Page 50

Espai clínic: Treball i emocions en el grup Ana Miniéri Palau. Psicoterapeuta y Psicòloga especialista en Psicologia Clínica. Col. Nº118 en el COPC. Membre participant d’ Espai Clínic.

RESUM

RESUMEN

ABSTRACT

En aquest article es fa una reflexió sobre Espai Clínic, grup de treball constituït per psicoterapeutes amb una llarga experiència laboral a la seu de l’Associació Catalana de Psicoterapeutes Psicoanalítics. Aquesta reflexió es realitza des d’un doble vessant: el de les tasques que es porten a terme en el si del grup, i el vessant de la seva pròpia dinàmica emocional de funcionament, que ha contribuït a mantenir la seva existència des de fa més de vint anys. Espai Clínic és un grup que funciona democràticament i es fonamenta en les actituds de confiança i esperança de poder proporcionar a cada un dels seus membres un aprenentatge a partir de l’experiència. L’organització externa del grup es basa en un enquadrament clarament especificat. Mentre que l’organització interna s’aconsegueix en funció de l’assumpció de rols i possible jerarquia entre ells de forma espontània i canviant.

En este artículo se hace una reflexión sobre Espai Clínic, grupo de trabajo constituido por psicoterapeutas con una larga experiencia laboral en la sede de la Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica. Esta reflexión se realiza desde una doble vertiente: la de las tareas que se llevan a cabo en el seno del grupo, y la vertiente de su propia dinámica emocional de funcionamiento, que ha contribuido a mantener su existencia desde hace más de veinte años. Espai Clínic es un grupo que funciona democráticamente y se fundamenta en las actitudes de confianza y esperanza de poder proporcionar a cada uno de sus miembros un aprendizaje a partir de la experiencia. La organización externa del grupo se basa en un encuadre claramente especificado. Mientras que la organización interna se consigue en función de la asunción de roles y posible jerarquía entre ellos de forma espontánea y cambiante.

In this article a reflection is made on Espai Clinic as a working group from its double aspect: that of tasks that are carried out within the group, and the aspect of its own dynamics emotional of functioning, which has managed to maintain its existence since more than twenty years ago. Espai Clinic is a democratic group based on the attitudes of trust and hope of being able to provide one of its members with an apprenticeship based on experience. The external organization of the group is based on a clearly specified framing. While the internal organization is achieved in function of the assumption of roles and possible hierarchy among them in a spontaneous and changing.

Paraules clau: Grup de treball, grup de supòsit bàsic, grup democràtic, organització externa, organització interna, confiança i esperança

50

Key words: Work group, Basic Supposition group, democratic group, external organization, internal organization, hope and trust

Palabras clave: Grupo de trabajo, grupo de supuesto básico, grupo democrático, organización externa, organización interna, confianza y esperanza.

Revista Digital de Psicoteràpia Psicoanalítica de l'ACPP | Núm 6 2018

Profile for Secretaria de l'ACPP

Revista digital ACPP - núm 6 - any 2018  

Revista digital ACPP - núm 6 - any 2018  

Advertisement