Page 65

Identitat i arbitrarietat Julio A. Company Ortega

Traducció al català: Olga Prada Soler

RESUM

RESUMEN

ABSTRACT

La identitat no és quelcom garantit, natural o espontani, sinó que està subjecta a les identificacions que provenen de l’exterior i té com acte indispensable la immersió del subjecte en la cadena de significants de l’Altre. La llei paterna és l’espoleta del subjecte com a ens social i cultural, sense ella quedaríem segrestats a mercè del gaudi il·limitat de l’altre i on la mínima falta faria emergir l’angoixa i agressivitat més primordials. En una cultura on l’imperatiu consumista s’erigeix implacable, alhora que l’autoritat i les barreres de la censura amagreixen, ens veiem exposats de forma irrefrenable a un desig nu, que, en topar amb la seva pròpia naturalesa oscil·lant, ràpidament s’obtura i pereix. Sense modulador, ni peatge al gaudi, resulta una societat immòbil, passiva, amb escàs marge per a la subjectivitat i abocada al narcisisme més primordial. Potser, una forma de radicalització?

La identidad no es algo garantizado, natural o espontáneo, sino que está sujeta a las identificaciones que provienen del exterior y tiene como acto indispensable la inmersión del sujeto en la cadena de significantes del Otro. La ley paterna es la espoleta del sujeto como ente social y cultural, sin ella quedaríamos secuestrados a merced del goce ilimitado del otro y donde la mínima falta haría emerger la angustia y la agresividad más primordiales. En una cultura donde el imperativo consumista se erige implacable, a la vez que la autoridad y las barreras de la censura flaquean, nos vemos expuestos de forma irrefrenable a un deseo desnudo, que, al topar con su propia naturaleza oscilante, rápidamente se obtura y perece. Sin modulador, ni peaje al goce, resulta una sociedad inmóvil, pasiva, con escaso margen para la subjetividad y abocada al narcisismo más primordial. Quizá, ¿una forma de radicalización?

Paraules clau: Identitat, identificacions, cadena de significants de l’Altre, llei paterna, desig, gaudi, narcisisme.

Palabras clave: Identidad, identificaciones, cadena de significantes del Otro, ley paterna, deseo, goce, narcisismo

Identity is not something guaranteed, natural or spontaneous, but is subject to the identifications that come from outside and has as an indispensable act the immersion of the subject in the chain of signifiers of the Other. The paternal law is the epilate of the subject as a social and cultural entity, without it we would be kidnapped at the mercy of the unlimited enjoyment of the other and where the minimum lack would emerge the most primordial anguish and aggression. In a culture where the consumerist imperative becomes implacable, while the authority and the barriers of censorship waver, we are exposed in an irrepressible way to a naked desire, which, upon encountering its own oscillating nature, quickly becomes clogged and perishes. Without modulator, or toll to enjoyment, it is an immobile, passive society, which little room for subjectivity and doomed to the most primordial narcissism. May be a form of radicalization?

ACPP | Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica

Key words: Identity, identifications, the chain of signifiers of the Other, paternal law, desire, enjoyment, narcissism

65

Profile for Secretaria de l'ACPP

Revista digital ACPP - núm 6 - any 2018  

Revista digital ACPP - núm 6 - any 2018  

Advertisement