__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Juli 2018

Magazine over Goes Goes digitaal | Collegeprogramma

Jaargang 49 | Nummer 2 | www.goes.nl


2

Samenspel

Inhoud Artikelen

6 Vol vertrouwen vooruit! 16 Iedereen doet mee: daar gaan we in Goes voor 18 Goes digitaal: portretten 24 Regel een vergunning digitaal 27 Nieuwe namen in het Stationsgebied 32 Proefdraaien met Diftar Rubrieken

4 15 17 35 36

@Goes De week van‌Burgemeester Herman Klitsie Exposities in het Stadskantoor Evenementen in Goes Goes en ik

En verder

Nieuw College / Nieuwe gemeenteraad / Wonen aan het water / Riothermie / Museum / Meeuwen / Goes Modestad / En nog veel meer

100%

5

19

34


3

Colofon ‘Samenspel’ is een uitgave van de gemeente Goes en wordt viermaal per jaar huis-aanhuis in de gemeente verspreid. ‘Samenspel’ biedt zo juist mogelijke informatie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Overname van teksten en foto’s is alleen toegestaan na overleg met de eindredactie en met bronvermelding. Redactie Joke Boel, Laysa Brander, Janneke Donkers, Heidi de Jager, Melissa van Leeuwen, Guusta van Loo, Amber Lukaart, Matthanja Schipper, Marjan van de Vreugde. Contact redactie (0113) 249 954, samenspel@goes.nl Vormgeving Nilsson Fotografie Blackdesk Creative Marketing (cover, 19-23, 28-29, 36), Hans Colijn (35), Marcelle Davidse (7, 9, 14, 16, 26, 32-33), Johan van der Heijden (3, 5, 10, 11, 15 ), Marieke Lodder (8), Sky Pictures (12), Reimerswaal b.v. (13), Team Peter Stigter (34).

Om te beginnen In deze eerste Samenspel na de gemeenteraadsverkiezing maakt u kennis met de nieuwe gemeenteraad, het ‘nieuwe’ college en het collegeprogramma voor de komende jaren. Het college blijft hetzelfde, maar we verwelkomen een groot aantal nieuwe gezichten in de raad. Met drie zetels is er ook een nieuwe partij de gemeenteraad binnengestapt: Nieuw Goes. Omdat ik de mening van jonge mensen erg belangrijk vind heb ik alle jongeren, die voor het eerst mochten stemmen een kaart gestuurd. Wanneer ze deze inleverden bij het uitbrengen van hun stem maakten ze kans op een mooie prijs. Er zijn meer dan 170 kaartjes ingeleverd dus ik ben erg tevreden! De actie hebben we via social media gepromoot. Het verbaasde me hoe veel mensen je op deze manier bereikt tegenwoordig. Van jong tot oud zijn ze online actief. Over hoe wij met zijn allen -en dus ook bij de gemeente- steeds digitaler worden leest u meer in deze Samenspel. De zomer begint bijna, wat betekent dat er ook buiten weer van alles te doen is in Goes. Ik wens u alvast een fijne zomer.

Herman Klitsie WAARNEMEND BURGEMEESTER

Oplage 18.000 ex. Openingstijden afdeling Publiekszaken Maandag t/m donderdag: 09.00 - 17.00 uur Donderdagavond: 17.00 - 20.00 uur Vrijdag: 09.00 - 12.30 uur U kunt alleen op afspraak bij de afdeling Publiekszaken terecht. Maak uw afspraak via www.goes.nl of bel 14 0113. Gemeenteraad De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en worden aangekondigd op de gemeentepagina in de ‘Bevelandse Bode’ en op www.goes.nl. Bij de receptie in het Stadskantoor zijn de vergaderstukken in te zien. De raadsvergaderingen zijn live te volgen via www.goes.raadsinformatie.nl.

Van de redactie Wist u dat Samenspel al wordt gemaakt sinds de oprichting van de huidige gemeente Goes in 1970? Voor het 49ste jaar al ontvangen inwoners nieuws van hun gemeente thuis. Ook op onze website kunt u Samenspel lezen. Alle uitgaven vanaf 2010 kunt u inzien via www.goes.nl als u in de blauwe menubalk klikt op ‘In de gemeente’. Dit past natuurlijk in deze tijd waarin we steeds meer dingen digitaal kunnen doen. Waar we eerst nog de

deur voor uit gingen of moesten wachten tot de postbode was geweest, kunnen we nu steeds vaker snel en makkelijk zaken online regelen. Daar staan we in dit nummer bij stil. Natuurlijk blijven we ook bereikbaar voor iedereen die moeite heeft met het online regelen. Bereikbaarheid en persoonlijk contact blijven belangrijk. Ook dit leest u terug. Onder andere in het nieuwe collegeprogramma. Veel leesplezier!

klimaatneutraal natureOffice.com | NL-077-958317

gedrukt

Stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes

Postadres Postbus 2118 4460 MC Goes

T 14 0113 (bij calamiteiten buiten kantooruren: 06-5329 8141)

E stadskantoor@goes.nl I www.goes.nl


4

Samenspel

@ Goes Wij van de gemeente Goes over het werk

Onze medewerkers die mee liepen met de ambtenarenveldloop waren niet te missen in hun roze outfit!

21 Maart waren de gemeente raadsverk iezingen. Toen het st embureau dicht ging was het tijd om te vouwen, so rteren en tellen, een hele k lus!

e om 150 nieuw Flink aanpoten het op en sen te mak parkeerplaat rk! pa ns io at j het St P&R terrein bi ekken alle nieuwe pl Inmiddels zijn in gebruik. Rick Schuiter t is de winna ar van de ‘Ik Hij gaat met stem op jou’ zeven vriend actie. en de escaperoom dineren bij ‘D in en daarna e Werelt’.

groep en uit r e d n oese 0 ki er 40 nde G e e le v l i e h g c On ers oor d van v ten d s n n t e e v i e f z n or hu es vo schole basis tad van Go xamen. ns erse binne verke h c s i prakt

Het openbaar toilet aan de Ostendestraat in Goes heef t een make over gekregen! Het toilet is nu geheel in de stijl van de Zeeuwse Leuntje en Merien.

één s lieten zich op Veel inwoner van en le bijeenkomst t van de specia he er ov informeren . de gemeente m ee st sy gs in zamel nieuwe afvalin

Commu nicatiea dviseur werkt va Joke n alle we rkneme langst b rs het ij de gem eente G Daarom oes. werd ze op haar verjaard 65ste ag extra in het zo gezet. nnetje


5

Een ‘nieuw’ college van B & W De wethouders die we kennen uit de vorige bestuursperiode gaan opnieuw voor u en Goes aan de slag: Derk Alssema (CDA), Loes Meeuwisse(VVD) en André van der Reest (SGP/CU). De wethouders worden gekozen door de leden van de gemeenteraad en vormen samen met burgemeester Herman Klitsie het dagelijks bestuur van de

gemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor het gemeentelijk beleid en hierover leggen zij verantwoording af aan de gemeenteraad.

Alle belangrijke onderwerpen die spelen in de gemeente zijn verdeeld onder de wethouders en vormen wat we noemen een ‘portefeuille’. Dit zijn de

onderwerpen en taken waar die wethouder de komende jaren verantwoordelijk voor is. Hieronder ziet u de portefeuilleverdeling.

Burgemeester

Derk Alssema (CDA)

Loes Meeuwisse (VVD)

André van der Reest (SGP/CU)

- Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting - Economische zaken - Jeugd en onderwijs - Sport - Energie en klimaatbeleid

- Financiën - Verkeer en vervoer - Openbare werken - Recreatie en toerisme - Cultuur -C  ommunicatie en citymarketing - Binnenstad

- Sociale Zaken - WMO - Participatiewet - Welzijn - Onderwijshuisvesting - Burgerparticipatie - Arbeidsmarktregio - Cultureel erfgoed en archief - Landschap en natuur - Gezondheidszorg

- Openbare orde en veiligheid - Samenwerking op de Bevelanden - Vergunning en handhaving - Milieu (handhaving) - Informatievoorziening en automatisering - Dienstverlening en publiekszaken - Personeel en Organisatie

Wijk- en dorpswethouder van ‘s-Heer Arendskerke Kloetinge Goes-West Centrum Noordhoek Mannee Goese diep

Wijk- en dorpswethouder van Wolphaartsdijk ’s-Heer Hendrikskinderen Goes-Zuid Ouverture en Aria Goese Meer

Wijk- en dorpswethouder van Kattendijke Wilhelminadorp Goes-Oost Goese Polder

>>

Op donderdag 17 mei zijn de wethouders Derk Alssema (CDA), Loes Meeuwisse (VVD) en André van der Reest (SGP/ChristenUnie) tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd.


6

Collegeprogramma 2018-2022

Vol vertrouwen vooruit!

Dichtbij, slagvaardig en samen bouwen aan een economisch en maatschappelijk sterk Goes

Het nieuwe college wordt gevormd door vertrouwde gezichten. Het CDA, de VVD en SGP/CU gaan de komende vier jaar samen verder. Zij ervaren brede steun om het goede voort te zetten en de belangen van inwoners, hun dorp en stad te behartigen. Zij stelden het collegeprogramma voor de komende jaren op met als uitgangspunt samen optrekken en verbindingen leggen. Samen met de gemeenteraad, inwoners en ondernemers op een positieve manier het beste uit Goes halen. Van elk individu tot de gemeente als geheel én met oog voor onze verantwoordelijkheid en positie in de Bevelanden en Zeeland. Het college houdt een open en toekomstgerichte blik op alle mogelijke verbindingen van zowel partijen als onderwerpen. Duurzaamheid, vitale samenleving en een aantrekkelijk klimaat voor wonen,

ondernemen en recreëren staan hierbij voortdurend op het netvlies evenals een gezonde financiële huishouding. Het collegeprogramma is een programma op hoofdlijnen, waarin ook concrete acties worden genoemd en kreeg de titel ‘Vol vertrouwen vooruit!’ Op de volgende pagina’s leest u meer over de onderwerpen die in het collegeprogramma aan bod komen. Het complete programma vindt u op www.goes.nl/collegeprogramma.


7

Visie Het is Goes wonen, leven en werken in de stad en dorpen voor onze inwoners, maar ook voor de Bevelanders. Een sterke stad en vitaal platteland versterken elkaar door samenwerking. Daarbij levert Goes een belangrijke bijdrage aan het (stedelijk) voorzieningenniveau van álle Zeeuwen. We zijn initiatiefrijk binnen onze gemeente, op de Bevelanden én in Zeeland. We zetten ons in om partijen bij elkaar te brengen, de dialoog aan te gaan en bruggen te bouwen. Vanuit een positieve, daadkrachtige grondhouding. Onze focus ligt op kansen om op een toekomstbestendige wijze maatschappelijke en economische meerwaarde te creëren. We hebben hierbij aandacht voor duurzaamheid en voor elkaar.

Bestuur en financiën Goes verbindt. Als centrumgemeente stimuleren we innovatief, proactief en ondernemend handelen waarbij we ons bewust zijn van onze (regie)rol. We blijven werken aan gezonde financiën. We gaan voor optimale dienstverlening en het maken en houden van echt contact met elkaar. Met bijzondere aandacht en maatwerk voor die inwoners die dat nodig hebben. Goes wonen, leven en werken voor ons allemaal. Burger- en overheidsparticipatie krijgen daarbij een belangrijke plek. Een van de acties: instellen burgerinitiatief

Ruimte en economie Goes is een gemeente die groeit omdat het fijn is om er te wonen, werken, recreëren en ondernemen. Goes is een van de vier grootste Zeeuwse steden en draagt vanuit deze positie actief bij aan de doorontwikkeling van Zeeland. Goes biedt ruimte aan iedereen. We zetten ons in voor voldoende woningen en werk en het blijvend boeien en binden van ondernemers. Hierbij leggen we continue de relatie tussen stedelijke aantrekkelijkheid, het vestigingsklimaat en arbeidsmarktvraagstukken. Een van de acties: bevriezen lasten voor ondernemers


8

Samenspel

Onderwijs, sport en cultuur Er is een samenhangend en breed activiteiten- en voorzieningenaanbod in onderwijs, sport en cultuur. Hierin verbinden we organisaties en activiteiten met elkaar. We stimuleren ĂĄlle Goesenaren om hun talenten

te ontwikkelen. Het Goese onderwijs zorgt voor een passende onderwijsloopbaan voor alle leeftijden met daarbij aandacht voor aansluiting op vervolgonderwijs en kansen op de arbeidsmarkt.

Een van de acties: in samenwerking met partners (SMWO, CIOS, Sportraad en anderen) ontwikkelen we een aanpak om nog meer mensen aan het sporten of bewegen te krijgen

Sociaal domein

Milieu

Vitale inwoners in een vitale samenleving, dat is ons ideaal. Uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners om met hulp van hun netwerk deel te nemen aan de samenleving. Waar dit niet lukt, zorgen wij voor voorzieningen en gerichte ondersteuning. We zetten in op preventie en vroegsignalering. Dit doen we dichtbij en op maat dus zoveel mogelijk vanuit de wijken en dorpen. Uitgangspunt is en blijft dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de samenleving: jong, oud, gezond of met beperking. Ieder op zijn eigen manier. Een van de acties: we stimuleren nieuwe initiatieven vanuit de samenleving om jongeren gezond en vitaal te helpen opgroeien, bijvoorbeeld nieuwe initiatieven vanuit sportverenigingen

In Goes nemen we onze verantwoordelijkheid voor een duurzame en toekomstbestendige woon-, leef-, en werkomgeving. We ambiĂŤren hierbij een plek in de Zeeuwse voorhoede. Het stimuleren van een gemeenschappelijke duurzame mentaliteit kan niet zonder dat we zelf zoveel mogelijk het goede voorbeeld geven. Een van de acties: we onderzoeken het realiseren van tiny forests, dichtbegroeide, inheemse bosjes, ongeveer zo groot als een tennisveld en bedoeld om relatief snel de biodiversiteit te vergroten


9

Sollicitatieprocedure in volle gang

Een nieuwe burgemeester voor Goes Sinds september 2017 is Herman Klitsie waarnemend burgemeester. De Commissaris van de Koning vond het beter om na het vertrek van burgemeester René Verhulst een ervaren waarnemer te benoemen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen mag solliciteren Het kost tijd voordat een nieuwe burgemeester benoemd kan worden. Er is een tijdschema gemaakt voor de benoemingsprocedure en er is een vertrouwenscommissie ingesteld. In Goes bestaat de vertrouwenscommissie uit de fractievoorzitters, één wethouder, de raadsgriffier en de gemeentesecretaris. Zij hebben een profielschets van de nieuwe burgemeester gemaakt. Tijdens de openbare raadsvergadering van 19 april, waarbij de Commissaris van de Koning aanwezig was, is de profielschets vastgesteld. De vacature stond op 23 april in de Staatscourant. Tot 14 mei kon elke Nederlander die denkt te passen in de profielschets solliciteren. Twintig mannen en zeven vrouwen in de leeftijd van 34 tot 62 jaar hebben gesolliciteerd. Hiervan zijn zeven sollicitanten lid van het CDA. De andere kandidaten zijn lid van D66 (5), SGP (4), PvdA (4), VVD (2), ChristenUnie (1) en GroenLinks (1). September De Commissaris van de Koning vraagt inlichtingen over kandidaten en maakt een eerste selectie. In juni bespreekt hij met de vertrouwenscommissie de kandidaten die uitgenodigd worden voor een gesprek. Daarna praat de vertrouwenscommissie met de sollicitanten. De Commissaris van de

Koning adviseert de vertrouwenscommissie bij een keuze. Op basis van de bevindingen van de vertrouwenscommissie, doet de gemeenteraad in juli een openbare aanbeveling van één kandidaat, die zij graag als nieuwe burgemeester ziet. Deze aanbeveling gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister volgt meestal deze aanbeveling. In principe kan de nieuwe burgemeester dan in september geïnstalleerd worden.

Aandachtslocaties Om de leefbaarheid in de stad en onze dorpen zo hoog mogelijk te houden, doen we veel aan het verbeteren van zwakke of verpauperde gebieden, de zogenoemde ‘aandachtslocaties’. Zo is in Wolphaartsdijk gestart met het opknappen van de Hoofdstraat. Er wordt een fietspad aangelegd, er komen parkeerplaatsen

en garageboxen en er kan een vrijstaande woning worden gebouwd. De ontwikkelingen worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage via de Provinciale Impuls Wonen, een subsidieregeling voor huizenbezitters die hun oude woning willen slopen, samenvoegen of bloksgewijs renoveren.

Zeeuwse vacaturebank.nl Onlangs ging de site zeeuwsevacaturebank.nl online. Hier kunnen alle Zeeuwse bedrijven en overheden gratis vacatures, opdrachten én stageplaatsen plaatsen, zodat ze makkelijk te vinden zijn voor wie graag in Zeeland wil werken. De gemeente Goes ondersteunt dit initiatief van harte en is partner van deze vacaturebank. www.zeeuwsevacaturebank.nl


10

Samenspel

Afscheid raadsleden Op 27 maart is afscheid genomen van een aantal leden van de gemeenteraad. Sommige raadsleden kozen bewust om met het raadswerk te stoppen, anderen waren afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen. Afscheid werd genomen van: Jan Hut, Ad de Wit en Izaäk Melse van het CDA, Jan Jaap Bouma en Arie Heijboer van de SGP/ ChristenUnie, Loes Passieux en Astrid de Jong van de SP, Dick de Korte en Ad Schuurbiers van de VVD, Sjaan Huissoon en Dick van de

>>

De ’oude raad’ voor de laatste keer bijeen.

Merwe van D66, Marlize Laport van de PvdA en Leen van Zon van de Partij voor Goes. Izaäk Melse keerde na de collegevorming terug in de raad omdat Derk Alssema weer wethouder geworden is.

Kort nadat hij afscheid nam is Ad Schuurbiers overleden. Hij zat namens de VVD in de gemeenteraad in de periode 2010 tot 2018. Ad Schuurbiers was een betrokken raadslid die zich met overtuiging inzette voor de Goese samenleving.


11

De nieuwe gemeenteraad

Op 21 maart heeft u een nieuwe gemeenteraad gekozen. De gemeenteraad is een rechtstreekse afvaardiging van de inwoners en de hoogste baas van de gemeente. Door de verkiezingsuitslag is er behoorlijk wat veranderd in de gemeenteraad. Twaalf raadsleden zijn vertrokken of niet herkozen en er is een nieuwe partij bijgekomen met drie zetels: Nieuw Goes. Dit zijn de vijfentwintig raadsleden die de komende vier jaar uw gemeente besturen. Onderste rij van links naar rechts: Herman Klitsie (burgemeester), Carel Bruring (GroenLinks), Gert Kruitbosch (VVD), Stan

Jasperse (VVD), Barbara van Doornum (raadsgriffier), Pieter Romijn (D66), Patrick Simpelaar (CDA), Stan Meulblok (Partij voor Goes), André Alting (GroenLinks), Laura Waverijn (VVD), Suzan van AvermaeteNieuwelink (CDA), Saskia Verheij (D66), Wiert Omta, (PvdA), Marco Eestermans, (PvdA), Gonneke de Boe (Partij voor Goes), Jurian van der Ree (SGP/ChristenUnie), Elke SchiebaanBoone (SGP/ChristenUnie) en Yannick de Potter (CDA). Bovenste rij van links naar rechts: Martijn Vermeulen (Nieuw Goes), Vincent Mareels (Nieuw Goes), Onno van de Velde (Nieuw Goes), Chantal Peereboom (VVD), Floor van Lamoen (SP), Maurits Born (SGP/ ChristenUnie), Johnny Lukasse (SGP/ ChristenUnie), Frans van der Knaap (CDA) en Izaäk Melse (CDA).


12

Samenspel

Werk in uitvoering zorgt voor een ontsluiting op het nieuwe fietspad bij de Manneeweg en de derde brug zorgt voor een extra doorgang naar de Noordhoek. Nadat de woningen gebouwd zijn, leggen we nog eens twee bruggen aan naar particuliere kavels. Voorstad wordt opgeknapt In de Voorstad hebben we het riool opgeknapt door ‘relining’. We brengen dan een kunststof kous aan zonder de weg open te breken. Een methode die nauwelijks overlast veroorzaakt, terwijl het riool wel weer een tijd mee kan. We moeten nog wel de huisaansluitingen vervangen en de fietsstraat opnieuw asfalteren. Ook halen we de natuursteenkeien in de middenberm er uit, deze vervangen we door onderhoudsvriendelijker betonprint. De werkzaamheden zijn in september en oktober. Tijdens het werk geven we omleidingsroutes aan voor fietsers en autoverkeer. Riolering en herbestrating In de Frank van Borsselenstraat en de Oude Rijksweg in ’s-Heer Hendrikskinderen hebben we de huisaansluitingen vervangen en de weg opnieuw bestraat. Een aantal woningen is bovendien voorzien van drainageputjes om wateroverlast tegen te gaan. Tot september zijn we nog bezig in de Slotstraat in ’s-Heer Arendskerke: hier vervangen we het hoofdriool en maken we de weg weer netjes. Tijdens het werk zijn de woningen te voet bereikbaar. Tijdens de bouwvak is de Slotstraat gewoon open voor autoverkeer.

>>

Tiendenplein helemaal gereed Het vernieuwde Tiendenplein is al een tijdje in gebruik. Voor sommigen even wennen, maar inmiddels weet het verkeer goed gebruik te maken van de rotonde. De afgelopen periode zijn afrondende werkzaamheden gedaan. Als laatste zijn de wandtegeltjes in de fietstunnel aangebracht.

>>

Poel II klaar voor bouw De infrastructuur in de Poel II is helemaal af. We zijn nog bezig met het aanleggen van een waterpartij bij de bouwkavel van Roompot. Dit werk duurt tot de zomer. Daarna is de Poel II helemaal klaar voor de nieuwe bedrijven! Bruggen bouwen in Mannee In Mannee leggen we na de zomer maar liefst drie bruggen aan! De bruggen zijn voor fietsers om gemakkelijk te wijk in en uit te kunnen. De eerste brug komt ter hoogte van de dam richting de Kattendijkse dijk. Hiervoor wordt de dam tijdelijk afgesloten. De tweede brug


13

Wonen aan het water

Goese Diep Noord Het trekken van kabels en leidingen, watergangen dempen, nieuwe eilanden in de maak‌ voordat in het noordelijke gedeelte van het Goese Diep gestart wordt met woningbouw, worden de kavels bouwrijp gemaakt. Afhankelijk van de terrein- en weersomstandigheden verwachten we vanaf september tot januari op te leveren.

>>

Samen met woningcorporatie RWS werken we in het havengebied van Goes aan twee nieuwbouwplannen met een unieke ligging: Goese Diep Noord en Westerschans. Aangezicht Westerschans: Jeanne Dekkers Architectuur

Nieuwe Westhavendijk gereed

Om de aanleg van de Westerschans mogelijk te maken, is de infrastructuur in het gebied aangepast. De voormalige Westhavendijk is verlegd richting Goese Polder en de kruising Ringbaan West/Zaagmolenstraat is verplaatst en heeft nieuwe verkeerslichten.

Ketelhaven In het havengebied is ook plek voor bedrijfsmatige activiteiten. Het eerste concrete plan voor nieuwbouw in de Ketelhaven is bijvoorbeeld The Boatshed, een luxe verzamelgebouw met onder meer boothuizen, bedrijfsruimtes en mogelijk ook een horecagelegenheid. www.theboatshed.eu Veilige fietsoversteek bij Ringbrug Bij de Ringbrug maken we een fietstunnel die in het voorjaar van 2019 klaar is. Zo zorgen we dat fietsers straks gemakkelijk naar Wilhelminadorp, ’t Schenge en de nieuwe supermarkt fietsen. Tot die tijd is er een omleidingsroute voor fietsers. Deze wordt aangegeven op gele borden en is te vinden op onze website. www.goes.nl/werk-in-uitvoering

Parkeersituatie Westhavendijk veranderd

Wonen aan het water De 53 gemeentelijke vrije kavels in het noordelijke gedeelte van het Goese Diep zijn bijna allemaal gereserveerd. Waarschijnlijk vanaf september, na het bouwrijp maken, kunnen de nieuwe eigenaren op hun gekochte kavel aan de slag. www.goes.nl/goesediep

De parkeerplaatsen aan de Westhavendijk zijn opgeheven om plaats te maken voor de werkzaamheden. Aan mensen die buiten Goes wonen en in onze binnenstad werken, biedt de gemeente een nieuw parkeerproduct: een werknemersvergunning. Hiermee parkeert u voor 30 euro per kwartaal op het Molenplein. Het bedrijf waar u werkt kan deze vergunning online voor u aanvragen. www.goes.nl/parkeervergunning


14

Samenspel

Stap in de goede richting

Stoppen met fietsen omdat je wat ouder bent? Niet nodig! In Goes wordt de fiets veel gebruikt en dat waarderen we als gemeente. Maar wat als u iets ouder wordt: blijft u doortrappen of stapt u af? Fietsen is een gezonde manier om onafhankelijk te blijven. Vooral voor senioren is de vrijheid van de fiets onmisbaar. Maar er zitten ook risico’s vast aan fietsen. Samen met andere organisaties willen we de oudere fietser graag helpen om veilig in beweging te blijven. Daarom gaat Goes binnenkort meedoen aan het project ‘Doortrappen’. Dit is een initiatief in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bedoeld om er voor te zorgen dat senioren langer veilig door kunnen blijven

Samen zwemmen, het delen van handige opvoedtips of een gezonde picknick… Het afgelopen half jaar zijn verschillende Goese gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken met elkaar bezig geweest rondom de thema’s: meer bewegen, ontspanning, gezond eten, zingeving en aandacht voor elkaar. Want hoe beter deze dingen met elkaar in balans zijn, hoe fijner je in je vel zit. De komende periode gaat het project nog even door. Met hulp van enthousiaste deelnemers worden nog verschillende activiteiten georganiseerd. Meer weten? Neem dan contact op met Adil Fertoute van SMWO via (0113) 277 111.

fietsen. In de volgende Samenspel leest u hierover meer. We geven nu alvast een paar praktische tips voor fietsers van alle leeftijden; • Wanneer u een e-bike heeft, zorg dan dat deze uitgeschakeld is bij het opstappen. Zo gaat u er niet meteen onverwacht hard vandoor. • Zet het fietszadel iets lager, dan ligt het zwaartepunt lager en dat verbetert het evenwichtsgevoel. Bovendien vindt u dan makkelijker steun bij de grond. • Een kort fietszadel maakt het op- en afstappen makkelijker. • Met anti-slip pedalen glijdt u minder snel van de pedalen bij het afzetten.

• Fiets niet al te dicht langs de stoeprand. Houd afstand van de stoep, geparkeerde auto’s, de berm of waterkant zodat u ruimte heeft om uit te wijken. • Hang tassen niet aan het stuur, maar gebruik fietstassen. Zo wordt het gewicht beter verdeeld. Meer handige tips over veilig fietsen vindt u op www.doortrappen.nl


15

Op deze pagina kijken we een week mee over de schouder van de burgemeester en wethouders van Goes. Waar houden zij zich mee bezig en wat gaat hen in het bijzonder aan het hart? Deze keer:

De week van‌ Burgemeester Herman Klitsie

2

1 1. Mevrouw Corry van der Boog | 2. Lintjesregen 2018 | 3. Interview met Eunice en Catherine Zaterdag Een van mijn taken is het bezoeken van 60- en 65-jarige echtparen en Goesenaren die 100 jaar of ouder worden. Er gaat geen week voorbij of ik leg een paar van zulke bezoekjes af. Vandaag feliciteer ik mevrouw Corry van der Boog met haar honderdste verjaardag. Een innemende vrouw met geweldige verhalen over vroeger. Helaas hoorde ik iets meer dan een week later dat ze in alle rust overleden is. Maandag Maandag is een dag van interne overleggen met ambtenaren op het gebied van veiligheid, openbare orde, college en raadsaangelegenheden, vergunningen, handhaving, interne zaken en regionale samenwerking. Dinsdag Dinsdagochtend is er collegevergadering. Het college neemt onder mijn voorzitterschap alle voorkomende besluiten. De meeste in het openbare gedeelte. Deze besluiten met de achterliggende advisering zijn voor iedereen te lezen. Daarnaast is er een besloten deel van de vergadering. Het streven is zo weinig mogelijk in beslotenheid vast te leggen, maar soms kan dat niet anders. Woensdag Vandaag bereid ik met medewerkers een gesprek met het binnenstadbestuur voor. We overleggen regelmatig over voorkomende problemen

in de binnenstad, zoals horecaoverlast. Daarna heb ik mijn tweewekelijkse overleg met de politie. We bespreken voorvallen in de gemeente van de afgelopen weken en de problemen die zich op het gebied van openbare orde en veiligheid voordoen of kunnen voordoen. De rest van deze dag gebruik ik om de donderdag voor te bereiden. Donderdag Op deze bijzondere dag worden de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Het is geweldig eervol om namens de Koning te mogen doen. Een overvolle Grote kerk, een geweldige ambiance en een goed georganiseerde plechtigheid. Achttien lintjes op een dag: zoveel heb ik er in mijn burgemeestersloopbaan nog nooit uitgereikt! ‘s Middags heb ik een gesprek met Eunice en Catherine, leerlingen van het Hoornbeeck college. Zij willen voor hun opleiding een burgemeester interviewen over zijn vak. Een goed gesprek dat uitstekend was voorbereid. Altijd leuk om op deze manier over je functie te kunnen praten. Vrijdag Koningsdag! Met het college en de gemeentesecretaris bezoeken we de hele dag alle dorpen en de stad om de oranje activiteiten mee te beleven. Fantastisch hoe dat allemaal is opgezet, zowel in de stad als in de dorpen. Hulde voor alle organisatoren en andere vrijwilligers en geweldig dat ze dit willen doen. Wat een feest!

3


16

Samenspel

Iedereen doet mee: daar gaan we in Goes voor Goes staat in de top-5 van meest toegankelijke gemeenten van Nederland in de landelijke campagne van ‘Nederland Onbeperkt en Ongehinderd’. Gemeente Hardenberg mag zich de méést toegankelijke gemeente van Nederland noemen. Met toegankelijkheid bedoelen we hier niet alleen of iedereen makkelijk het Stadskantoor kan bereiken, maar vooral ook of alle voorzieningen begrijpelijk en bereikbaar zijn voor íedereen.

Wethouder André van der Reest: ‘In Goes zijn we op de goede weg als we het over toegankelijkheid hebben, maar zijn er zeker nog niet. In het nieuwe college-akkoord hebben we daarom plaats gemaakt voor het onderwerp toegankelijkheid én vooral ook voor de inclusieve samenleving.’ Als gemeente hebben we een belangrijke taak als het gaat over de inclusieve samenleving. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen ook daadwerkelijk mee kán doen. Dit betekent bijvoorbeeld dat we er samen met anderen voor willen zorgen, dat er voldoende voorzieningen zijn voor mensen met een beperking. Kan een kind met een beperking bijvoorbeeld wel sporten of naar school? Zijn er genoeg gehandicaptenparkeerplaatsen?

Als gemeente kijken we ook wat we zelf kunnen verbeteren. Want: is de manier waarop wij dingen vertellen aan inwoners wel begrijpelijk voor iedereen en is onze website goed leesbaar voor iemand met een visuele beperking? Hebt u ideeën? Hebt u zelf ideeën hoe u Goes toegankelijker kunt maken of wilt u uw ervaring met ons delen? Dan horen we dit graag. stadskantoor@goes.nl 14 0113

Wat is een inclusieve samenleving? Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving, daar gaan we in Goes voor. We noemen dit de inclusieve samenleving. Dit vraagt wat van onze samenleving en dus ook van u als inwoner. U kunt anderen namelijk helpen of stimuleren om mee te doen, iemand het gevoel geven dat hij of zij er toe doet. Ook al heeft iemand een fysieke of mentale beperking. Geen ingewikkelde zaken maar gewoon in het dagelijks leven rekening houden met elkaars (on)mogelijkheden.


17

Meer zelf doen via goes.nl Steeds meer zaken waar u vroeger voor naar het Stadskantoor moest komen, kunt u online regelen met de gemeente op goes.nl. Ook nemen steeds meer mensen digitaal contact met ons op. Bijvoorbeeld via WhatsApp of email. Snel en eenvoudig. Digitaal als het kan en persoonlijk wanneer het moet is ons uitgangspunt. Als u een kijkje neemt op onze website goes.nl en u klikt in de menubalk op ‘zelf regelen’, ziet u hoeveel dingen u eigenlijk al kunt regelen zonder dat u hiervoor de deur uit hoeft. Lukt het via de

digitale weg niet? Natuurlijk helpen wij u dan aan de balie of via een ander kanaal. Ook in 2018 maken we er werk van om nog meer zaken digitaal en eenvoudig aan te bieden. Twee voorbeelden zijn:

• Een online Diftar portaal waar u de afvalkalender en het aantal ledigingen kunt bekijken. Diftar is het nieuwe systeem van afval ophalen dat per juli van start gaat. U leest hier ergens anders in deze Samenspel meer over. • Het mogelijk maken om reisdocumenten en rijbewijs gedeeltelijk digitaal aan te vragen. Wist u dat? • 90% van de parkeervergunningen voor 2018 is digitaal verlengd • 80% van alle geboortes wordt digitaal aan ons doorgegeven • In een jaar tijd ontvingen we 4.500 WhatsApp berichten www.goes.nl/zelf-regelen

Exposities in het Stadskantoor www.gemeentearchiefgoes.nl

In de hal van het Stadskantoor zijn de komende tijd de volgende exposities te bekijken:

1 Juli Jan Remijn (1) Jan Remijn is geïnteresseerd in lichtkunst en betrokken bij de Goese stichting StichtLicht. Lichtkunst is dan ook regelmatig het onderwerp van zijn foto’s. Maar ook het licht in de (Zeeuwse) natuur, landschappen en architectuur.

2 Augustus Jessica Engelbrecht (2) De meeste foto’s van Jessica Engelbrecht zijn portretten van kinderen en jonge mensen. Vaak met bloemen, vanwege hun kwetsbaarheid, schoonheid en kleuren. Maar ook omdat ze uniek zijn, net als de geportretteerden.

3 September Kees Bruijnes (3) Kees Bruijnes werkt figuratief. Hij maakt schilderijen in olieverf en tekeningen in houtskool, potlood of Oost-Indische inkt. Veelal landschappen op locatie, zoals bij de Domburgse schilderdagen. ’s Winters maakt hij portretten.


18

Samenspel

Social media en internet zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook in Goes zijn en doen we steeds meer digitaal. Dat geldt voor jong Ên oud. Op de volgende pagina’s vijf Goesenaren, die succesvol werk of hobby maken van vloggen en bloggen of op andere manieren dagelijks online zijn.


19

Ger (91) en Jopie (89) Prijs uit Goes zijn al 69 jaar gelukkig getrouwd. Vooral Ger is erg actief op social media. Hij is eigenlijk gewoon verslaafd zegt hij zelf. ‘We hadden al snel een tablet en dan zaten we samen op de bank Wordfeud te spelen. Ik had altijd al een mobiele telefoon, maar op den duur ben ik overgestapt naar een smartphone. Ik vind het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn, als er bijvoorbeeld iets met Jopie is. Met een smartphone kan ik ook nog leuke spelletjes spelen en foto’s maken. Als ik in de soos zit kan niemand er over uit dat ik een smartphone heb. Zij hebben bijna allemaal zo een oude klap-telefoon waar je alleen mee kan bellen. Ze zeggen dan: “Dat jij dat kan!” Ik denk dan waarom niet? Je moet het gewoon goed bijhouden. Natuurlijk heb ik ook mijn hulplijn. Mijn schoonzoon heeft me alles geleerd. Aan mijn achterkleinkinderen durf ik niets te vragen want die doen zo snel klik, klik, klik. “Doe eens kalm!” zeg ik dan. Naast Wordfeud zit ik ook veel op Whatsapp en Facebook. Ik vind vooral het sociale aspect leuk. We spelen ook Wordfeud met onze zoon in Brazilië. Dat is toch bijzonder; scrabbelen met iemand aan de andere kant van de wereld! Wanneer we naar het ziekenhuis gaan en moeten wachten is het ook fijn als afleiding en ontspanning om even een spelletje te spelen of een berichtje te sturen. De thuiszorg vraagt ook wel eens na een doktersbezoek via Whatsapp hoe het met ons gaat. Filmpjes kijken op YouTube doe ik ook, bijvoorbeeld van André Rieu. Ik kan het filmpje van mijn mobiel zo naar de tv sturen. Ik maak ook graag foto’s en die stuur ik dan naar familie via Whatsapp. Soms maak ik ook wel eens een selfie, maar niet met zo een selfiestick hoor. Ik zet niet zomaar alles op Facebook, mijn dochter zegt ook dat we daarmee moeten oppassen. Ik kan eigenlijk niet zonder smartphone naar buiten. Niet alleen vanwege bereikbaarheid, maar ook omdat ik me zou vervelen. Ons achterkleinkind van 15 zei vorige keer tijdens het eten: “Opa leg je mobiel nou eens weg!” Zodra ik een plingeltje hoor moet ik gewoon even kijken.’


20

Samenspel

gino.lamers Gino Lamers Gino Lamers Ginolamers.com

Gino Lamers (19) leert voor kok en is erg actief op social media, waar hij zijn passie voor fitness met anderen deelt. ‘Twee en een half jaar geleden begon ik met fitnessfoto’s plaatsen op Instagram. Ik werd zelf erg gemotiveerd en geïnspireerd door anderen die dit deden en ik wilde dat zelf ook doen. Ook wilde ik mensen helpen door te informeren hoe fitness werkt. Het begon met het maken van simpele foto’s, bijvoorbeeld in de sportschool bij de spiegel. Eigenlijk begon het wel aan te slaan, ik ontving leuke reacties en het werd ook steeds leuker om te doen. Na een tijdje heb ik geïnvesteerd in een goede camera en ging ik meer berichten plaatsen. Toen ik een poosje later met een professionele fotograaf ging werken kreeg ik snel meer volgers. Ik merkte dat er ook behoefte was aan meer informatie en uitleg. Daarom ben ik naast Instagram ook een YouTube kanaal begonnen. Hier ga ik dieper in op fitness. Op mijn website ga ik nog een stukje verder. Mensen kunnen daar terecht voor een op maat gemaakt voedings- en of trainingsschema en ook bied ik hier online coaching aan. Wat ik leuk vind is dat je door social media nieuwe mensen leert kennen. Niet alleen online, ik heb ook veel mensen in het echt ontmoet door social media. Ik werk nu samen met een fotograaf die ik leerde kennen via Instagram. Ook heb ik een keer met een groep van 30 jongens gesport en daarna samen sushi gegeten. Wij hadden elkaar allemaal ontmoet op social media. Nu het aantal volgers van mijn pagina is gestegen, benaderen steeds meer bedrijven mij met de vraag om iets voor hen te promoten in ruil voor producten of een vergoeding. Als ik echt zou willen zou ik misschien wel rond kunnen komen met mijn pagina’s. Toch zou ik altijd een baan als kok willen hebben en dit ernaast willen doen. Net als fitness is koken ook echt een passie waar ik in wil blijven groeien. Ik wil mensen informeren en inspireren, ik zie mijn pagina als een bijdrage waar andere mensen iets aan hebben en niet zomaar om ‘iets leuks’ op te zetten. Ik houd ook echt van positiviteit en wil dat mijn pagina dat uitstraalt. Negatieve reacties krijg ik niet vaak en als ik ze krijg verwijder ik ze. Daar heeft toch niemand wat aan?’


21

wa_GoesWest wijkagenten_goes Politieteam Oosterscheldebekken

Marinus Prins (30) is sinds mei 2017 (waarnemend) wijkagent in de gemeente Goes en houdt inwoners op de hoogte via social media. ‘Ik ben wijkagent van Goes Centrum, Goes West, ’s-Heer Hendrikskinderen, ’s-Heer Arendskerke en Eindewege. Toen ik hier als wijkagent begon ben ik ook meteen met social media gestart. Collega’s deden het ook al en ik geloof dat je veel meer draagvlak en reikwijdte creëert. Vaak komen mensen alleen in aanraking met de politie voor eenvoudige dingen of als ze bijvoorbeeld een bekeuring krijgen. Nu kan je laten zien wat het politiewerk allemaal inhoudt en dat vind ik heel leuk om te doen! Het politieteam Oosterscheldebekken heeft een gezamenlijke Facebookpagina en Wijkagenten Goes een gezamenlijk Instagram account. Op Twitter heb ik mijn persoonlijke account. Ik krijg best vaak berichten via Twitter of Instagram. Natuurlijk reageer ik hier altijd op, maar het is niet de bedoeling dat social media een meldpunt worden. Hier zijn de officiële meldpunten voor via 0900-8844 of 112. Gelukkig zijn er nog geen meldingen binnengekomen via social media waarbij er met spoed politie ter plaatse moest komen. In mijn berichten probeer ik een boodschap mee te geven. Tijdens een horecadienst plaats ik wel eens berichten over jeugd en alcohol en wat het met je kan doen of ik meld een simpele vernieling/ baldadigheid van vlaggetjes in de binnenstad. Dat lijkt misschien niet zo belangrijk, maar voor ondernemers die de volgende dag hun winkel openen is dit toch erg vervelend. De politie gebruikt social media ook voor het verspreiden van signalementen of een getuigenoproep. Natuurlijk plaats ik af en toe ook wel eens iets voor de fun, gewoon omdat ik het grappig vind. Een bericht mag nooit herleidbaar zijn naar een persoon. Daarom scherm ik af en toe kentekens of gezichten af. Een poos geleden waren er in een wijk veel problemen met vernielde auto’s. Hier was geen enkele melding over binnengekomen. Ik ben met verschillende mensen in gesprek gegaan en het bleek een groot probleem te zijn. Mensen parkeerden de auto bewust ergens anders om vernieling te voorkomen. Ik heb dit veel aandacht gegeven op social media en een paar weken later zijn er personen voor aangehouden. Mensen waarderen het als je zoiets op Twitter zet en ze hiermee helpt. Zo ervaren zij dat de politie er is om inwoners te helpen en ik hoop dat ze zo zien dat er zeker iets met een melding wordt gedaan.’


22

Samenspel

Gumbal Gumbal gumbaltv gumbal.tv

Als je video’s zoekt over auto’s op social media, is de kans groot dat je terecht komt op één van de kanalen van Hans van Raaijen. Deze 33-jarige Goesenaar is werkzaam als financieel adviseur bij een bank en had altijd al iets met snelle auto’s. ‘Al van jongs af aan maakten snelle en bijzondere auto’s indruk op mij. Als ik foto’s van vroeger bekijk, zie ik mezelf op jonge leeftijd al glunderend naast een Ferrari staan. Tijdens een vakantie 15 jaar geleden in Monaco, zag ik de meeste spectaculaire auto’s voorbij komen. Daar is de basis gelegd voor mijn hobby’. ‘Gumbal.tv’ is de naam van mijn social media platform. Gumball 3000 is een rally in Engeland waar ik vroeger helemaal fan van was. Ruim 12 jaar geleden heb ik een naam geregistreerd op YouTube, dat is een afgeleide daarvan geworden: Gumbal. Pas ergens in 2010 plaatste ik mijn eerste video. Toen is mijn hobby eigenlijk begonnen: het filmen van auto’s over de hele wereld. Voor ik ging filmen deed ik aan fotografie. Een mooie foto is leuk, maar bij video kan je meer overbrengen. Bij video kan je de emotie of een bepaald uniek moment dat je vastlegt terugkijken en delen met anderen. Daarom ben ik in 2010 overgestapt op video’s maken. Mijn passie ligt echt bij auto’s en hun geluid. Ik ga daarom niet veel naar beurzen maar zoek plekken op waar auto’s rondrijden. Ik ben nu ongeveer acht jaar actief bezig met Gumbal en ruim 2.500 video’s verder. Mijn video’s zijn wereldwijd al meer dan een half miljard keer bekeken. Waarschijnlijk denk je dat de video’s van de luxe bolides het meest worden bekeken, dat is niet zo. Juist de video’s van de auto’s die voor veel mensen bereikbaar zijn, zijn het populairst. Naast YouTube volgen ook meer dan vijf miljoen mensen mij via Facebook. Ook al is Gumbal uitgegroeid tot iets heel succesvols, het blijft een hobby. Ik vind mijn werk ontzettend leuk en houd van de balans tussen mijn werk en mijn hobby. De inhoud van de video’s moeten interessant, uniek en onderscheidend zijn. Daarom probeer ik zowel in Nederland als ver daar buiten op bijzondere plekken video’s te maken van auto’s. Er zijn nog genoeg landen te ontdekken waar bijzondere auto’s rond rijden, zoals Dubai of Amerika. Wat je daar allemaal ziet is echt bizar!’


23

Sky Kroezemann Kindermodeblog _sky2004__ Kindermodeblog.nl/teens

Sky Kroezemann (13) zit in de brugklas van het Pontes en houdt van mode en styling. Ze blogt wekelijks over tienermode voor de site kindermodeblog.nl. ‘Ik ben dol op kleding. Als klein meisje verkleedde ik me al heel vaak en wilde snel zelf bepalen wat ik aantrok. Ook ging en ga ik ontzettend graag shoppen. Rond mijn tiende kreeg ik een eigen iPad en mobiele telefoon. Toen ging er pas echt een wereld voor me open. Op Pinterest, Instagram en YouTube is zóveel te vinden. Ik zit zelf op Instagram. Ik heb daar ook een tijdje een mode-account gehad. Mijn account is privé, dus mensen die me willen volgen, moeten eerst een verzoekje indienen. Zo doen de meeste jongeren van mijn leeftijd dat en zo heb ik het met mijn ouders afgesproken. Op Instagram zag ik een tijdje geleden een oproep van kindermodeblog.nl. Dat is een site over kindermode. Ze vernieuwden hun site en zochten ook tienerbloggers. Ik heb toen meteen gereageerd en met een paar andere meisjes blog ik nu wekelijks over tienermode. Ik laat me inspireren door social media, modebladen en natuurlijk door wat er in de winkels hangt. Ontwerpster Nikki Plessen en blogster Anna Nooshin vind ik te gek. Elke week maak ik een nieuw setje kleding of verzin ik een mode-item waarover ik iets kwijt wil en daar schrijf ik een blog over. Mijn leukste blog tot nu toe is de blog die ik heb gemaakt over mijn vriendinnen en hun mode-wishlist. Ideeën heb ik genoeg, en kleding gelukkig ook. Het poseren in de setjes voor de foto vind ik eigenlijk nog het moeilijkst. Mijn vriendinnen of mijn moeder maken meestal de foto’s voor bij de blogs. We zoeken naar leuke plekken als achtergrond. Dus ik denk nu ook extra goed na wat ik in mijn koffer stop als we op vakantie gaan. Dan kunnen we daar ook foto’s voor de blog maken. De meeste kleding uit mijn blogs is gewoon van mezelf. Maar soms leen ik ook wel eens iets of ik krijg wat. Laatst mocht ik van een kledingmerk een paar dingen voor mezelf uitzoeken en was er ook een winactie. Een meisje van mijn school heeft toen ook een shirtje van dat merk gewonnen. Dat vind ik natuurlijk superleuk! Ik wil later echt iets in de mode gaan doen. Ik volg daarom ook de richting kunst en cultuur op het Pontes. Of ik ontwerper kan worden weet ik niet, maar over mode schrijven of er reclame voor maken zou ik ook al helemaal te gek vinden.’


24

Samenspel

Regel een vergunning digitaal Gaat u een evenement organiseren, bouwen of verbouwen, slopen of asbest verwijderen? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente. In Goes vraagt u een vergunning online aan. Na de aanvraag volgt u de status heel gemakkelijk via Mijn Goes. De gemeente Goes heeft een nieuwe inwoner. Nee, geen échte inwoner, maar een digitale jongen! U ziet hem op de pagina hiernaast. Misschien hebt u hem ook al gezien op YouTube, Facebook of tijdens het surfen op het internet. Soms heeft hij een gele helm op, af en toe staat hij met een gitaar in zijn handen of u ziet hem in een wit pak. Hij is onderdeel van een campagne waarin we het digitaal regelen van vergunningen promoten en laat zien in welke situaties u online een vergunning kunt aanvragen. Sneller en eenvoudiger De gemeente Goes is weer een stukje digitaler geworden nu het aanvragen, verstrekken en communiceren over vergunningen online gebeurt. Het grote voordeel voor inwoners is

dat het eenvoudiger en sneller is. Iedereen die in het verleden een vergunning heeft aangevraagd, heeft een digitale nieuwsbrief gekregen waarin word uitgelegd wat er precies verandert. Hoe werkt het? Stel u wilt een evenement organiseren, hoe werkt het aanvragen van een vergunning dan? Ga naar www.goes.nl. Daar klikt u op ‘Zelf regelen’. Daarna klikt u onder het kopje APV en bijzondere wetten op ‘Evenement organiseren’. Op deze pagina leest u wat u nodig hebt voor het digitaal aanvragen van deze vergunning. Om de aanvraag te starten klikt u op ‘Start digitale aanvraag evenementenvergunning of melding’. Hierna volgt u de stappen die worden aangegeven.

Mijn Goes Bent u klaar met de aanvraag? De status van uw aanvraag volgt u door in te loggen op Mijn Goes. Dit vindt u in de menubalk van de homepage van www.goes.nl. Inloggen op Mijn Goes kan met DigiD of eHerkenning. Wat als het aanvragen digitaal niet lukt? Neem dan even contact met ons op. We begeleiden u graag bij het aanvragen van de vergunning die u nodig hebt. Als u meer informatie wilt over het aanvragen van vergunningen kunt u ons mailen via vergunningen@goes.nl of bellen naar 14 0113.

Jonge Goese helden gezocht! Op vrijdag 16 november aanstaande reiken we weer nieuwe Jeugdlintjes uit aan jonge inwoners die zich op een bijzondere wijze belangeloos hebben ingezet voor de Goese samenleving of dat nog steeds doen. Een feestelijke gebeurtenis! Kent u iemand die het Jeugdlintje verdient? Uw voordracht kunt u indienen tot woensdag 31 oktober. De voorwaarden en het aanmeldformulier vindt u op:

www.goes.nl/jeugdlintje


25

http://www.google.com/

Mijn Goes

Mijn Goe


26

Samenspel

Er warmpjes bijzitten door riothermie Heel wat Goesenaren leveren sinds kort een bijdrage aan het verwarmen en koelen van de 60 nieuwe appartementen aan het Hollandiaplein. De warmte uit hun rioolwater wordt in een speciaal aangelegde rioolbuis in Goes-West afgevoerd naar een waterpomp in het appartementencomplex. Deze nieuwe techniek, riothermie, zorgt voor de juiste temperatuur in huis van de vloerverwarming en boiler. De gemeente, woningcorporatie RWS partner in wonen en Marsaki zijn de eerste in Nederland die deze techniek toepassen. De aanleg wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies vanuit De Europese Unie en OPZuid.

www.goes.nl/riothermie

Een mooie plant maar‌.

Pas op voor de Japanse Duizendknoop De Japanse Duizendknoop is een snel groeiende en woekerende plant. Door de sterke groeikracht verdrukt ze andere planten en maakt zelfs funderingen van wegen en gebouwen kapot. Ze schiet in april uit de grond met rode uitlopers. Hier komen al snel groene bladeren aan met een grootte van 5-12 cm. De plant kan uitgroeien tot wel drie meter hoog. In augustus bloeit de plant met kleine crème witte bloemen en in de winter sterft hij af maar blijven verdorde stengels staan.

verloop van tijd niet meer terug. Voer het groenafval niet af via de composthoop of de gft-container maar met de restcontainer. Ieder scheutje van de plant kan namelijk ergens voor een nieuwe plant zorgen. Op deze manier voorkom je zo goed mogelijk verdere verspreiding van de plant.

Wat moet ik doen? Knip de plant tot de grond af. Herhaal dit vervolgens meerdere keren per groeiseizoen. Zo raakt de plant uitgeput en komt ze na

Dit doet de gemeente De gemeente maait de plekken waarvan ze weet dat de Japanse Duizendknoop hier groeit, meerdere keren per groeiseizoen. Na

het maaien worden de overgebleven delen bespoten met een chemisch bestrijdingsmiddel. Het maaisel wordt apart afgevoerd. De gemeente gebruikt geen chemische middelen in de openbare ruimte, maar maakt voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop een uitzondering.


27

Moet u de eindjes aan elkaar knopen? Hebt u moeite om elke maand uw rekeningen te kunnen betalen? Helaas bent u niet de enige. Cijfers laten zien dat steeds meer mensen financiële problemen hebben. Herkent u dit en overziet u uw schulden niet meer of wilt u juist weten hoe u kunt voorkomen dat u schulden maakt? Blijf niet rondlopen met zorgen of vragen. De medewerkers van de afdeling Schulddienstverlening van GR de Bevelanden zijn er voor advies en ondersteuning. Financiële vragen U kunt hier terecht met al uw financiële vragen en problemen. Zij geven informatie over hoe u weer grip krijgt op uw uitgaven. Ook kunnen ze doorverwijzen naar een organisatie die verder helpt. Zoals het schuldmaatjesproject, Humanitas thuisadministratie, het SWMO of het sociaal juridisch loket. Als uw financiële situatie zo zorgelijk is, dat u er zelf helemaal niet meer uitkomt, kijken zij of u in aanmerking komt voor een schuldhulpverleningstraject.

Spreekuur De afdeling Schulddienstverlening heeft twee keer per week spreekuur in het Stadskantoor in Goes en één keer per week een telefonisch spreekuur. • dinsdagochtend en donderdagochtend op afspraak in het Stadskantoor • woensdagochtend telefonisch Bel voor een afspraak of voor het telefonisch spreekuur naar (0113) 239 100 of mail naar: info@grdebevelanden.nl Geen geld voor leuke en noodzakelijke dingen? Als gemeente vinden we het belangrijk dat u mee kunt doen in onze samenleving, ook al moet u rondkomen van een inkomen op of rond bijstandsniveau. Maar geld voor extra’s als sport, een dagje uit, een goede computer om huiswerk op te maken, een fiets om op

naar school te gaan of vervanging van een apparaat dat kapot gaat, is er vaak niet als er maar weinig geld te besteden is. Daarom biedt de gemeente Goes voor inwoners met een laag inkomen verschillende financiële tegemoetkomingen. Wist u dat? • De tegemoetkomingen zijn niet alleen bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering maar ook voor werkende mensen met een laag inkomen. • U ook voor bewindvoeringskosten bijzondere bijstand kunt aanvragen? • 378.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin met een laag inkomen1. • GR de Bevelanden voert namens de vijf Bevelandse gemeenten, waaronder dus de gemeente Goes, allerlei taken uit. Zo ook op het gebied van schulddienstverlening. Neemt u bij zorgen of vragen over uw financiële situatie, gerust contact met hen op. Meer weten?

www.grdebevelanden.nl/wiz

1

Bron: Divosa

info@grdebevelanden.nl (0113) 239 100

www.grdebevelanden.nl/wiz

HELP!

Beurs Energiezuinig Bouwen en Wonen Uw huis duurzaam maken is aantrekkelijk. Energielasten kunnen omlaag, het comfort in de woning gaat erop vooruit en het milieu wordt ontzien. Op woensdag 4 juli aanstaande inspireren en adviseren wij u graag over de

vele mogelijkheden om uw huis energieneutraal en klaar voor de toekomst te maken. Komt u ook? Locatie: Oude Stadhuis op de Grote Markt in Goes, van 18.00 tot 21.00 uur. De toegang is gratis.

am duurza


28

Samenspel

Nieuwe namen in het Stationsgebied

Terwellegang, Hartmanplein en Kompasplein Na een flinke periode van voorbereiding is het zo ver! We gaan aan de slag met de uitvoering van de Terwellegang. Dit is de naam van de spooronderdoorgang en de nieuwe weg bij de Van Hertumweg. De spooronderdoorgang is onderdeel van het Spoorproject. Dit is een pakket aan maatregelen dat de gemeenteraad in februari 2014 heeft vastgesteld en dat de overlast van geluid en trillingen beperkt, de verkeersveiligheid en doorstroming vergroot en barrièrewerking vermindert. www.goes.nl/spoorproject

Voordat we de Terwellegang in gebruik kunnen nemen moet er nog heel wat gebeuren. De voorbereidende werkzaamheden in het stationsgebied zijn bijna klaar. Na deze zomer begint het échte werk en dan verwachten we dat het verkeer in de eerste helft van 2020 de Terwellegang kan gebruiken. We hebben dan nog wel even nodig om het gebied helemaal in te richten. Eind 2020 is waarschijnlijk al het werk klaar. Meer nieuwe namen Er wordt niet alleen een onderdoorgang aangelegd, ook in de omgeving gaan we flink aan de slag. We hebben al een nieuw P&R terrein aangelegd. Daarnaast knappen we het bussenplein op, maken een nieuw plein aan de zuidzijde en leggen twee nieuwe rotondes aan: het Hartmanplein ter hoogte van het Stationspark en het Kompasplein voor het Stadskantoor. We verbeteren het Poelplein en als laatste wordt het terrein opnieuw ingericht. Veiligheid De spooronderdoorgang wordt aangelegd om de doorstroming en veiligheid van het verkeer te verbeteren. Verkeer gaat straks onder het spoor door in plaats van eroverheen, waardoor het een stuk veiliger wordt voor alle verkeersdeelnemers. Fietsers en voetgangers scheiden we van het autoverkeer en hoeven niet meer over de smalle overweg. Bereikbaarheid Doordat we straks onder het spoor door gaan in plaats van er over heen, hoeft niemand meer voor dichte spoorbomen te wachten. Hierdoor kunnen inwoners én bezoekers van onze stad zich gemakkelijker door onze stad bewegen. De spooronderdoorgang wordt gerealiseerd in samenwerking met ProRail en aangelegd door aannemer Gebr. De Koning. Een mooi samenwerkingsverband van heel veel mensen die zin hebben om aan de slag te gaan. We stellen u graag voor aan drie mensen die aan de slag gaan om de veiligheid en bereikbaarheid te verbeteren. Zij werken samen vanuit hun eigen organisatie aan de Terwellegang.


29

John Dorreman, projectleider gemeente Goes: ‘De realisatie van de spooronderdoorgang is een uniek project voor Goes. We zijn blij met ProRail als ervaren partner en hebben vertrouwen in Gebr. De Koning die voor ons dit werk gaat uitvoeren. Tijdens de uitvoering zijn we alle drie alert op de omgeving en doen we ons best om hinder zoveel mogelijk te beperken. We vinden het heel belangrijk dat de onderdoorgang een prettige en veilige omgeving wordt en letten daarom goed op de afwerking en de kwaliteit. Daarnaast zorgen we er als gemeente voor, dat de onderdoorgang straks goed past in de bestaande én nieuwe infrastructuur.’ Stan Sontrop, bouwmanager ProRail: ‘Wettelijk is vastgelegd dat ProRail altijd opdrachtgever is bij werken aan het spoor. Dus de gemeente Goes is wel initiatiefnemer, maar ze moeten op ons kunnen vertrouwen dat wij het werk goed begeleiden. Gelukkig

hebben we veel kennis in huis én we streven echt naar kwaliteit. We willen dat de gemeente zo’n 100 jaar kan genieten van deze onderdoorgang! We hebben veel zin in de uitvoering. Natuurlijk doen we dit soort werk vaker, maar zo’n onderdoorgang als in Goes is wel echt bijzonder. Zó midden in het centrum, op het station en bussenplein: een flinke uitdaging.’ Marijn van der Hoog, projectleider Gebr. De Koning: ‘Dit werk is inderdaad een flinke uitdaging en gelukkig houden we daarvan. Ik ben trots, dat wij als familiebedrijf en MKB-bedrijf uit de Drechtstreken, dit werk mogen uitvoeren. Het meest kijk ik uit naar de buitendienststellingen, echt mijlpalen waar je naar toe leeft. In zo’n weekend werken we met zo’n 50 tot 100 man tegelijkertijd, een militaire operatie. We gaan herrie en overlast veroorzaken, maar we zijn te gast in Goes en we gaan zorgvuldig en

respectvol te werk. Als het werk straks klaar is, is het een cadeautje met een strik eromheen aan de gemeente en de inwoners van Goes.’ Iemand die u ook geregeld tegen kunt komen is projectmanager Spoorproject: Victor de Vries. ‘We zetten voor de inwoners en bezoekers van Goes een unieke stap voorwaarts. Met de bouw van de spooronderdoorgang en aanleg van de rotondes zal Goes veiliger en beter bereikbaar worden. Ik maak mij sterk dat we dit doen binnen de gemaakte afspraken. Dit project is voor mij geslaagd als inwoners, bezoekers en bestuurders van Goes tevreden zijn met de wijze van bouwen en het uiteindelijke resultaat. Wij proberen de overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Het is daarbij heel prettig dat we goed contact hebben met de omgeving en de inwoners begrip hebben voor de verwachte overlast die gaat ontstaan bij zo’n omvangrijk bouwwerk.’


30

Samenspel

Museum timmert aan de weg Er verandert in korte tijd veel bij het Historisch Museum De Bevelanden. Sinds april is Saskia Vahlenkamp-Lindeboom, als opvolger van Hans Oomen, aan de slag als coördinator bedrijfsvoering. Dit najaar wordt de entree van het museum vernieuwd en intussen zijn er nieuwe, aansprekende wisseltentoonstellingen. Saskia heeft er duidelijk zin in. Na meer dan tien jaar als key accountmanager te hebben gewerkt voor farmaceutische bedrijven, maakte ze de overstap naar het fotografiebedrijf van haar man. Nu komt daar het cultureel ondernemerschap bij als bedrijfsleider van het Historisch museum De Bevelanden en het Fruitteeltmuseum in Kapelle. ‘Ik zie m’n nieuwe baan echt als een uitdaging. We hebben een uitgebreide collectie, een enthousiast team én we hebben al een naam opgebouwd als museum dat sterk is in textiel en regionale geschiedenis. De volgende stap is om als museum meer naar buiten te treden. In het najaar maken we een gezamenlijke entree voor museum en VVV. Toeristen die zich komen informeren staan dan al met één been in het museum. Dit heeft ook het voordeel dat onze ontvangstruimte ruimer wordt, waardoor we beter grote groepen bezoekers kunnen ontvangen.’

Bevelandse Skylines Naast een aantal vaste exposities heeft het museum wisseltentoonstellingen. Tot 27 oktober zijn aquarellen van Wim Philipse (1923-2017) te zien. Hij schilderde tientallen Bevelandse landschappen, unieke beeltenissen die vaak teruggrijpen op het leven van vroeger met uitgestrekte vergezichten waar kerktorens, molens en bomen de skyline bepalen. Een andere nieuwe expositie is Buitengewoon & Markant, over het dorpsleven uit de 19e en 20ste eeuw in de Zak van Zuid-Beveland. In een nieuwe tentoonstelling over textiel staan Vlaamse merklappen en borduurwerken centraal.

www.hmdb.nl

Vrijwilliger worden? Saskia vertelt dat vrijwilligers een belangrijke rol spelen. ‘We zijn ontzettend blij met de groep die we hebben, maar we kunnen zeker nog vrijwilligers gebruiken.’ Wilt u gastvrouw of rondleider worden of op een andere manier helpen? Bel dan naar (0113) 228 883 of stuur een mail naar info@hmdb.nl.


31

Minder meeuwen in de stad

Vorig jaar hebben we van alles gedaan om de overlast door meeuwen in de stad tegen te gaan. Dit is goed gelukt! We willen natuurlijk graag dat niemand meer overlast heeft, daarom hebben we ook dit jaar weer een heel pakket aan maatregelen. Gert Goedegebuure – Gemeente Goes ‘Het meeuwenprobleem is voor veel mensen vervelend. Samen met alle gebruikers van het centrum kunnen we overlast voorkomen. Voer zowel meeuwen als eendjes niet, zorg dat je afvalbak niet te vol en goed dicht zit en neem maatregelen tegen meeuwen die op het dak een nest maken. De gemeente geeft hier gratis netten voor en laat een roofvogel over de stad vliegen die meeuwen afschrikt.’

Marco Visser – Vissertoys Marco Visser is een van de ondernemers uit de binnenstad die vorig jaar tijdens de campagne tegen meeuwen een net voor op zijn dak heeft gekregen. ‘Precies op mijn platte dak zat een nest. De meeuwen maakten enorm veel kabaal en op het moment dat ze kleintjes krijgen worden ze ook nog een beetje agressief. Met het net op mijn dak heb ik geen last meer van meeuwen. Als je zelf overlast van meeuwen hebt, kun je het beste de gemeente bellen of zelf een net spannen. Dat is niet moeilijk om te doen. Je klimt op het dak, legt het net neer en plaatst wat stenen zodat het niet wegwaait.’

Ruben van Maaren – Valkenier ‘In het voorjaar laat ik regelmatig een roofvogel los in de stad. De vogel volgt mij als ik door de stad loop. Dit doe ik meerdere keren, tot de langste dag van het jaar is geweest. Daarna leggen meeuwen geen eieren meer. Het is de meest natuurlijke manier om meeuwen weg te jagen. De meeuw voelt zich ongemakkelijk en gaat op zoek naar een rustigere plek buiten de stad. Vroeger broedden de meeuwen aan de kust, maar omdat het daar steeds drukker wordt vanwege campings en fietspaden, verplaatsen ze naar de steden.’


32

Samenspel

Proefdraaien met Diftar

We zijn gestart! Vanaf 1 juli is Goes gestart met het proefdraaien met Diftar, het nieuwe systeem voor afvalinzameling. 100 Inwoners probeerden alvast 100 dagen lang 100% restafvalvrij te leven. In Goes produceren we jaarlijks 250 kilo restafval per huishouden. In 2020 moet dat terug naar 100 kilo. Daarom start Goes met een nieuwe manier van afvalinzameling. U betaalt per keer dat u uw restafvalcontainer aan de weg zet of een afvalzak in de ondergrondse container gooit. Goed afval scheiden is dé manier om minder restafval over te houden. Nieuwe containers Inwoners kregen de afgelopen periode een nieuwe restafvalcontainer met een chip die het aantal legingen registreert. Nu betaalt u nog niet per ophaalbeurt. Tot 1 januari 2019 controleren we of alles goed werkt. Daarna gaat het nieuwe afvalinzamelsysteem echt van start. Ook kregen inwoners een nieuwe container voor gft-afval en komen er twintig ondergrondse containers voor kunststof en drankkartons bij. De komende maanden onderzoeken we of de door buurtbewoners aangedragen suggesties mogelijk zijn. Betalen per gebruik Vanaf 1 januari 2019 betaalt u een vast basistarief afhankelijk van de grootte van uw huishouden. Dat bedrag is lager dan de huidige afvalstoffenheffing. Per leging van de restafvalcontainer betaalt u straks vier euro. U bepaalt zelf of u de container laat legen. Als inwoner van de binnenstad of een appartement met een ondergrondse container, ontvangt u een (nieuwe) gebruikerspas voor de ondergrondse container voor restafval. Per inworp betaalt u straks 40 cent. De gemeenteraad neemt in december 2018 een definitief besluit over de tarieven voor 2019. Van afval naar grondstof Door afval beter te scheiden, kunnen we waardevolle grondstoffen recyclen. Slechts 8% van al ons afval is namelijk restafval. Dit kan niet worden gerecycled en wordt verbrand. Denk aan chipszakken, luiers en kattenbakkorrels. Glas, plastic, papier,

groente-, fruit- en tuinafval, drankkartons en textiel kunnen we wel een tweede leven geven. Terugblik 100-100-100 Ruim 100 deelnemers deden van 5 februari tot 15 mei 2018 mee met het proefproject 100-100-100. Zij probeerden 100 dagen lang 100% restafvalvrij te leven. En dat was een flinke uitdaging! Iedere week wogen zij het restafval en vervulden zij een opdracht. Gemiddeld produceerde elk deelnemend huishouden 900 gram restafval per week. Dat zou neerkomen op 47 kilogram restafval per jaar. Een fantastische prestatie!

Ook wethouder Loes Meeuwisse deed mee aan de uitdaging: ‘Ik ben trots op de resultaten van het project! Alle deelnemers zetten zich voor de volle 100% in. Ik was voor 100-100100 al bezig met afval scheiden, maar ben me nu nog bewuster van alle mogelijkheden. Niet alleen om weinig afval te produceren, maar ook om het afval te hergebruiken of goed te scheiden. Voor mij blijft het niet bij 100 dagen proberen restafvalvrij te leven, ik ga er zeker mee door. Doet u met mij mee?’


33

Naam: Corina Phaff Woonplaats: Kattendijke Grootte huishouden: 4 personen, 2 katten en 1 hond Gemiddelde hoeveelheid restafval: 500 gram Algemene terugblik ‘We waren al heel bewust bezig met afval scheiden. Toen ik de oproep zag om mee te doen, twijfelde ik dan ook geen moment. Wekelijks verzamelden we het restafval en bespraken we eventuele alternatieven. Dat is soms best lastig. Zo zijn er alternatieven voor chipszakken met metaal, maar die chips waren minder in trek bij de kinderen. Ik merk dat we allemaal nog bewuster bezig zijn met afval en we gaan dan ook zeker op deze manier door.’

Moeilijkste weekopdracht ‘Het openen en tellen van verpakkingen was een eyeopener. Vaak kun je verpakkingen niet voorkomen. Je ziet in winkels dat veel in plastic zit. Je bent daardoor enorm beperkt. Er ligt nog een grote taak bij de producenten.’

Beste tip ‘Schaam je niet om je eigen bakjes en zakjes mee te nemen naar de slager, groenteboer of bakker. Dit scheelt enorm veel afval en winkeliers werken graag mee!’

Naam: Eva Schreurs Woonplaats: Goes Grootte huishouden: 1 persoon, 2 katten en 1 hond Gemiddelde hoeveelheid restafval: 400 gram Algemene terugblik ‘Ik ben enorm geïnteresseerd in het onderwerp en wilde graag kijken op welke punten ik kon verbeteren. Door de actie ben ik bewuster gaan inkopen. Als ik de keuze heb tussen blik of glas, kies ik voor het laatste. En ik heb al een stuk handzeep liggen voor wanneer de flacon met zeep op is. Ik ben (nog) echt niet “donkergroen”, maar ik ben op de goede weg!’

Moeilijkste weekopdracht ‘Ik vond het lastig bij te houden hoeveel verpakkingen je dagelijks opent. Vaak open ik iets zonder hierbij na te denken. Dan denk je achteraf: heb ik die verpakking er nu bijgeteld of niet?’

Beste tip ‘Denk niet meteen te groot, maar begin klein. Dan is het makkelijker volhouden. Iedere aanpassing die je doet, maakt verschil. Je zult zien, het wordt steeds makkelijker!’

www.goes.nl/afval


34

Samenspel

Claes Iversen naar Goes Modestad Goes is modestad. Jaarlijks komt een topcouturier zijn of haar collectie te tonen in de prachtige Grote of Maria Magdalenakerk. Dat dit al drie jaar op rij lukt met klinkende namen uit de Nederlandse couturewereld is niet alleen geweldig, maar ook heel bijzonder! Want nergens anders in Nederland is het mogelijk om coutureshows van dit niveau te bezoeken zonder uitnodiging. Kaarten zijn te koop voor iedereen zo lang de voorraad strekt. Met Claes Iversen heeft Goes Couture op 28 september opnieuw een grote naam uit de Nederlandse Haute Couture. Hij is één van de favoriete ontwerpers van onze koningin Máxima en maakt couture bruidsjurken, maar ook draagbare kleding. Met een enorme

hoeveelheid handwerk in zijn collectie, maakt Iversen een duidelijk statement.

topontwerper is een bijzondere avond vol fashion, couture en entertainment. In het prachtige decor van de Grote Kerk worden gasten onthaald met champagne en oesters, waarna u geniet van een pre-show en de coutureshow van Claes Iversen. Daarna is er een afterparty met live muziek, hapjes en drankjes. Dit alles is inbegrepen bij de toegangsprijs. Kaarten voor dit exclusieve rode-loper evenement kosten 57,59 euro en bestelt u via www.goesisgoes.nl/goescouture. Maak kans op gratis toegangskaarten Onder de volgers van de facebookpagina van GoesCouture verloten wij twee toegangskaarten. Volgt u deze pagina nog niet? Ga dan naar facebook.com/GoesCouture en klik op de ‘vind ik leuk’ knop. Wie weet bent u de gelukkige winnaar die begin september bekend gemaakt wordt.

U kunt er bij zijn Goes Couture is geen gewone avond uit. Het bijwonen van een exclusieve show van een

>>

Met Claes Iversen is het opnieuw zeker dat de Grote Kerk in Goes op vrijdagavond 28 september een bijzondere avond met show en prachtige ontwerpen tegemoet gaat. 2018 Is een bijzonder jaar voor hem want hij viert zijn 10-jarig jubileum. Goes heeft als enige stad in Nederland de primeur om zijn nieuwe collectie te mogen showen in het najaar. Foto: Team Peter Stigter


35

Evenementen in Goes

Goes is goes presenteert iedere Samenspel een selectie van activiteiten in de gemeente. De komende maanden is er weel veel leuks te beleven voor jong en oud! Woensdag 4 en donderdag 5 juli CuliFair Van 12.00 tot 23.00 uur op de Grote Markt genieten van culinaire fairtrade gerechten

Dinsdag 24 – vrijdag 27 juli Zeeuwse rijwiel- en toervierdaagse Start vanaf Omnium, Zwembadweg

Zaterdag 25 augustus GoesC Previews van muziek, dans en theater van 13.00 tot 00.00 uur op het Bleekveld

Vrijdag 6 juli CuliFiësta Een vrolijk en internationaal culinair feest, omlijst met wereldmuziek van 12.00 tot 23.00 uur op de Grote Markt

Zondag 29 juli Dancetour Binnenstad

Zaterdag 8 september Open monumentendag Goes en dorpen

Vrijdag 10 augustus – donderdag 16 augustus Kermis Goes Binnenstad

Vrijdag 28 september Goes Couture Grote Kerk

Maandag 9 juli - vrijdag 24 augustus Super Zomer Festival Omnium – Zwembadweg Zaterdag 14 en zondag 15 juli Kade Parade Stadshaven Vrijdag 20 en zaterdag 21 juli Kermis en braderie haventerrein Wolphaartsdijk

Donderdag 2 zaterdag 4 augustus StreetSale Binnenstad Zaterdag 18 augustus Goes kinderstad Kinderen zijn deze dag de baas in de binnenstad

Zaterdag 29 en zondag 30 september Goes Modestad Modeshows, workshops, lezingen en muziek in het teken van mode. 30 September is het ook koopzondag

Op www.goesisgoes.nl vindt u de meest complete kalender van Goes met nog veel meer activiteiten. Wist u dat u hier gratis ook uw eigen niet-commerciële activiteit of evenement mag plaatsen? Zo weten nog meer mensen u te vinden. Volg Goes is goes ook via: /goesisgoes /goesisgoes /goesisgoes


36

Samenspel

Goes en ik Wat heb je met Goes? ‘Heel veel eigenlijk! Ik ben in Kloetinge geboren, in Goes naar school geweest en heb mijn vrouw ook in Goes gevonden. Daarnaast werk ik in en rondom Goes. Je kan daarom wel zeggen dat ik verweven ben met Goes en vooral met Kloetinge. Als bakker sta je dicht bij je klanten en daarom ben je snel op de hoogte van alle dingen die gebeuren. Een bakker is toch een plaats waar je elkaar vaker tegenkomt en waar de nieuwtjes gedeeld worden. Verder ben ik graag betrokken bij verschillende verenigingen en help ik waar ik kan. Ik zit in het Sint Sebastiaansgilde en de dorpsbelangenvereniging van Kloetinge.’

Vier vragen aan een ‘onbekende bekende’ Goesenaar, gefotografeerd op zijn favoriete plek in de gemeente. Sjako Boer (54) is eigenaar van Bakker Boer. Hij groeide op in Kloetinge.

Waarom is de winkel in Kloetinge je favoriete plek? ‘Het is de plek waar ik geboren ben en altijd heb gewerkt. Hier ben ik zelf opgegroeid tussen de broden en de bedrijvigheid, wat ik mijn eigen kinderen ook heb meegegeven. Bij een familiebedrijf zijn werk en privé nauw verbonden, wat maakt dat het bedrijf met je meegroeit. Het is de plaats waar we samen met de familie het bedrijf hebben opgebouwd tot wat het nu is. Ik heb hier ontzettend veel mooie herinneringen en ben natuurlijk erg trots op ons familiebedrijf.’ Wat is je Goese hartenwens? ‘Dat Goes een mooie woonplaats blijft voor iedereen. Dat er voor jonge gezinnen ook goede werkplekken zijn, zodat de stad steeds blijft verjongen en vernieuwen. Ook zie ik graag dat studenten na hun studie terugkeren naar Goes om zo hun opgedane kennis en innovatie toe te kunnen passen in onze gemeente.’ Welke ‘onbekende bekende’ Goesenaar prijkt volgende keer deze plek? ‘Everdien Minnaard, onderwijzeres op de lagere school. Ze is iemand die zich altijd volledig inzet. Zo is ze vrijwilligster bij de toneelgroep en de korfbal. Ze staat altijd voor iedereen klaar. Ik ken haar al heel lang en ze verdient het om in het zonnetje te worden gezet.’

Stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes

Postadres Postbus 2118 4460 MC Goes

T 14 0113 E stadskantoor@goes.nl www.goes.nl

Profile for Seasight Media

Samenspel juli2018  

Samenspel goes

Samenspel juli2018  

Samenspel goes

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded