Page 1

MT100 MOUNTCORDER

Quick Start Guide MANUAL NO. MT100-UM-801 ࠢࠗ࠶ࠢࠬ࠲࡯࠻ࠟࠗ࠼ ᣣᧄ⺆


⋡ᰴ ߪߓ߼ߦ㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚 1 ቟ోߦ߅૶޿㗂ߊߚ߼ߦ㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚 1 ᄖⷰߩ⏕⹺㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚 1 ઃዻຠߩ⏕⹺㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚 1 1㧚ᧄ૕ߩฦㇱߩฬ⒓ߣᯏ⢻ 㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚 2 ೨㕙㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚 2 ᓟ㕙㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚 4 2㧚⸳⟎ᣇᴺ 㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚 5 3㧚㔚Ḯߩ㈩✢ᣇᴺ 㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚 6 4㧚ାภߩ㈩✢ᣇᴺ 㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚 7 5㧚࠺ࠫ࠲࡞౉ജ࡮ࠕ࡜࡯ࡓ಴ജ┵ሶߩធ⛯ᣇᴺ 㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚 8 6㧚᷹ቯߦ߅ߌࠆᵈᗧ੐㗄 㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚 9 7㧚ࡁࠗ࠭ߩኻ╷ᣇᴺ 㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚 9 8㧚ೋᦼ⸳ቯ㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚10 9㧚↹㕙ߩฬ⒓ߣᯏ⢻㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚11 10㧚ࠠ࡯ߩേ૞ 㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚13 11㧚⸳ቯ଀ 㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚16 㧔଀㧝㧕ోCHᾲ㔚ኻߢ᷷ᐲ᷹ቯߒ߹ߔ㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚16 㧔଀㧞㧕࠺࡯࠲෼㍳వࠍ㨁㧿㧮ࡔࡕ࡝ߦߒ߹ߔ 㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚 17 㧔଀㧟㧕෼㍳࠺࡯࠲ࠍౣ↢ߒ߹ߔ 㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚18 12㧚઀᭽ 㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚 19


ߪߓ߼ߦ ߎߩߚ߮ߪ‫ޔ‬MOUNTCORDER MT100ࠍ߅⾈਄ߍ޿ߚߛ߈⺈ߦ޽ࠅ߇ߣ߁ߏߑ޿߹ߔ‫ޕ‬ ᧄེߩߏ૶↪ߦ㓙ߒ߹ߒߡߪ‫ᦠᧄޔ‬෸߮CDߦ౉ߞߡ޿߹ߔ࡙࡯ࠩ࡯ࡑ࠾ࡘࠕ࡞ࠍࠃߊ߅⺒ߺ޿ ߚߛ߈‫ޔ‬ᱜߒߊߏ೑↪޿ߚߛߌ߹ߔࠃ߁߅㗿޿↳ߒ਄ߍ߹ߔ‫ޕ‬

቟ోߦᱜߒߊ߅૶޿޿ߚߛߊߚ߼ߦ ٨ߏ೑↪ߩ೨ߦᧄ✬ࠍࠃߊ߅⺒ߺߩ߁߃‫ޔ‬቟ోߦᱜߒߊ߅૶޿ߊߛߐ޿‫ޕ‬ ٨߅⺒ߺߦߥߞߚᓟ‫ࠆࠇࠄ⷗߽ߢߟ޿ޔ‬ᚲߦᔅߕ଻▤ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ٨ᐜ޿߅ሶߐ߹ߦߪ‫ޔ‬ᯏེࠍߐࠊࠄߖߥ޿ߢߊߛߐ޿‫ޕ‬ ٨ߎߎߦ␜ߒߚᵈᗧ੐㗄ߪ‫ޔ‬቟ోߦ㑐ߔࠆ㊀ᄢߥౝኈࠍ⸥タߒߡ޿߹ߔߩߢ‫ޔ‬ᔅߕ቞ߞߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

⛗⴫␜ߦߟ޿ߡ ⵾ຠࠍ቟ోߦᱜߒߊ߅૶޿޿ߚߛ߈‫ߩ߳ޘੱߩઁ߿ߚߥ޽ޔ‬ෂኂ߿⽷↥߳ߩ៊ኂࠍᧂὼߦ㒐ᱛߔࠆߚ߼ߦ‫ޔ‬ ޿ࠈ޿ࠈߥ⛗⴫␜ࠍߒߡ޿߹ߔ‫ߣ␜⴫ߩߘޕ‬ᗧ๧ߪᰴߩࠃ߁ߦߥߞߡ޿߹ߔ‫ޕ‬ౝኈࠍࠃߊℂ⸃ߒߡ߆ࠄᧄ ᢥࠍ߅⺒ߺߊߛߐ޿‫ޕ‬

㧍 ෂ㒾 㧍 ⼊๔ 㧍 ᵈᗧ

ߎߩ⴫␜ࠍήⷞߒߡ⺋ߞߚขࠅᛒ޿ࠍߔࠆߣ‫↪૶ޔ‬⠪߇ᱫ੢‫ޔ‬ ߹ߚߪ㊀்ࠍ⽶߁ᕟࠇ߇޽ࠆౝኈࠍ␜ߒߡ޿߹ߔ‫ޕ‬

ߎߩ⴫␜ࠍήⷞߒߡ⺋ߞߚขࠅᛒ޿ࠍߔࠆߣ‫↪૶ޔ‬⠪߇ஜᐽࠍኂ ߒߚࠅ㊀்ࠍ⽶߁น⢻ᕈ߇ᗐቯߐࠇࠆౝኈࠍ␜ߒߡ޿߹ߔ‫ޕ‬

ߎߩ⴫␜ࠍήⷞߒߡ⺋ߞߚขࠅᛒ޿ࠍߔࠆߣ‫៊⊛‛ޔ‬ኂߩ⊒↢߇ ᗐቯߐࠇࠆౝኈࠍ␜ߒߡ߹ߔ‫ޕ‬

ᄖⷰߩ⏕⹺ 㐿ᪿᓟ‫ࠆߥߦ↪૶ߏޔ‬೨ߦᄖⷰߦ໧㗴ߪή޿߆‫ޔ‬ਅ⸥ߩὐࠍਥߦ࠴ࠚ࠶ࠢߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ‫ޓޓޓޓ‬٨ ᄖⷰߩࠠ࠭ ‫ޓޓޓޓ‬٨ ᄖⷰߩᳪࠇ

ઃዻຠߩ⏕⹺ 㐿ᪿᓟ‫ޔ‬ਅ⸥ߩᮡḰઃዻຠ߇หᪿߐࠇߡ޿ࠆ߆⏕⹺ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

CD-ROM 㧦 1ᨎ

ࡄࡀ࡞ࡑ࠙ࡦ࠻ขࠅઃߌ㊄ౕ 㧦 2ᑼ

1

ࠢࠗ࠶ࠢࠬ࠲࡯࠻ࠟࠗ࠼ 㧦 1ౠ


1.ᧄ૕ߩฦㇱߩฬ⒓ߣᯏ⢻ ೨㕙 ࡈࡠࡦ࠻ࡄࡀ࡞

ࡕ࠾࠲

ᠲ૞ㇱࠞࡃ࡯

ᠲ૞ㇱࠞࡃ࡯ߩ㐿ߌᣇ ਅ࿑ߩ᭽ߦᠲ૞ㇱࠞࡃ࡯ਛᄩߩߟ߹ߺࠍᜬߜ‫ޔ‬⍫ශߩᣇะߦᒁߌ߫‫ߪ࡯ࡃࠞޔ‬㐿߈߹ߔ‫ޕ‬

ᠲ૞ࠠ࡯

േ૞⁁ᘒ⴫␜LED ࡮POWER 㧦㔚ḮONᤨߦὐἮ㧔✛⦡㧕 ࡮START 㧦࠺࡯࠲෼㍳ਛߦὐἮ㧔✛⦡㧕

ᠲ૞ㇱࠞࡃ࡯

2


ࡈࡠࡦ࠻ࡄࡀ࡞ߩ㐿ߌᣇ ਅ࿑ߩㇱಽࠍ⍫ශߩᣇะߦᒁߌ߫‫ߪ࡞ࡀࡄ࠻ࡦࡠࡈޔ‬㐿߈߹ߔ‫ޕ‬

ࡈࡠࡦ࠻ࡄࡀ࡞

㔚Ḯࠬࠗ࠶࠴

USBࡔࡕ࡝↪┵ሶ

૶↪น⢻ߥUSBࡔࡕ࡝ᦨᄢኸᴺ ᧄᯏߦⵝ⌕น⢻ߥUSBࡔࡕ࡝ߪ‫ޔ‬ਅ࿑ߩᄢ߈ߐ߇ᦨᄢߣߥࠅ߹ߔ‫ޕ‬ 21.5চ

47চ

90চ

3

13চ

8.5চ


ᓟ㕙 USB┵ሶ

ࠗ࡯ࠨࡀ࠶࠻┵ሶ

㔚Ḯ┵ሶߣ଻⼔ធ࿾┵ሶ

Ḩᐲ࠮ࡦࠨ࡯↪㔚Ḯࠫࡖ࠶ࠢ

ᄖㇱ౉಴ജ┵ሶ ࡮ LOGIC/PULSE ࡮ EXT TRIG ࡮ ALARM ࠕ࠽ࡠࠣାภ౉ജ┵ሶ

┵ሶࠞࡃ࡯ߩᄖߒᣇ Aߩᣇะߦജࠍട߃ߚ߹߹‫ޔ‬Bߩᣇะߦᒁߊߣ‫ߪ࡯ࡃࠞޔ‬ᄖࠇ߹ߔ‫ޕ‬ 㧔ᄖㇱ౉ജ┵ሶࠞࡃ࡯߽ห╬ߩᣇᴺߢᄖࠇ߹ߔ‫ޕ‬㧕

B

A 4


2.⸳⟎ᣇᴺ ⸳⟎႐ᚲ ደౝߩᰴߩࠃ߁ߥ႐ᚲߦ⸳⟎ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ࡮⸘ⵝࡄࡀ࡞ ‫࠻࠶ࠞ࡞ࡀࡄޓޓ‬ኸᴺߪ‫ޔ‬ઃዻߩCD-ROMߦ౉ߞߡ޿ࠆ‫ߏࠍ࡞ࠕࡘ࠾ࡑ࠭࡯ࠩ࡯࡙ޔ‬ෳᾖߊߛߐ޿‫ޕ‬ ࡮㘑ㅢߒߩ⦟޿႐ᚲ ࡮ᯏ᪾⊛ᝄേߩዋߥ޿႐ᚲ ࡮᳓ᐔߥ႐ᚲ

㧍 ᵈᗧ ‫ޓ‬ਅ⸥ߩ᭽ߥ႐ᚲߦߪขࠅઃߌߒߥ޿ߢߊߛߐ޿‫ޕ‬ ‫⋥࡮ޓ‬኿ᣣశߩᒰߚࠆ႐ᚲ߿ᾲౕེߩㄭߊ ‫࡮ޓ‬ᴤᾍ‫ޔ‬ḡ᳇‫ޔ‬Ḩ᳇‫ޔࠅߎ߶ޔ‬⣣㘩ᕈࠟࠬߥߤߩᄙ޿႐ᚲ ‫࡮ޓ‬㔚⏛⇇⊒↢Ḯߩㄭߊ

⸳⟎ᣇᴺ ࡄࡀ࡞ߪ2mmએ਄26mmએਅߩ㍑᧼ࠍߏ૶↪ߊߛߐ޿‫ޕ‬ขࠅઃߌߦߪ‫ޔ‬ઃዻߩࡄࡀ࡞ขࠅઃߌ㊄ౕࠍ૶↪ߒ߹ߔ‫ޕ‬ ㊄ౕߪ2୘޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬ᔅߕኻ㕙ߩ2▎ᚲߦขࠅઃߌߡߊߛߐ޿‫ޕ‬㧔਄ਅ2▎ᚲ෶ߪᏀฝ2▎ᚲ㧕 Ԙ‫࡞ࡀࡄޓ‬ขࠅઃߌ㊄ౕࠍขࠅઃߌࠆ㕙ߦᒛߞߡ޿ࠆࠪ࡯࡞ࠍ೸߇ߒ߹ߔ‫ޕ‬

ࠪ࡯࡞ࠍ೸߇ߒ߹ߔ ‫ޕ‬

ԙ‫࡞ࡀࡄޓ‬೨㕙߆ࠄᧄེࠍᝌ౉ߒ߹ߔ‫ޕ‬ Ԛ‫ޔߦ࡞ࡀࡄޓ‬ઃዻߩขઃ㊄ౕࠍ↪޿ߡᰴߩ࿑ߩࠃ߁ߦขࠅઃߌ߹ߔ‫ޕ‬ ‫ߩࠬ࡯ࠤޓޓޓޓޓ‬਄ਅ߆Ꮐฝߤߜࠄ߆ߦขઃ㊄ౕ2ߟࠍ૶޿߹ߔ‫ޕ‬ ‫ߩࠬ࡯ࠤ(ޓޓޓޓޓ‬ขઃ㊄ౕ↪ⓣࠍ߰ߐ޿ߢ޿ࠆࠪ࡯࡞ࠍߪ߇ߒߡ߆ࠄⴕߞߡߊߛߐ޿‫)ޕ‬ ‫ᦨޓޓޓޓޓ‬ೋߦ㧞ߟߩขઃ㊄ౕࠍขࠅઃߌߡขઃߨߓࠍ઒✦߼ߒ߹ߔ‫ޕ‬

ԛ‫ޓ‬ㆡಾߥ࠻࡞ࠢߢ࿕ቯߒ߹ߔ‫ޕ‬ ‫ޓޓޓ‬ᰴߦㆡᱜ࠻࡞ࠢߢขઃߨߓࠍ✦߼ઃߌߡᧄ૕ࠍ࿕ቯߒ߹ߔ‫ᧄޔ߈ߣߩߎޕ‬૕߇ࡄࡀ࡞ߦ߶߷⋥ⷺߦ ‫⁁ߚߞߥޓޓޓ‬ᘒ߆ࠄߪ‫ޔ‬ขઃ㊄ౕࠍᧄ૕ࠤ࡯ࠬߦኒ⌕ߐߖߡขઃߨߓࠍ✦߼ઃߌߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ‫࡞ࡀࡄ̪ޓޓޓ‬ขઃ㊄ౕ↪ࡀࠫߩㆡᱜ✦߼ઃߌ࠻࡞ࠢߪ10㨪12kgf/cmߢߔ‫ޕ‬

5


3.㔚Ḯߩ㈩✢ᣇᴺ MT100ᧄ૕ߦߪ‫ޔ‬㔚Ḯࠦ࡯࠼ߪઃዻߐࠇߡ޿߹ߖࠎ‫ޕ‬ ࠺ࠬࠢ࠻࠶ࡊࠤ࡯ࠬ㧔ࠝࡊ࡚ࠪࡦ:B-541㧕ߦߪ‫ޔ‬㔚Ḯࠦ࡯࠼߇ઃዻߐࠇߡ޿߹ߔߩߢ‫ޔ‬ᔅߕઃዻߩ㔚Ḯ ‫↪૶ߏࠍޓޓޓ‬ਅߐ޿‫ޕ‬ ࠦ࡯࠼

㧍 ⼊๔ ࡮ᗵ㔚㒐ᱛߩߚ߼‫ޔ‬㔚Ḯߩଏ⛎ర߇OFFߦߥߞߡ޿ࠆߎߣࠍ⏕⹺ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ࡮Ἣἴ㒐ᱛߩߚ߼‫ޔ‬㔚Ḯߪ600V⛘✼㔚Ḯ㧔AWG20㨪16㧕ߣห╬એ਄ߩᕈ⢻ߩ㔚✢߹ߚߪ ‫ߏࠍ࡞ࡉ࡯ࠤޓ‬೑↪ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ࡮㔚Ḯᛩ౉೨ߦߪ଻⼔ធ࿾┵ሶߪ‫ޔ‬ធ࿾ᛶ᛫50ǡએਅߢᔅߕ⸳࿾ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ࡮㔚Ḯ㈩✢߅ࠃ߮଻⼔ធ࿾㔚ሶߦߪ‫ޔ‬ਣဳ⵻࿶⌕┵ሶ㧔4mmߨߓ↪㧕ߦ⛘✼࠴ࡘ࡯ࡉࠍ౉ࠇߡ ‫ޕ޿ߐߛߊߡߒ↪૶ޓ‬ ࡮㔚Ḯ࡜ࠗࡦߦߪ‫ᧇࠍེᧄޔ‬㔚Ḯ߆ࠄಾࠅ㔌ߔὑߩࠬࠗ࠶࠴㧔ਔಾࠅ࠲ࠗࡊ㧕ࠍ⸳ߌߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ‫઀࠴࠶ࠗࠬޓޓ‬᭽ߪ‫ޔ‬ቯᏱ㔚ᵹቯᩰ㧦1Aએ਄/⓭౉㔚ᵹቯᩰ㧦60Aએ਄ߣߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ࡮ធ࿾࡜ࠗࡦߦߪ‫ޕ޿ߐߛߊ޿ߥࠇ౉ߪ࠭࡯ࡘࡅ߮ࠃ߅࠴࠶ࠗࠬޔ‬ ࡮ਅ⸥ߩ᧦ઙࠍḩߚߔ㔚Ḯࠍߏ૶↪ߊߛߐ޿‫ޕ‬ 㗄⋡ ቯᩰ㔚Ḯ㔚࿶ ૶↪㔚Ḯ㔚࿶▸࿐ ቯᩰ㔚Ḯ๟ᵄᢙ 㔚Ḯ๟ᵄᢙ⸵ኈ▸࿐ ᦨᄢᶖ⾌㔚ജ

ౝኈ 100㨪240VAC 90㨪264VAC 50/60Hz 50/60Hzr2% 38VA

㈩✢ᣇᴺ Ԙ‫ߩེᧄޓ‬ଏ⛎㔚ḮࠍOFFߦߒ‫ޔ‬㔚Ḯ┵ሶߩࠞࡃ࡯(ㅘ᣿)ࠍ㐿ߌ߹ߔ‫ޕ‬

ߎߩ2ᧄߩߨߓࠍᄖߔߎߣߢ‫ޔ‬㔚Ḯ┵ሶࠞࡃ࡯߇ᄖࠇ߹ߔ

ԙ‫ޓ‬㔚Ḯࠦ࡯࠼ߣ଻⼔ធ࿾ࠦ࡯࠼ࠍ㧘㔚Ḯ┵ሶߦ㈩✢ߒ߹ߔ‫ޕ‬ ਣဳ⵻࿶⌕┵ሶ(4mmߨߓ↪)ߣ⛘✼࠴ࡘ࡯ࡉࠍ૶↪ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ߨߓߩㆡᱜ✦߼ઃߌ࠻࡞ࠢߪ‫ޔ‬12㨪14kgf/cmߢߔ‫ޕ‬

଻⼔ធ࿾┵ሶ

଻⼔ធ࿾ࠦ࡯ ࠼

ᯏ⢻ធ࿾┵ሶ

ਣဳ⵻࿶⌕┵ሶ ( 4mmߨߓ↪㧕

㔚Ḯࠦ࡯ ࠼

⛘✼࠴ࡘ࡯ࡉ

Ԛ‫ޓ‬㔚Ḯ┵ሶߩࠞࡃ࡯(ㅘ᣿)ࠍ㐽߼ߡ‫ߢߓߨޔ‬࿕ቯߒ߹ߔ‫ޕ‬ ԛ‫ࠍ࡞ࡀࡄ࠻ࡦࡠࡈޓ‬㐿ߌ‫ޔ‬㔚Ḯࠬࠗ࠶࠴ࠍONߦߔࠆߣ‫ޔ‬㔚Ḯ߇ᛩ౉ߐࠇ߹ߔ‫ޕ‬

6


4. ାภߩ㈩✢ᣇᴺ ାภ౉ജࠤ࡯ࡉ࡞ߩធ⛯ߦߟ޿ߡ⺑᣿ߒ߹ߔ‫ޕ‬

㧍 ⼊๔ ㈩✢ᤨߪ‫ޔ‬ᗵ㔚㒐ᱛߩߚ߼‫ޔ‬㔚Ḯߩଏ⛎ర߇OFFߦߥߞߡ޿ࠆߎߣࠍ⏕⹺ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

㧍 ᵈᗧ ࡮ᧄེߦ㈩✢ߐࠇߚ౉಴ജାภ✢ߦᄢ߈ߥᒁߞ߬ࠅജ߇௛ߊߣ‫ᧄޔ‬ᯏེߩ┵ሶ߿ାภ✢ࠍ⎕៊ߔࠆߎߣ߇ ‫ޔߢߩߔ߹ࠅ޽ޓ‬㈩✢ࠦ࡯࠼ߪ⸳⟎ࡄࡀ࡞ߩ⢛㕙ߦ࿕ቯߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ࡮Ἣἴ㒐ᱛߩߚ߼‫ޔ‬ାภ✢ߦߪ᷷ᐲቯᩰ70͠એ਄ߩ߽ߩࠍ૶↪ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ࡮ฦ౉ജ┵ሶߦߪ‫ޔ‬એਅߩ୯ࠍ⿥߃ߚ㔚࿶ࠍട߃ߥ޿ߢߊߛߐ޿‫ޕߔ߹ࠅ޽߇ߣߎࠆߔ்៊߇ེᧄޕ‬ ‫ᦨޓޓޓ‬ᄢ౉ജ㔚࿶ ‫ޓޓޓޓ‬㧦 r60VDC ‫ᦨޓޓޓ‬ᄢࠦࡕࡦࡕ࡯࠼㔚࿶ 㧦 AC33Vrms෶ߪr60VDC

㈩✢ᤨߩᵈᗧ ࡮౉ജାภ✢ࠍ┵ሶߦធ⛯ߔࠆ㓙ߪ‫ࡉ࡯࡝ࠬ✼⛘ޔ‬࿶⌕┵ሶ(4mmߨߓ↪)ߩߏ૶↪ߊߛߐ޿‫ޕ‬ ࡮᷹ቯ࿁〝ߪ‫ޔ‬㔚Ḯ✢(㔚Ḯ࿁〝)߿ធ࿾࿁〝߆ࠄ㔌ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ࡮᷹ቯኻ⽎߇ࡁࠗ࠭Ḯߩ႐ว‫ޔ‬9㗁ࠍߏෳᾖ㗂߈‫ޔ‬ಣ⟎ࠍታᣉߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ࡮଻⼔ធ࿾┵ሶߪ‫ޔ‬ᔅߕૐ޿ធ࿾ᛶ᛫(50ǡએਅ)ߢធ࿾ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ࡮ᾲ㔚ኻߢ᷷ᐲ᷹ቯࠍⴕ߁႐วߪ‫┵ޔ‬ሶࠞࡃ࡯ߪᔅߕⵝ⌕ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ࡮ᾲ㔚ኻߢ᷷ᐲ᷹ቯࠍⴕ߁႐ว‫ޔ‬᡼ᾲലᨐߩᄢ߈޿ᄥ޿✢ߪ૶↪ߒߥ޿ߢߊߛߐ޿‫ޕ‬ ‫ޓ‬㧔0.65Ǿએਅࠍផᅑߒ߹ߔ‫ޕ‬㧕 ࡮ᄖ᳇᷷ߩᄌൻ߇⿠߈ߥ޿ࠃ߁ߦߒߡߊߛߐ޿‫ߦ․ޕ‬ㄭߊߦ޽ࠆࡈࠔࡦߩON/OFFߥߤߪ‫ޔ‬ ‫ޓ‬ᄢ߈ߥ᷷ᐲᄌൻࠍ↢ߓ߹ߔ‫ޕ‬ ࡮౉ജ㈩✢ࠍઁߩᯏེߣਗ೉ߦធ⛯ߔࠆߣ੕޿ߦ᷹ቯ୯ߦᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆߎߣ߇޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬ ࡮ㆇォਛߦ৻ᣇߩᯏེߩ㔚ḮON/OFFߪⴕࠊߥ޿ߢߊߛߐ޿‫ઁޕ‬ᣇߩᯏེߦᖡᓇ㗀ࠍ෸߷ߔߎߣ߇ ޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬

㈩✢ᣇᴺ Ԙ‫┵ޓ‬ሶࠞࡃ࡯ࠍᄖߒ߹ߔ‫ޕ‬ ԙ‫ޓ‬ାภ✢ࠍ౉ജ┵ሶ߳㈩✢ߒ߹ߔ‫ޕ‬ ߨߓߩㆡᱜ✦߼ઃߌ࠻࡞ࠢߪ‫ޔ‬12㨪14kgf/cmߢߔ‫ޕ‬ ┵ሶߩ㈩೉ߪ‫ޔ‬ਅ࿑ߩ᭽ߦߥߞߡ޿߹ߔߩߢ‫ߡߒ⹺⏕ޔ‬㈩✢ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

Ԛ‫┵ޓ‬ሶࠞࡃ࡯ࠍขࠅઃߌ߹ߔ‫ޕ‬

㈩ା࿑

٨⋥ᵹ㔚࿶౉ജ

٨ᾲ㔚ኻ౉ജ ⵬ఘ㌃✢

+

+

+

-

-

⋥ᵹ㔚࿶

-

٨᷹᷷ᛶ᛫૕౉ജ 㨎 㧭 㧮

+ -

٨⋥ᵹ㔚ᵹ౉ജ 㨎

+

+

+ ⋥ᵹ㔚ᵹ

-

1✢޽ߚࠅߩ࡝࡯࠼✢ᛶ᛫10ǡએਅߢ‫ޔ‬

7

3✢ߣ߽ᛶ᛫୯ࠍ╬ߒߊߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

-

ࠪࡖࡦ࠻ᛶ᛫ ଀㧦4-20㨙Aߩ႐ว‫ޔ‬250ǡ㧔r0. 1㧑㧕 ࠍઃߌߡ‫ޔ‬1-5V࡟ࡦࠫߢ᷹ቯߒ߹ߔ‫ޕ‬


5.࠺ࠫ࠲࡞౉ജ࡮ࠕ࡜࡯ࡓ಴ജ┵ሶߩធ⛯ᣇᴺ ାภ౉ജࠤ࡯ࡉ࡞ߩធ⛯ߦߟ޿ߡ⺑᣿ߒ߹ߔ‫ޕ‬

㧍 ⼊๔ ㈩✢ᤨߪ‫ޔ‬ᗵ㔚㒐ᱛߩߚ߼‫ޔ‬㔚Ḯߩଏ⛎ర߇OFFߦߥߞߡ޿ࠆߎߣࠍ⏕⹺ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

㧍 ᵈᗧ ࡮ᧄེߦ㈩✢ߐࠇߚ౉಴ജାภ✢ߦᄢ߈ߥᒁߞ߬ࠅജ߇௛ߊߣ‫ᧄޔ‬ᯏེߩ┵ሶ߿ାภ✢ࠍ⎕៊ߔࠆߎߣ ‫ޔߢߩߔ߹ࠅ޽߇ޓ‬㈩✢ࠦ࡯࠼ߪ⸳⟎ࡄࡀ࡞ߩ⢛㕙ߦ࿕ቯߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ࡮Ἣἴ㒐ᱛߩߚ߼‫ޔ‬ାภ✢ߦߪ᷷ᐲቯᩰ70͠એ਄ߩ߽ߩࠍ૶↪ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ࡮ฦ౉ജ┵ሶߦߪ‫ޔ‬એਅߩ୯ࠍ⿥߃ߚ㔚࿶ࠍട߃ߥ޿ߢߊߛߐ޿‫ޕߔ߹ࠅ޽߇ߣߎࠆߔ்៊߇ེᧄޕ‬ ‫࡞࠲ࠫ࠺ޓޓޓ‬ାภ┵ሶ ‫ޓޓޓ‬㧦 ᦨᄢ+24VDC ‫ࡓ࡯࡜ࠕޓޓޓ‬಴ജ࡝࡟࡯┵ሶ 㧦 AC250V/2A ‫ޔ‬DC30V/2A

㈩✢ᤨߩᵈᗧ ࠺ࠫ࠲࡞౉ജ࡮ࠕ࡜࡯ࡓ಴ജ✢ࠍ㈩✢ߔࠆߣ߈ߦߪ㧘ᰴߩߎߣߦߏᵈᗧߊߛߐ޿‫ޕ‬ ࡮ାภ✢ࠍ┵ሶߦធ⛯ߔࠆ㓙ߪ㧘⛘✼ࠬ࡝࡯ࡉ࿶⌕┵ሶ(4mmߨߓ↪)ߩߏ૶↪ߊߛߐ޿‫ޕ‬ ࡮଻⼔ធ࿾┵ሶߪ㧘ᔅߕૐ޿ធ࿾ᛶ᛫(50ǡએਅ)ߢធ࿾ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

㈩✢ᣇᴺ Ԙ‫┵ޓ‬ሶࠞࡃ࡯ࠍᄖߒ߹ߔ‫ޕ‬ ԙ‫ޓ‬ାภ✢ࠍ౉ജ┵ሶ߳㈩✢ߒ߹ߔ‫ޕ‬ ߨߓߩㆡᱜ✦߼ઃߌ࠻࡞ࠢߪ‫ޔ‬12㨪14kgf/cmߢߔ‫ޕ‬ ┵ሶߩ㈩೉ߪ‫ޔ‬ਅ࿑ߩ᭽ߦߥߞߡ޿߹ߔߩߢ‫ߡߒ⹺⏕ޔ‬㈩✢ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

Ԛ‫┵ޓ‬ሶࠞࡃ࡯ࠍขࠅઃߌ߹ߔ‫ޕ‬

౉಴ജ࿁〝ߩౝㇱ╬ଔ࿁〝 ࠻࡝ࠟ౉ജ

ࡄ࡞ࠬ/ࡠࠫ࠶ࠢ౉ജ +5V

+5V

+5V

10Kǡ

10Kǡ PULSE/LOGIC(n)

ࠦࡦࡃ࡟࡯࠲

68Kǡ

ࠦࡦࡃ࡟࡯࠲

68Kǡ

EXT TRIG 220Kǡ

220Kǡ GND

GND

ࠕ࡜࡯ࡓ಴ജ

+5V

0.1ǴF

ALARM(n) NC

COM

NO

̪ࠕ࡜࡯ࡓ߇⊒↢ߔࠆߣ‫ޔ‬COMߣNO߇ធ⛯ߐࠇ߹ߔ‫ޕ‬㧔COMߣNCߪࠝ࡯ࡊࡦߣߥࠅ߹ߔ‫ޕ‬㧕

8


6. ᷹ቯߦ߅ߌࠆᵈᗧ੐㗄 ᗵ㔚࡮⍴⛊੐᡿ࠍߐߌࠆߚ߼‫ޔ‬ਅ⸥ߩ੐㗄ࠍᔅߕ߅቞ࠅߊߛߐ޿‫ޕ‬

㧍 ⼊๔ ࡮ࠕ࠽ࡠࠣ౉ജㇱߣᧄ૕㑆(GND┵ሶ)߅ࠃ߮‫ޔ‬ฦࠕ࠽ࡠࠣ౉ജCH㑆ߦAC30Vrms‫ߚ߹ޔ‬DC60Vએ਄ ߩ㔚࿶ࠍ౉ജߒߥ޿ߢߊߛߐ޿‫ޕ‬ ࡮㔚࿶ߩ㜞޿㜞๟ᵄ(50KHzએ਄)ߩାภࠍ౉ജߒߥ޿ߢߊߛߐ޿‫ޕ‬ ࠕ࠽ࡠࠣ౉ജ(㔚࿶࡮ᾲ㔚ኻ౉ജ)ߩ౉ജ࿁〝࿑

+ 50ǡ 500Kǡ

0.5ǴF

0.5ǴF 500Kǡ

50ǡ

࠴ࡖࡀ࡞ಾᦧ࡝࡟࡯

㧍 ᵈᗧ ࡁࠗ࠭ᚑಽߩ㒰෰⢻ജࠍ਄ߍࠆߚ߼‫౉ޔ‬ജߦࠦࡦ࠺ࡦࠨ߇౉ߞߡ޿߹ߔ‫ޕ‬ 㔚࿶᷹ቯᓟ‫౉ޔ‬ജࠍ⸃᡼ߒߚ㓙ߒ߫ࠄߊߪ㔚⩄߇ᱷߞߡ޿߹ߔߩߢ‫ޔ‬೎ߩ᷹ቯὐࠍធ⛯ߔࠆ㓙ߪ޽ࠄ߆ ߓ߼㧗/㧙┵ሶࠍ⍴⛊ߒߡ‫⥄ޔ‬Ꮖ᡼㔚ߐߖߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ᧄེߪ‫ࡦࡖࠠࠬޔ‬ᣇᑼߣߥߞߡ޿߹ߔ‫ޕ‬ ౉ജ┵ሶߦାภࠍ౉ജߒߡ޿ߥ޿⁁ᘒ(ࠝ࡯ࡊࡦ)ߢߪ‫ߩઁޔ‬CHߩାภ߇ᓇ㗀ߒߡ޿ࠆࠃ߁ߥ᷹ቯ⚿ᨐ ߣߥࠆ႐ว߇޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬ ߎߩࠃ߁ߥ႐ว‫౉ޔ‬ജ⸳ቯࠍOFFߦߒߡ޿ߚߛߊ߆‫ޔ‬㧗/㧙࡚ࠪ࡯࠻ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ᱜᏱߥାภ߇౉ജߐࠇߡ޿ࠆ႐วߪ‫ߩઁޔ‬CHߩᓇ㗀ߪ޽ࠅ߹ߖࠎ‫ޕ‬

㧣. ࡁࠗ࠭ߩኻ╷ᣇᴺ ᄖ᧪ߩࡁࠗ࠭ߢ‫ߩེᧄޔ‬᷹ቯ୯߇ᄌേߔࠆ႐ว‫ޔ‬એਅߩኻᔕࠍ߅൘߼ߒ߹ߔ‫ޕ‬ ‫ޓ‬㧔ࡁࠗ࠭ߩ⒳㘃ߢ‫ޔ‬ലᨐߪ㆑޿߹ߔ‫ޕ‬㧕 ‫଀ޓ‬1㧦ᧄེߩGNDࠍࠕ࡯ࠬߦធ⛯ߒ߹ߔ‫ޕ‬㧔ਅ࿑ෳᾖ㧕 ‫଀ޓ‬2㧦ᧄེߩGNDߣ‫ޔ‬᷹ቯኻ⽎ߩGNDࠍធ⛯ߒ߹ߔ‫ޕ‬㧔ਅ࿑ෳᾖ㧕 ‫଀ޓ‬3㧦‫ޟ‬AMP‫ࠍ࡯࠲࡞ࠖࡈޔߢ࡯ࡘ࠾ࡔޠ‬OFFએᄖߦߒ߹ߔ‫ޕ‬ ‫଀ޓ‬4㧦ᧄེߩ࠺ࠫ࠲࡞ࡈࠖ࡞࠲࡯߇᦭ലߥࠨࡦࡊ࡝ࡦࠣ㑆㓒㧔500msએ਄㧕ߦߒ߹ߔ‫ޕ‬ ‫ޟ ޓޓޓ‬OTHR‫ߩ↪૶ߏޔߢ࡯ࡘ࠾ࡔޠ‬໡↪㔚Ḯ๟ᵄᢙࠍ⸳ቯߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬㧔ਅ࿑ෳᾖ㧕

㔚Ḯࠕ࡯ࠬߦធ⛯ߒ߹ߔ‫ޕ‬ 㧔଻⼔ធ࿾㧕 ᷹ቯኻ⽎ߩࠪࡖ࡯ࠪߦធ⛯ߒ߹ߔ‫ޕ‬

9

㧔ᯏ⢻ធ࿾㧕


8.ೋᦼ⸳ቯ ⸒⺆⸳ቯ ߏ⾼౉ᓟ‫ޔ‬ೋ߼ߡ㔚Ḯࠍᛩ౉ߒߚ႐ว‫⺆⸒ޔ‬ㆬᛯߩࡔ࠾ࡘ࡯߇⴫␜ߐࠇ߹ߔ‫ޕ‬ ߏᏗᦸߩ⸒⺆ߦ⸳ቯߒߡߏ૶↪ਅߐ޿‫ޕ‬

⸒⺆⸳ቯߪ‫ޔ‬ᓟߢ߽ᄌᦝߢ߈߹ߔ‫ޕ‬ ᓟߢᄌᦝߔࠆ႐วߪ‫ޟޔ‬OTHRࡔ࠾ࡘ࡯㧦Language‫⸳ߩޠ‬ቯࠍⴕߞߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

ᤨ⸘⸳ቯ ᧄ૕ࠍߪߓ߼ߡ૶↪ߔࠆߣ߈ߪౝ⬿ߩల㔚ᑼ㔚ᳰࠍల㔚ߒ‫ޔ‬ᣣઃ/ᤨೞߩ⸳ቯࠍߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

㧍 ⼊๔ ⚂6ࡩ᦬૶↪ߒߥ޿ߣౝ⬿ߩల㔚ᑼ㔚ᳰ߇᡼㔚ߒߡ‫ޔ‬ᣣઃ㧛ᤨೞ߇ೋᦼൻߐࠇࠆߎߣ߇޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬ ߘߩ႐วߪ‫ޔ‬ల㔚ᑼ㔚ᳰࠍల㔚ߒߡߏ૶↪ߊߛߐ޿‫ޕ‬

ల㔚ᑼ㔚ᳰߩల㔚ᣇᴺ 㔚Ḯࠬࠗ࠶࠴ࠍ౉ࠇߡ24ᤨ㑆એ਄᡼⟎ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

ᣣઃ/ᤨೞߩ⸳ቯᣇᴺ ‫ޟ‬MENU‫ࠍ࡯ࠠޠ‬᛼ߒ‫ޟޔ‬OTHR‫↹ߩޠ‬㕙ࠍ⴫␜ߐߖߡ‫ޟޔ‬ᣣઃ㧛ᤨೞ‫⸳ࠅࠃ࡯ࡘ࠾ࡔࡉࠨߩޠ‬ቯ ߒ߹ߔ‫⸳ޕ‬ቯߩ⹦⚦ߪ‫ޔ‬ઃዻߩCD-ROMߦ౉ߞߡ޿ࠆ‫ߏࠍ࡞ࠕࡘ࠾ࡑ࠭࡯ࠩ࡯࡙ޔ‬ෳᾖਅߐ޿‫ޕ‬

10


9. ↹㕙ߩฬ⒓ߣᯏ⢻ ↹㕙 㧨ᵄᒻࠬࠢࡠ࡯࡞ᣇะ㧦ု⋥㧪

⁁ᴫ⴫␜ㇱ

㧨ᵄᒻࠬࠢࡠ࡯࡞ᣇะ㧦᳓ᐔ㧪

᷹ቯ࠺࡯࠲⴫␜ㇱ

⁁ᴫ⴫␜ㇱ Ԙ◲ᤃࡔ࠶࠮࡯ࠫ

ԙTIME/DIV⴫␜

Ԛ⁁ᴫ⴫␜ ԛᤨ⸘⴫␜ Ԝࠕ࡜࡯ࡓ⴫␜

Ԙ‫◲ޓ‬ᤃࡔ࠶࠮࡯ࠫ ᧄེߩേ૞⁁ᘒࠍ⴫␜ߒ߹ߔ‫ޕ‬ ‫ࠣࡦ࠾ࡦ࡜࡯࡝ࡈ࡮ޓޓ‬ 㧦‫ޓ‬㔚Ḯᛩ౉⁁ᘒ߿෼㍳ࠍⴕߞߡ޿ߥ޿ᤨߦ⴫␜ߐࠇ߹ߔ‫ޕ‬ ‫ࠟ࡝࠻࡮ޓޓ‬ᓙߜ 㧦‫ޓ‬᷹ቯ㐿ᆎᓟ‫ࠟ࡝࠻ޔ‬ᚑ┙ࠍᓙߞߡ޿ࠆᤨߦ⴫␜ߐࠇ߹ߔ‫ޕ‬ ‫ޓޓ‬㧔࠺࡯࠲ߩ෼㍳ߪߐࠇߡ޿߹ߖࠎ‫ޕ‬㧕 ‫ᧄ࡮ޓޓ‬૕ࡔࡕ࡝෼㍳ਛ 㧦‫ེᧄޓ‬ౝ⬿ߩࡔࡕ࡝ߦ࠺࡯࠲ࠍ෼㍳ߒߡ޿ࠆᤨߦ⴫␜ߐࠇ߹ߔ‫ޕ‬ ‫࡮ޓޓ‬USB࠼࡜ࠗࡉ෼㍳ਛ 㧦‫ޓ‬USBࡔࡕ࡝ߦ࠺࡯࠲ࠍ෼㍳ߒߡ޿ࠆᤨߦ⴫␜ߐࠇ߹ߔ‫ޕ‬ ‫ᧄ࡮ޓޓ‬૕ࡔࡕ࡝ౣ↢ਛ 㧦‫ེᧄޓ‬ౝ⬿ߩࡔࡕ࡝࠺࡯࠲ࠍౣ↢ߒߡ޿ࠆᤨߦ⴫␜ߐࠇ߹ߔ‫ޕ‬ ‫࡮ޓޓ‬USB࠼࡜ࠗࡉౣ↢ਛ 㧦‫ޓ‬USBࡔࡕ࡝ߩ࠺࡯࠲ࠍౣ↢ߒߡ޿ࠆᤨߦ⴫␜ߐࠇ߹ߔ‫ޕ‬

ԙ‫ޓ‬TIME/DIV⴫␜ ⃻࿷⸳ቯߐࠇߡ޿ࠆ࠲ࠗࡓࠬࠤ࡯࡞ࠍ⴫␜ߒ߹ߔ‫ޕ‬

Ԛ‫⁁ޓ‬ᴫ⴫␜ ࡮USBࡔࡕ࡝⁁ᘒ⴫␜ 㧦‫ޓ‬㧔Ἧ⦡㧕‫ޓ‬USBࡔࡕ࡝߇ⵝ⌕ߐࠇߡ޿ߥ޿⁁ᘒߢߔ‫ޕ‬ 㧦‫ޓ‬㧔✛⦡㧕‫ޓ‬USBࡔࡕ࡝߇ⵝ⌕ߐࠇߡ޿߹ߔ߇‫⁁޿ߥ޿ߡߒࠬ࠮ࠢࠕޔ‬ᘒߢߔ‫ޕ‬ 㧦‫ޓ‬㧔⿒⦡㧕‫ޓ‬USBࡔࡕ࡝ߦࠕࠢ࠮ࠬߒߡ޿ࠆ⁁ᘒߢߔ‫ޕ‬

࡮ౝ⬿ࡔࡕ࡝⁁ᘒ⴫␜ 㧦‫ޓ‬㧔Ἧ⦡㧕ౝ⬿ࡔࡕ࡝ߦߪ‫ޔ‬૗߽ߒߡ޿߹ߖࠎ‫ޕ‬ 㧦‫ޓ‬㧔⿒⦡㧕ౝ⬿ࡔࡕ࡝ߦ‫⁁ࠆ޿ߡߒࠬ࠮ࠢࠕޔ‬ᘒߢߔ‫ޕ‬

㧍 ᵈᗧ USBࡔࡕ࡝෸߮ౝ⬿ࡔࡕ࡝ߦࠕࠢ࠮ࠬߒߡ޿ࠆᤨߪ‫ߩེᧄޔ‬㔚Ḯࠍಾࠄߥ޿ߢਅߐ޿‫ޕ‬ ࠺࡯࠲߇⎕៊ߒߡ‫ࠆߥߊߥ߈ߢࠬ࠮ࠢࠕޔ‬႐ว߇޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬

࡮ࠠ࡯ࡠ࠶ࠢ⁁ᘒ⴫␜ 㧦‫ޓ‬㧔Ἧ⦡㧕ࠠ࡯ࡠ࠶ࠢߐࠇߡ޿ߥ޿⁁ᘒߢߔ‫ޕ‬ㅢᏱᠲ૞߇น⢻ߢߔ‫ޕ‬ 㧦‫ޓ‬㧔㤛⦡㧕ࠠ࡯ࡠ࠶ࠢߐࠇߡ޿ࠆ⁁ᘒߢߔ‫ޕߔ߹޿ߡࠇߐࠢ࠶ࡠ߇࡯ࠠߩߡోޕ‬ ࠠ࡯ࡠ࠶ࠢߩ⹦⚦ߪ‫ޔ‬ઃዻߩCD-ROMߦ౉ߞߡ޿ࠆ࡙࡯ࠩ࡯࠭ࡑ࠾ࡘࠕ࡞ࠍߏෳᾖਅߐ޿‫ޕ‬

࡮࡝ࡕ࡯࠻⁁ᘒ⴫␜

ԛ‫␜⴫⸘ᤨޓ‬

㧦‫ޓ‬㧔Ἧ⦡㧕ࡠ࡯ࠞ࡞⁁ᘒߢߔ‫ེᧄޕ‬஥ߢߩᠲ૞߇น⢻ߢߔ‫ޕ‬ 㧦‫ޓ‬㧔㤛⦡㧕࡝ࡕ࡯࠻⁁ᘒߢߔ‫৻ޕ‬ㇱߩᠲ૞ࠍ㒰޿ߡ‫ޔ‬PC஥ߢߩᠲ૞ߣߥࠅ߹ߔ‫ޕ‬ ‫ޓ‬ ࡝ࡕ࡯࠻⁁ᘒ߆ࠄࡠ࡯ࠞ࡞⁁ᘒߦᚯߔ႐วߪ‫ޔ‬PCធ⛯ࠍ⸃㒰ߔࠆߣ⥄േ⊛ߦᚯࠅ߹ߔ‫ޕ‬ ‫ޓޓ‬ ࡠ࡯ࠞ࡞⁁ᘒߦᚯࠄߥ޿႐วߪ‫ޟޔ‬QUIT‫ࠍ࡯ࠠޠ‬᛼ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

⃻࿷ߩᣣઃ࡮ᤨೞࠍ⴫␜ߒ߹ߔ‫ޕ‬

Ԝ‫⁁ࡓ࡯࡜ࠕޓ‬ᴫ⴫␜

11

ࠕ࡜࡯ࡓ಴ജ┵ሶߩ⁁ᘒࠍ⴫ߒ߹ߔ‫⇟ߚߒ↢⊒߇ࡓ࡯࡜ࠕޕ‬ภ߇⿒⦡⴫␜ߦߥࠅ߹ߔ‫ޕ‬


᷹ቯ࠺࡯࠲⴫␜ㇱ 㧨ᵄᒻࠬࠢࡠ࡯࡞ᣇะ㧦ု⋥㧪

㧨ᵄᒻࠬࠢࡠ࡯࡞ᣇะ㧦᳓ᐔ㧪 Ԙ෼㍳ࡃ࡯ ԙ࠺ࠫ࠲࡞⴫␜ Ԛࡍࡦ⴫␜ ԛᵄᒻ⴫␜(⃻࿷) Ԝ࿶❗ᵄᒻ⴫␜(ㆊ෰)

ԝࠨࡦࡊ࡝ࡦࠣ㑆㓒⴫␜

Ԟࡈࠔࠗ࡞ฬ⴫␜

Ԙ‫ޓ‬෼㍳ࡃ࡯ ෼㍳ਛߦߪ‫ޔ‬෼㍳ᤨ㑆ߣ෼㍳ᇦ૕ߩᱷኈ㊂ࠍ⴫␜ߒ߹ߔ‫(ޕ‬ᱷኈ㊂߇ዋߥߊߥࠆߣ‫)ޕߔ߹ࠅߥߦ⦡ࠫࡦ࡟ࠝޔ‬ ౣ↢ᤨߦߪ⴫␜૏⟎ߩᖱႎࠍ⴫␜ߒ߹ߔ‫ޕ‬

ԙ‫␜⴫࡞࠲ࠫ࠺ޓ‬ ฦCHߩ౉ജ୯ࠍ⴫␜ߒ߹ߔ‫ޕ‬ ‫ޟ‬SPAN/TRACE/POSITION‫ࠍ࡯ࠠޠ‬᛼ߔߎߣߢ‫ޔ‬ฦCHߩ⸳ቯ୯߇⏕⹺ߢ߈߹ߔ‫ޕ‬

Ԛ‫␜⴫ࡦࡍޓ‬ ฦCHߩାภ૏⟎ࠍࡍࡦ⴫␜ߒ߹ߔ‫ޕ‬ ߘߩઁߦ‫ࠟ࡝࠻ޔ‬૏⟎‫▸ࡓ࡯࡜ࠕޔ‬࿐ࠍ⴫␜ߒ߹ߔ‫ޕ‬ ࡮࠻࡝ࠟ࡟ࡌ࡞⴫␜ ‫࡞ࡌ࡟ࠟ࡝࠻ޓ‬૏⟎ߣᣇะࠍ⴫␜ߒ߹ߔ‫ޕ‬

<┙ߜ਄߇ࠅ>

<┙ਅࠅ>

<▸࿐ౝ>

<▸࿐ᄖ>

̪᳓ᐔࠬࠢࡠ࡯࡞ᤨ߽ห᭽ߦ‫ޕߔ߹ߒ␜⴫ࠍ࡞ࡌ࡟ࠟ࡝࠻ޔ‬ ࡮ࠕ࡜࡯ࡓ▸࿐⴫␜ ‫ࡓ࡯࡜ࠕޓ‬૏⟎ߣ▸࿐ࠍ⴫␜ߒ߹ߔ‫ޕ‬ ‫ޓ‬ਅ࿑ߩ✛⦡ㇱಽߦାภ߇౉ࠆߣ‫ߦ⦡⿒ߪᤨ↢⊒ࡓ࡯࡜ࠕ(ޕߔ߹ߒ↢⊒߇ࡓ࡯࡜ࠕޔ‬ᄌࠊࠅ߹ߔ‫)ޕ‬

̪᳓ᐔࠬࠢࡠ࡯࡞ᤨ߽ห᭽ߦ‫▸ࡓ࡯࡜ࠕޔ‬࿐ࠍ⴫␜ߒ߹ߔ‫ޕ‬

ԛ‫ޓ‬ᵄᒻ⴫␜㧔⃻࿷㧕 ᷹ቯାภ߇ᵄᒻߣߒߡ࡝ࠕ࡞࠲ࠗࡓߦ⴫␜ߐࠇ߹ߔ‫ޕ‬

Ԝ‫ޓ‬࿶❗ᵄᒻ⴫␜㧔ㆊ෰㧕 ᷹ቯାภࠍ࿶❗ߒߡ⴫␜ߒ߹ߔ‫ޕ‬ ࿶❗₸ߪ‫⸳ߢ࡯ࡘ࠾ࡔޔ‬ቯߢ߈߹ߔ‫ޕ‬ ⸳ቯߩ⹦⚦ߪ‫ޔ‬ઃዻߩCD-ROMߦ౉ߞߡ޿ࠆ‫ߏࠍ࡞ࠕࡘ࠾ࡑ࠭࡯ࠩ࡯࡙ޔ‬ෳᾖਅߐ޿‫ޕ‬

ԝ‫ࠣࡦ࡝ࡊࡦࠨޓ‬㑆㓒⴫␜ ⃻࿷⸳ቯߐࠇߡ޿ࠆࠨࡦࡊ࡝ࡦࠣ㑆㓒ࠍ⴫␜ߒ߹ߔ‫ޕ‬

Ԟ‫࡞ࠗࠔࡈޓ‬ฬ⴫␜ ⃻࿷෼㍳ߒߡ޿ࠆࡈࠔࠗ࡞ฬࠍ⴫␜ߒ߹ߔ‫ޕ‬ 㧔⴫␜ߪ‫ޔ‬෼㍳ਛߩߺߢߔ‫ޕ‬㧕

12


10.ࠠ࡯ߩേ૞ (1)CURSOR (2)SPAN/TRACE/POSITION (3)QUIT

(4) ᣇะࠠ ࡯ (5)MENU (6)START/STOP

(8)DISPLAY

(7)ENTER

(9)TIME/DIV (10)REVIEW

(1)CURSOR (ALM CLR) ‫ޔߪ࡯ࠠᧄޓޓ‬േ૞⁁ᘒߦࠃߞߡ㆑߁ᓎഀࠍᜬߜ߹ߔ‫ޕ‬ ‫࡮ޓޓ‬ౣ↢ਛ 㧦ౣ↢ਛߦ⴫␜ߐࠇߡ޿ࠆࠞ࡯࠰࡞ߩ‫ޔ‬AߣBࠍಾࠅᦧ߃߹ߔ‫ޕ‬ ‫ࠣࡦ࠾ࡦ࡜࡯࡝ࡈ࡮ޓޓ‬෸߮෼㍳ਛ 㧦ࠕ࡜࡯ࡓ⸳ቯ߇‫଻ࠍ↢⊒ࡓ࡯࡜ࠕޟ‬ᜬߔࠆ‫ࠆ޿ߡߞߥߦޠ‬႐ว‫଻ޔ‬ᜬߐࠇߚ ‫ޕߔ߹ߒࠕ࡝ࠢࠍࡓ࡯࡜ࠕޓ‬

(2)SPAN / TRACE / POSITION ‫ࠍ࡯ࠠᧄޓޓ‬᛼ߔߎߣߢ‫ߩ␜⴫࡞࠲ࠫ࠺ޔ‬ౝኈࠍಾࠅᦧ߃߹ߔ‫ޕ‬ ‫ᤨࠣࡦ࠾ࡦ࡜࡯࡝ࡈޓޓ‬㧔஗ᱛᤨ㧕‫࠲࡯࠺ޔ‬෼㍳ᤨ‫࠲࡯࠺ޔ‬ౣ↢ᤨߢ‫ޔ‬ᵄᒻ⴫␜ߦ㑐ߔࠆ⸳ቯࠍᄌᦝߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔ‫ޕ‬

MONITOR ฦ㧯㧴ߩ᷹ቯ୯ࠍ⴫␜ߒ߹ߔ‫)࠻࡞ࠜࡈ࠺(ޕ‬

‫ޟ‬SPAN/TRACE/POSITION ‫࡯ ࠠޠ‬ SPAN

‫ޟ‬SPAN/TRACE/POSITION ‫࡯ ࠠޠ‬

ᵄᒻߩᝄ᏷߇ᄌᦝߢ߈߹ߔ‫ޕ‬ ‫࡮ޓ‬CHᄌᦝ‫ ޓ‬㧦‫ޓ࡯ٌٖࠠޓ‬ ‫࡮ޓ‬ᝄ᏷ᄌᦝ‫ޓ‬㧦‫ޓ‬ ‫࡮ޓ‬ᄌᦝ▸࿐‫ޓ‬㧦‫ޓ‬㔚࿶8Ბ㓏/᷷ᐲ6Ბ㓏

‫ޟ‬SPAN/TRACE/POSITION ‫࡯ ࠠޠ‬

ᵄᒻߩ⴫␜૏⟎߇ᄌᦝߢ߈߹ߔ‫ޕ‬ ‫࡮ޓ‬CHᄌᦝ‫ ޓ‬㧦‫ޓ࡯ٌٖࠠޓ‬ ‫࡮ޓ‬૏⟎ᄌᦝ‫ޓ‬㧦‫ޓ‬ ‫࡮ޓ‬ᄌᦝ▸࿐‫ޓ‬㧦‫ߩࠫࡦ࡟ޓ‬10㧑න૏

POSITION

TRACE

‫ޟ‬SPAN/TRACE/POSITION ‫࡯ ࠠޠ‬

ᵄᒻ⴫␜߇ON/OFFߢ߈߹ߔ‫ޕ‬ ‫࡮ޓ‬CHᄌᦝ‫ ޓ‬㧦‫ޓ࡯ٌٖࠠޓ‬ ‫␜⴫࡮ޓ‬ᄌᦝ‫ޓ‬㧦‫ޓ‬ ‫࡮ޓ‬ᄌᦝ▸࿐‫ޓ‬㧦‫ޓ‬ON/OFF ̪OFFߢ߽‫࠲࡯࠺ޔ‬෼㍳ߪⴕ޿߹ߔ‫ޕ‬

(3)QUIT (LOCAL) ਥߦએਅߩേ૞ߦ૶↪ߒ߹ߔ‫ޕ‬ ‫ ࡮ޓ‬MENU⸳ቯᤨ‫⸳ޔ‬ቯࠍࠠࡖࡦ࠮࡞ ‫ ࡮ޓ‬SPAN/TRACE/POSITION↹㕙ਛߦ‫ޔ‬MONITOR↹㕙ߦᚯߔ ‫ࠬࠗࠚࡈ࡯࠲ࡦࠗ ࡮ޓ‬೙ᓮࠍߒߡ࡝ࡕ࡯࠻⁁ᘒ㧔ࠠ࡯߇ല߆ߥ޿⁁ᘒ㧕ࠍ⸃㒰ߔࠆ ‫ ࡮ޓ‬MENU↹㕙ࠍ㐽ߓࠆ ‫ߩ࠲࡯࠺ ࡮ޓ‬ౣ↢ࠍ⚳ੌߔࠆ ‫࡞࠲ࠫ࠺ޟ ࡮ޓ‬+Ṷ▚↹㕙‫↹ࡈ࡜ࠣ࡯ࡃޟޔޠ‬㕙‫ޟࠍޠ‬ᵄᒻ+࠺ࠫ࠲࡞↹㕙‫ߦޠ‬ᚯߔ

13


(4)ᣇะࠠ࡯ ਥߦએਅߩേ૞ߦ૶↪ߒ߹ߔ‫ޕ‬ ‫ ࡮ޓ‬MENU⸳ቯᤨ‫ߩ࡯ࡘ࠾ࡔޔ‬⒖േ‫⸳ޔ‬ቯ㗄⋡ߩ⒖േ ‫ ࡮ޓ‬ౣ↢ਛߩࠞ࡯࠰࡞⒖േ ‫ޟ ࡮ޓ‬ᵄᒻ㧗࠺ࠫ࠲࡞↹㕙‫ࡉࠖ࠹ࠢࠕߢޠ‬CHߩ⒖േ㧔ٌٖࠠ࡯㧕 ‫ ࡮ޓ‬SPAN/TRACE/POSITIONߩ⸳ቯᄌᦝ( ‫)࡯ࠠޓޓ‬

(5)MENU ෼㍳ߔࠆߚ߼ߩ⸳ቯ↹㕙ࠍ㐿߈߹ߔ‫ޕ‬᛼ߔߚ߮ߦ⸳ቯ↹㕙ߩ࠲ࡉ߇ಾࠅ឵ࠊࠅ߹ߔ‫ޕ‬ ⸳ቯߩ⹦⚦ߪ‫ޔ‬ઃዻߩCD-ROMߦ౉ߞߡ޿ࠆ࡙࡯ࠩ࡯࠭ࡑ࠾ࡘࠕ࡞ࠍߏෳᾖਅߐ޿‫ޕ‬ AMP

౉ജାภߦ㑐ߔࠆ⸳ቯࠍⴕ޿߹ߔ‫ޕ‬ ‫౉࡮ޓ‬ജ‫╬࠲࡞ࠖࡈޔࠫࡦ࡟ޔ‬

DATA

࠺࡯࠲෼㍳㑐ଥߩ⸳ቯࠍⴕ޿߹ߔ‫ޕ‬ ‫ࠣࡦ࡝ࡊࡦࠨ࡮ޓ‬ㅦᐲ‫ޔ‬෼㍳వ‫⸘⛔ޔ‬Ṷ▚╬

TRIG

࠻࡝ࠟ෸߮ࠕ࡜࡯ࡓ⸳ቯࠍⴕ޿߹ߔ‫ޕ‬ ‫࡮ޓ‬෼㍳㐿ᆎ/஗ᱛ᧦ઙ‫᧦ࡓ࡯࡜ࠕޔ‬ઙ╬

DISP

↹㕙⴫␜ߦ㑐ߔࠆ᧦ઙࠍ⸳ቯࠍ⸳ቯߒ߹ߔ‫ޕ‬ ‫࡞࡯ࡠࠢࠬ࡮ޓ‬ᣇะ‫ޔ‬ᵄᒻ⦡╬

MARK ࡑ࡯ࠢߦ㑐ߔࠆ⸳ቯࠍⴕ޿߹ߔ‫ޕ‬

‫ࠢ࡯ࡑ࡮ޓ‬ᢥሼ⸳ቯ‫␜⴫ࠢ࡯ࡑޔ‬ታⴕ╬ FILE

ࡈࠔࠗ࡞ߦ㑐ߔࠆᠲ૞ࠍⴕ޿߹ߔ‫ޕ‬ ‫⸳࡮ޓ‬ቯ᧦ઙ‫࡞ࠗࠔࡈޔࡊ࠶ࡑ࠻࠶ࡆޔ‬ᠲ૞╬

USER ᧄེࠍ૶↪ߔࠆ࡙࡯ࠩ࡯㑐ଥߩ⸳ቯࠍⴕ޿߹ߔ‫ޕ‬

‫࡯ࠩ࡯࡙࡮ޓ‬ฬ߿‫࡯ࠩ࡯࡙ޔ‬ಾࠅᦧ߃╬ I/F

ࠗࡦ࠲࡯ࡈࠚ࡯ࠬߦ㑐ଥߔࠆ⸳ቯࠍⴕ޿߹ߔ‫ޕ‬ ‫࡮ޓ‬USBߩID⇟ภ߿‫ޔ‬LANߩIPࠕ࠼࡟ࠬ╬

OTHR ߘߩઁߩ⸳ቯࠍⴕ޿߹ߔ‫ޕ‬

‫↹࡮ޓ‬㕙ノᐲ‫ޔ⺆⸒ޔ‬AC๟ᵄᢙ╬

(6)START/STOP(USB DRIVE) ᧄࠠ࡯ߪ‫ޔ‬ਅ⸥ߩ2ߟߩേ૞ࠍⴕ޿߹ߔ‫ޕ‬ 㧨᷹ቯߩ㐿ᆎ/஗ᱛ㧪 ‫ࠣࡦ࠾ࡦ࡜࡯࡝ࡈ࡮ޓ‬ਛߦᧄࠠ࡯ࠍ᛼ߔߎߣߢ‫ޔ‬෼㍳ࠍ㐿ᆎߒ߹ߔ‫ޕ‬ ‫࡮ޓ‬෼㍳ਛߦᧄࠠ࡯ࠍ᛼ߔߎߣߢ‫ޔ‬෼㍳ࠍ஗ᱛߒ߹ߔ‫ޕ‬

㧨USB‫ޓ‬Drive‫ޓ‬Mode㧪 ‫ޟޓ‬USB Drive Mode‫ᧄޔߪޠ‬૕ࡔࡕ࡝ࠍᄖㇱ⸥ᙘᇦ૕ߣߒߡ‫ࡦࠦ࠰ࡄޔ‬਄ߢ⹺⼂ߢ߈߹ߔ‫ޕ‬ ‫ߩ࡞ࠗࠔࡈޔߢߩߔ߹ߒ⼂⹺ߡߒߣࠢࠬࠖ࠺࡞ࡉࡃ࡯ࡓ࡝ޓ‬ォㅍ࡮ᶖ෰╬߇◲නߦታᣉߢ߈߹ߔ‫ޕ‬ ‫ޓޓ‬ԘMT100ߣࡄ࠰ࠦࡦࠍUSBࠤ࡯ࡉ࡞ߢធ⛯ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ‫ޓޓ‬ԙMT100ߩ‫ޟ‬START/STOP‫ࠍ࡯ࠠޠ‬᛼ߒߥ߇ࠄ㔚Ḯࠍ౉ࠇߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ‫ޓޓ‬Ԛࡄ࠰ࠦࡦߦᄖㇱ⸥ᙘᇦ૕߇⹺⼂ߐࠇ‫߇ࠅߣࠅ߿ߩ࠲࡯࠺ޔ‬಴᧪ࠆࠃ߁ߦߥࠅ߹ߔ‫ޕ‬㧔↹㕙ߪਅ࿑ߦߥࠅ߹ߔ‫ޕ‬㧕

㧍 ᵈᗧ ࡮‫ޟ‬USB Drive Mode‫⸃ޠ‬㒰ߔࠆ႐วߪ‫ޔ‬㔚Ḯࠍ౉ࠇߥ߅ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ࡮‫ޟ‬USB Drive Mode‫࠲࡯࠺ޔߪ߈ߣࠆߔ↪૶ߢޠ‬෼㍳߿࠺࡯࠲ౣ↢ߥߤ‫ޔ‬ ‫৻ޓ‬ಾߩᠲ૞߇಴᧪߹ߖࠎ‫ޕ‬

(7)ENTER ‫ޔߪ࡯ࠠᧄޓޓ‬MENU⸳ቯᤨߩ⸳ቯ㗄⋡ߩ⏕ቯ߿ࠨࡉࡔ࠾ࡘ࡯ࠍ㐿ߊߣ߈ߥߤߦ૶↪ߒ߹ߔ‫ޕ‬

14


(8)DISPLAY ࠺࡯࠲ߩ⴫␜ࡕ࡯࠼ࠍಾࠅᦧ߃߹ߔ‫ޕ‬ ࡈ࡝࡯࡜ࡦ࠾ࡦࠣᤨ㧔஗ᱛᤨ㧕࡮࠺࡯࠲෼㍳ᤨߦ‫ࠍ࠼࡯ࡕ␜⴫ޔ‬ಾࠅᦧ߃ࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔ‫ޕ‬ ᧄࠠ࡯ࠍ᛼ߔߏߣ‫ޔ‬ਅ⸥ߩࠃ߁ߦ⴫␜ࡕ࡯࠼߇ಾࠅ឵ࠊࠅ߹ߔ‫ޕ‬

ᵄᒻ +࠺ࠫ࠲࡞↹㕙 ᵄᒻߣ࠺ࠫ࠲࡞୯ࠍ⴫␜ߒ߹ߔ‫ޕ‬ 㔚Ḯᛩ౉ᤨߩ‫↹࠻࡞ࠜࡈ࠺ޔ‬㕙ߣߥࠅ߹ߔ‫ޕ‬

࠺ࠫ࠲࡞ +Ṷ▚↹㕙 ᄢ߈޿ᢥሼߩ࠺ࠫ࠲࡞୯ߣṶ▚⚿ᨐࠍ⴫␜ߒ߹ߔ‫ޕ‬ Ṷ▚ߪ‫ޕߔ߹޿ߡࠇߐ▚⸘ߢࡓࠗ࠲࡞ࠕ࡝ޔ‬ Ṷ▚ౝኈߩ⹦⚦ߪ‫ޔ‬ઃዻߩCD-ROMߦ౉ߞߡ޿ࠆ‫ޔ‬ ࡙࡯ࠩ࡯࠭ࡑ࠾ࡘࠕ࡞ࠍߏෳᾖਅߐ޿‫ޕ‬

ࡃ࡯ࠣ࡜ࡈ↹㕙 ᷹ቯ࠺࡯࠲ࠍࡃ࡯ࠣ࡜ࡈ⴫␜ߒ߹ߔ‫ޕ‬ ࡃ࡯ࠣ࡜ࡈߩၮḰὐࠍㆬᛯߔࠆߎߣ߇಴᧪߹ߔ‫ޕ‬ ࡃ࡯ࠣ࡜ࡈߩၮḰὐߩ⹦⚦ߪ‫ޔ‬ઃዻߩCD-ROMߦ ౉ߞߡ޿ࠆ‫ߏࠍ࡞ࠕࡘ࠾ࡑ࠭࡯ࠩ࡯࡙ޔ‬ෳᾖਅߐ޿‫ޕ‬

(9)TIME / DIV ᧄࠠ࡯ࠍ᛼ߔߎߣߢ‫ᤨޔ‬㑆ゲ⴫␜᏷߇ᄌࠊࠅ߹ߔ‫ޕ‬ ਅ⸥ߩ⸳ቯ߇น⢻ߢߔ‫ޕ‬ 1‫ޔ‬2‫ޔ‬5‫ޔ‬10‫ޔ‬20‫ޔ‬30sec/DIV 1‫ޔ‬2‫ޔ‬5‫ޔ‬10‫ޔ‬20‫ޔ‬30min/DIV 1‫ޔ‬2‫ޔ‬5‫ޔ‬10‫ޔ‬12‫ޔ‬24‫ޔ‬72hour/DIV

(10)REVIEW ෼㍳ߒߚ࠺࡯࠲ߩౣ↢ࠍⴕ޿߹ߔ‫ޕ‬

15


11.⸳ቯ଀ 㧔଀1㧕ోCHᾲ㔚ኻߢ᷷ᐲ᷹ቯߒ߹ߔ Ԙ‫ޓ‬MENUࠠ࡯ࠍ᛼ߒߡ‫ޟޔ‬AMP‫ࠍ࡯ࡘ࠾ࡔޠ‬㐿߈߹ߔ‫ޕ‬

ԙ‫ޟߢ࡯ࠠ ޓ ٌٖޓ‬ALL‫౉ޓ‬ജ‫ࠍ࡞࠰࡯ࠞߦޠ‬⒖േߒ߹ߔ‫ޕ‬

Ԛ‫ޓ‬ENTERࠠ࡯ࠍ᛼ߒߡ‫ޟޔ‬᷷ᐲ‫ࠍޠ‬ㆬᛯߒ߹ߔ‫ޕ‬

ԛ‫ࠍ࡯ࠠ ޓٌٖޓ‬᛼ߒߡ‫ޟޔ‬ALL‫ߦޠࠫࡦ࡟ޓ‬⒖േߒ߹ߔ‫ޕ‬

Ԝ‫ޓ‬ENTERࠠ࡯ࠍ᛼ߒߡ‫ޔ‬ᾲ㔚ኻߩ⒳㘃ࠍㆬᛯߒ߹ߔ‫ޕ‬

ԝ MENUࠠ࡯ࠍ᛼ߒߡ‫ޟޔ‬DATA‫ࠍ࡯ࡘ࠾ࡔޠ‬㐿߈߹ߔ‫ޕ‬

Ԟ‫ࠣࡦ࡝ࡊࡦࠨޟߢ࡯ࠠ ޓٌٖޓ‬㑆㓒‫ࠍ࡞࠰࡯ࠞߦޠ‬⒖േߒ߹ߔ‫ޕ‬

ԟ‫ޓ‬ENTERࠠ࡯ࠍ᛼ߒߡ‫ࠣࡦ࡝ࡊࡦࠨޔ‬㑆㓒ࠍ‫ޟ‬1s‫⸳ߦޠ‬ቯߒ߹ߔ‫ޕ‬ ‫ޓޓ‬ᄖ᧪ࡁࠗ࠭ߩ㒰෰ല₸ࠍ਄ߍࠆὑߦ‫ޔ‬1sએ਄ߩࠨࡦࡊ࡝ࡦࠣ ‫ޓޓ‬㑆㓒ࠍផᅑ޿ߚߒ߹ߔ‫ޕ‬

16


㧔଀2㧕࠺࡯࠲෼㍳వࠍUSBࡔࡕ࡝ߦߒ߹ߔ ᧄ⸳ቯࠍⴕ߁ߣ‫ޔ‬USBࡔࡕ࡝ߦ⥄േࡈࠔࠗ࡞ฬߢ࠺࡯࠲ࠍ෼㍳ߢ߈߹ߔ‫ޕ‬ ̪⸳ቯߩ೨ߦᧄེߦUSBࡔࡕ࡝ࠍ࠮࠶࠻ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ Ԙ‫ޓ‬MENUࠠ࡯ࠍ᛼ߒߡ‫ޟޔ‬DATA‫ࠍ࡯ࡘ࠾ࡔޠ‬㐿߈߹ߔ‫ޕ‬

Ԛ‫ߢޠ࠳࡞ࠜࡈޟޓ‬ENTERࠠ࡯ࠍ᛼ߒ߹ߔ‫ޕ‬

Ԝ‫ޟߢ࡯ࠠ ޓٌٖޓ‬OK‫ߦޠ‬⒖േߒߡ‫ޔ‬ENTERࠠ࡯ࠍ᛼ߒ߹ߔ‫ޕ‬

17

ԙ‫ޟߢ࡯ࠠ ޓޓٌٖޓ‬෼㍳ࡈࠔࠗ࡞ฬ‫ߢޠ‬ENTERࠠ࡯ࠍ᛼ߒ߹ߔ‫ޕ‬

ԛ‫ޟߢ࡯ࠠ ޓ ٌٖޓ‬USB㧝‫ࠍ࡞࠰࡯ࠞߦޠ‬⒖േߒߡ‫ޔ‬ ‫ޓޓ‬ENTERࠍ᛼ߒ߹ߔ‫ޕ‬


㧔଀3㧕෼㍳࠺࡯࠲ࠍౣ↢ߒ߹ߔ ෼㍳ߒߚ࠺࡯࠲ࠍౣ↢ߔࠆᣇᴺࠍ⺑᣿ߒ߹ߔ‫ޕ‬ Ԙ‫ޓ‬REVIEWࠠ࡯ࠍ᛼ߒߡ‫࠲࡯࠺ޟޔ‬ౣ↢రᜰቯ‫ޠ‬ ‫ࠍ࡯ࡘ࠾ࡔޓޓ‬㐿߈߹ߔ‫ޕ‬

Ԛ‫ࠍ࡯ࠠ ޓ‬᛼ߒߡ‫࠳࡞ࠜࡈޔ‬ౝㇱߦ౉ࠅ߹ߔ‫ޕ‬

Ԝ‫ޟࠍ࡞࠰࡯ࠞޓ‬OK‫ߦޠ‬⒖േߒߡ‫ޔ‬ENTERࠠ࡯ ‫ࠍޓޓ‬᛼ߒ߹ߔ‫ޕ‬

ԙ‫ߢ࡞ࠗࠔࡈޓ‬ENTERࠠ࡯ࠍ᛼ߒ‫࡞ࠗࠔࡈޔ‬ㆬᛯ ‫ࠍ࡯ࡘ࠾ࡔޓޓ‬㐿߈߹ߔ‫ޕ‬

ԛ‫ޓ‬ౣ↢ߔࠆࡈࠔࠗ࡞ࠍㆬᛯߒߡ‫ޔ‬ENTERࠠ࡯ࠍ ‫ޓޓ‬᛼ߒ߹ߔ‫ޕ‬

ԝ‫ࠍ࡞࠰࡯ࠞޓ‬⒖േߐߖߡ‫ޔ‬᷹ቯ୯ࠍ⏕⹺ߔࠆ ‫߇ߣߎޓޓ‬಴᧪߹ߔ‫ޕ‬

࡮ٌٖࠠ࡯ߢࠞ࡯࠰࡞⒖േ߇಴᧪߹ߔ‫ޕ‬ ࡮CURSORࠠ࡯ߢࠞ࡯࠰࡞A/Bࠍಾᦧ߃߹ߔ‫ޕ‬ ࡮MENUࠠ࡯ࠍ᛼ߔߣ‫ޔ‬ౣ↢ᤨߩࡔ࠾ࡘ࡯߇⴫␜ ‫ޓ‬ ‫ޕߔ߹ࠇߐޓ‬ ‫ޓ‬ౣ↢ࡔ࠾ࡘ࡯ߩ⹦⚦ߪ‫ޔ‬ઃዻߩCD-ROM ‫ߏࠍ࡞ࠕࡘ࠾ࡑ࠭࡯ࠩ࡯࡙ࠆ޿ߡߞ౉ߦޓ‬ෳᾖ ‫ޓ‬㗿޿߹ߔ‫ޕ‬ ‫ޓ‬ ‫̪ޓ‬᳓ᐔࠬࠢࡠ࡯࡞ᤨߩࠞ࡯࠰࡞⒖േߪ‫ޔ‬ ‫ޕߔ߹޿ߥⴕߢ࡯ࠠ ޓޓ‬

18


12. ઀᭽ ᮡḰ઀᭽ 㗄⋡

ౝኈ

ࠕ࠽ࡠࠣ┵ሶ࡙࠾࠶࠻ⵝ⌕ᢙ

1࡙࠾࠶࠻(10ch)

ᄖㇱ౉಴ജ

࠻࡝ࠟ౉ജ࡮ࡠࠫ࠶ࠢ౉ജ4ch߹ߚߪࡄ࡞ࠬ౉ജ4ch࡮ࠕ࡜࡯ࡓ಴ജ

PC‫ޓ‬ I/F

ࠗ࡯ࠨࡀ࠶࠻(10BASE-T/100BASE-TX), USB (ࡈ࡞ࠬࡇ࡯࠼ኻᔕ) ᮡḰⵝ஻

ౝ⬿⸥ᙘⵝ⟎

ᧄ૕ࡔࡕ࡝‫ޓ‬㧦‫⚂ޓ‬14MB

ࠨࡦࡊ࡝ࡦࠣ㑆㓒

100, 125, 200, 250, 500ms, 1, 2, 5, 10, 20, 30sec, 1, 2, 5, 10, 20, 30min, 1 hour 1, 2, 5, 10, 20, 30 sec/DIV, 1, 2, 5, 10, 20, 30min/DIV, 1, 2, 5, 10, 12, 24, 72 hour/DIV

USBࡔࡕ࡝ࠬࡠ࠶࠻㧔ࡈ࡞ࠬࡇ࡯࠼ኻᔕ㧕ᮡḰⵝ஻ TIME/DIV ࠺࡯࠲଻ሽᯏ⢻

଻ሽ࠺࡯࠲

(ᧄ૕‫ޔ‬USBࡔࡕ࡝)

ࡃ࠶ࠢࠕ࠶ࡊᯏ⢻ 㧦ᧄ૕ψUSBࡔࡕ࡝‫ᧄޔ‬૕ψFTPࠨ࡯ࡃ‫ޔ‬USBࡔࡕ࡝ψFTPࠨ࡯ࡃ

㧦᷹ቯ࠺࡯࠲‫⸳ޔ‬ቯ࠺࡯࠲‫↹ޔ‬㕙ࠦࡇ࡯࠺࡯࠲

̪⸥㍳ਛߩUSBࡔࡕ࡝ขࠅᄖߒน Ṷ▚

⛔⸘Ṷ▚⒳㘃

㧦‫ޓ‬ᐔဋ୯࡮ࡇ࡯ࠢ୯࡮ᦨᄢ୯࡮ᦨዊ୯࡮ታല୯

CH㑆Ṷ▚

㧦‫ޓ‬ട▚࡮ᷫ▚࡮ਸ਼▚࡮㒰▚‫ੇޔ‬Ḩ⃿ᄌ឵㧔CH2ߩߺ㧕

⴫␜ࡕ࡯࠼

ᵄᒻ+࠺ࠫ࠲࡞㧔ု⋥࡮᳓ᐔࠬࠢࡠ࡯࡞㧕‫ࡈ࡜ࠣ࡯ࡃޔ࡞࠲ࠫ࠺ޔ‬

ࡔ࠶࠮࡯ࠫ / ࡑ࡯ࠞ࡯ ᯏ⢻

ᯏ⢻

㧦‫ޓ‬છᗧߩ࠲ࠗࡒࡦࠣߢࡔ࠶࠮࡯ࠫ࡮ࡑ࡯ࠞ࡯ࠍ⸥㍳

⊓㍳ࡔ࠶࠮࡯ࠫᢙ

㧦 8୘‫ޓ‬

ࡑ࡯ࠞ࡯⒳㘃

㧦‫ޓ‬છᗧࡔ࠶࠮࡯ࠫ‫࠻࡯࠲ࠬޔ‬/ࠬ࠻࠶ࡊ‫ޔࡓ࡯࡜ࠕޔࠟ࡝࠻ޔ‬஗㔚

ࡃ࠶ࠢࠕ࠶ࡊᯏ⢻

⸳ቯ᧦ઙ㧦EEPROM㧛ᤨ⸘㧦࡝࠴࠙ࡓ2ᰴ㔚ᳰ

ᤨ⸘♖ᐲ(23͠ⅣႺ) ૶↪ⅣႺ

0 㨪 50°C, 5 㨪 85%RH

⠴㔚࿶

AC౉ജ㧙╲૕(GND)㑆

㧦AC2000V‫ޓ‬1ಽ㑆

ࠕ࡜࡯ࡓ┵ሶ㧙╲૕(GND)㑆

㧦AC1000V‫ޓ‬1ಽ㑆

ฦ౉ജCh㧙╲૕(GND)㑆

㧦350Vp-p‫ޓ‬1ಽ㑆 㧦350Vp-p‫ޓ‬1ಽ㑆

r0.002% (᦬Ꮕ⚂50⑽)

ฦ౉ജ┵ሶ㑆 ⛘✼ᛶ᛫

AC౉ജ㧙╲૕(GND)㑆 ࠕ࡜࡯ࡓ┵ሶ㧙╲૕(GND)㑆 ฦ౉ജCh㧙╲૕(GND)㑆

㔚Ḯ

㧦100 㨪 240VAC/50 㨪 60Hz : M4ࡀࠫᑼ┵ሶ

AC౉ജ

┵ሶᒻ⁁ ᶖ⾌㔚ജ

㧦20Mǡએ਄(DC500V)‫ޓ‬ 㧦50Mǡએ਄(DC500V)‫ޓ‬ 㧦50Mǡએ਄(DC500V)‫ޓ‬

٨ ACᶖ⾌㔚ᵹ

㧺㨛㧚 1 2

᧦ઙ LCD ONᤨ

38VA

ࠬࠢ࡝࡯ࡦ࠮࡯ࡃ⿠േᤨ

̪LCD ONᤨߪ‫ޔ‬ノᐲMAXᤨ ᄖᒻኸᴺ

H144 x W144 x D200mm

⾰㊂

2.1kg

ߘߩઁ

㒐Ⴒ㒐Ṣ

IP-65Ḱ᜚㧔೨㕙ࡄࡀ࡞ߩߺ㧕

⠴㔡ᕈ

⥄േゞㇱຠ╙৻⒳A⋧ᒰ

I/F઀᭽ 㗄⋡

ౝኈ

I/F⒳㘃

ࠗ࡯ࠨࡀ࠶࠻(10BASE-T/100BASE-TX) USB (ࡈ࡞ࠬࡇ࡯࠼ኻᔕ)

ࠗ࡯ࠨࡀ࠶࠻ᯏ⢻

Webࠨ࡯ࡃᯏ⢻

(10BASE-T/100BASE-TX)

FTPࠨ࡯ࡃᯏ⢻

㧦ᧄ૕ࡔࡕ࡝‫ޔ‬USBࡔࡕ࡝ߩࡈࠔࠗ࡞ォㅍ࡮೥㒰

FTPࠢ࡜ࠗࠕࡦ࠻ᯏ⢻

㧦ᧄ૕ࡔࡕ࡝‫ޔ‬USBࡔࡕ࡝ߩ࠺࡯࠲ࡃ࠶ࠢࠕ࠶ࡊ

㧦ᧄ૕ߩ↹㕙ࠗࡔ࡯ࠫࠍࡉ࡜࠙ࠩߢ⴫␜࡮ᧄ૕ᠲ૞

NTPࠢ࡜ࠗࠕࡦ࠻ᯏ⢻

㧦ᧄ૕ᤨ⸘ߩᤨೞୃᱜ

USBᯏ⢻

USB࠼࡜ࠗࡉࡕ࡯࠼

㧦ᧄ૕ࡔࡕ࡝ߩࡈࠔࠗ࡞ォㅍ࡮೥㒰

࡝ࠕ࡞࠲ࠗࡓォㅍㅦᐲ

100ms/10chᦨㅦ

࠺ࠫ࠲࡞౉಴ജ઀᭽ 㗄⋡ ౉಴ജ⒳㘃 ౉ജ઀᭽

ࠕ࡜࡯ࡓ಴ജ઀᭽

19

ౝኈ ࠻࡝ࠟ౉ജ࡮ࡠࠫ࠶ࠢ౉ജ4ch߹ߚߪࡄ࡞ࠬ౉ജ4ch࡮ࠕ࡜࡯ࡓ಴ജ ̪ࡠࠫ࠶ࠢ࡮ࡄ࡞ࠬߪಾࠅ឵߃ ᦨᄢ౉ജ㔚࿶

‫ޓ‬ 㧦0㨪+24V( ✢ធ࿾౉ജ)‫ޓ‬

౉ജࠬ࡟࠶ࠪࡘࡎ࡯࡞࠼㔚࿶

㧦⚂2.5V‫ޓ‬

ࡅࠬ࠹࡝ࠪࠬ

㧦⚂0.5V(+2.5V㨪+3V)‫ޓ‬

಴ജᒻᑼ

㧦࡝࡟࡯ធὐ಴ജ(NO/NC)‫ޓ‬

ቯᩰ

㧦250VAC/2A‫ޓ‬

30VA


౉ജㇱ઀᭽ 㗄⋡

ౝኈ

౉ജChᢙ

10Ch

౉ജ┵ሶᒻ⁁

M4ߨߓᑼ┵ሶ

ᣇᑼ

ࡈࠜ࠻ࡕࠬ࡝࡟࡯ߦࠃࠆࠬࠠࡖࡦᣇᴺ ోCH⛘✼‫ޔ‬ᐔⴧ౉ജ 0.1⑽/10Ch Max ‫ޓ‬

ࠬࠠࡖࡦㅦᐲ ᷹ቯ࡟ࡦࠫ

‫ޓ‬

㔚࿶

20, 50, 100, 200, 500mV; 1, 2, 5, 10, 20, 50V; 1-5 V F.S.

᷷ᐲ

ᾲ㔚ኻ ᷹᷷ᛶ᛫૕

: K, J, E, T, R, S, B, N, W (WRe5-26) : Pt100, JPt100, Pt1000 (IEC751)

Ḩᐲ

0㨪100㧑㧔㔚࿶0㨪1Vࠬࠤ࡯࡝ࡦࠣ឵▚㧕‫̪ޓ‬B-530㧔ࠝࡊ࡚ࠪࡦ㧕૶↪

᷹ቯ♖ᐲ *1

㔚࿶

r0.1㧑‫ޓ‬of ‫ޓ‬F.S. ‫ޓ‬

㧔23͠r5͠㧕

᷷ᐲ

٨ᾲ㔚ኻ*2

⒳㘃

᷹ቯ᷷ᐲ▸࿐

*1 ࡮㔚Ḯᛩ౉ᓟ30ಽએ਄ R/S

࡮ࠨࡦࡊ࡝ࡦࠣ1s ࡮ࡈࠖ࡞࠲ON㧔10㧕 ࡮GNDធ࿾

B K E T

J

᷹ቯ⏕ᐲ

0҇Ts҇100

r5.2°C

100㧨Ts҇300

r3.0°C

R: 300㧨Ts҇1600

r(0.05% of rdg +2.0°C)

S: 300㧨Ts҇1760 400҇Ts҇600

r(0.05% of rdg +2.0°C) r3.5͠

600㧨Ts҇1820

r(0.05% of rdg +2.0°C)

㧙200҇Ts҇㧙100 㧙100㧨Ts҇1370

r(0.05% of rdg +2.0°C)

㧙200҇Ts҇㧙100

r(0.05% of rdg +2.0°C)

㧙100㧨Ts҇ 800 㧙200҇Ts҇㧙100 㧙100㧨Ts҇400

r(0.05% of rdg +1.0°C)

㧙200҇Ts҇㧙100

r2.7°C

㧙100㧨Ts҇100

r1.7°C

100㧨Ts҇1100

r(0.05% of rdg +1.0°C)

r(0.1% of rdg +1.5°C) r(0.1% of rdg +0.5°C)

r(0.05% of rdg +1.0°C)

N

0҇Ts҇1300

r(0.1% of rdg +1.0°C)

W

0҇Ts҇2000

r(0.1% of rdg +1.5°C) r0.5°C

ၮḰធὐ⵬ఘ⏕ᐲ

*2 㧦૶↪ᾲ㔚ኻߪ‫ޔ‬T㧦0.32Ǟ‫ઁߩߘޔ‬㧦0.65Ǟࠍ૶↪ߒߚ႐ว‫ޕ‬ ٨᷹᷷ᛶ᛫૕

⒳㘃

ශട㔚ᵹ

㧙200 to 850°C (FS=1050°C)

1mA

JPt100

㧙200 to 500°C (FS=700°C)

1mA

r(0.05% of rdg +0.5°C)

Pt1000

㧙200 to 500°C (FS=700°C)

0.2mA

r(0.05% of rdg +0.5°C)

ၮḰធὐ⵬ఘ

ౝㇱ㧛ᄖㇱಾࠅᦧ߃᦭ࠅ

A/Dࠦࡦࡃ࡯࠲

16Bit‫ޓ‬㧔ౝㇱ᦭ല‫ޓ‬㧦‫ޓ‬14Bit㧕

᷷ᐲଥᢙ

೑ᓧ‫ޓ‬㧦‫ޓ‬0.01㧑 of F.S./͠

౉ജᛶ᛫

1Mǡ r5%

⸵ኈାภḮᛶ᛫

300ǡએਅ

ᦨᄢ౉ജ㔚࿶

౉ജ┵ሶ(+)㧙(-)㑆

: 60Vp-p

౉ജ┵ሶ㧙౉ജ┵ሶ㑆 ౉ജ┵ሶ㧙╲૕(GND)㑆

: 60Vp-p

౉ജ┵ሶ㧙౉ജ┵ሶ㑆 ౉ജ┵ሶ㧙╲૕(GND)㑆

: 350Vp-p‫ޓ‬1ಽ㑆 : 350Vp-p‫ޓ‬1ಽ㑆

⠴㔚࿶

r(0.05% of rdg +0.5°C)

: 60Vp-p

㧦50Mǡએ਄(DC500V)‫ޓ‬

⛘✼ᛶ᛫

౉ജ┵ሶ㧙╲૕(GND)㑆

ࠦࡕࡦࡕ࡯࠼㒰෰Ყ

90dBએ਄㧔50/60Hz ାภḮᛶ᛫300ǡએਅ)

ࡁࠗ࠭

48dBએ਄㧔+/-࡚ࠪ࡯࠻ߦߡ㧕

ࡈࠖ࡞࠲

᷹ቯ⏕ᐲ

᷹ቯ᷷ᐲ▸࿐

Pt100

OFF࡮2࡮3࡮10࡮20࡮40 ࡈࠖ࡞࠲ߪ‫ޔ‬⒖േᐔဋߣߔࠆ‫ޕ‬ ⸳ቯߐࠇߚࠨࡦࡊ࡞࿁ᢙߩᐔဋ୯ߣߥࠆ‫ޕ‬

20

MT100 クイックスタートアップガイド  

グラフテック MT100 クイックスタートアップガイド  http://season.ocnk.net

MT100 クイックスタートアップガイド  

グラフテック MT100 クイックスタートアップガイド  http://season.ocnk.net