Page 1


WEKELIJKS(ORGAAN(UITGEGEVEN(DOOR(DE(VOETBALVERENIGING(LIMMEN((www.vvlimmen.nl)( 35e jaargang nummer 7, 25 september 2013

! HOOFDBESTUUR Nico Beentjes Kees Rood Piet Schouten Peter van Kessel Marc Valkering Ron Schneider Jan Nijman Michel Fluri Marco Pepping Coby Droog

Burg. Nieuwenhuijsenstraat 34 Molenweg 44 Kapelweg 1b Dusseldorperweg 8 Rooinap 4 Theebos 36 Vredeburglaan 21 Burg. Nieuwenhuijsenstraat 62 De Drie Linden 8 Het Achtkant 18

Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen

072-505 2145 072-505 1753 072-505 4104 06-5389 8700 072-505 1846 06-5326 4646 072-505 2345 072-505 1674 06-5132 3774 072-505 1547

Voorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijdsecretariaat Commerciële zaken Accommodatie beheer Evenementen Jeugdzaken Kantine Damesafdeling

JEUGDCOMMISSIE Michel Fluri Joost Nijman Coby van Kessel Bert Aker Willy Bakker Anita Metzelaar

Burg. Nieuwenhuijsenstraat 62 Tormentil 17 Dusseldorperweg 8 Wanne 4 Enterij 10 Rijksweg 172

Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen

072-505 1674 072-505 4773 072-505 2567 072-505 5081 072-505 4232 06-2123 5227

Voorzitter Wedstrijdsecretariaat A-B-C Coord. D/E/F/Dames/Meisjes Coördinator MP Coördinator Dames/Meisjes Evenementen

COORDINATIE SCHEIDSRECHTERS Aad Meijer Theebos 3

Limmen

06-1507 7426

Coördinator Scheidsrechters

COORDINATIE KANTINE ACTIVITEITEN Ben Hout Kerkweg 15 Gerard Dirkson Elzenlaan 5

Limmen Limmen

06-4574 1955 072-505 2694

Coördinator Activiteiten Coördinator Schoonmaak

LEDENADMINISTRATIE Meindert Duin Bartigon 22 Nico Bult Ratelaar 18

Limmen Limmen

072-505 2231 072-505 5902

Ledenadministratie Contributie-inning

TRAINERS Everard Luijckx Ramon Smit Frank Donker Dennis Steman Ramon Smit Roland Duin Maarten Admiraal Bas Peters Robert Peemen Bob van Draanen Aad Beljaars Henk Nuijens Niels Kaandorp Martijn Kranendonk Willem Koot

Castricum Castricum Limmen Alkmaar Castricum Limmen Limmen Castricum Limmen Limmen Wormer Limmen Limmen Limmen Limmen

06-4614 1417 06-2121 2354 06-4555 2795 072-562 1981 06-2121 2354 072-505 2814 072-505 2976 0251-65 5497 072-505 4806 06-4181 7125 06-4394 0091 072-505 3514 0251-31 5799 072-505 4184 072-505 2400

Hoofdtrainer Trainer 2e elftal Hoofd Jeugdopleidingen A - selectie B - selectie C - selectie C - selectie D - selectie E - selectie F – selectie/Mini-Pupillen Hoofdtrainer Dames A-B-C-D-E Meisjes Keepertrainer Keepertrainer Verzorger

SUPPORTERSVERENIGING Erik Jaap Kroone Ratelaar 6

Limmen

072-505 5626

Voorzitter

SPORTCOMPLEX DAMPEGHEEST Kantine Dampegheestlaan 2

Limmen

072-505 1650

Plantenhove 108 Bartokstraat 4 Westerweg 7 Priemstraat 10 Bartokstraat 4 Stetlaantje 2 Westerweg 56 Banckertstraat 12 Zomerschoon 22 Thalia 21 Zaandammerstraat 13 Jan Valkeringlaan 12 Keizerskroon 3 Dampegheestlaan 33 Achterweg 52

AFGELASTINGEN

Bel infolijn 0900-9019072 of kijk op teletekst pagina 603 onder district West 1.

BANKREKENINGEN

v.v. Limmen Contributie Supportersvereniging

Rabobank Limmen Rabobank Limmen Rabobank Limmen

INLEVEREN KOPIJ VOOR DE UITHAAL Peter van Kessel Dusseldorperweg 8 Limmen 072-505 2567 Getypte copy of per e-mail aan pw.van.kessel@hetnet.nl tot maandag 18.00 uur GEVONDEN VOORWERPEN Willem Koot Achterweg 52

Limmen

072-505 2400

3364.00.748 3364.02.244 3364.11.561


U I T N O D I G I N G Het bestuur van de Voetbalvereniging Limmen nodigt haar leden uit om op: DONDERDAG 26 september a.s. vanaf 21.00u, de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Deze wordt gehouden in de kantine op Dampegheest. Concept- Agenda 1. Opening door de voorzitter 2. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering 20 september 2012 (zie Uithaal en website) 3. Jaarverslag 2012-2013 van de secretaris (zie Uithaal en website) 4. Financieel Jaarverslag (Rekening 2012-2013 wordt uitgereikt ter vergadering) a. Toelichting balans en exploitatierekening door de penningmeester b. Verslag bevindingen van de kascommissie c. Vaststelling van de Rekening 2012-2013 d. Voorstel onttrekking nadelig saldo aan de Algemene Reserve e. Benoeming nieuw lid van de kascommissie 5. Voorstel Begroting 2013-2014 (wordt uitgereikt ter vergadering) a. Toelichting jaarplan door de penningmeester b. Toelichting vastgestelde contributies voor 2013-2014 en c. Voorstel voor het geven van mandaat voor eventueel verhogen van de contributie met maximaal 5% voor het komende seizoen (2014-2015) 6. Bestuursaangelegenheden a. Aftredend volgens rooster: Voorzitter Nico Beentjes (herkiesbaar). Penningmeester Piet Schouten (herkiesbaar en benoembaar in de functie van vice-voorzitter). Voorzitter Accommodatiecommissie Ron Schneider (herkiesbaar) Wedstrijdsecretaris Peter van Kessel (niet herkiesbaar) Het bestuur stelt voor Nico, Piet en Ron te herbenoemen. Het wedstrijdsecretariaat blijft verzorgd door Peter van Kessel. De bestuurlijke aandacht daarvoor wordt binnen het bestuur opgevangen. b. Vacature Penningmeester: Door de benoeming van Piet Schouten als vice-voorzitter, komt de functie van penningmeester vacant. Frank Admiraal is bereid gevonden om die functie in te vullen. Het bestuur stelt voor Frank Admiraal te benoemen in het bestuur voor de functie van penningmeester c. Openstelling nieuwe bestuursfunctie `Materialen’: Het materialenbeheer vormt een belangrijk deel van de bedrijfsvoering: reden om daar permanente aandacht aan te besteden. Het bestuur stelt daarom een bestuursfunctie open en heeft Willem Koot bereid gevonden deze in te vullen. Het bestuur stelt voor Willem Koot te benoemen in de bestuursfunctie ‘Materialen’. 8. Huldiging jubilarissen en clubkampioen Dit jaar zijn er 13 mensen die 25 jaar onafgebroken lid zijn, 4 leden 50 jaar en een zelfs 60 jaar. Deze jubilarissen worden persoonlijk uitgenodigd. Limmen 8, de clubkampioen van het seizoen 2012-2013 wordt in het zonnetje gezet. De aanvoerder van het team wordt daarvoor uitgenodigd. 9. Benoeming leden van Verdienste Ook dit jaar willen wij onze waardering uiten voor de prestaties van een aantal van onze vrijwilligers. Deze –vaak- stille krachten zorgen met hun organisatietalent en uitvoering van uiteenlopende taken en klusjes, voor een professionele en verzorgde uitstraling van onze vereniging. De betreffende vrijwilligers ontvangen een uitnodiging 10. Rondvraag 11. Sluiting O P R O E P In verband met het volgens rooster aftreden van bestuursleden, doet het bestuur een formele oproep om kandidaten. Aan kandidaten wordt gevraagd aan te geven voor welke functie zij in aanmerking willen komen. Het aanmelden kan uitsluitend bij de secretaris en tot uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de vergadering. Wanneer dan nog geen tegenkandidaten zijn aangedragen, stelt het bestuur voor, de genoemde personen te benoemen in de respectievelijke functies. Wanneer meerdere kandidaten voor een bestuursfunctie worden aangemeld, vindt volgens de daarop betrekking hebbende bepalingen in de Statuten stemming plaats. Met sportieve groet, C.P.M. (Kees) Rood, secretaris

Algemene Leden Vergadering 26 september 2013.

!


Klaverjassen*en*Keezen* !

!

Vrijdag a.s. 20.00u in de kantine


Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Voetbalvereniging Limmen, gehouden op donderdag 20 september 2012 Aanwezig: 100+ leden. 1.

Opening door de voorzitter Nico Beentjes om 21.00u. Hij heet alle leden, leden van verdienste, ereleden hartelijk welkom. Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor alle familieleden, vrienden en vriendinnen van de v.v. Limmen die ons afgelopen seizoen zijn ontvallen. In zijn openingstoespraak kijkt hij terug op het afgelopen seizoen en blikt vooruit: “De prestaties van onze teams waren redelijk. In alle leeftijdsklasse konden wel kampioenen en bijna kampioenen worden genoteerd. Het eerste en tweede bij zowel de Heren als de Dames, konden zich handhaven in hun klasse. Na de goede start van ons vlaggenschip al hadden we eigenlijk op meer gehoopt. OFC bleek te sterk voor de 3de klasse en is terecht kampioen geworden.” “Het komende seizoen zijn er weer nieuwe kansen. Het is redelijk begonnen voor het eerste. Het 2de moet nog los komen en de Dames drukken duidelijk een stempel op hun poule. Wanneer u mij vraagt wat de doelen zijn voor dit seizoen, dan zeg ik: bouwen aan de selecties. In de tussentijd periode titels binnen halen en voor de eerste teams: PROMOTIE. Opnieuw zijn we qua techniek goed voorzien. Maar zeg ik erbij: we moeten ook nog groeien want de selecties zijn nog wel erg jong.” “Op het personele vlak zijn er de nodige wisselingen en verschuivingen geweest. Afgelopen seizoen hebben we na 3 jaar samenwerken afscheid genomen van Jos van Veelen. Frank Donker staat nu voor de B-jeugd en heeft Everard vervangen als jeugdcoördinator. Onze hoofdtrainer Everard Luijckx heeft een contract voor een jaar. Voor dit lopende seizoen 2de trainer is, Paul Brussel die dit seizoen het 2de onder zijn hoede heeft. Bij de dames is Aad Beljaars aangesteld als hoofdtrainer. Ook bij de jeugd is dit seizoen veel verandert: wisselingen van trainers waar de voorzitter van de Jeugdcommissie op terug zal komen. “ “De Jeugdveiling, het Familie Straten Toernooi, de sponsoravond en de kermis waren weer enorme successen! Om alles te kunnen organiseren zijn wij als vereniging erg rijk met zoveel vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. Deze mensen zorgen immers dat alles in goede banen wordt geleid. Het sportcomplex ziet er werkelijk tiptop uit. Onze vorige voorzitter noemde Dampegheest een hoofdklasse waardig. Ik doe er een schepje bovenop en zeg dat ze zelfs in de Jupiler Leage jaloers mogen zijn op wat we hier met elkaar presteren. Toch gaat niet alles vanzelf. Ik spreek mijn waardering uit voor de enorme inzet van de vrijwilligers. Helemaal niet vanzelfsprekend wanneer je de complimenten van andere verenigingen hoort. “ Berichten van verhindering zijn ontvangen van Siem Admiraal, Dirk-Jan Hollander, Tineke en Meindert Duin, Erik Lute, Elly Wempe, Henk Winder, Joost Nijman.

2.

Vaststelling verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering 29 september 2011. Publicatie heeft plaatsgevonden in de Uithaal. Er worden geen opmerkingen gemaakt. De vergadering stelt het verslag ongewijzigd vast.

3.

Jaarverslag 2011-2012 van de secretaris. Publicatie heeft plaatsgevonden in de Uithaal. Er zijn geen vragen of opmerkingen van de leden. Het Jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Financieel Jaarverslag. a. De rekening 2011-2012 wordt uitgereikt ter vergadering en de penningmeester geeft toelichting op de stukken. De uitgaven bleven redelijk in de pas met de begroting. Het saldo is negatief: €1.169,- Op zich niet slecht, maar we hebben wel zorgen over de ontwikkeling van de kosten. Sommige zijn niet zo beheersbaar als gewenst. Voorbeelden: kosten van energie en KNVB, kosten van de Jeugdveiling

Verslag Algemene Leden Vergadering 20 september 2012. Pagina 1 van 4


(veroorzaakt door kosten uit het vorige seizoen), kosten van het Familie Stratentoernooi blijken telkens weer hoger uit te vallen. Aan de opbrengstenkant is een tegenvaller te melden in de opbrengst van de kantine. Daar staat tegenover dat de festiviteiten van het 80-jarig jubileum een positief resultaat hebben opgeleverd.

5.

b.

Belangrijke wijziging in de balans is de toename van de bezittingen en het daarvoor geleende kapitaal. De inventaris was voor een deel aan vervanging toe: o.m. de afwasmachine. De financiële positie is ondanks het negatieve rekeningresultaat, nog immer gezond.

c.

Verslag bevindingen van de kascommissie (John Castricum en Tjeerd Kruidenberg) De commissie heeft de administratie en de verantwoording gecontroleerd. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De commissie stelt de vergadering voor het bestuur te dechargeren van haar gevoerde beleid.

d.

Vaststelling van de Rekening 2011-2012 De vergadering gaat unaniem akkoord.

e.

Voorstel onttrekking nadelig saldo aan de Algemene Reserve De vergadering gaat ermee akkoord.

f.

Benoeming nieuw lid van de kascommissie. John Castricum treedt verplicht af na zijn tweede jaar. Tjeerd Kruidenberg is bereid een tweede jaar kascommissie lid te zijn. Kees Veldman meldt zich aan voor de invulling van de vacature kascommissielid.

Voorstel Begroting 2012-2013 (wordt uitgereikt ter vergadering) a. De penningmeester licht het jaarplan toe. Het betreft een ‘beleidsarme’ begroting. Voortzetten van de huidige werkwijze. Daarin wordt een conservatief beleid voorgesteld en het beheer van de budgetten wordt strakker aangehaald. De begroting sluit met een positief resultaat: €400,[Peter Min] maakt een vergelijking tussen de werkelijke kosten 2011-2012 en de begroting 2012-2013 en vraagt zich af of de vereniging daarmee uitkomt. De penningmeester licht toe dat zo realistisch mogelijk is begroot. [Willem Koot] vraagt om een toelichting op de verschillen in de kledingkosten, vermeld in de Rekening en de Begroting. De verschillen zijn te herleiden naar de verantwoording van de uitgaven onder het Kledingfonds. De vergadering heeft verder geen vragen na de toelichting. De vergadering gaat unaniem akkoord met de voorgestelde begroting en stelt deze vast. b.

Voorstel contributies 2012-2013 Voor het eerst sinds twee seizoenen is er weer een contributieverhoging van rond de € 5,- per jeugdlid en € 10,- per senioren lid. Het bestuur vraagt de vergadering vast te stellen dat het dagelijks bestuur heeft gehandeld binnen de haar gegeven ruimte voor het opleggen van de contributie volgens onderstaande staffel. De vergadering gaat unaniem akkoord.

Senioren A-junioren B- en C-junioren c.

6.

2012-2013 150 110 90

D- en E-pupillen F-pupillen en Mini’s Niet spelende leden

2012-2013 75 65 40

Voorstel voor het geven van mandaat aan het bestuur voor een eventuele contributieverhoging voor het volgende seizoen (2013-2014) met maximaal 5%. De vergadering gaat unaniem akkoord.

Toelichting door commissievoorzitters [Jeugdcommissie: Michel Fluri]: ook het afgelopen seizoen werd voortgebouwd op de sinds 2008 ingezette opleidingsplan voor de jeugd. Vorige seizoenen deed Everard Luijckx die klus. Dit seizoen Frank Donker. De tweesterren-samenwerking met AZ levert veel op voor kennisontwikkeling en faciliteiten voor de spelers en trainers. De

Verslag Algemene Leden Vergadering 20 september 2012. Pagina 2 van 4


Evenementen-commissie voor de jeugd blijkt telkens weer een geweldig team. Zij tonen veel initiatief en krijgen positieve respons op hun activiteiten. Heel positief is ook de aanwas van de jeugdscheidsrechters. Zij worden goed opgeleid en daarna begeleid door een eigen mentor. Die inzet van mentoren wordt door scheidrechters en ouders langs de lijn heel positief ervaren. Tot slot noemt Michel de Veilingcommissie. Niet alleen ‘vlammen’ op de dag van de veiling. Maanden vooraf is de commissie bezig met de werving van de kavels en vrijwilligers. De maanden erna zijn zij bezig met een zorgvuldige afwikkeling. [Jan Dekker] Kan het tekort aan fysiek bij de jeugd worden opgelost door krachttraining in de opleiding mee te nemen? Michel geeft aan dat het niet alleen gaat om kracht. In de training wordt daar overigens wel aandacht aan besteed. [Accommodatiecommissie: Ron Schneider]: Hij is nu voor het 8e jaar bezig met de commissie. Grote klussen zijn er ook dit jaar gedaan: verlichting, tegelwerk in entree en kleedkamers en de oplevering van 7 nieuwe kleedkamers. De groenploeg verdient elk jaar weer geld voor de vereniging. Door veel zelfwerkzaamheid konden de kosten van de veldhuur tot een kwart worden teruggebracht. Ook onderdeel van de accommodatiecommissie zijn: schoonmaak, terreindienst, onderhoud veld Hogeweg. Energiekosten vragen al jaren veel aandacht. Door nieuwe aanbouw en vervanging apparatuur is nauwkeuriger inregeling mogelijk. Inmiddels is een flinke jaarlijkse besparing gerealiseerd, maar het kan nog beter. Een van de klussen voor de nabije toekomst is de aanleg van een ondergrondse vuilcontainer. [Gerard Liefting] geeft zijn complimenten voor de verzorging van het complex. Dat maakt hij niet overal mee. [Commerciële Commissie: Marc Valkering]: de commissie heeft goede resultaten geboekt en kan op veel continuïteit rekenen van de sponsors. Met sponsoren konden afspraken worden gemaakt over levering van diensten en materialen. De ledenpas werd ingevoerd en inmiddels is met een van de sponsors een kortingsregeling voor de leden afgesproken. De commissie zet zich in om het aantal deelnemende bedrijven te vergroten. De bemensing van de commissie is nog niet volledig, maar daar wordt aan gewerkt. [Evenementencommissie: Jan Nijman]: het organiseren van evenementen vraagt veel inspanning en geduld, maar levert ook veel op aan inkomsten en goodwill. Aan de evenementen kleven ook risico’s en klachten. De vereniging neemt daarom de handhaving van de orde, het nakomen van regels over geluid, sluitingstijden en het tegengaan van drankgebruik door jongeren onder de 16, erg serieus. Met de inspanningen en aandacht stijgen de kosten eveneens. Binnen het bestuur werd meermalen stilgestaan bij de omvang van de evenementen in relatie tot de risico’s. [Technische Zaken: Jan Nijman]: de technische commissie Samen met Ruud Donker. Inmiddels een Technisch Beleidsplan Senioren opgeleverd. [Thijs Nijman]: vraagt om duidelijke verwoording van keuzes m.b.t. personele zaken. Hij wijst daarbij op de gang van zaken rond Jos van Veelen. Uiteindelijk wel waardering voor de aanpak. [Kantinecommissie: Marco Pepping]: met de bemensing en afspraken met leveranciers gaat het goed. De omzet is in het afgelopen jaar wel achter gebleven. Inmiddels is een verandering in trainingsschema’s doorgevoerd en zijn nieuwe activiteiten ontplooid. De KNVB maakt zich zorgen over geweld op en rond de velden. Een van de maatregelen ter voorkoming, is het terugdringen van alcoholgebruik langs de velden. Wedstrijden kunnen worden stilgelegd en clubs beboet. Een terras mag, maar die moet duidelijk zijn afgescheiden. [Jan Dekker]: Voetbal op TV zou de omzet belemmeren? Nee daar is geen aanwijzing voor en er is veel vraag naar. [Wouter Koot]: is een terrasafbakening wel echt nodig: ja KNVB schrijft een duidelijke afbakening voor. De regel is dat geen alcohol mag worden genuttigd langs het veld. Wel op het terras. [Thijs Nijman]: bepleit een vrijwilligers coördinator om wervingsactiviteiten te coördineren en instroom breder mogelijk te maken. Het bestuur ziet wel mogelijkheden in het voorstel en bespreekt het voorstel in haar vergadering. [Wedstrijdsecretariaat; Peter van Kessel]: inmiddels 34 jaar aan de v.v. Limmen, hield op zijn bekende wijze een kort toch verstaanbaar betoog. Na enkele instructies aan de veteranen over de tijdige aankondiging van baaldagen 7.

Bestuursaangelegenheden: de volgende bestuursleden zijn reglementair aftredend en stellen zich herkiesbaar: -

Voorzitter Jeugdcommissie Michel Fluri

-

HB-lid Technische Zaken en Evenementen Jan Nijman

Verslag Algemene Leden Vergadering 20 september 2012. Pagina 3 van 4


Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. De aftredende bestuursleden worden bij acclamatie herkozen 8.

Huldiging jubilarissen en clubkampioen Dit jaar zijn er 4 leden die 25 jaar onafgebroken lid zijn. Van deze vier neemt Michel Fluri de felicitaties en de zilveren waarderingsspeld in ontvangst. Jurien Schilder, Ronald Schilder en Dirk-Jan Hollander houden de speld en felicitaties nog tegoed. Vier leden zijn zelfs 50 jaar onafgebroken lid van de vereniging: daarvan nemen Jos Bakkum en Willem Koot de gouden waarderingsspeld in ontvangst. Beide mannen zijn niet weg te denken bij de vereniging. Beide mannen verrichten onophoudelijk waardevol Rik Seignette spreekt Willem Koot toe namens de selectie. Hij spreekt grote waardering uit voor zijn verzorging. Altijd aanwezig en bewondert zijn bescheidenheid omdat hij nog nooit een klacht heeft gehoord dat hij altijd op de bank moet zitten. De selectie laat zich graag oplappen bij Willem op de tafel onder het geschal van de eeuwige radio. Zijn verwijzing naar het wonderapparaat voor verstijfde spieren; de ‘viberator’ wekte bij de selectiespelers een enthousiast gejuich op. De rest van het publiek kon er zich pas iets bij voorstellen nadat Rik de afmetingen ervan in beeld bracht. Hij typeert Willem: niet afzeggen en steeds doorgaan. De selectie hoopt nog jaren met Willem op de bank, door te mogen spelen. Jan Driessen en Henk Winder zijn verhinderd en krijgen de speld thuisgestuurd. Verder is de vereniging opnieuw een 60-jarig lid rijker: Cees Admiraal. Cees verblijft in het buitenland en krijgt de bloemen en felicitaties op een later moment. Nick van Leen neemt namens clubkampioen Limmen 6 de felicitaties, de bloemen en een tegoedbon voor nieuwe kleding in ontvangst. Nick bedankt de club voor de goede verzorging en hoopt volgend jaar weer te winnen en ziet graag een nieuwe sponsor voor de nog onbedrukte shirts.

9.

Rondvraag Geen vragen

10. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 22.30u.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur, d.d. 8 november 2012 N.P.F. (Nico) Beentjes, voorzitter C.P.M. (Kees) Rood, secretaris

Verslag Algemene Leden Vergadering 20 september 2012. Pagina 4 van 4


JAARVERSLAG)VV)LIMMEN)2012!2013." Als elk seizoen kende het afgelopen seizoen zijn mindere momenten en ook vele pieken. We namen vijfmaal afscheid van vrijwilligers en leden. Ook lagen er regelmatig vrijwilligers in de ziekenboeg. Positieve ervaringen hadden we met de sportiviteit op en rond de velden en met de vele evenementen Wat ook niet veranderde, was de steun van veel vrijwilligers en supporters. De v.v. Limmen mocht telkens weer rekenen op een warme belangstelling en waardering van leden, supporters en bezoekers.

Organisatie* Opleiding en begeleiding van jeugd en senioren worden planmatig aangepakt. Voor de jeugd was dit al in 2008 vastgelegd en sindsdien succesvol toegepast. Het voorafgaande seizoen is ook het technische beleid voor de senioren beschreven. De vruchten van de aansluiting van Jeugdbeleidsplan en Technisch Beleidsplan Senioren konden al worden geoogst. Beide plannen zijn de basis voor het werk van de gediplomeerde hoofdtrainers voor elke geleding en de Technische Commissies voor jeugd en senioren. De vele activiteiten kunnen niet succesvol verlopen zonder het grote aantal vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. Met z’n meer dan 350-en zorgden zij opnieuw voor een comfortabele en stabiele uitvoering van taken en functies binnen de vereniging. Toch moest ook in het afgelopen seizoen worden geconstateerd dat het met de verjonging en aanvulling van het ‘vrijwilligersbestand’ nog niet zo erg wil vlotten. We merken dat bijvoorbeeld aan krapte bij de begeleiding van de evenementen van de jeugd, de bemensing van de kantine en ook de damesgeleding is het afgelopen jaar niet in het bestuur vertegenwoordigd geweest.

Ontwikkeling* Na jaren van stabiliteit is het ledenaantal inmiddels licht aan het dalen. Minder teams zijn het gevolg. Met de begeleiding daarvan is het in het afgelopen seizoen goed gegaan. Voor elke leeftijdscategorie een gediplomeerde hoofdtrainer en voor elk team een of meer trainers en geleiders. In het afgelopen seizoen heeft de vereniging opnieuw gelegenheid gegeven aan de leden om opgeleid te worden tot scheidsrechter, jeugdvoetbaltrainer en diverse opleidingen die verband houden met het in stand houden van en werken in de kantine. De kwaliteit van ons vrijwilligerslegioen is daarmee goed op peil gebleven. De samenstelling en het aantal vrijwilligers is echter een punt van zorg. Werving van nieuwe vrijwilligers heeft veel aandacht gekregen. Het begeleiden van scheidsrechters was al succesvol. Het planmatig opleiden en begeleiden wordt door scheidsrechters en (ouders van jeugd)spelers steeds meer op prijs gesteld. Zonder respect geen voetbal is voor de vereniging geen afstandelijk KNVB-project. Elkaar aanspreken en de spiegel voorhouden mag dan normaal zijn maar is door de Jeugdcommissie meermalen onder de aandacht gebracht. De relatie met de KNVB werd steeds meer digitaal. Het Digitaal Wedstrijdformulier was al een feit voor een aantal van onze teams. De aankondiging dat die zou worden uitgebreid naar alle senioren en jeugdteams vanaf de D-categorie, was aanleiding voor een aantal maatregelen. Het wedstrijdsecretariaat werd verbouwd om een digitaal spitsuur op zaterdagmiddag en zondag te kunnen doorstaan. Ook werd een aantal keren instructie gegeven aan geleiders om het DWF te kunnen bedienen. Digitaliseren en nieuwe manieren van communiceren waren ook aanleiding tot het besluit, nu definitief te gaan stoppen met productie van de papieren Uithaal. Financieel gezien draaide de vereniging minder goed. Er was al rekening gehouden met minder inkomsten als gevolg van de economische omstandigheden. De crisis sloeg echter dubbel toe. Vaste kostenposten waarvan de bedragen niet beïnvloedbaar stegen. Steeds duurder wordende inkoop. Onderhandelen over prijsstelling en beperken van inkopen hebben deels geholpen, maar werden weer teniet gedaan door lagere –maar nog steeds goede- opbrengsten van Jeugdveilig en Familie Stratentoernooi. Het seizoen werd afgesloten met een negatief resultaat. De website wordt intensief bezocht met rond de 600 hits per etmaal. Dat gaat dag en nacht door, zelfs vanaf vakantie- en woonadressen in Australië, Griekenland, Frankrijk, de Verenigde Staten, Zweden etc. Begin van het seizoen passeerde de teller het miljoen en stijgt gestaag door.


Prestaties* Qua sportieve prestaties was het redelijk seizoen. In elke leeftijdsklasse konden wel kampioenen en bijnakampioenen worden genoteerd. Over de volle breedte heeft de v.v. Limmen zich in de poules staande kunnen houden. De Dames promoveerden opnieuw naar de 2e klasse en de Herenselectie is in de middenmoot van de 3e klasse geëindigd. De clubkampioen bij de senioren was het afgelopen seizoen het 8e elftal. Het schoolvoetbaltoernooi werd voor de 15e achtereenvolgende keer op Dampegheest georganiseerd. Volgend jaar is het de 40e editie. De St Maartenschool werd zowel bij de meisjes als de jongens kampioen. Er werden opvallend veel oranje trainingsjasjes gedragen op en rond de velden. Mooie v.v. Limmenpromotie!

Accommodatie* Het afgelopen seizoen hebben op Dampegheest geen grote onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden en ook de gebouwen verkeren in goede conditie. Een grote bijdrage daaraan werd geleverd door de mannen van het ‘rookhok’. In de afgelopen jaren hebben zij onder andere de kleedkamers betegeld, plafonds vervangen en gangen geschilderd. Op het veld aan de Hogeweg moesten wel veel kosten worden gemaakt aan de beregeningsinstallatie en groot-onderhoud. Het afgelopen seizoen was er ook een met veel overleg met de gemeente over onderhoudsschema’s en de huurprijs van het complex. Net als de v.v. Limmen moet ook de gemeente de broekriem aanhalen. De komende vier jaar zal de huurprijs stijgen. Een groot deel van de huur wordt weer terugverdiend door met name de Groenploeg. De Groenploeg verzorgt nu al meer dan vijftien jaar een groot deel van de groenvoorziening rond de velden. Buren, gemeente en bezoekers waarderen het resultaat. Een mooie opsteker was de deelname aan de bouwsteenactie van AH Limmen. De opbrengst werd besteed aan nieuwe dug-outs op het A-veld. De dug-outs van het A-veld werden gerenoveerd en verplaatst naar het D-veld.

Evenementen* Evenals in voorgaande jaren bevatte het programma naast de voetbalwedstrijden en trainingen weer vele toernooien: vanaf de kerst zijn er voor de jeugd zo’n 20 toernooi- en sportdagen. Daar bovenop nog een aantal quizzen en voor de senioren niet te vergeten de volledig bezette en alweer 23e editie van het Familie Stratentoernooi. Voor de tweede achtereenvolgende keer in de lange bestaansgeschiedenis, werd in het ‘voorprogramma’ gestreden om de Bakker Bakker-penaltybokaal. Opnieuw een succes. Evenementen en andere feestelijke gebeurtenissen zijn niet weg te denken bij de v.v. Limmen. De vereniging mag zich dan ook verheugen op een brede en trouwe aanhang met een groot organisatietalent. De 23e editie van het Familie Stratentoernooi verliep sportief gezien dan ook weer geweldig. Belangrijk deel van de succesformule is de zorgvuldige aanpak en de aandacht die elk jaar wordt weer wordt besteed aan het voorkomen van overlast voor de omgeving. Dat komt onder meer tot uiting in voldoende stalling op het parkeerterrein, strikte handhaving van de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie, begeleiding en bewaking in de tent en de ruime omgeving. Keerzijde is wel dat de kosten en opbrengsten steeds dichter bij elkaar komen te liggen. Reden voor het bestuur om samen met de Supportersvereniging, meer dan in voorafgaande jaren, nog eens te kijken naar de opzet van het toernooi. Onze Commerciële Commissie organiseerde ook dit seizoen weer een avond voor de sponsors. Massaal kwamen zij naar een optreden van Earnest Stewart, Technisch Directeur van AZ die zijn publiek met een ‘College Tour’ wist te boeien en amuseren. Ik sluit het jaarverslag af met de constatering dat de v.v. Limmen ook het afgelopen seizoen opnieuw een bloeiende vereniging is gebleken. Een vereniging die met recht trots mag zijn op de haar leden, vrijwilligers en sponsors die dit allemaal mogelijk maken. Namens het bestuur, Kees Rood, secretaris


Vanzelfsprekend!. Column'#5'van'de'secretaris'

Wanneer je op zaterdag of zondag bij een voetbalvereniging binnen stapt, is als vanzelfsprekend de poort open, staat de koffie klaar en liggen de lijnen op het veld. Van zelf? Voordat je op zaterdag of zondag bij een voetbalvereniging binnenstapt zijn er al bergen werk verzet door heel, heel veel vrijwilligers. Bij onze vereniging gemiddeld zo’n 350 en nog is aanvulling welkom. Zou je ze de vraag stellen waarom zij dat eigenlijk doen, dan krijg je vast uiteenlopende redenen te horen. Zoals ik ze ken kun je ze het best samenvatten met ‘wij zorgen dat onze klanten tevreden zijn’.

En die klant dat zijn wij met zijn allen; speler, scheidsrechter, supporter, bezoeker enz. En echt; het is motiverend, betekenisvol en ook meetbaar. Het motiveert vrijwilligers dat zij beheerder zijn van de vereniging en bijdragen aan een prettige en stijlvolle omgeving. Het is betekenisvol omdat dit duidelijk maakt waar de organisatie voor staat en wat ze bijdraagt voor onze omgeving, ons dorp. Het is ook meetbaar aan al die tevreden klanten. Vanzelfsprekend draagt dit bij aan de ‘vaktrots’ van de vrijwilligers en ieder kan zien hoe belangrijk het is; het onderhoud, het schoonmaken, het begeleiden en de aandacht. Die vaktrots is terug te vinden bij veel mensen die hun handen uit de mouwen steken. Het gaat om onze gastvrouwen, –heren, onze scheidsrechters coaches, en trainers, onze

bouwers, schilders, snoeiers, doelensjouwers en lijnentrekkers. Het zijn ook vaak handige en vindingrijke mensen die trots zijn op hun werk. Zonder deze zichtbare en soms onzichtbare uitvoerders ligt het werk stil en functioneert de vereniging niet. Daarvoor krijgen zij meestal weinig waardering. Alleen al om die waardering te tonen zal een keertje stappen in de schoenen van terreindienst, kantinemedewerker zeker op prijs gesteld worden. Het hoeft niet gelijk een decennia lange verbintenis te worden. Maar pas op; wanneer je de smaak te pakken hebt, sta je er weken later weer: als vanzelfsprekend. Weet dan, dat je meer dan welkom bent. Voor meer informatie: mail naar: secretaris@vvlimmen.nl of kijk op de site.

!

Contributievoorstel! ''

Bij het opmaken van de rekening van het vorige seizoen werd duidelijk dat er een behoorlijk tegenvallend resultaat is geboekt De precieze cijfers zullen bij de jaarvergadering bekend zijn. Op voorhand concludeerde het bestuur dat maatregelen nodig zijn om het huishoudboekje op orde te krijgen en te houden. In de afgelopen weken is daarover al meer geschreven. Naast bezuinigen en het werven van extra inkomsten, willen we ook de contributie aanpassen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar kregen we al mandaat om de contributies met maximaal 5% te verhogen. Dat ‘levert’ echter niet voldoende op. Vandaar dat de acceptgiro’s nog niet zijn uitgestuurd.

In de afgelopen jaren hebben we meermalen de contributie niet hoeven verhogen. Daardoor hoorde de contributies van de v.v. Limmen tot de laagsten in de regio Nu stelt het bestuur een grotere stijging voor dan de toegestane 5%: Senioren: A junioren: B/C junioren: D/E pupillen: F/Mini’s: Niet spelend:

€ 150  170 € 110  125 € 90  105 € 75  85 € 65 75 € 40 45

Daarmee komt de contributie op of iets onder het gemiddelde van de omliggende verenigingen. Andere varianten als een differentiatie tussen wel of niet deel uitmaken van de selecties, inschrijfgeld of een vrijwilligers bijdrage zijn niet opgenomen in het voorstel. Wij zullen de Ledenvergadering toelichting geven op het voorstel en vragen toestemming te geven voor de verhoging.

VVL Gem.


Klaverjassen*en*Keezen* !

!

Vrijdag a.s. 20.00u in de kantine


KLAVERJAS - KEEZEN - DRIVE - EVENEMENTEN AGENDA SEIZOEN 2013/2014

U KOMT TOCH OOK!!! Vrijdag

27 september

Vrijdag

25 oktober

Vrijdag

29 november

Vrijdag

20 december

Vrijdag

24 januari

Vrijdag

28 februari

Vrijdag

28 maart

Vrijdag

18 april

Donderdag 29 mei Vrijdag 30 mei Zaterdag 31 mei

Klaverjasdrive 20.00 uur Keezen 20.00 uur Klaverjasdrive 20.00 uur Keezen 20.00 uur Klaverjasdrive 20.00 uur Keezen 20.00 uur Klaverjasdrive 20.00 uur Organisator Supportersclub Bingo 20.00 uur Organisator Supportersclub Klaverjasdrive 20.00 uur Keezen 20.00 uur Klaverjasdrive 20.00 uur Keezen 20.00 uur Klaverjasdrive 20.00 uur Keezen 20.00 uur Familie – Stratentoernooi Familie – Stratentoernooi Familie - Stratentoernooi

KLAVERJASSEN en KEEZEN IN DE KANTINE V.V.LIMMEN Net als voorgaande jaren wordt er ook dit seizoen in de voetbalkantine te Limmen klaverjassen ( met koppel) georganiseerd met fraaie prijzen. Verder wordt ook op dezelfde vrijdagavond het spel Keezen gespeeld. Ook hier zijn mooie prijzen te winnen. Dit gaat eveneens per koppel. De aanvang is 20.00 uur in de kantine van v.v.Limmen op Dampegheestlaan 2. Spelleiders : Arjan Mors - Thea Ruiter - Yvonne Sassen Vrijdag 18 april de laatste klaverjasdrive en het spel Keezen

U KOMT TOCH OOK!!!!


190925 1314 103 uithaal 7  

Uithaal 7