Page 1


SUMARI 3 1. Presentació 5 2. Objectius del Pla general de formació 6 3. Elaboració, seguiment i avaluació del Pla general de formació 10 4. Recursos humans 11 5. Formació per als educadors de les escoles 34 6. Formació per als educadors de les obres socials ormació per al per sonal d’administració i ser es marist es i dels personal servveis de les obres educativ educatives maristes 44 7. FFormació serveis 56 Annexos Annex 1. Pla de formació local Annex 2. Documents maristes en els diversos mòduls de formació Annex 3. Calendari d’accions formatives 2008-2013 Annex 4. Itineraris formatius Índex d’accions formatives

La designació en gènere masculí de «laics», «educadors», «orientadors», «professors» i «tutors» s’ha d’entendre referida indistintament a dones i homes.

Quaderns SOM 6 Abril de 2001 Redacció Equip de Formació del Servei d’Obres Maristes Edició Maristes Catalunya


Pla general de formació

PRESENTACIÓ «Per a educar bé els infants cal estimar-los i estimar-los a tots igual.» Marcel·lí Champagnat

A

questa frase recull l'essència de la missió educativa marista. Si bé és senzilla de formular, la reflexió sobre cada un dels mots que la componen ens mostra la seva complexitat i riquesa. De fet, educar bé és el gran objectiu de les obres educatives maristes i de ben segur el de tota persona que participa vocacionalment d'aquest projecte, educadors maristes, germans i laics. Aprendre a educar bé és un llarg procés de descoberta i creixement que ens cal recórrer individualment i institucionalment. És un procés que, en clau cristiana i en clau marista, ens parla d'evangelitzar, d'acompanyar, de ser-hi presents i de desenvolupar el potencial competencial de les persones perquè siguin membres actius de la societat, ajudant a créixer la llavor de transformació que tots portem a dins. És per tot això que cal sentir-nos en camí, donar-nos temps i espais per reflexionar, comprendre, sensibilitzar-nos, fer silenci, escoltar, pregar i celebrar; compartir el que som i el que tenim. D'això és el que es tracta en aquest Pla general de formació del Servei d'Obres Maristes (SOM). El present document és fruit del procés de planificació estratègica que la Província de L'Hermitage, la Fundació Champagnat i el SOM han dut a terme en els darrers anys. El pla dóna forma a experiències formatives que s'han anat proposant des de fa temps,

3


Documents SOM

especialment des de l'any 2008, i en proposa de noves. Amb aquest pla es pretenen establir les bases per al desplegament d'accions formatives fins a l'any 2013, de manera que permeti a les persones que participen del projecte educatiu marista des de diversos àmbits i responsabilitats aprofundir en el fet de ser educador marista. El pla està obert a respondre als nous horitzons i a les noves línies que es vagin dibuixant a la Província de L'Hermitage durant aquests anys. D'altra banda, també integra les propostes del Diseño General de Formación Marista 2011-2015, promogut per la Conferència Marista de les províncies amb obres a Espanya (CME). El Pla general de formació s'estructura a partir d'uns objectius generals i dels diversos processos formatius que s'adapten als destinataris en els diferents moments de la seva carrera professional. Així doncs, s'hi ofereixen processos de formació d'acollida, inicial, continuada i especialitzada als tres grups de destinataris: educadors de les escoles, educadors de les obres socials i personal d'administració i serveis de les obres educatives i dels serveis centrals del SOM. La concreció anual i la dinamització del Pla general de formació corresponen a l'equip de formació del SOM i, finalment, a cadascuna de les obres educatives, que, a través del seu Pla de formació local, possibiliten el desplegament de les accions formatives necessàries per garantir la vitalitat de la missió marista en cada una de les obres i de les persones que l'animen. Finalment, volem expressar l'agraïment a tots els que, d'una manera o altra, actualment i al llarg de molts anys, han fet i fan possible a través de la formació que el somni de Marcel·lí Champagnat esdevingui realitat per a cada un dels infants i joves que se'ns confien a les nostres obres. Equip de formació del SOM, gener de 2011 4


Pla general de formació

2

OBJECTIUS DEL PLA GENERAL DE FORMACIÓ

El Pla general de formació de les Obres Educatives Maristes té els objectius generals següents: Fomentar en els educadors el sentit de pertinença institucional i la progressiva descoberta i identificació amb la missió marista. Coordinar les propostes formatives en l'àmbit dels educadors maristes (educació, pastoral, social, etc.). Sistematitzar la proposta formativa del SOM adreçada als educadors de les obres educatives i al personal d'administració i serveis de les obres educatives i dels serveis centrals del SOM. Integrar la proposta formativa local dins el Pla general de formació, donant-hi suport i facilitant-hi recursos. Possibilitar la incorporació reeixida de noves persones a les obres educatives i als serveis centrals del SOM. Facilitar la formació continuada i especialitzada. Establir sistemes d'avaluació i millora dels processos formatius. En les concrecions posteriors, el Pla general de formació haurà de preveure els àmbits següents: Identitat vocacional Identitat i estil maristes Evangelització i educació Canvi i transformació Actualització professional Respostes davant les necessitats Animació i treball en xarxa

5


Documents SOM

3

ELABORACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA GENERAL DE FORMACIÓ

El Pla general de formació té la mateixa durada que el Pla estratègic del SOM, però amb un any de decalatge, i es desenvolupa d'acord amb el procés següent:

1. Detecció de necessitats formatives L'equip de formació disposa de les vies de diagnòstic de necessitats formatives següents: Pla estratègic del SOM. Sol·licitud dels equips directius o dels equips de treball del SOM (Educació, Pastoral, Social, etc.) per a determinats col·lectius i àrees de formació. Qüestionaris per a la detecció de necessitats formatives dels diferents col·lectius: equips directius, assemblees, etc.

2. Elaboració del Pla general de formació L'equip de formació del SOM elabora el Pla general de formació a partir de les necessitats formatives recollides, del seu contrast i de la seva priorització. L'equip de formació presenta el Pla general de formació al consell directiu del SOM per a la seva aprovació. L'equip de formació presenta el Pla general de formació a les assemblees de directors i a partir d'aquí s'inicia el procés de difusió. El Pla general de formació es difon a tot el personal d'acord amb l'esquema següent: Personal d'obres educatives escolars: difusió via equip de formació i equips directius dels centres. Personal d'obres educatives socials: difusió via equip de formació i directors de les obres. Personal de serveis centrals: difusió via equip de formació.

6


Pla general de formació

3. Elaboració del Pla anual d'accions formatives El Pla general de formació es concreta en el Pla anual d'accions formatives i es difon després de la seva aprovació per part del consell directiu del SOM. El contingut del Pla anual d'accions formatives és el següent: Accions formatives programades (d'acollida, inicial, continuada i especialitzada) Objectius i continguts Destinataris i criteris Organització i logística: lloc de realització, dates previstes, inscripció, etc.

4. Concreció en el Pla de formació local Cada obra educativa elabora el seu Pla de formació local, que té una vigència de dos anys i conté una part de planificació -necessitats i accions formatives previstes, previsió de participants als cursos del SOM, etc.- i la concreció anual corresponent. La concreció anual del Pla de formació local es correspon amb el procés operatiu E. 20.40 de les escoles i amb l'OS-PS.01.03 de les obres socials. Tant el Pla de formació local com les seves concrecions anuals es fan arribar a l'equip de formació del SOM perquè en faci el seguiment.

5. Gestió de les accions formatives anuals del Pla general de formació El procés de gestió de les accions formatives comprèn la realització de les activitats següents: Inscripció: via web, a través del portal www.maristes.org. La inscripció de la persona interessada és realitzada pel director de l'obra, segons les característiques del curs i amb l'antelació suficient. Organització de l'acció formativa: l'equip de formació ha de garantir els mitjans necessaris per dur a terme l'acció formativa, és a dir: contractació dels formadors, validació dels continguts, habilitació de la seu i recursos. Gestió administrativa de les accions formatives mitjançant compensació de crèdits de formació de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE): la Fundació Champagnat està homologada com a entitat organitzadora de cursos de formació davant l'FTFE. En la mesura que es pugui, es finançaran les activitats del Pla general de formació amb aquests fons, atenent les especificacions i el manual d'ús de l'FTFE. En determinats casos, els centres podran sol·licitar la bonificació d'una activitat realitzada a escala local als Serveis Centrals del SOM i, en aquest cas, aquests actuaran únicament com a gestors.

7


Documents SOM

Respecte a l'organització de funcions per gestionar les accions formatives: la comunicació de l'acció formativa i de l'inici de grup correspon a la secretaria tècnica del SOM, com també la recopilació dels documents relatius a assistència, valoració, etc., la comunicació de la finalització de grup correspon a l'equip tècnic d'economia, l'aplicació de la bonificació a les quotes de cotització a la Seguretat Social, la realitza la gestoria laboral. Realització de l'acció formativa: l'acció formativa es fa segons respongui a una necessitat planificada prèviament al Pla general de formació o com a resposta a una demanda puntual. En el cas de les activitats bonificades, es presta atenció especial al compliment dels requisits formals obligatoris: assistència, horari, etc. Avaluació de l'acció formativa: l'avaluació es fa a partir d'un qüestionari adaptat a cada acció formativa. L'avaluació dels assistents és analitzada in situ pels formadors i, a posteriori, per l'equip de formació. Si escau, es poden fer propostes de millora per a futures edicions. Seguiment i avaluació del Pla anual d'accions formatives Trimestralment, l'equip de formació realitza el seguiment del grau d'avançament i desenvolupament del Pla anual d'accions formatives: activitats realitzades, incidències, noves propostes, etc. Si a conseqüència de la gestió de les incidències del desenvolupament del Pla anual d'accions formatives, es procedís a l'anul·lació o reprogramació de les accions formatives establertes, l'equip de formació haurà de revisar-ne els continguts i editar-ne una versió actualitzada. Al juny, el coordinador de l'equip de formació convoca l'equip per fer la memòria del curs i analitzar els aspectes següents: Consecució de les iniciatives estratègiques associades a l'equip de formació. Valoració dels indicadors estratègics relacionats amb la formació del personal. Valoració dels indicadors d'eficàcia del procés de formació. Propostes de millora per al curs següent i actualització del Pla general de formació en vigor solament en el cas que se'n modifiquin els objectius. Les conclusions de l'avaluació i la memòria corresponent es presenten al consell directiu del SOM per al seu coneixement i consideració, si escau, al pla anual del curs següent.

8


Pla general de formació

6. Avaluació del Pla general de formació En acabar la vigència del pla, l'equip de formació fa una valoració de la consecució dels objectius previstos a través de l'anàlisi de les memòries dels cursos escolars: Valoració dels indicadors estratègics relacionats amb la formació del personal. Valoració dels indicadors d'eficàcia del procés de formació. Propostes de millora per a l'elaboració del Pla general de formació per al període següent. Les conclusions de l'avaluació i la memòria corresponent es presenten al consell directiu del SOM per al seu coneixement i aprovació.

9


Documents SOM

4 RECURSOS HUMANS Equip de formació del SOM L'equip de formació del SOM és responsable de coordinar les accions formatives proposades pel SOM, els destinataris de les quals són els educadors i el personal d'administració i serveis de les obres educatives maristes i el personal dels serveis centrals del SOM. Està format per membres dels àmbits social, pastoral i escolar del SOM, nomenats pel consell directiu d'aquest òrgan per un període de tres anys, i igualment en poden formar part les persones que el consell cregui oportú. Es reuneix dues vegades al trimestre i sempre que sigui necessari.

Equips directius de les obres educatives maristes Els equips directius de les obres educatives maristes són responsables de promoure i facilitar la participació dels educadors dels centres en les accions formatives corresponents al Pla general de formació i al Pla de formació local. Acompanyen els educadors que estan en processos de formació. Es coordinen amb l'equip de formació per al desenvolupament correcte del Pla general de formació. Elaboren el Pla de formació local en el marc de la planificació del centre.

10


Pla general de formació

5

FORMACIÓ PER ALS EDUCADORS DE LES ESCOLES La nostra tasca educativa no és tan sols una professió sinó una vocació. "Els homes i les dones d'avui escolten més bé els testimonis que no pas els mestres, i si escolten els mestres és perquè són testimonis". Pau VI Com a educadors, som cridats a desenvolupar tasques de responsabilitat tant professionals com pastorals. Per això participem en programes orientats a adquirir competència personal en aquesta qüestió i junts intentem cercar els mètodes i les estratègies més adequats per a educar la joventut d'avui i aprofundir en el caràcter específic de l'educació i de l'espiritualitat catòlica i marista. Missió educativa marista, 163

Objectius 1. Identitat vocacional 1.1. Descobrir i experimentar la riquesa de la pròpia vocació d'educador i la complementarietat de les altres. 1.2. Aprofundir en l'autoconeixement i en el creixement com a persona. 1.3. Descobrir, valorar i experimentar el treball educatiu com una manera de viure la coresponsabilitat en el creixement dels alumnes com a persones. 1.4. Descobrir, valorar i experimentar el treball educatiu com una manera de viure compromesos en la transformació de la societat. 2. Identitat i estil marista 2.1. Conèixer els trets essencials de la personalitat i la vida de Marcel·lí Champagnat. 2.2. Situar el treball concret de les escoles dins la globalitat de la missió marista, local i provincial. 2.3. Conèixer i aprofundir els trets essencials de la missió educativa marista i la seva diversitat. 2.4. Conèixer i aprofundir l'estil educatiu i els trets que caracteritzen la metodologia i l'acció educativa de les escoles maristes. 2.5. Conèixer i aprofundir l'espiritualitat que dóna sentit a la missió i a l'estil educatiu maristes.

11


Documents SOM

3. Evangelització i educació 3.1. Situar l'escola marista en el context de l'escola cristiana de Catalunya. 3.2. Conèixer el caràcter propi de les escoles maristes. 3.3. Conèixer i aprofundir el caràcter evangelitzador del projecte educatiu de l'escola marista. 3.4. Trobar sentit al fet de treballar en una escola cristiana i marista. 3.5. Descobrir i valorar la pròpia aportació al projecte educatiu. 3.6. Descobrir els trets identificadors de la proposta evangelitzadora de l'escola marista. 3.7. Desvetllar el treball de la interioritat com a dimensió essencial de la persona. 3.8. Apropar-se a l'espiritualitat cristiana i marista a partir de l'experiència. 4. Canvi i transformació 4.1. Capacitar per al treball en equip. 4.2. Descobrir i assumir la implicació personal i la coresponsabilitat amb la comunitat educativa. 4.3. Descobrir i valorar la dimensió transformadora de l'acció educativa com a motor de canvi. 5. Actualització professional 5.1. Valorar la necessitat de l'actualització formativa continuada per donar respostes adequades a les necessitats del moment. 5.2. Desvetllar la inquietud per aportar coneixement i innovació a la tasca educativa de l'escola marista. 5.3. Valorar i estar oberts a la formació per assumir reptes nous i tasques de responsabilitat noves. 6. Respostes davant les necessitats 6.1. Reflexionar sobre la realitat dels infants i joves per percebre les seves necessitats i els reptes que ens plantegen. 6.2. Desvetllar la inquietud per donar respostes creatives a les necessitats socials i educatives dels alumnes.

12

7. Animació i treball en xar xa xarxa 7.1. Adquirir destreses per a l'acompanyament dels infants i joves en el seu procés de creixement. 7.2. Adquirir destreses per a l'animació de grups, la mediació i la resolució de conflictes. 7.3. Conèixer i valorar les característiques del treball en xarxa del SOM i de la província. 7.4. Valorar el treball coordinat amb diversos recursos i altres instàncies que intervenen en el treball educatiu dels alumnes.


Pla general de formació

Destinataris Els destinataris del Pla general de formació són els educadors de les escoles, per tant, s'adreça a col·lectius diversos: Educadors amb contracte indefinit Directius i coordinadors Educadors substituts amb contracte eventual o amb contracte en pràctiques Les accions formatives també s'adrecen a aquell personal que pot tenir necessitats formatives diferents, en funció del temps que porti realitzant la seva tasca. Així, s'han diferenciat quatre tipus de formació: Formació d'acollida Formació inicial Formació continuada Formació especialitzada És per això que s'ha dissenyat una proposta d'itinerari formatiu que tingui en compte la diversitat present en els equips educatius.

13


Documents SOM

Continguts A més de les accions formatives que s'inclouen al Pla general de formació, es poden oferir altres accions formatives segons necessitats puntuals, ja sigui en la formació d'acollida, inicial, continuada o especialitzada, i hauran de quedar reflectides al Pla anual d'accions formatives.

I. Formació d'acollida La formació d'acollida s'ofereix als educadors que s'incorporen a les escoles maristes per un període de temps breu. Els equips directius hauran de vetllar per la seva aplicació en els casos previstos en aquest pla.

Formació d'acollida A a. Destinataris Substituts (baixes per incapacitat temporal [IT], amb una durada mitjana breu de màxim 1 mes…). b. Objectius Acollir i contextualitzar els nous educadors de manera bàsica amb referència a la realitat del centre i a la identitat marista. c. Organitzador Cada escola, tal com queda recollit al Pla de formació local. d. Contingut de la formació El caràcter propi de l'escola (cal lliurar el document). Qui som i què fem els maristes. Aspectes pràctics de funcionament (descripció de l'entorn i de l'escola, acords de funcionament, reglament de règim intern, calendari, organigrama…). e. Modalitat / TTem em porització emporització Entrevista amb el director o el cap d'estudis abans de l'inici o en els primers dies de l'activitat.

14

f. Documentació El Caràcter Propi dels col·legis Maristes Catalunya Documentació interna


Pla general de formació

Formació d'acollida B a. Destinataris Substituts de llarga durada (amb termini definit, més d'1 mes) i substituts amb contractes en pràctiques (maternitats, excedències...). b. Objectius Acollir i contextualitzar els nous educadors de manera bàsica amb referència a la realitat del centre i a la identitat marista. c. Organitzador Cada escola, tal com queda recollit al Pla de formació local. d. Contingut de la formació El caràcter propi de l'escola (cal lliurar el document). Qui som i què fem els maristes. Aspectes pràctics de funcionament (descripció de l'entorn i de l'escola, acords de funcionament, reglament de règim intern, calendari, organigrama…). Marcel·lí Champagnat: dades bàsiques del fundador i de l'origen dels Germans Maristes. El fet de treballar en una escola cristiana: identitat i què suposa. Dades bàsiques del SOM: el treball en xarxa i l'existència d'equips i assemblees de coordinació. e. Modalitat / TTem em por tizació empor portizació L'acció formativa integra una sessió de 2 a 3 hores i és coordinada i organitzada per l'equip directiu. f. Documentació L'aventura de Marcel·lí El Caràcter Propi dels col·legis Maristes Catalunya Documentació interna

15


Documents SOM

Formació inicial Els educadors que inicien la seva trajectòria com a educadors maristes en una escola han de seguir el procés de Formació Inicial per a Educadors Maristes de les Escoles (FIEM-ES). Per exigències normatives, també han de fer la formació en matèria de prevenció de riscos laborals.

A. FIEM-ES FIEM-ES fa referència a la formació que han de seguir els educadors contractats amb previsió de continuïtat que s'incorporen a les escoles maristes. a. Destinataris Educadors contractats amb previsió de continuïtat. En cas de contracte de relleu, es valorarà. b. Objectius Posar les bases personals, pedagògiques i d'identitat marista perquè els nous educadors duguin a terme la seva tasca educativa en el marc de la missió marista, possibilitant-los la seva progressiva identificació amb ella, de manera que n'esdevinguin veritables referents. c. Organitzador Equip de Formació del SOM

16

d. Contingut de la formació Identitat vvocacional ocacional ocacional: Ser educador, una nova identitat. La relació amb els alumnes i les famílies. Trets principals de l'educador marista. La interioritat com a font vocacional. Identitat i estil maristes: maristes Qui som? Orígens de l'Institut. Presència marista a Catalunya i al món. El Servei d'Obres Maristes (SOM). Els orígens maristes i la vida de Marcel·lí Champagnat. Aprofundiment vivencial en el carisma de Marcel·lí Champagnat. La missió marista: diversitat de presències en l'àmbit educatiu; elements i trets essencials; una missió compartida, germans i laics. Arrels profundes que nodreixen el present i ens encaren al futur. Espiritualitat marista. L'estil educatiu marista. Evangelització i educació educació: El sentit de treballar en una escola cristiana i marista. El caràcter propi. L'educació en i amb valors: quins valors? Com ho fem? Què és evangelitzar? Com fer-ho avui? Imatges de Déu de l'entorn. Signes religiosos de l'entorn immediat. La interioritat. Experiències d'interioritat. Què és la pastoral? La pastoral marista. Recursos per a la dinamització. Imatge de Déu: quin Déu? Quina Església?


Pla general de formació

Canvi i transformació transformació: L'educador i l'educació com a elements de transformació; integració de l'educació en valors. Elements de l'estil educatiu marista: treball en equip, cooperació, atenció a la persona… Actualització pr of essional prof ofessional essional: Tutoria, relació professorat-alumnat. Relació amb les famílies. L'entrevista. Pistes per a una experiència reeixida en la tasca educativa. Gestió del temps personal. Programació i organització. El creixement com a persona. Autoconeixement. Comunicació interpersonal. Metodologia educativa de les escoles maristes. Respost es da espostes davvant les necessitats necessitats: La carrera de l'educador, la globalitat de la tasca escolar, la perspectiva pastoral. Entrevistes amb un educador amb una llarga experiència, un cap d'estudis d'etapa i el coordinador de pastoral d'una escola. Animació i treball en xarxa: xarxa Xarxa de serveis comuns entre les escoles, organigrama escolar i calendari. e. Modalitat / TTem em porització emporització El FIEM-ES s'estructura en diversos mòduls presencials distribuïts al llarg de tres cursos escolars i segons l'esquema següent: Durada

3r any

2n any

1r any

Mòduls FIEM-ES

1.0 ○

3 hores ○

1.1 ○

3.2

Setembre, abans de l'inici del curs escolar ○

Final segon trimestre o tercer trimestre ○

Primer trimestre ○

2 dies

Segon trimestre

2 dies ○

Inici segon trimestre

2 dies

3.1 ○

2 dies ○

2.2 ○

1 dia

2.1 ○

1 dia i mig

1.2 ○

Moment

Primer trimestre ○

Tercer trimestre

f. Criteris Els equips directius dels centres són els responsables de designar els educadors que entraran en el procés. En el cas que un mateix centre tingui un nombre elevat d'educadors que hagi de realitzar el FIEM-ES, l'equip directiu establirà la planificació adequada perquè els educadors s'incorporin progressivament al procés. Els participants no poden realitzar el segon mòdul d'un any si no han fet el primer. En aquest cas, hauran d'esperar a l'any següent.

17


Documents SOM

B Riscos laborals Formació que en matèria de prevenció de riscos laborals han de tenir els educadors que s'incorporen a les escoles maristes. a. Destinataris Personal docent de nova incorporació o que no hagi fet aquesta formació amb anterioritat. Formació oberta a la resta de personal docent que desitgi recordar conceptes o que mostri interès per la matèria. b. Objectius Oferir formació bàsica en matèria de prevenció de riscos laborals. Fer que el treballador sigui conscient dels riscos que té durant l'execució del seu treball i que conegui les mesures preventives disposades, així com la seva correcta utilització i execució. c. Organitzador Departament de Riscos Laborals del SOM. d. Continguts Competència i preparació professional: Riscos relacionats amb les condicions de seguretat, higièniques i de confort del centre. Riscos propis del lloc de treball. Mètodes d'extinció. Pla d'emergència. e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa té una durada de 2 hores. f. Criteris L'empresa és responsable d'oferir aquesta formació, adreçada a educadors nous.

18


Pla general de formació

Formació continuada La formació continuada pretén actualitzar i revitalitzar els educadors pel que fa a la seva vocació i a la seva vivència de la missió marista. Aquesta formació s'estructura en els mòduls següents: dos mòduls d'aprofundiment: Marcel·lí punt i seguit i Marcel·lí punt i seguit -L'Hermitage; un mòdul anual de formació marista en centre adreçat als claustres generals de les escoles; un mòdul d'actualització personal: Avellanes 15 i més.

A. Marcel·lí punt i seguit a. Destinataris Educadors de les escoles, obres socials i personal d'administració i serveis de les obres maristes i serveis centrals del SOM. b. Objectius Aprofundir en el coneixement de la persona de Marcel·lí Champagnat. Gaudir d'un temps personal per descobrir les nostres pròpies arrels i connectar-les amb les intuïcions de Marcel·lí Champagnat. Compartir amb altres educadors maristes de Catalunya el dia a dia de la nostra feina i les nostres il·lusions. Celebrar el do de Marcel·lí Champagnat des de la fe i la pròpia vida. c. Organitzador Servei d'Obres Maristes. d. Continguts Identitat vocacional: Ser educador: aprofundiment personal. Identitat i estil maristes maristes: Aprofundiment en el coneixement de les intuïcions de Marcel·lí Champagnat. Confrontació de les pròpies intuïcions amb les de Marcel·lí Champagnat. La missió marista avui: coneixement i aprofundiment del contingut del document Missió educativa marista. Evangelització i educació educació: Aprofundiment de la tasca educativa des del punt de vista de la vocació cristiana. Experiències de silenci, contemplació i pregària compartida. Canvi i transformació transformació: El valor transformacional de l'acció educativa viscuda en clau vocacional. Respostes davant les necessitats: Valoració de les dificultats com a fonts d'oportunitat. e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa té una durada de tres dies.

19


Documents SOM

f. Criteris Participants que hagin completat el FIEM-ES. Tenir 5 o més anys d'antiguitat al centre. Es disposa de 3 anys per realitzar aquesta formació, d'acord amb la direcció de l'escola.

B. Marcel·lí punt i seguit - L'Hermitage

20

a. Destinataris Educadors de les escoles, obres socials i personal d'administració i serveis de les obres maristes i serveis centrals del SOM. b. Objectius Conèixer el cor de Marcel·lí Champagnat, bategar amb ell i viure el seu somni. Experimentar sentiments que Marcel·lí Champagnat va viure en el seu context i en la seva terra. Gaudir d'un temps personal per contemplar les intuïcions i els somnis de Marcel·lí Champagnat i dels primers germans en els mateixos llocs que ells els van viure. Discernir les crides sentides per adherir-se més al projecte de Marcel·lí Champagnat. c. Organitzador Servei d'Obres Maristes. d. Continguts Identitat vvocacional: ocacional: Aprofundiment en els perquès de la pròpia vocació d'educador. Identitat i estil maristes maristes: Presa de contacte directe amb l'entorn vital en què va viure Marcel·lí Champagnat. Aprofundiment en les respostes que va donar Marcel·lí Champagnat davant situacions concretes. Presa de consciència que el projecte i les intuïcions de Marcel·lí Champagnat són universals. Evangelització i educació: Relectura de la pròpia experiència de fe. Celebració de la fe. Treball de la capacitat d'escolta i confiança davant reptes i oportunitats nous. Traducció a la pròpia realitat de les intuïcions de Marcel·lí Champagnat. Adhesió a la missió que Marcel·lí Champagnat vol per al projecte marista. Canvi i transformació: L'opció dels drets dels infants com a element clau de l'opció educativa marista, que va agafant forma de maneres diferents al llarg de la història. Actualització professional: Desvetllament de la inquietud davant reptes nous i facilitació de la disponibilitat per assumir-los en el projecte educatiu i professional propi.


Pla general de formació

Respostes davant les necessitats: La creativitat com a eina clau per donar resposta als reptes nous del món dels infants i joves, inspirats en Marcel·lí Champagnat. L'educació dels infants i joves com a opció de canvi social. Animació i treball en xarxa: Aprofundiment en el valor de la presència al costat dels infants i joves. Creació de llaços entre educadors de diferents centres o obres educatives davant una mateixa missió. e. Modalitat / TTem em emporització porització L'acció formativa es farà a la casa de L'Hermitage, amb una durada de cinc dies. f. Criteris Formació d'elecció voluntària. Participants que hagin fet el Marcel·lí punt i seguit 2 com a mínim tres anys abans.

C. Formació en identitat marista per al claustre d'educadors a. Destinataris Claustres d'educadors de les escoles. b. Objectius Conèixer l'actualitat de la missió marista a la província i al món. Aprofundir en la identitat marista de l'obra educativa i en la vivència pròpia de la tasca professional en aquest marc. Compartir amb altres educadors reflexions sobre la missió marista i la vitalitat del carisma. c. Organitzador Equip de formació del SOM i equips directius de les escoles. d. Continguts Identitat vocacional vocacional: Aprofundiment en la pròpia vocació d'educador en el context d'una obra educativa cristiana i marista. Identitat i estil marist es maristes es: Aprofundiment en els trets d'identitat propis del carisma a partir de documents maristes de referència i de l'actualitat de la missió marista al món. Evangelització i educació educació: Relectura de la pròpia experiència de fe. Celebració de la fe. Treball de la capacitat d'escolta i confiança davant reptes i oportunitats nous. Traducció a la pròpia realitat de les intuïcions de Marcel·lí Champagnat. Adhesió a la missió que Marcel·lí Champagnat vol per al projecte marista.

21


Documents SOM

Canvi i transformació transformació: Aprofundiment en el caràcter transformador de l'acció educativa basada en els valors de l'evangeli. Respostes davant les necessitats necessitats: Descobriment de l'actualitat de la missió evangelitzadora marista en el moment i el lloc concrets. Animació i treball en xarxa xarxa: Sentir-se en comunió amb la realitat marista a escala local, provincial i internacional. Participació en la reflexió i la missió marista al món. e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa és anual i té una durada mínima de 2 hores. f. Criteris L'equip de formació del SOM determina els continguts que es tractaran cada any i elabora una proposta de dinamització que fa arribar a les escoles i que pot ser adaptada a la seva pròpia realitat. L'equip directiu de l'escola haurà de preveure la realització d'aquesta formació (horaris, animadors, material…). Es recomana fer-ho amb tot el claustre d'educadors.

D. Avellanes 15 i més a. Destinataris Educadors de les escoles. b. Objectius Reflexionar i actualitzar la vivència pròpia de l'estil educatiu marista. Aprofundir personalment en els trets essencials de la missió i de l'espiritualitat maristes. Aprofundir en la capacitat d'adaptació als canvis. c. Organitzador Equip de formació del SOM.

22

d. Continguts Identitat vvocacional ocacional ocacional: La maduresa de l'educador. Gestió de les emocions i integració de la pròpia història. Identitat i estil maristes maristes: Aprofundiment i actualització personal dels trets que identifiquen l'estil educatiu marista. Agents de la missió compartida, germans i laics.


Pla general de formació

Evangelització i educació educació: L'escola cristiana, escola evangelitzadora. Missió educativa marista. Canvi i transformació transformació: Aprofundiment en el caràcter transformador de l'acció educativa basada en els valors de l'evangeli. Respostes davant les necessitats necessitats: Descobriment de l'actualitat de la missió evangelitzadora marista en el moment i el lloc concrets. Animació i treball en xarxa xarxa: El treball en equip, relacions interpersonals i resolució de conflictes. e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa és anual i té una durada d'una setmana. f. Criteris Educadors que hagin completat el Marcel·lí punt i seguit. Tenir 15 anys d'antiguitat al centre. Es disposa de 3 anys per realitzar aquesta formació, d'acord amb la direcció de l'escola.

23


Documents SOM

Formació especialitzada La formació especialitzada està orientada a capacitar els participants perquè eventualment puguin desenvolupar tasques d'animació i de responsabilitat a l'escola. Aquestes accions formatives es porten a terme en l'àmbit interprovincial de la CME, segons el marc del Diseño General de Formación Marista 2011-2015, i se n'ofereixen les següents: A. B. C. D. E. F. G. H. I.

Tutors d'Infantil i Primària Tutors d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius Responsables de l'animació pastoral a l'escola Nous directius Actualització Orientadors Animació de l'educació per a la solidaritat i el desenvolupament (EPSD) Acompanyament Equips directius

A. Tutors d'Infantil i Primària a. Destinataris Tutors de les etapes d'Infantil i Primària. b. Objectius Reflexionar sobre el "ser" del tutor marista en la societat actual. Aprofundir en la relació de l'acció tutorial amb els processos de gestió del centre. Conèixer estratègies i eines de mesura, resolució de conflictes i millora de les habilitats socials per a la seva aplicació a l'escola. Participar en la revisió i actualització del Pla d'Acció Tutorial, així com en la seva interacció i integració al Pla de Pastoral. Transmetre al centre la formació rebuda en aquest curs, segons les directrius de l'equip directiu. c. Organitzador Conferència Marista Espanyola (CME).

24


Pla general de formació

d. Continguts Ser persona, ser educador. Relació tutor-família. Millora de la convivència, resolució de conflictes. Comunicació i habilitats socials. L'entrevista personal. El tutor marista. El Pla d'Acció Tutorial. Gestió per processos. e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa és bianual, en modalitat presencial i amb una durada d'una setmana. L'acció formativa s'oferirà els cursos 2011-2012 i 2013-2014. f. Criteris Tutors amb capacitat de comunicar i influir en els altres tutors, bé perquè pertanyen a l'equip d'orientació o perquè són coordinadors. Tenir certa estabilitat o permanència en la funció respectiva.

B. Tutors d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius a. Destinataris Tutors d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. b. Objectius Reflexionar sobre el "ser" del tutor marista en la societat actual. Aprofundir en la relació de l'acció tutorial amb els processos de gestió del centre. Conèixer estratègies i eines de mesura, resolució de conflictes i millora de les habilitats socials per a la seva aplicació a l'escola. Participar en la revisió i actualització del Pla d'Acció Tutorial, així com en la seva interacció i integració al Pla de Pastoral. Transmetre al centre la formació rebuda en aquest curs, segons les directrius de l'equip directiu. c. Organitzador Conferència Marista Espanyola (CME).

25


Documents SOM

d. Continguts Ser persona, ser educador. Relació tutor-família. Millora de la convivència, resolució de conflictes. Comunicació i habilitats socials. L'entrevista personal. El tutor marista. El Pla d'Acció Tutorial. Gestió per processos. e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa és bianual, en modalitat presencial i amb una durada d'una setmana. L'acció formativa s'oferirà els cursos 2012-2013 i 2014-2015. f. Criteris Tutors amb capacitat de comunicar i influir en els altres tutors, bé perquè pertanyen a l'equip d'orientació o perquè són coordinadors. Tenir certa estabilitat o permanència en la funció respectiva.

C. Responsables de l'animació pastoral a l'escola a. Destinataris Responsables de la pastoral del centre o amb perspectives de ser-ho. b. Objectius Aprofundir en la missió evangelitzadora a l'escola i la proposta pastoral marista. Conèixer recursos, processos i eines de planificació per a l'animació pastoral. Reflexionar sobre la naturalesa (perfil) i la funció del responsable de la pastoral d'un centre educatiu marista. c. Organitzador Conferència Marista Espanyola (CME). d. Continguts Anàlisi de la realitat. Ser persona des de la visió cristiana. Opcions teològiques, pastorals i maristes bàsiques. Escola evangelitzadora. 26


Pla general de formació

Plataformes i estructures per a l'evangelització a l'escola. Els agents per a l'escola evangelitzadora. L'animació pastoral: - recursos (convivències, celebracions, TIC, etc.) - acompanyament personal - ambientació, decoració - tècniques per dinamitzar equips i claustres e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa és bianual, en modalitat presencial i amb una durada de tres setmanes. L'acció formativa s'oferirà els cursos 2012-2013 i 2014-2015. f. Criteris Persones que formen o que formaran part de l'equip de pastoral a l'escola i amb capacitat de lideratge en aquest àmbit.

D. Nous directius a. Destinataris Educadors amb responsabilitats directives al centre educatiu o amb perspectives de tenir-les. b. Objectius Aprofundir en la identitat marista. Adquirir claus útils per conèixer i comprendre la realitat global de l'escola marista. Aconseguir eines per a l'acompanyament d'equips i persones. Capacitar-se per liderar processos de canvi i innovació. Créixer com a agent transformador de la realitat. c. Organitzador Conferència Marista Espanyola (CME). d. Continguts Identitat personal, cristiana i marista. Marc educatiu legal. Normativa. L'acció directiva. El rol del directiu en la implantació del Pla estratègic provincial al centre.

27


Documents SOM

Habilitats directives: lideratge i acompanyament (coaching). Acció educativa. Gestió econòmica i laboral. L'escola marista del futur. L'animació pastoral. La solidaritat en un centre. Organització provincial. e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa és anual, en modalitat presencial (3 setmanes interprovincial i 1 setmana en la pròpia província) i té una durada de quatre setmanes. f. Criteris Educadors amb suficient coneixement i experiència en l'àmbit educatiu marista i amb demostrada capacitat de lideratge.

E. Actualització a. Destinataris Educadors maristes amb una llarga experiència a l'escola. b. Objectius Adquirir elements per a l'actualització personal. Tenir una oportunitat de reenfocar la tasca educativa. Aprendre a manejar eines de treball per al creixement personal. Reflexionar sobre la integració en el propi entorn. c. Organitzador Conferència Marista Espanyola (CME). d. Continguts Identitat personal, autoconeixement. Ser educador i ser mestre. Redescobrir la vocació d'educador. Experiències pedagògiques. Normativa. Eines actuals de gestió. Orientació i tutoria.

28


Pla general de formació

Educador cristià: visió actual de l'Església, la pluralitat religiosa, pastoral. El compromís de l'educador cristià. Educador marista: espiritualitat i missió. Marcel·lí Champagnat i els primers germans. L'Hermitage. e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa és bianual, en modalitat presencial i amb una durada de tres setmanes. L'acció formativa s'oferirà els cursos 2011-2012 i 2013-2014. f. Criteris Candidats amb un mínim de 15 anys al centre, que hagin exercit algun càrrec de responsabilitat, amb ascendent entre els companys i amb capacitat de tornar a liderar projectes al centre.

F. Orientadors a. Destinataris Responsables i membres dels equips d'orientació. b. Objectius Reflexionar sobre el "ser" de l'orientador marista en la societat actual. Aprofundir en la relació de l'acció orientadora amb els processos de gestió del centre. Desenvolupar estratègies que afavoreixin la dinamització de les relacions entre els equips existents en una escola marista. Revisar i actualitzar la metodologia de treball dels equips d'orientació de les escoles maristes d'acord amb el marc normatiu vigent i les necessitats educatives dels alumnes. Dinamitzar la revisió i actualització del Pla d'Orientació/PAT, així com la seva interacció i integració amb el Pla de Pastoral. c. Organitzador Conferència Marista Espanyola (CME). d. Continguts Identitat personal, cristiana i marista. Legislació. Funcions de l'orientador. Relacions institucionals. Pla d'orientació i gestió per processos. Gestió d'equips i grups. Relacions interpersonals, habilitats socials. Atenció a la diversitat. Intel·ligències múltiples i neuropsicologia. 29 Resolució de conflictes, millora de la convivència al centre.


Documents SOM

Tècniques d'entrevista. Avaluació psicopedagògica. Recursos TIC. e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa és anual, en modalitat presencial i amb una durada de dues setmanes. L'acció formativa s'oferirà els cursos 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014. f. Criteris Orientadors amb trajectòria suficient a l'equip.

G. Animació de l'educació per a la solidaritat i el desenvolupament (EPSD) a. Destinataris Responsables de la solidaritat en l'actualitat o potencialment. Membres dels diferents equips dinamitzadors de les obres educatives amb capacitat de lideratge i motivació. Responsables locals de SED. b. Objectius Aprofundir en la pròpia opció personal i en el compromís per la solidaritat. Conèixer els fonaments de l'EPSD. Reflexionar sobre la integració de l'EPSD en l'estructura d'una obra educativa. Capacitar-se per a l'animació de l'EPSD en una obra educativa. Conèixer eines per desenvolupar un pla local d'EPSD i aplicar-les en una proposta concreta. c. Organitzador Conferència Marista Espanyola (CME). d. Continguts L'educador marista, una persona solidària. Educació per a la solidaritat i el desenvolupament: anàlisi de la realitat, antropologia de la solidaritat, quina solidaritat? Pedagogia de l'EPSD: àmbits curricular i no curricular, el voluntariat, criteris pedagògics i estructurals del centre educatiu. Animació de l'EPSD: equips, eines, acompanyament, vinculació amb SED. 30


Pla general de formació

e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa és bianual, en modalitat presencial i amb una durada d'una setmana. L'acció formativa s'oferirà els cursos 2011-2012 i 2013-2014. f. Criteris Persones amb sensibilitat per l'àmbit social i solidari i amb capacitat per dissenyar i impulsar projectes als centres educatius.

H. Acompanyament Nivell I a. Destinataris Animadors de grups juvenils que portin com a mínim un any animant un grup. Educadors de les escoles. b. Objectius Aprofundir en la identitat personal, cristiana i marista de l'animador/educador. Conèixer què és l'acompanyament i les seves tipologies. Conèixer eines i tècniques per a l'acompanyament de joves adolescents. c. Organitzador Província. d. Continguts L'acompanyament: concepte i tipologia. La persona acompanyada: trets bàsics de l'adolescència. L'acompanyant: perfil personal, trets maristes. L'acompanyament cristià: pautes per a l'acompanyament de processos de fe. Tècniques i estratègies per a l'acompanyament personal i de grups. e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa té una durada de 14 hores. f. Criteris Els animadors han de tenir 19 anys com a mínim.

31


Documents SOM

Nivell II a. Destinataris Animadors de grups juvenils que portin com a mínim un any animant un grup. Educadors de les escoles. b. Objectius Aprofundir en la identitat personal, cristiana i marista. Aprofundir en l'acompanyament i les seves tipologies. Conèixer eines i tècniques per a l'acompanyament. Aprofundir la dimensió vocacional en la tasca d'animació dels centres i dels moviments juvenils. c. Organitzador Conferència Marista Espanyola (CME). d. Continguts L'acompanyament: concepte i tipologia (pedagògic, espiritual, terapèutic...). La persona acompanyada: model de persona, procés de creixement personal. L'acompanyant: autoconeixement, actituds bàsiques, trets maristes. L'acompanyament cristià específic: vida religiosa, matrimoni, sacerdoci... Tècniques i estratègies per a l'acompanyament personal i de grups. L'acompanyament com a punt clau en la cultura vocacional. e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa és bianual, es fa a l'estiu i té una durada d'una setmana. f. Criteris Animadors que hagin completat el nivell I del Curs d'acompanyament. Tenir 21 anys com a mínim. En el cas dels educadors de les escoles, es recomana que hagin completat el nivell I del Curs d'acompanyament.

32


Pla general de formació

I. Equips directius a. Destinataris Equips directius de les escoles, com a equips, no individualment o parcialment. b. Objectius Aplicar eines per a la detecció de necessitats formatives. Aprofundir en la perspectiva d'equip que exerceix funcions directives. Reflexionar conjuntament sobre temes de diversa índole que cal abordar com a equip. Cohesionar-se i créixer com a equip que té funció de lideratge. c. Organitzador Equip de formació del SOM. d. Continguts Detecció de necessitats formatives. Ús d'eines de planificació estratègica i de processos en la gestió directiva del centre. La funció de lideratge de l'equip directiu: el treball en equip, l'animació i acompanyament d'un projecte. Gestió econòmica d'un centre. Missió educativa marista. e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa integra una o dues sessions anuals al centre amb formadors externs. L'acció formativa integra una o dues sessions anuals amb tots els equips directius de les escoles. f. Criteris Cal haver aplicat l'eina per a la detecció de necessitats formatives. En les accions formatives dissenyades ha de participar la totalitat de l'equip directiu.

33


Documents SOM

6

FORMACIÓ PER ALS EDUCADORS DE LES OBRES SOCIALS

Abans d'emprendre la nostra tasca adreçada a infants i joves "en situació de risc" o que viuen marginats, ens preparem personalment i professionalment. Igualment i de manera regular, ens posem al dia en aquestes qüestions a través de programes adaptats de formació permanent. Missió educativa marista, 205

Objectius

1. Identitat vocacional 1.1. Aprofundir les raons de fons que mantenen a cada educador de les obres socials maristes en el servei a infants i joves en risc social. 1.2. Descobrir el treball educatiu com una manera de viure compromesos en la transformació de les persones i la societat. 1.3. Experimentar la riquesa de la pròpia vocació d'educador i la complementarietat de les altres. 1.4. Sentir-se presència d'un estil d'Església àmplia i plural, enmig dels joves en situació de risc. 2. Identitat i estil maristes 2.1. Conèixer i viure els trets que identifiquen l'estil marista de presència educativa entre els "infants i joves més necessitats". 2.2 Conèixer i aprofundir l'espiritualitat que garanteix aquest estil educatiu. 2.3. Situar el treball concret de les obres socials maristes dins la globalitat de la missió marista, local i provincial. 2.4. Conèixer els trets d'identitat de les obres socials maristes. 2.5. Trobar sentit al fet de treballar en una obra social cristiana i marista. 3. Evangelització i educació 3.1. Conèixer i aprofundir el caràcter evangelitzador del projecte educatiu de les obres maristes. 3.2. Descobrir els trets identificadors de la proposta evangelitzadora dels centres socials maristes. 3.3. Desvetllar el treball de la interioritat com a dimensió essencial de la persona. 3.4. Apropar-se a l'espiritualitat cristiana i marista a partir de l'experiència. 34 3.5. Descobrir i valorar la pròpia aportació al projecte educatiu.


Pla general de formació

4. Canvi i transformació 4.1. Valorar la comunitat educativa com a element imprescindible de la missió marista i implicar-se en el seu desenvolupament. 4.2. Capacitar per al treball en equip en tots els nivells de la missió marista. 4.3. Aprendre a establir relacions, creadores de clima de família, amb les persones i grups de la comunitat educativa. 4.4. Capacitar per estendre el treball educatiu als infants i joves, als equips educatius i a les famílies, tot implicant-los en la dinàmica i transformació de l'entorn social. 5. Actualització professional 5.1. Desenvolupar la capacitat de programar, desenvolupar i avaluar la pròpia tasca educativa. 5.2. Impulsar la participació dels educadors en formació especialitzada en el camp de l'educació social. 5.3. Formar-nos per assumir reptes nous i tasques de responsabilitat noves. 6. Respostes davant les necessitats 6.1. Reflexionar sobre la realitat dels infants i joves per percebre les seves necessitats i els reptes que ens plantegen. 6.2. Restar oberts al treball compartit amb altres entitats sobre l'anàlisi de la realitat d'infants i joves en situació de risc i sobre les respostes educatives. 7. Animació i treball en xar xa xarxa 7.1. Adquirir destreses per a l'acompanyament dels infants i joves en el seu procés de creixement i d'inserció social. 7.2. Adquirir destreses per a l'animació de grups, la mediació i la resolució de conflictes. 7.3. Desenvolupar la capacitat de treballar en coordinació amb altres entitats, instàncies i recursos que intervenen en el procés educatiu dels infants i joves. 7.4. Usar habitualment en el treball educatiu els diversos recursos que ofereix el propi teixit social. 7.5. Desvetllar la inquietud per donar respostes creatives a les necessitats socials i educatives dels alumnes.

Destinataris Els destinataris del Pla general de formació són tots els membres dels equips educatius de les obres socials maristes, per tant, s'adreça a col·lectius diversos:

35


Documents SOM

Voluntaris i alumnes en pràctiques Educadors Equips directius Les accions formatives també s'adrecen a aquell personal que pot tenir necessitats formatives diferents, en funció del temps que porti realitzant la seva tasca. Així, s'han diferenciat quatre tipus de formació: Formació d'acollida Formació inicial Formació continuada Formació especialitzada És per això que s'ha dissenyat una proposta d'itinerari formatiu que tingui en compte la diversitat present en els equips educatius.

Continguts A més de les accions formatives que s'inclouen al Pla general de formació, es poden oferir altres accions formatives segons necessitats puntuals, ja sigui en la formació d'acollida, inicial, continuada o especialitzada, i hauran de quedar reflectides al Pla anual d'accions formatives.

Formació d'acollida La formació d'acollida s'ofereix als educadors que s'incorporen a les obres socials maristes per un període de temps breu. Els equips directius hauran de vetllar per la seva aplicació en els casos previstos en aquest pla.

Formació d'acollida A a. Destinataris Substituts (baixes per incapacitat temporal [IT], amb una durada mitjana breu de màxim 1 mes…), voluntaris i alumnes en pràctiques. b. Objectius Acollir i contextualitzar els educadors nous de manera bàsica amb referència a la realitat del 36 centre i a la identitat marista.


Pla general de formació

c. Organitzador Cada centre, tal com queda recollit al Pla de formació local. d. Continguts Els trets d'identitat de les obres socials (cal lliurar el document). Qui som i què fem els maristes. Aspectes pràctics de funcionament (descripció de l'entorn i del centre, acords de funcionament, PEC, calendari, organigrama, programació anual…). e. Modalitat / TTem em porització emporització Substituts: Sessió de formació abans de l'inici de l'activitat. Voluntaris i alumnes en pràctiques: Sessió de formació abans de l'inici o en els primers dies de l'activitat. És important distingir i no barrejar en una mateixa sessió voluntaris i alumnes en pràctiques. f. Criteris Fer servir la sessió de formació d'acollida A.

Formació d'acollida B a. Destinataris Substituts de llarga durada (amb termini definit, més d'1 mes) i substituts amb contractes en pràctiques (maternitats, excedències…). b. Objectius Acollir i contextualitzar els nous educadors de manera bàsica amb referència a la realitat del centre i a la identitat marista. c. Organitzador Cada centre, tal com queda recollit al Pla de formació local. d. Continguts Els trets d'identitat de les obres socials (cal lliurar el document). Qui som i què fem els maristes. Aspectes pràctics de funcionament (descripció de l'entorn i del centre, acords de funcionament, PEC, calendari, organigrama, programació anual…). e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa integra una sessió d'1,30 a 2 hores, aproximadament, i és coordinada i organitzada per l'equip directiu. f. Criteris Fer servir la sessió de formació d'acollida B.

37


Documents SOM

Formació inicial Els educadors que inicien la seva trajectòria com a educadors maristes en una obra social han de seguir el procés de Formació Inicial per a Educadors Maristes de les Obres Socials (FIEM-OS). Per exigències normatives, també ha de fer la formació en matèria de prevenció de riscos laborals.

A. FIEM-OS FIEM-OS fa referència a la formació que han de seguir les persones que s'incorporen a les obres socials maristes. a. Destinataris Educadors contractats amb previsió de continuïtat. b. Objectius Posar les bases personals, pedagògiques i d'identitat marista perquè els nous educadors duguin a terme la seva tasca educativa en el marc de la missió marista, possibilitant-los la seva progressiva identificació amb ella, de manera que n'esdevinguin veritables referents. c. Organitzador Equip de formació del SOM. d. Continguts Identitat per sonal i vvocacional ocacional personal ocacional: Coneixement personal i motivacions. El perfil de l'educador social marista. Identitat i estil maristes: maristes Qui som? Orígens de l'Institut. Marcel·lí Champagnat, fundador dels Germans Maristes. Presència marista a Catalunya i al món. Aprofundiment vivencial en el carisma marista. Trets d'identitat de les obres socials. Missió educativa marista. Estil educatiu marista. Missió compartida: Germans i seglars, junts en la missió. Respostes maristes davant les necessitats d'infants i joves. Evangelització i educació: educació El fet religiós. L'educació en valors: quins valors? Com ho fem? Què és evangelitzar? Com fer-ho avui? Aprofundiment vivencial en el carisma marista. Sembradors de la Bona Nova. Dimensió pastoral i evangelitzadora de les obres. Animació i treball en xarxa: xarxa Obres i serveis maristes a Catalunya. El Servei d'Obres Maristes (SOM). Dinàmica de les obres socials maristes. Canvi i transformació transformació: Anàlisi de la realitat. Destinataris de la nostra missió. Dinàmica de grup i treball en equip. Realitat de la infància i de la joventut. Drets dels infants. 38 Actualització professional professional: Eines d'acompanyament i seguiment educatiu: el Projecte Educatiu


Pla general de formació

Individualitzat (PEI). La figura de l'educador social en el context actual. Respostes davant les necessitats necessitats: El fet religiós, la diversitat i la interculturalitat. Lema pastoral de l'any. La dimensió evangelitzadora i pastoral a les obres socials. porització e. Modalitat / TTem em emporització El FIEM-OS s'estructura en diversos mòduls presencials distribuïts al llarg de tres cursos escolars i segons l'esquema següent: a. Destinataris Educadors de nova incorporació o que no hagin fet aquesta formació amb anterioritat. Formació oberta a la resta de personal docent que desitgi recordar conceptes o que mostri interès per la matèria. Durada

1r any

Mòduls FIEM-OS

1.1 ○

4 hores ○

1.2 ○

2 n any

3r any

3.3

1 dia

Segon trimestre ○

Tercer trimestre Primer trimestre

1 tarda ○

Tercer trimestre

1 dia ○

Primer trimestre ○

Primer trimestre Segon trimestre

1 tarda

3.2 ○

2 dies

3.1 ○

2.3 ○

1 dia

2.2 ○

4 hores

2.1 ○

1 dia

1.3 ○

Moment

Segon trimestre ○

Tercer trimestre

B. Riscos laborals Formació que en matèria de prevenció de riscos laborals han de tenir els educadors que s'incorporen a les obres socials maristes. a. Destinataris Educadors de nova incorporació o que no hagin fet aquesta formació amb anterioritat. Formació oberta a la resta de personal docent que desitgi recordar conceptes o que mostri interès per la matèria. b. Objectius Oferir formació bàsica en matèria de prevenció de riscos laborals. Fer que el treballador sigui conscient dels riscos que té durant l'execució del seu treball i que 39 conegui les mesures preventives disposades, així com la seva correcta utilització i execució.


Documents SOM

c. Organitzador Departament de Riscos Laborals del SOM. d. Continguts Competència i preparació professional: Riscos relacionats amb les condicions de seguretat, higièniques i de confort del centre. Riscos propis del lloc de treball. Mètodes d'extinció. Pla d'emergència. e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa té una durada de 2 hores. f. Criteris L'empresa és responsable d'oferir aquesta formació, adreçada a educadors nous.

Formació continuada La formació continuada pretén actualitzar i revitalitzar els educadors pel que fa a la seva vocació i a la seva vivència de la missió marista. Aquesta formació s'estructura de la manera següent: dos mòduls d'aprofundiment: Marcel·lí punt i seguit i Marcel·lí punt i seguit-L'Hermitage; una trobada general d'educadors socials.

A. Marcel·lí punt i seguit a. Destinataris Educadors de les escoles, obres socials i personal d'administració i serveis de les obres maristes i serveis centrals del SOM. b. Objectius Aprofundir en el coneixement de la persona de Marcel·lí Champagnat. Gaudir d'un temps personal per descobrir les nostres pròpies arrels i connectar-les amb les intuïcions de Marcel·lí Champagnat. Compartir amb altres educadors maristes de Catalunya el dia a dia de la nostra feina i les nostres il·lusions. 40 Celebrar el do de Marcel·lí Champagnat des de la fe i la pròpia vida.


Pla general de formació

c. Organitzador Servei d'Obres Maristes. d. Continguts Identitat vocacional vocacional: Ser educador: aprofundiment personal. Identitat i estil maristes maristes: Aprofundiment en el coneixement de les intuïcions de Marcel·lí Champagnat. Confrontació de les pròpies intuïcions amb les de Marcel·lí Champagnat. La missió marista avui: coneixement i aprofundiment del contingut del document Missió educativa marista. Evangelització i educació educació: Aprofundiment de la tasca educativa des del punt de vista de la vocació cristiana. Experiències de silenci, contemplació i pregària compartida. Canvi i transformació transformació: El valor transformacional de l'acció educativa viscuda en clau vocacional. Respost es da espostes davvant les necessitats necessitats: Valoració de les dificultats com a fonts d'oportunitat. e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa té una durada de tres dies. f. Criteris Participants que hagin completat el FIEM-OS. Tenir 5 o més anys d'antiguitat al centre. Es disposa de 3 anys per realitzar aquesta formació, d'acord amb la direcció de l'obra social.

B. Marcel·lí punt i seguit - L'Hermitage a. Destinataris Educadors de les escoles, obres socials i personal d'administració i serveis de les obres maristes i serveis centrals del SOM. b. Objectius Conèixer el cor de Marcel·lí Champagnat, bategar amb ell i viure el seu somni. Experimentar sentiments que Marcel·lí Champagnat va viure en el seu context i en la seva terra. Gaudir d'un temps personal per contemplar les intuïcions i els somnis de Marcel·lí Champagnat i dels primers germans en els mateixos llocs que ells els van viure. Discernir les crides sentides per adherir-se més al projecte de Marcel·lí Champagnat. c. Organitzador Servei d'Obres Maristes.

41


Documents SOM

d. Continguts Identitat vvocacional ocacional ocacional: Aprofundiment en els perquès de la pròpia vocació d'educador. Identitat i estil maristes: Presa de contacte directe amb l'entorn vital en què va viure Marcel·lí Champagnat. Aprofundiment en les respostes que va donar Marcel·lí Champagnat davant situacions concretes. Presa de consciència que el projecte i les intuïcions de Marcel·lí Champagnat són universals. Ev angelització i educació: educació Relectura de la pròpia experiència de fe. Celebració de la fe. Treball de Evangelització la capacitat d'escolta i confiança davant reptes i oportunitats nous. Traducció a la pròpia realitat de les intuïcions de Marcel·lí Champagnat. Adhesió a la missió que Marcel·lí Champagnat vol per al projecte marista. Canvi i transformació transformació: L'opció dels drets dels infants com a element clau de l'opció educativa marista, que va agafant forma de maneres diferents al llarg de la història. Actualització professional professional: Desvetllament de la inquietud davant reptes nous i facilitació de la disponibilitat per assumir-los en el propi projecte educatiu i professional. Respostes davant les necessitats necessitats: La creativitat com a eina clau per donar resposta als reptes nous del món dels infants i joves, inspirats en Marcel·lí Champagnat. L'educació dels infants i joves com a opció de canvi social. Animació i treball en xarxa xarxa: Aprofundiment en el valor de la presència al costat dels infants i joves. Creació de llaços entre educadors de diferents centres o obres educatives davant una mateixa missió. e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa es farà el primer trimestre a la casa de L'Hermitage, amb una durada de cinc dies. f. Criteris Formació d'elecció voluntària. Participants que hagin fet el Marcel·lí punt i seguit 2 com a mínim 3 anys abans.

C. Trobada general d'educadors socials a. Destinataris Educadors de les obres socials. b. Objectius Reflexionar i aprofundir aspectes propis de l'educació en l'àmbit de les obres socials.

42


Pla general de formació

c. Organitzador Servei d'Obres Maristes. d. Continguts Els continguts responen als diversos àmbits previstos al Pla general de formació, segons les necessitats i el que determini l'equip social del SOM. e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa integra una jornada presencial i és trianual.

Formació especialitzada La formació especialitzada és la formació de caràcter universitari o postuniversitari que l'equip directiu de cada obra social considera que algun educador ha de cursar en benefici del centre. a. Destinataris Educadors i equips directius. b. Objectius Preparar els agents educatius dels centres maristes per assumir alguna tasca de responsabilitat. c. Organitzador Agents formatius externs. d. Continguts Intervenció educativa: pedagògica, metodològica. Programes educatius. Valors. Tècniques: Administració, gestió i intervenció Identitat marista. Teologia. Sociologia. e. Modalitat / TTem em porització emporització Formació universitària o postuniversitària. f. Criteris Criteris definits per l'Equip Social del SOM.

43


Documents SOM

7

FORMACIÓ PER AL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LES OBRES EDUCATIVES MARISTES I DELS SERVEIS CENTRALS (SOM) Expressem el nostre sentit de missió compartida en tots els nostres centres escolars, bo i formant una comunitat educativa entre el professorat, els pares i el personal no docent. Ens ajudem mútuament en les nostres funcions complementàries. Junts cerquem un model de relació que reflecteixi l'Evangeli i els nostres ideals maristes i que testimoniï els valors que volem transmetre als nostres alumnes. Missió educativa marista, 128 El carisma marista que hem heretat de Marcel·lí ens fa viure l'amor que Jesús i Maria tenen per cada un de nosaltres, ens fa receptius i sensibles davant les necessitats del nostre temps i ens fa professar un amor sincer vers els joves, especialment vers els qui més el necessiten. Missió educativa marista, 37

Objectius 1. Identitat i estil maristes 1.1. Conèixer els trets essencials de la personalitat i la vida de Marcel·lí Champagnat. 1.2. Situar el treball concret de les escoles i les obres socials dins la globalitat de la missió marista, local i provincial. 1.3. Conèixer i aprofundir els trets essencials de la missió educativa marista i la seva diversitat. 1.4. Conèixer i aprofundir l'estil educatiu i els trets que caracteritzen l'acció educativa de les escoles i les obres socials maristes. 1.5. Conèixer i aprofundir l'espiritualitat que dóna sentit a la missió i a l'estil educatiu marista. 2. Evangelització i educació 2.1. Situar les obres escolars i socials maristes en el context de l'oferta educativa global. 2.2. Conèixer el caràcter propi de les escoles maristes i els trets d'identitat de les obres socials. 44 2.3. Conèixer i aprofundir el caràcter evangelitzador de les obres educatives maristes.


Pla general de formació

2.4. Trobar sentit al fet de treballar en una obra educativa cristiana i marista. 2.5. Descobrir i valorar la pròpia aportació al projecte educatiu i d'evangelització. 3. Canvi i transformació 3.1. Capacitar per al treball en equip. 3.2. Descobrir i assumir la implicació personal i la coresponsabilitat amb la comunitat educativa. 3.3. Descobrir i valorar la dimensió transformadora de l'acció educativa com a motor de canvi. 4. Actualització professional 4.1. Valorar la necessitat de l'actualització formativa continuada per donar respostes adequades a les necessitats del moment. 4.2. Aprofundir en l'autoconeixement i en el creixement personal i professional. 5. Animació i treball en xarxa 5.1. Conèixer i valorar les característiques del treball en xarxa del SOM i de la província. 5.2. Valorar el treball coordinat amb diversos recursos i altres instàncies que intervenen en el funcionament i la gestió d'una obra educativa.

Destinataris Els destinataris del Pla general de formació són totes les persones que entren a formar part de les obres educatives maristes des de l'àmbit auxiliar i dels serveis, inclosos els serveis centrals (SOMCasal). Secretaria Recepció Administració Serveis centrals del SOM Les accions formatives també s'adrecen a aquell personal que pot tenir necessitats formatives diferents, en funció del temps que porti realitzant la seva tasca. Així, s'han diferenciat quatre tipus de formació: Formació d'acollida Formació inicial Formació continuada Formació especialitzada

45


Documents SOM

És per això que s'ha dissenyat una proposta d'itinerari formatiu que tingui en compte la diversitat present en els equips educatius.

Continguts A més de les accions formatives que s'inclouen al Pla general de formació, es poden oferir altres accions formatives segons necessitats puntuals, ja sigui en la formació d'acollida, inicial, continuada o especialitzada, i hauran de quedar reflectides al Pla anual d'accions formatives.

Formació d'acollida La formació s'ofereix a les persones que s'incorporen a les obres educatives maristes per un període de temps breu. Els equips directius hauran de vetllar per la seva aplicació en els casos previstos en aquest pla.

Formació d'acollida A a. Destinataris Substituts (baixes per incapacitat temporal [IT], amb una durada mitjana breu de màxim 1 mes…). b. Objectius Acollir i contextualitzar les persones que s'incorporen a les obres maristes per un període de temps breu de manera bàsica amb referència a la realitat del centre i a la identitat marista. c. Organitzador Cada escola, tal com queda recollit al Pla de formació local. d. Continguts El caràcter propi de l'escola (cal lliurar el document). Qui som i què fem els maristes. Aspectes pràctics de funcionament (descripció de l'entorn i de l'escola, acords de funcionament, reglament de règim intern, calendari, organigrama…). e. Modalitat / TTem em porització emporització Entrevista amb el director abans de l'inici o en els primers dies de l'activitat.

46


Pla general de formació

Formació d'acollida B a. Destinataris Substituts de llarga durada (amb termini definit, més d'1 mes) i substituts amb contractes en pràctiques (maternitats, excedències…). b. Objectius Acollir i contextualitzar les persones que s'incorporen a les obres maristes per un període de temps breu de manera bàsica amb referència a la realitat del centre i a la identitat marista. c. Organitzador Cada escola, tal com queda recollit al Pla de formació local. d. Continguts El caràcter propi de l'escola (cal lliurar el document). Qui som i què fem els maristes. Aspectes pràctics de funcionament (descripció de l'entorn i de l'escola, acords de funcionament, reglament de règim intern, calendari, organigrama...). Marcel·lí Champagnat: dades bàsiques del fundador i de l'origen dels Germans Maristes. El fet de treballar en una escola cristiana: identitat i què suposa. Dades bàsiques del SOM: el treball en xarxa i l'existència d'equips i assemblees de coordinació. e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa integra una sessió de 2 a 3 hores i és coordinada i organitzada per l'equip directiu.

Formació inicial El personal d'administració i serveis que inicia la seva trajectòria laboral en una obra educativa marista ha de seguir el procés de Formació Inicial per a Educadors Maristes (FIEM-PAS). Per exigències normatives, també ha de fer la formació en matèria de prevenció de riscos laborals.

A. FIEM-PAS FIEM-PAS fa referència a la formació que han de seguir les persones que entren a formar part de les obres educatives maristes des de l'àmbit auxiliar i dels serveis, inclosos els serveis centrals (SOM-Casal).

47


Documents SOM

a. Destinataris Personal d'administració i serveis de les obres educatives i dels serveis centrals (SOM) contractat amb previsió de continuïtat. b. Objectius Posar les bases d'identitat marista perquè el personal d'administració i serveis de les obres educatives i el personal dels serveis centrals del SOM duguin a terme la seva tasca en el marc de la missió educativa marista, possibilitant-los la seva progressiva identificació amb ella, de manera que n'esdevinguin veritables referents. c. Organitzador Equip de formació del SOM. d. Continguts Identitat i estil maristes: maristes Qui som? Orígens de l'Institut. Presència marista a Catalunya i al món. El Servei d'Obres Maristes (SOM). Els orígens maristes i la vida de Marcel·lí Champagnat. Aprofundiment vivencial en el carisma de Marcel·lí Champagnat. La missió marista: diversitat de presències en l'àmbit educatiu; elements i trets essencials; una missió compartida, germans i laics. Arrels profundes que nodreixen el present i ens encaren al futur. Espiritualitat marista. L'estil educatiu marista. Evangelització i educació educació: El sentit de treballar en una escola cristiana i marista. El caràcter propi. L'educació en i amb valors: quins valors? Com ho fem? La pastoral i l'evangelització d'avui. Canvi i transformació transformació: L'acció educativa dels centres com a element de transformació; integració de l'educació en valors. Elements de l'estil educatiu marista: treball en equip, cooperació, atenció a la persona... Actualització professional professional: El creixement com a persona. Autoconeixement. Comunicació interpersonal: habilitats socials. Animació i treball en xarxa: xarxa Xarxa de serveis comuns entre les escoles, organigrama escolar i calendari.

48


Pla general de formació

e. Modalitat / TTem em porització emporització El FIEM-PAS s'estructura en quatre mòduls presencials distribuïts al llarg de dos cursos escolars i segons l'esquema següent: Durada

2n any 1r any

Mòduls FIEM-PAS

1.0 ○

3 hores ○

1.1 ○

Setembre, abans de l'inici del curs escolar ○

1 dia

2.1 ○

Moment

1 dia ○

2.2

2 dies

Inici del segon trimestre Primer trimestre ○

Segon trimestre

B. Riscos laborals Formació que en matèria de prevenció de riscos laborals ha de tenir el personal d'administració i serveis que s'incorpora a les obres i serveis maristes. a. Destinataris Personal de l'àmbit d'administració i serveis de nova incorporació o que no hagi fet aquesta formació amb anterioritat. Formació oberta a la resta de personal que desitgi recordar conceptes o que mostri interès per la matèria. Aquesta formació s'adreça als sectors següents: Personal d'oficines i despatxos Personal de cuina Personal de neteja Personal de manteniment b. Objectius Oferir formació bàsica en matèria de prevenció de riscos laborals. Fer que el treballador sigui conscient dels riscos que té durant l'execució del seu treball i que conegui les mesures preventives disposades, així com la seva correcta utilització i execució. c. Organitzador Departament de Riscos Laborals del SOM.

49


Documents SOM

d. Continguts Competència i preparació professional: Riscos relacionats amb les condicions de seguretat, higièniques i de confort del centre. Riscos propis del lloc de treball. Mètodes d'extinció. Pla d'emergència. porització e. Modalitat / TTem em emporització L'acció formativa té una durada de 2 hores. f. Criteris L'empresa és responsable d'oferir aquesta formació, adreçada a treballadors nous.

C. Bones pràctiques de manipulació d’aliments a. Destinataris Personal de cuina i menjadors dels centres maristes. b. Objectius Conèixer els continguts bàsics que marca la normativa per a menjadors col·lectius. c. Organitzador Servei d’Obres Maristes d. Continguts BPM (bones pràctiques de manipulació) i introducció a un sistema d’APPCC (anàlisi de perills i punts crítics de control). e. Modalitat / TTem em porització emporització L’acció formativa és presencial i té una durada de 6 hores. f. Criteris L’empresa és responsable d’oferir aquesta formació, adreçada a treballadors nous i a treballadors que fa més de 2 anys que han rebut la formació.

D. Atenció als infants als migdies 50

a. Destinataris Monitors del servei de menjadors de les escoles maristes.


Pla general de formació

b. Objectius Conèixer els trets bàsics de la identitat marista: l’estil educatiu. Conèixer els trets bàsics de la psicologia evolutiva de l’infant. Adquirir eines i recursos bàsics per a l’animació infantil en el temps de lleure (espai migdia). c. Organitzador Escola Mirall. d. Continguts Trets bàsics de la identitat marista: l’estil educatiu. Coneixements bàsics del desenvolupament dels infants. Eines i recursos d’animació infantil i juvenil. e. Modalitat / TTem em porització emporització L’acció formativa és presencial i té una durada de 6 hores f. Criteris Formació requerida per a tots els monitors del servei de menjadors de les escoles maristes.

Formació continuada La formació continuada pretén actualitzar i revitalitzar els educadors pel que fa a la seva vocació i a la seva vivència de la missió marista. Aquesta formació s'estructura en els mòduls d'aprofundiment següents: Marcel·lí punt i seguit i Marcel·lí punt i seguit-L'Hermitage.

A. Marcel·lí punt i seguit a. Destinataris Personal d'administració i serveis de les escoles, obres socials i serveis centrals del SOM. b. Objectius Aprofundir en el coneixement de la persona de Marcel·lí Champagnat. Gaudir d'un temps personal per descobrir les nostres pròpies arrels i connectar-les amb les intuïcions de Marcel·lí Champagnat. Compartir amb altres educadors maristes de Catalunya el dia a dia de la nostra feina i les nostres il·lusions. Celebrar el do de Marcel·lí Champagnat des de la fe i la pròpia vida.

51


Documents SOM

c. Organitzador Servei d'Obres Maristes. d. Continguts Identitat vocacional vocacional: Ser educador: aprofundiment personal. Identitat i estil maristes maristes: Aprofundiment en el coneixement de les intuïcions de Marcel·lí Champagnat. Confrontació de les pròpies intuïcions amb les de Marcel·lí Champagnat. La missió marista avui: coneixement i aprofundiment del contingut del document Missió educativa marista. Evangelització i educació educació: Aprofundiment de la tasca educativa des del punt de vista de la vocació cristiana. Experiències de silenci, contemplació i pregària compartida. Canvi i transformació transformació: El valor transformacional de l'acció educativa viscuda en clau vocacional. Respost es da espostes davvant les necessitats necessitats: Valoració de les dificultats com a fonts d'oportunitat. e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa té una durada de tres dies. f. Criteris Participants que hagin completat el FIEM-PAS. Tenir 5 o més anys d'antiguitat al centre o als serveis centrals. Es disposa de 3 anys per realitzar aquesta formació, d'acord amb la direcció de l'escola, l'obra social o els serveis centrals del SOM.

B. Marcel·lí punt i seguit - L'Hermitage

52

a. Destinataris Personal d'administració i serveis de les escoles, obres socials i serveis centrals del SOM. b. Objectius Conèixer el cor de Marcel·lí Champagnat, bategar amb ell i viure el seu somni. Experimentar sentiments que Marcel·lí Champagnat va viure en el seu context i en la seva terra. Gaudir d'un temps personal per contemplar les intuïcions i els somnis de Marcel·lí Champagnat i dels primers germans en els mateixos llocs que ells els van viure. Discernir les crides sentides per adherir-se més al projecte de Marcel·lí Champagnat. c. Organitzador Servei d'Obres Maristes.


Pla general de formació

d. Continguts Identitat vvocacional ocacional ocacional: Aprofundiment en els perquès de la pròpia vocació d'educador. Identitat i estil maristes maristes: Presa de contacte directe amb l'entorn vital en què va viure Marcel·lí Champagnat. Aprofundiment en les respostes que va donar Marcel·lí Champagnat davant situacions concretes. Presa de consciència que el projecte i les intuïcions de Marcel·lí Champagnat són universals. Ev angelització i educació: educació Relectura de la pròpia experiència de fe. Celebració de la fe. Treball Evangelització de la capacitat d'escolta i confiança davant reptes i oportunitats nous. Traducció a la pròpia realitat de les intuïcions de Marcel·lí Champagnat. Adhesió a la missió que Marcel·lí Champagnat vol per al projecte marista. Canvi i transformació transformació: L'opció dels drets dels infants com a element clau de l'opció educativa marista, que va agafant forma de maneres diferents al llarg de la història. Actualització professional professional: Desvetllament de la inquietud davant reptes nous i facilitació de la disponibilitat per assumir-los en el propi projecte educatiu i professional. Respostes davant les necessitats necessitats: La creativitat com a eina clau per donar resposta als reptes nous del món dels infants i joves, inspirats en Marcel·lí Champagnat. L'educació dels infants i joves com a opció de canvi social. Animació i treball en xarxa xarxa: Aprofundiment en el valor de la presència al costat dels infants i joves. Creació de llaços entre educadors de diferents centres o obres educatives davant una mateixa missió. e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa es farà a la casa de L'Hermitage, amb una durada de cinc dies. f. Criteris Formació d'elecció voluntària. Participants que hagin fet el Marcel·lí punt i seguit com a mínim 3 anys abans.

53


Documents SOM

Formació especialitzada La formació especialitzada està orientada a afavorir la millora de l'acompliment de la funció assignada al personal d'administració i serveis dels centres. Aquestes accions formatives es porten a terme en l'àmbit interprovincial de la CME, segons el marc del Diseño General de Formación Marista 2011-2015, i se n'ofereixen les següents: A. Administració B. Personal de recepció i secretaria

A. Administradors a. Destinataris Administradors de les obres educatives maristes. b. Objectius Reflexionar sobre la naturalesa (perfil) i la funció de l'administrador d'un centre educatiu marista. Abordar la gestió del centre educatiu des de les perspectives de la doctrina social de l'Església i de les orientacions de l'Institut marista. Compartir experiències personals (i casuística) sobre les pràctiques de funcionament administratiu al centre educatiu marista. c. Organitzador Conferència Marista Espanyola (CME). d. Continguts Identitat personal i marista. Habilitats socials. Ús evangèlic dels béns. Gestió laboral i econòmica. Viabilitat dels centres maristes. e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa és bianual, en modalitat presencial i amb una durada d'una setmana. L'acció formativa s'oferirà els cursos 2012-2013 i 2014-2015. f. Criteris 54 Administradors que hagin completat el FIEM-PAS.


Pla general de formació

B. Personal de recepció i secretaria a. Destinataris Personal de recepció i secretaria de les obres educatives. b. Objectius Aprofundir en el coneixement de la missió i el carisma maristes. Adquirir i aprofundir elements tècnics i pràctics per a l'acompliment de les seves funcions: habilitats socials, atenció al client, acollida, informació, imatge cordial… Identificar els elements constitutius principals de la gestió documental que requereix la funció a desenvolupar. Conèixer i aplicar la tecnologia en l'àmbit del treball. c. Organitzador Conferència Marista Espanyola (CME). d. Continguts Identitat personal, autoconeixement. Identitat marista en el desenvolupament de les tasques de recepció i secretaria. El projecte educatiu, la conducta ètica i la responsabilitat social. Gestió d'informació, documents i persones: eines tecnològiques, normativa, coneixement de l'estructura del centre. Habilitats socials, assertivitat davant queixes i reclamacions. El treball en equip i el treball en xarxa. e. Modalitat / TTem em porització emporització L'acció formativa és bianual, en modalitat presencial i amb una durada d'una setmana. L'acció formativa s'oferirà els cursos 2011-2012 i 2013-2014. f. Criteris Participants que hagin completat el FIEM-PAS.

55


Documents SOM

ANNEX 1. Pla de formació local El Pla de formació local conté els elements següents:

Escoles:

56

A.

Planificació a. Detecció de necessitats formatives: especialment a partir de l’anàlisi del Pla estratègic, del mapa de processos del centre (part operativa) i de la realitat local b. Determinació d’àmbit, temes de formació i destinataris c. Previsió de participants en propostes formatives ofertes des de la CME i el SOM

B.

Concreció anual (cal actualitzar-la a l’inici de curs) a. Accions formatives per al claustre: destinataris, àmbits, temes, modalitat i calendari b. Participants en les diferents accions formatives ofertes pel SOM, la CME i altres (FECC, etc.) i. Formació inicial (FIEM-ES) ii. Formació continuada (MPS i MPS-L’Hermitage) iii. Formació especialitzada (CME, equip directiu) c. Formació d’acollida - responsable

C.

Annexos C.1. Formació d’acollida i formació inicial a. Formació d’acollida A b. Formació d’acollida B b.1. Recursos c. Formació Inicial per a Educadors Maristes de les Escoles (FIEM-ES) d. Formació Inicial per a Educadors Maristes – personal d’administració i serveis (FIEM-PAS) C.2. Formació continuada en identitat marista per al claustre


Pla general de formació

Obres socials: A.

Concreció anual (cal actualitzar-la a l’inici de curs) a. Accions formatives per al claustre: destinataris, àmbits, temes, modalitat i calendari b. Participants en les diferents accions formatives ofertes pel SOM, la CME i altres (FECC, etc.) i. Formació inicial (FIEM-OS) ii. Formació continuada (Marcel·lí punt i seguit i Marcel·lí punt i seguit-L’Hermitage) iii. Formació especialitzada (CME, equip directiu) c. Formació d’acollida - responsable

B.

Annexos B.1. Formació d’acollida i formació inicial a. Formació d’acollida A b. Formació d’acollida B b.1. Recursos c. Formació Inicial per a Educadors Maristes de les Obres Socials (FIEM-OS) d. Formació Inicial per a Educadors Maristes – personal d’administració i serveis (FIEMPAS)

57


Documents SOM

ANNEX 2. Documents maristes en els diversos mòduls de formació El Caràct er Pr opi dels col·legis Maris ya Caràcter Propi Maristtes Catalun Catalunya ya:: FIEM-ES 1.0, FIEM-PAS 1.1 Tre ts d’identitat de les Obres Socials Maris rets Maristtes es:: FIEM-OS 1.1, FIEM-PAS 1.1 Missió educativ a maris ta educativa marista ta:: FIEM-ES 2.1, FIEM-OS 2.1, FIEM-PAS 2.1 Es til educatiu maris ta Estil marista ta:: FIEM-ES 2.1 Metodologia de l’escola marista marista:: FIEM-ES 3.2 Aigua de la roca roca:: FIEM-ES 3.2 L’a ’avventura de Marcel·lí Marcel·lí:: FIEM-ES 1.0, FIEM-OS 1.1, FIEM-PAS 1.1 Vida de Cham pagnat (còmic): FIEM-ES 1.1, FIEM-PAS 1.2 Champagnat Cham pagnat (còmic): FIEM-ES 1.1, FIEM-PAS 1.2 Champagnat

58


Pla general de formació ANNEX 3. Calendari d'accions formatives 2008-2013

08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

Inicial Acollida FIEM Riscos laborals

Continuada Marcel·lí punt i seguit Marcel·lí punt i seguit-L’Hermitage Identitat marista-claustres Avellanes 15 i més

Especialitzada Tutors INF-PRI Tutors ESO-BATX Responsables Pastoral Nous directius Equips directius Actualització Orientadors EPSD Acompanyament I i II Administradors Secretaria i recepció

Destinataris

Educadors Escoles Educadors Obres socials Personal administració i serveis (PAS) Tots

59


Documents SOM

ANNEX 4. Itineraris formatius A. Educadors de les escoles Formació d’acollida Substituts temporals

Formació obligatòria

Formació inicial FIEM-ES 1, 2 i 3 2 mòduls cada curs, durant 3 curs Riscos laborals

Formació voluntària

Formació especialitzada -segons proposta de l’equip directiu-

60

Formació continuada Marcel·lí punt i seguit 5 o més anys d’antiguitat

Avellanes 15 i més 15 o més anys d’antiguitat Marcel·lí punt i seguit – L’Hermitage

10 o més anys d’antiguitat

Tutors Infantil-Primària Tutors ESO-Batxillerat-Cicles Formatius Responsables de l’animació pastoral a l’escola Nous directius Actualització Orientadors Animació de l'educació per a la solidaritat i el desenvolupament (EPSD) Acompanyament Equips directius


Pla general de formació

B. Educadors de les obres socials Formació d’acollida Substituts temporals

Formació obligatòria

Formació inicial FIEM-OS 1, 2 i 3 2 mòduls cada curs, durant 3 curs

Formació continuada Marcel·lí punt i seguit 5 o més anys d’antiguitat

Riscos laborals Marcel·lí punt i seguit – L’Hermitage

Formació voluntària

10 o més anys d’antiguitat

C. Personal d'administració i serveis de les obres educatives i del SOM Formació d’acollida Substituts temporals

Formació obligatòria

Formació inicial FIEM-P AS 1 i 2 FIEM-PAS 2 mòduls cada curs durant 2 cursos Personal de cuina i monitors de migdia

Formació continuada Marcel·lí punt i seguit 5 o més anys d’antiguitat

Avellanes 15 i més 15 o més anys d’antiguitat Marcel·lí punt i seguit – L’Hermitage

Formació voluntària

10 o més anys d’antiguitat

Formació especialitzada -segons proposta de l’equip directiu-

Administració Personal de recepció i secretaria

61


Documents SOM

ÍNDEX D’ACCIONS FORMATIVES Acompanyament.............................................................................................................. 31 Actualització..................................................................................................................... 28 Administradors................................................................................................................. 54 Animació de l’educació per a la solidaritat i el desenvolupament (EPSD).......................... 30 Atenció als infants als migdies ........................................................................................ 50 Avellanes 15 i més........................................................................................................... 22 Bones pràctiques de manipulació d’aliments................................................................... 50 Equips Directius............................................................................................................... 33 FIEM-Escoles.................................................................................................................... 16 FIEM-Obres socials ...........................................................................................................38 FIEM-Personal d’administració i serveis ............................................................................47 Formació d’acollida-Escoles ..............................................................................................14 Formació d’acollida-Obres socials .....................................................................................36 Formació d’acollida-Personal d’administració i serveis ......................................................46 Formació en identitat marista per al claustre ....................................................................21 Marcel·lí punt i seguit ...........................................................................................19, 40, 51 Marcel·lí punt i seguit – L’Hermitage..................................................................... 20, 41, 52 Nous directius ...................................................................................................................27 Orientadors .......................................................................................................................29 Personal de recepció i secretaria .......................................................................................55 Responsables de l’animació pastoral a l’escola .................................................................26 Riscos laborals - Escoles ....................................................................................................18 Riscos laborals - Obres socials ...........................................................................................39 Riscos laborals – Personal d’administració i serveis ...........................................................49 Trobada general d’educadors socials .................................................................................42 Tutors d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius ........................................................................25 Tutors d’Infantil i Primària .................................................................................................24

62


Documents SOM 1. Projecte TIC Marista (Setembre 2007) 2. Escola i Moviments a les Escoles Maristes (Setembre 2008) 3. Pla Estratègic 2008-2011 (Novembre 2008) 4. Trets d’identitat de les Obres Socials Maristes (Gener 2009)

5. Les Obres Socials Maristes (Gener 2009) 6.

Pla general de formació 2008-2013 (Abril 2011)


Servei d’Obres Maristes • Evarist Arnús, 44 • 08014 BARCELONA • Tel. 93 490 81 46 • Fax 93 490 40 67 • www.maristes.cat

DocSOM 6 Pla general de formació  

Quaderns SOM 6 Abril de 2001 Redacció Equip de Formació del Servei d’Obres Maristes Edició Maristes Catalunya La designació en gènere mascul...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you