Page 45

VE45 TEPKü 25TRABZONSPOR’A SPOR f SPOR yen Galatasaray Baëkanı Ünal Aysal’a sert çıktı. Aysal’a 7 soru yönelten Sarı-Lacivertliler, “Düëmanlıêımız inëallah ilelebet sürecek. 3 Temmuz ömür boyu unutmamalı.” ifadesini kullanan Trabzonspor Baëkanı Sadri èener’e de yüklenildi. Resmî internet sitesindeki açıklamada, önceki gün TT Arena’da oynanan GalatasarayTrabzonspor maçında açılan ‘2011 ëampiyonu Trabzonspor, Arena’ya hoë geldin’ pankartı ve iki takım futbolcularının birlikte triKulübü, “Devbüne Fenerbahçe gitmesine atıfta bulunuldu. Söz lettenkonusu yardım müsabakanın alıyorlar.” disporda ëiddet ve Baëkanı gerilimin Ünal kim yen Galatasaray ve kimler oluëturulup Aysal’a serttarafından çıktı. Aysal’a 7 soru kurgulandıêını ve bu ortamlaryönelten Sarı-Lacivertliler, “Düëdan kimlerininëallah beslendiêini manlıêımız ilelebetaçıkça sürekoyduêu ömür savunuldu. Panortaya cek. 3 Temmuz boyu unutkart, mesaj ve beyanatların yegamamalı.” ifadesini kullanan Trabne hedefiBaëkanı nin Fenerbahçe özelinde zonspor Sadri èener’e de Trabzonspor’la çarëamba günü yayüklenildi. Resmî internet sitesinpılacak Ziraat Türkiye Kupası finadeki açıklamada, önceki gün TT liArena’da ve bu sınavı provoke etme odakoynanan GalatasaraylıTrabzonspor olduêu ileri maçında sürüldü. açılan Bildiride ëu ‘2011 ifadelere yer verildi: “3 Temmuz ëampiyonu Trabzonspor, Arena’ya Fenerbahçe Kulübü, “Devpaydaëlarının birbirlerini kutlarken hoë geldin’ pankartı ve iki taletten yardım diile alıyorlar.” kin ve nefret dahi Fenerbahçe kım futbolcularının birlikte tritohumlarını ekme konusundaki itGalatasaray Baëkanı Ünal yen büne gitmesine bulunuldu. tifakları bizlere hiçatıfta de yabancı deAysal’a sert çıktı. Aysal’a 7 soru Söz konusu müsabakanın yönelten Sarı-Lacivertliler, “Düësporda ëiddet ve gerilimin kim manlıêımız inëallah ilelebet süreve kimler tarafından oluëturulup cek. 3 Temmuz ömür unutkurgulandıêını ve buboyu ortamlarmamalı.” ifadesini kullanan Trabdan kimlerintakım beslendiêini açıkça Fenerbahçe kaptanı Baëkanı Sadri èener’e de zonspor ortayaBelözoêlu, koyduêu savunuldu. PanEmre Ziraat Türkiye Resmî internet sitesinyüklenildi. kart, mesajaldıkları ve beyanatların takdirdeyegaseKupası’nı deki açıklamada, önceki gün TT ne hedefi ninëekilde Fenerbahçe özelinde zonu iyi bir kapatacakArena’da oynanan GalatasarayTrabzonspor’la çarëamba günü yasöyledi. Avrupa Ligi’nde larını Trabzonspor maçında açılan ‘2011 fipılacak nalin kapısından dönmelerini Ziraat Türkiye Kupası finaëampiyonu Trabzonspor, Arena’ya bütün gibi büyük bali ve bukamuoyu sınavı provoke etme odakhoë geldin’ pankartı vebelirten iki taëarı olarak gördüêünü lı olduêu ileri sürüldü. Bildiride ëu kım futbolcularının birlikte tritecrübeli futbolcu, ifadelere yer verildi:“Avrupa’daki “3 Temmuz yarı figitmesine nal Fenerbahçe’nin tarihi büne atıfta bulunuldu. paydaëlarının birbirlerini kutlarken Söz konusu müsabakanın dahi Fenerbahçe ile kin ve nefret sporda ëiddet ve konusundaki gerilimin kim tohumlarını ekme itve kimler tarafından tifakları bizlere hiç de oluëturulup yabancı deF.Bahçe’nin millive futbolcusu Gökkurgulandıêını bu ortamlarhan Gönül, Karabükspor maçıdan kimlerin beslendiêini açıkça nın ardından yaptıêı açıklamaların ortaya koyduêu savunuldu. Panbaëkamesaj yönlere ifadeyegaetti. kart, veçekildiêini beyanatların G.Saraylı taraftarların Arena’da açFenerbahçe takım kaptanı ne hedefinin Fenerbahçe özelinde tıkları ëampiyonu TrabEmre“2010-11 Belözoêlu, Ziraat günü Türkiye Trabzonspor’la çarëamba yazonspor Arena’ya hoëgeldin” panKupası’nı aldıkları takdirde sepılacak Ziraat Türkiye Kupası fi nakartının sorulması üzerine, “kanırzonu bir ëekilde kapatacaklita ve buiyi sınavı provokeolduklarını etme odakkanırta” ëampiyon söyledi. AvrupaBildiride Ligi’ndeëu lılarını olduêu ileri sürüldü. finalin kapısından ifadelere yer verildi: dönmelerini “3 Temmuz bütün kamuoyu gibi büyük bapaydaëlarının birbirlerini kutlarken ëarı olarak gördüêünü belirten dahi Fenerbahçe ve nefret Avrupa, Süper Ligilevekin Türkiye tecrübeli futbolcu, “Avrupa’daki Kupası’nda toplam 63 maç oy- ittohumlarını ekme konusundaki yarı final Fenerbahçe’nin tarihi nayan F.Bahçe, yenidesezonda tifakları bizlere hiç yabancı dedaha baëarılı olmak için transfer harekatı baëlatacak. SarıLacivertlilerin, Karabük maçında kadroda olanmilli en az 6 futbolcuyla F.Bahçe’nin futbolcusu Gökyollarını ayıracaêı, birçokmaçıyıldız han Gönül, Karabükspor Fenerbahçe takım kaptanı oyuncu ile kadrosunu güçlendinın ardından yaptıêı açıklamaların Emre Belözoêlu, Ziraat Türkiye receêi Kanarya’nın baëka belirtildi. yönlere çekildiêini ifade buetti. Kupası’nı aldıkları takdirde seG.Saraylı taraftarların Arena’da açzonu iyi bir ëekilde kapatacaktıkları “2010-11 ëampiyonu Trablarını söyledi. Avrupa Ligi’nde zonspor Arena’ya hoëgeldin” panfinalin kapısından dönmelerini kartının sorulması üzerine, “kanırbütün kamuoyu gibi büyük bata kanırta” ëampiyon olduklarını

ların ortaya koyduêu tek bir gerçek vardır ki, o da Fenerbahçe’nin Türkiye’nin ‘tek büyüêü’ olduêu.” Galatasaray’daki ëampiyonluk konuëmalarının dahi Fenerbahçe üzerine kurulduêuna deêinilirken ëunlar kaydedildi: “Bu tahrikkâr düëüncenin gerek arëivlerinde ve gerekse bugünlerinde dahi taraf oldukları ölümlü ëiddet olaylarına raêmen, halen konuëup açıklama yapabiliyor olmaları hem ëaëırtıcı hem de düëündürücüdür.” Bu kapsamda 14 Ekim 2000 tarihindeêildir. Bu altyapısız ve suni birlikteGalatasaray-Siirtspor randevusu ki hatırlatıldı: zavallıvekara köle, liêin, ortak “Sen eylemlerin pankarteêil önünde ların efendinin ortaya koyduêu tek saygıyla bir gerpankartı açılmıëtır? Ya çek vardırkime ki, okarëı da Fenerbahçe’nin 27 Ocak 2009’daki Galatasarayda Türkiye’nin ‘tek büyüêü’ olduêu.” Sivasspor mücadelesinde Balili’ye Galatasaray’daki ëampiyonluk ırkçı söylemler nelerdir? yönelik konuëmalarının dahi Fenerbahçe Bu iki eylem Türk spor tarihinin üzerine kurulduêuna deêinilirken arëivlerinde birer leke olarak duëunlar kaydedildi: “Bu tahrikkâr ruyor.” çronikgerek bir dille Galatasaray düëüncenin arëivlerinde ve Fatihdahi Terim’in Teknik gerekse Direktörü bugünlerinde taraf cezaları hatırlatıldı: maç olduklarıdaölümlü ëiddet “10 olaylarıve tekrarla ceza alan teknik üzeri na raêmen, halen konuëup açıklaekip ve oyuncularının külüpleri ve ma yapabiliyor olmaları hem ëaëırêildir. Bu altyapısız ve suni birlikteiliëkilerini kesememilli takımlarla tıcı hem de düëündürücüdür.” Bu liêin, eylemlerin ve pankartyenler,ortak söz konusu Fenerbahçe’nin kapsamda 14 Ekim 2000 tarihindedeêerleri olduêunda ëekilde ortaya koyduêuhiçbir tek bir gerların ki Galatasaray-Siirtspor randevusu ahkam kesemezler.” SPOR SERVýSý çek vardır ki, o da Fenerbahçe’nin hatırlatıldı: “Sen zavallı kara köle, Türkiye’nin ‘tek büyüêü’ olduêu.” eêil efendinin önünde saygıyla Galatasaray’daki ëampiyonluk pankartı kime karëı açılmıëtır? Ya konuëmalarının dahi GalatasarayFenerbahçe da 27 Ocak 2009’daki üzerine kurulduêuna deêinilirken Sivasspor mücadelesinde Balili’ye açısından çok önemliydi.” dedi. kaydedildi: “Bu tahrikkâr ëunlar yönelik ırkçı söylemler nelerdir? Karabükspor maçının ardından düëüncenin ve Bu iki TV’ye eylemgerek Türk arëivlerinde sporEmre, tarihinin konuëan Beyaz gerekse bugünlerinde dahi taraf arëivlerinde birer leke olarak da dulig ëampiyonu Galatasaray’ı oldukları ölümlü ëiddet olaylarıruyor.”etti. çronik bir dille Galatasaray Derbinin ardından tebrik na raêmen, halen açıklaSarı-Lacivertli birkonuëup taraftarın ölTeknik Direktörü Fatih Terim’in ma yapabiliyor olmaları hem dürülmesine deêinen yıldız cezaları da hatırlatıldı: “10 ëaëırmaç tıcı hem düëündürücüdür.” Bu oyuncu, futbolun sadece üzeri ve de tekrarla ceza alanfutbol teknik kapsamda 14 Ekim 2000 tarihindeolarak gerekekip vedeêerlendirilmesi oyuncularının külüpleri ve tiêini vurguladı. ki Galatasaray-Siirtspor randevusu milli takımlarla iliëkilerini kesemehatırlatıldı: “Sen zavallı kara köle, yenler, söz konusu Fenerbahçe’nin eêil efendinin önünde deêerleri olduêunda hiçbirsaygıyla ëekilde pankartı kime karëı açılmıëtır? Ya ahkam kesemezler.” SPOR SERVýSý belirten baëarılı futbolcu, “Kanırtda 27 Ocak 2009’daki Galatasaraymak; sonuna kadar zorlamak anSivasspor mücadelesinde Balili’ye lamı taëır. Bu kelimenin neresinde yönelik ırkçı söylemler nelerdir? bir terbiyesizlik var? Biz çıkBu iki eylem Türk sporo sene tarihinin tıêımız her maçı savaëarak kazanaçısından çok önemliydi.” dedi. arëivlerinde birer leke olarak dudık.” dedi. Gökhan, G.Saray veya Karabükspor maçının ardından ruyor.” çronik bir dille Galatasaray baëka bir kulübün, o sene ligi kaBeyaz TV’ye konuëan Emre, Teknik Direktörü Fatih Terim’in çıncı sırada bitirdiêiyle alakalı da lig ëampiyonu Galatasaray’ı da cezaları da hatırlatıldı: “10 yorum yapmadıêını dile getirdi.maç tebrikveetti. Derbinin üzeri tekrarla ceza ardından alan teknik Sarı-Lacivertli bir taraftarın ekip ve oyuncularının külüpleriölve dürülmesine deêinen milli takımlarla iliëkileriniyıldız kesemeoyuncu, sadece futbol yenler, sözfutbolun konusu Fenerbahçe’nin güne kadar Türkiye’ye gelen kaolarak deêerlendirilmesi gerekriyeri en yüksek isimleri deêerleri olduêunda hiçbiralacaêı ëekilde tiêiniedildi. vurguladı. iddia çlk 11’e girenler kaahkam kesemezler.” SPOR SERVýSý dar yedek kulübesinde oturanların da takıma katkı saêlayacak düzeyde olacaêı, Baëkan Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman’ın belirten baëarılı futbolcu, “Kanırttaraftarı heyecanlandıracak futmak; sonuna kadar zorlamak anaçısından çok önemliydi.” dedi. bolcular üzerinde görüëneresinde birliêine lamı taëır. Bu kelimenin Karabükspor maçının ardından vardıkları bildirildi. bir terbiyesizlik var? Biz o sene çıkBeyaz TV’ye konuëan Emre, tıêımız her maçı savaëarak kazanlig ëampiyonu Galatasaray’ı da dık.” dedi. Gökhan, G.Saray veya tebrik etti. Derbinin ardından baëka bir kulübün, o sene ligi kaSarı-Lacivertli bir taraftarın ölçıncı sırada bitirdiêiyle alakalı da dürülmesine deêinen yıldız yorum yapmadıêını dile getirdi.

22 - 28 MAYIS 2013 ZAMAN

Süper Lig’de sezon tamamlandı; ancak tartıýma bitmedi. Fenerbahçe Kulübü, “Devletten yardım alıyorlar.” ifadesini kullanan Galatasaray Baýkanı Ünal Aysal’a aþır cevap verdi. Aysal’a 7 sorunun yöneltildiþi Sarı-Lacivertlilerin resmî sitesindeki açıklamada, “Düýmanlıþımız ilelebet sürecek.” diyen Trabzonspor Baýkanı Sadri üener’e de aþır eleýtiri geldi.

FENERBAHÇE’DEN G.SARAY VE TRABZONSPOR’A TEPKü -

Süper Lig’de sezon tamamlandı; ancak tartıýma bitmedi. Fenerbahçe Kulübü, “Devletten yardım alıyorlar.” ifadesini kullanan Galatasaray Baýkanı Ünal Aysal’a aþır cevap verdi. Aysal’a 7 sorunun yöneltildiþi Sarı-Lacivertlilerin resmî sitesindeki açıklamada, “Düýmanlıþımız ilelebet sürecek.” diyen Trabzonspor Baýkanı Sadri üener’e de aþır eleýtiri geldi.

-

EMR

-

þampiyon Galatasaray’ı tebrik ettiklerini dile getiren Fenerbahçeli Emre Belözoÿlu, artan üiddet olayları hakkında yaptıÿı deÿerlendirmede ise futbolun üov olarak görülmesini istedi. FOTOüRAF: ZAMAN, MAHMUT BURAK BÜRKÜK

Emre’ye göre telafi Türkiye Kupası’nda

þampiyon Galatasaray’ı tebrik ettiklerini dile getiren Fenerbahçeli Emre Belözoÿlu, artan üiddet olayları hakkında yaptıÿı deÿerlendirmede ise futbolun üov olarak görülmesini istedi. FOTOüRAF: ZAMAN, MAHMUT BURAK BÜRKÜK

Gökhan, yanlıü anlaüılmaktan üikâyetçi

þampiyon Galatasaray’ı tebrik ettiklerini dile getiren Fenerbahçeli Emre Belözoÿlu, artan üiddet olayları hakkında yaptıÿı deÿerlendirmede ise futbolun üov olarak görülmesini istedi.

Emre’ye göre telafi Türkiye Kupası’nda

Sarı Kanarya’ya yıldız yaÿacak

FOTOüRAF: ZAMAN, MAHMUT BURAK BÜRKÜK

Gökhan, yanlıü anlaüılmaktan üikâyetçi Emre’ye göre telafi Türkiye Kupası’nda

oyuncu, futbolun sadece futbol olarak deêerlendirilmesi gerektiêini vurguladı.

Elazıÿ ve Sivas,yıldız hocasız tamamladı Sarı Kanarya’ya yaÿacak - üikâyetçi Gökhan, yanlıü anlaüılmaktan

FOTOüRAF: ÿHA, EROL KARA

Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 63 maç oynayan F.Bahçe, yeni sezonda F.Bahçe’nin milli futbolcusu Gökdaha baëarılı olmak için transhan Gönül, Karabükspor maçıfer harekatı baëlatacak. Sarının ardından yaptıêı açıklamaların Lacivertlilerin, Karabük maçında baëka yönlere ifade etti. kadroda olançekildiêini en az 6 futbolcuyla yollarını taraftarların ayıracaêı, birçok yıldız G.Saraylı Arena’da açoyuncu ile kadrosunu güçlenditıkları “2010-11 ëampiyonu Trabreceêi belirtildi. buzonspor Arena’yaKanarya’nın hoëgeldin” pankartının sorulması üzerine, “kanırta kanırta” ëampiyon olduklarını

Ligin son haftasında güne kadar Türkiye’ye gelen kakarëıya gelen Sariyeri enkarëı yüksek isimleri alacaêı nica Boruçlk Elazıêspor ve Siiddia edildi. 11’e girenler kaS.Boru Elazıÿspor: 0 belirten baëarılı futbolcu, “Kanırtsahadan golsüz aydarvasspor yedek kulübesinde oturanSivasspor: 0 rıldı. sıcak bir havamak; sonuna kadar zorlamak anların da Oldukça takıma katkı saêlayacak SANüCA BORU ELAZIĀSPOR: dataëır. oynanan mücadelede lamı Bu kelimenin neresinde düzeyde olacaêı, Baëkan Aziziki Ivesa 7, Murat Akyüz 6, Ahmet takım oyuncuları daokalecilebir terbiyesizlik var?Kocaman’ın Biz sene çık- 7, Bilica 7, Eren 6, Mehmet Çakır Yıldırım ile Aykut 6, Sesar 6 (Dk.46 Alper ri aëamadı. tektaraftarı heyecanlandıracak fut- 5,?) Sane tıêımız her maçıSivasspor’da savaëarak kazan(Dk.68 Mustafa Sarp 3), Köknikdedi. direktör Rıza Çalımbay, bolcular üzerinde görüë birliêine dık.” Gökhan, G.Saray veya sal 5, Volkan 5, Sinan 5 (Dk.78 sonbir maçına çıkarken vardıkları bildirildi. baëka kulübün, o seneYiêiligi ka- Adem Alkaüi ?) dolar, Roberto Carlos’la çıncı sırada bitirdiêiyle alakalıgöda SüVASSPOR: Korcan 6, Uÿur 6, Murat 6, Ümit Kurt 5, Ziya rüëtüklerini resmen doêruyorum yapmadıêını dile getirdi. ladı. Elazıêspor’da da ëok bir 6, Pedriel 6, Kadir 6, Erman 6 (Dk.82 Mehmet Nas), Hakan 6 geliëme yaëandı ve müsaba- (Dk.78 Cihan ?), Aatıf 7, Piech 5 ( ka sonunda tecrübeli teknik Dk.55 Adem Koçak 3) adam Yılmaz Vural görevin- STAT: Elazıÿ Atatürk güne Türkiye’ye gelenVuka- HAKEMLER: Hüseyin Sabancı denkadar ayrıldıêını açıkladı. riyeri en yüksek isimleri alacaêı ral, “Elazıê defteri benim için 7, Serkan Akal 7, Cemal Bingül 7 iddia edildi. çlk 11’ekapanmıëtır.” girenler kaëeref ve onurla dardedi. yedek kulübesinde oturanLigin son haftasında NECýP þAþKIN ELAZIÿ ların da takıma katkı saêlayacak karëı karëıya gelen Sadüzeyde olacaêı, Baëkanve Aziz nica Boru Elazıêspor Si-

Sarı Kanarya’ya yıldız yaÿacak Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 63 maç oynayan F.Bahçe, yeni sezonda daha baëarılı olmak için transfer harekatı baëlatacak. SarıLacivertlilerin, Karabük maçında

aldı gitm Ank dele rabe du. 7. d lün ekip si 1 goll ren nuk saê EMRA müc taya lam aldıê seld gitm ile y Anka liêi deled raber du. 7. da lün ST H ekip, GE Jim si 16 4, golle BU EMR renin ca nuk4)t GO saêla SA aldı müca gitm taya Ank lama dele seldi. rabe ile yo liêi du.is

Ge Ça uÿ

-

G Ç u

-

7. d lün ekip siSTA 1 goll HAK GEN reni Jimm nuk 4, E saêl BUR cay müc 4), F taya GOL lam SAR seld ile y liêi

ST H0 GE 0 Jim 4,0 0 BU ca 4)0 0 GO SA

Elazıÿ ve Sivas, hocasız tamamladı -

S.Boru Elazıÿspor: 0

Eskiüehir, galibiyeti ‘Çek’ti aldı -

FOTOüRAF: ÿHA, AYDIN SARIOüLU

ëarı olarak gördüêünü belirten tecrübeli futbolcu, “Avrupa’daki yarı final Fenerbahçe’nin tarihi

G Ç u

Süper Lig’in iki iddiasız takımı Eskiëehirspor ile Antalyaspor’un mü- Eskiþehirspor: 3 cadelesi bol gollü bitti. Lig- Antalyaspor: 1 deki rahat konumları sebe- ESKüýEHüRSPOR: Bo÷n 6, biyle açık futbolun tercih Sezgin 6, Veysel 6, Diego 6, Dede 7, Causic 5 (Dk. 64 Ertürk edildiêi karëılaëmada Es 3), Alper 6 (Dk. 54 Nuhiu 3), Es, konuk ettiêi Akdeniz Hürriyet 6, Erkan 5 (Dk. 77 Aytemsilcisini 3-1’lik skorla taç 3), Kamara 7, Özgür 8 M.PARK ANTALYASPOR: yendi. Ev sahibinin golle3, Emre 4, Musa 4, rini 7 ve 20’de Özgür Çek Sammy Uÿur 4, Tita 5, Emrah 4 (Dk. (2) ve 62’de Kamara attı. 46 Zeki 3), ýsaac 4, Murat 4, Deniz 4, Koray 4, Ömer 5 Antalyaspor’un tek sayısı ise 82. dakikada Ömer’den GOLLER: Dk. 7 ve Dk. 20 Özgür, Dk. 62 Kamara / Dk. 82 Ömer geldi. Bu sonuçların ardın- SARI KARTLAR: Sezgin / dan iki takım puan cetve- Musa, Murat, Emre, ýsaac lini peë peëe bitirdi. Sezo- STAT: Eskiüehir Atatürk HAKEMLER: Deniz Ateü Bitnel 6, nu, Antalyaspor 7, Eskiëe- Seçim Demirel 6, Ali Saygın Ögel 6 hirspor 8. sırada tamamlaSüper Lig’in iki iddiaESKûüEHûR dı. BURAK ÇAM sız takımı Eskiëehirspor ile Antalyaspor’un mü- Eskiþehirspor: 3

Eskiüehir, galibiyeti ‘Çek’ti aldı -

SAYFA TASARIM: BURHAN SOLAK

ZAMAN DK 216  

ZAMAN DK 216

ZAMAN DK 216  

ZAMAN DK 216

Advertisement