__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ă…rsberetning 2018


Indhold

3 Beretning 2018

10 Digitale markedsføringskampagner

17 Events med international appel

5 Overnatningsstatistik 2018

6 Turismeudvikling af by, kyst og natur

13 Kinesisk interesse for Nordsjælland

18 Flere skibe lægger vejen forbi Nordsjælland

14 Bæredygtig turisme

19 Trykt markedsføring

9 Bedste mødeår i Nordsjælland

15 International synlighed for millioner

21 Nøgletal


Beretning VisitNordsjĂŚlland Ă…rsberetning 2018

3


Væksten fortsætter i Nordsjælland VisitNordsjælland kan se tilbage på en forrygende solrig sommer og et 2018 i vækst. Med en stigning på 2,9 procent i turismeovernatninger ligger Nordsjælland over lands­ gennemsnittet, og det er primært de udenlandske gæster og især svenskerne, der er blevet flere af på de nordsjæl­ landske overnatningssteder. Det er i høj grad hotellerne, der har haft en vækst på hele 8,8 procent og kan tage æren for at skabe mere ­volumen og flere kvalitetssenge på baggrund af større investeringer fra et erhverv, som i den grad tror på poten­ tialet langs Den Danske Riviera. Bedste mødeår Større hotelkapacitet og bedre faciliteter er også en af ­forklaringerne på succesen for mødeturismen i Nordsjæl­ land. Flere erhvervsdrivende vælger at holde deres møde her, og det kan mærkes på overnatningstallene. Rent faktisk er det det bedste år for mødeovernatninger siden VisitNordsjællands begyndelse for knapt 10 år siden. Folkemødet For første gang i år deltog VisitNordsjælland med sine egne dagsordensættende projekter på Folkemødet på Bornholm. Her var strandudvikling set med en turists øjne, havmiljø i Øresund og kreative erhverv, der møder

turismen med til at positionere Nordsjælland i turisme­ landskabet. Naturen tiltrækker turister I foråret åbnede Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Danmarks n ­ æststørste nationalpark. Sammen med mere end 200 f­ rivillige lodsejere og andre aktører er de fem kommuner nu i gang med at udvikle parkens potentiale. Og inden for de kommende år kommer destinationen til at mærke parkens attraktionskraft, der utvivlsomt vil få turister til at rejse efter dens naturskønne områder og rige kulturarv. Nordsjællands natur er i det hele taget i høj kurs. Et unikt samarbejde med Parforcejagtlandskabet og andre udvalgte europæiske UNESCO-verdensarvsteder kulmine­ rede i år i en fælles hjemmeside, med formålet at fremme bæredygtig turisme på nogle af de mest spektakulære verdensarvsteder i Europa. Udviklingsprojekt rækker ind i fremtiden Med støtte fra Vækstforum og Region Hovedstaden har vi – over en fireårig periode – haft flere midler til at udvikle turismen ved kyst, by og natur i Kongernes Nordsjælland. Destinationens fem ejerkommuner pegede selv på de seks fokusområder, der fik særlig opmærksomhed i projekt­

perioden. “Kyst, by og natur – turismeudvikling i Nordsjæl­ land” blev afsluttet ved udgangen af 2018, men følges op af tiltag, der rækker langt ud i fremtiden og som er inkluderet i vores nye treårige strategi: “Mod nye tider”. Gæsten i centrum Med solid lokal forankring og globalt udsyn foldes strate­ gien for alvor ud fra 2019. Fokus bevares fortsat på at løfte erhvervet, til fordel for gæsten, i et foranderligt Turisme­ Danmark, hvor der også skal tages højde for den digitale revolution, nye kommunikationsplatforme, platforms­ økonomi og regeringens ønske om at se den kommunale turismefremmeindsats konsolideret i færre destinations­ selskaber. VisitNordsjælland er på vej ind i sit 10. turismeår, med mandat fra fem fremsynede borgmestre og byråd til at udvikle og markedsføre en destination med nye udfordrin­ ger. Det første årti har på alle måder været en begivenheds­ rig rejse med uvurderlig opbakning fra erhvervet. Tak for tilliden. Vi ser frem mod fortsættelsen … Mod nye tider …

Mikkel Aarø-Hansen Bestyrelsesformand

Annette Sørensen Direktør VisitNordsjælland Årsberetning 2018

4


Overnatningsstatistik 2018

8,8%

Overnatninger fordelt på type VisitNordsjælland

2017

Camping

357.200

Lystbådehavne

2018 Vækst 361.600

1,2%

59.100 65.600 11,0%

Hotel/feriecenter/vandrehjem 540.800 560.900

3,7%

– Hotel

8,8%

400.100

435.200

– Feriecenter

75.800

63.100 -16,8%

– Vandrehjem

64.900

62.600 -3,6%

Feriehuse

2,1% 1,2%

465.200 474.900 2,1%

I alt

1.422.300 1.463.000

2,9%

11%

Antal overnatninger 1.010.600 147.200

81.600

55.900

VisitNordsjælland Årsberetning 2018

33.600

5


Turismeudvikling af kyst, by og natur I fire år har VisitNordsjælland ydet en ekstra indsats for at udvikle kyst-, by- og naturturisme i Nordsjælland. Siden 2015 har Vækstforum og Region Hovedstaden finansieret “Kyst, by og natur – turismeudvikling i Nordsjælland”, der har været med til at løfte turismeudviklingen i de fem nordsjællandske kommuner. Fredensborg-, Gribskov-, Halsnæs-, Helsingør- og Hundested Kommune bidrog selv med at udvælge de områder, hvor de fandt størst udfordringer og havde mest brug for kompetent turismerådgivning. Det blev til seks fokusområder, der fik særlig opmærksomhed i projektperioden. Region Hovedstaden

Nem adgang til turisternes foretrukne strande Hvordan bliver stran­ dene mere tilgængelige for de turister, den enkelte strand tiltrækker? Det var et af de spørgsmål, der meldte sig, da VisitNord­ sjælland gik sammen med Gribskov Kom­ mune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kom­ mune, Fredensborg Kommune samt COWI for at udvikle og tematisere Nordkystens strande. På tværs af kommunerne skabte VisitNord­ sjælland nu for første gang en samlet strand­ strategi for Den Danske Riviera. Projektet “Strandene langs Den Danske Riviera” skal fremme turismen på kysten og kortlægge den nuværende brug af kyststræk­ ningen. Derudover var formålet at skabe bedre tilbud af høj kvalitet, målrettet seg­ menterede turismemålgrupper. Den konklu­ derende rapport vakte Erhvervsministeriets interesse, og bliver nu brugt af ministeriet som et godt eksempel på oplevelsesøko­ nomiske centre i naturen. Samtidig deltog VisitNordsjælland på Folkemødet i en debat om udviklingen af Danmarks strande, og fik dermed Nordsjælland på den nationale turis­ medagsorden. Endnu et resultat af projektet blev en brandmanual for Den Danske Riviera, tilgængelig for Nordsjællands lokale turisme­ aktører. Alle parter arbejder fremadrettet videre med at eksekvere projektets konklude­ rende anbefalinger.

Klik her for at hente strandrapporten

VisitNordsjælland Årsberetning 2018

6


Lettere for turister at finde rundt Infrastrukturen, eller sammenhængskraften, mel­ lem de nordsjællandske byer var også et af de områder, VisitNordsjællands fem ejerkommuner havde behov for at sætte fokus på. Hvordan kunne man gøre transporten mellem byerne smidigere? Og hvordan udvikles cykelturismen yderligere? Cykelstrategien “1 ud af 3 gæster på 2 hjul” så dagens lys, fulgt op af et nyt cykelsite. Med en vision om at hver tredje gæst frem mod år 2020 skal cykle under sit besøg i Nordsjælland, er missionen så også, at gøre Kongernes Nordsjælland mere tilgængelig for turister og gæster på cykel. De nye ruter Slotsruten og Kongeruten kom til, og udenlandske cykel­ operatører fra mange lande blev inviteret på produktkendskabstur for at se, hvilke muligheder de kan tilbyde deres gæster. I løbet af projek­ tet blev der ydet en særlig indsats for at hjælpe cykeludbydere med at udvikle deres turismeprodukter, og turisterne med at finde derhen. En cykelworkshop under ledelse af Dansk Cykelturisme var med til at gøre nordsjællandske overnatningssteder klogere på cykelturisten. Work­ shoppen blev fulgt op af selv samme cykeleksperter, med individuelt skræddersyede besøg hos de nordsjællandske cykelværter.

Klik her for at hente cykelstrategien

Nærheden til København Undervejs i projektet stod det klart, at Nordsjælland ikke i tilstrækkelig høj grad udnytter sit potentiale som nabo til København. Aalborg Univer­ sitet udarbejdede en rapport om, hvordan destinationer tæt på en hovedstad arbejder med nærheden til metropolen. Her kom det frem at VisitNordsjælland, Wonderful Copenhagen samt Sjælland og Skåne har en stor opgave foran sig, hvis ambitionen er at drage nytte af nær­ heden til København. Med budskabet om, at Nordsjælland kan nås med offentlig transport inden for 45 minutter fra København, blev incoming bureauer og københavnske turistinformationer kontaktet. Og med stor udenlandsk ­bevågenhed gik Helsingør og Helsingborg sammen om at fortælle turoperatører fra UK, hvordan turister kan besøge to kulturbyer i to lande kun tre kvarter fra København. Et fælles samarbejde mellem DOT, Wonderful Copenhagen, Dansk Kyst- og Natur­ turisme og VisitNordsjælland er igangsat og kommer til at munde ud i en ny hjemmeside og video med “way finding” på knudepunkter i hovedstaden, der skal gøre det lettere at finde fra København til Nordsjælland. Resultatet forventes færdigt til foråret 2019.

Klik her for at læse mere i hub & spoke fra Aalborg Universitet

Sommerhusejere med højeste døgnforbrug 25.000 sommerhuse ligger der i Nordsjælland. Men hvordan bruger ejerne deres huse? En analyse deraf var et stort ønske i projektet, der indgik i en fælles undersøgelse af sommerhusejere i hele landet. Fæl­ les for de nordsjællandske sommerhusejere er, at de er gode ambas­ sadører for området og lægger mange penge i lokalmiljøet, når de er i deres huse. De har det højeste døgnforbrug, sammenlignet med sommerhusejere på andre danske destinationer, og de køber helst lokalt. De sørger for, at der er liv i husene – også uden for sæsonen, men er ikke meget for at leje deres huse ud. Derfor ydes der nu en større indsats, bl.a. for at få sommerhusejerne til at leje deres huse ud, eller bruge disse oftere.

Klik her for at hente sommerhusejeranalysen

VisitNordsjælland Årsberetning 2018

7


Er Nordsjælland investeringsparat? I løbet af de seneste år har Nordsjælland oplevet en stigning i investeringer i overnatningssteder og andre turismerelate­ rede produkter. Det hilser både erhvervet, kommunerne og VisitNordsjælland velkommen. Men skal turismen udvikles yderligere, kræver det flere investeringer og ikke mindst at Nord­ sjælland er parat til at tage imod. Er kommunerne investeringspa­ rate? Og kan destinationen blive bedre til at gøre det lettere for nye investorer at slå sig ned i Nordsjælland? Det blev der sat fokus på ved projektets investe­ ringsseminar, hvor både investorer og kommuner fik hjælp til at lette proces­ sen for kommende turismeinvesteringer i Nordsjælland.

Klik her for at hente investeringsrapporten

Selvom projekt “Kyst, by og natur – turismeudvikling i Nordsjælland” blev afsluttet ved udgangen af 2018, følges der nu op på de mange indsatsområder med tiltag, der rækker langt ud i fremtiden.

– I kampen om at tiltrække cykelturister er det vigtigt at kunne adskille sig fra andre destinationer. Mange destinationer tilbyder gode cykelforhold og formidling. Vi har derfor lagt vægt på andre betydende faktorer såsom service og gæstemodtagelse, som er af stor betydning for at tiltrække de gode bæredygtige cykelgæster. Nu er cykelgæsterne sikret en endnu bedre oplevelse, når de besøger Nordsjælland. HENRIK LYTHE JØRGENSEN Konsulent, Dansk Cykelturisme

Efterspørgsel på aktiv ferie Kan man som turist leje en hest for en dag? Hvordan får man fat i et fiskekort? Og er der afmærkede vandreruter i Gillelejeområdet? Flere og flere turister interesserer sig for ikke bare at nyde og opleve, men også at være aktiv på ferien. Derfor havde projektet også fokus på at afdække mulighederne for naturturisme i Nordsjælland. Workshops om outdoor generelt, hesteturisme, fisketurisme og vandreferie tiltrak kommunernes turismeaktører, og samarbejde på tværs af aktørerne opstod. VisitNordsjælland faciliterede de mange workshops og hjalp aktørerne med at tiltrække de rigtige turister.

Klik her for at hente notat om alternative overnatningssteder

VisitNordsjælland Årsberetning 2018

8


Bedste mødeår i Nordsjælland I 2018 oplevede Nordsjælland en markant stigning i erhvervsrelaterede turismeovernatninger. Rent faktisk er det det bedste år for mødeovernatninger siden VisitNordsjællands begyndelse for knapt 10 år siden. Flere erhvervsdrivende vælger at holde deres møde i Nordsjælland, når de planlæg­ ger en dag ud af huset. Og det kan mærkes på overnatningstallene. VisitNordsjællands fem kommuner havde nemlig 246.589 for­ retningsrelaterede overnatninger sidste år. Det er en stigning på 14 procent sammen­ lignet med året før. I Kongernes Nordsjæl­ land er 93 procent af de møderelaterede overnatninger danske. Stigningen i overnatninger skyldes mere kapacitet og bedre faciliteter fra de enkelte mødeudbydere. Hoteller som f.eks. Hotel Bretagne, Marienlyst Strandhotel og Fre­ densborg Store Kro har udvidet og renove­ ret, fået mere kapacitet og mulighed for at afholde flere møder.

Derudover har det lokale mødenetværk, Unikke Mødesteder i Kongernes Nordsjæl­ land, arbejdet målrettet på at markedsføre Nordsjælland som mødedestination. Med sine 14 partnere, faciliteret af VisitNordsjæl­ land, afholdt netværket studieture, hvor bl.a. Wonderful Copenhagen og køben­ havnsk baserede turoperatører blev invite­ ret til Nordsjælland for at hente inspiration. Unikke Mødesteder var også repræsen­ teret med oplægsholdere og en stor fæl­ lesstand på Møde- og Eventmessen i Bella Center, hvor der blev produceret en række Facebook-film om de enkelte mødesteder. Året kulminerede med en inspirationstur til Båstad, hvor arbejdet med møder og konfe­ rencer var i fokus.

– Siden vi renoverede hotellet og indviede vores nye spa i starten af året, har vi kunnet mærke en stigende interesse fra både ferie-, spa- og mødegæster. Gæsterne har i den grad taget både vores mødekoncept, vores nye faciliteter og omgivelser til sig. Vores egne tal for mødeovernatninger underbygger tallene for erhvervsrelaterede overnatninger for hele destinationen, og udover vores nye tiltag er de gode tal også et resultat af den samlede arbejdsindsats i Unikke Mødesteder, om at gøre Nordsjælland til en attraktiv destination for afholdelse af møder, konferencer og events. CHARLOTTE FREDERIKSEN Produkt- og marketingchef, Marienlyst Strandhotel


Digitale markedsføringskampagner med fokus på nærmarkederne Over 80% af VisitNordsjællands digitale gæster er fra nærmarkederne. Danmark, Sverige, Norge og Tyskland har derfor været de primære markeder for markedsføringsindsatsen i 2018. I samarbejde med VisitDenmark er der afviklet kampagner med et bredt og ­varieret mediemix inden for digitale medier. Den gennemgående fortælling var “Oplevelser i Nordsjælland” med fokus på begivenheder og events på tværs af de fem VisitNordsjælland-kommuner. Derudover har Den Danske Riviera fået et markant indholdsmæssigt løft, og sam­ arbejdet om kyststrækningen, der forbin­ der VisitOdsherred og VisitNordsjælland, er blevet styrket og udbygget. Endelig har VisitNordsjælland været del af en fælles cykelkampagne i samarbejde med VisitDanmark, Dansk Cykelturisme og flere andre destinationer. Interessen og overnatningerne fra de hollandske turister er i vækst, hvorfor Hol­ land er et af de markeder, VisitNordsjæl­

land vælger at satse på fremadrettet. Den digitale rejse Lokalt har VisitNordsjælland arbejdet videre med “Turistens Digitale Rejse”. Et af målene for 2018 har været at højne kva­ liteten af indhold på VisitNordsjællands digitale medier og optimere arbejdsgange internt. Der er blevet arbejdet med færre, men bedre, SEO-optimerede tekster. Over­ skrifter og nøgleord har fået mere opmærk­ somhed, og det visuelle udtryk er opgra­ deret i form af nye bedre billeder, og mere brug af video og oversigtskort.

Klik her for at se mere om Den Digitale Rejse

VisitNordsjælland Årsberetning 2018

10


Digital opgradering Et andet fokusområde har været Nord­ sjællands turismeaktører, og hvordan de tager sig bedst ud på diverse turismerela­ terede digitale kanaler. Hvordan er de f.eks. anmeldt på TripAdvisor, husker de at svare på forespørgsler og kritik? Hvordan ser deres profil ud på Google My Business, og har de husket at være aktive på den, så den stemmer overens med virkeligheden? Særligt i VisitNordsjællands turismenet­ værk er der blevet arbejdet med de digitale platforme, turisterne primært bevæger sig rundt på. F.eks. værdien af et fængende billede, og brugen af generelle praktiske værktøjer til digital opgradering. Målrettet nichemarkedsføring på Facebook I 2018 nåede VisitNordsjælland ud til 13.000 følgere på Facebook. I takt med at Face­ book ændrede algoritmerne og mediet prioriterede personligt indhold, var der behov for at tænke i nye baner for at nå VisitNordsjællands målgrupper. Video, mere målrettet annoncering og systema­ tisk ”remarketing” har skabt gode resulta­ ter på sociale medier. 2018 blev også året, hvor sociale medier ikke længere kunne bruges til at generere trafik til hjemmesi­ den. Algoritmerne ændrede sig, og trafik­ ken fra de sociale medier faldt med 50%. Største trafikkilde er forsat organiske søg­ ning, hvorimod sociale medier kun står for ca. 6% af trafikken.

billede. I dag er det ikke usædvanligt at 1.000 “liker”, og at VisitNordsjælland modtager 15-20 positive kommen­ tarer pr. billede. Instagramprofilen arbej­ der løbende med at indfange “Det gode liv” i Nordsjælland med bille­ der, der er “magiske, roman­ tiske og dragende”. Brugerge­ nereret indhold og samarbejde med kvalitetsbevidste influencers har løftet kvaliteten. Temabaserede “stories”, der viser flere detaljer fra destinationen, og den nye Insta­ gram TV-kanal, som inviterer føl­ gerne til at blive lidt længere, er næste skridt i brugen af sociale medier.

Bedre indhold og stærke samarbejder giver succes på Instagram For bare et år siden fik VisitNordsjællands Instagrambilleder mindre end 50 “likes” pr. 11


Københavnske influencers udforsker NordsjÌlland Med henblik pü at tiltrÌkke flere unge københavnske ­børnefamilier havde Visit­ NordsjÌlland inviteret tone­ angivende micro-influencers og deres familier til jul i ­NordsjÌlland. Over to dage bød otte ­nordsjÌllandske familie­ attraktioner 14 børnefamilie-­ ambassadører indenfor. 32 billeder blev eksponeret fra deres profiler og nüede tilsammen en følgerskare pü 83.000. Kampagnen ramte knapt 188.000 potentielle ­turister med børn.Det klikkede turisterne pĂĽ i 2018 Brugere pĂĽ website

Kvinder 66,6%

MĂŚnd 33,4%

Alder 18-24 ĂĽr

6%

25-34 ĂĽr

– Min udfordring er, ligesom alle andre i min branche, at blive ved med at dele gode billeder fra vilde steder. Jeg oplever gang pĂĽ gang, at kollegaer sidder og bliver demotiverede af at vĂŚre hjemme i Danmark, og kun kan lave godt “contentâ€?, nĂĽr de er uden for landets grĂŚnser. Derfor tog jeg udfordringen op om at vise Danmark fra en ny side, med fokus pĂĽ NordsjĂŚlland i sĂŚrdeleshed, da jeg havde pĂĽ fornemmelsen, at det havde meget at byde pĂĽ. I løbet af det sidste halve ĂĽr, har jeg opdaget hvor mange skjulte skatte, der gemmer sig for fotografer og instagrammers i NordsjĂŚlland. Jeg elsker at dele fra mine ture, og se at det gĂĽr op for folk, hvor smukt et sted det egentlig er. DANIEL OVERBECK Rejsefotograf og Instagrammer

18%

35-44 ĂĽr

21%

45-54 ĂĽr

21%

55-64 ĂĽr

18%

65+ ĂĽr

18%

Mest besøgte i 2018 pü website OVERORDNET TOP 5

MEST POPULÆRE BYER TOP 3

1 Begivenheder

1 Helsingør

2 Oplevelser for børn

2 Hundested

3 Strande i NordsjĂŚlland

3 HornbĂŚk

4 Julemarkeder i NordsjĂŚlland

Ă…RETS HĂ˜JDESPRINGER (ift. 2017)

5 Overnatning i NordsjĂŚlland

1 Strande i NordsjĂŚlland VisitNordsjĂŚlland Ă…rsberetning 2018

12


Kinesisk interesse for Nordsjælland EN GOD REJSEOPLEVELSE FOR KINESISKE TURISTER ER ... 1 Information på kinesisk 2 Elkedel på værelset 3 Tempereret drikkevand 4 Kinesisk morgenmad 5 Kulturel basisforståelse

Hvordan vil kineserne helst bo, når de rej­ ser som turister? Hvad spiser de? Og hvor­ for er det en god idé at sætte en elkedel på deres værelser? Det er nogle af de spørgs­ mål, der blev givet svar på, på VisitNord­ sjællands tre Bliv klar til Kina-workshops. Med regionale udviklingsmidler i bagagen og Wonderful Copenhagen som tovholder, var formålet, at klæde erhvervet på til at modtage de kinesiske turister, med viden om, hvordan man håndterer kinesiske gæster og det kinesiske rejsemarked. VisitNordsjælland var med til Beijing

Klik her for at hente “What Meets the Eye”

Design Week, Kinas førende designfesti­ val, hvor København som medvært havde inviteret Nordsjælland med på Wonder­ ful Copenhagens stand. Udstillingen blev åbnet af HKH Kronprins Frederik og kulturminister Mette Bock. VisitNordsjæl­ land var repræsenteret med brochuren WHAT MEETS THE EYE, en kinesisk/engelsk­ sproget guide, som præsenterer udvalgte design-, kunst- og arkitekturoplevelser i Nordsjælland. HAN, Elmgreen & Dragsets ikoniske skulptur i Kulturhavnen i Helsin­ gør, er blikfang på forsiden af brochuren. Nordsjælland eller København? Årets Kina-indsats kulminerede med rejseworkshops i Beijing, Guangzhou og Shanghai, hvor VisitNordsjælland havde

58 møder med kinesiske turoperatører, der var interesserede i at sende turister til Nordsjælland. Typisk vil en kineser tage en otte – ti-dages rundtur i Norden, hvilket betyder, at turisten ofte kun tager en, højst to overnatninger i Danmark, gerne i Køben­ havn. Udfordringen ligger derfor i, at få de kinesiske turoperatører til at lægge deres overnatninger i Nordsjælland, og opdage, at Nordsjælland er meget mere end en endagsoplevelse. Formålet med at tage til Kina var natur­ ligvis at gøre kineserne interesserede i Nordsjælland, fortælle om destinationens mange attraktioner og opbygge en dialog med de kinesiske turoperatører. På sigt er tanken, at de inkluderer en eller to overnat­ ninger i Nordsjælland i deres rejseprogram.

– På Hotel Sleep2Night er vi glade for vores kinesiske gæster, og jeg stiller mig uforstående over for de historier og skrøner, jeg hører. Vi gør meget for kineserne, og de føler sig velkomne her. Det er naturligt, at den information der er tilgængelig på engelsk og tysk også findes på kinesisk, ligesom kinesiske tv-kanaler på værelserne er til rådighed. Almindelig basisviden, som at kineserne foretrækker at spise og drikke tempereret, gør, at der på vores morgenbuffet altid er varm mælk, nudelsuppe, rissuppe og kinesiske teæg. Slippers og elkedel på værelserne er en selvfølge. Selvfølgelig kan jeg ikke sidde på en workshop i Kina uden også at sælge Helsingør og Nordsjællands attraktioner. Jeg er stolt af min by, og jeg gør det med glæde. Men større bliver glæden, når alt går op i en højere enhed i samarbejde med VisitNordsjælland, og helt nye produkter kommer til verden. JEANETTE MØLLGAARD Sales & Hotel Operation Manager Sleep2Night

VisitNordsjælland Årsberetning 2018

13


Nordsjælland og UNESCO sætter fokus på bæredygtig turisme – For første gang etablerer vi nu et fælleseuropæisk turismesamarbejde. Formålet er, ikke bare at skabe oplevelser og vække verdensarven til live i form af vores nye website, men også, at opfordre turisterne til at rejse bæredygtigt, tage del i lokale kulturelle aktiviteter og støtte de kreative erhverv. Vi giver vores bud på de verdensarvsteder, der i dén grad fortjener ekstra opmærksomhed, og som vi mener, kan få turisterne til at få øjnene op for diversiteten i Europas kulturhistorie. PETER DEBRINE Senior Projekt Officer, UNESCO

I sommer mødtes 34 europæiske UNESCOverdensarvsteder i Nordsjælland for at fremme Europas kulturarv. VisitNord­ sjælland lagde rammer til, da Parforcejagt­ landskabet var den eneste danske UNESCO-­ attraktion, der var udvalgt til at gøre internationale turister opmærksomme på Europas kulturperler. De seks involverede nordsjællandske borgmestre og VisitNord­ sjælland havde sat de andre UNESCO-sites stævne for at vise, hvorfor et jagtlandskab kan være værd at rejse langt efter, på lige fod med Europas smukkeste slotte. Europas kulturjuveler fortjener opmærksomhed Samarbejdet resulterede i en rejsehjemme­ side, der opfordrer turister til at rejse andre steder hen end til lige de allermest

populære storbyer, til at blive længere og til i højere grad at opleve, hvad den lokale region kan tilbyde. Hjemmesidens formål er at fremme bæredygtig turisme på nogle af de mest spektakulære verdensarvsteder i Europa, over for et oversøisk publikum. Det er første gang et sådant fælleseuro­ pæisk turismesamarbejde etableres, med visuel vejledning fra National Geographic og støtte fra EU. VisitNordsjællands rolle var at ­implementere det indhold, som Parforce­ jagtlandskabet skabte. I september blev hjemmesiden en realitet i både en ­europæisk, amerikansk og kinesisk ver­ sion. Derudover suppleres den af daglige opdateringer på sociale medier. En bog, der underbygger historien, er også netop udkommet. VisitNordsjælland Årsberetning 2018

14


International synlighed for millioner

2018 har været et år med pressedækning fra nogle af verdens største rejsemedier. Lonely Planet eksponerede fødevareprodu­ center og mad i Nordsjælland i en 12-siders lang feature i deres februarudgave. Condé Nast Traveler havde sat seks sider af til at fortælle om Den Danske Riviera. I det hele taget er Den Danske Riviera omdrejnings­ punktet for 65 procent af omtalen i de

internationale medier, der har skrevet om turisme i Nordsjælland i 2018. Medier fra Tyskland, Storbritannien og USA står tilsammen for halvdelen af Nordsjællands internationale omtale. Og hvor det sidste år var Kina, er det i år USA, der har skrevet flest artikler om destinatio­ nen. Stadig flere prominente internationale medier som Forbes, The Guardian og Travel

+ Leisure har fået øjnene op for Nordsjæl­ land. Derudover har der bl.a. været omtale i engelske Daily Mail, norske Dagbladet, svenske Femina, det tyske familiemagasin Luna, The Scottish Sun og på Nordens stør­ ste rejseblog, The Travel Inspector. I 2018 har VisitNordsjælland haft pressebesøg af 30 journalister fra syv forskellige lande. Samlet set nåede omtalen i interna­

tionale medier ud til potentielt flere end 201 millioner mennesker. Det svarer til en annonceværdi på over 12 millioner kroner. Ud over at interessere sig for Nordsjæl­ lands kyststrækning var også attraktio­ nerne, cykelturisme og rejsemålet i sig selv fokus for de internationale journalisters opmærksomhed.

VisitNordsjælland Årsberetning 2018

15


Presseklip 2018 5/11/2018

Weekendresor: Höstens 15 hetaste weekendstäder | Allt om Resor

Höstens hetaste weekendresor

Helsingör, Danmark. Foto: Adobe Stock

12 av 15

12. Helsingör Ta tåget till kulturstaden Helsingör och bo på Danmarks största badhotell. Helsingör är en kulturstad med tusenåriga anor. Bland annat kan man stoltsera med renässansslottet Kronborg, känt över hela världen från Shakespeares Hamlet. Slottet har gratis rundvisningar varje dag och är öppet alla dagar mellan maj och september. Nere i hamnen ligger det häftiga kulturhuset byggt i det gamla varvet. Här blandas modern arkitektur med historiska byggnader. Det interaktiva M/S, Museet for Søfart, internationellt uppmärksammat för både arkitekturen och utställningarna slog upp portarna år 2013. Två år senare fick det utmärkelsen Europas bästa museum. Förra året öppnade Vaerftets Madmarked, ett koncept bestående av ett 20-tal foodtrucks inomhus i en stor hangarliknande byggnad. Hotell Marienlyst är Danmarks största badhotell med fantastisk utsikt över Kronborg slott. https://www.expressen.se/allt-om-resor/resmal/europa/hostens-hetaste-weekendresor/?bullet=12

1/2

Rubrik

VIELE STRÄNDE, NOCH MEHR KULTUR – AUF NORDSJÆLLAND GIBT ES JEDEN TAG ETWAS NEUES ZU ENTDECKEN

31/7/2018

T H E T R AV E L I N S PE CTO R - N o rd e n s s tø r s t e r e i s eb l o g g me d g o d e t ip s , ny tt i g e rå d ,

Meer zu entlassen. Eine Win-win-Situation für Kinder und Krabben: Die einen haben Spaß, die andern kriegen einen leckeren Snack serviert.

Schöne Aussichten: Wer ein Ferienhaus direkt am Meer mieten möchte, sollte frühzeitig buchen

Ein paar Runden auf der Cartbahn müssen natürlich sein, auch wenn man hier etwas länger anstehen muss, bis man drankommt. Der Sohn wird übermütig, gibt in der Kurve Vollgas und landet mit lautem Getöse in den Strohballen, die zum Schutz da sind. Nichts passiert! Die Dänen nehmen’s lässig, doch auf den kleinen Schreck hin brauchen wir erst einmal etwas zu essen. Es gibt Hotdogs, eines der Nationalgerichte der Dänen. Die für den deutschen Gaumen ziemlich geschmacksneutralen Würstchen werden aufgepeppt durch unterschiedliche Soßen. Eine davon wird uns im Urlaub noch öfter begegnen: Fransk Dressing. Egal wozu, es spielt eine große Rolle hier und ein Hotdog ohne ist einfach undenkbar. Nach Stunden verlassen wir das „Sommerland Sjælland“ und sind sehr vergnügt. Wie versprochen fahren wir vor dem Abendbrot noch zum Strand, nehmen ein kurzes Bad (ist das Wasser heute kälter als gestern?) und sammeln im Sonnenuntergang Muscheln und ungewöhnliche Steine. Abends essen wir im Hafen von Rørvig Fisch. Der Kleine ist beschäftigt mit dem Sommersport der Kinder hier: Krabben fischen. Dazu gibt es kleine Angelruten und Fischabfälle. Wer eine Krabbe geangelt hat (die Tierchen klammern sich mit ihren Scheren an ihrer Fischbeute fest und werden so mit der Angel hochgezogen), bestaunt sie vorsichtig, um sie dann unversehrt wieder ins Luna 102

Derfor bør dere dra på jentetur til den herlige danske rivieraen — The Travel Inspector

Am nächsten Tag sagen wir Odsherred Auf Wiedersehen und setzen mit einer kleinen Autofähre von Rørvig nach Hundested über. Jetzt sind wir auf der Inselseite, auf der sich auch die dänische Hauptstadt Kopenhagen befindet. Unsere Ferienwohnung liegt in Tisvildeleje, der Strand ist nur einen Spaziergang entfernt. Im Ort gibt es ein kleines Café, das wir sofort kapern. Wundervoller Espresso und saftige Zimtschnecken gibt es hier. An der Theke hat sich schon eine kleine Schlange mit eifrigen Brötchenholern gebildet. Hier wird wohl spät gefrühstückt. Unsere Ferienwohnung befindet sich in einem ehemaligen Fischerhäuschen und sieht genau so aus, wie man sich dänische Häuschen vorstellt. Es gibt viel zu sehen und schon am Nachmittag machen wir uns auf, Schloss Frederiksborg zu erkunden. Es beherbergt eine gigantische Sammlung an Kunstschätzen. Völlig erschöpft geben wir nach zwei Stunden Besichtigung auf. Der Sohn ist traurig, denn die versprochene Verkleidung zum Schlossherren oder Ritter findet nur während der dänischen Sommerferien statt. Dafür sind wir zu spät. Sehr schade! Wir trösten uns mit einem Eis im angrenzenden Schlosscafé, tauchen unsere Füße in den kleinen kalten Bach im Schlossgarten und liegen noch ein wenig auf dem sehr gepflegten Rasen. MAY

Kultur gibt es hier in Nordsjælland satt. Bei strahlendem Sonnenschein und sehr früh besuchen wir am nächsten Tag das Louisiana Museum, für Kunstfans der place to be. Natürlich machen wir uns sofort auf in den Kinderbereich und sind erst einmal baff. Hier ist nicht nur eine kleine Ecke für den Kunstnachwuchs installiert, sondern ein Areal, das über mehrere Stockwerke geht. Im Untergeschoss kann man mit Ton und anderen Werkstoffen arbeiten, Skulpturen formen, Collagen kleben, Farben ausprobieren. Ton, Pinsel, Farbe, Papier – alles da und

26

Derfor bør dere dra på jentetur til den herlige danske rivieraen Luna 103

MINE REISETIPS (/?CATEGORY=MINE+REISETIPS)

Etter dette er dere ikke i tvil om hvor neste reise bør gå

VisitNordsjælland Årsberetning 2018

16


– De kreative erhverv er i høj grad en del af den satsning på turisme, som vi gennem flere år har haft i Helsingør Kommune. Et godt eksempel på, at de to ting hænger sammen er International Writers Camp, der nu to år i træk er blevet afholdt på Marienlyst Slot. Et fantastisk samarbejde på tværs af Helsingør Kommune, VisitNordsjælland, VisitDenmark, kommercielle aktører og et musikforlag. Det har i den grad været med til at vise omverdenen, at vi er en kommune, hvor kreativiteten og kulturlivet blomstrer, og som derfor også er et besøg værd. HENRIK MØLLER (S) Viceborgmester og formand for Kultur- og Turismeudvalget i Helsingør Kommune

Events med international appel Som fødselshjælper til større begivenheder, der kan tiltrække turister og give sommerhusgæster og borgere anderledes oplevelser, kunne VisitNord­sjælland byde velkommen til nye events, men også gengangere, der har fundet fodfæste i Nordsjælland. For andet år i træk fandt International Writers Camp sted i Helsingør med kreative workshops på Marienlyst Slot, dette år med overnatning på Hotel Hornbækhus. Idéen opstod på Folkemødet for to år siden, og med Helsingør Kommune som partner fungerer samarbejdet nu på andet år. I 2018 var camp’en også afsæt for både en kronik i samarbejde med Dansk Erhverv, og at VisitNordsjælland var vært for en debat på Folkemødet, der satte vækst via kreative erhverv på dagsordenen. Eftertænksomme attraktioner Også polo langs Den Danske Riviera kunne opleves for anden gang – i Nivå. Deltagere og pårørende fra hele verden fløj ind for at

spille polo på CPH Polo Clubs græsarealer ved Strandvejen. Også som “møde-pause” har polo vundet indpas og netværket Unikke Mødesteder samarbejder med CPH Polo Club om teambuilding for nordsjæl­ landske mødegæster. 2018 bød på opstart af en af de lidt mere tænksomme events. Med Kierkegaard som omdrejningspunkt får Gilleleje snart sin egen filosofiske vandrerute. En app kombineret med udfordrende spørgsmål skal guide turisten rundt på Gilbjerg Hoved i Kierkegaards fodspor. Ruten, som bl.a. Gilleleje Kommune og VisitNordsjælland samarbejder om, åbner i maj 2019 og kan “gås” på fem forskellige sprog.

VisitNordsjælland Årsberetning 2018

17


I 2018 oplevede Nordsjælland en stigning i antallet af krydstogter sammenlignet med året før. Hundested tog imod tre anløb, og Helsingør kunne hilse seks skibe velkommen, deriblandt Queen Mary 2 – et af verdens største krydstogtskibe – der for femte gang besøgte byen. I alt blev det til 6560 krydstogtgæster, der lagde vejen forbi en kystby i Nordsjælland – mere end en fordobling i forhold til 2017. VisitNordsjællands opgave er at mod­ tage og inspirere krydstogtgæsterne til at opleve destinationen, når de ankommer til Helsingør. Også i Hundested er velkom­ sten og ”det gode værtskab” i højsædet, men samtidig udgør samarbejdet mellem havnen, rederierne, havneagenterne og incoming bureauerne også en vigtig del af arbejdet.

Flere skibe lægger vejen forbi Nordsjælland

Bearbejdning af krydstogtrederierne Sammen med Hundested Havn deltager VisitNordsjælland derfor på de største krydstogtmesser i Miami og Lissabon. Internationale workshops med rederier fra hele verden er også en del af arbejdet med at sikre Nordsjælland besøg de kommende

år. Det samme er site inspections med rej­ sebureauer og repræsentanter fra kryds­ togtrederierne. I foråret havde Helsingør besøg af et betydningsfuldt rejsebureau, der arrange­ rer sightseeing for krydstogtpassagerer, som ankommer til København. Det resulte­ rede i at bureauet flyttede udflugtens fro­ kost til Helsingør, så passagererne fik mere tid til at opleve Helsingør og den gamle by. Tendens mod luksus Over sommeren var Helsingør og Hunde­ sted havne - sammen med VisitNordsjæl­ land - værter for fire krydstogtrederiers direktører, som inspicerede havneforhol­ dene i de to nordsjællandske krydstogs­ havne, med tanke på kommende anløb. Foreløbig har syv krydstogtskibe booket havneplads i Nordsjælland i 2019. Tendensen går mod mindre krydstogt­ skibe af højere standard og ekspeditions­ skibe. Når nye rederier henvender sig til VisitNordsjælland, efterspørger de luksus og eksklusivitet. Derudover vokser interes­ sen for det lokale og autentiske hos de krydstogtgæster, der søger mod Danmark.

– Vi er glade for at få krydstogtskibe til Hundested Havn og stolte over vores aktive havn. Havnen er 160 år gammel og var i de første mange år rammen om primært fiskeri og færgefart. Vi er stolte over at have fulgt med udviklingen og har nu en havn, der rummer både industri, fiskeri og ikke mindst kultur. På havnen har vi flere butikker, caféer, arbejdende kunsthåndværkere og Hundested Sandskulptur Festival. Og hele byen støtter op omkring modtagelsen af krydstogtskibene. BØRGE LARSEN Formand for Hundested Havn I/S

VisitNordsjælland Årsberetning 2018

18


VisitNordsjælland Årsberetning 2018

19

0 ek s .

UGE 31

Restaurant Oliva

lebæk

Strand

na.dk

• www .louisia

Restaura nt Far til

Gl. Str Peter Leander andve

Hornbæk

4

bykort 2018

bykort 2018

FREDEN SB Fredensb ORG SLOTSM Slotsgad org Store Kro USEUM DK-3480 e 6 Tel. (+4 Fredensborg 5) www.l 48 28 01 76 okalhist orisk-mu seum.d Fredensb k org Slo ts histor ie

bykort 20 18

LOKALH ISTORISK Avderø MUSE dv DK-2980 ej 19, Avderø UM d Tel. (+4 Kokkedal 5) www.loka48 28 01 76 lhistorisk -mu seum.d Kunstfl k ise landbok r, historisk skoles ulturen og særud tue, stilling

Gilleleje

rt 2018

Freden sborg byko GRATIS /FR EE

7

1 HORNBÆK 7 TURISTINFORMATION KULTURHAV 5 RESTAUR GILLELEJE AN Vestre Stejlebakke 2A T Peter Fjel N GILLELEGl. SLE JE Str 3 GILLELEJE TTEN stru an HORNBÆK Dronningmølle DK-3100 Hornbæk Rågeleje DK-3250 Gill ps vej 12 DK-30 dvej 137 5 1 HORNBÆK Blistrup Dronningmølle 50 Huml eleje 2 Ålsgårde Rågeleje Tel. (+45) 49 70 47 47 Tel. (+45) ebæk Vejby Blistrup Græsted 70 230 330 1 Tlf. (+45) 49 Ålsgårde Hellebæk TISVILDELEJE 19 13 21 EsrumGILLELEJE www.kultur Vejby www.s Græsted KORN Hellebæk TISVILDELEJE letten havngil i Helsingørs Esrum & Walk lele .dk KØ 8 HORNBÆK je.d ER Mårum Dronningmølle Rågeleje k Gå på opdagelse med Elsinore Jer 3 nban Gillelejes Blistrup Nyd en HELSINGE Ålsgårde gårdhaver, myterne & eg Mårum kult usynlige jeans) Parajumpers ad dame og gyder, Vejby (Herregamle e de 1 Græsted 3 16 DK gader, Hellebæk Hotel / Konferencer HELSINGETISVILDELEJE CHO omdrejnings urelle i unikk frokost eller BYENS PIZZA -3480 Fre / Kurser Esrum FF HOME 5 7 Med naturen og havet midd Ramløse e om 13 de pun & nsb ag Tel kt hemmelige lokale historier. giv de Mårum . Ves Vester org (+4 Kagerup elser terbrogade LIVI6NG gade 9 B 5) HELSINGE Ramløse RALPH LAUREN 12 18 Annisse www.k 26 85 84 98 Kagerup 11 som nærmeste nabo, ligger Hornbæk. DK-3250 Gill FLÜGGER DK-3200 Helsin Ramløse ornkoer.d ge og helt Annisse eleje FREDENSB Kagerup k 9 Oplev nogle af de mange events Tel. (+45) Birkedalsvej Tel. (+45) 48 79 Annisse ORG 8 BIJÉ Ita 6 36 Øs 38 VA FRIT 46 86 af året. lie tru ND 00 nsk ID pve 37 & CAMPIN RERHJEM mad, da ESRUM KLO LOPPEBUTIKKEN særlige arrangementer i løbet DK-3200 Helsin Bomose G lavet Tel. (+4 j 3, 3480 Fre ge I HELSI nsk STE Bes Hornbæk! NGE Alle me R øg de ins 5) frok 19, nsb d 60 pireret, & MØLLE Skovg DK-3200 Velkommen til Helsingør og kærlig ostcaféda orgTel. (+45) 48 79 79 02 Helsing årdsvej 19 GÅR og hed og nhostelf 54 97 00 butik – inte Pizza du kan e, www.b pa Klostergade D tage DK-32 red riør ssi med 00 Helsin Tel. , en on ge (+45) 48 79 ije.dk sborg.dk 6 deli 11-12, Esru hjem eller spise 31 10 DK-323 Tel. (+45) i caféen katesser og Nabo m 13 12 40 70 0 49 gav til 54 tlf. Græ på 14 os Fre er 52 sted, esru Køb professionel densborg AltKontakt Se, sans og hør på Museerne Helsingør køkken Gå på opdagelse med Elsinore Walk i Helsingørs Tel. (+45) til din cam m.dk FRED slo 48 36 , pe ping t. malin jse 04 EN g 00 stu direkt Salg SB læg e gader, de gamle gyder, usynlige gårdhaver, myterne & e, stort Gæste af nye, bru vogn. , solter Jernb4an ORG BRILL 9 Værftsmuseet havea Spændende gte vogne Åben året rundt rasse og Hornbæk ER eg og servicev de hemmelige lokale historier. Med naturen og havet Ndr. Strandvej 338 · DK-3100 oplevelser grillomr nDK-3480 ade 24 ærksted. Vesterbrog rundt for lørdag & sønda SEEBRA året åder. Tel. (+45) 49 70 00 28 10 - 17.30 Bymuseet hele fam g 11-15 5 som nærmeste nabo, ligger Hornbæk. Tel. (+4 Fredensborg Tlf. (+45) 48 ade 16 · DK-3250 ilien Hornbæk Havn Open all days 7 VP Arkaden 19 5) Altid gode tilbud Gill ww 30 07 55 · Frederiksborgvej DEN GR Oplev nogle af de mange events og helt e w.f 48 48 13 71 MED ALT PÅ HYLDEN 1 I Gribskov er der I Gribsko www.dinto elej ISENKRÆMMER Skibsklarerergaarden 20 (Kvickly), 3200 TEXPERT DK-3200 Helsin DIN LOKALE v er der som sommerstemning ØNNE / CAFE / LIBRARY Du FREDEN jmand.dk redensborgb ge Helsinge særlige arrangementer i løbet af året. STAGES – hele året. Du har købt fi merstem Dit vagtapotek SBOR SLOT10 har køb rill VP Arkad Tel. (+45) By er.d sk G ning Kv GILL på . Jer Åbent SB 48 en BO t havne 79 Stengade fi k ali 58 nb · DK-3000 ELE – 41 sk alle singør er n · Tel. Y GH hele (+45) 79 Flynderupgård 71 70 i tetsbrille 84 en 82 på dage året rundt Gilleleje. Nydt anegad Hel ken Man-fredag 8-19, BIBLIOTE året. i Lejet. Gået tur i Lejet.VP MUSEUM / K EXHIBITIONS dtJE FYRHISTOR musikkenVelkommen til Helsingør og Hornbæk! Følg os på Faceb . e 9A , DK ANDEL DK-3200 Helsinfam for ARKAD 6 EN havnen i Gilleleje. Gåe r, solbri lør 8-18, søn 9-18, Profes ved Arresø. Og t tur www.kyhnsgaestehus.dk ge ilieKult ISK MUSEU ook Vesterbrogade 7 Freden ved Arresø. avn slotte Nydt mus i Tisvild -3480 ns urh sionel sbo helligdage: 10-13 mærket duften t – Frede i Tisvilde PÅ NAKKEH · 3250 MEETINGS leje Østerg M Tel. (+45) 448 79 til idensGille ikken e Hegn. Man komm vejledninller, linser. Og mærket af lyng Gillelejerg, tel. (+45) Peteres Faceb nsborg Hegade Tlf. (+45 i r Fjel 57 Esr OVED FYR n. Man 60 um Altid det sidste 6 Muserne oo Helsingør 48 48 01 duften · Tel. g. (+45) 48 28 18 er 00i en anden stemning, Slot – konår man k: Sø pssom når man FyrvSlo Vejme . Gåstru DK-32 Byens mindste og mest nye framadmed ) 48 30 charmerende ejen 12 rhalvå er her. 00 Helsinkom EsrumDK-3250 fre00de10nsb 73 en tur tsg25adAe er her. Det hele er lige 2 3 ge mer i en anden stem af lyng mere-gil ealle de kendt Det hele Konventum • Helsingør • konventum.dk Sø og nyGille i den skø ret. Slottet –ng i nærheden Holmegårdsvej 29B, DK-3100 Hornbæk Tlf 6 · 3480 org bo leleje.dk www.helsingormuseer.dk DK– velkom . (+4 e mærker NORDKYSTE overnatningssted ning er lige i nær 3250 Kulturværftet men til det gode Allegade Tel. (+45 5) 71 d deleje Helsingør liggevelk ghande og café Altid , nn2, Fre Gille en til det e slo r neomm nordic.dk 71leje ) 70 NS CYKELU heden liv! 21 21 · 2 densborg 23 n d klar medVe l tspark Bredt sor 03sæ gode liv! ww d søb 30rlige ro nordkyst Tel. (+45) 49 70 48 74 · www.danfo gode F.F DLEJNIN ww råd og . Ta’ use . Bo ogw.m red og ensc SK w.s umn G ud sm de O Hygge profes tor s.dk på n ukke ud spis i ko kontorar timent af bø ligt shopping Lån bøg sionel he ekro.com 10 vask Tel. (+45) 51 ykeludle jning.dk derog rup rens er,i Sø ger og for sigt. ngelige Ring for tilbud. Hyggelig have. tikler er der , PC 29 29 43 Jernban DanEsr 5eg med mange spænd center holdewifi sk fyrv Salg af estiske bjælkehytter. og fiatskeg gode mu omgiv og drikke um æsens Click Festival DK-3480 ade 3A ende rej en pause elser tæ udviklin 4 MOSBERG fra 1500-ta Sø og Fre Discover butikker Fredensb 6 ine med ma lig10 eller et . Komb llet til nu densbg the 8 Knejpe Festival Tel org Slo t på r en ko d org måltid Vesterbrog 8 North Coa beautiful . (+45) 48 48 p kaffe t mad med ade 5 st 36 Passage Festival Fac 14 DK-3250 Gill We have bikeby bike. ebook: FFS 07 NYBOLIG og et besøg i by i Fredensborg eleje ens gå Uge 31 Hornbæk byens Oplevelser E high tilkoen hel dag Tel. 11 RISTORANT ga for you and s of ma qua HELSI (+45 Sko de HEL lity NGE ng ) RESTAUR 48 30 00 05 &sm e hyMST RÅGEL your fam til he BLO EJE LES å gade Sundtoldsmarkedet ggeliER le fam DET GAM ANT SK IL VERO SICILIANO ily. ge Østerg ilie Gillr og ade Ski LE n str elej 5, IPP DK-32 HUS pp Vinh e æd 00 Hov ER Renæssancefestival Helandel med er. HUSET edgade 2 HovedgadeDK eralle 6 Dronningmølle singe, tel. (+45) meget n 49 -34 48 DK-3250 mer 79 7 Gill 19 80 e nORD Litteraturfestival 00 end elej Hornbæk DK-3250 Gille e Strandvej 552 vin. Café Tel. (+45 4 Tlf. (+45) Fredensborg Ndr. Strandvej 341 · DK-3100 Hesselbjergvej og masser af Historiske Træskibsdage 37, DK-3210) 48 30 242430· DK-3100 Hornbæk 48 48 10 sgalore.dk www.musewwleje DK-3120 Dronningmølle lækkerier. SKIBSHALLE hip Havnevej Vejby, tel. (+45) Tel. (+45) 30 89 00 30 · www.room umn w.s s.dk kipperhu 12 47 31 19 00 Ironman 70.3 European Champions k · Tel. (+45) 49 70 03 54 Tel. (+45) 49 19 30 30 FALK 8 Hovedgade RNE set-fre Castle havne-kiosken@havne-kiosken.d buyer, møbler fra www.nybolig.dk Click Festival www.ilvero.dk n Da ONERGÅRD densborg Klassisk 11 Shakespeare Festival at Hamlet’s Fransk køkkenudstyr fra de 5 EN DK-3250 Gille 49 vidsvæ .dk dansk/no Sådan puder fra Society, nge 11 Knejpe Festival Alt&i Jerry’s Hornbæk serverer lækker amerikansk 359 · 3100 Hornbæk deen modern Ben DK-34 rdisk fro Gervasoni, Anour og Ay Illuminate, 1mid boeAft RIB HOUSE enko Ndr. Strandvej 1 www.muse leje fam rt me e binderi ilie di FREDBO en Hornbæk sælger vi ko 49 70 00 22 ten r og te … plus meget mere. umn 80 Fre Havnekiosk (+45) Passage Hillerød st. den Festival Tel. Hos · ny af kaffebønne GAA DK-3400 ødeis. ek.dk fl s.dk gode 52, 1800 e Tel sbo samt fairtrade hellhornba RD Slotsgade no -tallet . (+45) 48 kontakt@s rg rdiske THE OLD Ves købmandsvarer. terbrogade BUTIKKEN retter Historie COFFEE 48 25 Uge 31 Hornbæk 43 52 54 00 året rundt et bredt udvalg af ww (+45) Tel. . n 83 1 26 w.f HORNBÆK P Nørregade ØstergSHO alk DKESEL HOS SHELL ade 11 35 · DK-3200 Helsin 5landske om de nor 325DIN onl-ergaar RUDOLPH TEGNEWWW.SPKS.DK/FREDERIKSVÆRK smag, for vi dyrker både Musik i Leje dsjæ 9 Musik i Lejet 0 GillBENZIN/DI TANK Sundtoldsmarkedet 13 B 5www.ribhouse.dk eleje Hillerød har noget for enhver fisker RS ge t de GRØNNEHAVEGAARD DK-3390 Hun es n.c 5 Tel. Åbnin fare Træ om (+45 MUSE gstider: mandag-tor og det nye. Vi værner om Tisvildeveje GILLELEJE gen Tisvildevejen nin ) 48 36 03 UM OG STATU Renæssancefestival eCAFÉ dest liv gfuld ed det traditionelle, det skæve af no EPARK BIO 50 sdag 9-17.30, nem mersm n BESØGSBONDEGÅRD til en e end Tel. (+45) 20 gle afPRO Louis du se frem og arkitektur – men tør VIANT Som gæst kan Museu Torvemarked ukk500 falkon ian Torvemarked i msvej 76 fredag 9-18, lørdag nORD Litteraturfestival e ogår. Fjelstru de små begivenheder og alle 19, aPeter20 vores historie, vores værdier fester, DK-31 og erens 98, 3300 FrederiksGilleleje grunde til at give gaver. Til de store Havn spæ Helsingevej 9-14 de i Gilleleje Facebook/the 20 90 egad Esrmad nden Jer af oplevelser i Hillerød Dronningmø 12 aften med velsmagen um DK-3250 Gille ps VejRib 2 B, DK-3 1 9 nbaneg fyldt med Loppemarke de erov Livet er finder du i Kop & Kande pemarke oldcoffeesho Historiske Træskibsdage lle,Sø også gå nye veje. Find masser 390 Huntel. House · Stengade 39Lop du skal give, Hotel Boage Telværk, · DK-3000 (+45) 13 Sleep2Night · Industrivej 19stemning d i Tisvildelejeind imellem. Uanset hvilken gave Helsingør 24 48 26 dested,rvej (+45)ad 2 Helsingør leje . (+45) Tel. d i Tisvilde le 00 p Fre ·fug tel.26 DK-32 71 91 77, hyggelig · DK-3000 Strandvejen (+45 Tel. (+45) 49 densb 258 · DK-3070 39 76 00 e 3 · DK-3480 CUP Snekkersten øjeblikke gave er ofte leje ) 31 4 ge · www.gribsk rudolp Kildemarked smukke at give enChampionship Hyggelig café ema Ironman vedEuropean Alt 15 50Helsin på www.tiny.cc/hillerod htegn 70 25 82 68 Tel. (+45) 49 20Bomo Glæden70.3 org Fal i økologi 03 00se·Kild Tel.Fre (+45) www.ribhouse.dk 49 27 01 00 · www.sleep2night.co www.prov er.dk Og husk: i Tisvilde 85 og i Tisvilde deAND ·LITTLE Nivaaga ww 2ovsvø i ww Alle 19 rked THE kone m.dk nsb CAK ianthundest 18 E Tel. (+45)festiv 38 10 59 90 · www.brinkly.dk · DK-32 hels et overflødighedshorn af idéer. i butikken. w.teko CAFÉ Bør ponytræk, 15 dyrearter, Hillerød Børne rgård til at se dig dested. Varm hjertet af Hunafdrup ards w.gi st.Nørregadorg atFrederiksværk Hamlet’s Vi glæder osFestival ed.dk Castle Skulptur, al i Helsin Tel. (+45) nefestival 00 Helsinge Ma llelejebio.dk by er præget af kanalen, der forbinder er at modtage den!Shakespeare e i natur det Hels ge Gle 48 og som Tøj 13 Hovedgad 79 ler stor, kold så DK-3 inge en 57 mensw e 22, nte 10 til Familiedreve isa Sjov e drikke. Gille mindst lige traktorkørsel. denoplevelse Gilleleje Festiv n og mling leje31 Mo .com 390 Hunarkite modne dested, tlf.ear Fest · www.bije.dk ande.dk t ktur al største sø, Arresø, med Roskilde Fjord. Danmarks · www.kop-k (+45 Fre nsb tionsrum -, vin- og DK-3220 ) 47 98 13 53 Tisvildelej ma kaffebar med mad til din campiival for hele familien. Græ e RISTORANTE Alt Hillerød · Tel. (+45) 88 77 26 90 nd 6 Græsted Vetera www 1 FREDERIKSVAERK@SPKS.DK 52 60 -org 56 16de - TLF.EN 27 NØRREGADE ngvogn. foku & Kande · Torvet 9 · DK-3400 Niv Salg Kopntræf Slot BELLONAsted Veterant Gennem bymidten løber vandet langsomt og fører s på stem I ROSENHAV Tel. (+45)223 25 12 66 .cup-and-cak å StrNiv JAZZ ræf ning og den e.dk andaa Nørregadeaf nye, brugte Åbne kon vogne gaard Åbne koncerter par gode kvalitet. certog serviceværk 19, DK-3390 i Helsinge naturen ind i bycentrum. Kanalen er selve byens livsMikkelb k 19 Teglværks Spec Rib House Hun- er i Helsinge sted. Kulturhavn Gillele Ringovn dested, tel. (+45 Kulturh DK-29 org Str Serving breakfast, ialbutik og café i avn Gilleleje 90 Niv ) 47 92 42 42 je nerve, idet den allerede i 1700-tallet leverede energi til gammelt fi Slotsgade 52 å andpark www.risto skerhus Tel. (+4 vegetarian meals and ranteb ade 1 · DK-3400 Hillerød med Hillerød 6 6 K-3400 Slangerupg å stedet. Nyd en pause på ét af byens torve

? bolig? bolig dindin sælge

Gilleleje

Hornbæk Isenkram

Dansk design, kunst og arkitektur i verdensklasse

Rådhusapotek et Helsinge

Freden sborg St ore

14

Kro

Hornbæk Skibshandel Fashion store

THOMAS

3

bykort 2018

Humleb æ & Nivå k 4

bykort 2018

GRATIS /FRE E

KRONBORG

Helsinge Apotek GRATIS /FREE

Kyhns Gæstehus

Skal vi din bolig? vi Skal sælge vi sælge Skal O OPLEV 12 OPLEV tlf. 49 70 13 12 påL Kontakt osP 13 Kontakt os på tlf.E FRED49EV70 NSBORGRIBSKOV GRIBSKOV G

LARS BLICKFELDT Filialdirektør Tlf. 47 37 15 08 lbl@spks.dk

Tafdru p Men swear

GRIBSKOV SVØ MMEHAL www.kronborg.dk

ROOMS GALORE – interior &

OPLEV HELSINGØR

OPLEV HELSINGØR

DANFO-TRADING Holmegårdsvej 29B · 3100 Hornbæk

more

Hotel Villa Brinkly

Bijé Fritid & Cam

ping

Tilbring dine nætter på Sweater House Tisvildele

HAVFRUEN Ndr. Beddings vej

DANFO-Trading

Gæstehytter etc. se www.danfonordic.dk Eller ring Tlf. 49 70 48 74

Ben & Jerry’s / Havnekiosken

Shell Hornbæk

2

2

OPLEV HILLERØD

Glæden ved at give OPLEV

PARK HAV MAD KUNST KAFFE WORKSHOP TALKS MØDER LEG

GRATIS /FREE

Økosamfun Dyssekildedet

bar

d’s Kaffe

bykort 2018Lin

n

Hundested , Lynæs & To rup

bykort 2018

Tisvildeleje

EGEVÆRK Ndr. Beddings vej 24, DK-3 Hundested, 390 tel. www.egevaer (+45) 23 96 62 94 k.dk

GRATIS /FREE

23

20

.dk

NYBOLIG

Helsinge

Helsingør

Gilleleje B adehotel

d

Torup Marke

e end 350 Niva ag fe i Nordsjæ riehuseaards Malerisam lland Hundestedling

Hillerød

11

vej • 1

.

ested

Frederiksværk, s Ringov Liseleje & Ølsted

glværk

aard Te

Nivaag

BENDIX COPEN HAGEN

ÅNED.

PAR K HAV MAD KU NST KAFFE

WORKSHOP TALKS MØDE R LEG

PARK HAV MAD KUNST KAFFE WORKSHOP TALKS MØDER LEG

0 ek s

Ølsted Kro & Hotel

bykort 2018

BIB LIO TEK ERN

mping MENY Hund

Nivå Ca

Vi holder af mad

www.munkeruphus.dk

8

1

Hotel Gille leje

Rudo Museum lph Tegners og Statue park

3914 3020

jbykor • 13 3 2018 t0 50 Hum

ge

Kvickly Helsin

FREDERIKSBORG SLOT

Den lille Færge på Slotssøen, Hillerød 3914 3020

Mere end 350 feriehuse i Nordsjælland

Ølsted Skulpturpark

-Rørvig Fæ rgefart

Bijé Fritid & Camping Knud Rasm ussens Hu s

Glaspusteri Arresø Glashytte Tisvildeleje Hotel Hillerød Krudtværksmuseet

21

s. 0 0 ek .0re 1ed0ke n er M

Brødsn

30.0 0

Trykt markedsføring

HILLERØDE

Hundested Sandskulpt Gjethuset ur Festival

3914 3020

13

Nyt dansk smykk ebrand med for kvalitet. Æste en passion tisk dansk schweizisk håndv ærk og eksklu design, sive materialer. Kajgaden – 3390 Hund www.bendixcopested ∙ Tlf. 31 79 10 60 enhagen.com GRATIS /FREE

152.000 eks.

18

17

OT

(75 .0

larer semp ke) k e 0 0 els 115 .0 0 eng 40.0 0 g o nske 0 0 da

10 0.0 0 sundhed og velvære

RUDOLPH TEGNERS www.novasol.dk • www.dansomme Fremstilling 10. maj –816. af møbler, Sølyst Alle MUSEUM r.dk sept ESTHERS OG STATUEPARK Året GARAGE brugskunst Tel. (+4 BAGER LUDVIG 14 s tem 14 · DK dan-a er “My ember 2018 og kulturhus, som et aktivt musik Gjethuset erMuseumsv 5) 49 14 samt unika -2990 Niv rksgade 15 Tibirkevej ter og Lege ej 19, DK-3120 21 17 52 26 · wwFrederiksvæ Kajgaden og konværk Butik med nder” om alt lige fra rockkoncerter ner rammen 7 · Hundest lækre kvalitets er. w.nivaaca å Dronningm DK-3220 Tisvildeleje ølle, tel. (+45) 49 ed Havn · DK-3 tel. (+45) 48 26 04 13 Hillerød, varer. DK-3400 Tel.turnéteater, mping.dk X-PORTEN ESTHERS HAVE Teglvæ (+45) 50 47 professionelt børneteater, ferencer til 71 390 HundestTel. (+45) 29 91 77, rudolphte rksvej 23 98 30 · www 66 34 98Nørr gner.dk ed facebook.com/BagerLudvig Nordre Bedd · DK-2990 Ravnsbjergvej 7, Alsønderup kammermusik & internationale .sandfestival udstillinger. Nord egad e 24 ings 11, DK-3390 .dk Nivå · ww vej 39 Åben i Pin DK-3390 Hun Skulptur, DK-3400 Hillerød 4 natur og det største og ikke kærlighed er Gjethuset w.ringovn for København dested · ,Tlf. begejstring medHun Åben dest bager Vi sen t ed (+45 alle .dk som og LYNÆS MAR ) 47 93 79 79 dage 8-20 Tel. (+45) 22 søndag arkitekturkulturhus – alene bygningen i www.esthers-have.dk merferien håndmindst smukkeste ·www.meny. INECENTER 92 00 55 ei 19 IANSGA DE 1 • WWW.H ILBIB.DK Have og interieur. og respekt for det ældgamle og efterå Lynæ dk CHRIST www s du hvor Havnevej 13, Nyt, brugt, vintage og antik. .x-porten.dk selv er et besøg værd. Glæd dig til 2018 sighver rsferien værk, og siger back off til bake-off! Provenceinspireret have, åben Lynæ Havn, DK-3 Søs end bøger 10-15 andet kan opleve Musikfestivalen i juli, blandt 390 Hundest s Oscar Bru Væksthus på ...meget mere weekend fra maj til august kl. ed Tel. (+45) 47 nsvej 17 Dodo and the Dodos. havnen. Skift 10 Tel Fenger, Sort Sol og 94 01 02 de kunstuds en- . (+45) 49 19 18 9 · DK-3050 Hu Entré: 50 kr.9 per person tillinger og mle www.lynaes-marin 18 · ww events. ecenter.dk w.lindska bæk Gjethuset · Gjethusgade 5 · DK-3300 Frederiksværk Knud Rasm ffebarBådu usse 13 .dk dstyr, gum Tel. (+45) 40 70 50 30 · www.gjethuset.dk polarforsker, n, den store 16 mibå 22 de, fendere, påhængsm byggede sit Hovedgaden 16 · DK-3310 Ølsted fantastiske otorer m.v. 9 hus www.olstedkro.dk · 81 91 74 47 (+45) Tlf. i bakk 19 erne over HILLERØD KRONE APOTEKHundested. Huset stod færdigt Hillerød i 1917 . Her planlagd Helsingørsgade 10 · DK-3400 25 oedkrone.apotekeren.d e han sinek ekspedit Tel. (+45) 48 22 08 90 · www.hiller ioner, arbe jdede på sine 115 rksgade manuskr ipter, Filial: Ullerød, Frederiksvæ mød 15 1 te han venn og her Udsalg Øst: Fredskovhellet er, forfa kollegaer. ttere og Hus og mindest et er nu museum ue Humlebæ polarforsker. for den berømte Åbnet fra påsk Tel. (+45) k Strandvej1552 t.o.m uge 42. 12 · DK-3050 Tirsdag-sønd e 15 49 19 03 53 Humle11-1 ag kl. · www.b bæk6. rodsne dkeren .dkd Rasm Gammel Knu Bomose Alle 19 · DK-3200 Helsinge ussens Vej Strand Tel. (+45) 9 DK-3390 Hun Tel. (+45) 48 49 14 10 12vej 2 · DK- 2990 12 79 31 10 · www.bije.dk 23 dested Oplev 17 · ww Niv Tel. (+45) 47 500 års w.nivaaga å europæ 72 www.arresoeglass.dk Amtsvej Alt til din campingvogn. Dyssekilde isk kun www.knudras 06 05 2 · Hunard.dk NOVASOL Station st og en gardiner, Salg af nye, brugte vogne og mus.dk skiftendedested Havn · DK-3 Stort udvalg indenfor Stationsvej 41 · DK-3400 Hillerød Tel. (+45 serviceværksted. attraktion Milnersvej Krudtværksmuseet er en spændende ) 47 93 uds Smidstrup 390 Hun 1, 71 50 bløde till·ing & ning Stra hun hillerod.dk DK-3390 Hun Torup solafskærm 20 ndv erdested-roerv dested ligger på ej 59 for både voksne og børn. Krudtmøllernewww.hotel Solen 15, Toru 3250 Gille Den hurtige forb ig.dk 9 13 TURISTINSPIRATION leje, tlf. PÅ Facebook/To dested p r. 17 OUTDOOR boligtextile inde SEASON kanalen, (+45 21 med langs DK-3390 Hun landskab lse mell række i det smukke BORGERKROEN 30 20, ww ) rupMarked CAFE em Hundest KARISMA – VÆRTSKAB I VERDENSKLASSE dest KULTURVÆRFTET HILLERØD w.novasol.d 39 14 GRATIS /FREE HOTEL ed Stjernegade 4C, DK-3000 Helsined og Rørv Frederiksværk. www.dys der løber gennem hele Strandgade 75, DK-3000 19 k Mad svej ig. Stengade 56 marked hele sekilde.dk København Turistinspiration gør, tel. (+45) 49 20 21 27 sommer17 Helsingør, tel. (+45) 49 21 17 83Din lokale feriehu hver ande en Rundvis DK-3000 Helsingør DK-3400 Hillerødwww.outdoorseason.dk Kulturværftet sud n lørdag kl. Hovedgaden 16 · DK-3310 Ølsted Krudtværksalleen 1 · DK-3300 Frederiksværk ninger hver www.spiseliv.dk/borgerkroen– altid klar til at hjæ lejer 10-15 lør anden Tel. (+45) 32 118 119 Tlf. (+45) 48 26 25 15 Allegade 2 11.15 fra apri Facebook/Ølsted Skulpturpark lpe og Tel. (+45) 47 72 06 05 · www.indmus.dk give ferietip l-oktober s www.cafekarisma.dk DANHOSTEL HILLERØD 18 www.agtex.dk Mangler du lidt friluftudstyr? Tlf. (+45) 26 98 97 78 · www.misjaart.com 11-16. Helsingør kl.DK-3000 Åbent 1/6-31/8 tirsdag-søndag Smørrebrød og øl nydes på /FREE GRATIS Hillerød DK-3400 Vi har bredt udvalg af kvalitets Tel. (+45) 49Lejrskoleve 21 13 33 j 4, mødestedet for søndage strøg- ogkl. 13.17. kl. 11-17, Coffee- and juicebar – free wi-fi. 22 Åbningstider: 12/5 – 15/9 hverdage Tel. (+45) 48 26 19 86 mærker og friluftsgrej. Udeservering. Afgang hver halve time HuEfterårsfer Efter aftale Life is too short for bad coffee. dage kl. 13-17. allestamgæster. ien, w.n Man-ons mlebæ ww www.hillerodhostel.dk sidste BLOMST n. Alle dage dk • www.d kvej 2 · ovansol. Barokhave 10.00-18.00 ERTANKEN Tors-fre NOVASOL fra Torvet, Rosenhave 3480ogFr ansVes omterb i Det Nationalhistoriske Museum merog www.partr Et aktivt ferieopholdSmidstrup r.dk 17 10.00-14.00 Strandvej 59 Lørdag edensb ederiet.dk tur fra Torvet kl. 16.30. med org DK-3250 Gillade 10 omgivelser3250 39 14 naturrige 25 tel. (+45) lukket 14 Gilleleje, MARIENLYST STRANDHOTEL elej Søndag 18 10-17 e 22 RÅDMAND DAVIDS HUS oktober: Tel. (+45) HOLGER DANSKE BAR som nabo20, www.novasol.dk Frederiksborgvej Åbent alle dage 1. april – 31. CAFE CHAPLIN St. Dyrehave 48 30 33 11 Ndr. Strandvej 30 2, DK-3000 Hel20 · DK-3200 Helsin Stengade 68, Strandgade 70 11-15 · www.dnm.dk blomster DK-3000 Helsingør ge Kampergade 3 samt 1. november – 31. marts: tanken.com Tel. (+45) 48 79 singør, tel. (+45) 49214000 DK-3000 Helsingør www.holgerdanske.info Din lokale feriehusudlejer www.helsingebru 56 66 DK-3000 Helsingør www.marienlyst.dk Vi blomstre 24 Tel. (+45) 49 26 10 43 gsforening.dk Tel. (+45) 49 21 14 42 r året run – altid klar til at hjælpe og Hul 23 Tel. (+45) 70 70søv 15 ej 4815 Havnevej handler 9 · DK-3250 Gilleleje plakdt. ForEn unik oplevelse på kanten give af ferietips www.cafechaplin.dk DK-3100 Hornbæk 9 Gilleleje 04.01.20aten. Tlf. (+45) 48 18_ann Øresund med udsigt til Kron30 13 47 ww i byens ølle Strandvej 649 _visitnordsj_15 Alfavej 21 w.gvores Kig forbi og 12 21 Bar og levende musikDronningm prøv illeleje mange borg og den svenske kystlinje 7,2x66,7 · DK-3250 badehotel. Frokostrestaurant og gårdhave www.far-til 5.indd renæssancekælder, tors Gilleleje -lør. Dronningmølle spændende dk tapasretter DK-3120 SPISEKROGEN 1 -4.dk · Tel. KVICKLY (+45) 49 71 Frederiksborgvej 76 72 Hyggelig 20 R. Friis Vej 11 A. familieresta DK-3200 Helsin 10 med men 19 uran ge asol.dk • www.dansommer.dk DK-3100 Hornbæk ukort for www.nov 11 15 både stor t HELSINGØR CAMPING 19 helsingebrugsforening.d LAGONI KAFFEBAR e og små 23 WINEk& COFFEE BAR 29A 70 23 04 MUNKERUP ASIA HOUSE & VANDRERHJEM Tel. (+45) 49 Svingelport 3, Simon Spies Plads Sct. Olaigade 29 A, DK-3000lig.dk Jørgenshvil GAARD 04/01/20 Bjergegade 22 B, DK-3000 STAGES / CAFE / LIBRARY Tel. (+45) 49 28 49 50 Pibe Mølle www.nybo evej 10 18 15.0 DK-3000 Helsingør Ramløse Mølle 16 Et sted for alle Helsingør, tel. (+45) 23 32 92 47 DK-56 9 Helsingør, Tel. (+45) 49 22 325 i uform 880/Gillelej Laugø Smed MUSEUM / EXHIBITIONS www.helsingorcamping.dk elle Høbjergvej Tel. (+45) 22 49 42 49 ie e og www.vinbar29a.dk hygge Tel. Mølle lige 21 64 63 91, www.asiahouse.dk lodden 4 (+45) 49 71 omgivelser www.danhostelhelsingor.dk MEETINGS Høbjerg Laugø Byvej www.lagonikaffebar.dk 2 www.munk 91 11 Ramløse 3200 Great foods, wine, beer and erupgaard Helsin us.dk www.munkeruph Laugø Klassiske kinesiske retter og Hytte, værelse eller eget 3200 Helsinge telt og ge .dk Kaffe & te der smager, fri wifi coffee. Free WiFi – and the best Ligger 3200 Helsin Kulturværftet Allegade 2, Helsingør 13 buffet med mange retter, sushi, lige ud geoase af en gårdhave campingvogn. Egen badestrand. 13 og en hospitality in town. med udsigt til vandet, is og kaffe GRIBSND KOV KULTURSAL ALBI’S KAFFEBAR & SECOND-HA 11eum Tre hyggelige mus til Kullen Mus svej 19 · DKØstergade 52 RUDOLPH TEGNERS eer, der i løbe Ndr. Strandvej 354 A Tel.t(+45) 49 71 91 77 3120 Dronningmø af året K DK-3200 Helsin OG STATUEPAR har særl 18 Hornbæk MUSEUM lle · www.ru DK-3100 ige ge arra dolp ngem 12 dk enteDET 19,16DK-3120 51, www.albis. 17 17 r Sku 25 gne HOTEL SKANDIA Museumsv r.dk Tel. (+45)hte 20 www.gribskovkultursal.d lptu LILLE THE& ur KAFFEHUS wwwej 24 r, nat HELSINGØR k BISTRO DRONNINGM .museum 49 (+45)ns.d HOTEL & RESTAURANT og Instagram ogTjek arkitekt Bramstræde 1 Dronningmølle, tel. vores k ØLL Sudergade 22 ur Facebook Teaterstykker, Kampergade 9 MADAM SPRUNCK STRANDCAMPIN E stand-up DK-3000 Helsingør 71 91 77, rudolphtegner.dk DK-3000 Helsingør i Hornbæk, G DK-3000 Helsingør Strandk dy, drama og store Hyggelig retro kaffebar come Bramstræde 5, DK-3000 Helsinrogen 2 B Tel. (+45) 49 21 09 02 Tlf.  (+45) 49 26 49 36 musikoplevelser Tel. (+45) www 24 47 33 84 Skulptur, natur og frisk hjemmebag hver dag. 3120 Dronnin gør, Tel. (+45) 49 26 DK48 49 .mun www.hotelskandia.dk keruphus .dk www.helsingoerbistro.dk ww arkitektur w.dronningm gmølle www.madamsprunck.dk Hyggelig forretning i Vesterbrog olle.com camping@dr Hyggeligt familiedrevet hotel i ade 4 gammel stil. Tel. (+45) En lille hyggelig restaurant i 48 30 05 12 B · DK-3250 Gillelej Hotel og restaurant midt i Hel- onningmolle.dk Helsingørs historiske bymidte e · www. gille hjertet af Helsingør, på Axeltorv singørs PIZZA lejestrand.d forførende gamle gader I hjertet af LA VERA 12 k og havnen byen, med strande A.R. Friisvej 8 BIJÉ FRITID & CAMPING n i baghav som nabo. en Hot restaurant DK-3100 Hornbæk Bomose Alle 19, DK-3200 Hornbæk DK-3100 · 1 Havnevej – med god el, pub og a la cart Tel. (+45) 49 21 30 31 e smag og Helsinge, www.bije.dk 49 76 11 77 · www.oliva.dk atm (+45) Tel. osfæ re. www.laverapizza.dk Tel. (+45) 48 79 31 10 i Hornbæk, skerleje fi smukke det i Beliggende Alt til din campingvogn. tæt på strand og smuk natur. Salg af nye, brugte vogne En hel uge i Hornbæk med sport, og serviceværksted. 20

12

14

Din lokale feriehusudlejer – altid klar til at hjælpe og give ferietips

NOVASOL Smidstrup Strandvej 59 3250 Gilleleje, tlf. (+45) 39 14 30 20, www.novasol.dk

FREDERIKSVÆRK

Mere end 350 feriehuse i Nordsjælland

OPLEV


Tak for godt samarbejde I 2018 har knapt 300 virksomheder og organisationer investeret i fælles udvikling og markedsføring af Nordsjælland i samarbejde med VisitNordsjælland. Tak for den store tillid og opbakning.

Annette Sørensen Direktør, VisitNordsjælland

VisitNordsjælland Årsberetning 2018

20


VisitNordsjælland i tal VisitNordsjælland Årsberetning 2017

21


Resultatopgørelse

1. JANUAR – 31. DECEMBER Nettoomsætning Vareforbrug

2017

2018

12.092.158 11.743.506 3.161.367 2.542.956

Bruttofortjeneste

8.930.791 9.200.550

Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger

2.296.674 2.305.369 6.552.527 6.764.128

Resultat af primær drift

81.590

131.053

Finansielle indtægter Finansielle omkostninger

3 22.529

0 25.949

Resultat før skat

59.064

105.104

Skat af årets resultat

15.642

25.344

Årets resultat

43.422

79.760

Overført af årets resultat

43.422

79.760

Årets resultat, disponeret

43.422

79.760

Resultatdisponering:

VisitNordsjælland Årsberetning 2018

22


Ejerkreds, bestyrelse og følgegruppe EJERKREDS Gribskov Kommune

Helsingør Kommune

Hillerød Kommune

Fredensborg Kommune

Halsnæs Kommune

VISITNORDSJÆLLAND MEDLEMMER AF BESTYRELSEN 2018 Formand Mikkel Aarø-Hansen Direktør/CEO Wonderful Copenhagen Per Frost Henriksen Formand for Børne- og skoleudvalget Fredensborg Kommune Henrik Møller Formand for Kultur- og Turismeudvalget Helsingør Kommune

Morten Ulrik Jørgensen Formand for Kultur, Erhverv og oplevelsesøkonomi Gribskov Kommune

Jesper Behrensdorff Byrådsmedlem Gribskov Kommune

Jens Friis Jensen RUC Helsingør Kommune

Thomas Elong Formand for Erhverv, beskæftigelse og turisme Hillerød Kommune Sune Raunkjær Byrådsmedlem Halsnæs Kommune

FØLGEGRUPPE Søren Birk-Sørensen Fredensborg Kommune

Søren Würtz Halsnæs Kommune

Louise Lonnie Burchardt Sørensen Gribskov Kommune

Susanne Docherty Helsingør Kommune

Kirsten Frandsen Gribskov Kommune Marianne Krawack Gribskov Kommune Anni Kær Pedersen Halsnæs Kommune

Christina Papsø Weber Helsingør Kommune Jesper Bech Schmidt Helsingør Kommune Mia Brædstrup-Holm Hillerød Kommune

VisitNordsjælland Årsberetning 2018

23


Medlemmer af repræsentantskabet Gribskov

Titel

Organisation

Morten Ulrik Jørgensen

Fmd. Kultur, Erhverv og oplevelsesøkonomi

Gribskov Kommune

Jesper Behrensdorff

Byrådsmedlem

Gribskov Kommune

Jørgen Simonsen

Byrådsmedlem

Gribskov Kommune

Kirsten Rolfsager

Politiker

Udpeget af Gribskov Byråd

Keld Lund

Politiker

Udpeget af Gribskov Byråd

Halsnæs

Hillerød

Titel

Organisation

Erik Helmer Pedersen

Direktør

C4

Katja Slüter

Direktør

Hotel Hillerød

Carsten Larsen

Direktør

FrederiksborgCentret

Thomas Elong

Fmd. Erhverv, turisme og beskæftigelse

Hillerød Kommune

Vivi Vøldike

Byrådsmedlem

Hillerød Kommune

Fredensborg

Sune Raunkjær

Byrådsmedlem

Halsnæs Kommune

Per Frost Henriksen

Fmd. Børne – og skoleudvalget Fredensborg Kommune

Ulrik Münster-Swendsen

Kulturhusleder

Gjethuset

Thomas Jürgensen

Bestyrelsesmedlem

Humlebæk Erhvervsforening

Jeppe Ingversen

DirekCo Founder

Surfcenter Lynæs

Eva Mortensen

Direktør

Nivå Camping

Annie Christensen

Klubsekretær

Asserbo Golf Center

Lars Søndergaard

Fredensborg Kommune

Jens Henriksen

Leder

Sandskulptur Festival

Fmd. Borgerservice, arbejds­ marked og erhvervsudvalget

Thomas Bendix

Kommunikation og markedsføring

Louisiana

Helsingør Henrik Møller

Fmd. for Kulturog Turismeudvalget

Helsingør Kommune

Michael Hansen

Daglig leder

Danhostel Helsingør

Wonderful Copenhagen

Jens Friis Jensen

Forsker RUC

Udpeget af Helsingør Byråd

Mikkel Aarø-Hansen

Marina Hoffmann

Direktør

Konventum

Direktion

Olav Berntsen

Fmd. Hornbæk turistforening

Hornbæk

Annette Sørensen

Direktør/CEO

Wonderful Copenhagen

Direktør

VisitNordsjælland

VisitNordsjælland Årsberetning 2018

24


KOLOFON Ansv. redaktør: Annette Sørensen Redaktion: Camilla Kjærsgaard (redaktør) Design og produktion: Sebastian Sejer & Co A/S Fotos: VisitNordsjælland m. fl.

Stengade 72 • 3000 Helsingør • Tlf. (+45) 49 21 13 33 info@visitnordsjaelland.com • www.visitnordsjaelland.com

Profile for SSOC

VisitNordsjælland Årsberetning 2018  

VisitNordsjælland Årsberetning 2018  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded