Page 1

แผนปฏิบัติการประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กลุ่มนโยบายและแผน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.secondary2.obec.go.th โทร. 0-2930-4490-2 ต่อ 113 โทรสาร : 0-2939-8166

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารล�ำดับที่ 10/2560


ค� ำ น� ำ

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) โดยเน้นความสอดคล้อง ตาม 6 ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส�ำคัญ เพื่อใช้แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นแนวทางการบริหารจัดการโครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และขับเคลื่อน นโยบายและภารกิจด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ได้ใช้เป็น กรอบและทิศทางในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุ ผลส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จนส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ธันวาคม 2560

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


สารบุัญ หน้า

ค�ำน�ำ

ส่วนที่ 1 บริบทและสภาพการจัดการศึกษา l บริบททั่วไป........................................................................................................................................ 1 l สภาพการจัดการศึกษา อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ.................................................................. 3 l ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา................................................................................................................ 4 l ผลการด�ำเนินงาน............................................................................................................................... 8 ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน l สาระส�ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579).....................................................11 l สาระส�ำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)...................12 l แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579........................................................................................14 l สาระส�ำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12.........................................19 (พ.ศ. 2560 - 2564) l จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ....................................................................23 (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) l นโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..............................33 l ทิศทางการด�ำเนินงานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2..............................................44 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 3 สรุปงบประมาณ แผนงาน/โครงการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..............................................45 ส่วนที่ 4 รายละเอียดงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ.......................................................47 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ..............................................................................................................113 ภาคผนวก

- ค�ำสั่งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ 180/2560................................................116 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561......................119 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 - แบบรายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561....................................................122

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ส่วนที่

1

บริบทและสภาพการจัดการศึกษา

บริบททั่วไป ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นอย่างทั่วถึง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีบริบททั่วไป ดังนี้

ที่ตั้งและอาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี ในเขตรับผิดชอบด้านการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ ในเขตรับผิดชอบด้านการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ในเขตรับผิดชอบด้านการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี ในเขตรับผิดชอบด้านการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1

เขตพื้นที่บริการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบด้วย 27 เขต ดังนี้

1. เขตคลองสามวา 3. เขตจตุจักร 5. เขตบางกะปิ 7. เขตบึงกุ่ม 9. เขตมีนบุรี 11. เขตลาดพร้าว 13. เขตสวนหลวง 15. เขตสายไหม 17. เขตหลักสี่ 19. เขตคลองเตย 21. เขตบางคอแหลม 23. เขตบางรัก 25. เขตยานนาวา 27. เขตสาทร

2. เขตคันนายาว 4. เขตดอนเมือง 6. เขตบางเขน 8. เขตประเวศ 10. เขตลาดกระบัง 12. เขตวังทองหลาง 14. เขตสะพานสูง 16. เขตหนองจอก 18. เขตห้วยขวาง 20. เขตดินแดง 22. เขตบางนา 24. เขตพระโขนง 26. เขตวัฒนา

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1


2

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


สภาพการจัดการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 27 เขตการปกครอง เป็นหน่วยงานภายใต้ การก�ำกับดูแลของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำหนดหลักเกณฑ์ การแบ่งส่วนราชการภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพุทธศักราช 2546 และ 2553 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการกระจาย อ�ำนาจการบริหารจัดการศึกษาจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ มีเอกภาพในการบริหาร จัดการศึกษา บริหารงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์โดยแบ่งส่วนราชการภายในตามโครงสร้างการบริหารส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 ดังนี้ 1. กลุ่มอ�ำนวยการ 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 3. กลุ่มนโยบายและแผน 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สภาพการจัดการศึกษา อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 1. จัดท�ำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 2. วิเคราะห์ การจัดตัง้ งบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ ไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และแจ้งการจัดสรร งบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก�ำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 4. ก�ำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 6. ประสาน การระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา 7. จัดระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ บุคคลองค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 9. ด�ำเนินการ และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 10. ประสาน ส่งเสริม การด�ำเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงานด้านการศึกษา 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส�ำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่การศึกษา 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ระบบบริหารจัดการศึกษา

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารงาน มีระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลตาม แนวทางการกระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งมีบทบาท อ�ำนาจ หน้าที่ในการบริหารงานวิชาการ แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3


ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท�ำงานร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการด�ำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

1. นางสาวรัตติมา 2. นายภักดี 3. นายนาวี 4. นายสหชัย 5. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ 6. นางวรอนงค์ 7. นางวรรณดี 8. นายปิ่น 9. นางกรุณา

พานิชอนุรักษ์ คงด�ำ ยั่งยืน สาสวน ยศถา ยังเจริญ นาคสุขปาน สุวรรณะ นนทรักส์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 1. สถานศึกษา 1.1 จ�ำนวนโรงเรียนจ�ำแนกตามขนาดและจ�ำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ

4

จ�ำนวนนักเรียน (คน) 1 - 500 คน 501 - 1,500 คน 1,501 - 2,500 คน 2,500 คน ขึ้นไป รวม

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

จ�ำนวนโรงเรียน 2 โรงเรียน 6 โรงเรียน 21 โรงเรียน 23 โรงเรียน 52 โรงเรียน


1.2 รายชื่อโรงเรียนจ�ำแนกตามขนาดและจ�ำนวนนักเรียน ที่ ชื่อโรงเรียน 1 พุทธจักรวิทยา 2 เจ้าพระยาวิทยาคม 3 จันทร์หุ่นบ�ำเพ็ญ 4 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 6 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 7 มัธยมวัดธาตุทอง 8 ดอนเมืองจาตุรจินดา 9 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 10 ยานนาเวศวิทยาคม 11 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 12 ราชด�ำริ 13 ราชวินิตบางเขน 14 นนทรีวิทยา 15 พระโขนงพิทยาลัย 16 สตรีศรีสุริโยทัย 17 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 18 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 19 ปทุมคงคา 20 มัธยมวัดบึงทองหลาง 21 ศรีพฤฒา 22 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมชินูปถัมภ์ 23 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 24 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 25 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 26 เทพลีลา 27 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 28 สตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ 29 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 30 วชิรธรรมสาธิต 31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 32 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 33 สายน�้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 34 มัธยมวัดหนองจอก

รวมทั้งหมด 326 393 890 929 1144 1334 1416 1437 1476 1527 1845 1857 1741 1797 1820 1823 1906 1926 1985 2025 2048 2104 2200 2212 2284 2292 2295 2386 2404 2535 2545 2576 2648 2699

ขนาดโรงเรียน เล็ก เล็ก กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่พิเศษ ใหญ่พิเศษ ใหญ่พิเศษ ใหญ่พิเศษ ใหญ่พิเศษ

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

5


ที่ ชื่อโรงเรียน 35 สารวิทยา 36 สิริรัตนาธร 37 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 38 สุรศักดิ์มนตรี 39 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 40 ดอนเมืองทหารอากาศบ�ำรุง 41 บางกะปิ 42 เศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ 43 พรตพิทยพยัต 44 วัดสุทธิวราราม 45 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 46 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 47 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 48 หอวัง 49 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 50 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 51 ฤทธิยะวรรณาลัย 52 สตรีวิทยา ๒

รวมทั้งหมด 2707 2763 2763 2843 2911 2930 2973 3108 3046 3094 3202 3267 3984 4174 4198 4348 4350 4443

ขนาดโรงเรียน ใหญ่พิเศษ ใหญ่พิเศษ ใหญ่พิเศษ ใหญ่พิเศษ ใหญ่พิเศษ ใหญ่พิเศษ ใหญ่พิเศษ ใหญ่พิเศษ ใหญ่พิเศษ ใหญ่พิเศษ ใหญ่พิเศษ ใหญ่พิเศษ ใหญ่พิเศษ ใหญ่พิเศษ ใหญ่พิเศษ ใหญ่พิเศษ ใหญ่พิเศษ ใหญ่พิเศษ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 2. นักเรียน จ�ำนวนนักเรียนจ�ำแนกตามระดับชั้น และจ�ำนวนห้องเรียน ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม มัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

6

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ชาย 11,157 11,095 10,681 32,933 7,990 7,649 7,407 23,046 55,979

จ�ำนวนนักเรียน (คน) หญิง รวม 12,051 23,208 11,726 22,821 12,009 22,690 35,786 68,719 10,642 18,632 10,670 18,319 10,852 18,529 32,164 55,480 67,950 123,929

จ�ำนวน ห้องเรียน 553 549 547 1,649 506 503 513 1,522 3,165


3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.1 จ�ำนวนบุคลากรส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประเภทบุคลากร

ผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวยการ กลุ่มอ�ำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน ลูกจ้างประจ�ำ ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

จ�ำนวนคน

มาช่วย

ไปช่วย

1 2 5 8 6 7 6 7 3 1 15

- - - 2 - - - - - 3 -

2 -

61

5

2

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

3.2 จ�ำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ครู พนักงานราชการ

จ�ำนวนคน

52 120 6,158 43

รวม

6,373

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

7


ผลการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ขับเคลื่อนภารกิจ  โดยใช้แผนปฏิบัติการ ประจ�ำปีเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา ภายใต้กลยุทธ์ 4 ด้าน  ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดความส�ำเร็จ ตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมาย โดยสรุปผลการด�ำเนินงานตามภารกิจในประเด็น ส�ำคัญด้านคุณภาพการศึกษา ด้านโอกาสทางการศึกษาและด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด และระดับประเทศ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ สังคมศึกษา ร้อยละ 54.63 รองลงมา คือ ภาษาไทย ร้อยละ 51.03 และภาษาอังกฤษ ร้อยละ 39.07 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด คือ คณิตศาสตร์ ร้อยละ 36.18

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้จ�ำแนกตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

8

ระดับเขตพื้นที่

ระดับสังกัด

ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ย

S.D.

คะแนนเฉลี่ย

S.D.

คะแนนเฉลี่ย

S.D.

51.03 36.18 38.73 54.63 39.07

13.65 19.86 12.67 13.72 17.03

46.81 29.53 35.12 49.34 31.39

12.84 15.66 10.30 12.95 11.90

46.36 29.31 34.99 49.00 31.80

12.99 15.74 10.34 13.15 12.59

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด และระดับประเทศ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาษาไทย ร้อยละ 57.76 รองลงมา คือ สังคมศึกษา ร้อยละ 38.44 และภาษาอังกฤษ ร้อยละ 34.05 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด คือ คณิตศาสตร์ ร้อยละ 29.66

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้จ�ำแนกตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

ระดับเขตพื้นที่

ระดับสังกัด

ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ย

S.D.

คะแนนเฉลี่ย

S.D.

คะแนนเฉลี่ย

S.D.

57.76 29.66 33.55 38.44 34.05

16.05 18.29 10.09 9.58 17.07

53.09 24.90 31.77 36.17 27.35

15.87 14.44 8.79 8.73 12.64

52.29 24.88 31.62 35.89 27.76

16.27 14.73 8.96 8.86 13.39

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9


แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

10

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ส่วนที่ 2

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระส�ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 มาตรา 65 ได้ก�ำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาวพร้อมกับการปฏิรูป และการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้สามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วน และน�ำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทา ความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหา ความเหลื่อมล้า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ ซึ่งจะ ท�ำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส�ำคัญของเวทีโลก สามารถด�ำรงรักษา ความเป็นชาติให้มีความมั่นคง และคนไทยในประเทศ มีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน สาระส�ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ จะประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด�ำเนิน การไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ “ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาก�ำลังอ�ำนาจของชาติ” อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การศึกษา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีและการสื่อสาร ดังนี้ วิสัยทัศน์ : ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง หลักการ : เชิดชูสถาบัน ประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และ ค่านิยมความเป็นไทยเพื่อสร้างความปรองดอง ซึ่งมีองค์ประกอบคือ 1) แนวคิด : เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด�ำรงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต ดั้งเดิมของคนไทย และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยเพื่อความมั่นคง 2) คุณลักษณะ : เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทาง สายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 3) ค�ำนิยาม : ความพอเพียงประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ได้แก่ ความพอประมาณ คือ ความพอดีที่ไม่น้อยหรือมาก เกินไป ความมีเหตุมีผล คือการตัดสินใจโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัย และค�ำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ การมี ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือการเตรียมพร้อมรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลง ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 4) เงื่อนไข : การตัดสินใจและการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐาน 2 เงื่อนไข  ได้แก่ เงื่อนไขความรู้ อันประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะใช้ความรู้นั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน มีความระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิบัติ และเงื่อนไขคุณธรรมอันประกอบด้วยมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทนมีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด�ำรงชีวิต วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 2) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาส และคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียมเป็นธรรม 3) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม ยุทธศาสตร์หลัก : 1) ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 2) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

11


4) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 2.1 เป้าหมายความมั่นคง 2.1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 2.1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่น�ำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 2.1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก�ำลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 2.1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด�ำรงชีวิตมีที่อยู่อาศัยและความ ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 2.1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน�้ำ 2.2 เป้าหมายความมั่งคั่ง 2.2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง ความเหลื่อมล�้ำ ของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 2.2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐาน เศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส�ำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุน และการท�ำธุรกิจ มีบทบาทส�ำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 2.2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.3 เป้าหมายความยั่งยืน 2.3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับ และเยียวยาของระบบนิเวศน์ 2.3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอื้ออาทร เสียสละ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 2.3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สาระส�ำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส�ำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก�ำหนดสาระส�ำคัญไว้ ดังนี้ วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน�ำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ หลักการ : 1) น้อมน�ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติการพัฒนาอย่างบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี

12

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


2) ค�ำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้คนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติและเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ และ

3) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการ พัฒนาในทุกระดับ ควบคู่กับการพัฒนากลไกในรูปแบบของคณะกรรมการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับพื้นที่ วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 2) เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน 3) เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์ 4) เพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ และ 5) เพื่อให้การท�ำงานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพื้นที่ให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพ และปราศจากคอรัปชั่น

ยุทธศาสตร์ : 1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล�้ำในสังคม 3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5) ยุทธศาสตร์การความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

เป้าหมายรวม : 1) คนไทยมีคณ ุ ลักษณะเป็นคนไทยทีส่ มบูรณ์ สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง มีความเป็นพลเมืองตืน่ รู้ท�ำประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขทั้งมิติทางกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย และมีความสามารถเชิงการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี 2) ความเหลื่อมล�้ำทางด้านรายได้ และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาส ในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ ฐานบริการและดิจิทัล เน้นอุปสงค์ น�ำการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง มีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ โดยกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีอัตราการ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา 4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงทาง อาหาร พลังงาน และน�้ำ 5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มความเชื่อมั่นของนานา ประเทศต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสีย จากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้า และการค้ามนุษย์ลดลงมีความพร้อมในการปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้กระจายอ�ำนาจและมีส่วนร่วมจาก ประชาชน ลดปัญหาคอร์รัปชั่น การใช้จ่ายภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพสูงและมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทัน กับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

13


แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ จากแนวคิดการจัดการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ จึงได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด�ำรงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก�ำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อน�ำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล�้ำภายในประเทศลดลง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ l 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) l 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cros-cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท�ำงานเป็นทีม และภาวะผู้น�ำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ อาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ  ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ ดังนี้ 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น ประชากร กลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคนและประชากรวัยแรงงานมีการศึกษา เฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น 2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัด ที่ส�ำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัด ที่ส�ำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Program for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหาร งานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วน สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่นอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบ กับผู้เรียนสามัญศึกษาและจ�ำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ จึงได้ก�ำหนดช่วงเวลาในการด�ำเนินการในแต่ละเป้าหมายและ ตัวชี้วัดเป็น 5 ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ 5 ปี สุดท้ายของแผน

14

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิด การจัดการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก�ำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและ การธ�ำรงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดการเรียนการสอน / กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม เป็นต้น 1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น สถานศึกษาจัดการศึกษา ส�ำหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น และสถานศึกษาในพื้นที่ พิเศษที่จัดอยู่ในมาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพิ่มขึ้น เป็นต้น 1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม่ มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น สถานศึกษา ที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทาง การจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีเพิ่มขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งใน การป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่และผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น โดยได้ก�ำหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ ทั้งที่เป็นพื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่ เกาะแก่งชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว พัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิอาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงานและโครงการส�ำคัญ เช่น โครงการยกระดับ คุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ เป็นต้น ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก�ำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 2.1 ก�ำลังคนมีทกั ษะทีส่ ำ� คัญจ�ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการก�ำลังคน (Demand) จ�ำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์ก�ำลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น เป็นต้น 2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีตัวชี้วัด ที่ส�ำคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตก�ำลังคนระดับกลางและระดับสูง จ�ำแนกตามระดับ /ประเภทการศึกษา ในสาขาวิชาที่สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจ ศึกษา / หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่ก�ำหนดเพิ่มขึ้น จ�ำนวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มขึ้น จ�ำนวนสถาบันอาชีวศึกษาและ อุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรส�ำหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น และมีภาคี เครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น เป็นต้น แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

15


2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน เมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและ พัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเพิ่มขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรม ที่น�ำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น นวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยได้ก�ำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของ ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ เฉพาะด้านส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและมีแผนงาน และโครงการส�ำคัญ เช่น โครงการจัดท�ำแผนผลิตและพัฒนาก�ำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมาย เป็นต้น ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้ 3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัด ที่ส�ำคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออก ถึงความมีวินัยและมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้าง วินัย จิตสาธารณะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น เป็นต้น 3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนา คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่นเด็กแรกเกิด -5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น ผู้สูงวัยที่ได้รับบริการ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น และมีสาขาและวิชาชีพ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ท�ำงาน และถ่ายทอดความรู้ / ประสบการณ์เพิ่มขึ้น เป็นต้น 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม / กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก /สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา / สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน คุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้นและสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัด การศึกษาตามหลักสูตร ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น เป็นต้น 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต�ำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่จ�ำกัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือจัดรายการ เพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น สื่อต�ำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ที่ ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น เป็นต้น 3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น มีระบบและกลไก การทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน เป็นต้น 3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น มีฐานข้อมูล ความต้องการใช้ครูแผนการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 256 - 2569) จ�ำแนกตามสาขาวิชา ขนาด สถานศึกษา และจังหวัด สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้น มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อ ให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู เป็นต้น 3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น และระดับความพึงพอใจ ของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยได้ก�ำหนด แนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อต�ำราเรียนและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และ ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้  โดยไม่จ�ำกัดเวลาและสถานที่ สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย

16

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและโครงการที่ส�ำคัญ เช่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น ดัชนี ความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและพื้นที่ลดลง ความแตกต่างระหว่าง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษลดลง เป็นต้น 4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส�ำหรับคนทุกช่วงวัย มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น มีระบบ เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ เป็นต้น 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหาร จัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจ�ำตัว ประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ หน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงานและ การศึกษา และมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่น ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นระบบเดียวกัน ทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น โดยได้ก�ำหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาส�ำหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้และ มีแผนงานและโครงการส�ำคัญ เช่น โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลรายบุคคล ทุกช่วงวัย ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา เป็นต้น ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน�ำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส�ำคัญของการด�ำรง ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ำเนินชีวิต เพิ่มขึ้น และสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น 5.2 หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และ การน�ำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการ เรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการน�ำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เพิ่มขึ้น และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นต้น 5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีตัวชี้วัด ที่ส�ำคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสาขาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยได้ก�ำหนดแนวทางการพัฒนา คือส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรม และ น�ำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และมีแผนงานและโครงการส�ำคัญ เช่น โครงการน้อมน�ำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้มีตัวชี้วัด ที่ส�ำคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับ บริบทของพื้นที่และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีตัวชี้วัด ที่ส�ำคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก / สถานศึกษา ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่ม สถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้น เป็นต้น แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

17


6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่มีตัวชี้วัด ที่ส�ำคัญ เช่น จ�ำนวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มขึ้น และสัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคี เครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จ�ำแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น เป็นต้น 6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก�ำลังแรงงานของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพื่อ การศึกษาที่เอื้อและสนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการก�ำลังแรงงานและสภาพปัญหา ที่แท้จริงของ ประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น 6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก�ำลังใจ และ ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัด ที่ส�ำคัญ เช่น สถานศึกษาที่มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน เพิ่มขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ภาคเอกชน / ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และสถานศึกษามี บุคลากรทางการศึกษาท�ำหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น เป็นต้น เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก�ำหนดเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) l เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย l ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน l ประชากรที่อยู่ในก�ำลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการ ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ l ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพื่อการท�ำงานหรือการมีชีวิตหลังวัยท�ำงาน อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข 2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี ภูมิหลังทางสังคม หรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ได้รับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ (Quality) ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลพึงมีภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคม ฐานความรู้สังคมแห่งปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ และการลงทุน ทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน ให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้ามา มีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และผู้เรียนผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนา ทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการท�ำงานของก�ำลังคนในประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และ ประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่จะน�ำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มี รายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการศึกษาที่สร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชน สังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

18

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


สาระส�ำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก อ�ำนาจ หน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคมและมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ที่ส�ำคัญคือได้ประเมินสถานะของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้นแล้ว จึงสามารถก�ำหนดเป็นสาระส�ำคัญ ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งได้แก่ เป้าหมายหลักและตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้ดังนี้ 1. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ ในอนาคต 2. ก�ำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 2. ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก 1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ 3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่ ท�ำงานให้ 7. ร้อยละของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 10. จ�ำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ปี 11. ร้อยละของก�ำลังแรงงานที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 14. จ�ำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด /พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 3. วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” “ผู้เรียน” หมายถึงเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทนสติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในการด�ำรงชีวิต “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคีปรองดอง “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก 4. พันธกิจ 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

19


3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 5. ยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 6. ผลผลิต /ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ผลผลิต /ผลลัพธ์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ�ำและน�ำสิ่งที่จ�ำไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม ผู้ส�ำเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตส�ำนึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 1. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก กลยุทธ์ 1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้อง กับทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับ ความก้าวหน้าทางวิทยาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ /ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน ต�ำราเรียน ที่มีคุณภาพรวมทั้งต�ำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบ การศึกษาอย่างเข้มข้น 6.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ผลผลิต /ผลลัพธ์ มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตามเกณฑ์ มีครูประจ�ำชั้น ครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมี คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญ ก�ำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด 2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด 3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รบั การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตรที่ครุ ุสภาให้การรับรองและ ผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 4. จ�ำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

20

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


5. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ 1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุก ระดับ/ประเภทการศึกษา 2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ�ำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 4. สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 6.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาก�ำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ผลผลิต /ผลลัพธ์ มีการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพิ่มจ�ำนวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพ ที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 3. ร้อยละของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 4. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 5. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น�ำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 6. จ�ำนวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 7. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีที่เพิ่มขึ้นต่อปี 8. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี 9. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น กลยุทธ์ 1. เร่งผลิตและพัฒนาก�ำลังคนสาขาที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก�ำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และรองรับพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก�ำลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 6.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ผลผลิต /ผลลัพธ์ ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาใน ภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นได้ ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 1. จ�ำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี 2. ร้อยละของก�ำลังแรงงานที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

21


3. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 4. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 5. ร้อยละของผูผ้ า่ นการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสัน้ สามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 6. จ�ำนวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน กลยุทธ์ 1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุก กลุ่มเป้าหมาย 3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง 4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความหลากหลาย และสามารถ ให้บริการได้อย่างทั่วถึง 6.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผลผลิต /ผลลัพธ์ ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากรและระบบเครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้ง มีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัยและระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 1. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต�่ำกว่า 30 Mbps 3. จ�ำนวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและไม่ซ�้ำซ้อน ให้ผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2. พัฒนากระบวนการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผลของฐานข้อมูล โดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น�ำมาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 4. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหา ความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 6.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ผลผลิต /ผลลัพธ์ ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอ�ำนาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไก การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้ง ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 2. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท�ำหรือน�ำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้

22

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จาก การทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น 4. จ�ำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 5. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน 6. จ�ำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย กลยุทธ์ 1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งใน ระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด 2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดวามเหลื่อมล้า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายใน และต่างประเทศ 6. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกากับ

จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งในวันที่ 20 ธันวาคม 2559  นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน  พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้ ส่วนที่ 1 1. น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา ให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 1.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีใจความส�ำคัญว่า 1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง  2) การศึกษาต้องมุ่งสร้าง พื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)” 1.2. สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีแนวพระราช กระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 1.2.1 นักเรียน l “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน�้ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ล�ำดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 2555) l “ครูไม่จ�ำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนชั้นต้นต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็น พลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท�ำเช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555) l “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค. 2555) l “ท�ำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค. 2555) 1.2.2 ครู l “เรื่องครูมีความส�ำคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจ�ำนวน ไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผล ตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

23


ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตส�ำนึก โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการ ในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตนไม่คิดย้ายไป ย้ายมา” (11 มิ.ย. 2555) l “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” (6 มิ.ย. 2555) l “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต�ำราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ต�ำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางที ก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอน หนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555) l “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไป สมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค. 2555) 2. การด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก�ำหนด ไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา ที่จะด�ำเนินการ 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 3. จุดเน้นการด�ำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 3.1 ด�ำเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด�ำเนินการสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 3.4 ด�ำเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดาเนินการเป็นรูปธรรม 4. จุดเน้นส�ำคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดาเนินงาน และโครงการส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย แนวทางการด�ำเนินงาน และโครงการส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการด�ำเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 1. ด้านความมั่นคง แนวทางหลัก 1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน�ำพระราชปณิธานและพระราชกระแส ด้านการศึกษา พัฒนา หลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบันพระกษัตริย์ 1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 1.2 การบริหารจัดการ 1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน 1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2. ด้านการผลิต พัฒนาก�ำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก�ำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท�ำ Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส�ำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาและการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ

24

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย 2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะด�ำเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการ สนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ ของประเทศ 2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขัน 2.2 ผลิตก�ำลังคนรองรับ New S - Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษา ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะ ฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ 2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรม เป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แนวทางหลัก 3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3-5 ปี) และจัดท�ำ มาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัยทุกสังกัด 2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการ ยุวทูตความดี 2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน 1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่าน ให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุง ห้องสมุด 4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 3.1.4 การวัดและประเมินผล 1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น 2) การประเมินผล O - Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน ส�ำหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด�ำเนินการในรูปคณะท�ำงานออกข้อสอบ 3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 3.2.1 การสรรหาครู 1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส�ำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด�ำเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา) 2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพื่อให้ครูอยู่ในห้องเรียน 3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

25


1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วยระบบ TPEP Online 2) หน่วยด�ำเนินการให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนา เป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการด�ำเนินการตามแนวทาง No Child Left Behind คือ จัดทาข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจ�ำเป็นและต้องการ เป็นพิเศษ 4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้สามารถใช้ประโยชน์ ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึง การพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ อุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing - House 5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ 5.2 การสร้างจิตส�ำนึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด�ำริ : ต้นแบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม 5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จ�ำนวน 12 ฉบับ ดังนี้ 6.1.1 กฎหมายหลัก 1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 2) พ.ร.บ. กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจ�ำต�ำแหน่งข้าราชการครู 5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. .... 6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... 8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... 9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. .... 6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ ให้ส�ำนักงานศึกษาธิการภาคและส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการ ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

26

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 5. การขับเคลื่อน ก�ำกับ และการติดตามการน�ำจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 5.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดท�ำแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวง และระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 5.2 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักและก�ำหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล และรายงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 5.2.1 จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการน�ำจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผล การด�ำเนินงานตามนโยบาย 5.2.2 ติดตามการน�ำจุดเน้นเชิงนโยบายนโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การประชุมติดตามรายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร / e-report และการตรวจราชการ 5.2.3 จัดท�ำรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งรัดให้ปรากฏผลโดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน) 5.2.4 จัดท�ำรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามจุดเน้นเชิงนโยบายทุกนโยบายเป็นรายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 5.2.5 การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามข้อ 5.2.1-5.2.4 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีการสั่งการให้ทราบ เพื่อให้การด�ำเนินการเกิดความเหมาะสมต่อไป

ส่วนที่ 2 แนวทางการด�ำเนินงานและโครงการหลักที่กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

และจุดเน้นเชิงนโยบาย 6 ด้าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. ด้านความมั่นคง

จุดเน้นเชิงนโยบาย รมว.ศธ / แนวทางหลัก 1. จุดเน้นด้านความมั่นคง แนวทางหลัก 1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัด และประเมินผล 1.2 การบริหารจัดการ 1.3 การยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาส ในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ พิเศษ

การด�ำเนินงาน / โครงการหลัก

1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์

2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายขอบ / ชายแดน - โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ - โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ - การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้และ พื้นที่พิเศษ - โครงการจัดการศึกษาส�ำหรับคนต่างด้าว 3. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ - โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย : การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ - การพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ขาติไทย / สถาบัน พระมหากษัตริย์ 4. การส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนา ทักษะชีวิตเพื่อ 1.4 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบ ความมั่นคง การดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ - โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย - โครงการ TO BE NUMBER ONE - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต - โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด - การสร้างเสริมความรู้และทักษะความเป็นพลเมือง (Civic Education) แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

27


ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

จุดเน้นเชิงนโยบาย รมว.ศธ / แนวทางหลัก

2. ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน

2. จุดเน้นด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและ สร้างความสามารถ ในการแข่งขัน แนวทางหลัก 2.1. การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มี ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ ของตลาดงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศ

2.2 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้าง องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

28

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

การด�ำเนินงาน / โครงการหลัก

1. การจัดการศึกษาเพื่อความเชี่ยวชาญ /เป็นเลิศเฉพาะด้าน - โครงการอาชีวศึกษาเป็นเลิศ - โครงการอาชีวศึกษาไทยเป็น Hub ASEAN - อาชีวศึกษาสู่สากล - มหาวิทยาลัยเปิดปริญญาตรีในสายวิชาชีพ - โครงการ Echo English Vocational - โครงการอบรม Boot Camp ระดับอาชีวศึกษา - โครงการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอาชีวะที่จบไปแล้ว - รงการพัฒนาวิชาภาษาจีน - โครงการ Education Hub 2. การส่งเสริม สนับสนุนการผลิตก�ำลังคนด้านอาชีวะ 1. การให้ทุนศึกษาด้านวิชาชีพ ช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ (TTS) 2. การให้ทุนกู้ยืมในสาขาที่ขาดแคลน 3. การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 4. การส่งเสริมอาชีวะจิตอาสา 3. การประสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา 1. ทวิศึกษา  2. ทวิภาคี 3. สหกิจศึกษา/Work-integrated Learning (WiL) 4. การสานพลังประชารัฐ 5. การปรับโรงงานเป็นโรงเรียน 4. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างการผลิตและ พัฒนาก�ำลังคน - การจัดท�ำแผนผลิตและพัฒนาก�ำลังคนให้ตรงกับความต้องการ ของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย - โครงการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ Start Up/Spin Off - โครงการจัดการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการท�ำธุรกิจพอเพียง - โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) - โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ระดับ ม.ปลาย สู่ Thailand 4.0 - โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ - โครงการพิเศษ EP/MEP และ EBE - โครงการพัฒนา Application ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง - พัฒนาครูแกนน�ำด้าน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) - โครงการพัฒนาสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสนับสนุน การผลิตก�ำลังคน โดย - สู่ความเป็นมาตรฐานสากล - ความเป็นเลิศทางวิชาการ - โรงเรียนต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ - ยกระดับคุณภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5. ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน - โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของครู - โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้เรียน 6. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม - โครงการอุดมศึกษาเป็นเลิศด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม - โครงการปรับปรุงงานวิจัยเข้าสู่ตลาด - โครงการส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ - โครงการพัฒนาความสามารถในด้านวิจัยให้แก่ผู้เรียน


ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน

จุดเน้นเชิงนโยบาย รมว.ศธ / แนวทางหลัก

การด�ำเนินงาน / โครงการหลัก

3. จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน แนวทางหลัก 3.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 1. การพัฒนาหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น การวัดและประเมินผล - โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร - โครงการพัฒนาสื่อ คู่มือ Application Website - โครงการพัฒนาหนังสือเรียนเพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน 2. การปรับเพิ่ม 3 วิชา : ภูมิศาสตร์ / ICT / Design and Technology - โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระพื้นฐาน (สังคมศึกษา) การพัฒนาการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ 3. การจัดการศึกษาปฐมวัย - โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กระดับปฐมวัย / ก่อนประถมศึกษา - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 4. การเรียนการสอน รูปแบบ Active Learning - โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ - การใช้กระบวนการ BBL 5. การส่งเสริมและสร้างคนดี - โรงเรียนคุณธรรม - โครงการพัฒนาจิตส�ำนึกเยาวชนไทย - โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ - โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี เพื่อสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ - การรณรงค์ “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” - โรงเรียน/ห้องเรียนกีฬา - การสร้างวินัย หน้าที่ และความเป็นพลเมือง 6. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 7. การขับเคลื่อน STEM Education - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน - โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ 8. การยกระดับผลคะแนน PISA 9. การวัดและประเมินผล - การวางแผนประเมินผล O-Net วิชา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ - การประเมินผ่านหรือซ�้ำชั้นในชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 - การพัฒนาแบบทดสอบการศึกษา - พัฒนาระบบ ICT เพื่อการทดสอบและประเมินผล - การปรับเครื่องมือ ระบบและวิธีการประเมิน /ประกันคุณภาพ - โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษา 3.2. การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และ 10. โครงการผลิตพัฒนา เสริมสร้างคุณภาพวิชาชีพครู คณาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา - ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น - ผลิตครูระบบปิด - ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู) - สนับสนุนทุนเรียนครูระดับอุดมศึกษา - มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง - โครงการพัฒนาตามสมรรถนะตามความ ต้องการของ สถานศึกษาโดยความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ - Training for trainers / Boot Camp - การพัฒนาระบบนิเทศ - สร้าง Trainers ด้านการประเมินคุณภาพ - โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย DLTV / TPEP online - การพัฒนาครูเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน - โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่า (ครูเกษียณ) แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

29


ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ ความเท่าเทียมกันทางสังคม

30

จุดเน้นเชิงนโยบาย รมว.ศธ / แนวทางหลัก

การด�ำเนินงาน / โครงการหลัก

11. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบครู และบุคลากรทางการศึกษา - การปรับหลักเกณฑ์การโอน/ย้าย - การสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน - การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วิทยฐานะแนวใหม่ - การปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครูสายวิชาชีพ - การปรับกฎ ระเบียบเรื่องใบประกอบวิชาชีพ 12. ปรับปรุงมาตรการในการแก้ปัญหาหนี้ สินครู 13. เร่งปรับปรุงบ้านพักครู 3.3 การส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย 14. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้ความรู้ มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา ส�ำหรับคนทุกช่วงวัย คุณภาพชีวิต อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 3.4 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 15. การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อ ต�ำรา สิ่งพิมพ์ สื่อวีดีทัศน์ และ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชน 16. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐาน สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ�ำกัด แหล่งเรียนรู้แต่ละประเภท เวลาและสถานที่ 17. การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี การสร้างมูลค่าเพิ่มด้าน ผลผลิตและการบริการ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ แก่ประชาชนวัยท�ำงานและผู้สูงวัย 4. จุดเน้นด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม แนวทางหลัก 1. การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อโอกาสและ การเข้าถึงบริการ 4.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต - ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนา 4.2 การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาค เป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) ในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ - การคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) ผ่านระบบ Clearing-House - บริหารจัดการ รร.ขยายโอกาส - โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน อาชีวศึกษา - ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ - ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กพิเศษ - การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะกับแรงงานนอกระบบแต่ละ กลุ่มอาชีพ - การจัดการศึกษานอกระบบส�ำหรับเด็กตกหล่น - โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน อาชีวศึกษา - No Child Left Behind - โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) - โครงการ DLTV / DLIT / ETV 2. การจัดการศึกษาส�ำหรับกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ - โครงการส่งเสริมความเสมอภาคส�ำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส - โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานท�ำของเด็กพิการและ เด็กด้อยโอกาส - โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาส�ำหรับเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิด - โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม - โครงการสนับสนุนเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสด้านกีฬาและ นันทนาการ - โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ส�ำหรับ เด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ - โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนในโรงเรียนศึกษา สงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ - โครงการการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนเฉพาะความพิการ - โครงการพัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ทางการศึกษา ส�ำหรับคนพิการ

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

จุดเน้นเชิงนโยบาย รมว.ศธ / แนวทางหลัก

4.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาและส�ำหรับคนทุกช่วงวัย 4.4 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มี มาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้

5. ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม

5. จุดเน้นด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวทางหลัก 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การด�ำเนินงาน / โครงการหลัก 3. โครงการด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์ - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ - โรงเรียนตามโครงการพระราชด�ำริ / อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ - โครงการทุนพระราชทาน 4. การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่พิเศษและเพื่อคุณภาพชีวิต - เะเโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของโรงเรียนสู่และผู้เรียน เศรษฐกิจ ฐานรากและชุมชมเข้มแข็ง - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ - โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนท�ำงานหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน - โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมน�ำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่สากล 5. การขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา - บูรณาการด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย - พัฒนาระบบช่วยเหลือกลาง - การจัดหาเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก/สื่ออุปกรณ์และ การบริการที่จ�ำเป็นเฉพาะบุคคล - การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกองทุนพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา - การจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา รวมทั้งการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา - บูรณาการด้านสื่อและองค์ความรู้ - การพัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ - จัดท�ำหลักสูตรระยะสั้นที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในยุค IT การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุกประเภท - จัดการเรียนรู้ / จัดท�ำสื่อส�ำหรับ ปชช. ในเรื่ององค์ความรู้ เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐ - จัดทา CD Tutor - พัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ - มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย / MOOCs - บูรณาการงบประมาณ ICT - บูรณาการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา - การบูรณาการฐานข้อมูลเด็กตกหล่น - บูรณาการข้อมูลการศึกษากับบัตรประจ�ำตัวประชาชน - พัฒนาระบบ Credit Bank - การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและ การจัดการศึกษา และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - พัฒนาฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากร - การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหาร จัดการข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง ของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม - โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - โครงการธนาคารขยะ - โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว - โครงการปลูกจิตส�ำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ - โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อจัดการขยะ น�้ำเสีย ในโรงเรียน ชุมชน และลดพลังงานในโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

31


ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

6. ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ

32

จุดเน้นเชิงนโยบาย รมว.ศธ / แนวทางหลัก

การด�ำเนินงาน / โครงการหลัก

- โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษา - โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน (Green Office) - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส�ำนึก 2. การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส�ำนึกสิ่งแวดล้อม รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และ รักษ์สิ่งแวดล้อม น�ำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ - โครงการปลูกจิตส�ำนึก /นิสัยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พอเพียงสู่การปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิต - โครงการสร้างวินัยและจิตส�ำนึกในการจัดการพลังงาน ขยะ น�้ำเสีย มลพิษทางอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ 5.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม 3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ - โครงการน้อมน�ำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา และเพิ่มศักยภาพ สิ่งแวดล้อม คนทุกช่วงวัย 6. จุดเน้นด้านการพัฒนาระบบและ การบริหารจัดการ แนวทางหลัก 1. ปรับโครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลาง 6.1 ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการ ส่วนภูมิภาค การศึกษา - ปรับโครงสร้างส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค - จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา - การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ (ศธภ.และศธจ.) - โครงการปฏิบัติการกระจายอ�ำนาจแบบ Cluster 2. การปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การศึกษาและส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา สถาบันการศึกษา มีความคล่องตัว 6.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา สถานศึกษา - โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ และพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็ก และโรงเรียนขนาดเล็ก - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา - โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและ ความพร้อมรองรับการปรับบทบาทการบริหารและจัดการศึกษา - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “โรงเรียนสุจริต” - โครงการโรงเรียนดรุณธรรม (คุณธรรม) - การป้องกันและลดปัญหาการทะเลาะวิวาท - โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและ การประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทุกระดับ /ประเภทการศึกษา - โครงการระบบการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษา - โครงการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการส่งเสริมการสร้างการมี ส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน ของสังคม - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการศึกษาในการจัด การศึกษาในพื้นที่ อาทิ สมัชชาการศึกษา หรือสภาการศึกษา จังหวัด หรือสถาบัน และองค์กรต่างๆ ในสังคม 6.4 ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงิน 5. ปรับระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ - โครงการระบบคูปองเพื่อการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา - โครงการจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาจากการด�ำเนินงาน ที่เป็นไป ตามกรอบการปฏิรูปการศึกษา 6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู 6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการปราบปราม การทุจริต อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


นโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก�ำหนด นโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 การเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย และตัวชี้วัดความส�ำเร็จ ดังนี้

วิสัยทัศน์

การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ คุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท�ำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 4. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไก ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 5. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการท�ำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหาร แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ�ำนาจ และความรับผิดชอบสู่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษา 6. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ 8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน�ำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

นโยบาย

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการด�ำเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้ นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

33


1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1 น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาหรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่น ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวน การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 2.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบ ต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 3.3 เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 3.4 เขตพื้นที่ชายแดน 3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและน�ำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพและจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ�ำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียน อย่างน้อย 1 ภาษา 1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็ม ตามศักยภาพ 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะ กระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education), หลักสูตรระยะสั้น 2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ พิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

34

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและ เป็นรูปธรรม 3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment) 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Educatio : STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 4. ส่งเสริมสนับสนุนการท�ำวิจัย และน�ำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4.1 ส่งเสริมการท�ำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 4.2 ส่งเสริมการท�ำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น 1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) 1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 1.4 การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 2.1 การก�ำหนดแผนอัตราก�ำลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา 2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ เสมอภาค 1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครอง นักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 2. ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา 2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส�ำหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ�ำตัวประชาชน เป็นต้น 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning information technology : DLIT), การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน�ำแนวคิดตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิต แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

35


1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติ การก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤต ทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล 1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะ บุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base Management), รูปแบบการ บริหารแบบกระจายอ�ำนาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดท�ำแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และส�ำนักงาน ศึกษาธิการภาค 2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักใน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การก�ำกับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย

36

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

37

1.1 น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการ เรียนรู้อย่างยั่งยืน 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมือง 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 2.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติ จากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมือง

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตาม 6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษแต่ละประเภท พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ บริบทของพื้นที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เขตระเบียงเศรษฐกิจ เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เขตพื้นที่ ชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แนวทาง

กลยุทธ์

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางและตัวชี้วัดความส�ำเร็จ ของ สพฐ.


38

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

แนวทาง

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน�ำหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรตาม ความจ�ำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผล ที่มีคุณภาพและ มาตรฐาน 6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

จิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการอ่านการเขียนผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 9. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐาน (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับชาติ (NT) ด้านภาษา ด้านค�ำนวณ และด้านเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50 คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอก ขึ้นไป มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ห้องเรียน 10. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระมีจ�ำนวน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะส�ำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียน 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา อย่างมีคุณภาพ ด้วยการปรับหลักสูตร การวัด ขั้นพื้นฐานและน�ำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและจัดการ เรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจ�ำเป็นและความต้องการของ และประเมินผลที่เหมาะสม ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน น�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนใน ระดับที่สูงขึ้น 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย

กลยุทธ์

นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน


แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

39

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและ การประกอบอาชีพ 18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment) สูงขึ้น 19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ในด้านต่าง ๆ 20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับ ประเทศไทย 4.0

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและ การประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment) 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0

4.2 ส่งเสริมการท�ำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ 22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและน�ำผล ประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

21. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและน�ำผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีที่ความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพ ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและ เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและ นอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น 15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร ทวิศึกษา (Dual Education), หลักสูตรระยะสั้น

แนวทาง

4. ส่งเสริมสนับสนุนการท�ำวิจัย และน�ำผลการ 4.1 ส่งเสริมการท�ำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา วิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์

นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน


40

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ 2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก�ำหนดแผนอัตราก�ำลัง การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การประเมิน และการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษามีขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน

แนวทาง

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์

1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสในการ เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริม ความประพฤตินักเรียน 5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน 6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคม

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม ความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคม

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

3. ร้อยละ 100 ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนอัตราก�ำลังในการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งตรงความต้องการของสถานศึกษา 4. ร้อยละ100 ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการประเมินและ การพัฒนาครูผู้ช่วย 5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

แนวทาง

นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มี ประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย

กลยุทธ์

นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

41

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วน ต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง และน้อมน�ำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ จิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน�ำแนวคิดตาม ในการด�ำเนินชีวิต หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทาง

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี อย่างทั่วถึง สารสนเทศ (Distance Learning information technology : DLIT), การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ

2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส�ำหรับเด็ก 7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เต็มตามศักยภาพ เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ�ำตัวประชาชน เป็นต้น

แนวทาง

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา

กลยุทธ์

นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ


42

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การก�ำกับดูแล ตลอดจนการมี ส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธี การที่หลากหลาย

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ สาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การก�ำกับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการประสานข้อมูลกับสถาบันหรือหน่วยงาน ทางการศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย

4. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ คุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป

2. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา

1. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ�ำนาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดท�ำแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส�ำนักงานศึกษาธิการ จังหวัด และส�ำนักงานศึกษาธิการภาค 2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบ มีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติ การก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มี และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ มีการก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดท�ำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สอดคล้อง แนวทางการด�ำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการศึกษา 1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น 4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัด โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), การศึกษาตามบริบทของพื้นที่ โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล 1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ องค์คณะ บุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์

แนวทาง

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

43

6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหาร จัดการ

4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล�้ำทาง การศึกษา

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน

5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. ด้านการผลิตพัฒนาก�ำลังคน และ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. การสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน

5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

1. ด้านความมั่นคง

1. ความมั่นคง

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา

5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม

4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ ทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน

นโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน�ำผลไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบ ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ

6. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม บริบทของพื้นที่

5. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการ ท�ำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัด การศึกษา กระจายอ�ำนาจและความรับผิดชอบ สู่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

4. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�ำนักบริหารงานการศึกษา พิเศษและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับ คุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตาม สายงานและมีวัฒนธรรมการท�ำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21

เป้าหมายส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและเป้าหมายส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ทิศทางการด�ำเนินงานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ก�ำหนดทิศทางการบริหารจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) โดยเน้นความสอดคล้องตาม 6 ยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส�ำคัญ ซึ่งได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น และวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการ ดังนี้

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรทางการศึกษาที่บริหารจัดการมีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยนวัตกรรมทันสมัย บนพื้นฐาน ความเป็นไทย” พันธกิจ 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 3. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 4. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะทางภาษา และสมรรถนะตามสายงานอย่างมืออาชีพ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับสากล เน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพตามหลักสูตร มีความเป็นไทย อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 2. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และมีคุณภาพ 3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางภาษาในการปฏิบัติงาน และ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 4. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา การบริการ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ดังกล่าว ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงก�ำหนดกลยุทธ์ จุดเน้น และวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

กลยุทธ์

1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาเต็มตามศักยภาพและได้มาตรฐานตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด 2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และมีคุณภาพ 3. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ได้มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานการมี ส่วนร่วม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จุดเน้นของ สพม.2 เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ

1. การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 2. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน 3. โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนอยากรู้ ครูอยากสอน

วัฒนธรรมองค์กร

“ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นองค์กรชั้นน�ำ คุณธรรมเป็นเลิศ”

44

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ส่วนที่

3

สรุปงบประมาณ แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากส�ำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยน�ำงบประมาณมาบูรณาการ ดังนี้ 1. งบประมาณค่าบริหารจัดการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (งบประจ�ำ) จ�ำนวน 3,700,000 บาท 2. งบประมาณค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ�ำนวน 4,300,000 บาท ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ได้จัดท�ำรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ ส่วนที่ 1 งบประมาณค่าบริหารจัดการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (งบประจ�ำ) จ�ำนวน 3,700,000 บาท

ที่

รายการ

งบประมาณทั้งสิ้น

ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1 ค่าอาหารท�ำการนอกเวลา 80,000 2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะและ คชจ.ประชุม 100,000 3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 50,000 4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 5 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 30,000 6 วัสดุส�ำนักงาน 150,000 7 วัสดุน�้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 8 ค่าบ�ำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 50,000 9 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 50,000 10 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ สพม.2 12,000 11 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ�ำเป็น - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 คน 360,000 - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่การเงิน 4 คน 768,000 - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 4 คน 720,000 - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน 180,000 - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน 180,000 - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน 180,000 - ค่าจ้างพนักงานท�ำความสะอาด 1 คน 117,600 - ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 คน 144,000 ข ค่าสาธารณูปโภค 1 ค่าไฟฟ้า 300,000 2 ค่าน�้ำประปา 28,400 3 ค่าโทรศัพท์ 50,000 4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 50,000 รวมทั้งสิ้น 3,700,000

หมายเหตุ

กลุ่มอ�ำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา กลุ่มอ�ำนวยการ กลุ่มอ�ำนวยการ

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

45


ส่วนที่ 2 งบประมาณค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 4,300,000 บาท รหัส

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคง 101 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียน 2561 60,000 กลุ่มส่งเสริมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน 201 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 600,000 กลุ่มส่งเสริมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 301 โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) 300,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 302 โครงการพัฒนาลูกจ้างประจ�ำในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงาน - กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2561 ใช้งบประมาณจากโรงเรียน 303 โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ 2561 200,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 304 โครงการเสริมสร้างและการพัฒนางานวินัยส�ำหรับข้าราชการครู 300,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 305 โครงการการพัฒนาข้าราชการครูสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้า - กลุ่มบริหารงานบุคคล ในวิชาชีพ ใช้งบประมาณจากโรงเรียน 306 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงบประมาณสถานศึกษา 80,000 หน่วยตรวจสอบภายใน รวม 880,000 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 401 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและมีคุณภาพ 100,000 กลุ่มส่งเสริมฯ ประจ�ำปี 2561 402 โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ�ำปี 2561 55,000 กลุ่มส่งเสริมฯ รวม 155,000 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 501 โครงการโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนอยากรู้ ครูอยากสอน 80,000 กลุ่มนิเทศฯ ในกรณีได้รับ จัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ให้คืนงบประมาณนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 601 โครงการจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan) ประจ�ำปี 2561 250,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มนิเทศฯ 602 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพ 350,000 กลุ่มนิเทศฯ วิชาการ เพื่อพัฒนาการยกระดับคุณภาพผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ 603 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่ 1,165,000 ทุกกลุ่ม/หน่วย การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 604 โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน 290,000 กลุ่มนโยบายและแผน 605 โครงการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 40,000 หน่วยตรวจสอบภายใน 606 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ 100,000 กลุ่มอ�ำนวยการ แบบมีส่วนร่วมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 607 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 200,000 กลุ่มนิเทศฯ 608 โครงการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนงานวิชาการในโรงเรียนตามนโยบาย 120,000 กลุ่มนิเทศฯ การปฏิรูปการศึกษาแบบกัลยาณมิตร เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 609 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานพัสดุในโรงเรียน 10,000 กลุ่มบริหารงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 การเงินและสินทรัพย์ ใช้งบประมาณจากโรงเรียน จ�ำนวน 130,400 บาท รวม 2,525,000 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,300,000

46

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ส่วนที่

4

รายละเอียดงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบด�ำเนินงาน จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้บริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษาส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  รวมทั้งบริหารจัดการตามบริบทของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ�ำนวน 4,300,000 บาท  โดยมี รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ สพฐ.

กลยุทธ์ สพม. 2

จ�ำนวน โครงการ

งบประมาณ

4 1

1 1

60,000 660,000

3

6

880,000

2

2

155,000

4

1

80,000

4

9

2,525,000

รวมทั้งสิ้น

20

4,300,000

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

47


รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่

1

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง (จ�ำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 60,000 บาท)

48

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


รหัสโครงการ 101 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียน 2561 สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงได้มาตรฐาน ระดับสากลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสาธิต ประทุมสุวรรณ และ นายพิษณุ ทองสืบสาย ระยะเวลาด�ำเนินการ พฤษภาคม - กันยายน 2561 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของคุณภาพนักเรียนโดยมีจุดเน้นให้นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ และทักษะทางสังคมที่เหมาะสมบนพื้นฐานของความเป็นไทย ดังนั้นเด็กจึงควรได้รับการเรียนรู้ผ่านบทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย สามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพมี ความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท�ำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับพาหุวัฒนธรรมบนพื้นฐาน วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย มีส่วนร่วมกิจกรรมของสังคมแห่งความสามัคคี โดยเป็นกลไกในการสร้างประสิทธิภาพความเป็นธรรม มีทักษะการแก้ปัญหาและสันติสุขในสังคม ซึ่งองค์กรสภานักเรียนมีความส�ำคัญในการเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้กับนักเรียน ระดับผู้น�ำ จึงจัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้มีการสรรหาคณะกรรมการสภานักเรียน สพม.2 เพื่อด�ำเนินกิจกรรมสภานักเรียนโดยเน้น ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ความรักสามัคคี มีวินัย เคารพกติกา มีจิตอาสาเพื่อสังคม รู้จักใช้กระบวนการประชาธิปไตย และแนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้ประธานนักเรียนของทุกโรงเรียนในสังกัด คัดเลือกตัวแทนเพื่อท�ำหน้าที่ในสภานักเรียนส�ำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 2.2 เพื่อให้ประธานนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน สาระส�ำคัญของ การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 2.3 เพื่อให้ประธานนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่าย สามารถน�ำความรู้ไปขยายผลการจัดค่ายสร้างสรรค์ได้ 3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ 3.1.1 ประธานนักเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ�ำนวน 52 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน 3.1.2 ประธานสภานักเรียน และคณะ จ�ำนวน 10 คน ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง 3.1.3 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านองค์กรนักเรียนของโรงเรียน และคณะด�ำเนินการ วิทยากร/ทีมงาน จัดการอบรม จ�ำนวน 13 คน 3.2 เชิงคุณภาพ คณะกรรมการสภานักเรียนสามารถสร้างเครือข่ายเพื่อด�ำเนินกิจกรรมสภานักเรียนด้วยความรัก สามัคคี มีวินัย เคารพ กติกา มีจิตอาสาเพื่อสังคม รู้จักใช้กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด การดูแลช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนรวมทั้งมีทักษะการเป็นผู้น�ำและผู้ตามที่ดี 4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน 4.1 ประชุมคณะท�ำงาน 4.2 จัดอบรมประธานสภานักเรียน 4.3 ประชุมสรุปผล แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

49


5. สถานที่และระยะเวลา สถานที ่ โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลา พฤษภาคม - กันยายน 2561

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ�ำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย กิจกรรมและรายการ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท�ำงาน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวัน (20 คน × 100 บาท × 1 มื้อ) - ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร รวม กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมประธานสภานักเรียน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (70 คน × 35 บาท × 4 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวัน (70 คน × 100 บาท × 2 มื้อ) - ค่าวิทยากร (4 คน × 600 บาท × 3 ชม.) - ค่าวัสดุ - รวม

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน

พ.ค.61

- - - -

1,400 2,000 3,400

- - 400 400

1,400 2,000 400 3,800

พ.ค.61

- - 7,200 - 7,200

9,800 14,000 - 13,500 23,800

- - - 13,500 13,500

9,800 14,000 7,200 44,500

กิจกรรมที่ 3 มิ.ย.61 ประชุมสภานักเรียน 1 ครั้ง - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คน × 35 บาท× 2 มื้อ) - 4,200 - 4,200 - ค่าอาหารกลางวัน (60 คน × 80 บาท × 1 มื้อ) - 4,800 - 4,800 - ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร - - 2,700 2,700 รวม - 9,000 2,700 11,700 กิจกรรมที่ 4 สรุปผล - - - - ส.ค.-ก.ย.61 รวม - - - - รวมทั้งสิ้น 7,200 36,200 16,600 60,000

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)

7. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- การรายงานผล

- แบบรายงานผล

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.1 คณะกรรมการสภานักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน สาระส�ำคัญของการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรน้อมน�ำศาสตร์ พระราชาและค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ 8.2 คณะกรรมการสภานักเรียนมีเครือข่ายมีจิตอาสาเพื่อสังคม รู้จักใช้กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธี ในการแก้ไขปัญหา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การดูแลช่วยเหลือเพื่อนักเรียนรวมทั้งมีทักษะการเป็นผู้น�ำและผู้ตามที่ดี

50

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ยุทธศาสตร์ที่

2

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (จ�ำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 600,000 บาท)

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

51


รหัสโครงการ 201 โครงการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาเต็มตามศักยภาพและ ได้มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน การแข่งขัน ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย ระยะเวลาด�ำเนินการ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความ เป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับ โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ก�ำหนดให้มีการจัดการแข่งขันและจัดกิจกรรมโครงการศิลปหัตถกรรม นักเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และส่งตัวแทนไปเข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง การจัดการแข่งขัน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยศูนย์การแข่งขันของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ�ำนวน 10 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ วิชาการ โรงเรียนที่มีสิทธิส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จ�ำนวน 52 โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การเข้าร่วมการแข่งขันตามกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผู้ได้รับ ชนะเลิศตามเกณฑ์ในระดับเขตพื้นที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพในด้านศิลปหัตถกรรมรวมถึงด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.2 เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพ ให้นักเรียนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ทุกโรงเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรม 3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ: 3.1.1 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน 3.1.2 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดทุกโรงเรียน 3.2 เชิงคุณภาพ : 3.2.1 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่จัดขึ้นในระดับ เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและน�ำเสนอผลงานของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน 3.2.2 ครู มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพนักเรียน มีโอกาส แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันนักเรียน ได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการด�ำรงชีวิต ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในทุกด้าน 4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน 4.1 การจัดการแข่งขัน 4.2 ประชุมสรุปผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเตรียมการเข้าแข่งขันระดับภาค 4.3 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

52

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


5. สถานที่และระยะเวลา สถานที่ โรงเรียนในสังกัด สพม. 2 ที่รับผิดชอบจัดการแข่งขัน เป็นศูนย์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ�ำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย กิจกรรมและรายการ

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

-

582,500

-

582,500

พ.ย. 60

- - -

- 582,500 7,200

- - -

- 582,500 7,200

13-17 พ.ย.60

- -

- 7,200

5,000 5,000

5,000 12,200

-

4,200

-

4,200

- - -

- 4,200 593,900

1,100 1,100 6,100

1,100 5,300 600,000

กิจกรรมที่ 1 การจัดการแข่งขัน 1.1 จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์แข่งขัน เพื่อด�ำเนินการแข่งขันของศูนย์พัฒนา คุณภาพวิชาการ จ�ำนวน 10 ศูนย์ (233 กิจกรรม x 2,500 บาท) 1.2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศูนย์แข่งขันฯ รวม กิจกรรมที่ 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์แข่งขันระดับภาค - ค่าเบี้ยเลี้ยง (10 คน x 240 บาท x 3 วัน) - ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง รวม กิจกรรมที่ 3 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (120 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) - ค่าเอกสารการประชุม รวม รวมทั้งสิ้น

4-6 ม.ค.61

ส.ค. 61

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)

7. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

- ร้อยละของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการประเมิน

1. การลงทะเบียน 2. แข่งขัน 3. การตรวจเยี่ยม โปรแกรม

เครื่องมือที่ใช้

- โปรแกรมรายงานผล

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.1 นักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ ได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะตามศักยภาพ 8.2 นักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงผลงานทางการศึกษา ให้ปรากฏเป็นที่น่าชื่นชมแก่ สาธารณชน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ระดับภาค และระดับชาติ แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

53


ยุทธศาสตร์ที่

3

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (จ�ำนวน 6 โครงการ วงเงินงบประมาณ 880,000 บาท)

54

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


รหัสโครงการ 301

โครงการ ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเพิ่มศักยภาพปี 2561 สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณี จิตตยะโสธร และคณะ ระยะเวลาด�ำเนินการ ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล ด้วยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่เป้าหมาย ที่ก�ำหนด บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ที่ปฏิบัติงานในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้มีส่วนในการ ขับเคลื่อนงานของเขตพื้นที่การศึกษาไปสู่เป้าหมายดังกล่าว หากบุคลากรมีความรู้ และทักษะอย่างเหมาะสมตามระดับสมรรถนะ ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด ก็จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาประกอบกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความหลากหลายในวิธีการ ปฏิบัติงาน การสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานระหว่างองค์กรที่ประสบความส�ำเร็จ เพื่อน�ำไปปรับและ ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ดังกล่าว  จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเพิ่มศักยภาพปี 2561 ขึ้น 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานให้บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตามมาตรฐาน ก�ำหนดต�ำแหน่ง เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนรู้การปฏิบัติงานกับองค์กรที่ประสบความส�ำเร็จและการสร้างเครือข่ายเพื่อการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมืออาชีพ 3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ - บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ทุกคนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับการพัฒนาครบถ้วนทุกคน 3.2 เชิงคุณภาพ - บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะและ ทักษะอย่างเหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน 4.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจัดท�ำโครงการและขออนุมัติโครงการ 4.2 ประชุมคณะท�ำงานและจัดท�ำเอกสาร 4.3 ด�ำเนินการจัดพัฒนาโครงการและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 4.4 สรุปผลโครงการ 5. สถานที่และระยะเวลา สถานที่ โรงแรม ระยะเวลา ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

55


6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ�ำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย วัสดุ ใช้สอย ตอบแทน รวม โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) - ค่าวิทยากร (12 ชั่วโมง x 600 บาท x 1 คน) 7,200 - - 7,200 - ค่าวิทยากร (6 ชั่วโมง x 1200 บาท x 1 คน) 7,200 - - 7,200 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คน x 50 บาท x 6 มื้อ) - 18,000 - 18,000 - ค่าอาหารกลางวัน (60 คน x 300บาท x 3 มื้อ) - 54,000 - 54,000 - ค่าอาหารเย็น (60 คน x 2 มื้อ x 300 บาท) - 36,000 - 36,000 - ค่าที่พัก (60 คน x 600 บาท x 2 คืน) - 72,000 - 72,000 - ค่าเอกสารประกอบการอบรม - - 4,000 4,000 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ - - 5,000 5,000 - ค่าพาหนะ - 18,000 - 18,000 - ค่าเหมารถรับจ้าง 3 วัน - 60,000 - 60,000 - ค่าน�้ำมัน - - 18,600 18,600 รวม 14,400 258,000 27,600 300,000 กิจกรรม/รายการ

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน ธ.ค.60-ม.ค.61

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 7. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

7.1 ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) - ประเมินจ�ำนวนการเข้ารับ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การพัฒนา มีสมรรถนะและทักษะตามมาตรฐานที่ก�ำหนดและ มีขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน

- แบบประเมินโครงการ

7.2 ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) - ประเมินผลการปฏิบัติงาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีผลการประเมินสมรรถนะเฉลี่ยโดยรวมในระดับที่สูงขึ้น

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานที่ก�ำหนด สามารถขับเคลื่อนภารกิจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

56

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


รหัสโครงการ 302

โครงการ พัฒนาลูกจ้างประจ�ำในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ 2561 สนองกลยุทธิ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณี จิตตยะโสธร และนายวิทยาพนธ์ ฉิมอ่อง ระยะเวลาด�ำเนินการ เมษายน - สิงหาคม 2561 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

ในการบริหารจัดการและการให้บริการเรื่องต่าง ๆ ในสถานศึกษา จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากบุคลากรทุกกลุ่มในองค์กร เพื่อผลักดันงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะลูกจ้าง นับว่าเป็นบุคคลที่มี บทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนงานธุรการของสถานศึกษา และกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา  เพื่อให้การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น ลูกจ้างในสถานศึกษาจ�ำเป็นต้องมีทักษะในการให้บริการ การท�ำงานเป็นทีม และต้องมีมนุษยสัมพันธ์เพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพ มีการพัฒนางาน มีการปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งเพื่อเลื่อนระดับ สร้างเสริม การท�ำงานเป็นทีม เพิ่มศักยภาพสร้างความก้าวหน้าและสร้างขวัญก�ำลังใจ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญข้างต้น  จึงได้ก�ำหนดจัดโครงการพัฒนา ลูกจ้างเพื่อเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงาน ประจ�ำปี 2561 ระหว่าง เมษายน - สิงหาคม 2561 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ลูกจ้างประจ�ำ ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ�ำนวน 150 คน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และให้บริการ สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น มืออาชีพ 2.2 เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ สร้างเสริมขวัญก�ำลังใจและความสามัคคีให้กับองค์กรและลูกจ้างในสังกัด

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ - ลูกจ้างทุกโรงเรียนในสังกัดและเจ้าหน้าที่ รวมจ�ำนวน 150 คน 3.2 เชิงคุณภาพ 3.2.1 ลูกจ้าง ทุกโรงเรียนในสังกัดมีทักษะและมีการบริการสนับสนุนกิจกรรมสถานศึกษาอย่างมืออาชีพ 3.2.2 ลูกจ้างมีความรู้การปรับเปลี่ยนระดับต�ำแหน่งที่สูงขึ้น 3.2.3 ลูกจ้างได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีขวัญและก�ำลังใจ

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด�ำเนินงาน

4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 4.2 ประชุมเพื่อจัดท�ำหลักสูตรและกิจกรรม และแนวทางการในการด�ำเนินการพัฒนา 4.3 กิจกรรมการฝึกอบรม มีดังนี้ 4.3.1 กิจกรรมฟังบรรยายให้องค์ความรู้แก่ลูกจ้างประจ�ำในด้านเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทักษะการให้ บริการอย่างมืออาชีพ ความรู้ในด้านการเปลี่ยนต�ำแหน่งและปรับระดับชั้นงานของลูกจ้าง เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในวิชาชีพ 4.3.2 กิจกรรมแบ่งกลุ่ม WALK RALLY แบ่งกลุ่มจ�ำนวน 10 กลุ่ม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วม การท�ำงานเป็นทีม 4.3.3 กิจกรรมการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และเปิดโลกทัศน์ภายนอกองค์กร 4.4.4 สรุปอภิปรายผลกิจกรรม 5. สถานที่และระยะเวลา สถานที่ โรงแรมในจังหวัดสมุทรสงคราม  ระยะเวลา  เมษายน - สิงหาคม 2561 (2 วันท�ำการ) แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

57


6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณจากโรงเรียน จ�ำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรม โครงการพัฒนาลูกจ้างฯ - ค่าวิทยากร (6 ชั่วโมง x 600 บาท x 3 คน) - ค่าวิทยากร (6 ชั่วโมง x 1200 บาท x 1 คน) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 คน x 50 บาท x 4 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวัน (150 คน x 300 บาท x 2 มื้อ) - ค่าอาหารเย็น (150 คน x 300 บาท x 1 มื้อ) - ค่าที่พัก (150 คน x 600 บาท x 1 คืน) - ค่าเอกสาร - ค่าวัสดุ - ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าน�้ำมันรถ รวม

งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 10,800 - - 10,800 7,200

-

-

7,200

-

30,000

-

30,000

- -

90,000

-

90,000

45,000

-

45,000

- - - - - 18,000

90,000

-

90,000

- - 20,000 - 275,000

4,000 2,000 - 1,000 7,000

4,000 2,000 20,000 1,000 300,000

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน เม.ย.-ส.ค.61

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 7. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

7.1 ร้อยละ 90 ของลูกจ้างทุกโรงเรียนในสังกัดมีทักษะ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและมีขวัญและก�ำลังใจ ในการปฏิบัติงานมากขึ้น

1. ประเมินความคิดเห็น 2. ประเมินกิจกรรม

1. แบบประเมินผลโครงการ 2. แบบประเมินกิจกรรม

7.2. ร้อยละ 90 ของลูกจ้างที่ขอ ปรับเปลี่ยนระดับต�ำแหน่ง

- ขอปรับเปลี่ยนระดับ ต�ำแหน่ง

- แบบค�ำขอเปลี่ยนระดับ ต�ำแหน่ง

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ลูกจ้างมีทักษะ มีความตระหนักในด้านบริการอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ มีขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงานและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

58

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


รหัสโครงการ 303

โครงการ พัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ 2561 สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณี จิตตยะโสธร และคณะ ระยะเวลาด�ำเนินการ ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล เป็นที่ทราบกันดีว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร ดังนั้นการที่จะพัฒนาบุคลากรให้มี คุณภาพ และเป็นไปตามความคาดหมายขององค์กรได้นั้น จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาตั้งแต่แรกรับบุคคลเข้าท�ำงานและต้องมี การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องของกฎ ระเบียบ สังคมที่ไร้พรมแดน เป็นพลเมืองโลก เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมทาง การศึกษาใหม่ ๆ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเหล่านั้น ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่ เป็นครูดี ครูเก่ง สามารถท�ำงานได้อย่างมีความสุข มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่นับว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีความส�ำคัญ และมีส่วนผลักดันในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นก�ำลังส�ำคัญใน การผลักดันงานของสถานศึกษาในด้าน การวางแผน บริหารวิชาการ พัฒนาส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน ส่งผลให้งานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของครูผู้ช่วยดังกล่าว จึงจัดโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลา 3 วัน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการครูต�ำแหน่ง ครูผู้ช่วยในสถานศึกษา จ�ำนวน 300 คน 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎระเบียบ การจัดการเรียนรู้ และบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติงานในสถานศึกษา น�ำองค์ความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้กับงาน ได้อย่างมีคุณภาพ 2.2 ครูผู้ช่วยสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ทุกคนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับการพัฒนาครบถ้วนทุกคน 3.2 เชิงคุณภาพ ครูผู้ช่วยมีแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานที่ถูกต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรมใน วิชาชีพครูและมีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของนักเรียนในทุกช่วงชั้น 4. กิจกรรมและขั้นตอนการด�ำเนินงาน 4.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎระเบียบ บทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบของ ข้าราชการครู แนวทางการปฏิบัติงาน และด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างหลักสูตรการอบรม 4.2 ประชุมคณะท�ำงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 วิทยากรพี่เลี้ยง/วิทยากรประจ�ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อวางแผน ก�ำหนดกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนา 4.3 ด�ำเนินการบริหารโครงการตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก�ำหนด 4.4 ประเมินผลโครงการ 5. สถานที่และระยะเวลา จ�ำนวน 3 วัน สถานที ่ โรงแรม

ระยะเวลา  ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

59


6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ�ำนวน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) (ใช้งบประมาณของ สพม.2 จ�ำนวน 200,000 บาท และใช้งบประมาณจากโรงเรียน 900,000 บาท) กิจกรรม/รายการ โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ 2561 - ค่าวิทยากร (4 ชั่วโมง x 600 บาท x 4 คน) - ค่าวิทยากร (6 ชั่วโมง x1200 บาท x 1 คน) - ค่าวิทยากรพี่เลี้ยง (4 ชั่วโมง x 600 บาท x 8 คน) - ค่าอาหารว่าง เจ้าหน้าที่/วิทยากรพี่เลี้ยง (25 คน x 50 บาท x 6 มื้อ) - ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม (300 คน x 50 บาท x 6 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวัน เจ้าหน้าที่/วิทยากรพี่เลี้ยง (25 คน x 300 บาท x 3 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าอบรม (300 คน x 300 บาท x 3 มื้อ) - ค่าอาหารเย็น เจ้าหน้าที่/วิทยากร (25 คนx 2 มื้อ x 300 บาท) - ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าอบรม (300 คน x 2 มื้อ x 300 บาท) - ค่าที่พักเจ้าหน้าที่/วิทยากร (20 คน x 600บาท x 3 คืน) - ค่าที่พักผู้เข้าอบรม (300 คน x 600 บาท x 2 คืน) - ค่าเอกสารประกอบการอบรม (330 คน x 130 บาท ) - ค่าวัสดุอุปกรณ์ - ค่าพาหนะ - ค่าน�้ำมันรถ รวม

งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

9,600 7,200 19,200 -

- - - 7,500

- - - -

9,600 7,200 19,200 7,500

- -

90,000 22,500

- -

90,000 22,500

-

270,000

-

270,000

-

15,000

-

15,000

-

180,000

-

180,000

- - - - - - 36,000

36,000 360,000 - - 20,600 - 1,001,600

- - 42,900 18,000 - 1,500 62,400

36,000 360,000 42,900 18,000 20,600 1,500 1,100,000

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน ธ.ค.60-ก.พ.61

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)

7. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

7.1 ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ใน สังกัด สพม.2 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและ ทักษะตามมาตรฐานที่ก�ำหนด

วิธีการประเมิน

- ประเมินจ�ำนวนการเข้าร่วม รับการพัฒนา - แบบประเมินโครงการ

7.2 ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยมีความรู้ - ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นครูดี ครูเก่ง เป็นแบบอย่างที่ดีของโรงเรียนและชุมชน

เครื่องมือที่ใช้

- แบบประเมินโครงการ

- แบบประเมินและแบบ ทดสอบ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ครูผู้ช่วยมีแนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา และภาคภูมิใจในวิชาชีพครู มีการปฏิบัติงานปฏิบัติตน จัดการเรียนการสอนอย่างครูมืออาชีพ และน�ำแนวคิดด้านการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

60

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


รหัสโครงการ 304

โครงการ เสริมสร้างและการพัฒนางานวินัยส�ำหรับข้าราชการครู สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณี จิตตยะโสธร และนางสาวฐาปนีย์ ทองเกิด ระยะเวลาด�ำเนินการ เมษายน - พฤษภาคม 2561 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล ด้วยการบริหารกิจการส่วนราชการส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กระจายอ�ำนาจไปสู่ส�ำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและโรงเรียน จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องสร้างมาตรฐาน บรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดระบบคุณธรรม ยุติธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล หลักการได้รับการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันตาม หลักกฎหมายปกครอง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทางปกครอง ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในการประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ วินัยและ การรักษาวินัย ที่ก�ำหนดไว้ในหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 95 ระบุให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้บังคับบัญชามีวินัยป้องกัน มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท�ำผิดวินัยและด�ำเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายปกครองได้อย่างถูกต้อง สร้างเสริมให้สถานศึกษา มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ปกครองขจัดปัญหาความขัดแย้งที่จะน�ำไปสู้คดีปกครอง อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การด�ำเนินการ ทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากบรรทัดฐานคดี ปกครองขจัดปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง อันที่จะน�ำไปสู่การฟ้องร้องในคดีปกครอง 3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�ำนวน 140 คน 3.2 เชิงคุณภาพ 3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการเป็นไปตามหลักกฎหมาย ปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถลดหรือขจัดปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง อันจะน�ำ ไปสู่การฟ้องร้องในคดีปกครอง 4. ขั้นตอนการด�ำเนินงาน 4.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงานวินัย การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างหลักสูตรการอบรม 4.2 ประชุมคณะท�ำงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อวางแผน ก�ำหนดกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนา 4.3 ด�ำเนินการบริหารโครงการตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก�ำหนด 4.4 ประเมินผลโครงการ 5. สถานที่และระยะเวลา สถานที่  ห้องประชุมโรงแรม ระยะเวลา  เมษายน - พฤษภาคม 2561 แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

61


6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ�ำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) กิจกรรม/รายการ

งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม ตอบแทน วัสดุ ใช้สอย

โครงการเสริมสร้างและการพัฒนางานวินัย

ส�ำหรับข้าราชการครู - ค่าวิทยากร (6 ชั่วโมง x 1200 บาท x 2 คน) - ค่าวิทยากร (6 ชั่วโมง x 600 บาท x 2 คน) - ค่าอาหารว่าง เจ้าหน้าที่/ผู้เข้าอบรม (140 คน x 50 บาท x 4 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าอบรม (140 คน x 300 บาท x 2 มื้อ) - อาหารเย็น เจ้าหน้าที่/ผู้เข้าอบรม (140 คน x 300 บาท x 1 มื้อ) - ค่าที่พักเจ้าหน้าที่/ผู้เข้าอบรม (10 คน x 600 บาท x 2 คืน ) (130 คน x 600 บาท x 1 คืน ) - ค่าเอกสารประกอบการอบรม (170 คน x 150 บาท) - ค่าวัสดุอุปกรณ์ - ค่าพาหนะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ - ค่าน�้ำมันรถ รวม

14,400 7,200 -

- - 28,000

- - -

14,400 7,200 28,000

-

84,000

-

84,000

-

42,000

-

42,000

- - - - - - 21,600

12,000 78,000 - - 6,000 - 250,000

- - 20,000 6,000 - 2,400 28,400

12,000 78,000 20,000 6,000 6,000 2,400 300,000

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน เม.ย.- พ.ค.61

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 7. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

7.1 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการ ทางวินัย 7.2 ลดปัญหาการท�ำผิดวินัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 7.3 ลดปัญหาข้อพิพาทและการฟ้องคดีปกครอง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- ประเมินตามแบบประเมิน

- แบบประเมิน

- ตรวจสอบจากระบบ งานสารบรรณ - ตรวจสอบจากระบบ งานสารบรรณ

- ระบบการรับเรื่องร้องเรียน

- ระบบการรับเรื่องร้องเรียน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การด�ำเนินการทางวินัย 8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพและวินัยของราชการ 8.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักกฎหมายในการบริหารจัดการตามหลัก การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับสถานศึกษา 8.4 ลดปัญหาข้อพิพาทและการฟ้องคดีปกครอง

62

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


รหัสโครงการ 305

โครงการ การพัฒนาข้าราชการครูสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ สนองกลยุทธิ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณี จิตตยะโสธร และนางมาลัย ชนะดี ระยะเวลาด�ำเนินการ กรกฎาคม - สิงหาคม 2561 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 54 การให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่าน การประเมิน ทั้งนี้ ให้ค�ำนึงถึงความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพ การปฏิบัติงาน ความช�ำนาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก�ำหนด ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ก.ค.ศ. ได้ก�ำหนดให้ ข้าราชการครูต�ำแหน่งที่มีวิทยฐานะ จะต้องเสนอผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก�ำหนด และหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ก.ค.ศ. ได้ก�ำหนดให้ข้าราชการครูทุกวิทยฐานะ ต้องผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียน การสอน การบริหารชั้นเรียนและพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพ และตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 79 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะท�ำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลถึง คุณภาพผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการด�ำเนินงานและ รวบรวมผลงาน จึงมีความจ�ำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผู้เรียนให้มากที่สุด ทั้งนี้ การมีความรู้ในด้านการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ การเลือกนวัตกรรมมาแก้ปัญหาและการพัฒนางานในหน้าที่ ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยกระบวนการวิจัยล้วนมีความส�ำคัญ จึงจ�ำเป็นต้องจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและความมั่นคงในการด�ำเนินชีวิต 2.2 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดท�ำผลงานทางวิชาการให้ได้ มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 2.3 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีขวัญ ก�ำลังใจในการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่งครูสายผู้สอน จ�ำนวน 120 คน 3.2 เชิงคุณภาพ 3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการจัดท�ำผลงานทางวิชาการได้มาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ 3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอขอรับการประเมินและจัดท�ำผลงานทางวิชาการเพื่อให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประโยชน์สูงสุด แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

63


4. กิจกรรมและขั้นตอนการด�ำเนินงาน 4.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท�ำผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก�ำหนด เพื่อเป็นข้อมูลใน การสร้างหลักสูตรการพัฒนา 4.2 ประชุมคณะท�ำงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา/วิทยากร และเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อวางแผน ก�ำหนดกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนา 4.3 ด�ำเนินการบริหารโครงการตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก�ำหนด 4.4 ประเมินผลโครงการ 5. สถานที่และระยะเวลา สถานที ่ โรงแรมหรือสถานศึกษาในสังกัด ระยะเวลา กรกฎาคม - สิงหาคม 2561 (2 วันท�ำการ) 6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณจากโรงเรียน จ�ำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลา งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย ปฏิบัติงาน รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท�ำงานและวิทยากร ก.ค.-ส.ค. 61 เพื่อจัดท�ำหลักสูตร - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม - 700 - 700 เจ้าหน้าที่/วิทยากร (10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวัน - 1,500 - 1,500 เจ้าหน้าที่/วิทยากร (1 มื้อ x 150 บาท x 10 คน) รวม 2,200 2,200 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาข้าราชการครูสู่วิทยฐานะ ก.ค.-ส.ค. 61 และความก้าวหน้าในวิชาชีพ - ค่าวิทยากร (3 ชั่วโมง x 600 บาท x 1 คน) 1,800 - - 1,800 - ค่าวิทยากร (6 ชั่วโมง x 1200 บาท) 7,200 - - 7,200 - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม - 700 - 700 เจ้าหน้าที่/วิทยาก (10 คน x 35 บาท X 2 มื้อ) - ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม - 8,400 - 8,400 (120 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวัน - 1,500 - 1,500 เจ้าหน้าที่/วิทยากร (10 คน x 150 บาท x 1 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวัน (120 คน x 150 บาท 1 มื้อ) - 18,000 - 18,000 - ค่าเอกสารประกอบการอบรม - - 7,200 7,200 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ - - 3,000 3,000 รวม 9,000 28,600 10,200 47,800 กิจกรรม/รายการ

รวมทั้งสิ้น (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)

64

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

9,000

30,800

10,200

50,000


7. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

7.1 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาที่ผ่านการพัฒนา สามารถจัดท�ำ ผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานและถูกต้อง ตามหลักวิชาการ

7.2 จ�ำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งผลงานทางวิชาการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1. การประเมิน 2. การสัมภาษณ์ 3. การรายงาน

1. แบบประเมิน 2. แบบสัมภาษณ์ 3. แบบรายงาน

1. สังเกต 2. บันทึกข้อมูล

- แบบบันทึกข้อมูล

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.1 ผู้ผ่านการพัฒนามีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 8.2 ผู้ผ่านการพัฒนาสามารถเขียนผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ น�ำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน สู่การเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ ทางราชการอย่างสูงสุดและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

65


รหัสโครงการ 306

โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารงบประมาณสถานศึกษา สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน (โรงเรียน/กลุ่มภายใน สพท.) สพม.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางยุพดี ดีอินทร์ และคณะผู้ตรวจสอบภายใน ระยะเวลาด�ำเนินการ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล การกระจายอ�ำนาจการบริหารงบประมาณให้กับสถานศึกษา ตามแผนการปฏิรูประบบการบริหารงบประมาณภาครัฐ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาในสังกัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ต้องมีการบริหารจัดการด้านการเงิน และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะด้านการพัสดุ ที่มีการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - Market) และด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - Bidding) หรือในปัจจุบันที่ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการจัดซื้อที่ไม่เน้นราคาต�่ำแต่เน้นประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า โปร่งใส เป็นต้น หน่วยตรวจสอบภายใน สพม. 2 ตระหนักถึงความส�ำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร งบประมาณสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณให้กับสถานศึกษาและช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงให้ความส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ให้มีความรู้ในระเบียบ แนวปฏิบัติทันต่อการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งการบริหารงบประมาณที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และระเบียบ แนวปฏิบัติอันจะก่อ ให้เกิดการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการตรวจสอบ ภายในภาคราชการ และสามารถน�ำไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 2.2 พัฒนาทักษะการท�ำงานเป็นทีม การมีเครือข่ายการท�ำงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ จัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานการเงิน พัสดุ และผู้ตรวจสอบภายในของสถานศึกษาจ�ำนวน 260 คน โดยผู้เข้ารับ การอบรมสัมมนาประกอบด้วย 3.1.1 รองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงบประมาณ จ�ำนวน 52 โรงเรียน 3.1.2 เจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ และผู้ตรวจสอบภายในโรงเรียน จ�ำนวนโรงเรียนละ 3 - 4 คน 3.1.3 คณะท�ำงาน จ�ำนวน 10 คน 3.2 เชิงคุณภาพ 3.2.1 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สพม. 2 สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน 3.2.2 รองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ เจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุและผู้ตรวจสอบ ภายในของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติเป็นอย่างดี

66

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน 4.1 จัดท�ำเล่มระเบียบและเอกสารแนวปฏิบัติการเงินและพัสดุ 4.1.1 รวบรวมระเบียบ ค�ำสั่ง แนวปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุ 4.1.2 จัดท�ำเป็นรูปเล่มต้นฉบับ 4.1.3 พิมพ์รูปเล่มที่สมบูรณ์ 4.2 ด�ำเนินการอบรมพัฒนาคุณภาพการบริหารงบประมาณสถานศึกษา 4.2.1 ประชุมคณะท�ำงานเพื่อเตรียมการอบรม 4.2.2 จัดอบรมพัฒนาตามโครงการ 5. สถานที่และระยะเวลา สถานที่ โรงแรมสตาร์ อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ�ำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลา งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย ปฏิบัติงาน รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ กิจกรรมที่ 1 จัดท�ำเล่มระเบียบ และเอกสาร ต.ค.60-ก.ย.61 แนวปฏิบัติการเงินและพัสดุ - จัดท�ำเล่มระเบียบและเอกสารแนวปฏิบัติ การเงินและพัสดุ (20 เล่ม x 300 บาท) - - 6,000 6,000 รวม 6,000 6,000 กิจกรรมที่ 2 ด�ำเนินการอบรมพัฒนาคุณภาพ ต.ค.60-ก.ย.61 การบริหารงบประมาณสถานศึกษา (คณะท�ำงาน 10 คน) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 3,000 - 3,000 (10 คน x 50 บาท x 6 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวัน - 7,500 - 7,500 (10 คน x 250 บาท x 3 มื้อ) - ค่าอาหารเย็น - 10,500 - 10,500 (10 คน x 350 บาท x 3 มื้อ) - ค่าที่พัก - 18,000 - 18,000 (10 คน x 600/คืน/คน x 3 คืน) - ค่าตอบแทนวิทยากร 10,800 - - 10,800 (600 บาท x 18 ชั่วโมง) - ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง - - 5,000 5,000 - ค่าวัสดุจัดอบรม (ผู้เข้ารับการอบรม 260 คน - - 19,200 19,200 และคณะท�ำงาน 10 คน) รวม 10,800 39,000 24,200 74,000 รวมทั้งสิ้น 10,800 39,000 30,200 80,000 กิจกรรม/รายการ

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

67


7. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

7.1 ร้อยละ 100 ของผู้ปฏิบัติงานพัสดุของโรงเรียน - ผู้รับการอบรมร่วมกัน ในสังกัดและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง เขต 2 มีคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ ระเบียบ กฎหมาย

- คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ

7.2 ร้อยละ 100 ของผู้ปฏิบัติงานพัสดุของโรงเรียน ในสังกัดและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

1. ต้องเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของการอบรม 2. ประเมินผลก่อนและหลัง การอบรม

1. สังเกต 2. ปฏิบัติจริง 3. แบบสอบถาม

- นิเทศ ติดตามผล การปฏิบตั ิงาน

- แบบติดตามผล

7.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดและส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถ บริหารงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม ก�ำหนดเวลาและเป้าหมายที่ทางราชการก�ำหนด

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.1 ผู้ปฏิบัติงานการเงิน พัสดุ และผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษาทุกโรงเรียน ได้รับการอบรมสัมมนาตามโครงการ ที่จัดท�ำขึ้น 8.2 ผู้ปฏิบัติงานการเงิน พัสดุ และผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สพม. 2 ปฏิบัติงานด้านบริหาร งบประมาณได้ ถูกต้อง คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้

68

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


4

ยุทธศาสตร์ที่

ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (จ�ำนวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 155,000 บาท)

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

69


รหัสโครงการ 401

โครงการ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และมีคุณภาพ ประจ�ำปี 2561 สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และมีคุณภาพ สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจินดาภัคจ์ อภิธนภัคสมัชญ์ และนายสมชาย จิราพิพัฒนชัย ระยะเวลาด�ำเนินการ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ก�ำหนดว่า รัฐต้องด�ำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ การศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อองค์กรระหว่างประเทศ ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์และเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา โดยสภาพในปัจจุบันนั้นเด็กในวัยเรียนมีแนวโน้มตกหล่นและออกกลางคันสูงขึ้นทุกปี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงได้จัดท�ำโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึง การศึกษาที่มีคุณภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม สนับสนุนให้ โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษา ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขตาม วิถีชีวิตของความเป็นไทย 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ นักเรียนเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน 2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตพื้นที่บริการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้อย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพตาม จุดมุ่งหมายและมาตรฐานการศึกษา 3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ เด็กร้อยละ 95 ในเขตพื้นที่บริการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา 3.2 เชิงคุณภาพ เด็กทุกคนที่ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้วยรูปแบบและวิธีการที่ หลากหลาย ตามความถนัด ตามความสนใจ ตามศักยภาพและมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการศึกษา 4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน 4.1 การรับนักเรียน 4.1.1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน 4.1.2 ประชุมชี้แจงผู้ดูแลระบบการรับสมัครนักเรียนด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต 4.2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรชุมชน และองค์กรเอกชน 4.2.1 ประชุมพิจารณาแผนการเรียน 4.2.2 ประชุมก�ำหนดกรอบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล

70

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


5. สถานที่และระยะเวลา สถานที่ ห้องประชุม สพม.2 และโรงเรียนในสังกัด ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ�ำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ระยะเวลา งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย ปฏิบัติงาน รวม ตอบแทน วัสดุ ใช้สอย กิจกรรมที่ 1 การรับนักเรียน ธ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,575 - 1,575 (45 คน× 35 บาท × 1 มื้อ) - ค่าเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร - - 900 900 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบการรับสมัคร ม.ค.61 นักเรียนด้วยระบบ ONLINE ของโรงเรียน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 4,200 - 4,200 (120 คน × 35 บาท × 1 มื้อ) - ค่าเอกสารการประชุม - - 1,400 1,400 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนด้วยรูปแบบต่าง ๆ ม.ค.-ก.พ. 61 - จัดท�ำแผ่นพับ 20,000 ฉบับ วัสดุ ซอง - - 13,615 13,615 และค่าไปรษณียากร - ค่าวัสดุในการจัดท�ำคู่มือการรับ - - 1,000 1,000 นักเรียน จ�ำนวน 20 เล่ม - แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ - - 7,000 7,000 - ค่าอาหารท�ำการนอกเวลาราชการจัด 18,000 - - 18,000 ส่งแผ่นพับ (วันที่ 25 - 31 ม.ค. 2560) ตรวจเยี่ยม ติดตามการรับนักเรียน ก.พ.61 (วันสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ สอบห้องเรียนปกติ และวันจับฉลาก) - ค่าพาหนะ (10 คน × 500 บาท × 2 วัน) - 10,000 - 10,000 - ค่าจัดท�ำเอกสาร - - 1,000 1,000 ค่าล่วงเวลาผู้อยู่เวร ฯ 17,000 - - 17,000 มี.ค.-ก.พ. 61 ศูนย์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน เฉพาะวันหยุดราชการ จัดประชุมการจัดที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน 18 เม.ย.61 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,410 - 1,410 (40 คน × 35 บาท × 1 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวัน - 4,800 - 4,800 (40 คน × 120 บาท × 1 มื้อ) - ค่าจัดท�ำเอกสารการประชุม - - 1,000 1,000 จัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ปัญหาการรับนักเรียน - - 2,100 2,100 มิ.ย.61 รวม 35,000 21,985 28,015 85,000 กิจกรรม/รายการ

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

71


กิจกรรม/รายการ

งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม ตอบแทน วัสดุ ใช้สอย

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยครองครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรชุมชนและ องค์กรเอกชน ประชุมพิจารณาแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พ.ย.60-ก.ย.61 การจัดการศึกษา โดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรชุมชน และองค์กรเอกชน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 35 บาท x 10 มื้อ) - 5,250 - 5,250 - ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 120 บาท x 5 มื้อ) - 9,000 - 9,000 - ค่าเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร - - 750 750 ประชุมก�ำหนดกรอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล - - - และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรชุมชน และองค์กรเอกชน รวม - 14,250 750 15,000

รวมทั้งสิ้น

35,000

36,235

28,765

100,000

7. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

- ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

วิธีการประเมิน

1. การส�ำรวจ 2. การรายงานผล

เครื่องมือที่ใช้

1. แบบส�ำรวจ 2. แบบรายงานผล

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.1 โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาได้อย่างถูกต้องชัดเจน 8.2 เด็กทุกคนที่ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้วยรูปแบบและวิธีการที่ หลากหลายตามความถนัด ตามความสนใจ ตามศักยภาพและมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการศึกษา 8.3 ครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนจัดการศึกษาให้เด็กได้รับ การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการศึกษา

72

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


รหัสโครงการ 402

โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ�ำปี 2561 สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ท่ี 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคทั่วถึงและมีคุณภาพ สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวาสนา มูเนาววาเราะห์ ระยะเวลาด�ำเนินการ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียน ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด�ำรงชีวิต และอยู่รอดปลอดภัยจากวิกฤติทั้งปวง ซึ่งกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจน มีวิธีการและ เครื่องมือที่มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานที่ตรวจสอบการท�ำงานได้โดยมีครูประจ�ำชั้น ครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ ด�ำเนินงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา  ได้แก่  คณะกรรมการการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรหลักของโรงเรียน คือ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูที่รับผิดชอบ ได้เข้าใจบทบาทในระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งเป็นแกนหลักในการช่วยคิด ช่วยท�ำ และถือประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นหลัก จึงได้จัดท�ำ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ�ำปี 2561 ขึ้น  เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและใกล้ชิด ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูงขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะชีวิต และ ปลอดภัยจากสารเสพติดและอบายมุข 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู มีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2.2 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีข้าราชการครูที่เป็นเครือข่ายการในการท�ำงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ ประกอบด้วย 3.1.1 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จ�ำนวน 52 คน 3.1.2 หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ�ำนวน 52 คน 3.1.3 หัวหน้างานแนะแนว จ�ำนวน 52 คน 3.1.4 บุคลากรทางการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ�ำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 170 คน 3.2 เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการด�ำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถ เป็นบุคลากรหลักของโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงและใกล้ชิดส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สูงขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะชีวิต และปลอดภัยจากสารเสพติดและอบายมุข 4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน 4.1 ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงานเพื่อประชุมทบทวน “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” 4.2 จัดประชุมทบทวน “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” 4.3 สรุปผล 5. สถานที่และระยะเวลา สถานที่ โรงเรียนในสังกัด ระยะเวลา มกราคม 2561 แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

73


6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ�ำนวน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กิจกรรม/รายการ

งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม ตอบแทน วัสดุ ใช้สอย

กิจกรรมที่ 1 คณะกรรมการด�ำเนินงานประชุม “ทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - 1,750 - 1,750 - ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) - 3,000 - 3,000 - ค่าวัสดุ - - 1,000 1,000 รวม - 4,750 1,000 5,750 กิจกรรมที่ 2 ด�ำเนินการการจัดประชุม ม.ค.61 “ทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (170 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - 11,900 - 11,900 - ค่าอาหารกลางวัน (170 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) - 20,400 - 20,400 - ค่าวิทยากรภายนอก (2 คน x 600 บาท x 3 ชั่วโมง) 3,600 - - 3,600 - ค่าวัสดุ - - 7,000 7,000 - ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง - - 1,000 1,000 รวม 3,600 32,300 8,000 43,900 กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการด�ำเนินงาน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - 1,750 - 1,750 - ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) - 3,000 - 3,000 - ค่าวัสดุ - - 600 600 รวม - 4,750 600 5,350 รวมทั้งสิ้น 3,600 41,800 9,600 55,000

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน

ก.พ.61

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 7. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

- ร้อยละ 100 ผู้บริหาร ข้าราชการครู มีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วิธีการประเมิน

1. การสังเกต สอบถาม 2. การรายงาน

เครื่องมือที่ใช้

1. แบบสอบถาม 2. แบบรายงาน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.1 ผู้บริหาร ข้าราชการครู มีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถน�ำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานในฐานะเป็นบุคลากรหลักดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ส่งผลการให้คุณภาพการจัดการศึกษาสูงขึ้น 8.2 โรงเรียนในสังกัดมีข้าราชการครูที่เป็นเครือข่ายการในการท�ำงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

74

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


5

ยุทธศาสตร์ที่

จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (จ�ำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 80,000 บาท)

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

75


รหัสโครงการ 501

โครงการ โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนอยากรู้ ครูอยากสอน สนองกลยุทธ์ สพม 2 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงได้มาตรฐาน ระดับสากลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมาเรียม ซอหมัด และคณะ ระยะเวลาด�ำเนินการ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมก�ำลังทวีความรุนแรงทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และโลก ซึ่งส่งผลต่อการด�ำรงชีวิตของคน ทั้งด้านสุขภาพกายและด้านจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพปัญหาขยะ และมลพิษทางน�้ำ อากาศ และดิน รวมทั้งการใช้พลังงาน อย่างไม่คุ้มค่าและประหยัดก�ำลัง ส่งผลต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ของภูมิอากาศ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เห็นความส�ำคัญในการจัดการขยะ มลพิษ และการลดพลังงานใน โรงเรียนและชุมชน โดยการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการคัดแยกขยะ การละ ลด เลิกการสร้างขยะ โดยใช้กระบวนการ CLA และ 1A3R การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการลดขยะ หยุดการใช้สารเคมีที่มีผลตกค้างท�ำให้เกิดมลพิษ และการ ลดใช้พลังงาน โดยกระบวนการให้ความรู้ เพื่อให้เยาวชนได้เกิดความตระหนัก เจตคติ มีทักษะในการปฏิบัติตนต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมในการด�ำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักคิดที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลให้กับโลกในทุกมิติ ได้แก่ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนบริหารจัดการขยะมลพิษ และการลดพลังงานในโรงเรียนอย่างถูกวิธี เพื่อน�ำไปสู่โรงเรียน ปลอดขยะ (zero waste school) และโรงเรียนคาร์บอนต�่ำ 2.2 เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก มีจิตส�ำนึก มีทักษะในการ ปฏิบัติตน และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการจัดการขยะและการลดพลังงานในโรงเรียนอย่างถูกวิธี 2.3 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรม จากการน�ำขยะไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 2.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ มลพิษ และการลดพลังงานในโรงเรียนอย่าง ถูกวิธีเพื่อน�ำไปสู่โรงเรียนปลอดขยะ และโรงเรียนคาร์บอนต�่ำ และขยายผลสู่ชุมชน 3. เป้าหมาย 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 3.1.1 โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทุกโรงมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการ ขยะอย่างถูกวิธี มีมาตรการประหยัดพลังงาน (น�้ำ - ไฟ) และการจัดการน�้ำเสียอย่างถูกวิธี 3.1.2 ครูผู้สอนทุกโรงสามารถจัดการเรียนการสอนและการหลักสูตรการเรียนรู้บูรณาการจัดการขยะ มลพิษ และ การลดพลังงานในโรงเรียนอย่างถูกวิธี 3.1.3 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนการสร้างนวัตกรรมจากการน�ำขยะไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา เพื่อน�ำไปสู่โรงเรียนปลอดขยะ และโรงเรียนคาร์บอนต�่ำ 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.2.1 โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทุกโรงปลอดขยะ มีมาตรการประหยัด พลังงาน (น�้ำ - ไฟ) และการจัดการน�้ำเสียอย่างถูกวิธี

76

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


3.2.2 โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา 3.2.3 โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนรู้บูรณาการการจัดการขยะ มลพิษ และการลดพลังงาน และนวัตกรรมที่เกิดจาก กิจกรรมการเรียนรู้ 4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด�ำเนินการ 4.1 พัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดการขยะ มลพิษ และการลดพลังงานในโรงเรียน 4.2 ส่งเสริมให้โรงเรียนบูรณาการความรู้ การจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนการสร้างนวัตกรรมจากการน�ำขยะไปใช้ ประโยชน์ในสถานศึกษา เพื่อน�ำไปสู่โรงเรียนปลอดขยะ และโรงเรียนคาร์บอนต�่ำ 4.3 ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการขยะ ลดมลพิษ และคาร์บอนต�่ำอย่างถูกวิธี ให้กับชุมชนโดยรอบโรงเรียน 4.4 นิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา “โรงเรียนปลอดขยะ ลดมลพิษ และคาร์บอนต�่ำ” 5. สถานที่และระยะเวลา สถานที่ โรงเรียนในสังกัด สพม.2 และสถานที่ศึกษาดูงาน อบรมศึกษาดูงานภายนอก ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ�ำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) กิจกรรม/รายการ

งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา ม.ค.-ก.พ.61 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดการขยะ มลพิษ และการลดพลังงานในโรงเรียน ประชุมคณะท�ำงานวางแผนการพัฒนาโรงเรียน สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการ จัดการขยะ มลพิษ และการลดพลังงานในโรงเรียน คณะท�ำงาน ศึกษานิเทศก์และครูแกนน�ำ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)

-

4,200

-

4,200

- ค่าอาหารกลางวัน (60 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)

-

9,000

-

9,000

จัดท�ำเอกสารส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับ ครูผู้สอน และการบริหารจัดการของโรงเรียน - แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา - - 6,000 6,000 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดการขยะ มลพิษ และการลดพลังงานในโรงเรียน จ�ำนวน 60 เล่ม ๆ ละ 100 บาท - แนวทางการจัดค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา - - 9,000 9,000 “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการจัดการขยะ มลพิษ และการลดพลังงานในโรงเรียน” จ�ำนวน 60 เล่ม ๆ ละ 150 บาท รวม - 13,200 15,000 28,200

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

77


งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม ตอบแทน วัสดุ ใช้สอย

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียน บูรณาการความรู้ การจัดกิจกรรมในโรงเรียนพัฒนานวัตกรรมสู่การ แก้ปัญหาขยะในโรงเรียน และขยายเครือข่าย ความร่วมมือในการจัดการขยะ ลดมลพิษ และ คาร์บอนต�่ำอย่างถูกวิธี ให้กับชุมชนโดยรอบโรงเรียน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 4,200 - 4,200 (60 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)

มี.ค.-เม.ย.61

กิจกรรม/รายการ

- ค่าอาหารกลางวัน (60 คน x 150 บาท x 1 มื้อ) - 9,000 - 9,000 - ค่าวิทยากร (1 คน x 1,200 บาท x 6 ชม.) 7,200 - - 7,200 รวม 7,200 13,200 - 20,400 กิจกรรมที่ 3 ขยายเครือข่ายความร่วมมือ พ.ค.-มิ.ย.61 ในการจัดการขยะ ลดมลพิษ และคาร์บอนต�่ำ อย่างถูกวิธี ให้กับชุมชนโดยรอบโรงเรียน ประชุมปฏิบัติสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคประชาชน และคนในท้องถิ่น - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน x 35 บาทx 2 มื้อ) - 7,000 - 7,000 - ค่าอาหารกลางวัน (100 คน x 150 บาท x 1มื้อ) - 15,000 - 15,000 - ค่าวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 6 ชม.) 3,600 - - 3,600 จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - 5,800 - 5,800 รวม 3,600 27,800 - 31,400 กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมให้ - - - - ก.ค.-ก.ย.61 สถานศึกษาบริหารจัดการตามมาตรฐาน โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา “โรงเรียนปลอดขยะ ลดมลพิษ และคาร์บอนต�่ำ” รวม - - - -

รวมทั้งสิ้น

10,800

54200

15,000

80,000

7. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

- ร้อยละของโรงเรียนบริหารจัดการและจัดการเรียน การสอนและการจัดกิจกรรมการจัดการขยะ มลพิษ และการลดพลังงานในโรงเรียนอย่างถูกวิธีเพื่อน�ำไปสู่ โรงเรียนไร้ขยะ และโรงเรียนคาร์บอนต�่ำ

วิธีการประเมิน

1. การประเมินโรงเรียน สิ่งแวดล้อมศึกษาของ สพฐ. 2. การสังเกต 3. การสัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้

1. การประเมินโรงเรียน สิ่งแวดล้อมศึกษาของ สพฐ. 2. การสังเกต 3. แบบสัมภาษณ์

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  มีโรงเรียนต้นแบบบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน และ การหลักสูตรการเรียนรู้บูรณาการจัดการขยะ มลพิษ และการลดพลังงานในโรงเรียนอย่างถูกวิธีเพื่อน�ำไปสู่โรงเรียนไร้ขยะ และโรงเรียนคาร์บอนต�่ำ

78

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


6

ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาระบบบริหารจัดการ

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (จ�ำนวน 9 โครงการ วงเงินงบประมาณ 2,525,000 บาท)

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

79


รหัสโครงการ 601

โครงการ จัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan) ประจ�ำปี 2561 สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงได้มาตรฐาน ระดับสากลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนองกลยุทธ์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณี จิตตยะโสธร และคณะ/ศึกษานิเทศก์ทุกคน ระยะเวลาด�ำเนินการ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดังนั้น ก่อนการพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan : ID Plan) มีความจ�ำเป็นที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อสนองความต้องการที่จะรับการพัฒนาในรูปแบบที่แตกต่างกัน ตามความจ�ำเป็นของแต่ละบุคคล เพื่อความส�ำเร็จของงาน และองค์กร เป็นแผนที่ระบุเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาตนเองที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร และเป็นแบบแผนที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะด้านความคิด (Conceptual Skills) เพื่อการ บริหารและการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิผล สมรรถนะด้านงาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงาน (Technical Skills) สมรรถนะด้านมนุษย์ มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการ ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อพัฒนาการบริหารองค์ความรู้และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงได้จัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคลให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัดได้ส�ำรวจความต้องการพัฒนาสมรรถนะตนเองตามความต้องการ โดยจัดท�ำเป็นแผนพัฒนารายบุคคล ประจ�ำปี งบประมาณ 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานให้ประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจระบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยยึด สมรรถนะเป็นฐาน 2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการจัดท�ำแผนพัฒนาตนเองได้ถูกต้องตาม กระบวนการ 2.3 มีความตระหนักและเห็นคุณค่าในการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ 3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ได้จัดท�ำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 3.2 เชิงคุณภาพ สถานศึกษา ได้น�ำแผนการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ไปใช้ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. กิจกรรม / ขั้นตอนการด�ำเนินงาน 4.1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการวางแผนจัดท�ำคู่มือ (ID Plan) รายบุคคลสู่การปฏิบัติ 4.2 ประชุมชี้แจงตัวแทนโรงเรียนทุกโรงเรียน 4.3 จัดสรรงบประมาณให้สหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและในส�ำนักงาน 4.4 รายงานการจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล 4.5 ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน 5. สถานที่ระยะเวลา สถานที่   ห้องประชุม สพม.2 และโรงเรียนในสังกัด  ระยะเวลา  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

80

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ�ำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลา งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย ปฏิบัติงาน รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ประชุมคณะกรรมการจัดท�ำคู่มือแผนพัฒนา ต.ค.60-ก.ย.61 รายบุคคล - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) - 1,800 - 1,800 - ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 100 - 3,000 - 3,000 รวม - 4,800 - 4,800 ประชุมตัวแทนโรงเรียนและส�ำนักงาน ต.ค.60-ก.ย.61 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - 4,200 - 4,200 - ค่าอาหารกลางวัน (60 คน x 150) - 9,000 - 9,000 - ค่าเอกสาร (60 คน x 60 ชุด) - - 3,600 3,600 รวม - 13,200 3,600 16,800 - กิจกรรมการจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล - 209,000 - 209,000 ต.ค.60-ก.ย.61 (ID Plan) ของทุกสหวิทยาเขต (11 สหวิทยาเขต x 19,000 บาท) - กิ จกรรมการจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล - 19,400 - 19,400 ต.ค.60-ก.ย.61 (ID Plan) ของบุคลากรในส�ำนักงาน รวม - 228,400 - 228,400 รวมทั้งสิ้น - 246,400 3,600 250,000 กิจกรรม/รายการ

7. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

7.1 ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ตรงสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ�ำสายงาน ส่งผลต่อผู้เรียนมีศักยภาพและผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ตามเป้าหมาย 7.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรและ แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ตรงกับความจ�ำเป็น และความต้องการของบุคลากร

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1. การประเมิน 2. การตอบแบบสอบถาม 3. แบบรายงาน

1. แบบประเมิน 2. แบบสอบถาม 3. แบบรายงาน

1. แบบรายงาน 2. บันทึกข้อมูล

1. แบบบันทึกข้อมูล 2. แบบรายงาน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล เพื่อเตรียมรับการพัฒนา ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายขององค์กร 8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับการพัฒนา สมรรถนะตามความต้องการของตนเองและส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

81


รหัสโครงการ 602

โครงการ ส่งเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ เพื่อพัฒนาการยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงได้มาตรฐาน ระดับสากลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ระยะเวลาด�ำเนินการ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีจุดเน้นเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย คือ หน่วยงานทุกระดับ พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพและ เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ก�ำหนดแนวทางขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบการวางแผน การน�ำแผนสู่การปฏิบัติ การก�ำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมิน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 2) การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมี ส่วนร่วม โดยให้ส่งเสริมการบริหารจัดการในรูปแบบกระจายอ�ำนาจ เช่น “CLUSRER” เป็นต้น และการสร้างความเข้มแข็ง ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต เป็นต้น และ 3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก เพื่อการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เห็นความส�ำคัญของการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบ บริหารจัดการถือเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนางานในทุกเป้าหมายให้บรรลุผล โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ทั้งที่เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ/ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับโรงเรียน และการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษ ให้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งผลการเข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ�ำปีการศึกษาในทุกระดับ ถือเป็น ประสิทธิภาพของงานพัฒนาศักยภาพผู้เรียนประกอบหนึ่งในเรื่องนี้  ในปี 2557 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนา วิชาการที่ถือเป็นเครือข่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพและ การขับเคลื่อนคุณภาพตามนโยบายที่ส�ำคัญ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง อาเซียน ห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน จ�ำนวน 13 ศูนย์ และ มีการด�ำเนินงานมาโดยล�ำดับ ภายใต้ความร่วมมือของผู้รับผิดขอบระดับโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ประจ�ำส�ำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา  ในปีงบประมาณ 2560 กระบวนการส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ส่วนใหญ่เป็นการด�ำเนินการโดย ศึกษานิเทศก์ประจ�ำเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้เต็มศักยภาพยังไม่มี การด�ำเนินงานแบบมีส่วนร่วม และผลส�ำเร็จที่ได้จึงไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ส�ำคัญ เช่น ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระดับชาติในบางวิชาไม่มีพัฒนาการ ระดับผลส�ำเร็จในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้เต็ม ศักยภาพของศูนย์มีค่าต�่ำกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้น ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงเห็นควรให้มีการพัฒนางาน เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนทั้ง 2 ส่วน  โดยขับเคลื่อนตามแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการเพื่อพัฒนาการยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย แนวทางของหน่วยงาน ต้นสังกัด  อันจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จเบื้องต้นตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่เป็นรูปธรรมและน�ำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อส่งเสริม พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วม 2.2 เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ/ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับโรงเรียน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ

82

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


2.3 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความสามารถเฉพาะทางให้เต็มศักยภาพ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ 3.1.1 ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 10 ศูนย์ (ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 ศูนย์ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และศูนย์พัฒนาวิชาการส�ำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ) 3.1.2 โรงเรียนในสังกัด จ�ำนวน 52 โรงเรียน 3.1.3 ครูผู้สอน 5 วิชาหลัก (ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา ศาสนาฯ และภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด เน้นโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 3.1.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด 3.1.5 ครูผู้ควบคุมนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 3.1.6 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ปีการศึกษา 2560 3.2 เชิงคุณภาพ 3.2.1 ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 10 ศูนย์ (ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 ศูนย์ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และศูนย์พัฒนาวิชาการส�ำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ) มีระบบการบริหารจัดการ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ 3.2.2 โรงเรียนในสังกัด จ�ำนวน 52 โรงเรียน มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ และการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน) สูงขึ้น 3.2.3 ครูผู้สอน 5 วิชาหลัก (ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา ศาสนาฯ และภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด เน้นโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ เห็นความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ และมีความพึงพอใจ 3.2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2560 มีพัฒนาการสูงขึ้น 3.2.5 ครูผู้ควบคุมนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 เห็นความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยศูนย์ฯ และมีความพึงพอใจ 3.2.6 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ปีการศึกษา 2560 เห็นความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยศูนย์ฯ และมีความพึงพอใจ 4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน 4.1 จัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานและหน้าที่ของศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ ทั้ง 10 ศูนย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.2 ประชุมปฏิบัติการเพื่อการจัดท�ำโครงการ/กิจกรรมของศูนย์ 4.3 ประชุมผู้แทนศูนย์ฯ เพื่อการจัดสรรงบประมาณและพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 4.4 ศูนย์ฯ ร่วมกับ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ด�ำเนินกิจกรรมในส่วนของการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่เป็นตัวแทน เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 และยกระดับคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 4.4.1 การด�ำเนินงานพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 4.4.2 การด�ำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 4.5 นิเทศ ติดตาม เพื่อรับทราบผลและพัฒนาการด�ำเนินงาน 4.6 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด�ำเนินงานของศูนย์และคัดเลือก Best Practice 4.7 สรุป ประเมินผล และจัดท�ำรายงาน 4.8 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

83


5. สถานที่และระยะเวลา สถานที่ ห้องประชุม สพม.2 หรือ โรงเรียนในสังกัด หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561 6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ�ำนวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กิจกรรม/รายการ

งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

กิจกรรมที่ 1 จัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน ธ.ค. 60

ด�ำเนินงานและหน้าที่ของศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ ทั้ง 10 ศูนย์ กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการเพื่อการจัดท�ำ ธ.ค. 60 โครงการ/กิจกรรมของศูนย์ (ศูนย์ละ 55 คน) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 17,500 - 17,500 (500 คน× 35 บาท × 1 มื้อ) - ค่าวัสดุ - - 1,500 1,500 รวม - 17,500 1,500 19,000 กิจกรรมที่ 3 ประชุมผู้แทนศูนย์เพื่อการจัดสรร ม.ค.61 งบประมาณ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 3,850 - 3,850 (55 คน × 35 บาท × 1 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวัน (55 คน × 100 บาท × 1 มื้อ) - 5,500 - 5,500 - ค่าวัสดุ - - 500 500 รวม - 9,350 500 9,850 กิจกรรมที่ 4 ศูนย์ฯ ร่วมกับ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ม.ค.-เม.ย.61 ด�ำเนินกิจกรรมในส่วนของการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 และยกระดับคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ การด�ำเนินงานพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่เป็นตัวแทน เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 - การด�ำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของ 10 ศูนย์ - 100,000 - 100,000 จัดสรรศูนย์ละ 10,000 บาท - การด�ำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของ 5 ศูนย์ - 200,000 - 200,000 ศูนย์ละ 40,000 บาท กิจกรรมที่ 5 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�ำเนินงาน พ.ค.-มิ.ย.61 ของศูนย์ และคัดเลือก Best Practice - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 6,650 - 3,850 (95 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวัน (95 คน × 100 บาท × 1 มื้อ) - 9,500 - 5,500 - ค่าวัสดุ (ของรางวัล) - - 5,000 500 รวม - 16,150 16,150 21,150 กิจกรรมที่ 6 สรุป ประเมินผลและจัดท�ำรายงาน - - - - มิ.ย.-ก.ค.61 กิจกรรมที่ 7 เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ - - - - มิ.ย.-ก.ค.61 รวม - 343,000 7,000 350,000

84

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


7. การประเมินผล ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ 7.1 ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 10 ศูนย์ (ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 ศูนย์ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และศูนย์พัฒนา วิชาการส�ำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ) มีระบบ การบริหารจัดการภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมที่มี ประสิทธิภาพ 7.2 ร้อยละ 90 ของโรงเรียนในสังกัด จ�ำนวน 52 โรงเรียน มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระดับชาติ 7.3 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอน 5 วิชาหลัก (ภาษาไทย/ คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา ศาสนาฯ และภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด เน้นโรงเรียน ที่มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ เห็นความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ และมีความพึงพอใจ ในระดับมากหรือสูงกว่า 7.4 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ สพม.2 ปีการศึกษา 2560 มีพัฒนาการสูงขึ้น 7.5 ร้อยละ 50 ของรายการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ครั้งที่ 67 ที่ สพม.2 มีพัฒนาการ 7.6 ร้อยละ 80 ครูผู้ควบคุมนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 เห็นความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยศูนย์ฯ และมีความพึงพอใจในระดับมากหรือสูงกว่า

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้

- ประเมินประสิทธิภาพ

1. แบบส�ำรวจรายการ 2. แบบประเมินความพึงพอใจ

1. ส�ำรวจข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเป็นรายโรง 2. เปรียบเทียบข้อมูลกับปีที่ผ่านมา 1. สอบถามความคิดเห็น / สัมภาษณ์ 2. ประเมินความพึงพอใจ

1. แบบส�ำรวจข้อมูลเป็นรายโรง 2. ตารางการเปรียบเทียบผล ปีการศึกษา 2560 กับ 2559 เป็นรายโรง 1. แบบสอบถามความคิดเห็น/ แบบสัมภาษณ์ 2. แบบประเมินความพึงพอใจ

1. ส�ำรวจผลสัมฤทธิ์ของ สพม.2 เป็นรายกลุ่มสาระ ตามประกาศ สทศ. 2. เปรียบเทียบผลรายกลุ่มสาระ กับปีที่ผ่านมา 1. ส�ำรวจข้อมูลผลการแข่งขัน ระดับภาคเป็นรายกิจกรรม 2. เปรียบเทียบข้อมูลกับปีที่ผ่านมา 1. สอบถามความคิดเห็น/ สัมภาษณ์ 2. ประเมินความพึงพอใจ

1. แบบส�ำรวจข้อมูลเป็นรายวิชา 2. ตารางการเปรียบเทียบผล ปีการศึกษา 2560 กับ 2559 เป็นรายวิชา 1. แบบส�ำรวจข้อมูลผลการแข่งขัน ระดับภาคเป็นรายกิจกรรม 2. เปรียบเทียบข้อมูลกับปีที่ผ่านมา 1. แบบสอบถามความคิดเห็น/ แบบสัมภาษณ์ 2. แบบประเมินความพึงพอใจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.1 ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการมีระบบการบริหารจัดการภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ 8.2 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเครือข่ายพัฒนาวิชาการ (ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ) และกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่หลากหลายและ มีประสิทธิภาพ 8.3 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีระบบการบริหารจัดการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

85


รหัสโครงการ 603

โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สนองกลยุทธ์ สพม. 2 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาความมั่นคง ได้มาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมสิริ จันทร์สว่าง กลุ่ม/หน่วยในสังกัด และคณะ ระยะเวลาด�ำเนินการ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการของระบบพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 2560-2564 เพื่อมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่เป็นเลิศและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในองค์กร โดยมีเป้าหมายการส่งเสริมการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล เช่น พัฒนาระบบการบริหารเงินที่ดี พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ดี พัฒนาระบบบริหารวิชาการที่ดี และพัฒนาระบบบริหารทั่วไปที่ดี ตลอดจนการสื่อสารสารสนเทศในองค์กร ซึ่งมุ่งพัฒนา โครงสร้างและระบบการท�ำงานให้สอดคล้องกัน ยืดหยุ่นได้ตามลักษณะงาน ลดการซ�้ำซ้อน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการยึด ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบการบริหารขององค์กรในทุกฝ่ายของการท�ำงาน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการพัฒนา โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์คือ มีระบบการบริหารจัดการในองค์กรที่มีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษา ขั้นพื้นฐานมากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ มีการกระจายอ�ำนาจลงไปสู่สถานศึกษา และมีกลไก การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ด้วยตระหนังถึงความส�ำคัญดังกล่าว ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานประจ�ำของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และนโยบายเร่งด่วนของ กระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ โดยปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบภายใต้หลักธรรมาภิบาล และศาสตร์พระราชา โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงประกอบด้วย กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่สุจริตโดยใช้กระบวนการ PLC ส�ำหรับผู้บริหารชั้นสูง และบุคลากรทางการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้เป็นองค์กรชั้นน�ำ คุณธรรมเป็นเลิศ กิจกรรม ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแก่การเรียนรู้และบุคลากรมี จิตส�ำนึกและจิตสาธารณะในการให้บริการ 2.2 เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ มีการใช้สื่อ Online และช่องทางประชาสัมพันธ์ ภารกิจในราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และประสิทธิภาพ 2.3 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรงตามความต้องการและเกิดประสิทธิภาพทั้งครูและนักเรียน ครบตามมาตรฐานการศึกษาอย่างทั่วถึง 2.4 เพื่อเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรใน ส�ำนักงานให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีความสุข 2.5 ช่วยเพิ่มกลยุทธ์ในการสร้างความส�ำเร็จในการท�ำงานและลดความซ�้ำซ้อนของงาน 2.6 ขยายผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน สาระวิชานอกเหนือจาก 5 สาระหลัก  ได้ใช้ เทคโนโลยีฯ จัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง และแสวงหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากระบบอินเทอร์เน็ต (DLIT) ให้เลือกใช้สื่อ อย่างมีคุณภาพ

86

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


2.7 ขยายเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีฯ ทางไกล (DLIT) ในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถ ประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการและหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนมีการบูรณาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.8 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีฯ ทางไกล (DLIT) ของสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติจริง 100 เปอร์เซ็นต์ 2.9 เพื่อเป็นแหล่งรวมและเผยแพร่ทางวิชาการของบุคคลในส�ำนักงานและสถานศึกษา โดยบุคลากรทางการศึกษาของ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สามารถน�ำข้อมูลไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาให้บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน ประชาชนทั่วไป ได้ทราบความเคลื่อนไหวระบบ การท�ำงานและสามารถพัฒนางานให้ตรงกับสถานการณ์ได้ทันท่วงที รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการ จัดการศึกษา 3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ 3.1.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่สุจริตโดยใช้กระบวนการ PLC ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทางการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 1) ผู้บริหารระดับสูงของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ�ำนวน 10 คน 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์และผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�ำนวน 9 คน  และ เจ้าพนักงานขับรถยนต์ จ�ำนวน 3 คน 3.1.2 กิจกรรมติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 1) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จ�ำนวน 11 ครั้ง จ�ำนวน 52 โรงเรียน 2) เอกสารข้อมูลสารสนเทศ จ�ำนวน 1 ต้นฉบับ 3) เอกสารสรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ�ำนวน 100 เล่ม 3.1.3 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ�ำนวน 72 คน 3.1.4 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีฯ ทางไกล (DLIT) เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รวมทั้งสิ้น 75 คน 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ และสามารถน�ำแนวคิดไปสร้างนวัตกรรม เพื่อน�ำมาพัฒนาบริหารจัดการและให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ ทั้ง 52 โรงเรียน 3.1.5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 1) สร้างสื่อและพัฒนาสื่อให้หลากหลาย 2) พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในส�ำนักงาน จ�ำนวน 20 คน 3.2 เชิงคุณภาพ 3.2.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่สุจริตโดยใช้กระบวนการ PLC ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทางการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 - ผู้บริหารการศึกษาระดับสูง บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีคุณลักษณะ 5 ประการ ตามดัชนีตัวชี้วัดความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานเขตสุจริต รวมทั้งสามารถสื่อสาร เลือกช่องทางสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ ในการบริหารจัดการที่ถูกต้องและเป็นระบบ 3.2.2 กิจกรรมติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 1) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�ำหนด 2) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบรายสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันและ น�ำไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

87


3) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีสรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดที่มีคุณภาพทุกปี 3.2.3 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 2) ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขกับการท�ำงานและสามารถปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และ จุดเน้นขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.2.4 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการอบรม DLIT มีความรู้ และสามารถน�ำแนวคิดการจัดการ ระบบมาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและองค์กรอย่างหลากหลาย 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับในองค์กร สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน การบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและมีทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา แสวงหาแนวทางการใช้ประโยชน์ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะและมีความพร้อมต่อการใช้สื่อในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีด้วยระบบ DLIT 3.2.5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ - บุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดท�ำโครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�ำนวน 6,000 กว่าคน ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษาภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผู้บริหารระดับสูง ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทราบความเคลื่อนไหวการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อเพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน 4.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่สุจริตโดยใช้กระบวนการ PLC ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทางการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 4.1.1 ประชุมผู้บริหารระดับสูง บุคลากรทางการศึกษา เพื่อศึกษาสภาพความจ�ำเป็นตามบริบทของส�ำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 4.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร ทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ PLC เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรชั้นน�ำ คุณธรรมเป็นเลิศตามมาตรฐานเขตพื้นที่สุจริต 4.1.3 ศึกษาดูงานที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงานซึ่งกัน และกันตามมาตรฐานเขตพื้นที่สุจริต และการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.1.4 บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท�ำ MOU ระหว่างส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และส�ำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 4.2 กิจกรรมติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 4.2.1 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อวางแผน การติดตามฯ จ�ำนวน 4 ครั้ง เพื่อจัดท�ำเครื่องมือก�ำกับติดตามฯ และก�ำหนดการติดตามสถานศึกษาในสังกัด 4.2.2 ติดตาม ตรวจสอบฯ โรงเรียนในสังกัด จ�ำนวน 52 โรงเรียน และจัดท�ำสรุปรายงานการติดตามตรวจสอบฯ 4.2.3 จัดท�ำกรอบเอกสารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ�ำนวน 1 ต้นฉบับ 4.2.4 ประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ�ำปี 2560 เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศ ประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ�ำปี 2560 และจัดพิมพ์เอกสารสรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ประจ�ำปี 2560 4.3 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 4.3.1 จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในส�ำนักงาน 4.3.2 จัดสรรงบประมาณให้กลุ่ม/หน่วยในสังกัดเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมในการส่งเสริมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรในส�ำนักงาน

88

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


4.3.3 กลุ่ม / หน่วยในสังกัดจัดกิจกรรมในการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในส�ำนักงาน และ ส่งผลการด�ำเนินงานให้กลุ่มนโยบายและแผน 4.3.4 กลุ่มนโยบายและแผน ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน 4.4 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 4.4.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันวางแผน ก�ำหนดแนวทาง จัดกิจกรรม งบประมาณ นวัตกรรมได้แก่ จัดเตรียม หลักสูตร เนื้อหา เอกสาร ขอ Useser name-Password ให้ผู้เข้าอบรมใช้ขณะอบรม เพื่อใช้พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ (DLIT) จาก Google และ Microsoft และให้ Admin โรงเรียน สมัครขอใช้บริการฟรีจาก Google for education and Microsoft 365 ให้ครูและนักเรียนทุกคนใช้เพื่อการศึกษา ฟรีตลอดไป 4.4.2 ด�ำเนินการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ 2 วัน และน�ำเสนอรูปแบบการด�ำเนินงาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมส�ำหรับการน�ำไปใช้เพื่อการเรียนการสอน 4.4.3 พัฒนาความรู้แก่บุคลากรอย่างรอบด้านโดยใช้ Google for education and Microsoft 365 4.4.4 สรุปผลการประเมินโครงการ 4.4.5 ตรวจ ติดตาม ผลการด�ำเนินงานระดับโรงเรียน 4.5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 4.5.1 จัดท�ำวารสารออนไลน์ ใช้ชื่อว่า “วารสาร สพม.2” ออกเป็นรายเดือน 4 เดือน/ฉบับ เป็นเวลา 8 เดือน (2 ฉบับ) 4.5.2 สถานีข่าว สพม.2 รูปแบบข่าว เป็น VTR เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพม.2 และ YOUTUBE 4.5.3 จัดท�ำวารสาร ใช้ชื่อว่า “วารสาร สพม.2” ออกเป็นรายปี ปีละ 1 เล่ม จ�ำนวน 80 หน้า จ�ำนวน 350 เล่ม 4.5.4 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และบุคลากรทางการศึกษาใน สพม.2 อบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และบุคลากร กลุ่มต่าง ๆ ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (โปรแกรม Publisher and Adobe Photoshop) จ�ำนวน 20 คน 4.5.5 ป้ายประชาสัมพันธ์ จัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ เช่น งานนโยบาย งานเฉพาะกิจตลอดปีงบประมาณ 2561 4.5.6 จัดท�ำเอกสารสื่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ�ำนวน 350 ฉบับ 5. สถานที่และระยะเวลา 5.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่สุจริตโดยใช้กระบวนการ PLC ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทางการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สถานที่ ห้องประชุม สพม.2 และโรงแรมเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะเวลา พฤศจิกายน 2560 5.2 กิจกรรมติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สถานที่ สถานศึกษาในสังกัด จ�ำนวน 52 โรงเรียน ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 5.3 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สถานที่ ห้องประชุม สพม.2 หรือโรงเรียนในสังกัด หรือสถานที่ตามความเหมาะสม ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 5.4 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สถานที่ สถานศึกษาในสังกัด ระยะเวลา พฤษภาคม 2561 5.5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่ สถานศึกษาในสังกัด ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

89


6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ�ำนวน 1,165,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 6.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่สุจริตโดยใช้กระบวนการ PLC  ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทางการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  จ�ำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) กิจกรรม/รายการ

งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่สุจริตฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานฯ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (22 คน x 35 บาท x 6 มื้อ) - ค่าเบี้ยเลี้ยง (22 คน x 240 บาท x 3 วัน) - ค่าที่พัก (22 คน x 800 บาท x 3 วัน) - ค่าถ่ายเอกสาร - ค่าของที่ระลึก - ค่าพาหนะ (21 คน x 600 บาท) - ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง รวม

- - - - - - - -

4,620 15,840 52,800 - 3,140 12,600 - 89,000

- - - 1,000 - - 10,000 11,000

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน พ.ย.60

4,620 15,840 52,800 1,000 3,140 12,600 10,000 100,000

6.2 กิจกรรมติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จ�ำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

กิจกรรม/รายการ

งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน

กิจกรรมติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พ.ย.60 ประชุมคณะท�ำงานจัดท�ำเครื่องมือการก�ำกับติดตามฯ และ จัดท�ำกรอบเอกสารข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งก�ำหนดการติดตามสถานศึกษา จ�ำนวน 4 ครั้ง ต่อปี - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 35 บาท x 8 มื้อ) - 4,200 - 4,200 - ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 120 บาท x 4 มื้อ) - 7,200 - 7,200 - ค่าวัสดุ - - 5,000 5,000 - ค่าถ่ายเอกสาร - - 2,800 2,800 - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการติดตามฯ (ประธาน 1,200 บาท และคณะกรรมการ คนละ 1,000 บาท จ�ำนวน 4 ครั้ง 36,800 - - 36,800 รวม 36,800 11,400 7,800 56,000 ติดตาม ตรวจสอบฯ โรงเรียนในสังกัด - ค่าพาหนะ (500 บาท x 15 x 11 ครั้ง) - 44,000 - 44,000 รวม - 44,000 - 44,000 สรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 - จัดพิมพ์เอกสารสรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา - - 20,000 20,000 (100 เล่ม ๆ ละ 200 บาท) รวม - - 20,000 20,000 รวมทั้งสิ้น 36,800 55,400 27,800 120,000

6.3 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ�ำนวน 216,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 6.3.1 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มอ�ำนวยการ จ�ำนวน 57,000 บาท

90

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


6.3.2 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จ�ำนวน 36,000 บาท 6.3.3 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน จ�ำนวน 21,000 บาท 6.3.4 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จ�ำนวน 27,000 บาท 6.3.5 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล จ�ำนวน 45,000 บาท 6.3.6 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จ�ำนวน 21,000 บาท 6.3.7 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน จ�ำนวน 9,000 บาท (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 6.4 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จ�ำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) กิจกรรม/รายการ

งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน พ.ค. 61

การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (75 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) - 10,500 - 10,500 - ค่าอาหารกลางวัน (75 คน x 150 บาท x 2 มื้อ) - 22,500 - 22,500 - ค่าวิทยากร (2 คน x 1200 x 6 ชม.) 14,400 - - 14,400 - ค่าถ่ายเอกสาร/วัสดุ - - 2,600 2,600 รวม 14,400 33,000 2,600 50,000

6.5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จ�ำนวน 104,950 บาท (หนึ่งแสนสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กิจกรรม/รายการ

งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน

จัดท�ำวารสารออนไลน์ สพม.2 - - - - สถานีข่าว สพม.2 - - - - จัดท�ำวารสารใช้ชื่อว่า “วารสาร สพม.2” - - 40,250 40,250 จัดท�ำเอกสารสื่อ สพม.2 - - 38,500 38,500 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์และ บุคลากรกลุ่มใน สพม.2 - ค่าวิทยากร (2 ชม x 600 บาท x 1 คน) 1,200 - - 1,200 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - 1,400 - 1,400 - ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 150 บาท x 1 มื้อ) - 3,000 - 3,000 - ค่าเอกสาร (20 คน x 30 บาท) - - 600 600 ป้ายประชาสัมพันธ์งาน - - 20,000 20,000 รวมทั้งสิ้น 1,200 4,400 99,350 104,950

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

91


7. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

วิธีการประเมิน

7.1 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน 1. การสังเกต ขับรถยนต์ของ สพม. 2 ในสังกัด สพม. 2 ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางาน 2. การบันทึกข้อมูล พัฒนาตน น�ำความรู้ที่ได้รับจากการเป็นเขตพื้นที่การศึกษาคู่พัฒนามาใช้ 3. ติดตามเขตพื้นที่คู่พัฒนา ในการเพิ่มศักยภาพการให้บริการ เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 4. สรุปผลการประเมิน สายงานและตามภารกิจหลักของเขตพื้นที่สุจริต สู่ความเป็นมืออาชีพ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เป็นองค์กรชั้นน�ำ คุณธรรมเป็นเลิศ 7.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ก�ำกับ ติดตามตรวจสอบ - ก�ำกับติดตาม และประเมินผลจากองค์คณะบุคคล 7.3 ร้อยละ 100 ของกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ - การรายงานผล บุคลากรในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 7.4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีการจัดการเรียนการสอน - ตรวจสอบผลการใช้เทคโนโลยีฯ ตามระบบ DLIT จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสังกัด 7.5 ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ - ตรวจสอบผลการใช้เทคโนโลยีฯ และทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยการแสวงหา จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสังกัด แนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 7.6 โรงเรียนทุกโรงในสังกัดได้รับทราบความเคลื่อนไหวของการศึกษา - สร้างเครื่องมือในการวัดผล จากสื่อประชาสัมพันธ์ทุกกิจกรรมในโครงการฯ ความต้องการและความพึงพอใจ ในการรับข่าวสารจาก สพม.2 7.7 โรงเรียนได้น�ำความรู้จากสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการไปพัฒนา - ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ของ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คณะครูและนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้ 1. การรายงานผลการด�ำเนินงาน 2. การรายงานและประเมินตนเอง ตามมาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 3. การประเมิน ITA ตามมาตรฐาน เขตพื้นที่สุจริตในระดับดีเยี่ยม - ประเด็นการติดตามฯ - แบบรายงานผล - แบบรายงานผลการใช้เทคโนโลยีฯ จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา - แบบรายงานผลการใช้เทคโนโลยีฯ จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา - แบบสอบถาม - แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.1 ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทางการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทุกคนมีการพัฒนา ตนเอง พัฒนางาน ให้บริการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานเขตสุจริตตามมาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิงบวก 8.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบขั้นตอนและการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส มีแนวทางในการปฏิบัติงาน อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 8.3 บุคลากรทางการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทุกคนได้รับการพัฒนาสามารถ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8.4 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบฯ อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�ำหนด 8.5 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบรายสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน และ น�ำไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 8.6 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  มีสรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดที่มีคุณภาพทุกปี 8.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีขวัญ และก�ำลังใจในการปฏิบัติงานดีขึ้น 8.8 การขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นไปอย่างมีระบบ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับชั้น 8.9 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถน�ำความรู้และทักษะด้านการเรียนการสอนและการใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ ต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้มีการบริหารจัดการเป็นระบบมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายตัวชี้วัด ต่อไป 8.10 การจัดท�ำสื่อที่หลากหลายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและบุคลากรในส�ำนักงานได้รับทราบ ตลอดจนได้ เผยแพร่ทางสื่อมวลชน 8.11 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้มีการประชาสัมพันธ์ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ รวดเร็ว เป็นการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

92

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


รหัสโครงการ 604

โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน สนองกลยุทธ์ สมพ.2 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงได้มาตรฐาน ระดับสากลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมสิริ จันทร์สว่าง และคณะ ระยะเวลาด�ำเนินการ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 และมาตรา 16 บัญญัติ ให้ทุกหน่วยราชการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ ก�ำหนดรายละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ใช้ในการด�ำเนินการให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และต้องมีการติดตามผลการด�ำเนินงาน และยุทธศาสตร์ข้อ 6 ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา ระบบวางแผน การน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติ การก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พัฒนาระบบงบประมาณและค่าใช้จ่าย เพื่อการศึกษา ตลอดจนการน�ำข้อมูลสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มนโยบายและแผนมีภารกิจในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและ การจัดการศึกษา จัดท�ำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา การแจ้งจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน การอนุมัติเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนด�ำเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าวมีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบาย และ เกิดความพึงพอใจและประโยชน์สุขแก่ผู้รับบริการ กลุ่มนโยบายและแผนจึงได้ก�ำหนดจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ ด้านนโยบายและแผนขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการด้านนโยบายและแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา ความต้องการและศักยภาพของหน่วยงาน และใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน นโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ 2.2 เพื่อให้การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.3 เพื่อให้การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปอย่าง โปร่งใสและเป็นธรรม 2.4 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด สามารถรายงาน ประมวลผล แก้ไข ตรวจสอบและรับรองข้อมูลผ่านระบบ Data Management Center ปีการศึกษา 2561 ได้อย่างเป็นระบบและทันตามก�ำหนดเวลา 2.5 เพื่ออนุมัติเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของ สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 2.6 เพื่อให้การจัดท�ำค�ำขอตั้งงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพม. 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันตามก�ำหนดเวลา 2.7 เพื่อกลั่นกรองโครงการในแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพม. 2 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

93


3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ 3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 25 คน 3.1.2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี จ�ำนวน 40 คน 3.1.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ�ำนวน 15 คน 3.1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 110 คน 3.1.5 ประชุมคณะกรรมการให้ความเห็นชอบการขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 20 คน 3.1.6 ประชุมคณะกรรมการจัดท�ำค�ำขอตั้งงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 20 คน 3.1.7 ประชุมคณะกรรมการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพม.2 จ�ำนวน 20 คน 3.2 เชิงคุณภาพ 3.2.1 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถใช้แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.2.2 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีผลการด�ำเนินงานได้มาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับ ดี ขึ้นไป 3.2.3 สถานศึกษาในสังกัดมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.2.4 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2561 ได้รับการรับรองข้อมูลผ่าน ระบบเสร็จทันตามก�ำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 3.2.5 การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษาได้รับการอนุมัติตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของ สถานศึกษา สังกัดสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2.6 การจัดท�ำค�ำขอตั้งงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสร็จทัน ตามก�ำหนดเวลา 3.2.7 โครงการในแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับการพิจารณากลั่นกรองและสอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับ 4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน 4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4.2 จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเพื่อเตรียมความพร้อม และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการ ของส�ำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 4.3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 4.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 4.5 จัดประชุมคณะกรรมการให้ความเห็นชอบการขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 4.6 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท�ำค�ำขอตั้งงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4.7 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพม. 2 5. สถานที่และระยะเวลา สถานที่ ห้องประชุม สพม. 2 หรือโรงเรียนในสังกัด สพม. 2 หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

94

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ�ำนวน 290,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กิจกรรม/รายการ

งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม ตอบแทน วัสดุ ใช้สอย

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน

6.1 แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 สพม.2 กิจกรรมที่ 1 ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส.ค. 61 และกลยุทธ์ สพม.2 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,750 - 1,750 (25 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวัน - 2,000 - 2,000 (25 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) - ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 - - 3,600 (1 คน x 6 ชม.x 600 บาท) - ค่าจัดท�ำเอกสารและวัสดุ - - 1,000 1,000 รวม 3,600 3,750 1,000 8,350 กิจกรรมที่ 2 จัดท�ำและกลั่นกรองโครงการในแผนปฏิบัติการ ส.ค - ก.ย.61 ประจ�ำปี พ.ศ.2562 สพม.2 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) - 3,500 - 3,500 - ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 80 บาท x 2 มื้อ) - 4,000 - 4,000 - ค่าจัดท�ำเอกสารและวัสดุ - - 550 550 รวม - 7,500 550 8,050 กิจกรรที่ 3 จัดท�ำเอกสารและแผ่นพับแผนปฏิบัติการ - - 55000 55,000 ก.ย.61 ประจ�ำปีงบประมาณ รวม - - 55,000 55,000 รวมทั้งสิ้น 3,600 11,250 56,550 71,400 6.2 การติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงาน ต.ค. 60 - ก.ย.61 การรายงานผลการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. (ติดตาม ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง) กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมความพร้อม ส�ำหรับการรายงานผล - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 35 บาท x 12 มื้อ) - 16,800 - 16,800 - ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 80 บาท x 6 มื้อ) - 19,200 - 19,200 - ค่าจัดท�ำเอกสารและค่าวัสดุ - - 1,000 1,000 รวม - 36,000 1,000 37,000 กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรายงานผล ต.ค.60 -ก.ย. 61 การด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการ สพฐ. - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) - 5,600 - 5,600 - ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 100 บาท x 2 มื้อ) - 8,000 - 8,000 - ค่าจัดท�ำเอกสารและค่าวัสดุ - - 1,000 1,000 รวม - 13,600 1,000 14,600 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียม ต.ค.60 -ก.ย. 61 ความพร้อมส�ำหรับการรายงานผลต่อผู้ตรวจราชการ และกระทรวงศึกษาธิการ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) - 2,800 - 2,800 - ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 2 มื้อ) - 3,200 - 3,200 รวม - 6,000 6,000 กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรายงานผลการ ต.ค.60 -ก.ย. 61 ด�ำเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) - 2,800 - 2,800 - ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 2 มื้อ) - 3,200 - 3,200 รวม - 6,000 - 6,000 แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

95


กิจกรรม/รายการ

งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม ตอบแทน วัสดุ ใช้สอย

กิจกรรมที่ 5 จัดท�ำเอกสารรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี - จัดท�ำเอกสาร จ�ำนวน 300 เล่ม - - 54,000 54,000 รวม - 54,000 54,000 รวมทั้งสิ้น - 61,600 56,000 117,600 6.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ฯ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) - 2,100 - 2,100 - ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 2 มื้อ) - 2,400 - 2,400 - ค่าจัดท�ำเอกสารและค่าวัสดุ - - 1,000 1,000 รวม - 4,500 1,000 5,500 6.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2561 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (110 คน x 50 บาท x 4 มื้อ) - 22,000 - 22,000 - ค่าอาหารกลางวัน (110 คน x 250 บาท x 2 มื้อ) - 55,000 - 55,000 - ค่าวิทยากร (2 คน x 6 ชม. x 600 บาท) 7,200 - - 7,200 - ค่าจัดท�ำเอกสารและค่าวัสดุ - - 500 500 รวม 7,200 77,000 500 84,700 6.5 ประชุมคณะกรรมการให้ความเห็นชอบการขอรับเงิน สนับสนุนค่าใช้จ่ายของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - 1,400 - 1,400 - ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) - 1,600 - 1,600 - ค่าจัดท�ำเอกสารและค่าวัสดุ - - 800 800 รวม - 3,000 800 3,800 6.6 การจัดท�ำค�ำขอตั้งงบประมาณประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ก.ค.-ส.ค.61 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - 1,400 - 1,400 - ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) - 1,600 - 1,600 - ค่าจัดท�ำเอกสารและค่าวัสดุ - - 500 500 รวม - 3,000 500 3,500 6.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กลั่นกรองโครงการ) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - 1,400 - 1,400 - ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) - 1,600 - 1,600 - ค่าจัดท�ำเอกสารและค่าวัสดุ - - 500 500 รวม - 3,000 500 3,500 รวมทั้งสิ้น 10,800 163,350 115,850 290,000

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)

96

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน ต.ค. - ธ.ค.60

พ.ย. 60 - ธ.ค. 60

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ก.พ. - มี.ค. 61

ต.ค. -พ.ย. 60


7. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

7.1 ร้อยละ 100 ของกลุ่ม/หน่วยในสังกัด สพม.2 สามารถใช้แผน ปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการบริหาร จัดการโครงการและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ก�ำกับ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลจากองค์คณะบุคคล 7.3 ร้อยละ 100 ของการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 7.4 ร้อยละ 95 ของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสารสนเทศของทุก โรงเรียนในสังกัด สามารถจัดท�ำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2561 ได้อย่างถูกต้องและเสร็จทันตาม ก�ำหนดเวลา 7.5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการอนุมัติ ให้เก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษา 7.6 ร้อยละ 100 ของการจัดท�ำค�ำขอตั้งงบประมาณประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีความถูกต้องและเสร็จทัน ตามก�ำหนดเวลา 7.7 ร้อยละ 100 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพม.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สพฐ. และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- ประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. แบบสอบถาม ในแผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2. แบบติดตามผลฯ งบประมาณ พ.ศ. 2562 สพม.2 - ก�ำกับติดตาม - ประเด็นการติดตาม - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน - เว็บไซต์การขอตั้งงบประมาณ ขอข้อมูลในระบบ สพฐ. - ประเมินผล - แบบประเมินผล

- การก�ำกับ และติดตาม

- แบบติดตาม

- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน - เว็บไซต์การขอตั้งงบประมาณ ขอข้อมูลในระบบ สพฐ. - ประเมินความสอดคล้องกับ - คณะกรรมการพิจารณา ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ได้รับ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.1 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สามารถ บริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8.2 สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นกรอบแนวทางในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและ งานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณภาพ 8.3 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตามตรวจสอบฯ อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�ำหนด 8.4 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบรายสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันและ น�ำไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 8.5 สถานศึกษาในสังกัดมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8.6 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2561 มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันและ รายงานได้ทันตามก�ำหนดเวลา 8.7 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับ 8.8 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการอนุมัติให้เก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน การสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติ แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

97


รหัสโครงการ 605

โครงการ ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สนองกลยุทธ์ สพม. 2 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงได้มาตรฐาน ระดับสากล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม. 2 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางยุพดี ดีอินทร์ และคณะผู้ตรวจสอบภายใน ระยะเวลาด�ำเนินการ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล หน่วยตรวจสอบภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีภารกิจในการ ก�ำกับ ดูแล การด�ำเนินงาน ของสถานศึกษาให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยปริมาณงานการก�ำกับดูแลในส่วนของสถานศึกษาในสังกัด จ�ำนวน 52 โรงเรียน มีจ�ำนวนข้าราชการครูกว่า 7,000 คน และจ�ำนวนนักเรียนกว่า 130,000 คน ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีปริมาณ สูงมากเมื่อเทียบกับจ�ำนวนอัตราก�ำลังของหน่วยตรวจสอบภายใน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดังนั้นเพื่อให้ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความชัดเจนและมีการจัดระบบที่ดีในการ ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานการสอบทานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ค�ำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย  จึงได้จัดท�ำแผน การตรวจสอบภายในประจ�ำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น  เพื่อก�ำหนดกรอบในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้แก่การด�ำเนินงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามระบบ GFMIS การบริหารงบประมาณ ของสถานศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ และผู้ตรวจสอบภายในของสถานศึกษา ในสังกัด รวมถึงการตรวจสอบพิเศษที่ได้รับการมอบหมายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับ มอบหมาย ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ก�ำหนดมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุของสถานศึกษาเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก�ำหนด 2.2 เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการด�ำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง แก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการบริหาร จัดการที่ดี คุ้มค้ากับงบประมาณที่ใช้ไป 2.3 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 2.4 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ�ำนวน 20 โรงเรียน (ตรวจปกติ 14 โรงเรียน และตรวจสอบพิเศษ 6 โรงเรียน) 3.2 เชิงคุณภาพ สถานศึกษา จ�ำนวน 20 โรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบภายในด้านการการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

98

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน ตรวจสอบงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด จ�ำนวน 14 โรงเรียน ตรวจสอบพิเศษ จ�ำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้ 4.1 งานด้านการตรวจสอบ มีกิจกรรม ดังนี้ 4.1.1 การตรวจสอบส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 1) การเงินและการบัญชีในระบบ GFMIS 2) การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 3) การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจ�ำต�ำแหน่ง 4) การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปและระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5) ใบส�ำคัญและหลักฐานการจ่าย 4.1.2 การตรวจสอบสถานศึกษา 1) การเงินและการบัญชี รวมถึงเงินอุดหนุน ฯ และเงินรายได้สถานศึกษา 2) การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปและระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4.2 งานตรวจสอบพิเศษ 5. สถานที่และระยะเวลา สถานที่ โรงเรียนในสังกัด สพม. 2 จ�ำนวน 20 โรงเรียน ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ�ำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) กิจกรรม/รายการ

งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

การตรวจสอบภายในสถานศึกษา

ประจ�ำปีงบประมาณ 2561

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และ พาหนะ

-

40,000

-

40,000

-

40,000

-

40,000

รวม

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน ต.ค. 60 ก.ย. 61

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 7. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

- เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ ของสถานศึกษา สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ค�ำสั่ง ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- ตรวจสอบจากเอกสารใบส�ำคัญ - กระดาษท�ำการตรวจสอบ ทะเบียนคุมเงิน และทะเบียน งานด้านต่าง ๆ คุมทรัพย์สินของสถานศึกษา

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชีและการพัสดุของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ค�ำสั่ง ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

99


ปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะเวลาด�ำเนินการ

พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561

ภารกิจงานหน่วยตรวจสอบภายใน

1. นนทรีวิทยา 2. สายน�้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ - ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 1. สิริรัตนาธร 2. สตรีศรีสุริโยทัย - ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 1. สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2. วัดสุทธิวราราม - ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 1. สุรศักดิ์มนตรี - จัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาสที่ 1 ส่ง สพฐ.,กรมบัญชีกลาง และ สตง. - ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 1. สุขุมนวพันธ์อุปภัมภ์ 2. เศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ - ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) - ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามระบบ GFMIS สพม. 2 - ตรวจหลักฐานการเบิกจ่าย - ตรวจบัญชีตามระบบ GFMIS - เตรียมการจัดอบรมผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา - จัดอบรมผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา - เจ้าหน้าที่การเงินสถานศึกษา 1. ราชวินิตบางเขน - ตรวจสอบการเบิกจ่าย - บัญชีตามระบบ GFMIS - ตรวจหลักฐานการเบิกจ่าย - สรุปผลการตรวจสอบตามระบบ GFMIS - จัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาสที่ 2 ส่ง สพฐ., กรมบัญชีกลาง และ สตง. 1. ดอนเมืองจาตุรจินดา 2. สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) - ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 1. นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 2. สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ - ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) - ตรวจสอบผลการการด�ำเนินงาน (Performance Audit) - ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) - จัดท�ำรายงานสรุปผลการด�ำเนินงาน (Performance Audit) - ประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อการตรวจสอบภายใน สพม. 2 - สรุปผลการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในประจ�ำปีงบประมาณ 2561 - สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561 - เตรียมข้อมูลจัดท�ำแผนการตรวจสอบภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 - ประเมินการควบคุมภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 - จัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาสที่ 3 ส่ง สพฐ., กรมบัญชีกลาง และ สตง. - ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)

หมายเหตุ ก�ำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและเร่งด่วนของงานอื่นที่แทรกเข้ามา เช่น

100

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


- งานตามนโยบายของ ผอ.สพม. 2 การตรวจสอบโรงเรียนที่ผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 - งานตรวจสอบพิเศษ ได้แก่ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ และรวมถึงที่มีมาจากหน่วยงานอื่น เช่น สตง. สพฐ., ปปช. และ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น - การเป็นคณะท�ำงานของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,สพฐ., สพม./สพป. และสถานศึกษา เป็นต้น - การประเมินกลยุทธ์ สพม. 2 โดย สพฐ. - การจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของ สพม. 2 - การประเมินการควบคุมภายใน - ประเมินความพึงพอใจที่สถานศึกษามีต่อการตรวจสอบภายใน สพม. 2 - งานอื่น ๆ ของ สพม. 2 เช่น การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาประจ�ำเดือน การประชุมผู้บริหารของ สพม. 2 ทุกสัปดาห์ การตรวจเยี่ยมสนามสอบ O - NET, ตรวจเยี่ยม สนามสอบรับนักเรียน เป็นต้น - จัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีของ สพม. 2 - เป็นกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจ�ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ, ครูผู้ช่วยทั่วไปและศึกษานิเทศก์ - ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา - การตรวจสอบการด�ำเนินงานเงินอุดหนุน และเงินรายได้สถานศึกษาเฉพาะกรณี - การจัดท�ำเอกสารและรายงานรับการประเมินมาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา - คณะกรรมการรับนักเรียนและติดตามการรับนักเรียน - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจ�ำเดือน ฯลฯ ปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะเวลาด�ำเนินการ

ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561

ภารกิจงานหน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2560 จัดท�ำแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปีงบประมาณ 2561 ประชุมทีมงานตรวจสอบภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตรวจสอบพิเศษ - รายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดท�ำแผนปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบัติงานประจ�ำปี 2561 ของ สพม. 2 ตรวจสอบสถานศึกษา - รายงานผลการตรวจสอบสถานศึกษา ตรวจสอบพิเศษ - รายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถานศึกษา - รายงานผลการตรวจสอบสถานศึกษา ตรวจสอบพิเศษ - รายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถานศึกษา - รายงานผลการตรวจสอบสถานศึกษา ตรวจสอบพิเศษ - รายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถานศึกษา - รายงานผลการตรวจสอบสถานศึกษา รายงานผลการตรวจสอบภายในส่ง สพฐ., กรมบัญชีกลาง และ สตง. ไตรมาสที่ 1 ตรวจสอบพิเศษ - รายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถานศึกษา - รายงานผลการตรวจสอบสถานศึกษา ตรวจสอบพิเศษ - รายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการจัดอบรมผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา จัดอบรมผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา - เจ้าหน้าที่การเงินสถานศึกษา ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามระบบ GFMIS ของ สพม. 2 แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

101


ระยะเวลาด�ำเนินการ

พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561

ภารกิจงานหน่วยตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบสถานศึกษา - รายงานผลการตรวจสอบสถานศึกษา ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามระบบ GFMIS ของ สพม. 2 และสรุปผลการตรวจสอบตามระบบ GFMIS ส่ง สพฐ. รายงานผลการตรวจสอบภายในส่ง สพฐ., กรมบัญชีกลาง และ สตง. ไตรมาสที่ 2 ตรวจสอบสถานศึกษา - รายงานผลการตรวจสอบสถานศึกษา ตรวจสอบพิเศษ - รายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถานศึกษา - รายงานผลการตรวจสอบสถานศึกษา ตรวจสอบพิเศษ - รายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถานศึกษา - รายงานผลการตรวจสอบสถานศึกษา ตรวจสอบพิเศษ - รายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบผลการด�ำเนินงาน (Performance Audit) รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลการด�ำเนินงานตรวจสอบภายในประจ�ำปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลาด�ำเนินการ ภารกิจงานหน่วยตรวจสอบภายใน สรุปผลการด�ำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 ประเมินความพึงพอใจที่สถานศึกษามีต่อการตรวจสอบภายใน สพม. 2 สรุปผลการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 จัดท�ำแผนการตรวจสอบภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ประเมินการควบคุมภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 รายงานผลการตรวจสอบภายในส่ง สพฐ., กรมบัญชีกลาง และ สตง. ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุ ก�ำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและเร่งด่วนของงานอื่นที่แทรกเข้ามา เช่น - งานตามนโยบายของ ผอ.สพม. 2 การตรวจสอบโรงเรียนที่ผู้บริหารที่จะเกษียณอายราชการในปีงบประมาณ 2561 - งานตรวจสอบพิเศษ ได้แก่ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ และรวมถึงที่มีมาจากหน่วยงานอื่น เช่น สตง., สพฐ., ปปช. และ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น - การเป็นคณะท�ำงานของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ., สพม. / สพป. และ สถานศึกษา เป็นต้น - การประเมินกลยุทธ์ สพม. 2 โดย สพฐ. - การจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของ สพม. 2 - การประเมินการควบคุมภายใน - ประเมินความพึงพอใจที่สถานศึกษามีต่อการตรวจสอบภายใน สพม. 2 - งานอื่น ๆ ของ สพม. 2 เช่น การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาประจ�ำเดือน การประชุมผู้บริหารของ สพม.2 ทุกสัปดาห์ การตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET, การตรวจเยี่ยม สนามสอบรับนักเรียน เป็นต้น - จัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีของ สพม. 2 - เป็นกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจ�ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ, ครูผู้ช่วยทั่วไป และศึกษานิเทศก์ - ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา - การตรวจสอบการด�ำเนินงานเงินอุดหนุน และเงินรายได้สถานศึกษาเฉพาะกรณี - การจัดท�ำเอกสารและรายงานรับการประเมินมาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา - คณะกรรมการรับนักเรียนและติดตามการรับนักเรียน - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจ�ำเดือน

102

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ฯลฯ


รหัสโครงการ 606

โครงการ เสริมสร้างสมรรถนะความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงได้มาตรฐาน ระดับสากลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอ�ำนวยการ ผู้รับผิดชอบ นางสาวปราณี มงกุฎทอง และคณะ ระยะเวลาด�ำเนินการ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�ำหนดให้กระทรวง ศึกษาธิการกระจายอ�ำนาจการบริหารงานไปยังส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งแบ่งภาระงานเป็น 7 กลุ่ม และสถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา จึงมีภารกิจร่วมกันในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางที่ก�ำหนดอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้านโดยมีกลุ่ม อ�ำนวยการ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในส�ำนักงานเขตเป็นผู้ประสานงานระหว่างกลาง ตามภารงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การ การประสานงานและการให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมให้กลุ่มงานตามภารกิจ ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามอ�ำนาจ หน้าที่ ของความ ถูกต้อง โปร่งใส การควบคุมภายใน ตลอดจนงานการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูล เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรในการบริหารจัดการบริการให้แก่สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้เครือข่ายและการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เน้นบูรณาการ การท�ำงาน การบริหารแบบมีส่วนร่วม การกระจายอ�ำนาจและความรับผิดชอบ โดยมีเครื่องมือเป็นการให้บริการตามมาตรฐาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดีมีคุณภาพได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อจัดการระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน ส�ำนักงาน 2.2 เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อ�ำนวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 2.3 เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการด�ำเนินงาน เกิดความเลื่อมใส และศรัทธา และการให้ การสนับสนุนการจัดการศึกษา 2.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ 3.1.1 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน จ�ำนวน 65 คน 3.1.2 ผู้บริหารการศึกษา และประธานสหวิทยาเขต ทั้ง 11 สหวิทยาเขต จ�ำนวน 20 คน 3.1.3 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่ และบุคลากรทางการศึกษาภายในส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จ�ำนวน 15 คน 3.1.4 บุคลากรทางการศึกษาภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่ จ�ำนวน 70 คน 3.2 เชิงคุณภาพ 3.2.1 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในระดับดีขึ้นไป 3.2.2 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีผลการประเมินการด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามตัวชี้วัดในระดับดีมากขึ้นไป แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

103


3.2.3 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการประเมิน ITA ในระดับดีมากขึ้นไปตามตัวชี้วัดมาตรฐานเขตพื้นที่สุจริต 3.2.4 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมบูรณาการ การปฏิบัติงานโดยใช้เครือข่าย บูรณาการการจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ 4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการบริหาร ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษา ของฝ่ายบริหารกับผู้บริหารสถานศึกษา รวม 1 ครั้ง 4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการบริหารของฝ่ายบริหารกับประธานสหวิทยาเขต รวม 3 ครั้ง 4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการบริหารของฝ่ายบริหารกับผู้อ�ำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่มภายใน สพม. 2 รวม 12 ครั้ง 4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการบริหารของฝ่ายบริหารกับบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่ทุกระดับ รวม 2 ครั้ง 5. สถานที่และระยะเวลา สถานที่ ห้องประชุม สพม.2 และโรงแรมเอกชน ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ�ำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) กิจกรรม/รายการ

งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการบริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด การศึกษาของฝ่ายบริหารกับผู้บริหารสถานศึกษา รวม 1 ครั้ง - ค่าอาหารกลางวัน ( 65 คน x 300 บาท x 1 มื้อ) - 19,500 - 19,500 - ค่าอาหารเย็น (65 คน x 300 บาท x 1 มื้อ) - 19,500 - 19,500 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (65 คน x 50 บาท x 2 มื้อ ) - 6,500 - 6,500 - ค่าเช่าที่พัก (1,200 บาท x 9 ห้อง ) - 10,800 - 10,800 - ค่าวัสดุและน�้ำมันเชื้อเพลิง - - 2,760 2,760 รวม - 56,300 2,760 59,060 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการบริหารของฝ่ายบริหารกับประธาน สหวิทยาเขต รวม 3 ครั้ง - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 35 บาท x 3 มื้อ) - 2,100 - 2,100 - ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 120 บาท x 3 มื้อ) - 7,200 - 7,200 รวม - 9.300 - 9.300 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการบริหารของฝ่ายบริหาร กับ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ภายใน สพม. 2 รวม 12 ครั้ง - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (12 คน x 35 บาท x 12 มื้อ) - 5,040 - 5,040 รวม - 5,040 - 5,040 กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการบริหารของฝ่ายบริหาร กับ บุคลากร ทางการศึกษาในเขตพื้นที่ทุกระดับ รวม 2 ครั้ง - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (70 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) - 9,800 - 9,800 - ค่าอาหารกลางวัน (70 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) - 16,800 - 16,800 รวม - 26,600 - 26,600 รวมทั้งสิ้น - 97,240 2,760 100,000

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)

104

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน ต.ค. 60 -ก.ย. 61

ต.ค. 60 -ก.ย. 61

ต.ค.60 - ก.ย.61

ต.ค.60 - ก.ย.61


7. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

7.1 ร้อยละ 80 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินตนเอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในระดับดีขึ้นไป 7.2 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีผลการประเมิน การด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการและมาตรฐาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามตัวชี้วัดในระดับ ดีมากขึ้นไป 7.3 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมิน ITA ในระดับ ดีมากขึ้นไป ตามเกณฑ์เขตพื้นที่สุจริต

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1. การสังเกต 2. การบันทึกข้อมูล 3. การติดตามรายงาน 4. สรุปผลการประเมินตนเอง

- แบบรายงานผลการด�ำเนินงาน ตามที่ สตผ. และ กพร.ก�ำหนด

- การบันทึกข้อมูล

- แบบรายงานผลตามมาตรฐาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่ตามที่ สตผ. ก�ำหนด

- การบันทึกข้อมูล

- แบบรายงานการควบคุมภายใน ตามที่ สตง.ก�ำหนด - แบบประเมิน ITA

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 52 โรงเรียน เป็นหน่วยงานที่มีการให้บริการ ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการทางการศึกษาที่ชัดเจนเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ มีผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้น การมีส่วนร่วม บูรณาการการปฏิบัติงานโดยใช้เครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเสี่ยงในการ ปฏิบัติงานโดยใช้การควบคุมภายใน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานเขตพื้นที่สุจริต และเป็นไปตามมาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีผลการประเมินการปฏิบัติงานราชการในระดับดีมากขึ้นไป

รหัสโครงการ 607

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงได้มาตรฐาน ระดับสากล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิชญ์มณฑน์ ลีก�ำเนิดไทย ระยะเวลาด�ำเนินการ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา จ�ำนวน 4 มาตรฐาน ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และให้มีการประเมินแบบองค์รวมหรือแนวใหม่ ซึ่งนับตั้งแต่การประกาศดังกล่าว ในเดือนสิงหาคม 2560 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามนโยบายการปฏิรูป ระบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความความรู้และ ความสามารถในการประเมินแนวใหม่ที่ชัดเจน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดระบบประกันคุณภาพการศึกษา จึงน�ำแนวคิด การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีเกณฑ์คุณภาพระดับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การบริหารจัดการระบบคุณภาพ (OBECQA) มาบูรณาการกับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนั้น ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงก�ำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อให้ มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาต่อไป แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

105


รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินคุณภาพภายในกับสถานศึกษาอื่น เพื่อการส่งเสริมให้สถานศึกษา มีการด�ำเนินงานที่เป็นระบบ มีหลักฐานร่องรอยตามบทบาทภาระหน้าที่ของบุคลากรทุกคน ทุกกลุ่มของสถานศึกษา รวมทั้ง การจัดท�ำสารสนเทศจากการด�ำเนินงานที่รับผิดชอบเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการประเมินแนวใหม่ทั้งจากภายใน สถานศึกษาเองและจากหน่วยงานภายนอก และจัดกิจกรรมสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองเพื่อให้ทราบถึงผลการประเมิน ตนเองของสถานศึกษาในภาพรวมโดยมีครูเป็นทีมงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและตอบสนอง การติดตาม ประเมินของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อการวางฐานให้เป็นโรงเรียน มาตรฐานสากลที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดยมีการนิเทศติดตามการด�ำเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งสู่ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น 2.2 เพื่อให้สถานศึกษามีผู้ประเมินคุณภาพภายในที่มีความรู้ ความสามารถในการประเมินแนวใหม่ 3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ 3.1.1 สถานศึกษาในสังกัด สพม.2 ทั้ง 52 แห่ง ร่วมกิจกรรมที่ต้นสังกัดก�ำหนด 3.1.2 ได้เอกสารรายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 1 ต้นฉบับ 3.2 เชิงคุณภาพ 3.2.1 สถานศึกษาในสังกัด สพม.2 มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจน เข้มแข็ง 3.2.2 ผู้ร่วมประชุมมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3.2.3 สถานศึกษาน�ำแนวคิดการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีเกณฑ์คุณภาพระดับคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน : การบริหารจัดการระบบคุณภาพ (OBECQA) มาบูรณาการกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน 4.1 จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวคิดใหม่ในการพัฒนาระบบการประเมินและ การประกันคุณภาพการศึกษา และเรื่องการบูรณาการแนวคิดการบริหารจัดการระบบคุณภาพ (OBECQA) กับระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา 4.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวคิดใหม่ในการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 4.3 จัดประชุมเรื่องการบูรณาการแนวคิดการบริหารจัดการระบบคุณภาพ (OBECQA) กับระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา 4.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาและส่งเสริมการเป็นครูแกนน�ำ การด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 4.5 นิเทศ ติดตามเพื่อส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5. สถานที่และระยะเวลา สถานที ่ ห้องประชุม สพม. 2 และสถานศึกษาในสังกัด ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ�ำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) กิจกรรม/รายการ กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) รวม

106

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ - -

1,050 1,800 2,850

- -

1,050 1,800 2,850

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน พ.ย. 60


กิจกรรม/รายการ

งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวคิดใหม่ใน ธ.ค. 60 การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา วันแรก จ�ำนวน 180 คน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (180 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - 12,600 - 12,600 วันที่สอง - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (130 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - 9,100 - 9,100 วันแรก จ�ำนวน 180 คน - ค่าอาหารกลางวัน (180 คน x 150 บาท x 1 มื้อ) - 27,000 - 27,000 วันที่สอง - ค่าอาหารกลางวัน (130 คน x 150 บาท x 1 มื้อ) - 19,500 - 19,500 - ค่าวิทยากรและกลุ่มย่อย (600 บาท x 21 ชั่วโมง) 12,600 - - 12,600 - ค่าวัสดุ / จัดจ้างท�ำเอกสาร - - 18,000 18,000 รวม 12,600 68,200 18,000 98,800 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเรื่องการบูรณาการแนวคิดการบริหาร จัดการระบบคุณภาพ (OBECQA) กับระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา มี.ค.60 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (180 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) - 25,200 - 25,200 - ค่าอาหารกลางวัน (180 คน x 150 บาท x 2 มื้อ) - 54,000 - 54,000 - ค่าวิทยากรและกลุ่มย่อย (600 บาท x 13 ชั่วโมง) 7,800 - - 7,800 - ค่าวัสดุ/จัดจ้างท�ำเอกสารประกอบการประชุม - - 6,500 6,500 รวม 7,800 79,200 6,500 93,500 กิจกรรมที่ 4 ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงาน มิ.ย. 60 การประเมินตนเองของสถานศึกษา 1 วัน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 1,050 - 1,050 - ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 1,800 - 1,800 - ค่าจัดจ้างพิมพ์/จัดท�ำเอกสาร - 2,000 - 2,000 รวม - 4,850 - 4,850 กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตามเพื่อส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ - - - ภาคเรียนที่ 2 ภายในของสถานศึกษา (ใช้งบประมาณการนิเทศฯ ปีการศึกษา 2560 จากกลุ่มนิเทศฯ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รวม - - - - รวมทั้งสิ้น 20,400 155,100 24,500 200,000

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)

7. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

วิธีการประเมิน

7.1 ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดใหม่ - ทดสอบ ของการประเมินคุณภาพภายใน 7.2 ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาน�ำแนวคิดการเป็นโรงเรียนมาตรฐาน - ประเมินสภาพจริงจากหลักฐาน สากลที่มีเกณฑ์คุณภาพระดับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ร่องรอย การบริหารจัดการระบบคุณภาพ (OBECQA) มาบูรณาการกับ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ - แบบทดสอบ - แบบประเมิน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.1 ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก�ำหนด 8.2 ครูรายบุคคลมีสารสนเทศจากกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

107


รหัสโครงการ 608

โครงการ การนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนงานวิชาการในโรงเรียน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา แบบกัลยาณมิตร เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงได้มาตรฐาน ระดับสากลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนองกลยุทธ์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกรุณา นนทรักส์, นายสมหวัง สมานรักษ์ และคณะ ระยะเวลาด�ำเนินการ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากนโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีภารกิจในการจัดและ ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก�ำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 การเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยมีวิสัยทัศน์ คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีภารกิจหลักใน การนิเทศส่งเสริม และประสานงานติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ ตอบสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด (กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) จึงเห็นความส�ำคัญ ของการด�ำเนินการตามภารกิจในฐานะหน่วยงานตามโครงสร้างของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อให้เป็น การขับเคลื่อนนโยบาย (ด้านวิชาการ) ไปสู่การปฏิบัติโดย “กระบวนการติดตาม นิเทศงานวิชาการ” และตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี โดยใช้แนวทางการติดตาม นิเทศอย่างเป็นระบบ ในลักษณะ กัลยาณมิตรและมีความต่อเนื่อง มีการสร้างทีมการนิเทศภายใน และเครือข่ายการนิเทศให้เกิดพลังตามจุดเน้น ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท�ำ “โครงการนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการงานวิชาการ ในโรงเรียน ตามนโยบายการปฏิรูป การศึกษา แบบกัลยาณมิตร เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดแบบกัลยาณมิตร เพื่อส่งเสริม ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด” ขึ้น 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้ส�ำนักงานพื้นที่การศึกษามีระบบการติดตาม นิเทศ การจัดการศึกษาด้านวิชาการตามนโยบายของหน่วยงาน ต้นสังกัด 2.2 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (ด้านวิชาการ) ของสถานศึกษาตามมาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรสู่การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและการปฏิรูปการศึกษา 2.3 เพื่อร่วมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และมีขวัญก�ำลังใจในการท�ำงานและมีผล การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ 3.1.1 โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ�ำนวน 52 โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปีการศึกษา 3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน / กลุ่ม ที่สนับสนุนงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ�ำนวน 52 โรงเรียนได้รับนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อน�ำไปสู่การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา (ด้านวิชาการ) ตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด อย่างน้อย 2 ครั้ง / ปีการศึกษา 3.1.3 ครูโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ใน 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรม จ�ำนวน 52 โรงเรียนได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร อย่างน้อย 2 ครั้ง /ปีการศึกษา

108

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


3.2 เชิงคุณภาพ 3.2.1 โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อน การจัดการศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการจัดการศึกษาตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างครบถ้วน และมี ประสิทธิภาพคุณภาพ 3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน / กลุ่ม ที่สนับสนุนงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ได้รับนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อน�ำไปสู่การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา (ด้านวิชาการ) ตาม นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.2.3 ครูโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ใน 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรมที่ ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีการพัฒนาองค์ความรู้ มีขวัญก�ำลังใจในการท�ำงานและมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน 4.1 จัดประชุมปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนตามนโยบาย จุดเน้นของต้นสังกัด 4.2 นิเทศ ติดตามแบบกัลยาณมิตร เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ของครู ตามแนวทาง การปฏิรูปการศึกษา จ�ำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561) 4.3 ประชุมปฏิบัติการสรุปรายงาน วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อการพัฒนางานนิเทศ ติดตาม ฯ 4.4 จัดท�ำรายงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5. สถานที่และระยะเวลา สถานที่ ห้องประชุม สพม. 2 และโรงเรียนในสังกัด 52 โรงเรียน ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ�ำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) กิจกรรม/รายการ

งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ ม.ค.61 เขตพื้นที่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน เน้นการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (140 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - 9,800 - 9,800 - ค่าอาหารกลางวัน (140 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) - 16,800 - 16,800 - ค่าวิทยากร (1 คน x 1,200 บาท x 2 ชั่วโมง) 2,400 - - 2,400 - ค่าวัสดุ - - 2,000 2,000 รวม 2,400 26,600 2,000 31,000 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามแบบกัลยาณมิตร เพื่อการขับเคลื่อน การจัดการศึกษาของโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ของครูตาม แนวทางการปฏิรูปการศึกษา (ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561) นิเทศ ติดตามแบบกัลยาณมิตร ครั้งที่ 1 - 36,400 - 36,400 ก.พ. - มี.ค. 61 - ค่าพาหนะ (52 โรงเรียน x 700 บาท) - ค่าวัสดุ - - 600 600 นิเทศ ติดตามแบบกัลยาณมิตร ครั้งที่ 2 - ค่าพาหนะ (52 โรงเรียน x 700 บาท) - 36,400 - 36,400 มิ.ย. - ก.ค. 61 - ค่าวัสดุ - - 600 600 รวม - 72,800 1,200 74,000 กิจกรรมที่ 3 การจัดท�ำรูปเล่มการสรุปรายงาน วิเคราะห์ - - 15,000 15,000 ส.ค. - ก.ย. 61 และสังเคราะห์เพื่อการพัฒนางานนิเทศ ติดตาม ฯ (100 เล่ม x 150 บาท) รวม - - 15,000 15,000 กิจกรรม 4 จัดท�ำรายงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - - - - ก.ย.61 รวม - - - - รวมทั้งสิ้น 2,400 99,400 18,200 120,000 แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

109


7. การประเมินผล ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ 7.1 ร้อยละ100 ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วิธีการประเมิน - การก�ำกับติดตาม

มัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อน การจัดการศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปีการศึกษา และมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน 7.2 ร้อยละ 90 ของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน/กลุ่มที่สนับสนุน - การก�ำกับติดตาม งานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 ที่ได้รับนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อน�ำไปสู่ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา (ด้านวิชาการ) ตามนโยบาย หน่วยงานต้นสังกัด อย่างน้อย 2 ครั้ง / ปีการศึกษา และ มีการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 7.3 ร้อยละ 50 ของครูโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา - การก�ำกับติดตาม มัธยมศึกษา เขต 2 ใน 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรม ที่ได้รับ การนิเทศแบบกัลยาณมิตร อย่างน้อย 2 ครั้ง / ปีการศึกษา และมีพัฒนาการ 7.4 ระบบการนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา - การก�ำกับติดตาม ด้านงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด มีประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช้ - ประเด็นการก�ำกับติดตาม

- ประเด็นการก�ำกับติดตาม

- ประเด็นการก�ำกับติดตาม

- ประเด็นการก�ำกับติดตาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.1 โรงเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียน มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ มีขวัญก�ำลัง ใจในการท�ำงานและมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 8.2 ส�ำนักงานพื้นที่การศึกษามีระบบการติดตาม นิเทศ การจัดการศึกษาด้านวิชาการ ตามนโยบายของหน่วยงาน ต้นสังกัด ที่มีประสิทธิภาพ 8.3 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพและให้บริการที่ดี มีความสามารถ รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี

110

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


รหัสโครงการ 609

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานพัสดุในโรงเรียน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สนองกลยุทธ์ สพม. 2 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงได้มาตรฐาน ระดับสากลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิรินันท์ จิวตระกูล และคณะ ระยะเวลาด�ำเนินการ ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งปฏิรูประบบการบริหารและการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้เป็นเครื่องมือในการบริหาร ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ  โดยปรับเปลี่ยนและพัฒนาเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ด้วยการน�ำระบบสารสนเทศมา ประยุกต์ใช้เพื่อปรับกระบวนการด�ำเนินการงานด้านการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการที่เน้นประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความคล่องตัวในการด�ำเนินงาน โดยเน้นประชาชนผู้รับบริการเป็นหลักนั้น กระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินแตกต่างจากระบบเดิมที่ท�ำด้วยมือ ตลอดจนระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา และเพื่อให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งปัจจุบันส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด 52 โรงเรียน มีกลุ่มที่ปฏิบัติงานในส�ำนักงาน ทั้งหมด 7 กลุ่ม  โดยที่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ทั้งของโรงเรียนและในกลุ่มต่างๆ ของส�ำนักงานมีไม่พียงพอ โยกย้ายสับเปลี่ยนกัน บ่อยครั้ง ท�ำให้การบริหารจัดการด้านการเงินขาดความต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการเงินมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานพัสดุในโรงเรียน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุมีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น โดยการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ เปิดโอกาสให้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อน�ำไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 2. วัตถุประสงค์ 2.1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการ กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และร่วมกันแก้ไขปัญหา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน 2.2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ สามารถน�ำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไป ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.3 เพื่อนิเทศ ติดตาม ผลการน�ำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ 3.1.1 จัดท�ำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ จ�ำนวน 280 ชุด 3.1.2 จัดพัฒนาผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียนและส�ำนักงานเขตพื้นที่ รวม 280 คน จ�ำนวน 3 วัน ผู้เข้ารับการพัฒนาประกอบด้วย 1) ผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียน จ�ำนวน 260 คน 2) ข้าราชการในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ�ำนวน 20 คน 3.1.3 นิเทศ ติดตาม การบริหารงานงบประมาณโรงเรียน จ�ำนวน 52 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ครั้ง 3.2 เชิงคุณภาพ 3.2.1 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียน และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 3.2.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีแนวปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและ พัสดุที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้โดยถูกต้อง และคล่องตัว 3.2.3 ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

111


4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน 4.1 ประชุม แต่งตั้งคณะท�ำงาน 4.5 อบรมผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 4.2 ขออนุมัติงบประมาณอบรม 4.6 ประเมินผลการอบรม 4.3 จัดท�ำคู่มือ เอกสารอบรม 4.6.1 แบบสอบถาม  4.6.2 แบบส�ำรวจหลังการอบรม 4.4 ก�ำหนดสถานที่จัดอบรม 4.7 สรุปผลการอบรม 5. สถานที่และระยะเวลา สถานที่  ห้องประชุมโรงเรียนในสังกัด  ระยะเวลา  มกราคม 2561 (จ�ำนวน 2 วัน) 6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ�ำนวน 140,400 บาท (หนึ่งแสนสี่ร้อยบาทถ้วน) (งบประมาณจากโรงเรียน 130,400 บาท และงบประมาณ สพม.2 จ�ำนวน 10,000 บาท ) งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา กิจกรรม/รายการ ปฏิบัติงาน รวม ใช้สอย วัสดุ ตอบแทน กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดท�ำคู่มือการอบรมวัสดุอบรม - ค่าเอกสารอบรม (260 ชุดละ 60 บาท) รวม กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 260 คน x 4 มื้อ) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 10 คน x 2 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวัน (150 บาท x 260 คน x 2 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวัน (150 บาท x 10 คน x 2 มื้อ) - ค่าวิทยากร (10 ชั่วโมง x 600 บาท x 1 คน) รวม กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลการอบรม - ค่าเอกสาร รวม รวมทั้งสิ้น

- - - - - - 6,000 6,000 - - 7,200

- - 36,400 1,400 78,000 3,000 - 118,800 - - 118,800

15,600 15,600 - - - - - - - - 15,600

15,600 15,600 36,400 1,400 78,000 3,000 6,000 313,700 - - 140,400

ธ.ค. 60 - ม.ค.61 ธ.ค. 60 - ม.ค.61 ขอเบิกเพียง 1,000 บาท

ธ.ค. 60 - ม.ค.61

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)

7. การประเมินผล ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ 7.1 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เบิกจ่าย

งบประมาณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 7.2 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เบิกจ่าย งบประมาณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำหรับ งบลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 7.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด และส�ำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- pre-post test

- แบบสอบถาม

- pre-post test

- แบบสอบถาม

- pre-post test

- แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.1 เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุทุกโรงเรียนในสังกัด และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งแนวปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เกิดความโปร่งใส ปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 8.2 ทุกโรงเรียนในสังกัด และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถบริหารงบประมาณให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ

112

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ส่วนที่

5

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ การก�ำกับ ติดตาม และรายงานผลการด�ำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ใช้แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามประเมินผล และรายงานผล ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การบริหารแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบ จึงก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน และการบริหารงบประมาณ ปัจจัยความส�ำเร็จ และกระบวนการน�ำแผนสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ แนวทางการด�ำเนินงานและการบริหารงบประมาณ 1. งบประมาณในส่วนของงบประจ�ำส�ำหรับบริหารจัดการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบหมายให้กลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์บริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้เกิด ประสิทธิภาพได้มาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2. งบประมาณส�ำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบให้กลุ่ม/หน่วยในสังกัดบริหารจัดการ งบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยผู้รับผิดชอบโครงการต้องบริหารงบประมาณ โดยค�ำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน และการคลัง 3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่นส�ำหรับบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรร งบประมาณในแต่ละรายการ ให้บริหารจัดการให้สอดคล้องกับเงื่อนไข/แนวทางการบริหารงบประมาณ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่หน่วยงานเจ้าของงบประมาณก�ำหนด ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ 1. ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้ความส�ำคัญ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงบประมาณ แบบบูรณาการ โดยให้ผลการด�ำเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยเน้นความสอดคล้องตาม 6 ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก 2. บริหารจัดการแบบบูรณาการในรูปขององค์คณะบุคคล โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัด ท�ำแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เพื่อขจัดปัญหา แก้ไขปัญหา ก�ำหนดความต้องการ จัดล�ำดับความส�ำคัญของความต้องการ ก�ำหนดวิธีการแนวทางการด�ำเนินงาน รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรที่จะน�ำไปใช้ในการสนับสนุน และพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้ และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การน�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้ารายไตรมาส การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

113


5. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีสู่สาธารณชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 6. หน่วยงานทุกระดับ ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด (ตามหนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ. 04002/ว 2666 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559) กระบวนการน�ำแผนสู่การปฏิบัติ 1. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ทิศทางการบริหารจัดการองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้ และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท�ำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก�ำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และ เป้าหมายของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการ แผนปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 4. บริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณตามที่ก�ำหนด 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิผล โดยติดตามความก้าวหน้าประจ�ำปี การประเมินผลระหว่างปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 6. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีสู่สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม ประเมินผล และรายงาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ก�ำหนดปฏิทินการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด�ำเนินงาน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินการด�ำเนินงานของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายไตรมาส ดังนี้ ครั้งที่ 1 รายงานผลรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) ภายในวันที่ 15 เมษายน 2561 ครั้งที่ 2 รายงานผลรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 3 รายงานผลรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561

114

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

115


ค�ำสั่ง ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ 180 / 2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ---------------------------------------

ด้วยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีภารกิจในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประเด็นสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ จุดเน้นของส�ำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นเพื่อให้การจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 ดังนี้ 1. คณะกรรมการอ�ำนวยการ มีหน้าที่ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และจุดเน้น รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ สนับสนุน กลั่นกรอง และพิจารณาโครงการกิจกรรม งบประมาณ การจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ 2561 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 1.1 นายไพรัช แสงทอง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประธานกรรมการ 1.2 นายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รองประธานกรรมการ 1.3 นายชวลิต นกขุนทอง รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รองประธานกรรมการ 1.4 นายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรรมการ 1.5 นางวรรณดี นาคสุขปาน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ 1.6 นายประวัติ สุทธิประภา ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรรมการ 1.7 นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรรมการ 1.8 นายเทียน กล�่ำบุตร ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบ�ำเพ็ญ กรรมการ 1.9 นางกรุณา นนทรักส์ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ กรรมการ 1.10 นางสาวปราณี มงกุฎทอง ผู้อ�ำนวยการกลุ่มอ�ำนวยการประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ 1.11 นางศิรินันท์ จิวตระกูล ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 1.12 นางพรรณี จิตตยะโสธร ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 1.13 นายสาธิต ประทุมสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 1.14 นางยุพดี ดีอินทร์ ผู้อ�ำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 1.15 นางวรรณิวัจน์ หุ่นนวล ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการ 1.16 นางสมสิริ จันทร์สว่าง ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการแล เลขานุการ 1.17 นางสุจิรา ศิวาโมกข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 1.18 นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2. คณะกรรมการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ มีหน้าที่จัดท�ำรายละเอียดโครงการและกิจกรรมตามกรอบวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับประเด็นสั่งการ นโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบด้วย 2.1 นายไพรัช แสงทอง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประธานกรรมการ 2.2 นายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รองประธานกรรมการ 2.3 นายชวลิต นกขุนทอง รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รองประธานกรรมการ 2.4 นายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรรมการ 2.5 นางวรรณดี นาคสุขปาน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ 2.6 นายประวัติ สุทธิประภา ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรรมการ

116

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


2.7 นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรรมการ 2.8 นายเทียน กล�่ำบุตร ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบ�ำเพ็ญ กรรมการ 2.9 นางกรุณา นนทรักส์ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ 2.10 นางสาวปราณี มงกุฎทอง ผู้อ�ำนวยการกลุ่มอ�ำนวยการ กรรมการ 2.11 นางศิรินันท์ จิวตระกูล ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 2.12 นางพรรณี จิตตยะโสธร ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 2.13 นายสาธิต ประทุมสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 2.14 นางยุพดี ดีอินทร์ ผู้อ�ำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 2.15 นางวรรณิวัจน์ หุ่นนวล ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการ 2.16 นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ 2.17 นางพิชญ์มณฑน์ ลีก�ำเนิดไทย ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ 2.18 นายสมหวัง สมานรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ 2.19 นางรวิสา สมานรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ 2.20 นางสาววรรณพร สุขอนันต์ ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ 2.21 นางสาวมาเรียม ซอหมัด ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ 2.22 นางสาวสุวิมล อินทปันตี ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการ กรรมการ 2.23 นางดลนพร โสรัจจะ นักวิชาการตรวจสอบภายในช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ 2.24 นางอัญชลี เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ กรรมการ 2.25 นางสาวนันทนา ภพพินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ กรรมการ 2.26 นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ กรรมการ 2.27 นางเกษแก้ว ชื่นรุ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ กรรมการ 2.28 บุคลากรกลุ่มอ�ำนวยการ กรรมการ 2.29 บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 2.30 บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 2.31 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 2.32 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 2.33 บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ 2.34 นางสมสิริ จันทร์สว่าง ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 2.35 นางสุจิรา ศิวาโมกข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2.36 นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2.37 นางสาวมัชจิมา หมู่เก็ม เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการจัดประชุม มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาสถานที่จัดประชุม รับรายงานตัว ด�ำเนินการจัดประชุม การเตรียมเอกสารข้อมูลและสถานที่ จัดประชุม อ�ำนวยความสะดวกในช่วงก่อน ระหว่างและหลังจัดการประชุม บันทึกภาพและประชาสัมพันธ์โครงการฯ จัดท�ำเอกสารแผนปฏิบัติการประจ�ำปี งบประมาณ จัดพิมพ์ต้นฉบับ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และจัดจ้างท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นรูปเล่มและแผ่นพับ ประกอบด้วย 3.1 นางสมสิริ จันทร์สว่าง ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 3.2 นางสาวปราณี มงกุฎทอง ผู้อ�ำนวยการกลุ่มอ�ำนวยการ รองประธานกรรมการ 3.3 นางสาวนันชรัตน์ เอี่ยมวรชัย นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ 3.4 นางสาวทิชา แสงเล็ก นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ 3.5 นางจินดาภัคจ์ อภิธนภัคสมัชญ์ นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ 3.6 นายพิษณุ ทองสืบสาย นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ กรรมการ 3.7 นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ กรรมการ 3.8 นางสุจิตรา อรุณสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ กรรมการ 3.9 นางสุภาวรรณ ผุดมาก นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ กรรมการ 3.10 นางอัญชลี เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ กรรมการ 3.11 นางสาวนันทนา ภพพินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ กรรมการ 3.12 นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ กรรมการ 3.13 นางเกษแก้ว ชื่นรุ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ กรรมการ แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

117


3.14 นางสาวลินดา 3.15 นางสาวอุไร 3.16 นางสุจิรา 3.17 นายเขมมชาติ 3.18 นางขวัญเรือน 3.19 นางสาวหฤทัย

สุทธิกาญจน์ ลือเล่า ศิวาโมกข์ วัฒนโสภณ โคกเสือ ประสงค์กิจ

เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน พนักงานธุรการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราจ้าง

4. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ มีหน้าที่ ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 4.1 นางศิรินันท์ จิวตระกูล 4.2 นางจีรานันท์ วรรณศิริ 4.3 นางสมจิตร สืบอินทร์ 4.4 นางรอมะ เพ็งสะและ 4.5 นางสาวภูษา จัดพล 4.6 นางมาลัย ผลดีนานา 4.7 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้ววิลัย 4.8 นางสาวนิ่มนุช เกิดพร้อม

กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ดูแล ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณและจัดท�ำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินและพัสดุของโครงการฯ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส เจ้าพนักงานพัสดุช�ำนาญงาน นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราจ้าง

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ ท�ำหน้าที่ประสาน และจัดรถรับส่งผู้เข้าร่วมประชุม จัดเอกสาร อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จ�ำเป็น ส�ำหรับการจัดประชุม 5.1 นายบุญเกียรติ ชาติวิริยะกุล เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส ประธานกรรมการ 5.2 นางขวัญเรือน โคกเสือ นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ รองประธานกรรมการ 5.3 นายค�ำรณ แสงถึก ช่างไฟฟ้า ช.4 กรรมการ 5.4 นายลาเต็บ เนตรทอง ช่างไฟฟ้า ช.4 กรรมการ 5.5 นางสาวชนัตพร ปลื้มปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ 5.6 นายนันทสิทธิ์ จารุพันธ์ พนักงานขับรถยนต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 5.7 นายประพจน์ เพ็งส้ม พนักงานขับรถยนต์ อัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

118

(นายไพรัช แสงทอง) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ สนองจุดเน้น สพม.2 จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 4.1 และ ข้อ 4.2 แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ นางสมสิริ จันทร์สว่าง, นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ และคณะ ระยะเวลาด�ำเนินการ กรกฎาคม - กันยายน 2560 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 บัญญัติไว้ว่า การบริหาร ราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังนี้ 1) ก่อนที่จะด�ำเนินการภารกิจใด ส่วนราชการจะต้อง ท�ำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  2) การก�ำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ในการด�ำเนินการ เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส�ำเร็จของ ภารกิจและมาตรา 16 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี โดยระบุ สาระส�ำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ และวรรคท้าย บัญญัติไว้ว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท�ำรายงานแสดง ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีเสนอต่อผู้บริหาร แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการปฏิบัติงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กลยุทธ์ จุดเน้นของกระทรวง ศึกษาการ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนสอดคล้อง กับบริบทและสภาพปัญหาความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถขับเคลื่อนนโยบายที่ส�ำคัญ สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตอบสนองต่อหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ และการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งต้องใช้วิธีการ บริหารจัดการที่ดีเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า จึงได้จัดท�ำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ขึ้น  เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และ ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 2.2 เพื่อจัดท�ำเอกสารแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และแผ่นพับ และแจกให้ผู้เกี่ยวข้องน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน 3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบด้วยบุคลากรส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และผู้อ�ำนวยการโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 83 คน 3.2 เชิงคุณภาพ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีและใช้แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเครื่องมือในการด�ำเนินงาน ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น และบริหารจัดการส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระดับ “ดี” ขึ้นไป โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

119


4. กิจกรรมและขั้นตอนการด�ำเนินงาน 4.1 จัดท�ำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 และขออนุมัติโครงการฯ 4.2 จัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 และแจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 4.3 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และจุดเน้นของส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และชี้แจงแนวทางและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นสั่งการของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 และนโยบายและจุดเน้นของส�ำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 จ�ำนวน 1 วัน 4.4 กิจกรรมที่ 2 ทุกกลุ่มในสังกัดจัดท�ำโครงการ/กิจกรรม และจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจาณา (ร่าง) โครงการ/ กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ�ำนวน 3 วัน 4.5 ด�ำเนินการปรับ (ร่าง) โครงการ/กิจกรรมตามที่คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะและจัดส่งให้กลุ่มนโยบายและแผน ด�ำเนินการ 4.6 จัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (ต้นฉบับ) และขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4.7 เสนอแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ต่อคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 4.8 กิจกรรมที่ 3 จัดท�ำเอกสารแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และแผ่นพับ โดยวิธีจัดจ้าง 5. สถานที่และระยะเวลา 5.1 สถานที่ ห้องประชุมส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 หรือห้องประชุมของโรงเรียนในสังกัด หรือห้องประชุมโรงแรม 5.2 ระยะเวลา กรกฎาคม - กันยายน 2560 6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 422,900 บาท กิจกรรม/รายการ

งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

ระยะเวลา ปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ 1 (1 วัน) ก.ค. 2560 ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และจุดเน้น - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - 1,750 - 1,750 - ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 150 บาท x 1 มื้อ) - 3,750 - 3,750 - ค่าวัสดุ / ค่าถ่ายเอกสาร - - 3,000 3,000 กิจกรรมที่ 2 (3 วัน) จัดท�ำโครงการ/กิจกรรมและพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ส.ค.- ก.ย. 2560 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (83 คน x 50 บาท x 6 มื้อ) - 24,900 - 24,900 - ค่าอาหารกลางวัน (83 คน x 300 บาท x 3 มื้อ) - 74,700 - 74,700 - ค่าอาหารเย็น (83 คน x 300 บาท x 2 มื้อ) - 49,800 - 49,800 - ค่าที่พัก (45 ห้อง x 1200 บาท x 2 คืน) - 108,000 - 108,000 - ค่าวัสดุ / ค่าถ่ายเอกสาร - - 30,000 30,000 - ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ (จ�ำนวน 11 คัน x 5000 บาท) - - 55,000 55,000 กิจกรรมที่ 3 - จัดจ้างท�ำเอกสารแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - - 60,000 60,000 ก.ย. 2560 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นรูปเล่ม จ�ำนวน 200 เล่ม - แผ่นพับแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - - 12,000 12,000 รวม - 262,900 160,000 422,900 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

120

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


7. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

7.1 มีแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ 2561 ที่สอดคล้องกับนโยบายของ ศธ. และ สพฐ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สพม.2

1. เอกสารแผนปฏิบัติการ

1. การตรวจนับ

7.2 ร้อยละ 90 ของโครงการและกิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ 2561 มีการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติได้ บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

2. ติดตามผลการด�ำเนินงาน

2. แบบติดตาม หรือ แบบประเมินผล การด�ำเนินงานปี 61

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.1 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการ บริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 8.2 ผู้บริหารและบุคลากรสามารถน�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร จัดการงบประมาณ และใช้ในการด�ำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุ ตามเป้าหมาย สามารถยกระดับคุณภาพ การศึกษาให้สูงขึ้น และบริหารจัดการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระดับ “ดี” ขึ้นไป โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

.........................................................ผู้เสนอโครงการ (นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ .........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ (นางสมสิริ จันทร์สว่าง) ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ (นายไพรัช แสงทอง) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

121


122

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

กลุ่ม เป้าหมาย

จานวน (คน)

ที่ดาเนินงาน

ว/ด/ป เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

.............................................................ผู้อานวยการกลุ่ม (...........................................................) ................../................../.....................

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ : 1. รายงานผลการดาเนินงาน ภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 2. ขอไฟล์ภาพถ่าย (JPEG) การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อประกอบการจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีด้วย

.............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ (............................................................) .................../..................../...................

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน

□ งบพัฒนา ตามยุทธ์ศาสตร์ที่ ........................................................................................................................................................... □ งบจาก สพฐ. □ งบอื่น ๆ งบประมาณที่ได้รับ........................................บาท ใช้ไป............................................บาท คงเหลือ..............................................บาท

แบบรายงานผลการด� ำเนิาเนิ นงาน งบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบรายงานผลการด นงาน ประจ� ประจาปีำงปี บประมาณ พ.ศ. 2561


คณะผู ้ จั ด ท� ำ ที่ปรึกษา 1. นางสาวรัตติมา 2. นายอารมณ์ 3. นายชวลิต 4. นายกล้าศักดิ์ 5. นางวรรณดี 6. นายประวัติ 7. นายสุทธิพงษ์ 8. นายเทียน

พานิชอนุรักษ์ บ้านใหม่ นกขุนทอง จิตต์สงวน นาคสุขปาน สุทธิประภา โมราวรรณ กล�่ำบุตร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบ�ำเพ็ญ

ผู้จัดท�ำ 1. นางสมสิริ จันทร์สว่าง 2. นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ 3. บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ

ผู้สนับสนุนข้อมูล 1. นางกรุณา เอี่ยวเจริญ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2. นางยุพดี ดีอินทร์ ผู้อ�ำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 3. นางศิรินันท์ จิวตระกูล ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 4. นางพรรณี จิตตยะโสธร ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 5. นายสาธิต ประทุมสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6. นางสาวปราณี มงกุฎทอง ผู้อ�ำนวยการกลุ่มอ�ำนวยการ 7. บุคลากรทางการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Profile for secondary2

Plan2561  

แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

Plan2561  

แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

Advertisement