Page 1

GRATIS / FREE

j

NY S T Gam RAN Stra mel D n dv ej

j

G t ran l. dv e j

STR AN

år d

DVE

svej

J

j

SV EJ

rdsv ej

amsvej S STRØNDRE AND VE J

be d

and vej

HUMLE B ÆK

G l. Str

Island højve sj

VEJEN

an dv ej

STRA N D

Gam mel Str

j

HELS

Låg e gyde

Holmeg å

NGHAV EN

LA

j

nske vej Sve

7

ULVEDALENE

Cottage Parken

Von Langens Plantage

k rbæ e -Taa e by mmun mun g n Ly o m Grams o K K e Plantage t to KL Ge n O R G A M PE NB ovvej

ERMELUNDEN

VE

f

J

FORTUNEN

Ordrup

Ellemosen

ru rd

e pv

j

Jagtvej

17

Fortunens Indelukke

lvordevej

Ch ristian 201 X’s Alle

Taarbæk

JÆGERSBORG DYREHAVE

Sk

VE J

Eremitageslottet

Klampenborg KY

9

ejen

H j or

Lun

årdsvej

d to f t ev ej

en

Mø lleå

o rb ive

df Ru n

Atte BO mo RG VE s e v ej J

ORGVEJ AMPENB KL E47 19

Parforcejagt

rsvej

Eremitagesletten

60 t ekærsvej

SK Bredevej

BAGSVÆ R DVEJ N YB R

Lundt ofteg

SHO H ØR

E GÅ LLE RD SLE SV TT EJ E-

J

EVE

KO N G Folkeparken

Hjortekæ

16

Jægersborg Strandhave

STAMPESKOV

Hjortekær

ve Erm elunds j

v ej

SV E

SN Æ

als vej

k sd

Frede

Stub

EJ EN

ND V

RA

Ømosevej

HE LS

B og år d s ve

Teg lg

VEJ

Bakkegård svej

HØRSHO LM

INGØR MO TORV E JE N BRØNSH OLM KO NGEV EJ NIVERØD l le KONGEVEJ ve

GEFIO N

Ski Lille n søv derej

e-

Hel le b ve ækj

Gurreh

N ING

Kofod Anchers Vej

tr

Ree

ej

h ol mv

Ag ilte

ve j st

TS

ds

adsaxe mmune

LM

vej Bak k e

Vest ervang Kajerø vej d-

Ø RM OT OR VEJE

p ve j

j

ar k sve em un

Br

rø d

Å

Gun

Alle rød Ko mm R

BIST RUPVEJ

Duem j ve

o lmvej

in k

pv e j

Dan st r

Lan Ke ttingevej

ve j lte

Hø ve

kovlystvej

Fu gl e ve bak j k

Horserø d vej -

j en

ve

EJ

le

Ki rk elt e

vej

bæ k

Fisk e

Nør

ar

m oseve

j

j ve

se

J

JE N VE ØD LE R Præ Gr øn h

Byskellet

a

VE J LE

j

Høvelteve

ej

NY M ØL

Farrem o s en

ST

u s vej

e rh

HORNE BYV EJ

vej o lm

reh Ha v

br Sø in ke n

Esru Kanam l ej

ge v Ly n

Vrålyngen

NY M

-

Lejrve j

Faru m

HO RNBÆK V

en

Hillerød Kommune Fredensborg Komm une Søru pv

DEBOVEJ

Sø v

ej

ER

HI LL

Je sp e rv ej

Odderdamsvej

r lsberg vej Ca

Byga de

Koll e rød

Lyng e Bygad e

Blåkærvej

Sand

roge n

Fred

a nt ek r o svej g

G

ROSKILDEVEJ

NØRRE-HERLEVVEJ

ej

ve j kild e Kl o k ke

nge b

Spa

Va ss in g ve e r ø d j

ed

Gr ibskov Komm u ne Helsi ngør Komm un e

LEJEVEJ GILL E

vej

ru p

se

ste vejen ræ

Selskov vej øjvej Dam h

ro Å

EJ

ej

Grænse stien Birke k

de vej

Rød k

ej rup v

Drag s t

Krigs ag j

går d

ej

Vok st ru p

ej ev

term

NY MÅR U MVEJ

Have

n En g

Ha

erik Lindho ss l mv ej dK om o mu m m ne une om mun e

v

hav e

DE

V EJ

Hovedvej e n

IL

Krog

a ng s vej

yd

e ve j

Holtvej

Ny Mår u m v ej

j

s Vej

od

J EVE KIL D

de g

re

ve

D ildal

Frederiks bo rgve j

j

kærve

Lan Sø dk b

M agl PÅ e m RU PV EJ ve j

år um

Ny M

EJ

ERØ DV

HILL Nordhøjv e

vej

Tjæreb y e

dve j rv a

SB OR G HILLER Ø D VE VEJ

ER IK FR ED

ø

ROSKILDEV EJ

erup ve j

H

ej

EN

gv

Mølle r isve j

Me løs ev ej

M elø seve j

Hørupvej

k ol e v e j

H øjs

Fyr

Ve

ej

NY M Å R UM VE J

Mø lle bje rgvej

G lingæsstie e n

EJ

ST ED V

Æ eÅ

jer

Regn holmvej

v ej

Smede

ev ej

e e rs lett G

vøst e r vej

er

S

up vej

Almevej

vej

Ebholm

Hulsøgårdsvej Bakkedraget Valby O ve r dr e v

Rør m o Egeb je vej rg-

ge ve j s in

g by vej Lill eL yn

om

sK

st ve

er s

A l mev

j

j gv e

vej

er

Hel sing e

e la n

VAL BY V EJ

He ls in

ej

ej rød v

He l

lsn æ ler s Kom ød Ko mun mm e un e Hi l

Ha Arres øvej

By vej Ubb er upve j

Kager up vej

Ba gårk ked vej s -

yv ej

eb

Hu s

Skæ

Gru gravsvej

Overd vej revs-

Græsmosevej

Hels in ge

Gardys v ej

T

J

år ds

e

Kols bæk By vej-

Ell eg ård s

vejen

Åm

os e

Farvergår dsvej

ve j

Tåg er up

Ellem osev ej

Søkrogv ej

hu

No d

Kongsholmvej

VEJ

RÅGELEJE

VI TIS

VEJ

BR O

KE Å

Text

Store Ry vej

d

OS

t

Tr an e

Koholm

mo se

n

vej

Snos tr u

Bygaden

le v Tør s

j ve

j

VEJ

J

UP ER

Å

SKIBBY VEJ

KONGENS LYNGBY

152

Raadvad

N STVEJ E

Elm egårdsvej

15

by . ng dg Ly ove H

Gl. Stationsvej

Bon

ej

sv

j æs ve

yrn

D

LANDERSLE V VE

llé gA

Ore

S ig

a

K KEBR OV

E

G EV E J HELSIN

Nørregade æ

S t o reHa velsevej

v ej

k as

Kra

ie us lin No rd h

svej se n Ol R.

N.

j

ve je ru p

jen

evej

ha v

LAGERV EJEN SØ

ne

a k ke vej -

Lund-

73

åen ølle

JEN

So

å en ølle M

DTU

M

DVE AN S TR

ar d sve j

Nærum

50

Brede

Skodsborg

EJ R GV S BO D O SK

JÆGERSBORG HEGN

Ørholm

Lyngby Sø

52

Rundforbi

14

tofte vej Nøjsom he d s

73

152

nds vej

Kohave

Egebækve j

RAVNHOLM SKOV

Det Danske Schweiz

9

Vedbæk

DVEJ SBORG STRAN S K OD

201

S OD

Fryde nlu

ØRMOTORVEJEN

GEELSKOV

TRØRØD

ej vev ha Ko

E47 19

Søllerød

gebove j Van

J NDVE TRA

Søllerød Sø

60

KGro j HEGN ve gågr holm Trørød d s vej -

Trørød

13

EJ

KS DB Æ VE

olms iksh enr Allé

12

USVEJ EH NG

SING HEL

ga

DV

DV RØ

rs

br ov ej

RA N

lH

E ØV

R jen M FA eve O BY NG

Aldershvile Slotspark

152

H

Øster Sandbjerg

JEN VE OR l. OT Golte H de RM Ga GØ SIN

me Ga m

Gl. Holte

Øverød

Lyngby Åmose

Smidstrup

EJ

Ø

L HE

50

o ltevej

Ny

Store Frises Eng

Sanddalen

Rygård Fredskov

LY

Rungsted STED S T NG RU

ang ev Gø g

To fte

ej 11

øngehusv ej

Gøngehuse

Høje Sandbjerg

229

EWALDSHØJ

J

RUNGSTED HEGN

vej San dbj erg Sandbjerg

g Kon

Skarndal svej

Bolbro ve 152 j

E EDV GST R UN

G

Bagsværd Sø

VE J ND

Vallerød

Als v

VE J

en

Mikkelborg

Gammelmose

j eve

Rendeb æk Stra nd Venslev Strand

Humlebæk

TRA DS

NG E KO Høsterkøb

n Grøn

j

Espergærde

Louisiana

vej e h a ve Hø Folehave r Rud sho l m Kommu ne e rs d a l Kommune Brådebæk-- Sandbjerg Ubberød Østerskov

10

EN

lvej

yve

Skotterup

ØRESUND

DeputatvangFo l

E47 19

J EVE

e Parc

F

Næs b

Snekkersten

TE

CPH Lufthavn

M2 M1

152

J

GS

Tårnby

Sve rki lst

a nd v ærkv ej

eriks

Fre d

Le

rg

A

ra

vs

pa

rk

en

o br

ag

er

ri Ch

m

Torp ma

ve je

n vej

Skan e v or yt N

vn

ns

ha

ge

ns

on

st

K

ia

g

Fa ev an SO sa LB n g JE Fr RG vej ed er Fo ik ru sb m er

nd Li

n

M H

Sk

Arr e nak ke Å

H ej en

gå r H øj leb de æ ar stru k ie p nl ys t

Skibstrup

ls Å

H

el

Saunte

Karinebæk

Hornbæk

Horneby Sand

Kildekrog

Dronningmølle

Firhøj

Søborg

Stæremosen

Gilleleje Øst

Fa Brødeskov V ru K m æ a G ge ar rlø r es se Sl ibs rup ot Ba ov ko ø sp St gs bry v av H Bu en væ ne ill i on dd går rd t A lle K l r i en Bi ler ød V lde ing den a H rke ød D ng ba e ol Grønholt y kk rø V Em ss ed t e e d i Ry d eg e So rum Kratbjerg pa rup ård Ly rg rk ng en Fredensborg en by fri Jæ G Langerød en ge B ve er to rsb or j ns fte Kvistgård g to rf fs Mørdrup -

sv ild od el h ej ol av e lø n V e se Ø jby H La rb D els ug y ue in ø m ge Skævinge os e Gørløse

Ti

G

H

er i Ø kss ls ty und E St ge kke en d lø al se K Ve ild k s M eda ø M ål al Ba l øv m Sk p ller ov ar up lu ken nd H e H erl u Jy su ev lli m I ng sle V e v a Fl in nlø vej th s ol e m

ed Fr

S

Hørsholm Fo lehavevej

Humm Sorgenfri toftev elej

Mølleåen Nyb rovej

O4

NEBÆR ALL É RØN

e

.

jr

ST

o

Le

RE RD

Pinde-mose vej

nh

E NØRRE V

HELSINGØR

RUN

Ro s Tr ki H ek lde ed ro H e ne øj hu r e Ta sen G as e ad Ta tru st A as p ru lb tr H p e av rt up dr s up Br Gl lun Li øn os d lle db tru Sk yø p en Rø ste sv d r ed H ov vi re d D ovr V an e ig sh er sl øj ev A llé

NO

Ør

makk e ve j

EGEBÆKSVANG

J

Hovvej

D

207

8

NG KO

d Vejlesø

Furesøparken

Aldershvile Skov

B

j

J

osen Højm

EN EJ é s All

Malmmoseej kv ur vej de es j ø P H øv j ej ve es ø Virum Furrk vej a P Virumvej Frederiksdal

ri

G

N EJE EV

dÅ dve j

. Borg m de Schneiej V Vestrevej Paradis

GE V KON

a

vej

går

N KO

RørtangS

Nivå

Bolb

9

HOLTE ng nni

2 5

Sletten

KIRKESKOV

Store Kalv

O2

Vapnagård

O3

Kronborg Slot

47

kop Bis anes Sv Vej

Vaserne

Bøndernes Hegn

øss em a

Rødegård s vej

ve ds år

H un de H H ste un a d de vn s V te Ø ibe d st h e u D rb s ys je se rg kl id H M e Fr an e ed e lb y h o Li er lle ik ve K svæ d re r K re gm k g e G ri Øls me m st ted ru p

h

SØV E DER

9

Usserød j rove

i

52

7

SKIN

U sse

Sjæl

rrevan g

Plantage

r Tu

EN

7

48 9

vej

152

229

MAGLEBJERG

Hest- Skovrød køb V se v ej 229

Bistrup Hegn

j

Kokkedal

201

Luknam

VE JE N

D

Å

S oldr aget

STORE HARESKOV

ak

j

-v olte sh

Kelleren

Lyngby-Taarbæk Kommune al rsd e de un mune Ruomm esø Kom r K Fu

53

gy de n

H k øø st e rbv ej

RUDE SKOV

J

STORE SKOV

MO TO R

S m e de

D ig e lsve

N

EJ E k Bir a P

S

Ball e

LILLE HARESKOV

RØ D

l

e

erødvej

233

8

holtv ej Ørs

J

E KV

La

s ek

EV NG KO

d Gun

Søndersø

H IL LE

Åsebakken

Lille Kalv

Åsevang

d

Fisk e j ve

Laanshøj

VÆRLØSE

o llevej

207

VN RA

KO NG EV E

K nu

j

Præstesø

Ko lle k

Hegnet

s rre

e um S ø v

Kirke Værløsevej

rds Sk o vgå Allé

Bo rød Horsyevej B

Å

Ha

Esr

Kirke 53 Værløse

Ry etv ej

16

36

sø v.

Dro

2

SE RØ

Isterød

Bistrup

Enghave

ej rgv bo iks er ed Fr vlinien Sko

Ryget Skovby

207

Furesø

t ge æn re v

ne

SJÆLSØ LUND

FARUM

Præsteskov

E47

US

ISTG rønn ER ega d e ØD V EJ E N

Eskemose Skov

Birkerød Sø r k erø ve d j

Ull er ø

Ådalsvej

une mm mu

36

7

19

Stavnsholt

Klaus Nars Holm

229

28

LAVESKOV

Nivåve j Niv er vej ød9 Nivå

Brønsholm

Hørs holm Kom

RØ D

SØVEJ SKI N D EeRmovseej-

Bo

re ur

j o lm Pa lt h ltvej o Sta vn sh

9

31

o rg K de nsbo

j Va seve

Farum Sø

RYGET

RK E

N ordvej

rre Gu

E47

J VE

6

VEJ

a geløkke ve

Dageløkke Skov

18 O2

152

Holmeskov

Dageløkke

36

ne Hørsholm K ommu

BI

ej ev os

ev nd

e l m e n bæ r ste

k

EJ HORNBÆKV

vej

j ve

jve Ulerne

4

j ve r is lle 26 Ke Kalvehave Kr o rupv e ge

FREDENSBORG

ej

213

NBÆ KVEJ

229

STASEVANG

Stumpedysse Hegn

201

5

Sjælsø

BISTRU PVE J

rgvej

ÅLØ VV Knardrup

o Frederiksb

M

Palth olmv ej dsvej rg tte år y ng R sv ej

Ga n

EN

Bre gnerød v

10

b en Vejenbrød

e un dersdal Kom m u n e u Ravnsnæs

Birkerød ej

Stavnsholt Overdrev Stavn s h olt Gyde vej Bregnerød

j ve

j

gsv ej

GERUP VEJ

Mø lle

mmune Furesø Ko Bund sve j

dsve Bun

ri k sb org

Tre v an

Hestetangshuse

j

ej

16

Farum Gydevej

233

ng va Ha vre

ru p

ø sh

e Fr

de

Kettinge

Kajerød

en akk reb

LILLE

j ve

Slutterup Stumpedyssevej

Sandholm

KO Teglværks- NGE VE huse J

All erø Fur d Ko m esø Kom mun mu e ne

Hy

LL ER

n åe

GANLØSE ORE

ds Å

d

e

Sjælsmark EJ Kaserne KV AR SJ ÆLS M Sjælsmark

Høvelte Skov

Høvelte Kattehale vej Ka t te h le

RAVNSHOLT ØD 11 MO Høv TO el t RV s v a EJE ng Oldvej sv N

ej højv C hristia ns

Ganløse Mørke

Bun

mosev e j

Sønderskov

a

Far um ve

j ve um r a F

j ve

j ve

tte Bø

g or sb e en un ed m e Fr m n Ko mu om dK rø

GEVEJEN

j

FARUM LILLEVANG

Terkelskov

Nyvang

rte

RAVNSHOLT

lev L il

Bastrup Sø Undin e

ne

Blovstrød

de

ve

N KO

lle

KO N

J

Høveltsvang

SLAN

tevej dik JEN ne VE Be GE

Hi

ø

æk

Plejel t vej

Slottet

vej

EN

ls

ve

Klostermarksvej

r EJ K a DV

HI

Blovstrød Overdrev

Fre

ej

Lilledam

Lille Slutterup

S t umped ys s evej

ng

J

So

ø ne r e eg Br S k o vv

EJ LEV ØL

Nymølle

EJ

yd

Tranemose

e va

ANG ERU PV E

Ganløse

ej dv va m Da Nørrevang vej va d e p Top

VE

Vassingerød

vej

J LYNGEVE

Søsum ve j

233

B an

B

s He Å vad Dam

Lillevang

Lynge

233

Bastrup Aller ø d Kommu

Bastrup Sø

j

evej Lyng

207

Thorkildgårde

højvej un Br

s

ØLSTYKKE ØST

IK

Slagslunde

lve

16

Lynge Mark

Kærhøjgårdsv ej

SL

GANLØSE EGED Rokkestenen

se

Tusindeskifte Skoven

US

Gunderød

Storedam

Tykke Overdrev

s Don

M Ø R DRU PV E

Mørdrup

HOR

O3

j eve net Ag

E47

Tibberup

kv

Esrum vej

10 19 lm vej

J VE GE N KO

3

Højstrup

Kronborg Ladegårds V ej

NYRUP HEGN

n

6

KELLERIS HEGN

O3

Niverød

Fredtofte ej Fredto ft ev

Lille Gunderød dve j rø de

Donse Overdrev

201

V ej

j rødv e de Avderød

EN

235

6

ej

ke

M VE J

FRI TELTNING

S VE J GØR

Kvistgård

E47

Nivå

Dam

TOKKEKØB HEGN

Allerød

H

ej pv

yg

HILLERØDVEJ

u str Ly

j ve erg lbj

errestrupv e j Sp

on

Stenlille

ED ER

Buresø

vej Røgle

Vrålyng

ad SL ANGERUPVEJ e

2

VEJ ØD LER L KO

ER ØD VE J

Store Bøllemose

rg ve j

R ÅD

vej

Vejrmøllevej

31

Røgle vej

se

j ve øj

j eve

el

233

Frederiksb o

Kollerød j

LILLERØD

Av

KIRKELTE HEGN

Lergraven

Holtet

Lyng e Å

Uv

Tyresletten

æk

ru m Es vedHogad e

233

j ve

Fl

ev

ej

KROGENLUND

ej

j dv e

ksborgv e j eri

16

r

Kirkelte

201

un e BRØDESKOV omm j ød K mmune kov vej r s le ve e il o d Kirke l t e Brø Hammersholt H llerød K A

g

Uggeløse

207

IST

d Fre

l

Ø ER IST

nb

Ka

36

Karlebo

bo

19

Tidselhullet

La ng str up

Hesselrød

v lrød sse He

Karlebo Mark

Skydebanemose

j rgve bo

e Uv

Uvelse Enghave

L yn

øs gel Ug

h og

Å

S ten

ev l il l

ne mu Kom ne gør u Helsi n Ko m m kov Gribs

j

J

J SV E

HILLERØD GOLF KLUB Store Hestehave æk

ej sev

ø UGGELØSE SKOV er nd v Al l L enlu angsø lsø Å Å Kede Krogenlund Rosenlu ndv ej Buresø

Tostedmark

rø Villing e

ve

STORE DYREHAVE

Gl. Fre de rik Rågårds Lille s Mose Sverige

OVER DR E V Hestehaven

gv ej

lebo

N LSI

j gstrupve

Oldehuse

Niv å

GRØNHOLT HEGN

Nyrup gen b erg ve j

ToeToelt t v 229 ej N Nybo y bo v e j E47

Langstrup

vej olt

lsg

H e 15 lleb æ

Sortesø

bo Ny vej

ej Gurre v

b

Lille Toelt

j Hu bækv e Sø- m le holm

ej

Lønholtvej

205 ES R U

237

Gl

TEGLSTRUP HEGN

Klaresø

213

HE Munkegårde Skov

j

Hel leb

Nygård

Gurre

KROGENBERG HEGN

Hellebæk

ge RA Julebæk Bonde- rgade ND Bøgeholm dammen VE Sø KobberJ dammen e ækv

Kirkeskov

Humlebæ kvej

VANG

Lønholt

Gurre Sø

Agesø

Lang strup KNURRENBORG v

ste

Ny Hammersholt

Lille Hestehave

n

Asminderød

GRØNHOLT FLYVEPLADS

Parforcejagt

E SV

ke ve j

Langerød

FRI TELTNING

110

N AV

Fun

O2

Brø

m ve j

Horserød

K ro

Reerstrup u rs

rød Langerød v ej To eltv e

b ov Lille Veksebo ej j leve u sh

mlebækv Hu ej

Grønholt

DR ER FRI TELTNING V O

ng e

V

36

ol

Gurre vej

48

GL. GRØNHOLT VANG

ltvan g en

ier

EN EJ SV Bjørnebakker V E

Nyvang

AdventurePark

FAVRHOLM MARK

233

16

NH

n22

27

rsh

Slotssøen

er up vej T Tikøb Skovhuse

6

J SVE ØR I NG

Veksebo

6

v ej

Skibstrup Overdrev

GURRE VANG

Danstrup

Endrup Hegn

Holme ne

j

u

Ålsgårde

j

HAMMERMØLLE SKOV

ej

Ka r

Lille Ø’s Krog

235

ev e

Apperup

STORØ

Gurre Sø

j

av

237

Skibstrup j Gør lu e pv tru ibs k S

Gu rrevej

ve b org ens

S HE L

Fredensborg Slot

SØRUP HEGN

G rønho

sv

Præstevang

HORSERØD HEGN

DANSTRUP HEGN

Fredensborg Slotspark

Karlebo Overdrev

Kongens Vænge

hav e ve j

BE KØ

j

205

ESR UMVEJ

j ve

Endrup

Sørup 48 Overdrev

l Ku

D

M il

et vled Sko

Jesp 8 y re

hø jve

Boderne

E l lekil

INDELUKKET

HORSERØD HEGN

Ris b y

Ellekilde STR AN D VE J

213

vej

Tikøb

j Såneve

p ru End Fredensborg Søpark

S o ts- t v læ n ge

6

Stensholts Vang

HILLERØD

Sl å e

Uggeløse

vej

ej dv er ø m Å ru

EJEN

O2 GRIBSKOV 6 en 19

ej erv

rshol mvej Bo

Borsholm r sh o l m-

Bistrup

Langesø

Harreshøj

L HI

j ve

V ØD

a

tsp

Slo

Amtmands- Salpetermosen vang

O2 6

Sørup

Nødeboholt

n

lo vil

ve k j

H ne mu e OR NB K om r ø un g n da lsi m He Æ m o m K vej sg r o b s Freden

lts ho en St

Stensholts Indelukke

N EJE RV TO MO ØD e ER LL mv HI hol int

Ly

e Kommun rød d Kom m une sun

nd

Fr

E

vej emarks

J vang

ej sv

Kjeldsvang

Å lse 16

e rtv Pederstrup227

sve j vang Gade

Pe de r O Alle x es

JEN RVE OTO

rlø

u

ling

So d

LEJEVE GILLE

EJ

o ep ld Ki

31

G

Har re

Fændrik Vang

Nødebo

ISTERØ DVEJEN

skoven

235

ESRUM V EJ

Esrum Sø

Ø

Risby

27

This map provides an overview. We recommend that you buy or download relevant maps or apps for navigating out in the open.

Ho

RISBY VANG

Jonstrup

227

48 j

Frederiksborg Slot

j rgve bje

ØLHØJ

nd K

Høje Tykket

FR

ne

eh a Pand

Vil

EN

IN

va

P RU

DVE J

Kongens Bøge

dsv ej

g Stenstrup a Sau nte ve j

s

KLOSTERRIS HEGN

Plejelt UM E SR V E J

N OR DR E

HORNBÆK PLANTAGE

Vesterb Saunte æ

FRI TELTNING

Bøtterup

GRIBSKOV

GRIBSKOV

Lille Dyrehave

47

Havreholm K lo sterris

HØBJERG

Tumlingevang

105

Gadevang

RE STRA NDV E J NORD

Hornbæk Sø

235

205

Fredensborg

1 11 SlotsHerr 35 ed s v ejen søen Tirsdags8

M ØD LER

H

UN

lund Alle ien ph

HILLERØ

l na Ka

Esbønderup Kohave

GRIBSKOV

V Parforcejagt

33

H IL

Åk

t

in

GE

Byvangen Højlundevej

Sn

Sperrestrup

gS

ak k n gb

237

Horneby

Sø nd ve erris j -

205

EJ

Ostrup Kobbel

Selskov

lle E g e sp urs A

gn He Ved slev Freer

leb jer

Uvelse

Hi lle d K rø

Slangerup Overdrev

ØLSTYKKE Rin g S

es

ej Svestrup n Tangbjerg dder-

Esrum

Munkevang Kistrup Kobbel

Gadeled

ej gsv

vej tr up uls

j eve

H

Fu g

SLAGSLUNDE SKOV

GAMMEL ØLSTYKKE

32

33

O2 16

Slagslunde Overdrev IndelukketGu Plantagen

j ve up s tr re er

211

IKS

Å

Hellebjerg vej G urre Å

ld sø Å

205

GRIBSKOV

LS HE va n ade

Dam v eje n

dvej Hillerø

267

Gø rløsevej

Lindholm Bakkevej

vej

6

ER FR E D

V R KS

VKildekrog illi ng eb

j

34

GRIBSKOV

Nørre Herlev

Skov

ROSKILDEVEJ

ØLSTYKKE VEST evej

j

Ti

Nederste Kobbel

Gribskov Kommune Hillerød Kommune

T

Freersvang

Pileva ng e n

ej

nd e

STORESØ-

Øs tve

25 31

Pe

Esbønderup

NEDERSTE KOBBEL

G

O2 19

N JE VE O2 ØDPr

Lystrup pvej stru Ly

ev H Gl. K ej Jørlunde Overdrev

Stati LYNGEN

j

Hornbæk

DV EJ

48tersborgve

Ke

Esbøn d eru pv e

Villingebæk

STR AN

umsMusevej RUSLAND Horneby j Horneby Fælled Sand

Villingerød

St or kev a

33

e F ru Bendstrup

Freerslev V EJ DE KIL S RO

ej

s

Ferle 27

Saltrup

Store Gribsø

Strødam Vester Engsø Strødam

æ st

vangen Fugle

227

sv e

Holgerskøb

G VILLIN EBÆ K

Dragstrup

227

Boland Vang

GRIBSKOV

Harløse v ej

LYSTRUP SKOV

S ha v UP en Ø R øb

SPERRESTRUP SKOV

Store ØLSTYKKE Rørbæk STATIONSBY

st ru pv

EJ VV sv KO n

Lan g dyssevej

So

Dronningmølle

DVE J

Esrum Sø

vej

Kurre holm vej

Kratskoven

Sp

6

j

GRIBSKOV

33

Å Pøl e

N HILLERØDMOTORVE JE

ølle ve j

ej upv

lu gs Sla

j

rg bo Sø

DVE J ERØ

eM P ib

vej ds

eLind vej bjerg

Jørlu

ev

p geru Ka tionsvej a St

VE

J

H IL L

vej

og Br

ve up

Su

Bygad e n

Skenkelsøvej ØLSTYKKE NORD

Udlejr

H de ille rik s

ru p

s rd

e

derupj Kæ ve

Høbjerg vej Ådals -

j

upvej

Lys t

Tof tev e

il

dBrend la

N e ll

Fr e

æ

Sla n

6 53

Fr e

Lun bakkdeen

R AN

Kortet giver dig et overblik over Nordsjælland. Vi anbefaler at købe eller downloade relevante kort og apps til at navigere efter ude i det fri.

HORNBÆK BUGT

Hulerød

ST

Børstingerød

SK RO

Å

rg bo Sø

ej ev os rem

e

Pr

Strøv ej

se

Søgår d svej

ej lle v

Søborg

Mårum Tinghuse SE V E J TING H U

j rgve bje

FREERSLEV HEGN

ve j

Stæ

ad

v

j ve

n

ær

Firhøj

Søborg Sø

Kagerup Solbjerg Engsø Kagerup

267

Tjæreby

6 53

rg

up rs tr Bjø vej

gs r up min tve j

Mårumvej

se Movej

He m

leg

rds

SK OV

Ny Harløse

Å

Sø bo

rv e

Ag g ebo j Skovve

et ng Svi Sortebjergvej

Løgelandsvej

Sk o

å vg S ko

L

Jørlunde

pv

ru pv

e

ej

Hyllingeriis

s k Værebr ilde o Ko m Å mu

else

Slangerup

Skenkelsø

øj v ej

Ro

av

jvej

Stran strædde

a g Hagerup Frederikssund Kom m u n e Egeda l Kommune

Sv

Torpe

Jord h

n dbylillevej

Rørbækvej

Ordrupholmsvej

SKULDELEV ÅS

n eje

j

6 207

h le øl M

Skuldelev

re

Mannekildevej

EJ

t ra Koholm S

HYLDEHOLM

Lille Rørbæk

GR IB

Munkerup

GRIBSKOV

Ejlstrup

Baune

ER IST

Fru e

Gørløse

Strøvej

Ma nd er

Snostrup

D SV

Ny Krogstrup

Ord da rup-

Pa ls vej gt e ro ldv ej

Onsved

s v e dvej

v nd

v

Venslevleddet

JULIANEHØJ SKOV

On

Skuldelev Strand

ge r

Sundbylille

j

Sto

Svanholm

KØLHOLM

PEBERHOLM

MAGLEHØJ Van g eve j

Sigerslevøster

Dalvejen

FREDE R IKSS U N

Kyndb yve j

Tørslev Hage

Marbæk

Borup Bor

de Lunrds gå e j v

SKO VVEJ RUP HØ

mel Gam rupvej e Slang

skov Damr. st

Tørslev

gen

Kyndby

Soll bbakke-

aardsv Krog- ej strup

vangsvej

TØRSLEV HAGE

Str øb

ve j jerg

Oppe 211 Sundby

40

STENØ

53

Onsved Huse

Øste rg

er

ild ev ej

251

j ve

Sillebro Å

vej

Dalby

Vest

sk

Lyngerup

ej er v sa g

lle ea

Kyndby Sø Ba en vn

Vens l

vvej

Ren bje d e b rgve ækv ejj

Kindholm Voldsted

Dy

Bakkegaards marken

Ki r k

ko

j

Gerlev Strandpark

Gerlev

Sund byli llev e

Bonderup der

Ro

n Nordva

er S

y ve

Rosendalsvej

NG LY

Bredagervej

j ve

40

Mør ke

m

j eve

d or Fj

Ll. mos ld Tro

Næsby

nd b

Dalby Huse

ve j

SØMER Gr SKOV

j ø jv e ønsh

Ky

HUGSHØJ

Huse

Storgår ds

j

j ve als ed ng

Kyndby Huse

LANGØ

Storgård Plantage

y Dal be j V

leve Røg

Ju

H

kæ ule

ej r sv

Kalvøen

en En ghav

erup Lyngvej

FREDERIKSSUND

æk Marb

Orebjerg Sø

Fem højvej

53

53 207

ÅGADE

rø Ørbæk dv ej

vej

Skævinge

Græs evej

SE N S VEJ

vej

vej

Landerslev r bj e

øjHasseelh v j

Orebjerg

Røglerne

EJ SV NÆ V O SK Egelund

HYL LES TEDVEJE N

Dråbyvej

WWW.DENDANSKERIVIERA.DK

s

ø se

P

Hessemose

16

j ve løs r a H Harløse

Strø

ej

Hørup

vej

DANSHØJ

j ve als Åd

Over Dråby Strand

ær

F

2

le Lil

Over Dråby

53 207

up

S- VEJ SUND RIK S DEFRE

Fag e rk

J. F. W ILLUM-

g årdsv

j

Manderup

ig

Hø r

N

arl yH

R yt

ULLERØD

B rolan

Kvinderup ievej elin e Lan g mm un o e K n u d omm lerø j Hil und K Kvinderupve J Fr e d e rik ss

Skovbakke

gevej ær

FÆRGELUNDEN

J

40

FREDERIKSHØJ

SV E ND LU

Den Danske Riviera, kun en times tid nord for K ­ øbenhavn, har gennem ­generationer været en af Skandinaviens mest eftertragtede badeferiedestina­ tioner. Den enestående natur, perleræk­ ken af badestrande og havnebyer, en rig historie og kultur­oplevelser i verdens­ klasse er året rundt hjertet i dette unik­ ke fristed i Danmark. Her hyldes det langsomme, ubekymrede og nære liv, uanset om man er i humør til oplevelser eller bare vil nyde bølgernes skvulpen.

æ Gr

vej By

Nellerød

HERREDSVEJEN

eMosen sti

os

Frederiksværksgade

Kappelskov

N V E JE

STRØ BJERGE

Græse sl e

Byg s e a de

By v ej

KIGNÆS

evej ing

FÆ R

GE

JÆGERSPRIS BUGT

l ev

By v e j

AMMESHOLM

207

EJ MØL LE V

Jægerspris Ballermosen

Sko

Jægers- Jægersprislejren pris Slot

40

Græse Bakkeby

Neder Dråby

Sigerslevvester

ej

dvej

USVEJ LH

STENØ

G ræse Str an

ROSKILDE FJORD

KU

40

JÆTTESTUE

2

Slotshegn

Julianehøj

211

le v

e æs Gr

ØKSNEHOLM

g et Væn Vænget

Jægersprislejrens Skydeterræn

er vej

Havelse Mølle

K obbelgårdsvej stian Chrisind e- Kobbelgårde m ej v

øl il

levej

207

Ha velse ve Ru

olm

Seksgårde

avelse

KOHAVE

Jægersprislejrens Øvelsesterræn

Skovbakkevej

Ha vels eÅ

Apholm

H

å rd svej Kovad Birkejhø j ve

ækvej Hove dgade M arkeb

Lille

S AMT

16

19

Leret

by Å

h Ap

Langevad Plantage

Smedehuse

Sk æv

Ølsted Sydstrand

M ølle SV EJ U ND FREDE RIK S S

KULHUSVEJ

Jægersprislejrens Skydeterræn

AMTSVEJE N

Jungen

St r

svej aard Nyg

211

Lill e H avelsevej Lille Havelse une m u ne m m o æ n K Hals ød r Strølille Hill e

St. Havelse

yn gb y

Kildemose Å

ng

8

Å Æ belh ol t

Haseje

g sb j e r

ø lil levej

Store Havelse Strand

rn Dy

Jægersprislejrens Øvelsesterræn

Hårlev

Gri m st

St Havelsevej Stra nd

ej

ej j ed e v Ne Møllehøj

Præstehøjvej

Store Lyngby

ve j r up

Ra v

M 12

KE

j ve er

BOSERUP VANG Bo

J NG RVE LSI Ø SkovHE vej

205 251 bjergve j ne

237

gnerød ej BreLille ve j Firh ø jv Bregnerød

kk

Græsted

251

Tulstrup

Lille Lyngby

St r

40

Alsønderup NEJEDE VESTERSKOV

Lykkesholm

J EN

Ly

Ølsted

GRIBSKOV

Nejede

-

Nyhuse

Varpelev

DYRNÆS HAGE

P

Græsted Skovhuse

Harager Hegn

32

Alsønderup Enge

Bjerget

Skovvajng ve

de

Snoegen

Annisse Overdrev

sb Rav n

Ud

Grimstrup

en ad dg

in

Kongeegen

ej sev

øl

ti

207

Himlingøje

-L

e - Ho Gydkken ve ba 13

Kildehøjvej

2

Rørmose vej

es

Storkeegen

NORDSKOVEN

oret ds p S an Skoven

Regionaltog Lokalbaner

Grubberholm lle

kk

Kongens Lyng

LYNGBY SKOV

Ølsted Strand

STUDEHAVE

EJ SV HU

ah

j

L KU

Bau t

e ø jv

VE AMTS

16

ov Sk net y br

ve j

kær Anevej

Vallø Li

Kregme Mose

EJ D SV SUN

d ALHOLM

40

EJ 16

FÆLLESSKOV

tev or ej Hj

ØDV

KS ERI

B

Rya ergårdg svej

en

211

Barakkerne Re ejen v elinen v k ra

207

ve j

HILL ER

Vikingevej

2

Kastrup Lufthavnen

Arresø

en

d He

40

Annisse Nord

ose ve j

a Ø rb

Ko l b

os en

Høbjerg Orned

Pibe- 8 mølle

Gribskov Komm une Hillerød Komm une

Kregme

ED FR

Ørestad

Kulhuse

n Str a

Egøje

Bella Center

d v ejen

ROSKILDE FJORD

ste ve j

ge v

33

Mårum

EJ

n veje

NAK KEHOVED STR ANDVEJ

JE N

ve j

Bygad en

251

kke

Nakkehoved Fyr

SNÆVRET

Sletelte

GR

KILDE V EJ Høbjerg

267

Pølem o en s

gb a

d

Amager Strand Femøren

Sundby

Kappe

Lille Kregme

END E

ø er Audy vej B

Ly n

ej dv

ste Øl

DR Byen

Vestamager

KU

ER LH US

Bakkelandet

ose Å

J E VE LD EVÆ DønneN vælde N

El le b a

HØBJERG HEGN

rik sb or gv ej

Ammendrup Tho rs m

Pr æ

de

Annisse

ej

207

Huseby

VALBY HEGN

FRI TELTNING

Helsinge

UP VE

HEGN

hø rags jve j

Hemmingstrup

e Nellerø ad dvej erg Nejlinge Øst

ste ve

SONNERUP SKOV

lhøjvej

Øresund

an

r

j

ej Aggebo vej Valbyv Ag g eKb o

ovej

HE LSINGØRV

ej

lejren

Sonnerup

n

VEJ HUS

Islands Brygge

St r

j

Sk æ

e

FRI TELTNING

ten Trema ktof r ks Ma r m

32

DE R

Ålekist e vej

g or al n a

251

Bannebjerg

AGGEBO HEGN

Markildevej

223

25 29 ade terg Ves

AUDERØD SKOV

vej

Hvideklint

K UL

o br ls bø erg yb lsb r by Ca Val

D

Vesterport

Store Karlsminde

FREDERIKSVÆRK

svej

Brederød Sonnerupv

avev ej

ød Bred er

Lynæs

40

MAGLEHØJ

16 211

r

eve

J

Nørreport

EN

Hanehoved

FRI TELTNING

Gr ø

arlsSt. Kdevej min

Ellinge

Karlsg

er

r Auderød-

de Au

SØRUP VANG

VE ØD

M 1 M

Østerport

K a rlshøjvej

ade

Nordhavn

Sølager

16

vej

fa

m

e ut

Auderød

ER

gl

Svanemøllen

Ullerup

Ha

3

GRØNNESSE SKOV

use Kulh er Sølamgin) (8 m er(Sorm ute)

rg je o eb br sp re en Bi ør kk al a d eb røn G 2

g de r S øn

Hellerup

J TSVE AM

Amager Huse

16

Hundested Porthus40 vej

16

ed N HU n eh ov

ne

re

n

ARRESØDAL SKOV

L HIL

Charlottenlund

AMT SVEJEN

V ED ST E ve D

Ar

r te

m So

Præ st

Clausensvej Skærød

Ramløse Grib sko Bakker v Ko Hal m snæ s Ko mune mm une

Arresø

Vinderød

J ERØDV E

Ordrup

2

ej

4 30

Klampenborg

EJ

Sverkilstrup

e ev gl Torpmagle

kov dS Vin d erø Ellevej

Skodsborg

e egad Nørr

225

Vedbæk

rsv ge

Lille Karlsminde

Haagendrup

v Ha

Ll. K arl s

ULLERUP SKOV

j

p Ulleru vej Skov

Rungsted Kyst

ve de mi n

27

205

Ramløse

Ramløse Søkrog

Ramløse Sand Grib Kom s m kov Hals une Kom næs mun e

Ry Å

Ba g

Kokkedal

S

ej

Vinderød 205 Enghave HILL i s tr u j d In ve

j

Spod

s

Tømmerup

Rygårds Sk e l vej Allé

n gsvej

E nghaveve j

teve

Nivå

gje r sb ej v

m ru m æ ol m N nh ol de v h e r r ad Ra Ø B ev kal j gl Lo ve Fu by rds a ng a Ly ørg N

Skansen

Humlebæk

ba Ræ ve

205

Asserbo a

FRI TELTNING

tof Eve

47

Espergærde

Østerbjerg Torplille Torupvejen

jen pve

v by

Mel by

j pve ru nd ge

Snekkersten

N

Peter Bangs Vej Langgade

hø j og

Mårum

Toru

Møllev

Pilevangsv

BRØDEMOSE SKOV

ej ev kk

Tibirke Sand

Nyvej

Nyvej

Evetofte

Torup

ie n

Helsinge J Tofte VE R j Ø k ve G væ r IN riks e HE L S d e Fr

j seve R amlø

IKSV Æ Bækkekrog R K VE J

205

vej ød

Kr

Saltrup

Fu

H er Tu føl re ge by

ej dv an

Helsingør

n av rg dh ør bje l Sy e l æ en El Sj k y nd ar den N ra m Å ihe øre St k Fr ed dby æ v n sb A ø n Br lle a j ge V ø i h Is nd e de nd u H ev lun tra r G rls d S a K lrø So rsie Je lby Ø ge ø K

nd

Nødebohuse

el M

j ej

Melby

vn hajen Kik ve

Grønnehave

UNIVERSITETET

lla

v

eje ve

ej

Haldvejen

Pårup

V i Bo by ru Sjæ p

Nødebove jen

j

upv

er Toll

Kikhavn

Græsted Syd

Ålholm

ru p

bo de Nø

ve

St r

Tollerup

Græsted

KB Hallen

e Toll

Hald

Monday – Friday. Weekends only line A, B C & F on the S-train system

Gilleleje

sel

us lin

FREDER

RK VEJ RIKSVÆ FREDE

Ågerup

bak ken

LD

ing y ll

j

ve 47 jerg eb

ve h

Sko mag er

BÆ K Ra mlø se

Bi Laugø E V Huse E J

Agerholmvej

Liseleje

LISELEJE PLANTAGE Melbylejren Li

rgvej ebje Lind

Metro & train system of Greater Copenhagen

Tibirke Flyvesand

J

-

Laugø

j jve hø rke

å bs vej

ej

PLANTAGE

Lejevej

ve j

Asserbo Slotsruin

dth

8

KI

hu s

Bølleljungen

Go

bro Kurreej v

La

upv Åger

LERBJERG ng e

ASSERBO MELBY OVERDREV

Tibirke Bakker

32vej

ej øv ug

TISVILDE HEGN

St æ

267

Holløse Bredning

Aggeb Sigers Å

VALBYVE J

TROLDESKOVEN

La u gø

Maglebj e rgvej

Horsekær

Valby

223

Tågerup Huse

EJ

BRANTEBJERG

V DE KIL

Tibirke

Parforce riderute

Å

Ørby

se vejen

Porsa g

Steensbergsvej

svej

j ve

ev

ej

Møn gev ej Mønge

Nakkehoved 8

Øst re Allé

227

Pårup

Tu ls gvej Alme trup Bø g ebjer Alm e Englod

eb akk Gran vej

Askemo

Højbjergve j

Holløse

b Vi

j

267

vej

Højelt

Nørrevangsve

Tibirk

H evej øjb r

ej ev Hel s in g

Vejby

ej

J VE JBY VE

Tisvilde

267

g Møn

Unnerup

vej Par k

251

ej nebje rg v StokkerupB an Mølle- Ug vej j vejen brovleTulstrup T ulstrupve ej Valby Huse j e v GRÆSTED ds

os Vandm

ro To b

EN

237

LDEVEJ

j dve

Tisvildevejen

d eLun gvej bjer

32

25

DG HOV E AD

l un øs e

Tisvildeleje

vnsGo dhaej v

Den Danske Pilgrimsrute

Helene Kilde j ve fte To

idstru pvej

17

ose Å lem gårdsvej e Øl

Un neru p vej Kolsbæk

ro ve j

ø j v ej

Maglemose

Holl

UNESCO World Heritage Site

Blistrup

J

d un sel ej llø dv Ho tran S

Fiskepladser / Good spots for fishing

Margueritruten

47

Stok keb

Holløselund

Fugletårn / Bird tower

14 jby ej Ve ndv a r t S

G

evej

rds h Salgå

Naturlegeplads / Nature playground

Parforce cykelrute 110

110

Rå g

holtv

g ej ebje rgve Toft v j j B J BakkeKirkeve ER bjerg

VE

Parforce cykelrute 105

Vejby Strand

U ds

EL

Primitiv overnatning / Sleep out in the open

Bak k

Hesselbjerg vej R åg e marks

SS

105

Hundeskov / Forest dog walking

HE

Slotsruten

bj de Jy

Hågendrup

Sm

Udsholt

vej

48

223

Smidstrup

sgård Thorsvej akken Bavn eb

Bålhytte / Campfire shelter

DSTEN E GRÆ VEJ

Badestrand med livredder / Beach with lifeguard

Regional cykelrute

Ma glehøj

JE J LE VE GE ND Å R RA 24 ST

øjsSteenh Åsen

33

Å

47

Rågeleje

Turistinformation / Turistinspirationer Tourist information / Tourist inspirations

National cykelrute

ltvej sho Ud

Map of North Sealand

Fjellenstrup

OL E SH V U D AN D 237 ST R

BO N

ru p ke Tin

2

Gilleleje Smidstrup e PS st 237 KERU TRANDVE Strand J TIN P j 20 RU J e ve T E Alm Strand I D S DV SM25 Esbønderup N STR A nglod E svej Fjellenstrup H åg en drupve ve j

rdsegå Havr vej

Udsholt Strand

Gilleleje

8 de oga r br

Kysthusene

v. Thore d s

Kort over Nordsjælland

47

Tinkerup strand

er sv e

Nordsjælland

2019

GILBJERG HOVED


Færgeruter

Museer/gallerier

Ferry routes

1

Overnatning

Museums/galleries

3

6

Accommodation

13

Mere end 350 feriehuse i Nordsjælland 20

Shopping/oplevelser

Slotte

Shopping

Strande med livredderpost

Castles

26

AARSTIDERNES GÅRDBUTIK

Nordsjællands stolte livredningstradition

Krogerup Avlsgaard, Krogerupvej 3 3050 Humlebæk, tel. (+45) 22 22 02 22 www.aarstiderne.com

Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste har i mere end 75 år overvåget Øresunds sandstrande helt over til Kattegats smukke klitfyldte naturstrande. Her ligger livredningsstationerne i Nordsjælland med kun få kilometers mellemrum, og det er tættere end noget andet sted i landet.

DEN LILLE FÆRGE PÅ SLOTSSØEN, HILLERØD 15/5 – 15/9 hverdage kl. 11-17, søndage kl. 13.17. Efterårsferien, alle dage kl. 13-17. Afgang hver halve time fra Torvet, Rosenhaven og Barokhaven. Alle dage sidste tur fra Torvet kl. 16.30 www.partrederiet.dk

MED FREDERIKKE PÅ ARRESØ Stævn ud på Danmarks største sø med det hyggelige træskib Frederikke. Arresødalvej 103, 3300 Frederiksværk www.msfrederikke.dk

2

Hovedgaden 16 · 3310 Ølsted Tel. (+45) 47 74 91 81 www.olstedkro.dk

Gl. Strandvej • 13 3050 Humlebæk • www.louisiana.dk

4 12.12.2017_ann_visitnordsj.indd 4

7 13/12/2017 09.35

Kronborg

3914 3020

27

21

34

Oplevelser til en hel dag – Visit Hamlet’s Castle MS Pernille sejler hver time

HELSINGØR-HELSINGBORG Sundbusserne · Færgevej 24 DK-3000 Helsingør · Tel. (+45) 53 73 70 10 www.sundbusserne.dk

HUNDESTED-RØRVIG FÆRGEFART

HAVGAARDEN

Den hurtige vej mellem Hundested og Rørvig. Vi forbinder Den Danske Riviera. Pladsreservation tel. (+45) 47 93 71 50 www.hundested-roervig.dk

Strandlyvej 1 · 3210 Vejby Tel. (+45) 30 56 40 56 info@havgaarden.dk · havgaarden.dk

8

PÅ CYKEL gennem Nordsjælland

ESRUM KLOSTER & MØLLEGÅRD

GILLELEJE BADEHOTEL

Badehotel & Restaurant

www.kronborg.dk

De flere end 100 frivillige og professionelle kystlivreddere hjælper hvert år med til at give strandenes gæster en god og tryg oplevelse. De frivillige gør det sommeren igennem muligt for børn og unge, lokale og turister at lære, hvordan man kan bruge havet året rundt. Traditionen for rådgivning og forebyggelse har gennem årtier været med til at gøre Nordsjællands strande til nogle af Danmarks allersikreste badestrande.

www.novasol.dk • www.dansommer.dk 14

Hulsøvej 15 · 3250 Gilleleje Tel. (+45) 48 30 13 47 www.gillelejebadehotel.dk

Klostergade 11-12, Esrum DK-3230 Græsted, esrum.dk Tel. (+45) 48 36 04 00 Spændende oplevelser året rundt for hele familien

www.kongegolf.dk

15

Hotel / Selskab / Konferencer

28

Fredensborg Slot BESØG Den offentlige del af slotshaven er altid åben. Slottet er åbent i forbindelse med omvisninger. Der er omvisninger på slottet, i orangeriet og urtehaven 1. juli – 5. august inkl.

www.livredningstjenesten.dk

ENTRÉ Voksne: 95 kr. Børn (4-17 år): 45 kr. Børn under 4 år gratis. Køb billetter på shop.slke.dk

Rødt flag: Badning forbudt

Fredensborg Slot DK-3480 Fredensborg Tel. (+45) 33 95 42 00 post@slks.dk, www.kongeligeslotte.dk

Billetter til sommersæsonen 2019 bliver sat til salg i Konglige Slottes webshop i løbet af foråret 2019.

Experience Øresund close by Hent det store feriemagasin på dit turistbureau eller på www.visitnordsjaelland.com

Øresundsakvariet · Strandpromenaden 5 · 3000 Helsingør www.oresundsakvariet.ku.dk

Konventum • Gl. Hellebækvej 70 • Helsingør • konventum.dk

9

16

Vi har gjort det nemt for dig at opleve Nordsjælland på cykel. Egen eller lejet. På VisitNordsjællands hjemmeside kan du finde information og inspiration til de skønneste oplevelser.

22

29

Kronborg Slot ÅBNINGSTIDER Se kronborg.dk for åbningstider og lukkedage.

visitnordsjaelland.com. Gl. Strandvej 2 · 2990 Nivå · nivaagaard.dk

10

DANHOSTEL HILLERØD

HOTEL HILLERØD

Lejrskolevej 4 · 3400 Hillerød Tel. (+45) 48 26 19 86 www.hillerodhostel.dk

Milnersvej 41 · 3400 Hillerød Tel. (+45) 48 24 08 00 www.hotelhillerod.dk

17

OPFINDELSER DER ÆNDREDE VERDEN

ENTRÉ 95 kr. Børn under 18 år gratis Bemærk: Ved begivenheder og ferie­aktiviteter kan gælde anden pris.

FREDERIKSBORG

Nordsjællandskortet er udgivet af This map is produced by

11

Kronborg Slot, 3000 Helsingør Tel. (+45) 49 21 30 78 kronborg@natmus.dk www.kronborg.dk

Se kronborg.dk for datoer, aktiviteter og priser. 23

Hundested Sandskulptur­ festival

Følg VisitNordsjælland på Facebook og Instagram, og del dine billeder med @visitnordsjaelland

30

Gilleleje

10. maj – 20. oktober 2019 Åben alle dage fra kl. 10.00 Kajgaden 7, Hundested Havn 3390 Hundested, tel. (+45) 50 47 98 30 www.sandfestival.dk

KONGERNES FERIEPARK FABRIKSVEJ 25 . 3000 HELSINGØR . TEL. 4922 2611 . TEKNISKMUSEUM.DK

OMVISNINGER Daglige omvisninger på dansk og engelsk. Se tider og temaer på www.kronborg.dk

ÅRETS TEMA: “MESTERVÆRKER”

Helsingevej 44 · Smidstrup Strand 3230 Græsted · Tel. (+45) 48 31 84 48 www.kongernesferiepark.dk

Grønt flag: Badning tilladt  ult flag: Badning tilladt, udvis G dog særlig opmærksomhed

Dansk design, kunst og arkitektur i verdensklasse

Mange har fået øje på de gode cykelmulighder der er i Nordsjælland og der er god plads til alle. Området er gennemskåret af cykelruter mellem de herligste oplevelser både gennem skov og langs kysten og bliver du træt undervejs, er det muligt at tage cyklen med i toget.

STRANDE MED LIVREDDERPOST 2019 • Espergærde • Stængehus • Snekkersten • Hundested • Hornbæk Ø+V • Lille Kulgab • Villingebæk – Dronningmølle • Liseleje Ø+V • Strandbakkerne • Gråstenvej – Hundested • Gilleleje Veststrand • Grønnehave/ • Smidstrup Marienlyst Helsingør • Rågeleje Strandbjerggård • Nivå Strandpark • Tisvildeleje Ø+V = Gode handicap­forhold

Hillerød, Hørsholm og Gilleleje på:

www.museumns.dk

Lifeguard-manned beaches

Blytækkervej 18 · 3400 Hillerød Tel. (+45) 48 26 48 54 www.hillerodcamping.dk

18

31

Rågeleje

E E E

Tisvildeleje

Frederiksborg Slot

HORNBÆK

Det Nationalhistoriske Museum

Hornbæk

Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot, 3400 Hillerød Tel. (+45) 48 26 04 39 dnm@dnm.dk www.dnm.dk

ÅBNINGSTIDER Åben hver dag året rundt: 1. april – 31. oktober kl. 10-17 1. november – 31. marts kl. 11-15

www.visithornbaek.com

Museet har åbent hver dag året rundt: 1. april – 31. oktober kl. 10-17, 1. november – 31. marts kl. 11-15 www.dnm.dk

ENTRÉ Voksen 75 kr Barn (6-15 år) 20 kr Seniorer/studerende/grupper (10+) 60 kr familiebillet (2 voksne + 3 børn) 150 kr.

Helsingborg

Esrum

Helsingør/ Elsinore

Helsinge

Esrum Sø

E E

Frederiksværk

Hundested

Arresø

E 47

Fredensborg

16

Humlebæk

Rørvig Hillerød

VisitNordsjælland · Tel. (+45) 49 21 13 33 info@visitnordsjaelland.com · www.visitnordsjaelland.com

32

35

Sejerø Bugt

Nykøbing Bugt

Hørsholm

5

Frederikssund

ART EVENTS CAFÉ SHOP GARDEN BEACH

Munkerup Strandvej 78 3120 Dronningmølle www.munkeruphus.dk

CHRISTEL KAABER GULDSMEDIE

25

33

10.000 m2 GARDEN CENTRE

NATIONALPARK

Kongernes Nordsjælland

Enjoy thousands of plants and a wide selection of home décor articles. Experience our pets and aquatics centre.

Sommerhuse langs Nordkysten

16

Slotsgade 26 · 3400 Hillerød (+45) 4825 2426 · www.christelkaaber.dk

Lammefjorden

Esrum Kloster & Møllegård ENTRÉ Ved arrangementer, ferieaktiviteter og festivaler kan gælde andre entrépriser. Se nærmere på esrum.dk

Tlf. 88 20 94 00 . gilleleje@home.dk home.dk/nordkysten

Plantorama Hillerød • Emblasvang 2 • 3400 Hillerød PLANTORAMA.DK

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er fyldt med natur af nationalværdi og spændende ­kulturspor. Her får du fem udvalgte, små perler:

A

T

5 små perler i nationalparken

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

E 47

VE

R D E N S A RV

GE

21

23

Roskilde

PATRI

M

O

The par force hunting landscape in North Zealand inscribed on the World Heritage List in 2015

21

• Auderød Havn. På spidsen af Arrenæs, omgivet af Arresøs blå vand, ligger den lille hyggelige havn Auderød. Stedet er et godt udgangspunkt for kajakture og bålkaffe med smuk udsigt fra shelterpladsen, der ligger på en lille bakketop med udsigt over søen.

E 20 E 47 E 20

Københavns Lufthavn/ CPH Airport

UNESCO VERDENSARV

• Den tilsandede landsby Torup. Tag på vandre­tur i smukke Tisvilde Hegn, hvor du finder resterne af den forladte landsby Torup, der forsvandt under et metertykt lag sand, da store dele af området blev dækket af flyvesand tilbage i 1500-tallet.

19 O2

Roskilde Fjord

København/ Copenhagen

RI

WE ARE OPEN ALL WEEK Weekdays 9am-7pm • Weekend 9am-6pm

E 47 19

Esrum Kloster & Møllegård Klostergade 11-12 Esrum, DK-3230 Græsted Tel. (+45) 48 36 04 00 kloster@esrum.dk www.esrum.dk

ÅBNINGSTIDER Se sæsonens åbningstider på esrum.dk

D HE

Fra vandreture med ro og fordybelse til kitesurfing ved nordkystens klinter til kulturelle aha-oplevelser på et af de mange museer.

Frederiksborgvej 20 3200 Helsinge · Tel. (+45) 48 79 56 66 www.helsingebrugsforening.dk

ORL

Det varierede landskab med dybe skove, store søer, hyggelige byer og imponerende slotte inviterer til aktiviteter.

KVICKLY HELSINGE

W

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er med sine fantastiske naturområder og enestående kulturhistorie et skatkammer af oplevelser for alle natur- og kulturelskere. Fra Kronborg i øst til Roskilde Fjord i vest.

Rågeleje Strandvej 91 3210 Vejby · Tel. (+45) 48 71 76 61 www.raageleje-klit.dk

12

FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

E M L ONDIA

Industrivej 19 · 3000 Helsingør Tel. (+45) 49 27 01 00 info@sleep2night.com www.sleep2night.com

Tag en smuttur med verdens første batteridrevne færger over Øresund. Vi sejler hvert 15. minut og overfarten tager kun 20 minutter. Se mere på forsea.dk

24

IN

Den grønne vej til Sverige.

19

Nivå

i Nordsjælland

• Fugletårnet ved Alsønderup Enge. Lappe­dykkere, gravænder, knopsvaner og havørne. Find kikkerten frem og besøg fugletårnet ved Alsønderup Enge, hvor der er et fantastisk fugleliv. • Humlebæk Fiskerleje. Mellem Øresund og Babylone Skov kan du besøge det idylliske Humlebæk Fiskerleje. Her ligger de stråtækte fiskerhuse med hvidt stakit som perler på en snor. • Hellebæk Kohave. Flere hundrede køer græsser fredeligt i den indhegnede Hellebæk Kohave. De mange kokasser udgør en naturlig gødning, så sjældne blomster og planter trives på hele det græsdækkede areal. @the.newborn

Del dine billeder med os på Instagram med #visitnordsjaelland eller @visitnordsjaelland

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland (Store Dyrehave, Gribskov og Jægersborg Dyrehave)

Kronborg Slot i Helsingør Læs mere på www.visitnordsjaelland.com E 20

E 20

5 km

Profile for SSOC

Map of North Sealand / Kort over Nordsjælland 2019  

Map of North Sealand / Kort over Nordsjælland 2019