Page 1

Technisch Beleidsplan  Senioren     2011  -­‐  2015  


Voorwoord   Dit  Technisch  Beleidsplan  Senioren  is  een  uitwerking  van  het  Algemeen  Beleidsplan  2011-­‐2015.   In   het   Algemeen   Beleidsplan   wordt   de   richting   en   tempo   aangegeven   waarin   de   vereniging   zich   de   komende  jaren  wil  ontwikkelen  en  zijn  realiseerbare  doelen  vastgesteld.     Het   Technisch   Beleidsplan   Senioren   beschrijft   samen   met   het   Jeugdplan   hoe   de   v.v.   Limmen   haar   spelers,  trainers,  coaches  en  begeleiders  ondersteund  bij  de  technische  ontwikkeling  en  begeleiding.   Het  Technisch  Beleidsplan  Senioren  heeft  een  ‘geldigheidsduur’  van  vier  seizoenen  en  wordt  jaarlijks   geëvalueerd/beoordeeld  op  actualiteit  en  de  uitvoering  ervan.  Het  bestuurslid  Technische  Zaken  legt   daarover   tweemaal   in   het   seizoen   verantwoording   af   in   het   hoofdbestuur:   eenmaal   voor   de   winterstop  en  eenmaal  aan  het  eind  van  het  seizoen       De  laatste  ‘keer’  dat  het  technisch  beleidsplan  werd  opgesteld   is  in  2003  geweest.   Het  werd  toen  niet   vastgesteld,  maar  de  technische  uitgangspunten  en  waarden  daaruit,  zijn  wel  steeds  nageleefd.       In  de  periode  na  2003  is  op  verschillende  terreinen  beleid  vastgesteld.  De  meest  belangrijke  plannen   voor  het  technische  beleid  zijn:  een  Jeugdplan  (2008)  en  een  Arbitrageplan  (2011).       Wat  nu  voor  ligt  is  een  Technisch  Beleidsplan  Senioren  met  een  koers  op  het  boeken  van  vooruitgang   op  prestatief  niveau.  Ook  voor  de  minder  getalenteerde  voetballers  is  er  aandacht.  Ook  voor  hen   willen  wij  plezier  in  het  voetballen  bieden.  Daarvoor  zijn  sfeer,  ondersteuning,  beleving  en   vanzelfsprekend  de  normen  en  waarden  van  de  v.v.  Limmen,  blijvend  belangrijke  pijlers.     Een  beleidsplan  wil  niet  zeggen:  vanaf  nu  gaan  we  alles  anders  doen.  Het  is  belangrijk  dat  de  zaken  die   goed  lopen,  worden  vastgehouden  en  dat  wij  de  zaken,  die  juist  wel  extra  aandacht  nodig  hebben,   gezamenlijk  verbeteren.     Het  bestuur  is  verantwoordelijk  voor  de  formulering  van  beleid.  Het  betekent  echter  niet  dat  zij  het   alleen  bepaalt.  Door  luisteren,  discussiëren,  kijken  en  verdiepen  in  meningen  en  mogelijkheden  is  dit   plan  tot  stand  gekomen.  Het  Technisch  Beleidsplan  Senioren  maakt  duidelijk  welke  keuzes  het   bestuur  maakt  voor  de  komende  vier  jaar.  Er  wordt  aangegeven  op  welke  manier  zij  de  beschreven   doelen  wil  bereiken.       Limmen,  oktober  2011.       Ruud  Donker   Coördinator  Technische  Zaken  Senioren     Jan  Nijman   Bestuurslid  Technische  Zaken               Vastgesteld  door  het  bestuur  op  17  november  2011,       Nico  Beentjes   Kees  Rood   Voorzitter   Secretaris        

1


Inhoudsopgave   Voorwoord  

1

Inhoudsopgave

2

De v.v.  Limmen  in  cijfers  

3

De identiteit  van  de  v.v.  Limmen   Visie  2011-­‐2015   Missie  2011-­‐2015   Onze  kernthema’s  zijn:   Onze  kernwaarden  beschrijf  je  met  de  begrippen:   Wij  v.v.  Limmers   Onze  club  

4 4   4   4   4   4   4  

Doelgroepen van  dit  Technisch  Beleidsplan  Senioren:  

5

Organisatie De  Technische  Commissie  

6 6  

Doelen Technisch  Beleid   Doelstelling  Heren   Doelstelling  Dames  

8 8   8  

Uitgangspunten en  randvoorwaarden  voor  continuïteit   Uitgangspunten   Randvoorwaarden   Normen  en  waarden  

9 9   9   9  

Afspraken Het  Spelconcept   De  afspraken  met  trainers   De  afspraken  met  spelers  

10 10   10   11  

Profielen Trainers   Begeleiders  en  grensrechters   Medische  staf  

12 12   12   12  

Evaluatie en  contractbesprekingen   Werving  en  selectie  

13 13  

Actiepunten

14

Tot slot  

15

 

2


De v.v.  Limmen  in  cijfers     De  vereniging  is  opgericht  in  1931  onder  de  naam  ‘  Oranje-­‐wit’  en  is  in  2011  dus  80  jaar.     De  vereniging  kent:  690  spelende  leden,  waarvan:   336  jongens;   88  meisjes;   212  mannen;   54  vrouwen.     Verder  zijn  er  87  niet-­‐spelende  leden  en  96  leden  die  bestuursfuncties  hebben,  grens-­‐  of   scheidsrechter  zijn  etc.  In  totaal  zijn  dat  873  leden  (peil  seizoen  2010-­‐2011).     Er  wordt  gespeeld  in  44  teams.     De  vereniging  traint  en  speelt  haar  wedstrijden  op  4  wedstrijdvelden  en  2  trainingsvelden     De  vereniging  wordt  ondersteund  door  150  sponsors  en  ongeveer  80  donateurs.              

3


De identiteit  van  de  v.v.  Limmen   Visie  2011-­‐2015   Wij  dragen  zorg  voor  de  bevordering  van  actieve  en  passieve  voetbalbeleving  van  en  voor  iedereen,   op  een  maatschappelijk  verantwoorde  manier.      

Missie 2011-­‐2015  

De voetbalvereniging  Limmen  streeft  een  gestage  groei  na,  gebruikt  haar  invloed  voor  continuïteit  en   verbetering  van  faciliteiten  voor  het  voetbal,  blijft  financieel  gezond  en  onderhoud  een  goede  relatie   met  haar  doelgroepen  en  betrokkenen.      

Onze kernthema’s  zijn:     -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Samen voetballen,  samen  leven   Ontwikkelen  en  winnen   Beleven  en  binden   Organiseren  en  faciliteren  

 

Onze kernwaarden  beschrijf  je  met  de  begrippen:   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

gepassioneerd professioneel   leidend     verantwoordelijk   servicegericht  

 

Wij v.v.  Limmers   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

nemen verantwoordelijkheid  voor  onze  club  en  onze  omgeving   accepteren  geen  radicalisering  en  buitensluiting   zijn  sportief  en  respectvol  op  en  rond  de  velden   streven  naar  het  spelen  in  de  (sub)top  van  de  competities  

 

Onze club   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

zorgt voor  een  consequente  jeugdopleiding  die  goed  aansluit  op  de  senioren   zorgt  voor  voldoende  KNVB-­‐  of  verenigingsscheidsrechters   heeft  voor  elke  leeftijdsklasse  een  eigen  gekwalificeerde  en  betaalde  hoofdtrainer   zorgt  voor  een  schone  en  adequate  huisvesting   gebruikt  nieuwe  media  in  communicatie  met  de  leden  en   is  een  thuis  voor  alle  spelers  en  vrijwilligers   stelt  deugdelijke  materialen  en  kleding  ter  beschikking      

4


Doelgroepen van  dit  Technisch  Beleidsplan  Senioren:     1. 2. 3. 4.    

spelers trainers,  coaches  en  begeleiders   scheidsrechters  en  grensrechters   vrijwilligers    

5


Organisatie Voor  de  reikwijdte  en  het  beheer  van  dit  Technisch  Beleidsplan  is  het  volgende  van  belang:     Het  Technisch  Beleidsplan  Senioren  is  er  voor  alle  senioren-­‐leden.  Er  wordt  op  gelet  dat  het  Technisch   Beleidsplan  Senioren  en  het  Jeugdplan  op  elkaar  aansluiten.       De  v.v.  Limmen  kent  vier  spelersgeledingen:  Senioren;  dames  en  heren  en  Jeugd:  jongens  en  meisjes.   Van  deze  geledingen  zijn  de  Dames  en  de  Jeugd  vertegenwoordigd  in  het  hoofdbestuur.  De  heren-­‐ senioren  kennen  niet  een  specifieke  vertegenwoordiger  voor  hun  geleding.  Wel  worden  hun  zaken   behartigd  op  aspecten  als  Technische  zaken  en  Wedstrijdsecretariaat.   Het  Algemeen  Beleidsplan  beschrijft  de  organisatie  en  de  taakverdeling  binnen  het  bestuur.     Verantwoordelijk  bestuurslid  voor  de  uitvoering  en  actualiteit  van  het  Technisch  Beleidsplan  Senioren   is  het  bestuurslid  Technische  Zaken.  De  aandachtsvelden  per  bestuurslid  kort  samengevat:     HB-­‐lid  Technische  Zaken  

HB-­‐lid wedstrijdzaken  

heren senioren  

JA

JA

Dames senioren  

JA

JA

HB-­‐lid Jeugdzaken  

HB-­‐Lid Damesgeleding  

JA

Jongens  

JA

Meisjes

JA (jeugdplan,  wedstrijd-­‐ secretariaat)  

JA (budgefering,  trainers)    

 

De Technische  Commissie   Voor  de  uitvoering  kan  het  bestuurslid  Technische  Zaken  steunen  op  een  Technische  Commissie  (TC).   De  TC  moet  (per  heden,  sep  2011)  nog  vorm  krijgen.  Positie,  samenstelling,  taken  en  bevoegdheden   worden  als  volgt  beschreven:       Positionering   De  TC  is  het  aanspreekpunt  tussen  enerzijds  het  bestuur  en  trainers  en   anderzijds  tussen  trainers/  medische  staf  en  selectiespelers  ,  respectievelijk  hun   teambegeleiders.  De  TC  geeft  leiding  vanuit  een  operationele  rol.  Het  Dagelijks   Bestuur  is  werkgever  en  daarmee  hiërarchisch  verantwoordelijk;     Samenstelling   De  TC  bestaat  uit  drie  leden:     -­‐ De  voorzitter,  tevens  het  hoofdbestuurslid  Technische  Zaken;     -­‐ Het  lid  technische  zaken  (senioren);   -­‐ het  hoofd  (jeugd)opleidingen.   Op  termijn  is  uitbreiding  mogelijk  tot  maximaal  vijf  leden.   Bij  voorkeur  zijn  dit  mensen  met  een  goede  kennis  van  de  voetbalsport  en  met   een  brede  spelervaring.     Taken  en   De  taken  van  de  TC  vallen  in  drie  delen  uiteen:  technische,  organisatorische  en   bevoegdheden   financiële  taken:   Technisch:   -­‐ De  TC  toetst  jaarlijks  het  Technisch  Beleidsplan  Senioren  op  actualiteit   en  stelt  tenminste  eens  per  vier  jaar  een  geactualiseerd  Technisch   Beleidsplan  Senioren  op  en  legt  dit  ter  vaststelling  voor  aan  het   Hoofdbestuur.     -­‐ Dit  beleidsplan  is  een  samenhangend  plan  wat  bestaat  uit  een   jeugdbeleidsplan,  een  beleidsplan  voor  de  senioren,  beide  voor  zowel   de  dames  als  de  heren;   -­‐ De  TC  bewaakt  de  uitvoering  van  het  Technisch  Beleidsplan  Senioren  en   doet  desgewenst  aanpassingsvoorstellen;     -­‐ De  TC  is  verantwoordelijk  voor  schema’s  en  veldbezetting  voor  de   trainingen;  

6


Overleg

     

Organisatorisch: -­‐ De  voorzitter  van  de  TC  is  tevens  hoofdbestuurslid  Technische  Zaken.   Hij  of  zij  kan  zich  in  de  vergadering  van  het  Hoofdbestuur  laten   vervangen  door  een  van  de  commissieleden,  niet  zijnde  een   personeelslid;   -­‐ De  TC  voert  tijdens  het  seizoen  tenminste  één  functionerings-­‐  en   beoordelingsgesprek  (nov-­‐dec)  en  één  evaluatiegesprek  (apr-­‐mei)  met   de  technische  en  medische  staf.  Bij  de  evaluatie  komen  in  elk  geval  aan   de  orde:  prestaties  personeelslid,  ontwikkeling  spelers  (technisch,   tactisch  en  mentaal);   -­‐ De  TC  evalueert  het  functioneren  van  de  technische  en  medische  staf   en  adviseert  aan  het  Dagelijks  Bestuur  (de  werkgever)  inzake   aanstelling,  ontslag  en  verlenging  van  contracten.  Het  functioneren  van   de  leden  van  de  TC  zelf  wordt  besproken  met  een  delegatie  van   tenminste  twee  leden  van  het  Dagelijks  Bestuur;     -­‐ De  TC  treedt  op  als  vertrouwenscommissie  bij  conflicten  tussen  spelers   en  trainers.  Bij  persoonlijke  betrokkenheid  in  deze  zaken  treedt  het   betrokken  TC-­‐lid  terug  en  stelt  het  Dagelijks  Bestuur  een  onafhankelijk   lid  daarvoor  in  de  plaats.  Desgewenst  kunnen  betrokkenen  verzoeken   om  een  onafhankelijk  vertrouwenspersoon  of  commissie.  Het  Dagelijks   Bestuur  beslist  over  honoreren  van  dat  verzoek.  Tegen  die  beslissing   staat  beroep  open  bij  het  Hoofdbestuur.  Deze  doet  uitspraak  binnen  14   dagen  of  zoveel  eerder  als  noodzakelijk.  Indien  de  zaken  aan  de  orde   zijn  zoals  genoemd  in  de  verenigingsstatuten,  gaat  de  in  de  Statuten   beschreven  werkwijze  vóór;     De  voorzitter  van  de  TC  is  tevens  lid  van  het  hoofdbestuur  en  behartigt  de   portefeuille  Technische  Zaken.  Hij  neemt  eens  in  de  vier  weken  deel  aan  de   vergaderingen  van  het  Hoofdbestuur.   Op  verzoek  van  een  van  de  leden  kan  de  TC  worden  bijeengeroepen.  In  dat  geval   komt  de  TC  binnen  één  week  bijeen.          

 

7


Doelen Technisch  Beleid   De  v.v.  Limmen  wil  met  haar  leden  en  vrijwilligers  op  een  zo  hoog  mogelijk  niveau  te  voetballen   zonder  dat  dit  ten  koste  gaat  van  de  recreatieve  teams  en  waarbij  de  specifieke  sfeer  en  identiteit  van   de  vereniging  gewaarborgd  blijft.       De  voetbalvereniging  Limmen  wil  daarnaast  een  vereniging  zijn  met  leden  (mannen,  vrouwen,   jongens  en  meisjes),  die  respectvol  met  elkaar,  met  de  tegenstanders,  de  begeleiders  en  de   scheidsrechter  omgaan,  ongeacht  het  resultaat.  Belangrijke  elementen  binnen  dit  beleidsplan  zijn:   communicatie,  voetbaltechniek  en  tactiek.      

Doelstelling Heren   1e  elftal:    

Seizoen 2011/  2012  ingedeeld  in  de  3e  klasse.  De  doelstelling  voor  dit  seizoen  is   meedoen  om  periodetitels  en  ‘eindigen  in  het  linker  rijtje’.  Het  1e  elftal  is  prestatief.  De   ambitie  met  de  uitvoering  van  dit  technisch  beleid  is  om  kansen  te  creëren  en  aan  te   grijpen  om  te  kunnen  promoveren.     2e  elftal:     Seizoen  2011/  2012  ingedeeld  in  de  Reserve  2e  klasse.  De  doelstelling  voor  dit  seizoen  is   meedoen  om  periodetitels  en  ‘eindigen  in  het  linker  rijtje’.  Het  2e  elftal  is  prestatief  en   is  van  groot  belang  voor  ontwikkeling  van  jeugd-­‐  en  jongere  spelers  en  aansluiting  naar   het  1e  elftal  toe.  De  ambitie  is  er  om  kansen  te  creëren  en  aan  te  grijpen  om  te  kunnen   promoveren.   e 3  en  lagere  elftallen  zijn  ingedeeld  in  reserve  klassen  en  zijn  recreatief.       De  omvang  van  de  selectie  tot  twee  teams  is  niet  limitatief.  Bij  voldoende  aanwas  van  talenten  uit  de   e jeugdopleiding  wordt  overwogen  om  van  het  3  team  een  prestatief  team  te  maken  met  bijbehorende   selectie-­‐faciliteiten  .      

Doelstelling Dames   Dames  1:    

Seizoen 2011/  2012  ingedeeld  in  de  2e  klasse.  De  doelstelling  voor  dit  seizoen  is   kampioen  worden  en  promotie  naar  de  1e  klasse.  Dames  1  is  prestatief.     Dames  2  en  3  zijn  recreatief.     Om  aan  deze  doelstellingen  te  voldoen,  wordt  aan  een  goed  aansluitende  doorstroming  van  de  jeugd   een  hoge  prioriteit  toegekend.  Het  is  belangrijk  om  te  zorgen  voor  een  goede  trainersstaf  en   organisatie  ten  behoeve  van  de  jeugd.  De  verantwoordelijkheid  hiervoor  ligt  bij  het  HB-­‐lid   Jeugdzaken,  ondersteund  door  de    Jeugdcommissie.  Het  is  zijn  verantwoordelijkheid  om  de   ontwikkelingen  van  het  jeugdvoetbal  te  blijven  volgen  en  waar  nodig  aanpassingen  en/  of   verbeteringen  ter  discussie  te  brengen.      

8


Uitgangspunten en  randvoorwaarden  voor  continuïteit   Uitgangspunten     1.

Elke voetballer,  of  hij\zij  nu  meer  of  minder  aanleg  heeft,  krijgt  bij  de  voetbalvereniging   Limmen  mogelijkheden  om  zich  optimaal  te  ontwikkelen  als  voetballer  als  wel  in  de  beleving   en  het  plezier,  die  hij\zij  zoekt  tijdens  die  vrije  tijdsbesteding;     2. Elk  beleidsplan  is  voor  de  uitvoering  in  een  belangrijke  mate  afhankelijk  van  het  kader   (trainers,  leiders,  bestuursleden,  vrijwilligers  etc.).  Het  kader  wordt  gevormd  door  mensen,   die  bereid  zijn  om  met  elkaar  samen  te  werken,  zich  in  dit  Technisch  Beleidsplan  Senioren   kunnen  vinden  en  op  de  juiste  wijze  in  het  belang  van  de  leden  van  de  v.v.  Limmen  willen   handelen.  

Randvoorwaarden Uitvoering  van  het  technisch  beleid  is  een  belangrijke  voorwaarde  voor  de  continuïteit  van  prestaties   en  sportief  functioneren  van  de  vereniging.  Om  die  continuïteit  te  waarborgen,  wordt  aan  de   volgende  randvoorwaarden  voldaan:     1. Het  bestuurslid  Technische  Zaken  is  verantwoordelijk  voor  de  uitvoering,  het  controleren  en   het  doen  van  voorstellen  om  het  technisch  beleid  te  corrigeren/  aanpassen  van  met   inachtneming  van  de  taakomschrijvingen  en  tussentijds  gemaakte  afspraken.   2. Het  bestuur  bepaalt  het  beleid  en  maakt  de  keuzes.  De  trainers  en  begeleiders  zijn  de   uitvoerders  ervan.  Wisseling  van  trainers  mag  niet  betekenen  dat  daarmee  het  technisch   beleid  impliciet  wijzigt.   3. De  trainers  en  begeleiders  worden  voorafgaand  aan  hun  aanstelling  en  bij  aanpassing,  van   het  Technisch  beleidsplan  Senioren  in  kennis  gesteld.  Zij  worden  in  de  gelegenheid  gesteld   hun  mening  te  geven  over  het  plan  of  delen  ervan.  Na  vaststelling  conformeren  zij  zich  aan   het  technisch  beleidsplan.   4. Een  lid  van  de  selectie,  is  zich  bewust  van  extra  verplichtingen.  De  gegeven  gelegenheid  en   de  eigen  keuze  voor  deelname  aan  een  selectieteam  is  niet  geheel  vrijblijvend.  Een  lid  van   een  selectieteam  heeft  in  houding  en  gedrag  een  voorbeeld  functie  voor  de  overige  leden   van  de  vereniging.  Van  hem  of  haar  wordt  verwacht  dat  hij  /zij  de  aangeboden  trainingen   bezoekt  en  zich  gedegen  voorbereidt  op  de  wedstrijden.  Daar  staat  tegenover  dat  de  selectie   teams  juist  om  die  redenen  beter  worden  begeleid  en  ondersteund.     5. Ook  al  zijn  horen  zij  niet  tot  de  selectie,  werken  en  denken  de  spelers  van  het  3e  en  4e     constructief  mee  in  het  belang  van  presteren  en  bemensen  van  de  selecties.      

Normen en  waarden  

Het bestuur  van  v.v.  Limmen  onderschrijft  het  Fair  Play  beleid  van  de  KNVB  en  heeft  het  recht  om   leden  en/  of  vrijwilligers  die  ontoelaatbaar  en/  of  onsportief  gedrag  vertonen,  disciplinair  te  straffen.   In  vergaande  gevallen  kan,  met  in  achtneming  van  de  Statuten,  worden  overgegaan  tot  royement.   Onder  ontoelaatbaar  en/  of  onsportief  gedrag  verstaan  we:  slaan,  spugen,  schoppen  en  schelden  (4s).   Opgelegde  boetes  worden  door  de  KNVB  in  rekening  gebracht  bij  de  vereniging.  De  teambegeleiding   zorgt  per  omgaande  voor  het  incasseren  van  dit  boetebedrag  bij  de  betreffende  speler.      

9


Afspraken   Dit  Technisch  Beleidsplan  Senioren  is  gericht  op  de  vorming  van  een  capabele,  weerbare  en   veerkrachtige  organisatie  in  het  veld;  vanuit  de  verdediging  opbouwen,  inspelen  op  de  middenvelders   die  vervolgens  de  3  aanvallers  bereiken.  Spelers  moeten  tactisch  inzicht  hebben  om  tijdig  en  proactief   van  positie  te  kunnen  wisselen  en  het  technisch  vermogen  hebben  om  door  middel  van   combinatievoetbal  tot  scoren  te  komen.       Door  de  trainer  worden  behalve  vaardigheden  en  kennis  van  het  spelconcept  ook  tactiek,  creativiteit,   weerbaarheid  en  veerkracht  gestimuleerd,  om  als  groep  en  individueel  met  spelvormen  te  kunnen   variëren  en  in  te  spelen  op  de  kwaliteit  van  de  groep  en  de  tegenstander.   Periodiek  wordt  overleg  gevoerd  tussen  de  trainers  over  o.a.  vooruitgang  in  het  bereiken  van  de     doelen,  ontwikkelingen  in  de  spelersgroepen  en  evalueren  van  de  prestaties,  wensen  etc.      

Het Spelconcept  

Bij de  senioren  wordt  getraind  op  een  vast  en  herkenbaar  spelconcept:  het  1:4:3:3  systeem.  De   overgaande  jeugd  wordt  tijdig  geïnstrueerd  en  praktisch  geschoold  door  hen  mee  te  laten  trainen  en   oefenwedstrijden  te  laten  spelen.  De  senioren  trainers  maken  hierover  praktische  afspraken  met  de   hoofdtrainer  A-­‐junioren.       Voor  het  uitvoeren  van  het  technisch  beleid  zijn  de  volgende  afspraken  van  toepassing.  Deze   afspraken  gelden  zowel  voor  mannen  als  vrouwen  senioren.  Met  spelers  worden  zowel  spelers  als   speelsters  bedoeld.    

De afspraken  met  trainers   1.

2.

3.

4. 5.

6. 7.

De selectietrainers  (heren  en  damesselectie)  hebben  twee  keer  per  seizoen  (voor  aanvang   competitie  en  tijdens  winterstop)  mondeling  overleg  met  een  afvaardiging  van  het  bestuur.   Dit  zijn  niet  de  functionerings-­‐  en  beoordelingsgesprekken.  Tijdens  dit  overleg  worden   lopende  zaken  besproken  en  wordt  van  de  selectietrainers  verwacht  dat  ze  aanbevelingen,   doen  gericht  op  kwaliteitsverbetering  op  voetbaltechnisch  en/of  de  geboden  faciliteiten;   De  trainers  dienen  direct  na  de  laatste  overschrijvingsdatum  een  lijst  in  waarbij  de  selectie  in   grote  lijnen  voor  het  komende  seizoen  is  vastgesteld.  De  trainer  bepaalt  mede  aan  de  hand   van  de  inventarisatie  een  ‘voorlopige  selectie’  op  basis  van  kwaliteit,  mentaliteit,  instelling  en   inzet.  De  selectie  bestaat  maximaal  uit  40  spelers.  Wanneer  bij  de  vaststelling  van  de   ‘voorlopige  teamindeling’  een  speler  in  een  lager  team  wordt  ingedeeld  geeft  de  trainer  aan   de  betrokken  speler  een  toelichting  op  de  beslissing  alvorens  dit  bekend  wordt  gemaakt.  De   ‘voorlopige  teamindeling’  worden  aan  de  betrokken  spelers  meegedeeld  waarbij  de  1e  en  2e   selectie  als  groep  wordt  gepresenteerd;   De  trainers  en  begeleiders  worden  voorafgaand  aan  hun  aanstelling  en  bij  aanpassing,  van   het  Technisch  Beleidsplan  Senioren  in  kennis  gesteld.  Zij  worden  in  de  gelegenheid  gesteld   hun  mening  te  geven  over  het  plan  of  delen  ervan.  Na  vaststelling  conformeren  zij  zich  aan   het  technisch  beleidsplan;   De  hoofdtrainer  moet  goed  om  kunnen  gaan  met  een  spelersgroep,  rekening  houdend  met   alle  facetten  van  de  mentaliteit  van  deze  tijd!  Verwacht  wordt  dat  hij  de  juiste  discipline  kan   hanteren  en  een  goede  spelbeleving  bij  de  spelers  kan  bewerkstelligen;   De  hoofdtrainer  traint  senioren  1  en  2  met  zijn  assistent-­‐trainer  minimaal  2x  per  week  en   onderhoudt  contact  met  de  keeperstrainer.  Ze  dragen  zorg  voor  de  coaching  van  de  teams   tijdens  (oefen)wedstrijden,  zijn  aanwezig  bij  overleg  met  TC  en  soms  TC-­‐jeugd;   Beiden  hebben  regelmatig  overleg  met  betrokken  commissies  over  voortgang  en   ontwikkeling  van  spelers;   Beiden  coachen  op  een  POSITIEVE  manier,  handhaven  de  discipline  bij  trainingen  en   wedstrijden  en  dragen  de  verantwoording  voor  hun  begeleidingsteam  (geleider,  verzorger  en   grensrechter);      

10


8.

De keeperstrainer  traint  bij  voorkeur  mee  op  de  dinsdag  en  donderdagavond  in   samenwerking  en  overleg  met  de  hoofdtrainer.  Het  is  gewenst  dat  de  keeperstrainer   regelmatig  de  wedstrijden  bezoekt  en  de  daarbij  opgedane  kennis  in  zijn  trainingen  verwerkt;   9. Ook  de  assistent-­‐trainer  is  bekend  met  het  technisch  beleid  en  valt  in  operationele  zin,  onder   directe  verantwoording  van  de  hoofdtrainer;   10. De  trainers  zijn  bekend  met  hun  verantwoordelijkheden  en  rechten.  De  TC    is  hun   aanspreekpunt;   11. De  trainers  zijn  vertegenwoordiger  van  onze  vereniging  en  correct  gedrag  richting   tegenstander  en  scheids(grens)rechter  wordt  geëist  alsmede  naleving  van  de  KNVB-­‐regels   rondom  wedstrijden.  De  vereniging  houdt  zich  het  recht  voor  om  disciplinaire  maatregelen  te   nemen  tegen  trainers  die  hier  (ernstig)  tegen  zondigen!  

De afspraken  met  spelers   1.

2.

3.

4. 5. 6.

7.

8. 9. 10. 11. 12.

13.

14.

A-­‐junioren worden  na  de  winterstop  bij  toerbeurt  uitgenodigd  mee  te  trainen  met  de  selectie   e e en  wanneer  mogelijk  uitgenodigd  om  mee  te  spelen  met  het  1  en  of  2  elftal.  Meespelen   gaat  in  overleg  met  de  betreffende  coördinator  en  trainer;   De  spelers  die  vanuit  de  A-­‐junioren  overkomen,  worden  aan  de  hand  van  de  adviezen  van  de   betreffende  hoofdtrainer  A-­‐junioren,  de  Technische  Commissie  Jeugd  en  de  hoofdtrainers   ingedeeld.  Om  voor  continuïteit  te  zorgen  worden  jeugdspelers  waar  mogelijk  bij  de  selectie   ingedeeld.  Er  wordt  van  de  jeugdspelers  verwacht  dat  hun  inzet  optimaal  is  en  dat  zij  een   plaats  in  het  1e  of  2e  elftal  bewijzen  door  kwaliteit,  mentaliteit,  instelling  en  inzet.  Er  wordt   rekening  mee  gehouden  dat  zij  tijd  nodig  hebben  om  zich  aan  het  niveau  aan  te  passen;   Spelers  van  de  selectie  trainen  tweemaal  per  week.  In  incidentele  gevallen  kunnen  trainers   hiervan  afwijken  als  de  situatie  dit  met  zich  meebrengt.  Spelers  die  niet  kunnen  trainen   geven  dit  altijd  telefonisch  door  aan  zijn/  haar  trainer;   Bij  onvoldoende  spelers  heeft  bemensing  van  het  eerste  team  prioriteit;   De  trainingstijden  worden  bepaald  door  het  bestuur.  Trainingen  zullen  plaatsvinden  op  een   tijdstip  waarop  zoveel  mogelijk  selectiespelers  mee  kunnen  trainen;   Op  dagen  waarop  een  andere  clubactiviteit  wordt  georganiseerd,  worden  eventuele   trainingen  gehouden  op  een  dusdanig  tijdstip  dat  deelname  aan  de  clubactiviteit  niet  in  het   geding  komt.  Officiële  wedstrijden  hebben  voorrang;   Van  de  1ste  selectiespelers  die  niet  in  Limmen  kunnen  trainen  wordt  verwacht  dat  zij,   eventueel  met  behulp  van  het  bestuur,  een  vervangende  vereniging  zoeken  waar  ze  door  de   weeks  mee  kunnen  trainen.  Eventuele  kosten  die  daaruit  voortkomen,  berekend  door  de   vervangende  vereniging,  zullen  door  de  v.v.  Limmen  worden  vergoed;   Een  blessure  moet  zo  snel  mogelijk  worden  beoordeeld.  Van  geblesseerde  spelers  wordt   verwacht  dat  zij  zich  laten  behandelen  door  of  in  overleg  met  de  verzorger  en  fysiotherapeut;   Van  geblesseerde  /  geschorste  spelers/  speelsters  van  de  prestatieve  teams  wordt  verwacht   dat,  mits  de  blessure  dit  toelaat,  zij  bij  thuis-­‐  en  uitwedstrijden  aanwezig  zijn  bij  hun  elftal.   Spelers  die  niet  aanwezig  kunnen  zijn  geven  dit  telefonisch  door  aan  de  betreffende  trainer;   Als  een  wedstrijd  is  afgelast,  wordt  er  getraind;     Het  organiseren  of  toezeggen  van  vriendschappelijke  wedstrijden  gaat  altijd  via  de   wedstrijdsecretaris;   Donderdag  na  de  training  wordt  er  door  trainers  en  leiders  van  de  elftallen  die  zondag  spelen   overlegd  welke  spelers  met  welk  elftal  meegaan.  De  indeling  van  de  elftallen  wordt   donderdagavond  doorgegeven  aan  de  betreffende  spelers/  speelsters  en  wordt  daarna  zo   spoedig  mogelijk  op  de  website  gezet;   Sporttenues  en  trainingspakken  die  beschikbaar  worden  gesteld  door  v.v.  Limmen,  blijven   eigendom  van  de  club  en  mogen  alleen  worden  gedragen  bij  officiële  clubactiviteiten.  Schade   door  oneigenlijk  gebruik  wordt  verhaald  op  de  betreffende  speler/  speelster;   Van  spelers  die  worden  benaderd  door  andere  clubs,  wordt  verwacht  dat  zij  de   elftalbegeleiding,  de  trainer  en  het  bestuur  daarvan  onmiddellijk  in  kennis  stellen.  Het   bestuur  zal  tenminste  5  werkdagen  voor  de  sluitingsdatum  een  avond  in  de  kantine  aanwezig   zijn  om  leden  de  gelegenheid  te  geven  zich  uit  te  laten  schrijven.  Daarna  is  overschrijving   afhankelijk  van  de  beschikbaarheid  van  de  wedstrijdsecretaris.  

11


Profielen Trainers   Trainers  voor  het  eerste  team  zijn  minimaal  in  bezit  van  het  TC  II-­‐diploma.   Trainers  voor  het  tweede  team  en  de  damesselectie  zijn  minimaal  in  het  bezit  van  het  TC  III-­‐diploma.    

Begeleiders en  grensrechters  

Voor de  begeleiding  van  de  selectie  wordt  voor  de  start  van  het  seizoen  per  team  een  begeleider  of   coach  (  mogelijk  zelfs  2),  aangesteld.  Van  de  lagere  seniorenteams  wordt  verwacht  dat  zij  vanuit  de   eigen  geledingen  daarin  voorzien.     Voor  de  begeleiding  van  de  selectie  wordt  voor  de  start  van  het  seizoen  per  team  een  (mogelijk  zelfs   2)  grensrechter(s)  aangesteld.  Van  de  lagere  seniorenteams  wordt  verwacht  dat  zij  vanuit  de  eigen   geledingen  daarin  voorzien.       Begeleiders  hebben  een  belangrijke  taak  in  het  ontlasten  van  de  trainer  en  de  sfeer  binnen  het  elftal.   Zij  zijn  klankbord  en  regelaar  tegelijk.  Zij:   -­‐ bespreken  met  de  trainer  de  wedstrijd  na;   -­‐ regelen  eventueel  een  bus  voor  uitwedstrijden  i.o.v.  met  het  bestuurslid  Technische  Zaken;     -­‐ denken  mee  met  de  samenstelling  van  het  team;   -­‐ spreken  spelers  aan  op  hun  verplichtingen;   -­‐ verzorgen  c.q.  organiseren  het  verzorgen  van  kleding  en  ander  materiaal;   -­‐ vullen  het  wedstrijd  formulier  in;   -­‐ begeleiden  de  pupil  van  de  week;     -­‐ dragen  zorg  voor  een  wedstrijdverslag  voor  op  de  “site”  en  dienen  als  klankbord  in  ruime  zin.    

Medische staf  

De medische  verzorging  is  in  handen  van  een  gediplomeerd  verzorger  met  in  elk  geval  een  diploma   ‘sportverzorging’.  Hij  verzorgt  de  spelers  op  donderdagavond  en  tijdens  de  wedstrijddag.  Indien  nodig   –na  telefonisch  overleg-­‐  ook  op  dinsdag  avond.     De  verzorgingsruimte;  hygiëne,  materialen,  inrichting  en  het  gebruik  daarvan  horen  tot  zijn   verantwoordelijkheid.   Daarnaast  is  er  door  de  vereniging  een  inloopspreekuur  op  de  dinsdagavond  mogelijk  gemaakt  die   door  een  ieder  lid  van  de  vereniging  bezocht  kan  worden  met  medische  vragen  aan  een   fysiotherapeut.  Deze  geeft  advies  en  stelt  een  behandelplan  op  in  samenwerking  met  de  verzorger.   N.B.  hierbij  krijgen  spelers  van  de  selectie  een  ‘voorkeurs’  behandeling.          

12


Evaluatie en  contractbesprekingen     Evaluatie/beoordelingsgesprekken  worden  gepland  in  de  2e  helft  van  november  en  er  wordt  naar   gestreefd  om  per  maart  de  gehele  technische  staf  voor  het  volgende  seizoen  te  kunnen  presenteren.   Daarnaast  zal,  indien  mogelijk,  de  voorzitter  tijdens  zijn  nieuwjaar  speech  de  trainers  voor  het   komende  seizoen  willen  presenteren.     Er  wordt  naar  gestreefd  naar  continuïteit  binnen  de  trainersstaf.  Na  vooroverleg  met  een  afvaardiging   van  de  spelersgroep  van  zowel  1  als  2  en  begeleiding  volgt  een  advies  naar  het  bestuur.  De  uitslag  zal   eerst  aan  de  betrokken  trainers  worden  medegedeeld  alvorens  de  spelersgroep  hiervan  in  kennis  te   stellen.     De  besprekingen  met  de  seniorentrainers  worden  gepland  en  gehouden  met  TC  en  in  samenspraak   met  de  voorzitter.  Dit  aan  de  hand  van  een  screeningsformulier.   Indien  GEEN  verlenging  van  het  contract  volgt,  wordt  direct  de  onderstaande  procedure  voor   trainingsaanstelling  gestart.      

Werving en  selectie  

De procedure  houdt  in  dat,  na  overleg  met  het  bestuur,  er  een  inventarisatie  van  gegadigden  wordt   opgesteld  die  mogelijkerwijs  aan  het  profiel    kunnen  voldoen.  Na  sollicitatie  gesprekken  en  overleg   met  vertegenwoordigers  van  de  selectie  en  begeleiding,  zal  er  een  keuze  worden  gemaakt.  Waarna   afronding  volgt.  De  contracten  worden  opgesteld  door  de  penningmeester  op  advies  van  de  TC.      

13


Actiepunten Voor  het  realiseren  van  de  doelen  van  het  Technisch  Beleidsplan  Senioren  worden  de  volgende  acties   uitgevoerd:   1. voor  aanvang  van  het  seizoen  1213;  vormen  van  de  Technische  commissie;   2. voor  aanvang  van  het  seizoen  1213;  aansluiting  tussen  Technisch  Beleidsplan  Senioren  en   Jeugdplan.                                                            

14


Tot slot   Dit  beleidsplan  is  ontwikkeld  vanuit  de  gedachte  dat  niets  vanzelf  komt  en  er  voor  iedereen    een   duidelijk  inzicht  is  in  de  eisen  en  wensen  van  de  v.v.  Limmen.  Besef  dat  dit  een  richtlijn  is  en  daar  waar   er  verbeteringen,  aanpassingen  en  dergelijke  nodig  zijn  en  dit  goed  onderbouwd  wordt  ,  dit  te  aller   tijde  bespreekbaar  moet  zijn!     Om  de  ontwikkelde  technische  visie  tot  effect  te  laten  komen  is  het  van  belang  dat  alle  betrokkenen   handelen  in  de  lijn  van  de  visie.  Om  het  een  en  ander  te  sturen  en  te  bewaken  zal  TC  regelmatig   trainingen  en  wedstrijden  bezoeken  en  veel  communiceren  met  bovengenoemde  betrokkenen.     Toetsing  en  evaluatie  zijn  nodig  over  een  langere  periode.  Dit  omdat  ontwikkelingen  gevolgd  zullen   moeten  worden  om  het  Technisch  Beleidsplan  Senioren  aan  te  kunnen  passen  en  het  zodanig  te   optimaliseren  dat  er  rendement  blijft  plaatsvinden!              

15

Technisch Beleidsplan Senoren  

Technisch Beleidsplan Senoren 2011-2015