Page 1

CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA D’AULA

MATEMÀTIQUES 2 PRI CURS 2012-2013 TUTORES:

PEPA CERVERA CAMARENA

2PRIA

PURA CREMADES PASTOR

2PRIB


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

OBJECTIUS DE L’ETAPA (Primària)* L’educació primària ha de contribuir a desenrotllar en l’alumnat les capacitats que li permeten: a) Conéixer i apreciar els valors i les normes de convivència, aprendre a obrar d’acord amb estes, preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania, respectant i defenent els drets humans, així com el pluralisme propi d’una societat democràtica. b) Desenrotllar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i de responsabilitat en l’estudi, així com actituds de confiança en si mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interés i creativitat en l’aprenentatge, amb els quals descobrir la satisfacció de la tasca ben feta. c) Desenrotllar una actitud responsable i de respecte pels altres que afavorisca un clima propici per a la llibertat personal, l’aprenentatge i la convivència, així com fomentar actituds que promoguen la convivencia en els àmbits escolar, familiar i social. d) Conéixer, comprendre i respectar els valors de la nostra civilització, les diferències culturals i personals, la igualtat de drets i oportunitats d’hòmens i dones, i la no-discriminació de persones amb discapacitat. e) Conéixer i utilitzar de manera apropiada el valencià i el castellà, oralment i per escrit. Valorar les possibilitats comunicatives del valencià com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i com a part fonamental del seu patrimoni cultural, així com les possibilitats comunicatives del castellà com a llengua comuna de totes les espanyoles i els espanyols i d’idioma internacional. Desenrotllar, així mateix, hàbits de lectura com a instrument essencial per a l’aprenentatge de la resta de les àrees. f) Adquirir, almenys en una llengua estrangera, la competència comunicativa bàsica que permeta a l’alumnat expressar i comprendre missatges senzills i moure’s en situacions quotidianes. g) Desenrotllar les competències matemàtiques bàsiques i iniciar-se en la resolució de problemes que requerisquen la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, així com ser capaços d’aplicar-los a les situacions de la seua vida quotidiana. h) Conéixer els fets més rellevants de la història d’Espanya, amb especial referència als relatius a la Comunitat Valenciana, així com de la història universal. i) Conéixer i valorar l’entorn natural, social, econòmic i cultural de la Comunitat 2


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

Valenciana, situant-lo sempre en el seu context nacional, europeu i universal, així com les possibilitats d’acció i cura d’este. Iniciar-se, així mateix, en el coneixement de la geografia de la Comunitat Valenciana, d’Espanya i universal. j) Iniciar-se en les tecnologies de la informació i la comunicació, i desenrotllar un esperit crític davant dels missatges que reben i elaboren. k) Valorar la higiene i la salut, conéixer i respectar el cos humà, i utilitzar l’educació física i l’esport com a mitjans per a afavorir el desenrotllament personal i social. l) Comunicar-se a través dels mitjans d’expressió verbal, corporal, visual, plàstica, musical i matemàtica; desenrotllar la sensibilitat estètica, la creativitat i la capacitat per a disfrutar de les obres i les manifestacions artístiques. m) Conéixer el patrimoni cultural d’Espanya, participar en la seua conservació i millora, i respectar-ne la diversitat lingüística i cultural. n) Conéixer i valorar el patrimoni natural, social i cultural de la Comunitat Valenciana, dins del context històric, social i lingüístic propi, així com participar en la seua conservació i millora. o) Desenrotllar tots els àmbits de la personalitat, així com una actitud contrària a la violència i als prejuís de qualsevol tipus. p) Conéixer i valorar els animals i les plantes, i adoptar maneres de comportament que n’afavorisquen l’atenció. q) Fomentar l’educació viària i el respecte a les normes per a previndre els accidents de trànsit.

3


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

MATEMÀTIQUES OBJECTIUS L’ensenyança de les Matemàtiques en esta etapa tindrà com a objectiu el desenrotllament de les següents capacitats: 1. Utilitzar el coneixement matemàtic per a comprendre, valorar i produir informacions i missatges sobre fets i situacions de la vida quotidiana, i reconéixer el seu caràcter instrumental per a altres camps de coneixement. 2. Reconéixer situacions del seu medi habitual per a la comprensió o el tractament de les quals es requerisquen operacions elementals de càlcul, formular-les per mitjà de formes senzilles d’expressió matemàtica o resoldre-les utilitzant els algoritmes corresponents, valorar el sentit dels resultats i explicar oralment i per escrit els processos seguits. 3. Apreciar el paper de les matemàtiques en la vida quotidiana, disfrutar amb el seu ús i reconéixer el valor d’actituds com l’exploració de distintes alternatives, la conveniència de la precisió o la perseverança en la busca de solucions, i l’esforç i interés pel seu aprenentatge. 4. Conéixer, valorar i adquirir seguretat en les pròpies habilitats matemàtiques per a afrontar situacions diverses, que permeten disfrutar dels aspectes creatius, estètics o utilitaris i confiar en les seues possibilitats d’ús. 5. Elaborar i utilitzar instruments i estratègies personals de càlcul mental i mesura, així com procediments d’orientació espacial, en contextos de resolució de problemes, i decidir, en cada cas, els avantatges del seu ús i valorar-ne la coherència dels resultats. 6. Conéixer i utilitzar les unitats de mesura tradicionals de la Comunitat Valenciana. 7. Utilitzar de forma adequada els mitjans tecnològics tant en el càlcul com en la busca, tractament i representació d’informacions diverses, així com per a l’ampliació dels continguts matemàtics i la seua relació amb altres de les distintes àrees del currículum. 8. Identificar formes geomètriques de l’entorn natural i cultural, utilitzant el coneixement dels seus elements i propietats per a descriure la realitat, i desenrotllar noves possibilitats d’acció. 9. Utilitzar tècniques elementals d’arreplega de dades per a obtindre informació sobre fenòmens i situacions del seu entorn; representarla de forma gràfica i numèrica i formar-s’en un juí. 10. Resoldre i plantejar problemes matemàtics usant un llenguatge correcte i 4


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

els procediments adequats de càlcul, mesura, estimació i comprovació de resultats. 11. Inventar i formular problemes matemàtics usant de forma lògica i creativa la comunicació oral, la comprensió lectora i l’expressió escrita. 12. Emprar adequadament el llenguatge matemàtic per a identificar relacions i conceptes apresos i per a comprendre i anomenar-ne uns altres de nous. 13. Fomentar la utilització del llenguatge propi del camp científic amb precisió, tant de les Matemàtiques com del conjunt de les ciències. 14. Comprendre la necessitat de l’argumentació per mitjà de raonaments lògics en l’estudi de les Matemàtiques. 15. Desenrotllar estratègies de comprensió lectora en els missatges transmesos pels textos escrits utilitzats en l’àrea. 16. Utilitzar un llenguatge correcte, amb el vocabulari específic de les matemàtiques, en l’exposició i la resolució de problemes.

*Aquests són els objectius oficials d’etapa i d’àrea segons el decret 111/2007 de 20 de juliol de la Conselleria d’Educació pel qual s’estableix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

5


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

UNITAT 1: LA FESTA MATEMÀTIQUES OBJECTIUS • Conéixer i utilitzar el concepte de desena. • Llegir i escriure les desenes. • Treballar l’equivalència entre desenes i unitats. • Expressar números de dues xifres en suma de desenes i unitats. • Llegir, escriure i representar números de dues xifres. • Escriure el número anterior i posterior a un altre número donat. • Calcular sumes sense portar-ne amb números fins a dues xifres. • Aplicar les fases de resolució d’un problema. CONTINGUTS TEMPORALITZATS 1a quinzena d’octubre. • La desena. • Agrupació d’unitats per a formar desenes. • Agrupació d’elements per a formar desenes i unitats. • Lectura, escriptura, descomposició i representació de números de dues xifres. • Escriptura dels números anterior i posterior a un altre número donat. • Càlcul de sumes de números fins a dues xifres sense portar-ne. • Aplicació de les fases de resolució de problemes a problemes de suma o resta. • Reconeixement de la importància dels números per a la vida quotidiana. • Gust per la realització acurada de càlculs i problemes.

6


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

COMPETÈNCIES BÀSIQUES Competències bàsiques Comunicació lingüística

Descriptors

Acompliments

Llegir per a sintetitzar la informació i desenvolupar el pensament crític.

Parafraseja l’enunciat d’un problema adequadament.

Matemàtica

Realitzar càlculs matemàtics utilitzant senzilles regles de càlcul mental.

Descompon mentalment un nombre de dues xifres en desena i unitat.

Tractament de la informació i competència digital

Buscar i registrar amb eficàcia la informació i avaluar-ne la rellevància. Exercir un respecte crític davant les diferents manifestacions culturals. Desenvolupar la persistència i la voluntat. Emprendre accions o activitats noves a partir de coneixements previs.

Extrau les dades numèriques dels problemes que se li plantegen. Mostra interés davant manifestacions culturals.

Seguir de forma conscient els passos i valorar-ne els resultats. Utilitzar el mètode científic.

Verbalitza els passos seguits per a resoldre una operació de càlcul mental. Revisa i comprova els passos que ha seguit en la resolució d’un problema. S’identifica amb els companys.

Cultural i artística

Social i ciutadana

Autonomia i iniciativa personal

Per a aprendre a aprendre

Emocional

Empatitzar amb els altres.

És persistent en la realització de les tasques. Inventa un nou problema a partir d’un altre.

7


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ • Maneja el concepte de desena com a agrupació de 10 elements en situacions quotidianes. • Llig i escriu les desenes correctament. • Passa de desenes a unitats, i viceversa. • Descompon números de dues xifres en suma de desenes i unitats. • Llig, escriu i representa números de dues xifres. • Determina el número anterior i posterior a un nombre de dues xifres. • Suma sense portar-ne números fins a dues xifres. • Aplica els passos per a resoldre un problema.

MÍNIMS EXIGIBLES • Llig, escriu i representa números de dues xifres. • Calcula sumes sense portar-ne amb números de dues xifres. • Aplica els passos per a resoldre un problema.

METODOLOGIA Procés d’ensenyament i aprenentatge: La unitat comença repassant la desena. Després, es continua agrupant elements en desenes i unitats com a pas previ als números fins al 99. La lectura, escriptura, representació i descomposició d’aquests números es tracten a continuació. La suma sense portar-ne de números fins a dues xifres forma la part final de la unitat junt amb el programa Solució de problemes, en què es repassen les fases del procés de resolució.

8


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

MATERIALS CURRICULARS I ALTRES RECURSOS DIDÀCTICS - Matemàtiques 2. - Guia didàctica de Matemàtiques 2. - Quadern de pràctica Matemàtiques 2. - Primer trimestre. Unitat 1: fitxes 1 a 5. - Fitxes de reforç de la unitat 1. - Fitxes d’ampliació de la unitat 1. - Recursos per a l’avaluació: fitxa d’avaluació inicial i fitxa de control de la unitat 1. - Números a la carta. - Material d’aula: desenes i unitats, monedes, àbac. - Làmines: números i taules de multiplicar. - CD d’activitats i recursos. - Recursos digitals. PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ - Prova d’avaluació inicial. - Prova de control corresponent a la unitat.

SISTEMES DE QUALIFICACIÓ - En la prova de control corresponent a la unitat cada activitat es qualificarà segons el criteri del professor en funció de la seua dificultat.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓ - Fitxes de reforç de la unitat. - Quadern de pràctica. Unitat 1.

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - Per a tots els alumnes i les alumnes: o Fitxes de reforç de la unitat. o Fitxes d’ampliació de la unitat.

9


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

PROGRAMES INTERDISCIPLINARIS Projecte lingüístic Santillana Preguntes clau: Què és? Qui és? El Projecte lingüístic Santillana planteja per a aquesta quinzena la creació de situacions comunicatives en què els alumnes hagen de respondre a les preguntes clau anteriors. Educació en valors Àmbit: El desenvolupament personal. Valor: La dignitat personal. Durant aquestes dues setmana, el valor que es proposa treballar en aquest programa és la dignitat personal i els drets.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS -Se suggereixen diverses activitats complementàries: Jugar amb els alumnes a la «cadena dels números». Escriure en la pissarra un nombre de dues xifres d’una de les formes vistes (amb número, amb lletra, amb desenes i unitats, en forma de suma…). Un alumne eixirà i ho escriurà d’una altra manera possible. Després, aquest alumne escriurà, en la forma que preferisca, un altre número diferent, i un tercer alumne eixirà a escriure’l en una altra manera per a després proposar-ne ell un altre. Repetir el procés diverses vegades. També es pot fixar una de les maneres o indicar el professor la manera que cada alumne ha d’utilitzar. Elaborar amb els alumnes un mural en què apareguen escrits i ordenats els passos en la resolució d’un problema. Es deixarà penjat a classe i se’ls dirà als alumnes que ho tinguen en compte quan resolguen problemes al llarg de tot el curs. Material d’aula. Agrupar els alumnes i donar-los unes unitats o monedes (10, 20, 30…). Hauran d’agrupar-les per desenes. Després, un d’ells, quan ho diga el professor, haurà de dir quantes desenes tenen i a quantes unitats equivalen.

1


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

-Activitat extraescolar recomanada: En família. El fet que prenguen consciència de la presència dels números en distints contextos quotidians pot ser molt positiu per a la motivació dels alumnes. Suggerir a les famílies que busquen números de dues xifres en periòdics, revistes, mitjans de comunicació… i que comenten les situacions on es parla de números. Poden aprofitar també per a treballar-ne la lectura, escriptura i descomposició. També poden dur a terme jocs d’endevinar números a partir de la seua descripció, per exemple: té 2 desenes i la xifra de les unitats és igual a la de les desenes. FOMENT DE LA LECTURA Ressaltar la importància de llegir acuradament els textos de les activitats per a poder resoldre-les. Fer veure als alumnes que poden llegir els enunciats dels problemes de dues maneres, en veu alta o en silenci.

FOMENT DE LES TIC Activitats i recursos de la unitat 1 Llibremèdia de Matemàtiques 2: - La desena. - Desenes i unitats. - Els números fins al 99. - Sumes sense portar-ne. - Problema (suma sense portar-ne).

1


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

UNITAT 2: A LA PLATJA MATEMÀTIQUES OBJECTIUS • Comparar números de dues xifres. • Ordenar grups de números de dues xifres, utilitzant els signes <, >, =. • Calcular sumes sense portar-ne, de tres sumands, amb números fins a dues xifres. • Calcular restes sense portar-ne amb números fins a dues xifres. • Resoldre problemes utilitzant la suma de tres sumands o la resta sense portar-ne amb números fins a dues xifres. • Realitzar la recollida de dades d’una situació, representar-la i expressar-la en forma de taula.

CONTINGUTS TEMPORALITZATS 2a quinzena d’octubre. • Comparació de números de dues xifres utilitzant els signes <, >, =. • Ordenació de grups de números de dues xifres de major a menor, i viceversa. • Càlcul de sumes sense portar-ne de tres sumands amb números de dues xifres. • Càlcul de restes sense portar-ne amb números de dues xifres. • Recerca i recollida de les dades d’una situació en una taula. • Curiositat i interés per ordenar sèries de números. • Interés per expressar matemàticament situacions quotidianes. • Interés per la presentació neta i clara dels números i les operacions.

1


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

COMPETÈNCIES BÀSIQUES Competències bàsiques Coneixement i interacció amb el món físic

Descriptors

Acompliments

Conéixer en profunditat l’entorn físic i la seua relació amb les persones.

Sap orientar-se en el seu entorn pròxim.

Comunicació lingüística

Expressar-se oralment de forma organitzada sobre fets i vivències.

Mostra seguretat en les seues manifestacions orals.

Matemàtica

Realitzar mentalment en situacions quotidianes càlculs numèrics bàsics.

Realitza càlculs mentals amb rapidesa i encert.

Tractament de la Transmetre la informació informació i competència per distints mitjans. digital

Es recolza en taules gràfiques per a transmetre informació.

Cultural i artística

Treballar en harmonia amb els altres companys en manifestacions artístiques.

Coopera amb el grup en tasques artístiques.

Social i ciutadana

Ser tolerant amb les idees dels altres.

Accepta idees dels companys a l’hora de realitzar tasques conjuntes.

Autonomia i iniciativa personal

Crear bon ambient de treball.

Anima els seus companys en la realització de treballs.

Per a aprendre a aprendre

Manejar distintes metodologies per a l’aprenentatge.

Sap treballar en grup.

Emocional

Empatitzar amb els altres.

Col·labora amb els seus iguals en la consecució d’una tasca comuna. 1


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ • Ordena correctament grups de números de dues xifres de major a menor i viceversa, utilitzant els signes <, >, =. • Calcula sumes sense portar-ne de tres sumands amb números fins a dues xifres. • Calcula restes sense portar-ne amb números fins a dues xifres. • Recollida de forma organitzada les dades d’una situació en una taula i els usa per a contestar preguntes.

MÍNIMS EXIGIBLES • Compara números de dues xifres. • Suma tres números de dues xifres sense portar-ne. • Calcula restes de números de dues xifres sense portar-ne. • Interpreta taules i organitza dades per a contestar preguntes.

METODOLOGIA Procés d’ensenyament i aprenentatge: La primera part de la unitat es dedica a la comparació de números de dues xifres i la suma de tres números de dues xifres sense portar-ne, així com la seua aplicació a la resolució de problemes. Es continua amb la realització d’un treball semblant a la resta sense portar-ne i es finalitza amb la recollida de dades, el recompte i l’expressió en forma de taula.

1


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

MATERIALS CURRICULARS I ALTRES RECURSOS DIDÀCTICS - Matemàtiques 2. - Guia didàctica de Matemàtiques 2. - Quadern de pràctica Matemàtiques 2. - Primer trimestre. Unitat 2: fitxes 1 a 5. - Fitxes de reforç de la unitat 2. - Fitxes d’ampliació de la unitat 2. - Recursos per a l’avaluació: fitxa de control de la unitat 2. - Números a la carta. - Material d’aula: desenes i unitats, àbac. - CD d’activitats i recursos. - Recursos digitals. PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ - Prova de control corresponent a la unitat.

SISTEMES DE QUALIFICACIÓ - En la prova de control corresponent a la unitat cada activitat es qualificarà segons el criteri del professor en funció de la seua dificultat.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓ - Fitxes de reforç de la unitat. - Quadern de pràctica. Unitat 2.

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - Per a tots els alumnes i les alumnes: o Fitxes de reforç de la unitat. o Fitxes d’ampliació de la unitat.

1


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

PROGRAMES INTERDISCIPLINARIS Projecte lingüístic Santillana Preguntes clau: Com es fa? En aquestes dues setmanes, el Projecte lingüístic Santillana es vertebra entorn de la pregunta Com es fa? En les distintes àrees es crearan situacions comunicatives en què els alumnes hauran de donar resposta a aquesta qüestió. Educació en valors Àmbit: El desenvolupament personal. Valor: La singularitat. Durant aquesta quinzena, el valor que es proposa treballar és la igualtat i, alhora, la diferència amb els altres.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS -Se suggereixen diverses activitats complementàries: Pensar un número del 0 al 99. Els alumnes hauran d’endevinar-lo amb preguntes que es responen amb si o no i en les quals s’inclouen expressions com major que, menor que… Plantejar diverses sumes i/o restes en què varie el segon terme i siga constant el primer. Preguntar als alumnes com creuen que en seran els resultats; per exemple: 75 – 21, 75 – 22, 75 – 23… Material d’aula. Mostrar als alumnes com calcular restes amb un àbac. Assenyalar com representar el minuend col·locant fitxes en les columnes corresponents, mostrar com llevar les fitxes que representen el subtrahend i com llegir el resultat de la resta. Demanar als alumnes que en resolguen alguna ells.

-Activitat extraescolar recomanada: suggerir als pares que aprofiten situacions quotidianes per a repassar amb els fills continguts treballats a classe. Per exemple: –Fixar-se en els números de la matrícula d’un cotxe i determinar quin número és major, el format per les dues primeres xifres o el format per les dues segones. –Escriure en un paper els pesos de diversos membres de la família i realitzar càlculs de sumes i/o restes sense portar-ne amb elles. –Elaborar junts amb els joguets o llibres de la casa un recompte i una taula 1


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

de doble entrada i formular preguntes per a explotar-ne la informació.

1


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

FOMENT DE LA LECTURA Se’ls pot recordar als alumnes que si no entenen el sentit d’alguna part dels enunciats o de les lectures han de preguntar al professor. Si el que no entenen és alguna paraula solta també poden acudir a un diccionari de la biblioteca de l’aula o de la biblioteca del col·legi.

FOMENT DE LES TIC Activitats i recursos de la unitat 2 Llibremèdia de Matemàtiques 2: - Àbac dinàmic. - Comparació de números de dues xifres. - Raonament. - Generador de sumes. - Problema (resta sense portar-ne). - Recollida de dades / Treball amb taules.

1


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

UNITAT 3: AL BOSC MATEMÀTIQUES OBJECTIUS • Identificar quina és la desena més pròxima a un número donat. • Reconéixer la centena com un conjunt de 10 desenes o 100 unitats. • Reconéixer, llegir, escriure i representar centenes. • Relacionar una suma amb la seua resta corresponent. • Comprovar si una resta està ben feta. • Calcular sumes portant-ne amb números fins al 99. • Entendre l’enunciat de problemes del tipus més/menys que i resoldre’ls amb operacions de suma o resta.

CONTINGUTS TEMPORALITZATS 1a quinzena de novembre. • La desena més pròxima. • La centena. • Reconeixement de les desenes entre les quals es troba un número. • Obtenció de la desena més pròxima a un número. • Utilització de la relació entre suma i resta. • Càlcul de sumes portant-ne amb números fins al 99. • Resolució de problemes del tipus més/menys que mitjançant sumes o restes. • Valoració de la importància de presentar de forma clara, neta i ordenada els seus càlculs. • Estima de la utilitat de la suma i la resta per a resoldre situacions quotidianes.

1


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

COMPETÈNCIES BÀSIQUES Competències bàsiques Coneixement i interacció amb el món físic Comunicació lingüística

Descriptors Conéixer en profunditat l’entorn físic i la seua relació amb les persones. Participar en situacions de comunicació respectant les normes d’intercanvi.

Acompliments Descriu l’espai en què es troba ell i els seus companys. S’expressa de forma adequada a classe davant determinades preguntes.

Comparar dades i expressar-les numèricament. Resoldre eficaçment problemes i expressar els passos seguits de forma correcta. Realitzar mentalment en situacions quotidianes càlculs numèrics bàsics. Conéixer i actualitzar l’ús Tractament de la informació i competència de les noves tecnologies en el seu treball. digital Matemàtica

Cultural i artística

Social i ciutadana

Autonomia i iniciativa personal Per a aprendre a aprendre

Compara dades per a comprovar de qui està més a prop. És conscient dels passos necessaris per a resoldre un problema. Realitza mentalment operacions algebraiques de sumes i restes de números senzills. Utilitza amb fluïdesa la calculadora per a comprovar diferents operacions. Reconéixer la bellesa És conscient que en la que amaga la pluralitat pluralitat de les cultures de cultures i de es troba la riquesa persones. d’aquestes. Respectar les Admet que hi ha diferències com a font de diferències entre els uns i riquesa. els altres però les aprecia com un aspecte positiu. Ser constant en el treball Quan s’equivoca, no es aprenent dels errors. desanima i usa aquest error per a millorar. Utilitzar distintes Realitza targetes amb estratègies i ferramentes diferents números i per a afavorir símbols per a millorar el l’aprenentatge. càlcul mental.

2


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ • Aproxima un número a la seua desena més pròxima. • Reconeix i representa centenes. • Llig, escriu i ordena centenes. • Obté a partir d’una suma la seua resta corresponent. • Determina si una resta està ben calculada. • Calcula sumes portant-ne de números de dues xifres. • Comprén l’enunciat d’un problema del tipus més/menys que i tria l’operació de suma o resta per a resoldre’l.

MÍNIMS EXIGIBLES • Trobar la desena més pròxima a un número. • Utilitzar el concepte de centena. • Aplicar la relació entre suma i resta. • Calcular sumes portant-ne amb números de dues xifres. • Resoldre problemes del tipus més/menys que.

METODOLOGIA Procés d’ensenyament i aprenentatge: La primera part de la unitat es dedica a l’aproximació de números de dues xifres a les desenes, es continua amb el concepte de centena, i la lectura, escriptura i representació de centenes. La relació entre suma i resta i la suma portant-ne amb números de dues xifres constitueixen el treball de la segona part junt amb els problemes del tipus més/menys que en Solució de problemes.

2


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

MATERIALS CURRICULARS I ALTRES RECURSOS DIDÀCTICS - Matemàtiques 2. - Guia didàctica de Matemàtiques 2. - Quadern de pràctica Matemàtiques 2. - Primer trimestre. Unitat 3: fitxes 1 a 6. - Fitxes de reforç de la unitat 3. - Fitxes d’ampliació de la unitat 3. - Recursos per a l’avaluació: fitxa de control de la unitat 3. - Números a la carta. - Material d’aula: centenes, desenes, unitats, monedes. - CD d’activitats i recursos. - Recursos digitals. PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ - Prova de control corresponent a la unitat.

SISTEMES DE QUALIFICACIÓ - En la prova de control corresponent a la unitat cada activitat es qualificarà segons el criteri del professor en funció de la seua dificultat.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓ - Fitxes de reforç de la unitat. - Quadern de pràctica. Unitat 3.

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - Per a tots els alumnes i les alumnes: o Fitxes de reforç de la unitat. o Fitxes d’ampliació de la unitat.

2


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

PROGRAMES INTERDISCIPLINARIS Projecte lingüístic Santillana Preguntes clau: Com és? Aprofiteu les distintes persones que hi ha il·lustrades en aquesta unitat de Matemàtiques per a reforçar aquest treball o bé demaneu als alumnes que es descriguen entre ells. Educació en valors Àmbit: El desenvolupament personal. Valor: El sentit del temps lliure. En aquesta quinzena, el valor que es proposa treballar és la importància de donar sentit al temps lliure, evitant la passivitat i aprofitant-lo per a crear i divertir-se.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS -Se suggereixen diverses activitats complementàries: Enunciar una desena donada, per exemple 50, i demanar als alumnes que escriguen tots els números de dues xifres que tenen aquesta desena com la desena més pròxima. Demanar a tres alumnes que diguen números de dues xifres. Els altres hauran de calcular-ne la suma total. Fer que calculen la suma variant l’ordre dels sumands i comparar els resultats en comú. Preguntar-los per què creuen que ocorre així. Material d’aula. Donar als alumnes desenes i unitats del material. Dir en veu alta un número i demanar que el representen usant aquest material. Després preguntar a un alumne quina és la desena més pròxima a aquest número. Ferlos veure que es pot obtindre de dues formes: considerant si és més «ràpid» llevar o afegir unitats per a aconseguir una o altra desena, o bé, mirant si hi ha més o menys de 5 unitats en la representació del número. Activitat extraescolar recomanada: La presència de les Matemàtiques en situacions quotidianes és un bon element motivador. Suggerir als pares que proposen als xiquets que realitzen diferents càlculs com els que es relacionen amb les compres i el pagament, valorar si tenim diners suficients per a comprar o no determinats articles… També es pot proposar que realitzen exercicis de càlcul mental, aproximant a la desena més pròxima el resultat de distintes sumes o restes molt senzilles. Per exemple: 23 + 16 = 39, la desena més pròxima és 40. 2


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

2


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

FOMENT DE LA LECTURA Treballar amb els alumnes la lectura i escriptura dels noms de les centenes i assenyalar la importància de dir els números correctament.

FOMENT DE LES TIC Activitats i recursos de la unitat 3 Llibremèdia de Matemàtiques 2: - Generador de restes. - La desena més pròxima. - La centena. - Relació entre suma i resta. - Sumes portant-ne. - Problemes (suma portant-ne).

2


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

UNITAT 4: A LA GRANJA MATEMÀTIQUES OBJECTIUS • Llegir, escriure, descompondre i representar números del 100 al 199. • Passar una desena a unitats en números de dues xifres. • Calcular restes portant-ne de números fins a dues xifres passant una desena a unitats. • Reconéixer i utilitzar en situacions quotidianes les monedes i els bitllets de 5, 10 i 20 €. • Interpretar gràfics de barres. CONTINGUTS TEMPORALITZATS 2a quinzena de novembre. • Lectura, escriptura, descomposició i representació de números del 100 al 199. • Càlcul de restes portant-ne, passant una desena a unitats. • Resolució de problemes de suma o resta. • Reconeixement de les monedes i els bitllets de 5, 10 i 20 €. • Interpretació de gràfics de barres. • Presentació clara i neta dels números i les operacions. • Interés per conéixer les monedes i bitllets.

2


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

COMPETÈNCIES BÀSIQUES Competències bàsiques Coneixement i interacció amb el món físic Comunicació lingüística

Matemàtica

Tractament de la informació i competència digital Cultural i artística

Descriptors Utilitzar objectes i aparells, descrivint-ne el funcionament i ús. Localitzar informació i inferir-la directament dels textos. Escriu correctament a nivell ortogràfic. Coneix i utilitza elements gramaticals: substantius, verbs, adjectius, pronoms. Manejar adequadament les dades sobre la longitud, massa, pes, capacitat, mesura del temps i sistemes monetaris. Resoldre eficaçment problemes i expressar els passos seguits de forma correcta. Interpretar les dades en representacions gràfiques. Transmetre la informació per distints mitjans. Treballar en harmonia amb els altres companys en manifestacions artístiques.

Social i ciutadana

Participar en iniciatives ètiques i solidàries.

Autonomia i iniciativa personal

Conéixer i gestionar de manera equilibrada les emocions pròpies.

Per a aprendre a aprendre

Desenvolupar el pensament creatiu

Acompliments Descriu la utilització de l’àbac i l’utilitza. Localitza informació en un diagrama de barres Extrau informació a partir d’un text. Redacta un text escrit adequadament. Utilitza de forma adequada vocabulari propi del tema així com verbs i adjectius. Maneja amb soltesa euros (bitllets i monedes). Resol problemes en què la solució no és el resultat d’una operació sinó que ha d’interpretar-se. Interpreta de forma correcta gràfics de barres.

Transmet informació de forma adequada. Treballa de forma adequada amb els seus companys quan realitza treballs en grup. Participa de forma activa en un mercat ambulant solidari. Davant de diferències amb altres, sap controlar les seues emocions i com actuar. És creatiu a l’hora de pensar diferents propostes per a ajudar a altres més necessitats.

2


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ • Llig, escriu, descompon i representa números del 100 al 199. • Passa una desena a unitats en números de dues xifres. • Calcula restes portant-ne de números fins a dues xifres passant una desena a unitats. • Coneix i utilitza les monedes i els bitllets de 5, 10 i 20 €. • Interpreta un gràfic de barres i n’utilitza la informació.

MÍNIMS EXIGIBLES • Descompon, llig i escriu els números del 100 al 199. • Calcula restes portant-ne passant 1 desena a unitats. • Reconeix les monedes i els bitllets de 5, 10 i 20 €. • Interpreta gràfics de barres.

METODOLOGIA Procés d’ensenyament i aprenentatge: En aquesta unitat es comença estudiant la lectura, escriptura, descomposició i representació dels números del 100 al 199. Després, s’introdueixen les restes portant-ne amb números fins a dues xifres mitjançant el procediment de passar una desena a unitats. Més tard es presenten les monedes i els bitllets de 5, 10 i 20 €, i s’hi treballa en situacions quotidianes. Finalment, es treballa la interpretació de gràfics de barres.

2


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

MATERIALS CURRICULARS I ALTRES RECURSOS DIDÀCTICS - Matemàtiques 2. - Guia didàctica de Matemàtiques 2. - Quadern de pràctica Matemàtiques 2. - Primer trimestre. Unitat 4: fitxes 1 a 5. - Fitxes de reforç de la unitat 4. - Fitxes d’ampliació de la unitat 4. - Recursos per a l’avaluació: fitxa de control de la unitat 4. - Números a la carta. -Material d’aula: centenes, desenes, unitats, àbac, monedes i bitllets. - CD d’activitats i recursos. - Recursos digitals. PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ - Prova de control corresponent a la unitat.

SISTEMES DE QUALIFICACIÓ - En la prova de control corresponent a la unitat cada activitat es qualificarà segons el criteri del professor en funció de la seua dificultat.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓ - Fitxes de reforç de la unitat. - Quadern de pràctica. Unitat 4.

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - Per a tots els alumnes i les alumnes: o Fitxes de reforç de la unitat. o Fitxes d’ampliació de la unitat.

2


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

PROGRAMES INTERDISCIPLINARIS Projecte lingüístic Santillana Preguntes clau: Què va passar? La pregunta clau que planteja el Projecte lingüístic Santillana per a la quinzena pretén que els alumnes siguen capaços de narrar fets en passat.

Educació en valors Àmbit: Valors socials, cívics i solidaris. Valor: La pertinença. Durant aquesta quinzena, el valor que es proposa treballar és la pertinença al barri i la participació en activitats socials.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS -Se suggereixen diverses activitats complementàries: Demanar als alumnes que òbriguen el llibre per una pàgina a l’atzar de la meitat cap avant. Hauran d’escriure en un full el número d’aquesta pàgina en lletres i la seua descomposició en forma de suma, i també representar-lo en un àbac. Sol·licitar a cada alumne que escriga dos números de dues xifres en una targeta. Agrupar totes en una bossa i entregar a cada alumne dos de les targetes a l’atzar. L’alumne haurà de calcular la suma d’ambdós números i la diferència (n’haurà de determinar de primer quin és el major i quin és el menor). Corregir algunes de les operacions en comú. Material d’aula. Fer grups de 3 o 4 alumnes i donar a cada grup les centenes, desenes i unitats del material. Escriure en la pissarra un número fins al 199 i demanar a cada grup que el represente. Repetir aquesta activitat diverses vegades. També es pot proposar l’activitat inversa, mostrar la representació d’un determinat número, i que cada grup escriga quin número és. -Activitat extraescolar recomanada: proposar a les famílies un «mercat ambulant casolà» en què hagen de realitzar situacions de compra molt senzilles, semblants a les que s’han vist en la unitat. Els alumnes també poden ajudar els pares a realitzar la llista de la compra, i amb el catàleg d’algun supermercat determinar la quantitat de diners que necessitaran. Suggerir també als pares que els permeten realitzar alguna vegada el pagament de compres senzilles, sempre amb la seua ajuda i supervisió.

3


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

FOMENT DE LA LECTURA Recordar que la lectura dels enunciats dels exercicis i dels problemes ha de fer-se de manera atenta i si fa falta han de llegir-se diverses vegades per a conéixer millor el que ens demana cada exercici. Se’ls pot suggerir als alumnes que lligen el poema de Lluïsa March: Quin preu…? Un cèntim deu cèntims, un euro, cinc-cents… Mare, si em vengueres, trauries molts diners? cent euros, mil euros, cinc mil, un milió… Fill meu no et vendria per tot l’or del món!

FOMENT DE LES TIC Activitats i recursos de la unitat 4 Llibremèdia de Matemàtiques 2: - Els números del 100 al 199. - Problema (resta portant-ne). - Monedes i bitllets. Diverses pàgines web amplien els continguts de la unitat.

3


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

UNITAT 5: QUINS ANIMALS HI VEUS? MATEMÀTIQUES OBJECTIUS • Llegir, escriure, descompondre i representar números del 200 al 299. • Conéixer la sèrie de números del 200 al 299. • Calcular sumes i restes sense portar-ne de números fins a tres xifres. • Calcular restes portant-ne de números de dues xifres. • Identificar els polígons, els seus costats i els seus vèrtexs. • Reconéixer alguns quadrilàters. • Resoldre problemes en l’enunciat del qual s’utilitzen les expressions més que/menys que. CONTINGUTS TEMPORALITZATS 1a quinzena de desembre. • Lectura, escriptura, descomposició i representació de números del 200 al 299. • Sumes i restes sense portar-ne amb números fins a tres xifres. • Restes portant-ne amb números de dues xifres. • Reconeixement de polígons i dels seus elements: costats i vèrtexs. • Resolució de problemes del tipus més que/menys que. • Curiositat i interés per reconéixer polígons en objectes de l’entorn. • Interés per la resolució de problemes utilitzant la suma o la resta.

3


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

COMPETÈNCIES BÀSIQUES Competències bàsiques Coneixement i interacció amb el món físic

Descriptors

Acompliments

Apreciar i respectar la biodiversitat de l’entorn i del planeta.

Respecta als animals i sap com tindre’n cura.

Comunicació lingüística

Conéixer i utilitzar elements gramaticals: substantius, verbs, adjectius, pronoms.

Utilitza els substantius i/o adjectius adequats per a definir conceptes.

Matemàtica

Resoldre eficaçment problemes i expressar els passos seguits de forma correcta.

Descriu els passos que ha seguit per a resoldre un problemes de forma justificada.

Tractament de la Transformar la informació i competència informació en digital coneixement.

Descriu algoritmes que ha interioritzat.

Cultural i artística

Treballar en harmonia amb els altres companys en manifestacions artístiques.

Treballa de forma adequada en l’elaboració d’un treball artístic grupal.

Social i ciutadana

Participar en iniciatives ètiques i solidàries.

Genera idees solidàries amb els animals.

Autonomia i iniciativa personal

Crear bon ambient de treball.

Afavoreix el treball en grup.

Per a aprendre a aprendre

Desenvolupar el pensament creatiu.

És creatiu en l’elecció de materials.

Emocional

Empatitzar amb els altres.

Respecta les opinions dels altres i dialoga amb ells.

3


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ • Llig, escriu, descompon i representa números del 200 al 299. • Coneix la sèrie de números del 200 al 299. • Calcula sumes i restes sense portar-ne amb números fins a tres xifres. • Calcula restes portant-ne de números fins a dues xifres. • Reconeix els polígons, els seus costats i els seus vèrtexs. • Diferencia triangles i quadrilàters i reconeix alguns tipus de quadrilàters. • Resol problemes del tipus més que/menys que. MÍNIMS EXIGIBLES • Llig, escriu i descompon els números del 200 al 299. • Calcula sumes i restes sense portar-ne amb números fins a tres xifres. • Calcula restes portant-ne amb números fins a dues xifres. • Reconeix un polígon, els seus costats i els seus vèrtexs. • Identifica triangles i quadrilàters. • Resol problemes en l’enunciat del qual s’utilitza les expressions més que/menys que. METODOLOGIA Procés d’ensenyament i aprenentatge: Es comença la unitat amb l’estudi dels números del 200 al 299 (lectura, escriptura i descomposició). Es continua amb les sumes i restes sense portar-ne amb números fins a tres xifres i les restes portant-ne amb números de dues xifres. També s’estudien els polígons i els seus elements (costats i vèrtexs) i els quadrilàters més comuns. Finalment, es resolen problemes en què s’utilitzen les expressions més que/menys que.

3


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

MATERIALS CURRICULARS I ALTRES RECURSOS DIDÀCTICS - Matemàtiques 2. - Guia didàctica de Matemàtiques 2. - Quadern de pràctica Matemàtiques 2. - Primer trimestre. Unitat 5: fitxes 1 a 6. - Fitxes de reforç de la unitat 5. - Fitxes d’ampliació de la unitat 5. - Recursos per a l’avaluació: fitxa de control de la unitat 5 i fitxa d’avaluació trimestral. - Números a la carta. - Material d’aula: unitats, monedes. - CD d’activitats i recursos. - Recursos digitals. PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ - Prova de control corresponent a la unitat. - Prova d’avaluació trimestral. SISTEMES DE QUALIFICACIÓ - En la prova de control corresponent a la unitat cada activitat es qualificarà segons el criteri del professor en funció de la seua dificultat. - En la prova d’avaluació trimestral cada activitat es qualificarà segons el criteri del professor en funció de la seua dificultat i valorant el treball i l’actitud de l’alumne durant tot el trimestre. PROGRAMA DE RECUPERACIÓ - Fitxes de reforç de la unitat. - Quadern de pràctica. Unitat 5. - Repàs trimestral adjunt a la unitat 5. MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - Per a tots els alumnes i les alumnes: o Fitxes de reforç de la unitat. o Fitxes d’ampliació de la unitat.

3


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

PROGRAMES INTERDISCIPLINARIS Projecte lingüístic Santillana Preguntes clau: Què hi ha? Què són? Identificar i anomenar persones, animals o coses és l’objectiu que se persegueix amb la pregunta clau per a aquest període. Educació en valors Àmbit: Les relacions interpersonals. Valor: Relacions intergeneracionals. En aquesta quinzena, el valor que es pretén treballar és el foment de les relacions intergeneracionals. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS -Se suggereixen diverses activitats complementàries: Material d’aula. Utilitzar les unitats, desenes i centenes del material per a reforçar el treball amb els números fins al 299. Proposar activitats de pas entre unes expressions de números i unes altres; per exemple, representar un número amb les centenes, desenes i unitats i demanar-los que el descomponguen en forma de suma, representar-lo en l’àbac i que l’escriguen amb lletres… Presentar als alumnes fotografies d’obres d’art on hi haja polígons (obres d’Escher, mosaics àrabs o romans…) i treballar amb ells el reconeixement i recompte dels seus elements. Material d’aula. Demanar a un alumne que calcule amb les centenes, desenes i unitats del material la suma 123 + 45. Per a això, cal demanar-li que represente amb el material cada número i que després agrupe les peces de cada ordre. Mostrar que, d’aquesta manera, s’obté la representació del número resultat de la suma. Realitzar el mateix amb la resta 234 – 21. -Activitat extraescolar recomanada. L’estudi dels polígons és un bon element motivador per al treball amb formes geomètriques bàsiques, mitjançant l’observació de les relacions entre els distints tipus i els seus elements. Seria una bona ocasió per a recuperar el tradicional joc de construccions, o per a realitzar composicions geomètriques amb un tangram, tant lliures com dirigides, prestant-los ajuda sempre que la demanen o la necessiten.

3


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

FOMENT DE LA LECTURA Els alumnes poden llegir per parelles alguna activitat del llibre resolta per ells. Per exemple les activitats del repàs trimestral.

FOMENT DE LES TIC Activitats i recursos de la unitat 5 Llibremèdia de Matemàtiques 2: - Tipus de línies. - Els números del 200 al 299. - Problema (resta sense portar-ne). - Restes portant-ne. - Polígons. - Problema (resta sense portar-ne).

Diverses pàgines web amplien els continguts de la unitat.

3


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

UNITAT 6: PLANTES PER AL VIVER MATEMÀTIQUES OBJECTIUS • Llegir, escriure, descompondre i representar números del 300 al 399. • Conéixer la sèrie de números del 300 al 399. • Calcular sumes portant-ne amb números fins a tres xifres. • Reconéixer el centímetre com a unitat de longitud. • Mesurar longituds i expressar el resultat en centímetres. • Resoldre problemes buscant les dades en un dibuix.

CONTINGUTS TEMPORALITZATS 2a i 3a setmana de gener. • Lectura, escriptura, descomposició i representació de números fins al 399. • Càlcul de sumes portant-ne amb números fins a tres xifres. • Mesurament de longituds en centímetres. • Resolució de problemes buscant les dades en un dibuix. • Interés per mesurar i comparar longituds. • Reconeixement de la utilitat del càlcul matemàtic en la vida quotidiana.

3


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

COMPETÈNCIES BÀSIQUES Competències bàsiques Coneixement i interacció amb el món físic

Descriptors

Acompliments

Cuidar activament la vida d’animals i plantes.

Cuida una planta de manera adequada.

Comunicació lingüística

Expressar-se oralment de forma organitzada sobre fets i vivències.

S’expressa de forma adequada relatant una experiència pròpia.

Matemàtica

Realitzar en contextos reals estimacions i mesuraments de forma ajustada.

Realitza estimacions d’elements de la vida quotidiana de forma adequada.

Transmetre la informació Tractament de la informació i competència per distints mitjans. digital

Transmet informació a través de diferents mitjans.

Cultural i artística

Admirar la bellesa en les obres d’art i en les coses comunes del dia a dia.

Reconeix la bellesa que amaguen els elements de la vida quotidiana.

Social i ciutadana

Participar en iniciatives ètiques i solidàries.

Participa de forma activa en iniciatives solidàries.

Autonomia i iniciativa personal

Coordinar tasques i temps.

Sap administrar el seu temps i el dels seus companys adequadament quan treballen de forma cooperativa.

Per a aprendre a aprendre

Utilitzar distintes estratègies i ferramentes per a afavorir l’aprenentatge.

Utilitza diferents estratègies per a traure major rendiment a les seues possibilitats.

Emocional

Regular les emocions.

És capaç de regular diferents metes a llarg termini.

3


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ • Llig, escriu, descompon i representa números fins al 399. • Coneix la sèrie de números fins al 399. • Calcula sumes portant-ne amb números fins a tres xifres. • Reconeix i utilitza el centímetre com a unitat de longitud. • Mesura longituds en centímetres usant la regla. • Resol problemes buscant les dades en un dibuix. MÍNIMS EXIGIBLES • Descompon, llig i escriu els números del 300 al 399 • Coneix la sèrie de números fins al 399. • Calcula sumes portant-ne amb números fins a tres xifres. • Reconeix el centímetre com a unitat de longitud. • Utilitza la regla i mesurar en centímetres. • Resol problemes buscant les dades en un dibuix.

METODOLOGIA Procés d’ensenyament i aprenentatge: En aquesta unitat es comença estudiant la sèrie de números del 300 al 399, la seua lectura, escriptura i descomposició. A continuació, es presenten les sumes portant-ne amb números fins a tres xifres i es treballa la utilització del centímetre com a unitat de mesura de longitud. Per a finalitzar, s’estudia la solució de problemes buscant les dades en un dibuix.

4


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

MATERIALS CURRICULARS I ALTRES RECURSOS DIDÀCTICS - Matemàtiques 2. - Guia didàctica de Matemàtiques 2. - Quadern de pràctica Matemàtiques 2. - Segon trimestre. Unitat 6: fitxes 1 a 5. - Fitxes de reforç de la unitat 6. - Fitxes d’ampliació de la unitat 6. - Recursos per a l’avaluació: fitxa de control de la unitat 6. - Números a la carta. - Material d’aula: centenes, desenes i unitats. - CD d’activitats i recursos. - Recursos digitals. PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ - Prova de control corresponent a la unitat.

SISTEMES DE QUALIFICACIÓ - En la prova de control corresponent a la unitat cada activitat es qualificarà segons el criteri del professor en funció de la seua dificultat.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓ - Fitxes de reforç de la unitat. - Quadern de pràctica. Unitat 6.

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - Per a tots els alumnes i les alumnes: o Fitxes de reforç de la unitat. o Fitxes d’ampliació de la unitat.

4


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

PROGRAMES INTERDISCIPLINARIS Projecte lingüístic Santillana Preguntes clau: Què vols? En aquesta quinzena, el propòsit del Projecte lingüístic Santillana serà formular desitjos a través de la pregunta clau. Educació en valors Àmbit: Les relacions interpersonals. Valor: La comunicació. El treball amb valors en aquesta quinzena se centra en la comunicació i en la importància de manifestar amb naturalitat a altres persones els nostres sentiments.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS -Se suggereixen diverses activitats complementàries: Plantejar jocs d’endevinar un número fins al 399. El professor (o un dels alumnes) pensarà un número, la resta haurà d’endevinar-lo mitjançant preguntes que es responguen amb si o no i que incloguen termes matemàtics com centena, desena, unitat, parell, imparell… Dibuixar en la pissarra un segment sense que els alumnes en vegen la longitud en centímetres. Demanar-los que diguen quants centímetres creuen que fa. Anotar les respostes i després dir la mesura exacta. La repetició d’aquesta activitat afavoreix el desenvolupament de la capacitat d’estimació. Material d’aula. Mostrar un determinat nombre de centenes, desenes i unitats del material (números fins al 299) i preguntar als alumnes quin número representa. Fer el mateix amb el 299 i demanar-los que diguen quin creuen que serà el número següent. -Activitat extraescolar recomanada: proposar la pràctica a casa de les operacions vistes fins al moment, en especial la resta portant-ne amb números de dues xifres i les sumes portant-ne amb números fins a tres xifres. També pot treballar-se el mesurament en centímetres demanant als xiquets que mesuren objectes o distàncies molt habituals per a ells: longitud del teu pam o del teu braç, amplària de la teua mà o de la porta de la teua habitació… També es pot fer una visita a un viver.

4


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

FOMENT DE LA LECTURA Suggerir als alumnes que poden dinamitzar la biblioteca de l’aula i del col·legi portant-hi alguns llibres seus que no necessiten. També poden recomanar-se entre ells algun llibre que els haja agradat molt.

FOMENT DE LES TIC Activitats i recursos de la unitat 6 Llibremèdia de Matemàtiques 2: - Els números del 300 al 399. - Sumes portant-ne amb números fins a tres xifres. - El centímetre. - Problema (suma portant-ne).

Diverses pàgines web amplien els continguts de la unitat.

4


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

UNITAT 7: QUIN CAMÍ SEGUIRÀ? MATEMÀTIQUES OBJECTIUS • Llegir, escriure, descompondre i representar els números del 400 al 499. • Conéixer la sèrie de números del 400 al 499. • Comparar números de tres xifres. • Ordenar grups de números de tres xifres. • Reconéixer la multiplicació com una suma de sumands iguals. • Escriure la multiplicació corresponent a una suma de sumands iguals. • Calcular restes portant desenes o centenes. • Representar dades en gràfics de barres.

CONTINGUTS TEMPORALITZATS 4a setmana de gener i 1a setmana de febrer. • Lectura, escriptura, descomposició i representació de números fins al 499. • Comparació i ordenació de números de tres xifres. • Identificació de la multiplicació com a suma de sumands iguals. • Obtenció de la multiplicació equivalent a una suma de sumands iguals. • Càlcul de restes portant-ne desenes o centenes. • Representació de dades en gràfics de barres. • Valoració de la utilitat de poder expressar una suma de sumands iguals en forma de multiplicació. • Curiositat i interés a l’hora de representar dades en un gràfic de barres.

4


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

COMPETÈNCIES BÀSIQUES Competències bàsiques Coneixement i interacció amb el món físic

Descriptors

Acompliments

Utilitzar objectes i aparells, descrivint-ne el funcionament i ús.

Llig un pla senzill d’un entorn pròxim.

Comunicació lingüística

Utilitzar el llenguatge matemàtic com a ferramenta de raonament.

S’expressa de forma adequada utilitzant vocabulari del tema.

Matemàtica

Localitzar informació expressada en llenguatge matemàtic.

Extrau informació de gràfiques estadístiques.

Obtindre informació per Tractament de la informació i competència distints canals. digital

Extrau informació de diferents mitjans.

Cultural i artística

Utilitzar diferents llenguatges artístics en els treballs.

Utilitza diferents tècniques en la realització dels seus treballs.

Social i ciutadana

Forjar una escala de valors.

A partir d’informació recollida, treballa amb els diferents valors.

Autonomia i iniciativa personal

Gestionar recursos i A partir d’una certa assumir riscos ponderant informació, avalua les les situacions. conseqüències d’una certa acció i actua conseqüentment.

Per a aprendre a aprendre

Desenvolupar el pensament crític.

És crític amb la informació que rep.

Emocional

Prendre consciència de les emocions.

És conscient de les seues emocions.

4


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ • Llig, escriu, descompon i representa números fins al 499. • Coneix la sèrie de números fins al 499. • Ordena números de tres xifres de menor a major i viceversa. • Identifica la multiplicació amb una suma de sumands iguals. • Obté i escriu la multiplicació corresponent a una suma de sumands iguals. • Calcula restes portant desenes o centenes. • Representa dades en gràfics de barres verticals i horitzontals. MÍNIMS EXIGIBLES • Descompon, llig i escriu números del 400 al 499. • Coneix la sèrie dels números fins al 499. • Ordena números de tres xifres. • Reconeix la multiplicació com a suma de sumands iguals i expressa sumes com a multiplicacions. • Calcula restes portant desenes o centenes. • Representa dades en gràfics de barres. METODOLOGIA Procés d’ensenyament i aprenentatge: En aquesta unitat es comença estudiant la sèrie de números del 400 al 499, així com la seua lectura, escriptura, descomposició i comparació. Després, s’introdueix la multiplicació com a suma de sumands iguals i s’expliquen les restes portant desenes o centenes. Finalment, es treballa la representació de dades en gràfics de barres.

4


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

MATERIALS CURRICULARS I ALTRES RECURSOS DIDÀCTICS - Matemàtiques 2. - Guia didàctica de Matemàtiques 2. - Quadern de pràctica Matemàtiques 2. - Segon trimestre. Unitat 7: fitxes 1 a 6. - Fitxes de reforç de la unitat 7. - Fitxes d’ampliació de la unitat 7. - Recursos per a l’avaluació: fitxa de control de la unitat 7. - Números a la carta. - Material d’aula: centenes, desenes, unitats, àbac, monedes. - CD d’activitats i recursos. - Recursos digitals. PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ - Prova de control corresponent a la unitat.

SISTEMES DE QUALIFICACIÓ - En la prova de control corresponent a la unitat cada activitat es qualificarà segons el criteri del professor en funció de la seua dificultat.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓ - Fitxes de reforç de la unitat. - Quadern de pràctica. Unitat 7.

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - Per a tots els alumnes i les alumnes: o Fitxes de reforç de la unitat. o Fitxes d’ampliació de la unitat.

4


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

PROGRAMES INTERDISCIPLINARIS Projecte lingüístic Santillana Preguntes clau: Per què? Aquest objectiu lingüístic pot treballar-se en la unitat de Matemàtiques a l’hora de corregir en comú les activitats de la unitat, preguntant als alumnes el per què de les seues respostes, i d’aquesta manera també serveix per a comprendre millor el procediment. Educació en valors Àmbit: El desenvolupament personal. Valor: La superació del fracàs. Durant aquesta quinzena, el valor que es pretén treballar és el reconeixement, pels alumnes, dels errors com a font d’aprenentatge, superant-los de forma positiva i sense afonar-se. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS -Se suggereixen diverses activitats complementàries: Preparar quatre targetes de cartolina, una roja amb el número 2, un altre verda amb el 3, una altra blava amb el 4 i una altra groga amb el 5. Mostrar-les i expressar que el número indica els punts que val cada targeta. Proposar problemes de multiplicació del tipus: Quants punts tinc amb 3 targetes roges? I amb 4 verdes? Deixar-los que s’ajuden amb dibuixos o material manipulable per a resoldre els problemes plantejats. Material d’aula. Agrupar els alumnes per parelles i donar-los unitats o monedes del material. Un d’ells col·locarà diversos grups iguals d’elements i l’altre n’escriurà la suma i la multiplicació associades. Després, intercanviaran els papers. Preparar un catàleg d’objectes amb els preus en euros (o utilitzar un catàleg real amb números adequats). Distribuir-lo als alumnes i amb els preus dels articles realitzar activitats de descomposició, comparació, suma i resta…

4


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

-Activitat extraescolar recomanada: proposar a les famílies que col·laboren en la recerca d’articles o notícies on apareguen números fins al 499 i que treballen amb els xiquets els procediments vistos: descomposició, comparació, resta… També poden realitzar a casa una enquesta semblant a la que han realitzat a classe (per exemple, preguntar el color favorit de cada membre de la família, amics, veïns...), elaborar una taula amb els resultats obtinguts i representar-los en forma de gràfic de barres. Després, poden portar-los a classe, ensenyar-los als companys, i explicar com ho han fet.

FOMENT DE LA LECTURA Recordar que la lectura dels enunciats dels exercicis i dels problemes ha de fer-se de manera atenta i si fa falta han de llegir-se diverses vegades per a conéixer millor el que ens demana cada exercici.

FOMENT DE LES TIC Activitats i recursos de la unitat 7 Llibremèdia de Matemàtiques 2: - Els números del 400 al 499. - Raonament. - La multiplicació i la suma. - Problema (resta portant-ne). - Gràfics de barres.

Diverses pàgines web amplien els continguts de la unitat.

4


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

UNITAT 8: NETEJANT EL CAMP MATEMÀTIQUES OBJECTIUS • Llegir, escriure, descompondre i representar números del 500 al 599. • Conéixer la sèrie de números del 500 al 599. • Comparar i ordenar números fins al 599. • Calcular restes portant-ne amb números fins a tres xifres. • Construir les taules del 2 i del 5 com a suma de sumands iguals. • Memoritzar i utilitzar les taules del 2 i del 5. • Resoldre problemes buscant les dades en un text.

CONTINGUTS TEMPORALITZATS 2a i 3a setmana de febrer. • Lectura, escriptura, descomposició i representació de números fins al 599. • Realització de restes portant-ne (desenes i centenes) amb números fins a tres xifres. • Construcció i memorització de les taules del 2 i del 5. • Resolució de problemes buscant les dades en un text. • Interés per conéixer les taules del 2 i del 5. • Valoració de la importància de la presentació clara i ordenada dels càlculs.

5


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

COMPETÈNCIES BÀSIQUES Competències bàsiques Coneixement i interacció amb el món físic

Descriptors

Acompliments

Apreciar i respectar la biodiversitat en el seu entorn i en el planeta.

És coneixedor del respecte que es mereix el medi que l’envolta.

Comunicació lingüística

Localitzar informació i inferir-la directament dels textos.

Extrau informació de diferents textos i en dóna un tractament adequat.

Matemàtica

Manejar adequadament les dades sobre la longitud, massa, pes, capacitat, mesura del temps i sistemes monetaris.

Maneja amb soltesa elements del sistema monetari europeu. Utilitzar el llenguatge matemàtic com a ferramenta de raonament. Utilitza la calculadora com a mitjà de reforç en la realització de càlculs.

Utilitzar les TIC com a Tractament de la informació i competència mitjà de treball i coneixement en digital situacions d’aprenentatge i de vida real. Descobrir les Cultural i artística manifestacions culturals com a expressió de les creences i vivències dels grups humans i dels individus. Respectar els drets i Social i ciutadana deures socials. Utilitzar la creativitat i Autonomia i iniciativa imaginació en els seus personal treballs. Prendre consciència dels Per a aprendre a passos necessaris per a aprendre aprendre de forma eficaç. Regular les emocions. Emocional

Identifica una obra teatral com una manifestació cultural en què es poden expressar creences o vivències pròpies. Reconeix alguns drets i deures. És imaginatiu en la realització de treballs. Fa visible els passos que s’han de seguir per a aprendre millor. En la pràctica d’un diàleg és capaç d’identificar emocions i etiquetar-les.

5


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ • Llig, escriu, descompon i representa números del 500 al 599. • Coneix la sèrie de números fins al 599. • Ordena números de tres xifres i utilitza el signe correcte. • Calcula restes portant desenes i centenes. • Coneix i utilitza les taules del 2 i del 5. • Resol problemes buscant les dades en un text. MÍNIMS EXIGIBLES • Descompon, llig i escriu números del 500 al 599. • Ordena números fins al 599. • Calcula restes portant-ne amb números fins a tres xifres. • Construeix i memoritza les taules del 2 i del 5. • Resol problemes buscant les dades en un text.

METODOLOGIA Procés d’ensenyament i aprenentatge: En aquesta unitat es comença estudiant la sèrie de números del 500 al 599, la seua lectura, escriptura, descomposició i comparació. Després, es treballa la resta portant desenes i centenes amb números de tres xifres. A continuació, es construeixen les taules del 2 i del 5 com a suma de sumands iguals, i s’acaba amb la resolució de problemes buscant les dades en un text.

5


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

MATERIALS CURRICULARS I ALTRES RECURSOS DIDÀCTICS - Matemàtiques 2. - Guia didàctica de Matemàtiques 2. - Quadern de pràctica Matemàtiques 2. - Segon trimestre. Unitat 8: fitxes 1 a 5. - Fitxes de reforç de la unitat 8. - Fitxes d’ampliació de la unitat 8. - Recursos per a l’avaluació: fitxa de control de la unitat 8. - Números a la carta. - Material d’aula: centenes, desenes, unitats, àbac, làmines de les taules de multiplicar. - CD d’activitats i recursos. - Recursos digitals. PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ - Prova de control corresponent a la unitat.

SISTEMES DE QUALIFICACIÓ - En la prova de control corresponent a la unitat cada activitat es qualificarà segons el criteri del professor en funció de la seua dificultat.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓ - Fitxes de reforç de la unitat. - Quadern de pràctica. Unitat 8.

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - Per a tots els alumnes i les alumnes: o Fitxes de reforç de la unitat. o Fitxes d’ampliació de la unitat.

5


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

PROGRAMES INTERDISCIPLINARIS Projecte lingüístic Santillana Pregunta clau: Per què no? En l’àrea de Matemàtiques es pot treballar aquesta pregunta en totes aquelles situacions en què els alumnes comenten errors. Utilitzeu la dita pregunta per a tornar a exposar el procediment correcte i reforçar-ne la comprensió. Educació en valors Àmbit: Valors socials, cívics i solidaris. Valor: L’ecologia. El valor que es pretén treballar en aquesta quinzena és el tracte acurat de les plantes i animals pel fet de ser éssers vius.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS -Se suggereixen diverses activitats complementàries: Preguntar als alumnes quins objectes es venen per parells i, amb ajuda de tots, escriure’n una relació en la pissarra (calcetins, guants, sabates…). Plantejar problemes com: Quants calcetins hi ha en 3 parells? Quants guants hi ha en 8 parells? També es poden fer activitats semblants amb el 5, preguntant: Quants dits hi ha en 6 guants? I en 4 guants? Demanar a un alumne que diga un número de tres xifres en veu alta. Després, l’alumne següent dirà un altre número que tinga una xifra en comú amb el que acaba de dir el company. Repetir el procés diverses vegades. Material d’aula. Col·locar en la paret la taula del 2 del material. Fer parelles d’alumnes. Cada alumne, per torns, preguntarà una multiplicació al seu company (que farà el càlcul mentalment) i li dirà si el resultat que ha dit és correcte. Després s’intercanvien els papers. -Activitat extraescolar recomanada: La pràctica de les taules de multiplicar en situacions lúdiques familiars o mentres realitzen activitats quotidianes a casa, és una possibilitat interessant. També poden realitzar en família activitats de pràctica de restes portant-ne.

5


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

FOMENT DE LA LECTURA Fer veure als alumnes la importància de llegir amb molta atenció els enunciats dels problemes, prestant atenció a les dades que ens ofereixen i al procés que hi té lloc, ja que ens indicarà les operacions que cal realitzar. Se’ls pot suggerir als alumnes que lligen el poema de Lluïsa March: La taula del dos Dos per zero és zero. Veus que fàcil que és? Dos per un són dos i un per dos també. Dos per dos són quatre: ja anem avançant. Dos per tres són sis, ací i a Alacant. Dos per quatre huit, i atén si m’escoltes: dos per cinc són deu; i dos per sis, dotze. Dos per set, catorze; setze, dos per huit, dos per nou són díhuit i dos per deu, vint. La taula del dos ja la saps. Ho has vist?

FOMENT DE LES TIC Activitats i recursos de la unitat 8 Llibremèdia de Matemàtiques 2: - Els números del 500 al 599. - Generador de taules. - La taula del 2 / La taula del 5. - Problema (resta portant-ne).

Diverses pàgines web amplien els continguts de la unitat.

5


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

UNITAT 9: UN DIA DE PESCA MATEMÀTIQUES OBJECTIUS • Llegir, escriure, descompondre i representar números del 600 al 799. • Conéixer la sèrie de números del 600 al 799. • Comparar números fins al 799. • Construir la taula del 3 com a suma de sumands iguals. • Memoritzar i utilitzar la taula del 3. • Reconéixer prismes, piràmides, cilindres, cons i esferes. • Expressar preus en distintes formes. • Resoldre problemes amb diners. • Interpretar gràfics de barres de dues característiques. CONTINGUTS TEMPORALITZATS 4a setmana de febrer i 1a setmana de març. • Lectura, escriptura, descomposició i representació de números fins al 799. • Construcció i memorització de la taula del 3. • Reconeixement dels cossos geomètrics més comuns. • Resolució de problemes amb diners. • Interpretació de gràfics de barres de dues característiques. • Interés per conéixer i aprendre les taules de multiplicar. • Valoració de la utilitat de saber resoldre situacions de compra. • Curiositat i interés pels gràfics de barres.

5


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

COMPETÈNCIES BÀSIQUES Competències bàsiques Coneixement i interacció amb el món físic Comunicació lingüística

Matemàtica

Descriptors Utilitzar objectes i aparells, descrivint-ne el funcionament i ús.

Coneix com es lligen les hores en un rellotge digital i en un d’agulles.

Expressar-se oralment de forma organitzada sobre fets i vivències. Comparar dades i expressar-les numèricament.

S’expressa de forma oral i de forma organitzada.

Transmetre la informació Tractament de la informació i competència per distints mitjans. digital Admirar la bellesa en les Cultural i artística obres d’art i en les coses comunes del dia a dia. Participar en iniciatives Social i ciutadana ètiques i solidàries. Autonomia i iniciativa personal Per a aprendre a aprendre Emocional

Acompliments

Compara dades representades en una gràfica de doble entrada i n’extrau informació. Dóna la mateixa informació mitjançant diferents instruments.

Reconeix en les coses comunes del dia a dia la bellesa que amaguen. Participa en iniciatives solidàries que es proposen en l’aula. Generar diferents Planteja diferents possibilitats davant d’una actuacions depenent situació. de la situació que es presente. Identificar i optimitzar els És conscient de quin és seus estils la seua millor manera per d’aprenentatge. a aprendre. Regular les emocions. Persevera davant les dificultats.

5


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ • Llig, escriu, descompon i representa números del 600 al 799. • Coneix la sèrie de números fins al 799. • Coneix i utilitza la taula del 3. • Reconeix els cossos geomètrics: prismes, piràmides, cilindres, cons i esferes. • Resol problemes amb preus donats en distintes formes. • Interpreta gràfics de barres de dues característiques. MÍNIMS EXIGIBLES • Descompon, llig i escriu els números del 600 al 799. • Coneix la sèrie de números fins al 799. • Construeix la taula del 3 a partir de sumes de sumands iguals. • Memoritza la taula del 3. • Aplica la taula del 3 per a resoldre problemes. • Reconeix prismes, piràmides, cilindres, cons i esferes. • Resol problemes amb diners. • Interpreta gràfics de barres de dues característiques.

METODOLOGIA Procés d’ensenyament i aprenentatge: En aquesta unitat es comença estudiant la sèrie de números del 600 al 799, la seua lectura, escriptura, descomposició i comparació. A continuació, se construeix la taula del 3 com a suma de sumands iguals i es treballa amb els cossos geomètrics. Finalment, es resolen problemes utilitzant una quantitat de diners expressada en distintes formes i s’interpreten gràfics de barres de dues característiques.

5


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

MATERIALS CURRICULARS I ALTRES RECURSOS DIDÀCTICS - Matemàtiques 2. - Guia didàctica de Matemàtiques 2. - Quadern de pràctica Matemàtiques 2. - Segon trimestre. Unitat 9: fitxes 1 a 6. - Fitxes de reforç de la unitat 9. - Fitxes d’ampliació de la unitat 9. - Recursos per a l’avaluació: fitxa de control de la unitat 9. - Números a la carta. - Material d’aula: centenes, desenes, unitats, monedes i bitllets, làmines de les taules. - CD d’activitats i recursos. - Recursos digitals. PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ - Prova de control corresponent a la unitat.

SISTEMES DE QUALIFICACIÓ - En la prova de control corresponent a la unitat cada activitat es qualificarà segons el criteri del professor en funció de la seua dificultat.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓ - Fitxes de reforç de la unitat. - Quadern de pràctica. Unitat 9.

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - Per a tots els alumnes i les alumnes: o Fitxes de reforç de la unitat. o Fitxes d’ampliació de la unitat.

5


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

PROGRAMES INTERDISCIPLINARIS Projecte lingüístic Santillana Preguntes clau: Què faries si…? Aquesta quinzena es dedica el Projecte lingüístic Santillana a la realització de prediccions. Educació en valors Àmbit: El desenvolupament personal. Valor: L’autenticitat. En aquesta quinzena es pretén que els alumnes parlen i actuen tal com són, sense deixar-se pressionar per altres i sense actuar per imitació.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS -Se suggereixen diverses activitats complementàries: Amb l’ajuda de l’àbac dinàmic plantejar als alumnes activitats de representació de números i de descomposició. Treballar també les altres representacions possibles de cada número treballat. Utilitzar el generador de taules per a repassar, tant de forma ordenada com desordenada, les taules del 2, del 5 i del 3. Material d’aula. Formar grups de tres o quatre alumnes i repartir a cada grup trenta elements del material. Demanar-los que facen un, dos, tres… muntons de tres elements i que escriguen les multiplicacions corresponents (3 x 1 = 3, 3 x 2 = 6…). Després, fer una posada en comú per a comprovar-ne els resultats i demanar als alumnes que lligen cada multiplicació en veu alta. -Activitat extraescolar recomanada: sol·licitar a les famílies que ajuden els xiquets a buscar en revistes, periòdics, etc., objectes que tinguen formes de cossos geomètrics, perquè els retallen i els porten a classe. Amb les aportacions de tots es pot construir un gran mural. Les situacions de compra també es poden treballar en família, tant en contextos reals com en situacions de mercadets fets a casa.

6


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

FOMENT DE LA LECTURA Recordar que la lectura dels enunciats dels exercicis i dels problemes ha de fer-se de manera atenta i si fa falta han de llegir-se diverses vegades per a conéixer millor el que ens demana cada exercici. Se’ls pot suggerir als alumnes que lligen el poema de Joana Raspall:

El tres i el quatre Tres filles, tres prínceps, tres porquets, tres óssos, tres cops, tres taronges, tres desigs, tres premis, tres camins, tres somnis, tres interrogants… Sempre tres i tres en els contes màgics! Com si cap més nombre fos interessant! Jo, que sóc el quatre, doncs, de què serveixo? Sols per «quatre dies», o per «quatre fàstics»,

o per «quatre potes», o per «quatre quartos», o per «quatre gats»?… Sols per «quatre coses» insignificants! Si jo no fos una xifra ben quadrada, de posat altívol i gest elegant, us ben asseguro que em doblegaria; que moltes vegades, ai! no em falten ganes d’esclatar plorant.

FOMENT DE LES TIC Activitats i recursos de la unitat 9 Llibremèdia de Matemàtiques 2: - Identificació de números. - La taula del 3. - Prismes i piràmides / Cilindres, cons i esferes. - Situacions de compra.

Diverses pàgines web amplien els continguts de la unitat. 6


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

UNITAT 10: MIRANT LES ESTRELLES MATEMÀTIQUES OBJECTIUS • Llegir, escriure, descompondre i representar números del 800 al 999. • Conéixer la sèrie de números fins al 999. • Ordenar grups de números de tres xifres. • Construir la taula del 4 com a suma de sumands iguals. • Memoritzar i utilitzar la taula del 4. • Calcular multiplicacions sense portar-ne d’un nombre de dues o tres xifres per un altre d’una xifra. • Reconéixer el metre com a unitat de longitud. • Aplicar l’equivalència entre metre i centímetre. • Estimar longituds d’objectes comparant-les amb el metre. • Inventar la pregunta d’un problema i resoldre’l.

CONTINGUTS TEMPORALITZATS 2a i 3a setmana de març. • Lectura, escriptura i descomposició de números fins al 999. • Construcció i memorització de la taula del 4. • Càlcul de multiplicacions sense portar-ne. • Utilització de l’equivalència entre metre i centímetre. • Estimació de longituds. • Resolució de problemes inventant la pregunta. • Interés per conéixer i aprendre les taules de multiplicar. • Gust i interés per la presentació clara i neta de les operacions. • Valoració de la utilitat de les multiplicacions i la mesura de longituds en la vida quotidiana.

6


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

COMPETÈNCIES BÀSIQUES Competències bàsiques Coneixement i interacció amb el món físic

Descriptors

Acompliments

Conéixer els avanços històrics de la ciència i la seua repercussió en la vida diària.

Coneix com ha influït l’estudi de l’astronomia al llarg de la història.

Comunicació lingüística

Expressar-se oralment de forma organitzada sobre fets i vivències.

S’expressa de forma adequada a l’hora de relatar una situació.

Matemàtica

Saber situar-se adequadament

Sap organitzar-se en l’espai mitjançant unes instruccions.

en relació a l’espai, les distàncies, i els girs.

Tractament de la Conéixer i actualitzar l’ús de les tecnologies en el seu informació i competència noves treball. digital

Utilitza de forma correcta un recurs informàtic donat.

Cultural i artística

Admirar la bellesa en les obres d’art i en les coses comunes del dia a dia.

Reconeix la bellesa que es presenta en les coses comunes de la seua vida.

Social i ciutadana

Practicar el diàleg per a resoldre els conflictes.

Utilitza el diàleg per a solucionar conflictes.

Per a aprendre a aprendre

Crear bon ambient de treball.

Contribueix a crear un bon clima de treball en una situació grupal.

Autonomia i iniciativa personal

Desenvolupar el pensament creatiu.

És creatiu a l’hora d’enfrontar-se a determinades situacions.

Emocional

Disposar d’habilitats socials

Expressa els seus sentiments de forma verbal i no verbal.

6


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ • Llig, escriu, descompon i representa números del 800 al 999. • Ordena grups de números de tres xifres. • Construeix la taula del 4 com a suma de sumands iguals. • Memoritza i utilitza la taula del 4. • Realitza multiplicacions sense portar-ne. • Coneix i utilitza l’equivalència entre metre i centímetre. • Estima longituds d’objectes comparant-les amb el metre. • Inventa la pregunta d’un problema i el resol. MÍNIMS EXIGIBLES • Descompon, llig i escriu els números del 800 al 999. • Coneix la sèrie de números fins al 999 i els ordena. • Construeix la taula del 4 a partir de sumes de sumands iguals. • Memoritza la taula del 4. • Calcula multiplicacions d’un nombre de dues o tres xifres per un altre d’una xifra sense portar-ne. • Reconeix el metre com una unitat de longitud i aplica l’equivalència entre metre i centímetre. • Estima longituds. • Inventa la pregunta perquè un problema es resolga amb una operació donada. METODOLOGIA Procés d’ensenyament i aprenentatge:

6


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

En aquesta unitat es comença amb l’estudi dels números del 800 al 999, la seua descomposició, lectura, escriptura, representació i comparació. A continuació, es construeix la taula del 4 i es treballen les multiplicacions sense portar-ne. Finalment, s’introdueix el metre com a unitat de longitud, i en Solució de problemes s’inventa la pregunta perquè el problema es resolga amb una operació donada.

6


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

MATERIALS CURRICULARS I ALTRES RECURSOS DIDÀCTICS - Matemàtiques 2. - Guia didàctica de Matemàtiques 2. - Quadern de pràctica Matemàtiques 2. - Segon trimestre. Unitat 10: fitxes 1 a 6. - Fitxes de reforç de la unitat 10. - Fitxes d’ampliació de la unitat 10. - Recursos per a l’avaluació: fitxa de control de la unitat 10 i fitxa d’avaluació trimestral. - Números a la carta. - Material d’aula: centenes, desenes, unitats, àbac, làmines de les taules, cintes mètriques. - CD d’activitats i recursos. - Recursos digitals. PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ - Prova de control corresponent a la unitat. - Prova d’avaluació trimestral.

SISTEMES DE QUALIFICACIÓ - En la prova de control corresponent a la unitat cada activitat es qualificarà segons el criteri del professor en funció de la seua dificultat. - En la prova d’avaluació trimestral cada activitat es qualificarà segons el criteri del professor en funció de la seua dificultat i valorant el treball i l’actitud de l’alumne durant tot el trimestre.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓ - Fitxes de reforç de la unitat. - Quadern de pràctica. Unitat 10. - Repàs trimestral adjunt a la unitat 10.

6


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - Per a tots els alumnes i les alumnes: o Fitxes de reforç de la unitat. o Fitxes d’ampliació de la unitat. PROGRAMES INTERDISCIPLINARIS Projecte lingüístic Santillana Preguntes clau: Què saps? Es tracta de donar informació sobre un tema. Educació en valors Àmbit: Les relacions interpersonals. Valor: La comunicació. L’empatia a l’hora de comunicar-se amb els altres és el valor en què se centra el projecte de valors en aquesta quinzena.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS -Se suggereixen diverses activitats complementàries: Material d’aula. Assenyalar distints objectes de la classe o distàncies en el pati del col·legi. Demanar als alumnes que n’estimen les longituds i les anoten en un quadern. Després, per grups, amb les cintes mètriques del material, mesuraran cada objecte i anotaran les mesures. Realitzar a classe una posada en comú comentant els resultats obtinguts i la diferència entre estimació i mesura real. Formar grups de tres o quatre alumnes i repartir a cada grup quaranta elements del material (unitats, monedes). Demanar-los que formen la taula del 4 de forma anàloga a com es va fer amb la taula del 3. Dividir la classe en grups i proporcionar a cada un una cinta mètrica i una regla. Indicar a cada grup que mesure distintes coses (llarg i ample de l’aula, llarg de la pissarra...). Fer-los veure que necessitem el centímetre per a mesurar longituds xicotetes, i comentar que, en les longituds majors d’1 metre, de primer han de mesurar els metres «complets» i després, en centímetres, la part que falta. Fer després una posada en comú amb els resultats de tots els grups.

6


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

-Activitat extraescolar recomanada: animar les famílies perquè realitzen amb els xiquets diferents mesures d’objectes quotidians de la casa, usant el regle i la cinta mètrica, i també estimacions de longituds usant expressions com «és més llarg que», «mesura més de»... També és important que les famílies s’impliquen per a ajudar els xiquets en la memorització de les taules i la resolució de problemes. En el primer cas, són aconsellables activitats de tipus lúdic (concursos), i en el segon són moments adequats les situacions de compra i altres contextos en què aprecien la utilitat del que han aprés.

FOMENT DE LA LECTURA Els alumnes poden llegir per parelles alguna activitat del llibre resolta per ells. Per exemple les activitats del repàs trimestral.

FOMENT DE LES TIC Activitats i recursos de la unitat 10 Llibremèdia de Matemàtiques 2: - Els números del 800 al 899. - La taula del 4. - Problema (multiplicació sense portar-ne). - El metre. - Problema (multiplicació sense portar-ne).

Diverses pàgines web amplien els continguts de la unitat.

6


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

UNITAT 11: EN TRES ESCOLES MATEMÀTIQUES OBJECTIUS • Construir la taula del 6 com a suma de sumands iguals. • Memoritzar la taula del 6 i utilitzar-la per a resoldre problemes. • Resoldre problemes de dues operacions (suma i resta). • Reconéixer el quilogram com a unitat de massa. • Estimar pesos d’objectes. • Utilitzar gràficament les relacions entre quilo, mig quilo i quart de quilo. • Reconéixer el litre com a unitat de capacitat. • Estimar capacitats. • Utilitzar gràficament les relacions entre litre, mig litre i quart de litre. • Resoldre problemes buscant i inventant la dada que falta.

CONTINGUTS TEMPORALITZATS 1a i 2a setmana d’abril. • Construcció, memorització i aplicació de la taula del 6. • Resolució de problemes de dues operacions. • El quilogram. • El litre. • Estimació de pesos i capacitats. • Solució de problemes buscant i inventant la dada que falta. • Presentació clara i ordenada dels càlculs. • Curiositat per estimar pesos i capacitats. • Valoració de la utilitat de les mesures de massa i capacitat en la vida quotidiana.

6


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

COMPETÈNCIES BÀSIQUES Competències bàsiques Coneixement i interacció amb el món físic

Comunicació lingüística

Descriptors Apreciar l’alimentació equilibrada, l’exercici físic i el descans per a mantindre la salut.

Coneix la importància de la realització d’exercici físic.

Escriure diferents textos,

Escriu textos de forma correcta i coherent.

parant atenció a les normes ortogràfiques i gramaticals.

Matemàtica

Acompliments

Realitzar mentalment en situacions quotidianes càlculs numèrics bàsics.

Realitza càlculs mentals de forma ràpida i eficaç.

Tractament de la Obtindre informació per informació i competència distints canals. digital

Obté informació de diferents mitjans.

Cultural i artística

Conéixer les obres més importants del patrimoni mundial.

Coneix algunes obres artístiques importants.

Social i ciutadana

Participar en iniciatives ètiques i solidàries.

Participa en campanyes solidàries de forma activa.

Per a aprendre a aprendre

Transformar les idees en iniciatives concretes d’acció.

Té idees i les posa en pràctica.

Autonomia i iniciativa personal

Desenvolupar el pensament crític.

És crític davant situacions problemàtiques.

Emocional

Regular les emocions.

Treballa metes a llarg termini.

7


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ • Construeix la taula del 6 a partir de sumes de sumands iguals. • Memoritza la taula del 6. • Calcula multiplicacions sense portar-ne. • Resol problemes de dues operacions (suma i resta). • Reconeix el quilogram com a unitat de massa i el litre com a unitat de capacitat. • Utilitza gràficament les relacions del mig quilo i el quart de quilo amb el quilogram. • Utilitza gràficament les relacions del mig litre i el quart de litre amb el litre. • Busca i inventa la dada que falta en un problema i el resol. MÍNIMS EXIGIBLES • Memoritza la taula del 6 i l’aplica per a resoldre problemes. • Resol problemes de dues operacions (suma i resta). • Reconeix el quilogram com a unitat de massa. • Reconeix el litre com a unitat de capacitat. • Estima pesos i capacitats. • Resol problemes buscant i inventant la dada que falta. METODOLOGIA Procés d’ensenyament i aprenentatge: En aquesta unitat es comença amb la construcció la taula del 6 com a suma de sumands iguals i s’aplica la taula en distints contextos. A continuació, es treballen els problemes de dues operacions (suma i resta), i s’introdueixen el quilogram i el litre com a unitats de massa i capacitat, respectivament. Finalment, es treballa la solució de problemes buscant i inventant la dada que falta.

7


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

MATERIALS CURRICULARS I ALTRES RECURSOS DIDÀCTICS - Matemàtiques 2. - Guia didàctica de Matemàtiques 2. - Quadern de pràctica Matemàtiques 2. - Tercer trimestre. Unitat 11: fitxes 1 a 6. - Fitxes de reforç de la unitat 11. - Fitxes d’ampliació de la unitat 11. - Recursos per a l’avaluació: fitxa de control de la unitat 11. - Números a la carta. - Material d’aula: monedes i bitllets, làmines de les taules, balança i pesos. - CD d’activitats i recursos. - Recursos digitals. PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ - Prova de control corresponent a la unitat. SISTEMES DE QUALIFICACIÓ - En la prova de control corresponent a la unitat cada activitat es qualificarà segons el criteri del professor en funció de la seua dificultat.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓ - Fitxes de reforç de la unitat. - Quadern de pràctica. Unitat 11.

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - Per a tots els alumnes i les alumnes: o Fitxes de reforç de la unitat. o Fitxes d’ampliació de la unitat.

7


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

PROGRAMES INTERDISCIPLINARIS Projecte lingüístic Santillana Preguntes clau: Què fan? En aquesta quinzena es pretén que els xiquets adquirisquen les destreses lingüístiques necessàries per a descriure una escena o una situació que estiguen presenciant. Educació en valors Àmbit: Valors socials, cívics i solidaris. Valor: La ciutadania. Un comportament correcte al carrer i actuar com un bon ciutadà és el valor perseguit en aquesta quinzena.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS -Se suggereixen diverses activitats complementàries: Organitzar la classe en grups de pocs alumnes i entregar a cada un revistes i/o fullets de publicitat de supermercats i una cartolina dividida en tres parts iguals. Explicar que cada grup ha de triar, retallar i apegar en la cartolina articles o productes classificant-los segons el seu pes: major, menor o igual a un quilo. Després, realitzar una posada en comú. Exposar les cartolines que han realitzat en les parets de la classe perquè tots les puguen veure. Es pot fer el mateix amb el litre. Material d’aula. Proposar als alumnes una situació problemàtica que puguen resoldre de forma manipulativa. Per exemple: Susana té 18 € en la seua vidriola i el seu iaio li dóna 5 €. Amb els diners que té es compra uns pantalons que costen 20 €. Quants diners li queden? Demanar-los que agafen les monedes i bitllets del material, representen amb ells la situació plantejada i n’escriguen la solució. Ajudar-los amb pistes concretes a trobar la solució del problema i explicar-los que de primer calculem una suma per a esbrinar els diners que té (18 + 5) i després una resta per a saber els diners que li queden (23 – 20).

7


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

-Activitat extraescolar recomanada: La família és un context ideal per al treball amb les unitats de mesura, i en concret amb el quilo i el litre. Proposar-los que realitzen activitats d’estimació de pesos i capacitats, de transvasament de líquids d’uns recipients a altres… També és important que les famílies s’impliquen per a ajudar els xiquets en la memorització de les taules i la resolució de problemes de dues operacions. En el primer cas, són aconsellables activitats de tipus lúdic, i en el segon són moments adequats les situacions de compra i altres contextos en què aprecien la utilitat del que han aprés.

FOMENT DE LA LECTURA Fer veure als alumnes la importància de llegir amb molta atenció els enunciats dels problemes, prestant atenció a les dades que ens ofereixen i al procés que hi té lloc, ja que ens indicarà les operacions que cal realitzar.

FOMENT DE LES TIC Activitats i recursos de la unitat 11 Llibremèdia de Matemàtiques 2: - Generador de multiplicadors. - La taula del 6. - Problema (resta i resta). - El quilogram / El litre. - Problema (multiplicació).

Diverses pàgines web amplien els continguts de la unitat.

7


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

UNITAT 12: ANEM AL LABERINT MATEMÀTIQUES OBJECTIUS • Construir la taula del 7 com a suma de sumands iguals. • Memoritzar i utilitzar la taula del 7. • Resoldre problemes de dues operacions (suma i multiplicació o resta i multiplicació). • Conéixer i utilitzar correctament el calendari. • Memoritzar els mesos de l’any i el nombre de dies de cada un. • Situar successos en el calendari. • Representar dades en gràfics de barres de dues característiques.

CONTINGUTS TEMPORALITZATS 3a i 4a setmana d’abril. • Construcció, memorització i aplicació de la taula del 7. • Resolució de problemes de dues operacions (suma o resta i multiplicació). • Coneixement del calendari, els mesos i el nombre de dies de cada un. • Maneig de dates i successos en el calendari. • Representació de dades en gràfics de barres de dues característiques. • Valoració de la utilitat del calendari en la vida quotidiana. • Interés per aprendre i utilitzar les taules de multiplicar.

7


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

COMPETÈNCIES BÀSIQUES Competències bàsiques Coneixement i interacció amb el món físic

Comunicació lingüística

Descriptors Apreciar l’alimentació equilibrada, l’exercici físic i el descans per a mantindre la salut. Expressar-se oralment de forma organitzada sobre fets i vivències.

Matemàtica

Utilitzar el llenguatge matemàtic com a ferramenta de raonament. Tractament de la Utilitzar les TIC com a informació i competència mitjà de treball i digital coneixement en situacions d’aprenentatge i de vida

Acompliments Coneix la importància de portar una alimentació equilibrada. Expressa amb claredat i correcció fets o vivències en ordre cronològic. S’expressa de forma adequada fent ús del llenguatge matemàtic. Utilitza un programa informàtic per a comprovar operacions diverses.

real.

Cultural i artística

Social i ciutadana

Per a aprendre a aprendre

Reconéixer la bellesa que amaga la pluralitat de cultures i de persones. Conéixer la diversitat i evolució constant de les nostres societats. Treballar i millorar totes les seues intel·ligències múltiples.

Autonomia i iniciativa personal

Reconéixer i treballar les debilitats i fortaleses.

Emocional

Prendre consciència de les emocions.

És conscient que en la pluralitat de cultures es troba la riquesa d’aquestes. Coneix com ha evolucionat la societat en alguns aspectes. És conscient del que ha de fer per a millorar les seues intel·ligències múltiples. Sap quines són les seues debilitats i fortaleses i treballa per a millorar-les. És conscient que a vegades s’actua de forma impulsiva.

7


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ • Coneix i utilitza la taula del 7 en distints contextos. • Resol problemes de dues operacions (suma i multiplicació o resta i multiplicació). • Coneix els mesos de l’any i el seu nombre de dies. • Utilitza el calendari i situa successos en ell. • Representa dades en gràfics de barres de dues característiques. MÍNIMS EXIGIBLES • Construeix la taula del 7 a partir de sumes de sumands iguals. • Memoritza i utilitza la taula del 7 per a resoldre problemes. • Coneix i aplica la propietat commutativa de la multiplicació. • Resol problemes de dues operacions. • Coneix i utilitza correctament el calendari. • Utilitza el calendari i memoritza els mesos de l’any. • Representa dades en gràfics de barres.

METODOLOGIA Procés d’ensenyament i aprenentatge: En aquesta unitat es comença amb la construcció la taula del 7 i i l’aplicació d’aquesta en situacions reals. A continuació, es treballen els problemes de dues operacions: suma o resta i multiplicació. S’introdueix el calendari i es treballa la seua interpretació i la memorització dels mesos. Finalment, es treballa la representació de dades en gràfics de barres de dues característiques.

7


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

MATERIALS CURRICULARS I ALTRES RECURSOS DIDÀCTICS - Matemàtiques 2. - Guia didàctica de Matemàtiques 2. - Quadern de pràctica Matemàtiques 2. - Tercer trimestre. Unitat 12: fitxes 1 a 5. - Fitxes de reforç de la unitat 12. - Fitxes d’ampliació de la unitat 12. - Recursos per a l’avaluació: fitxa de control de la unitat 12. - Números a la carta. - Material d’aula: làmines de les taules, centenes, desenes i unitats. - CD d’activitats i recursos. - Recursos digitals.

PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ - Prova de control corresponent a la unitat. SISTEMES DE QUALIFICACIÓ - En la prova de control corresponent a la unitat cada activitat es qualificarà segons el criteri del professor en funció de la seua dificultat.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓ - Fitxes de reforç de la unitat. - Quadern de pràctica. Unitat 12.

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - Per a tots els alumnes i les alumnes: o Fitxes de reforç de la unitat. o Fitxes d’ampliació de la unitat.

7


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

PROGRAMES INTERDISCIPLINARIS Projecte lingüístic Santillana Preguntes clau: Què et passa? Expressar sentiments és una de les situacions comunicatives més comunes i requereix parlar o escriure d’un mateix i de les emocions pròpies amb naturalitat. Educació en valors Àmbit: Valors socials, cívics i solidaris. Valor: La solidaritat. En aquesta quinzena s’animarà als alumnes a dur a terme accions solidàries amb els seus companys: unir-se i parlar amb companys que estan sols, ajudar els qui tenen alguna dificultat en l’estudi o en el joc…

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS -Se suggereixen diverses activitats complementàries: Utilitzar el calendari de classe per a portar un registre diari d’activitats o successos: l’assignatura que treballen a primera hora, el temps que ha fet, el nombre d’alumnes que ha faltat… D’esta manera, prenen consciència del pas del temps i de la duració d’un mes. També es poden representar més tard les dades anotades (per exemple, dies de sol i dies núvol en cada setmana) en un gràfic de barres de dues característiques al final de la unitat. Material d’aula. Escriure en la pissarra multiplicacions de les taules ja estudiades, en les quals falte un factor. Demanar als alumnes que intenten esbrinar el número que hi falta, de primer sense consultar les taules, i ajudantse d’aquestes si no recorden el producte. -Activitat extraescolar recomanada: Sol·licitar la col·laboració familiar per a la memorització de les taules de multiplicar. És molt oportú i convenient que els alumnes observen la implicació dels seus familiars en el seu aprenentatge, ja que constitueix un gran element motivador per a ells. Se’ls pot suggerir també a les famílies que faciliten als seus fills alguns passatemps com minisudokus (apropiats a la seua edat), sopes de lletres (numèriques o d’un altre tipus), recerca de diferències entre dues imatges aparentment idèntiques, etc., per a potenciar el desenvolupament del raonament lògic. 7


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

FOMENT DE LA LECTURA Recordar que la lectura dels enunciats dels exercicis i dels problemes ha de fer-se de manera atenta i si fa falta han de llegir-se diverses vegades per a conéixer millor el que ens demana cada exercici. Se’ls pot suggerir als alumnes que lligen els refranys populars següents: Els mesos de l’any Si al gener la gavina va per l’horta, fes foc i tanca la porta.

Al juliol val més ser a l’ombra que al sol.

Pel febrer un dia al sol i un altre al braser.

Per agost, figues i most.

Pel març ja està núvol, ja està ras.

Al setembre, qui tinga blat que en sembre.

A l’abril, una gota val per mil.

Quan a l’octubre es fa fosc, busca la vora del foc.

Maig arribat, un jardí a cada prat.

Pel novembre qui no ha sembrat que no sembre.

Pel juny, la pluja és lluny, i si plou, cada gota és com el puny.

Desembre nevat, bon any per al blat.

FOMENT DE LES TIC Activitats i recursos de la unitat 12 Llibremèdia de Matemàtiques 2: - La taula del 7. - Problema (multiplicació). - Raonament. - Els mesos de l’any.

8


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

Diverses pàgines web amplien els continguts de la unitat.

8


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

UNITAT 13: UN PASSEIG EN BICICLETA MATEMÀTIQUES OBJECTIUS • Construir la taula del 8 com a suma de sumands iguals. • Memoritzar i utilitzar la taula del 8. • Realitzar repartiments en parts iguals. • Reconéixer la divisió com un repartiment en parts iguals. • Identificar les línies que divideixen una figura en dues parts iguals (eixos de simetria). • Reconéixer figures simètriques. • Resoldre problemes utilitzant assaig i error.

CONTINGUTS TEMPORALITZATS 1a i 2a setmana de maig. • Construcció i utilització de la taula del 8. • Realització de repartiments en parts iguals i expressió en forma de divisió. • Identificació dels eixos de simetria d’una figura. • Resolució de problemes mitjançant assaig i error. • Presentació clara i ordenada de la taula del 8. • Valoració de la importància de la divisió com a forma de repartiment en parts iguals. • Curiositat per reconéixer simetries en la realitat i en l’art.

8


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

COMPETÈNCIES BÀSIQUES Competències bàsiques Coneixement i interacció amb el món físic Comunicació lingüística Matemàtica

Tractament de la informació i competència digital Cultural i artística

Social i ciutadana Per a aprendre a aprendre Autonomia i iniciativa personal Emocional

Descriptors Conéixer el propi cos i les necessitats per a tindre’n cura. Localitzar informació i inferir-la directament dels textos. Reconéixer i utilitzar les formes geomètriques i les seues propietats en la vida real. Transformar la informació en coneixement. Treballar en harmonia amb els altres companys en manifestacions artístiques. Practicar el diàleg per a resoldre els conflictes. Prendre consciència dels passos necessaris per a aprendre de forma eficaç. Conéixer i gestionar de manera equilibrada les emocions pròpies. Disposar d’habilitats socials.

Acompliments Coneix el seu cos i les simetries que conté. Localitza informació de textos i imatges. Fa ús de les formes geomètriques i de les seues simetries per a conéixer millor elements de la vida quotidiana. Coneix l’operació que ha de realitzar depenent de la situació. Treballa de forma adequada en grups cooperatius. Utilitza el diàleg davant de situacions conflictives. És conscient dels passos òptims per a resoldre un problema. Sap controlar les seues emocions en distintes situacions. Sap comunicar-se amb els altres, expressant els seus sentiments de forma verbal i no verbal.

8


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ • Coneix i utilitza la taula del 8. • Realitza repartiments en parts iguals. • Reconeix la divisió com un repartiment en parts iguals. • Distingeix els eixos de simetria d’una figura. • Identifica figures simètriques. • Resol problemes utilitzant assaig i error. MÍNIMS EXIGIBLES • Coneix i utilitza la taula del 8. • Reconeix la divisió com un repartiment en parts iguals. • Distingeix els eixos de simetria d’una figura. • Identifica figures simètriques. • Resol problemes utilitzant assaig i error.

METODOLOGIA Procés d’ensenyament i aprenentatge: En aquesta unitat es comença amb la construcció de la taula del 8 com a suma de sumands iguals. Després s’introdueix el concepte de divisió, partint dels repartiments en parts iguals. A continuació, s’estudien les figures que són simètriques respecte d’una línia. En la solució de problemes s’utilitza el mètode d’assaig i error per a trobar la solució d’un problema.

8


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

MATERIALS CURRICULARS I ALTRES RECURSOS DIDÀCTICS - Matemàtiques 2. - Guia didàctica de Matemàtiques 2. - Quadern de pràctica Matemàtiques 2. - Tercer trimestre. Unitat 13: fitxes 1 a 5. - Fitxes de reforç de la unitat 13. - Fitxes d’ampliació de la unitat 13. - Recursos per a l’avaluació: fitxa de control de la unitat 13. - Números a la carta. - Material d’aula: centenes, desenes, unitats, àbac, làmines de les taules, monedes. - CD d’activitats i recursos. - Recursos digitals.

PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ - Prova de control corresponent a la unitat.

SISTEMES DE QUALIFICACIÓ - En la prova de control corresponent a la unitat cada activitat es qualificarà segons el criteri del professor en funció de la seua dificultat.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓ - Fitxes de reforç de la unitat. - Quadern de pràctica. Unitat 13.

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - Per a tots els alumnes i les alumnes: o Fitxes de reforç de la unitat. o Fitxes d’ampliació de la unitat.

8


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

PROGRAMES INTERDISCIPLINARIS Projecte lingüístic Santillana Preguntes clau: Com és? Aquesta quinzena es dedica, en el Projecte lingüístic Santillana, a la descripció complexa. Educació en valors Àmbit: Valors socials, cívics i solidaris. Valor: L’ecologia (control del consum). El valor que es pretén fomentar en aquesta quinzena és la consciència de l’escassetat de recursos i la necessitat del control del consum, per a poder contribuir al desenvolupament d’una consciència ecològica.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS -Se suggereixen diverses activitats complementàries: Entregar als alumnes en un full unes quantes figures pintades: triangle, cercle i rectangle. Demanar-los que les retallen i que les dobleguen per a descobrir i marcar els eixos de simetria. Fer al final una posada en comú. Material d’aula. Assenyalar una multiplicació en les làmines de les taules i demanar-los que inventen situacions reals que es puguen resoldre amb aquesta multiplicació. Per exemple: «Hi ha 3 caixes amb 8 pinzells cada una. Quants pinzells hi ha en total?». Fer que diversos alumnes exposen les seues propostes en la pissarra. Entre tots es comentarà si la situació és correcta i diran en veu alta la multiplicació i el seu resultat. Fer grups d’alumnes i entregar a cada grup 24 elements del material (unitats, monedes…). Proposar-los que els repartisquen en parts iguals en 2, 3 i 4 grups. Per a cada repartiment escriuran la divisió i la solució. Fer una posada en comú per a comprovar els repartiments realitzats. -Activitat extraescolar recomanada. L’estudi i la memorització de les taules, l’aplicació en la resolució de problemes, poden veure’s beneficiats si les famílies col·laboren amb els xiquets. La realització de jocs de memòria amb targetes, o d’endevinar el factor que falta (en multiplicacions del tipus 8 x … = 32), són activitats recomanables per a fer a casa.

8


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

FOMENT DE LA LECTURA Fer veure als alumnes que poden llegir els enunciats dels problemes de dues maneres, en veu alta o en silenci.

FOMENT DE LES TIC Activitats i recursos de la unitat 13 Llibremèdia de Matemàtiques 2: - Multiplicacions. - Repartiments i divisió. - Simetria. - Problema (assaig i error).

Diverses pàgines web amplien els continguts de la unitat.

8


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

UNITAT 14: COTXES A CORRE-CUITA MATEMÀTIQUES OBJECTIUS • Construir la taula del 9 com a suma de sumands iguals. • Memoritzar i utilitzar la taula del 9. • Calcular el doble i la meitat d’un número. • Resoldre problemes de dues operacions (suma o resta i multiplicació, utilitzant també doble i meitat). • Llegir i representar, en rellotges analògics i digitals, hores i quart i hores menys quart. • Representar hores a partir d’una hora donada en un rellotge i del temps transcorregut des de llavors. • Interpretar pictogrames i contestar preguntes a partir de la informació obtinguda d’aquests.

CONTINGUTS TEMPORALITZATS 3a i 4a setmana de maig. • Construcció i utilització de la taula del 9. • Càlcul del doble i meitat i aplicació en la resolució de problemes. • Lectura i representació d’hores i quart i hores menys quart. • Interpretació de pictogrames. • Gust per la presentació clara i ordenada dels càlculs. • Interés per calcular el doble i la meitat d’un número. • Curiositat per obtindre informació d’un pictograma.

8


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

COMPETÈNCIES BÀSIQUES Competències bàsiques Coneixement i interacció amb el món físic

Descriptors Conéixer en profunditat l’entorn físic i la seua relació amb les persones.

Participar en situacions de comunicació respectant les normes d’intercanvi. Matemàtica Realitzar mentalment en situacions quotidianes càlculs numèrics bàsics. Tractament de la Obtindre informació per informació i competència distints canals. digital Cultural i artística Descobrir les manifestacions culturals com a expressió de les creences i vivències dels grups humans i els individus. Social i ciutadana Respectar els drets i deures socials. Per a aprendre a Utilitzar distintes aprendre estratègies i ferramentes per a afavorir l’aprenentatge. Autonomia i iniciativa Utilitzar la creativitat i imaginació en els seus personal treballs. Comunicació lingüística

Emocional

Regular les emocions.

Acompliments Coneix la localitat en què es troba el seu centre i les seues característiques més importants. Participa en debats respectant les normes d’intercanvi. Realitza càlculs mentals de forma ràpida i efectiva. Obté informació de diferents fonts. Descobreix les manifestacions culturals que es troben en el seu entorn més pròxim.

Coneix els drets bàsics del consumidor. Utilitza diferents estratègies per a aprendre de forma eficaç. És creatiu en la realització de treballs. Regula la frustració davant el fracàs.

8


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ • Memoritza i aplica la taula del 9. • Calcula el doble i la meitat d’un número. • Resol problemes de dues operacions (suma o resta i multiplicació, utilitzant també doble i meitat). • Llig i representa, en rellotges analògics i digitals, hores i quart i hores menys quart. • Interpreta pictogrames i contesta preguntes a partir de la informació obtinguda d’ells. MÍNIMS EXIGIBLES • Construeix la taula del 9 a partir de sumes de sumands iguals. • Memoritza i aplica la taula del 9. • Resol problemes de multiplicació. • Calcula el doble i la meitat d’un número. • Resol problemes de dues operacions amb doble o meitat. • Llig i representa hores i quart i hores menys quart en rellotges analògics i digitals. • Interpreta pictogrames.

METODOLOGIA Procés d’ensenyament i aprenentatge: En aquesta unitat es comença amb la construcció de la taula del 9 com a suma de sumands iguals i i l’aplicació d’aquesta en situacions reals. Després, es treballa el concepte de doble i meitat i els problemes de dues operacions on s’apliquen ambdós conceptes. Més tard, es lligen i es representen hores i quart i menys quart en rellotges d’agulles i digitals. Finalment, s’interpreten pictogrames per a resoldre problemes.

9


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

MATERIALS CURRICULARS I ALTRES RECURSOS DIDÀCTICS - Matemàtiques 2. - Guia didàctica de Matemàtiques 2. - Quadern de pràctica Matemàtiques 2. - Tercer trimestre. Unitat 14: fitxes 1 a 5. - Fitxes de reforç de la unitat 14. - Fitxes d’ampliació de la unitat 14. - Recursos per a l’avaluació: fitxa de control de la unitat 14. - Números a la carta. - Material d’aula: rellotges, làmines de les taules. - CD d’activitats i recursos. - Recursos digitals.

PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ - Prova de control corresponent a la unitat.

SISTEMES DE QUALIFICACIÓ - En la prova de control corresponent a la unitat cada activitat es qualificarà segons el criteri del professor en funció de la seua dificultat.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓ - Fitxes de reforç de la unitat. - Quadern de pràctica. Unitat 14.

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - Per a tots els alumnes i les alumnes: o Fitxes de reforç de la unitat. o Fitxes d’ampliació de la unitat.

9


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

PROGRAMES INTERDISCIPLINARIS Projecte lingüístic Santillana Preguntes clau: Què opines de…? En la unitat de Matemàtiques, es treballarà l’expressió d’opinions aprofitant les situacions il·lustrades en la unitat i també sempre que els alumnes comenten com creuen que es resol un problema determinat. Educació en valors Àmbit: Les relacions interpersonals. Valor: La pau i l’harmonia. Aquesta quinzena, en el nostre projecte de valors, el valor central és la pau i l’harmonia, la resolució de conflictes mitjançant el diàleg.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS -Se suggereixen diverses activitats complementàries: Utilitzar el generador de taules i el de multiplicacions per a recordar i repassar amb els alumnes. Plantejar activitats en què es treballe doble i meitat i es potencie la competència lingüística dels alumnes. Per exemple: «Calcula el doble del doble de 32» o «Troba la meitat de la meitat de 24». Material d’aula. Amb els rellotges del material de l’aula recordar als alumnes la representació i lectura d’hores en punt i hores i mitja. Mostrar-ne alguns exemples i demanar a algun alumne que isca a representar altres hores que el docent propose. -Activitat extraescolar recomanada: La implicació de les famílies en el procés d’aprenentatge dels alumnes és un extraordinari recurs que sempre cal tindre en compte. Proposar a les famílies que treballen amb els fills la noció de temps: que els facen veure a quina hora ixen de casa, a quina hora arriben, quant ha durat un programa de televisió… La pràctica de les taules, per a aconseguir soltesa amb el seu maneig, és també un contingut propici per al treball en família, mitjançant activitats de tipus lúdic i motivador (jocs de memòria amb targetes de multiplicacions i els seus productes, lluita de taules –dos jugadors dient successivament multiplicacions i productes a veure qui falla primer–, etc.).

9


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

FOMENT DE LA LECTURA Se’ls pot suggerir als alumnes que trien un llibre que els agrade però que siga breu i que el lligen a casa o en l’hora de lectura en el col·legi. Se’ls demanarà que es fixen en l’hora que és en començar la lectura i quan l’acaben es fixaran una altra vegada en el rellotge i apuntaran quant de temps ha passat. Millor que comencen la lectura en una hora en punt perquè siga més fàcil mesurar el temps transcorregut. Si han d’interrompre la lectura algun adult els pot controlar el temps transcorregut descomptant-hi la interrupció.

FOMENT DE LES TIC Activitats i recursos de la unitat 14 Llibremèdia de Matemàtiques 2: - Hores, hores i mitja. - Multiplicacions. - Doble i meitat. - Raonament. - Problema (dues operacions, una de les quals és calcular el doble). - Hores i quart, hores menys quart. - Càlcul de temps.

Diverses pàgines web amplien els continguts de la unitat.

9


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

UNITAT 15: FINAL DE CURS! MATEMÀTIQUES OBJECTIUS • Conéixer la funció d’algunes tecles de la calculadora. • Calcular sumes i restes amb la calculadora. • Utilitzar la calculadora per a comprovar resultats. • Resoldre problemes de dues operacions buscant dades en un pictograma i en un text. • Reconéixer i utilitzar els termes del llenguatge de l’atzar: segur, possible i impossible. • Interpretar una situació i inventar problemes de suma o resta que s’adeqüen a aquesta. CONTINGUTS TEMPORALITZATS 1a i 2a setmana de juny. • Maneig de la calculadora i realització de sumes i restes amb aquesta. • Invenció i resolució de problemes de dues operacions. • Utilització dels termes de l’atzar: segur, possible i impossible. • Invenció de problemes adequats a una situació. • Valoració de la utilitat de la calculadora. • Presentació clara i neta en la resolució de problemes. • Interés per utilitzar adequadament els termes del llenguatge de l’atzar.

9


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competències bàsiques Coneixement i interacció amb el món físic

Comunicació lingüística

Descriptors

Acompliments

Utilitza la calculadora de Utilitzar objectes i aparells, descrivint-ne el forma àgil, descrivint les funcionament i ús. seues tecles bàsiques. Coneix i utilitza elements gramaticals: substantius, verbs, adjectius, pronoms.

Matemàtica

Resoldre eficaçment problemes i expressar els passos seguits de forma correcta. Tractament de la Transformar la informació i competència informació en digital coneixement. Cultural i artística Utilitzar diferents llenguatges artístics en els treballs. Social i ciutadana

Practicar el diàleg per a resoldre els conflictes.

Per a aprendre a aprendre

Desenvolupar el pensament crític.

Autonomia i iniciativa personal

Ser constant en el treball aprenent dels errors.

Emocional

Regular les emocions.

Utilitza vocabulari adequat per a descriure situacions probabilístiques. Resol problemes de forma adequada i deixa clar el procediment seguit. Interioritza la informació transformant-la en coneixement. Quan treballa en grup, utilitza diferents llenguatges per a expressar-se. S’enfronta a situacions conflictives de forma adequada. És crític amb la seua forma d’aprenentatge i la seua dedicació a la matèria. Veu en els propis errors una oportunitat d’aprenentatge. Utilitza el seu coneixement en la matèria per a regular la impulsivitat.

9


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ • Coneix la funció d’algunes tecles de la calculadora. • Calcula sumes i restes amb la calculadora. • Usa la calculadora per a comprovar resultats. • Resol problemes de dues operacions obtenint informació d’un pictograma i un text. • Reconeix i utilitza correctament els termes segur, possible i impossible. • Interpreta una situació i inventa problemes de suma o resta adequats a aquesta. MÍNIMS EXIGIBLES • Utilitza la calculadora per a sumar i restar números. • Resol problemes de dues operacions buscant les dades en un pictograma. • Reconeix i utilitza els termes del llenguatge de l’atzar: segur, possible i impossible. • Inventa un problema d’una operació donada (suma o resta) a partir d’un dibuix.

METODOLOGIA Procés d’ensenyament i aprenentatge: La unitat comença amb la presentació de la calculadora i l’explicació de com usar-la per a trobar sumes i restes i comprovar resultats. A continuació, es treballen els problemes de dues operacions buscant les dades en un pictograma i un text. Finalment, s’introdueixen els termes del llenguatge de l’atzar: segur, possible i impossible, i s’inventen problemes (suma o resta) adequats a una situació donada.

9


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

MATERIALS CURRICULARS I ALTRES RECURSOS DIDÀCTICS - Matemàtiques 2. - Guia didàctica de Matemàtiques 2. - Quadern de pràctica Matemàtiques 2. - Tercer trimestre. Unitat 15: fitxes 1 a 5. - Fitxes de reforç de la unitat 15. - Fitxes d’ampliació de la unitat 15. - Recursos per a l’avaluació: fitxa de control de la unitat 15 i fitxa d’avaluació trimestral i fitxa d’avaluació final. - Números a la carta. - Material d’aula: calculadora. - CD d’activitats i recursos. - Recursos digitals.

PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ - Prova de control corresponent a la unitat. - Prova d’avaluació trimestral. - Prova d’avaluació final.

SISTEMES DE QUALIFICACIÓ - En la prova de control corresponent a la unitat cada activitat es qualificarà segons el criteri del professor en funció de la seua dificultat. - En la prova d’avaluació trimestral cada activitat es qualificarà segons el criteri del professor en funció de la seua dificultat i valorant el treball i l’actitud de l’alumne durant tot el trimestre. - En la prova d’avaluació final cada activitat es qualificarà segons el criteri del professor en funció de la seua dificultat i valorant el treball i l’actitud de l’alumne durant tot el curs.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓ - Fitxes de reforç de la unitat. - Quadern de pràctica. Unitat 15. - Repàs trimestral adjunt a la unitat 15. 9


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - Per a tots els alumnes i les alumnes: o Fitxes de reforç de la unitat. o Fitxes d’ampliació de la unitat.

PROGRAMES INTERDISCIPLINARIS Projecte lingüístic Santillana Preguntes clau: Què faràs? En la unitat de Matemàtiques es pot demanar als alumnes que elaboren històries utilitzant les situacions plantejades en la làmina inicial, en les pàgines dedicades a resoldre problemes i en el programa Millore les meues competències. Educació en valors Àmbit: Les relacions interpersonals. Valor: El respecte personal. El projecte de valors Santillana en aquesta quinzena se centra en el respecte personal. Treballar a classe o en el pati l’acceptació entre companys, així com la convivència harmònica i el respecte mutu. La realització de grups de treball és una pràctica molt positiva per a fomentar aquest valor.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS -Se suggereixen diverses activitats complementàries: Presentar distintes situacions de probabilitat i treballar-les. Després, modificarles i tornar a considerar la probabilitat dels successos. Per exemple, analitzar amb els alumnes la probabilitat de traure cada color en una bossa amb 3 targetes roges, 2 blaves i 1 groga. Després, analitzar la probabilitat de cada color llevant 1 targeta roja o 1 blava o 1 groga. Demanar-los que diguen què caldria fer perquè el fet de traure cada color fora segur, possible o impossible. Material d’aula. Utilitzar la calculadora del material i explicar, amb exemples, el significat de cada tecla. Preguntar-los si creuen que és útil la calculadora i per què. Expressar-los que la calculadora hem d’utilitzar-la de manera adequada, és a dir, és necessari conéixer l’algoritme de les operacions que la calculadora 9


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

ens resol amb rapidesa.

9


CEIP “FRANCESC CARRÒS” Carrer Nou d’Octubre, 31 46717 – LA FONT D’EN CARRÒS Tel. 96 283 36 65 FAX 69 283 31 51 Correu electrònic: 46004024@edu.gva.es

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

-Activitat extraescolar recomanada: La pràctica amb la calculadora pot realitzar-se de manera senzilla en el context familiar. Poden repassar-se totes les operacions donades durant el curs i comprovar-ne els seus resultats amb la calculadora. Els termes del llenguatge de l’atzar també es poden treballar en família, mitjançant l’expressió de frases en situacions usuals. Per exemple: «És diumenge, és impossible que el col·legi estiga obert». De la mateixa manera, la pràctica de la resolució de problemes pot tindre lloc mitjançant la proposició de problemes per escrit o la resolució de situacions reals senzilles.

FOMENT DE LA LECTURA Els alumnes poden llegir per parelles alguna activitat del llibre resolta per ells. Per exemple, les activitats del repàs trimestral. També es pot anar a la biblioteca escolar a per llibres per a llegir en les vacances. FOMENT DE LES TIC Activitats i recursos de la unitat 15 Llibremèdia de Matemàtiques 2: - Ús de la calculadora. - Operacions amb la calculadora. - Probabilitats. - Idea de probabilitat. - Problema (dues operacions).

Diverses pàgines web amplien els continguts de la unitat.

1

MATEMATIQUES  
MATEMATIQUES  

programacions 2PRI

Advertisement