Page 1

ᴾ ᴾ

⵾ຠ቟ో࠺࡯࠲ࠪ࡯࠻ 㧝㧚ൻቇ‛⾰╬߅ࠃ߮ળ␠ᖱႎ ⵾ ຠ ฬ ⵾ ຠ ࠦ ࡯ ࠼ ᢛ ℂ ⇟ ภ ળ ␠ ૑ ᚲ ᜂ ᒰ ㇱ 㐷 㔚 ⹤ ⇟ ภ F A X ↪ ㅜ ૞ ᚑ ᣣ ᡷ ⸓ ᣣ

㧦 㧦 㧦 㧦 㧦 㧦 㧦 㧦 㧦 㧦 㧦

ࡈ࡜࠶ࠢࠬࠢ࡝࡯࠽࡯ FL-500, FL-1500 SG043187 ࠨࡦࡂࡗ࠻ᩣᑼળ␠ ᧲੩ㇺ᧼ᯅ඙ᔒ᧛ 3-26-19 ⎇ⓥ㐿⊒ᧄㇱ ൻቇ⵾ຠ㐿⊒ㇱ 03-3965-6310 03-3965-6310 ᵞᵺ೷ 2008 ᐕ 06 ᦬ 25 ᣣ REV. 1.01

㧞㧚ෂ㒾᦭ኂᕈߩⷐ⚂ G H S

㘃 㧦 ᒁἫᕈᶧ૕ ⊹⤏⣣㘩ᕈ㧛ೝỗᕈ ⌒៊்ᕈ㧛⌒ೝỗᕈ ↢ᱺ⚦⢩ᄌ⇣ේᕈ ⊒߇ࠎᕈ ↢ᱺᲥᕈ ᮡ⊛⤳ེ㧛ోりᲥᕈ㧔න࿁᥸㔺㧕 ᮡ⊛⤳ེ㧛ోりᲥᕈ㧔෻ᓳ᥸㔺㧕 ๆᒁᕈ๭ๆེ᦭ኂᕈ ᳓↢ⅣႺᕆᕈ᦭ኂᕈ ᳓↢ⅣႺᘟᕈ᦭ኂᕈ

඙ಽ㧞 ඙ಽ㧞 ඙ಽ㧞㧭㧙㧞㧮 ඙ಽ㧝㧮 ඙ಽ㧞 ඙ಽ㧝㧭 ඙ಽ㧟㧔᳇㆏ೝỗᕈ‫ޔ‬㤗㈮ᕈ㧕 ඙ಽ㧝㧔⢄⤳㧕 ඙ಽ㧞㧔␹⚻㧕 ඙ಽ 1 ඙ಽ㧟 ඙ಽ㧟

࡜ ࡌ ࡞ ⷐ ⚛ ⛗⴫␜෶ߪࠪࡦࡏ࡞ 㧦

ᵈ ᗧ ༐ ⿠ ⺆ 㧦 ෂ㒾 ෂ 㒾 ᦭ ኂ ᕈ ᖱ ႎ 㧦 ᒁἫᕈߩ㜞޿ᶧ૕෸߮⫳᳇ ⊹⤏ೝỗ ᒝ޿⌒ೝỗ ㆮવᕈ∔ᖚߩ߅ߘࠇ ⊒߇ࠎߩ߅ߘࠇߩ⇼޿ ↢ᱺ⢻߹ߚߪ⢝ఽ߳ߩᖡᓇ㗀ߩ߅ߘࠇ ๭ๆེ߳ߩೝỗߩ߅ߘࠇ ⌁᳇߹ߚߪ߼߹޿ߩ߅ߘࠇ 㐳ᦼ߹ߚߪ෻ᓳ᥸㔺ߦࠃࠆ⤳ེ㧔⢄⤳㧕ߩ㓚ኂ 㐳ᦼ߹ߚߪ෻ᓳ᥸㔺ߦࠃࠆ⤳ེ㧔␹⚻㧕ߩ㓚ኂߩ߅ߘࠇ 㘶ߺㄟߺ‫ޔ‬᳇㆏ߦଚ౉ߔࠆߣ↢๮ߦෂ㒾ߩ߅ߘࠇ ᳓↢↢‛ߦ᦭ኂ 㐳ᦼ⊛ᓇ㗀ߦࠃࠅ᳓↢↢‛ߦ᦭ኂ ᵈ ᗧ ᦠ ߈ 㧦 ૶↪೨ߦขᛒ⺑᣿ᦠࠍ౉ᚻߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ߔߴߡߩ቟ోᵈᗧࠍ⺒ߺℂ⸃ߔࠆ߹ߢขࠅᛒࠊߥ޿ߢߊߛߐ޿‫ޕ‬ ᾲ‫ޔ‬Ἣ⧎‫⵻ޔ‬Ἣ‫ޔ‬㜞᷷ߩ߽ߩߩࠃ߁ߥ⌕Ἣ߆ࠄ㆙ߑߌߡߊߛߐ޿‫ޕ‬㧙⑌ᾍ‫ޕ‬ ଻⼔ᚻⴼ߅ࠃ߮଻⼔⌒㏜‫⼔଻ޔ‬㕙ࠍ⌕↪ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

FL-500, FL-1500 1/5


ᴾ ᴾ

ᔅⷐߦᔕߓߡ୘ੱ↪଻⼔ౕࠍ૶↪ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ 㒐῜ဳߩ㔚᳇ᯏེ‫ޔ‬឵᳇ⵝ⟎‫ޔ‬ᾖ᣿ᯏེ╬ࠍ૶↪ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ 㕒㔚᳇᡼㔚ߦኻߔࠆ੍㒐ភ⟎ࠍ⻠ߓߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ደᄖ߹ߚߪ឵᳇ߩ⦟޿႐ᚲߢߩߺ૶↪ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ࡒࠬ࠻‫⫳ޔ‬᳇‫ࠍ࡯࡟ࡊࠬޔ‬ๆ౉ߒߥ޿ߢߊߛߐ޿‫ޕ‬ ߎߩ⵾ຠࠍ૶↪ߔࠆᤨߦ‫ޔ‬㘶㘩߹ߚߥ༛ᾍࠍߒߥ޿ߢߊߛߐ޿‫ޕ‬ ขᛒ޿ᓟߪ⦟ߊᚻࠍᵞߞߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ⅣႺ߳ߩ᡼಴ࠍㆱߌߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ ࿖ ࿾ ၞ ᖱ ႎ 㧦

㧟㧚⚵ᚑ‫ޔ‬ᚑಽᖱႎ න৻⵾ຠ࡮ᷙว‛ߩ඙ಽ

㧦 ᷙว‛ 㩖㩩㩥㩕㩩㩤㩧㩂㩨㩢㨺㩣 㨾㩊㩓㨺㩣 㩝㩓㩜㩋㩣㨾㨺㩍㩣

ൻቇฬ

n-㩖㩩㩥㩕㩩㩣㨻㩣㩄㨺㩣

㩜㩋㩣㩆㩂㩥㩗㩁㩅㩧

฽ ᦭ ㊂ 㧔 wt %㧕

40㨪 50

10㨪 20

10㨪 20

5㨪 10

ቭႎ౏␜ᢛℂ⇟ภ

2-202

2-404

2-207

3-2230

CAS No.

64-17-5

107-98-2

71-23-8

108-87-2

EINECS

200-578-6

203-539-1

200-746-9

203-624-3

ャ಴⛔⸘ຠ⋡⇟ภ

2207.10.000

-

2905.12.000

2902.19.000

IMDG

3.2

3.3

3.3

3.2

࿖ㅪಽ㘃

3

3

3

3

࿖ㅪ⇟ภ

1170

3092

1274

2296

PRTR ᴺ

㕖⹥ᒰ

㕖⹥ᒰ

㕖⹥ᒰ

㕖⹥ᒰ

ൻቇฬ

㩂㩨㩢㩄㨺㩣㨾㨺㩍㩣♽ṁ೷

㨼㩉㩗㩁㩅㩧

฽ ᦭ ㊂ 㧔 wt %㧕

1㨪 10

<2.5

ቭႎ౏␜ᢛℂ⇟ภ

-

2-6

CAS No.

-

107-83-5

EINECS

-

203-523-4

ャ಴⛔⸘ຠ⋡⇟ภ

-

2901.10.000

IMDG

-

3.1

࿖ㅪಽ㘃

-

3

࿖ㅪ⇟ภ

-

1208

PRTR ᴺ

㕖⹥ᒰ

㕖⹥ᒰ

㧠㧚ᔕᕆಣ⟎ ⋡ ߦ ౉ ߞ ߚ ႐ ว 㧦  ⊹⤏ߦઃ⌕ߒߚ႐ว 㧦 ๆ ᒁ ߒ ߚ ႐ ว 㧦 㘶 ߺ ㄟ ࠎ ߛ ႐ ว 㧦 ߘ ߩ ઁ 㧦

⋥ߜߦᷡᵺߥ᳓ߢᦨૐ㧝㧡ಽએ਄ᵞᵺߔࠆ‫↪૶ࠍ࠭ࡦ࡟࠻ࠢ࠲ࡦࠦޕ‬ ߒߡ޿ࠆ႐วߪ࿕⌕ߒߡ޿ߥ޿㒢ࠅ‫ޔ‬ขࠅ㒰޿ߡᵞᵺߔࠆ‫ޕ‬ᵞᵺᓟ‫ޔ‬ කᏧߩᚻᒰࠍฃߌࠆ‫ޕ‬ ᳪᨴ⴩᦯ߪ⋥ߜߦ⣕߉‫ޔ‬ᄙ㊂ߩᵹ᳓ߢ⸅ࠇߚㇱಽࠍలಽߦᵞ޿ᵹߔ‫ޕ‬ ᔅⷐߦᔕߓකᏧߩᚻᒰࠍฃߌࠆ‫ޕ‬ ⋥ߜߦⓨ᳇ߩᣂ㞲ߥ႐ᚲߦ⒖ߒ቟㕒ߦദ߼‫ޔ‬ㅦ߿߆ߦකᏧߩᚻᒰࠍฃ ߌࠆ‫ޕ‬ ⋥ߜߦ᳓ߢญߩਛࠍࠃߊᵞᵺߐߖࠆ‫ޕ‬ήℂߦฯ߆ߖߕ‫ޔ‬ㅦ߿߆ߦකᏧ ߩᚻᒰࠍฃߌࠆ‫ޕ‬ ᥸㔺߹ߚߪ᥸㔺ߩ ᔨ߇޽ࠆ႐วߪ‫ޔ‬කᏧߩᚻᒰࠍฃߌࠆ‫ޕ‬

FL-500, FL-1500 2/5


ᴾ ᴾ

㧡㧚Ἣἴᤨߩಣ⟎ ᶖ Ἣ ೷ ૶ߞߡߪߥࠄߥ޿ᶖἫ೷ ․ ᦭ ߩ ෂ 㒾 ᦭ ኂ ᕈ  ․ ᦭ ߩ ᶖ Ἣ ᣇ ᴺ  ᶖ Ἣ ࠍ ⴕ ߁ ⠪ ߩ ଻ ⼔

㧦 㧦 㧦   㧦    㧦

☳ᧃ‫ޔ‬ੑ㉄ൻ὇⚛‫ޔ⍾῎ੇޔ‬ᵃ╬ ᫔⁁᳓ ᒁἫᕈߩ㜞޿ᶧ૕‫⫳ޕ‬᳇ࠍๆ౉ߔࠆߣ㤗㈮⮎ߣߒߡ௛߈‫ࠅ➅ޔ‬㄰ ߒߡߐࠄߐࠇߚ႐ว‫ߩ߳⤑☼ޔ‬ೝỗ‫ޔ޿߹߼ޔ‬ᗵⷡ㊰㤗‫ޔ‬㗡∩ߥ ߤࠍ⿠ߎߔ‫ޕ‬ ೋᦼᶖἫߦߪ‫ޔᧃ☳ޔ‬ੑ㉄ൻ὇⚛‫ޕࠆ޿↪ࠍߤߥ⍾῎ੇޔ‬ᄢⷙᮨ Ἣἴߦߪ‫ޔ‬ᵃᶖἫེߥߤࠍ↪޿ߡⓨ᳇ࠍㆤᢿߔࠆߎߣ߇᦭ലߢ޽ ࠆ‫ޕ‬๟ㄝἫἴߩ႐วߦߪㅦ߿߆ߦኈེࠍ቟ోߥ႐ᚲߦ⒖ߔ‫ޕ‬⒖േ ਇน⢻ߥ႐ᚲߪ‫ޔ‬ኈེ෸߮๟ㄝߦᢔ᳓ߒ಄ළߔࠆ‫ޕ‬ ᶖἫ૞ᬺߪ㘑਄߆ࠄⴕ޿‫ޔ‬ᔅߕ଻⼔ౕࠍ⌕↪ߔࠆ‫ޕ‬

㧢㧚ṳ಴ᤨߩಣ⟎ ૞ᬺߩ㓙ߪ଻⼔ౕࠍ⌕↪ߒ‫ޔ‬ṳᵨߒߚᶧ߇⊹⤏ߦઃ⌕ߒߚࠅ‫⫳ޔ‬᳇ࠍๆ౉ߒߚࠅߒ ߥ ޿ ࠃ ߁ ߦ ߔ ࠆ ‫ޕ‬㘑 ਄ ߆ ࠄ ૞ ᬺ ߒ ‫ޔ‬㘑 ਅ ߩ ੱ ࠍ ㅌ ㆱ ߐ ߖ ࠆ ‫ޕ‬ઃ ㄭ ߩ ⌕ Ἣ Ḯ ࠍ ข ࠅ 㒰 ߊ ‫ޕ‬ 㑐ଥ⠪એᄖߩ┙ߜ౉ࠅࠍ⑌ᱛߔࠆ‫ޕ‬ዋ㊂ṳ಴ߩ႐วߪ‫ޔ⍾῎ੇޔ‬࿯‫࠙ޔߕߊ߇߅ޔ‬ ࠛࠬߥߤߦๆ෼ߐߖߡ‫ޔ‬ኒ㐽ߢ߈ࠆⓨኈེߦ࿁෼ߔࠆ‫ޕ‬ᄢ㊂ṳ಴ߩ႐วߪ‫⋓ޔ‬࿯ߢ ࿐ߞߡᵹ಴ࠍ㒐ᱛߒ‫ޔ‬቟ోߥ႐ᚲߦዉ޿ߡ࿁෼ߔࠆ‫ޕ‬ṳ಴ᶧࠍਅ᳓߿஥Ḵ╬ߦᵹߒ ߡߪߥࠄߥ޿‫ޕ‬

㧣㧚ขᛒ޿߅ࠃ߮଻▤਄ߩᵈᗧ ข

޿ 㧦  ଻ ▤ 㧦 ቟ోߥኈེ൮ⵝ᧚ᢱ 㧦

Ἣ᳇‫᠄ⴣޔ‬Ἣ⧎ߥߤߦࠃࠆ⌕ἫḮࠍ↢ߓߥ޿ࠃ߁ߦᵈᗧߔࠆ‫ޕ‬ๆ౉ࠍ 㒐߉‫ߩߣ⤏⊹ޔ⌒ޔ‬ធ⸅ࠍㆱߌࠆ‫ޕ‬ᔅⷐߦᔕߓߡ଻⼔ౕࠍ⌕↪ߒ‫ޔ‬឵ ᳇ߩ⦟޿႐ᚲߢ㘑਄߆ࠄ૞ᬺߔࠆ‫ޕ‬ኒ㐽ߐࠇߚⵝ⟎‫ޔ‬ᯏ᪾‫ߪߚ߹ޔ‬ዪ ᚲឃ᳇ⵝ⟎ࠍ૶↪ߔࠆ‫ޕ‬ ኈེࠍኒ㐽ߒ‫ޔ‬឵᳇ߩ⦟޿಄ᥧᚲߦᣉ㍤ߒߡ଻▤ߔࠆ‫ޕ‬ ࿖ㅪャㅍᴺⷙߢⷙቯߐࠇߡ޿ࠆኈེࠍ૶↪ߔࠆ‫ޕ‬

㧤㧚᥸㔺㒐ᱛ߅ࠃ߮଻⼔ಣ⟎ ▤ ℂ Ớ ᐲ 㧦 ⸵ ኈ Ớ ᐲ 㧦  ⸳ ஻ ኻ ╷ 㧦   ଻ ⼔ ౕ 㧦

⸳ቯߐࠇߡ޿ߥ޿ ᣣᧄ↥ᬺⴡ↢ቇળ 400ppm㧔㩜㩋㩣㩆㩂㩥㩗㩁㩅㩧ߩᖱႎࠍ⸥タ㧕 ACGIH TLV 100ppm㧔㩖㩩㩥㩕㩩㩤㩧㩂㩨㩢㩄㨺㩣㩝㩓㩜㩋㩣㨾㨺㩍㩣ߩᖱႎࠍ⸥タ㧕 ቶౝߢߩขᛒ޿ߩ႐วߪ⊒↢Ḯߩኒ㐽ൻ߹ߚߪዪᚲឃ᳇ⵝ⟎ࠍ⸳⟎ߔࠆ‫ޕ‬ขᛒ ޿႐ᚲߩㄭߊߦߪ቟ోࠪࡖࡢ࡯‫ޔ‬ᚻᵞ޿‫ޔ‬ᵞ⌒⸳஻ࠍ⸳ߌߘߩ૏⟎ࠍ᣿⏕ߦ⴫ ␜ߔࠆ‫ޕ‬ ᦭ᯏࠟࠬ↪㒐Ქࡑࠬࠢ‫⌒⼔଻ޔ‬㏜‫⼔଻ޔ‬ᚻⴼ‫⼔଻ޔ‬㐳㕦╬ࠍ૶↪ߔࠆ‫ޕ‬

㧥㧚‛ℂ⊛߅ࠃ߮ൻቇ⊛ᕈ⾰ ᄖ ⷰ ╬ 㧦 ή⦡ㅘ᣿ᶧ૕ ⥇ ޿ 㧦 ࠕ࡞ࠦ࡯࡞⥇ p H 㧦 ᖱႎߥߒ Ⲣ ὐ 㧦 ᖱႎߥߒ ᴣ ὐ 㧦 ᖱႎߥߒ ᒁ Ἣ ὐ 㧦 㧙6͠㧔㩜㩋㩣㩆㩂㩥㩗㩁㩅㩧ߩᖱႎࠍ⸥タ㧕 ῜ ⊒ 㒢 ⇇ 㧦 ᖱႎߥߒ ⫳ ᳇ ࿶ 㧦 ᖱႎߥߒ ⫳ ᳇ ኒ ᐲ 㧦 ᖱႎߥߒ Ყ ㊀ 㧦 0.82㧔20͠㧕 ṁ ⸃ ᐲ 㧦 ᳓㧧৻ㇱਇṁ ߘߩઁ㧧⒳‫᦭ߩޘ‬ᯏṁ೷ߣ⥄↱ߦᷙว n-ࠝࠢ࠲ࡁ࡯࡞㧛᳓ಽ㈩ଥᢙ 㧦 ᖱႎߥߒ ⥄ὼ⊒Ἣ᷷ᐲ 㧦 ᖱႎߥߒ

FL-500, FL-1500 3/5


ᴾ ᴾ

ಽ ⸃ ᷷ ᐲ 㧦 ᖱႎߥߒ

㧝㧜㧚቟ቯᕈ߅ࠃ߮෻ᔕᕈ ቟ ቯ ᕈ ෻ ᔕ ᕈ ㆱ ߌ ࠆ ߴ ߈ ᧦ ઙ ᷙ ⸅ ෂ 㒾 ‛ ⾰ ෂ㒾᦭ኂߥಽ⸃↢ᚑ‛

㧦 㧦 㧦 㧦 㧦

ㅢᏱ⁁ᘒߢߪ቟ቯߢ޽ࠆ‫ޕ‬ ᒝ㉄ൻ೷ߣ෻ᔕߔࠆ‫ޕ‬ 㜞᷷‫㉄ޔ‬ൻ೷ ᒝ㉄ൻ೷ ৻㉄ൻ὇⚛╬

㧝㧝㧚᦭ኂᕈᖱႎ ᕆ

ᕈ 㧦   ⊹ ⤏ ೝ ỗ ᕈ 㧦 ೝ ỗ ᕈ 㧔 ⌒ 㧕 㧦 ᗵ ૞ ᕈ 㧦 ↢ ᱺ ⚦ ⢩ ᄌ ⇣ ේ ᕈ 㧦 ⊒ ߇ ࠎ ᕈ 㧦 ↢ ᱺ Ქ ᕈ 㧦 ․ቯᮡ⊛Ქᕈ㧛ోりᲥᕈ 㧔න࿁᥸㔺㧕 ․ቯᮡ⊛Ქᕈ㧛ోりᲥᕈ 㧔෻ᓳ᥸㔺㧕 ๭ๆᕈ๭ๆེ᦭ኂᕈ 㧦

⚻ญ࡜࠶࠻ LD50 13,700mg/kg㧔㨾㩊㩓㨺㩣ߩᖱႎࠍ⸥タ㧕 ⚻ญ࡜࠶࠻ LD50 5,400mg/kg㧔㩖㩩㩥㩕㩩㩤㩧㩂㩨㩢㩄㨺㩣㩝㩓㩜㩋㩣㨾㨺㩍㩣ߩᖱႎࠍ⸥タ㧕 ⚻ญ࡜࠶࠻ LD50 5,400mg/kg㧔n-㩖㩩㩥㩕㩩㩣㨻㩣㩄㨺㩣ߩᖱႎࠍ⸥タ㧕 ⚻ญ࡜࠶࠻ LD50 >3,200mg/kg㧔㩜㩋㩣㩆㩂㩥㩗㩁㩅㩧ߩᖱႎࠍ⸥タ㧕 ⚻ญ࡜࠶࠻ LD50 >5,000mg/kg㧔㩂㩨㩢㩄㨺㩣㨾㨺㩍㩣♽ṁ೷ߩᖱႎࠍ⸥タ㧕 ⚻ญ࡜࠶࠻ LD50 28,710mg/kg㧔㨼㩉㩗㩁㩅㩧ߩᖱႎࠍ⸥タ㧕 ࠙ࠨࠡߢᭂ߼ߡシᐲߩೝỗᕈߩႎ๔߇޽ࠆ‫ޕ‬ 㧔n-㩖㩩㩥㩕㩩㩣㨻㩣㩄㨺㩣ߩᖱႎࠍ⸥タ㧕 ࠙ࠨࠡߢਛ╬ᐲ㨪㊀ᐲߩೝỗᕈߩႎ๔߇޽ࠆ‫ޕ‬㧔㨾㩊㩓㨺㩣ߩᖱႎࠍ⸥タ㧕 ᖱႎߥߒ ࡜࠶࠻෸߮ࡑ࠙ࠬߢఝ൓⥌ᱫߩႎ๔‫↢ࠬ࠙ࡑޔ‬ᱺ⚦⢩ߦ߅ߌࠆ⇣ᢙᕈ ⺃⊒ߩႎ๔߇޽ࠆ‫ޕ‬㧔㨾㩊㩓㨺㩣ߩᖱႎࠍ⸥タ㧕 ࡅ࠻ߦኻߒߡ⊒߇ࠎᕈߩ⇼޿߇ᒝ޿‛⾰ߣႎ๔߇޽ࠆ‫ޕ‬ 㧔n-㩖㩩㩥㩕㩩㩣㨻㩣㩄㨺㩣ߩᖱႎࠍ⸥タ㧕 ࠕ࡞ࠦ࡯࡞ߩ⠌ᘠ⊛ߥᄢ㊂៨ขߦࠃࠅࡅ࠻⢝ఽߦኻߔࠆᄸᒻߘߩઁߩ ᖡᓇ㗀ߩႎ๔߇ᄙᢙ޽ࠆ‫ޕ‬㧔㨾㩊㩓㨺㩣ߩᖱႎࠍ⸥タ㧕 㧦 ࡅ࠻ߢ᳇㆏ೝỗᕈ‫ޔ‬㤗㈮૞↪ߩႎ๔߇޽ࠆ‫ޕ‬㧔㨾㩊㩓㨺㩣ߩᖱႎࠍ⸥タ㧕  㧦 ࡅ࠻ߢ⢄⤳‫ߩ⚻␹ޔ‬㓚ኂߩႎ๔߇޽ࠆ‫ޕ‬㧔㨾㩊㩓㨺㩣ߩᖱႎࠍ⸥タ㧕  ὇ൻ᳓⚛ߢ޽ࠆ‫ޕ‬㧔㩜㩋㩣㩆㩂㩥㩗㩁㩅㩧ߩᖱႎࠍ⸥タ㧕

㧝㧞㧚ⅣႺᓇ㗀ᖱႎ 㝼 ಽ ⫾

ᕈ 㧦 ↲Ზ㘃㧔㩖㩨㩡㨽㩧㩆㨷㩢㩧㩖㩩㧕 LC50/96hr 3300Ǵg/L㧔㩜㩋㩣㩆㩂㩥㩗㩁㩅㩧ߩᖱႎࠍ⸥タ㧕 ᕈ 㧦 ᖱႎߥߒ ᕈ 㧦 ᖱႎߥߒ

Ქ ⸃ Ⓧ

㧝㧟㧚ᑄ᫈਄ߩᵈᗧ ౝኈ‛߿ኈེࠍᜰቯᑄ᫈‛ಣℂᬺ⠪ߦ↥ᬺᑄ᫈‛ߣߒߡᆔ⸤ߔࠆ‫ޕ‬

㧝㧠㧚ャㅍ਄ߩᵈᗧ ࿖ ࿖ 㒽 ᶏ ⥶

ㅪ ㅪ ਄ ਄ ⓨ

ಽ ⇟ ャ ャ ャ

㘃 ภ ㅍ ㅍ ㅍ

㧦 㧦 㧦 㧦 㧦

ࠢ࡜ࠬ㧟 1993 ᶖ㒐ᴺ‫ޔ‬ഭ௛቟ోⴡ↢ᴺ╬ߩቯ߼ࠆߣߎࠈߦᓥ߁ߎߣ‫ޕ‬ ⦁⥾቟ోᴺߩቯ߼ࠆߣߎࠈߦᓥ߁ߎߣ‫ޕ‬ ⥶ⓨᴺߩቯ߼ࠆߣߎࠈߦᓥ߁ߎߣ‫ޕ‬

㧝㧡㧚ㆡ↪ᴺ઎ ᶖ 㒐 ᴺ 㧦 ෂ㒾‛╙㧠㘃╙㧝⍹ᴤ㘃 P R T R ᴺ 㧦 㕖⹥ᒰ ഭ ௛ ቟ ో ⴡ ↢ ᴺ 㧦 ᣉⴕ઎╙㧝㧤᧦ߩ㧞

ฬ⒓╬ࠍㅢ⍮ߔߴ߈᦭ኂ‛

FL-500, FL-1500 4/5


ᴾ ᴾ

 ᦭ ᯏ ṁ ೷ ਛ Ქ ੍ 㒐 ⷙ ೣ ⦁ ⥾ ቟ ో ᴺ ⥶ ⓨ ᴺ ᷼ ೣ ᴺ ャ ಴ ⾏ ᤃ ▤ ℂ ઎

 㧦 㧦 㧦 㧦 㧦

઎೎⴫╙㧝 ෂ㒾‛㧔ᒁἫᕈߩ‛㧕 㕖⹥ᒰ ෂⷙೣ╙㧟᧦ෂ㒾‛ ᒁἫᕈᶧ૕㘃 ᣉⴕⷙೣ╙㧝㧥㧠᧦ෂ㒾‛ ᒁἫᕈᶧ૕ ᣉⴕⷙೣ╙㧝㧞᧦ෂ㒾‛ ᒁἫᕈᶧ૕㘃 㕖⹥ᒰ

㧝㧢㧚ߘߩઁߩᖱႎ ⸥タౝኈߪ‫ᤨ⃻ޔ‬ὐߢ౉ᚻߢ߈ࠆ⾗ᢱ‫ߦ࠲࡯࠺ޔ‬ၮߠ޿ߡ૞ᚑߒߡ߅ࠅ‫ޔ‬ᣂߒ޿⍮ ⷗ߦࠃࠅᡷ⸓ߐࠇࠆߎߣ߇޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬ ߹ߚ‫ޔ‬ᵈᗧ੐㗄ߪ‫ޔ‬ㅢᏱߩขᛒ޿ࠍኻ⽎ߣߒߚ߽ߩߢ޽ߞߡ‫․ޔ‬ᱶߥขᛒ޿ߩ႐ว ߪ↪ㅜ‫↪ޔ‬ᴺߦㆡߒߚ቟ోኻ╷ࠍታᣉߩ߁߃‫ߏޔ‬೑↪ߊߛߐ޿‫ޕ‬ ⸥タౝኈߪᖱႎឭଏߢ޽ߞߡ‫ޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢߩ߽ࠆߔ⸽଻ޔ‬

FL-500, FL-1500 5/5

FL-500 FL-1500 MSDS  

サンハヤト FL-500 FL-1500 MSDS http://non-flon.ocnk.net