Page 1

นิตยสาร จาก SECO #1.2012

การแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น ในตลาดพลังงานทั่วโลก ทําใหความสามารถใน การผลิตชิ้นสวนกลาย เปนเรื่องสําคัญ

ห มุ น

นักศึกษา ลงสนาม สูเสนชัย จีนตัดเฉือน ใบพัดเร็วขึ้น ไดอยางไร

สุดเเรง ธุรกิจพลังงานเริ่มเดินเครื่อง

“เราลงทุนใน

สิ่งที่ใหมที่สุด และดีที่สุด”


T HRE A DM A S T ER™

ทํางานอยางไร ขั้นตอนการทํางาน ขั้นตอนที่ 1: ปลายของ DTM สําหรับเจาะรู ไม ตองเผื่อความลึกสําหรับ การกลึงเกลียว

กัดเกลียวใหสวย เปนมากกวา ดอกกัดเกลียวโซลิด โดยเปนดอกกัดอเนกประสงคที่ สามารถเจาะ ลบมุม และกัดรูเกลียวไดในการทํางาน เพียงครั้งเดียว เปนเครื่องมือหนึ่งเดียวที่สามารถทํางาน ไดทั้งสามขั้นตอน การกัดเกลียวจะทําใหไดเกลียวที่มี คุณภาพดีกวาและผิวสําเร็จที่เนียนเรียบกวาเกลียวที่ทํา ดวยการตาป และไมเกิดเสี้ยนอีกดวย DTM สามารถใชได กับเหล็กหลอและอะลูมิเนียม ใหเศษตัดจากวัสดุทั้งสอง มีขนาดเล็ก DRILLING THREADMASTER (DTM)

ขั้นตอนที่ 3: เกลียวจะ ถูกกัดดวยการเคลื่อนที่ แบบเฮลิคอล ขั้นตอนที่ 4: DTM จะ หดกลับเมื่อเจาะรู จนสุดความลึกแลว

ก ดว ารจับ ยต ยึด ัวจ ที่ด ับย ีที่ส ึด S ุ ด hri nk fit

รอ

โป

จ รไฟ ทํา งคา เพื่อ ะชดเ ลปร ให ย เ ศ ให ชยก ั บ แ ก กา ษ ได าร  รก แ บ บ รูป เค ัดง เ ฮ ทร ลื่อ า น ลิ ค งเก นท มีค อล ลีย ี่ขอ วา วท งเค มส ี่ถูก รื่อ มํ่า ตอ งม เสม ง ือ อ

เรื่อง: Åke R Malm ภาพ: Seco

ขั้นตอนที่ 2: เมื่อ DTM ไป ถึงกนรู ปากรูจะถูกลบมุม โดยอัตโนมัติ

EDGE เปนนิตยสารสําหรับลูกคาจาก Seco Tools ซึ่งตีพิมพใน 25 ภาษา

ทั่วโลก

ผูชนะรางวัลดานการออกแบบ ของสวีเดน Svenska Designpriset 2011

Seco Tools AB Marketing Department, 737 82 Fagersta, Sweden. โทรศัพท +46 223-400 00 โทรสาร +46 223-718 60 อินเทอรเน็ต www.secotools.com ผูจัดพิมพ Paul Löfgren อีเมล paul.lofgren@secotools.com

ดวยการสนับสนุนขอมูล CNC ที่ใชงาน งาย จาก Threading Wizard ใน

Seco Application Suite (www.secotools.com/customerzone) ทําใหไดรูปทรงที่สมบูรณแบบตั้งแต เกลียวแรก ชวยลดตนทุนของชิ้นงาน ที่ถูกตีกลับและเพิ่มผลผลิต

WWW.SECOTOOLS.COM/DTM

ผลิตภัณฑสําหรับการวางจําหนาย: ขณะนี้ ขอมูลสําหรับการสั่งซื้อและการใชงาน: MN Update 2012

บรรณาธิการบริหาร Jennifer Hilliard อีเมล jennifer.hilliard@secotools.com บรรณาธิการฝายผลิตและออกแบบ Appelberg Publishing Group ผูจัดการโครงการ Per-Ola Knutas ผูอํานวยการฝายศิลป Cecilia Farkas, Johan Nohr โรงพิมพ Elanders ภาพปก Istockphoto, Jørgen Jacobsen

เนือ้ หาบทบรรณาธิการในสิง่ ตีพมิ พนเี้ ปนลิขสิทธิข์ อง Seco Tools AB ซึง่ เปนผูพ มิ พเผยแพร บทความตางๆ สามารถนําไปพิมพซาํ้ ไดโดยไมเสียคาใชจา ยหากมีการอางอิงถึง Edge และแจงใหบรรณาธิการบริหารรับทราบ เครือ่ งหมายการคาและชือ่ ตราสินคาทีใ่ ชในสิง่ ตีพมิ พนไี้ ดรบั การคุม ครองตามกฎหมาย


เนื้อหา บทบรรณาธิการ #1.2012

12

Fabio Scolari, CEO ของ Scolari S.p.A.

การสนั บ สนุ น อยางเต็มที่

ในอิตาลีลงทุนกับเครื่องมือความแมนยํา สูงที่ดีที่สุดเพื่อความไดเปรียบเหนือคูแขง

04 10 12 18 20 23 24

อุตสาหกรรม: พลังงานลม

ผูนําเทคโนโลยีพลังงานลม AH Industries ใชเครื่องมือทันสมัยเพื่อลด แรงสั่นสะเทือนจากการกัด

เรงสปดการเรียนรู

นักศึกษาวิศวกรรมรถแขงใน UK ไดโอกาสทดสอบความสามารถ

การใชงาน: การกัดฮ็อบ

ผูผลิตเกียรและกระปุกเกียรจากอิตาลีใชเครื่องมือความแมนยําสูงเพื่อ คงความไดเปรียบเหนือคูแขง

อุตสาหกรรมพลังงาน เปน การแขงขันในเรื่องประสิทธิภาพ อยางแทจริง ยิ่งสามารถดึงพลังงานสุทธิจากทรัพยากรที่มีอยู ไดมากเทาใด ไมวาจะเปนนํ้ามัน ลม หรือแสงอาทิตย แหลง พลังงานนั้นก็ยิ่งมีความสามารถในการแขงขันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กระบวนการผลิตทั้งระบบจะตองไมสิ้นเปลืองและทํางานไดเต็ม ประสิทธิภาพ จึงจะยืนอยูในตลาดได อุตสาหกรรมการตัดเฉือนก็มีสวนในความพยายามครั้งนี้อยู ไมนอย ยกตัวอยาง ทุงกังหันลม ซึ่งจะตองแขงกับแหลงพลังงาน อื่นๆ ไมวาจะเปนใบพัดกังหัน กระปุกเกียร ตัวครอบตลับลูกปน ชิ้นสวนทั้งหมดนี้จะตองผานการตัดเฉือนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อไมใหตนทุนการทํางานสูงเกินไป และผลิตภัณฑของเราก็สามารถชวยในเรื่องนี้ได ในฉบับนี้ คุณจะไดพบกับตัวอยางมากมายที่แสดงใหเห็นวา เครื่องมือ ของ Seco มีสวนชวยสนับสนุนใหอุตสาหกรรมพลังงานมี ประสิทธิภาพสูงขึ้น ไมวาจะเปนการลดแรงสั่นสะเทือนในการกัด หรือลดเวลาในการกัดหยาบใบพัด ทายที่สุดนี้ เราหวังวาไอเดียดีๆ ของเราจะมีสวนชวยสราง อนาคตที่สดใสกวาเดิม และเราหวังเชนนั้นจริงๆ PAUL LÖFGREN

รองประธานอาวุโส กลุมการตลาด

edge@secotools.com

การพัฒนาอยางยัง่ ยืน: ขับเคลือ่ นดวยแสงอาทิตย

โรงงานผลิตของ Seco ในยานชนบทของ Tennessee แสดงใหเห็นเปน ตัวอยางดวยแผงโซลารเซลล

ประวติ ั บคุ คล: PARAMESH NAVALGUND ผูจัดการ Seco ในอินเดียที่สนุกกับการแกปญหา

มองภาพรวม

Deyang Yuxin ซัพพลายเออรใบกัดหยาบจากจีน เพิ่มกําลังการผลิต ไดถึงสองเทาเมื่อลงทุนกับเครื่องมือที่ทนกวาเดิม

คุยเรือ่ งงาน: PIA SJÖBLOM

ผูควบคุมเครื่อง CNC ประจําโรงงานในเมือง Surahammar สวีเดน ไมเคยหยุดพัฒนาฝมือ หากคุณมีขอเสนอแนะ หรือมีเรื่องราวดีๆ ที่ตองการแนะนํา Edge สงมาที่ edge@secotools.com edge [1 ·2012]

3


อุตสาหกรรม พลังงานลม

Steadyline™ ลดการสัน่ สะเทือนแบบ ไดนามิก พรอมสําหรับใชงาน ความแข็งแกรงแบบไดนามิก มากกวาสามเทา จึงสามารถ ตัดเฉือนชิน้ งานทีม่ กี ารจับ ยาวมากกวา 5xD ได ผลิตจากเหล็กกลาแรงดึงสูง พรอมการเคลือบผิวปองกัน มีชอ งจายนํา้ หลอเย็น ภายในแกนตอ WWW.SECOTOOLS.COM/STEADYLINE

ผลิตภัณฑสําหรับการวางจําหนาย: ขณะนี้ ขอมูลสําหรับการสั่งซื้อและการใชงาน: แคตตาล็อก ระบบเครื่องมือ 2012

ม ล ย สแหงา

ย ่ ี ล ป เ ร า ก


เมือ่ อุตสาหกรรมพลังงานลมแถวหนา ของโลกอยางประเทศเดนมารก เริม่ เผชิญกับการแขงขันอันดุเดือด ในระดับนานาชาติทเี่ พิม่ ขึน้ เรื่อยๆ ผูผ ลิตชิน้ สวนชัน้ นําสัญชาติเดนมารก จึงตองเพิม่ ความสามารถใน การผลิตดวยนวัตกรรมเทคโนโลยี เรื่อง: David Wiles ภาพ: Betsie Van der Meer/Getty Images, Jørgen Jacobsen/Istockphoto และ Svante Örnberg

ม ลง ป แ ยน

ดนมารกไมไดเปนยักษ ใหญในดานอุตสาหกรรม และไมไดมี ลมแรงเปนพิเศษดวยซํ้า แตที่นี่กลับเปนชาติผูนําดานพลังงาน ลมของโลก เดนมารกเปนประเทศผูบุกเบิกดานการพัฒนา พลังงานลมสําหรับใชในการพาณิชยในทศวรรษ 1970 เปนที่ตั้ง ของผูผลิตกังหันลมที่ใหญที่สุดในโลกสองราย นั่นคือ Vestas และ Siemens Wind นอกจากนี้เดนมารกยังผลิตไฟฟาจากลม ไดมากกวาประเทศอื่นๆ ถึง 20 เปอรเซ็นตอีกดวย กลุมธุรกิจพลังงานลมกําลังเติบโตขึ้นทั่วโลกอยางที่ไมเคย เปนมากอน ดูไดจากรายงานการผลิต 39.4 กิกะวัตต ที่มีการ ติดตั้งเมื่อปที่แลว เทคโนโลยีที่เกี่ยวของในการผลิตพลังงานนี้ สวนมากไดรับการพัฒนาครั้งแรกในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งมีประชากรเพียง 5.5 ลานคนแหงนี้ ประเทศจีนซึ่งกําลังเรง พัฒนาตามมาติดๆ กลุมธุรกิจพลังงานลมของเดนมารกจึงยังคง ขยายตัวอยางตอเนื่องดวยอัตรา 16 เปอรเซ็นตตอปโดยเฉลี่ยมา ตั้งแตป 2000 อยางไรก็ตาม การแขงขันระดับนานาชาติกําลัง บังคับใหเดนมารกตองลดตนทุนและเพิ่มความสามารถในการ ผลิตเพื่อใหยังคงสามารถรักษาตําแหนงผูนําไวได AH Industries มีความสําคัญตออุตสาหกรรมกังหันลมมา ตั้งแตกลางทศวรรษ 1980 และในทุกวันนี้ เราจะพบชิ้นสวนของ บริษัทนี้ไดในประมาณ 10 เปอรเซ็นตของกังหันลมที่ทํางานอยู ทั่วโลก โรงงานผลิตของ AH Industries ตั้งอยูในยานชานเมือง Kolding ในเดนมารก และทําการเจาะและกัดชิ้นสวนใหกับ ผูผลิตกังหันลมเกือบทุกราย บริษัทเห็นวาขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการผลิตกังหันใน Kolding เปนปญหากับการผลิต ขั้นตอนดังกลาวคือการกัดผิว ตัวยึดตลับลูกปนหลักที่ติดอยูกับกรอบหลักของกังหัน Klaus Døssing ชางเทคนิคดานการผลิตของ AH Industries กลาว วา "เราไมมีปญหาใดเปนพิเศษ แตขั้นตอนนี้ใชเวลานานตอการ ผลิตหนึ่งชิ้น และเกิดเสียงดัง ถาเราพยายามทํางานใหเร็วขึ้น เครื่องมือก็จะหักเนื่องจากการสั่นสะเทือน" ดวยเล็งเห็นผลประโยชนที่ AH Industries จะไดรับหาก สามารถกําจัดการสั่นสะเทือนเหลานี้ได Tom Jakobsen ซึ่ง edge [1 ·2012]

5


อุตสาหกรรม พลังงานลม

แตในตอนนี้ เราสามารถยืดอายุเม็ดมีด ไดมากกวาสองเทา” Klaus Døssing ชางเทคนิคดานการผลิตของ AH Industries

เปน International Windpower Application Expert ของ Seco จึงแนะนําวิธีการแกปญหาโดยนําเสนอตัวจับยึดหัวกัดแบบ ลดแรงสั่นสะเทือน Steadyline Jakobsen อธิบายวาระบบลด การสั่นสะเทือนแบบไดนามิก มีตัวดูดซับแรงสั่นสะเทือนซึ่งอยู ณ จุดที่มีการเบี่ยงเบนสูงที่สุด นั่นคือที่สวนหนาของดามนั่นเอง ซึ่งตัวลดการสั่นสะเทือนนี้จะทํางานทันทีที่แรงสั่นสะเทือนถูก สงตอโดยเครื่องมือตัด "เครื่องมือนี้สามารถลดการสั่นสะเทือน ไดอยางมีประสิทธิภาพ" Jakobsen กลาว "นั่นหมายความวา คุณสามารถเพิ่มความแข็งแรงของเครื่องมือและทํางานไดเร็วขึ้น สามเทา" การใชเครื่องมือ STEADYLINE ทําให AH Industries สามารถ เพิ่มความเร็วในการกัดแทนเหลานี้ไดถึง 269 เปอรเซ็นตอยาง ไมนาเชื่อ แตเดิมนั้น การกัดหนึ่งชิ้นใชเวลาประมาณ 30 นาที แตตอนนี้ลดลงเหลือเพียง 10 นาทีเทานั้น ยิ่งไปกวานั้น อายุการ ใชงานของหัวกัดยังเพิ่มขึ้นอยางมากอีกดวย Døssing กลาววา "การสัน่ สะเทือนทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ กอนนัน้ ทําใหเม็ดมีดสึกหรอมากขึน้ ซึ่งหมายความวาเราตองเปลี่ยนเม็ดมีดบอยขึ้นดวย แตในตอนนี้ เราสามารถยืดอายุเม็ดมีดไดมากกวาสองเทา" เวลาที่ลดลงจากการตัดเฉือนที่เร็วขึ้น รวมถึงการสึกหรอที่ นอยลง ชวยประหยัดตนทุนใหกับ AH Industries ไดเปนอยาง มาก การลงทุนครั้งนี้เห็นผลภายในไมถึงสามเดือน "ผมไมคอย แนใจในตอนแรก แตตอนนี้ก็ไดพิสูจนแลววานี่เปนเครื่องมือที่ ดีจริง ๆ" Døssing กลาว "เราใช Steadyline มาเกือบสองปแลว และเครื่องมือนี้คุมคามากกวาราคาหลายเทานัก" Jakobsen บอกวา สิ่งที่ AH Industries ซื้อมานั้น ไมใชเพียง แคเครื่องมือ แตยังรวมถึงการชวยเหลือและความรูอีกดวย "ประสิทธิภาพของเครื่องมือเปนสิ่งสําคัญมาก แตทุกวันนี้ เรา มองในแงของวิธีการแกปญหา" การเพิ่มขึ้นของบริษัทพลังงานลมสัญชาติจีน (ปจจุบันมี ผูผลิต 4 รายที่อยูใน 10 อันดับแรกของโลก) ไมไดแสดงถึง สัญญาณของการชะลอตัว แตความตองการพลังงานลมที่ไมมี วันหมดซึ่งเพิ่มขึ้นทั่วโลก หมายความวายังมีที่วางสําหรับความ เชี่ยวชาญของเดนมารก ตราบใดที่สามารถแขงขันในดานราคา ได "ยิ่งผูผลิตเดนมารกมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทาใด พวกเขาก็ สามารถเสนอราคาตอลูกคาไดตํ่าลงเทานั้น" Jakobsen กลาว "Steadyline สามารถชวยใหพวกเขาไปถึงจุดนั้นได" 6 edge [1 ·2012]

ตัวยึดตลับลูกปืนหลัก ชิ้นส่วน: วัสดุ: วัตถุประสงคการตัดเฉือน: เครื่องจักร: การจับยึดเครื่องมือ: ตัวจับยึด: หัวกัด: เม็ดมีด: ขอมูลการตัดเฉือน:

การหลอเย็น: ผลลัพธ:

ตัวครอบตลับลูกปืนหลัก GGG40 / EN-GJS-400

ผลผลิต Machining Centre ISO50 DIN69871 E3471 5555 27260 (Steadyline) R220.69-0063-18-6AN

เสนผาศูนยกลางของเครือ่ งมือ: จํานวนฟน:

Ø63 6 XOMX180616TR-M14 MP3000 (Power Turbo) vc: 297 fz: 0,33 vf: 3000 ap: 7,5 ae: 5-10

แบบแหง ผลผลิตเพิ่มขึ้น 169% อายุการใชงานยาวนานขึ้น 140% คืนทุนภายใน 3 เดือน เสียงเบาลงมาก


มู ล ค า ของลม มูลคาตลาดรวม ทั่วโลกสําหรับ พลังงานลม ป 2011:

มูลคาตลาดที่ คาดการณ ป 2015:

€66.8 €111.7 พันลาน พันลาน การกัดผิวตัวยึดตลับลูกปนหลักถือเปนความทาทาย ของ AH Industries Tom Jakobsen ซึง่ เปน International Windpower Application Expert ของ Seco ไดแนะนํา วิธีการแกปญหาโดยนําเสนอตัวจับยึดหัวกัดที่ดูดซับ แรงสั่นสะเทือน Steadyline

เปอรเซ็นต การผลิตไฟฟา ป 2011:

1.92%

เปอรเซ็นต การผลิตไฟฟา ที่คาดการณ ป 2020:

9.1% edge [1 ·2012]

7


ผลิตภัณฑ DOUBLE OCTOMILL™ Double Octomill 05 รุนใหม ไดรับ การออกแบบมาสําหรับเครื่องจักรขนาด เล็กมากกวาที่จะใชกับเครื่องจักรที่เหมาะ สําหรับ Double Octomill 09 (ขวา)

WWW.SECOTOOLS.COM/DOUBLEOCTO

ผลิตภัณฑสําหรับการวางจําหนาย: ขณะนี้ ขอมูลสําหรับการสั่งซื้อและการใชงาน: MN Update 2012

ลดตนทุน เครื่องมือกัดปาดผิวที่มาพรอมเม็ดมีดสิบหกมุม ในเวลานี้ Double Octomill มีในขนาดกะทัดรัดใหม สําหรับเครื่องจักรขนาดเล็กแลว เรื่อง: Åke R. Malm

รางจากความสําเร็จ ของหัวกัดปาดผิว Double Octomill 09 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพการทํางานสูง Seco ไดพฒ ั นาเครือ่ งมือนีใ้ นรุน ทีเ่ ล็กลง: Double Octomill 05 มีขนาดเสนผาศูนยกลางตัง้ แต 25 ถึง 125 มิลลิเมตร ในรุน 05 มีเม็ดมีดขนาดเล็ก กวารุน 09 และมีความลึกในการกัดเพียงครึง่ เดียว ซึง่ ทําให Double Octomill 05 เปนเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสําหรับการใช งานในเครือ่ งจักรขนาดเล็ก ทีม่ คี วามลึกในการกัดเพียงสาม มิลลิเมตรก็เพียงพอแลว

8 edge [1 ·2012]

"นีค่ อื ความคุม คา" Michael Karlkvist ผูจ ดั การผลิตภัณฑ กลาว "ในการใชงานหลายๆ ประเภท คุณตองการความลึกใน การกัดเพียงแคสองถึงสามมิลลิเมตร ดวยหัวกัดและเม็ดมีด ทีเ่ ล็กลง ราคาของเครือ่ งมือจะตํา่ ลงโดยไมตอ งแลกกับความ สามารถในการผลิต" เม็ดมีดสําหรับ Octomill 05 มีสรี่ ปู ทรงสําหรับใชงานกับ กลุม วัสดุทหี่ ลากหลาย ตัง้ แตเหล็กหลอไปจนถึงวัสดุพเิ ศษ ตาง ๆ คุณสามารถใสเม็ดมีดไวเปอรในหัวกัดสําหรับงาน กัดหยาบและงานผิวสําเร็จไดในคราวเดียว ซึง่ ชวยลดสต็อก เครือ่ งมือและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านสําหรับการทํางานบาง อยาง ทําใหตน ทุนตํา่ ลงและเพิม่ ผลผลิต นอกจากนี้ การที่ แตละเม็ดมีดมีสบิ หกคมตัด ทําใหตน ทุนตอคมตัดตํา่ ลง ชองใสเม็ดมีดของ Double Octomill 05 มีขอ ดีคอื สกรูลอ็ ค ตรงกลางทีแ่ ข็งแรง รวมทัง้ หมุดทีอ่ ยูใ นแนวแกนและแนว รัศมีทาํ จากเหล็กกลาความเร็วสูง การยึดเม็ดมีดใหถกู ตอง สามารถทําไดงา ยดาย และเม็ดมีดจะยึดอยูก บั ทีร่ ะหวางการ ทํางาน ซึง่ เปนสิง่ สําคัญสําหรับอายุการใชงานและผิวสําเร็จ ทีด่ ที สี่ ดุ "ความสะดวกในการใชงานเปนสิง่ สําคัญ" Karlkvist กลาว "เมือ่ เม็ดมีดอยูใ นตําแหนงทีถ่ กู ตอง คุณจะไดยนิ เสียงคลิกที่ ไมเหมือนใคร ซึง่ ทําใหเกือบจะเปนไปไมไดทจี่ ะฟงผิด" ชองใสเม็ดมีดมีมมุ ลบแปดองศาสําหรับเม็ดมีดสองดาน เพือ่ การทํางานทีม่ นั่ คง อยางไรก็ตาม รูปทรงของเม็ดมีดทําให เกิดมุมคายบวกซึง่ ทําใหเครือ่ งไมตอ งใชกาํ ลังมาก นีเ่ ปน เหตุผลที่ Double Octomill 05 เหมาะสมกับเครือ่ งกัดขนาด เล็กเปนพิเศษ


แนวโนม ในการตั ด เฉื อ น

ทุกคนตองการ ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและการใช พลังงานที่ลดลงสําหรับการสรางผลิตภัณฑ และ ความตองการเหลานั้นถือเปนความทาทายสําหรับ อุตสาหกรรมการตัดเฉือน Edge ขอให Dirk Biermann ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีการตัดเฉือน (ISF) ใน ดอรทมุนด ประเทศเยอรมัน ชวยระบุถึงการพัฒนาหลัก หาประการในอนาคตของอุตสาหกรรมการตัดเฉือน เรื่อง: Michael Lawton ภาพ: Johan Nohr & Istockphoto

2

มุมมอง แนวโนมเศรษฐกิจทั่วโลก

1

เหล็กกลาที่แข็งแกรงขึ้น

"มีการใชเหล็กกลาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในรถยนตและรถบรรทุก ปจจุบันเหล็กกลา สําหรับอุตสาหกรรมยานยนตมักตองการความแข็งแกรง มากขึ้น ตัวอยางเชน เพื่อใหเครื่องยนตดีเซลสามารถ รับแรงดันการฉีดที่สูงขึ้นไดเปนตน เครื่องยนตกําลังถูก ลดขนาดลง โดยเครื่องยนตขนาดเล็กสามารถผลิตกําลัง ไดมากขึ้นผานทางเทอรโบชารจ ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตอง ใชเหล็กกลาที่มีความแข็งแกรงสูงและมีคุณสมบัติความ ลาที่ดีมาก เหล็กกลาชนิดใหมดังกลาวจําเปนตองใช เครื่องมือใหมและทักษะใหมๆ"

กระปุกเกียรที่ดีขึ้น

"ในขณะทีจ่ าํ นวนกระบอกสูบลดลง จํานวนเกียร ก็เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกระปุกเกียร อัตโนมัติ ยิง่ มีเกียรมาก การสงกําลังก็ยงิ่ แมนยํามากขึน้ และความซับซอนใน การตัดเฉือนก็จะยิง่ มากขึน้ "

3 45

นํ้าหนักเบาลง

"พลาสติกเสริมแรงคารบอนไฟเบอรกําลัง กลายเปนสิ่งที่พบเห็นไดมากในอุตสาหกรรม อากาศยาน ซึ่งนั่นหมายความวา ชิ้นสวน ที่เปนโครงสรางไมสามารถสรางจาก อะลูมิเนียมไดอีกตอไป เนื่องจากขอตอ ระหวางพลาสติกเสริมแรงคารบอน ไฟเบอรกับอะลูมิเนียมอาจเกิดการ กัดกรอนได จึงมีการนําไทเทเนียม มาใชแทนอะลูมเิ นียม และนัน่ จึง นํามาซึง่ ความทาทายใหมสาํ หรับ อุตสาหกรรมการตัดเฉือน"

คุณภาพทีส่ งู ขึน้

"ในการลดแรงเสียดทานและการสูญเสียอืน่ ๆ เรา จําเปนตองลดระดับความคลาดเคลือ่ นในการตัดเฉือน ตัวอยางเชน ลูกสูบกับกระบอกสูบทีเ่ ขาคูก นั อยาง เที่ยงตรงมากขึ้นจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและลด การปลอยของเสีย ตลับลูกปนทีอ่ อกแบบมาอยาง แมนยํามากขึน้ จะชวยลดแรงเสียดทานใหตาํ่ ลง และทําใหสามารถลดขนาดและนํา้ หนักได"

การผลิตทีม่ ี ประสิทธิภาพมากขึน้

"ประสิทธิภาพดานพลังงานของ กระบวนการตัดเฉือนเองก็เปนสิง่ สําคัญดวยเชนกัน เราสามารถลด พลังงานของปม และระบบทําความ สะอาดโดยการใชปริมาณนํา้ มันตํา่ สุดเพือ่ การหลอเย็น (MQL) และใช เครือ่ งจักรอยางมีประสิทธิภาพมาก ขึน้ โดยการปรับแตงใหตรงกับขอ กําหนดอยางใกลเคียงมากยิง่ ขึน้ " edge [1 ·2012]

9


ความชื่นชอบ

เครื่องยนต V-twin ที่ออกแบบขึ้นเปน พิเศษคือหัวใจของ รถแขง OBR

เมื่อนักศึกษา

ลงสนามเเข ง

ณ มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในอังกฤษ กลุมนักศึกษาที่มีใจรักดานความเร็ว ไดเตรียมตัวสําหรับชีวิตการทํางานจริงในโลกของรถแขงระดับสุดยอด โดยออกแบบ สราง และลงแขงดวยรถของตัวเอง เรื่อง: Eddie de Oliveira ภาพ: Ed Miles 10 edge [1 ·2012]


วลาที่เหลือจากการฟงบรรยาย ทํารายงาน และ สัมมนาของนักศึกษากลุมหนึ่งจาก Oxford Brookes University ในอังกฤษหมดไปกับการ ทํางานหนักจนดึก "ผมไมไดไปเที่ยวผับและสนุกกับเพื่อนหรอกครับ" Luke Evans หนุมนักศึกษาวัย 24 ปจาก Bingley ตอนเหนือของ อังกฤษ บอกกับเรา "ผมอยูทํางานจนดึก แตก็สนุกไมแพกัน" Evans เปนนักศึกษาดานวิศวกรรมรถแขง และเคยเปน หัวหนาทีม Oxford Brookes Racing (OBR) ใน Formula Student (FS) ซึ่งเปนการแขงขันรถสําหรับนักเรียนนักศึกษา นานาชาติ FS เปดโอกาสใหนักศึกษาไดออกแบบ ผลิต และ พัฒนารถแขงของตัวเอง โดยเริ่มจากศูนย นักศึกษาที่จบ ดานวิศวกรรมยานยนตจาก Oxford Brookes ประมาณ 40 เปอรเซ็นตไดเขารวมเปนทีมงานระดับสุดยอดของ Formula 1, Le Mans และ GP2 และหลายคนก็ไดเรียนรูวิชากับทีม Oxford Brookes FS ซึ่งมี Seco เปนผูสนับสนุน ทีมนี้ไดเขารวมการแขงขันในสหรัฐอเมริกา สหราช อาณาจักร และเยอรมนีเปนประจําทุกป และนักศึกษา วิศวกรรมทุกคนตางก็ตองทํางานหนัก โดยไมมีคาตอบแทน ตลอดชวงเปดภาคเรียนและวันหยุด โดยมีรางวัลเพียงอยาง เดียวคือ การไดเห็นรถแขงของตนวิ่งผานธงตราหมากรุก เปนคันแรก โครงการนี้ไดเขาสูปที่สิบสองแลว และทีมปจจุบัน ประกอบดวยนักศึกษาจาก 11 ประเทศ นําโดย Giuseppe Naselli หนุมวัย 31 ปชาวซิชิลี ซึ่งออกจากงานในอิตาลี เพื่อเขาสูวงการรถแขงเต็มตัว Naselli ยืนยันวาอังกฤษคือ ประเทศที่เหมาะกับการฝกทักษะในดานนี้มากที่สุด "ที่นี่คือ จุดกําเนิดและเปนบานของรถแขง" ทั้ง Naselli และ Evans ตางมีความฝนในวัยเด็กเหมือน กัน คือการไดทํางานใน Formula 1 แตไมนานทั้งคูก็รูวา วงการวิศวกรรมรถแขงนั้นไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบอยาง ที่คิด "งานนี้เปนงานที่หนักมาก" Naselli บอก "เปนงานที่ ยากที่สุดเทาที่ผมเคยทํามา แตก็ใหอะไรกลับมามากที่สุด เหมือนกัน ถึงแมคุณจะออกแบบเพียงแคตัวยึดชิ้นเล็กๆ แต เวลาเห็นรถวิ่งแลว...เปนความรูสึกที่สุดยอดมาก" Justin Kite ซึ่งเปนผูจัดการฝายบริการดานการตลาดของ Seco ใน UK อธิบายวา บริษัทตัดสินใจเขารวม "หลังจากที่ ไดพูดคุยกับทีมงานจาก OBR และไดเห็นวาเด็กกลุมนี้มีใจ รักและมุงมั่นมากแคไหน" ทางทีมงานกําลังออกแบบและสรางเครื่องยนตแบบ V-twin โดยตั้งเปาวาจะตองเปนเครื่องยนตที่ทันสมัยที่สุด ในการแขงขันป 2012 เครื่องมือที่ Seco มีใหนั้นชวยใหเรา พัฒนาและสรางรถแขงไดงายขึ้น

“ถึงแมคณ ุ จะ ออกแบบเพียง แคตวั ยึดชิน้ เล็กๆ แตเวลาเห็นรถ วิง่ แลว...เปน ความรูส กึ ที่ สุดยอดมาก”

"Seco มีอุปกรณที่ชวยใหเราสรางสิ่งที่เราตองการดวยวิธี ที่ดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได" Evan กลาว "เครื่องมือสวนใหญ ใชในงานกัดดวยเครื่อง CNC แตพวกเขาก็ยังชวยในเรื่อง เครื่องกลึงแบบควบคุมดวยมืออีกดวย และอีกสิ่งหนึ่งที่มีคา มากก็คือ คําแนะนํา" Naselli เห็นดวยวาคําแนะนําของ Seco มีความสําคัญ ไมแพเครื่องมือที่มีให "Seco เปนผูใหคําแนะนําและ คําปรึกษา พวกเขาไมไดบอกวิธีแกปญหาทุกครั้ง แตให แนวทางที่สามารถนําไปคิดวิธีแกปญหาตอได และที่ขาด ไมไดก็คือเครื่องมือ... ผมคิดวาคงไมมีทีมไหนมีเครื่องมือ คารไบดเหมือนกับที่ Seco มีใหเรา คุณภาพยอดเยี่ยมและ ดีที่สุดแลว"

– Giuseppe Naselli, ทีม Oxford Brookes Racing

ทีม OBR ซึ่งประกอบดวย นักศึกษาจาก 11 ประเทศ เชื่อวาเครื่องยนตที่ทีม ผลิตขึ้นจะเปนเครื่องยนต ที่ทันสมัยที่สุดในการแขงขัน Formula Student ป 2012

สถาบันด านการแขงรถ Oxford Brookes University ถือเปนหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนําระดับ มหาวิทยาลัยใน UK สําหรับวิศวกรผูมีใจรักการแขงรถ หองปฏิบัติการรถยนต สําหรับงานวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยจัดอยูในระดับใกลเคียงกับทีม Formula 1 ใหญๆ บางทีมเลยทีเดียว ไมวาจะเปน Lotus Renault หรือ Williams ตั้งแตป 1999 เปนตนมา OBR ทําคะแนนไดมากกวาทีม FS อื่นๆ ใน UK และเปนทีม UK อันดับ หนึ่งไดถึงหาครั้งในชวง 12 ปที่ผานมา Giuseppe Naselli หัวหนาทีม กลาววา OBR วางแผนจะลงแขงดวยรถไฟฟาที่ใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทนภายในสามถึงสี่ป ขางหนานี้ ติดตามทีม OBR บน Twitter ไดที่ @oxbrookesracing edge [1 ·2012]

11


การใชงาน การกัดฮ็อบ

ใสเกียรเดินหนา ผู ผ ลิตเกียรและกระปุกเกียรจากมิลานลงทุน กับเครื่องมือความแมนยําสูงอยูต ลอดเวลา เพื่อคงความไดเปรียบเหนือคูแ ขง

เรือ่ ง: Claudia B. Flisi ภาพ: Maurizio Camagna

12 edge [1 ·2012]


ซึ่งเปน CEO และลูกชายของ Remo Scolari ผูกอตั้งบริษัท กําลังขยายธุรกิจกระปุกเกียร

Scolari S.p.A. Fabio Scolari

edge [1 ·2012]

13


การใชงาน การกัดฮ็อบ

ในป 1960

“เราลงทุนในสิ่งที่ใหมที่สุดและดีที่สุด

และเราลงทุนกับเครื่องมือ ความแมนยําสูงอยูตลอดเวลา” Fabio Scolari, CEO, Scolari S.p.A.

REMO SCOLARI มีวิสัยทัศนที่กวางไกล ในชวงนั้น อิตาลี

กําลังเขาสูยุคเศรษฐกิจเฟองฟู และ Scolari ซึ่งเปนชางที่ผาน กา การฝกฝนจาก Alfa Romeo และทําธุรกิจผลิตเครื่องกวาน สําหรับลิฟตอยูในขณะนั้น ก็มองเห็นวาเกียรคือกลไกที่ชวยขับ เคลื่อนเศรษฐกิจได เกียรคือหัวใจสําคัญทั้งในดานการทําเหมือง การตอเรือ โรงงานปูนซีเมนต โรงงานเหล็กกลา และธุรกิจดาน พลังงาน Scolari จึงแยกตัวออกมาตั้งโรงงานของตนเองใน Cinisello Balsamo ทางตอนเหนือของมิลานหางออกไป 10 กม. เพื่อผลิตเกียรสําหรับอุตสาหกรรม นับเปนการตัดสินใจที่ถูกตองของ Scolari บริษัทเนนการ ผลิตเกียรคุณภาพสูงสําหรับผูผลิตรายอื่น และเมื่อบริษัทเติบโต ขึ้นเรื่อยๆ และเขาสูยุคที่สองของตระกูล Scolari แนวทางของ บริษัทก็ยังคงเดิม Fabio Scolari ซึ่งเปน CEO คนปจจุบัน และ เปนทายาทหนึ่งในสี่คนของ Remo (สามคนทํางานใหกับบริษัท) กลาววา “เรายังคงมีความชํานาญในอุตสาหกรรมหนัก และ ตลาดเฉพาะกลุมที่เนนเรื่องคุณภาพ ซึ่งเหมาะกับความสามารถ ในดานอุตสาหกรรมของเรา" “สิ่งที่ตางไปจากเดิมคือ ในปจจุบัน เรามีผลิตภัณฑที่เปนกระปุกเกียรเพิ่มเขามา นอกเหนือจากเกียร และขนาดของเกียรเองก็ใหญขึ้นกวาเดิมดวย” Fabio รวมงานกับบริษัทเมื่อป 1978 และกลยุทธในระหวาง ป 1980 ถึง 1990 ก็คือ การเพิ่มจํานวนลูกคา ปรับปรุงคุณภาพ ของผลิตภัณฑ ผลิตเกียรขนาดใหญขึ้น และเพิ่มความสามารถ

Scolari S.p.A. มี ชื่อเสียงในดาน การผลิตเกียรและ กระปุกเกียรความ แมนยําสูงสําหรับ ใชในอุตสาหกรรม 14 edge [1 ·2012]


ในการผลิต ตอมาในป 1994 Scolari เปนหนึ่งในบริษัทแรกๆ ใน อิตาลีที่นําเทคโนโลยีการเจียโปรไฟลมาใช ในป 2000 บริษัท มีพนักงาน 35 คน และอีกเกาปหลังจาก นั้นก็ไดยายไปยังโรงงานแหงใหมบนพื้นที่ 6,000 ตร.ม. ใน Cinisello ซึ่งใหญกวาโรงงานเดิมถึง 2.4 เทา ขนาดที่ใหญขึ้นนี้ แสดงใหเห็นวา บริษัทตองการพื้นที่มากขึ้นเพื่อใชในการผลิต กระปุกเกียรสําหรับเครื่องจักรขนาดใหญ ในป 2010 บริษัทก็มี พนักงานเพิ่มขึ้นเปน 70 คน ในปจจุบัน กระปุกเกียรคิดเปนสัดสวนถึง 75% จากรายได ทั้งหมดของ Scolari หรือ 20 ลานยูโรในป 2010 กระปุกเกียรก็ไม ตางอะไรกับเกียรอื่นๆ ของบริษัท ตรงที่ตองใชอุปกรณคุณภาพ สูงและพรอมสําหรับงานหนัก เชน การกัดฮ็อบ, การทําฟนเกียร MAAG และการตัดเฉือนชิ้นสวนขนาดใหญดวยเครื่องจักร เมื่อตอนที่บริษัทตัดสินใจเพิ่มกระปุกเกียรเขามานั้น บริษัท ยังไมมีแผนกสําหรับดานนี้โดยเฉพาะ Fabio จึงจางพนักงาน หนึ่งคนเพื่อมาดูแลงานสวนนี้เมื่อป 2000 ปจจุบัน แผนกนี้ มีพนักงานเกาคน โดยที่หาคนเปนวิศวกรและอีกสี่คนเปน ผูวางแผนโครงการ "กอนหนานี้ เราผลิตชิ้นสวนแบบสั่งทํามา ตลอด แตในตอนนี้เราสามารถนําเสนอผลิตภัณฑของเราเองได แลว แทนที่จะตองทําตามแผนงานที่ลูกคาใหเรามาเพียงอยาง เดียว" Fabio อธิบาย Seco รวมงานกับ Scolari มากวา 15 ปแลว โดยในชวงแรก เปนผูจัดหาหัวกัดเกียรใหกับบริษัท และความสัมพันธก็เหนียว แนนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อตลาดเกียรทั่วโลกมีความตองการ

เมื่อไมกี่ปที่ผานมานี้ Scolari S.p.A. ไดยายไปยังโรงงาน แหงใหมที่ไมไกลจากเดิม แตมีขนาดใหญขึ้นถึงสองเทา เพื่อรองรับการผลิตกระปุกเกียรสําหรับเครื่องจักร ขนาดใหญมาก ภาพดานบนเปนกระปุกเกียรที่ใชใน อุตสาหกรรมเหล็กกลา

กลยุทธแบบ Scolari แมจะอยูในสภาพเศรษฐกิจที่ยากลําบาก แต Scolari ก็ยังวางแผนเพื่อการเติบโต และนี่คือสิ่งที่เขาทํา: พัฒนาตลาดนอกกลุมยุโรป ปรับปรุงบริการสําหรับลูกคาตลอดเวลา ชวยเหลือ ลูกคาตั้งแตการวางแผนโปรเจ็กต จนถึงการติดตั้ง และบริการหลังการขาย เพิ่มความเร็วของกระปุกเกียร Scolari สําหรับใชใน ธุรกิจดานพลังงาน เชน การผลิตไฟฟาจากนํ้า และ พลังงานลม ทําธุรกิจรวมทุนในตางประเทศ โดยสองโครงการ ในอินเดียและสหรัฐฯ เพิ่งไดขอสรุปเปนที่เรียบรอย และอีกหนึ่งโครงการในบราซิลอยูระหวางการเจรจา

edge [1 ·2012]

15


การใชงาน การกัดฮ็อบ

เจาหนาที่ตรวจสอบความกลมของเพลาเกียรที่ทําไดอยางแมนยํา

การมีซัพพลายเออรอยาง Seco เปนสิ่งที่ ทําใหเราไดเปรียบคูแขง” Fabio Scolari, CEO, Scolari S.p.A.

เฉพาะทางมากขึ้น และใสใจรายละเอียดยิ่งกวาเดิม ตัวอยางเชน เกียรเสนผาศูนยกลางขนาดใหญที่ใชในกังหันลม ซึ่งเปนธุรกิจที่ กําลังเติบโตสําหรับ Scolari นั้นตองใชความแมนยําสูงมาก Fabio บอกวาสิ่งหนึ่งที่ทําใหบริษัทของเขาไดเปรียบคูแขง ก็คือ เครื่องจักร “เราลงทุนในสิ่งที่ใหมที่สุดและดีที่สุด และเรา ลงทุนกับเครื่องมือความแมนยําสูงอยูตลอดเวลา ดังนั้นการมี ซัพพลายเออรอยาง Seco จึงเปนสิ่งที่ทําใหเราไดเปรียบคูแขง" เมื่อป 2000 Scolari ไดเพิ่มหัวกัดเกียรและฮ็อบแบบถอด เปลี่ยนไดเขามาในสายการผลิต ซึ่งชวยประหยัดเวลาและเพิ่ม ความยืดหยุน และสองสิ่งนี้ถือเปนหัวใจสําคัญสําหรับธุรกิจ ที่นําเสนอวิธีแกปญหาเฉพาะทาง ความยืดหยุนคือกุญแจ สําคัญสําหรับ Scolari เนื่องจากธุรกิจของบริษัททั้งหมดเนนไป ที่ผลิตภัณฑเฉพาะดาน ปจจุบันนี้ Seco มีเครื่องมือมาตรฐาน รวมถึงหัวกัดเกียรและฮ็อบแบบพิเศษ ที่ชวยให Scolari สามารถ รักษาคุณภาพและความแมนยําในการผลิต ความเร็ว และความ ยืดหยุนในการใหบริการแกลูกคาได CEO ของ Scolari ใหความสําคัญกับความคุมคาในทุก ขั้นตอนเหนือสิ่งอื่นใด บริษัทคํานึงถึงเรื่องนี้อยูเสมอ จึงเริ่ม ใหบริการอะไหลและบริการหลังการขายสําหรับลูกคาเมื่อไม นานมานี้ ซึ่งรวมถึงอะไหลทดแทนสําหรับอุปกรณเมื่อถึงเวลา ที่เปลี่ยน Scolari มั่นใจวาการบริหารแบบครบวงจร ความ สามารถในการผลิตที่ครอบคลุมตั้งแตตนจนจบ ชวยใหบริษัท อยูในสถานะที่พรอมใหบริการลูกคาไดไมเปนสองรองใคร 16 edge [1 ·2012]

โมดูลเฟองเล็ก ชิ้นสวน:

โมดูลเฟองเล็ก 50 Z13 สําหรับกระปุกเกียร

42CrMo4 วัสดุ: คําอธิบายการทํางาน: การกัดหยาบ วัตถุประสงคการตัดเฉือน: เพิ่มผลผลิต เครือ่ งจักร: เครื่องกัดฮ็อบ 335.43-0420-M50.0Z13-19327 หัวกัด: เสนผาศูนยกลางของเครือ่ งมือ: 420 มม. 90 จํานวนเม็ดมีด: 6 Zc: เม็ดมีด: 335.40-1914-11631 (66 ชิน ้ ) 335.40-1512-18578 (24 ชิ้น) vc: ขอมูลการตัดเฉือน: 100 ม./นาที fz: 0.3 มม./ฟน vf: 140 มม./นาที ae1: 70 มม. ae1: 55 มม. การหลอเย็น: ไมใช ผลลัพธ: ผลผลิตสูงขึ้น 50%

โมดูลเกียร ชิ้นสวน: วัสดุ: คําอธิบายการทํางาน: วัตถุประสงคการตัดเฉือน: เครื่องจักร: หัวกัด: เสนผาศูนยกลางของ เครื่องมือ: จํานวนเม็ดมีด: Zc: เม็ดมีด: ขอมูลการตัดเฉือน: การหลอเย็น: ผลลัพธ:

โมดูลเกียร 16 Z70 สําหรับกระปุกเกียร 42CrMo4

การกัดหยาบ อายุการใชงานและผลผลิตโดยรวม เครื่องกัดฮ็อบ 335.47-0270-M16.0ASSEM-18151 270 มม. 100 10 335.40-1914-19433 (50 ชิ้น) 335.40-5014-18252 (50 ชิ้น) vc: 100 ม./นาที fa: 3 มม./WU

ใช ผลผลิตสูงขึ้น 90%


ตลาดเกีย รระดั บ โลก ตลาดเกียรทวั่ โลกในปจจุบนั มีมลู คา 155 พันลานเหรียญสหรัฐ และกําลัง เติบโตอยูใ นระดับ 4.7% ตอป จากคําบอก กลาวของ Claudio Ghielmetti ซึง่ เปน International Applications Expert ดาน ระบบสงกําลังของ Seco เขาใหขอ สังเกต โดยอางอิงจาก “World Gears to 2013” ซึง่ เปนงานศึกษาวิจยั อุตสาหกรรมดานนี้ โดยกลุม บริษทั Freedonia วา ในป 2013 ความตองการเกียรทเี่ พิม่ มากขึน้ นัน้ จะ มาจากจีนถึงหนึง่ ในสาม และคาดวาจีน

นาจะแซงหนาญีป่ นุ ขึน้ เปนตลาดทีใ่ หญ ทีส่ ดุ อันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา และ ภายในป 2018 ยอดขายเกียรทงั้ หมดในจีน นาจะสูงเกินกวาความตองการผลิตภัณฑ ในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เรายังคาด วาตลาดในอินโดนีเซีย ไทย อิหราน และ รัสเซียนาจะเติบโตอยางแข็งแกรงอีกดวย ความตองการผลิตภัณฑประเภทเกียรใน สหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกก็จะเพิม่ ขึน้ ดวยเชนกัน แมวา อาจจะไมแข็งแกรง เทากับกลุม ประเทศกําลังพัฒนาก็ตาม

Claudio Ghielmetti, International Applications Expert

ดานระบบสงกําลัง ของ Seco

Seco มีเม็ดมีดคารไบดแบบ ถอดเปลี่ยนไดสําหรับกัดฮ็อบ (ซาย) และหัวกัดเกียร (ขวา) สําหรับอุตสาหกรรมเกียร

edge [1 ·2012]

17


การพัฒนาอยางยั่งยืน

17,000 KWh ตั้งแตกุมภาพันธ ถึงมิถุนายน แผงโซลารเซลล ผลิตไฟฟาไดถึง 17,000 KWh

พลังงาน ที่มากขึ้น Seco ไดติดตั้งแผงโซลารเซลลขึ้นเปนครั้งแรกใน ยานชนบทของ Tennessee โครงการนี้ใชเงิน สนับสนุนดานพลังงานเพื่อผลิตไฟฟาอยางยั่งยืน

เรื่อง: Jean-Paul Small ภาพ: Stockbyte

126 Seco ไดติดตั้งแผง โซลารเซลล 126 แผงที่โรงงาน ในเมือง Lenoir รัฐ Tennessee 18 edge [1·2012]

ใน LENOIR เมืองแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีประชากร ไมถึง 10,000 คน Seco ไดนําแผง Photovoltaic (PV) 126 แผงมาติดตั้งในโรงงาน การติดตั้งและการควบคุม การทํางานของแผงโซลารเซลลไดรับเงินสนับสนุนจากทั้ง หนวยงานรัฐและเอกชน อันที่จริงแลว เงินสนับสนุนดาน พลังงานที่ไดนั้นมาจากสองสวน ไดแก Tennessee Solar Institute Installation Grant และ US Department of Treasury Renewable Energy Grant ซึ่งคิดเปน 60 เปอรเซ็นตของคาใชจายทั้งหมดของระบบ ระบบโซลาร PV เริ่มทํางานเมื่อเดือนกุมภาพันธ และ ถือเปนแผงโซลารเซลลแหงแรกในโลกสําหรับ Seco เรามาลองดูกระบวนการทํางานกัน ไฟฟาที่ผลิตไดจาก แผงโซลารเซลลจาก Seco จะจําหนายใหแกบริษัทดาน

สาธารณูปโภคในราคาที่สูงกวาราคาตลาดอยูพอสมควร และเมื่อ Seco ซื้อไฟฟาในราคาตลาดจากบริษัทดาน สาธารณูปโภค สวนตางของราคาระหวางไฟฟาพลังงาน แสงอาทิตยที่ขายไปกับไฟฟาที่ซื้อมาก็คือสวนลด "ดวยเงิน สนับสนุนและสวนตางของคาไฟฟา ผลตอบแทนการลงทุน สําหรับแผงโซลารเซลลจะอยูที่ประมาณเจ็ดปเทานั้น" Ed Purdy ซึ่งเปนผูจัดการฝายการผลิต การบํารุงรักษา และเครื่องอํานวยความสะดวกของโรงงาน Seco ใน Tennessee กลาว Seco ใชโซลารเซลลที่นี่เปนกรณีศึกษาเพื่อดูวามีความ เปนไปไดมากนอยเพียงใดในการที่จะติดตั้งโซลารเซลล ในที่อื่นๆ ทั่วโลกดวย Purdy มองวานี่เปนเครื่องมืออยางดี ที่จะชวยประชาสัมพันธใหทุกคนไดทราบถึงความพยายาม ของ Seco ในดานพลังงานสะอาด "ลูกคาเขามาเยี่ยมชม โรงงานแลวก็ประทับใจมากเปนพิเศษกับแผงโซลารเซลล และการลงทุนของ Seco ในดานพลังงานสีเขียว" Kurt Nordlund ซึ่งเปนประธานองคกร North American ของ Seco กลาววา "สิ่งที่ไดพยายามทําในโรงงานที่ Lenoir City แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของบริษัทที่จะกาวขึ้นมา เปนผูนําอุตสาหกรรมในดานการผลิตและดําเนินธุรกิจ ดวยพลังงานสีเขียว"


เจาะลึก ระบบหลอเย็น

หลอเย็น Patrick de Vos ผูจัดการฝาย Corporate Technical Education ของกลุมบริษัท Seco Tools จะมาอธิบายวาระบบหลอเย็นสามารถชวยยืด หรือลดอายุการใชงานของเครื่องมือไดอยางไร

1 การตัดเฉือน แบบแหง

2 การหลอเย็น

แบบทวม

3

4

MQL

HPDC

ผมขอใชพื้นที่ตรงนี้ในการวิเคราะหระบบ หลอเย็นแบบตางๆ ที่เราพบในโรงงานมี อะไรบาง และมีผลกับอายุการใชงาน ของเครื่องมือมากนอยเพียงใด บางครั้ง ระบบหลอเย็นก็สงผลกับอายุของ เครื่องมือในทางบวก แตก็สามารถสงผล ในทางลบไดเชนกัน หรือในบางกรณีอาจ ไมมีผลเลยก็ได นอกเหนือจากการใชงานหนักเกินไป แลว อายุการใชงานของเครื่องมือยังขึ้น อยูกับปฏิกิริยาความรอนที่เกิดขึ้น ระหวางกระบวนการตัดเฉือนดวย อธิบายงายๆ ก็คือ การตัดเฉือนโลหะ เปนการสรางความรอน และเมื่อความ รอนสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ อุณหภูมิใน คมตัดก็จะเพิ่มขึ้นดวย หากอุณหภูมิสูง เกินไป หรือต่ําเกินไป อายุการใชงาน ของเครื่องมือก็จะลดลง ระบบหลอเย็นมีหนาที่ระบายความ รอนจากการตัดโลหะเพื่อไมใหสะสม มากเกินไป และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด ก็ควรใชสารหลอเย็นในจุดที่เกิด ความรอนสะสมมากที่สุด ซึ่งก็คือ พื้นที่ ตัด (ก็ไมตางอะไรกับเวลาเราเทน้ําดับไฟ คงไมมีใครเทหางออกไปหาเมตร) วิธีนี้ ฟงดูงายก็จริง แตการนําสารหลอเย็น เขาไปใหถึงคมตัดนั้นจะตองผานแรงดัน ระหวางเศษตัดกับคมตัด ซึ่งปกติแลว สูงถึงเกือบ 20,000 บาร และสารหลอเย็น ยังโดนบล็อคจาก 'กําแพงไอรอน' 800°C

ที่เกิดจากการระเหยของสารหลอเย็น อีกดวย หรืออีกวิธีหนึ่ง สารหลอเย็นสามารถ ระบายความรอนผานเศษตัดได แต ชิ้นงานบางประเภท เชน ที่ใชวัสดุนํา ความรอนต่ํา สามารถถายเทความรอน ผานเศษตัดไปยังน้ําหลอเย็นไดนอยมาก และนั่นก็คือสาเหตุที่เราใชความเร็วใน การตัดวัสดุประเภทดังกลาวต่ํา ในการตัดเฉือนโลหะ โดยพื้นฐานแลว การใชน้ําหลอเย็นจะมีอยูสี่แนวทาง การตัดเฉือนแบบแหง ขอดีของ 1 การหลอเย็น (อายุการใชงาน เครื่องมือนานขึ้น ตนทุนของเครื่อง มือลดลง) มีน้ําหนักมากกวาขอเสีย (ตน ทุนของน้ําหลอเย็นและระบบหลอเย็น) เสมอไปหรือไม? ในหลายๆ กรณี การตัด เฉือนแบบแหงเปนทางเลือกที่ดีกวา ใน ขณะที่บางกรณีอาจมีเหตุผลในดาน เทคโนโลยีที่ทําใหตองหลีกเลี่ยงสารหลอ เย็น เชน การใชงานกับวัสดุที่ใชตัดเฉือน ดวย PCBN การหลอเย็นแบบทวม หรือระบบ

2 หลอเย็นดวยอีมัลชั่นแบบเดิม

ผลของการหลอเย็นขึ้นอยูกับ การนําความรอนจากเศษตัดมายังน้ํา หลอเย็นเปนหลัก ระบบนี้จะทํางานไดดี กับวัสดุชิ้นงานแบบทั่วไปเปนสวนใหญ (เหล็กกลา)

ระบบ MINIMUM QUANTITY

3 LUBRICATION (MQL) ของเหลว

หยดเล็กๆ จะระเหยเมื่อเจอกับ ความรอน และกระบวนการระเหยนั้น ก็จะระบายความรอนออกไปและชวย ลดอุณหภูมิ ระบบ MQL ไดผลพอๆ กับ ระบบหลอเย็นแบบทวม แตปริมาณน้ํา หลอเย็นที่ตองใชนั้น (ตนทุน) ต่ํากวามาก แตก็ตองใชความระมัดระวังมากเปน พิเศษ และตองมีอุปกรณปองกันอันตราย โดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัย ระบบ HIGH PRESSURISED

4 DIRECTED COOLANT (HPDC)

ระบบนี้จะเพิ่มแรงดันของน้ํา หลอเย็น และฉีดน้ําหลอเย็นเขาไปยัง พื้นที่เปาหมายใหไดมากที่สุดในจุดที่ ไดผลดีที่สุด ซึ่งก็คือ พื้นที่ตัด วิธีแกปญหาดวย HPDC ของ Seco มี ชื่อวา Jetstream Tooling™ นอกจากจะ ดูดีแลวยังมีประสิทธิภาพอีกดวย ระบบนี้ ใชหลักกลศาสตรเดียวกับการไหลของ สายยางฉีดน้ําในสวนทั่วไป กลาวงายๆ ก็คือ หากคุณบีบหัวฉีดที่พน น้ําออกมา ใหแคบลง ความเร็วของน้ําที่ฉีดออกมา ก็จะเพิ่มขึ้น ความสามารถในการรดน้ํา (ทําความเย็น) ก็จะเพิ่มขึ้นดวย ถาคุณ จอหัวฉีดไวใกลๆ กับดอกไม แตคุณก็อาจ จะถามวาแลวฉีดใกลๆ แบบนี้ดอกไมจะ ช้ําไหม? ช้ําแนนอน! Jetstream Tooling ไมไดระบายความรอนไดดกี วาเพียงอยาง เดียว (อายุการใชงานเครื่องมือนานขึ้น และสภาวะการตัดเฉือนสูงขึ้น) แตยังชวย หักเศษตัดยาวๆ ใหสั้นลงดวย หากตองการรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับ Jetstream Tooling ผูอานควรติดตอ Seco และขอชมการสาธิต แลวคุณจะ เห็นวาวิธีนี้ระบายความรอนออกจาก ระบบไดจริงๆ Patrick de Vos, patrick.de.vos@secotools.com www.secotools.com/jetstreamtooling

edge [1·2012]

19


ประวัติบุคคล PARAMESH NAVA LGUND

นักแกปญหา Paramesh Navalgund รูจ กั Seco ครัง้ แรกเมื่อ 15 ปที่แลว ในฐานะ ลูกคา วันนี้ เมื่อกาวขึ้นมาเปน ผูจัดการ Seco Tools ในอินเดีย มุมมองสมัยที่เปนลูกคาสามารถ ชวยเขาได เรื่อง: Carl Simmons ภาพ: Atul Loke

รั้งแรกที่ Paramesh Navalgund ไดรับ ขอเสนอใหมาทํางานที่ Seco เขาแนะนํา ใหอดีตเพื่อนรวมงานรับตําแหนงนั้นแทน ตอนนั้นเขาเปนผูจัดการโรงงานอยูที่ Omni Auto และดวยความที่ไมอยากทิ้ง บริษัท และโครงการที่จะนําเทคโนโลยีจากอิตาลีเขามาใช ในอินเดีย เขาจึงขอทํางานอยูที่เดิม อีกสองปหลังจากนั้น ในป 2001 Seco เริ่มขยายธุรกิจ ในอินเดีย ครั้งนี้ เมื่อเพื่อนรวมงานคนเดิมบอกเขาวาบริษัท กําลังเปดรับตําแหนง Application Engineering ใน 20 edge [1 ·2012]

บังกาลอร บานเกิดของเขาเอง เขาจึงไมรอชา "ผมเขามาทํางานกับ Seco เพื่อหาความทาทายใหมๆ และผมสนใจอยากเรียนรูกระบวนการและวิธีแกปญหา ใหมๆ และอยากฟงความเห็นจากลูกคาหลายๆ คน" Navalgund บอก ในฐานะ Regional Application Engineer ประจําอินเดียใต เขาจะคอยใหความชวยเหลือ ดานเทคนิคแกวิศวกรฝายขาย และใหความชวยเหลือเรื่อง ผลิตภัณฑและบริการแกลูกคาในรัฐกรณาฏกะ ทมิฬนาฑู และเกรละ เขาเลาวา "งานสวนใหญจะเปนการคิดวิธี แกปญหา การทําขอเสนอดานเทคนิค และการดูแลบริษัท ที่ผลิตเครื่องมือตัดเฉือน" ลูกคาของ Navalgund ไดแก Toyota, Hyundai และ Bharat Fritze Werner Ltd. ในเครือกลุม Kothari ซึ่งเปน บริษัทที่เขาชวยเปดสายผลิตภัณฑในดานการตัดเฉือน และ ชวยพัฒนาเครื่องมือเฉพาะทาง หลังจากที่ Navagund ไดยกเครื่องสายการผลิตเพลาขอเหวี่ยงใหกับ Hyundai Motor India ลูกคาพบวาเวลาการทํางานลดลง 30% และ อายุการใชงานของเครื่องมือเพิ่มขึ้นถึง 50 เปอรเซ็นต ไมนานหลังจากนั้น Navalgund ก็ไดเลื่อนตําแหนง ขึ้นเปนผูบริหารในป 2004 วันนี้เขาเปนผูจัดการฝาย Component Engineered Tooling (CET) & Machine


ชอบคริกเก็ต และหนังบอลลีวูด ชือ่ : Paramesh Navalgund เกิด: 1 มิถนุ ายน 1972 ครอบครัว: ภรรยา (Savita) และลูกสาว วัย 9 ขวบ และลูกชายวัย 3 ขวบ ภาษา: อังกฤษ, กันนาดา, ฮินดู ความสนใจ: คริกเก็ต (เกม “เร็ว”), ดูหนังฮอลลีวดู และ "แนนอนตองมี บอลลีวดู " โดยเฉพาะหนังแอ็กชัน่ และหนังไซไฟ สิง่ ทีช่ อบทีส่ ดุ ในการทํางาน: ความรูส กึ พึงพอใจกับงานทีไ่ ดทาํ ภูมหิ ลัง: เขาทํางานที่ Seco มา 10 ป โดยเริม่ จาก Regional Application Engineer สําหรับอินเดียใต กอนหนานัน้ เขาเคยเปนผูจ ดั การโรงงานอยูท ่ี Omni Auto ซอมรถโฟรวลี ที่ Silver Jubli Motors และทํางานใหกบั Kirloskar Warner Swasey (ผูผ ลิตเครือ่ งกลึง CNC)

“ตรงไหนมีปญหา

ผมก็อยากจะเดิน เขาไปแก!”

edge [1 ·2012]

21


ประวัติบุคคล PARAMESH NAVALGUND “เราพัฒนาเครื่องมือใหมๆ ขึ้นมา มากมายในแตละป” Paramesh Navalgund, Seco

Related Tooling (MRT) และประจําอยูที่สํานักงานใหญ ของ Seco India ในเมืองปูเน หนาที่ปจจุบันของ Navalgund คือการใหความชวยเหลือวิศวกร CET ทั่วประเทศ ทําการฝกอบรม และคอยดูแลโปรเจ็กตใหญๆ "ผมรูสึกวาวิศวกรภายในถือเปนลูกคาคนแรกของเรา และผมก็จะพยายามรับสายเพื่อตอบคําถามใหไดทุกครั้ง" เขาบอก "ถาเราทําใหทีมขายรูสึกเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเอง ได ก็ถือวางานเสร็จไปแลวครึ่งหนึ่ง" งานทั่วไปของ Navalgund ในแตละวันเริ่มตั้งแตการ ตรวจสอบขอเสนอของลูกคา และตอบปญหาดานเทคนิค ไปจนถึงการศึกษาความเปนไปได เขาสนุกกับการแกปญหา เขาบอกวา “ตรงไหนมีปญหา ผมก็อยากจะเดินเขาไปแก” มีลูกคาอยูรายหนึ่งพยายามแกปญหาในการตัดเฉือนอยู สองเดือน Navalgund จึงขอเขาไปที่โรงงานเพื่อไปดูดวย ตัวเอง เพียงแคครึ่งชั่วโมงเขาก็แกปญหาได เขาบอกวา ความรูแบบนี้มาจากประสบการณ "ผมได ทํางานประเภทตัดเฉือนโลหะมาหลายแบบ ซึ่งชวยสอน ผมไดมาก ขอเพียงแคคุณอดทน แลวก็จะเห็นวายังมีอะไร ใหไดเรียนรูอีกมากมายนับไมถวน ตั้งแตเริ่มทํางานที่ SECO เมื่อเกือบสิบปที่แลว Navalgund ไดสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงใน อุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเฉือน "เมื่อกอน ลูกคามักจะเลือก สินคาที่ถูกที่สุด" เขาบอก "แตตอนนี้ ลูกคาใหความสําคัญ มากขึ้นวา ผลิตภัณฑตัวนี้ชวยเพิ่มความคุมคาในเรื่อง ไหนบาง อยางเชน ตนทุนตอชิ้น หรือการผลิตที่ไมยุงยาก ลูกคาที่อยากไดวิธีแกปญหาใหจบสิ้นในครั้งเดียวมีมากขึ้น เรื่อย ๆ เพราะไดครบทั้งเรื่องการตัดเฉือน ปรับตั้ง ตั้งโปรแกรม CNC และตรวจสอบชิ้นสวนในดานคุณภาพ" Navalgund เห็นวาตลาดเครื่องมือตัดเฉือนจะยังเดิน ตอไปในทิศทางนี้ เขาบอกวา อุตสาหกรรมการตัดเฉือน "กําลังเติบโตอยางแข็งแกรง" และมีอุตสาหกรรมการผลิต อีกมากที่กําลังยายเขามาในอินเดีย เพราะตนทุนการผลิต ต่ําแตไดคุณภาพสูง "Seco มีชื่อเสียงในอินเดียในเรื่องการแกปญหาดาน เทคนิค และเราพัฒนาเครื่องมือใหมๆ ขึ้นมามากมาย ในแตละป ซึ่งชวยเสริมความแข็งแกรงใหกับบริษัทของเรา ในตลาด เราสามารถพูดไดอยางภาคภูมิใจเลยวา Seco เปนหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมเครื่องมือ ตัดเฉือน” 22 edge [1 ·2012]

Paramesh Navalgund

กลาววาลูกคาที่ อยากไดวิธีแก ปญหาการตัด เฉือนแบบครบ วงจรมีมากขึ้น เรื่อยๆ

เคล็ดลับสู การบริการลูกคาที่ดี รับฟง เขาใจ และทําใหไดตามทีล่ กู คาตองการ ขอความคิดเห็นและขอมูลทางเทคนิคจากลูกคา ใหไดมากทีส่ ดุ เพือ่ ใหเขาใจถึงความตองการ หากมีขอ สงสัยเกีย่ วกับวิธแี กปญ  หา ใหขอคําตอบที่ ชัดเจนจากในองคกรของคุณเอง ตัง้ แต R&D ผูจ ดั การ หรือคนอืน่ ๆ เพือ่ ใหคณ ุ ตอบคําถามลูกคาไดถกู ตอง มากทีส่ ดุ ไปดูโรงงานของลูกคาดวยตัวเอง และเรียนรูจ าก พนักงานทีท่ าํ หนาทีต่ รงนัน้ ถาสงสัย อยาลังเลทีจ่ ะถาม


กลยุทธการตัดเฉือน

หลังจากที่พลิกกลยุทธการตัดเฉือน บริษัทผูผลิต ใบพัดกังหันในจีนสามารถลดเวลาการตัดเฉือน ไดถึงครึ่งหนึ่ง เรื่อง: Carl Simmons ภาพ: Istockphoto

DEYANG YUXIN Machine Manufacturing Company ตั้งอยูใน มณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงตอนใต ของจีน บริษัทผลิตและจําหนาย ใบกัดหยาบใหกับบริษัทอื่น ๆ โดยเฉพาะ อยางยิ่ง Dongfang Turbine ซึ่งเปน บริษัทผลิตกังหันที่ใหญที่สุดของจีน และ Dongfang ก็ผลิตกังหันไอน้ําและกาซ เพื่อสงใหกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟา ของประเทศอีกทอดหนึ่ง ถึงแมจะเจอปญหากับแบรนด เครื่องมือในประเทศ ซึ่งแตกหักหรือ เสื่อมสภาพเร็ว และทําใหเม็ดมีดเสียหาย แตในชวงแรก Deyang Yuxin ก็ปฏิเสธที่ จะใชผลิตภัณฑจาก Seco เพราะเห็นวา แพงเกินไป สิ่งที่ Deyang Yuxin ใหความ สําคัญเปนหลักก็เหมือนกับบริษัทอื่นๆ

ขยายความ

ในจีน ซึ่งก็คือตนทุนของเครื่องมือ Seco ตองอธิบายใหบริษัทเห็นวา ในการคํานวณนั้นจะตองคํานึงถึงเรื่อง ความสามารถในการผลิตและ ประสิทธิภาพดวย เราเตรียมทํา Productivity and Cost Analysis (PCA) เพื่อคํานวณตนทุนที่สามารถประหยัดได จากการใชเครื่องมือตัดที่ทนกวาและมี ประสิทธิภาพกวา รวมถึงกลยุทธใหม สําหรับชิ้นสวนที่ใชตัดเฉือน “เราแนะนําใหลูกคาใชหัวกัด Power 4™ ที่ประสิทธิภาพสูงกวาและตรงกับ ความตองการ” Joe Feng ซึ่งเปน Local Application Expert ของ Seco ดาน การผลิตไฟฟา กลาว "ราคาอาจสูงกวา แบรนดในประเทศเล็กนอย แตเรารูดีวา เราสามารถเพิ่มความสามารถในการ

Productivity and Cost Analysis (PCA) ของ Seco ไมไดคํานวณเพียงแค ตนทุนของเครื่องมือ แตจะดูที่ตนทุนโดยรวมของการผลิต วิศวกรของ Seco จะประเมินกระบวนการทํางานของเครื่องมือตัดเฉือนหนึ่งตัว หรือเสนทาง ทั้งหมดที่ชิ้นงานจะตองผานในโรงงานผลิต ซอฟตแวร PCA จะสรางรายงาน ที่แสดงขอมูลของกระบวนการดังกลาวอยางครบถวน (เชน ขอมูลการใช เครื่องมือและการตัดเฉือน) และขอมูลอื่นๆ รวมถึงตนทุนตอชิ้นสวน กําลัง การผลิตตอชั่วโมง ปริมาณการใชเครื่องมือ และคาใชจายในการลงทุน www.secotools.com/PCA

หัวกัดลอกแบบ Power 4 จาก Seco ออกแบบมา โดยเฉพาะสําหรับ การตัดเฉือน ใบพัดกังหัน จึง เหมาะอยางยิ่ง สําหรับใชใน อุตสาหกรรม การผลิตไฟฟา

ผลิตของ Deyang Yuxin ใหสูงขึ้นกวา เดิมไดอีกมากดวยเครื่องมือใหม" หลังจากที่เขาไปดูโรงงานและศึกษา ขอมูลอยูหลายวัน เจาหนาที่ของ Seco ก็สามารถสาธิตใหลูกคาเห็นถึงความ สามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยัง ลดเวลาในการตัดเฉือนไดถึงครึ่งหนึ่ง "ตั้งแตนั้นเปนตนมา ลูกคาก็เริ่มนําวิธี แกปญหาของเราเขามาใช และเราก็เพิ่ม ความสามารถในการผลิตใหกับลูกคา ไดถึงสองเทา" Emilio Scandroglio ซึ่ง เปน International Applications Expert ดานการผลิตไฟฟาที่เขาไปชวย Deyang Yuxin กลาว หนึ่งปเศษหลังจากนั้น ความรวมมือระหวางทั้งสองบริษัทก็ยัง เปนไปดวยดี พรอมกับการอัพเดทและ ปรับปรุงวิธีแกปญหาใหดียิ่งขึ้น "สิ่งที่เกิดขึ้นในจีนวันนี้คือการปรับ เปลี่ยนวิธีการคิด จากเดิมที่คํานวณเพียง แคคาเม็ดมีดและเครื่องมือ มาเปนการ คํานวณตนทุนในการตัดเฉือนรวม ทั้งหมด และสิ่งเดียวกันนี้ก็ไดเกิดขึ้น ในยุโรปมาแลวเมื่อ 30 ถึง 40 ปกอน" Scandroglio กลาว แตการเปลี่ยนแปลงนั้นดูเหมือนจะ จํากัดอยูแคภาคเอกชน Feng กลาววา บริษัทที่รัฐบาลควบคุมมักไมคอยสนใจ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพมากนัก "บริษัท เอกชนในจีนยอมรับวาการเพิ่มความ สามารถในการผลิตนั้นเปนเรื่องจําเปน แตการอธิบายใหบริษัทที่รัฐบาลควบคุม คิดเหมือนกันนั้นยากยิ่งกวา" edge [1 ·2012]

23


คุยเรื่องงาน

คุยกับคนคุมเครื่อง

ในเมืองอุตสาหกรรมเล็กๆ แหงหนึ่งที่ ชื่อ Surahammar ในสวีเดน Pia Sjöblom ผูควบคุมเครื่อง CNC พัฒนาทักษะ ของเธอทุกวันเพื่อใหพรอมสําหรับ ความตองการที่เพิ่มขึ้น เรื่อง: Per-Ola Knutas ภาพ: David Magnusson

PIA SJÖBLOM

อายุ : 36 อาชีพ : ผูควบคุมเครื่อง CNC ที่โรงงานใน Surahammar ประเทศสวีเดน ซึ่งเปน สวนหนึ่งของกลุมบริษัท เหล็กกลา Lucchini จาก อิตาลี ครอบครัว : สามีและลูกสาว สองคน อายุ 8 และ 9 ขวบ งานอดิเรก : ครอบครัวและ บาน ("เมื่อคุณมีลูกเล็กๆ และทํางานเต็มเวลา ก็คง ไมคอยมีเวลากับเรื่องอื่น มากเทาไหร") 24 edge [1 ·2012]

เมื่อตอนที่ฉันเริ่มทํางาน เปนผูควบคุม เครื่อง CNC ที่นี่เมื่อหาปกอน ฉัน เปนพนักงานผูหญิงหนึ่งในสามคน จากทั้งหมด 60 คน ตอนนี้เรามี กันแปดคน เปนเรื่องดีที่ผูหญิงเริ่มคนพบวิชาชีพนี้กัน มากขึ้น ที่ Lucchini เราทํางานโดยมีลูกคาเปนอุตสาหกรรม เกี่ยวกับรถไฟ โดยเนนตลาดในแถบสแกนดิเนเวียเปน หลัก ฉันทําหนาที่กลึงลอรถไฟใหม แตโรงงานของเราก็มี การผลิตแกนลอ รวมถึงซอมแซมแกนและลอรถไฟดวย เราคอนขางยุงทีเดียว คุณก็รูวาตอนนี้อุตสาหกรรมรถไฟ มีความเคลื่อนไหวมากมาย ความตองการบริการของเรา มีสูง ทั้งในดานชิ้นสวนและการซอมแซมบํารุงรักษา และ ในตอนนี้ เรายังใหการสนับสนุนบริษัทแมในอิตาลีของ เราในดานการผลิตลอรถไฟสําหรับตลาดที่กําลังเติบโต ในประเทศจีนอีกดวย ฉันชอบการทํางานเปนผูควบคุมเครื่อง CNC มาก หลังจากไดทํางานดานการทําความสะอาดเปนเวลา สองป ฉันก็เริ่มอยากทํางานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม มากขึ้น ฉันไดงานทันทีหลังสําเร็จโปรแกรมฝกอบรม ฉันพอใจกับการทํางานแบบเปนกะ และฉันชอบแกไข ปญหา เชน เมื่อเราตองปรับแตงขอกําหนดใหเหมาะสม สําหรับลอชนิดใหม ตั้งแตเริ่มงานมา ความตองการใน แงของความเที่ยงตรงของผลิตภัณฑคอย ๆ เพิ่มขึ้น เรื่อยๆ และฉันชอบความทาทายที่เพิ่มขึ้นนี้ การเปลี่ยนแปลงอีกอยางตั้งแตฉันเริ่มงานมาก็คือ เรามีการทํางานแบบวันตอวันที่ลื่นไหลมากขึ้น ตอง ขอบคุณ Lucchini ที่นําวิธีการผลิตที่ตัดกระบวนการ ที่ไมจําเปนหรือสิ้นเปลืองออก ที่เรียกวา 'Lean' มาใช ทุกๆ เชา เราจะเริ่มดวยการประชุมทีมเพื่อพูดคุย เกี่ยวกับสิ่งที่เราตองทําระหวางวัน และสําหรับตลอดทั้ง สัปดาห เราปรึกษาเกี่ยวกับปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และ ทําใหแนใจวาเรามีทางออกสําหรับปญหาเหลานั้น ดวย วิธีนี้ ทุกๆ คนจะมีสวนในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง”


สาระสําคัญ

WWW.SECOTOOLS.COM

ผลิตภัณฑสําหรับการวางจําหนาย: ขณะนี้ ขอมูลสําหรับการสั่งซื้อและการใชงาน: MN Update

เรื่อง Åke R Malm

2012-1

ผลิตภัณฑใหม

หัวควาน

หัวควานสองชนิด ที่มาพรอมชุดตอ Seco-Capto™ ออกสูตลาดแลว: ชนิด 750 (ควานหยาบ) และชนิด 780 (ควานละเอียด) คุณสามารถ ใสหัวเขากับเครื่องจักรไดโดยตรงดวยชุดตอดามหลายเหลี่ยม (PSC) โดยไมตองใชตัวปรับ นอกจากคุณสมบัติและประสิทธิภาพจะเหมือน เดิมแลว หัวควานใหมนี้ยังมีขอดีเพิ่มเติมไดแก ระบบตอ Seco-Capto ที่มีความแข็งแรงสูง ระบบนี้มีการถอดเปลี่ยนที่สมบูรณแบบ ทําให เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับ Machining Centre ที่ทํางานหลายอยาง www.secotools.com/seco-capto ww.secotools.com/seco-capto

งานกัดหยาบ

JCO710 คือ ดอกกัดโซลิดประสิทธิภาพ สูงรุนใหมที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรับ การกัดหยาบและการกัดผิวสําเร็จใน ไทเทเนียมอัลลอย คมตัดรูปทรงคลื่นของ ดอกกัดนี้ทําใหการกัดงานมีความสม่ําเสมอ และการคายเศษมีประสิทธิภาพ ซึ่งใหความ ลึกกัด 1xD ในการกัดรองแบบเต็มหนา JCO710 มีเสนผาศูนยกลางตั้งแต 16 ถึง

50 มิลลิเมตร มีทั้งรุนสี่ฟนและหกฟน มาพรอมกับรัศมีมุมที่มักใชในอุตสาหกรรม าหกรรม อากาศยาน JCO710 เปนทางเลือกทีที่คมุ คคาา สําหรับการตัดเฉือนไทเทเนียมอัลลอยที่มี อัตราปอนสูงโดยมีความเร็วตัดคอนขางต่ํา เครื่องมือทําจากเหล็กกลา HSS-Co จึงให ความนาเชื่อถือและความปลอดภัยใน การทํางานระดับสูงสุด www.secotools.com/JCO710

การกัดที่นุมนวล MP1020 คือ เม็ดมีดเซอรเม็ทรุน ใหมสาํ หรับงาน กัดเหล็กกลาประเภทตาง ๆ ทีต่ อ งการผิวสําเร็จระดับสูง และใชความเร็วตัดต่ํา เม็ดมีดนี้มีโครงสรางเกรนที่ ละเอียดมาก ซึ่งผสานความแข็งแกรงและความ ตานทานการสึกหรอในรูปแบบเฉพาะ สวนประกอบของ เม็ดมีดไดรบั การออกแบบมาเพือ่ หลีกเลีย่ งปฏิกริ ยิ าใดๆ ที่มีตอวัสดุในชิ้นงาน ทําใหการสึกของคมตัดมีความ สม่ําเสมอและอยูภายใตการควบคุมโดยไมมีการ กระเทาะ ในทางปฏิบัติ หมายถึงอายุการใชงานที่ ยาวนานและความปลอดภัยในการทํางานสูง www.secotools.com/MP1020

edge [1 ·2012]

25


สาระสําคัญ

เกรดที่ทนทาน

DP3000 คือเกรด Duratomic® ใหมในกลุม  ผลิตภัณฑดอกสวาน

แบบถอดเปลีย่ นได Perfomax สําหรับงานทีม่ อี ตั ราปอนและความเร็วสูงมาก เกรดเม็ดมีดอเนกประสงคซงึ่ มีความแข็งแกรงของคมตัดและความตานทาน การสึกหรอทีเ่ ปนเลิศนีเ้ หมาะสําหรับวัสดุและการใชงานสวนใหญ DP3000 เปน เกรดทีเ่ พิม่ เติมจากเกรด Duratomic DP2000 ทีม่ อี ยูเ ดิม โดยสามารถนําไปใช เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานใหดยี งิ่ ขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ สําหรับเหล็กกลา หรือเหล็กหลอใหสามารถใชขอ มูลการตัดเฉือนไดสงู สุด เมือ่ ใชรว มกับตัวดอก สวานที่แข็งแรง เกรดเม็ดมีดสองชนิดนี้จะชวยเพิ่มความสามารถในการผลิต ยืดอายุการใชงานและใหความปลอดภัยในการทํางานไดอยางดีเยี่ยม www.secotools.com/DP3000

หัวกัดดิสก SECO ขอแนะนํา 335.25 หัวกัดดิสก

รุนใหม สําหรับการกัดรองกวาง (ซึ่งจะ มาแทนที่ 335.18 ที่มีอยูเดิม) เม็ดมีดใช แนวคิดรูปทรงตัววี ทําใหไดรูปทรงของ การกัดที่เหมาะสม และยังลดแรงตานและ ลดเสียงในการตัดเฉือนอีกดวย ดังนั้นจึง สามารถเพิ่มขอมูลการตัดเฉือนเพื่อความ สามารถในการผลิตสูงสุดแมในสภาวะ การทํางานที่ไมมั่นคง นอกจากนี้ รูปทรง ตัววียังทําใหการเชื่อมตอระหวางเม็ดมีด กับหัวกัดมั่นคงและแข็งแรงอีกดวย รัศมีมุมของเม็ดมีดมีตั้งแต 0.8 ถึง 6 มิลลิเมตร และมีสี่คมตัดเพื่อลดตนทุนตอ ชิ้นงาน รูปทรงและเกรดของเม็ดมีดใชได กับวัสดุทุกชนิด ไวเปอรในเม็ดมีดทําให ไดผิวสําเร็จที่ละเอียด ซึ่งเปนการลดการ ทํางานในขั้นตอนที่สอง หัวกัดมีทั้งแบบ ชองใสเม็ดมีดแบบตายตัวพรอมนํ้า หลอเย็นตรงกลาง หรือชองใสเม็ดมีด แบบปรับไดเพื่อความยืดหยุนสูงสุด www.secotools.com/335.25

26 edge [1 ·2012]

กลึ ง เกลี ยววัส ดุไ ด ม ากขึ้ น SECO ขยายกลุมผลิตภัณฑ กัดเกลียว

Threadmaster ดวย Threadmaster 900 สําหรับวัสดุที่มีความตานทานแรงดึงสูงกวา 900 N/mm2 และ Threadmaster-H สําหรับ วัสดุที่มีความแข็งตั้งแต 45 ถึง 60 HRc Threadmaster มีตั้งแตขนาด M4 ถึง M20

หากเทียบกับการทําเกลียวดวยการตาป การกัดเกลียวจะใหผิวสําเร็จที่ดีกวาและไมมี เสี้ยน ดูการชวยเหลือผูใชงานออนไลน และ ขอมูล CNC ไดจาก Threading Wizard ใน Seco Application Suite ที่ secotools.com www.secotools.com/threading

เครื่องมือจิ๋ว THREADMASTER MINI คือเครื่องมือกัดเกลียวรุนใหมสําหรับ เสนผาศูนยกลางขนาดเล็กในวัสดุแข็ง ซึ่งสามารถใชไดตั้งแต รากฟนเทียมไปจนถึงชิ้นสวนเครื่องบินที่มีความแข็งตั้งแต 45 ถึง 60 HRc Threadmaster Mini สามารถใชไดกับเกลียวที่มีขนาด ตั้งแต M1 x 0.25 ถึง M2.5 x 0.45 www.secotools.com/threading


แอปสําหรับ การทํ างาน โซนลูกคา เปนที่ซึ่งลูกคาสามารถใช แอปพลิเคชั่นแบบอินเทอรแอคทีฟบน เว็บไซตบริษัทของ Seco พื้นที่นี้เพิ่งได รับการปรับปรุงเพิ่มเติมคือ: มีการเพิ่มประเภทการทํางาน (การ กัดหยาบหรือการกัดผิวสําเร็จ) ลงใน ฟงกชั่นการคนหาและฟลเทอรของคูมือ Seco Threading Wizard ใหการสนับสนุน สําหรับกลุมผลิตภัณฑ Threadmaster เทเปอร, Threadmaster สําหรับ

เหล็กกลาชุบแข็งและเหล็กกลาที่มี ความแข็งสูง รวมถึง Threadmaster สําหรับขนาด M20x2.5 ผลิตภัณฑใหม ไดแก Threadmaster Mini และ Drilling Threadmaster (ดูขอมูลเพิ่มเติมใน หนาตรงขามและหนา 2) Seco จะยังคงปรับปรุง Application Suite ตอไปตลอดทั้งป ตอนนี้มีคลัง สินคาออนไลน Seco ใหมในรัสเซีย นิวซีแลนด และอินโดนีเซียแลว www.secotools.com/customerzone

สํา หรั บ งานหนัก ชุดผลิตภัณฑ เพิ่มเติม กลุม ผลิตภัณฑ JS550 JABRO™-SOLID² ของ SECO พรอมจําหนายแลว โดยมีรศั มีมมุ ตัง้ แต 0.5 ถึง 4 มิลลิเมตร เครือ่ งมือนีเ้ หมาะสําหรับ การตัดเฉือนทัว่ ไปทุกประเภท รวมทัง้ สเตนเลส ไทเทเนียม และซูเปอรอลั ลอยสําหรับการใชงาน อากาศยาน JS550 แบบยาว (L) พรอมตัวแยกเศษเปน ดอกกัดทรงสีเ่ หลีย่ มทีม่ นั่ คง ซึง่ มีคมตัดยาว ทําให เหมาะสําหรับการกัดแบบไดนามิก วิธนี ใี้ ชสาํ หรับ งานทีม่ คี วามลึกกัดสูงและมีหนาสัมผัสรัศมีคอ น ขางเล็ก โดยใชความเร็วและอัตราการปอนสูง เมือ่ ใชการตัง้ โปรแกรม CAM วิธกี ารกัดแบบไดนามิก นีจ้ ะสามารถเพิม่ อัตราการขจัดเศษไดสงู ถึง 500 เปอรเซ็นตเมือ่ เทียบกับวิธเี ดิม www.secotools.com/JS550

SECO กําลังเพิม ่ ความแข็งแกรง ให กับกลุม เครือ่ งมือตัดเฉือนงานหนักโดยการ แนะนําเม็ดมีด LNMX40 และ LNMX50 ซึง่ มีรปู ทรงใหมสามแบบสําหรับการกลึงหยาบ หนักเปนพิเศษ RR93, RR96 และ RR97 เหมาะสําหรับการใชงานในอุตสาหกรรม หนัก เชน การผลิตไฟฟา การสรางเรือ เหล็กกลา และการกอสราง สําหรับอุตสาหกรรมรถไฟ มีการเพิม่ เม็ดมีด LNMX19 และ LNMX30 ซึง่ มีรปู ทรงใหมสามแบบสําหรับการกลึงซํา้ ลอ ทีเ่ กิดการสึกหรอ R2, RR94 และ RR97 ครอบคลุมการทํางานตัง้ แตการกลึงซํา้ งาน เบาไปจนถึงงานหนักพรอมดวยการควบคุม เศษทีด่ ขี นึ้ เม็ดมีดทัง้ หมดมีในเกรด Seco ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ www.secotools.com/heavymachining

ห า ฟ น JHP770 คือดอกกัดโซลิด คารไบด ของ JABRO™ ที่

ออกแบบมาสําหรับการตัดเฉือน ไทเทเนียมอัลลอยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สูง ใชในอุตสาหกรรมการแพทยและ อากาศยานเปนหลัก ขนาดเสนผา ศูนยกลาง 6 ถึง 25 มิลลิเมตร แบบ สีฟ่ น ทีม่ อี ยูเ ดิม และเพิม่ เติมดอก กัดในรุน หาฟน สําหรับขนาดเสนผา ศูนยกลาง 16, 20 และ 25 มิลลิเมตร การออกแบบในรุน หาฟน ใหอตั รา การขจัดเศษวัสดุเพิม่ ขึน้ สงผลให ความสามารถในการผลิตสูงขึน้ ดวย www.secotools.com/JHP770

edge [1 ·2012]

27


ตัวเลขที่นาสนใจ

3.0วินาที

ย ั ช น  ุมงสูเส

ระยะเวลา ที่ IndyCar ใชเพื่อ เรงจาก 0 ถึง 100 mph (160 กม./ชม.)

ูล Andretti ก ะ ร ต ง อ ข ถ ณีการแขงร port คือหนึ่งในทีม พ เ ะ ร ป อ  ต เพื่อสาน าน Andretti Autos ระวัติศาสตร ป ที่มีมายาวน ามสําเร็จมากที่สุดใน วนคารบอน ว ที่ประสบค งงานของทีมผลิตชิ้นส ิวเรียบเหมือน IndyCar โร นักเบาดวยแมพิมพผ นยําเชนนี้ก็ตอง ม ห ไฟเบอรน้ํา งานที่ตองการความแ ยเฉพาะ ะ กระจก แล ตัดเฉือนที่ทําขึ้นมาโด ใชเครื่องมือ

650แรงมา กําลังโดยประมาณ ของเครื่อง IndyCar

370กม./ชม. ความเร็วสูงสุด โดยประมาณของ IndyCar

ไมลิตภนัณาฑดเอชกกื่อัด

ก Seco

Jabro จา

ซอ น มพ มิ พท ซ่ี บั แ ํ า  ท ช ี ่ ใ ท ั ด เปน ดอกก ลเิ ปอรแ ละจานเบรก สาํ หรบั คา

หากคุณมีขอเสนอแนะ หรือใชเครื่องมือของ Seco เพื่อทําผลิตภัณฑที่นาสนใจ ติดตอเราไดที่ edge@secotools.com 02820536 ST20116349 TH

ภาพ: ANDRETTI AUTOSPORT

อานเรื่องราวของนักศึกษา Formula (หนา 10)

TH Edge 2012 1  

จีนตัดเฉือน ใบพัดเร็วขึ้น ไดอยางไร นักศึกษา ลงสนาม สูเสนชัย “ เราลงทุนใน สิ่งที่ใหมที่สุด และดีที่สุด ” นิตยสาร จาก SECO #1.2012 ดวยกา...