Page 46

46 SPOR

22 - 28 MAYIS 2013 ZAMAN

Bir arkadaþým geçenlerde þirketlerinin yaptýðý anketin ilk sonuçlarýndan birini benimle paylaþma gafletinde bulundu! Þaka þaka sadece bana yardýmcý olacak bir sýr verdi.

OKAY KARACAN Aslýnda bu pazarý Ýnönü’deki son maça

1ayýrmayý çok isterdim. Ne var ki bu

sayfalarda geçtiðimiz aylarda Ýnönü Stadý’ný selamlayan yazýlar okumuþtunuz. Üzerine ayný duygu burukluðunu farklý bir dille anlatmak yerine, yeni Ýnönü Stadý’nýn doðuþu ve ilerleyiþini gelecek zamanlarda yeniden gündeme almak daha doðru olacak diye düþündük. Yarýn olduðunda dün neyin boðazýmýzý düðümlediðini anlatmak için biraz biriktirmeliyiz. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için de ayný þey söylenebilir. Bu pazar dev maç öncesinde “geçmiþte neler olmuþtu” hikâyelerinden birini yazabilirdik. Ýkisi arasýnda þartlar ne olursa olsun, biri þampiyonluðu garantilemiþ, diðeri moral motivasyonunu kaybetmiþ olsa bile her maç bir gök gürültüsü sertliðinde, bir ilkbahar sabahý sýcaklýðýndadýr. Yine ayný þekilde futbolda bizim de “süper endüstri” çaðýna gireceðimiz bugünden sonrasýný yazmak, fikirlerimizi sizlerle paylaþmak adýna iki tarafa da selam çakarak kýsa bir ara veriyoruz... Manchester United efsanesi Alex Ferguson’un vedasý da bugünün konusu olabilirdi. Yine “ama” baðlacýyla Ferguson sonrasý dönemin izlerini takip ederek ‘büyük usta’ya göndermeler yapmak doðru olur diye düþündük. Ýnönü tüm futbol tarihimizin, Taksim Stadý sonrasý ikinci büyük sahnesidir. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi o sahne içindeki büyük oyunlardan birisidir. Alex Ferguson hikâyesi bir ‘dünya edebiyatý’dýr. Biz ancak o büyük hikâyeden ilham alýp kendi þiirimizi yazabiliriz. Son 10 yýldýr hep öykündüðümüz, hiç denemediðimiz Alex’in hikâyesi bitti. Biz hep lafta kaldýk, icraat sürekli bütünleme yaptý. Mourinho’nun Chelsea’ye gidip gitmeyeceði meselesi bu yazýnýn kaleme alýndýðý cuma günü henüz belli olmamýþtý. Bu yüzden Mourinho nereye kývamýnda bir þeyler karalamayý da pas geçtik. Mourinho çok kültürlü “çok medyatik” adam, Ferguson bir Britanyalý olarak bize global’e bakarken neyi taklit edeceðimizi yýllardýr gösterip durdular. Öyle tahmin ediyorum ki Ferguson’dan sonra Moyes tercihiyle United, tarihine ihanet etmeden Britanyalý kalmayý “sansasyonel global” olmaya tercih etti. Ferguson, Guardiola, Mourinho ve Wenger’in ayný ligde olduðu bir sezon yaþamak ne güzel olurdu aslýnda!..

KÝM BU SIMON MIGNOLET? Bugün size kýsaca bir kaleciden bahsetmek

Başbakan olacak çocuk... istiyorum. Bu büyük hocalarý yaratan forvetler, oyun kurucular kadar ayný zamanda büyük kalecilerdir de... Schmeichel, Valdes, Cech, Lehmann mesela... Ama onlarýn esamelerini okumaz geçeriz. Hatta teknik direktör olduklarýnda sanki geçmiþte kaleci olduklarý bile unutulur. Bir arkadaþým geçenlerde þirketlerinin yaptýðý anketin ilk sonuçlarýndan birini benimle paylaþma gafletinde bulundu! Þaka þaka sadece bana yardýmcý olacak bir sýr verdi. Sokaktaki insana Þenol Güneþ’i sormuþlar. Yaþlarý 30 altýndakiler yüzde 70 oranla Güneþ’in kaleci deðil, orta saha oyuncusu olduðunu söylemiþ. Futbol konusunda yazarken aslýnda ne kadar detaycý olmamýz gerektiðini öðreten bir araþtýrma... Yani Batý standartlarýndaki spor haber ve makalelerinde genellikle þu ifade atlanmaz “... eski milli kalecilerden Trabzonspor teknik direktörü Þenol Güneþ... dedi.” Neyse bunu bir yere not edip, gelecekte yazacaðýmýz bir kahramana dönelim. Sunderland kalecisi Belçikalý Simon Mignolet, 25 yaþýnda. 2010 yýlýnda St.Truiden

takýmýndan transfer edildi. Müthiþ iþler yapýyor ve Arsenal, M.United ve Liverpool’un transfer listesinde. Golcü Rooney ve meslektaþý kaleci Joe Hart’a göre Ýngiltere’de yýlýn kalecisi... Fakat Mignolet, bu haberlerle ve iltifatlarla ilgilenmiyor. “Bugün benimle ilgilenenler yarýn kötü oynayacaðým bir maçta arkalarýný dönüp giderler.” diyor. Felsefesi çok gerçekçi. Mesela “Santrfor hata yapar, gol kaçýrýr ve yürüyüp gider. Kaleci ise hata yaptýðýnda yerinde kalýp hatasýyla yüzleþecektir.” Ya da “Bir kalecinin ilk öðreneceði þey, topun yanýndan geçip gidiþini izlemektir.” sözleri ona ait. Kaleci olan babasý tarafýndan yetiþtirilmiþ, ailesi futbolcu olmasýnda büyük rol oynamýþ ama bir þartla, annesi üniversite okumasýný þart koþunca siyasal bilimleri tercih etmiþ. Ýngiltere’ye transferi okulun önünde engel deðil. Arkadaþlarý tatil yaparken o ders çalýþýyor. Hem sahada hem de okulda çok baþarýlý... 2012 yýlýnda diplomasýný almýþ, þimdi master peþinde. Mignolet, tam 5 dil biliyor.

Öyle biliyor deyip geçmeyelim. Akýcý olarak konuþuyor ve yazýyor. Baþarýsýný ise çok dil bilmesine ve böylesine uluslararasý bir oyun içerisinde her duyguyu, her fikri çok çabuk özümsemesine baðlýyor. Alfred N’Diaye Bursaspor’dan Sunderland’e gittiðinde tercümanlýðýný yapmýþ mesela... Mignolet’i yakýn zamanda büyük bir takýmýn kalesinde çok sayýda büyük kurtarýþ, çok az sayýda hata yaparken izleyeceðiz. Muhtemelen büyük bir efsaneyle çalýþýp, büyük takýmýn en az adý duyulan kahramaný bile olacak. Ne de olsa bizim kalemler golcüleri yazar, sizin algýlar golcüleri hatýrlar... Þimdiden buraya not düþelim istedik. Yukarýlarda bir yerlerde bahsettiðimiz “süper endüstri” döneminin aranan adamlarý Mignolet tipi oyuncular olacaktýr. ‘Dünya edebiyatý’ný böyle adamlar yazar. Yarýn hoca da olur, Belçika baþbakaný da... Ýnönü’ye, derbiye, Ferguson’a, Mourinho’ya hayatýmýzýn içinden geçen tüm kahramanlara selam olsun o zaman...

ZAMAN DK 216  

ZAMAN DK 216

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you