Page 1


รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย) ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

โรงเรียน ปทุมเทพวิทยาคาร ชุมพลโพนพิสัย ท่าบ่อ หนองคายวิทยาคาร วังหลวงพิทยาสรรพ์ ปากสวยพิทยาคม สังคมวิทยา น้ าสวยวิทยา เซิมพิทยาคม กุดบงพิทยาคาร โคกคอนวิทยาคม โพธิ์ ตากพิทยาคม ประชาบดีพิทยาคม นาหนังพัฒนศึกษา พานพร้าว เดื่อวิทยาคาร

ชื่อ-สกุล นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล นายนภดล ผดุงศรี นายปรี ชา ตึงตระกูล นายธานินทร์ อยูศ่ ิริ นายพัลลภ ปู่ วัง นายสุ วฒั น์ กัติยบุตร นายสุ รเดช บัวหลวง นายบุญมี พาพิมพ์ นายสมศักดิ์ บริ บาล นายจงรักษ์ พุทธิวงศ์ นายกิจจา สวรรค์สมบัติ นายสมพงษ์ โสภิณ นายทวีศกั ดิ์ มาลา นายสุ เทพ กองมณี นายอนันต์ อมตฉายา นายชาตรี จันทน์ตน้ พระบาทนาสิ งห์พทิ ยาคม นายเขษม จันทะวงษ์ศรี หินโงมพิทยาคม นายสมนึก กาแพงศิริชยั ถ่อนวิทยา นายวิสิทธิ์ คาพูล นาดีพิทยาคม นายนิพนธ์ ป้ องโกเซ ท่าบ่อพิทยาคม นายประพันธ์ พรหมกูล พระธาตุบงั พวนวิทยา นายวีระ กรมวังก้อน

ประเภท โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ใหญ่ 081-708-9001 ใหญ่ 081-052-2800 ใหญ่ 081-872-2813 ใหญ่ 081-871-6930 กลาง 081-309-4907 กลาง 081-873-5147 กลาง 081-717-4998 กลาง 081-048-7668 กลาง 081-849-3556 กลาง 081-954-6342 กลาง 084-513-7735 กลาง 081-964-9994 กลาง 081-768-3921 กลาง 084-795-3939 กลาง 081-872-2643 เล็ก 089-571-1528 เล็ก 087-954-8425 เล็ก 081-263-2001 เล็ก 081-872-2175 เล็ก 085-7488463 เล็ก 084-519-6315 เล็ก 088-339-0209

โทรศัพท์โรงเรียน 042-412485 042-471050 042-431728 042-422774-5 042-901187 042-422851 042-441118 042-463165 042-017136 086-4563022 042-443070 042-483133 042-019090 042-015117 042-451200 042-445067 042-019507 042-414805 042-458023 042-436907 042-409022 042-423761


รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย) ที่ 23 24 25 26 27 28 29 30 31

โรงเรียน วรลาโภนุสรณ์ ร่ มธรรมานุสรณ์ วังม่วงพิทยาคม ฝางพิทยาคม พระพุทธบาทวิทยาคม เวียงคาวิทยาคาร หนองนางพิทยาคม ค่ายบกหวานวิทยา ปทุมเทพวิทยาคาร 2

ชื่อ-สกุล นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ คาใบ นายสมพงศ์ นารี บุตร นายวีรยุทธ ชานัย นายสุ ริยา มะโยธี นายจิตรการ หนูจนั ทร์ นายลาเพย พิเคราะห์แนะ นายเฉลียว สรสิ ทธิ์ นายนุชา อิทรสู ตร นางกลีบแก้ว สี หไตร

ประเภท โทรศัพท์เคลือ่ นที่ เล็ก 089-861-6298 เล็ก 089-4185645 เล็ก 081-872-0359 เล็ก 081-871-5219 เล็ก 081-708-8946 เล็ก 081-051-8520 เล็ก 081-2637876 เล็ก 081-872-2175 เล็ก 081-261-4122

โทรศัพท์โรงเรียน 042-908474 042-422973 042-430246 042-414909 042-014891 042-438157 042-014470 042-463163 042-011077


รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดบึงกาฬ) ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล บึงกาฬ นายสุ พกิจ กงบุราณ พรเจริ ญวิทยา นายประยูร ยวนยี เซกา นายคอมฉันท์ นาเมืองรักษ์ ศรี วไิ ลวิทยา นายมงคล พระนคร ปากคาดพิทยาคม ว่าที่ รต.บรรจง มูลตรี แก้ว โซ่พิสัยพิทยาคม นายสุ รศักดิ์ รักขพันธ์ ณ หนองคาย บึงโขงหลงวิทยาคม นายชัยมงคล ขัตติยะราช บุ่งคล้านคร นายอุทยั วงษ์อามาตย์ นาสวรรค์พิทยาคม นายอดุลย์ พรมวัง ศรี ชมภูวทิ ยา นายศักดาเดช ทาซ้าย หนองยองพิทยาคมฯ นายชัยวัฒน์ พันธ์เดช โพนทองประชาสรรค์ นายพิพฒั น์ ศรี สุขพันธ์ หนองหิ้งพิทยา นายดิเรก โพธิ์ สว่าง เหล่าคามพิทยาคมฯ นายปราโมทย์ คาเพชรดี เจ็ดสี วทิ ยาคาร นายวินิจ ชานุชิต โพธิ์ ทองวิทยานุสรณ์ นายโชคชัย ชินโณ หนองหัวช้างวิทยา นายสุ รสิ ทธิ์ สิ ทธิ อมร หนองเข็งวิทยาคม นายประภาส ศรี สุพล โสกก่ามวิทยา นายบุญถม สิ มมาโคตร ประชานิมิตพิทยานุกลู นายอาทิตย์ อัมไพ ท่าดอกคาวิทยาคม นายเดชา แสงจันทร์ ศรี สาราญวิทยาคม นายชวนะ ทวีอุทิศ โนนคาพิทยาคม นายประจักษ์ ประจิมทิศ สมสนุกพิทยาคม นายกิตติ พรวุฒิพรรณ ภูทอกวิทยา นายเถลิง ศรี นนท์

ประเภท โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ใหญ่ 081-975-1480 ใหญ่ 086-6366347 ใหญ่ 081-261-5977 ใหญ่ 081-872-6948 ใหญ่ 081-965-7859 กลาง 081-873-7102 กลาง 081-442-8751 กลาง 080-7513854 กลาง 089-572-3889 กลาง 081-739-2503 กลาง 081-964-5153 เล็ก 087-854-4034 เล็ก 081-8724145 เล็ก 082-101-1900 เล็ก 081-974-3360 เล็ก 086-240-9418 เล็ก 085-743-1895 เล็ก 081-749-3097 เล็ก 087-106-7881 เล็ก 086-2185778 เล็ก 081-9659923 เล็ก 088-5390490 เล็ก 081-369-5757 เล็ก 081-975-6098 เล็ก 086-237-0365

โทรศัพท์โรงเรียน 042-491188 042-487097 042-489156 042-497429 042-481123 042-485044 042-416191 042-499078 042-023477 042-471050 042-436817 042-422495 042-490965 042-479686 042-901010 042-020648 042-024500 042-436921 042-021090 042-422450 042-479172 042-901736 042-436809


สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล จังหวัดหนองคาย ที่ ชื่อ - สกุล ตาแหน่ ง โทรศัพท์เคลือ่ นที่ โทรศัพท์โรงเรียน โทรสาร 1 นายชัยรัตน์ หลายวัชรกุล ผอ.รร.ปทุมเทพวิทยาคาร 081-7089001 042-412485 042-412485 2 นายสุ ทศั น์ จิประพันธ์ รองผอ.รร.ปทุมเทพวิทยาคาร 085-0834231 3 นายไพศาล พรรณะ รองผอ.รร.ปทุมเทพวิทยาคาร 083-1425599 4 นายคม ราชคา รองผอ.รร.ปทุมเทพวิทยาคาร 008-5729905 5 นายราชันต์ ทิพยโสต รองผอ.รร.ปทุมเทพวิทยาคาร 089-0348385 6 นายสมนึก กาแพงศิริชยั ผอ.รร.หิ นโงมพิทยาคม 081-2632001 042-414805 7 นายปรมินทร์ หมัน่ พลศรี รองผอ.รร.หิ นโงมพิทยาคม 081-2629545 042-414805 8 นายนุชา อินทรสู ต ผอ.รร.ค่ายบกหวานวิทยา 089-6209107 042-407273 9 นายปรี ชา โวหารเดช รก.รองผอ.รร.ค่ายบกหวานวิทยา 085-3140646 042-407273 10 นายบุญมี พาพิมพ์ ผอ.รร.น้ าสวยวิทยา 081-0487668 042-463165 042-407273 11 นายสมภาร สุ ตมิตร รอง ผอ.รร.น้ าสวยวิทยา 081-7687578 12 นายนิติพล ทิพยสิ ทธิ์ รอง ผอ.รร.น้ าสวยวิทยา 085-7485552


สหวิทยาเขตหนองคาย ที่ ชื่อ - สกุล ตาแหน่ ง โทรศัพท์เคลือ่ นที่ 1 นายธานินทร์ อยูศ่ ิริ ผอ.รร.หนองคายวิทยาคาร 081-8716930 2 นางจินดาภรณ์ ใจขาน รองผอ.รร.หนองคายวิทยาคาร 081-9744998 3 นายวินยั ลิ้มบุพศิริ รองผอ.รร.หนองคายวิทยาคาร 081-9755437 4 นายลาพูน นิรมล รองผอ.รร.หนองคายวิทยาคาร 089-8627981 5 น.ส.เรวดี หล้าสา รองผอ.รร.หนองคายวิทยาคาร 089-8439378 6 นายลาเพย พิเคราะห์แนะ ผอ.รร.เวียงคาวิทยาคาร 081-0518520 7 นายพิชาน ทะแพงพันธ์ รก.รองผอ.รร.เวียงคาวิทยาคาร 086-8621889 8 นางกลีบแก้ว สี หไตร ผอ.รร.ปทุมเทพวิทยาคาร 2 081-2614122 9 นายสุ เชษฐ์ โฉมยา รก.รองผอ.รร.ปทุมเทพวิทยาคาร2 081-2638741 10 นายวีระ กรมวังก้อน ผอ.รร.พระธาตุบงั พวนวิทยา 088-3390209 11 น.ส.ศรัญญา มงคุลโคตร รองผอ.รร.พระธาตุบงั พวนวิทยา 086-2279808 12 นายสุ ริยา มะโยธี ผอ.รร.ฝางพิทยาคม 081-8715219 13 น.ส.วิมลรัตน์ สี พิมสอ รก.รองผอ.รร.ฝางพิทยาคม 084-5160241

โทรศัพท์โรงเรียน 042-422774-5 042-422774 042-422774 042-422774 042-422774 042-438156 042-438156 042-412346 042-412346 042-423761 042-412639 042-414909 042-422905

โทรสาร 042-423413

042-438157 042-011077

042-422905


ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

สหวิทยาเขตเทสรังสี จังหวัดหนองคาย ชื่อ - สกุล ตาแหน่ ง โทรศัพท์เคลือ่ นที่ โทรศัพท์โรงเรียน นายสุ รเดช บัวหลวง ผอ.รร.สังคมวิทยา 081-7174998 042-441118 นายเวียงวิวรรน์ ทาพูล รองผอ.รร.สังคมวิทยา 087-2249085 042-441118 นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณี รองผอ.รร.สังคมวิทยา 089-9444245 042-441118 นายจิตการ หนูจนั ทร์ ผอ.รร.พระพุทธบาทวิทยาคม 081-3209865 042-014891 นางวัชรี วรรณสุ ทธิ์ รก.รองผอ.รร.พระพุทธบาทวิทยาคม 080-0041930 042-458023 นายสมพงษ์ โสภิณ ผอ.รร.โพธิ์ ตากพิทยาคม 081-9649994 042-483133 นายประสิ ทธิ์ หาญอาษา รองผอ.รร.โพธิ์ ตากพิทยาคม 081-3917933 042-483133 นายอนันต์ อมตฉายา ผอ.รร.พานพร้าว 081-8722643 042-451200 081-7089003 086-8509094 นางมณี รัตน์ แสนวงษ์ รองผอ.รร.พานพร้าว 086-8509094 042-451165 นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ คาใบ ผอ.รร.วรลาโภนุสรณ์ 085-7388416 042-908474 นายธี รสิ ทธิ สวัสดิ์ รองผอ.รร.วรลาโภนุสรณ์ 089-0160975 042-908474 นายวีระยุทธ ชานัย ผอ.รร.วังม่วงพิทยาคม 081-8720359 042-430246 นายธีรวัฒน์ ดีเลิศ รก.รองผอ.รร.วังม่วงพิทยาคม 088-5373648 042-430246

โทรสาร 042-441266

042-014891 084-7955502 042-451165


ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

สหวิทยาเขตท่าบ่ อ จังหวัดหนองคาย ชื่อ - สกุล ตาแหน่ ง โทรศัพท์เคลือ่ นที่ นายปรี ชา ตึงตระกูล ผอ.รร.ท่าบ่อ 081-8722813 นายอุทิศ กรมวังก้อน รองผอ.รร.ท่าบ่อ 089-6178474 นายรุ่ งโรจน์ ตัณฑรัตน์ รองผอ.รร.ท่าบ่อ 089-7108501 นายไพฑูรย์ เชื้อเมือง รองผอ.รร.ท่าบ่อ 081-9641928 นายประพันธ์ พรหมกูล ผอ.รร.ท่าบ่อพิทยาคม 084-5196315 นายวิสันต์ชยั เครื อเนตร รองผอ.รร.ท่าบ่อพิทยาคม 080-7436397 นายวิสิทธิ์ คาพูล ผอ.รร.ถ่อนวิทยา 081-8722175 นายกุลชาติ ชลเทพ รองผอ.รร.ถ่อนวิทยา 087-8558303 นายเฉลียว สรสิ ทธิ์ ผอ.รร.หนองนางพิทยาคม 081-2637876 นายวิชยั สารบัณฑิต รก.รองผอ.รร.หนองนางพิทยาคม 085-7408696 นายชาตรี จันทร์ตน้ ผอ.รร.เดื่อวิทยาคาร 089-5711528 ว่าที่ ร.ต.สาธิ ต พรหมวงศา รองผอ.รร.เดื่อวิทยาคาร 081-7684950 นายกิจจา สวรรค์สมบัติ ผอ.รร.โคกคอนวิทยาคม 088-5493584 นายวิทยา นาราคาม รอง ผอ.รร.โคกคอนวิทยาคม 081-7683871

โทรศัพท์โรงเรียน โทรสาร 042-431728 042-431728 042-431728 042-431728 042-409022 042-409022 042-458023 042-458027 042-458023 042-014470 042-014502 042-423063 042-445067 042-445067 042-443070 084-5137735 042-443070


สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช จังหวัดหนองคาย ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ชื่อ - สกุล นายนภดล ผดุงศรี

ตาแหน่ ง โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ผอ.รร.ชุมพลโพนพิสัย 081-0522800 รองผอ.รร.ชุมพลโพนพิสัย นายไพศาล ชุมพล รองผอ.รร.ชุมพลโพนพิสัย 081-8726330 นายชูศกั ดิ์ วรสิ ษฐ รองผอ.รร.ชุมพลโพนพิสัย 081-7177905 รองผอ.รร.ชุมพลโพนพิสัย นายสุ วฒั น์ กัติยบุตร ผอ.รร.ปากสวยพิทยาคม 081-8735147 นายแก้ว ธี ระสาร รองผอ.รร.ปากสวยพิทยาคม 083-3380057 นายจงรักษ์ พุทธิวงศ์ ผอ.รร.กุดบงพิทยาคาร 081-9546342 นายอรุ ณ ทองแสน รองผอ.รร.กุดบงพิทยาคาร 081-9653438 นายสุ เทพ กองมณี ผอ.รร.นาหนังพัฒนศึกษา 084-7953939 น.ส.พชรณัฏฐ์ หิ ริโกกุลล์ รองผอ.รร.นาหนังพัฒนศึกษา 084-7911579 นายสมพงศ์ นารี บุตร ผอ.รร.ร่ มธรรมานุสรณ์ 089-4185645

13 นางดอกไม้ พรหมกูล

รก.รองผอ.รร.ร่ มธรรมานุสรณ์

โทรศัพท์โรงเรียน โทรสาร 042-471050 042-471051 042-471050 042-471050 042-471050 042-471050 042-422851 042-422851 042-422851 086-4563022 086-4563022 042-015117 042-015117 042-422973

089-5766139 042-422973


ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ จังหวัดหนองคาย ชื่อ - สกุล ตาแหน่ ง โทรศัพท์เคลือ่ นที่ นายพัลลภ ปู่ วัง ผอ.รร.วังหลวงพิทยาสรรค์ 081-3694907 นายกุหลาบ นางาม รองผอ.รร.วังหลวงพิทยาสรรค์ 085-7435819 นายสงกราต์ อุดทารุ ณ รองผอ.รร.วังหลวงพิทยาสรรค์ 084-8878682 นายสมศักดิ์ บริ บาล ผอ.รร.เซิมพิทยาคม 081-8493556 นายรังสรรค์ จันทจร รองผอ.รร.เซิมพิทยาคม 087-8543486 รองผอรร.เซิมพิทยาคม นายเขษม จันทะวงษ์ศรี ผอ.รร.พระบาทนาสิ งห์พิทยาคม 087-9548425 นายโสภณ ศรี ผกั ผ่อง รองผอ.รร.พระบาทนาสิ งห์พิทยาคม 091-3690545 นายนิพนธ์ ป้ องโกเซ ผอ.รร.นาดีพิทยาคม 085-7488463 น.ส.รัชณี ย ์ อุบลรัตน์ รอง ผอ.รร.นาดีพิทยาคม 083-3568457 นายทวีศกั ดิ์ มาลา ผอ.รร.ประชาบดีพิทยาคม 081-7683921 ว่าง รองผอ.รร.ประชาบดีพิทยาคม

โทรศัพท์โรงเรียน โทรสาร 042-901187 081-3694905 042-901187 042-901187 042-017136 083-3454518 042-017136 042-019507 042-019507 042-436907 042-436907 042-019090 042-019090


สหวิทยาเขตโซ่ พสิ ั ย-ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

โทรศัพท์เคลือ่ นที่ โทรศัพท์โรงเรียน

1 นายสุ รศักดิ์ รักขพันธ์ ณ หนองคาย ผอ.รร.โซ่พิสัยพิทยาคม

081-8737102 042-485044

2 นายคูณ จันทรประทักมี

รองผอ.รร.โซ่พิสัยพิทยาคม

089-2741050 042-485044

3 นายนฤพล ประทุมพงษ์

รองผอ.รร.โซ่พิสัยพิทยาคม

086-4008943 042-485044

4 นายสากล รักชาติ

รองผอ.รร.โซ่พิสัยพิทยาคม

087-2274404 042-485044

5 ว่าที่ รต.บรรจง มูลตรี แก้ว

ผอ.รร.ปากคาดพิทยาคม

081-9657859 042-481123

6 นางเพชรา พิมพ์ศรี

รองผอ.รร.ปากคาดพิทยาคม

085-7557489 042-481123

7 นายมณเทียร โคตรโสภา

รองผอ.รร.ปากคาดพิทยาคม

089-8405461 042-481123

8

081-9645153 042-436817

10 นายเกริ กชัย ศรี ปัญญา

รองผอ.รร.ปากคาดพิทยาคม ผอ.รร.หนองยองพิทยาคมรัชมัง คลาภิเษก รองผอ.รร.หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

11 นายกิตติ พรวุฒิพนั ธ์

ผอ.รร.สมสนุกพิทยาคม

081-9756098 042-436809

12 นายสุ ระชัย นาอุดม

รก.รองผอ.สมสนุกพิทยาคม

084-7991289 042-436809

13 นายพิพฒั น์ ศรี สุขพันธ์

087-8544034

14 นายเมืองไทย ผลาจันทร์

ผอ.รร.โพนทองประชาสรรค์ รองผอ.รร.โพนทองประชา สรรค์

15 นายศักดาเดช ทาซ้าย

ผอ.รร.ศรี ชมภูวทิ ยา

081-7392503 042-471050

9 นายชัยวัฒน์ พันธ์เดช

042-481123

088-3073996 042-436817

084-7923684

16 นายสุ ดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี รองผอ.รร.ศรี ชมภูวทิ ยา

082-1164486 042-471050

17 นายประจักษ์ ประจิมทิศ

ผอ.รร.โนนคาวิทยาคม

081-3695757 042-901736

18 นางบัวทอง อินทะวิมาน

รองผอ.รร.โนนคาวิทยาคม

087-2152928 042-901736

โทรสาร

042-481124


ที่ 1 2 3 4 5 6

ชื่อ - สกุล นายสุ พกิจ กงบุราณ ว่าที่ พ.ต.สมชาย ศรี รักษา น.ส.สุ พตั รา บุตรเจริ ญ นายประวิทย์ พิทกั ษ์วาปี ว่าที่ร.ต.เริ งฤทธิ์ มาตุลกูล นายอุทยั วงศ์อามาตย์

7 นายธีระพงศ์ ศรี นอก 8 9 10 11 12 13 14

นายวิรัน บุญหงษ์ นายอดุลย์ พรมวัง น.ส.ราไพ ดวงศิลา นายโชคชัย ชินโณ นายชัยวิชิต จันทะราม นายประภาส ศรี สุพล นายเทวฤทธิ์ ศรี วตั ร

สหวิทยาเขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ตาแหน่ ง โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ผอ.รร.บึงกาฬ 081-9751480 รองผอ.รร.บึงกาฬ 081-0526308 รองผอ.รร.บึงกาฬ 084-5171898 รองผอ.รร.บึงกาฬ 089-7118985 รองผอ.รร.บึงกาฬ 089-5734441 ผอ.รร.บุ่งคล้านคร 080-7513854 รอง ผอ.รร.รก. ผอ.รร.บุ่งคล้านคร 089-8401367 รอง ผอ.รร.รก. ผอ.รร.บุ่งคล้านคร 081-2615600 ผอ.รร.นาสวรรค์พิทยาคม 089-5723889 รองผอ.รร.นาสวรรค์พิทยาคม 089-9434687 ผอ.รร.โพธิ์ ทองวิทยานุสรณ์ 086-2409418 รองผอ.โพธิ์ ทองวิทยานุสรณ์ 083-3430181 ผอ.รร.หนองเข็งวิทยาคม 081-7493097 ครู รก.ผอ.รร.หนองเข็งวิทยาคม 084-7603830

โทรศัพท์โรงเรียน โทรสาร 042-491188 042-491907 042-491188 042-491188 042-491188 042-491188 042-499078 042-499078 042-499078 042-023477 042-023477 042-901010 042-901010 042-024500 042-024500


ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ชื่อ - สกุล ตาแหน่ ง โทรศัพท์เคลือ่ นที่ นายมงคล พระนคร ผอ.รร.ศรี วไิ ลวิทยา 081-8726948 นายเรื องทรัพย์ ติดมา รองผอ.รร.ศรี วไิ ลวิทยา 081-8723569 นายสุ บิน ศรี บุลม รองผอ.รร.ศรี วไิ ลวิทยา 087-8597045 นางเฉลียว ชินโณ รองผอ.รร.ศรี วไิ ลวิทยา 083-3787171 นายอาทิตย์ อัมไพ ผอ.รร.ประชานิมิตพิทยานุกูล 086-2185778 นายพิชญะ เหลาสา รองผอ.ประชานิมิตพิทยานุกูล 085-7457812 นายประยูร ยวนยี ผอ.รร.พรเจริ ญวิทยา 086-6366347 นายเกตุแก้ว หาญเชิงชัย รก.รองผอ.รร.พรเจริ ญวิทยา 081-9753826 นายนรภัทร สิ ทธิจกั ร รก.รองผอ.รร.พรเจริ ญวิทยา 084-9551119 นายวิวฒั น์ สารเนตร รก.รองผอ.รร.พรเจริ ญวิทยา 087-8574919 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล รก.รองผอ.รร.พรเจริ ญวิทยา 081-7396913 นายเถลิง ศรี นนท์ ผอ.รร.ภูทอกวิทยา 086-2370365 นายประหยัด ชัยยะเทียน รก.รองผอรร.ภูทอกวิทยา 085-6072058 นายสุ รสิ ทธิ์ สิ ทธิ อมร ผอ.รร.หนองหัวช้างวิทยา 085-7431895 นายเอกศักดิ์ อาจหาญ รองผอ.รร.หนองหัวช้างวิทยา 080-0138682 นายชวนะ ทวีอุทิศ ผอ.รร.ศรี สาราญวิทยาคม 088-5390490 นายนิรุต อุดมศักดิ์ รก.รองผอ.รร.ศรี สาราญวิทยาคม 085-7503242

โทรศัพท์โรงเรียน โทรสาร 042-497429 042-497429 042-497429 042-497429 042-021090 042-021090 042-487097 042-487096 042-487097 042-487097 042-487097 042-487097

042-020648 042-020648 042-479172 042-479172


6 นายปราโมทย์ คาเพชรดี 7 นายวัฒนา จันทร์โคตร

สหวิทยาเขตเซกา จังหวัดบึงกาฬ ตาแหน่ ง โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ผอ.รร.เซกา 081-2615977 รองผอ.รร.เซกา 081-2631074 รองผอ.รร.เซกา 089-5728202 รองผอ.รร.เซกา 087-2150246 รองผอ.รร.เซกา ผอ.รร.เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลา ภิเษก 082-1011900 รองผอ.รร.เหล่าคามพิทยาคมฯ 081-0537546

8 นายชัยมงคล ขัตติยะบุตร 9 นายสัญญา ภูผาผุย

ผอ.รร.บึงโขงหลงวิทยาคม รองผอ.รร.บึงโขงหลงวิทยาคม

ที่ 1 2 3 4 5

10 11 12 13 14 15 16 17

ชื่อ - สกุล นายคอมฉันท์ นาเมืองรักษ์ นายพิทยา แก้วนาง นายไพรัตน์ กามพร นายอนุพลู เทศาริ นทร์

นายไพศาล ผาละนัด รองผอ.รร.บึงโขงหลงวิทยาคม นายดิเรก โพธิ สว่าง ผอ.รร.หนองหิ้งพิทยา นายพิทกั ษ์ พลเยีย่ ม รองผอ.รร.หนองหิ้งพิทยา นายบุญถม สิ มมาโคตร ผอ.รร.โสกก่ามวิทยา นายณรงค์ นาสงค์ รก.รองผอ.รร.โสกก่ามวิทยา นายเดชา แสงจันทร์ ผอ.รร.ท่าดอกคาวิทยาคม ว่าที่ ร้อยตรี จกั รพงษ์ แสนทวีสุข รก.รองผอ.รร.ท่าดอกคาวิทยาคม นายวินิจ ชานุชิต ผอ.รร.เจ็ดสี วทิ ยาคาร

18 นายรวี วสันต์ นายทวีศกั ดิ์ ตั้งอารี อรุ ณ

รอง ผอ.รร.เจ็ดสี วทิ ยาคาร ผอ.รร.ราชประชุเคราะห์27

โทรศัพท์โรงเรียน โทรสาร 042-489156 042-489156 042-489156 042-489156 042-489156 042-490965 042-422252

081-4428751 085-0134589

042-416191 042-416191

086-2309919 081-8724145 089-8613277 087-1067881 081-9755879 081-9659923 081-9548125 081-9743360

042-416191 042-422495 042-422495 042-436921 042-436921 042-422450 042-422450 042-479686

087-7749258

042-479686 042-414959


ที่ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

ชื่อ - สกุล สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล นายชัยรัตน์ หลายวัชรกุล นายไพศาล พรรณะ สหวิทยาเขตหนองคาย นายธานินทร์ อยูศ่ ิริ นางจินดาภรณ์ ใจขาน สหวิทยาเขตเทสรังสี นายอนันต์ อมตฉายา นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณี สหวิทยาเขตท่าบ่อ นายประพันธ์ พรหมกูล นายกุลชาติ ชลเทพ สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช นายนภดล ผดุงศรี นายชูศกั ดิ์ วรสิ ษฐ สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ นายสมศักดิ์ บริ บาล นายรังสรรค์ จันทจร สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด นายศักดาเดช ทาซ้าย นายสุ ดที่รักพูลทรัพย์ วะจีประศรี สหวิทยาเขตบึงกาฬ นายสุ พกิจ กงบุราณ น.ส.สุ พตั รา บุตรเจริ ญ สหวิทยาเขตศรี พรเจริ ญ นายมงคล พระนคร นายเรื องทรัพย์ ติดมา

บัญชีรายชื่อประธานสหวิทยาเขต สพม.เขต 21 ตาแหน่ ง โทรศัพท์เคลือ่ นที่ โทรศัพท์โรงเรียน หมายเหตุ ผอ.รร.ปทุมเทพวิทยาคาร รอง ผอ.รร.ปทุมเทพวิทยาคาร

081-7089001 042-412485

ประธานสหฯ

ผอ.รร.หนองคายวิทยาคาร รองผอ.รร.หนองคายวิทยาคาร

081-8716930 042-422774-5 081-9744998 042-422774

ประธานสหฯ

ผอ.รร.พานพร้าว รองผอ.รร.สังคมวิทยา

081-8722643 042-451200 089-9444245 042-441118

ประธานสหฯ

ผอ.รร.ท่าบ่อพิทยาคม รองผอ.รร.ถ่อนวิทยา

084-5196315 042-409022 087-8558303 042-458023

ประธานสหฯ

ผอ.รร.ชุมพลโพนพิสัย รองผอ.รร.ชุมพลโพนพิสัย

081-0522800 042-471050 081-7177905 042-471050

ประธานสหฯ

ผอ.รร.เซิมพิทยาคม รองผอ.รร.เซิมพิทยาคม

081-8493556 042-017136 087-8543486 042-017136

ประธานสหฯ

ผอ.รร.ศรี ชมภูวทิ ยา รองผอ.รร.ศรี ชมภูวทิ ยา

081-7392503 042-471050 082-1164486 042-471050

ประธานสหฯ

ผอ.รร.บึงกาฬ รองผอ.รร.บึงกาฬ

081-9751480 042-491188 084-5171898 042-491188

ประธานสหฯ

ผอ.รร.ศรี วไิ ลวิทยา รองผอ.รร.ศรี วไิ ลวิทยา

081-8726948 042-497429 081-8723569 042-497429

ประธานสหฯ


ที่ ชื่อ - สกุล 10 สหวิทยาเขตเซกา นายคอมฉันท์ นาเมืองรักษ์ นายพิทยา แก้วนาง 11 นายปราโมทย์ ภูมิพนั ธ์ 12 นางจินตนา มูลสาร 13 นายวิทยา พันธุระ

บัญชีรายชื่อประธานสหวิทยาเขต สพม.เขต 21 ตาแหน่ ง โทรศัพท์เคลือ่ นที่ โทรศัพท์โรงเรียน หมายเหตุ ผอ.รร.เซกา รองผอ.รร.เซกา ผอ.สพม.เขต 21 รอง ผอ.สพม.เขต 21 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

081-2615977 042-489156 081-2631074 042-489156 08-1380-3619 042-421074 08-1261-9589 081-9745315

ประธานสหฯ เลขานุการ


อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ที่ ชื่อ - สกุล ตาแหน่ ง โทรศัพท์เคลือ่ นที่ 1 นายวิเชียร ชูประยูร ประธาน(ด้านการบริ หารงานบุคคล) 081-2603712 2 นายสนัน่ พาหอม ผูแ้ ทน ก.ค.ศ. 081-8947255 3 นายศิริ เพชรคีรี อนุกรรมการ(การศึกษา) 081-8726409 4 นายทรงกลด สรรพอาษา อนุกรรมการ(การเงินการคลัง) 081-9544281 5 นายพะยูร กิ่งแก้ว อนุกรรมการ(ด้านกฎหมาย) 081-0604537 6 นางสุ รส เนื่องชมภู ผูแ้ ทนคุรุสภา 085-4653359 7 นายคอมฉันท์ นาเมืองรักษ์ ผูแ้ ทนฯผูบ้ ริ หาร 081-2615977 8 นายชวลิต สี หามาตย์ ผูแ้ ทนฯข้าราชการครู 081-0562731 9 นายมนตรี ก้องเวหา ผูแ้ ทนฯบุคลากรทางการศึกษา 087-8527891 10 นายปราโมทย์ ภูมิพนั ธ์ กรรมการและเลขานุการ 081-2619589

หมายเหตุ


ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

หน่ วยงาน สพป.นค.1 สพป.นค.2 สพป.บก. สกสค.จังหวัดหนองคาย สกสค.จังหวัดบึงกาฬ สถานีตารวจหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย อบจ.หนองคาย สนง.จังหวัดหนองคาย ไฟฟ้ าหนองคาย ประปาหนองคาย กศน.จังหวัดหนองคาย ม.วิทยาลัยขอนแก่น นค. เทศบาลเมืองหนองคาย สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นค.

16 17

สหกรณ์เสมา จากัด เทศบาลเมืองหนองคาย

หน่ วยงานอืน่ เบอร์ โทรศัพท์ 042-411332,042-465318 042-471935 042-491247 042-421332 042-491675 042-012800,042-012807 042-413456-65 042-422800 042-421374 042-990702 042-411145 042-420355 042-415605 042-420574 042-411334 042-465223 042-422845 042-420574

โทรสาร 042-411294 042-471310 042-491180

หมายเหตุ

042-491675 รพ.2 นวด

042-420746 042-421370

ต่อ 139


ที่ 1 2 3 4 ที่ 1 ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ข้ อมูลหมายเลขโทรศัพท์ บุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์สานักงาน 042-421074,042-422527 แฟ๊ กซ์ 042-421094 ชื่อ - สกุล ตาแหน่ ง โทรศัพท์เคลือ่ นที่ หมายเหตุ นายปราโมทย์ ภูมิพนั ธ์ ผอ.สพม.เขต 21 08-1380-3619 สายตรง 0-4241-1280 นางจินตนา มูลสาร รอง ผอ.สพม.เขต 21 08-1261-9589 นายณรงค์ สุ ราลัย รอง ผอ.สพม.เขต 21 08-7223-6496 นางเบญจมาตย์ ฦๅชา รอง ผอ.สพม.เขต21 08-8536-8538 หน่ วยตรวจสอบภายใน ชื่อ - สกุล ตาแหน่ ง โทรศัพท์เคลือ่ นที่ หมายเหตุ นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 08-8025-3813 กลุ่มอานวยการ ชื่อ - สกุล ตาแหน่ ง โทรศัพท์เคลือ่ นที่ หมายเหตุ นายณัฐนนท์ ไชยสิ ทธิ์ ผูอ้ านวยการกลุ่มอานวยการ 08-1768-2905 นางสิ ริมา สอนคาหาญ นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ 08-9572-0496 นายสมฤกษ์ ใจขาน นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ 08-77248-445 นางปทิตตา พวงปัญญา นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ 08-9645-7909 นายเฉลียว พินิจมนตรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน 08-1588-6309 นายวิทวัส พันธ์วงศา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิการ 08-5463-3780 ช่วยกลุ่มบริ หารงานบุคคล นางสาวจามจุรี ฉลาดแย้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิการ 08-790-3193 นายบรรทม พนานิกิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ 08-6579-7473 นายสายลม ศรี มะโรง พนักงานขับรถยนต์ 08-6854-1857 นางสุ ภาภรณ์ กล้าหาญ งานเลขานุการ ผอ.สพม.21 08-4030-9119 นางสาวชาลิสา มูลศิริ งานเลขานุการ ผอ.สพม.21 08-9395-8838 นายอภิสิทธิ์ ศรี วลิ าศ พนักงานขับรถยนต์ 08-9709-3800 นางเนาวรัตน์ หลวงบัณดิษฐ์ แม่บา้ นสานักงาน 08-0421-8775


ที่ 1 2 3 4 5

กลุ่มนโยบายและแผน ชื่อ - สกุล ตาแหน่ ง โทรศัพท์เคลือ่ นที่ หมายเหตุ นายวิทยา พันธุระ ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 08-1974-5315 นางศรี ประภา สี หไตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ 08-8563-9188 นายชานนท์ คาจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ 08-5010-0744 เลขาผอ.เขต สพมเขต21 นางสาวภรณ์ชนก วิบูลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ 08-7638-9903 นางนฤมล วัจริ นทร์ เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล 08-1262-4419

ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

ชื่อ - สกุล น.ส.ดรุ ณสวาท มูลการ นายสัจสิ ฏฐ์ ถินทะสิ ทธิ์ นางอรษา โคฆะวานนท์ นางสาวแก้วมณี อาจนาวัง นางสาวมณฑา อาสนชัย น.ส.พัฒน์รดา สนัน่ เอื้อ นายมนัส นาคเสน น.ส.พรทิวา หล้าเรื องแสง

ที่ 1 2 3 4 5 6

ชื่อ - สกุล นายมนตรี ก้องเวหา นางผ่องศรี ทับทิมทอง นายยุทธศักดิ์ ผลกอง นางสาวอลิษา พานนนท์ นางสาวทัดดาว ผิวผัน น.ส.แว่นทิพย์ บุพศิริ

กลุ่มบริ หารงานบุคคล ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารงานบุคคล นิติกรชานาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ. นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล กลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล

โทรศัพท์เคลือ่ นที่ 08-3599-4043 08-5344-2080 08-2344-6952 08-6228-5554 08-9569-9946 08-6222-0258 08-3842-9321 08-7220-8189

หมายเหตุ

โทรศัพท์เคลือ่ นที่ หมายเหตุ 08-7582-7891 08-1261-5811 08-9200-8302 08-6854-9273 08-8747-8705 085-4539539 ช่วย บุคคลฯ


ที่ 1 2 3 4 5 6 7 ที่ 1 2 4 5 6 7 8 9 ที่ 1 2 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสิ นทรัพย์ ชื่อ - สกุล ตาแหน่ ง โทรศัพท์เคลือ่ นที่ หมายเหตุ นางกัญญา โทสาลี ผอ.กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์ 08-3560-9015 นางอุมาพร คงสนิท นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ 08-9622-5589 น.ส.นิภาพร นันตา นักวิชาการพัสดุปฏิบตั ิการ 08-9037-4685 น.ส.ภวิศภา อินธิศร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ 08-3143-2407 น.ส.ลินดา อาษานอก เจ้าหน้าที่พสั ดุปฏิบตั ิงาน 08-4516-9411 นางทองประกา จุลปาน เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล 08-9841-2995 นายอนุสรณ์ จันทะนุช เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล 08-4692-3429 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชื่อ - สกุล ตาแหน่ ง โทรศัพท์เคลือ่ นที่ หมายเหตุ นางชนานันท์ สุ คนั ธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 08-1289-4858 นายสมคิด ขันทอง ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ 08-6857-5545 น.ส.ทิพวรรณ ฤทธิ์ ฐิติ ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ 08-9861-3861 นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์ โคตร ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ 08-1965-6882 นางนรมน ไกรสกุล ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ 08-9575-0171 นางศิริพร ตริ ยาวธัญญู ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ 08-6634-4567 น.ส.วารุ ณี เลียววิวฒั นชัย ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ 08-9714-9574 ช่วย สพฐ. นางสาววิชุดา เวียงวิเศษ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน 08-5493-6739 ศูนย์ เทคโนยีและสารสนเทศเพือ่ การศึกษา ชื่อ - สกุล ตาแหน่ ง โทรศัพท์เคลือ่ นที่ หมายเหตุ นายศุภชัย จันทระ ศึกษานิเทศก์ชานาญการ 08-0806-9944 นายไพรบูลย์ ปั สสาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ 08-9573-4466 นายปิ ยะ กิติยะวงศ์ เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล 08-7774-7987


บ ุคลากรทางการศึกษา และผูบ้ ริหารโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ *****************************************************

หมายเลขโทรศัพท์สานักงาน หมายเลขโทรสารสานักงาน

๐๔๒ - ๔๒๑๐๗๔ ๐๔๒ - ๔๒๒๕๒๗ ๐๔๒ - ๔๒๑๐๙๔

######################################

Phonebook  
Phonebook  
Advertisement