå¶ çÈܶ êÅö À°Ô Ô˺ëðâ ç¶ GH@ òð× îÆñ Ö¶åð ÇòÚ ê¬à¯éÆÁî ç¶ À°åêÅçé ÇòÚ ð¹¼Þ ×Â¶Í î¹¼ã ÇòÚ ÁÃøñåÅò» ç¶ ìÅòÜÈç ÇÂÔ ÃÅðÅ Õ¿î ÃÔÆ ñÆÔ» À°å¶ êË Ç×ÁÅÍ Çê¿â òÇÃÁÅ éÔÄ ÇÕ À°Ú¼ÇÕÁ» çÆ íÆó Ô¯ ×ÂÆÍ Ú¯ð éÅñ¯º ê³â ÕÅÔñÆÍ ì¿ì Áܶ ìÇäÁÅ òÆ éÔÄ ÃÆ ÇÕ ×ðò÷ é¶ ÇÂà ù ù¼àä òÅÃå¶ ÜÔÅ÷» ÇòÚ ï¯× ÁçñÅN ìçñÆ ô¹ðÈ ÕðòÅ Çç¼åÆÍ À°é·» çÆ òð寺 å¶ ì¿ì ù ÇéôÅé¶ À°å¶ ù¼àä ñÂÆ Áîñ¶ çÆ àz¶Çé§× òÆ ÁÅð¿í ÕðòÅ Çç¼åÆÍ ì¿ì Çâ÷ÅÂÆé ÇòÚ ÁÅÂÆÁ» ÇòÔÅðÕ Ãî¼ÇÃÁÅò» ù Ô¼ñ Õðé ñÂÆ ×ðò÷ é¶ Ç³×ñ˺â 寺 ÜÆúøðÆ à¶ñð Áå¶ Ü¶î÷ à¼Õ ù ñÅà ÁËñîÅà üÇçÁÅÍ úêéÔÆîð Áå¶ ×ðò÷ ù òÅðNòÅð éòÄ å¯º éòÄ Ãî¼ÇÃÁÅ çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ ê˺çÅÍ Ôð òÅð À°Ô êÈð¶ ÷¯ð éÅñ À°Ã çÅ Ô¼ñ Õðé ñÂÆ êËö ù Á³é·¶òÅÔ òðåç¶Í ÇÕö òÆ ÃÅèé çÆ òð寺 Ü» êÌÅêåÆ ñÂÆ À°é·» Õ¯ñ êÈð¶ ÁõÇåÁÅð ÃéÍ Á×Ãå AIDD ÇòÚ ×ðò÷ é¶ ÃðÕÅð ù çà Çç¼åÅ ÇÕ ÁÃÄ AIDE çÆ ìÔÅð çÆ ð¹¼å ÇòÚ å°ÔÅù ì¿ì ìäÅ Õ¶ ç¶ ÇçÁ»×¶Í À°Ã é¶ ì¿ì çÆ òð寺 ñÂÆ AG ìÆNBI ì¿ìÅð ÜÔÅ÷» ÇòÚ ñ¯óÄçÆÁ» Ã¯è» çÅ Õ¿î òÆ å°ð¿å ô¹ðÈ ÕðòÅ Çç¼åÅÍ BG ÁÕå±ìð AIDD ù úêéÔÆîð é¶ ì¿ì ù ÁñÅî¯×¯ð௠ì¿Çì³× ð¶ºÜ ÇòÚ àËÃà Õðé çÆ ï¯ÜéÅ ù îé÷ÈðÆ ç¶ Çç¼åÆ å¶ ê³Ü Ççé Çê¼Û¯º ×ðò÷ é¶ òÆ ÇÂà À°å¶ ÃÔÆ êÅ Çç¼åÆÍ çÿìð ç¶ î¼è ÇòÚ ì¿ì ñÂÆ ÇòÃë¯àÕ ñ˺÷

çÆ Ãøñ êðÖ é¶ ì¿ì çÆ ÇåÁÅðÆ çÅ ðÅÔ ñ×í× ê¼èðÅ Õð Çç¼åÅÍ ì¿ì ç¶ ìäé çÆ ÇÂà ÁÅà ÇòÚ ÁËàîÆ Ô¼ñ¶ ñÂÆ ÇàéÆÁé àÅêÈ ù Á¼â¶ òܯº Ú¹äé çÅ øËÃñÅ Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà àÅêÈ À°å¶ ì¿ì ù ܯóé çÆ ÇåÁÅðÆ ñÂÆ ÁÇèÕÅðÆÁ» çÆ Õî¶àÆ òÆ Çå¿é ÁêÌËñ AIDE ù ×Çáå Õð Çç¼åÆ ×ÂÆÍ AB ÁêÌËñ AIDE ù ðÅôàðêåÆ ðÈ÷òËñà çÆ ìð¶é ÔËîð¶Ü éÅñ ÁÚÅéÕ î½å Ô¯ ×ÂÆÍ àðÈîËé éò» ðÅôàðêåÆ ìÇäÁÅÍ Á×ñ¶ ÔÆ Ççé ÃËÕàðÆ ÁÅø òÅð ÔËéðÆ ÃÇàîÃé é¶ À°Ã ù ÁËàî ì¿ì çÆ ÇåÁÅðÆ çÆ ÃÇæåÆ å¯º ÜÅä± ÕðòÅÇÂÁÅÍ Õ°Þ ÔÆ Ççé» ÇòÚ Üéðñ ×ðò÷ é¶ àðÈîËé ù îËéÔÅàé ê̯ÜËÕà çÆ êÈðÆ ÜÅäÕÅðÆ ç¶ Çç¼åÆÍ BG ÁêÌËñ ù ì¿ì ù¼àä ñÂÆ Ã¿íÅòÆ ÇéôÅé¶ Çîæä òÅñÆ Õî¶àÆ çÆ îÆÇà³× ÕðÕ¶ ÃåÅð» æ»ò» çÆ ÇéôÅéç¶ÔÆ ÕÆåÆ ×ÂÆÍ çà îÂÆ ù î¹ó àÅð×Ëà Õî¶àÆ çÆ îÆÇà³× ÕðÕ¶ À°Õå ÃÈÚÆ ÇòÚ¯º ìÅÕÆ æ»ò» Û¼â Õ¶ ÇÕúà¯, ï¯Õ¯ÔÅîÅ, ÔÆð¯ôÆîÅ å¶ éÅ×ÅÃÅÕÆ ù ì¿ìÅðÆ ñÂÆ Ú¹ÇäÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà گä 寺 Ôøå¶ ç¶ Á³çðNÁ³çð ÒÇñàñ ì¹ÁÅÂ¶Ó é»Á çÅ ÁËàî ì¿ì òð寺 å¶ êðÖ ÇÔå ÇåÁÅð Ô¯ Ç×ÁÅÍ àÅð×Ëà Õî¶àÆ çÆ î¹ó îÆÇà³× Ô¯ÂÆ å» ñËëàÆé˺à Õðéñ Çåì¶åÃ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÜÅêÅé ç¶ ìÔ¹å¶ ôÇÔð å» ÃÅèÅðé ì¿ì» éÅñ ÔÆ AIDF ç¶ ÁÅð¿í 寺 êÇÔñ» åìÅÔ Ô¯ä ÜÅä çÆ Ã¿íÅòéÅ ÔËÍ ÃÇàîÃé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÕú௠ÜÅêÅé çÆ ê¹ðÅåé ðÅÜèÅéÆ Ô¯ä ÕÅðé éÅ Û¶ÇóÁÅ ÜÅò¶Í ÇÂà ñÂÆ ÇéôÅéç¶ÔÆ Ô¯ð ÃÆîå ÕÆåÆ ×ÂÆÍ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ êÇÔñ¶ ÁËàî ì¿ì çÆ êðÖ AF ܹñÅÂÆ, AIDE ù ÁñÅî¯×¯ðç¯ ÇòÚ Õðé çÅ ÇéðäÅ Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà ù ÒàÇðÇéàÆÓ çÅ Õ¯â é»Á Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ C ܹñÅÂÆ ù Çñàñ ì¹ÁŶ ì¿ì çÅ ìÅÔðÆ Ö¯ñ ÇåÁÅð Ô¯ Ç×ÁÅÍ G ܹñÅÂÆ ù ì¿ì ñÂÆ ÇòÃë¯àÕ ñ˺÷ òÆ ÇåÁÅð Ô¯ Ç×ÁÅÍ Ç×ÁÅð» ܹñÅÂÆ ù ì¿ì ù ܯóé çÅ Õ¿î ô¹ðÈ Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅ Áå¶ AC ܹñÅÂÆ ôÅî å¼Õ ÇÂÔ Õ¿î êÈðÅ Ô¯ Ç×ÁÅÍ AD ܹñÅÂÆ ù ÔÆ êðÖ å¯º êÇÔñ» ÁËàî ì¿ì òÅñÆÁ» ø½ÜÆ à¹ÕóÆÁ» ÇàéÆÁé àÅêÈ ù ðòÅéÅ Õð Çç¼åÆÁ» ×ÂÆÁ» ÇÕ À°Ô åìÅÔÆ çÆ Ö¶â ñÂÆ î¯ðÚŠÿíÅñ ñËä ÇÕÀ°ºÇÕ ì¿ì å» Ô¹ä ç¯ Õ° Ççé ÇòÚ êðÖ ÔÆ ÇñÁÅ ÜÅäÅ ÔËÍ ø½ÜÆ à¹ÕóÆÁ» çÆ ðòÅé×Æ å¯º ç¯ Ççé Çê¼Û¯º AF ܹñÅÂÆ AIDE ù Ãò¶ð¶ Á³ÇîÌå ò¶ñ¶ ÔÆ ÁËàî ì¿ì çÆ êðÖ ñÂÆ ÇòÃë¯à Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ îé°¼Ö é¶ ÁÅêä¶ Ô¼æÄ ÁÅêäÆ ìðìÅçÆ çÅ ðÃåÅ ÁÅÖð ñ¼í ÔÆ ÇñÁÅÍ âÅ: Õ°ñçÆê ÇÃ³Ø èÆð .ÔÅÀ±Ã é§ìð B, ÃàðÆà é§ìð I, ×¹ðÈ éÅéÕ é×ð, êÇàÁÅñÅÍ


èîÕ

ÁÜì*×Üì

12-Aug-2010, Thursday

ôìçÅòñÆ

×È×ñ é¶ ÁÅêäÆ òËìÃÅÂÆà À°µå¶ ÇêÛñ¶ ñ§ì¶ Ã 寺 ð¯îé ÕÆGì¯ðâ çÅ ÇÂÃå¶îÅñ ÕðÕ¶ ê³ÜÅìÆ àÅÂÆê Õðé çÅ êz¯×ðÅî î¹Ô¼ÂÆÁÅ ÕðòÅÇÂÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔËÍ ÔÅñ» ÇÕ ÇÂÔ Ã¶òÅ ÇÃðø ÁÅéGñÅÂÆé ÔÆ À°êñìè ÃÆ ÇÜà ÕÅðé ÇÂà çÅ ÇÂÃå¶îÅñ ÇÃðø dzàðéËà çÅ êzï¯× Õðé òÅñ¶ òð寺ÕÅð ÔÆ Õð ÃÕç¶ ÃéÍ Ô°ä ×È×ñ é¶ ÁÅêä¶ ÇÂà àÅÂÆÇê³× êz¯×ðÅî ù ÁÅøGñÅÂÆé À°êñìè ÕðòÅ Õ¶ ê³ÜÅìÆ Ãî¶å Ô¯ðé» AC íÅôÅò» ù Áéî¯ñ å¯ÔøÅ í¶à ÕÆåÅ ÔËÍ Ã¯ Ô°ä Çìé» Ç³àðéËà òÅñ¶ ÇÂà êz¯×ðÅî ù ×È×ñ çÆ òËìÃÅÂÆà Óå¶ âÅÀ±éñ¯â ÕðÕ¶ î¹øå ÇòÚ òðå ÃÕç¶ ÔéÍ ×È×ñ é¶ ÇÂÔ Ã¶òÅ íÅðå ÇòÚ ÔÆ ÇòÕÇÃå ÕÆåÆ ÔË Ü¯ ê³ÜÅìÆ Ãî¶å ÁðìÆ, ì»×ñÅ, øÅðÃÆ, ×°ÜðÅåÆ, ÇÔ³çÆ, Õ³éó, îÇñÁÅñî, îðÅáÆ, é¶êÅñÆ, åÅÇîñ, å¶ñ×È Áå¶ À°ðçÈ ÇòÚ À°êñìè ÔËÍ ÇÂà êz¯×ðÅî ù Çò³â¯÷GG, ÇòÃàÅ, ÁËÕÃêÆ ÁÅÇç óÃÕðä» ñÂÆ âÅÀ±éñ¯â ÕðÕ¶ òðÇåÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ ÁÅÂÆ. ÁËî. ÂÆ.(ÇÂéê¹à îËæâ ÁËâÆàð) éÅîÕ ÇÂà ԯî ê¶Ü Ü» î¹¼Ö ê³éÅ : ò˵ì ìzÅÀ±÷ð (ÇÜò¶º ÇÕ Ç³àðé˵à ÁËÕÃêñ¯ðð) Ö¯ñ·ä À°êð³å ÇÕö òËìÃÅÂÆà ç¶ Ãí 寺 êÇÔñ» é÷ð ÁÅÀ°ä òÅñ¶ ê¶Ü ù Ô¯î ê¶Ü ÇÕÔÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÕö òËìÃÅÂÆà ç¶ Ö¹¼ñ·ä òÅñ¶ Ãí 寺 êÇÔñ¶ ê³é¶ ù Ô¯î ê¶Ü ÇÕÔÅ Ü»çÅ ÔËÍ

ê³ÜÅìÆÁ» ù ×È×ñ çÅ

ÃÅëàò¶Áð çÅ ÇòÕÅð Õðé çÅ î¹¼Ö îé¯ðæ (íÅðåÆÁ» ù ÁÅêäÆGÁÅêäÆ Ö¶åðÆ íÅôÅ) dzàðéËà Áå¶ Ô¯ðé» Ã³ÚÅð ÃÅèé» ðÅÔƺ Á˵Ú. àÆ. ÁËî. ÁËñ : Á˵Ú. àÆ. ÁËî. ÁËñ (ÔÅÂÆêð àËÕÃà îÅðÕ Á¼ê ñ˺×ȶÜ) ò˵ì ê¶Ü ÇåÁÅð Õðé ñÂÆ òðåÆ ÜÅä òÅñÆ ÇÂÕ îÔ¼åòêÈðé íÅôÅ ÔËÍ ò˵ì ê¶Ü Çâ÷ÅÂÆé Õðé ñÂÆ Á˵Ú. àÆ. ÁËî. ÁËñ. ÇòÚ ò¼ÖG ò¼Ö àË×Ü çÅ ÇÂÃå¶îÅñ ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂà ù ò˵ì

óÚÅð ðÚÅÀ°ä ÇòÚ îçç ÕðçÅ ÔËÍ ×½ðåñì ÔË ÇÕ ç¹éÆÁÅ ç¶ Ãí 寺 êÇÔñ¶ ÇÔ³çÆ êð¯àñ çÅ îÅä ÔÅÃñ Õðé òÅñ¶ ÒòËìç¹éÆÁÅÓ ù ÇÂà åÕéÆÕ çÅ ÜéîçÅåÅ î³ÇéÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ Ãí 寺 êÇÔñ» ÒòËìç¹éÆÁÅÓ é¶ ÔÆ ë¯é¶ÇàÕ (ÁÅòÅ÷ ÁèÅÇðå) ÕÆGì¯ðâ ç¶ îÅÇèÁî ðÅÔƺ ð¯îé 寺 ç¶òéÅ×ðÆ (ÇÔ³çÆ) ÇòÚ àÅÂÆê Õðé çÆ åÕéÆÕ ÇòÕÇÃå ÕÆåÆ ÃÆÍ ìÅÁç ÇòÚ ÇÂà åÕéÆÕ ù À°Ã Ã Ô°ñÅðÅ ÇîÇñÁÅ Ü篺 ç¹éÆÁÅ çÆ éÅîÆ Õ³êéÆ ÒîÅÂÆÕð¯ÃÅëàÓ é¶ ÇÂà ù ÁêäÅ Õ¶ íÅðå ÇòÚ ÇòÕä òÅñ¶ Ãíé» À°åêÅç» éÅñ î¹Ô¼ÂÆÁÅ ÕðòÅÇÂÁÅÍ êÅáÕ ×È×ñ ç¶ ÇÂà Áéî¯ñ å¯Ôø¶ ù òËìÃÅÂÆà bhashaindia.com 寺 î¹øå âÅÀ±éñ¯â ÕðÕ¶ òðå ÃÕç¶ ÔéÍ

Çâ÷ÅÇÂÇé§× çÆ íÅôÅ ÇÕÔÅ Ü»çÅ ÔËÍ Á˵Ú. àÆ. àÆ. êÆ. : ÇÂÔ ÔÅÂÆêð àËÕÃà àz»Ãëð êz¯à¯ÕÅñ çÅ Û¯àÅ é»Á ÔËÍ òËìÃÅÂÆà À°µêð Ãðòð 寺 ÕñÅdzà å¼Õ ëÅÂÆñ» ù ÃæÅéGÁ³åðé Õðé òÅñ¶ óÚÅð Çéïî» ù Á˵Ú. àÆ. àÆ.

13

éò» å¯ÔøÅ

×È×ñ çÆ Ã¹ÇòèÅ ù ÇÕÇðÁÅôÆñ Õðé ñÂÆ Õ³àð¯ñ êËéñ, ðÆÜéñ Á˺â ñ˺×È妆 ÁÅêôé, ñ˺×È妆 àËì, âÆà¶ñà ÇòÚ ÜÅÔ Õ¶ ê³ÜÅìÆ ÕÆGì¯ðâ ù Ú¹ä Õ¶ (ÁËâ ìàé) ðÅÔƺ ôÅÇîñ Õðé çÆ ñ¯ó ê˺çÆ ÔËÍ À°êð¯Õå Õ³î Õðé À°êð³å Õ³ÇêÀ±àð çÆ Ô¶áñÆ ê¼àÆ Óå¶ ñ˺×È妆 ìÅð é÷ð ÁÅÀ°ä ñ×çÆ ÔËÍ ÇÂ¼æ¶ ÇÂÔ ç¼Ãäï¯× ÔË ÇÕ ð¯îé ÇñêÆ ÇòÚ àÅÂÆê Õðé ñÂÆ Ãí 寺 êÇÔñ» ÁËî.ÁËÃ.òðâ Ü» Õ¯ÂÆ Ô¯ð òðâ êz¯ÃËÃð/àËÕÃà ÁËâÆàð Ö¯ñ· ñú å¶ Çëð ñ˺×È妆 ìÅð 寺 ê³ÜÅìÆ ÕÆGì¯ðâ çÆ Ú¯ä ÕðÕ¶ ÁÅêäÅ àÅÂÆê çÅ Õ³î ô°ðÈ Õð ÇçúÍ

êÆ. ÇÕÔÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÁÅÂÆ. ÃÆ. : ÇÂà çÅ êÈðÅ é»Á dzà¶×z¶Çàâ ÃðÕà ÔËÍ ÇÂà ù ÇÚ¼ê (Chip) ç¶ é»Á éÅñ òÆ ÜÅÇäÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ ìÔ°å ÃÅð¶ ÇÂñËÕàz¯ÇéÕ íÅ×» 寺 Çîñ Õ¶ ìÇäÁÅÍ ÇÂÔ ÇÂÕ Çé¼ÕÅ ÇÜÔÅ ÁðèGÚÅñÕ (ÃËîÆÕ³âÕàð) íÅ× ÔËÍ ÁÅÂÆÕÅé : Çò³â¯÷ ×zÅëÆÕñ

ïÈ÷ð dzàðë¶Ã ÇòÚ ÃÕðÆé À°µêð é÷ð ÁÅÀ°ä òÅñÅ ÇÂÕ Û¯àÅ ÇÜÔÅ ÇÚ¼åð, ÇÜÔó¶ ÇÕö ëÅÂÆñ ë¯ñâð Ü» êz¯×ðÅî ù êzçðÇôå ÕðçÅ ÔËÍ ÁÅÂÆÕÅé êz¯×ðÅî», çÃåÅò¶÷» ÁÅÇç ù çðÃÅÀ°ºç¶ ÔéÍ ÇÂà ù îÅÀ±Ã Ü» ÇÕö Ô¯ð À°êÕðé ðÅÔƺ ÕÇñ¼Õ ÕðÕ¶ Ú¹ÇäÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ

à¯ðź௠ÓÚ ìä¶×Å ÕËé¶âÅ çÅ VATSA SPAS êÇÔñÅ ÇÃµÖ ÁÜÅÇÂìØð Sex Selected Pragnancy Advising Services D

TE

EC

EL

XS

SE

AN

N EG PR CY

VIS ING

ܧâÅñÆ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÃzÆ ì˺à ÇÂà êzÅÜËÕà ñÂÆ Ãî°µÚÆ åÕéÅñ¯ÜÆ î°ÔµÂÆÁÅ ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ òÚéìµè Ôé Áå¶ ÇÂÔ ÁÜÅÇÂìØð Ãå§ìð åµÕ ÚÅñ± Ô¯ ÜŶ×Å¢ Çòôò íð ÇòÚ ÃæÅêå ÕÆå¶ ÜÅä òÅñ¶ ÁÜÅÇÂìØðź ÇòÚ¯º ÇÂÔ åÆÜÅ Ô¯ò¶×Å Áå¶ ÇÂà 寺 êÇÔñź Öâ±ð ÃÅÇÔì Áå¶ Üñ§èð ÒÚ ÃæÅêå Ôé¢ ÇÂà êzÃåÅòå îñàÆîÆâÆÁÅ ÇÃµÖ ÇîÀ±÷ÆÁî ÇòÚ E@ Ô÷Åð ê§ÇéÁź çÆÁź ÇÃµÖ èðî Áå¶ ÇÂÇåÔÅà Ãì§èÆ åÃòÆðź Áå¶ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ê§ÜÅìÆ, Á§×ð¶÷Æ Áå¶ ëðËºÚ ÇòÚ À°êñìè Ô¯ò¶×Æ¢ ÃzÆ Ü§âÅñÆ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà ÁÜÅÇÂìØð 鱧 ×°ðç°ÁÅð¶ ç¶ ê±ðìÆ ÇԵö òÅñ¶ ÔÅñ ÒÚ ÃæÅêå ÕÆåÅ ÜŶ×Å¢

AD

à¯ðź௠: ÕËé¶âÅ ÓÚ êÇÔñÅ îñàÆîÆâÆÁÅ ÇÃµÖ ÁÜÅÇÂìØð à¯ðź௠ÇòÚ ÃæÅêå ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂà çÅ Ö°ñÅÃÅ ÇÂæ¶ À°ºàÅðÆú ÖÅñÃÅ çðìÅð ÇòÚ ìÆå¶ Ççé ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÃµÖ ÇÂåÔÅà Áå¶ ×°ðìÅäÆ ìÅð¶ íðê±ð ÜÅäÕÅðÆ î°ÔµÂÆÁÅ ÕðòÅÀ°ä òÅñ¶ ÇÂà ÁÜÅÇÂìØð 鱧 ìäÅÀ°äÅ ìÆÃÆ ç¶ êzÇõè Ö¯ÜÆ âÅÕàð ðØ°ìÆð ÇÃ§Ø ì˺à çŠðêéÅ ÃÆ Áå¶ ÇÂÔ Öâ±ð ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ ÇéôÅéG¶G ÇõÖÆ íòé ÓÚ ìäé òÅñ¶ ÇÃµÖ îñàÆîÆâÆÁÅ ÇîÀ±÷ÆÁî çÆ åðÜ Óå¶ ìäé òÅñÅ ÁÅêäÆ ÇÕÃî çÅ êzÅÜËÕà ÔË, ܯ ÇÂö ÃÅñ ÓÚ ô°ð± Ô¯ ÜÅò¶×Å¢ ÇâÕÃÆ ×°ðç°ÁÅðÅ ÇÜµæ¶ ÇÂÔ ÁÜÅÇÂìØð ìäéÅ ÔË, ç¶ ÃÕµåð Ôðì§Ã ÇçØ

S

EM

T SY

SY

CHOICE IS NOW AN

OPTION Your Choice can now become a reality with our help and experience

ñóÕÅ ïÅ ñóÕÆ Do you Want to Have A Do you Want to Have A

We can help you choose the sex of your baby before your

PREGNANCY

VATSA SPAS

SON? DAUGHTER?

TAKES PLACE Scientific Mathods Non-Invasive Procedures & Techniques

CALL FOR APPOINTMENT

Sex Selected Pragnancy Advising Services

Jaskson Hights, New York

WWW.VATSASPAS.COM Vatsaspas@gmail.com


14

èîÕ

ç¹éÆÁÅ

12-Aug-2010, Thursday

ÇÕà ñÂÆ ñÅÔ¶ò³çÅ ÔË ê¿ÜÅì ÇòÚ Á¾åòÅç çÅ ÔÀ±ÁÅ! J Çþֻ ç¶ ÁÕà ù ãÅÁ ñÅÀ¹ä çÆ Õ¯Çôô J ÕÂÆ ÃòÅñ Öó·¶ ÕðçÆ þ ê¹Çñà çÆ ÕÅðÜôËñÆ

ܦèðSê¿ÜÅì ù Á¾åòÅç ù ÁñÇòçÅ ÁÅÇÖÁ» ñ×í× AE ÃÅñ çÅ Ãî» ¦Ø ÜÅä 寺 ìÅÁç òÆ ê¿ÜÅì Á§çð ÇÜà åð·» Á¾åòÅç çÅ ÔÀ±ÁÅ ìäÅ Õ¶ ð¾Öä ç¶ ïåé ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé À¹Ã éÅñ ÇÂÔ êzôé ÃÇÔܶ ÔÆ À¹µá Öñ¯ºçÅ þ ÇÕ ÕÆ ðÅÜ Á§çð Á¾åòÅç çÅ ÔÀ±ÁÅ ìäÅÂÆ ð¾Öä, ê¿ÜÅìÆÁ», õÅÃÕð Çþֻ ç¶ ÁÕà ù ãÅÔ ñÅÀ¹ä çÅ Áîñ ÇÕà ñÂÆ ñÅÔ¶ò§çÅ Ô¯ ÃÕçÅ þ? ê¿ÜÅì çÆ ÔÅñå å» À¹Ô þ ÇÕ ê¿ÜÅì é¶ å» Á¾åòÅç çÅ Õ§ìñ Õç çÅ Û¾â Çç¾åÅ þ êð Ô¹ä Á¾åòÅç çÅ ÇÂÔ Õ§ìñ ÔÆ ê¿ÜÅì ù éÔƺ Û¾âçÅÍ CA, Á×Ãå, AIIE ù ÃÅìÕÅ î¹¾Ö î§åðÆ Ã: ì¶Á§å ÇÃ§Ø ç¶ Ú§âÆ×ó· ÇòÖ¶ ԯ¶ Õåñ Õ»â î×𯺠ê¿ÜÅì ÇòÚ Á¾åòÅç ç¶ ç½ð çÅ ×ðî Áå¶ Ãð×ðî êóÅÁ ÃîÅêå ÔÆ ÃîÇÞÁÅ Ü»çÅ þÍ ÇÂà î×𯺠ðÅÜ Á§çð AIIG ÇòÚ ñÇÔðÅ×Å×Å ì§ì Õ»â Áå¶ BD ܹñÅÂÆ B@@@ ù ܦèð ç¶ ì¾Ã Á¼â¶ Óå¶ Ô¯Â¶ ì¾Ã èîÅÕ¶ 寺 þå ÃÅñ ìÅÁç ԯ¶ Çô§×Åð ÇÃé¶îÅ ì§ì Õ»â ù Û¾â Õ¶ Õ¯ÂÆ Ô¯ð ò¾âÆ Ü» Ç÷Õðï¯× Á¾åòÅçÆ ÕÅðòÅÂÆ ÃÅÔîä¶ éÔƺ ÁÅÂÆÍ ïÅç ðÔ¶ ÇÕ AE ÁÕå±ìð, B@@G ù «ÇèÁÅäÅ ç¶ Çô§×Åð ÇÃé¶îÅØð ÇòÚ Ô¯Â¶ ì§ì èîÅÕ¶ ÇòÚ F ÇòÁÕåÆÁ» çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ Áå¶ BE Ô¯ð ÷õîÆ Ô¯ ׶ ÃéÍ ê¿ÜÅì Á§çð Ôð îÔÆé¶ ò¾ÖSò¾Ö æ»ò» 寺 ÒÖÅóÕ±Ó ëó¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé ÇÜé·» ìÅð¶ ç¾ÇÃÁÅ Ü»çÅ þ ÇÕ À¹Ô

ìó¶ õåðéÅÕ ÖÅóÕ± Ôé, À¹é·» ù Çòç¶ô» 寺 èé ÇòÃë¯àÕ Áå¶ ÁÃñ·Å ÇîñçÅ þ, À¹é·» çÆ ÁÅÂÆ. ÁËÃ. ÁÅÂÆ. éÅñ Ã»Þ ÇíÁÅñÆ þ, À¹Ô êÅÇÕÃåÅé ÁÅÀ¹ºç¶ Ü»ç¶ ðÇÔ§ç¶ Ôé, À¹é·» é¶ ÁÅêäÅ é˵àòðÕ ê¿ÜÅì ÇòÚ ÕÅÇÂî ÕÆåÅ Ô¯ÇÂÁÅ þ Áå¶ À¹Ô ÇÕö ò¾âÆ òÅðçÅå ù Á§ÜÅî ç¶ä çÆ ÇëðÅÕ ÇòÚ ÃéÍ ÇêÛñ¶ Ã ÇòÚ ëó¶ ׶ ÇÂé·» Ã˺Õó¶ ÖÅóÕ±Á» 寺 Ã˺Õó¶ ÇÕ¾ñ¯ ÇòÃë¯àÕ Áå¶ Ã˺Õó¶ õåðéÅÕ ÔÇæÁÅð Áå¶ ò¾âÆ îÅåðÅ ÇòÚ ×¯ñÆ ÇþÕÅ ëó¶ ÜÅä çÆÁ» õìð» ÇîñçÆÁ» ðÇÔ§çÆÁ» ÔéÍ õÇÂÔ Ãí ðÅÜ çÆÁ» õ¹øÆÁŠ¶ܧÃÆÁ» çÆ Ú½ÕÃÆ Áå¶ ðÅÜ ç¶ ê¹Çñà ìñ çÆ î¹ÃåËçÆ òÆ Ô¯ ÃÕçÆ þ, ÇÜà ñÂÆ À¹é·» çÆ Çê¾á æÅêóäÆ ìäçÆ þ êð ÇÂà ÃÅð¶ îÅîñ¶ ÇòÚ þðÅéÆÜéÕ å¾æ ÇÂÔ þ ÇÕ ÇêÛñ¶

ÃÅñ» ÇòÚ Á¾åòÅçÆÁ» ç¶ ç¾Ã¶ Ü»ç¶ åÅä¶ ìÅä¶ ç¶ ìÅòܱç ê¿ÜÅì Á§çð Õ¯ÂÆ ò¾âÆ Á¾åòÅçÆ ÕÅðòÅÂÆ ò¶Öä ÇòÚ éÔƺ ÁÅÂÆÍ ÇÂÕ Ô¯ð êÇÔñ± ÇÂÔ þ ÇÕ ÜÅé ܯõî ÇòÚ êÅ Õ¶, Çòç¶ô» éÅñ קãå¹¾ê ÕðÕ¶, ÇòÃë¯àÕ, ÔÇæÁÅð Áå¶ ×¯ñÆ ÇþÕÅ ÔÅÇÃñ ÕðÕ¶ çì§èå ÖÅóÕ± Õ¶òñ ÇÂà ǧå÷Åð ÇòÚ ÔÆ ðÇÔ§ç¶ Ôé ÇÕ Õç ê¹Çñà ÁÅò¶ Áå¶ À¹é·» ù ëó Õ¶ ÇòÃ믯àÕ, ÔÇæÁÅð Áå¶ ×¯ñÆ ÇþÕÅ ìðÅîç Õð ñò¶Í ê¹Çñà Áé¹ÃÅð ò¾âÆÁ» òÅðçÅå» ù Á§ÜÅî ç¶ Õ¶ ê¿ÜÅì ç¶ Áîé ù ñ»ì¹± ñÅÀ¹ä ñÂÆ ÇåÁÅð ìð ÇåÁÅð ìËᶠÇÂé·» ÖÅóÕ±Á» é¶ ÇêÛñ¶ ÇÂÕ çÔÅÕ¶ 寺 ò¾è Ã ÇòÚ Õç¶ ê¹Çñà 寺 ÁÅêä¶ ÁÅê ù ìÚÅÀ¹ä ñÂÆ òÆ ÁÅêä¶ Õ¯ñ ð¾Ö¶ ÔÇæÁÅð» ÇòÚ¯º Õç¶ ÇÂÕ ×¯ñÆ éÔƺ ÚñÅÂÆÍ ÇÂà ׾ñ 寺 Õ¯ÂÆ

ÇÂîÆ×̶ôé ÕÅùé Óå¶ ÇÂÕ Ççé êÇÔñ» ÁçÅñå é¶ ñ×ÅÂÆ ð¯Õ ÇôÕÅׯ (ÁîðÆÕÅ) ÇòÖ¶ ìÅìÅ çñÜÆå ÇÃ³Ø éÅñ ×¼ñìÅå ÕðçÆ Ô¯ÂÆ ê¹Çñà Áå¶ (üܶ) ×¹ðç¹ÁÅðÅ ×¹ðܯå êÌÕÅô ÓÚ ìËáÆ Ã¿×åÍ

×¹ðç¹ÁÅðÅ ×¹ðܯå êÌÕÅô Óå¶ Ã¿×å» çÅ Õì÷Å

ÇôÕÅׯ. ìÅìÅ çñÜÆå ÇÃ³Ø ç¶ Çé¼ÜÆ â¶ð¶ ×°ðç¹ÁÅðÅ ×°ðܯå êzÕÅô Óå¶ ÇôÕÅׯ çÆÁ» ó×å» Á¼Ü êÈðÆ åð·» Õì÷Å Õð ÇñÁÅÍ AE@ ç¶ ÕðÆì ÇôÕÅׯ çÆÁ» ó×å» é¶ ×°ðØ È ð ÇòÚ ê¹Ü ¼ Õ¶ çÆòÅé ñ×Å ÇñÁÅ Ü篺 ìÅìÅ çñÜÆå ÇÃ³Ø é¶ ×°ðØ È ð ù åÅñÅ ñ×Å Çç¼åÅ Áå¶ ÇìÜñÆ òÆ ì³ç Õð Çç¼åÆ ÜçÇÕ À°Ã òÕå çÆòÅé ÔÅñ ÇòÚ îðç, Á½ðå» Áå¶ ì¼Ú¶ ÃéÍ ê¹ÇñÃ ç¶ çõñ ç¶ä Óå¶ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ç¶ åÅñ¶ Ö¯ñ· Çç¼å¶ ×Â¶Í ÇÂö ç½ðÅé ó×å» é¶ ÜËÕÅÇðÁ» çÆ ×È³Ü ÇòÚ éòƺ êzìè ³ Õ Õî¶àÆ çÆ Ú¯ä Õð ñÂÆ ÇÜà Áé°ÃÅð Ü×çÆô ÇÃ³Ø Ã³èÈ êzèÅé, Õ°ñÇò³çð ÇÃ³Ø Ã³è,È î¼Öä ÇÃ³Ø Õñ¶ð, ìÆìÆ

ðôÇò³çð Õ½ð Áå¶ ÔðÜÆå ÇÃ³Ø Ç×¼ñ î˺ìð Ú¹ä¶ ×Â¶Í Ã³×å» ç¶ çÃåõå» òÅñ¶ îå¶ ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË Á¼×¶ 寺 ×°ðØ È ð çÅ êzìè ³ êÅðçðôÆ ã³× éÅñ ÚñÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×Å Áå¶ ×°ðØ È ð çÆ ìÅÕÅÇÂçÅ Ú¯ä êÇÔñÆ ÜéòðÆ B@AA ù ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ ×°ðç¹ÁÅðÅ ×°ðܯå êzÕÅô ÇòÚ ÃÅð¶ êz× ¯ ðÅî ÃzÆ ÁÕÅñ åõå ÃÅÇÔì ò¼ñº¯ êzòÅÇéå îÇðïÅçÅ Áé°ÃÅð ÇéíŶ ÜÅä×¶Í Á¼Ü ×°ðØ È ð ÇòÚ Ã³×å» ò¼ñº¯ ÃzÆ ÁÖ³â êÅá ÃÅÇÔì ÁÅð³í ÕÆå¶ ×¶ Ôé Áå¶ í¯× ÁËåòÅð ù êËä×¶Í ÁÅÂÆñ˺â ñ¶Õ çÆ ê¹Çñà ÃÅðÆ ÃÇæåÆ Óå¶ êÈðÆ é÷ð ð¼Ö ðÔÆ ÔË å»ÇÕ Õ¯ÂÆ ÁäùÖÅòƺ ØàéÅ éÅ òÅêð¶Í

òÅÇô³×àé. Õ¼ÇÚÁ» Çòð¹¼è ìä¶ ÁðÆܯéÅ ç¶ ÕÅùé ù À°Ã Ã ÕðÅðÅ ÞàÕÅ ñ¼×Å Ü篺 îÅéï¯× ÁçÅñå é¶ ÕÅùé ç¶ ñÅ×È Ô¯ä 寺 ÇÂÕ Ççé êÇÔñ» ÇÂà Óå¶ ð¯Õ ñÅ Çç¼åÆÍ ÇÂÔ ÕÅùé BI ܹñÅÂÆ ù ñÅ×È Ô¯äÅ ÃÆÍ îÅéï¯× ÁçÅñå é¶ ÕÅùé ç¶ Õ°Þ ÇÔ¼ÎÇÃÁ» ù ñÅ×È ÕÆå¶ ÜÅä Óå¶ ÇÂÔ ÕÇÔ Õ¶ ð¯Õ ñÅ Çç¼åÆ ÔË ÇÕ ÇÂÃ ç¶ Õ°Þ ÇÔ¼Îö ÿÇòèÅÇéÕ éÔƺ ñ¼×ç¶Í 򦌦 ðÔ¶ ÇÕ ÁêÌËñ ÇòÚ ÁðÆܯéÅ ÇòÚ ðÆêìÇñÕé Õ¿àð¯ñ ÁÿìñÆ Áå¶ ÃËé¶à ò¼ñ¯º êÅà ÕÆå¶ ×¶ ÕÅùé ÇòÚ Ãà¶à ÇòÚ ðÇÔä òÅñ¶ ×ËðS ÕÅùéÆ êÌÌòÅÃÆ ñ¯Õ» ñÂÆ ÃÖåÆ Õð Çç¼åÆ ×ÂÆ ÃÆÍ ê¹Çñà ù ÇÂÔ ÁÇèÕÅð Çç¼å¶ ׶ Ãé ÇÕ À°Ô Ôð À°Ã ÇòÁÕåÆ ù ÇÂîÆ×ð¶ôé Ãà¶àà ìÅð¶ ê¹¼Û ÃÕçÆ ÃÆ ÇÜà Óå¶ ê¹Çñà ù ô¼Õ êËçÅ Ô¯ò¶ ÇÕ À°Ô Ãà¶à ÇòÚ ×ËðS ÕÅùéÆ å½ð Óå¶ ðÇÔ ÇðÔÅ ÔËÍ ê¹Çñà ÇÕö ù ÇÕö Ô¯ð ÕÅðé ÕðÕ¶ òÆ ð¯ÕçÆ ÔË å» À°Ã ù À°Ôç¶ Õ¼Ú¶ ê¼Õ¶ Ô¯ä ìÅð¶ ê¹¼Û ÃÕçÆ ÃÆÍ ÇÜà կñ ÇÂîÆ×ð¶ôé ç¶ ê¶êð éÅ Ô¯ä å» À°Ã ù ÕÇðîéñ նà ÇòÚ ÚÅðÜ Õð ÃÕçÆ ÃÆÍ

ÇÂéÕÅð éÔƺ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÇÕ ê¿ÜÅì çÆ èðåÆ å¯º Á¾åòÅç çÅ ÕðÆì â¶ã çÔÅÕÅ êÇÔñ» ñ×í× õÅåîÅ ÔÆ Ô¯ ÜÅä Áå¶ ÇÂ¾æ¶ Á¾åòÅç çÆ ñÇÔð á§ãÆ êË ÜÅä ç¶ ìÅòܱç Çòç¶ô» ÇòÚ¯º ÖÅóÕ±òÅç ù À¹åôÅÇÔå Õðé òÅñÆÁ» ùð» À¹µáçÆÁ» ðÇÔ§çÆÁ» Ôé êð ÇÜà åð·» ê¿ÜÅì ç¶ ñ¯Õ» Áå¶ õÅÃÕð Çþֻ é¶ À¹é·» ùð» ù ÁäùÇäÁÅ ÕÆåÅ þ, À¹Ô ÁÅêä¶ ÁÅê ÇòÚ ÇÂÕ ÇîÃÅñ þÍÔ¹ä ðÅôàðî§âñ ֶ⻠ù Üç ìÔ¹å æ¯ó·Å Ãî» ðÇÔ Ç×ÁÅ þ å» õ¹øÆÁŠ¶ܧÃÆÁ» çÆ Çðê¯ðà ç¶ ÁÅèÅð Óå¶ ÇÂÔ ÁÅÖ Çç¾åÅ Ç×ÁÅ þ ÇÕ ÇÃ¾Ö ÖÅóÕ± ðÅôàðî§âñ ֶ⻠ÇòÚ ÇòØé êÅÀ¹ä ñÂÆ Ôîñ¶ Õð ÃÕç¶ ÔéÍ Ü¶ ÇÃ¾Ö ÖÅóÕ±Á» ç¶ ê¿ÜÅì 寺 ìÅÔð ÔîÇñÁ» Óå¶ é÷ð îÅðƶ å» AA Ãå§ìð AIIC ù Õ¹ñÇÔ§ç ï±æ Õ»×ðÃ ç¶ êzèÅé Ã: îÇé§çð ÜÆå ÇÃ§Ø Çì¾àÅ Óå¶ Ô¯Â¶ Ôîñ¶ 寺 ìÅÁç BB îÂÆ B@@E ù Çç¾ñÆ ç¶ ç¯ ÇÃé¶îÅØð» ÇòÚ ÕÆå¶ ì§ì èîÅÇÕÁ» çÆ ×¾ñ ÔÆ ÃÅÔîä¶ ÁÅÀ¹ºçÆ þÍ ïÅç ðÔ¶ ÇÕ BB îÂÆ B@@E ù Çç¾ñÆ ç¶ ÇñìðàÆ ÇÃé¶îÅ Áå¶ ÃÇåÁî îñàÆêñËÕà ÇòÚ ì§ì èîÅÕ¶ ÕÆå¶ ×¶ ÃéÍ ÇÂé·» ì§ì èîÅÇÕÁ» ù À¹Õå ÇÃé¶îÅØð» ÇòÚ Ã§éÆ Ççúñ çÆ Çøñî Òܯ ì¯ñ¶ ï ÇéÔÅñÓ éÅñ ܯó Õ¶ ò¶ÇÖÁÅ Ü»çÅ þ ÇÕÀ¹ºÇÕ ÇÂà Çëñî çÅ ÇÃ¾Ö Ü×å ò¾ñ¯º Õ¹Þ õÅà ÕÅðé» ÕðÕ¶ Çòð¯è Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÂà ù éÅ ÚñÅÀ¹ä çÆ î§× ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÃÆÍ ê¹Çñà ò¾ñ¯º

ëó¶ ÖÅóÕ±Á» ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ Çç§ÇçÁ» ÇÕÔÅ Ü»çÅ þ ÇÕ ëó¶ ׶ ÖÅóÕ± ÇÕ§éÆ òÅð êÅÇÕÃåÅé Ô¯ Õ¶ ÁŶ Ôé êð ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ ìÆ. Á˵Ã. Á˵ø. ü¾ê ðÇÔ§çÆ þ ÇÕÀ¹ºÇÕ ÃðÔ¾ç Óå¶ Ú½ÕÃÆ çÆ Ç÷§î¶òÅðÆ ìÆ. Á˵Ã. ÁËø. çÆ þ Áå¶ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ ÜòÅìç¶ÔÆ ìÆ. Á˵Ã. Á˵ø. çÆ ìä Ü»çÆ þ ÇÕ ÖÅóÕ± Õç¶ ÇÂèð Óå¶ Õç¶ À¹µèð ÇÕò¶º ÁÅÀ¹ºç¶ Ü»ç¶ Ôé Áå¶ ÁÅÀ¹ä ñ¾Ç×Á» ÁÅêä¶ éÅñ ÇòÃë¯àÕ Áå ÔÇæÁÅð ÇÕò¶º ÇñÁÅÀ¹ºç¶ ÔéÍ ê¹Çñà ò¾ñ¯º ÕÆå¶ çÅÁÇòÁ» çÆ ìÆ. Á˵Ã. Á˵ø. ò¾ñ¯º ê¹ôàÆ òÆ Õç¶ ÃÅÔîä¶ éÔƺ ÁÅÂÆÍ çðÁÃñ ê¿ÜÅì Á§çð Á¾åòÅç ê¹Çñà çÅ îéíÅÀ¹ºçÅ ÇòôÅ ÇðÔÅ þ Áå¶ Á¾åòÅç ù ÕÅøÆ Ô¾ç åÕ áñ· ê¶Ë ÜÅä ç¶ ìÅòܱç ÇÂÔ ê¹Çñà çÅ îéíÅÀ¹ºçÅ ÇòôÅ þ ÔÅñ»ÇÕ ê¿ÜÅì ç¶ Á§çð Áîé ÕÅùé çÆ ÔÅñå ÇÂÔ î§× ÕðçÆ þ ÇÕ Á¾åòÅç ç¶ ÔÀ±Â¶ éÅñ¯º Ç÷ÁÅçÅ ÇèÁÅé ê¿ÜÅì ÇòÚ ÇھචÇçé Ô¯ ðÔÆÁ» «¾à», Ö¯Ô», Õåñ» Áå¶ âÅÇÕÁ» ò¾ñ Çç¾åÅ ÜÅò¶Í ëó¶ Ü»ç¶ ÕÇæå ÖÅóÕ±Á» ñÂÆ Ãí 寺 ò¾âÆ åzÅÃçÆ ÇÂÔ Ô¯ Çé¾ìóçÆ þ ÇÕ ê¿ÜÅì çÆ Õ¯ÂÆ òÆ êzî¹¾Ö ÇÃÁÅÃÆ Çèð À¹é·» ç¶ Õ¶Ã» ù ç±ð¯º òÆ Ô¾æ ñÅ Õ¶ ðÅ÷Æ éÔƺ Ô¹§çÆ ÇÜà ÃçÕÅ ÇÃÁÅÃÆ ÃðêzÃåÆ å¯º ÇòÔ±ä¶ ÇÂÔ ñ¯Õ Áäԯ¶ Á¾åòÅç çÅ ÁÅê ÔÆ ÇôÕÅð Ô¯ Õ¶ ðÇÔ Ü»ç¶ ÔéÍ Á˵Ú. Á˵Ã. ìÅòÅ 3è¿éòÅç ÃÇÔå ÁÜÆå ÓÚ¯ºÍ

è¯Ö¶ìÅ÷ ¶ܧ໠ÇõñÅø çØðô ÜÅðÆ ð¾Ö»×ÅðÅî±òÅñÆÁÅ à¯ð»à¯ . íÅðå ç¶ ÃÅìÕÅ ñ¯Õ íñÅÂÆ î§åðÆ Áå¶ ñ¯Õ íñÅÂÆ êÅðàÆ ç¶ Õ½îÆ êzèÅé Ã: ìñò§å ÇÃ§Ø ðÅî±òÅñÆÁÅ çÅ ÇÂæ¶ ìð˺êàé ç¶ Çòñ¶Ü ÁÅø ǧâÆÁÅ ð˯Ãà¯ð˺à ÇòÖ¶ ò¾¾ÖSò¾Ö ÃîÅÇÜÕ Áå¶ èÅðÇîÕ Ã§ÃæÅò», ÃæÅéÕ îÆâÆÁÅ, Õ¹Þ ÃæÅéÕ êÅðàÆÁ» ç¶ òðÕð» Áå¶ ÁÕÅñÆ Áå¶ Õ»×ðÃÆ ÁÅ×±Á» é¶ Ã»Þ¶ å½ð Óå¶ ê±ðÆ ÃçíÅòéÅ éÅñ ÇÜæ¶ ÃéîÅé ÕÆåÅ Ç×ÁÅ À¹æ¶ ò¾ÖS ò¾Ö ÁÅ×±Á» é¶ Ã: ðÅî±òÅñÆÁÅ ù ÜÆ ÁÅÇÂÁ» ù òÆ ÇÕÔÅÍ ÇÂæ¶ Ô¯Â¶ ÇÂÕ ÃÅç¶ ÇÜÔ¶ ÇÂÕ¾á ù çì¯èé ÕðÇçÁ» Ã: ðÅî±òÅñÆÁÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¯ ÃéîÅé îËù Á¾Ü å¹ÔÅⶠò¾ñ¯º Çç¾åÅ ÜÅ ÇðÔÅ þ, î˺ À¹Ã çÅ ÃçÅ ÔÆ ÇðäÆ ðÔ»×ÅÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ á¾× ñÅó¶ Áå¶ ñÅóÆÁ» Óå¶ ÇôÕ§ÜÅ Õ¾Ãä Áå¶ è¯Ö¶ìÅ÷ ¶ܧ໠ò¾ñ¯º ÃåÅÂÆ ê§ÜÅì çÆ ÜòÅéÆ ù Çòç¶ôÆ Ü¶ñ·» ç¶ éðÕ ÇòÚ¯º Õ¾ãä çŠܯ ìÆóÅ À¹é·» ü¾ÇÕÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ þ, À¹Ô À¹Ã 寺 Çê¾Û¶ éÔƺ Ô¾àä×¶Í ÇÂà î½Õ¶ ì¯ñÇçÁ» éÅðæ ïÅðÕ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ç¶ êzèÅé Ã:

à¯ð»à¯ ÇòÖ¶ Ã: ÃÇå§çðêÅñ ÇÃ§Ø Çþèò», ÇçñìÅ× ÇÃ§Ø ÚÅòñÅ, Ã: îéÜÆå ÇÃ§Ø ×ð¶òÅñ Áå¶ Ô¯ð êåò§å¶ Ã: ðÅî±òÅñÆÁÅ éÅñ Öó·¶ ÇçÖÅÂÆ ç¶ ðÔ¶ ÔéÍ ×¹ðç¶ò ÇÃ§Ø îÅé é¶ Ã: ðÅî±òÅñÆÁÅ çÆ ôñÅØÅ ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ Ã: ðÅî±òÅñÆÁÅ çÆÁ» Áäæ¾Õ öòÅò» ìçñ¶ ÔÆ Á¾Ü ðÅÜéÆåÕ, ÃîÅÇÜÕ Ã§ÃæÅò» ç¶ òðÕð» Áå¶ ÃæÅéÕ îÆâƶ ò¾ñ¯º À¹é·» çÅ ÃéîÅé ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ê¿ÜÅìÆ ñÇÔð» ð¶âÆú ç¶ Ã: ÃÇå§çðêÅñ ÇÃ§Ø Çþèò» Áå¶ ï±æ ÁÕÅñÆ çñ ÕËé¶âÅ ç¶ êzèÅé Ã: ì¶Á§å ÇÃ§Ø èÅñÆòÅñ é¶ òÆ Ã: ðÅî±òÅñÆÁÅ çÆ ôñÅØÅ ÕÆåÆÍ


èîÕ

êÌòÅÃÆ íÅðåÆ

12-Aug-2010, Thursday

Ôź×ÕÅº× ÒÚ Çôò Õ°îÅð ìàÅñòÆ çÅ Üéî Ççé îéÅÇÂÁÅ

Ôź×Õź×: ç°éÆÁÅ íð çÆ åðź ÔÆ Ôź×ÕÅº× ÓÚ òÃç¶ ê§ÜÅìÆÁź é¶ ÁÅêä¶ îÇÔì±ì ôÅÇÂð 鱧 À°Ã ç¶ Üéî Ççé Óå¶ ïÅç Õðé ñÂÆ ÇÂÕ îÇÔøñ çÅ êzì§è Òê§ÜÅìÆ Ú¶åéÅ âÅà ÕÅîÓ òµñ¯º ÁÅêä¶ ÃÇÔï¯×ÆÁź éÅñ Çîñ Õ¶ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ Ôź×ÕÅº× ç¶ ×ÅÇÂÕź Ãî¶å ÕÂÆ Ô¯ð ÁÇÔî ÇòÁÕåÆÁź é¶ Çôò 鱧 ôðèźÜñÆ ç¶ ð±ê ÇòÚ À°éź çÆÁź ðÚéÅòź ê¶ô ÕÆåÆÁź¢ ÇÂÃ Û¯à¶ å¶ êzíÅòôÅñÆ êz¯×ðÅî çÆ ô°ð±ÁÅå ×ÅÇÂÕ ðäÜÆå Á½ÜñÅ é¶ Çôò çÆ îôÔ±ð ðÚéÅ ÒîŶº éÆ îŶº î˺ ÇÂÕ ÇôÕðÅ ïÅð ìäÅÇÂÁÅÒ ×Å Õ¶ ÕÆåÆ å¶ Çëð ×°ðçÆê ÃòµçÆ é¶ ÁÅêä¶ ×Æå Òöîź çÆ ðÅå ñ§ìÆ Â¶Ò éÅñ ÇÂà ÇÃñÇÃñ¶ 鱧 Áµ×¶ å¯ÇðÁÅ¢ ÇÂà 寺 Áµ×¶ ÇÂà ñóÆ ÇòÚ ôÅÇÂð êz×à ÇÃ§Ø ÒðÅî±òÅñÅÓ é¶ ÇÜæ¶ Çôò çÆ ÕÅÇò ðÚéÅ çÅ ×ÅÇÂé ÕÆåÅ, À°æ¶ ÔÆ À°Ã î½Ü±çÅ ÔÅñÅåź Óå¶ ã°Õç¶ ÁÅêä¶ åÅ÷Å ô¶Áð òÆ ê¶ô ÕðÕ¶ çðôÕź çÆ òÅÔ;òÅÔ ÖµàÆ¢ ÇÂà ñóÆ é±§ Áµ×¶ å¯ðç¶ Ô¯Â¶ ðäìÆð ÇÃ§Ø ÒÃÔ¯åÅÓ òµñ¯º ê¶ô ðÚéŠ鱧 òÆ Ãð¯ÇåÁź ç¶ íðê±ð çÅç ÇîñÆ¢ Çôò Õ°îÅð ìàÅñòÆ çÆÁź ðÚéÅòź ìÅð¶ Ô¯ÂÆ ìÇÔà ÇòÚ ÇÔµÃÅ ñ˺ÇçÁź ×°ðîÆå ÇÃ§Ø ìµèäÆ Õñź é¶ ÇÜæ¶ À°Ã çÆ ñ±äÅ çÅ Ç÷Õð ÕÆåÅ À°æ¶ À°éź ÇÕÔÅ ÇÕ ÃîÅÜ ÇòÚ Á½ðåź çÅ ÇÂî¶÷ ìçñä òÅñÆ ÇÂÔ îÔÅé ðÚéÅ ÔË ÇÜÃ é¶ ñ±äŠ鱧 ÇÂÕ Çµ÷åçÅð êÅåð ìäÅÇÂÁÅ¢ ÃîÅ×î ç¶ ÁÖÆð ÇòÚ ê§ÜÅìÆ Ú¶åéÅ ç¶ ÚÆø ÁËâÆàð éòå¶Ü ÇÃ§Ø ÁàòÅñ é¶ Ãí çÅ è§éòÅç ÕÆåÅ¢ êz¯×ðÅî ç½ðÅé Ãà¶Ü çÆ Ç÷§î¶òÅðÆ ê§ÜÅìÆ Ú¶åéÅ ç¶ ÇéÀ±÷ ÁËâÆàð Á. Ã. ×ð¶òÅñ é¶ ÇéíÅÂÆ ÇÜéź é¶ Çôò çÆ Ç÷§ç×Æ ç¶ ÕÂÆ êÇÔñ±Áź ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ ÇçµåÆ¢

15

êðéÆå Õ½ð òµñ¯º ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ÓÚ íÅðåÆ ÇòÇçÁÅðæÆÁź éÅñ î°ñÅÕÅå

îËñìðé. Çòç¶ô ðÅÜ î§åðÆ êðéÆå Õ½ð 鱧 ÃéîÅÇéå Õðç¶ Ô¯Â¶ íÅÂÆÚÅðÕ é°îÅÇÂ§ç¶ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ç½ð¶ ç½ðÅé îËñìðé êÔ°§Ú¶ Çòç¶ô ðÅÜ î§åðÆ êðéÆå Õ½ð é¶ íÅÂÆÚÅð¶ ç¶ é°îÅǧÇçÁź Áå¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁź éÅñ î°ñÅÕÅå ÕÆåÆ¢ ÃzÆîåÆ êðéÆå Õ½ð é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ íÅðåÆ ÇòÇçÁÅðæÆÁź çÆ Ôð êµÖ¯º ððµÇÖÁÅ Áå¶ ÃÇÔï¯× ñÂÆ ÁÅÃàð¶ÇñÁÅÂÆ é°îÅǧÇçÁź é¶ ÁÅêäÆ òÚéìµèåÅ ç°ÔðÅÂÆ ÔË¢ À°é·Åº é¶ ÃÅð¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁź 鱧 Ö°µñ· Õ¶

ÁÅêäÆÁź î°ôÕñź çµÃä ñÂÆ ÇÕÔÅ Áå¶ ÇÂé·Åº ç¶ Ôµñ ñÂÆ Ôð çíò ïåé Õðé çÅ íð¯ÃÅ ÇçµåÅ¢ ÇÂà î½Õ¶ ÒÕÅñÆ Ã±ÚÆÓ ç¶ éź À°å¶ ÔòÅÂÆ ÁµÇâÁź Óå¶ ÕÂÆ ÇõÖź çÆ Ô°§çÆ ÖµÜñÖ°ÁÅðÆ çÅ îÃñÅ òÆ À°áÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà Ãì§èÆ Çòç¶ô ðÅÜ î§åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô çøåð çíÅñä ç¶ êÇÔñ¶ Ççé 寺 ÇÂà çò¶çéôÆñ îÃñ¶ éÅñ Ü°ó¶ ԯ¶ Ôé¢ À°é·Åº é¶ ×zÇÔ î§åðÅñ¶ éÅñ ñ×ÅåÅð ðÅìåÅ ìäÅÇÂÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË åź ܯ ÁÅî ÇÃµÖ ê±ð¶ îÅä;ÃéîÅé éÅñ ê§ÜÅì êÔ°§Ú ÃÕä¢

ÇÃµÖ Ü¯ó¶ é¶ Áé§ç ÕÅðÜ î½Õ¶ ×µåÕ¶ ç¶ Ü½Ôð ÇçÖŶ ÃðÆ : ëËôéêzÃåÆ, ë÷±ñ ÖðÚÆ, îéîµåê°ä¶ Áå¶ êÇååê°ä¶ ç¶ ÇíÁÅéÕ ç½ð ÓÚ ÖÅñö ç¶ Üéî í±îÆ ê§ÜÅì 寺 Ô÷Åðź Õ¯Ô ç±ð ÕËé¶âÅ çÆ èðåÆ Óå¶ Áé¯Ö¶ Áé§ç ÕÅðÜ é¶ ÇÂÇåÔÅÃÕ Çîôé ÕÅÇÂî ÕÆåÅ ÔË¢ ÇÂ毺 ç¶ çÃî¶ô çðìÅð ×°ðç°ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ ìÆå¶ Ççéƺ ÕËé¶âÅ çÆ Ü§îêñ ìµÚÆ Á§Çîzå Õ½ð çÅ ô°µí ÁÅé§ç ÕÅðÜ ÇÂ毺 ç¶ ÔÆ Üéî¶ ×°ðÇÃµÖ ñóÕ¶ ðÖÇܧçð ÇÃ§Ø éÅñ, ê±ðé

×°ðîÇðÁÅçÅ Áé°ÃÅð Ô¯ÇÂÁÅ¢ ê§ÜÅì ç¶ Ç÷ñ·Å Ô°ÇôÁÅðê°ð éÅñ Ãì§Çèå Çê§â íÅðàÅ ç¶ Ã: çñÜÆå ÇÃ§Ø å¶ ìÆìÆ ×°ðîÆå Õ½ð ì˺à çÅ ÇÂÔ Ãê°µåð ÖÅñÃÅÂÆ ìÅä¶ ÓÚ Ø¯ó¶ Óå¶ ÃòÅð Ô¯ Õ¶ ÇéÔ§× ÇÃ§Ø é½ÜòÅéź çÆ Õ¶ÃðÆ ÇñìÅà ÓÚ ÃÜÆ ìðÅå ñË Õ¶ ÇÜÀ°º

ÔÆ ×°ðç°ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ê°µÇÜÁÅ åź ÚÅð¶ êÅö ã¯ñ;ãîµÕ¶ å¶ òÅÇÜÁź çÆ æź ÜËÕÅÇðÁź çÆ ×±§Ü ðäÅÂÆ ç¶ ðÔÆ ÃÆ¢ ç±Ãð¶ êÅö Ç÷ñ·Å ܦèð ÓÚ êËºç¶ Çê§â èÇçÁÅñ éÅñ Ãì§Çèå ÕËé¶âÆÁé ÇÃµÖ Ã: ÕîñÜÆå ÇÃ§Ø å¶ ìÆìÆ ÃðìÜÆå Õ½ð Ô°§çñ çÆ ÖÅñÃÅ ÃÕ±ñ ÃðÆ ÓÚ êó·Æ Ãê°µåðÆ ÇÃð Óå¶ çÃåÅð ÃÜÅ Áå¶ Ö§âÅ ñÅ Õ¶ éÆñ¶ ìÅä¶ ÓÚ ×°ð± Úðéź ÓÚ ê°µÜÆ åź ÖÅñÃÅÂÆ ôÅé ò¶Ö Õ¶ ÃÅð¶ ÜźÞÆ; îźÞÆ òËðÅ× ÒÚ òÇÔ å°ð¶¢

Taxi Management MEDALLIONS WANTED WE WILL BEAT ANY PRICE - GUARANTEED!

We Manage our own MEDALLIONS. We Will Manage your MEDALLION Like our own. We Manage our Own Vehicles Over 25 Year Experience in the New York City Taxi Industry We Manage our own State of the art taxi Garage to Provide Daily Mantinance to All our Vehicles Fully staffed repair any Body shop available at all times for our Vehicles Your Check will be delivered to you on the first of every month

NAME YOUR PRICE + $1400 BONUS (WE PAY ALL EXPENSES)

DRIVERS WANTED

MINI - FLEET OWNERS :

WE WANT TO BUY YOUR MEDALLIONS! PLEASE CALL US WE OFFER TOP DOLLAR!

WE ALSO DO DOVS

ALL SHIFTS AVAILABEL - FULL TIME/PART TIME OWN YOUR OWN MEDALLIONBUY OR LEASE YOUR CAR FROM US

37-28 30TH STREET, LONG ISLAND CITY,NY 11101

LICENSED AND BONDED BY NEW YORK CITY TLC NO.314


16

ÇëñîÆ ç¹éÆÁÅ

èîÕ 12-Aug-2010, Thursday

Õ¿×éÅ ù ÇÚ¿åÅ î¯àÅê¶ çÆ

Á¼ÜÕñ· Õ¿×éÅ ðÅäÅòå î¯àÆ î¯àÆ é÷ð ÁÅ ðÔÆ ÔË å¶ Õ¿×éÅ ù ÁÅêä¶ î¯àÅê¶ ñÂÆ ÃøÅÂÆÁ» òÆ ç¶äÆÁ» êË ðÔÆÁ» ÔéÍ ñ×ÅåÅð òè ÇðÔÅ À°Ã çÅ ÇÜÃî À°Ã ù ÇÚ¿åÅ×ÌÃå Õð ÇðÔÅ ÔËÍ ÇÂö ñÂÆ À°Ô ÕÇÔ ðÔÆ ÔË ÇÕ À°Ã é¶ Õ¯ÂÆ ÃðÜðÆ Ü» Áêð¶ôé éÔÄ ÕðòÅÇÂÁÅ ìñÇÕ À°Ã çÅ íÅð Ççé» ÓÚ ÔÆ Á¼á 齺 ÇÕñ¯ òè Ç×ÁÅ ÔËÍ ÚÅÔ¶ Õ¿×éÅ ù ÇÂÔ òÇèÁÅ íÅð Ú¿×Å éÔÄ ñ¼× ÇðÔÅ êð ÔÕÆÕå ÇÂÔ ÔË ÇÕ íð¶ íð¶ ÃðÆð éÅñ À°Ô êÇÔñ» éÅñ¯º ÇÕå¶ Ç÷ÁÅçÅ ÖÈìÃÈðå ñ¼×ä ñ¼× êÂÆ ÔËÍ ÇéðîÅåÅ å» Òî¯àÆÓ Õ¿×éÅ çÆ åÅðÆø

Õð ðÔ¶ Ôé êð Õ¿×éÅ ù Ö¹ç êåñÅ ÃðÆð êÿç ÔË å¶ À°Ô ÛîÕ Û¼ñ¯ ÔÆ ÇçÃäÅ ÚÅÔ¹¿çÆ ÔËÍ Õ¿×éÅ ç¶ å» ì¹¼ñ· òÆ î¯à¶ ԯ׶ Ôé å¶ À°Ã ç¶ ç¯Ãå À°Ã ù î÷ÅÕ Õðç¶ Ôé ÇÕ À°Ã é¶ êåÅ éÔÄ ÇÕÔóÆ Ö¹ðÅÕ ÖÅäÆ ô¹ðÈ Õð Çç¼åÆ ÔËÍ êÔÅóé ù¿çðÆ Õ¿×éÅ ðÅäÅòå ù Ô¹ä àËàÈ çÅ ô½Õ òÆ ÕÅëÆ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔËÍ Á¼ÜÕñ· À°Ô àËàÈ ÃêËôÇñÃà çÆ ç¹ÕÅé Óå¶ òÆ ÖÈì ׶ó¶ îÅðçÆ ÔËÍ Õ¿×éÅ é¶ ç¹ÕÅé Óå¶ ÜÅ Õ¶ àËàÈ ç¶ ÕÂÆ Çâ÷ÅÂÆé å¼Õ¶ Ôé å¶ Ô¹ä À°Ã é¶ ëËÃñÅ ñËäÅ ÔË ÇÕ ÇÕÔóÅ Çâ÷ÅÂÆé À°Ã ç¶ íðò¶º ÃðÆð Óå¶ ÃÔÆ ÜÚ¶×ÅÍ Õ¿×éÅ ù êåÅ ÔË ÇÕ àËàÈ òÆ ð¯÷ éÔÄ ìäç¶ å¶ À°Ã çÅ ÃðÆð òÆ ÁËéÆ ÜñçÆ êåñÅ éÔÄ Ô¯ò¶×ÅÍ

öñÆéÅ çÆ é÷ð ÇÂôÇåÔÅð» Óå¶

ÁÇíé¶åðÆ Ã¶ñÆéŠܶàñÆ çÆ ìÅñÆò¹¼â ÓÚ Á¼Ü òÆ ÕÅëÆ î³× ÔËÍ Ø¼à êÇÔðÅò¶ ÓÚ ÁÅ Õ¶ ò¼è 寺 ò¼è Ççzô ç¶ä ñÂÆ ÇåÁÅð ðÇÔ³çÆ ÃËñÆ ì¶ìÆ Ô¹ä Üç Á³åððÅôàðÆ ôËÁ ìä ×ÂÆ ÔË åç Çøñî» éÅñ¯º Ç÷ÁÅçÅ À°Ã çÅ ÇèÁÅé Á³åððÅôàðÆ ÇÂôÇåÔÅð ìÅ÷Åð çÆ îÇÔ³×Æ À°åêÅç îÅâñ ìäé ò¼ñ ÔËÍ ÁÕÃð ¦âé ÓÚ À°Ã çÅ òêÅðÕ ÃÕ¼åð Á³åððÅôàðÆ ÇÂôÇåÔÅð Õ¿êéÆÁ» éÅñ ׿ã<å°¼ê ÕðçÅ é÷ð ÁŪçÅ ÔËÍ Ô¹ä å» ÃËñÆ é¶ Á³åððÅôàðÆ îÅâñ÷ çÆÁ» ë¯à¯Á» òÆ î³×òÅ ñÂÆÁ» Ôé å» Ü¯ À°é·» çÆ Çç¼Ö å¶ Á³çÅ÷ çÅ êåÅ ñÅ Õ¶ À°Ô òÆ À°é·» òð×Æ ìä Õ¶ ÇÂôÇåÔÅð ìÅ÷Åð ÇòÚ ÁÅêäÆÁ» ÁçÅò» çÅ èÅòÅ ì¯ñ ç¶ò¶Í öñÆéÅ é¶ Üç 寺 Òð¶ºÜÓ Õ¿êéÆ ñÂÆ îÅâÇ¦× ÕÆåÆ ÔË åç 寺 À°Ã çÅ íÅÁ òÆ òè Ç×ÁÅ ÔË Ü¯ ìÅñÆò¹¼â Çøñî» ÓÚ ÇîñçÆ ÕÆîå 寺 ÇÕå¶ ò¼è ÔËÍ Ã¶ñÆéÅ é¶ Á¼ÜÕñ· âÅÇÂÇà³× òÆ ô¹ðÈ Õð Çç¼åÆ ÔËÍ À°Ô ÃðÆð å¶ ÁçÅò» ÓÚ Ã¿å°ñé ìäÅ Õ¶ ÚñäÅ ÚÅÔ¹¿çÆ ÔËÍ Çòç¶ôÆ ñ¯Õ» éÅñ ÃËñÆ çÆ òèçÆ é¶óåÅ ÇÂÔÆ çðÃÅ ðÔÆ ÔË ÇÕ À°Ô Ô¹ä î¯àÆ ÕîÅÂÆ å¶ Á³åððÅôàðÆ ô¹Ôðå ñÂÆ ò¼è 寺 ò¼è ÇÂôÇåÔÅð Õð¶×ÆÍ


èîÕ

ÇëñîÆ ç¹éÆÁÅ

12-Aug-2010, Thursday

ÇéôÅ Õ¯áÅðÆ î» çÆ ñÅâñÆ ÃÔ¶ñÆ ÁÅêäÆ î³îÆ çÆ ñÅâñÆ ÃÔ¶ñÆ ÔË ÇéôÅ Õ¯áÅðÆ ÇÜÔóÆ î³îÆ ç¶ ÕÇÔä Óå¶ ÔÆ Õç¶ ÇêÌÁ³ÕÅ é»Á ð¼Ö ñ˺çÆ ÔË å¶ Õç¶ ÇéôÅ...Í ÇçÔÅóÆ ÓÚ ÚÅð òÅð À°Ã é¶ ÁÅêäÆ î³îÆ éÅñ ë¯é Óå¶ ×¼ñ ÕðéÆ ÔÆ Ô¹¿çÆ ÔËÍ ðÅî ׯêÅñ òðîÅ çÆ Õç¶ ÚÔ¶åÆ éÅÇÂÕÅ ðÔÆ ÇéôÅ Õ¯áÅðÆ ç¶ Õ¯ñ Á¼Ü Õ¿î çÆ ÕÅëÆ ØÅà ÔË êð Á¼Ö» ì¿ç ÕðÕ¶ À°Ô ùéÇÔðÆ Ççé êðåä çÆ À°âÆÕ Õð ðÔÆ ÔËÍ ÇéôÅ çÆ Ü¶ Õ¯ÂÆ ò¼âÆ ÁÅñ¯ÚÕ ÔË å» À°Ô ÔË À°Ã çÆ ÇêÁÅðÆ î»Í ÁÃñ ÜÆòé ÓÚ ëËôé êÌåÆ

ì¶ìÅÕ ÇéôÅ ëËôé ù ÁÅè¹ÇéÕ Ã çÆ ÇÂÕ ÷ðÈðÆ Ö¹ðÅÕ Ç×äçÆ ÔËÍ ÇÕö çÆ ðÆà Áé°ÃÅð ëËôé ÕðéÅ À°Ã ù Ú¿×Å éÔÄ ñ¼×çÅÍ ÁÅêäÆ î³îÆ çÅ íÅòéÅåîÕ ÃÔÅðÅ Á¼ÜÕñ· À°Ã ù ÕÅëÆ ÔËÍ ÇéôÅ çÆ Á³î» ù òÆ ÁÇíé¶åðÆ ð¶ÖÅ çÅ ëËôé ÃàÅÂÆàñ ìÔ¹å êÿç ÔË å¶ ÇÂåøÅÕ éÅñ ÇéôÅ òÆ ÇÂà îÅîñ¶ ÓÚ ð¶ÖÅ ù ÔÆ êÿç ÕðçÆ ÔËÍ ÇòÁÅÔ å¯º ìÅÁç òÆ ÇéôÅ ÁÅêäÆ î» éÅñ À°ò¶º ÔÆ Ü¹óÆ ðÔ¶×Æ ÇÜò¶º Á¼ÜÕñ· ܹóÆ Ô¯ÂÆ ÔË å¶ ÇÂÔ À°Ã çÅ òÅÁçÅ

17

ÔËÍ

ÇéôÅ ù ÖÅÔîÖÅÔ çÆ ôÅÇê³× ÕðéÆ ÇìñÕ°ñ êÿç éÔÄ ÔË ÔÅñ»ÇÕ ÇÂà îÅîñ¶ ÓÚ À°Ã çÆ ÇêÁÅðÆ î³îÆ ìÔ¹å å¶÷ å¶ Õð¶÷Æ ÔËÍ ÇéôÅ çÆ î» çÅ ÇÖÁÅñ ÔË ÇÕ ñ¯ó 寺 ò¼è èÆ éÅñ é¶óåÅ ÃÔÆ éÔÄ Ô¹¿çÆ êð ÇéôÅ ÇÂà ׼ñ éÅñ ÃÇÔîå éÔÄ ÔËÍ Ô¹ä ÇéôÅ é¶ ÁÅêäÅ ëËôé Çâ÷ÅÂÆéð ìçñ ÇñÁÅÍ

Ôð åð·» çÆÁ» Çøñî» ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿çÅ ÔË ÇðÇåÕ ð½ôé

ÇðÇåÕ ð½ôé é¶ ÒÕÔ¯ éÅ ÇêÁÅð ÔËÓ å¯º ÁÇÜÔÆ ô¹ðÈÁÅå ÕÆåÆ ÇÕ À°Ã é¶ Çê¼Û¶ î¹ó Õ¶ éÔÄ ç¶ÇÖÁÅÍ ÇðÇåÕ çÆ Þ¯ñÆ ÓÚ ìÔ¹å ÃÅðÆÁ» ÇÔ¼à å¶ ÚðÇÚå Çøñî» Ôé ÇÜé·» é¶ Ö¹¼ñ·Å è¿é å¶ êÌÇüèÆ òÆ ÇçòÅÂÆÍ ÒÕíÆ Ö¹ôÆ ÕíÆ öîÓ, ÒÇîôé ÕôîÆðÓ, Òî¹Þö ç¯ÃåÆ Õð¯×¶Ó, Òî˺ ê̶î ÕÆ çÆòÅéÆ ÔÈ¿Ó, ÒÇë÷ÅÓ, ÒïÅ綺Ó, ÒÕ¯ÂÆ Çîñ ×ïÅÓ, ÒÇ´ôÓ, ÒñÕÇôÁÅÓ, ÒèÈî@BÓ, ÒܯèÅ ÁÕìðÓ, Òñ¼Õ ìÅÂÆ Ú»ÃÓ å¶ åÅ÷Å ÇðñÆ÷ ÕÂÆ íÅôÅò» çÆ Çøñî ÒÕÅÂÆàÃÓ ÁÅÇç Çøñî» Á¼Ü å¼Õ çÆÁ» ÇðñÆ÷ Çøñî» ÔéÍ ÇðÇåÕ ð½ôé é¶ Ãí 寺 êÇÔñ» êó·ÅÂÆ Öåî ÕðÕ¶ ÇêåÅ ðÅÕ¶ô ð½ôé éÅñ ìå½ð ÃÔÅÇÂÕ Õ¿î ÕÆåÅ, ð½ôé é¶ åé¶ÜŠ寺 ÁÇíéË çÆÁ» ìÅðÆÕÆÁ» ÇüÖÆÁ»Í Çëð ÜÅ Õ¶ ÒÕÔ¯ éÅ ÇêÁÅð ÔËÓ å¯º Çøñî» ÓÚ çÅÖñÅ ÇñÁÅÍ ÇðÇåÕ ù ÕÂÆ åð·» çÅ â»Ã ÁŪçÅ ÔËÍ ÕÂÆ îÇÔ³×ÆÁ» ÁËâ Çøñî» ÇðÇåÕ ð½ôé çÆ Õ¿êéÆ Õ¯ñ Ôé, ÇÜé·» çÅ ÇéðîÅä À°Ã ç¶ ÇêåÅ Õðç¶ ÔéÍ ÇðÇåÕ ð½ôé çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ îËù ÁÅêä¶ ÁÅê Óå¶ îÅä ÔË å¶ îËù ÁÅêäÆ ÁÇíéË ôÕåÆ çÅ êåÅ ÔË, ÇÂà ñÂÆ î˺ Ãí 寺 êÇÔñ» ÁÅêä¶ Ççñ çÆ Ã¹äçÅ Ô»Í Çëð Õ¯ÂÆ Õ¿î ÕðçÅ Ô»Í

VAN WYCK

Free Delivery

PHARMACY

Your Neighborhood Van Wyck PHARMACIST is a professional and expert in proper medication use. You can utilise his services to ensure proper drug selection, drug interaction, dosing and expected side effects

STORE HOURS

A Gem of an Indian Restaurant in the Diamond districts Order Online @ www.indusexpress.com

We also Serve Jain Food

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

Benefit From Our Services We Make Most Insurance Plans Accepted it Easier for Competitive Prices you to get Co-ordination of Insurance Benefits your prescription Free Refill Reminders filled One-on-one Counseling Education Specialist in HIV/Aids, Nutritional Supplements

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

$5Off $5Off Counter å¶

$25

çÅ ÃîÅé ÖðÆç¯ Áå¶ êÅú

$5 48 West 48th Street, Between 5th & 6th Avenue New York, 10036

çÆ Û¯à çÈÃð¶ ÕÈêé éÅñ î¶ñ éÔÄ

On new or transferred prescriptions, Just bring in your RX bottle to Van Wyck

As Easy As 1,2,3 NO WAITING! HASSLE FREE!

éòÄ Ü» àz»Ãëðâ êÌÇÃÇ´êôé å¶ òÆ $5 çÆ Û¯à With Coupon Only. Not be combined with other coupons. State Regulations apply

R X

Free Delivery and Pick Up

We Accept

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

Services

Health & Beauty Aids Baby Needs Surgical Supplies Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)

88-20 B VAN WYCK EXPRESSWAY RICHMOND HII, NY 11418 (ONE-HALF BLOCK FROM JAMAICA HOSPITAL)


18

èîÕ

éÅðÆ Ã¿ÃÅð

12-Aug-2010, Thursday

îÈ¿Ô ×¯ðÅ å¶ ×ðçé ÕÅñÆ

ÁÅî å½ð Óå¶ Á½ðå» ÁÅêä¶ ÇÚÔð¶ çÆ ç¶ÖíÅñ Áå¶ Çô³×Åð å» ÖÈì ÕðçÆÁ» Ôé êð Ãí 寺 Ç÷ÁÅçÅ ñÅêÌòÅÔÆ òðåçÆÁ» Ôé ÁÅêäÆ ×ðçé çÆ Ã¿¹çðåÅ êÌåÆÍ å°ÔÅâÆ ×ðçé òÆ å°ÔÅⶠÇÚÔð¶ çÆ åð·»

çîÕçÆ é÷ð ÁÅò¶, ÇÂà ñÂÆ ÷ðÈðÆ ÔË ÇÕ å°ÃÄ ×ðçé çÆ ÃëÅÂÆ Áå¶ Ã¿¹çðåÅ ò¼ñ ÇèÁÅé ÇçúÍ J Ôð ð¯÷ Õ¼Ú¶ ç¼¹è Ü» ÕñÄÇÜ¿× ÇîñÕ éÅñ ×ðçé çÆ ÃëÅÂÆ Õð¯Í ðÅå ù òÆ Ã½ä 寺 êÇÔñ» ×ðçé çÆ ÃëÅÂÆ Õð¯Í J éÔÅÀ°ºç¶ Ã ×ðçé ù î¹ñÅÇÂî ì¹ðô éÅñ ÃÅë Õð¯Í éÔÅÀ°ä 寺 ìÅÁç îÅÇÂGÃÚðÅÂÆ÷ð ×ðçé Óå¶ ÷ðÈð ñ×Åú å» ÇÕ éîÆ çŠÿå°ñé ìÇäÁÅ ðÔ¶Í J ܶÕð å°ÔÅâÆ ×ðçé çÆ ÚîóÆ çÅ ð¿× ÇÚÔð¶ çÆ ÚîóÆ ç¶ ð¿× 寺 òè¶ð¶ ÕÅñÅ êË Ç×ÁÅ ÔË å» ×ðçé çÆ ìñÆÇÚ¿× Õð¯Í Ôð AE Ççé ìÅÁç ìñÆÇÚ¿× Õð¯Í Ô½ñÆGÔ½ñÆ ×ðçé çÅ ð¿× ÃÅë Ô¯ ÜÅò¶×ÅÍ

×ðçé ù ÿ¹çð å¶ Ã¹â½ñ ìäÅú

J è¼¹ê ÇòÚ ìÅÔð ÇéÕñç¶ Ã ÇÚÔð¶, Ô¼æGêËð» ç¶ éÅñ ×ðçé Óå¶ òÆ ÃéÃÕðÆé êÌï¯× Õð¯Í J Ü篺 òÆ ë¶ôÆÁñ ÕðÅú, ×ðçé çÆ Ú¿×Æ åð·» îÅÇñô ÕðÅú, ÇÜà éÅñ ÖÈé çŠÿÚÅð òè¶×ÅÍ îÅÇñô ç¶ ìÅÁç êËÕ ÇÚÔð¶ ç¶ éÅñG éÅñ ×ðçé Óå¶ òÆ ñ×ÅÀÍ Õð¯Í J ðÅå ù ýä 寺 êÇÔñ» ×ðçé 寺 ÃÅðÅ î¶ÕÁ¼ê ÁÅÇç À°åÅð Õ¶ Áå¶ ÇÕö ڿ׶ ÃÅìä éÅñ î³ÈÔ Áå¶ ×ðçé ù ÃÅë Õð¯Í ÇÂà éÅñ Ççé íð çÅ Çî¼àÆGؼàÅ ÃÅë Ô¯ ÜÅò¶×ÅÍ J Ôëå¶ ÇòÚ ÇÂÕ òÅð ×ðçé Óå¶ ÇÂÔ êËÕ ñ×ÅúÍ ÇÂÕ ÚîÚÅ ò¶Ãä ÇòÚ Ú¹àÕÆ íð ÔñçÆ, ÇÂÕ ÚîÚ ôÇÔç Áå¶ Õ°Þ ì¿Èç» ÜËå±é å¶ñ çÆÁ» ÇîñÅ Õ¶ ×ðçé Óå¶ ñ×ÅúÍ

AE Çî³à î×𯺠ÇÂà ù êÅäÆ éÅñ ÃÅë Õð ñúÍ ÇÂà éÅñ ÚîóÆ çÅ ð¼¹ÖÅêä çÈð Ô¯ò¶×ÅÍ J ×ðçé ܶÕð ùâ½ñ Ô¯ò¶ å» ìÔ¹å ÁÅÕðôÕ ñ×çÆ ÔËÍ ×ðçé çÆ Ã¹â½ñåÅ ç¶ ñÂÆ ÕÃðå òÆ Õð¯Í Õ°Þ ÁÅÃä òÆ ÇÂà åð·» Ôé: J ÇÃ¼è¶ Öó·¶ Ô¯ Õ¶ ×ðçé ù ԶỠ޹ÕÅú å» ÇÕ á¯âÆ ÛÅåÆ ç¶ éÅñ ñ¼×¶Í Çëð Ô½ñÆGÔ½ñÆ á¯âÆ À°µêðG ԶỠÕðÕ¶ Çê¼Û¶ ò¼ñ ù ñË ÜÅúÍ ÁÇÜÔÅ A@GAE òÅð Õð¯Í J ÇÂà 寺 Çìé» ÇÃ¼è¶ Öó·¶ Ô¯ Õ¶ ×ðçé ù Ö¼ì¶ Áå¶ Çëð üܶ êÅö عîÅúÍ ÇÂà ÇÕÇðÁÅ ù EGA@ òÅð Õð¯Í J ÃÅÔîä¶ ç¶Öç¶ Ô¯Â¶ ×ðçé ù ÕñÅÕòÅÂÆ÷ Áå¶ Á˺àÆG ÕñÅÕòÅÂÆ÷ عîÅúÍ

Ôð éÅðÆ Á¼×¶ ÇÂÕ ÃòÅñ

ÇòÁÅÔ Ü» é½ÕðÆ

Á¼Ü ç¶ î¹ÕÅìñ¶ ç¶ ï¼¹× ÇòÚ ÜÆòé ç¶ Ôð Ö¶åð ÇòÚ î¹ôÇÕñ» çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ ê˺çÅ ÔËÍ ÕÂÆ òÅð ñóÕÆ ç¶ ÃÅÔîä¶ ÁÇÜÔÆ ÃÇæåÆ êËçÅ Ô¯ Ü»çÆ ÔË ÇÕ À°Ô ëËÃñÅ éÔÄ Õð ÃÕçÆ ÇÕ À°Ã é¶ é½ÕðÆ ÕðéÆ ÔË Ü» ôÅçÆÍ À°Ã ç¶ êÇðòÅð çÆÁ» ÔÅñå» À°Ã ù é½ÕðÆ Õðé ñÂÆ îÜìÈð ÕðçÆÁ» Ôé å» À°Ã çÆÁ» ÃîÅÇÜÕ ÔÅñå» À°Ã ù ÇòÁÅÔ ç¶ ñÂÆ Ã¯Úä ñÂÆ îÜìÈð ÕðçÆÁ» ÔéÍ ÁÇÜÔÆ ÔÅñå ÇòÚ ñóÕÆ ç¶ ÃÅÔîä¶ ìóÆ î¹ôÇÕñ Ãî¼ÇÃÁÅ êËçÅ Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ ÃòÅñ êËçÅ Ô¿¹çÅ ÔË ÇÕ ÁÇÜÔÆ ÔÅñå ÇòÚ ñóÕÆ ÕÆ Õð¶? ÇÂé·» Ú¹ä½åÆÁ» çÅ ÃëñåÅêÈ ð òÕ ÃÅÔîäÅ À°Ô ÇÕò¶º Õð¶? Õ°Þ ñ ó Õ Æ Á » ÁÅðÇæÕ å¿×Æ ù ÔÆ î¼ç¶é÷ð ð¼Ö Õ¶ é½ÕðÆ Õð ñ˺çÆÁ» Ôé êð À°Ô ÃîÅÜ ÇòÚ ÁÅêäÆ Çòô¶ô æ» Ãì¿èÆ éÔÄ Ã¯ÚçÆÁ»Í À°é·» ù ÁÇÜÔ¶ Ã ÇòÚ ÇÂÔ Õçî éÔÄ À°áÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅÍ Ü¶Õð ÁÇÜÔÅ éÔÄ ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ å» Çëð À°é·» ù ÕÆ ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË? ÁÇÜÔÆ ÔÅñå ÇòÚ ñóÕÆÁ» ù ÁÅêä¶GÁÅê ù îé¯ÇòÇ×ÁÅéÕ å½ð Óå¶ ÇåÁÅð ð¼ÖäÅ ì¶Ô¼ç ÷ðÈðÆ

ÔËÍ ÇÂÔ òÆ Ã¼Ú ÔË ÇÕ ÁÅðÇæÕ ÔÅñå Õî÷¯ð Ô¯ä Óå¶ ñóÕÆ å» ÕÆ, ñóÕ¶ òÆ ÇÔ³îå ÔÅð Õ¶ ÁÅðÇæÕ å¿åð çÆÁ» Ãî¼ÇÃÁÅò» ç¶ ÃÅÔîä¶ ×¯â¶ à¶Õ Çç³ç¶ Ôé Áå¶ ÁÇÜÔÆ Ãî¼ÇÃÁÅ ÇÕö éÅ ÇÕö Ã ÁÅÀ°ºçÆ ÷ðÈð ÔËÍ êð Õ°Þ À°Ã çÅ ÃÅÔîäÅ ìÔÅçðÆ éÅñ Áå¶ Ã¯ÚG ÃîÞ Õ¶ Õðç¶ Ôé Áå¶ Õ°Þ Ô½ÃñÅ Û¼â Çç³ç¶ ÔéÍ Ü篺 Ô½ÃñŠ༹à Ú¼¹ÕÅ Ô¯ò¶ å» ÁÇÜÔÆ ÔÅñå ÇòÚ ÇÂÕ ñóÕÆ ç¶ ÃÅÔîä¶ å» ÇÂÔ Ãî¼ÇÃÁÅ Ô¯ð òÆ ×¿íÆðåÅ éÅñ Öó·Æ Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ Ãí 寺 êÇÔñ» À°Ã Ã ÇÂÕ ñóÕÆ çÅ é½ÕðÆ ÕðéÅ ÷ðÈðÆ ÔËÍ ÁÅè¹ÇéÕ ç½ð ÇòÚ Ôð åð·» çÆ ÁÅ÷ÅçÆ ù ç¶Öç¶ Ô¯Â¶ ñóÕÆÁ» çÅ ê¹ðô» ç¶ éÅñ î¯ã¶ éÅñ î¯ãŠܯó Õ¶ Ú¼ñä çÅ êÌÚñé òèçÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ÇÂÔ Úñé ÃÔÆ ÔË êð ÇÂÕ Ô¼ç 寺 ìÅÔð Õ¯ÂÆ òÆ ëËôé Ü » ÇðòÅÜ, ÚÅÔ¶ À°Ô ÇÕö òÆ Ö¶åð ÇòÚ Ô¯ò¶ Ü» ÇÕö ç¶ ñÂÆ Ô¯ò¶, ÃÔÆ éÔÄ Ô¿¹çÅÍ êÇðòÅð ÇòÚ îðç» çÆÁ» Ç÷¿î¶òÅðÆÁ» 寺 ÇÂñÅòÅ Á½ðå» çÆÁ» òÆ ìÔ¹å ÃÅðÆÁ» Ç÷¿î¶òÅðÆÁ» ÔéÍ

×ÇÔä¶ ÖðÆçä Ã ÃÅòèÅéÆ òðå¯

Ã¯é¶ ç¶ ×ÇÔä¶ Õç¶ òÆ ÜñçìÅ÷Æ ÇòÚ éÅ ÖðÆç¯Í À°é·» ç¶ ÇàÕÅÀ±êä, ÷ðÈðå, ëËôé Áå¶ ô¼¹èåÅ ò¼ñ ÇèÁÅé ç¶äÅ Õç¶ éÅ í¼¹ñ¯Í J ÖðÆç¶ ×¶ Ã¯é¶ çÆ ô¼¹èåÅ çÆ ÷ðÈð Ü»Ú ÕðòÅ ñúÍ J ۯච寺 Û¯à¶ Ã¯é¶ ç¶ ×ÇÔä¶ ÖðÆçç¶ Ã òÆ ÕËô îÆî¯ Áå¶ ×Åð¿àÆ ÕÅðâ ñËäÅ éÅ í¼¹ñ¯Í J ÇÕö ÇòôòÅÃï¯× ×ÇÔÇäÁ» çÆ ç¹ÕÅé 寺 ÔÆ ×ÇÔä¶

ÖðÆç¯Í î¶ñ¶ Ü» ÃàÅñ ñ×ÅÂÆ ×ÂÆ ÁÃæÅÂÆ ç¹ÕÅé 寺 ÖðÆç¶ ×¶ ×ÇÔä¶ ØàÆÁÅ Õ°ÁÅÇñàÆ ç¶ Ô¯ ÃÕç¶ ÔéÍ J à»Õ¶ òÅñ¶ Ã¯é¶ ç¶ ×ÇÔÇäÁ» çÆ ìÜŶ ÒòéG êÆÃÓ ×ÇÔä¶ Ç÷ÁÅçÅ î÷ìÈå ðÇÔ³ç¶ Ôé Áå¶ ÇÂé·» ù òÅêà ò¶Úç¶ Ã ÃÔÆ î¼¹ñ Çîñä ÇòÚ òÆ ÁÅÃÅéÆ Ô¿¹çÆ ÔËÍ J ÇÂé·» Ççé» ÇòÚ Ã¯é¶ ç¶ åÅð òÅñ¶ Áå¶ Ü¯ó ñ¼×¶ ÁÅÕðôÕ ×ÇÔä¶ ìÅ÷Åð ÇòÚ Çîñç¶ Ôé êð ÁÇÜÔ¶ ×ÇÔÇäÁ» çÆ ô¼¹èåÅ Áå¶ î÷ìÈåÆ ô¼ÕÆ Ô¯ ÃÕçÆ ÔËÍ J îÆéÅÕÅðÆ òÅñ¶ ×ÇÔä¶ éÅ ÖðÆç¯, ÇÕÀ°ºÇÕ ÁÇÜÔ¶ ×ÇÔä¶ ÖðÆçç¶ Ã å» ×ÅÔÕ ù ÕÅëÆ ÕÆîå ÁçÅ ÕðéÆ ê˺çÆ ÔË êð ò¶Úä ò¶ñ¶ ÇÂé·» çÆ òÅêÃÆ ÕÅëÆ Ø¼à ÇîñçÆ ÔËÍ J ØðGØð س¹î Õ¶ ïéÅGÚ»çÆ ç¶ ×ÇÔä¶ êÅÇñô Õðé òÅÇñÁ» çÆ ìÜŶ ÇÕö ڿ׶ Áå¶ íð¯Ã¶ï¯× ùÇéÁÅð¶ 寺, ÇÜ毺 å°ÃÄ Ã¯é¶ ç¶ ×ÇÔä¶ ÖðÆçç¶ Ô¯, À°æ¯º ÔÆ êÅÇñô ÕðòÅúÍ J Ã¯é¶ ç¶ ×ÇÔä¶ Ç÷ÁÅçÅåð BB Ü» B@ ÕËðà ç¶ Ã¯é¶ å¯º ÔÆ ìäç¶ Ôé, ÇÕÀ°ºÇÕ BD ÕËðà çŠïéÅ ìÔ¹å î¹ñÅÇÂî Ô¯ä

ÕðÕ¶ ÁÅî å½ð Óå¶ ×ÇÔä¶ ìäÅÀ°ä ç¶ Õ¿î éÔÄ ÁÅÀ°ºçÅÍ ÇÂà ñÂÆ Ã¹ÇéÁÅð¶ ù ÇÜà ÕËðà çŠïéÅ ×ÇÔä¶ ÇòÚ ÇÂÃå¶îÅñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ Ô¯ò¶, À°Ã¶ ÇÔÃÅì éÅñ ÔÆ í¹×åÅé Õð¯Í J ç¯Ôð¶ ÕËðà òÅñ¶ Ã¯é¶ ç¶ ×ÇÔä¶, ÇÜò¶º BBGAH, B@GAH òÅñ¶ ×ÇÔä¶ Õç¶ éÅ ÖðÆç¯, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà éÅñ ×ÅÔÕ» ù ç¯ÔðÅ é°ÕÃÅé Ô¿¹çÅ ÔËÍ ÁÇÜÔ¶ ×ÇÔä¶ ò¶Úç¶ Ã ÕÂÆ Ã¹ÇéÁÅð¶ BB Ü» B@ ÕËðà çÅ î¼¹ñ ×ÅÔÕ å¯º òÃÈñç¶ Ôé êð òÅêà ×ÅÔÕ å¯º ÖðÆçç¶ Ã B@ Ü» AH çÅ î¼¹ñ ÔÆ Çç³ç¶ ÔéÍ J é× òÅñ¶ ×ÇÔä¶ ÖðÆçä 寺 êÇÔñ» ÔÆ Ã¹ÇéÁÅð¶ ù Ãê¼ôà Õð Ççú ÇÕ À°Ô Ã¯é¶ ç¶ ò÷é Áå¶ é×» çÆ ÕÆîå ò¼ÖðÆGò¼ÖðÆ Ü¯ó Õ¶ ç¼Ã¶Í ÇÕÀ°ºÇÕ ÕÂÆ Ã¹ÇéÁÅð¶ ÜóÅÀ± ×ÇÔä¶ òÆ ÖÅñÃ Ã¯é¶ ç¶ íÅÁ ÇòÚ ÔÆ å¯ñç¶ Ôé êð òÅêà ñËºç¶ Ã é×» ù ò¼Öð¶ ÕðÕ¶ ÇÃðë Ã¯é¶ ç¶ íÅð ç¶ ÇÔÃÅì éÅñ ÔÆ í¹×åÅé Õðç¶ ÔéÍ J ð¯÷îðÅ êÌï¯× ÇòÚ ÇñÁ»ç¶ ÜÅä òÅñ¶ ×ÇÔä¶ ìÔ¹å ÔñÕ¶ Ü» é×» òÅñ¶ éÅ ìäòÅú Ü» ÖðÆç¯Í J ÇÕö Ô¯ð ñÂÆ Ã¯é¶ ç¶ ×ÇÔä¶ ÖðÆçç¶ Ü» ìäÅÀ°ºç¶ Ã ÿì¿Çèå ÇòÁÕåÆ ù éÅñ ÇñÜÅ Õ¶ Çâ÷ÅÂÆé êÿç ÕðòÅúÍ


èîÕ

ÃÅâÆ ÇÃÔå

12-Aug-2010, Thursday

ÇÜ

×ð ÃÅⶠÃðÆð çÅ î¹¼Ö Á³× ÔËÍ ÇÜ×ð çÅ ÁÅÕÅð ÁÅî å½ð Óå¶ ÇÂà åð·» çÅ Ô¹¿çÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÒêÃñÆÁ»Ó ç¶ æ¼ñ¶ ÔÆ ðÇÔ³çÅ ÔËÍ êÃñÆÁ» À°Ã ù ìÅÔðÆ Ã¼à» ñ¼×ä 寺 ìÚÅÀ°ä ÇòÚ ÃÔÅÂÆ Ô¹¿çÆÁ» Ôé êð ܶÕð ò¼è ÜÅò¶ å» ÇÂÔ êÃñÆÁ» 寺 æ¼ñ¶ ò¼ñ ò¼è Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂà éÅñ üܶ êÅö ê¶à òÇèÁÅEòÇèÁÅ é÷ð ÁÅÀ°ºçÅ ÔË å¶ îðÆ÷ ù ç¶Öä å¶ Ô¼æ ñÅÀ°ä Óå¶ ÔÆ ÃðÆð ÇòÚ ÇÜ×ð ç¶ òÅè¶ çÅ êåÅ Úñ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÜ×ð ÇòÚ¯º ÕÂÆ åð·» ç¶ åðñ êçÅðæ ÇéÕñç¶ Ôé ܯ ÇÕ êÅÚÕ ðà ìä Õ¶ ÃÅâÆ Á³åóÆ ÇòÚ¯º í¯Üé Ô÷î Õðé ÇòÚ ÃÔÅÂÆ Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ÇÜ×ð ÇòÚ æ¯ó·Æ ÇÜÔÆ ÔÆ åÕñÆø Ô¯ä Óå¶ ÃÅⶠÔÅ÷î¶ ÇòÚ ëðÕ ÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ ê¶à çÅ ë¹ñäÅ ô¹ðÈ Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ ê¶à òè Ü»çÅ ÔËÍ

ê¶à çÆÁ» ÇìîÅðÆÁ»

ÇÜ×ð ÇòÚ

Ã¯Ü ÇÕÀ°º?

é¯à ÇÜ×ð ÇòÚ ë¯óÅ Ü» êÆÕ Ô¯ä ÕðÕ¶ ÃðÆð ù ÃðçÆ ñ¼×çÆ ÔË å¶ à¼àÆÁ» å¶ À°ñàÆÁ» òÆ ÇÜ×ð ÇòÚ òÅèÅ ÕðçÆÁ» ÔéÍ îðÆ÷ ù å¶÷ ì¹ÖÅð ç¶ éÅñEéÅñ ÃðÆð çÆ à¹¼àEí¼Ü å¶ ÃðÆð ÇòÚ ÕÅøÆ çðç Ô¹¿çÆ ÔËÍ ÃðÆð çÅ ð¿× êÆñÅ êË Ü»çÅ ÔË å¶ ÖÈé çÆ ÕîÆ Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ

ÇÜ×ð çÅ Õ˺Ãð

ñÅ×Å

Õ˺Ãð ÕðÕ¶ ÇÜ×ð çÅ ÁÅÕÅð òè Ü»çÅ ÔËÍ ÇÜ×ð çÆ À°êðñÆ åËÁ ÃÖå å¶ çÅä¶çÅð Ô¯ Ü»çÆ ÔË å¶ ÇÜ×ð ÇòÚ ÕÅøÆ çðç Ô¹¿çÆ ÔËÍ

ÕÂÆ åð·» ç¶ òÅÇÂðà ܻ ÕÆàÅäȱÁ» çÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» ÇÜò¶º ÇÕ îñ¶ðÆÁÅ, ÇÃÇëñî ÇÜ×ð çÆ Ã¯Ü, àÅÂÆëÅÂÆâ, êÆñÆÁÅ, àÆ. ìÆ. éîÈéÆÁÅ, ÇÜé·» ÕðÕ¶ ÇÜ×ð çÅ ÁÅÕÅð òè Ü»çÅ ÔËÍ

ëËàÆ ÇÜ×ð ëËàÆ ÇÜ×ð ÇòÚ ÇÚÕéÅÂÆ òè Ü»çÆ ÔËÍ ÇÜà éÅñ ÇÜ×ð çÆ À°êðñÆ åËÁ éðî å¶ êåñÆ Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ ÇÂÔ ÇìîÅðÆ ÁÅî å½ð Óå¶ î¯à¶ ÁÅçîÆÁ» Ü» ôÈ×ð ç¶ îðÆ÷» ÇòÚ Ç÷ÁÅçÅ Ô¹¿çÆ ÔËÍ

ÇÜ×ð çÆ Ã¯Ü ÇÜ×ð çÆ Ã¯Ü ÇòÚ ÇÜ×ð Óå¶ Ô¼æ ñÅÀ°ä Óå¶ ÔÆ çðç ô¹ðÈ Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ êÆñÆÁÅ Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ í¹¼Ö Ø¼à ñ×çÆ ÔË, ì¹ÖÅð Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ Çå¼ñÆ òÆ òè Ü»çÆ ÔËÍ

Ççñ çÆÁ» åÕñÆë» Ççñ çÆ åÕñÆø Ü» Ççñ çÆ Ã¯Ü ÇòÚ òÆ ÇÜ×ð çÅ ÁÅÕÅð òè

ÇÕ¿éÅ ÔÅéÆÕÅðÕ ÔË

î¯ìÅÂÆñ ë¯é

Á¼

Ü ç¶ Ã ÇòÚ ñ×í× ÃÅðÆÁ» î¯ìÅÇÂñ Õ¿êéÆÁ» ð¯÷ÅéÅ éò¶ºE éò¶º ñÅñÚ ç¶ Õ¶ Áé¶Õ» ñÅí ç¼ÃÇçÁ» ñ¯Õ» ù ÁÅêä¶ ò¼ñ ÁÅÕðÇôå Õðé çÅ êÈðÅ ïåé Õð ðÔÆÁ» Ôé, ÇÜà ù ç¶Ö Õ¶ ñ¯Õ» ç¶ î³ÈÔ¯º òÆ Òòà ÁËé ÁÅÂÆâÆÁÅ Ãð ÜÆÓ ÇéÕñ ÔÆ ê˺çÅ ÔË êð ܶ ÁÃÄ Çüն ç¶ çÈܶ êÅö ò¼ñ ÞÅåÆ îÅðƶ å» ÃÅù êåÅ ñ¼×¶×Å ÇÕ íÇò¼Ö ÇòÚ ÇÂÔÆ î¯ìÅÂÆñ ë¯é ÃÅⶠÕÆîåÆ ÃðÆð ñÂÆ é°ÕÃÅéçÅÇÂÕ Çüè Ô¯ ðÔ¶ ÔéÍ î½ÜÈçÅ Ã íÅò¶º î¯ìÅÂÆñ Áå¶ Ç³àðé˵à òð׶ ÿÚÅð îÅÇèÁî» é¶ ÃÅâÆ ð¹Þ¶ÇòÁ» íðÆ ÜÆòéôËñÆ ù ÕÅëÆ Ô¼ç å¼Õ Ãðñ Áå¶ ÃÔÈñå» òÅñÆ ìäÅ Çç¼åÅ ÔË êð ÇÜ毺 å¼Õ ÇÂà Çòô¶ Óå¶ îé¯ÇòÇ×ÁÅéÆÁ» çÅ ÇòÚÅð ÔË, å» À°é·» çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ î¯ìÅÂÆñ ë¯é 寺 òÅÕÂÆ ìÔ¹å ÃÔÈñå» ÇîñÆÁ» Ôé êð ÁÇÜÔ¶ ìÔ¹å ÃÅð¶ é°ÕÃÅé òÆ Ôé ÇÜé·» çÅ ÃÅù ÁÇÔÃÅà éÔÄ Ô¹¿çÅ Áå¶ ÇÂÔ ÃÅâÆ ÕÂÆ ÃðÆðÕ Áå¶ îÅéÇÃÕ ÇìîÅðÆÁ» çÅ ÕÅðé ìä Ü»ç¶ ÔéÍ ÇÂö ñÂÆ î¯ìÅÂÆñ Õ¿êéÆÁ» ç¶ ÇÂà êÌÚÅð éÅñ ÇÕ Ø¼à êËÇÃÁ» ÇòÚ ÜÆEíð Õ¶ ×¼ñ» Õð¯, éÅñ¯º ÇÜ¿éÆ çÈðÆ ìäÅÂÆ ð¼Ö¯, úéÅ ÔÆ ñÅíçÅÇÂÕ Ô¯ò¶×ÅÍ ÇÂà Ãì¿èÆ Ô¯ÂÆÁ» Ô¹ä å¼Õ çÆÁ» ܻ֯ Áé°ÃÅð, ñ¯Õ» ÇòÚ åäÅÁ,

 ÃðÆð Óå¶ ÖÅÇðô ìÔ¹å Ô¹¿çÆ ÔËÍ îðÆ÷ ùÃå å¶ Õî÷¯ð Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ ÇêôÅì çÅ ð¿× ì¶Ô¼ç êÆñÅ Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ ÃðÆð çÅ íÅð Øà Ü»çÅ ÔË å¶ ÖÈé çÆ ØÅà Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ Ôð ò¶ñ¶ ÜÆÁ ÖðÅì ðÇÔ³çÅ ÔËÍ

ÇéðÅôÅ, ê̶ôÅéÆ ÁÅÇç ÇìîÅðÆÁ» Ô½ñÆEÔ½ñÆ ç¶Öä ù Çîñ ðÔÆÁ» Ôé Áå¶ Ç÷ÁÅçÅ ÁËÃ. ÁËî. ÁËÃ. Õðé éÅñ Á¼Ö» 寺 ؼà ÇçÖÅÂÆ ç¶ä ñ¼× ÇêÁÅ ÔËÍ ÇÂà åð·» ñ¯ó 寺 òè¶ð¶ Ã å¼Õ ë¯é Óå¶ ×¼ñ» Õðé éÅñ òÆ Ø¼à ýäÅ, ÞÈá ì¯ñä çÆ ÁÅçå, ë¯é Óå¶ ñ¯ó 寺 ò¼è Çéðíð ÕðéÅ ÁÅÇç ÁÇÜÔÆÁ» Ãî¼ÇÃÁÅò» ç¶ òèä ç¶ îÅîÇñÁ» ÇòÚ ÕÅëÆ òÅèÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË, ÇÜÃ ç¶ ÚñÇçÁ» ÇòÁÕåÆ îé¯ÇòÇ×ÁÅéÕ ÕÅðé» ÕðÕ¶ òÆ ÁÅêäÆ ÇÃÔå çÅ é°ÕÃÅé Õð ìËáçÅ ÔËÍ

ÔËðÅéÆ çÆ ×¼ñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ î¯ìÅÂÆñ ë¯é Óå¶ ñ¯ó 寺 òè¶ð¶ ×¼ñ» Õðé éÅñ ÇÜæ¶ ÇòÁÕåÆ ç¶ ì̶é ÇàÀ±îð çÆ Ã¿íÅòéÅ ÕÂÆ ×¹äÅ òè Ü»çÆ ÔË, À°æ¶ ÇÂà 寺 ÇéÕñä òÅñÆÁ» ÇÕðé» (ð¶âƶôé) ÃðÆð ç¶ Ôð¶Õ ÇԼö Óå¶ â±¿ØÅ êÌíÅò êŪçÆÁ» Ôé, ÇÜà 寺 ×ðíòåÆ Á½ðå» ÇòÚ ÇÂà ÇòÇÕðé éÅñ Ãåé Õ˺Ãð çÆ òÆ Ã¿íÅòéŠ寺 ÇÂéÕÅð éÔÄ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ Ü篺 ÇÕ ê¹ðô» ÇòÚ ô¹ÕðÅä±Á» çÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ÕîÆ ÁÅ Ü»çÆ ÔËÍ çÈܶ ôìç» ÇòÚ ÁÃÄ ÇÂÔ ÕÇÔ ÃÕç¶ Ô» ÇÕ Á¼ÜÕñ· Ôð ÇòÁÕåÆ î¯ìÅÂÆñ ë¯é ç¶ Çî¼á¶ ÷ÇÔð ç¶ îÅó¶ êÌíÅò» 寺 õ¹ç ù ìÚÅÁ éÔÄ êÅ ÇðÔÅÍ ÇÂö ç½ðÅé À°µØ¶ âÅÕàð» çÆ ÃñÅÔ ÔË ÇÕ ÇÜ毺 å¼Õ ÿíò Ô¯ ÃÕ¶, î¯ìÅÂÆñ ë¯é çÆ òè¶ð¶ òð寺 Óå¶ ð¯Õ ñ×Åú Áå¶ ÇÃÔåî³ç ÜÆòéEôËñÆ çÅ êÅñä ÕðÇçÁ» õ¹ç çÅ ìÚÅÁ Õð¯Í ÇÂà ç½ðÅé éÅóÆ ô¯èé êÌÅäÅïÅî Áå¶ òÜðÅÃé ï¯×» çÅ òÆ ÃÔÅðÅ ÇñÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ ÇÂà ñÂÆ Çìé» ÇÕö ñ¯ó ç¶ ÷ðÈðå 寺 Ç÷ÁÅçÅ ë¯é Õðé òÅÇñÁ» ñÂÆ ÇÂÔ ìÔ¹å ÷ðÈðÆ ÔË ÇÕ À°Ô ÁÅêäÆ ÇÂà òèçÆ ÁÅçå 寺 êËçÅ Ô¯ä òÅñ¶ õåð¶ ù íñÆEí»å êÛÅäÇçÁ» ÇÂà 寺 Û°àÕÅðÅ êÅÀ°ä çÅ ïåé Õðé ÇÕªÇÕ ÇÂé·» ÿÚÅð îÅÇèÁî» ù ñ¯ó 寺 Ç÷ÁÅçÅ òðåä éÅñ Ô¯ä òÅñ¶ îÅó¶ êÌíÅò íÅò¶º å°ÔÅù ÇçÖÅÂÆ éÅ Çç³ç¶ Ô¯ä êð íÇò¼Ö ÇòÚ ÇÂà 寺 ìÚÅÁ ÕðéÅ ìÔ¹å î¹ôÇÕñ Õ¿î Ô¯ò¶×Å, ÇÂà ñÂÆ î¯ìÅÂÆñ ë¯é çÆ òð寺 Ôî¶ôŠïÚEÃîÞ Õ¶ ؼà îÅåðÅ ÇòÚ ÔÆ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË Áå¶ ÁÅêäÆ ÜÆòéEôËñÆ ù ÇèÁÅé ÇòÚ ð¼ÖäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË, òðéÅ ÇÂÔÆ î¯ìÅÂÆñ ë¯é Õ篺 òðçÅé 寺 ÃðÅê ìä ÜŶ, Õ°Þ ÇÕÔÅ éÔÄ ÜÅ ÃÕçÅÍ

19

Ü»çÅ ÔËÍ îðÆ÷ ù Ôð ò¶ñ¶ ÃÅÔ Úó·çÅ ÔË Áå¶ í¹¼Ö Ø¼à ñ×çÆ ÔËÍ Ã¼Ü¶ êÅö Ôð ò¶ñ¶ íÅð ìÇäÁÅ ðÇÔ¿çÅ ÔËÍ ÇÜ×ð çŠׯñÅ Ôð ò¶ñ¶ ñàÇÕÁÅ ðÇÔ³çÅ ÔËÍ

ÇÜ×ð å¶ ôðÅì ð¯÷ÅéÅ ôðÅì çŠöòé ÕðÕ¶ ÇÜ×ð ÇòÚ òÅèÅ Ô¯äÅ ñÅ÷îÆ ÔË å¶ îðÆ÷ ù í¹¼Ö Ø¼à ñ×çÆ ÔËÍ ð¯àÆ Ô÷î éÔÄ Ô¹¿çÆÍ ÃðÆð ÇòÚ Ã¹ÃåÆ å¶ Õî÷¯ðÆ ÁÅ Ü»çÆ ÔËÍ ÃðÆð çÅ ð¿× êÆñÅ êË Ü»çÅ ÔËÍ Ô½ñÆEÔ½ñÆ ÃðÆð ç¶ ÇÜ×ð ç¶ Ã˵ñ ÖðÅì å¶ Ã¿¹×óé¶ ô¹ðÈ Ô¯ Ü»ç¶ Ôé ÇÜà éÅñ îðÆ÷ ÖåðéÅÕ ÔÅñå ÇòÚ ÚñÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÜ×ð çÅ ÁÅÕÅð òÆ Øà Ü»çÅ ÔËÍ Ü篺 òÆ ÇÕö ù ê¶à ç¶ Ã¼Ü¶ êÅö Õ°Þ íÅðÅEíÅðÅ îÇÔÃÈà ԯò¶ å» À°Ã ò¶ñ¶ ê¶à ç¶ îÅÇÔð âÅÕàð çÆ ÃñÅÔ ñË Õ¶ ÇÜ×ð çÅ ÚËÕÁ¼ê ÕðÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ Ü¶Õð ÇÜ×ð òèäÅ ÃÅù êÇÔñÆ Ãà¶Ü Óå¶ êåÅ ñ¼× ÜÅò¶ å» ÇìîÅðÆ çÅ êÈðÅ å¶ ÃÔÆ ÇÂñÅÜ ÜñçÆ Ô¯ ÃÕçÅ ÔËÍ Ü篺 òÆ ÇÕö îðÆ÷ ù í¹¼Ö Ø¼à ñ¼×äÆ ô¹ðÈ Ô¯ ÜÅò¶ Ü» Çëð ê¶à çŠüÜÅ êÅÃÅ íÅðÅ ñ¼×¶ å» ÃðÆð ÇòÚ Ú¹ÃåÆEë¹ðåÆ çÆ ÕîÆ Áå¶ Õ¿î Õðé ù ÇìñÕ°ñ éÅ Ççñ Õð¶ å» ÃîÞ¯ ÇÕ ÇÜ×ð ÇòÚ Õ¯ÂÆ åÕñÆø ô¹ðÈ Ô¯ä òÅñÆ ÔËÍ ê¶à ç¶ îÅÇÔð âÅÕàð çÆ ÃñÅÔ å¯º Çìé» Õ¯ÂÆ çòÅÂÆ éÅ ÖÅúÍ

ÃÅÂÆÕñ ÚñÅÀ°ä éÅñ Ô¹¿çÆ ÔË êÈðÆ ÕÃðå

Á¼

Ü ç¶ ï°¼× ÇòÚ ÃÅÂÆÕñ ÚñÅÀ°ä ù ñ¯Õ íÅò¶º éÆòÄ é÷ð éÅñ ç¶Öç¶ Ôé êð ÃÔÆ Áðæ» ÇòÚ ç¶ÇÖÁÅ ÜÅò¶ å» å°ÔÅⶠÃðÆð ù ÇÜ¿éÅ ñÅí ÃÅÂÆÕñ ÚñÅÀ°ä éÅñ ÇîñçÅ ÔË, úéÅ ôÅÇÂç ñ¼Ö» çÆÁ» îôÆé» éÅñ ëÅÇÂçÅ éÅ Ô¯ò¶Í ÇÂÔÆ ÃÅÂÆÕñ ؼà ÁÅîçé òÅñ¶ ñ¯Õ» ñÂÆ ÇÕö ×ñÆ ÇòÚ Ö¹¼ñ¶· ÇÜ¿î çÆÁ» îÇÔ³×ÆÁ» îôÆé» å¯º ؼà ÁÇÔîÆÁå éÔÄ ð¼ÖçÆÍ ÇÜæ¶ ÇÂÕ êÅö Û¯à¶Eò¼â¶ ôÇÔð» ÇòÚ Ö¹¼ñ·¶ êÌÇüè ÔËñæ Õñ¼ì» ÇòÚ ñ¼×ÆÁ» ã¶ð ÃÅðÆÁ» îôÆé» ç¶ éÅñ ÁîÆð Á½ðå, îðç Áå¶ é½ÜòÅé ÁÅêä¶ ÃðÆð ù åðÅôä ÇòÚ ñ¼×¶ ԯ¶ Ôé, À°æ¶ çÈܶ êÅö ×ðÆì ÇòÁÕåÆ Õ¿î Õðé 寺 ìÅÁç Ü篺 ÃÅÂÆÕñ ÚñÅ Õ¶ òÅêà ÁÅêä¶ Øð ÁŪçÅ ÔË å» À°Ô ÁÅêä¶EÁÅê çÆ Ã¿êÈðé ÕÃðå Õð ñ˺çÅ ÔËÍ ÇÂö ñÂÆ Á¼Ü çÆ åÅðÆÖ ÇòÚ ÕÂÆ ÃÅñ êÇÔñ» Ô¯ºç ÇòÚ ÁÅÂÆ ÃÅÂÆÕñ çÆ ôÅé ÇòÚ Áܶ å¼Õ Õ¯ÂÆ ÕîÆ é÷ð éÔÄ ÁŪçÆÍ çðÁÃñ ÇÂö ñÅí ÕÅðé Ô¹ä ò¼â¶Eò¼â¶ ì¿×ÇñÁ» Áå¶ ÕÅð» ÇòÚ Ø³¹îä òÅÇñÁ» ù Ô¹ä ÃÅÂÆÕñ ÚñÅÀ°ä ÇòÚ Õ¯ÂÆ ÇÞÜÕ îÇÔÃÈà éÔÄ Ô¹¿çÆ Áå¶ À°Ô ÁÅêäÆ ôÅé ù ÇÂÕ êÅö ð¼Ö Õ¶ Ôð ð¯÷ ÃÅÂÆÕÇ¦× ÕðÕ¶ ÁÅêäÆ å¿çð¹ÃåÆ ù ÕÅÇÂî ð¼Öç¶ ÔéÍ ÇÂæ¶ ÇÂÔ ç¼ÃäÅ òÆ ÷ðÈðÆ ÔË ÇÕ ÃÅÂÆÕñ ÚñÅÀ°ä éÅñ éÅ ÇÃðø î¯àÅê¶ ÇòÚ ÕîÆ ÁŪçÆ ÔË Ãׯº ÃðÆð çÆÁ» îÅÃê¶ôÆÁ» òÆ î÷ìÈå Ô¹¿çÆÁ» ÔéÍ


20

èîÕ

ùõé

12-Aug-2010, Thursday

ÕÔÅäÆ

Á

ܶ À°Ô õå òÇðÁź çÆ ÃÆ, Ü篺 À°Ã 鱧 ÁÅêäÆ îź éÅñ ÃÅðÅ Õ§î Õðé ÇòµÚ Ôµæ òàÅÀ°äÅ êË Ç×ÁÅ¢ ÇÖâÅÀ°ÇäÁź çÆ æź Ôµæ ÇòµÚ îźÜÅ ëó êÇÔñź À°Ã鱧 ÃÅð¶ Øð çÆ ÃëÅÂÆ ÕðéÆ ê˺çÆ å¶ Çëð ÁÅêäÆ îź éÅñ ñ¯Õź ç¶ Øðź ÇòµÚ ׯÔÅ Õ±óÅ Ú°µÕä ÜÅäÅ ê˺çÅ¢ ìÅñóÆ À°îð çÆÁź ÃÅðÆÁź õèðź, ìÅñź éÅñ Ö¶âä ç¶ ÚÅÁ, Õ±ÔäÆÁź åµÕ Ú±óÆÁź ÚóÅÀ±ºä çÆÁź À°î§×ź Ãí ÇòÃð ×ÂÆÁź ¢ Ô°ä åź À°Ã çÆ òÆäÆ ÇòµÚ À°Ôéź Ú¯Ôź ×ÜÇðÁź ÇòµÚ¯º ÇÃðë ÇÂÕ¯ ×ÜðÅ ÔÆ ìÅÕÆ ðÇÔ Ç×ÁÅ ÃÆ, À°Ô òÆ ×¯Ô¶ éÅñ ÇñìÇóÁÅ, ÇÜà çÅ ð§× ×°ñÅìÆ å¯º ÇîàÆ ð§×Å Ô¯ Ú°µÇÕÁÅ ÃÆ¢ ÇêÛñ¶ ÃÅñ À°Ã çÅ Çêú À°Ã 鱧 î¯ã¶ å¶ ÚµÕ ÇÕ ñÅ×ñ¶ Çê§â ÇòÃÅÖÆ ç¶ î¶ñ¶ ñË Ç×ÁÅ ÃÆ ¢ À°Ã é¶ ÇÃðë î¶ñÅ ÔÆ ò¶ÇÖÁÅ ÃÆ¢ ÚÅð ×Üð¶ ÚóÅÀ°ºä 寺 ÇÃòÅ ÁÅêä¶ îé çÆ Ô¯ð Õ¯ÂÆ ðÆÞ ê±ðÆ éÔÆ ÃÆ Õð ÃÕÆ¢ Ô¯ðéÅ ìµÇÚÁź 鱧 ò§é ðò§éÆÁź ÚÆ÷ź ñËºç¶ ò¶Ö À°Ã ç¶ î§é Á§çð åð§×ź åź ÇÛóçÆÁź êðMMMM? À°Ô Õ°Þ ÇÚð ñÂÆ ÇÖÁÅñź ÇòµÚ ÁÅêä¶ ÁÅê 鱧 À°Ôéź ÇÖâÅÀ°ÇäÁź éÅñ Ö¶âçÆ îÇÔñà ÕðçÆ, Ô¯ðéź ìµÇÚÁź 鱧 Üñ¶ìÆÁź, îÇáÁÅÂÆ ÖÅºç¶ ò¶Ö À°Ã ç¶ î±§Ô ÇòµÚ êÅäÆ åź íð ÁÅÀ±ºçÅM MM êð À°Ô Ø°µà íðé 寺 ÇÃòŶ Õ°Þ Ô¯ð Õðé ç¶ ÁÃîðµæ ÃÆ ¢ ÇÂµÕ ð°êË çÆÁź ÚÅð ×°ñÅìÆ ð§× çÆÁź Ú±óÆÁź À°Ã ç¶ Çêú é¶ À°Ã 鱧 ñË ÇÕ ÇçµåÆÁź Ãé ܯ À°Ã é¶ Çê§â ÁÅ Õ¶ ÁÅêäÆÁź ÃÅðÆÁź ÃÔ¶ñÆÁź 鱧 çµÃä çÅ ÖÅÁì ÇñÁÅ ÃÆ ¢ Çêú ç¶ î¯ã¶ Òå¶ Úó·Æ À°Ô ìóÆ ì¶MÃìðÆ éÅñ Çê§â Áêóé çŠǧåÜÅð Õðé ñµ×Æ¢ ôÅÇÂç À°Ô ïÚçÆ Ô¯ò¶, ÒÒÇÕéÆÁź Ãóé×ÆÁź î¶ðÆÁź ÃÔ¶ñÆÁź î¶ð¶ ×Üð¶ ç¶Ö Õ¶¢ÒÒ Çêú ç¶ î¯ã¶ 寺 À°åðÇçÁź ÔÆ À°Ô ç¯ó ÇÕ Çêµêñ òÅñ¶ Ú½ºÕ òµñ ÚñÆ ×ÂÆ ÇÜµæ¶ À°Ô å¶ À°ÃçÆÁź ÃÔ¶ñÆÁź ð¯÷ Ö¶âçÆÁź Ãé¢ ÃÔ¶ñÆÁź çÆÁź ìÅÔòź ÇòµÚ Õ±ÔäÆÁź åµÕ ò§Ùź ç¶Ö, ò§éMðò§é¶ ÇÖâÅÀ°ä¶ ò¶Ö À°Ã é¶ ÁÅêä¶ ÁðîÅéź 鱧 Á§çð ÔÆ Á§çð çëéÅ ÇñÁÅ å¶ À°Ô ÁÅêäÆ ìÅºÔ ÇòµÚ êŶ ÚÅð ×ÜÇðÁź 鱧 ÇêÛ¶ ñÕ¯ Øð 鱧 à°ð êÂÆ¢ îź ÇìîÅð ðÇÔ§çÆ ÃÆ ÇÂÕ òµâÅ íðÅ ÇÕö ÇܧîÆçÅð éÅñ ÁÅóÆ Õð状, Çêú ÕçÆ ÃìÜÆ çÅ ë¶ðÅ ñ×Å ñ˺çÅ å¶ ÕçÆ ÇÕö Ô¯ð ôËÁ

ð¯÷Æ ÇÃ§Ø çÅ, ç¯ Ô¯ð Û¯àÆÁź íËäź òÆ é¶¢ ÇÂÕ ÚÅð ÃÅñ çÆ å¶ ç±ÜÆ ç¯ ÃÅñ çÆ ¢ îź çÆ ÇìîÅðÆ ÕÅðé À°Ã 鱧 ñ¯Õź ç¶ Øðź ÇòµÚ ÁÅêä¶ Áå¶ éÅñç¶ Çê§â ׯÔÅ Õ±óÅ Ú°µÕä ÜÅäź ê˺çÅ¢ ÁµÜ ê±ðÅ ÃÅñ Ô¯ Ú°µÕŠ¶, å¶ Ãò¶ð¶ ë¶ð ÇòÃÅÖÆ çÅ î¶ñÅ ñµ×䊶¢ À°Ã é¶ ÁÅêäÆ ìÅºÔ ÇòµÚ ìÚ¶ ǵկ ÇÂÕ ×Üð¶ òµñ ç¶ÇÖÁÅ¢ Û¯àÆ À°îð ç¶ ÚÅÁ òÆ Û¯à¶Mۯච԰§ç¶ é¶ ¢ À°Ã 鱧 ïÅç ÁÅÇÂÁÅ ÇÕò¶º À°Ô ÁÅêä¶ Çêú ç¶ î¯ÇãÁź Òå¶ Úó ÇÕ î¶ñ¶ ×ÂÆ ÃÆ ¢ ×ðÆìÆ ÔïÅå çÅ Ãí 寺 òµâÅ ÃðÅê ¶, å¶ ×ðÆì çÆ Á½ñÅç ÁÅêä¶ îÅÇêÁź ç¶ Ã±ç ç¶ ÇòÁÅ÷ òÅº× ÔÆ ÃÅðÆ À°îð Ôµâ ð×óç¶ îð ÜÅºç¶ é¶¢ Ö½ð¶ ÇÕéÆÁź êÆó·ÆÁź ÇÂà ÃðÅê çÅ ÃÅÇÂÁÅ À°Ôéź çÆ Üéî Õ°§âñÆ ÇòµÚ ìËáÅ ðÔ¶×Å Õ¯ÂÆ éÔƺ ÜÅäçÅ¢ íÅò¶º ÇÕ À°Ô Û¯àÆ ÃÆ êð À°ÃçÆ ÔÃðå À°Ã çÆ À°îð 寺 ÕÂƺ ×°äÅ òµâÆ ÃÆ¢ À°Ô ïÚçÆ ÇÕ ôÅÇÂç ÔÆ ÕçÆ À°Ô ÁÅêäÆÁź Õ°ÔäÆÁź åµÕ ò§Ùź Úó·Å ÃÕ¶¢ ÇÕéÆ ç¶ð ïÚä 寺 ìÅÁç À°Ã é¶ ÁÅêäÆ îź 鱧 Ô½ºÃñÅ ÕðÕ¶ ÇÕÔÅ, ÒÒìÆìÆ îË鱧 ç¯ ð°ê¶ ç¶ ÖźMMMÒÒ ÒÒÇÕÀ± ÕÆ Õðé¶ é¶ ç¯ ð°ê¶ÒÒ îź é¶ ÇìîÅð ÇÜÔÆ ÁòÅ÷ ÇòµÚ ÁÅÇÖÁÅ¢ ÒÒîź îË Õ±ÔäÆÁź åµÕ Ú±óÆÁź ÚóÅÀ±ºäÆÁź é¶ÒÒ À°Ô ì¯ñÆ¢ îź é¶ æ¯ó·Å ÇÞóÕç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÒÒØð ð¯àÆ ÖÅä 鱧 éÔƺ, åË鱧 Ú±óÆÁź çÆ Áµ× ñµ×Æ Â¶M MM Õ§î Õð Ú°µê ÕðÕ¶¢ÒÒ ÇõÖð ç°ÇêÔð¶ î°ó·Õ¶ ç¶ éÅñ ç¯ Ô§Þ± À°Ã çÆÁź ÁµÖź ÇòµÚ¯º ÇÕð Õ¶ Õ±ó¶ òÅñ¶ çÅìó¶ ÇòµÚ ð°ñ ׶¢ ÁÅêä¶ íÅð éÅñ¯º ÇÜÁÅçÅ

íÅðÅ çÅìóÅ Ú°µÕ À°Ô Ôò¶ñÆúº ìÅÔð Ô¯ ×ÂÆ¢ Ç÷ÁÅçÅ íÅð Ú°µÕä ÕÅðé À°Ã çÆÁź ñµåź òÆ à¶ãÆÁźMà¶ãÆÁź Ô¯ ×ÂÆÁź Ãé¢ îź ç¶ îé ÇòµÚ ÁÅêäÆ èÆ êzåÆ ÕÂƺ åð·Åº ç¶ ÃòÅñ À°êÜç¶ å¶ ÖÅî¯ô ðµð ÇòµÚ ÔÆ çî å¯ó Üź綢 Õ§î ÕÅÜ î°ÕÅ Õ¶ À°ÃçÆ îź é¶ À°Ã 鱧 Øð ÜÅä ñÂÆ ÇÕÔÅ å¶ ÁÅê ÇÜîÆçÅðź çÆ Ôò¶ñÆ ÇòµÚ ÞÅó± ë¶ðé ñµ× êÂÆ¢ Ôò¶ñÆ ÃÅë ÕðÕ¶ îź é¶ ÃðçÅðéÆ é±§ ÇÕÔÅ¢ ÒÒÃðçÅðéÆ ÜÆ! ÁµÜ ÇòÃÅÖÆ Â¶ Õ°Þ êËö ç¶ Çç§ç¶ åźMMMM?ÒÒ ÃðçÅðéÆ é¶ Ãò¶ð çÆÁź ìÚÆÁź EMG ð¯àÆÁź å¶ çÅñ çÅ Õ½ñÅ À°Ã çÆ ìÅàÆ ÇòµÚ ðµÇàÁ¢ ÇÂÕ Çêµåñ çÅ â¯ñ± ñµÃÆ éÅñ íð ÇçµåÅ ¢ ÒÒÜÅÔ Ô°ä! Õ¶ ÇÂæ¶ ÔÆ ìËáÆ ðÔ¶º×Æ¢ÒÒ ÒÒÃðçÅðéÆ ÜÆ MMMM Õ°Þ êËö Çîñ ÜÅºç¶ åź?ÒÒ ÒÒÛ¯àÆ ÇÜç ÕðçÆ ÃÆ Õ¶ î¶ñ¶ 寺 Ú±óÆÁź ñËäÆÁź é¶ ¢ÒÒ ÒÒò¶Öź Áµ× ñµ×Æ Â¶ ¶鱧, ÖÅä 鱧 ð¯àÆ éÔƺ, Ú±óÆÁź çÆ êÂÆ Â¶¢ÒÒ ÃðçÅðéÆ ð¯Ôì éÅñ ì¯ñÆ ÇÜò¶º À°Ô ÇÕö À°Ú ôÕåÆ çÆ îÅñÕ Ô¯ò¶, å¶ Õ°Þ êËÇÃÁź ñÂÆ åðñ¶ ÕðçÆ À°Ô Á½ðå ੳÃçÆ ×°ñÅî¢ îź À°µá Õ¶ à°ðé ñµ×Æ åź ÃðçÅðéÆ ì¯ñÆ¢ ÒÒð°Õ ÜÅ Ô°ä ç¶ÖçÆ Áź ܶ Õ¯ÂÆ à°µàÅ Ô¯ÇÂÁÅ åź¢ÒÒ å¶ À°Ô Á§çð¯ ÜÅ Õ¶ ê§Üź çÅ ÇÂÕ îÅóÅ ÇÜÔÅ é¯à Õµã ÇñÁÅÂÆ ¢ ÒÒñË ëó î¶ñÅ îéÅ ñÂƺ¢ÒÒ îź é¶ ÇÃð

ÇüÖä

çÆ ñ¯ó

ع

î³âÅ ÇÃ³Ø ÕËé¶âÅ çÅ éÅ×ÇðÕ ÃÆ å¶ ÇÂèð ê³ÜÅì ë¶ðÆ Óå¶ ÁÅÇÂÁÅ ÃÆÍ Ã¹¼Ö éÅñ ê¹ðÅäÅ ìÆ. ¶. êÇó·ÁÅ ÃÆÍ ðÅî éÅðÅÇÂä òñËå çÅ éÅ×ÇðÕ ÃÆ å¶ À°Ô òÆ ê³ÜÅì ë¶ðÆ Óå¶ ÁÅÇÂÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆÍ ç¯ò» çÅ Çê³â ÇÂÕ¯ ÃÆÍ ÇÂÕ Ççé Õ°Þ ÇÂèðñ¶ ç¯Ãå» éÅñ ×¼êMô¼ê îÅð ðÔ¶ Ãé å» ÇÂèðñ¶ ç¯Ãå» ÇòÚ¯º ÇÂÕ é¶ ÁÅÇÖÁÅ, ÒïÅð ùÇäÁÅ ÔË ìÅÔð (Çòç¶ô) Çðôòå ìÔ¹å ؼà ÔË å¶ ñ¯Õ ÞÈá òÆ Ø¼à ì¯ñç¶ ÔéÍÓ ÇÂà Óå¶ Ø¹î³âÅ ÇÃ³Ø ì¯ÇñÁÅ, ÒïÅÔ, À°èðñ¶ ñ¯Õ ÇÂèð ò»× ð¼ì çÆ í×åÆ ç¶ éÅÀ°º Óå¶ Ãò¶ð¶MôÅî ÃêÆÕð òÆ éÔÄ òÜÅÀ°ºç¶ÍÓ êð ÇÂèð í×åÆ çÅ òÆ ÷¯ð ðÇÔ³çÅ ÔË å¶ ÞÈá å±ëÅé çÅ òÆÍ À°èð ñ¯Õ ÇÂÃÅÂÆ èðî ç¶ Ôé

êð ÁËåòÅð ù ÚðÚ æ¯ó·¶ ìÔ¹å¶ ÔÆ Ü»ç¶ Ôé êð ð½ñÅ ð¼êÅ å¶ ÇçÖÅòÅ Õ¯ÂÆ éÔÄÍ ªÜ Áîñ» ê¼Ö¯º À°Ô ñ¯Õ ÇÂèðñ¶ ñ¯Õ» 寺 ìÔ¹å ڿ׶ ÔéÍ À°æ¶ ÞÈá ì¯ñä òÅñÅ å¶ ÇðôòåÖ¯ð îû ÔÆ ñ¼íçÅ ÔË êð ÇÂèð Ã¼Ú ì¯ñä òÅñÅ å¶ ÇÂîÅéçÅð îû ñ¼íçÅ ÔËÍÓ ÇÂà Óå¶ òñË寺 ÁÅÇÂÁÅ ðÅî éÅðÅÇÂä ì¯ÇñÁÅ, ÒÕÂÆ æÅÂÄ å» À°Ô ñ¯Õ ê¹ðÅä¶ å¶ Çâ¼×ä òÅñ¶ ÚðÚ ì¿ç òÆ ÕðÆ Ü»ç¶ Ôé å¶ éò¶º ìäÅÀ°ä êÌåÆ òÆ Õ¯ÂÆ À°åôÅÔ éÔÄ ÔËÍ ÇÜà åð·» ÃÅⶠÇÂèð ñ¯Õ î³Ççð ×¹ðç¹ÁÅð¶ ìäÅÂÆ å°ð¶ Ü»ç¶ ÔéÍÓ ÇÂèð ðÇÔ ÇðÔÅ ÇÂÕ ç¯Ãå ì¯ÇñÁÅ, ÒÇÂà ÇÔÃÅì éÅñ å» ÇÂèðÇñÁ» ù À°èðÇñÁ» 寺 ÇüÖä çÆ ñ¯ó ÔËÍÓ ÇÂà Óå¶ ÃÅð¶ Çî¼åð» é¶ ÃÇÔîåÆ êÌ×àÅÂÆ å¶ ×¼ñ çÅ ÇòôÅ ìçñ Ç×ÁÅÍ MðÅÇÜ¿çðêÅñ ôðîÅ

ÇéòÅÇÂÁÅ å¶ ô°ÕðÅé¶ ÕðçÆ Øð êðå ÁÅÂÆ¢ Û¯àÆ çÆÁź ÃÅðÆÁź ÃÔ¶ñÆÁź ÁÅêä¶ Øð òÅÇñÁź éÅñ î¶ñ¶ ×ÂÆÁź Ãé¢ À°Ô Çêµêñ æµñ¶ ÇÂÕµñÆ ÔÆ ÇîµàÆ éÅñ îËñÆ Ô¯ÂÆ ò§Ù 鱧 ç¶Ö ðÔÆ ÃÆ ¢ ÇÕ§éź ÇÚð À°Ô Çêµêñ æµñ¶ ìËáÆ îź 鱧 À°âÆÕçÆ ðÔÆ ÇÕ À°Ãé¶ ÃðçÅðź Ø𯺠êËö ÇñÁÅÀ°ºä¶ é¶ ¢ À°ÃçÅ Çêú òÆ ÁµÜ ÇçÔÅóÆ éÅ Çîñä ÕðÕ¶ ÇÕå¶ éÔƺ ÃÆ Ç×ÁÅ¢ À°Ô ð§é Ô¯ÂÆ Çêµêñ ç¶ î°µã éÅñ ìËáÆ ðÔÆ¢ ÕÅëÆ ç¶ð ìÅÁç À°Ã çÆ îź Øð êÔ°§ÚÆ, ÁÚÅéÕ À°Ã çÆ òµÖÆ ÇòµÚ êÇÔñź çÆ åð·Åº ÔÆ êÆó ÇéÕñÆ å¶ îµÜ¶ Òå¶ Çâµ× êÂÆ ¢ À°Ã é¶ Û¯àÆ é±§ ÁòÅ÷ź îÅðÆÁź¢ ÁòÅ÷ź ðä Õ¶ À°Ô Çêµêñ æµÇñú À°á Õ¶ Øð 鱧 íµÜÆ¢ À°Ô Ã¯Ú ðÔÆ ÃÆ Õ¶ ôÅÇÂç îź é¶ î¶ð¶ ñÂÆ Ú±óÆÁź ÇñÁźçÆÁź Ô¯ä¢ À°Ã ç¶ Øð êÔ°§ÚÇçÁź ÔÆ îź é¶ À°Ã 鱧 ê§Üź çÅ é¯à ëóÅÀ°ºÇçÁź ÔÕÆî Õ¯ñ¯º ç¯ ê°óÆÁź ÇñÁÅÀ±ºä ñÂÆ ÇÕÔÅ ÇÜÔóÆÁź À°Ô êÇÔñź òÆ ÖźçÆ Ô°§çÆ ÃÆ¢ Û¯àÆ ç½ó ÇÕ ÔÕÆî Õ¯ñ¯º ê°óÆÁź ñË ÁÅÂÆ å¶ îź 鱧 ëóÅ Õ¶ êÅäÆ çÅ Ç×ñÅà ÇñÁÅ ÇçµåÅ¢ ôÅî êË Ú°µÕÆ ÃÆ À°Ã é¶ Ú°µñ·¶ ÇòµÚ Áµ× ìÅñÆ, ÃðçÅðź ç¶ Ø𯺠ÁÅÂÆÁź ð¯àÆÁź åµåÆÁź ÕÆåÆÁź¢ Øð ÇòµÚ ê¶ Õ°Þ ÁÅචçÆÁź ð¯àÆÁź êÕÅ Õ¶ À°Ã é¶ ÁÅêäÆÁź ç¯ Û¯àÆÁź íËäź 鱧 Ö°òÅñ ÇçåÆÁź Áå¶ À°Ôéź 鱧 ðÁÅ Õ¶ îź 鱧 ç±ÃðÆ ê°óÆ òÆ Ö°òÅñ ÇçµåÆ¢ ÁÅê òÆ ÇÂÕ Ã°µÕÆ ð¯àÆ ÖÅ Õ¶ À°Ô îź ç¶ éÅñ ÔÆ îź ç¶ ÇÃð ç°ÁÅñ¶ ÁÅêäÆ ìÅºÔ òñÆ â±§ØÆ ÇÜÔÆ î§ÜÆ Òå¶ Ã¯º ×ÂÆ¢ Õ°Þ ç¶ð ìÅÁç À°Ã çÆ ÁµÖ ñµ× ×ÂÆ ¢ À°Ã é¶ ÁÅêä¶ ÖÅÁì ÇòµÚ ç¶ÇÖÁÅ Õ¶ ÇòÃÅÖÆ ç¶ î¶ñ¶ ÇòµÚ À°Ã é¶ ÁÅêäÆÁź Õ±ÔäÆÁź åµÕ ð§×Mìð§×¶ öÜð¶ êŶ ԯ¶ é¶ ¢ À°Ã çÆÁź ÃÅðÆÁź ÃÔ¶ñÆÁź À°Ã ç¶ Õ¯ñMÕ¯ñ ã°µÕ Õ¶ ìËá ðÔÆÁź é¶ å¶ ÇÜò¶º À°Ô À°Ôéź 鱧 ÕÇÔ ðÔÆ Ô¯ò¶, ÒÒêð¶ ðÇÔ Ôµæ éÅ ñÅÂƺ, î¶ð¶ ×Üð¶ îËñ¶ Ô¯ ÜÅä׶¢ÒÒ À°Ôéź êñź ÇòµÚ ÜÅ䯺 À°Ô Ú±óÆÁź ÇòµÚ ÜóÆ Ô¯ò¶ ¢ ÁÚÅéÕ ÇÂÕ ÚÆÕ çÆ ÁòÅ÷ é¶ À°Ã çÆ ÁµÖ Ö¯ñ ÇçµåÆ¢ À°Ã é¶ ÇÂÕçî îź òµñ ç¶ÇÖÁÅ, îź îð Ú°µÕÆ ÃÆ ¢ À°Ã é¶ ÁÅêä¶ ê±ð¶ ܯð éÅñ ÁÅêäÆ ìÅºÔ ÁÅêäÆ îź ç¶ ÇÃð Զ᯺ ÇÖµÚ·Æ ¢ À°Ã çÆ ìÅºÔ ÇòµÚ ìÇÚÁÅ ÇÂÕ¯MÇÂÕ ×¯Ô¶ éÅñ îËñÅ Ô¯ÇÂÁÅ ×ÜðÅ òÆ à°µà Ú°µÕÅ ÃÆ ¢

Çî³éÆ ÕÔÅäÆÁ»

Ô

ù¼ÖäÅ

ñÕ¶ çÅ ÇòèÅÇÂÕ ÁÚÅéÕ ÇìîÅð Ô¯ Ç×ÁÅÍ îÅÇÔð âÅÕàð» 寺 ÇÂñÅÜ ÕðòÅÇÂÁÅ êð À°Ô áÆÕ ÔÆ éÔÄ ÃÆ Ô¯ ÇðÔÅÍ ÁÖÆð ÇòèÅÇÂÕ çÆ êåéÆ é¶ ÇÕö çÆ ÃñÅÔ Óå¶ ÇÂÕ èÅðÇîÕ ÃæÅé Óå¶ ÜÅ Õ¶ ê³Ü ý ì¯ðÆÁ» ÃÆî˺à ù¼Ö Õ¶ ÁÅêä¶ êåÆ çÆ ÇÃÔåïÅìÆ ñÂÆ ÁðçÅà ÕÆåÆÍ Ãì¼ìÄ ÇòèÅÇÂÕ çÈÃð¶ Ççé ÔÆ áÆÕ Ô¯ Ç×ÁÅÍ\ Ôøå¶ Õ° ìÅÁç ÇòèÅÇÂÕ çÆ êåéÆ é¶ îÅä éÅñ ç¼ÇÃÁÅ, ÒÜÆ î˺ ëñÅä¶ èÅðÇîÕ ÁÃæÅé Óå¶ å°ÔÅâÆ ÇÃÔåïÅìÆ ñÂÆ ê³Ü ý ì¯ðÆÁ» ÃÆî˺à ù¼ÇÖÁÅ ÃÆ å¶ î¶ðÆ ÁðçÅà êÈðÆ Ô¯ ×ÂÆ ÔË, ÇÜà ÃçÕÅ å°ÃÄ áÆÕ Ô¯ ׶ Ô¯ å¶ Ô¹ä Áû ÇÂÔ Ã¹¼ÖäÅ ñÅÔ¹äÆ Â¶...ÍÓ ÇòèÅÇÂÕ é¶ ÇÕÔÅ, ÒñË ÇÂÔ ÇÕÔóÆ ò¼âÆ ×¼ñ ÔËÍ À°Ã é¶ å°ð¿å Ç÷ñ·¶ ç¶ À°µÚMÁÇèÕÅðÆ ù À°Ã èÅðÇîÕ ÃæÅé Óå¶ Õ¼ñ· ÔÆ ê³Ü ý ì¯ðÆÁ» ÃÆî˺à í¶Üä çÅ êÌì¿è Õðé ñÂÆ ÕÇÔ Çç¼åÅÍ À°Ã ÁÇèÕÅðÆ é¶ å°ð¿å æÅÇäÁ» ç¶ ÁËÃ. ÁËÚ. ú. ù ÔçÅÇÂå ÕÆåÆ å¶ ÁËÃ. ÁËÚ. ú. Ô¹ä» é¶ Ãðê³Ú» ù ÇîñÆÁ» ×ð»à» ÓÚ¯º Çê³â» ÓÚ Ú¼ñç¶ ÇòÕÅÃ Õ¿î» ÓÚ¯º ê³ÜÅÔMê³ÜÅÔ ì¯ðÆÁ» ÃÆî˺à å°ð¿å í¶Üä ñÂÆ ÃÖå Ô¹Õî Çç¼å¶Í çÈÃð¶ Ççé ÔÆ ÇòèÅÇÂÕ å¶ À°Ã çÆ êåéÆ é¶ ÃÆî˺à çÆÁ» ê³Ü ý ì¯ðÆÁ» éÅñ ñ¼ç¶ àð¼Õ éÅñ À°Ã èÅðÇîÕ ÁÃæÅé Óå¶ êÔ¹¿Ú Õ¶ ù¼ÖäÅ êÈðÆ Õð Çç¼åÆ ÃÆÍ #Áåð ÇÃ³Ø åðÇüÕÅ Çê³â å¶ âÅÕ: åðÇüÕÅ, Ç÷ñ·Å Á³ÇîÌåÃðÍ


èîÕ

ùõé

12-Aug-2010, Thursday

éòÄ Ãò¶ð

î» ì¯ñÆ ê³ÜÅìÆ åË毺 ð¹¼Ã éÅ ÜÅò¶ éÄ

Ç÷¿ç×Æ ù ÖÈìÃÈðå ìäÅÀ°ä ñÂÆ ÇÂéÃÅé ÇÚåòçÅ å» Õ°Þ Ô¯ð ÔË êð Ô¯ Ô¯ð çÅ Ô¯ð Õ°Þ ÔÆ Ü»çÅ ÔËÍ Ç÷¿ç×Æ ç¶ ÁËö ìöð¶ ÇòÚ Ôð ÇÂéÃÅé ๼àä ç¶ ÇÕéÅð¶ Öó·Å ÔËÍ ÃÅâÆÁ» ÇÂÛÅò», ÃÅâÆÁ» ÇåzôéÅò» ÃÅù Ç÷¿ç×Æ éÅñ ÜÈÞä ñÂÆ Ôð Ã ê̶ðçÆÁ» ÔÆ ðÇÔ³çÆÁ» ÔéÍ Ü îÇÔ³×ÅÂÆ ç¶ ç½ð ÇòÚ Çêà ÇðÔÅ ÇÂéÃÅé Ç÷¿ç×Æ ç¶ ÖÈìÃÈðå êñ» ìÅð¶ ïÚä 寺 ìÔ¹å çÈð ÔËÍ ÁÅî ÕÔÅòå ÔË ÇÕ Òê¶à éÅ êÂÆÁ» ð¯àÆÁ» Ãí¶ ×¼ñ» Ö¯àÆÁ»ÓÍ ð¯àÆ ç¶ Ü¹×Åó ñÂÆ ñ¼Ç×ÁÅ îé°¼Ö Ç÷¿ç×Æ ç¶ Ã¹éÇÔðÆ êñ» çÆ, ÁÅêÃÆ Çîñòðåé çÆ åñÅô Çռ毺 Õð¶×ÅÍ êñ ç¯ êñ ÁÅêä¶ ì¼ÇÚÁ» éÅñ ìËá Õ¶ Ç÷¿ç×Æ ç¶ êñ» ù ÇÕ¿Þ Ã»ÞÅ Õð¶×Å ÜçÇÕ À°Ã çÆÁ» ñ¯ó» À°Ã çÅ Çê¼ÛÅ ÔÆ éÔÄ Û¼âä ÇòÚ ÁÅÀ°ºçÆÁ», ÇÜé·» éÅñ À°Ã çÆ ÁÇÜÔÆ Ã»Þ êË ×ÂÆ ÔË ÇÕ À°Ã ò»× Ôð ÇÕö çÆ Ç÷¿ç×Æ ÇÂ³Ü ÔÆ À°ñÞÆ êÂÆ ÔËÍ çÅðôÇéÕ Ç÷¿ç×Æ ù ÇÜÀÈä ñÂÆ ÇÂÕ Ü¼ç¯BÜÇÔç çÅ é»Á ç¼Ãç¶ ÔéÍ Á¼Ü Ôð êÅö ܼç¯BÜÇÔç ÔÆ å» Ú¼ñ ðÔÆ ÔËÍ À°áÇçÁ»BìËáÇçÁ», ýºÇçÁ» Ü» Ô¼ÃÇçÁ» Ç÷¿ç×Æ ÇÂÕ Ü¼ç¯BÜÇÔç ÔÆ ìä Õ¶ ðÇÔ ×ÂÆ ÔËÍ ×ðÆì ù ç¯ òÕå çÆ ð¯àÆ çŠܹ×Åó Õðé ñÂÆ ÕðéÆ êË ðÔÆ ÔË ÃÖå ܼç¯BÜÇÔç, ÁÅî ÁÅçîÆ ù ç¹éÆÁÅçÅðÆ ÇòÚ ÁÅêäÅ òÜÈç ç¼Ãä ñÂÆ, ÁÅêä¶ Ç¼÷åîÅä ù ìäÅÂÆ ð¼Öä ñÂÆ, ÞÈáBëð¶ì çÅ ÃÔÅðÅ ñË Õ¶

Á¼

Open

êËÃÅ ÇÂÕ¼áÅ Õðé ñÂÆ òÆ ÕðéÆ êË ðÔÆ ÔË Ü¼ç¯BÜÇÔçÍ ÇÂö ܼç¯BÜÇÔç ÇòÚ À°ñÇÞÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ îé°¼Ö Ç÷¿ç×Æ êÈðÆ Õð ÃÕçÅ ÔËÍ Ã¹¼ÖBô»åÆ ç¶ ñÂÆ íàÕ ÇðÔÅ îé°¼Ö ÁÖÆð Ç÷¿ç×Æ ÇÜÀ±ä çÆ ñÅñÃÅ îé ÇòÚ òÃÅÂÆ ÇÂö å𷻠ܼç¯BÜÇÔç ÕðÕ¶ Ç÷¿ç×Æ éÅñ ç¯BÚÅð Ô¹¿çÅ ðÇÔ³çÅ ÔËÍ êð À°Ô ÃÕ±é çÆ åñÅô ÇòÚ í¼ÜB é¼á ç¶ ×¶ó ÇòÚ ÇêÁÅ ÁÅêäÅ Ãí Õ°Þ ÔÆ ×¹ÁÅ ìËáçÅ ÔË å¶ ×¹ÁÅ ÇðÔÅ ÔËÍ Ç÷¿ç×Æ ù ÖÈìÃÈðå ìäÅÀ°ä ñÂÆ ÇÂéÃÅé ÇÚåòçÅ å» Õ°Þ Ô¯ð ÔË êð Ô¯ Ô¯ð çÅ Ô¯ð Õ°Þ ÔÆ Ü»çÅ ÔËÍ Ç÷¿ç×Æ ç¶ ÁËö ìöð¶ ÇòÚ Ôð ÇÂéÃÅé ๼àä ç¶ ÇÕéÅð¶ Öó·Å ÔËÍ ÃÅâÆÁ» ÇÂÛÅò», ÃÅâÆÁ» ÇåzôéÅò» ÃÅù Ç÷¿ç×Æ éÅñ ÜÈÞä ñÂÆ Ôð Ã ê̶ðçÆÁ» ÔÆ ðÇÔ³çÆÁ» ÔéÍ ÃÅⶠԼæBò¼Ã òÆ å» Õ°Þ éÔÄ ÔË Ü¯ ÇÂà Ç÷¿ç×Æ ù ÁÅêä¶ ÇÖÁÅñ» çÆ ÖÈìÃÈðåÆ éÅñ ÜÆÁ ÃÕÆÂ¶Í ÇÂà Ãí ÇòÚ À°Ã êÌîÅåîÅ çÆ ð÷Å òÆ å» ÁÅÀ°ºçÆ ÔË ÇÜà ù íÅäÅ î³é Õ¶ ÃÅù ÇÜÀ±ä çÆ ÕñÅ ÁÅÀ°äÆ òÆ ÷ðÈðÆ ÔËÍ Ç÷¿ç×Æ ÇòÚ Ãí ù Ãí Õ°Þ å» éÔÄ Çîñ Ü»çÅÍ Çëð ÇÕÀ°º ÇÕö òÆ ×¼ñ çÅ ÁÅêäÆÁ» ÇÂÛÅò» Áé°ÃÅð êÈðÅ éÅ Ô¯ä

Óå¶ ÁÃÄ êÌîÅåîÅ éÅñ Ç×ñÅ Õð ìËáç¶ Ô» å¶ Çëð ã¶ðÆBãÅÔ Õ¶ ìËá Ü»ç¶ Ô»Í ñ¯ó ÔË ÁÅêä¶ Á³çð À°åôÅÔ íðêÈð Ü÷ì¶ çÅ Ô¿íñÅ îÅðé çÆÍ ÁÅêä¶ Á³çð ܯô, Ü÷ìÅ ñË Õ¶ éò¶º ê˺â¶, éòÆÁ» ðÅÔ», éòÆÁ» î³Ç÷ñ» åñÅôä çÆÍ À°Ã êÌîÅåîÅ ò¼ñ¯º Çç¼åÆ ÇêÁÅð çÆ ÁæÅÔ ÃÆîÅ éÅñ éøðå» ç¶ ç½ð ù ÇîàÅÀ°ä çÆÍ Ôð ÇÕö î÷¬î ñÂÆ, ÁÅêä¶ Ô¼Õ» ù êÌÅêå Õðé ñÂÆ ÜÈÞç¶ ðÇÔä çÆÍ À°Ã êÌîÅåîÅ ò¼ñ¯º Çç¼åÆ ÇÂà Áéî¯ñ Ç÷¿ç×Æ ù ×ÇÔðÅÂÆ å¼Õ Ã¯Ú Õ¶ ÇÂà ÜÆòé îé¯ðæ ù ÃÅù ÃîÞäÅ ÔÆ Ô¯ò¶×ÅÍ Ôð ÇÕö éÅñ ÇêÁÅð çÆÁ» å¿ç» ù ܯóç¶ Ô¯Â¶, ÇÂà Çîñ¶ îé°¼ÖÅ Üéî ù ÇÂéÃÅéÆ Õçð»BÕÆîå» çÆ Ã»Þ ìäÅÂÆ ð¼Öä ñÂÆ ÇêÁÅð ç¶ èÅ׶ ÇòÚ ÃÅù êð¯äÅ ÔÆ Ô¯ò¶×Å ÇÜà éÅñ ÃÅⶠìÅÁç Ü» ÃÅⶠԹ¿ÇçÁ» ÇÜÔóÆ òÆ éòÄ Ãò¶ð ÁÅò¶, Ôð Õ¯ÂÆ À°Ã Ãò¶ð çÅ Ö¹ôÆÁ» íðêÈð ÁÅé§ç îÅä ÃÕ¶Í 6ðÇò¿çð ÇÃ³Ø (ÃÈçé)

Days a Week

Visit Us for all your Health Care Needs. More than a Drug store. We Speak Have a Question? Please Call us at

718-847-9850

for a free Pharmacists Consultation (or) come in for a friendly talk by our knowledgeable staff.

We Accept

Your Language

Medicare Medicaid 1199 and most other major Insurance Plans workmen compensation Presciptions Fillied

ATM, Western Union Plus Film Developing, Fax and Copy Most Proscriptions Filled in 10-15 Minutes

All Major Credit Cards Accepted

TIMING

Monday-Friday Saturday Sunday

21

09.00 am to 8.00 pm 09.00 am to 6.00 pm 11.00 am to 3.00 pm

119 Jamaica Avenue (at Lefferts Blvd), Richmond Hill NY-114

Tel : 718-847-9850 Fax : 718-847-9851 HOMOPATHIC, HALAL & MASON VITAMINS AVAILABLE

î» ì¯ñÆ ê³ÜÅìÆ Óå¶ åñòÅð ÚñÅÀ°ºçÆ Â¶ Õ°óƶ, î³âÆ Ã¼ÇíÁÅÚÅð ç¶ Ã¿× ðøåÅð ÇîñÅÀ°ºçƶ Õ°óƶ, ÃîÞ éÄ ÁÅÀ°ºçÆ Õ¯ÂÆ åËù Ô¹ä ÇÕ¿Þ ÃîÞÅò¶ éÄ î» ì¯ñÆ ê³ÜÅìÆ åË毺 ð¹¼Ã éÅ ÜÅò¶ éÄ ÒÔ¶á»Ó ù ÕÔ¶º ÒéÆÚ¶Ó, ÒêðÓ ù ÒìàÓ å±¿ ÕÇÔ³çÆ Â¶º ÒýðÆ, æ˺ÕÃ, ú. Õ¶., ÃÆ. ï±.Ó ÇòÚ ÔÆ ðÇÔ³çÆ Â¶º ÒÁÅì òÆ ÁÃñÆÓ å¶ Ò⽺à òðÆÓ Õ¯ÂÆ ÇÕò¶º êÚÅò¶ éÄ î» ì¯ñÆ ê³ÜÅìÆ åË毺................. Ú¹¿éÆ ò»×È ÒäÅäÅÓ òÆ å˺ îé¯ ÇòÃÅð Çç¼åÅ ñ¼ñ¶ ç¶ êËð Çì³çÆ ù å˺ Ü¿îÇçÁ» îÅð Çç¼åÅ, ÒÔ¹é, ÕÅñÅ, êÆñÅ, ÖÅéÅ çÅéÅÓ åËù íÅò¶ éÄ î» ì¯ñÆ ê³ÜÅìÆ åË毺................... Á¼ÃÆ é½º À°äÅéò¶º å¶ð¶ 򦌦 ðÇÔ³çÅ éÅ Ò¶àÆ éÅÂÆéÓ ðÕÅé¶ åËù Õ°Þ òÆ ÕÇÔ³çÅ éÅ ÒÃ˵ñÓ å¶ð¶ çÆ ÒÇð³×Ó, ÒìÅÂÆÕÓ Óå¶ Õ½ä òÜÅò¶ éÆ î» ì¯ñÆ ê³ÜÅìÆ åË毺.................. î» ÜÆå¯, ÿ¹çðÆ, îÅÂÆ íÅׯ, éÅéÕÆ ÜÅÂƶ éÆ ìÅÇìÁ» òÅñÅ À±óÅ åËù ÇÕò¶º êó·ÅÂƶ éÆ Ã¯Ú å¶ðÆ å¯º ô¯ô¶ìÅ÷Æ ÇÕò¶º Õ¯ÂÆ ñÅÔò¶ éÆ î» ì¯ñÆ ê³ÜÅìÆ åË毺................ ÕÆ Ô¹¿ç¶ é¶ ìÅ× å¶ Ô¹¿çÆ ÕÆ ë¹ñÕÅðÆ Â¶ å¶ðÆ îå å» ÜÆé»Bà½ê» é¶ ÔÆ îÅðÆ Â¶ ÇÕ¼ñÆ à¿×¶ ÃÈà ç¶ Ô½ñ¶ êË ×¶ çÅÁò¶ éÆ î» ì¯ñÆ ê³ÜÅìÆ åË毺............... Çî¼áÆ ìóÆ ê³ÜÅìÆ, Çî¼áó¶ ì¯ñ ê³ÜÅìÆ ç¶, Õç¶ Ççñ çÆÁ» ùä Õ¶ ò¶ÖÄ Ô¯ Õ¶ Õ¯ñ ê³ÜÅìÆ ç¶ ÒÔŶ î˺ îðÜ»Ó, ÒÃÔ¹¿ å¶ðÆÓ ÃÆé¶ á§ã êÅò¶ éÆ î» ì¯ñÆ ê³ÜÅìÆ åË毺............... ì¯ñÆÁ» Ü¿îBÜ¿î Çü֯ î» êð î鯺 í¹ñÅò¯ éÅ, î» ì¯ñÆ ç¶ ôìç» ù ÇÂ³Ü îÅð î¹ÕÅò¯ éÅ î³é ÜÅ åËù ÒìñÇò¿çðÓ Á¼Ü ÁÅê îéÅò¶ éÆ î» ì¯ñÆ ê³ÜÅìÆ åË毺 ð¹Ã éÅ ÜÅò¶ éÆÍ –âÅ: ìñÇò¿çð ÇÃ³Ø ÕÅñÆÁÅ


22

èîÕ

Ö¶â å¶ ÇÖâÅðÆ

12-Aug-2010, Thursday

ÕÆòÆ çÔÅó¶, íÅðåÆ ô¶ð ԯ¶ ã¶ð ÇéÀÈ÷Æñ˺â é¶ íÅðå ù B@@ ç½ó» éÅñ ÔðÅÇÂÁÅ

ç»ì¹ñÅ, A@ Á×Ãå (¶ܳÃÆÁ»)QÇÂæ¶ Ö¶âÆ ÜÅ ðÔÆ ÇåÕ¯äÆ ñóÆ ç¶ êÇÔñ¶ îËÚ ÇòÚ ÇéÀÈ÷Æñ˺â é¶ íÅðå ù B@@ ç½ó» ì¹ðÆ åð·» ÔðÅ Çç¾åÅÍ ÇéðèÅÇðå E@ úòð» 寺 êÇÔñ» ÔÆ ÇéÀÈ÷ñ˺â ù ã¶ð Õðé òÅñÆ àÆî dzâÆÁÅ ù ÇéÀÈ÷Æñ˺â é¶ ÕðÅðÅ ÜòÅì Çç³ÇçÁ» îÇÔ÷ HH ç½ó» Óå¶ ã¶ð Õð Çç¾åÅÍ BHI ç½ó» ç¶ Ú¹é½åÆêÈðé àÆÚ¶ çÅ Çê¾ÛÅ Õðé À¹åðÆ àÆî dzâÆÁÅ BI.C úòð» ÇòÚ ÔÆ ÇÃîà ×ÂÆÍ íÅðåÆ ì¾ñ¶ìÅ÷ ÇéÀÈ÷Æñ˺â ç¶ ×¶ºçìÅ÷» Á¾×¶ êÅäÆ î³×ç¶ ÇçÃ¶Í ÇéÀÈ÷Æñ˺â ò¾ñ¯º ÃàÅÂÆðÃ é¶ HI Áå¶ ÕêåÅé à¶ñð é¶ â»ìÈñÅ ÇòÚ êÔñ¶ ÇÂÕÇçéÆ îËÚ ç½ðÅä íÅðåÆ ÕêåÅé îÇÔ¿çð ÇÃ¿Ø è½éÆ ù ðéÁÅÀ¹à Õðä çÆ Õ½Çôô ÕðçÅ ÇéÀÈ÷Æñ˺â çÅ â¶Çðñ àëÆÍ (Öì¶) IE ç½ó» çÅ ï¯×çÅé Çç¾åÅÍ ÁÅêéÆ IE ç½ó» çÆ êÅðÆ ç¶ ç½ðÅé ÇÂÕ ôÅà Ö¶ñç¶ ð½Ã à¶ñðÍ

ÂàñÆ ÓÚ çÈÜÅ Õì¼âÆ Õ¼ê ôÅéçÅð Ô¯ ÇéìÇóÁÅ

ÇòÚ˺ÃÅ (ÇÂàñÆ) : ô¶ð¶ Ãê¯ðàà ռñì êÇÃÁÅé¯ òñ¯º çÈÜÅ Õì¼âÆ Õ¼ê ìó¶ ÔÆ ôÅéçÅð åðÆÕ¶ éÅñ ñÅñÆ øËâð¶ôé çÆ ðÇÔé°îÅÂÆ Ô¶á ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà ÇòÚ Õì¼âÆ î¹ÕÅìÇñÁ» 寺 ÇÂñÅòÅ ì¼ÇÚÁ» çÆÁ» ç½ó» òÆ ÕðòÅÂÆÁ» ×ÂÆÁ», çðôÕ» ç¶ íÅðÆ Ç¼Õá Áå¶ ÃîÈÔ êz³ìèÕ» ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ ÇÂÔ àÈðéÅî˺à ïÅç×ÅðÆ Ô¯ ÇéìÇóÁÅÍ àÈðéÅî˺à ÇòÚ ÃÅðÆÁ» Õì¼âÆ àÆî» é¶ ÇÔ¼ÃÅ ÇñÁÅ, ì¼ìÈ Üñ§èðÆÁÅ Áå¶ ÜÆ.ÁËà Õñ¶ð é¶ ÁêäÆ Õ°î˺àðÆ éÅñ é÷ÅðÅ ì³éÆ ðÇÖÁÅ Áå¶ Õ°î˺àðÆ ç¶ ÇçñQ ÇÖ¼Úò¶º Á³çÅ÷ ÇòÚ îËÚ çÅ Áé§ç Ô¯ð òè¶ðÅ Ô¯ Ü»çÅ ÃÆÍ è³éQè³é ìÅìÅ ì¹¼ãÅ ÜÆ Ãê¯ðàà Á˺â ÕñÚðñ Õ¼ñì ÇêÁÅéÅׯ ùÜÅðÅ é¶ çÈÜÅ ÃæÅé Áå¶ ôÔÆç ìÅìÅ çÆê ÇÃ³Ø Õ¼ñì ìËð×î¯ çÆ àÆî é¶ êÇÔñÅ ÃæÅé ÔÅÃñ ÕÆåÅÍ çðôÕ» çÅ íÅðÆ Ç¼Õá å¶ À°åôÅÔ ÇÖâÅðÆÁ» Áå¶ êzì³èÕ» ù Ô¯ð À°åôÅÔå ÕðçÅ ÇðÔÅ, Ççñ ÇÖ¼Úò» ê³ÜÅì òð×Å îÅÔ½ñ ÕÅìñ¶åÅðÆø ÃÆÍ Ãî¯Ã¶, Üñ¶ìÆÁ» çÆ ÃàÅñ Óå¶ òÅðÆ éÔƺ ÃÆ ÁÅ ðÔÆ, ÚÅÔ êÅäÆ çÅ ÖÅà êzì³è ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ ÁÖÆð êzì³èÕ» çñÜÆå ÇÃ³Ø ç¼ñÆ, ܯ×Å ÇóØ, çñÜÆå ÇÃ³Ø Ö¼Ö, ÁîðÜÆå ÇÃ³Ø ÕÅñÅ Ãðê³Ú, ÜÇå³çð å¶ÜÆ, Ôðé¶Õ ÇÃ³Ø é¶ÕÅ, ÁîðÜÆå ÇÃ³Ø Ç×ÁÅéÆ, ÃåÇò³çð ÇÃ³Ø ìÅÜòÅ ÁÅÇç é¶ ÃîÈÔ çðôÕ» Áå¶ ×°ðçòÅðÅ Õî¶àÆ çÅ è³éòÅç ÕÆåÅÍ

ñÅðÅ çÆÁź é÷ðź ÁÅÂÆêÆÁËñ5D Óå¶

ñ§çé : ç°éÆÁÅ ç¶ ÇìÔåðÆé ìµñ¶ìÅ÷ź ÇòµÚ¯º ÇÂµÕ ðÔ¶ òËÃàǧâÆ÷ ç¶ ÃÅìÕÅ ÕêåÅé ìzÅÀ°é ñÅðÅ Ô°ä çÇéÁÅà گº ìÅÔð ÁÅÀ°äÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ôé Áå¶ À°é·Åº çÆÁź é÷ðź ǧâÆÁé êzÆîÆÁð ñÆ× (ÁÅÂÆêÆÁËñ) ç¶ Á×ñ¶ ÃÅñ Ô¯ä òÅñ¶ Ú½æ¶ Ã§ÃÕðä À°µå¶ ÇàÕ ×ÂÆÁź Ôé¢ DA ÃÅñÅ ñÅðŠǵ毺 ç¶ ÇÂÇåÔÅÇÃÕ ñÅâðà îËçÅé ÇòµÚ ÁËåòÅð 鱧 êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÇÖñÅë îËÇðñì¯ðé ÇÕzÕà Õñµì (ÁËîÃÆÃÆ) çÆ àÆî òµñ¯º àò§àÆQB@ îËÚ Ö¶âä ÜÅ ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂÔ À°Ôéź çÅ ìÅ×Æ Ç§âÆÁé ÇÕzÕà ñÆ× (ÁÅÂÆÃÆÁËñ) ÇòµÚ Ö¶âä 寺 ìÅÁç êÇÔñÅ î°ÕÅìñ¶ òÅñÅ îËÚ Ô¯ò¶×Å¢ ÔÅñźÇÕ ÇÂà ֶåð ç¶ ô°ð± ÇòµÚ ñÅðÅ çÆ Ãð¶ éÅñ À°ÃçÆ àò§àÆQB@ ÇòµÚ Ö¶âä ñÂÆ ×µñ Úµñ ðÔÆ ÃÆ êð À°é·Åº ÇòÚÕÅð ÃîÞ½åÅ éÔƺ Ô¯ ÃÇÕÁÅ¢

ÃÅÇÂéÅ ù Çîñ¶×Å Ö¶â ðåé ÁËòÅðâ

éòƺ Çç¼ñÆ : Õ½î»åðÆ ê¼èð Óå¶ ìËâÇî³àé ÇòÚ éÅîäÅ Ö¼àä òÅñÆ ÃÅÇÂéÅ é¶ÔòÅñ ù ç¶ô ç¶ ÃðìÀ°µÚ Ö¶â ÃéîÅé ðÅÜÆò ×»èÆ Ö¶â ðåé éÅñ ÃéîÅéå ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ êÆ.àÆ. À±ôÅ çÆ êÌèÅé×Æ Ô¶á Õ½îÆ Ö¶â ÁËòÅðâ» çÆ Ú¯ä Õî¶àÆ çÆ îÆÇà³× ÇòÚ ÇÂÔ øËÃñÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÔÅÕÆ ÇÖâÅðÆ Ã¿çÆê ÇóØ, îÇÔñÅ Ç´Õà àÆî çÆ ÕêåÅé ÞÈñä ׯÃòÅîÆ Áå¶ î¹¼Õ¶ìÅ÷ Ççé¶ô Õ°îÅð ù Áðܹé ÁËòÅðâ éÅñ ÃéîÅéå ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ îÇÔñÅ ÔÅÕÆ ÇÖâÅðä ÜÃÜÆå Õ½ð òÆ Áðܹé ÁËòÅðâ ÔÅÃñ Õðé òÅÇñÁ» çÆ ÃÈÚÆ ÇòÚ ôÅîñ ÔËÍ ÃÈåð» é¶ çÇÃÁÅ ÇÕ Áðܹé ÁËòÅðâ ÔÅÃñ Õðé òÅñ¶ AE ÇÖâÅðÆÁ» çÆ ÃÈÚÆ ÇòÚ D@@ îÆàð ÁÇóÕÅ ç½ó ÇòÚ Õ½îÆ ÇðÕÅðâ ìéÅÀ°ä òÅñ¶ ܽôø ÁìðÅÔî Áå¶ ÇâÃÕà ù¼àä òÅñ¶ Ç´ôéÅ êÈéÆÁÅ çÅ é» òÆ ôÅîñ ÔËÍ ìËâÇî³àé çÆ Ö¶â ÇòÚ ç¹éÆÁ» çÆ é§ìð ç¯ ÇÖâÅðé ÃÅÇÂéÅ é¶ÔòÅñ é¶ îÅðÚ ÇòÚ ÁÅñ dz×ñ˺â ùêð ÃÆðÆ÷ ç¶ ÃËîÆøÅÂÆéñ ÇòÚ ê¹¼Üä 寺 ìÅÁç ÜÈé ÇòÚ ñ×ÅåÅð Çå¿é ùêð ÃÆðÆ÷ ÇÖåÅì Çܼå¶Í Ö¶â ðåé ÁËòÅðâ Çîñä Óå¶ ÃÅÇÂéÅ ìÔ¹å õ¹ô ÔËÍ À°Ã é¶ ÇÕÔÅ, ÒÒîËù ÇòôòÅà éÔƺ Ô¯ ÇðÔÅÍ ÇÂ³Þ ñ×çÅ ÔË ÇÜò¶º ùêéÅ Ã¼Ú Ô¯ Ç×ÁÅ Ô¯ò¶Í

êÅÇÕÃåÅé ÇÕzÕà ì¯ðâ Áå¶ Ú¯äÕÅðź 鱧 çîé ñÅÔ½ð. ֶ⟠ìÅð¶ ÃËé¶à Ãà˺Çâ§× Õî¶àÆ é¶ êÅÇÕÃåÅé ÇÕzÕà Õ§àð¯ñ ì¯ðâ Áå¶ àËÃà îËÚ Ö¶âä ñÂÆ Ç§×ñ˺â ÜÅ ðÔÆ àÆî çÆ Ú¯ä Õðé òÅñ¶ Õ½îÆ Ú¯äÕÅðź 鱧 çîé ÜÅðÆ ÕÆå¶ Ôé¢ ÃåÅðź î˺ìðÆ Ú°äÆ ×ÂÆ ÇÂà àÆî çÆ ÃÅìÕÅ Áå¶ î½Ü±çÅ ÇÖâÅðÆÁź òµñ¯º Ãõå ÁÅñ¯ÚéÅ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË Áå¶ éÅñ ÔÆ Ú¯ä Õî¶àÆ ç¶ Õ°Þ î˺ìðź é¶ òÆ À°é·Åº éÅñ ÃñÅÔ îôòðÅ éÅ ÕÆå¶ ÜÅä é¶ òÆ ÁÅêäÆ éÅðÅ÷×Æ ÜÅÔð ÕÆåÆ ÔË¢ ÇÂà îÔÆé¶ ÃzÆñ§ÕÅ ÓÚ Â¶ôÆÁÅ Õµê ç½ðÅé ÇÂà àÆî çÅ ÁËñÅé ÇÃðø î°µÖ Ú¯äÕÅð î¯Ô¯ÇÃé ÖÅé çÆ ÔÅ÷ðÆ ÒÚ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ Ü篺 ÇÕ ç±Ãð¶ Ú¯äÕÅð òåé êðå Ú°µÕ¶ Ãé¢

ÃzÆñ§ÕÅ ç¶ ÇÕzÕàðź Óå¶ êÅì§çÆ Õ¯ñ§ì¯. ÃzÆñ§ÕÅ é¶ ÁÅêä¶ ÇÕzÕà ÇÖâÅðÆÁź À°å¶ Çòç¶ôÆ ñÆ× î°ÕÅìÇñÁź ÇòÚ Ö¶âä Òå¶ ÁÅð÷Æ ð¯Õ ñ×Å ÇçµåÆ ÔË åź ÇÕ Á×ñ¶ ÃÅñ Ô¯ä òÅñ¶ çÃÅð Õµê ñÂÆ ÇìÔåð àÆî ÇåÁÅð ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕ¶¢ ÃzÆñ§ÕÅ ÇÕzÕà ç¶ îÆâÆÁÅ îËé¶Üð ìzÅÇÂé æÅîÃ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ GF ÇÖâÅðÆÁź Òå¶ êÅì§çÆ ñÅ×± Ô¯ò¶×Æ Áå¶ ÇÂé·Åº 鱧 ÇÂà Õ˺ê ÇòÚ í¶ÇÜÁÅ Ç×ÁÅ ÇÜæ¶ Õ½îÆ Ú¯äÕÅð ÇÂé·Åº çÆ ÇéðÖQêðÖ Õðé׶¢ æÅîÃ é¶ ÇÕÔÅ, ÒÒÃÅð¶ Õ§àËðÕà òÅñ¶ ÇÖâÅðÆÁź 鱧 ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÇÕö òÆ Çòç¶ôÆ ñÆ× ÇòÚ ÇÔµÃÅ éÅ ñËä¢ ÃÅìÕÅ ÕêåÅé Ãéå ÜËñðÆÁÅ Áå¶ ×¶ºçìÅ÷ ÚÇî§âÅ òÅà ÇÂà ò¶ñ¶ ǧ×Çñô ÕÅÀ±ºàÆ òÅðÃËÃàðôÅÇÂð Áå¶ éÅðæ˺êàéôÅÇÂð ñÂÆ Ö¶â ðÔ¶ Ôé Áå¶ À°é·Åº ç¶ Û¶åÆ ÔÆ òåé î°óé çÆ ÁÅà ÔË¢ ëðòðÆ å¯º ô°ð± Ô¯ä òÅñ¶ Á×ñ¶ Çòôò Õµê ñÂÆ ÃzÆñ§ÕÅ, íÅðå Áå¶ ì§×ñÅç¶ô ç¶ éÅñ ÃÇÔ î¶÷ìÅé ÔË¢ ÃzÆñ§ÕÅ é¶ AIIF çŠçÃÅð Õµê ÇܵÇåÁÅ ÃÆ¢

Ü篺 Çíó¶ ÕÇêñ ç¶ò Áå¶ Ã¹éÆñ ×ÅòÃÕð éòƺ ÇçµñÆ. ܶÕð ç¶ÇÖÁÅ ÜÅò¶ åź ÁµÜ ÇÕzÕàð Õð¯óź ÓÚ Ö¶âç¶ Ôé, êð§å± ÇÂµÕ Ãîź ÁÇÜÔÅ òÆ ÃÆ, Ü篺 Õ°µÞ Ô÷Åð ð°µê¶ çÆ ê°ðÃÕÅð ðÅôÆ ñÂÆ íÅðåÆ ÇÕzÕà ç¶ ç¯ Ãí 寺 êzî°µÖ Ã°éÆñ ×ÅòÃÕð Áå¶ ÕÇêñ ç¶ò Çíó ׶ Ãé¢ ×ÅòÃÕð Áå¶ ÕÇêñ ÇòµÚ ÇÂà àÕðÅÁ é¶ ÇÂµÕ òÅð åź íÅðåÆ ÇÕzÕà ÓÚ í°ÚÅñ ÇñÁÅ ÇçµåÅ ÃÆ¢ÇÂÔ îÅîñÅ éò§ìð AIHD çÅ ÔË, åç òÅðÅéÃÆ ÓÚ Ô¯Â¶ Çç×ñ ÇòÕ¶à à±ðéÅî˺à ç½ðÅé ê°ðÃÕÅð ðÅôÆ é±§ ñË Õ¶ ×ÅòÃÕð Áå¶ ÕÇêñ ÒÚ ÇÂà Õçð áäÆ ÇÕ À°Ã çÅ

Á§÷Åî ÕÇêñ 鱧 â¶Çòâ ×Åòð çÆ Ç§×ñ˺â àÆî ÇÖñÅø åÆÃð¶ àËÃà 寺 ìÅÔð Ô¯ Õ¶ í°×åéÅ ÇêÁÅ¢ êzÇõè Ö¶â êµåðÕÅð êçîêåÆ ôðîź é¶ ÁÅêäÆ ÇÕåÅì ÒÖ¶â êµåðÕÅðåÅÒ ÒÚ ÇÂà ØàéÅ çÅ À°ñ¶Ö ÕÆåÅ ÔË¢ êçîêåÆ é¶ ÇÂà ØàéÅ çÅ À°ñ¶Ö Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇñÇÖÁÅ ÔË ÇÕ ×ÅòÃÕð é¶ ÇÂà à±ðéÅî˺à ñÂÆ AF Áå¶ AG éò§ìð çÆÁź åÅðÆÖź åËÁ Õð ðµÖÆÁź Ãé¢×ÅòÃÕð é¶ çñÆê ò¶º×ÃðÕð,ÕÇêñ ç¶ò,ççÆê êÅÇàñ, î¯ÇÔ§çð ÁîðéÅæ,ðòÆ ôÅÃåðÆ,îçé ñÅñ,Ú¶åé Ú½ÔÅä

Áå¶ ïôêÅñ ôðîź Ãî¶å çà éÅî Ûźà ðµÖ¶ Ãé Áå¶ ÃÅÇðÁź çÆ ðÅôÆ òÆ À°é·Å é¶ åËÁ Õð ðµÖÆ ÃÆ¢ÇÂÃ

ÇÕzÕà ç¶ ìçñ¶ Ççé ÇòµÚ Ãí 寺 Ç÷ÁÅçÅ çà Ô÷Åð ð°µê¶ ×ÅòÃÕð 鱧 Çîñä¶ Ãé Áå¶ À°Ã ç¶ ìÅÁç õå Ô÷Åð ð°µê¶ çÆ ç±ÃðÆ Ãí 寺 òµâÆ èéðÅôÆ ÕÇêñ 鱧 ÇîñäÆ ÃÆ¢À°é·Æ Ççé·Æ ÇÂµÕ òéⶠֶâä ñÂÆ ÇÖâÅðÆÁź 鱧 Õ¶òñ AE@@ ð°µê¶ ÇîÇñÁÅ Õðç¶ Ãé¢ êçîêåÆ é¶ ÇñÇÖÁÅ ÔË ÇÕ à±ðéÅî˺à ñÂÆ Ãí Õ°µÞ ÇéðèÅðå

Ô¯ Ú°µÇÕÁÅ ÃÆ Áå¶ ÕÇêñ é¶ òÆ òÅðÅéÃÆ ÁÅÀ°ä çÆ ÁÅÇ×ÁÅ ç¶ ÇçµåÆ ÔË¢ÕÇêñ 鱧 Ü篺 ÇÂÔ çµÇÃÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ À°é·Å 鱧 ç¯ Ççé Ö¶âä ç¶ Â¶ò÷ ÒÚ Ãµå Ô÷Åð ð°µê¶ Çîñä׶ åź ÕÇêñ ÇìÃåð ÒÚ ÔÆ À°µÛñ 궢À°é·Å é¶ ÔËðÅéÆ éÅñ ê°µÇÛÁÅ ÒÇÂ÷ ÇÂàÒ¢ÇéðèÅðå åÅðÆÖ åµÕ ÃÅð¶ ÇÖâÅðÆ òÅðÅéÃÆ êÔ°§Ú Ú°µÕ¶ Ãé¢ ñ¶ÖÕ é¶ ÁÅêäÆ ÇÕåÅì ÒÚ ÇñÇÖÁÅ ÔË ÇÕ êÇÔñÅ Ççé åź ôźåÆ éÅñ ×°÷ð Ç×ÁÅ,î×ð ôÅî 鱧 À°Ô Ô¯ÇÂÁÅ, ÇÜà çÆ ÕñêéÅ éÔƺ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÃÆ¢ÁÅï¯Üé çîåÆ ç¶ ÇÂµÕ î˺ìð é¶

éô¶ ÓÚ î¯ÇÔ§çð ÁîðéÅæ 鱧 ÕÇÔ ÇçµåÅ ÇÕ ×ÅòÃÕð 鱧 Áñµ× 寺 D@ Ô÷Åð ð°µê¶ Ççµå¶ ׶ Ôé,ìµÃ Çøð ÕÆ ÃÆ îÅîñ¶ é¶ å±ñ ëó· ÇñÁÅ¢ÇÖâÅðÆ ÇÜà ê§Ü ÇÃåÅðÅ Ô¯àñ ÒÚ áÇÔð¶ Ãé, À°µæ¶ À°é·Å ç¶ ÃéîÅé ÒÚ ÇÂµÕ ÃîÅð¯Ô Úµñ ÇðÔÅ ÃÆ,ñ¶ÇÕé åç ð§× ÒÚ í§× êË Ç×ÁÅ, Ü篺 ÕÇêñ D@ Ô÷Åð çÆ ×µñ ðäÕ¶ Á½Ö¶ Ô¯ ׶ Áå¶ À°é·Å é¶ Ô¯àñ ç¶ îÔÅêzì§èÕ Áå¶ ×ÅòÃÕð ç¶ ç¯Ãå éÅñ ÕÅøÆ ìÇÔÃìÅ÷Æ ÕÆåÆ¢ÕÇêñ é¶ Ü¯ éÔƺ ÕÇÔäÅ ÃÆ,À°Ô òÆ ÇÕÔÅ Áå¶ Ü¯ éÔƺ ÕðéÅ ÃÆ,À°Ô ÕÆåÅ¢


èîÕ 12-Aug-2010, Thursday

23


24

WORLD NEWS

èîÕ

Flood : worst memories rose again

Half a million people evacuated in Pakistan

KARACHI: Pakistan began evacuating half a million people from flood-risk areas in the south on Thursday as the overall number hit by the country worst floods in living memory rose to more than four million. US army choppers flew their first relief missions in Pakistan,s flood-ravaged northwest Thursday, airlifting hundreds of stranded people to safety from a devastated tourist town and distributing emergency aid. Four US Chinook helicopters landed in the resort town of Kalam in the Swat Valley, which has been cut off for more than a week. They flew hundreds of people many of them vacationing there to safer areas lower down, he said. The northwest valley is a former Pakistani Taliban stronghold. A US embassy spokesman said 800 people were evacuated and relief goods distributed. The United Nations rushed a top envoy to Pakistan to mobilise international support and address the urgent plight of millions affected by torrential monsoon rains across the volatile country that have killed 1,500. The disaster is now into its second week and the rains are spreading into Pakistan’s most populous provinces of Punjab and Sindh, as anger mounts against the government response after villages

Critcal circumstances

Flood victims raise their hands to collect relief supplies from the Army in Nowshera, located in Pakistan's northwest Khyber-Pakhtunkhwa Province . Parts of northwest Pakistan inundated by the worst floods in 80 years face life-threatening food shortages, creating another crisis for the politically fragile president and a government perceived as inept. and farmland were washed away. In Sindh, authorities warned that major floods were expected on Saturday and Sunday in fertile agricultural areas along the Indus river. The military said 25,000 people had been evacuated in parts of the

province while the local government put the number at 150,000. "We have a target evacuation of at least 500,000 people who live in 11 most vulnerable districts," said provincial irrigation minister Jam Saifullah Dharejo.

4 éÅîðçÆ4 ôÆØð êåé4 ÇãµñÅêé 4 Ç¿çðÆ çÆÁ» éû Õî÷¯ð Ô¯ä ÁÅÇç ñÂÆ Çòô¶ô çòÅÂÆÁ» ÇçÇåÁ» Ü»çÆÁ» ÔéÍ ÷ðÈðåî¿ç ù Çòô¶ô ÕðÆî» å¶ å¶ñ Ççµå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ 4 ôÈ×ð Õ¿àð¯ñ ÕðÕ¶ îðçÅé×Æ òÅêà ÇñÁÅúÍ Ôð ð¯× çÅ ÇÂñÅÜ Õ¹çðåÆ Áå¶ ç¶ÃÆ çòÅÂÆÁ» éÅñ ÕÆåÅ Ü»çÅ þÍ Õ¯ÂÆ ÃÅÂÆâ ÇÂëËÕà éÔÄ

çðç»

4 4 4 4 4 4

ܯó» çÆÁ» çðç» ðÆó· çÆ ÔµâÆ çÅ îäÕÅ ÇÔµñäÅ Õîð Áå¶ ×ðçé çÆ çðç ×áÆÁÅ4 Áµè¶ ÇÃð çÅ çðç ìñ¼â êðËôð4 ÔÅÂÆ ÕñËÃàð¯ñ íÅð ÔñÕÅ Õðé ñÂÆ

À¹éÄçð¶, ÇâêðËôé, ÇçîÅöÆ êð¶ôÅéÆ, ÇÚ¿åÅ å¶ îÅéÇÃÕ åäÅÁ å¯ ÷ñçÆ Û¹àÕÅðÅ êÅúÍ

âÅ. Õ¹îÅð ÕêÈðæñ¶ òÅñ¶

Natural Health

& Beauty Center

Á½ðå» çÆ Ã¹¿çðåÅ, ×¹êå ÇìîÅðÆÁ», á¿âÅêé, ñÕ¯ðÆÁÅ, ÛÅåÆÁ» ù¿×óé å¶ Û¯àÆÁ» Ô¯ ÜÅä çÅ íð¯Ã¶î¿ç ÇÂñÅÜ

ôðåÆÁÅ ÇÂñÅÜ å¶ î¹øå ÃñÅÔ îôòð¶ ñÂÆ ÁµÜ ÔÆ ë¯é Õð¯

Cell : 718-216-5137 Off : 718-849-5859 118-10, 95th Ave., Richmond Hill, NY-11419

www.Naturalherbalhealthayurveda.com

å¹ÃÄ Øð ìËᶠâÅÕ ðÅÔÄ òÆ çòÅÂÆ î¿×Å ÃÕç¶ Ô¯ We Accept Credit Cards

PPP tops list of lawmakers with fake degrees 12-Aug-2010, Thursday

ISLAMABAD: Pakistani authorities have declared that 47 members of provincial and national assemblies possess fake or invalid educational degrees, with the ruling PPP topping the list. The list was handed over to the Election Commission by the Higher Education Commission (HEC). The lawmakers possessing fake or invalid degrees will be called by the Election Commission to explain their position before the Chief Election Commissioner initiates criminal proceedings for corrupt practices against them. The PPP with 12 fake or dubious degree-holders took the lead and was followed by the PML-N and PML-Q with 11 each. The 47 lawmakers submitted educational degrees that were either fake or invalid to the Election Commission before the 2008 elections. The list also includes the names of five lawmakers from the Jamiat Ulema-e-Islam, two from the Awami National Party, one each from the Balochistan National Party and PML-Functional and four independent candidates. Those holding fake or invalid degrees include federal Ministers Israrullah Khan Zehri and Mir Humayun Aziz Kurd and five provincial ministers. Eleven of the lawmakers with fake

degrees are members of the National Assembly or lower house of Parliament, six members of the Senate or upper house of Parliament, 15 members of the Punjab assembly, one from the Sindh assembly and seven each of the KhyberPakhtunkhwa and Balochistan assemblies. Authorities have said the number is likely to go up as scrutiny of documents of over 816 other lawmakers is still underway. The HEC also informed the Election Commission that 246 educational degrees were genuine. The Election Commission said the HEC had sent back copies of degrees of 22 lawmakers as they were not legible. The move to verify the degrees of lawmakers had sparked speculation about mid-term polls being held if action is taken against legislators and parliamentarians with fake documents. Former military ruler Pervez Musharraf had made it mandatory for persons contesting elections to hold a bachelor's degree. The condition was waived by President Asif Ali Zardari's government. Legal experts have said any lawmaker possessing a fake degree will be unseated and a bye-election held to replace him.


WORLD NEWS

èîÕ 12-Aug-2010, Thursday

Taliban's updated code of conduct seeks to win hearts

SPIN BOLDAK (AFGHANISTAN) : An updated Taliban code of conduct urges fighters to avoid killing civilians and forbids them from seizing weapons and money, a directive aimed at winning hearts and minds of Afghans also being courted by international forces. But the document declares that people working for international forces or the Afghan government are "supporters of the infidels" and can be killed. Taliban leader Mullah Mohammad Omar took a similar hard line in orders to insurgents that NATO forces said they intercepted in early June. Omar urged fighters to kill anyone working with international forces or the Afghan government, according to NATO. The Taliban began distributing their new code of conduct in southern Afghanistan a little over a week ago, shortly before the top NATO commander in the country, Gen David Petraeus, issued guidelines that also urged soldiers to avoid civilian casualties.

US welcomes UN flotilla probe WASHINGTON: The US has welcomed the UN Secretary General Ban Ki-moon's decision to establish a four-member panel of inquiry to probe Israel's raid on Gaza- bound aid flotilla on May 31. The Panel will be headed by former Prime Minister of New Zealand, Geoffrey Palmer while outgoing President of Colombia, Alvaro Uribe will be the vice chair. They will be supplemented by two additional members, one each from Israel and Turkey. "The United States expects that the Panel will operate in a transparent and credible manner and that its work will be the primary method for the international community to review the incident, obviating the need for any overlapping international inquiries," US Ambassador to the UN, Susan Rice said in a state-

The Panel would begin its work from August 10 and likely to submit its first report by mid-September.

ment. UN Secretary General had earlier announced the establishment of the Panel which will probe the May 31 commando raid by Israel on a Gaza-bound aid flotilla in which nine Turkish activists were killed. Rice said that the panel, with the support of both Israel and Turkey, would receive and review the reports of both the government's national investigation into the incident and make recommendations as to how to avoid such incidents in the future. "The focus of the Panel is appropriately on the future and on preventing such inci-

dents from recurring," she said, noting that the Panel was not a substitute to national investigations. "It complements them, affording Israel and Turkey the opportunity to present the conclusions of their investigations to the international community." Rice expressed hope that the Panel could serve as a vehicle to enable Israel and Turkey to move beyond the recent strains in their relationship and repair their strong historic ties. The Panel would begin its work from August 10 and likely to submit its first report by mid-September. Last month, Geneva-based UN Human Rights Council had also announced a three-member panel to investigate violations of international law resulting from the Israeli attacks on the flotilla of ships carrying humanitarian assistance.

BlackBerry no more 'fun' for Obama

BIG MARRIAGE

Chelsea Clinton (2R) and Marc Mezvinsky (L) after their wedding ceremony at Astor Court in Rhinebeck, New York, USA on 31 July 2010. The daughter and only child of former US president Bill Clinton (R) and US Secretary of State Hillary Rodham Clinton (2L) married investment banker Marc Mezvinsky.

Time for direct negotiations between Israel and Palestine: US

WASHINGTON : The Obama Administration strongly believes this is the right time when Israel and Palestine move from proximity talks into direct negotiations, a top US official has said. Noting that US has had intensive conversations with parties in recent weeks, State department spokesman P J Crowley said the US "strongly believes" this is the time when the parties need to move from proximity talks into direct negotiations. "We think there are clear

25

benefits to taking that step at this time. We are trying to move the parties in that direction," he said, adding that US is encouraged by the fact that neighbouring countries have given a green light to proceed with the direct negotiations. Special US Envoy for the Middle East George Mitchell, would be travelling to the region soon in this regard. "At this particular time, the best way to address the core issues is by moving to direct negotiations. That's not a threat.

WASHINGTON : Barack Obama fought hard to keep his BlackBerry when he became president, but with only 10 people authorised to email the super-encrypted device, he admitted on Friday that it is "no fun". The president said that since only 10 people had the address, the conversation is a bit stilted because messages will likely be archived along with all other White House documents."I 've got to admit, it's no fun because they think that it's probably going to be subject to the presidential records act, so nobody wants to send me the real juicy stuff," Obama said on ABC's "The View."

Obama sticks to Iraq date, says US mission will end on Aug 31

WASHINGTON : The United States will end its combat mission in Iraq as scheduled on August 31 despite a recent flare-up in violence, American president Barack Obama said on Monday. "Shortly after taking office, I announced our new strategy for Iraq and for a transition to full Iraqi responsibility," Obama said in r emarks released in advance of a speech at the national convention of the Disabled American Veterans in Atlanta. "And I made it clear that by August 31, 2010 America's combat mission in Iraq would end," the president continued. "And that is exactly what we are doing, as promised, on schedule." When he became president, Obama inherited a security agreement with Baghdad that calls for all US forces to pull out by the end of 2011. He has ordered the force to draw down to

50,000 by September 1. There are about 65,000 US soldiers currently stationed in Iraq. Obama said that even as militants try to derail the country's progress, "violence in Iraq continues to be near the lowest it's been in years." He said the United States will maintain a transitional force in Iraq in the coming months and remove all of its troops by the end of 2011. US forces will focus during this transitional period on supporting and training Iraqi forces, counter-terrorism missions and protecting US civilian and military initiatives, the president said. "But make no mistake, our commitment in Iraq is changing — from a military effort led by our troops to a civilian effort led by our diplomats," he stressed.

HAVANA, AUG 3 :- A handout photograph released by CUBADEBATE and Estudios Revolucion shows former Cuban President Fidel Castro during the presentation of the book 'The Strategical Victory', which tells about the fight on the Sierra Maestra in summer 1958, in Havana, Cuba.

CHINA SHAKEN BY US MOVE

America to sign nuclear deal with Vietnam

BEIJING: China, which has recently dominated the security situation in North Asia, appeared shaken by a surprise move by the US administration to begin negotiations for a civilian nuclear deal with Vietnam. Washington has confirmed it in negotiation a deal with Vietnam similar to the one it has signed with India. The move has implications for India, which faced Chinese resistance to its nuclear deal with the US. India is also wary about what it regards as China's non-transparent move to sell two more nuclear reactors to Pakistan. The US move came a day after Vietnam accused China of violating its sovereignty by conducting seismic exploration near disputed islands in the South China Sea. But Vietnam has assured the world it was not interested in enriching uranium or doing anything with a military objective. “The US is used to employing double standards when dealing with different countries ... as a global power that has promoted denuclearization, it has challenged its own reputation and disturbed the preset international order,” said Teng Jianqun, Deputy

Director of the China Arms Control and Disarmament Association, said in a statement. China, which signed an agreement with the Vietnamese government after negotiations with the Vietnam Atomic Energy Committee in July last year, was hoping to be chosen for nuclear imports until the US delivered the surprise. China also has a strong economic reason to be upset. A section of foreign investment is moving to Vietnam from south China because of increasing labor and other costs. US assistance for Vietnam’s plans to generate 16,000 mw of nuclear power is bound to hasten the process. The Chinese foreign ministry has not yet reacted to the move. But the state-run China Daily said the move would hamper global nuclear non-proliferation efforts. It pointed out that the US has also signed a deal with India, which is not a signatory to the Nuclear Non-Proliferation Treaty. Indian foreign ministry sources said the move will not impact India-US nuclear deal because it has been accepted by the Nuclear Suppliers Group.

International Airlines Travel Agent Network

VISA & PASSPORT SERVICES ARE AVAILABLE AT NOMINAL CHARGES

SHARAD AGARWAL, President NEW YORK

37-49 74th street, jackson heights, NY. 11372

Tel : 718-639-9700

NEW JERSSY 290 Benjamin Ave. Green Street, Iselin, NJ 08830

Tel : 732-283-0566 Fax : 718-639-0042 Email : Sharad@sntravel.net www.sntravel.net


26

WORLD NEWS

UN gives clean chit to Sobhraj KATHMANDU: He was told unequivocally that he would have to spend more than 10 years behind bars and his fiancée and "mother-in-law" face the prospect of being sent to p r i s o n . H o w e v e r, C h a r l e s Sobhraj, the angry recipient of the moniker "Bikini Killer", still has good reason to be upbeat. The UN has just given him a clean chit, supporting his contention that he did not get a fair trial in Nepal, and asking the government not just to release him but to pay compensation as well. Following the UN endorsement, the 66-year-old is anticipating tougher action by the French government to secure his release from Kathmandu’s Central Jail. His soaring imagination also considers the possibility of the UN slapping sanctions on Nepal to make the government obey.

Return all documents

WASHINGTON: The Pentagon has asked the whistleblower website WikiLeaks to return immediately to the government all versions of classified US military documents obtained by it directly or indirectly from its databases. "The Defence Department demands that WikiLeaks return immediately to the US government all versions of documents obtained directly or indirectly from the Department of Defence databases or records," Pentagon spokesperson Geoff Morrell told reporters at a briefing here. "Public disclosure of additional Defence Department classified information can only make the damage worse. The only acceptable course is for WikiLeaks to take steps immediately to return all versions of all of these documents to the US government and permanently delete them from its website,

computers and records," he said. "WikiLeaks's public disclosure last week of a large number of our documents has already threatened the safety of our troops, our allies and Afghan citizens who are working with us to help bring about peace and stability in that part of the world," Morrell said. The Department of Defence also demands that WikiLeaks discontinue any solicitation of this type, he asserted. Morrell, however, denied reports that WikiLeaks has asked the Department of Defence for help in reviewing approximately 15,000 classified documents that it has obtained in an unauthorized and inappropriate manner, before it releases those classified documents to the public. "WikiLeaks has made no such request directly to the Department of Defence. These documents are the property of

the US government and contain classified and sensitive information," he said. The Pentagon spokesperson clarified that at this point of time it is only a demand to WikiLeaks and is not compelling them. "If it requires them compelling to do anything - if doing the right thing is not good enough for them, then we will figure out what other alternatives we have to compel them to do the right thing," he said in response to a question. Besides the Pentagon, the State Department and the Federal Bureau of Investigation are looking into the various aspects of the leaked classified documents on Afghan War, which official say, has endangered the lives of a large number of US soldiers and Afghan informants. Morrell said at this point of time, the Pentagon has no idea of what these 15,000 documents contain.

Ahmadinejad says ready for 'face-to-face' talks with Obama

TEHRAN: Hardline Iranian President Mahmoud Ahmadinejad said on Monday he was ready for "face-toface" talks with his US counterpart Barack Obama on issues concerning the international community. "We are hopefully coming for the UN assembly," Ahmadinejad said in an address to expatriate Iranians which was broadcast live on state television. "We are ready to sit down with Mr Obama faceto-face and put the global issues on the table, man-to-man, freely, and in front of the media and see whose solutions are better." Ahmadinejad is expected to travel to New York.

Mao's grandson becomes youngest officer of Chinese army

US attends first time

TOKYO: The United States on Friday attended for the first time a ceremony commemorating the atomic bombing of Hiroshima, 65 years after the Japanese city's destruction rang in the nuclear age. The United States' World War II allies Britain and France, both declared nuclear powers, also sent their first diplomats to the ceremony in the western Japanese city in a sign of support for the goal of nuclear disarmament. Japan, the only country that has ever been attacked with atomic bombs -- first on August 6, 1945 in Hiroshima, and three days later in Nagasaki -- has pushed for the abolition of the weapons of mass destruction ever since. "The human race must not repeat the horror and misery caused by atomic bombs," said Prime Minister Naoto Kan in a speech. "Japan, as the only nation to have been attacked by the war-time atomic bombs, has a moral responsibility to lead the efforts toward realisation of a world without nuclear weapons." US ambassador John Roos attended the ceremony held each year to remember the attack, reflecting US President Barack Obama's push for a world without nuclear weapons. United Nations Secretary General Ban Ki-moon also attended, becoming the first UN chief to take part in the annual event at the Hiroshima Peace Memorial. The ceremony began with the laying of wreaths by Akiba, Kan and government officials, as well as representatives of survivors. Participants observed a oneminute silence at 8:15 am (2315 GMT) when the nuclear bomb was dropped, followed by a speech by Akiba and the release of 1,000 doves in a symbolic gesture for peace. In Japan, a pacifist nation since its WWII surrender six days after the Nagasaki bombing, memories of the nuclear horror still run deep. "We greet this August 6 with re-energised determination that no one else should ever have to suffer such horror," said Hiroshima mayor Tadatoshi Akiba in his opening remarks. "Little Boy", the four-tonne uranium bomb detonated over Hiroshima, caused a blinding flash and a fireball hot enough to melt sand into glass and vaporise every human within a one mile (1.6 kilometre) radius. An estimated 140,000 people died instantly in Hiroshima or succumbed to burns and radiation sickness soon after the blast, and over 70,000 perished as a result of the Nagasaki attack three days later. The group Mayors for Peace, which now counts 4,069 local governments worldwide, reiterated its call on nations to immediately start talks for an international treaty to eliminate all nuclear weapons by 2020.

Brief News

12-Aug-2010, Thursday

Pentagon asks WikiLeaks...

Hiroshima memorial ceremony

èîÕ

US soldier Specialist Taylor from Lake Wales, FL, of Charlie Company 2-508 PIR Second Platoon of the Second BTC, 101st ABN Div. (Air Assault) shares a joke with an Afghan man saying to "oh thanks for the flowers" during a patrol in the Arghandab valley of Kandahar province . Amid growing US discontent over the war in Afghanistan, President Barack Obama defended the conflict , saying progress was being made towards important security goals.

BEIJING: Mao Zedong's grandson has become the youngest officer to hold high rank in the Chinese army after his recent promotion from senior colonel to major general. But the People's Liberation Army said that 40year old Mao Xinyu, the grandson of China's highest Communist leader, was a case of "natural elevation" and not out of turn. There are signs the young Mao is being shown off in public as a modern military officer, and being allowed to publicly discuss his ideas on somewhat sensitive issues on the Internet. This is surprising because Chinese military officials have been ordered not to maintain or write in Internet blogs or web sites for reasons of confidentiality. "He appears to be the very model of a modern major general and has his own Internet blog.

I was given diamonds : Naomi

THE HAGUE: British supermodel Naomi Campbell, testifying at the war crimes trial of former Liberian president Charles Taylor, said she had been given a pouch containing small, rough diamonds while in South Africa but did not know who they were from. Complaining that having to appear in court was a "terrible inconvenience," Campbell said two unidentified men came to her bedroom after she attended a charity dinner with Taylor and then South African president Nelson Mandela in 1997. "I was sleeping and had a knock at the door that woke me up. Two men were there and they gave me a pouch and said: 'A gift for you'," she told the UN Special Court for Sierra Leone in The Hague. "I went back to bed. I looked into the pouch the next morning," the model said. "I saw a few stones, they were very small, dirty looking stones." "I'm used to seeing diamonds in a box ... If someone had not said they were diamonds, I would not have known they were diamonds," she said. Prosecutors summoned Campbell to support their allegations that Taylor

received so-called "blood diamonds" from rebels in Sierra Leone and used them to buy weapons during his 1997 trip to South Africa. Taylor has denied the allegations as "nonsense." He is charged with 11 counts of instigating murder, rape, mutilation, sexual slavery and conscription of child soldiers during wars in Liberia and Sierra Leone in which more

than 250,000 people were killed. He denies all the charges. Under defense questioning, Campbell stressed she did not know personally whether the stones came from Taylor. She said she had handed them to the manager of the Nelson Mandela Children's Fund on boarding a luxury train the following day and asked him "to do something good with them." The supermodel said she recounted the incident at breakfast to actress Mia Farrow and modeling agent Carole White. "One of the two said 'That's obviously Charles Taylor', and I said 'I guess it was'," the model told the court. Speaking calmly, the supermodel said either Farrow or White had said the stones were probably diamonds. "I don't want to be here. I was made to be here ... This is a terrible inconvenience to me," Campbell told the court. "Obviously I just want to get this over with and get on with my life." Prosecutors had alleged that Taylor accused of receiving the diamonds from rebels a month before his trip to South Africa - gave Campbell a large rough cut diamond after the dinner.


WORLD NEWS

èîÕ

27

Two men found guilty in New York airport bomb plot case 12-Aug-2010, Thursday

NEW YORK: Two Islamist militants were found guilty on Monday by a federal jury of plotting to bomb New York's John F Kennedy International Airport. Russell Defreitas, 67, a US citizen born in Guyana, and Abdul Kadir, 58, of Guyana, conspired to blow up buildings, fuel tanks and pipelines at the airport in the New York City borough of Queens. The men, who were arrested in June 2007, face up to life in prison. They are due to be sentenced on Dec. 15. Defreitas, who had worked at the airport, provided knowledge of its facilities and layout, US prosecutors said, while Kadir, an engineer, helped with

technical aspects such as how to blow up the buried fuel pipelines. "The foiled plot to bomb the JFK Airport fuel tanks and the fuel line that supplied them was a serious threat," New York Police Commissioner Ray Kelly said in a statement. "Terrorists intent on targeting New York were stopped in their tracks." Defense attorneys for the men portrayed them as all bluster and no substance during the trial in federal court in Brooklyn. Prosecutors said Defreitas and Kadir did more than just talk and "took concrete steps to make this plan a reality." But officials have said the plot was nowhere near being operational

when the men were arrested. This was the first case involving a plot against New York to go before a local jury since 2006. "The defendants intended to send a message by killing Americans and destroying the New York City economy," US Attorney Loretta Lynch said in a statement. During the four-week trial before US District Judge Dora Irizarry, jurors heard testimony and watched video clips of the airport filmed by Defreitas, and listened to audio recordings of the men made by a government informant. The men sought to offer their plans to Jamaat Al Muslimeen, an Islamist extremist group in Trinidad and Tobago that was behind a 1990

Russia trained 4,000 Myanmar nuclear officers'

Bangkok : Russia has trained 4,185 Myanmar military officers in nuclear sciences over the past decade but only a "sprinkling" of scholars have pursued the positive uses of the energy source, a Myanmar academic said on Friday. Myanmar's nuclear ambitions have been a subject of concern in recent years after allegations by defectors that the pariah regime is keen to develop nuclear weapons in cooperation with North Korea. Myanmar's ruling junta, however, claims that its nuclear ambitions are purely medical in nature. Maung Zarni, a research fellow at the London

School of Economics and Political Science, pointed out that only a handful of the Myanmar graduates who have studied nuclear-related technologies in Moscow had medical backgrounds, raising questions about the regime's claims of pursuing nuclear energy for medicinal reasons. "Between 400 to 600 graduates are sent to Russia every year and out of those graduates only a sprinkling of officers have medical backgrounds," he told a seminar at Bangkok's Chulalongkorn University. Zarni estimated that only five to 20 of the military graduates attending nuclear-related courses in

Moscow since 2001 had medical backgrounds. He had compiled the list of 4,185 based on interviews with former graduates, he said. "And if the nuclear programme is for medical purposes why isn't there any involvement by the Ministry of Health," Zarni noted. He acknowledged that it was still difficult to prove whether Myanmar's military junta had acquired or developed nuclear weapons, but argued their intent to do so was pretty clear. At this stage the junta might be more interested in using the threat of a potential nuclear arsenal as a "big stick" in diplomacy, he speculated.

coup attempt on the island, prosecutors said, and also tried to send Kadir to Iran to muster support. Kadir, arrested on board a flight to Iran via Venezuela, said he was on his way to a religious pilgrimage and was not doing anything related to the plot. The defense lawyers expressed disappointment in the verdict. Kadir was an "exemplary citizen of Guyana," his lawyer Kafahni Nkrumah said. "We believe there's more than just the evidence that Kadir was up against, the atmosphere of fear in this country ... the fear of terrorism ... especially in New York," Nkrumah said. Defreitas' attorney, Mildred

Whalen, said her client would appeal the case after he was sentenced. She said US law enforcement officials had monitored the plotters in order to net bigger fish such as accused Caribbean al Qaeda explosives expert Adnan El-Shukrijumah. "I can't imagine Russell Defreitas was their goal," she said. Two other men were arrested in the plot. Kareem Ibrahim of Trinidad and Tobago was deemed too ill to be tried, but may face trial later. Guyanese Abdel Nur, 60, pleaded guilty in June to a separate charge of material support to terrorism and faces up to 15 years in prison.

Tagore nobel medal theft : CBI probe closed

Bolpur : The five-year-old probe by the CBI into the theft of Rabindranath Tagore's Nobel medal and other memorabilia from Rabindra Bhavan museum in Santiniketan, has been officially closed. ACJM, Bolpur, T N Bhakat accepted the petition of the CBI on Thursday to close the investigation. The court's move comes after superintendent of police, special crime branch, CBI, Kolkata wrote to the court on August 20, 2009, "We are not progressing with the probe". The theft of the medallion and 47 other pieces of memorabilia came

to light on March 25, 2004. Five days later, the CBI started an investigation. But after three years of fruitless probe, the agency closed the case on August 30, 2007, only to reopen it on September 18, 2008. Incidentally, on several occasions reports surfaced that the medallion had been smuggled to Bangladesh but no concrete proof could be obtained on this. The Nobel Foundation replaced the original medal, which the bard from West Bengal had won in 1913, with a replica in gold in December 2004, the year it was stolen.


28

STAR SAYS

ARIES

March-21 to April-20

CANCER

June-22 to July-23

LIBRA

September-24 to October-22

CAPRICOM

December-23 to Januar-20

12-Aug-2010, Thursday

You are determined to get an orderly atmosphere to work in, and are fed up with incompetence and too much pressure. Take time out of a busy schedule to wind down. You will not put up with hypocrisy at the moment. If you find anyone telling little white lies even for the best of motives.

You will be moving smartly around a busy schedule, with more conversations, meetings and general chit chat. There will be interaction between everyday contacts like neighbours, work mates, maybe even brothers and sisters.

It may be a good time to withdraw into peace and space if you have been extra busy of late. Just keep yourself to yourself for a while. You probably do not want to be too open, since everyone around seems preoccupied. You may feel they are indifferent to your feelings.

Aim to stretch yourself in at least one activity during the day. You want the freedom to speak openly and move around as it suits you. Wide open spaces are a must at the moment, since you will not appreciate being fenced in. If you can’t travel literally, you will travel in your mind.

strology is just one of those subjects: It's easy to learn but can take a lifetime to master. Most people are familiar with the most basic aspect of Astrology, their Star Sign (or Sun Sign), and usually they can name at least one common trait of their Sign. Star Signs are popularized through all the horoscopes that appear in daily newspaper columns, magazines and on web sites. Unfortunately, many people think that their Star Sign is all that there is to Astrology. While it is a good place to start, there is a lot more to Astrology than just the Sun's position! Astrology is not a modern invention dating back only a few years, decades or even centuries. Astrology has been studied for millennia, and it dates back as far as recorded history. The original Astrologers were priests and scholars, and they were looked up to as doctors and learned men. According to modern speculation, the Three Wise Men of Christian belief were Astrologers! At that time, Astrology was the same science as Astronomy and Psychology, whose modern descendants arose from Astrology. In ancient times, the Greeks and Romans based their system of gods on what they believed was up in the sky. Zeus, who equates to Jupiter in Roman myth, and the other gods and goddesses were based on the Planets visible to the ancients. Astrology was similarly popular in Babylon and Egypt, and it also rose in the Middle East, India and China. Modern Astrology has changed with the discovery of new Planets: first Uranus in 1781, then Neptune and Pluto, as well as the four feminine-energy Asteroids. These three Planets have a stronger effect on generations as a whole rather than individuals, but

A

èîÕ

TAURUS

April-21 to May-20

LEO

July-24 to August-23

SCORPIO

October-23 to November-22

AQUARIES

January-21 to February-19

You’ll want to put on quite a show of wit. Once in a while you really have to let yourself be spontaneous, go crazy for a morning, and see how much better you feel. When you discover you are not quite the person you thought you were, suddenly all sorts of new vistas open up in front of you.

GEMINI

You may feel slightly controlling about your possessions and indeed your feelings, and not too happy to share. But a little generosity will be long remembered by loved ones so don’t hold back too much. It might be a good idea to go off and do the paperwork sort out the budget if you can be bothered.

VIRGO

With the Moon now in your sociable house of group efforts, friends and future plans, you are in a stimulating mood. You may also be rebellious and downright eccentric, just to make a point. You need friends around to make you feel loved and appreciated.

Joint finances and intimate emotional connections will be very much on your mind. You will feel deeply and be rather stubborn. Passions could rage within you and no one else would know. But you will have insights that make you think about the deeper mysteries of life and how you can transform it.

May-21 to June-21

August-24 to September-23

SAGITTARIUS

November-23 to December-22

PISCES

February-20 to March-20

You want to slow down slightly to talk over emotional and domestic matters, after your recent busy patch. You are creative and sympathetic than usual, though are not always able to put your thoughts precisely into words.

It’s very important that you’re not left on your own or pushed to one side just for a day or so. Ask for what you need, which is more pampering, indulging and feeling comforted. Tuned into the subtle undercurrents of the atmosphere around, you may become weighed down by other people’s feelings. You will be focusing on your working situation in a way that says that you want more attention and recognition for your talents. So put your energy into doing things in a new and different way, really get out of the rut and make sure that other people are being well looked after. You will be turning your attention to your most personal relationships. Since you may be feeling just a bit more vulnerable than usual, it’s important that you give to help others settle and then in turn they are more likely to do the same for you. It’s a sort of each for each day.

Understanding Astrology

they still have an important place in modern Astrology. Astrology is about the interaction between the Planets (including the Sun and Moon) and the Signs. The relationships between them and their interactions are mathematically based, and Astrology studies these mathematical cycles. Each Sign represents a different aspect of the whole human; Aries starts the cycle, representing the Self, and Pisces completes it, representing the mass unconscious of all mankind. In between, each other Sign carries the energy of a different phase of man's evolution within the universe. In some ways, the forces between the Planets involved in Astrology can be simplified into one word: gravity. The Sun has the greatest gravity and the strongest effect in Astrology, followed by the Moon, the Earth's satellite. The other Planets are not truly satellites of the Earth, but nevertheless, they have gravity and so affect the Earth. The Sun controls the Earth's motion and the Moon controls its tides, but the other Planets have their own effects on the Earth -- and on the people who live on Earth. Sometimes their influences can be so strong that they outweigh t h e Sun's energy! Astrology can be understood as a philosophy that helps to explain life, rather than a type of mysticism that can be used as a predictive tool. Instead of discussing what the Planets do to us, we can

explain ourselves based on Planetary indications. The Signs work the same way: Each of the twelve Signs is a unique combination of one of the four Elements and one of the three Qualities. The Elements and Qualities demonstrate that we are all part of the environment. There is a connection between all living things and all matter on this Planet. Astrology ties humans together: We are all faced with the same Planetary interactions, and we are all part of the same cycles. Despite all these connections, Astrology does not tie you to being a certain way, and it doesn't predict everything about you. Astrology explains the energy in your life and its potential challenges and possibilities. You can evolve from your chart. Astrology is about you. What you can learn

from it can help you make a choice between free will and destiny. In addition, Astrology does not need to affect or change people's religious beliefs. In fact, most religions incorporate some idea linking the way you live your life to where you end up in the afterlife. Astrology deals with the same sort of idea through the concept of karma: What you do in this lifetime determines what will happen to you in your next lifetime. The philosophies are the same; they are just expressed in different ways. There are many different categories of Astrology. Medical, business and stock market Astrology are often practiced for health or financial reasons. Weather Astrology is popular in some areas. Mundane Astrology is the study of politics and world events, while Electional Astrology helps people find favorable times or days to get married, start a business, begin a new job and so on. Horary Astrology is predictive, studying questions based upon the specific moment they arise. The most popular type of Astrology, however, is Natal, which analyzes people based on their time and place of birth. There are two major types of Astrology practiced today in the Western World: Tropical and Siderial. Tropical Astrology assigns the Signs based on their position in relation to the Spring Equinox, which marks the Astrological New Year and usually falls on March 21. The Equinox represents 0 degrees Aries.


LIFE ST YLE

èîÕ 12-Aug-2010, Thursday

Bag

H

1 2 3 4 with an

attitude

The bag guru has predicted this year’s ‘bag’ging trends and has even recommended you to become a bagista by following them pronto! This summer, bags that add oodles to your attitude are very in. From spacious totes to classy shoulder bags to arty jholas to the very sporty backpacks... all’s in the bag!

Totes

With a message...

Wide and comfy, these are available in all colours imaginable! They are spacious enough to dump anything and everything that you might need!

Want to speak your mind? Carry a tote with an interesting message on it! Take your pick and go in for one that goes with your personality. Some of the popular messages on these bags read like – Make love not carbon, Get hip get green, Think global, act local, The green in me, I’m not a plastic bag, etc.

Shoulder bags

Strap bags with chains instead of the usual straps look chic and classy. These are available in patterns like stripes, paisleys, etc.

Sling bags

These bags are worn over one shoulder with a strap that winds around the chest resting the bag on the lower back. Although they are similar to a messenger bag, sling bags are often smaller.

5

Backpacks

These bags are for the sporty chics. Backpacks are an easy way to carry everything you need – books, ten different types of pens, mobile, water bottle, snacks, money, makeup kit and more!

egular consumers of alcohol are more likely to engage in vigorous exercise than abstainers, a new study has found. “Alcohol users not only exercised more than abstainers, but the differential actually increased with more drinking,” said lead author Michael French a professor of health economics at the University of Miami. “There is a strong association between all levels of drinking and both moderate and vigorous physical activity. “However, these results do not suggest that people should use alcohol to boost their exercise programs, as the study was not designed to determine whether alcohol intake actually caused an increase in exercise,” the expert added. The study appears in the September/ October issue of the American Journal of Health Promotion. To reach the conclusion, French and colleagues analyzed data from the 2005 Behavioral Risk Factor Surveillance System, a yearly telephone survey of roughly 230,000 Americans. They uncovered a strong statistical association between measures of both alcohol use and moderate to vigorous exercise. Among women, those currently using alcohol exercised 7.2 minutes more per week than those who abstained. Relative to abstainers, the more alcohol used, the longer the person exercised. Specifically, light, moderate and heavy drinkers exercised 5.7, 10.1 and 19.9 minutes more per

R

ow can a stylish man wear jewellery without looking like Bappi da? In his book, Dressing the Man, Alan Flusser talks about how a man should sport his jewellery. According to Flusser, since the Victorian times, stylish men have tended to avoid all but the most discreet and useful of accessories. With the exception of the finger ring, everything else was worn for a specific reason. The money clip, tie clip, collar pin, key chain, cuff links, shirt studs, and wristwatch are utilitarian first, decorative second.

However, a gentleman can still wear quite an array of jewellery without taxing the limits of good taste. In pre-WW I days, a hip flask and a cigarette case were considered essential accessories for a generation that swore by a drink before and a cigarette after. In the '80s, a man's jewellery was supposed to signify his social and business status. And so men came to wear cuff links, suspenders, the collectors wrist- or pocketwatch, and writing instruments.

MUST

MEN ACCESSORIES!

Watches

The cufflinks

The ring It was the Egyptians who first began wearing them because by linking one ring to the other, they calculated their currency. Whereas the Greeks and Romans used theirs as official seals. But it was in the Renaissance period that signet rings crested with the family coat of arms were introduced. TODAY: Most married men on this planet sport gold or platinum bands. As for men and finger jewellery, less is usually more, especially on younger men, who should stick with simple, understated adornment. More ornate, nonmarital finger rings have always been considered gauche.

It was with the art nouveau and art deco periods that cufflinks with some extraordinary design and craftsmanship became a hit. Today: A pair of Edwardian cuff links or an early Cartier tank watch affords a man one of the few opportunities to actually sport an ornament of beauty, without eliciting disapproval of the opposite sex. No form of shirt sleeve closure dresses a man's hand better than a wellfitted cuff accented by the subtle glamour of its buttonholecovering link. Cufflinks with bright, colourful rubies, emeralds, or sapphires are still considered too ostentatious for day wear, and are reserved for after-dark ceremonies. So, sooner or later, every welldressed man should acquire an antique set of studs.

Drinkers

Tie clip An American invention, the tie holder, or clasp, adds a touch of controlled flourish. A tie clasp keeps the tie under control, preventing it from flapping in the breeze or acting as a napkin while dining. In addition, affixing the tie to the shirts front helps to maintain the tie's arch in the neckband. Tie bars also add a measure of panache for those shorter men who must tuck their ties into their trouser tops, a la Fred Astaire. In the '60s, tie clasps went into decline, because the stylish wider tie was thrown off centre when clipped to the shirt. Today: Necktie bars should be simple and understated, though a whimsical one can add a bit of irreverence to the highbrow ensemble .

teetotallers exercise more than

“Alcohol users not only exercised more than abstainers, but the differential actually increased with more drinking,” said lead author Michael French a professor of health economics at the University of Miami. week. Overall, drinking was associated with a 10.1 percent increase in the probability of engaging in vigorous physical activity. The results for men were similar. French said that the health problems associated with heavy drinking may outweigh the benefits of more exercise. “While those who are at risk for prob-

29

lem drinking should minimize or curtail their consumption of alcohol, light to moderate drinking may be health-enhancing for some people. If responsible drinkers are using exercise to partially counteract the caloric intake from alcohol, that is not such as bad thing,” the expert said.

Fortunately, we have moved beyond the Victorian taboo on public displays of a timepiece (passage of time was not a true gentleman's concern). TODAY: One measurement of a timepiece's quality and dressiness is its thinness. Unfortunately, many men wear Dick Tracyscaled wristwatches with business suits (alongwith dress shirts whose cuffs are either too short or too loose at the wrists). Oversize watches do little for the man's overall stylishness.


30

BOLLY WOOD

Akshay finalises lead for IndoCanadian movie New Delhi,Bollywood actor Akshay Kumar, who is coproducing the IndoCanadian film Breakaway on ice hockey, has roped in Vinay Virmani to play the lead. The Canada-born actor, who attended the Lee Streesberg Theatre and Film Institute in New York, will share screen space with Canadian actress Emily Van Camp in the film. "Akshay is very excited about it since he’s had a longstanding bond with Canada and is looking forward to working with the team on the film," a source close to the project said. AkshayRobert Lieberman of Mighty Ducks fame will direct the film that will see Vinay as an ice hockey player who hails from the Canadian South Asian community.

èîÕ 12-Aug-2010, Thursday

Will Salman's tweet magic work for Dabangg?

Mumbai : Paul, the Octopus created a worldwide stir with his accurate predictions for the World Cup matches. In Bollywood, Salman Khan is building up a reputation for perfect prophecies about a movie's fate on the social networking site Twitter. Ever since Salman joined Twitter, he has been regularly recommending one film or another. And the ones that he has so far recommended have all been successes. It started first with Raajneeti. One of Salman's first tweets was in favour of the film, although he had not seen it. Prakash Jha's political thriller clicked at the box office. Then came Salman's tweets on debutant Punit Malhotra's I Hate Luv Storys. That too jelled with the audience. Lately, Salman has been gung-ho about another debutant Abhishek Sharma's Tere Bin Laden because its producer Pooja Shetty is a pal. That too has been very well-received. SalmanBrother Arbaaz is now sure the tweet-magic would work for their home production Dabangg. Without informing Arbaaz, Salman has already started posting images and comments on Dabangg on the social networking site. "If Salman's recommendations worked for three films so far, why not for us? We seem to have a resident soothsayer. And I plan to make maximum use of him," said Arbaaz. He admits Salman has started his Twitter campaign for Dabangg a little prematurely. "He has been going around taking pictures on the sets and putting them on Twitter. It shows his enthusiasm for the film. I am happy to have Salman on my side. Dabangg is a very important release for Salman. He has no other release this year. We hope to use his time for him to visit nonmetropolitan cities for promotion, since Dabangg is set in a small north Indian town," he said.

Kangana Ranaut in Deepa Mehta's next New Delhi : After roping in Soha Ali Khan for her adaptation of Salman Rushdie's Midnight's Children, Deepa Mehta has now finalised Gangster girl Kangana Ranaut to play the role of Emerald in the much-talked about venture, Mumbai Mirror reported Buzz is that Deepa had her eyes set on Kangana the moment she saw her in Anurag Basu’s Gangster. Actress Kangana Ranaut will share screen space with the likes of Shabana Azmi, Seema

Biswas and Nandita Das. Kangana Ranaut“There were second and third choices for other characters. For Emerald I only wanted Kangana,” as Deepa was quoted in the tabloid. Going by the book, Kangana will play a character married to Pakistani politician and observes their rise and fall from the fringes. Deepa told the tabloid, "Yes, Kangna has agreed to be part of Midnight's Children.

Mallika to star opposite Big B?

New Delhi : Mallika Sherawat is upbeat about getting an offer to work with noneother-than Amitabh Bachchan by Pritish Nandy Communications. The actress who's currently in US is apparently flooded with offers, but the movie-offer that has got her excited is the one to star opposite Big B. Mallika confirms to Mumbai Mirror, "PNC has sent me the script and I have really liked it. I will be taking the narration once I am back in India end of this month." MallikaThe actress goes on to tell the tabloid, "Who wouldn't want to work with the superstar and run with him on screen?" The movie according to a source is a love story where Mallika and Amitabh will be paired opposite each other.

Mumbai : Bollywood superstar Aamir Khan has had to cancel last-minute promotions of his production Peepli Live as he is down with fever. "Am feeling very helpless lying in bed a few days before the release. All the last lap interviews and pro-

Aamir falls ill, cancels Peepli Live promos

motions are cancelled :-( doomed (sic)," Aamir wrote on his Facebook page today. Peepli Live, a satire on the farmers' suicides and the subsequent media and political response, releases on August 13. The 44-year-old actor, who returned from Melbourne on Saturday morning, was running a 103 degree temperature and had to cancel his scheduled live chat on Facebook as he had no strength to travel to the venue. Aamir"Guys I am most disappointed, I am down with very heavy fever, 103. Returned from Melbourne this morning with fever and was in bed all day to try and recover before tonight. But I have been hit hard this time. Won't be able to make it for the chat especially as I have to travel to Chembur for it," he wrote in an earlier post. The actor has also expressed concern for the flood-hit Druk Pema School in Leh where the last few scenes of his blockbuster movie '3 Idiots' were shot. 15 km from Leh town on the Leh-Manali highway, the school was virtually washed away after two cloudbursts led to flash floods in the region on Friday. "Very shocked and distressed to hear about the school we shot in Leh for 3i.


èîÕ

ë¯ÕÃ

12-Aug-2010, Thursday

Õ¹

ÇÜ¾æ¶ ç¹¾èKîñÅÂÆÁ», î¾Öä» Áå¶ ÚÅàÆ çÆ ñ¾ÃÆ çÅ ð¯÷ÅéÅ çÆ Ö¹ðÅÕ Çò¾Ú Çòô¶ô ÃæÅé Ô¹¿çÅ ÃÆ, À¹µæ¶ Ô¹ä ÇÂÔé» çÆ æ» éÇôÁ» é¶ ñË ñÂÆ þÍ Á¾Ü ê³ÜÅì ç¶ Ôð ôÇÔð, ÕÃì¶ Áå¶ Çê³â» ç¶ é½ÜòÅé éò¶ºKéò¶º éÇôÁ» ç¶ ÁÅçÆ Ô¯ Õ¶ ÁÅêäÆ Áäî¯ñ ÜòÅéÆ ù ð¯ñÆ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ À¹é·» ç¶ ÃðÆð ã»×Æ òð׶ Ô¯ ׶ Ôé, ÇÜÔó¶ æ¯ó·Æ ÇÜÔÆ å¶÷ ÔòÅ Çò¾Ú òÆ â¯ñç¶ Çëðç¶ Ôé...

Þ çÔÅÕ¶ êÇÔñ» Çê³â çÆ Ã¾æ Çò¾Ú¯º ñ¿ØäÅ å» ç¹¾èOî¾Öä» éÅñ êñ¶ ê³ÜÅì ç¶ ì»Õ¶ ×¾íðÈ ì¯Ôó çÆ Û» æ¾ñ¶ åÖåê¯ô Óå¶ ìËᶠǾÕOçÈܶ ù ÔÅÃÅOîÖ½ñ Õðç¶ Áå¶ áÔÅÕ¶ îÅðç¶ ÁÅî ÔÆ Ççà êËä¶Í ÇÂé·» ×¾íðÈÁ» çÅ êÇñÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃðÆð ê³ÜÅìÆ Ô¯ä çÆ ò¾ÖðÆ êÛÅä ÃÆ, êð ÇêÛñ¶ Õ¹Þ ÃÅñ» 寺 ê³ÜÅì çÆ ÜòÅéÆ, ê³ÜÅì çÅ ÇÂÔ îÅä ÃîÞ¶ ÜÅä òÅñ¶ ×¾íðÈ Ôð åð·» ç¶ éÇôÁ» çÅ ÇôÕÅð Ô¯ Õ¶ ÁÅêäÆ Áî¹¾ñÆ ÜòÅéÆ ù âì¯ÂÆ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ ÇÜ¾æ¶ ç¹¾èOîñÅÂÆÁ», î¾Öä» Áå¶ ÚÅàÆ çÆ ñ¾ÃÆ çÅ ð¯÷ÅéÅ çÆ Ö¹ðÅÕ Çò¾Ú Çòô¶ô ÃæÅé Ô¹¿çÅ ÃÆ, À¹µæ¶ Ô¹ä ÇÂÔé» çÆ æ» éÇôÁ» ç¶ ñË ñÂÆ þÍ Á¾Ü ê³ÜÅì ç¶ Ôð ôÇÔð, ÕÃì¶ Áå¶ Çê³â» ç¶ é½ÜòÅé éò¶ºOéò¶º éÇôÁ» ç¶ ÁÅçÆ Ô¯ Õ¶ ÁÅêäÆ Áäî¯ñ ÜòÅéÆ ù ð¯ñÆ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ À¹é·» ç¶ ÃðÆð ã»×Æ òð׶ Ô¯ ׶ Ôé, ÇÜÔó¶ æ¯ó·Æ ÇÜÔÆ å¶÷ ÔòÅ Çò¾Ú òÆ â¯ñç¶ Çëðç¶ ÔéÍ éÇôÁ» çÆ ÇÂà çñçñ Çò¾Ú ÇÂÕ¾ñ¶ ⶠÔÆ éÔÄ ëà ðÔ¶, Ãׯº ÕÅñÜ» å¶ ïÈéÆòðÇÃàÆÁ» Çò¾Ú êó·çÆÁ» ÕÂÆ Õ¹óÆÁ» òÆ ÇÂÔé» çÅ ÇôÕÅð Ô¯ ðÔÆÁ» ÔéÍ Á¾Ü Ôð Ú½æÅ é½ÜòÅé ×¹àÕÅ ÖÅä çÅ ÁÅçÆ þ, ܯ Ãð¶ÁÅî ì÷Åð Çò¾Ú ÇòÕ ÇðÔÅ þÍ ÇÂÔ ÇÂ¾Õ åð·» çÅ å¿ìÅÕÈ ÔÆ þÍ ìÔ¹å¶ é½ÜòÅé» ò¾ñ ò¶Ö Õ¶ Ô¹ä ÇÂÔ òÆ êåÅ éÔÄ ñ¾×çÅ ÇÕ ÇÂÔ ê³ÜÅìÆ þ Ü» ÇìÔÅðÆ Í ÇÕö ò¶ñ¶ ê³ÜÅì ç¶ é½ÜòÅé ôÅî ù Ü» êÌíÅå ò¶ñ¶ Ö¹¾ñ·Æ Ü×·Å Óå¶ ÇÂվᶠԯ Õ¶ ÷¯ð ÕÇðÁÅ Õðç¶ ÃéÍ À¹Ô â¿âOìËáÕ» îÅðç¶, îÈ¿×ñÆÁ» ë¶ðç¶ ÃéÍ êð Á¾ÜÕ¾ñ· ìÔ¹å¶ é½ÜòÅé Ãò¶ð¶ Ãò¾Öå¶ ÔÆ îËâÆÕñ Ãà¯ð» ç¶ Ú¾Õð Õ¾àç¶ ÔéÍ À¹Ô éôÆñÆÁ» çòÅÂÆÁ» ÖðÆçä ñÂÆ åðñ¯î¾ÛÆ Ô¯Â¶ Çëðç¶ ÔéÍ êÇÔñ» êÇÔñ ÃîËÕ é»Á çÅOéÅî¹ðÅç éôÅ ÇÃðë ç¶ô ç¶ îÔ»é×ð» Çò¾Ú êðÚ¾ñå ÃÆ, éôÅ ïÈéÆòðÇÃàÆÁ», ÕÅñÜ» Áå¶ Ôð ÕÃì¶, Çê³â, ÃÕÈñ å¾Õ òÆ ÁÅä ê¹¾ÜÅ þÍ å¹ÃÄ ÇÕö òÆ ôÇÔð Ü» ÕÃì¶ ç¶ ì÷Åð» Çò¾Ú

éÇôÁ» é¶ ê¾à Óå¶

ê³ÜÅìÆ ×¾íðÈ ÜÅú, ì¶ÕðÆ òÅÇñÁ» å¶ ÕÇðÁÅé¶ òÅÇñÁ» ×¾ñ ÕÆ ìÔ¹åÆÁ» ç¹ÕÅé» òÅÇñÁ» é¶ ÇÂÔ î½å ç¶ Ã¹é¶Ô¶ (å¿ìÅÕÈO ×¹àÕ¶ çÆÁ» ê¹óÆÁ») ìÅÔð à¿×¶ Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ê³ÜÅì ç¶ é½ÜòÅé Á¿çð ðÇÚÁÅ ÇÂÔ ÷ÇÔð À¹é·» çÆ îÅéÇÃÕåÅ Áå¶ Ã¯Ú ôÕåÆ Óå¶ êÈðÆ åð·» ÔÅòÆ Ô¯ ü¾ÕÅ þÍ ÇÂÃ ç¶ ÕÂÆ ÕÅðé ÔéÍ Ãí 寺 êÇÔñ» å¶ ò¾âÅ ÕÅðé å» ÇÂÔ þ ÇÕ ê³ÜÅì ç¶ H@ ëÆÃçÆ é½ÜòÅé â¶OÕ¹óÆÁ» êó·O ÇñÖ Õ¶ òÆ ì¶ð¹÷×Åð Ôé Áå¶ çðOçð è¾Õ¶ ÖÅ ðÔ¶ ÔéÍ ÁÇÜÔÅ Ô¯ä ÕðÕ¶ À¹Ô Ç÷¿ç×Æ å¯º ÇéðÅô Ô¯ Õ¶ éÇôÁ» ç¶ ãÔ¶ Úó· Ü»ç¶ Ôé Áå¶ Çëð ÕçÆ òÆ ÇÂé·» ç¶ ü¿×ñ Çò¾Ú¯º ÇéÕñ éÔÄ ÃÕç¶ÍçÈÜÅ ÕÅðé ×ðÆìÆ ÔËÍ ÇÂà çŠÿì¿è î÷çÈð òð× éÅñ þÍ À¹Ô ÃÅðÅ Ççé Ô¾âOí¿éòÄ ÇîÔéå Õðé ÕðÕ¶ éÇôÁ» ç¶ Ô¾æÄ Úó· Ü»ç¶ ÔéÍ ÇÂà ÕÅðé À¹Ô ÁÅêä¶ ÜÆòé ç¶ éÅñOéÅñ ÁÅêä¶ êðòÅð ç¶ ÜÆòé ù òÆ Õôà ç¶ ðÔ¶ ÔéÍ åÆÜÅ Á¾Ü ÷ðÈðå þ, ÇÂé·» íàÕ¶ ԯ¶ ×¾íðÈÁ» Áå¶ î¹ÇàÁÅð» ù ÇÃ¾è¶ ðÅÔ Óå¶ ÇñÁÅÀ¹ä çÆ Í ÃîÅÜ, ÃðÕÅð Áå¶ Ôð ç¶ô òÅÃÆ ÁÅêäÅ ëð÷ ÃîÞ Õ¶ ÁÅêä¶ ÁÅñ¶Oç¹ÁÅñ¶ Ô¹¿ç¶ ÇÂà òðåÅð¶ ù ð¯Õ¶ å» Ü¯ ÃÅⶠê³ÜÅì çÆ ê¹ðÅäÆ é¹ÔÅð î¹ó êðå ÁÅò¶ Áå¶ ÇÕö ù ÇÂÔ éÅ ÕÇÔä çÅ î½ÕÅ Çîñ¶ ÇÕ ÒéÇôÁ» é¶ ê¾àÓå¶ ê³ÜÅìÆ ×¾íðÈ, ÖóÕä Ô¾âÆÁ» òÜÅÀ¹ä â¿îðÈÓ

þÚƺ

๾à Ü»çË

Çê

Ççñ

ÁÅð ÓÚ Ççñ ๾àä ç¶ ÇÕ§é¶ ÔÆ ×Æå ÁÃƺOå¹Ãƺ Ã¹ä¶ é¶Í ÇÕö ç¶ ÇòÛ¯ó¶ Çò¾Ú Ççñ ๾àä ç¶ ÇÕ¾ÇÃÁ» 寺 òÆ ÁÃƺ òÅÕø Ô»Í ÕÂÆ òÅð å» ÇÕö é¶óñ¶ ç¹ÁÅðÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÇòôòÅÃØÅå Ççñ å¯ó Õ¶ ð¾Ö Çç§çÅ þÍ ÕÂÆ ñ¯Õ å¹ÔÅ鱧 ÇÂÔ ÕÇÔ§ÇçÁ» Çîñä׶ ÇÕ Ççñ þÚî¹¾Ú æ¯ó·Æ ๾àçËÍ êð Ã¾Ú ÇÂÔ þ ÇÕ âÅÕàðÆ ÇòÇ×ÁÅé òÆ î§éçË ÇÕ Ççñ ๾à Ü»çËÍ âÅÕàðÆ íÅôÅ Çò¾Ú ÇÂà 鱧 ÒåÅÕ¯åÃ¹ì¯ ÕÅðâÆúêËæÆÓ ÕÇÔ§ç¶ ÔéÍ ì¯ñÚÅñ çÆ íÅôÅ Çò¾Ú ÇÂà 鱧 Òìð¯Õé ÔÅðà Çÿâð¯îÓ òÆ ÇÕÔÅ Ü»çÅ þÍ îËâÆÕñ ÃÅǧà Áé¹ÃÅð Ççñ çŠ๾àäÅ ÁÚÅéÕ ì¹ðÆ õìð éÅñ ܹÇóÁÅ Ô¯ ÃÕçÅ þ Áå¶

Õ¯ÂÆ þðÅé Õðé òÅñÆ Ú§×Æ õìð Çîñä éÅñ òÆ ÇÂà çÅ Ãì§è ܹó ÃÕçËÍ ÇÂ¾æ¶ Ççñ ๾àä 寺 íÅò þ ÁÚÅéÕ Ççñ ç¶ Ö¾ì¶ ÇԾö çÆÁ» îÅÃê¶ôÆÁ» çÅ Õ¹¾Þ ç¶ð ñÂÆ Õî÷¯ð êË ÜÅäÅÍ êz¶ôÅéÆ çÆ ×¾ñ ÇÂÔ þ ÇÕ ÇÂÃ ç¶ ñ¾Ûä» ç¶ ìÔ¹å¶ ÇԾö Ççñ ç¶ ç½ð¶ éÅñ Çîñç¶Oܹñç¶ ÔéÍ ÇÂÔ ñ¾Ûä Ôé ÁÚÅéÕ ÛÅåÆ, ×ðçé Áå¶ Ö¾ìÆ ì»Ô ÓÚ çðç, ÃÅÔ ë¹¾ñä Áå¶ ÜÆÁ Õ¾ÚÅ Ô¯äÅÍ ÇÂà éÅñ ð¯×Æ ç¶ êÇðòÅðÕ î˺ìð» 鱧 íÅÜó êË Ü»çÆ þ å¶ âÅÕàð» ñÂÆ òÆ å¹ð§å ÇÂÔ ÜÅéäÅ î¹ôÕñ Ô¹§çÅ þ ÇÕ ð¯×Æ é±§ ÔÅðà ÁàËÕ Ô¯ÇÂÁÅ þ Ü» À¹Ô Òìz¯Õé ÔÅðà Çÿâð¯îÓ çÅ ÇôÕÅð þÍ ÇÂÔ¯ ÇÜÔ¶ ÇÂ¾Õ Õ¶Ã çÆ À¹çÅÔðä ç¶Ö¯Í ÔÃêåÅñ Çò¾Ú ÇÂ¾Õ ÁèÖó À¹îð

ÇçñÚÃê ×¾ñ ÇÂÔ òÆ ç¶Öä Çò¾Ú ÁÅÂÆ þ ÇÕ Òìz¯Õé ÔÅðà Ççâ¯ðîÓ ç¶ ÇôÕÅð I@ øÆÃçÆ îðÆ÷ E@ 寺 G@ ÃÅñ» çðÇîÁÅé çÆÁ» Á½ðå» Ô¹§çÆÁ» Ôé... çÆ Á½ðå ÁËîðÜ˺ÃÆ ð±î Çò¾Ú ÇñÁ»çÆ ×ÂÆÍ êÇðòÅðÕ î˺ìð» å¶ øËÇîñÆ âÅÕàð 鱧 ïÕÆé þ ÇÕ À¹Ã 鱧 Ççñ çÅ ç½ðÅ ÇêÁÅ þ ÇÕÀ¹ºÇÕ ÃÅð¶ ñ¾Ûä À¹ÔÆ ÔéÍ Ü篺 ÂÆ.ÃÆ.ÜÆ. Áå¶ ÁñàðÅÃÅÀ±ºâ ÕÆåÅ Ü»çÅ þ å» âÅÕàð» 鱧 êåÅ ñ¾×çË ÇÕ À¹Ã ç¶ Ççñ çÅ Ö¾ìÅ ÇÔ¾ÃÅ Õ§î éÔƺ Õð ÇðÔÅ, êð Ççñ çÆ ÇÕö òÆ èîéÆ Çò¾Ú Õ¯ÂÆ ð¹ÕÅòà éÔƺ Áå¶ éÅ ÔÆ Ö±é ç¶ êzòÅÔ Çò¾Ú Õ¯ÂÆ ×óìóÆ þÍ Ççñ ç¶ òÅñò Çò¾Ú òÆ Õ¯ÂÆ ÖðÅìÆ é÷ð éÔƺ ÁÅÀ¹ºçÆÍ ÔÃêåÅñ ç¶ âÅÕàð ÃîÞ Ü»ç¶ Ôé ÇÕ îÅîñÅ Ççñ ๾àä çÅ þÍ ÔÅñ»ÇÕ ÇÂà ÃÇæåÆ Çò¾Ú ÜÅé 鱧 ܯõî Ô¯ ÃÕçÅ þ, êð ç½ð¶ çÆ å¹ñéÅ Çò¾Ú ÇÂÔ Ãî¾ÇÃÁÅ ìÔ¹å ؾà õåðéÅÕ Ô¹§çÆ þÍ ÇÂ¾Õ ÇçñÚÃê ×¾ñ ÇÂÔ òÆ ç¶Öä Çò¾Ú ÁÅÂÆ þ ÇÕ Òìz¯Õé ÔÅðà Ççâ¯ðîÓ ç¶ ÇôÕÅð I@ øÆÃçÆ îðÆ÷ E@ 寺 G@ ÃÅñ» çðÇîÁÅé çÆÁ» Á½ðå» Ô¹§çÆÁ» ÔéÍ âÅÕàð î§éç¶ Ôé ÇÕ Á½ðå» Çò¾Ú îÅÔòÅðÆ å¯º ìÅÁç ÁËÃàz¯Üé éÅîÆ ÔÅðî¯é ç¶ ê¾èð Çò¾Ú ÁÅÂÆ Ç×ðÅòà ç¶ Ú¾ñÇçÁ» Õ¯ÂÆ þðÅé Ü» êz¶ôÅé Õðé òÅñÆ ØàéÅ òÅêðé

éÅñ À¹é·» çÅ ÁÅà¯é¯îà éðòà ÇÃÃàî Ç÷ÁÅçÅ å¶÷ Ô¯ Ü»çÅ þÍ ÇÂà ÃÇæåÆ Çò¾Ú ð¯×Æ é±§ ÁÅÂÆ.ÃÆ.ï± Çò¾Ú Ãõå Çé×ðÅéÆ Ô¶á ð¾ÇÖÁÅ Ü»çÅ þÍ Ãí 寺 ÁÇÔî ×¾ñ ÇÂÔ þ ÇÕ âÅÕàð 鱧 êåÅ Ô¯ò¶ ÇÕ ÇÂÔ ìz¯Õé ÔÅðà îÅîñÅ þÍ ÇÂÔ Ãî¾ÇÃÁÅ Ô½ñÆOÔ½ñÆ Õ¹¾Þ Ççé Ü» Õç¶O Õç¶ Õ¹¾Þ ÔøÇåÁ» ìÅÁç ÃÔÆ Ô¯ Ü»çÆ þÍ ÇÂà ØàéÅ ÕÅðé îÅÃê¶ôÆÁ» 鱧 Õ¯ÂÆ ÃæÅÂÆ é¹ÕÃÅé éÔƺ Ô¹§çÅÍ Ô¹ä å¹Ãƺ Ã¯Ú ðÔ¶ Ô¯ò¯×¶ ÇÕ Ççñ ๾àä çÅ âÅÕàðÆ é»Á ÜêÅéÆ ÇÜÔÅ ÇÕÀ¹º ñ¾×çÅ þÍ ÇÂà ÕÅðé ÇÂÔ þ ÇÕ ÇÂÔ é»Á þ ÔÆ ÜêÅéÆ, êð ÇÂà çÅ ÕÅðé ÇÂÔ éÔƺ ÇÕ ÜêÅéÆ Á½ðå» çÅ Ççñ Ç÷ÁÅçŠ๾àçÅ þÍ çðÁÃñ Òìz¯Õé ÔÅðà Ççâ¯ðîÓ Çò¾Ú îÅÃê¶ôÆÁ» Çã¾ñÆÁ» êËä ÕÅðé Ççñ çÅ ÇÜÔóÅ ÁÕÅð Ô¹§çÅ þ, À¹Ô ÜêÅé Çò¾Ú îÛ¶ÇðÁ» ò¾ñ¯º ÁÅÕà¯êà ëóé ñÂÆ òðå¶ Ü»ç¶ ÜÅÿ òð×Å ñ¾×çÅ þÍ ÇÂà ÜÅÿ 鱧 ÜêÅéÆ íÅôÅ Çò¾Ú ÒåÅÕ¯åùì¯Ó ÕÇÔ§ç¶ ÔéÍ ÇÂö ÕÅðé ÇÂà çÅ ÒåÅÕ¯åÃ¹ì¯ ÕÅðâÆúêËæÆÓ ð¾ÇÖÁÅ Ç×ÁÅÍ

31

ØÅåÕ Ô¯ ÃÕçË ñ¯

ìñ¾â êÌËôð

Á¾Ü ç¶ ç½óKí¾Ü òÅñ¶ Ã ÓÚ ÃÅⶠկñ ÁÅêäÆ ÇÃÔå çÅ ÇÖÁÅñ ð¾Öä ñÂÆ Õ¹Þ êÿ Õ¾ãä¶ òÆ î¹ôÕñ ԯ¶ ê¶ ÔéÍ ÁÇÜÔ¶ ð¹ÞÅé ç¶ Ú¾ñÇçÁ» ÇÃÔå ÕÂÆ åð·» ç¶ Çò×Åó êËçÅ Ô¯ ðÔ¶ ÔéÍ åäÅÁ, æÕÅòà, ìñ¾â êÌËôð ÁÅÇç å» Ôð åÆܶKÚ½æ¶ ÇòÁÕåÆ ù Ô¹¿çÅ ÔÆ þÍ ìñ¾â êÌËôð ؾà Ô¯ò¶ Ü» ò¾è, ç¯ò¶º åð·» ÔÆ Á¿å» çÅ åÕñÆëç¶Ô þÍ ñ¯Á (ؾà) ìñ¾â êÌËôð ç¶ îðÆ÷ Ø𶬠é¹Ãõ¶ Á÷îÅ Õ¶ ÇÂà 寺 î¹¾ãñ¶ ðÈê ÓÚ ÇéÜÅå êÅ ÃÕç¶ ÔéÍ ÁÅî Õð Õ¶ âÅÕàðÆ íÅôÅ ÓÚ I@/F@ Á˵î Á˵î ÁËµÚ ÜÆ ù ñ¯Á ìÆ êÆ î¿ÇéÁÅ Ü»çÅ þÍ

ñ¾Ûä ùÃåÆ, Õî÷¯ðÆ, æÕÅòà, ñ¾å»O ìÅÔò» Ü» ÃÅð¶ ÔÆ ÃðÆð ÓÚ ÔñÕÅ çðç, ØìðÅÔà å¶ ÕÂÆ òÅð Ú¾Õð ÁÅÀ¹ºç¶ ÔéÍ

ÕÅðé

ÃÔÆ å¶ Ã¿å¹Çñå Ö¹ðÅÕ çÆ ÕîÆ, âÅÂÆÇà¿×, òðå, ÖÅäOêÆä çÅ Ãî» ÃÔÆ éÅ Ô¯äÅ, ÖÈé çÆ ÕîÆ, ê¶à, Á¿åóÆÁ», ×¹ðÇçÁ» å¶ ìñËâð ÓÚ ÖÈé ؾà êÔ¹¿ÚäÅ å¶ îÅéÇÃÕ åäÅÁ çÅ Ô¯äÅÍ

Ø𶬠ÇÂñÅÜ

üÕ¿çð çÅ ðà ëÅÇÂç¶î¿ç: ñ¯Á ìñ¾â êÌËôð ç¶ îðÆ÷» ñÂÆ üÕ¿çð çÅ ðà ëÅÇÂç¶î¿ç Ô¹¿çÅ þÍ Ü¶Õð ÇÕö ù ÁÕÃð ÔÆ ñ¯Á ìñ¾âOêÌËôð çÆ ÇôÕÅÇÂå ԯ¶ å» À¹Ô A@OAB Ççé ñ×ÅåÅð Ççé ÓÚ ç¯ üÕ¿çð çÅ åÅ÷Å ðà ôÅîñ Õð¶ Ü» üÕ¿çð ù ÃñÅç ç¶ ðÈê ÓÚ òðå¶, ëÅÇÂçÅ ÁÅêä¶OÁÅê Ççö×ÅÍ üÕ¿çð Ü» ÇÕö òÆ Ô¯ð Ãì÷Æ Ü» ëñ çÅ ðà À¹ç¯º ÔÆ Õ¾ãäÅ ÚÅÔÆçÅ þ, Ü篺 êÆäÅ Ô¯ò¶Í ì¶ÔÅ ðà êÆä ï¯× éÔÄ Ô¹¿çÅÍ ÇÂÃ ç¶ ê½ôÇàÕ å¾å õåî Ô¯ Ü»ç¶ Ôé Ü» õåðéÅÕ ìËÕàÆðÆÁÅ êËçÅ Ô¯ Ü»çÅ þ, ܯ ÇÃÔå ùèÅðé çÆ æ» À¹ñàÅ é¹ÕÃÅé ÕðçÅ þÍ

ÜàÅîÅéÃÆ çÅ ÕêÈð å¶ çÅñÚÆéÆ òð寺 : ÜàÅîÅéÃÆ çÅ ÕêÈð (ܯ ç¶ÃÆ çòÅÂÆÁ» òÅñ¶ ÔÕÆî» å¯º ÁÅî ÔÆ Çîñ Ü»çÅ þ) Áå¶ çÅñÚÆéÆ ÇîñÅ Õ¶ òðå¯ºÍ ÜàÅîÅéÃÆ çÅ ÁðÕ êÆä éÅñ òÆ ñ¯Á ìñ¾â êÌËôð ÓÚ ëÅÇÂçÅ Ô¹¿çÅ þÍ

ÒîË×éÆôÆÁî Ãñë¶àÓ éÅñ éÔÅú ñ¯Á ìÆ êÆ ç¶ îðÆ÷» ñÂÆ îË×éÆôÆÁî Ãñë¶à ÃÅñà çÅ ÇÂôéÅé Ãí 寺 Û¶åÆ ÁÃð Õðé òÅñÅ ÕÅð×ð ÇÂñÅÜ þÍ ìÅñàÆ íð êÅäÆ ÓÚ Á¾èÅ ÇÕ¾ñ¯ îË×éÆôÆÁî Ãñë¶à (ÁËêÃî ¬ä) ÇîñÅú, ÇÂà دñ ÓÚ Á¾èÅ Ø¿àÅ ìËᶠðÔ¯Í Ü¶ Ô¯ ÃÕ¶ å» Ã½ä 寺 êÇÔñ» ÇÂÔ ÇòèÆ Á÷îÅúÍ ÇÂé·» 寺 ÇÂñÅòÅ îðÆ÷ ÁÅêäÆ ÖÅèOÖ¹ðÅÕ çÅ õÅà ÇõÁÅñ ð¾Ö¶Í ê̯àÆé, ÁÅÇÂðé, ÇòàÅÇîé÷ ÁÅÇç íðêÈð îÅåðÅ ÓÚ ñò¯Í ÇøÕð» 寺 ìÚä çÆ Õ¯Çôô Õð¯ Áå¶ æÕÅòà îÇÔÃÈà ԯä Óå¶ Õ¹Þ ç¶ð ñÂÆ ÁÅðÅî ÷ðÈð Õð¯Í


32

èîÕ 12-Aug-2010, Thursday

npaug192010  

Website : Chamundaswamiji.com Email : info@chamundaswamiji.com 37-43 77th Street 2nd FL Jackson Hights NY 11372 R X îµè ï¹ð¯ê òÆ â¹¼ìÅ ÇëñîÆ...