Page 87

Sobre la violència Yolanda La Torre Guevara Traducció al catalá: Olga Prada Soler

Membre didacta de l’Associació de Psicoteràpia Psicoanalítica

“...l’acte creatiu de la formació de símbols avança calladament en la nit gràcies a la seva acció, podem anar-nos a dormir cansats i confosos y despertem vitalitzats i una vegada més sorpresos davant la bellesa del món i la meravella de ser criatures vives que senten y que pensen” Donald Meltzer, L’aprehensió de la bellesa. (Cap. El Problema de la Violència)

RESUMEN

RESUMEN

ABSTRACT

Pensar la violència és imprescindible per complir amb un objectiu essencial de l’ofici de psicoterapeuta, psicoanalista i altres afins que intentin comprendre la ment humana. En aquest breu article pretenc fer una descripció de les idees desenvolupades per pensadors que ens han obert camins per la comprensió d’aquesta difícil realitat de la violència.

Pensar la violencia es imprescindible para cumplir con un objetivo esencial del oficio de psicoterapeuta, psicoanalista y otros afines que intenten comprender la mente humana. En este breve artículo pretendo hacer una descripción de las ideas desarrolladas por pensadores que nos han abierto caminos para la comprensión de esta difícil realidad de la violencia.

Think violence is necessary to meet an essential objective of the office of psychotherapist, psychoanalyst and others who try to understand the human mind. In this brief article I intend to make a description of the ideas developed by thinkers who have opened ways for the understanding of this difficult reality of violence.

Bàsicament, la violència sorgeix de la no integració de l’amor i l’odi, elements constitutius de la ment, Eros i Thanatos, tendències que poden portar a la destrucció de l’altre i a la autodestrucció. A la base del procés d’integració psíquica, els tropismes de Bion ens serveixen d’autèntica guia “…Los tropismos, la tendencia al asesinato y el parasitismo y en frente la creatividad “, com a possibilitat de supervivència del cos i de la ment (W. Bion. Cogitaciones).

Básicamente, la violencia surge de la no integración del amor y odio, elementos constitutivos de la mente, Eros y Thanatos, tendencias que pueden llevar a la destrucción del otro y a la autodestrucción. En la base del proceso de integración psíquica, los tropismos de Bion nos sirven de auténtica guía: *Este trabajo fue leído en una reunión sobre VIOLENCIA,

que

organizo

en

el

Grupo

Psicoanalítico de Barcelona (GPB) teniendo como invitado al Sr. Juan Carrero candidato al premio Nobel de la Paz, esta lectura fue en

Paraules clau: Violència, integració psíquica, Eros, Thanatos, amor, odi.

Basically, violence arises from the non-integration of love and hate, constitutive elements of the mind. Eros and Thanatos, tendencies that can lead to the destruction of the other, and self-destruction. At the base of the process of psychic integration, the tropisms of Bion serve as an authentic guide "... the tropisms, the tendency to murder and parasitism and in front creativity" as a possibility of survival of the body and mind (W. Bion.Cogitaciones).

octubre de 2017 y esta es la primera vez que es

Key Words: Violence, psychic integration, Eros, Thanatos, love, hate.

publicado.

“…Los tropismos, la tendencia al asesinato y el parasitismo y en frente la creatividad “como posibilidad de supervivencia del cuerpo y de la mente (W. Bion. Cogitaciones). Palabras clave: Violencia, integración psíquica, Eros, Thanatos, amor, odio.

ACPP | Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica

87

Profile for Secretaria de l'ACPP

Revista digital ACPP - núm 6 - any 2018  

Revista digital ACPP - núm 6 - any 2018  

Advertisement