Page 1

‫ٿرڪول ﺐ�ڪ ٽو جي رٿﺌﺊن ۾ فردي سگهه‬ ‫ﻫﻨﺮ‬

‫ﻧﻮﻛﺮي ﺳﺎن ﻟﮙﻞ‬

‫ﻧﻮﻛﺮي ﺳﺎن ﻟﮙﻞ ﺟﻮ ﺳﻴﻜﮍو‬ ‫‪70%‬‬

‫‪200‬‬

‫‪157‬‬

‫‪79%‬‬

‫‪100‬‬

‫‪63‬‬

‫‪63%‬‬

‫‪80‬‬

‫‪59‬‬

‫‪74%‬‬

‫‪60‬‬

‫‪51‬‬

‫‪85%‬‬

‫‪35‬‬

‫‪28‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪22‬‬

‫‪15‬‬

‫‪68%‬‬

‫‪694‬‬

‫‪511‬‬

‫‪74%‬‬

‫ﺳﮑﻴﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻴﻞ‬

‫ﺗﺨﺘﻦ ﺟﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ ڍاﻧﭽﺎ‬

‫‪197‬‬

‫رازﻛﻮ ﻛﻢ‬ ‫ﺳﺮﻳﻲ ﺟﻲ ﻓﭩﻨﮓ‬ ‫ﺷﭩﺮﻧﮓ )ﺗﺎڪ ﻟﮙﺎﺋﮡ(‬ ‫ﭘﺎﺋﭗ ﻟﮙﺎﺋﮡ‬ ‫اﻣﻦ ﭨﻴﻚ‬ ‫ﻫﻨﺮ ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ‬ ‫ﭨﻮﭨﻞ‬

‫ﻋﻼﺋﻘﻮ‬ ‫ﺑﻼڪ ﭨﻮ‬ ‫ﺿﻠﻌﻮ ﭤﺮﭘﺎرﻛﺮ‬ ‫ﺑﺎﻗﻲ ﺳﻨﮅ‬ ‫ﺑﺎﻗﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن‬ ‫ﺟﻤﻠﻲ‬

‫‪138‬‬

‫ﻓﺮدي ﺳﮕﻬﻪ ﺟﻮ اﻧﮓ‬ ‫‪699‬‬

‫ﺳﻴﻜﮍو‬ ‫‪37%‬‬

‫‪762‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪369‬‬

‫‪19%‬‬

‫‪71‬‬

‫‪4%‬‬

‫‪1901‬‬

‫فردي سگهه جو ڏنل تفصيل نومﺑر ‪ 2017‬تﺌﺊين جو آهي‪.‬‬

‫ﺑﺎﻗﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن‬ ‫)‪71 (4%‬‬

‫ﺑﺎﻗﻲ ﺳﻨﮅ‬ ‫)‪369 (19%‬‬

‫ﺑﻼڪ ﭨﻮ‬ ‫)‪699 (37%‬‬

‫ﺑﺎﻗﻲ ﺿﻠﻌﻮ ﭤﺮﭘﺎرﻛﺮ‬ ‫)‪762 (40%‬‬

‫ﺳﻮرﻫﻴﻦ ﻣﺎڙ‪ ،‬ﻫﺎرﺑﺮ ﻓﺮﻧﭧ ﺑﻠﮉﻧﮓ‪،‬‬ ‫اﻳﭿ ﺳﻲ‪ ،3-‬ﻣﺮﻳﻦ ڊراﺋﻴﻮ‪ ،‬ﺑﻼڪ ‪ ،4‬ﻛﻠﻔﭩﻦ‪ ،‬ﻛﺮاﭼﻲ‬ ‫ﻓﻮن‪ 92-21 3529 7501-10 :‬ﻓﺌﻜﺲ‪92-21 3529 3665 :‬‬ ‫اي ﻣﻴﻞ‪mbabbar@engro.com :‬‬

‫‪SECMC Thar‬‬


‫مﺌهوار ڪﺌرڪردگي رپورٽ‬ ‫سنڌ اينگرو ڪول مﺌﺊننگ ڪمپني‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫‪13‬‬

‫ﻛﻮﺋﻠﻲ ﺟﻲ ﮐﺎڻ ﺟﻲ ﮐﻮﭨﺎﺋﻲ واري ﻛﻢ ۾ ‪ 24‬ﻧﻮﻣﺒﺮ ‪2017‬‬ ‫ﺗﺎﺋﻴﻦ ﻛﻞ ‪ 10‬ﻣﻠﻴﻦ ﻛﻼﻛﻦ ۾ ﻛﻮ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺎدﺛﻮ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﻧﻪ آﻳﻮ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﻣﺒﺮ ‪ 24‬ﺗﻲ ﮐﺎڻ ﺟﻲ اوﻧﻬﺎﺋﻲ ‪ 108‬ﻣﻴﭩﺮن ﺗﺎﺋﻴﻦ ﭘﻬﺘﻲ‪.‬‬

‫ﭔﻪ ‪ LGMG‬ﭨﺮڪ ﺗﺠﺮﺑﺎﺗﻲ ﺑﻨﻴﺎدن ﺗﻲ ﮐﺎڻ ﺗﻲ ﭘﻬﺘﺎ ۽ ﻛﻢ ۾‬ ‫ﻣﺼﺮوف آﻫﻦ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻫﻪ وﺳﺎﺋﮡ وارا ﭨﺮڪ ﻣﻜﻤﻞ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﻛﻴﺎ وﻳﺎ‪.‬‬

‫ﭔﻪ ﮔﺮﻳﮉر ﭘﮡ ﻣﻜﻤﻞ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﻛﻴﺎ وﻳﺎ‪.‬‬

‫ﭘﺎﮢﻲ ﺟﻲ زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﺳﻄﺢ ‪ 124‬ﻣﻴﭩﺮ اوﻧﻬﺎﺋﻲ ﺗﺎﺋﻴﻦ ﭘﻬﭽﻲ‬ ‫ﭼﻜﻲ آﻫﻲ ۽ زﻣﻴﻦ ﻣﺎن ﭘﺎﮢﻲ ﻛﮃڻ ﺟﻮ ﺳﻠﺴﻠﻮ ﭘﮡ ﺟﺎري‬ ‫آﻫﻲ ﺟﻨﻬﻦ ﺟﻮ ﻣﻘﺪار ‪ 12.7‬ﻣﻠﻴﻦ ﻛﻴﻮﺑﻚ ﻣﻴﭩﺮ آﻫﻲ‪.‬‬

‫اينگرو پﺌورجين ٿر لميٽيڊ‬ ‫•‬

‫ﻧﻮﻣﺒﺮ ﻣﻬﻴﻨﻲ ﺳﺎن اﻳﻨﮕﺮو ﭘﺎورﺟﻴﻦ ﭤﺮ ﻟﻤﻴﭩﻴﮉ رﭤﺎ ﺟﺎ ‪ 20‬ﻣﻬﻴﻨﺎ ﭘﻮرا ﭤﻴﺎ ۽ ﮔﮇوﮔﮇ ‪ 7.6‬ﻣﻠﻴﻦ ﺳﻴﻒ ﻣﻴﻦ آورز ﭘﮡ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎن‬ ‫ﭘﻮرا ﻛﻴﺎ وﻳﺎ‪.‬‬

‫•‬

‫اﻳﻨﮕﺮو ﭘﺎور ﺟﻴﻦ ﭤﺮ ﭘﺎران ‪ 660‬ﻣﻴﮕﺎواٽ ﺟﻲ ﺑﺠﻠﻲ ﮔﻬﺮ ﺗﻲ ﻛﻢ ﺗﻴﺰي ﺳﺎن ﺟﺎري آﻫﻲ‪ .‬ﺳﻴﭙﭩﻤﺒﺮ‪ 2017‬ﺟﻲ آﺧﺮ ڌاري رﭤﺎ ﺗﻲ ﻛﻢ‬ ‫‪ 54.47‬ﺳﻴﻜﮍو ﺟﻲ ﭜﻴﭧ ۾ ‪ 58.88‬ﺳﻴﻜﮍو ﻣﻜﻤﻞ ﭤﻲ ﭼﻜﻮ آﻫﻲ‪.‬‬

‫•‬

‫اڏاوﺗﻲ ﻛﻢ ﻃﺌﻲ ﻛﻴﻞ ‪ 32.8‬ﺳﻴﻜﮍو واري ﺣﺪف ﺟﻲ ﭜﻴﭧ ۾ ‪ 38.5‬ﺳﻴﻜﮍو ﺗﻲ وﻗﺖ ﮐﺎن اﮘﺘﻲ آﻫﻲ‪.‬‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫اﻧﺠﻨﻴﺌﺮﻧﮓ ۾ ﻛﺎرﻛﺮدﮔﻲ رﭤﻴﻞ ‪ 82.1‬ﺳﻴﻜﮍو واري ﺣﺪف ﺟﻲ ﭜﻴﭧ ۾ ‪ 97.4‬ﺳﻴﻜﮍو ﺗﻲ وﻗﺖ ﮐﺎن اﮘﺘﻲ آﻫﻲ‪.‬‬

‫رﭤﻴﻞ ‪ 780‬ڊزاﺋﻴﻦ واﻟﻴﻮم ﺟﻲ ﭜﻴﭧ ۾ ‪ 850‬ڊزاﺋﻴﻦ واﻟﻴﻮم ﭠﻴﻜﻴﺪارن ﺣﻮاﻟﻲ ﻛﻴﺎ وﻳﺎ‪.‬‬ ‫ﭘﺮوﻛﻴﻮرﻣﻴﻨﭧ ﺟﻲ ﻣﺪ ۾ ‪ 66.1‬ﺟﻲ ﭜﻴﭧ ۾ ‪ 70.5‬ﺳﻴﻜﮍو ﻛﺎﻛﺮدﮔﻲ رﻫﻲ‪.‬‬

‫ﭜﺮﭘﺎﺳﻲ ﺟﻲ ﮘﻮﭠﻦ ﺟﻲ وڏڙن ﮐﻲ ﭘﺎور ﭘﻼﻧﭧ ﺟﻮ دورو ﻛﺮاﺋﻲ ﺳﺎﮢﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﻛﺎرﻛﺮدﮔﻲ وﻧﮉي وﺋﻲ‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫مﺌهوار ڪﺌرڪردگي رپورٽ‬ ‫سنڌ اينگرو ڪول مﺌﺊننگ ڪمپني‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫‪13‬‬

‫ﻛﻮﺋﻠﻲ ﺟﻲ ﮐﺎڻ ﺟﻲ ﮐﻮﭨﺎﺋﻲ واري ﻛﻢ ۾ ‪ 24‬ﻧﻮﻣﺒﺮ ‪2017‬‬ ‫ﺗﺎﺋﻴﻦ ﻛﻞ ‪ 10‬ﻣﻠﻴﻦ ﻛﻼﻛﻦ ۾ ﻛﻮ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺎدﺛﻮ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﻧﻪ آﻳﻮ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﻣﺒﺮ ‪ 24‬ﺗﻲ ﮐﺎڻ ﺟﻲ اوﻧﻬﺎﺋﻲ ‪ 108‬ﻣﻴﭩﺮن ﺗﺎﺋﻴﻦ ﭘﻬﺘﻲ‪.‬‬

‫ﭔﻪ ‪ LGMG‬ﭨﺮڪ ﺗﺠﺮﺑﺎﺗﻲ ﺑﻨﻴﺎدن ﺗﻲ ﮐﺎڻ ﺗﻲ ﭘﻬﺘﺎ ۽ ﻛﻢ ۾‬ ‫ﻣﺼﺮوف آﻫﻦ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻫﻪ وﺳﺎﺋﮡ وارا ﭨﺮڪ ﻣﻜﻤﻞ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﻛﻴﺎ وﻳﺎ‪.‬‬

‫ﭔﻪ ﮔﺮﻳﮉر ﭘﮡ ﻣﻜﻤﻞ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﻛﻴﺎ وﻳﺎ‪.‬‬

‫ﭘﺎﮢﻲ ﺟﻲ زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﺳﻄﺢ ‪ 124‬ﻣﻴﭩﺮ اوﻧﻬﺎﺋﻲ ﺗﺎﺋﻴﻦ ﭘﻬﭽﻲ‬ ‫ﭼﻜﻲ آﻫﻲ ۽ زﻣﻴﻦ ﻣﺎن ﭘﺎﮢﻲ ﻛﮃڻ ﺟﻮ ﺳﻠﺴﻠﻮ ﭘﮡ ﺟﺎري‬ ‫آﻫﻲ ﺟﻨﻬﻦ ﺟﻮ ﻣﻘﺪار ‪ 12.7‬ﻣﻠﻴﻦ ﻛﻴﻮﺑﻚ ﻣﻴﭩﺮ آﻫﻲ‪.‬‬

‫اينگرو پﺌورجين ٿر لميٽيڊ‬ ‫•‬

‫ﻧﻮﻣﺒﺮ ﻣﻬﻴﻨﻲ ﺳﺎن اﻳﻨﮕﺮو ﭘﺎورﺟﻴﻦ ﭤﺮ ﻟﻤﻴﭩﻴﮉ رﭤﺎ ﺟﺎ ‪ 20‬ﻣﻬﻴﻨﺎ ﭘﻮرا ﭤﻴﺎ ۽ ﮔﮇوﮔﮇ ‪ 7.6‬ﻣﻠﻴﻦ ﺳﻴﻒ ﻣﻴﻦ آورز ﭘﮡ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎن‬ ‫ﭘﻮرا ﻛﻴﺎ وﻳﺎ‪.‬‬

‫•‬

‫اﻳﻨﮕﺮو ﭘﺎور ﺟﻴﻦ ﭤﺮ ﭘﺎران ‪ 660‬ﻣﻴﮕﺎواٽ ﺟﻲ ﺑﺠﻠﻲ ﮔﻬﺮ ﺗﻲ ﻛﻢ ﺗﻴﺰي ﺳﺎن ﺟﺎري آﻫﻲ‪ .‬ﺳﻴﭙﭩﻤﺒﺮ‪ 2017‬ﺟﻲ آﺧﺮ ڌاري رﭤﺎ ﺗﻲ ﻛﻢ‬ ‫‪ 54.47‬ﺳﻴﻜﮍو ﺟﻲ ﭜﻴﭧ ۾ ‪ 58.88‬ﺳﻴﻜﮍو ﻣﻜﻤﻞ ﭤﻲ ﭼﻜﻮ آﻫﻲ‪.‬‬

‫•‬

‫اڏاوﺗﻲ ﻛﻢ ﻃﺌﻲ ﻛﻴﻞ ‪ 32.8‬ﺳﻴﻜﮍو واري ﺣﺪف ﺟﻲ ﭜﻴﭧ ۾ ‪ 38.5‬ﺳﻴﻜﮍو ﺗﻲ وﻗﺖ ﮐﺎن اﮘﺘﻲ آﻫﻲ‪.‬‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫اﻧﺠﻨﻴﺌﺮﻧﮓ ۾ ﻛﺎرﻛﺮدﮔﻲ رﭤﻴﻞ ‪ 82.1‬ﺳﻴﻜﮍو واري ﺣﺪف ﺟﻲ ﭜﻴﭧ ۾ ‪ 97.4‬ﺳﻴﻜﮍو ﺗﻲ وﻗﺖ ﮐﺎن اﮘﺘﻲ آﻫﻲ‪.‬‬

‫رﭤﻴﻞ ‪ 780‬ڊزاﺋﻴﻦ واﻟﻴﻮم ﺟﻲ ﭜﻴﭧ ۾ ‪ 850‬ڊزاﺋﻴﻦ واﻟﻴﻮم ﭠﻴﻜﻴﺪارن ﺣﻮاﻟﻲ ﻛﻴﺎ وﻳﺎ‪.‬‬ ‫ﭘﺮوﻛﻴﻮرﻣﻴﻨﭧ ﺟﻲ ﻣﺪ ۾ ‪ 66.1‬ﺟﻲ ﭜﻴﭧ ۾ ‪ 70.5‬ﺳﻴﻜﮍو ﻛﺎﻛﺮدﮔﻲ رﻫﻲ‪.‬‬

‫ﭜﺮﭘﺎﺳﻲ ﺟﻲ ﮘﻮﭠﻦ ﺟﻲ وڏڙن ﮐﻲ ﭘﺎور ﭘﻼﻧﭧ ﺟﻮ دورو ﻛﺮاﺋﻲ ﺳﺎﮢﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﻛﺎرﻛﺮدﮔﻲ وﻧﮉي وﺋﻲ‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫اﻫﺎ ﻛﺌﻤﭗ ان ﻛﺮي ﺑﻪ ﻣﻬﻼﺋﺘﻲ ۽ ﻓﺎﺋﺪي واري ﻫﺌﻲ ﺟﻮ ﻋﻼﺋﻘﻲ‬ ‫ﺟﻲ ﻣﺎﮢﻬﻦ ۾ اﮐﻴﻦ ﺟﻮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻮن ﻋﺎم آﻫﻦ ۽ ﺳﺨﺖ ﺿﺮورت آﻫﻲ‬ ‫ﺗﻪ ﻋﻼج ﺳﺎن ﮔﮇوﮔﮇ اﮐﻴﻦ ﺟﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻦ ﮐﺎن ﺑﭽﺎُء ﺑﺎﺑﺖ آﮔﺎﻫﻲ ﭘﮡ‬ ‫ڏﻧﻲ وﭸﻲ‪.‬‬

‫ﭤﺮ ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ اﮐﻴﻦ ﺟﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻦ ﺟﻲ ﻋﻼج ﻻِء ﻟﮙﺎﻳﻞ اﻫﺎ ﻛﺌﻤﭗ‬ ‫ﻻِء اﻟﺒﺼﻴﺮ ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ ۽ ﮔِﻮ )‪ (GIVE‬ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ ﺟﻲ ﻣﺪد ﺳﺎن‬ ‫ﻟﮙﺎﺋﻲ ﺟﻦ ﺟﻲ ﻣﺎﻫﺮ ڊاﻛﭩﺮن ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻣﺎﮢﻬﻦ ﺟﻲ اﮐﻴﻦ ﺟﻲ ﭼﻜﺎس‬ ‫ﻛﺌﻲ ۽ ﻋﻼج ﻛﻴﻮ‪ .‬ان ﻛﺌﻤﭗ ﺟﻮ ﺧﺎص ﺣﺼﻮ ﻋﻼﺋﻘﻲ ﺟﻲ‬ ‫اﺳﻜﻮﻟﻲ ﭔﺎرن ﻻِء وﻗﻒ ﻛﻴﻮ وﻳﻮ ﻫﻴﻮ ﺟﻨﻬﻦ دوران ﻣﺎﻫﺮن‬ ‫اﺳﻜﻮﻟﻦ ۾ وﭸﻲ ﭔﺎرڙن ﺟﻲ اﮐﻴﻦ ﺟﻮ ﻣﻌﺎﺋﻨﻮ ﻛﻴﻮ‪ .‬ﻣﻮﺗﺌﻲ ﺟﻮ‬ ‫آﭘﺮﻳﺸﻦ ﺟﺪﻳﺪ آﭘﺮﻳﺸﻦ ﺳﺎن ﺑﻨﺎ ﻛﻨﻬﻦ ﭨﺎﻧﻜﻲ ﻟﮙﺎﺋﮡ ﺟﻲ ﻛﻴﻮ وﻳﻮ‪.‬‬ ‫ڊاﻛﭩﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﻻﮐﻮ‪ ،‬ڊاﻛﭩﺮ ﺧﻀﺮ ﺑﺸﻴﺮ ۽ ڊاﻛﭩﺮ ﻧﺠﻴﺐ‪ ،‬ﻫﻚ ﻫﺰار‬ ‫ﮐﺎن وڌﻳﻚ ﻣﺮﻳﻀﻦ ﺟﻮ ﻣﻌﺎﺋﻨﻮ ﻛﺮي ‪ 80‬ﮐﻲ اﺳﭙﺘﺎل وﭸﻲ آﭘﺮﻳﺸﻦ‬ ‫ﻛﺮاﺋﮡ ﺟﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﭘﮡ ڏﻧﻲ‪ .‬ان ﺳﺎن ﮔﮇوﮔﮇ ﻣﺮﻳﻀﻦ ۾ اﮐﻴﻦ ﺟﻲ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎرﻳﻦ ﻻِء دواﺋﻮن ﭘﮡ ﻣﻔﺖ ڏﻧﻴﻮن وﻳﻮن‪.‬‬ ‫ﻻڀ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮڻ وارن ﻋﻼﺋﻘﻦ ۾ ﻫﻴﭡﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺌﺎ‪ :‬ﭤﺎﻫﺮﻳﻮ‬ ‫ﻫﺎﻟﻴﭙﻮﭨﻮ‪ ،‬ﺳﻴﻨﻬﮍي درس‪ ،‬ﺟﻴﺌﻨﺪو درس‪ ،‬ﻣﺎن ﺳﻨﮕﻬﻪ ﭜﻴﻞ‪،‬‬ ‫ﺳﻴﻨﮕﺎرﻳﻮ‪ ،‬اﺑﻦ ﺟﻮ ﺗﮍ‪ ،‬ﭔﭩﮍا‪ ،‬ﭴﺎﻣﻦ ﺳﻤﻮن‪ ،‬ﺗﻠﻮ ﺟﻲ ڍاﮢﻲ‪ ،‬ﺗﮙﻮﺳﺮ‬ ‫ﻫﺎﻟﻴﭙﻮﭨﻮ‪ ،‬ﻣﺎﭠﻴﮣﻮ ﺑﺠﻴﺮ‪ ،‬ﭜﺌﻲ ﺟﻮ ﺗﮍ‪ ،‬راﻧﺠﻬﻮ ﻧﻮن‪ ،‬ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻬﻨﺠﻬﻲ‪،‬‬ ‫ﮐﺎرﻳﻮ ﻏﻼم ﺷﺎﻫﻪ‪ ،‬ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻲ واﻧﮃ‪ ،‬وﺗﻲ ﺟﻮ ﺗﮍ‪ ،‬ﮐﺎرو ﺟﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﻫﻲ ﺟﻲ واﻧﮃ‪ ،‬ﭘﻴﺮ ﺟﻮ ﺗﮍ‪ ،‬ﻣﭡﻲ‪ ،‬ﺳﺎﻣﺎرو‪ ،‬ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺎﻫﻪ‪ ،‬ﮀﺎﮀﺮو‪،‬‬ ‫ﻣﭡﻴﺎﮢﻲ‪ ،‬اﺳﻼم ﻛﻮٽ‪ ،‬ﭜﺎوو‪ ،‬ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎﻫﻪ‪ ،‬ا� ﺑﺨﺶ‪ ،‬ﻛﻨﭝﺎرﻳﻮ‪،‬‬ ‫ﻣﻴﻬﺎري ﺑﺠﻴﺮ‪ ،‬ﭼﺆﻧﺮ‪ ،‬ﻣﺎوو ﭜﻴﻞ‪ ،‬ڏﻳﭙﻠﻮ‪ ،‬ﺳﻮﻣﺎر ﺟﻲ ڍاﮢﻲ‪ ،‬دﻳﻨﺎر‬ ‫ﺧﺎن‪ ،‬ﺳﻮﻣﺎر ﭜﻴﻞ‪ ،‬ﭘﺮﭜﻮ ﺟﻲ ڍاﮢﻲ‪ ،‬ﻣﻴﻮوي ﺟﻮ ﺗﮍ‪ ،‬ﭘﮁﻨﺪو ﭘﺎر‪،‬‬ ‫ﻛﺎﭨﮡ‪ ،‬ﺗﮍ دوﺳﺖ‪ ،‬ﭨﺎﻟﻬﻮ‪ ،‬ﺳﺎﺟﻮاﮢﻲ‪ ،‬آﻟﻮ ﻛﺎﭨﮍﻳﻮ ۽ ﻧﻨﮕﺮﭘﺎرﻛﺮ‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫اکين جي ﺐيمﺌرين‬ ‫جي مفت ع�ج‬ ‫�ِء ڪﺋمپ‬ ‫ﭤﺮ ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ ﭘﻨﻬﻨﺠﻲ ﺻﺤﺖ ﺟﻲ ﺷﻌﺒﻲ ﻫﻴﭟ ﻋﻼﺋﻘﻲ ﺟﻲ‬ ‫ﻣﺎﮢﻬﻦ ﮐﻲ ﺻﺤﺖ ﺟﻮن ﻣﻔﺖ ﻣﻌﻴﺎري ﺳﻬﻮﻟﺘﻮن ڏﻳﮡ واري‬ ‫ﻋﻤﻞ ۾ رڌل آﻫﻲ‪ .‬اﻧﻬﻦ ﻛﻮﺷﺸﻦ ﺟﻮ ﻣﻈﻬﺮ ﮘﻮٺ ﭤﺎﻫﺮﻳﻮ‬ ‫ﻫﺎﻟﻴﭙﻮﭨﻮ ۾ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎروي ﻛﻠﻴﻨﻚ آﻫﻲ ﺟﻴﻜﺎ ﺑﻨﺎ ﻛﻨﻬﻦ‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﺟﻲ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻣﺎﮢﻬﻦ ﮐﻲ ﺻﺤﺖ ﺟﻲ ﺳﻬﻮﻟﺘﻦ ﺳﺎن ﮔﮇوﮔﮇ‬ ‫دواﺋﻮن ﭘﮡ ﻣﻔﺖ ۾ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪي رﻫﻲ ﭤﻲ‪.‬‬ ‫ﻛﻠﻴﻨﻚ واري ﭘﺮوﮔﺮام ﮐﺎن ﻫﭩﻲ ﻛﺮي ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻦ‬ ‫ﺟﻴﺌﻦ ﭨﻲ ﺑﻲ ۽ ﻣﻠﻴﺮﻳﺎ ﺟﻲ ﺧﺎﺗﻤﻲ ﻻِء ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﻫﻼﺋﻲ وﻳﻨﺪي‬ ‫آﻫﻲ‪ .‬ان ﺋﻲ ﺳﻠﺴﻠﻲ ﺟﻲ ﻛﮍي ﻃﻮر ﭤﺮ ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ ﺑﻼڪ ﭨﻮ‬ ‫ﺟﻲ ﻣﺎﮢﻬﻦ ﻻِء ﭔﻦ ڏﻳﻨﻬﻦ واري ﻣﻔﺖ اﮐﻴﻦ ﺟﻲ ﻋﻼج واري‬ ‫ﻛﺌﻤﭗ ﻟﮙﺎﺋﻲ وﺋﻲ ﺟﻨﻬﻦ ۾ اﮐﻴﻦ ﺟﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻦ ﺟﻲ ﻣﺎﻫﺮن‬ ‫اﮐﻴﻦ ﺟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻦ ﺟﻲ ﭼﻜﺎس ﻛﺮڻ ﺳﺎن ﮔﮇوﮔﮇ‬ ‫ﻣﻮﺗﺌﻲ ﺟﻮ آﭘﺮﻳﺸﻦ ﭘﮡ ﻛﻴﻮ‪.‬‬

‫ﮔﻬﮣﻲ ﮐﺎن ﮔﻬﮣﻦ ﻣﺎﮢﻬﻦ ﮐﻲ ان ﻛﺌﻤﭗ ﺟﻮ ﻓﺎﺋﺪو ﭘﻬﭽﺎﺋﮡ ﻻِء‬ ‫ﻛﺌﻤﭗ وارن ڏﻫﺎڙن ﮐﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﻳﻘﻦ ﺳﺎن اﻋﻼن ﻛﺮي‬ ‫ان ﺑﺎﺑﺖ ﭔﮅاﻳﻮ وﻳﻮ‪ .‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻬﭽﺎﺋﮡ ﻻِء ﭤﺮ ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ ﺟﻲ‬ ‫ﭨﻴﻢ ﮘﻮﭠﻦ ۾ وﭸﻲ ﻋﻮرﺗﻦ ۽ ﻣﺮدن ﺳﺎن اﻟﮗ اﻟﮗ ﻣﻼﻗﺎﺗﻮن‬ ‫ﻛﺮي ﮐﻴﻦ ان ﻛﺌﻤﭗ ﺑﺎﺑﺖ آﮔﺎﻫﻪ ﻛﺮي ان ﻣﺎن ﭜﺮﭘﻮر ﻻڀ‬ ‫وﭠﮡ ﺟﻮ ﭼﻴﻮ‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫پﺌڪستﺌن جي نﺌمور ڪﺌلم نگﺌرن‬ ‫۽ صحﺌفين جي وفد جو‬ ‫ٿر ﺐ�ڪ ٽو رٿﺌ جو دورو‬ ‫ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻓﻴﮉرل ﻛﺎﺋﻮﻧﺴﻞ آف ﻛﺎﻟﻤﺴﭩﺲ ۽ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﻴﮉﻳﺎ ﻛﻠﺐ ﺟﻲ ﻣﻴﻤﺒﺮن ﭘﺎران‬ ‫ﺳﻨﮅ اﻳﻨﮕﺮو ﻛﻮل ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ﻛﻤﭙﻨﻲ ﭘﺎران ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ۾ ﭘﻬﺮﻳﻮن ﭜﻴﺮو ﭤﻴﻨﺪڙ اوﭘﻦ ﭘﭧ‬ ‫ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ۽ اﻳﻨﮕﺮو ﭘﺎورﺟﻴﻦ ﭤﺮ ﻟﻤﻴﭩﻴﮉ ﭘﺎران ﭠﻬﻨﺪڙ ‪ 660‬ﻣﻴﮕﺎواٽ ﺟﻲ ﺑﺠﻠﻲ ﮔﻬﺮن ﺟﻮ‬ ‫دورو ﻛﻴﻮ وﻳﻮ‪ .‬وﻓﺪ ﻫﻠﻨﺪڙ ﻛﻢ ﺟﻮ ﺟﺎﺋﺰو ورﺗﻮ وﻳﻮ ۽ اﻧﺠﻨﻴﺌﺮز ﮐﺎن ﭘﮡ ﻛﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﭴﺎڻ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺌﻲ وﺋﻲ‪ .‬ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ اﻧﺠﻨﺌﻴﺮ ﭼﻴﺘﻦ ﻛﻤﺎر ﭘﺎران ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ﺟﻲ ﻛﻢ ۽ ﺟﻲ اﻳﻢ اﻳﮉﻣﻦ‬ ‫ﻓﺮﺣﺎن اﻧﺼﺎري ﭘﺎران ﭘﺎور ﭘﻼﻧﭧ ﺟﻲ ﻫﻠﻨﺪڙ ﻛﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﻳﻔﻨﮓ ڏﻧﻲ ‪.‬‬ ‫ان ﮐﺎن ﻋﻼوه ﭤﺮ ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ ﭘﺎران ﻣﻘﺎﻣﻲ ﭤﺮي ﻣﺎﮢﻬﻦ ﻻِء ﻫﻠﻨﺪڙ‬ ‫ﭘﺮاﺟﻴﻜﭧ ﺟﻮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ دورو ﻛﻴﻮ‪ ،‬ﺟﻦ ﻣﺎروي ﻛﻠﻴﻨﻚ ‪ ،‬ﭤﺮ‬ ‫ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ ﭘﺮاﺋﻤﺮي اﺳﻜﻮل ﻣﺎن ﺳﻨﮕﻬﻪ ﭜﻴﻞ ‪ ،‬آر او ﭘﻼﻧﭧ‪،‬‬ ‫ﺧﻮﺷﺤﺎل ﭤﺮ ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﭤﺎﺋﻦ ﺟﻮ دورو ﻛﻴﻮ وﻳﻮ‬ ‫‪.‬اﻧﻬﻲ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺗﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻓﻴﮉرل ﻛﺎﺋﻮﻧﺴﻞ آف ﻛﺎﻟﻤﺴﭧ ﺟﻲ‬ ‫اﮘﻮاڻ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺎﻧﻲ ۽ ﭔﻴﻦ ﭼﻴﻮ ﺗﻪ ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ۽ ﭘﺎور ﭘﻼﻧﭧ ﺟﻲ ﻛﻢ‬ ‫ﮐﺎن ﻋﻼوه ﭤﺮ ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ ﭘﺎران ﺻﺤﺖ ‪،‬ﺗﻌﻠﻴﻢ ‪ ،‬روزﮔﺎر ‪ ،‬ﭘﻴﺌﮡ ﺟﻲ‬ ‫ﺻﺎف ﭘﺎﮢﻲ ﻻِء ورﺗﻞ ﺟﻮﮘﺎ اﭘﺎُء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ آﻫﻦ‪ .‬ﺟﮇﻫﻦ وﻓﺪ ﭘﺎران‬ ‫ﻣﺘﺎﺛﺮ ﭤﻴﻨﺪڙ ﮘﻮﭠﺎﮢﻦ ﺟﻲ ﻻِء ﻣﺎڊل ﺟﻲ ﻃﻮر ﺗﻲ ﭠﺎﻫﻴﻞ ﺧﻮﺑﺼﻮرت‬ ‫ﮔﻬﺮ ۽ اﻧﺼﺎري ﮔﺮﻳﻦ ﭘﺎرڪ ﺟﻮ ﭘﮡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ دورو ﻛﻴﻮ‪.‬‬ ‫ﺟﮇﻫﻦ ﺗﻪ وﻓﺪ ﮐﻲ ﺳﻲ اي او ﺳﻨﮅ اﻳﻨﮕﺮو ﻛﻮل ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ﻛﻤﭙﻨﻲ‬ ‫ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺦ ﭘﺎران ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﻳﻔﻨﮓ ﭘﮡ ڏﻧﻲ وﺋﻲ‪ .‬ﺟﮇﻫﻦ ﺗﻪ‬ ‫وﻓﺪ ﭘﺎران ﭤﺮ ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ ﺟﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ‪ ،‬ﺻﺤﺖ ‪ ،‬ﭘﻴﺌﮡ ﺟﻲ ﺻﺎف ﭘﺎﮢﻲ‬ ‫ﺟﻲ ﻫﻠﻨﺪڙ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻤﻦ ﺟﻮ ﭘﮡ ﻣﺸﺎﻫﺪو ﻛﻴﻮ وﻳﻮ‪.‬‬ ‫وﻓﺪ ﺟﻲ ﺳﺮﺑﺮاﻫﻪ ﭼﻴﻮ ﺗﻪ ﺳﻨﮅ اﻳﻨﮕﺮو ﻛﻮل ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ﻛﻤﭙﻨﻲ‪ ،‬اﻳﻨﮕﺮو‬ ‫ﭘﺎورﺟﻦ ﭤﺮ ۽ ﭤﺮ ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ ﭘﺎران ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻣﺎﮢﻬﻦ ﻻِء ﻛﻴﻞ ﺧﺪﻣﺘﻮن‬ ‫ﺳﺎراﻫﻪ ﻻﺋﻖ آﻫﻦ ‪ ،‬اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﺧﻮﺷﻲ ﺟﻬﮍي اﻫﺎ ﮘﺎﻫﻪ ﭘﮡ آﻫﻲ ﺗﻪ ﻫﺘﺎن‬ ‫ﺟﻲ ﭤﺮي ﻋﻮرﺗﻦ ﮐﻲ ﺧﻮدﻣﺨﺘﻴﺎر ﺑﮣﺎﺋﮡ ﻻِء ﭘﮡ ﻛﻤﭙﻨﻲ ﮐﻴﻦ ڊﻣﭙﺮ‬ ‫ڊراﺋﻴﻮﻧﮓ ﺟﻲ ﺳﮑﻴﺎ ڏﺋﻲ رﻫﻲ آﻫﻲ ۽ ﻋﻮرﺗﻦ ﺟﻲ ﺗﺮﻗﻲ ﺟﻲ ﻻِء‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺼﻮﺑﻦ ﮐﻲ ﭘﮡ ﻋﻤﻠﻲ ﺟﺎﻣﻮ ﭘﺎراﺋﻲ رﻫﻲ آﻫﻲ‪.‬‬

‫‪09‬‬

‫اﺳﺎن ﭘﻨﻬﻨﺠﻲ ﻫﻴﺮوزﮐﻲ ﻧﺎﻫﻴﻮن وﺳﺎرﻳﻨﺪا‬

‫ٿرڪول �ِء پﺌڻ پتوڙيندڙ‬

‫مرحوم ﺐشير انصﺌري‬ ‫جي ڪٽنﺎ جو ﺐ�ڪ ٽو جو دورو‬

‫ﺑﻼڪ ﭨﻮ ۾ ﺑﺸﻴﺮ اﺣﻤﺪ اﻧﺼﺎري ﻫﻴﺮﻳﭩﻴﺞ ﭘﺎرڪ ﺟﻮ ﺳﻨﺪس ﻛﭩﻨﺐ ﭘﺎران اﻓﺘﺘﺎح‬ ‫اﻧﺼﺎري ﻓﻴﻤﻠﻲ ﻧﻮان ﭔﻮﭨﺎ ﻟﮙﺎﺋﻲ ﭤﺮﻛﻮل ﭘﺮاﺟﻴﻜﭧ ﺟﻲ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ ﻻِء دﻋﺎ ﭘﮡ ﮔﻬﺮي‬

‫ﭤﺮ ﻛﻮل ﺟﻲ ﮘﻮﻻ ۽ ﺣﺎﺻﻼت ﻻِء اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻃﻮر ﺗﻲ ﻛﻮﺷﺸﻮن‬ ‫ﻛﻨﺪڙ ۽ ڊرل ﻫﻮل ﺟﻲ ذرﻳﻌﻲ ﻛﻮﺋﻠﻲ ﺟﻲ ﻣﻮﺟﻮدﮔﻲ ۽ ان ﺟﻲ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻻء ﻛﻮﺷﺸﻮن ﻛﻨﺪڙ ﺑﺸﻴﺮ اﺣﻤﺪ اﻧﺼﺎري ﺟﻲ‬ ‫ﮔﻬﺮﭜﺎﺗﻴﻦ ﮐﻲ ﺳﻨﮅ اﻳﻨﮕﺮو ﻛﻮل ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ﻛﻤﭙﻨﻲ آﺟﻴﺎﮢﻮ ڏﻧﻮ ۽‬ ‫ﻛﻤﭙﻨﻲ ﭘﺎران ﺳﻨﺪس ﻧﺎﻟﻲ ﺳﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺸﻴﺮ اﻧﺼﺎري ﮔﺮﻳﻦ‬ ‫ﭘﺎرڪ ﺟﻮ اﻓﺘﺘﺎح ﺳﻨﺪس ﺟﻲ ﮔﻬﺮﭜﺎﺗﻴﻦ ﮐﺎن ﻛﺮاﺋﻲ ‪ .‬ﮔﻬﺮﭜﺎﺗﻴﻦ‬ ‫ﮐﻲ ﺳﻨﺪس ﮐﻮﭨﺎﻳﻞ ﮐﻮﻫﻪ ۽ ﭨﻴﻮب وﻳﻞ ﺟﻮ دورو ﻛﺮاﻳﻮ وﻳﻮ ‪.‬۽‬ ‫ﺳﻨﺪس ﻣﻠﻜﻲ ﺗﺮﻗﻲ ﺟﻲ ﻻِء ﺧﺪﻣﺘﻦ ﮐﻲ ﭘﮡ ﺳﺎراﻫﻴﻮ وﻳﻮ ‪.‬‬ ‫اﻧﻬﻲ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺗﻲ ﺳﻨﺪس ﮔﻬﺮﭜﺎﺗﻴﻦ ﺑﺠﺎر اﻧﺼﺎري‪،‬ارﺷﺎد اﺣﻤﺪ‬ ‫اﻧﺼﺎري‪ ،‬ﺑﺨﺖ اﻧﺼﺎري ۽ ﭔﻴﻦ ﺟﻮ ﭼﻮڻ ﻫﻮ ﺗﻪ اﻧﺼﺎري ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺟﻲ ﻛﻴﻞ ﺧﺪﻣﺘﻦ ﮐﻲ ﺳﺎراﻫﮡ ۽ اﻧﻬﻲ ﺟﻲ ﻧﺎﻟﻲ ﺳﺎن ﮔﺮﻳﻦ ﭘﺎرڪ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب ﻛﺮڻ ﺗﻲ ﺳﻨﮅ اﻳﻨﮕﺮو ﻛﻮل ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ﻛﻤﭙﻨﻲ ﺟﻲ ﻛﻴﻞ‬ ‫ﻛﻢ ۽ اﺳﺎن ﮐﻲ ڏﻧﻞ آﺟﻴﺎﮢﻮ ڏﺳﻲ اﺳﺎن ﮐﻲ ﻳﻘﻴﻦ ﭤﻲ وﻳﻮ آﻫﻲ‬ ‫ﺗﻪ ﻛﻨﻬﻦ ﺟﻮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﭘﻮرﻫﻴﻮ راﺋﻴﮕﺎن ﻧﺎﻫﻲ وﭸﮣﻮ‪ .‬اﻧﺼﺎري‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﭤﺮ ﺟﻲ ﻛﻮﺋﻠﻲ ﺟﻲ ﮘﻮﻻ ۽ ﺣﺎﺻﻼت ﻻِء وڏﻳﻮن‬ ‫ﻛﻮﺷﺸﻮن ﻛﻴﻮن ﭘﺮ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺳﺎٿ ﻧﻪ ڏﻧﻮ ﭘﺮ ﺳﻨﮅ اﻳﻨﮕﺮو ﻛﻮل‬ ‫ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ﻛﻤﭙﻨﻲ ﺳﻨﺪس ڏﭠﻞ ﺧﻮاب ﮐﻲ ﺳﺎﭜﻴﺎن ﻛﺮي رﻫﻲ آﻫﻲ‪.‬‬ ‫ﮐﻮﭨﺎﺋﻲ ۽ ﺑﺠﻠﻲ ﮔﻬﺮ ﺟﻲ ﻛﻢ ﮐﻲ ڏﺳﻲ اﺳﺎن ﮐﻲ ﭘﮡ ﻳﻘﻴﻦ ﭤﻲ‬ ‫وﻳﻮ آﻫﻲ ﺗﻪ ﭤﺮﻛﻮل ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﻣﻠﻜﻲ ﺗﺮﻗﻲ ﺟﻮ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﮣﺒﻮ ۽‬ ‫اﻧﺼﺎري ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻲ روح ﮐﻲ ﺳﻜﻮن ﻣﻠﻨﺪو ‪.‬‬

‫اﻧﻬﻲ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺗﻲ ﺳﻨﮅ اﻳﻨﮕﺮو ﻛﻮل ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ﻛﻤﭙﻨﻲ ﺟﻲ‬ ‫ڊاﺋﺮﻳﻜﭩﺮ ﺳﺎﺋﻴﭧ آﭘﺮﻳﺸﻦ ﻣﺮﺗﻀﻲ رﺿﻮي ﺟﻮ ﭼﻮڻ ﻫﻮ ﺗﻪ ﺑﺸﻴﺮ‬ ‫اﺣﻤﺪ اﻧﺼﺎري ‪ 25‬ﺳﺎل اڳ ﺗﺠﺮﺑﺎﺗﻲ ﻃﻮر ﺗﻲ ڊرل ﻫﻮل ذرﻳﻌﻲ ﭤﺮ‬ ‫ﺟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼﺋﻘﻦ ۾ ﻛﻮﺋﻠﻲ ﺟﻲ ﮘﻮﻻ ﻛﺌﻲ ﻫﺌﻲ ۽ ‪ 2002‬۾‬ ‫ورﭨﻴﻜﻞ ﺷﺎﻓﭧ ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ذرﻳﻌﻲ ‪ 400‬ﻓﻮٽ ﮐﻮﭨﺎﺋﻲ ﭘﮡ ﻛﺌﻲ ﭘﺮ‬ ‫ﭔﺌﻴﻦ ﺗﺢ ﺟﻲ ﭘﺎﮢﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﻮﺋﻠﻲ ﺟﻲ ﺣﺎﺻﻼت ۾ ﻣﺸﻜﻞ آﺋﻲ ۽‬ ‫ﺳﻨﺪس زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺎٿ ﻧﻪ ڏﻧﻮ ‪.‬ﺗﻪ ﺟﻴﺌﻦ ﻫﻮ ﭘﻨﻬﻨﺠﻲ ﺧﻮاب ﮐﻲ‬

‫ﺳﺎﭜﻴﺎن ﻛﺮي ‪ .‬ﺳﻨﮅ اﻳﻨﮕﺮو ﻛﻮل ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ﻛﻤﭙﻨﻲ ﻛﻮﺋﻠﻲ ﺟﻲ‬ ‫اوﭘﻦ ﭘﭧ ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ذرﻳﻌﻲ ﮐﻮﭨﺎﺋﻲ ﻛﺮي ﺑﺠﻠﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮي اﻧﺼﺎري‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻲ ڏﭠﻞ ﺧﻮاب ﮐﻲ ﭘﺎﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻲ ﭘﮡ ﭘﻬﭽﺎﺋﻴﻨﺪي‪ .‬ﻫﻦ‬ ‫ﭼﻴﻮ ﺗﻪ اﺳﺎن اﻧﺼﺎري ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻲ ﮐﻮﭨﺎﻳﻞ ڊرل ﻫﻮل ۽ ﮐﻮﻫﻪ ﮐﻲ‬ ‫ﻧﺌﻴﻦ ﺳﺮ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻛﺌﻲ ۽ ﺳﻨﺪس ﻧﺎﻟﻲ ﺳﺎن ﺑﺸﻴﺮ اﺣﻤﺪ اﻧﺼﺎري‬ ‫ﮔﺮﻳﻦ ﭘﺎرڪ ﺟﻲ ﻧﺎﻟﻲ ﺳﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﻛﻴﻮ آﻫﻲ ‪.‬ﺟﻨﻬﻦ ۾ ﺗﻘﺮﻳﺒﻦ‬ ‫‪ 30000‬ﺟﻲ ﻟﮗ ﭜﮗ ﻧﻮان وڻ ﻟﮙﺎﻳﺎ ﭘﮡ ﻟﮙﺎﻳﺎ وﻳﺎ آﻫﻦ‪ .‬ﺟﮇﻫﻦ‬ ‫اﻧﺼﺎري ﺧﺎﻧﺪان ﭤﺮ ﻛﻮل ﻣﻨﺼﻮﺑﻲ ﺟﻲ ﺑﻼڪ ‪ 2‬اوﭘﻦ ﭘﭧ ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ‬ ‫‪ ،‬اﻳﻨﮕﺮو ﭘﺎورﺟﻦ ﭤﺮ ﻟﻤﻴﭩﻴﮉ ﺟﻲ ‪ 660‬ﻣﻴﮕﺎواٽ ﺑﺠﻠﻲ ﺟﻲ‬ ‫ﭘﺎورﭘﻼﻧﭧ‪ ،‬ﻣﺎڊل ﻫﺎﺋﻮس ﺟﻮ دورو ﻛﻴﻮ ﻛﻴﻮ ۽ اﻧﺼﺎري ﮔﺮﻳﻦ‬ ‫ﭘﺎرڪ ﺟﻮ اﻓﺘﺘﺎح ﻛﻴﻮ ۽ ﻧﻮان ﭔﻮﭨﺎ ﻟﮙﺎﺋﻲ ﻣﻠﻜﻲ ﺗﺮﻗﻲ ﺟﻲ‬ ‫ﺿﺎﻣﻦ ﭤﺮ ﻛﻮل ﻣﻨﺼﻮﺑﻲ ﻻِء ﺧﺼﻮﺻﻲ دﻋﺎ ﭘﮡ ﻛﺌﻲ‪ .‬اﻧﺼﺎري‬ ‫ﻓﻴﻤﻠﻲ ﮐﻲ ﺳﻨﮅ ﺟﻲ ﺛﻘﺎﻓﺖ ﻟﻮﺋﻲ ﺟﺎ ﭘﮡ ﺗﺤﻔﺎ ﭘﻴﺶ ﻛﻴﺎ وﻳﺎ‪.‬‬

‫‪10‬‬


‫پﺌڪستﺌن جي نﺌمور ڪﺌلم نگﺌرن‬ ‫۽ صحﺌفين جي وفد جو‬ ‫ٿر ﺐ�ڪ ٽو رٿﺌ جو دورو‬ ‫ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻓﻴﮉرل ﻛﺎﺋﻮﻧﺴﻞ آف ﻛﺎﻟﻤﺴﭩﺲ ۽ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﻴﮉﻳﺎ ﻛﻠﺐ ﺟﻲ ﻣﻴﻤﺒﺮن ﭘﺎران‬ ‫ﺳﻨﮅ اﻳﻨﮕﺮو ﻛﻮل ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ﻛﻤﭙﻨﻲ ﭘﺎران ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ۾ ﭘﻬﺮﻳﻮن ﭜﻴﺮو ﭤﻴﻨﺪڙ اوﭘﻦ ﭘﭧ‬ ‫ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ۽ اﻳﻨﮕﺮو ﭘﺎورﺟﻴﻦ ﭤﺮ ﻟﻤﻴﭩﻴﮉ ﭘﺎران ﭠﻬﻨﺪڙ ‪ 660‬ﻣﻴﮕﺎواٽ ﺟﻲ ﺑﺠﻠﻲ ﮔﻬﺮن ﺟﻮ‬ ‫دورو ﻛﻴﻮ وﻳﻮ‪ .‬وﻓﺪ ﻫﻠﻨﺪڙ ﻛﻢ ﺟﻮ ﺟﺎﺋﺰو ورﺗﻮ وﻳﻮ ۽ اﻧﺠﻨﻴﺌﺮز ﮐﺎن ﭘﮡ ﻛﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﭴﺎڻ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺌﻲ وﺋﻲ‪ .‬ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ اﻧﺠﻨﺌﻴﺮ ﭼﻴﺘﻦ ﻛﻤﺎر ﭘﺎران ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ﺟﻲ ﻛﻢ ۽ ﺟﻲ اﻳﻢ اﻳﮉﻣﻦ‬ ‫ﻓﺮﺣﺎن اﻧﺼﺎري ﭘﺎران ﭘﺎور ﭘﻼﻧﭧ ﺟﻲ ﻫﻠﻨﺪڙ ﻛﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﻳﻔﻨﮓ ڏﻧﻲ ‪.‬‬ ‫ان ﮐﺎن ﻋﻼوه ﭤﺮ ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ ﭘﺎران ﻣﻘﺎﻣﻲ ﭤﺮي ﻣﺎﮢﻬﻦ ﻻِء ﻫﻠﻨﺪڙ‬ ‫ﭘﺮاﺟﻴﻜﭧ ﺟﻮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ دورو ﻛﻴﻮ‪ ،‬ﺟﻦ ﻣﺎروي ﻛﻠﻴﻨﻚ ‪ ،‬ﭤﺮ‬ ‫ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ ﭘﺮاﺋﻤﺮي اﺳﻜﻮل ﻣﺎن ﺳﻨﮕﻬﻪ ﭜﻴﻞ ‪ ،‬آر او ﭘﻼﻧﭧ‪،‬‬ ‫ﺧﻮﺷﺤﺎل ﭤﺮ ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﭤﺎﺋﻦ ﺟﻮ دورو ﻛﻴﻮ وﻳﻮ‬ ‫‪.‬اﻧﻬﻲ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺗﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻓﻴﮉرل ﻛﺎﺋﻮﻧﺴﻞ آف ﻛﺎﻟﻤﺴﭧ ﺟﻲ‬ ‫اﮘﻮاڻ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺎﻧﻲ ۽ ﭔﻴﻦ ﭼﻴﻮ ﺗﻪ ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ۽ ﭘﺎور ﭘﻼﻧﭧ ﺟﻲ ﻛﻢ‬ ‫ﮐﺎن ﻋﻼوه ﭤﺮ ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ ﭘﺎران ﺻﺤﺖ ‪،‬ﺗﻌﻠﻴﻢ ‪ ،‬روزﮔﺎر ‪ ،‬ﭘﻴﺌﮡ ﺟﻲ‬ ‫ﺻﺎف ﭘﺎﮢﻲ ﻻِء ورﺗﻞ ﺟﻮﮘﺎ اﭘﺎُء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ آﻫﻦ‪ .‬ﺟﮇﻫﻦ وﻓﺪ ﭘﺎران‬ ‫ﻣﺘﺎﺛﺮ ﭤﻴﻨﺪڙ ﮘﻮﭠﺎﮢﻦ ﺟﻲ ﻻِء ﻣﺎڊل ﺟﻲ ﻃﻮر ﺗﻲ ﭠﺎﻫﻴﻞ ﺧﻮﺑﺼﻮرت‬ ‫ﮔﻬﺮ ۽ اﻧﺼﺎري ﮔﺮﻳﻦ ﭘﺎرڪ ﺟﻮ ﭘﮡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ دورو ﻛﻴﻮ‪.‬‬ ‫ﺟﮇﻫﻦ ﺗﻪ وﻓﺪ ﮐﻲ ﺳﻲ اي او ﺳﻨﮅ اﻳﻨﮕﺮو ﻛﻮل ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ﻛﻤﭙﻨﻲ‬ ‫ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺦ ﭘﺎران ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﻳﻔﻨﮓ ﭘﮡ ڏﻧﻲ وﺋﻲ‪ .‬ﺟﮇﻫﻦ ﺗﻪ‬ ‫وﻓﺪ ﭘﺎران ﭤﺮ ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ ﺟﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ‪ ،‬ﺻﺤﺖ ‪ ،‬ﭘﻴﺌﮡ ﺟﻲ ﺻﺎف ﭘﺎﮢﻲ‬ ‫ﺟﻲ ﻫﻠﻨﺪڙ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻤﻦ ﺟﻮ ﭘﮡ ﻣﺸﺎﻫﺪو ﻛﻴﻮ وﻳﻮ‪.‬‬ ‫وﻓﺪ ﺟﻲ ﺳﺮﺑﺮاﻫﻪ ﭼﻴﻮ ﺗﻪ ﺳﻨﮅ اﻳﻨﮕﺮو ﻛﻮل ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ﻛﻤﭙﻨﻲ‪ ،‬اﻳﻨﮕﺮو‬ ‫ﭘﺎورﺟﻦ ﭤﺮ ۽ ﭤﺮ ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ ﭘﺎران ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻣﺎﮢﻬﻦ ﻻِء ﻛﻴﻞ ﺧﺪﻣﺘﻮن‬ ‫ﺳﺎراﻫﻪ ﻻﺋﻖ آﻫﻦ ‪ ،‬اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﺧﻮﺷﻲ ﺟﻬﮍي اﻫﺎ ﮘﺎﻫﻪ ﭘﮡ آﻫﻲ ﺗﻪ ﻫﺘﺎن‬ ‫ﺟﻲ ﭤﺮي ﻋﻮرﺗﻦ ﮐﻲ ﺧﻮدﻣﺨﺘﻴﺎر ﺑﮣﺎﺋﮡ ﻻِء ﭘﮡ ﻛﻤﭙﻨﻲ ﮐﻴﻦ ڊﻣﭙﺮ‬ ‫ڊراﺋﻴﻮﻧﮓ ﺟﻲ ﺳﮑﻴﺎ ڏﺋﻲ رﻫﻲ آﻫﻲ ۽ ﻋﻮرﺗﻦ ﺟﻲ ﺗﺮﻗﻲ ﺟﻲ ﻻِء‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺼﻮﺑﻦ ﮐﻲ ﭘﮡ ﻋﻤﻠﻲ ﺟﺎﻣﻮ ﭘﺎراﺋﻲ رﻫﻲ آﻫﻲ‪.‬‬

‫‪09‬‬

‫اﺳﺎن ﭘﻨﻬﻨﺠﻲ ﻫﻴﺮوزﮐﻲ ﻧﺎﻫﻴﻮن وﺳﺎرﻳﻨﺪا‬

‫ٿرڪول �ِء پﺌڻ پتوڙيندڙ‬

‫مرحوم ﺐشير انصﺌري‬ ‫جي ڪٽنﺎ جو ﺐ�ڪ ٽو جو دورو‬

‫ﺑﻼڪ ﭨﻮ ۾ ﺑﺸﻴﺮ اﺣﻤﺪ اﻧﺼﺎري ﻫﻴﺮﻳﭩﻴﺞ ﭘﺎرڪ ﺟﻮ ﺳﻨﺪس ﻛﭩﻨﺐ ﭘﺎران اﻓﺘﺘﺎح‬ ‫اﻧﺼﺎري ﻓﻴﻤﻠﻲ ﻧﻮان ﭔﻮﭨﺎ ﻟﮙﺎﺋﻲ ﭤﺮﻛﻮل ﭘﺮاﺟﻴﻜﭧ ﺟﻲ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ ﻻِء دﻋﺎ ﭘﮡ ﮔﻬﺮي‬

‫ﭤﺮ ﻛﻮل ﺟﻲ ﮘﻮﻻ ۽ ﺣﺎﺻﻼت ﻻِء اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻃﻮر ﺗﻲ ﻛﻮﺷﺸﻮن‬ ‫ﻛﻨﺪڙ ۽ ڊرل ﻫﻮل ﺟﻲ ذرﻳﻌﻲ ﻛﻮﺋﻠﻲ ﺟﻲ ﻣﻮﺟﻮدﮔﻲ ۽ ان ﺟﻲ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻻء ﻛﻮﺷﺸﻮن ﻛﻨﺪڙ ﺑﺸﻴﺮ اﺣﻤﺪ اﻧﺼﺎري ﺟﻲ‬ ‫ﮔﻬﺮﭜﺎﺗﻴﻦ ﮐﻲ ﺳﻨﮅ اﻳﻨﮕﺮو ﻛﻮل ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ﻛﻤﭙﻨﻲ آﺟﻴﺎﮢﻮ ڏﻧﻮ ۽‬ ‫ﻛﻤﭙﻨﻲ ﭘﺎران ﺳﻨﺪس ﻧﺎﻟﻲ ﺳﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺸﻴﺮ اﻧﺼﺎري ﮔﺮﻳﻦ‬ ‫ﭘﺎرڪ ﺟﻮ اﻓﺘﺘﺎح ﺳﻨﺪس ﺟﻲ ﮔﻬﺮﭜﺎﺗﻴﻦ ﮐﺎن ﻛﺮاﺋﻲ ‪ .‬ﮔﻬﺮﭜﺎﺗﻴﻦ‬ ‫ﮐﻲ ﺳﻨﺪس ﮐﻮﭨﺎﻳﻞ ﮐﻮﻫﻪ ۽ ﭨﻴﻮب وﻳﻞ ﺟﻮ دورو ﻛﺮاﻳﻮ وﻳﻮ ‪.‬۽‬ ‫ﺳﻨﺪس ﻣﻠﻜﻲ ﺗﺮﻗﻲ ﺟﻲ ﻻِء ﺧﺪﻣﺘﻦ ﮐﻲ ﭘﮡ ﺳﺎراﻫﻴﻮ وﻳﻮ ‪.‬‬ ‫اﻧﻬﻲ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺗﻲ ﺳﻨﺪس ﮔﻬﺮﭜﺎﺗﻴﻦ ﺑﺠﺎر اﻧﺼﺎري‪،‬ارﺷﺎد اﺣﻤﺪ‬ ‫اﻧﺼﺎري‪ ،‬ﺑﺨﺖ اﻧﺼﺎري ۽ ﭔﻴﻦ ﺟﻮ ﭼﻮڻ ﻫﻮ ﺗﻪ اﻧﺼﺎري ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺟﻲ ﻛﻴﻞ ﺧﺪﻣﺘﻦ ﮐﻲ ﺳﺎراﻫﮡ ۽ اﻧﻬﻲ ﺟﻲ ﻧﺎﻟﻲ ﺳﺎن ﮔﺮﻳﻦ ﭘﺎرڪ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب ﻛﺮڻ ﺗﻲ ﺳﻨﮅ اﻳﻨﮕﺮو ﻛﻮل ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ﻛﻤﭙﻨﻲ ﺟﻲ ﻛﻴﻞ‬ ‫ﻛﻢ ۽ اﺳﺎن ﮐﻲ ڏﻧﻞ آﺟﻴﺎﮢﻮ ڏﺳﻲ اﺳﺎن ﮐﻲ ﻳﻘﻴﻦ ﭤﻲ وﻳﻮ آﻫﻲ‬ ‫ﺗﻪ ﻛﻨﻬﻦ ﺟﻮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﭘﻮرﻫﻴﻮ راﺋﻴﮕﺎن ﻧﺎﻫﻲ وﭸﮣﻮ‪ .‬اﻧﺼﺎري‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﭤﺮ ﺟﻲ ﻛﻮﺋﻠﻲ ﺟﻲ ﮘﻮﻻ ۽ ﺣﺎﺻﻼت ﻻِء وڏﻳﻮن‬ ‫ﻛﻮﺷﺸﻮن ﻛﻴﻮن ﭘﺮ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺳﺎٿ ﻧﻪ ڏﻧﻮ ﭘﺮ ﺳﻨﮅ اﻳﻨﮕﺮو ﻛﻮل‬ ‫ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ﻛﻤﭙﻨﻲ ﺳﻨﺪس ڏﭠﻞ ﺧﻮاب ﮐﻲ ﺳﺎﭜﻴﺎن ﻛﺮي رﻫﻲ آﻫﻲ‪.‬‬ ‫ﮐﻮﭨﺎﺋﻲ ۽ ﺑﺠﻠﻲ ﮔﻬﺮ ﺟﻲ ﻛﻢ ﮐﻲ ڏﺳﻲ اﺳﺎن ﮐﻲ ﭘﮡ ﻳﻘﻴﻦ ﭤﻲ‬ ‫وﻳﻮ آﻫﻲ ﺗﻪ ﭤﺮﻛﻮل ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﻣﻠﻜﻲ ﺗﺮﻗﻲ ﺟﻮ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﮣﺒﻮ ۽‬ ‫اﻧﺼﺎري ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻲ روح ﮐﻲ ﺳﻜﻮن ﻣﻠﻨﺪو ‪.‬‬

‫اﻧﻬﻲ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺗﻲ ﺳﻨﮅ اﻳﻨﮕﺮو ﻛﻮل ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ﻛﻤﭙﻨﻲ ﺟﻲ‬ ‫ڊاﺋﺮﻳﻜﭩﺮ ﺳﺎﺋﻴﭧ آﭘﺮﻳﺸﻦ ﻣﺮﺗﻀﻲ رﺿﻮي ﺟﻮ ﭼﻮڻ ﻫﻮ ﺗﻪ ﺑﺸﻴﺮ‬ ‫اﺣﻤﺪ اﻧﺼﺎري ‪ 25‬ﺳﺎل اڳ ﺗﺠﺮﺑﺎﺗﻲ ﻃﻮر ﺗﻲ ڊرل ﻫﻮل ذرﻳﻌﻲ ﭤﺮ‬ ‫ﺟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼﺋﻘﻦ ۾ ﻛﻮﺋﻠﻲ ﺟﻲ ﮘﻮﻻ ﻛﺌﻲ ﻫﺌﻲ ۽ ‪ 2002‬۾‬ ‫ورﭨﻴﻜﻞ ﺷﺎﻓﭧ ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ذرﻳﻌﻲ ‪ 400‬ﻓﻮٽ ﮐﻮﭨﺎﺋﻲ ﭘﮡ ﻛﺌﻲ ﭘﺮ‬ ‫ﭔﺌﻴﻦ ﺗﺢ ﺟﻲ ﭘﺎﮢﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﻮﺋﻠﻲ ﺟﻲ ﺣﺎﺻﻼت ۾ ﻣﺸﻜﻞ آﺋﻲ ۽‬ ‫ﺳﻨﺪس زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺎٿ ﻧﻪ ڏﻧﻮ ‪.‬ﺗﻪ ﺟﻴﺌﻦ ﻫﻮ ﭘﻨﻬﻨﺠﻲ ﺧﻮاب ﮐﻲ‬

‫ﺳﺎﭜﻴﺎن ﻛﺮي ‪ .‬ﺳﻨﮅ اﻳﻨﮕﺮو ﻛﻮل ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ﻛﻤﭙﻨﻲ ﻛﻮﺋﻠﻲ ﺟﻲ‬ ‫اوﭘﻦ ﭘﭧ ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ذرﻳﻌﻲ ﮐﻮﭨﺎﺋﻲ ﻛﺮي ﺑﺠﻠﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮي اﻧﺼﺎري‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻲ ڏﭠﻞ ﺧﻮاب ﮐﻲ ﭘﺎﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻲ ﭘﮡ ﭘﻬﭽﺎﺋﻴﻨﺪي‪ .‬ﻫﻦ‬ ‫ﭼﻴﻮ ﺗﻪ اﺳﺎن اﻧﺼﺎري ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻲ ﮐﻮﭨﺎﻳﻞ ڊرل ﻫﻮل ۽ ﮐﻮﻫﻪ ﮐﻲ‬ ‫ﻧﺌﻴﻦ ﺳﺮ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻛﺌﻲ ۽ ﺳﻨﺪس ﻧﺎﻟﻲ ﺳﺎن ﺑﺸﻴﺮ اﺣﻤﺪ اﻧﺼﺎري‬ ‫ﮔﺮﻳﻦ ﭘﺎرڪ ﺟﻲ ﻧﺎﻟﻲ ﺳﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﻛﻴﻮ آﻫﻲ ‪.‬ﺟﻨﻬﻦ ۾ ﺗﻘﺮﻳﺒﻦ‬ ‫‪ 30000‬ﺟﻲ ﻟﮗ ﭜﮗ ﻧﻮان وڻ ﻟﮙﺎﻳﺎ ﭘﮡ ﻟﮙﺎﻳﺎ وﻳﺎ آﻫﻦ‪ .‬ﺟﮇﻫﻦ‬ ‫اﻧﺼﺎري ﺧﺎﻧﺪان ﭤﺮ ﻛﻮل ﻣﻨﺼﻮﺑﻲ ﺟﻲ ﺑﻼڪ ‪ 2‬اوﭘﻦ ﭘﭧ ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ‬ ‫‪ ،‬اﻳﻨﮕﺮو ﭘﺎورﺟﻦ ﭤﺮ ﻟﻤﻴﭩﻴﮉ ﺟﻲ ‪ 660‬ﻣﻴﮕﺎواٽ ﺑﺠﻠﻲ ﺟﻲ‬ ‫ﭘﺎورﭘﻼﻧﭧ‪ ،‬ﻣﺎڊل ﻫﺎﺋﻮس ﺟﻮ دورو ﻛﻴﻮ ﻛﻴﻮ ۽ اﻧﺼﺎري ﮔﺮﻳﻦ‬ ‫ﭘﺎرڪ ﺟﻮ اﻓﺘﺘﺎح ﻛﻴﻮ ۽ ﻧﻮان ﭔﻮﭨﺎ ﻟﮙﺎﺋﻲ ﻣﻠﻜﻲ ﺗﺮﻗﻲ ﺟﻲ‬ ‫ﺿﺎﻣﻦ ﭤﺮ ﻛﻮل ﻣﻨﺼﻮﺑﻲ ﻻِء ﺧﺼﻮﺻﻲ دﻋﺎ ﭘﮡ ﻛﺌﻲ‪ .‬اﻧﺼﺎري‬ ‫ﻓﻴﻤﻠﻲ ﮐﻲ ﺳﻨﮅ ﺟﻲ ﺛﻘﺎﻓﺖ ﻟﻮﺋﻲ ﺟﺎ ﭘﮡ ﺗﺤﻔﺎ ﭘﻴﺶ ﻛﻴﺎ وﻳﺎ‪.‬‬

‫‪10‬‬


‫ٿر ڪول رٿﺌ ﺐ�ڪ ٽو تي‬ ‫ڪم ڪندڙ مقﺌمي پورهيت‬ ‫اسﺌن جو اثﺌثو آهن‬ ‫ﺳﻮاﺋﻲ ﻣﻴﮕﻬﻮاڙ ﺟﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﮘﻮٺ ﺟﻴﺌﻨﺪو درس ﺳﺎن آﻫﻲ ۽ ﮐﻴﺲ ﭘﺎﺋﻴﭗ ﻓﭩﻨﮓ ﺟﻲ‬ ‫ﺳﮑﻴﺎ ڏﺋﻲ ﻫﻨﺮ ڏﻧﻮ وﻳﻮ‪ .‬ﻫﻦ وﻗﺖ ﻫﻮ اﻳﻨﮕﺮو ﭘﺎورﺟﻴﻦ ﭤﺮ ﻟﻤﻴﭩﻴﮉ ۾ ‪ 600‬روﭘﻴﺎ ڏﻫﺎڙي‬ ‫ﺗﻲ ﻛﻢ ﻛﺮي رﻫﻴﻮ آﻫﻲ‪ .‬ﺳﻮاﺋﻲ ﺟﻮ ﭼﻮڻ آﻫﻲ ﺗﻪ ”ﻧﻮﻛﺮي ﮐﺎن اڳ آﺋﻮن ﻣﺎل‬ ‫ﭼﺎرﻳﻨﺪو ﻫﺌﺲ ۽ ﮔﺬرﺳﻔﺮ ﺟﺎم ڏﮐﻴﻮ ﭤﻲ ﭘﻴﻮ ﻫﺌﻮ‪ .‬ﻫﺎﮢﻲ ﻣﺎن ﻫﻚ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﻧﺴﺎن آﻫﻴﺎن‬ ‫۽ ﻋﺰت ﭜﺮﻳﻮ روزﮔﺎر ﻛﻤﺎﻳﺎن ﭘﻴﻮ‪“.‬‬

‫ﻋﺎﺷﻖ ﻋﻠﻲ ﻛﻨﭝﺮ ﮘﻮٺ ﺟﻴﺌﻨﺪو درس ﺟﻮ رﻫﻮاﺳﻲ آﻫﻲ ۽ ﮐﻴﺲ ‪ 45‬ڏﻳﻨﻬﻦ واري ﭘﺎﺋﻴﭗ‬ ‫ﻓﭩﻨﮓ ﺟﻲ ﺳﮑﻴﺎ ڏﻧﻲ وﺋﻲ آﻫﻲ ۽ ﻫﺎﮢﻲ اﻳﻨﮕﺮو ﭘﺎورﺟﻴﻦ ﭤﺮ ﻟﻤﻴﭩﻴﮉ ۾ ڏﻫﺎڙي ‪800‬‬ ‫روﭘﻴﻦ ﻋﻴﻮض ﻛﻢ ﻛﺮي رﻫﻴﻮ آﻫﻲ‪ .‬ﻫﻦ ﺟﻮ ﭼﻮڻ آﻫﻲ ﺗﻪ ”ﻫﺘﻲ ﻛﻢ ﻛﺮڻ ﮐﺎن اڳ‬ ‫ﻣﺎن ﻗﺎﻟﻴﻦ ﭠﺎﻫﮡ واري ﻫﻚ ﻛﻤﭙﻨﻲ ۾ ﻛﻢ ﻛﻨﺪو ﻫﻴﻢ ﺟﺘﻲ ﻣﻮﻧﮑﻲ ‪ 100‬روﭘﻴﺎ ڏﻫﺎڙي‬ ‫ﻣﻠﻨﺪي ﻫﺌﻲ‪ .‬ﻫﺎﮢﻲ اﺳﺎن ﭨﻲ ﭜﺎﺋﺮ ﮔﮇﺟﻲ ﻫﺘﻲ ﻛﻢ ﻛﻨﺪا آﻫﻴﻮن ۽ ﻣﻬﻴﻨﻲ ۾ ﮔﮇاﺋﻲ ‪،50‬‬ ‫‪ 60‬ﻫﺰار روﭘﻴﺎ ﻛﻤﺎﺋﻲ وﭠﻮن ﭤﺎ‪ .‬ﻫﺘﻲ ﻧﻮﻛﺮي ﻛﺮڻ ﺑﻌﺪ اﺳﺎن ﺟﻲ ﻛﻤﺎﺋﻲ ۾ ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫اﺿﺎﻓﻮ ﭤﻴﻮ آﻫﻲ‪“.‬‬ ‫ﮘﻮٺ ﺳﻴﻨﻬﮍي درس ﺟﻲ رﻫﻮاﺳﻲ ﭼﻨﺪو ﭜﻴﻞ رﻧﮓ ﻛﺮڻ واري ‪ 45‬ڏﻳﻨﻬﻦ ﺟﻲ‬ ‫ﺳﮑﻴﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺌﻲ آﻫﻲ ۽ ﻫﺎﮢﻲ اﻳﻨﮕﺮو ﭘﺎورﺟﻴﻦ ﭤﺮ ﻟﻤﻴﭩﻴﮉ ۾ ‪ 800‬روﭘﻴﺎ‬ ‫ڏﻫﺎڙي ﻋﻴﻮض ﻛﻢ ﻛﺮي ﭘﻴﻮ‪ .‬ﭼﻨﺪو ﻣﺎﮢﻬﻦ ﮐﻲ ﭔﮅاﺋﻲ ﭤﻮ ﺗﻪ ﻫﻦ ﻧﻮﻛﺮي‬ ‫ﮐﺎن اڳ ﻫﻚ رﻛﺸﻮ ﻫﻼﺋﻴﻨﺪو ﻫﻴﻮ ﺟﺘﻲ ﻫﺮ روز ﺟﻲ ﻛﻤﺎﺋﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎن‬ ‫‪ 300‬روﭘﻴﺎ ﭤﻴﻨﺪي ﻫﺌﻲ ﺟﻨﻬﻦ ﺳﺎن ﮔﺬران ڏﮐﻴﻮ ﻫﻴﻮ‪” .‬ﻣﻮن ﺳﺎن ﮔﮇ ﻣﻨﻬﻨﺠﺎ‬ ‫ﭔﻪ ﭜﺎﺋﺮ ڌرﻣﻮن ۽ وﻳﻨﺠﻬﻮ ﺑﻪ ﻫﺘﻲ ﺋﻲ ﻧﻮﻛﺮي ﻛﻦ ﭤﺎ ۽ اﺳﺎن ﺟﻲ ﻛﻤﺎﺋﻲ‬ ‫۾ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺿﺎﻓﻮ ﭤﻴﻮ آﻫﻲ ۽ اﺳﺎن ﺗﻤﺎم ﮔﻬﮣﺎ ﺧﻮش آﻫﻴﻮن‪“.‬‬

‫ﮘﻮٺ ﺟﻴﺌﻨﺪو درس ﺟﻮ رﻫﻮاﺳﻲ ﭜﮙﻮان ﻣﻴﮕﻬﻮاڙ ﻫﻦ وﻗﺖ رازﻛﻲ‬ ‫ڌﻧﮅي ﺳﺎن ﺳﻠﻬﺎڙﻳﻞ آﻫﻲ ۽ ڏﻫﺎڙي ‪ 600‬روﭘﻴﺎ ﻛﻤﺎﺋﻲ ﭤﻮ‪ .‬ﮐﻴﺲ ان‬ ‫ﻛﻢ ﺟﻲ ﺳﮑﻴﺎ ڏﻧﻲ وﺋﻲ ﻫﺌﻲ‪” .‬ﻫﻦ ﮐﺎن اڳ آﺋﻮن ﻛﺮاﭼﻲ ﺟﻲ ﻫﻚ‬ ‫ﻛﭙﮍي واري ﻛﺎرﺧﺎﻧﻲ ۾ ﻛﻢ ﻛﻨﺪو رﻫﻴﻢ‪ ،‬ﭘﺮ ﻫﺎﮢﻲ ﻣﻮﻧﮑﻲ ۽‬ ‫ﻣﻨﻬﻨﺠﻲ ﭜﺎُء ﮐﻲ روزﮔﺎر ﻻِء ﻛﺮاﭼﻲ وﭸﮡ ﺟﻲ ﻛﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻧﺎﻫﻲ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ روز ﻛﻢ ﻛﺮڻ ﮐﺎﻧﭙﻮِء ﮔﻬﺮ اﭼﻲ رات ﮔﺬارڻ ﺟﻮ ﺳﻜﻮن ﻣﻠﻴﻮ‬ ‫آﻫﻲ‪ “،‬ﭼﻨﺪو ﭔﮅاﺋﻲ ﭤﻮ‪.‬‬

‫‪07‬‬

‫اﻣﻮﻟﮏ ﻣﻴﮕﻬﻮاڙ اﺳﭩﻴﻞ ﺟﺎ ڍاﻧﭽﺎ ﭠﺎﻫﮡ ﺟﻲ ﺳﮑﻴﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺌﻲ ۽‬ ‫ﻫﺎﮢﻲ ڏﻫﺎڙي ‪ 800‬روﭘﻴﻦ ﻋﻴﻮض اﻳﻨﮕﺮو ﭘﺎورﺟﻴﻦ ﭤﺮ ﻟﻤﻴﭩﻴﮉ ۾ ﻛﻢ‬ ‫ﻛﺮي رﻫﻴﻮ آﻫﻲ‪ .‬ﮘﻮٺ ﺟﻴﺌﻨﺪو درس ﺟﻲ ﻫﻦ رﻫﻮاﺳﻲ ﺟﻮ ﭼﻮڻ‬ ‫آﻫﻲ ﺗﻪ ”ﻣﺎن ﻣﺎل ﺟﻲ ﺳﺎرﺳﻨﭝﺎل ﻟﻬﻨﺪو ﻫﺌﺲ ۽ ان ﻣﺎن ﮔﺬرﺳﻔﺮ ﻧﻪ ﭤﻲ‬ ‫ﺳﮕﻬﻨﺪو ﻫﻴﻮ‪ .‬ﻫﺎﮢﻲ ﻣﺎن ﭘﻨﻬﻨﺠﻲ ﺋﻲ ﮘﻮٺ ﭜﺮﺳﺎن ﻛﻢ ﻛﺮي رﻫﻴﻮ‬ ‫آﻫﻴﺎن ﺟﺘﻲ ﺳﭡﻲ ﻛﻤﺎﺋﻲ ﺳﺎن ﮔﮇ ﭔﻴﻮن ﭘﮡ ﺳﻬﻮﻟﺘﻮن ﻣﻠﻴﻞ آﻫﻦ‪“.‬‬

‫ﻫﺸﻤﺖ ﻣﻴﮕﻬﻮاڙ ﺟﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﮘﻮٺ ﺟﻴﺌﻨﺪو درس ﺳﺎن آﻫﻲ ۽ ﻫﻦ‬ ‫ﭘﺎﺋﻴﭗ ﻓﭩﻨﮓ ﺟﻲ ﺳﮑﻴﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺌﻲ آﻫﻲ‪ .‬ﺳﻨﺪس ان ﻫﻨﺮ ﺟﻲ ﻛﺮي‬ ‫ﮐﻴﺲ اﻳﻨﮕﺮو ﭘﺎورﺟﻴﻦ ﭤﺮ ﻟﻤﻴﭩﻴﮉ ۾ ‪ 800‬روﭘﻴﺎ ڏﻫﺎڙي ﺗﻲ روزﮔﺎر‬ ‫ﺳﺎن ﻟﮙﺎﻳﻮ وﻳﻮ آﻫﻲ‪ .‬ﻫﺸﻤﺖ ﭔﮅاﺋﻲ ﭤﻮ ﺗﻪ ”ﻣﺎن ﻫﻦ ﮐﺎن اڳ ﻣﺎل‬ ‫ﭼﺎرﻳﻨﺪو ﻫﺌﻢ ۽ ان ﻣﺎن اﻳﺘﺮو ﻧﻪ ﻛﻤﺎﺋﻲ ﺳﮕﻬﻨﺪو ﻫﺌﻢ ﺟﻮ ﺳﭡﻮ ﮔﺬر‬ ‫ﭤﻲ ﺳﮕﻬﻲ‪ .‬ﻫﺎﮢﻲ ﻣﻨﻬﻨﺠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﭩﺠﻲ وﺋﻲ آﻫﻲ ۽ ﻣﺎن ﺗﻤﺎم‬ ‫ﮔﻬﮣﻮ ﺧﻮش آﻫﻴﺎن‪“.‬‬ ‫وﻳﻬﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻮ داﺋﻢ ﻣﻴﮕﻬﻮاڙ‪ ،‬ﺟﻴﻜﻮ ﭘﮡ ﮘﻮٺ ﺟﻴﺌﻨﺪو درس ﺟﻮ‬ ‫رﻫﻮاﺳﻲ آﻫﻲ‪ ،‬ﭔﮅاﺋﻲ ﭤﻮ ﺗﻪ ﻫﻮ ﺑﻠﮉﻧﮕﻮن ﭠﺎﻫﮡ ۾ ﺗﺨﺘﻦ ۽ ﭘﺎﺋﻴﭙﻦ ﺟﺎ‬ ‫ڍاﻧﭽﺎ ﭠﺎﻫﻴﻨﺪو ﻫﻴﻮ ﺟﻨﻬﻦ ﻛﺮي ﮐﻴﺲ روزﮔﺎر ﻻِء ﺗﻤﺎم ﮔﻬﮣﻮ ﭘﺮي ﺑﻪ‬ ‫وﭸﮣﻮ ﭘﻮﻧﺪو ﻫﻴﻮ‪” .‬ﻫﺎﮢﻲ ﻣﺎن ﭘﻨﻬﻨﺠﻲ ﮘﻮٺ ﺟﻲ ﺋﻲ ﭜﺮﺳﺎن ﻛﻤﭙﻨﻲ‬ ‫۾ ﻛﻢ ﻛﺮي روزاﻧﻮ ‪ 600‬روﭘﻴﺎ ﻛﻤﺎﺋﻲ ﺗﻤﺎم ﮔﻬﮣﻮ ﺧﻮش آﻫﻴﺎن‪“.‬‬

‫ﺟﻴﺌﻨﺪو درس ﺟﻮ ﺋﻲ ﻫﻚ ﭔﻴﻮ ﮘﻮﭠﺎﮢﻮ ﻟﺠﭙﺖ ﻣﻴﮕﻬﻮاڙ آﻫﻲ ﺟﻨﻬﻦ‬ ‫رازﻛﻲ ﻛﻢ ﺟﻲ ﺳﮑﻴﺎ ورﺗﻲ آﻫﻲ ۽ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎن ان ﺳﮑﻴﺎ ﮐﻲ‬ ‫ﭘﻮرو ﻛﺮي ﻛﻤﭙﻨﻲ ۾ ‪ 600‬روﭘﻴﺎ ڏﻫﺎڙي ﺗﻲ ﻛﻢ ﻛﺮي رﻫﻴﻮ آﻫﻲ‪.‬‬ ‫ﺳﻨﺪس ﭼﻮڻ آﻫﻲ‪” ،‬ﻣﺌﭩﺮڪ ﭘﺎس ﻛﺮڻ ﮐﺎﻧﭙﻮِء ﻣﺎن ﭘﻨﻬﻨﺠﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﺟﺎري ﻧﻪ رﮐﻲ ﺳﮕﻬﻴﻢ‪ .‬ان ﻛﺮي ﺋﻲ روزﮔﺎر ﺟﻲ ﮘﻮﻻ ﺷﺮوع ﻛﻴﻢ‬ ‫ﭘﺮ ﻛﻨﻬﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻧﻪ ﻫﺠﮡ ﻛﺎرڻ ﻛﭥﻲ ﺑﻪ ﺳﭡﻮ روزﮔﺎر ﻧﻪ ﻣﻠﻲ‬ ‫ﺳﮕﻬﻴﻮ‪ .‬ﻫﺎﮢﻲ ﺳﮑﻴﺎ ﻣﻠﮡ ﺳﺎن ﻣﺎن ﻫﻦ ﺑﺎﻫﻨﺮ اﻧﺴﺎن آﻫﻴﺎن ۽ اﻳﻨﮕﺮو‬ ‫ﭘﺎورﺟﻴﻦ ﭤﺮ ﻟﻤﻴﭩﻴﮉ ﺟﻮ ﭤﻮراﺋﺘﻮ آﻫﻴﺎن‪“.‬‬

‫ﺳﺎﮘﻲ ﺋﻲ ﮘﻮٺ ﺳﻴﻨﮕﺎرﻳﻮ ﭜﻴﻞ ﺟﻮ ﻣﺎن ﺳﻨﮕﻬﻪ ﭜﻴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻢ‬ ‫ﻻِء ﻛﺎٺ ۽ ﭘﺎﺋﻴﭗ ﺟﺎ ڍاﻧﭽﺎ ﭠﺎﻫﮡ ﺟﻲ ﺳﮑﻴﺎ ورﺗﻲ ۽ ﺟﻨﻬﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﻮ‬ ‫ﻋﺰر ﭜﺮﻳﻮ روزﮔﺎر ﻛﻤﺎﺋﻲ رﻫﻴﻮ آﻫﻲ‪ .‬ﺳﻨﺪس ﭼﻮڻ آﻫﻲ ﺗﻪ ﺟﻴﺌﻦ‬ ‫ﺗﻪ ﻫﻦ وٽ ﻛﻮ ﺑﻪ اﻫﮍو ﻫﻨﺮ ﻧﻪ ﻫﻴﻮ ﺟﻴﻜﻮ ﮐﻴﺲ ﺳﮑﻴﻮ ﻛﻤﺎﺋﻲ‬ ‫ﺟﻮ ذرﻳﻌﻮ ڏﺋﻲ ﺳﮕﻬﻲ‪” .‬ﻫﺎﮢﻲ ﻣﺎن ﭘﻨﻬﻨﺠﻲ ﮔﻬﺮ ﺟﻲ ﭜﺮﺳﺎن ﺋﻲ‬ ‫ﻧﻮﻛﺮي ﻛﺮي ﻛﺎﻓﻲ ﭘﺌﺴﺎ ﻛﻤﺎﺋﻲ ﺳﮕﻬﺎن ﭤﻮ‪ .‬ﻣﻨﻬﻨﺠﻮ ﭜﺎُء ﭼﻤﻦ‬ ‫ﭘﮡ ﺳﺎﮘﻲ ﺋﻲ ﻛﻤﭙﻨﻲ ۾ ﻛﻢ ﻛﺮي رﻫﻴﻮ آﻫﻲ‪“.‬‬

‫ﮘﻮٺ ﭤﺎﻫﺮﻳﻮ ﻫﺎﻟﻴﭙﻮﭨﻮ ﺟﻲ ﻟﻌﻞ ﭼﻨﺪ ﭜﻴﻞ وٽ ﺑﻪ ﻛﻮ اﻫﮍو ﻫﻨﺮ ﻧﻪ ﻫﻴﻮ‬ ‫ﺟﻴﻜﻮ ﮐﻴﺲ روزﮔﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮڻ ۾ ﺳﭡﻲ ﻣﺪد ﻛﺮي ﺳﮕﻬﻲ‪.‬‬ ‫ﺳﮑﻴﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮي ڏﻫﺎڙي ‪ 600‬روﭘﻴﺎ ﻛﻤﺎﺋﮡ ﻻﺋﻖ ﭤﻲ وﭸﮡ ﺗﻲ‬ ‫ﺳﻨﺪس ﭼﻮڻ آﻫﻲ ﺗﻪ ”اﻳﻨﮕﺮو ﭘﺎورﺟﻴﻦ ﭤﺮ ﻟﻤﻴﭩﻴﮉ ﺟﻲ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺟﻮ‬ ‫ﻣﺎن ﻫﺎﮢﻲ ﻫﺮ ﻣﻬﻴﻨﻲ ﻛﻤﺎﺋﻲ ﻛﺮي ﮔﻬﺮ ﻫﻼﺋﻲ ﺳﮕﻬﺎن ﭤﻮ‪ .‬ان ﺳﺎن‬ ‫ﮔﮇ َا ُﻣﻠﻬﻪ ﺷﺌﻲ اﻫﻮ ﻫﻨﺮ آﻫﻲ ﺟﻴﻜﻮ ﻫﻨﻦ ﻣﻮﻧﮑﻲ ﺳﻴﮑﺎرﻳﻮ‪“.‬‬

‫ﻛﺎﻣﺮان ﭜﻴﻞ ﻣﺎل ﭼﺎرڻ ﺟﻲ ڌﻧﮅي ﺳﺎن ﺳﻠﻬﺎڙﻳﻞ ﻫﻴﻮ ﭘﺮ ﺳﻨﺪس‬ ‫ﻛﻤﺎﺋﻲ اﻳﺘﺮي ﻧﻪ ﭤﻴﻨﺪي ﻫﺌﻲ ﺟﻮ ﮔﺬرﺳﻔﺮ آرام ﺳﺎن ﭤﻲ ﺳﮕﻬﻲ‪.‬‬ ‫ﺳﻨﺪس ﭼﻮڻ آﻫﻲ‪” ،‬ڏﻛﺎر اﭼﮡ ﻛﺮي اﺳﺎن ﮐﻲ ﭘﺌﺴﻲ ڏوﻛﮍ ۾ ﻛﻮ‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺎﺋﺪو ﻧﻪ ﭤﻴﻨﺪو ﻫﻴﻮ‪ .‬ﻫﺎﮢﻲ ﻫﻨﺮ وارو ﭤﻲ ﻛﺮي ﻣﺎن ﺳﭡﻮ ﻛﻤﺎﺋﻲ‬ ‫ﺳﮕﻬﺎن ﭤﻮ ۽ ﭘﻨﻬﻨﺠﻦ ﭔﺎرن ﮐﻲ اﺳﻜﻮل ﭘﮡ ﻣﻮﻛﻠﮡ ﺷﺮوع ﻛﻴﻮ‬ ‫آﻫﻲ‪ “.‬ﻛﺎﻣﺮان ﮐﻲ ﻛﻤﭙﻨﻲ ۾ ‪ 600‬روﭘﻴﺎ ڏﻫﺎڙي ﺗﻲ رﮐﻴﻮ وﻳﻮ آﻫﻲ‪.‬‬ ‫ﺳﮕﺮام ﭜﻴﻞ ﮘﻮٺ ﺳﻴﻨﮕﺎرﻳﻮ ﺟﻮ رﻫﻮاﺳﻲ آﻫﻲ ۽ ﭘﺎﺋﻴﭗ ﻓﭩﻨﮓ ﺟﻲ‬ ‫ﺳﮑﻴﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺌﻲ اﭤﺲ‪ ،‬ﺟﻨﻬﻦ ﺟﻲ ﻛﺮي ﻫﻮ ‪ 600‬روﭘﻴﺎ ڏﻫﺎڙي‬ ‫ﻛﻤﺎﺋﻲ رﻫﻴﻮ آﻫﻲ‪ .‬ﺳﻨﺪن ﭼﻮڻ آﻫﻲ ﺗﻪ ﻧﻮﻛﺮي ﮐﺎن اڳ ﻫﻮ ﻫﺎرﭘﻮ‬ ‫ﻛﺮي ﭤﻮري ﮔﻬﮣﻲ ﻛﻤﺎﺋﻲ ﻛﺮي وﭠﻨﺪو ﻫﻴﻮ‪” .‬ﻫﺎﮢﻲ ﻣﻨﻬﻨﺠﻲ‬ ‫ﻛﻤﺎﺋﻲ ﮔﻬﮣﻲ وڌي وﺋﻲ آﻫﻲ ۽ آﻫﺴﺘﻲ آﻫﺴﺘﻲ ﺧﺎﻧﺪان ﺟﻲ‬ ‫ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻃﺮف ﻗﺪم وڌاﻳﻮن ﭘﻴﺎ‪ “،‬ﻫﻮ ﭔﮅاﺋﻲ ﭤﻮ‪.‬‬

‫ﮘﻮٺ ﺳﻴﻨﮕﺎرﻳﻮ ﭜﻴﻞ ﺟﻮ رﻫﻮاﺳﻲ ﮔﻮﻣﻮن ﭜﻴﻞ ﻫﺎﮢﻲ ﺧﻮش آﻫﻲ‬ ‫ﺟﻨﻬﻦ ﺟﻮ اﻇﻬﺎر ﻫﻮ ﻣﺎﮢﻬﻦ ﺳﺎن ﻣﻴﻞ ﺟﻮل ۾ ﻛﻨﺪو رﻫﻲ ﭤﻮ‪ .‬ڏﻫﺎڙي‬ ‫‪ 600‬روﭘﻴﺎ ﻛﻤﺎﺋﻲ ﭘﻨﻬﻨﺠﻲ ﮔﻬﺮ ﮐﮣﻲ وﭸﮡ ﮐﻴﺲ ﺳﭡﻮ ﮔﺬران ﻛﺮڻ‬ ‫ﺟﻮ ﻣﻮﻗﻌﻮ ڏﻧﻮ آﻫﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎﺋﻲ ﺟﻮ ﻛﻮ ﺑﻪ ﭜﺮوﺳﻲ ﺟﻮﮘﻮ ذرﻳﻌﻮ ﻧﻪ ﻫﺌﮡ‬ ‫ﻛﺮي ﻫﻮ اﻛﺜﺮ ﭘﺮﻳﺸﺎن رﻫﻨﺪو ﻫﻴﻮ‪ .‬ﮔﻮﻣﻮن ﭔﮅاﺋﻲ ﭤﻮ ﺗﻪ ”ﻫﺎﮢﻲ ﻣﻮن‬ ‫وٽ ﻫﻚ ﻫﻨﺮ آﻫﻲ ﺟﻴﻜﻮ ﻣﻮﻧﮑﻲ ﮔﺬران ﻻِء ﻛﻤﺎﺋﮡ ۾ ﻣﺪد ﻛﻨﺪو‬ ‫رﻫﻨﺪو‪ .‬ﻣﻨﻬﻨﺠﻮ ﭜﺎُء ﻫﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﮘﻲ ﺋﻲ ﻛﻤﭙﻨﻲ ۾ رﻧﮓ ﻛﺮڻ وارو‬ ‫ﻛﺮي ﭘﻴﻮ ﺟﻨﻬﻦ ﮐﻲ ﭘﮡ اﻫﻮ ﻫﻨﺮ ﺳﻴﮑﺎرﻳﻮ وﻳﻮ آﻫﻲ‪“.‬‬ ‫‪08‬‬


‫ٿر ڪول رٿﺌ ﺐ�ڪ ٽو تي‬ ‫ڪم ڪندڙ مقﺌمي پورهيت‬ ‫اسﺌن جو اثﺌثو آهن‬ ‫ﺳﻮاﺋﻲ ﻣﻴﮕﻬﻮاڙ ﺟﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﮘﻮٺ ﺟﻴﺌﻨﺪو درس ﺳﺎن آﻫﻲ ۽ ﮐﻴﺲ ﭘﺎﺋﻴﭗ ﻓﭩﻨﮓ ﺟﻲ‬ ‫ﺳﮑﻴﺎ ڏﺋﻲ ﻫﻨﺮ ڏﻧﻮ وﻳﻮ‪ .‬ﻫﻦ وﻗﺖ ﻫﻮ اﻳﻨﮕﺮو ﭘﺎورﺟﻴﻦ ﭤﺮ ﻟﻤﻴﭩﻴﮉ ۾ ‪ 600‬روﭘﻴﺎ ڏﻫﺎڙي‬ ‫ﺗﻲ ﻛﻢ ﻛﺮي رﻫﻴﻮ آﻫﻲ‪ .‬ﺳﻮاﺋﻲ ﺟﻮ ﭼﻮڻ آﻫﻲ ﺗﻪ ”ﻧﻮﻛﺮي ﮐﺎن اڳ آﺋﻮن ﻣﺎل‬ ‫ﭼﺎرﻳﻨﺪو ﻫﺌﺲ ۽ ﮔﺬرﺳﻔﺮ ﺟﺎم ڏﮐﻴﻮ ﭤﻲ ﭘﻴﻮ ﻫﺌﻮ‪ .‬ﻫﺎﮢﻲ ﻣﺎن ﻫﻚ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﻧﺴﺎن آﻫﻴﺎن‬ ‫۽ ﻋﺰت ﭜﺮﻳﻮ روزﮔﺎر ﻛﻤﺎﻳﺎن ﭘﻴﻮ‪“.‬‬

‫ﻋﺎﺷﻖ ﻋﻠﻲ ﻛﻨﭝﺮ ﮘﻮٺ ﺟﻴﺌﻨﺪو درس ﺟﻮ رﻫﻮاﺳﻲ آﻫﻲ ۽ ﮐﻴﺲ ‪ 45‬ڏﻳﻨﻬﻦ واري ﭘﺎﺋﻴﭗ‬ ‫ﻓﭩﻨﮓ ﺟﻲ ﺳﮑﻴﺎ ڏﻧﻲ وﺋﻲ آﻫﻲ ۽ ﻫﺎﮢﻲ اﻳﻨﮕﺮو ﭘﺎورﺟﻴﻦ ﭤﺮ ﻟﻤﻴﭩﻴﮉ ۾ ڏﻫﺎڙي ‪800‬‬ ‫روﭘﻴﻦ ﻋﻴﻮض ﻛﻢ ﻛﺮي رﻫﻴﻮ آﻫﻲ‪ .‬ﻫﻦ ﺟﻮ ﭼﻮڻ آﻫﻲ ﺗﻪ ”ﻫﺘﻲ ﻛﻢ ﻛﺮڻ ﮐﺎن اڳ‬ ‫ﻣﺎن ﻗﺎﻟﻴﻦ ﭠﺎﻫﮡ واري ﻫﻚ ﻛﻤﭙﻨﻲ ۾ ﻛﻢ ﻛﻨﺪو ﻫﻴﻢ ﺟﺘﻲ ﻣﻮﻧﮑﻲ ‪ 100‬روﭘﻴﺎ ڏﻫﺎڙي‬ ‫ﻣﻠﻨﺪي ﻫﺌﻲ‪ .‬ﻫﺎﮢﻲ اﺳﺎن ﭨﻲ ﭜﺎﺋﺮ ﮔﮇﺟﻲ ﻫﺘﻲ ﻛﻢ ﻛﻨﺪا آﻫﻴﻮن ۽ ﻣﻬﻴﻨﻲ ۾ ﮔﮇاﺋﻲ ‪،50‬‬ ‫‪ 60‬ﻫﺰار روﭘﻴﺎ ﻛﻤﺎﺋﻲ وﭠﻮن ﭤﺎ‪ .‬ﻫﺘﻲ ﻧﻮﻛﺮي ﻛﺮڻ ﺑﻌﺪ اﺳﺎن ﺟﻲ ﻛﻤﺎﺋﻲ ۾ ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫اﺿﺎﻓﻮ ﭤﻴﻮ آﻫﻲ‪“.‬‬ ‫ﮘﻮٺ ﺳﻴﻨﻬﮍي درس ﺟﻲ رﻫﻮاﺳﻲ ﭼﻨﺪو ﭜﻴﻞ رﻧﮓ ﻛﺮڻ واري ‪ 45‬ڏﻳﻨﻬﻦ ﺟﻲ‬ ‫ﺳﮑﻴﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺌﻲ آﻫﻲ ۽ ﻫﺎﮢﻲ اﻳﻨﮕﺮو ﭘﺎورﺟﻴﻦ ﭤﺮ ﻟﻤﻴﭩﻴﮉ ۾ ‪ 800‬روﭘﻴﺎ‬ ‫ڏﻫﺎڙي ﻋﻴﻮض ﻛﻢ ﻛﺮي ﭘﻴﻮ‪ .‬ﭼﻨﺪو ﻣﺎﮢﻬﻦ ﮐﻲ ﭔﮅاﺋﻲ ﭤﻮ ﺗﻪ ﻫﻦ ﻧﻮﻛﺮي‬ ‫ﮐﺎن اڳ ﻫﻚ رﻛﺸﻮ ﻫﻼﺋﻴﻨﺪو ﻫﻴﻮ ﺟﺘﻲ ﻫﺮ روز ﺟﻲ ﻛﻤﺎﺋﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎن‬ ‫‪ 300‬روﭘﻴﺎ ﭤﻴﻨﺪي ﻫﺌﻲ ﺟﻨﻬﻦ ﺳﺎن ﮔﺬران ڏﮐﻴﻮ ﻫﻴﻮ‪” .‬ﻣﻮن ﺳﺎن ﮔﮇ ﻣﻨﻬﻨﺠﺎ‬ ‫ﭔﻪ ﭜﺎﺋﺮ ڌرﻣﻮن ۽ وﻳﻨﺠﻬﻮ ﺑﻪ ﻫﺘﻲ ﺋﻲ ﻧﻮﻛﺮي ﻛﻦ ﭤﺎ ۽ اﺳﺎن ﺟﻲ ﻛﻤﺎﺋﻲ‬ ‫۾ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺿﺎﻓﻮ ﭤﻴﻮ آﻫﻲ ۽ اﺳﺎن ﺗﻤﺎم ﮔﻬﮣﺎ ﺧﻮش آﻫﻴﻮن‪“.‬‬

‫ﮘﻮٺ ﺟﻴﺌﻨﺪو درس ﺟﻮ رﻫﻮاﺳﻲ ﭜﮙﻮان ﻣﻴﮕﻬﻮاڙ ﻫﻦ وﻗﺖ رازﻛﻲ‬ ‫ڌﻧﮅي ﺳﺎن ﺳﻠﻬﺎڙﻳﻞ آﻫﻲ ۽ ڏﻫﺎڙي ‪ 600‬روﭘﻴﺎ ﻛﻤﺎﺋﻲ ﭤﻮ‪ .‬ﮐﻴﺲ ان‬ ‫ﻛﻢ ﺟﻲ ﺳﮑﻴﺎ ڏﻧﻲ وﺋﻲ ﻫﺌﻲ‪” .‬ﻫﻦ ﮐﺎن اڳ آﺋﻮن ﻛﺮاﭼﻲ ﺟﻲ ﻫﻚ‬ ‫ﻛﭙﮍي واري ﻛﺎرﺧﺎﻧﻲ ۾ ﻛﻢ ﻛﻨﺪو رﻫﻴﻢ‪ ،‬ﭘﺮ ﻫﺎﮢﻲ ﻣﻮﻧﮑﻲ ۽‬ ‫ﻣﻨﻬﻨﺠﻲ ﭜﺎُء ﮐﻲ روزﮔﺎر ﻻِء ﻛﺮاﭼﻲ وﭸﮡ ﺟﻲ ﻛﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻧﺎﻫﻲ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ روز ﻛﻢ ﻛﺮڻ ﮐﺎﻧﭙﻮِء ﮔﻬﺮ اﭼﻲ رات ﮔﺬارڻ ﺟﻮ ﺳﻜﻮن ﻣﻠﻴﻮ‬ ‫آﻫﻲ‪ “،‬ﭼﻨﺪو ﭔﮅاﺋﻲ ﭤﻮ‪.‬‬

‫‪07‬‬

‫اﻣﻮﻟﮏ ﻣﻴﮕﻬﻮاڙ اﺳﭩﻴﻞ ﺟﺎ ڍاﻧﭽﺎ ﭠﺎﻫﮡ ﺟﻲ ﺳﮑﻴﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺌﻲ ۽‬ ‫ﻫﺎﮢﻲ ڏﻫﺎڙي ‪ 800‬روﭘﻴﻦ ﻋﻴﻮض اﻳﻨﮕﺮو ﭘﺎورﺟﻴﻦ ﭤﺮ ﻟﻤﻴﭩﻴﮉ ۾ ﻛﻢ‬ ‫ﻛﺮي رﻫﻴﻮ آﻫﻲ‪ .‬ﮘﻮٺ ﺟﻴﺌﻨﺪو درس ﺟﻲ ﻫﻦ رﻫﻮاﺳﻲ ﺟﻮ ﭼﻮڻ‬ ‫آﻫﻲ ﺗﻪ ”ﻣﺎن ﻣﺎل ﺟﻲ ﺳﺎرﺳﻨﭝﺎل ﻟﻬﻨﺪو ﻫﺌﺲ ۽ ان ﻣﺎن ﮔﺬرﺳﻔﺮ ﻧﻪ ﭤﻲ‬ ‫ﺳﮕﻬﻨﺪو ﻫﻴﻮ‪ .‬ﻫﺎﮢﻲ ﻣﺎن ﭘﻨﻬﻨﺠﻲ ﺋﻲ ﮘﻮٺ ﭜﺮﺳﺎن ﻛﻢ ﻛﺮي رﻫﻴﻮ‬ ‫آﻫﻴﺎن ﺟﺘﻲ ﺳﭡﻲ ﻛﻤﺎﺋﻲ ﺳﺎن ﮔﮇ ﭔﻴﻮن ﭘﮡ ﺳﻬﻮﻟﺘﻮن ﻣﻠﻴﻞ آﻫﻦ‪“.‬‬

‫ﻫﺸﻤﺖ ﻣﻴﮕﻬﻮاڙ ﺟﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﮘﻮٺ ﺟﻴﺌﻨﺪو درس ﺳﺎن آﻫﻲ ۽ ﻫﻦ‬ ‫ﭘﺎﺋﻴﭗ ﻓﭩﻨﮓ ﺟﻲ ﺳﮑﻴﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺌﻲ آﻫﻲ‪ .‬ﺳﻨﺪس ان ﻫﻨﺮ ﺟﻲ ﻛﺮي‬ ‫ﮐﻴﺲ اﻳﻨﮕﺮو ﭘﺎورﺟﻴﻦ ﭤﺮ ﻟﻤﻴﭩﻴﮉ ۾ ‪ 800‬روﭘﻴﺎ ڏﻫﺎڙي ﺗﻲ روزﮔﺎر‬ ‫ﺳﺎن ﻟﮙﺎﻳﻮ وﻳﻮ آﻫﻲ‪ .‬ﻫﺸﻤﺖ ﭔﮅاﺋﻲ ﭤﻮ ﺗﻪ ”ﻣﺎن ﻫﻦ ﮐﺎن اڳ ﻣﺎل‬ ‫ﭼﺎرﻳﻨﺪو ﻫﺌﻢ ۽ ان ﻣﺎن اﻳﺘﺮو ﻧﻪ ﻛﻤﺎﺋﻲ ﺳﮕﻬﻨﺪو ﻫﺌﻢ ﺟﻮ ﺳﭡﻮ ﮔﺬر‬ ‫ﭤﻲ ﺳﮕﻬﻲ‪ .‬ﻫﺎﮢﻲ ﻣﻨﻬﻨﺠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﭩﺠﻲ وﺋﻲ آﻫﻲ ۽ ﻣﺎن ﺗﻤﺎم‬ ‫ﮔﻬﮣﻮ ﺧﻮش آﻫﻴﺎن‪“.‬‬ ‫وﻳﻬﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻮ داﺋﻢ ﻣﻴﮕﻬﻮاڙ‪ ،‬ﺟﻴﻜﻮ ﭘﮡ ﮘﻮٺ ﺟﻴﺌﻨﺪو درس ﺟﻮ‬ ‫رﻫﻮاﺳﻲ آﻫﻲ‪ ،‬ﭔﮅاﺋﻲ ﭤﻮ ﺗﻪ ﻫﻮ ﺑﻠﮉﻧﮕﻮن ﭠﺎﻫﮡ ۾ ﺗﺨﺘﻦ ۽ ﭘﺎﺋﻴﭙﻦ ﺟﺎ‬ ‫ڍاﻧﭽﺎ ﭠﺎﻫﻴﻨﺪو ﻫﻴﻮ ﺟﻨﻬﻦ ﻛﺮي ﮐﻴﺲ روزﮔﺎر ﻻِء ﺗﻤﺎم ﮔﻬﮣﻮ ﭘﺮي ﺑﻪ‬ ‫وﭸﮣﻮ ﭘﻮﻧﺪو ﻫﻴﻮ‪” .‬ﻫﺎﮢﻲ ﻣﺎن ﭘﻨﻬﻨﺠﻲ ﮘﻮٺ ﺟﻲ ﺋﻲ ﭜﺮﺳﺎن ﻛﻤﭙﻨﻲ‬ ‫۾ ﻛﻢ ﻛﺮي روزاﻧﻮ ‪ 600‬روﭘﻴﺎ ﻛﻤﺎﺋﻲ ﺗﻤﺎم ﮔﻬﮣﻮ ﺧﻮش آﻫﻴﺎن‪“.‬‬

‫ﺟﻴﺌﻨﺪو درس ﺟﻮ ﺋﻲ ﻫﻚ ﭔﻴﻮ ﮘﻮﭠﺎﮢﻮ ﻟﺠﭙﺖ ﻣﻴﮕﻬﻮاڙ آﻫﻲ ﺟﻨﻬﻦ‬ ‫رازﻛﻲ ﻛﻢ ﺟﻲ ﺳﮑﻴﺎ ورﺗﻲ آﻫﻲ ۽ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎن ان ﺳﮑﻴﺎ ﮐﻲ‬ ‫ﭘﻮرو ﻛﺮي ﻛﻤﭙﻨﻲ ۾ ‪ 600‬روﭘﻴﺎ ڏﻫﺎڙي ﺗﻲ ﻛﻢ ﻛﺮي رﻫﻴﻮ آﻫﻲ‪.‬‬ ‫ﺳﻨﺪس ﭼﻮڻ آﻫﻲ‪” ،‬ﻣﺌﭩﺮڪ ﭘﺎس ﻛﺮڻ ﮐﺎﻧﭙﻮِء ﻣﺎن ﭘﻨﻬﻨﺠﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﺟﺎري ﻧﻪ رﮐﻲ ﺳﮕﻬﻴﻢ‪ .‬ان ﻛﺮي ﺋﻲ روزﮔﺎر ﺟﻲ ﮘﻮﻻ ﺷﺮوع ﻛﻴﻢ‬ ‫ﭘﺮ ﻛﻨﻬﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻧﻪ ﻫﺠﮡ ﻛﺎرڻ ﻛﭥﻲ ﺑﻪ ﺳﭡﻮ روزﮔﺎر ﻧﻪ ﻣﻠﻲ‬ ‫ﺳﮕﻬﻴﻮ‪ .‬ﻫﺎﮢﻲ ﺳﮑﻴﺎ ﻣﻠﮡ ﺳﺎن ﻣﺎن ﻫﻦ ﺑﺎﻫﻨﺮ اﻧﺴﺎن آﻫﻴﺎن ۽ اﻳﻨﮕﺮو‬ ‫ﭘﺎورﺟﻴﻦ ﭤﺮ ﻟﻤﻴﭩﻴﮉ ﺟﻮ ﭤﻮراﺋﺘﻮ آﻫﻴﺎن‪“.‬‬

‫ﺳﺎﮘﻲ ﺋﻲ ﮘﻮٺ ﺳﻴﻨﮕﺎرﻳﻮ ﭜﻴﻞ ﺟﻮ ﻣﺎن ﺳﻨﮕﻬﻪ ﭜﻴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻢ‬ ‫ﻻِء ﻛﺎٺ ۽ ﭘﺎﺋﻴﭗ ﺟﺎ ڍاﻧﭽﺎ ﭠﺎﻫﮡ ﺟﻲ ﺳﮑﻴﺎ ورﺗﻲ ۽ ﺟﻨﻬﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﻮ‬ ‫ﻋﺰر ﭜﺮﻳﻮ روزﮔﺎر ﻛﻤﺎﺋﻲ رﻫﻴﻮ آﻫﻲ‪ .‬ﺳﻨﺪس ﭼﻮڻ آﻫﻲ ﺗﻪ ﺟﻴﺌﻦ‬ ‫ﺗﻪ ﻫﻦ وٽ ﻛﻮ ﺑﻪ اﻫﮍو ﻫﻨﺮ ﻧﻪ ﻫﻴﻮ ﺟﻴﻜﻮ ﮐﻴﺲ ﺳﮑﻴﻮ ﻛﻤﺎﺋﻲ‬ ‫ﺟﻮ ذرﻳﻌﻮ ڏﺋﻲ ﺳﮕﻬﻲ‪” .‬ﻫﺎﮢﻲ ﻣﺎن ﭘﻨﻬﻨﺠﻲ ﮔﻬﺮ ﺟﻲ ﭜﺮﺳﺎن ﺋﻲ‬ ‫ﻧﻮﻛﺮي ﻛﺮي ﻛﺎﻓﻲ ﭘﺌﺴﺎ ﻛﻤﺎﺋﻲ ﺳﮕﻬﺎن ﭤﻮ‪ .‬ﻣﻨﻬﻨﺠﻮ ﭜﺎُء ﭼﻤﻦ‬ ‫ﭘﮡ ﺳﺎﮘﻲ ﺋﻲ ﻛﻤﭙﻨﻲ ۾ ﻛﻢ ﻛﺮي رﻫﻴﻮ آﻫﻲ‪“.‬‬

‫ﮘﻮٺ ﭤﺎﻫﺮﻳﻮ ﻫﺎﻟﻴﭙﻮﭨﻮ ﺟﻲ ﻟﻌﻞ ﭼﻨﺪ ﭜﻴﻞ وٽ ﺑﻪ ﻛﻮ اﻫﮍو ﻫﻨﺮ ﻧﻪ ﻫﻴﻮ‬ ‫ﺟﻴﻜﻮ ﮐﻴﺲ روزﮔﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮڻ ۾ ﺳﭡﻲ ﻣﺪد ﻛﺮي ﺳﮕﻬﻲ‪.‬‬ ‫ﺳﮑﻴﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮي ڏﻫﺎڙي ‪ 600‬روﭘﻴﺎ ﻛﻤﺎﺋﮡ ﻻﺋﻖ ﭤﻲ وﭸﮡ ﺗﻲ‬ ‫ﺳﻨﺪس ﭼﻮڻ آﻫﻲ ﺗﻪ ”اﻳﻨﮕﺮو ﭘﺎورﺟﻴﻦ ﭤﺮ ﻟﻤﻴﭩﻴﮉ ﺟﻲ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺟﻮ‬ ‫ﻣﺎن ﻫﺎﮢﻲ ﻫﺮ ﻣﻬﻴﻨﻲ ﻛﻤﺎﺋﻲ ﻛﺮي ﮔﻬﺮ ﻫﻼﺋﻲ ﺳﮕﻬﺎن ﭤﻮ‪ .‬ان ﺳﺎن‬ ‫ﮔﮇ َا ُﻣﻠﻬﻪ ﺷﺌﻲ اﻫﻮ ﻫﻨﺮ آﻫﻲ ﺟﻴﻜﻮ ﻫﻨﻦ ﻣﻮﻧﮑﻲ ﺳﻴﮑﺎرﻳﻮ‪“.‬‬

‫ﻛﺎﻣﺮان ﭜﻴﻞ ﻣﺎل ﭼﺎرڻ ﺟﻲ ڌﻧﮅي ﺳﺎن ﺳﻠﻬﺎڙﻳﻞ ﻫﻴﻮ ﭘﺮ ﺳﻨﺪس‬ ‫ﻛﻤﺎﺋﻲ اﻳﺘﺮي ﻧﻪ ﭤﻴﻨﺪي ﻫﺌﻲ ﺟﻮ ﮔﺬرﺳﻔﺮ آرام ﺳﺎن ﭤﻲ ﺳﮕﻬﻲ‪.‬‬ ‫ﺳﻨﺪس ﭼﻮڻ آﻫﻲ‪” ،‬ڏﻛﺎر اﭼﮡ ﻛﺮي اﺳﺎن ﮐﻲ ﭘﺌﺴﻲ ڏوﻛﮍ ۾ ﻛﻮ‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺎﺋﺪو ﻧﻪ ﭤﻴﻨﺪو ﻫﻴﻮ‪ .‬ﻫﺎﮢﻲ ﻫﻨﺮ وارو ﭤﻲ ﻛﺮي ﻣﺎن ﺳﭡﻮ ﻛﻤﺎﺋﻲ‬ ‫ﺳﮕﻬﺎن ﭤﻮ ۽ ﭘﻨﻬﻨﺠﻦ ﭔﺎرن ﮐﻲ اﺳﻜﻮل ﭘﮡ ﻣﻮﻛﻠﮡ ﺷﺮوع ﻛﻴﻮ‬ ‫آﻫﻲ‪ “.‬ﻛﺎﻣﺮان ﮐﻲ ﻛﻤﭙﻨﻲ ۾ ‪ 600‬روﭘﻴﺎ ڏﻫﺎڙي ﺗﻲ رﮐﻴﻮ وﻳﻮ آﻫﻲ‪.‬‬ ‫ﺳﮕﺮام ﭜﻴﻞ ﮘﻮٺ ﺳﻴﻨﮕﺎرﻳﻮ ﺟﻮ رﻫﻮاﺳﻲ آﻫﻲ ۽ ﭘﺎﺋﻴﭗ ﻓﭩﻨﮓ ﺟﻲ‬ ‫ﺳﮑﻴﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺌﻲ اﭤﺲ‪ ،‬ﺟﻨﻬﻦ ﺟﻲ ﻛﺮي ﻫﻮ ‪ 600‬روﭘﻴﺎ ڏﻫﺎڙي‬ ‫ﻛﻤﺎﺋﻲ رﻫﻴﻮ آﻫﻲ‪ .‬ﺳﻨﺪن ﭼﻮڻ آﻫﻲ ﺗﻪ ﻧﻮﻛﺮي ﮐﺎن اڳ ﻫﻮ ﻫﺎرﭘﻮ‬ ‫ﻛﺮي ﭤﻮري ﮔﻬﮣﻲ ﻛﻤﺎﺋﻲ ﻛﺮي وﭠﻨﺪو ﻫﻴﻮ‪” .‬ﻫﺎﮢﻲ ﻣﻨﻬﻨﺠﻲ‬ ‫ﻛﻤﺎﺋﻲ ﮔﻬﮣﻲ وڌي وﺋﻲ آﻫﻲ ۽ آﻫﺴﺘﻲ آﻫﺴﺘﻲ ﺧﺎﻧﺪان ﺟﻲ‬ ‫ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻃﺮف ﻗﺪم وڌاﻳﻮن ﭘﻴﺎ‪ “،‬ﻫﻮ ﭔﮅاﺋﻲ ﭤﻮ‪.‬‬

‫ﮘﻮٺ ﺳﻴﻨﮕﺎرﻳﻮ ﭜﻴﻞ ﺟﻮ رﻫﻮاﺳﻲ ﮔﻮﻣﻮن ﭜﻴﻞ ﻫﺎﮢﻲ ﺧﻮش آﻫﻲ‬ ‫ﺟﻨﻬﻦ ﺟﻮ اﻇﻬﺎر ﻫﻮ ﻣﺎﮢﻬﻦ ﺳﺎن ﻣﻴﻞ ﺟﻮل ۾ ﻛﻨﺪو رﻫﻲ ﭤﻮ‪ .‬ڏﻫﺎڙي‬ ‫‪ 600‬روﭘﻴﺎ ﻛﻤﺎﺋﻲ ﭘﻨﻬﻨﺠﻲ ﮔﻬﺮ ﮐﮣﻲ وﭸﮡ ﮐﻴﺲ ﺳﭡﻮ ﮔﺬران ﻛﺮڻ‬ ‫ﺟﻮ ﻣﻮﻗﻌﻮ ڏﻧﻮ آﻫﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎﺋﻲ ﺟﻮ ﻛﻮ ﺑﻪ ﭜﺮوﺳﻲ ﺟﻮﮘﻮ ذرﻳﻌﻮ ﻧﻪ ﻫﺌﮡ‬ ‫ﻛﺮي ﻫﻮ اﻛﺜﺮ ﭘﺮﻳﺸﺎن رﻫﻨﺪو ﻫﻴﻮ‪ .‬ﮔﻮﻣﻮن ﭔﮅاﺋﻲ ﭤﻮ ﺗﻪ ”ﻫﺎﮢﻲ ﻣﻮن‬ ‫وٽ ﻫﻚ ﻫﻨﺮ آﻫﻲ ﺟﻴﻜﻮ ﻣﻮﻧﮑﻲ ﮔﺬران ﻻِء ﻛﻤﺎﺋﮡ ۾ ﻣﺪد ﻛﻨﺪو‬ ‫رﻫﻨﺪو‪ .‬ﻣﻨﻬﻨﺠﻮ ﭜﺎُء ﻫﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﮘﻲ ﺋﻲ ﻛﻤﭙﻨﻲ ۾ رﻧﮓ ﻛﺮڻ وارو‬ ‫ﻛﺮي ﭘﻴﻮ ﺟﻨﻬﻦ ﮐﻲ ﭘﮡ اﻫﻮ ﻫﻨﺮ ﺳﻴﮑﺎرﻳﻮ وﻳﻮ آﻫﻲ‪“.‬‬ ‫‪08‬‬


‫ﭴﺎﮢﺎﻳﻞ ﭔﻨﻬﻲ ﭤﺮ ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ اﺳﻜﻮﻟﻦ ۾ ﻫﺮ ﻫﻚ ۾ ‪ 9‬ﻛﻤﺮا‬ ‫ﻫﻮﻧﺪا ۽ اﻧﻬﻦ ۾ ﺗﺪرﻳﺴﻲ ﻋﻤﻞ اﭘﺮﻳﻞ ‪ 2018‬۾ ﺷﺮوع ﭤﻲ وﻳﻨﺪو‪.‬‬ ‫ﻫﺮ اﺳﻜﻮل ۾ ‪ 180‬ﭔﺎرڙن ﺟﻲ داﺧﻼ وﭠﮡ ﺟﻲ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ آﻫﻲ‬ ‫ﺟﻴﻜﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻲ ﭔﮅل ﭘﮍﻫﺎﺋﻲ ﺟﻲ ﻃﺮﻳﻘﻦ ﻫﻴﭟ ﺗﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﭘﺮاﺋﻴﻨﺪا‪.‬‬

‫ﭘﮍﻫﺎﺋﻲ ﺟﻲ ‪ 21‬ﺻﺪي ﺟﻲ ﮔﻬﺮﺟﻦ ﭘﭩﺎﻧﺪر ﭤﺮ ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ ﺟﻲ‬ ‫اﺳﺘﺎدن ﺟﻲ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺳﺎن ﺳﮑﻴﺎ ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﭘﮡ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ڏﻧﻮ‬ ‫وﻳﻨﺪو آﻫﻲ‪ .‬ان ذرﻳﻌﻲ ان ﮘﺎﻟﻬﻪ ﮐﻲ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺑﮣﺎﻳﻮ وﻳﻨﺪو آﻫﻲ ﺗﻪ‬ ‫اﺳﺘﺎدن وٽ ﻣﭹﻴﻞ ﻃﻮر ﻃﺮﻳﻘﻦ واري ﺳﮑﻴﺎ آﻫﻲ ﺗﻪ ﺟﻴﺌﻦ‬ ‫ﺷﺎﮔﺮدن ﮐﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻲ ﭘﮍﻫﺎﺋﻲ ﮐﻴﻦ ﭜﺮﭘﻮر ﻧﺘﻴﺠﺎ ڏﻳﮡ ۾ ﻣﺪد‬ ‫ﻛﺮي ﺳﮕﻬﻦ‪.‬‬

‫ٿر فﺌﺊونڊيشن پراﺊمري اسڪول رٿﺌ جﺌ ُمک جزا‬ ‫ﭘﮍﻫﺎﺋﻲ ﺟﻮ ﺟﺪﻳﺪ ۽ ﻣﻌﻴﺎري ﻧﻈﺎم‬ ‫ﻛﻼﺳﻦ ﺟﺎ ﻛﺸﺎده ﻛﻤﺮا‬ ‫ﭘﺮﻧﺴﭙﺎل ﺟﻮ ﻛﻤﺮو‬

‫اﺳﭩﺎف ﻻِء ﻛﺎﻣﻦ روم‬ ‫ﭘﻴﺌﮡ ﺟﻮ ﺻﺎف ﭘﺎﮢﻲ‬ ‫راﻧﺪ روﻧﺪ ﺟﻮ ﺳﺎﻣﺎن ۽ وﺳﻴﻊ ﻣﻴﺪان‬

‫ﺻﻔﺎﺋﻲ ﺳﭥﺮاﺋﻲ ﺟﻮ ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺷﺎﮔﺮدن ۽ اﺳﭩﺎف ﻻِء اﻟﮗ واش روم‬ ‫اﺳﭩﻮر‬

‫‪06‬‬


‫ٿر فﺌﺊونڊيشن‬ ‫جﺌ ٻه نوان‬ ‫پراﺊمري اسڪول‬ ‫ٿر ۾ معيﺌري تعليم عﺌم ڪرڻ واري سفرجي نﺋين منزل‬ ‫اس�م ڪوٽ جﺌ ٻه ﮗوٺ‪ ،‬ڄﺌمن سمون ۽ ٻٽڙا‬ ‫“‬

‫ﭤﺮ ۾ ﻣﻌﻴﺎري ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎم ﻛﺮڻ واري ﻛﻮﺷﺸﻦ ﺟﻲ ﻫﻚ‬ ‫ﻛﮍي ﻃﻮر ﭤﺮ ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ ﺟﻲ ﮘﻮٺ ﭔﭩﮍا ۾ ﭤﺮ ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ‬ ‫اﺳﻜﻮل ﺟﻮ اﻓﺘﺘﺎح ﺟﮇﻫﻦ ﺗﻪ ﮘﻮٺ ﭴﺎﻣﻦ ﺳﻤﻮن ۾ ﻫﻚ‬ ‫ﭘﺮاﺋﻤﺮي اﺳﻜﻮل ﺟﻲ ﭘﻴﮍﻫﻪ ﺟﻮ ﭘﭥﺮ رﮐﻴﻮ وﻳﻮ‪ .‬ﺟﺪﻳﺪ ﻃﻮر ﺟﻲ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻬﺮﺟﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﭤﻴﻞ اﻧﻬﻦ اﺳﻜﻮﻟﻦ ﺟﻲ اﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ۽ ﭘﻴﮍﻫﻪ‬ ‫ﺟﻲ ﭘﭥﺮ رﮐﮡ واري ﺗﻘﺮﻳﺒﻦ ۾ ﮘﻮٺ ﺟﻲ رﻫﻮاﺳﻴﻦ ﭘﻨﻬﻨﺠﻦ‬ ‫ﭔﺎرڙن ﺳﻤﻴﺖ وڏي اﻧﮓ ۾ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮي ﺧﻮﺷﻲ ﺟﻮ اﻇﻬﺎر‬ ‫ﻛﻴﻮ‪.‬‬ ‫‪05‬‬


‫ﭘﻮﮐﮡ ۽ ان ﺟﻲ ﭘﺎﻟﻨﺎ ﻛﺮي ان ﮐﻲ ﻫﻚ ﻧﻔﻌﻲ واري ﺻﻨﻌﺖ ﻃﻮر‬ ‫ﭘﮡ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﺮڻ واري رﭤﺎ ﺷﺮوع ﻛﺮي ﮀﮇي آﻫﻲ ﺟﻨﻬﻦ ﺟﻲ‬ ‫ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎن ﭤﺮي ﻣﺎﮢﻬﻦ ﻻِء روزﮔﺎر ﺟﺎ ﻧﻮان رﺳﺘﺎ ﮐﻮﻟﻲ‬ ‫ﮀﮇﻳﻨﺪي‪.‬‬

‫ﻫﻦ ﭼﻴﻮ ﺗﻪ ﭤﺮ ۾ زﻣﻴﻦ ﻫﻴﭟ ﺟﺮ ﺟﻲ ﭘﺎﮢﻲ ﺟﺎ ﭨﻲ ﺗﻬﻪ ﻣﻮﺟﻮد آﻫﻦ‬ ‫ﺟﻦ ﮐﻲ ‪ aquifer‬ﭼﻴﻮ وﭸﻲ ﭤﻮ‪ .‬ﺳﭛ ﮐﺎن ﻣﭥﻴﻮن ﺟﺮ ﺟﻨﻬﻦ ﻣﺎن ﻋﺎم‬ ‫ﻃﻮر ﺗﻲ ﮐﻮﻫﻦ وﻏﻴﺮه ﺟﻲ ذرﻳﻌﻲ ﭘﺎﮢﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻴﻮ وﻳﻨﺪو آﻫﻲ‬ ‫۽ ﭘﻴﺌﮡ ﻻِء اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭤﻴﻨﺪو آﻫﻲ‪ .‬ﭔﻴﻮ ﺗﻬﻪ وري ‪ 120‬ﻣﻴﭩﺮن ﺟﻲ‬ ‫اوﻧﻬﺎﺋﻲ ﺗﻲ آﻫﻲ ﺟﻴﻜﻮ ﻛﻮﺋﻠﻲ ﻣﭥﺎن ﮀﺖ ﭠﺎﻫﻴﻮن ﺑﻴﭡﻮ آﻫﻲ‪ .‬ان‬ ‫ﮐﺎﻧﭙﻮِء آﺧﺮي وري اﻫﻮ آﻫﻲ ﺟﻴﻜﻮ ﻛﻮﺋﻠﻲ ﺟﻲ ﺗﺮي ۾ ‪180‬‬ ‫ﻣﻴﭩﺮن ﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد آﻫﻲ‪ .‬اﻧﻬﻦ ﭔﻨﻬﻲ ﺗﻬﻦ وارو ﭘﺎﮢﻲ ﮐﺎرو آﻫﻲ‬ ‫ﺟﻨﻬﻦ ۾ ‪ 5000‬ﮐﺎن ‪ 6000‬ﭘﻲ ﭘﻲ اﻳﻢ ﻣﻮﺟﻮد آﻫﻲ‪ .‬اﻳﺘﺮي ﮐﺎري‬ ‫ﻫﺌﮡ ﻛﺮي اﻫﻮ ﭘﺎﮢﻲ ﭘﻴﺌﮡ ﻻﺋﻖ ﻧﻪ ﻫﻮﻧﺪو آﻫﻲ‪.‬‬

‫ﭘﺮ ﻳﺎد رﮐﮡ ﺟﻲ ﮘﺎﻟﮫ اﻫﺎ آﻫﻲ ﺗﻪ ﺗﻮڙي ﺟﻮ اﻧﻬﻦ ﭔﻨﻬﻲ ﺗﻬﻦ ﺟﻮ‬ ‫ﭘﺎﮢﻲ ﮐﺎرو آﻫﻲ ﭘﺮ زﻫﺮﻳﻠﻮ ﻛﻨﻬﻦ ﺑﻪ رﻳﺖ ﻧﺎﻫﻲ‪ ،‬ﺟﻨﻬﻦ ﺟﻲ‬ ‫ﺗﺼﺪﻳﻖ ﭨﻴﻦ ڌر ﺟﻲ ﻟﻴﺐ ﭼﻜﺎﺳﻦ ﭘﮡ ﻛﺌﻲ آﻫﻲ‪ .‬ﻫﻦ ﭼﻴﻮ ﺗﻪ ﺳﻨﮅ‬ ‫اﻳﻨﮕﺮو ﻻِء ﻛﻮﺋﻠﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮڻ ﻻِء ﻻزﻣﻲ آﻫﻲ ﺗﻪ ﻛﻮﺋﻠﻮ ﻧﻜﺮڻ‬ ‫ﮐﺎن اڳ ﺗﺎﺋﻴﻦ ان ﺟﻲ ﻫﻴﭡﺎن ۽ ﻣﭥﺎن وارو ﭘﺎﮢﻲ ﺧﺎرج ﭤﻲ ﭼﻜﻮ‬ ‫ﻫﺠﻲ ﺗﮇﻫﻦ ﺋﻲ ﻛﻮﺋﻠﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻻﺋﻖ ﺣﺎﻟﺖ ۾ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮي ان‬ ‫ﻣﺎن ﺑﺠﻠﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮي ﺳﮕﻬﺒﻲ‪.‬‬

‫ان ﻣﻘﺼﺪ ﻛﺎرڻ ﮐﻮﭨﺎﺋﻲ واري ﻫﻨﮅ ﻳﺎ ﮐﺎڻ ﺟﻲ ﭼﻮڌاري ﺑﻮر ﻛﺮي‬ ‫ﻳﺎ ﺑﻮرﻧﮕﻮن ﻟﮙﺎﺋﻲ اﻧﻬﻦ ﻣﺎن ﭘﺎﮢﻲ ﻛﮃﻳﻮ وﭸﻲ ﭘﻴﻮ‪ .‬ﻫﻦ وﻗﺖ ﺑﻪ‬ ‫اﻫﻮ زﻣﻴﻨﻲ ﭘﺎﮢﻲ ﻛﮃي ‪ 27‬ﻛﻠﻮﻣﻴﭩﺮ ﭘﺮي ‪ 1500‬اﻳﻜﮍن واري‬ ‫اﻳﺮاﺿﻲ واري ﺗﻼُء ۾ ﮀﻮڙ ﻛﻴﻮ ﭘﻴﻮ وﭸﻲ‪ .‬ﺳﻤﻮرو ﻛﻢ ﺳﻨﮅ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻲ ﻣﺎﺣﻮﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﭽﺎُء واري اداري )‪ (SEPA‬ﺟﻲ رﻫﻨﻤﺎﺋﻲ‬ ‫۽ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺎﺣﻮﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﻴﺎرن )‪ (NEQS‬ﻫﻴﭟ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ڏﻧﻮ ﭘﻴﻮ وﭸﻲ‪.‬‬

‫‪04‬‬


‫ٿر ۾ ڪوﺊلي جي کﺌڻ مﺌن نڪرندڙکﺌري‬ ‫پﺌﮡي تي زرعي فصل جﺌڪﺌميﺌب تجرﺐﺌ‬ ‫ﭰﭩﻲ‪،‬ﮔﻮار‪ ،‬ﻣﻴﻬﺎ‪،‬ﭜﻴﻨﮉﻳﻮن‪ ،‬ﮔﺪرا‪ ،‬ﺟﻨﺘﺮ‪،‬ﮔﺎﻫﻪ‪ ،‬ﭔﺮو‪ ،‬ﻣﻮٺ ۽ ﻣﻨﮓ ﺟﺎ ﻓﺼﻞ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎن ﻟﮣﻴﺎ وﻳﺎ‬ ‫زرﻋﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﭩﻲ ﭨﻨﮉوﭴﺎم‪ ،‬ﻫﻴﻠﻮﻓﺎﺋﻴﭧ اﻧﺴﭩﻴﻮٽ ﻛﺮاﭼﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﭩﻲ ۽ زﻧﮓ زﻳﺎﻧﮓ‬ ‫ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﭩﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮوع ﻛﺮي ڏﻧﻲ‬

‫ﺳﻨﮅ اﻳﻨﮕﺮو ﻛﻮل ﻣﺎﺋﻴﻨﻨﮓ ﻛﻤﭙﻨﻲ ﭘﺎران ﭤﺮ ﻛﻮل ﺑﻼڪ ﭨﻮ ۾‬ ‫۾ ﻛﻮﺋﻠﻲ ﺟﻲ ﮐﺎڻ ﻣﺎن ﻧﻜﺮﻧﺪڙ ﮐﺎري ﭘﺎﮢﻲ ﺗﻲ زرﻋﻲ ﻓﺼﻞ‬ ‫ﺟﻮ ﻛﺎﻣﻴﺎب ﺗﺠﺮﺑﻮ ﻛﺮي ورﺗﻮ آﻫﻲ ﺟﻨﻬﻦ ﺟﻲ ﻧﺘﻴﺠﻲ ۾ ﭰﭩﻲ‪،‬‬ ‫ﮔﻮار‪ ،‬ﻣﻴﻬﺎ‪ ،‬ﭜﻴﻨﮉﻳﻮن‪ ،‬ﮔﺪرا‪ ،‬ﺟﻨﺘﺮ‪ ،‬ﮔﺎﻫﻪ‪ ،‬ﭔﺮو‪ ،‬ﻣﻮٺ ۽ ﻣﻨﮓ ﺟﺎ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎن ﻟﮣﻴﺎ وﻳﺎ‪ .‬اﻫﮍي ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﮅ زرﻋﻲ‬ ‫ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﭩﻲ ﭨﻨﮉوﭴﺎم‪ ،‬ﻫﻴﻠﻮﻓﺎﺋﻴﭧ اﻧﺴﭩﻴﻮٽ ﻛﺮاﭼﻲ‬ ‫ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﭩﻲ ۽ زﻧﮓ زﻳﺎﻧﮓ ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﭩﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮوع ﻛﺮي‬ ‫ڏﻧﻲ آﻫﻲ‪.‬‬

‫ﺳﻨﮅ زرﻋﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﭩﻲ ﭨﻨﮉوﭴﺎم ﺟﻲ واﺋﻴﺲ ﭼﺎﻧﺴﻠﺮ ڊاﻛﭩﺮ‬ ‫ﻣﺠﻴﺐ ﺻﺤﺮاﺋﻲ ﭼﻴﻮ آﻫﻲ ﺗﻪ ان ﻛﺎﻣﻴﺎب ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ اﻣﻴﺪ آﻫﻲ‬ ‫ﺗﻪ ﭤﺮ ۾ رﻳﻮرس ﻣﺎﺋﻴﮕﺮﻳﺸﻦ وارو ﻋﻤﻞ ﺷﺮوع ﭤﻲ ﺳﮕﻬﻲ ﭤﻮ‪.‬‬ ‫ﺳﻨﮅ ﺧﺎص ﻃﻮر ﺗﻲ ﭤﺮ ۾ ﺑﺎﺋﻴﻮﺳﻼﺋﻴﻦ زراﻋﺖ واري ﻃﺮﻳﻘﻲ‬ ‫ﮐﺎﻧﺴﻮاِء ﭔﻲ ﻛﺎ واﻫﻪ ﻧﺎﻫﻲ‪ .‬ﻛﺮاﭼﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﭩﻲ ﺟﻲ واﺋﻴﺲ‬ ‫ﭼﺎﻧﺴﻠﺮ ﺟﻮ ﭼﻮڻ آﻫﻲ ﺗﻪ اﺳﺎن ﭤﺮﻛﻮل ﺑﻼڪ ﭨﻮ ﻣﺎن ﻧﻜﺮﻧﺪڙ‬ ‫ﮐﺎري ﭘﺎﮢﻲ ﺗﻲ ﻣﺎل ﻻِء ﮔﺎﻫﻪ ﺟﻮ ﻓﺼﻞ ﻟﮣﻲ ورﺗﻮ آﻫﻲ ﺟﻴﻜﻮ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻣﺎل ﺷﻮق ﺳﺎن ﮐﺎﺋﻲ ﭘﻴﻮ‪ .‬اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻚ‬ ‫ﺳﺎل ۾ ‪ 14‬ﮐﺎن ‪ 15‬ﻓﺼﻞ ﮐﮣﻲ ﺳﮕﻬﺠﻦ ﭤﺎ‪.‬‬

‫دﻳﺴﻲ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺳﺎن زرﻋﻲ ﻓﺼﻞ ﻛﻨﺪڙ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﭤﺮي زﻣﻴﻨﺪار‬ ‫ﺻﻮﺑﺪار درس ﭼﻴﻮ آﻫﻲ ﺗﻪ اﺳﺎن ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎن ﻛﻴﺘﺮاﺋﻲ ﻓﺼﻞ‬ ‫ﭘﻮﮐﻲ ﻟﮣﻲ ورﺗﺎ آﻫﻦ ﺟﻦ ۾ ﻛﻮﺑﻪ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﭜﺎڻ ﻳﺎ زرﻋﻲ‬ ‫دوراﺋﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻪ ﻛﻴﻮن وﻳﻮن‪.‬‬ ‫ﺳﻨﮅ اﻳﻨﮕﺮو ﺟﻲ ﺳﺮواڻ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺦ ﭼﻴﻮ آﻫﻲ ﺗﻪ اﺳﺎن‬ ‫ﺟﻲ ﻛﺎرﭘﻮرﻳﭧ ﺳﻤﺎﺟﻲ ذﻣﻴﻮاري ﺳﺮاﻧﺠﺎم ڏﻳﮡ ﺟﻮ ﭘﻠﻴﭧ‬ ‫ﻓﺎرم ﭤﺮ ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ آﻫﻲ ﺟﻨﻬﻦ ﺗﺎزو ﺋﻲ ﺳﻨﮅ زرﻋﻲ‬ ‫ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﭩﻲ ﭨﻨﮉو ﭴﺎم‪ ،‬ﻛﺮاﭼﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﭩﻲ ۽‬ ‫ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﭩﻲ آف زﻧﮓ زﻳﺎﻧﮓ ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﭩﻲ‬ ‫ﺳﺎن ﮔﮇوﮔﮇ اﺗﺎن ﺟﻲ ﻫﺎرﻳﻦ ﺳﺎن ﮔﮇﺟﻲ ان‬ ‫ﮐﺎري ﭘﺎﮢﻲ ﮐﻲ زراﻋﺖ ﻻِء اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮڻ‬ ‫ﻻِء ﻣﺨﺘﻠﻒ رﭤﺎﺋﻦ ﺗﻲ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎن ﻛﻢ‬ ‫ﺷﺮوع ﻛﺮي ﮀﮇﻳﻮ آﻫﻲ‪ .‬اﺳﺎن ﮐﻲ ﭘﻚ‬ ‫آﻫﻲ ﺗﻪ اﻫﻮ ﭘﺎﮢﻲ ﭤﺮ ۽ ﭤﺮﻳﻦ ﺟﻲ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪﻻﺋﻲ ﮀﮇﻳﻨﺪو‪ .‬ان ﺟﻲ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻲ ۾ ﭤﺮ ﺳﻨﮅ ۾ زراﻋﺖ ﺟﻮ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺑﮣﺠﻲ وﻳﻨﺪو‪ .‬ان ﮐﺎﻧﺴﻮاِء‬ ‫اﺳﺎن ان ﮐﺎري ﺟﺮ ﺗﻲ ﻣﮁﻲ‬

‫‪03‬‬


‫ﻛﻤﭙﻨﻲ ﻣﻴﻨﺠﻤﻨﭧ ﺟﻲ ﭘﻮري ﻛﻮﺷﺶ آﻫﻲ ﺗﻪ ﭤﺮ ﻛﻮل‬ ‫ﭘﺮاﺟﻴﻜﭧ ۾ ﻫﺘﺎن ﺟﻲ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻣﺎﮢﻬﻦ ﮐﻲ وڌ ﮐﺎن وڌ ﻓﺎﺋﺪو‬ ‫ﭘﻬﭽﺎﺋﺠﻲ‪ ،‬ﺟﻨﻬﻦ ﺳﻠﺴﻠﻲ ﺟﻲ ﻛﮍي ۾ اﺳﺎن ﺑﻪ ﭜﺮﭘﻮر ﻛﻮﺷﺶ‬ ‫ﻛﺮي ﻫﺘﺎن ﺟﻲ ﻣﺎﮢﻬﻦ ﮐﻲ ﺳﭡﺎ وﻳﻨﮉر ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮڻ ۾ ﻛﺎﻣﻴﺎب‬ ‫وﻳﺎ آﻫﻴﻮن ۽ ‪ 80‬ﻛﺮوڙ روﭘﻴﻦ ﺟﻲ ﻻﮘﺖ ﺟﺎ ﭠﻴﻜﺎ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻣﺎﮢﻬﻦ‬ ‫ﮐﻲ اﻳﻮارڊ ﻛﺮي ﭼﻜﺎ آﻫﻴﻮن‪ .‬اﺳﺎن ﺟﻲ ﭘﻮري ﻛﻮﺷﺶ آﻫﻲ ﺗﻪ‬ ‫ﻫﺘﺎن ﺟﻲ ﻣﺎﮢﻬﻦ ﮐﻲ ﺳﭡﺎ ۽ ﭘﺮوﻓﻴﺸﻨﻞ وﻳﻨﮉر ﭠﺎﻫﻲ ﺳﮕﻬﻮن‪،‬‬ ‫ﺟﻨﻬﻦ ﻻِء ﺟﻮﮘﺎ اﭘﺎُء ﭘﺎڻ ورﺗﺎ ﭘﻴﺎ وﭸﻦ ۽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﻳﻘﻦ ﺳﺎن‬ ‫ﺳﻨﺪن ڌﻳﺎن ﭘﻨﻬﻨﺠﻲ ﻛﺎروﺑﺎر ڏاﻧﻬﻦ ﻛﺮڻ ۽ ﻛﻮاﻟﭩﻲ واري ﻛﻢ‬ ‫ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻨﺪن ذﻫﻨﻲ ﻧﺸﻮﻧﻤﺎ ﻛﺮي ﺳﮕﻬﻮن‪.‬‬

‫‪02‬‬


‫ٿر ڪول رٿﺌ تي مقﺌمي مﺌﮡهن کي‬ ‫ڪﺌروﺐﺌر جي موقعن جي فراهمي‬ ‫ﭤﺮ ﺟﻲ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻣﺎﮢﻬﻦ ﺟﻲ ﺗﺮﻗﻲ ۽ ﭜﻼﺋﻲ ﭤﺮ ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ ۽ ﺳﻨﮅ‬ ‫اﻳﻨﮕﺮو ﻛﻮل ﻣﺎﺋﻨﻨﮓ ﻛﻤﭙﻨﻲ ۽ اﻳﻨﮕﺮو ﭘﺎورﺟﻴﻦ ﭤﺮ ﻟﻤﻴﭩﻴﮉ ﺟﻲ‬ ‫ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻋﻤﻠﻦ ﻣﺎن ﻫﻚ رﻫﻲ آﻫﻲ‪ .‬ﭘﻨﻬﻨﺠﻴﻦ ﻛﻮﺷﺸﻦ ﺳﺎن‬ ‫ﻫﺘﺎن ﺟﻲ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻣﺎﮢﻬﻦ ﮐﻲ وڌ ﮐﺎن وڌ ﻓﺎﺋﺪو ﭘﻬﭽﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺑﻼڪ ‪،2‬‬ ‫ﺗﻌﻠﻘﻲ اﺳﻼم ﻛﻮٽ ﺳﻤﻴﺖ ﭘﻮري ﭤﺮ ﺟﻲ ﻣﺎﮢﻬﻦ ﮐﻲ اوﻟﻴﺖ ﺟﻲ‬ ‫ﺑﻨﻴﺎد ﺗﻲ روزﮔﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮڻ ﺳﻤﻴﺖ ﻫﺘﺎن ﺟﻲ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻣﺎﮢﻬﻦ‬ ‫ﮐﻲ ‪ 80‬ﻛﺮوڙ ﺟﺎ ﭠﻴﻜﺎ اﻳﻮارڊ ﻛﺮي ﭼﻜﻲ آﻫﻲ‪ .‬ﺟﮇﻫﻦ ﺗﻪ ﺳﻮل‬ ‫ﻛﺎﻧﭩﺮﻳﻜﭧ‪ ،‬ﺟﻨﺮل آرڊر ﺳﭙﻼﺋﻴﺮز‪ ،‬ورﻛﺲ‪ ،‬ﻓﻮڊ ﺳﺮوﺳﺰ‪،‬‬ ‫ﭨﺮاﻧﺴﭙﻮرٽ ﺳﺮوﺳﺰ‪ ،‬ﺳﻮﻟﺮ ﺳﺴﭩﻢ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺼﻮﺑﻦ ﺟﺎ‬ ‫ﭠﻴﻜﺎ ﻫﺘﺎن ﺟﺎ ﻣﻘﺎﻣﻲ وﻳﻨﮉر ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮي ﭼﻜﺎ آﻫﻦ‪ ،‬ﺟﻴﻜﻲ‬ ‫ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎن ﭘﻨﻬﻨﺠﻲ ﻛﺎروﺑﺎري ﺳﮕﻬﻪ وڌاﺋﻲ رﻫﻴﺎ آﻫﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻣﺎﮢﻬﻦ ﮐﻲ ﭠﻴﻜﺎ ﻣﻠﮡ ﺳﺎن اﻫﺎ ﻫﺎﻛﺎري ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﭘﮡ آﺋﻲ‬ ‫آﻫﻲ ﺗﻪ ﻫﺘﺎن ﺟﻲ ﻛﻴﺘﺮن ﺋﻲ ﻣﺎﮢﻬﻦ ﺟﺎ ﺳﮅي اڻ ﺳﮅي ﻃﺮح‬ ‫آﻣﺪﻧﻲ ﺟﺎ رﺳﺘﺎ ﭘﮡ ﮐﻠﻲ وﻳﺎ آﻫﻦ‪ .‬ﺑﻼڪ ‪ 2‬ﺟﻲ ﭠﻴﻜﻴﺪارن ﺟﻲ‬ ‫ﻛﻤﭙﻨﻲ رﺟﺴﭩﺮ ﻛﺮڻ ﻻِء ﻛﻤﭙﻨﻲ رﺟﺴﭩﺮڊ ﻛﺮاﺋﮡ ﻻِء ﭔﻴﻦ ﺟﻲ‬ ‫ﭜﻴﭧ ۾ وڌﻳﻚ آﺳﺎن ﺷﺮﻃﻦ ﺗﻲ رﮐﻴﻮ وﻳﻮ آﻫﻲ ﺗﻪ ﺟﻴﺌﻦ وڌ ﮐﺎن‬ ‫وڌ اﻫﻲ ﻣﺎﮢﻬﻮ ﻓﺎﺋﺪو ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮي ﺳﮕﻬﻦ‪ .‬ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻣﺎﮢﻬﻦ ﮐﻲ‬ ‫ﭠﻴﻜﺎ اﻳﻮارڊ ﻛﺮڻ ۽ ﺳﻨﺪن ﻛﺎروﺑﺎري ﺳﮕﻬﻪ وڌاﺋﮡ ﺟﻲ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫ﺳﺎن ﭘﺮوﻛﺮﻳﻮﻣﻴﻨﭧ ڊﭘﺎرﭨﻤﻴﻨﭧ ﺟﻲ ﻧﺮﻳﻨﺪر ﺳﻮﭨﻬﮍ ﺟﻮ ﭼﻮڻ آﻫﻲ‬ ‫ﺗﻪ ﻫﺘﺎن ﺟﻲ ﻣﺎﮢﻬﻦ ﮐﻲ ﻧﻪ ﺻﺮف ﭠﻴﻜﺎ اﻳﻮارڊ ﻛﻴﺎ وﻳﺎ آﻫﻦ ﭘﺮ‬ ‫ان ﺳﺎن ﮔﮇو ﮔﮇ ﮐﻴﻦ ﺳﮑﻴﺎ ﭘﮡ ڏﻳﮡ ﺳﺎن ﮔﮇ ﻛﻤﭙﻨﻴﻮن ﭘﮡ رﺟﺴﭩﺮ‬ ‫ﻛﺮاﺋﻲ ڏﻧﻴﻮن وﻳﻮن آﻫﻦ‪ .‬ﮐﻴﻦ وﻳﻨﮉر ڊوﻟﭙﻤﻴﻨﭧ ﭘﺮوﮔﺮام ﻫﻴﭟ‬ ‫ﻛﺎروﺑﺎري ﺗﺮﻗﻲ ﻻِء ﺳﮑﻴﺎ ﭘﮡ ﻣﻬﻴﺎ ﻛﺌﻲ وﺋﻲ آﻫﻲ ﺟﻨﻬﻦ ۾‬ ‫ﮐﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ ﺟﺎ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻛﺎر‪ ،‬ﻣﺎرﻛﻴﭧ ﻣﺎن ﻛﻬﮍي ۽‬ ‫ﻛﻴﺌﻦ ﺳﭡﻲ ﺷﺌﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺮڻ‪ ،‬ﭘﻨﻬﻨﺠﻲ ﻟﻴﺒﺮ ﺟﻲ ﺻﺤﺖ ﺻﻔﺎﺋﻲ‬ ‫ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻨﺪن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺎ ﺳﻤﻮرا ﻃﺌﻲ ﻛﻴﻞ اﺻﻮﻟﻦ ﺟﻲ‬ ‫ﭘﺎﺳﺪاري ﻛﺮڻ ﺳﻤﻴﺖ‪ ،‬ﭨﻴﻜﺴﻦ ڏﻳﮡ ﺟﻲ ﻓﺎﺋﺪي ۽ اﻧﻬﻦ ﺟﻲ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻟﮙﺎﺗﺎر ﺳﻴﺸﻨﻞ‬ ‫ﭨﺮﻳﻨﮕﺰ ڏﻳﺌﻲ ﮐﻴﻦ ﻛﺎﻣﻴﺎب ﻛﺎروﺑﺎري ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﮣﺎﺋﮡ ﻻِء ﻫﺮ‬ ‫وﻗﺖ ﻛﻮﺷﺎن آﻫﻴﻮن‪.‬‬ ‫‪181.48‬‬

‫‪145.62‬‬

‫ﭤﺮ ﺟﻲ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻣﺎﮢﻬﻦ ﮐﻲ ﻣﻠﻴﻞ ﭠﻴﻜﺎ‬ ‫ﻣﻠﻚ ﺟﻲ ﭔﻴﻦ ﺣﺼﻦ ﺟﻲ ﻣﺎﮢﻬﻦ ﮐﻲ‬ ‫ﻣﻠﻴﻞ ﭠﻴﻜﺎ‬

‫‪01‬‬

‫‪145.08‬‬

‫*ﭴﺎﮢﺎﻳﻞ اﻧﮓ ﻣﻠﻴﻦ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ روﭘﻴﻦ ﮐﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻦ ﭤﺎ‪.‬‬

‫‪85.68‬‬

‫‪34.5‬‬

‫ﻧﻮﻣﺒﺮ‬

‫آﻛﭩﻮﺑﺮ‬

‫‪34.96‬‬

‫ﺳﻴﭙﭩﻤﺒﺮ‬


‫ﭤﺮ ﻓﺎﺋﻮﻧﮉﻳﺸﻦ‬ ‫ﺟﺎ ﭔﻪ ﻧﻮان‬ ‫ﭘﺮاﺋﻤﺮي‬ ‫اﺳﻜﻮل‬ ‫ﭤﺮ ﻛﻮل رﭤﺎ‬ ‫ﺑﻼڪ ﭨﻮ ﺗﻲ‬ ‫ﻛﻢ ﻛﻨﺪڙ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﻲﭘﻮرﻫﻴﺖ‬ ‫اﺳﺎن ﺟﻮ اﺛﺎﺛﻮ‬ ‫آﻫﻦ‬

‫مﺌهوار‬

‫ﻧﻮﻣﺒﺮ‬

‫ٿر ۾ ڪوﺊلي جي کﺌڻ مﺌن نڪرندڙ کﺌري‬ ‫پﺌﮡي تي زرعي فصل جﺌ ڪﺌميﺌب تجرﺐﺌ‬

Thar Coal News (November 2017) - Sindhi  

The November 2017 issue (Sindhi) of Thar Coal News, the official newsletter of Sindh Engro Coal Mining Company (SECMC), Engro Powergen Thar...

Thar Coal News (November 2017) - Sindhi  

The November 2017 issue (Sindhi) of Thar Coal News, the official newsletter of Sindh Engro Coal Mining Company (SECMC), Engro Powergen Thar...

Advertisement