Page 1

NOVINY OBČANOV SEBEDRAŽIA Číslo 1/2017

Ročník 12

2017 Január 2017

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku 2017. Pred niekoľkými hodinami sa skončil ten minulý, do ktorého sme pred rokom vkladali svoje očakávania a túžby s nádejou, že sa nám ich podarí naplniť. Po roku sme možno rozčarovaní, možno sklamaní, ale chcem veriť, že aj spokojní a šťastní. Čo každému z nás priniesol záležalo od našej vôle, schopností či usilovnosti, ale dovolím si povedať, že vo veľkej miere aj od schopností či neschopnosti tých, ktorí túto krajinu, tento svet riadia. Odchádzajúci rok sa možno do histórie zapíše ako rok nespokojných. Pokračujúca utečenecká kríza, teror, ktorý islamskí radikáli v Európe rozpútali, otriasa základmi európskej únie. Masakre v Bruseli, vo Francúzku či posledný, ktorý sa stal pred Vianocami v Berlíne ukazujú že nikde sa nemôžeme cítiť bezpečne. Veľká Británia, napriek splneniu väčšiny zo svojich požiadaviek, referendom o zotrvaní krajiny v Európskej únii rozhodla o odchode z európskej únie. Pre koho bude mať toto rozhodnutie horšie následky, sa dnes ešte nedá povedať, ale otvorila tým Európsku pandorinu skrinku a podnietila euroskeptikov v mnohých ďalších krajinách EU k diskusii o zotrvaní v únii. 8. novembra si Američania za nového prezidenta zvolili Donalda Trumpa. USA boli a sú jedným z najsilnejších hráčov na svetovej politickej scéne. Akým smerom budú ovplyvňovať svetové dianie pod vedením Donalda Trumpa dnes nikto nevie predvídať. Rok 2016 bol prelomový aj na domácej politickej scéne. Po šokujúcich marcových parlamentných voľbách sa zdalo, že nastala patová situácia, keď sa nepodarí zostaviť vládu a Slovensko bude odsúdené na neistotu. Nakoniec sa v pomerne krátkej dobe podarilo sformovať vládny kabinet, aký si ponovembrová demokratická história krajiny nepamätá. Za jeden stôl so Smerom si sadli národniari a zástupcovia občianskej strany Most Híd a časť poslancov strany Sieť. Smutné je, že sa do parlamentu dostali aj neštandardné a extrémistické politické subjekty. Nová koaličná vláda pokračovala v sociálnej politike Smeru, ale zatiaľ sa zdá, že rešpektuje aj záujmy ostatných členov koalície. Keď Slovensko prevzalo predsedníctvo v Rade Európy, zhostilo sa dovtedy nevyskúšanej úlohy. Dnes už môžeme smelo prehlásiť, že aj vďaka stabilnej koaličnej vláde sa túto úlohu podarilo zvládnuť. Vážený spoluobčania, rok 2016 bol aj druhým rokom tohto volebného obdobia. Rád konštatujem, že sa väčšina úloh plánovaných na rok 2016 splnila a rozbehli sa aj nové aktivity v oblasti sociálnej a kultúrnej. K oprave cesty na sídlisku Boriny, ktorú plánujeme už viac rokov sme sa síce nedostali, ale zrealizovala sa rozsiahla rekonštrukcia a oprava interiéru MŠ, rekonštrukcia a oprava interiéru ZŠ, vybudovalo sa detské ihrisko v športovom areály. Dokončilo sa oplotenia cintorína, ale aj pasportizácia hrobových miest. Poslanci schválili Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do roku 2020. Počas celého roka sme sa starali o verejné priestranstvá, cintorín, športový areál, vykonávala sa zimná i letná údržba miestnych komunikácii, prevádzkoval sa zberný dvor. V uplynulom roku obec vďaka dobrej finančnej situácii, mohla vytvárať podmienky pre bezproblémový chod základnej školy, materskej školy, opatrovateľskej služby, ale aj spoločenských kultúrnych a športových organizácii v obci. Na začiatku roka 2016 sme opakovane získali nenávratné prostriedky z EU na odkanalizovanie obce. Očakával som, že v priebehu roka 2016 sa projekt odkanalizovania obce aj začne realizovať. Výber zhotoviteľa bohužiaľ do konca roka nie je definitívne skončený. Táto skutočnosť do značnej miery ovplyvnila aj realizáciu niektorých zámerov, ktoré boli podmienené výstavbou kanalizácie. Medzi také patrila aj spomenutá oprava cesty na sídlisku Boriny či oprava výtlkov po zime. Vďaka stabilnej ekonomickej situácii v krajine sa zlepšilo aj financovanie obcí a ja môžem konštatovať, že naša obec aj v uplynulom roku 2016 hospodárila s prebytkom rozpočtu.Vážení spoluobčania chcem sa Vám poďakovať za pomoc a spoluprácu v uplynulom roku. Ďakujem predovšetkým poslancom obecného zastupiteľstva, zástupcovi starostu obce a členom poslaneckých komisii, ktorí zodpovedne plnili svoje úlohy. Len vďaka nim sa podarilo prevažnú časť úloh roku 2016 splniť. V priebehu roku 2016 došlo k podstatným personálnym zmenám v obecnom úrade. Do dôchodku odišla pani Mária Drozdová a na jej miesto nastúpila pani Ing. Renáta Kuklová. Pani Márii Drozdovej ďakujem za odvedenú prácu a do ďalšieho života jej prajem pevné zdravie a šťastie v rodine. Do dôchodku v polovici roka odišla aj pani Darina Michalíková. Bola najdlhšie pracujúcou pracovníčkou obecného úradu a jej vedomosti a skúsenosti mi budú chýbať. Ďakujem jej za dlhoročnú obetavú prácu a želám jej pevné zdravie, šťastie a rodinnú pohodu. Na jej miesto nastúpila pani Jana Slobodová. Za zodpovednú prácu počas celého roka ďakujem aj ostatným pracovníčkam a zamestnancom obecného úradu. Poďakovanie patrí riaditeľke Mgr. Eve Babaštovej, učiteľkám a ostatným zamestnancom Základnej školy, ktorí okrem svojich povinností počas školského roka zvládli aj povinnosti počas rekonštrukcie základnej školy. Rovnaké poďakovanie patrí aj riaditeľke Mgr. Kataríne Hepnerovej, učiteľkám a zamestnancom Materskej školy, ktorí zvládli v náročných podmienkach modernizáciu a prestavbu Materskej školy a vytvorili lepšie podmienky pre výchovu našich najmenších. Chcem sa poďakovať za prácu, úsilie a čas všetkým, ktorí sa podieľajú na organizovaní a zabezpečovaní spoločenského života obce a fungovaní všetkých spoločenských, kultúrnych a športových organizácii na jej území. Za pomoc pri príprave a realizácii občianskych obradov a osláv ďakujem predsedníčke zboru pre občianske záležitosti pani Veronike Šimkovičovej a členom tohto zboru, speváckej skupine Sebedražanka a Sebedražskej dychovke ako aj redaktorke Obecných novín pani Lívii Svitkovej. Bez ich angažovanosti by bol spoločenský život v našej obci chudobnejší. Ďakujem predsedovi a ostatným funkcionárom TJ Baník za celoročnú starostlivosť o športový areál a za organizovanie športovej činnosti v obci. Futbalistom, ktorým sa v uplynulom roku príliš nedarilo, želám aby sa im v tomto roku darilo lepšie. Ďakujem stolným tenistom pod vedením pána Stanislava Buznu, vedúcej a členkám skupiny DEVA, športovým kulturistom a ostatným športovcom za ich prínos k utužovaniu zdravia a zlepšovania kvality života v našej obci. Ďakujem aj podnikateľom a podnikom na území obce. Spoločnosti STS Prievidza a spoločnosti BC štúdio s.r.o.Poďakovanie patrí aj Hornonitrianskym baniam, výboru UPS i autoservisu Kamil Borko, spoločnostiam Vodný svet, Golfový klub Scotland a spoločnosti Márius Pedersen, ktoré vytvárajú nové pracovné príležitosti aj pre občanov našej obce. V neposlednom rade ďakujem pánu farárovi Viktorovi Krausovi a farskej rade za spoluprácu v roku 2016. Stojíme na prahu nového roku 2017. V záplave negatívnych informácii, ktorými nás média denno-denne kŕmia, je veľmi ťažké hľadieť do budúcnosti s optimizmom a nádejou. Ale napriek tomu chcem, aby sme tak urobili. Chcem spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva, ale aj s vami všetkými pokračovať v zveľaďovaní našej obce a v zlepšovaní podmienok života v nej. Verím, že v tomto roku začnú práce na odkanalizovaní obce v rámci aglomerácie Sebedražie. V schválenom rozpočte na rok 2017 máme vyčlenené finančné prostriedky na opravu cesty na sídlisku Boriny, ale aj na nákup kompostérov, prípravu individuálnej bytovej výstavby v lokalite Dúbravka, aktualizáciu územného plánu obce, opravu hracej plochy a tribúny štadióna, na dokončenie opráv ZŠ a MŠ . Popri týchto investičných akciách chceme zabezpečiť dostatok zdrojov pre činnosť základnej a materskej školy, opatrovateľskej služby, pre činnosť spoločenských kultúrnych a športových organizácii v obci. Pri plnení týchto úloh sa budem spoliehať aj na vašu pomoc a spoluprácu. Milí spoluobčania, rôzni prognostici, politológovia, finanční analytici, uznávaní politici sa predbiehajú v predkladaní katastrofických scenárov ďalšieho vývoja vo svete a v EU. Nadchádzajúce voľby v Holandsku, vo Francúzsku, v Nemecku a Taliansku naznačujú, že nás čaká turbulentný a zložitý rok 2017. V tomto kontexte sa situácia na Slovensku javí celkom pozitívne. Klesajúca nezamestnanosť, pozitívny hospodársky rast, plánovaný nárast miezd a dôchodkov, pomerne stabilná politická situácia vytvárajú predpoklad, že by ten nadchádzajúci rok 2017 mohol byť lepší a úspešnejší, ako ten, ktorý sme práve zavŕšili. A ja nám všetkým želám, aby skutočne lepším a úspešnejším bol. Vážení občania prajem vám v novom roku 2017 pevné zdravie, spokojnosť, vzájomnú toleranciu, úctu a splnenie všetkých vašich prianí.

Vážení spoluobčania, želám Vám šťastný nový rok 2017.

Ing. Peter Juríček, starosta obce


SEBEDRAŽSKÉ NOVINY č. 1/2017

Január 2017

2

JUBILEJNÉ SOBÁŠE

Dňa 25.11.2016 sme sa zišli v Kultúrnom dome v Sebedraží, aby sme oslávili 30 rokov spoločného života našich občanov. Na slávnosti sa zúčastnili manželia Svoradovci a Jambrichovci. OcÚ v spolupráci so ZPOZ usporiadali slávnosť, na ktorej sa prihovoril oslávencom pán starosta, Ing. Peter Juríček. O výbornú atmosféru sa postarala FS Sebedražanka svojimi piesňami. Na záver sa manželia podpísali do pamätnej knihy a prijali z rúk starostu kvetinové dary. Srdečne Vám blahoželáme a želáme ešte veľa spoločne prežitých rokov. -red.-

ŽIVOTNÉ JUBILEUM Stalo sa tradíciou, že si v našej obci uctievame významné životné jubileá našich občanov. Určite k nim musíme zaradiť aj našu spoluobčianku p. Helenu Kepákovú, ktorá tento rok oslávila krásne životné jubileum. ZPOZ v spolupráci s OcÚ pozvalo p. Kepákovú, aby jej mohli zablahoželať, ale aj poďakovať za celoživotný prínos pre našu obec. Poďakovanie jej určite patrí, nakoľko sa stala významnou osobnosťou v našej obci svojím prínosom na kultúrnom, ale aj športovom poli. Je celonárodnou osobnosťou, ktorá preslávila, nielen našu obec, ale aj Československo vo svetovom me-

radle. Napísať pár viet o tejto milej a skromnej žene je ťažkou úlohou. V rámci oslavy nám porozprávala športové, cestovateľské zážitky. Priniesla nám ukázať niekoľko ocenení, ktoré sú veľmi vzácne. Z rúk pána starostu si prevzala kvetinový dar a podpísala sa do pamätnej knihy. My jej želáme v jej osobnom živote veľa šťastia, radosti v rodine a hlavne zdravie, aby sme sa aj my mohli ešte dlho stretávať s jej úsmevom a najmä celoživotnými skúsenosťami a dobrými radami. -red.-


SEBEDRAŽSKÉ NOVINY č. 1/2017

Január 2017

3

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA „Dieťa. Príde na svet ako malý zázrak. Stačí, aby ho rodičia uzreli a začnú ho milovať. Zaplače, otvorí oči a je nekonečne ich.“ Týmito slovami sa začala slávnosť uvítania detí do života v stredu 16.11.2016. Je to asi tá najkrajšia akcia, aká sa od nepamäti koná v našej obci. Uvítali sme deväť novonarodených detí, v druhej polovici tohto roku. K oslávencom musíme priradiť aj malého Denisa Torresa, ktorý mal samostatné uvítanie o týždeň skôr. Pán starosta sa prihovoril rodičom, aj detičkám. Všetci prítomní sa zapísali do pamätnej knihy a prevzali z rúk starostu darčeky a kvetinové dary. O príjemnú atmosféru sa kultúrnym programom postarali deti z materskej školy, pod vedením p. uč. Edity Kubalovej, s hudobným doprovodom p. Mgr. Rasťa Šidla. Želáme im veľa zdravia, šťastia a hlavne náruč plnú lásky, porozumenia a trpezlivosti rodičov. -red.-

VIEM, LEN SI SPOMENÚŤ ... Vo štvrtok 8. decembra 2016 sme uzatvorili cyklus štyroch tréningov pamäti pod vedením lektorky Antónie Bartošovej určený predovšetkým pre seniorov našej obce. Zároveň to bolo posledné tohtoročné stretnutie záujemcov o prácu v seniorskom klube. Pravidelne sa ho zúčastňovala viac ako dvadsiatka obyvateľov Sebedražia, ktorí sa rozhodli časť svojho voľného času prežiť s rovesníkmi a zároveň urobiť niečo konkrétne a zmysluplné pre svoje zdravie. Mnohé v našom živote dokážeme ovplyvniť viac, ako sme si to ochotní priznať... Pravda, chce to len zobrať veci do vlastných rúk, prekonať zabehané stereotypy a pohodlnosť. Výsledok nám však vynaloženú energiu bohato vráti. Takto nejako je možné pristúpiť aj k prežívaniu voľného času. Seniori majú tú výhodu, že si ho konečne môžu organizovať sami. Veď už nemusia čeliť tlaku povinností spojených s prácou. Je ich slobodnou voľbou, či budú sedieť osamote doma a spočitovať svoje choroby, alebo vyjdú medzi ľudí a skúsia žiť aj napriek veku a všetkým cudzojazyčným diagnózam. Viacero sebedražských seniorov - a treba podotknúť, že to boli prevažne ženy - sa rozhodlo urobiť krok správnym smerom a niečo pre seba urobiť. V rámci štyroch stretnutí v kultúrnom dome im lektorka prístupnou formou vysvetlila dôležitosť starostlivosti o pamäť, ktorej stav je vždy len odrazom našej celkovej psychickej kondície. Mimoriadne významnú úlohu pri nej zohrávajú pozitívne myslenie a sebadôvera. Dokonca, aj keď na niečo pozabudneme a potrebujeme si spomenúť, nemali by sme začať nadávaním na svoju deravú hlavu, ale povzbudiť sa slovami: „hneď si spomeniem“. Ak v seba uveríme, výsledok sa zaručene dostaví. Pre viacerých z nás bolo novou informá-

ciou, že o kvalite pamäti nerozhoduje len kondícia samotného mozgu, ale tiež stav našich zmyslov – predovšetkým očí a uší, cez ktoré do neho prúdia informácie. Dôležitý je i dostatok podnetov, správna výživa, odpočinok a nakoniec (ale nie v poslednom rade) pravidelné precvičovanie pamäti. Lebo presne tak ako športovci trénujú svoje svaly, môžeme my všetci trénovať svoju pamäť. Ako na to? Spôsobov je veľa, ale najlepšie je, ak precvičovanie zároveň prináša radosť. Preto naše tréningy prebiehali hravou formou raz rozprúdili živú debatu, inokedy sústredené premýšľanie, veľakrát vyvolali tichý úsmev alebo hlasitý smiech. Naučili sme sa pamätať si veci prostredníctvom vymýšľania vtipných príbehov, nachádzaním nečakaných súvislostí a spojitostí. Napríklad, vedeli ste, že my, ktorí máme ťažkosti s pamätaním si čísiel, môžeme si k nim priradiť symboly, ktoré nám uľahčia ich zapamätávanie? (0 je vajíčko, 1 komín, 2 labuť, a tak ďalej) Pre mnohých je toto oveľa jednoduchšia cesta ako si zapamätať svoje telefónne číslo, či PIN kód. Bonusom bola príjemná a uvoľnená atmosféra, z ktorej si každý mohol kúsok odniesť aj domov spolu s viacerými účinnými návodmi, ako zlepšiť svoju psychickú kondíciu, pamäť a v konečnom dôsledku kvalitu svojho života. Na záver sme hneď zahorúca naplánovali termín ďalšieho stretnutia na 12. januára 2017 o 14.00 h v kultúrnom dome. Pre lepšie zapamätanie - je to štvrtok a meniny oslavuje Ernest. Stretnutie už prebehne pod taktovkou členiek nového výboru nášho klubu. Témou bude zdravá výživa ale i nezáväzné rozhovory pri káve, či čaji a spoločenské hry. Vstup je bezplatný a voľný pre všetkých záujemcov. Mgr. Ľudmila Húsková


SEBEDRAŽSKÉ NOVINY č. 1/2017

Január 2017

4

KDE SÚ NAŠE KORENE....

Históriu ľudstva tvoria ľudia, ktorí svojou prácou vytvárajú hodnoty. Tie prežijú stáročia. Materiálne podľahnú zubu času, tie duchovné zostávajú v mysliach a zanechávajú stopy v ďalších generáciách. Preto je dôležité mať dostatok dokumentácie, aby sme sa k tomuto bohatstvu mohli vracať. Aj históriu našej obce tvorili ľudia, ktorí tu od jej vzniku v r. 1245 zapustili svoje korene a formovali ju až do súčasnosti. Nie je možné vymenovať všetkých ktorí sa o to zaslúžili. Vybrala som z tých, ktorí sa dostali do Monografie spracovanej v r.2005 k 760.výročiu prvej písomnej zmienky o našej obci. JÁN MJARTAN- PhDr., DrSc. doktor filozofie, doktor vied, zakladateľ moderného národopisu na Slovensku. Dňa 13.12.2002 pri príležitosti jeho nedožitých 100.narodenín mu bola odhalená pamätná tabuľa na budove Obecného úradu s nápisom „ Na večnú pamiatku slávnemu rodákovi PhDr. Jánovi Mjartanovi DrSc. zakladateľovi etnografie na Slovensku“ občania Sebedražia 2002. HELENA KEPÁKOVÁ, rodená Mjartanová Bola úspešnou športovkyňou, ktorá začala cezpoľným behom, venovala sa streľbe, lyžovaniu aj atletike. Jej srdce však pohltil parašutizmus. Ako prvá žena na Slovensku začala skákať voľným pádom z lietadla. Stala sa prvou absolútnou majsterkou I. majstrovstiev Slovenska žien v parašutizme v r.1957. Bola ako prvá Slovenka členkou ČS, reprezentačného družstva. Získala aj mnohé medzinárodné ocenenia. Bol jej udelený titul MAJSTER ŠPORTU, pôsobila aj ako inštruktorka. V našej obci sa podieľala na usporiadaní športových podujatí, bola aj redaktorkou Sebedražských novín. V tomto roku oslávila okrúhla životné jubileum, srdečne blahoželáme a za všetko ďakujeme. RICHTÁRI, PREDSEDOVIA A TAJOMNÍCI MNV,STAROSTOVIA 1769 starosta Ondrej ČERTÍK 1805 richtár Martin KULICH 1869 richtár Juraj PENIAŠKO 1900- 1938 starostovia Valent MIKUŠ, Jakub KULICH, Jozef FRANKO, Valent MIKUŠ, Jozef LEITMAN, Valent MIKUŠ, Matúš PAVLÍK, Martin KULICH, Jakub PÍŠ, Matúš PAVLÍK 1938-1943 komisári Valent KULICH, Ján GROLMUS, predseda RNV Jozef KOTRÍK 1945-1990 predsedovia MNV – Valent MIKUŠ, Štefan

ČERTÍK, Valent MIKUŠ, Lukáč ČERTÍK, Václav ŠIMKOVIČ, Pavel ČERTÍK, Juraj BOBOK, Jozef MURÁR, Jozef ČERTÍK 1990- 1998 starosta - Štefan TOPOR, Jozef MJARTAN. 1998 – doteraz –Ing. Peter JURÍČEK TAJOMNÍCI NNV – 1948-1980 Štefan MJARTAN, Cyril BOŠKO, Jozef MURÁR, Vincent CHALMOVSKÝ, Anton CACHOVAN, Anton JANDÁK, Jozef MURÁR, Ján GROLMUS, Veronika ŠIMKOVIČOVÁ, Ján SVITOK, Pavel JUHASZ. Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí za tie roky venovali svoj čas a schopnosti v prospech našej obce. Spomeniem niektorých, ktorí ešte donedávna pracovali, ešte stále pomáhajú. Pán Anton MÁLIK, dlhoročný predseda MO Slov. červeného kríža, krv daroval 110 krát, ďalší výnimoční ľudia ,čestní darcovia krvi. p. Štefan ZUSKIN-153 krát, p. Ladislav GATIAL 101 krát, p. Anton MÁLIK ml.-108 krát, p. Milan BLAHÁČ – 108 krát, p. Dušan ŠIMKOVIČ – 98 krát, p. Ján BRINDZA – 92 krát. V oblasti kultúry od r.1959 od založenia prvého folklórneho súboru DEDINČAN, ktorý založil neb. p..Štefan ČERTÍK stále aktívne pracuje p. Viola MJARTANOVÁ členka FS Sebedražanka a do r.2015 aj p. Františka MJARTANOVÁ,.V r.1971 založila FS Sebedražanka, p. Anna GAJDOŠOVÁ, ktorá tam účinkovala aj so svojimi dvomi dcérami/ Viera, Blažena/,aj vnučka Monika a pravnučka Veronika. Viac ako 30 rokov sú členkami FS a aktívne vystupujú na kultúrnych podujatiach a občianskych obradoch p. Aneška SVITKOVÁ, Edita MUCHOVÁ, do r.2015 aj p. Marta HAJROVÁ, p. Mária PÍŠOVÁ aj so svojimi vnučkami. Aj ostatní členovia FS sa aktívne podieľajú na dobrých výsledkoch. Fungovanie našej kultúry je nepredstaviteľné bez aktívnej pomoci a spolupráce p. Mgr. Ľudmily HÚSKOVEJ, tiež učiteliek a detí základnej a materskej školy. Ďalšou potešiteľnou skutočnosťou je stále aktívna dychovka. Od založenia prvej dychovky už uplynulo viac ako 110 rokov / založená v r.1898/.V r.2018 by sme mali osláviť 120.výročie jej vzniku. V súčasnej podobe SEBEDRAŽSKÁ KAPELA úspešne reprezentuje našu obec i keď v nej žiaden muzikant z obce neúčinkuje, treba len dúfať, že sa to môže zmeniť. Aj v telovýchove máme ľudí, ktorých to baví a aktívne sa športu venujú. V r.1982 začali športovať aj ženy. Hoci prvotné nadšenie pominulo, tie čo majú záujem /cca 10-15 žien/ pravidelne cvičí, stále pod vedením kvalifikovanej cvičiteľky p. Márie MASARYKOVEJ. Aktívnymi spoločenskými organizáciami sú TJ Baník Sebedražie, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, či začínajúci s činnosťou Klub dôchodcov.. Od r.1998 je našou najaktívnejšou a najvýznamnejšou osobnosťou starosta obce Ing. Peter JURÍČEK, ktorý sa snaží a aj sa mu to darí, robiť všetko pre to, aby sa nám Sebedražanom žilo dobre. V. Šimkovičová, predseda ZPOZ


SEBEDRAŽSKÉ NOVINY č. 1/2017

Január 2017

5

Z ROKOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Zasadnutie poslancov Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 21. decembra, ako posledné zasadnutie v roku 2016.Po procedurálnych bodoch programu a kontrole uznesení sa poslanci venovali schváleniu hlavných úloh obce na rok 2017. Návrh HÚ, ktorý predložil starosta bol zostavený z podnetov jednotlivých komisii. Po dlhšie trvajúcej diskusii a doplnení návrhu o ďalšie úlohy boli Hlavné úlohy obce na rok 2017 schválené. Schválené HÚ sú zverejnené na informačnej tabuli a na internetovej stránke obce. Hlavným bodom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo schválenie rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu dostali poslanci 15 dní pred rokovaním. Návrh bol zverejnený na informačnej tabuli a na internetovej stránke obce. Starosta podrobne zdôvodnil jednotlivé položky rozpočtu ako v časti príjmov tak aj v časti výdavkov. Zdôraznil, že rozpočet bol zostavený ako mierne prebytkový a zabezpečuje financovanie nielen bežných úloh obce, ale aj schválených hlavných úloh na rok 2017. Súhlasné stanovisko k návrhu rozpočtu predložil hlavný kontrolór obce a odporučil návrh rozpočtu schváliť. Poslanci si v diskusii vypočuli aj stanovisko finančnej komisie, ktorá tiež odporučila návrh schváliť. Po krátkej diskusii poslanci predložený návrh rozpočtu obce na rok 2017 schválili. Schválený rozpočet je zverejnený na informačnej tabuli a na internetovej stránke obce.

V ďalšom bode rokovania hlavný kontrolór obce podal správu o činnosti a výsledkoch kontrol za 2. polrok 2016. Kontroly boli zamerané na inventarizáciu peňažných prostriedkov v pokladni obce, na kontrolu výberu výšky správnych poplatkov a na kontrolu stavu záväzkov a pohľadávok. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Následne hlavný kontrolór predložil Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017. Poslanci po doplnení „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017“ schválili. Schválený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017 je zverejnený na informačnej tabuli a na internetovej stránke obce. V ďalšom bode rokovania poslanci schválili výšku mimoriadneho členského príspevku pre OO CR RHNB Bojnice, plán zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva na rok 2017,výšku odmeny pre hlavného kontrolóra obce a formu osláv ukončenia starého roku a privítania nového roku 2017. Oslava vítania noveho roku spojená s ohňostrojom sa uskutoční v nedeľu 1. januára o 17,00 hodine. V poslednom bode rokovania schválili poslanci uznesenie zo zasadnutia. Schválené uznesenie je zverejnené na informačnej tabuli a na internetovej stránke obce. Na záver zasadnutia, starosta obce poďakoval poslancom za prácu v roku 2016, zaželal im príjemné prežitie vianočných sviatkov a zasadnutie ukončil. Starosta obce

OZNAM OBECNÉHO ÚRADU VÝVOZ PLASTOVÝCH FLIAŠ V ROKU 2017 január február marec apríl máj jún

utorok utorok utorok utorok utorok utorok

3.1. 2017 7.2. 2017 7.3. 2017 4.4. 2017 2.5. 2017 6.6. 2017

júl august september október november december

utorok utorok utorok utorok utorok utorok

4.7. 2017 1.8. 2017 5.9.2017 3.10. 2017 7.11. 2017 5.12. 2017

VÝVOZ SKLA V ROKU 2017 január február marec apríl máj jún

štvrtok štvrtok štvrtok štvrtok štvrtok štvrtok

26.1. 2017 23.2.2017 23.3. 2017 27.4. 2017 25.5. 2017 22.6. 2017

júl august september október november december

štvrtok štvrtok štvrtok štvrtok štvrtok štvrtok

27.7. 2017 24.8. 2017 28.9. 2017 26.10. 2017 23.11. 2017 28.12. 2017

OcÚ


SEBEDRAŽSKÉ NOVINY č. 1/2017

6

Január 2017

VIANOCE SÚ O ĽUDSKEJ BLÍZKOSTI NA OKRAJ PREDVIANOČNÉHO STRETNUTIA Vianoce sú pre väčšinu z nás majákom, na ktorý sa tešíme po celý rok. To, čím nás oslovujú, sa v priebehu času mení – v detstve nás fascinuje ich ligot, koláče, darčeky, ktoré dostávame, neskôr sa viac tešíme z toho, keď my môžeme darčekom urobiť radosť niekomu inému. Postupom času ich však čoraz viac vnímame akosi hlbšie - nie cez darčeky (aspoň nie tie hmotné), nie cez ich vonkajšie pozlátko, ale ako príležitosť prežiť skutočnú ľudskú blízkosť. Samozrejme, najviac a tešíme zo stretnutí s vlastnou rodinou, zvlášť, ak už nebývame všetci pod jednou strechou, alebo dokonca ani v jednej krajine. Ale bolo by chybou spájať Vianoce len s rodinou, najmä ak by to malo znamenať iba smútok za najbližšími, ktorých sme stratili. Lebo tak, ako nie sú Vianoce iba kresťanským sviatkom, nepatria výlučne ani rodine. Určite to poznáte aj z vlastnej skúsenosti, ako môžu tieto sviatky pozitívne ovplyvniť pracovné, susedské a celkovo medziľudské vzťahy. Dokážu im dať pozitívny impulz, ukončiť vlečúce sa spory, či prelomiť ľady dlhotrvajúcej samoty. Aj preto už po druhý raz sociálna komisia pri obecnom zastupiteľstve spolu so starostom obce Sebedražie pripravili v sobotu 17. decembra 2017 v kultúrnom dome malé predvianočné posedenie seniorov, ktorých život a čas pripravili o možnosť prežívať tieto sviatky spolu s ich životnými partnermi. Hoci to vôbec nemusí znamenať, že sú osamelí – veď napriek strate partnera majú okolo seba početnú a starostlivú rodinu – myslíme si, že pozitívny impulz, akým je predvianočné stretnutie spojené s hudbou, si zaslúžia a potrebujú viac ako ktokoľvek iný. Už samotná hudba je liek, ktorý nemá nijaké vedľajšie negatívne účinky. V tomto roku sa o ňu postarala ľudová hudba Sebedražana Braňa Jakubisa, v ktorej okrem neho zahrali všetci štyria súrodenci Michalcovci z Cigľa. V úvode stretnutia vyzdvihol posolstvo blížiacich sa Vianoc starosta obce Ing. Peter Juríček, ktorý si v závere svojho príhovoru pripil so všetkými prítomnými. Pohostenie si zobrala na starosti pani Mária Kotríková, ktorá ho pripravila s láskou a navyše bez nároku na honorár za svoju prácu. Celé podujatie organizačne pripravili členky sociálnej komisie Alica Hrdá, Ľudmila Húsková, Dana Kolláriková, Erika Lalíková, Eva Ľahká, Zuzana Medňanská, a Katarína Pediačová. Odmenou im bola príjemná a srdečná atmosféra, ktorá na podujatí panovala, spokojnosť a úsmevy všetkých prítomných. Skrátka, nielen hostia, ale i organizátori a účinkujúci dostali krásny vianočný darček, ktorý si v sebe, pevne verím, ponesú veľmi dlho. A na záver jedna myšlienka, ktorá odznela aj na stretnutí so želaním, aby všetkých sprevádzala nielen počas Vianoc, ale po celý rok: Človek zostane skutočne sám a opustený až vtedy, keď sa opustí sám. Mgr. Ľudmila Húsková


SEBEDRAŽSKÉ NOVINY č. 1/2017

Január 2017

7

DARCOVIA KRVI Blíži sa koniec roka a v našej obci ZPOZ v spolupráci s OcÚ Sebedražie, pripravili posedenie pre bezplatných darcov krvi. Pán starosta, Ing. Peter Juríček vo svojom príhovore vyjadril poďakovanie. Poďakovať treba, pretože rovnako dôležitý ako darovaná krv, je príklad, ktorým je vaše darcovstvo pre ostatných. Pretože každý pozitívny čin upevňuje v ostatných pocit, že dobro tu ešte stále je, len sa treba obzrieť okolo seba...že láska k človeku tu ešte stále je, len v ňu treba stále veriť a hľadať ju v sebe i v ostatných. Vážení darcovia krvi, vy ste tými, ktorí všetky papierové idey napĺňajú konkrétnymi činmi. Poďakovanie patrí: p. Milanovi Blaháčovi, ktorý daroval krv 108x, p. Jánovi Brindzovi 92x, p. Ladislavovi Gatialovi 101x, p. Antonovi Málikovi 108x, p. Dušanovi Šimkovičovi 98x a rekordmanovi p. Štefanovi Zuskinovi, ktorý dodnes daroval krv 153 krát. Všetci darcovia sa podpísali do pamätnej knihy a prijali z rúk starostu pamätný list a kvetinový dar. Želáme Vám v mene celej našej obce veľa síl, veľa zdravia k tomu, aby ste mohli napĺňať všetky svoje plány a nachádzali stále viac mladých nasledovníkov, ktorí budú spolu s vami, robiť tento svet lepším. Nech je vám len dobrom a láskou odplatené všetko, čo ste urobili pre ľudí okolo seba a čo ešte určite urobíte.

POZVÁNKY NA PLESY Starosta obce Sebedražie a obecné zastupiteľstvo Vás srdečne pozýva na

5. Obecný ples Deň: 14.1.2017 Miesto: KD Sebedražie Čas: o 19.00 hod. Kapela: OK Band Vstupné: 20 € Kultúrny program, prípitok, večera, kapustnica, tombola, víno, káva, zákusok

3. reprezentačný Ples športovcov živá hudba 28.január 2017 pestrý program Kultúrny dom v Sebedraží tombola v cene vstupného: večera, fľaša vína / pár, káva, zákusok, kapustnica o polnoci vstupné: 20 €


SEBEDRAŽSKÉ NOVINY č. 1/2017

Január 2017

8

SEBEDRAŽSKÝ FUTBAL V ROKU 2016 Po vydarenej jesennej časti sezóny 2015/16 začali naši muži jarnú časť na výbornom treťom mieste tabuľky 6.ligy – Majstrovstiev oblasti . V tejto časti sezóny nás reprezentovali: Mário Škorvan, Dušan Mokrý, Pavel Kolodzej, Peter Zubál, Adam Macháč, Martin Hurtiš, Vladimír Šlosár, Jozef Píš, Lukáš Búry, Kristián Málik, Igor Čertík, Matej Kolodzej, Marek Pavlík, Michal Baláž, František Hrdý, Andrej Čertík, Marek Šorman, Matúš Varhaník, Mário Bielik, Martin Parízek, Filip Brindza, Jozef Gatial, Slavomír Mizerák, Ivan Svorada a Daniel Svitok. Do zahraničia za prácou odišiel Matej Špeťko a pred zápasom v Kamenci p. Vtáčnikom sa pri rozcvičke zranil Matúš Píš, ktorý už do zápasového kolotoča nezasiahol. Po výsledkoch : Kamenec pod Vt. – Baník 5:1, Baník – Veľ. Klíž 3:3, Baník – Nitr. Pravno 1:0, Baník – Opatovce n. Nitrou 2:1, Baník – Lehota p. Vtáčnikom 1:3, Rud. Lehota – Baník 4:0, Baník – Nitr. Rudno 2:1, Horná Nitra „B“ – Baník 4:2, Baník – Nitr. Sučany 0:1, Chynorany – Baník 4:1, Baník – Dol. Naštice 6:3, Veľ. Bielice – Baník 5:0, Dežerice – Baník 2:5, Baník – Dol. Vestenice 0:1 a Baník – Skačany 4:4 , skončili naši chlapci na konečnom ôsmom mieste tabuľky Majstrovstiev oblasti, čo im, napriek reorganizácii súťaží, zabezpečilo účasť aj v ďalšom ročníku 6.ligy – Majstrovstiev oblasti. Do jesennej časti novej sezóny 2016/17 posilnili mužstvo mužov Jarolím Ondráš, navrátilec Martin Brindza, Peter Cmarko a Juraj Popelka. Naopak z mužstva odišli František Hrdý do Lehoty p. Vtáčnikom a bratia Ivan a Ján Svoradovci do Koša. Táto časť súťaže našim chlapcom herne ale hlavne výsledkovo nevyšla a po výsledkoch: Kolačno – Baník 6:1, Baník – Lehota p. Vtáčnikom 0:6, Malá Hradná – Baník 4:1, Baník – Div. N. Ves 2:2, Veľ. Bielice – Baník 3:0, Rud. Lehota – Baník 1:2, Baník – Malá Čausa 4:1, Nitr. Rudno – Baník 5:0, Baník – Handlová 0:4, Dežerice – Baník 3:1, Baník – Dol. Vestenice 0:3, Skačany – Baník 4:2, Baník – Kamenec p. Vtáčnikom 0:1, Nitr. Sučany – Baník 12:1 a Baník – Nitr. Pravno 4:2, uzatvárajú tabuľku 6. Ligy Majstrovstiev oblasti 2016/17. V tejto časti sezóny v majstrovských stretnutiach pod vedením trénera Vladimíra Šlosára nastúpili: Mário Škorvan, Slavomír Mizerák, Matúš Varhaník, Dušan Mokrý, Pavel Kolodzej, Róbert Mello, Adam Macháč, Kristián Málik, Peter Zubal, Mário Bielik, Juraj Popelka, Marek Šorman , Martin Brindza, Martin Hurtiš, Matej Kolodzej, Jozef Píš, Marek Pavlík, Michal Baláž, Vladimír Šlosár, Jarolím Ondráš, Peter Cmarko, Lukáš Búry a Martin Parízek. Naši dorastenci začali rok 2016 na 12. Mieste tabuľky 6.ligy Majstrovstiev oblasti dorastu. Po výsledkoch : Baník – Veľ. Uherce 0:1, Baník – Nitr. Pravno 0:2, Baník – Liešťany 0:2, Baník – Horná Nitra „B“ 0:9, Poruba – Baník 11:0, Baník – Šimonovany 0:7, Čereňany – Baník 1:4, Baník – Žabokreky n. Nitrou 4:0, Pravenec – Baník 8:0, Baník – Veľ. Bielice 5:4, Chrenovec – Baník 5:2, Baník – Uhrovec 4:2 a Skačany – Baník 3:1, im v konečnej tabuľke 6.ligy MO dorastu patrilo

13-te miesto. Pod vedením trénera Jozefa Šovčíka v tejto časti sezóny nastúpili: Roman Nemec, Peter Píš, Jakub Hrdý, František Hrdý, Filip Brindza, Patrik Tomaško, Erik Špaňo, Martin Milata, Dominik Hriň, Martin Bolfa, Milan Staňo, Ondrej Murko, Marek Blaháč, Roman Kotlár a Erik Podlužanský. Do nového súťažného ročníka 2016/17 6. Ligy MO dorastu mužstvo, z vekových dôvodov, opustil František Hrdý ale posilnili ho Vladimír Jagerský a Adam Bobok. Po výsledkoch : Nitr. Pravno – Baník 9:1, Baník – Veľké Uherce 5:1, Lehota p. Vtáčnikom – Baník 5:1, Handlová – Baník 4:6, Baník – Uhrovec 4:2, Veľ. Bielice – Baník 3:1, Baník – Šimonovany 0:5, Žabokreky n. Nitrou – Baník 3:1, Baník – Pravenec 5:1, Čereňany – Baník 5:2, Baník – Skačany 1:3, Dolné Naštice – Baník 6:2 a Baník – Chrenovec 1:4, prezimujú naši chlapci na 10. mieste tabuľky . Naši žiaci vedení trénerom Jozefom Kotríkom, vstupovali do nového roku 2016 na 9.mieste tabuľka III. triedy Sever. Po výsledkoch: Baník – Malinová 2:5, Baník – Kľačno 1:8, Poruba – Baník 0:8, Tužina – Baník 2:3, Baník – Cigeľ 3:0, Koš – Baník 3:5, Baník – Nedožery 0:2, Opatovce n.Nitrou – Baník 2:3, Baník – Chrenovec 0:4 a Horná Nitra „B“ – Baník 6:0, skočili v konečnej tabuľke ročníka 2015/16 na 8. mieste. V tejto časti súťaže nás reprezentovali títo hráči: Michal Borko, Marcus Dolinský, Lukáš Drgoň, Ivan Hanzel, Roman Kotlár, Viktor Kováčik, Adrián Kurbel, Dominik Mikulec, Pavol Milata, Ondrej Murko, Šimon Murko, Adam Pavlík, Miroslav Pešan, Jozef Píš, Vladimír Píš, Viktor Rojko, Nikolas Dávid Rybárik, Erik Špaňo, Michal Štrba a Rastislav Štrba. Do jesennej časti nového ročníka 2016/17 už vstupovali naši žiaci pod vedením nového trénera Mareka Grolmusa. Pod jeho vedením dosiahli tieto výsledky: Baník – Koš 5:0, Cigeľ – Baník 5:1, Baník – Tužina 3:3, Chrenovec – Baník 6:1, Baník – Kľačno 10:0, Handlová – Baník 8:0, Nedožery – Baník 3:2, Baník – Opatovce 6:0, Poruba – Baník 1:4 a prezimujú na 7. mieste tabuľky III. triedy Sever. Tieto výsledky dosiahli títo hráči: Martin Obert, Rastislav Štrba, Marcus Dolinský, Erik Špaňo, Dominik Mikulec, Dávid Hess, Michal Borko, Jozef Píš, Adam Pavlík, Lukáš Drgoň, Pavol Milata, Marián Škandík, Erik Svitok, Martin Samuel Masaryk, Alex Bako, Tobias Benkovič, Miroslav Pešan a David Obert. Súčasťou futbalového života v našej obci je aj Veterán klub Baníka Sebedražie, členovia ktorého už tradične usporadúvajú rôzne futbalové akcie, ako sú: Jozefovský turnaj v malom futbale, Pohár starostu obce, Vianočný turnaj v malom futbale a tento rok aj Memoriál Ignáca Kotríka, ktorého sa zúčastnili okrem domácich aj starí páni Prievidze, Lehoty pod Vtáčnikom a susedného Cigľa. Chcel by som všetkým našim hráčom, trénerom a ostatným členom realizačných tímov a hlavne Vám, našim priaznivcom popriať všetko najlepšie v r.2017 a našim tímom len tie najlepšie výsledky v ďalšej časti futbalového ročníka 2016/17. Jaroslav Špeťko

Noviny občanov Sebedražia. Adresa: Obecný úrad, Hlavná 471, 972 05 Sebedražie. Predseda redakčnej rady: Ing. Peter Juríček, tel: 046/5487 239 Redaktorka: Bc. Lívia Svítková, tel. 0905 818 352, mail: livia.svitkova@centrum.sk

Sebedražské noviny - január 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you