Page 1

Fol

Datum

31 31

16-1-1570 23-1-1570

31

23-1-1570

31v

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Zuid

West

Noord

Westzelke onder de dijk van de Westzelke Lange Vorststraat

straat Michiel Karstiaensen dijk

Adriaen Moesel (?) dijk Cornelis watergang Danckersen Lysken van Diest straat

Thomas Meeussen straat

buiten de St. Lauris- of 'sHeer Hendrikskinderenpoort buiten de Zuidpoort

Cornelis NN

Michiel Jansen Horens kinderen

Lenert Yemandtsen

dijk

straat

Jan de kuiper

boomgaard Coen de smid

Coen de smid

St. Maartensstraat

Tanne Mels

erfgenamen Pernelle Pauwels

Tanne Mels

erfgenamen Pernelle Pauwels

Frans Jacopsen Schalie Anthonis Cloot

Jan Cornelissen Boy Anthonis Cloot

straat

Verkoper

Koper

Anthonis Jacopsen weduwe Hubrecht Hubrechtsen Robrecht Oliviersen

Jacop Cornelissen Robrecht Oliviersen

huis hofstede

Jacop Hubrechtsen

23-1-1570

huisvrouw Cornelis Laurissen

huisvrouw Frans Jansen Spaenjaert

31v

23-1-1570

huisvrouw Cornelis Cornelissen NN

Jacob Cornelissen Vader

32

30-1-1570

Ocker Cornelissen

32

6-2-1570

huis

St. Adriaanstraat

32v

13-2-1570

huis

bij de Koepoort

Frans Jacopsen Schalie straat

32v

13-2-1570

Grietken Simons weduwe Adriaen Kock taxeermeesters tlv Pieter Lenaertsen erfgenamen Marinus Danielsen

Josyne Verstrate huisvrouw Claes Ghijsbrechtsen Cornelis Fransen van der Strate Goossen Joossen

huis genaamd "tGroene Woudt" helft in het huis gemeen met Lenert Yemandtsen huis genaamd "den Gapert" met werkhuis en hoveniering afgebrande plaats

Lyefken weduwe Marinus Danielsen

helftscheiding in het huis

Beestenmarkt

straat

straat

Adriaen Hertsinck

33

20-2-1570

Geronymus Mathijssen Verstraeten

hof

Oude Goese Ambacht in Bakkershoek

weel

33

20-2-1570

huis

Lange Vorststraat

straat

erfgenamen Lysbeth Jans Brune straat

33v

20-2-1570

helft in het huis

bij de school

Jacop Adriaensen

straat

27-2-1570

Cornelis Adriaensen

Oprel

straat

13-3-1570

Claes Jansen metser

weduwe Hubrecht Hubrechtsen straat

Cryn Bouwensen

34

huis genaamd "de Half Mane" helft in het huis

Joost Lambrechtsen straat

straat

33v

Maycken Laurusse Jacopsen Stad Goes

huisvrouw Leyn Bouwensen Jan Heynricsen Fraes

erfgenamen Lysbeth Jans Brune Lysken van Diest

Jacob Adriaensen

straat

34

13-3-1570

Willem Pauwelsen

straat

zelhuis Marten Willemsen

34

13-3-1570

Janneken huisvrouw burgemeester Jacob Cornelissen burgemeester Cornelis Piersen Polderman

straat

Willem Pauwelsen Dyckwel

34v

20-3-1570

Andries de kuiper

straat

35

3-4-1570

35

3-4-1570

erfgenamen Lauris de Coster tlv Jan Cornelissen Boy Maycken Pieters weduwe Cryn Jacobsen Cornelis Hubrechtsen

35v

3-4-1570

Goossen Joossen

Blazyne Geronymusse weduwe Cornelis Andriessen Jacob Hugesen

Hans Heinricxsen Fraes inden Hulck Jeronimus Marinussen en Macharis Paschiersen

bij de school

Lyne Dienaers

Kelle de vleeshouwer hof Jan Cornelissen Valcke dijk

Lyne Dienders

zoutkeet met 2 pannen

Westzelke

Joost Lambrechtsen verkoper

Davidt Jacobsen

schuur

Noordeinde

dijk

Cornelis Adriaensen Wycxdorp

huis

St. Adriaanstraat

Cornelis Fransen

erfgenamen Lysbeth Jans Bruyne huis van Oostende

Lenert Willemsen Goeree

zoutkeet

Westzelke

Cryn Bouwensen

het corte bres

straat

het lange bres

Comers Lambrechtsen

huis

Lange Vorststraat

straat

Davidt Jacopsen

Joos de Nayer

Cornelis Adriaensen vleeshouwer

huis

Wijngaardstraat

straat

Thomas Michielsen Anthonis Cloet

Anthonis Cloet

koper


Fol

Datum

35v

3-4-1570

35v 36 36 36

3-4-1570 3-4-1570 3-4-1570 3-4-1570

36 36v

3-4-1570 16-4-1570

36v

16-4-1570

37

16-4-1570

37

24-4-1570

37

24-4-1570

37v 37v, 38

2-5-1570 8-5-1570

38

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Zuid

West

Noord

Verkoper

Koper

erfgenamen Adriaen inden Poel Janne Heinricxs weduwe Jacob Cornelissen Marinus Anthonissen Marinus Anthonissen

Goossen Joossen

huis

hoek van de Zusterstraat

straat

straat

Maycken Michiels Cornelis Cornelissen Frans Mertsen dekker Adriaen Philipsen

huis huis huis huis

bij het hoofd Westzelke bij de St. Maartensplaats bij de St. Maartensplaats

dijk weg Jacob Block Frans Mertsen

Geert de lapper Lier Ingelsen straat straat

Karstiaen Piersen Andries de Wilde

zoutkeet huis

Westzelke achter de kerk

stadshaven straat

Adriaen Louwersen

zoutkeet

Westzelke

haven

Arent Jansen Jasper Diericsen de kuiper Cornelis Baltensen

koper

Pieter Doensen

huis

buiten de Zuidpoort

-

Jacob Cornelissen

straat

Cornelis Adriaensen Wycxdorp

huis

St. Adriaanstraat

Cornelis Fransen

Huys van Oostende

Andries de kuiper

Maycken Piers

huis

Westzelke

Jacob ……

Onser Vrouwe Capelle

dijk

Jan Cornelissen Valcke

Pieter Cornelissen Maycken Thomas huisvrouwe Philips Jacobsen

huis huis

Westzelke Lange Vorststraat

dijk straat

buiten de Zuidpoort

straat

Pier Cleeuwersen Thomas Lambrechtsen Coen de smid

38v 39 39

17-5-1570 22-5-1570 22-5-1570

Jasper Jaspersen Frans Mertsen dekker Frans Mertsen dekker

Cornelis Mertsen Pieter jaspersen Anthonis Jansen

huis genaamd "de Gapert" met nog een huis daartegenover huis huis huis

Cleen NN weduwe Pieter Heinricxsen Jan de kuiper

dijk David Jacobsen

8-5-1570

erfgenamen Leyn de Coster tlv Jan Cornelissen Boy Pieternelle Jacobs huisvrouw Jacob Clayssen Modde Maycken Michiels Cornelie huisvrouw Marinus de vleeshouwer Jacob Cornelissen

Jacob Cornelissen straat Jacop Block

koper Cornelis Mertsen straat

straat straat Adriaen Philipsen

Jan Mertsen straat straat

39

29-5-1570

Cornelis Jobsen

jhr. Maerten vande Waerde

halve gevel

Zuideinde bij de Oostpoort Armenhoek bij de St. Maartensplaats bij de Kruisbroeders

straat

Cornelis NN

Tanne NN

39v

13-6-1570

Frans Mertsen dekker

Pieter Jaspersen

huis

bij de Oostpoort

straat

straat

39v

19-6-1570

Appolonia Bailluys

Cornelis Claessen Bonsinck

vervallen plaats

Westzelke

koper

Cornelis Mertsen NN Jacques Cornet

Kruisbroeders en watergang straat

40

26-6-1570

Jannetie Willems Janissen

Lieve weduwe Pier NN

huis

Zuideinde

dijk

Jan Diericxsen

straat

40

26-6-1570

erfgenamen Adam Gorts

Willem Rijcke

huis

buiten de Gansepoort

straat

Marinus Mesouck

40

26-6-1570

erfgenamen Adam Gorts

Joos Jansen vande Werfve

afgebrande plaats

Molendijk

achterhaven

verkoper

40v

26-6-1570

Pier Couwe

Dignus Jacobsen

1/10e deel in het huis

Zuideinde

dijk

Leyn Cornelissen visser Lambrecht de schrijnwerker

boomgaard Jan Adriaensen straat straat

Ingel de kuiper

Marinus Anthonissen Marten Jansen tot Middelburch inde Sluse Janneken Jans zuster van Anthonis Jansen Sant Pieter Ingelsen

Geert Jansen houtzager Gasthuis Adriaen Bouwe…… Adriaen Philipsen Pierken Harremans weduwe Willem Pauwelsen straat

boomgaard Coen de smid

straat

Floris NN dijk weg straat straat

Jacques de …… mr. Cornelis Mathijssen Jacob Adriaensen Clays Jansen Nissepat straat

Jan Cornelissen Valcke Lambrecht de schrijnwerker Jacob Gortsen


Fol

Datum

41v

Verkoper

Koper

24-7-1570

Cornelis Geertsen

Cornelis de Wit

41v 42

24-7-1570 7-8-1570

Jacob Claessen Modde Pauwels Piersen

Adriaen Jansen Storm Willem de Wilde

42

18-9-1570

Jacques Maryschael en Adam Pietersen

42v 42v

18-9-1570 25-9-1570

43

9-10-1570

burgemeesters Goes erfgenamen Jochum Adriaensen vleeshouwer Jeronimus Mathijssen Verstraten

43v

9-10-1570

Jacob Simonsen Vinck

44 44

9-10-1570 23-10-1570

Adriaen de metser Cornelis Diericxsen Colfve

44v 45

23-10-1570 30-10-1570

Jan Lus Pieter Jaspersen

45

30-10-1570

45v

30-10-1570

45v

6-11-1570

Joos Jansen Davidtsen vande Werfve tlv Cornelis Jansen metselaar weduwe Euwout de kuiper kerkmeesters

46

6-11-1570

Marinus Cornelissen vleeshouwer

46

13-11-1570

Michiel Laurissen

46v

20-11-1570

Adriaenken Jobs Gorts

46v

20-11-1570

Macharis Paschiersen

47

27-11-1570

Pieter Cornelissen Baltensen erfgenamen Lysbeth Jans Jansen Brune

Pieter Cornelissen Baltensen

47

27-11-1570

Macharis Paschiersen

47v

11-12-1570

erfgenamen Lieve Willems

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Zuid

huis genaamd "de Swarte Leuwe" vervallen huis huis

haven

straat

Lenert Willemsen

op het hoofd Spuidijk

dijk Maycken Claysse

dijk straat

Jacob Jansen van Bueren met doorverkoop aan Marinus Anthonissen Cornelis Huygens Marinus Cornelissen Heyndricksen Christiaen Piersen

afgebrande plaats genaamd "de Crauwel" huis huis

bij het Kruisbroedersklooster

Cryn de schaliedekker

Neelken inden Boone

bij de Gansepoort Noordeinde

stadsveste straat

huis

Oprel

plaats Katharina Boys

Jeronimus Mathijssen Verstraten Lein Bouwensen Christiaen Claessen

huis

westzijde Grote Markt

straat

huis huis

Molendijk Beestenmarkt

Severus Hubrechtsen Neelken Hubrechts weduwe Joos Jansen Davidtsen vande Werfve

huis huis

Lange Vorststraat bij de Oostpoort

achterhaven Joos Jansen Davidtsen verkoper straat

huis

Molendijk

achterhaven

mr. Cornelis Melsen

huis

Lange Kerkstraat

koper

Marinus Cornelissen vleeshouwer Jeronimus Mathijssen vander Strate

huis genaamd "txrmr." (?) plaats

Adriaen Bouwensen metser Dignus Jacobsen bakker

huis genaamd "de Vuyl Mouwe" 1/10e deel in het huis daar Cryn Gorts in gestorven is huis

westzijde van de Grote Markt achter het huis genaamd "het pr.na." in de Lange Kerkstraat Lange Vorststraat

West

Noord

Marycken Claes' weduwe dijk Coppe Cleuwertsen verkopers

Marycken Claes' weduwe dijk achterhaven

de Gansepoort Leyn de visser

straat Willem Ryck

koper Willem Ryck

Cornelis Adriaensen Wycxdorp NN

straat

Katharina Boys

straat

NN Bailluys

straat Jacob Jansen van Buyren straat straat

Joos Davidtsen Joos Jansen Davidtsen capelriehof straat

straat

Dancker de schipper

Janne Boys

verkoper

straat

straat

koper

verkoper

verkoper

Jeronimus Mathijssen straat

Jeronimus Mathijssen koper

Thoone den dekker Lambrecht de schrijnwerker

straat

straat

Zuideinde

hof Hans inden Gaper dijk

straat

Engel Jacobsen kuiper

Zuideinde

Willem Dignussen

straat

-

straat

huis

zuidzijde van de haven

straat

straat

straat

Foreken weduwe Duvenee

huis

Oprel

Katharine weduwe Pier Piersen straat

Nees Jansen

helft in het huis

buiten de Gansepoort

dijk

Lein Claessen straat verkoper Cornelis Mertsen Bonsius Gandolf de schaliedekker

Adriaen verkoper Cornelissen Smallegange Schipperswegeling weg

straat

NN

hof Marinus Anthonissen


Fol

Datum

47v 48

11-12-1570 11-12-1570

48, 48v

11-12-1570

48v

11-12-1570

48v, 49

11-12-1570

49v 49v

18-12-1570 29-12-1570

49v, 50

Soort eigendom

Straatnaam

Maerstraat Zuideinde Zuideinde

Oost

Zuid

Jan de lapper stadswatergang

Verkoper

Koper

Jan Heinricxsen Ma Thuene zuster Marinus Anthonissen Cornelis Mertsen

Jan Jaspersen Willem Adriaensen Tanneken Pieters

huis huis genaamd ““de Roose”” huis

Goossen Joossen

huis

Lange Vorststraat

Gillis Simonsen Erbouts

huis

hoek van de Nieuwstraat

Come Pier Claissen Pieter Cornelissen

huis huis

29-12-1570

Goossen Joossen tlv Jan Duemissen Magdalena Simons Erbouts tlv Jasper de grafdelver Bouwen Lambrechtsen erfgenamen Geertruyd Adriaens overleden huisvrouw Cornelis Danckertsen Bartel Bartelsen

Lauris Lievensen weduwe mr. Mechiel Jacob Cornelissen smid straat

Lauris Dignussen

50

2-1-1571

Adriaen Piersen Bogert

50

2-1-1571

50v

West

Noord

straat

straat weduwe Joos de metser Come Jan

dijk

dijk

straat

straat

Foort Heinricxsen

Lange Vorststraat Westzelke

straat straat

straat Neelke Baes

verkoper verkoper sprinckwaterganck plaats Robrecht den Lukenaer

huis

Lange Vorststraat

straat

Jan Jaspersen

Adriaen Noutsen

zoutkeet

Oostzelke

dijk

Pieter Heindricxsen vander Eede Jan Joossen

huis genaamd ““tWitte Hart”” huis

Zuideinde

straat

15-1-1571

erfgenamen Pieter van NN Jan Jaspersen

Maycken weduwe Adriaen Baltensen Mathijs Mertsen

Andries de schoenmaker stadshaven

Lange Vorststraat

straat

50v

15-1-1571

Mathijs Mertsen

Jan Hubrechtsen

huis

bij de Gansepoort

straat

51

15-1-1571

Marinus Antheunissen

Jan Gillissen

hof

buiten de Oostpoort

Neelken weduwe Hieronimus

51

15-1-1571

Marinus Antheunissen

Neelken weduwe Jeronimus

hof

buiten de Oostpoort

landstede Jan Haemeren Broot

Schipperswegeling

Jan Gillissen

51v

15-1-1571

Marinus Antheunissen

Mechiel Jacobsen

huis

Westzelke

straat

Aerent Bem

51v 52

15-1-1571 22-1-1571

huis huis genaamd ““den Bonten Osse”” huis zoutkeet

straat straat

Jan Danckertsen straat

22-1-1571 22-1-1571

Clais Ghijsbrechtsen Cornelis Gillissen kuiper van Heinkenszand Marinus Antheunissen Franchois Dignussen

bij de kerk Beestenmarkt

52 52, 52v

Westzelke Westzelke

Willem Pauwelsen straat

Willem Pauwelsen Cornelis Claissen

22-1-1571

Gillis Simonsen Erbouts

zoutkeet

Westzelke

dijk Digne weduwe Pieter Jansen haven

Quiryn Broer Cornelis Stevensen

52v

Christiaen Piersen Cornelis Fransen timmerman Jan Pietersen Brabander Jacques de Cornetz burgemeester Adriaen Huygessen Sack

land Willem Pauwelsen straat Joos Jansen

zoekweg landstede Jan Haemeren Broot zoekweg landstede Jan Haemeren Broot Cornelie weduwe Pier NN Joos Lambrechtsen Joos Jansen

Adriaen Noutsen

dijk

52v, 53

22-1-1571

Marinus Anthonissen

Jacob Blocxsen

huis

St,. Maartensstraat

weg

weg

53

29-1-1571

Adriaen Thuene

Job Aernoutsen

Zuideinde

straat

53

29-1-1571

Marinus Cornelissen

Quiryn Claessen

huis genaamd ““den Moriaen”” huis

Noordeinde

straat

Claes de kousenmaker straat

Anthonis Jansen Taloose stadswatergang

erfgenamen Job Willemsen Goeree weg

53v

5-2-1571

Jacob Blocxsen

Cornelis Stevensen

huis

St. Maartensstraat

weg

weg

hof Adriaen Rontvisch Grietken Neessen hof Andries de Daene schoenmaker Cornelis Piersen Pieter Feit Heindricxsen vander Eede Schipperswegeling verkoper en Nees Jansen

hof Willem de wagenmaker Anthonis Jansen

straat straat verkoper Cryn de blauwverver Foort Heinricxsen

Catharine Dyckgraefve Pier Willemsen Jansen weduwe NN Mane Laureys Dignussen -

Balten de metser Willem de wagenmaker weg


Fol

Datum

53v

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Zuid

West

Huis van Oostende Willem Jansen

Andries de kuiper

straat

weg Pieter Heynricxsen vander Eede keet van Willem Pauwelsen straat

zelhuis Catharina Boys -

Verkoper

Koper

5-2-1571

Ingel Jacobsen

Jacob Huygensen dekker

huis

St. Adriaanstraat

Cornelis Fransen

54

5-2-1571

Cornelis Stevensen

Lenert Joossen

huis

Westzelke

haven

54

12-2-1571

Cooman Jan Huygensen

Claes Adriaensen

huis

Zuideinde

straat

54

12-2-1571

Maycken Jans

Adriaen Heymansen

huis

Westzelke

haven

54v

12-2-1571

Jan Diericxsen

huis

Zuideinde

dijk

54v, 55

26-2-1571

Michiel Stoffelsen

Sebastiaen Gillissen Cooman Anthuenis Jansen Cloot

huis

straat

55

26-2-1571

Jan Jansen

Goossen Joossen

huis

buiten de Koepoort op erf van de Heylige Geest Lange Vorststraat

Cornelis Piersen Feyt land van Willem Pauwelsen Anthonis Marinussen Christiaen Piersen

Jan jansen

Jan Jansen

Mae Joosse ter Veere straat

55

12-3-1571

Cornelis Cornelissen

Cornelis Heyndricxsen

huis

dijk

dijk

Clais Luenissen

55v

12-3-1571

Digne Pieters Jansen

huis

straat

straat

55v

12-3-1571

Clays Ghijsbrechtsen

Adriaen Bouwensen metser Jacob Symonsen Vinck

buiten de ’’s-Heer Hendrikskinderenpoort Nieuwstraat

huis

Lange Kerkstraat

de vate

56

19-3-1571

Coenraet Jansen

Geert Andriessen

huis

buiten de Gansepoort

straat

56

2-4-1571

Christiaen Claissen

huis

Lange Vorststraat

57

9-4-1571

erfgenamen Adriaen Boel tlv Cornelis Stoffelsen NN Ludgier Ingelsen

huis

Westzelke

57v

23-4-1571

gebroeders van Cuelen

Jacob Adriaensen Polderman Christiaen Claessen

hof Jan Jansen Nissepat stadshaven

huis

bij de kerk

stadsvate

Dierick de boondorser Philips de timmerman Marinus Jansen Tycke Lynken Blindemans kerkhof

Pieter Danckaertsen straat

57v

23-4-1571

Clays Ghijsbrechtsen

Frans Jansen Spaenjaert

huis

St. Maartenshoek

verkoper

58

23-4-1571

Jan Cornelissen smid

huis

buiten de Gansepoort

capelrie land

58

23-4-1571

Adriaen Laureyssen wagenmaker Jan Cornelissen smid

Adriaen Lauwereyssen

huis

Zuideinde

straat

58

23-4-1571

Joos Huyhensen

Hans Lievensen

huis

Papegaaistraat

58v

30-4-1571

Willem Jansen Baerlandt

zoutkeet

Oostzelke

58v

7-5-1571

erfgenamen huisvrouw Sebastiaen Noutsen Jan Joossen

Jan van Schoonhove dijk

Jan Cornelissen Boy

huis

Lange Vorststraat

straat

59

7-5-1571

Pieter Doensen

Maerten Anthonissen

huis

buiten de Gansepoort

capelrieland

59

14-5-1571

erfgenamen huisvrouw Sebastiaen Noutsen

Willem Jobsen Goeree

zoutkeet

Westzelke

stadshaven

59v

14-5-1571

weduwe Harman Crynsen

Janneken Willems

huis

onder de Oostdijk

59v, 60

14-5-1571

Willem Ryck

Jacob Gortsen

huis

buiten de Gansepoort

Geert Jansen bakker straat

lege plaats verkoper Clais Jansen Nissepat straat straat Antheunis Jansen Grietken Cornelisse Daene Philips de timmerman Jan Fortsen Schoudee Legier Cornelissen Broeders Marinus Jansen

Philips de timmerman straat

Noord

Arent Bem Lieve weduwe Pier NN weg Appollonia Baillius boomgaard Jacob de molenaar Pieter Danckaertsen Joos Lambrechtsen verkoper

straat

Jacob Jansen Besick Marinus Antheunissen Jacob Simonsen Vinck straat

straat

weg

Cornelis in Berghen Pauwels Duyvels (?) stadshaven

Hans de zilversmid Jan van Schoonhove gemeenen ganck

hof Andries de schoenmaker straat

Laureys Dignussen Claes Jansen

het slop

Jacob Adriaensen en Pieter Baltensen Geert Jansen bakker koper

land Willem Pauwelsen straat

straat kinderen Jan Adriaensen Blancx


Fol

Datum

60

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Zuid

West

Noord

Verkoper

Koper

14-5-1571

Adriaen Laureyssen

Hubrecht de Lukenaer

huis

buiten de Gansepoort

straat

straat

Cornelis in Bergen

60v

14-5-1571

Jacob Gortsen

Adriaen Laureyssen

huis

buiten de Gansepoort

straat

60v

21-5-1571

Daniel Cornelissen Danielsen

Pieter Fransen

huis

Molendijk

dijk

huis Katherine Gorts slop

kinderen Jan Adriaensen Blancx erfgenamen Lysbeth Jans Brune

61

21-5-1571

Cornelis Jacobsen schipper

Goossen Joossen

huis genaamd ““den Hooren””

bij de Vismarkt

Pier NN

straat

61

6-6-1571

Joos Jansen vande Werfve

Daniel Cornelissen

huis

Molendijk

achterhaven

straat

Danckaert Jansen

61 61v

6-6-1571 6-6-1571

Mathijs Baltensen Goossen Joossen

huis huis

Magdalenastraat Lange Vorststraat

Jan Crynsen straat

straat Adriaen Lodyck

61v

11-6-1571

huis

Zuideinde

stadsveste

61v, 62

11-6-1571

erfgenamen NN Simonsdr. Jan Joossen

Adriaen Govertsen Harman Harmansen de zilversmid Leyn de Walon Chappelle

weduwe Cornelis Claessen Karstaenge Gandolf Harrentsen Jan Crynsen Adriaen Lodyck

huis van erfgenamen Lysbeth Jans Brune straat

Jan Cornelissen Boy

huis

Lange Vorststraat

straat

62

25-6-1571

Geert Coene

25-6-1571

huis genaamd ““de Schuyte”” huis

op het hoofd

62, 62v

62v

25-6-1571

erfgenamen huisvrouw Cornelis Hubrechtsen Macharis Paschiersen tlv Ingel Geertsen Nieuwpoorte Goossen Joossen

62v

3-7-1571

Jan Jansen Coster

Harman Harmantsen zilversmid Adriaen Jansen Noorden

63 63

3-7-1571 3-7-1571

Adriaen Noorden Floryn Jacobsen

63

3-7-1571

63, 63v 63v

Hans de zilversmid Cornelis Piersen

straat

dijk

Anthonis de blauwverver Grietken Cornelisse Daene Geert de lapper

het Mosstraetken Marinus de blauwverver Leune Piers

hof Andries de schoenmaker watergang

Laureys Dignussen dijk

Spuidijk

straat

Cornelis Faessen

achterhaven

Copken Sips

huis

Lange Vorststraat

straat

Adriaen Lodyck

Adriaen Lodyck

huis

Spuidijk

haven

achterhaven

Jan Jansen Coster Seger Mathijssen

huis huis

Noordeinde Lange Vorststraat

straat straat

Laureys Dignussen

Dierick Cornelissen

huis

Lange Vorststraat

straat

Cornelis Jacobsen schipper Lenert Willemsen Dignus inden Backhoven Jan Jaspersen

3-7-1571 9-7-1571

Adriaen Govertsen Anthonis Cloot

Jan Crynsen Lambrecht Pietersen brouwer

huis huis met brouwerij

Magdalenastraat Wijngaardstraat

Jacob van Bueren straat

Jan Lenertsen Joris den sager

Andries de schoenmaker straat Cleuveniershof

63v

9-7-1571

Paes Willemsen

Willem Jansen

huis

Nieuwstraat

straat

Ysbrandt Claissen

64

16-7-1571

Sebastiaen Noutsen

huis

16-7-1571

Sebastiaen Noutsen

zoutkeet met 2 pannen en zelhuis

oostzijde van de Grote Markt Westzelke

de Vier Heemskinderen Jacob Claissen NN

straat

64

erfgenamen huisvrouw Sebastiaen Noutsen erfgenamen Jan Cornelissen Valcke

Marinus Anthonissen straat

Marinus de blauwverver Jan Heyndricxsen Geldersman straat Grietken Cornelisse Daene Catherine Dyckgrave straat Cornelis Adriaensen vleeshouwer hof Liercken Broeders Adriaen Cornelissen Blasintken Hieronimusse

64

16-7-1571

Geert Coene

64v

30-7-1571

erfgenamen huisvrouw Cornelis Hubrechtsen Adriaen Bouwensen

huis genaamd ““de Schuyte”” huis genaamd ““de Vuyl Mouwe””

Jacob Adriaensen

Pauwels Maertensen

straat

op het hoofd

dijk

Geert de lapper

Lange Vorststraat

hof Hans inden Gapert

Anthonis den dekker

Jan Cleeuwertsen ..ardes Bloncken

watergang tegen Jan Lamsen boomgaard watergang straat

dijk straat


Fol

Datum

64v

13-8-1571

65 65

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Zuid

West

Verkoper

Koper Balten Baltensen kuiper

huis

Noordeinde

straat

Claes Cornelissen

straat

13-8-1571 20-8-1571

erfgenamen Tanneken Lenerts Lau Lievensen Anthonis Cloot

Adriaen Adriaensen Jan Jacobsen

huis huis

Papegaaistraat Wijngaardstraat naast de Sauvegarde

Blaes Noppe straat

65, 65v

20-8-1571

Anthonis Cloot

Jan Lampert

huis

straat

65v

27-8-1571

Adriaen Antheunissen

huis

straat

65v, 66

27-8-1571

huis

Lange Vorststraat

Jan int Radt

Maycken Claesse

27-8-1571 27-8-1571

Cooman Jan inden Kalverendans Jan Jansen Matheus Piersen

Jan Jaspersen waterput Lambrecht de brouwer Mae Joosse vander Veere watergang aan het cleuveniershof straat

66 66, 66v

erfgenamen Willem Piersen erfgenamen Lenaert de stratenmaker Cornelis Willemsen Splinter Adriaensen

buiten de Koepoort op erf van de Heylige Geest Wijngaardstraat

Jan Jaspersen Cornelis Adriaensen vleeshouwer Christiaen Piersen (?) Jacob Rokussen

huis huis

Cattenhage Westzelke

dijk straat

dijk Hubrecht Bouwensen

66v, 67

2-10-1571

Jan Cornelissen NN

huis

haven

watermolen

67, 67v

15-10-1571

mr. Pieter Lenaertsen

67v, 68

15-10-1571

westzijde van de Grote Markt Lange Vorststraat

68

15-10-1571

huis

68

15-10-1571

Griete Cornelisse Danielsen Clais Ghijsbrechtsen

Pieter Oliviersen uit Wolphaartsdijk Ludger Jansen

huis genaamd ““het Wittebroot”” huis

Cornelis Willemsen Boy

68v

15-10-1571

Clais Ghijsbrechtsen

68v, 69

15-10-1571

Clais Ghijsbrechtsen

69

15-10-1571

Clais Ghijsbrechtsen

69v

15-10-1571

69v 70

22-10-1571 22-10-1571

70

Noord

Heylige Geest alhier straat de Sauvegarde

weg Adriaen Willemsen Jan int Radt

straat

straat boomgaard Marinus Antheunissen verkoper

verkoper

straat

koper

straat

de Valcke

dijk

Dignus de bakker

straat

Daniel de metser

Lange Vorststraat

straat

huis

St. Maartenshoek

hof Adriaen de schoenmaker straat

Jan Cornelissen Boy Tanne Melse

Splinter Adriaensen

huis

St. Maartenshoek

straat

huis

St. Maartenshoek

huis

St. Maartenshoek

Adriaen Philipsen

verkoper

erfgenamen Jan Cornelissen Valcke

Franchois Dignussen

huis en hof

in de straat achter de Valcke

straat

verkopers

Cornelis Willemsen Boy Splinter Adriaensen Frans Jansen Spaengaert straat

Tanne Melse

Adriaen Oliviersen Schouwenaer Jan Piersen Brabander

Splinter Adriaensen Adriaen Oliviersen gemeenen ganck

Adriaen de trommelslager straat

Rombout den Dienaer Simon Pauwelsen

huis huis

bij de school bij het Kruisbroedersklooster

straat straat

Joos Lambrechtsen straat

den Blauwen Sack straat

22-10-1571

Jan Heyndricxsen Fraes Dierick Jansen timmerman en Jacob Jansen van Bueren Marinus Anthonissen

Willem Jobsen en Antheunis Fransen Jacob Adriaensen Adriaen de kuiper

mr. Jan Eue

haven

straat

straat

29-10-1571

Pieter Willemsen

Jan Fortsen Schoudee

Maycken weduwe Adriaen Baltensen dijk

straat

70v

stadsweide

weel

weel

70v, 71

13-11-1571

Lenaert Willemsen Goeree

Maerten Daene

Maerten Willemsen

zoutkeet

Jan Lamsen

Marycken Claisse

71

13-11-1571

Adriaen Cornelissen Smallegange

zoutkeet met 2 pannen

Westzelke

stadshaven

Adriaen Jansen Daene Sebastiaen Noutsen Cornelis Baltensen

straat

13-11-1571

oostzijde van de Grote Markt Westzelke

Maerten Daene

71

erfgenamen Cornelis Andriessen erfgenamen Cornelis Andriessen Adriaen Lauwereyssen

huis genaamd ““de Maerminne”” helft in de oliemolen huis

den vanckput

Jacob Adriaensen

Cornelis Pietersen Polderman erfgenamen Jan Cornelissen Valcke Cornelis Claessen

op het hoofd

straat

straat

Willem Willemsen dijk

Pieter Jacobsen straat


Fol

Datum

71, 71v

13-11-1571

71v, 72

13-11-1571

72

13-11-1571

72

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Zuid

West

Noord

Verkoper

Koper Hieronimus vander Straeten Dierick Claessen en Pieter Eynsen uit Holland Jan Mathijssen

helft in de zoutkeet huis en hof en boomgaard huis

Westzelke

stadshaven

Oude Goese Ambacht in de Hubelamshoek bij het klooster

Cornelis Pietersen Polderman straat

13-11-1571

Adriaen Cornelissen Smallegange Cornelis Pietersen Polderman Cornelis Pietersen Polderman Jan Heyndricksen Fraes

huis

bij de school

straat

72v

19-11-1571

Adriaen Aernoutsen

Maerten Jooseph vander Waerde Cornelis de Witte

Jacob Adriaensen en Adriaen Jansen Cornelis Pietersen Polderman Dignus Jansen Broeder Joos Lambrechtsen

zoutkeet

Westzelke

stadshaven

stadshaven

72v

19-11-1571

Adriaen Lauwereyssen

zoutkeet

Oostzelke

dijk

verkoper

73v

19-11-1571

Marycken Adriaens Balthensen erfgenamen Cornelis Andriessen

Blauwen Sack alhier Cornelis Gillissen Jansen haven

Willem jansen inden Pauwe

hof

Korte Vorststraat

Luene Jan NN

Dierick de sanger

straat

73v

19-11-1571

Meeus Claessen

Styne Cornelisse

verkoper

Adriaen Piersen

koper

74

19-11-1571

Marinus Antheunissen

Quiryn Broer

straat

Paes Willemsen

Legier Broeders

74

19-11-1571

huis

Lange Vorststraat

Andries Jansen

stadsganck

straat

Laureys Jacobsen

74v, 75

26-11-1571

Marinus Antheunissen tlv Lambrecht de lijndraaier Goossen Joossen

Antheunis Jansen Ingelandt Marinus Antheunissen

kamer van het huis Papegaaistraat genaamd ““de Papegay”” huis Nieuwstraat

erfgenamen Cornelis Kaerstaenge straat

Christiaen Claessen

huis

mr. Jan Berggracht

gemeenen ganck

26-11-1571

Bouwen Lambrechtsen

Jan Jansen inden Helm

schuur

Claes Ghijsbrechtsen straat

Grote Markt

75

noordzijde van de Grote Markt Lange Vorststraat

verkoper

straat

75 75, 75v

26-11-1571 3-12-1571

David Jacobsen Goossen Joossen

huis huis

Cornelis Diericxsen Colve

huis

straat

Ysbrandt Claissen

75v

10-12-1571

Frans Dignussen

zoutkeet

Oostzelke

verkopers

10-12-1571

Willem Dignussen

zoutkeet

Westzelke

kille van de haven

lege plaats Pieter Heyndricksen Christiaen Piersen

hof Lierken Broeders David Jacobsen

76 76

10-12-1571

erfgenamen huisvrouw Jacques de Cormet erfgenamen huisvrouw Jacques de Cormet erfgenamen huisvrouw Jacques de Cormet

straat Anthonis Lauwereyssen Marinus Anthonissen straat

straat Christiaen Piersen

3-12-1571

Noordeinde noordzijde van de Grote Markt Nieuwstraat

Cornelis Fransen straat

75v

Mels Mertsen Cornelis Adriaensen Wicxdorp Paes Willemsen

Come Pier Claessen Gillis Joossen straat

Jacques de Cormet

huis

Oostdijk

76

10-12-1571

Jan Gillissen

huis

Lange Vorststraat

76v

10-12-1571

huis

Westzelke

stadserf

10-12-1571

huis

Oostdijk

Ocker Cornelissen

76v

17-12-1571

Hendrick Hendricksen smid Cornelis Adriaensen Wicxdorp Cornelis Jacobsen schipper

weduwe Joos Fransen brouwer van Delft Neel de metsers dienaar stadserf

76v

erfgenamen huisvrouw Jacques de Cormet erfgenamen huisvrouw Jacques de Cormet Geert Jansen bakker

weduwe Joos Fransen brouwer van Delft stadsveste

huis

Spuidijk

77

17-12-1571

Adriaene Josyne

hof

buiten de Oostpoort

erfgenamen huisvrouw Cornelis Jacobsen schipper Jan Gillissen

Digne Pieters

die gemeen sate

wegeling

weg

straat

Adriaen Lauwereyssen Jacob Adriaensen Adriaen Huyssen Adriaen Noutsen

Macharis Paschiersen weduwe Joos Fransen brouwer van Delft straat

de sate van de keet straat

Bouwen Claessen

stadserf

straat

straat

straat

straat

Cornelis Cornelissen

stadshaven

Adriaen Jansen Noorden

Neelken weduwe Hieronimus

Schipperswegeling

Marinus Antheunissen

zoekweg

Lysken van Diest


Fol

Datum

77v

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Zuid

West

Noord

Verkoper

Koper

31-12-1571

Cornelis Jansen Rota

Adriaen Willemsen schrijnwerker

huis

Zuideinde

straat

Job de glasmaker

NN

78

31-12-1571

Dierick Cornelissen NN

Dierick Cornelissen NN

huis

Lange Vorststraat

straat

78

31-12-1571

Pauwels Maertensen

Abel Antheunissen

huis

Lange Vorststraat

straat

78

31-12-1571

Franchois Dignussen

Cornelis Claessen

oliemolen

buiten de Koepoort in de Poel

mr. Jan van Halle

Jan Cornelissen Boy Cryn de blauwverver weg

78v

15-1-1572

Marinus Antheunissen

huis

Lange Vorststraat

15-1-1572

Marinus Antheunissen

schuur

Lange Vorststraat

Andries Jansen schuur stadsveste

stadsgang

78v

Marinus Antheunissen tlv Lambrecht de lijndraaier Andries Jansen

hof Andries de schrijnwerker Cryn de blauwverver erfgenamen Michiel Jansen Hooren straat

stadsgang

koper

78v 79

15-1-1572 22-1-1572

Antheunis Mertsen Balten Jacobsen Blancaert

Lenaert Jansen Jan Jaspersen

huis huis

Armenhoek Maerstraat

hof Matheus de …… Adriaen jansen

straat straat

79

28-1-1572

Dignus jacobsen bakker

huis

Zuideinde

vestdijk

79

28-1-1572

erfgenamen Cryn Cornelissen Gort Macharis Paschiersen

Adriaen Lauwereyssen

Westzelke

Willem Dignussen

79v

28-1-1572

Adriaen Lauwereyssen

Jan Diericksen

zoutkeet gemeen met Hieronimus Marinussen huis

stadsgang hof Blaes Hendricksen Lambrecht de schrijnwerker Willem Pauwelsen

Zuideinde aan de welle

straat

straat

Cornelis in Bergen

79v

18-2-1572

Lenaert Jansen

Rombout de Pottere

huis

oostzijde van de vate

straat

vate

79v 80

18-2-1572 18-2-1572

Lenaert Jansen schuitman Ludgier Broeders

Jan Heindricksen Heindrick Boraschoof

huis lege plaats

Westzelke Westzelke

weg straat

18-2-1572

Christiaen Claissen

Lodewyck de speelman

huis

Lange Vorststraat

80

26-2-1572

Jan Jansen int Radt

helft in het huis

Lange Vorststraat

Cooman Jan

straat

80v

26-2-1572

zoutkeet

Oostzelke

dijk

helft in het huis

Lange Vorststraat

straat

slop Jasper Jaspersen capelriehof

haven

10-3-1572

Cornelis Adriaensen Wicxdorp Leyn Heyndricks

Appollonia Baillius Jasper Jaspersen

80v 80v

10-3-1572

erfgenamen Margriete Pieters Jacob Cornelissen Knooper Marinus Cornelissen vleeshouwer Antheunis Jansen dekker

Jan Jansen Nissepat den Backhoven

watergang Philips van Gendt (?) straat

Jaene Claysse Heindrick de smid

80

Heyndrick de ketelaar Thuen de Wale Cornelis Pietersen Polderman Marinus NN

Faes Willemsen

Lange Vorststraat

17-3-1572

Cornelis Jansen Rota

Magdalenastraat

Robrecht Oliviersen straat

81 81, 81v

17-3-1572 17-3-1572

erfgenamen Anthonis Foortsen Dierick Cornelissen sanger erfgenamen Jacob Symonsen NN

hof Hans inden Gapert Adriaen Danielsen

straat

81

huis genaamd ““het Huelken”” helft in het huis

Joos Lambrechtsen Hieronimus Marinussen

huis huis genaamd "den Ouden Rijsel"

westzijde Korenmarkt Oprel

straat straat

Jasper Jaspersen straat

81v

24-3-1572

Cryn Piersen Coninck

straat

24-3-1572 28-5-1572

Cryn Heyndricksen Dierick Cornelissen sanger

huis genaamd "Sint Jacob" huis huis

Nieuwstraat

81v 82

mr. Clewert Pietersen van Daele Harrent Willemsen Joos Lambrechtsen

Nieuwstraat westzijde van de Grote

straat straat

Hendrick Jansen landmeter hof Geert Backer Jasper Jaspersen

straat verbrande plaats

straat

Jacob Jansen van Bueren straat Cornelie weduwe Jacob de mandenmaker koper straat straat

erfgenamen Cornelis Yemantsen Katalina Dyckgrave Mae Piers erfgenamen Michiel Jansen Hooren Lauris Jacobsen Speelman Lauris Jacobsen Speelman Pier NN straat Ingel Jacobsen kuiper Ieman Harrentsen

Hans de zilversmid de halle

Nele Marcks

Thomas Lambrechtsen Marinus Jansen NN straat Loenken Campe Adriaen Cornelissen Smallegange straat hof Geert Backer Loenken Campe


Fol

Datum

Verkoper

Koper

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Zuid

West

straat

Aert den Brabander straat

achterhaven

capelrieland mr. Cornelis Mathijssen straat

Noord

huis

Markt Spuidijk buiten de 's-Heer Hendrikskinderenpoort Lange Vorststraat Westzelke

verkoper

Jacob Hugensen dekker Maerten Willemsen

huis met schuur en boomgaard huis afgebrande plaats

Goossen Joossen

huis

Zuideinde

straat

Joos de Nayer Coppe Jore de jonge Cornelis in Bergen

Leenken Cornelisse, moeder Marinus Mesouck Marinus Antheunissen

huis

aan het kerkhof

-

-

straat

Noordeinde

straat

Noordeinde St. Maartenstraat

straat Neelken Cops

den Wijngaert straat

den Wijngaert straat

Cornelis Pietersen Polderman Marycken Baltens

afgebrande plaats met boomgaard hofstede

Nissepad

straat

Arent Jansen

koper

Goese polder

de Lazarus

Jochum opden Hil en straat straat hof Cornelis Adriaensen Wicxdorp Jan Adriaensen Blancx weg

kloosterhof

Aert Willemsen Cornelis Matheussen

huis genaamd "den Wijngaert" huis huis

weduwe Job de glasmaker weduwe Job de glasmaker Frans Blauhuys

Cornelis Matheussen

huis

Lange Vorststraat

Apollonia Baillius

Adriaen Baltensen

Marinus Antheunissen straat

Marinus Antheunissen Apollonia Baillius

Maerten Danielsen

huis

westzijde van de haven

straat

straat

Jacob den bakker Philips van Gendt

huis huis

Noordeinde Papegaaistraat

erfgenamen Adriaen Huyssen Andries de bakker straat

Antheunis Fransen Adam Piersen

huis huis

Wijngaardstraat oostzijde stadhuis

Willem Jobsen

afgebrande plaats

Oostzelke

straat Adriaen Adriaensen Adriaen Lodyck erfgenamen Adriaen Piersen dijk

Adriaen Lauwereyssen koper Jan Jaspersen

Bouwen Lams

huis

Lange Vorststraat

Ezechiel Adriaensen

huis en hof

Cornelis Fransen

Marinus Antheunissen

erfgenamen Thielman Pietersen tlv Jan Diericksen Maerten Willemsen tlv Geert de kleermaker Claes Ghijsbrechtsen tlv de bewindvoerders van

82

28-5-1572

erfgenamen Copken NN

82v

28-5-1572

Claes Lievensen

83v 84v

16-6-1572 12-12-1572

84v, 85

12-1-1573

85

12-1-1573

85v

9-2-1573

Joos Philipsen Maerten Willemsen tlv Thomas Evertsen erfgenamen Margriete Willouts erfgenamen Margriete Willouts Willem Rycke

85v, 86 86v

9-2-1573 2-3-1573

Willem Rycke Cornelis Matheussen tlv Cornelis Jansen Boerman

87

16-3-1573

erfgenamen Claes Piersen

88v

16-3-1575

Adriaen Verceliewelle

89v

-4-1573

90

8-6-1573

90 90v

8-6-1573 8-6-1573

91 91

15-6-1573 22-6-1573

91v

22-6-1573

91v

6-7-1573

91v, 92

13-7-1573

Cornelis Matheussen tlv NN de wever erfgenamen Jacob Adriaensen Claes Mertsen Coman Gillis Jansen tlv Jan Heine zakdrager Adriaen Hartsinck erfgenamen Anthonis Jansen Sant erfgenamen Anthonis Jansen Sant Bouwen Lams tlv NN Cooman Geert Jansen de bakker

92

20-7-1573

92v

27-7-1573

93

11-8-1573

93

11-8-1573

Neelken Bouwens vander Liere Mels Mertsen

straat straat

dijk

straat straat straat straat

Bouwen Adriaensen Adriaen Husen Cooman Gillis plaats Job Morre

Cornelis Piersen weduwe Michiel Claessen koper

stadshaven

straat

straat

koper

beneden de Oostdijk

stadsveste

straat

huis

Noordeinde

straat

weduwe Thielman Pietersen

huis

Zuideinde

straat

Nieuwstraat en Janneken Willems Diericksen Adriaen Lauwereyssen en koper straat

Cornelis in Bergen

weduwe Hans de zilversmid

Gillis Joossen smid

huis

Lange Vorststraat

straat

Claes Ghijsbrechtsen

huis

Armenhoek

Splinter Adriaensen

Cornelis inde Oyevaer straat

Jan van Schoonhoven straat

Neelken inden Backhoven erfgenamen Tanne Mels

kruisbroeders

Gillis de smid erfgenamen Adriaen Piersen Willem inde Paeuwe schuur Jan Jansen Cornelis Matheussen en Neelken Cops David Jacobsen


Fol

Datum

Verkoper Cornelis Willemsen Boy Jacob Harrentsen tlv de bewindvoerders van Cornelis Jansen Rota Heindrick Heindricksen ketelaar Gillis Jansen wever en zijn zuster genaamd Geertruyt Diericx erfgenamen Willemyne Willems erfgenamen Hubrecht Hubrechtsen erfgenamen Catarina Dyckgrave erfgenamen Jacob Adriaensen baljuw tlv Lysken erfgenamen Jan van Dyst erfgenamen Catharina Dyckgrave Jacob Bernaertsen Come Cheys Gillis Joossen smid tlv Pieter Jaspersen Cornelie NN tlv Lambrecht de hovenier Gillis Joossen viskoper Maerten Govertsen

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Zuid

Jacob Harrentsen

huis

Magdalenastraat

Jacob van Bueren

straat

Jacob van Bueren

straat

Willem Claessen

helft in het huis

oostzijde van de vate

straat

vate

Jan Jansen int Rat

huis

Lange Vorststraat

den Backhoven

Hubrecht Marcussen Cornelis Jacobsen

straat

Rombout den Pottere Apollonie Baillius

Claes Mertsen

helft in het huis

Noordeinde

Andries de bakker

Andries de bakker

straat

den ouden Claes

Willem de Wilde

huis genaamd "de Smacke" huis

Beestenmarkt

Joos Davidsen

straat

Jacob van Bueren

Joos Davidsen

Lange Vorststraat

straat

verkopers

verkopers

Adriaen Cornelissen Smallegange baljuw Joris Schaeck

afgebrande plaats

Westzelke op het schor

stadshaven

koper

Dierick Cornelissen sanger vanckput

huis

Lange Vorststraat

Jan Gillissen

stadsganck

straat

Come Ezechiel Adriaensen

huis

Lange Vorststraat

straat

Dierick den sanger

de Slave

Hieronymus van der Straeten Robrecht Oliviersen Come Cheys

Claes de waker Paes Willemsen Goossen Joossen

huis huis huis

Lange Vorststraat Lange Vorststraat bij de Oostpoort

straat straat straat

Leynken Hertooch Dierick den sanger Marinus Jacobsen

hof Willem Jansen de Slave straat

Oysters huys verkoper straat

Marinus Antheunissen

huis genaamd "de Nardusbloeme" huis huis

Maerstraat

Jan van Schoonhoven NN Vijfponts NN Jacobsen

straat

Noordeinde Zuideinde

Dignus Jacobsen bakker straat straat

huis eertijds behorende tot het sterfhuis van Adriaen Lodyck hovinge

Zuideinde

straat

weduwe Jan Mertsen

straat

ganck van Andries Jansens hof koper weduwe Hubrecht Marcus Cryn Jansen

Armenhoek

straat

straat

straat

huis en hovinge

Nieuwstraat

het nieuwe werk

Jan vande NN

Ezechiel Adriaensen straat

Frans Cornelissen

huis

St. Adriaanstraat

Cornelis Fransen

tHuys van Oostende

verkoper

straat

Frans Jansen

huis

Zuidiende

erfgenamen Lone Piers vestdijk

straat

Dignus de bakker

straat

Andries Jansen

erfgenamen Lone Piers Marinus Anthonissen Adriaen Piersen

straat

Dignus Jacobsen bakker Andries Jansen

straat

Tonis Jacobsen

vate

Hubrecht Marcus

Koper

93v

11-8-1573

93v

11-8-1573

93v, 94

7-9-1573

94v

15-9-1573

94v

12-10-1573

95

28-9-1573

95v

5-10-1573

96v

22-11-1573

96v

1-12-1573

97 97v 98

7-12-1573 22-12-1573 18-1-1574

98

18-1-1574

98v 98v

26-1-1574 1-2-1574

99

15-2-1574

Jan Adriaensen Blancx tlv de schout

Macharis Paschiersen

99v

15-2-1574

Ezechiel Adamsen

100

23-2-1574

100

23-2-1574

100v

1-3-1574

Jan Willemsen tlv Marycken weduwe Jan Bols Jacop Hugesen dekker en Lenert Cornelissen Huyssen Lambrecht Govaertsen

Cornelis Adriaensen Wycxdorp Jan Willemsen

100v

8-3-1574

101 101v

Come Ezechiel Adriaensen

David Jacobsen Pieter Maertensen

Daniel vanden Bossche

huis

Lange Vorststraat

22-3-1574

erfgenamen Lauris Jacobsen erfgenamen Geert NN

Antonis Cornelissen

huis

22-3-1574

Pieter Mertsen

Heindrick Heindricksen

huis

oostzijde van de Grote Markt -

West

koper vate

Noord

straat


Fol

Datum

101v

5-4-1574

102

5-4-1574

104 104v

2-6-1574 2-6-1574

104v

7-6-1574

105

14-6-1574

105, 105v

14-6-1574

106, 106v

25-7-1574

106v

25-7-1574

106v

2-8-1574

107v, 108

2-8-1574

108

9-8-1574

108

9-8-1574

108

9-8-1574

108v

23-8-1574

109

6-9-1574

erfgenamen NN de boxmaker Anthonis Fransen

109v

13-10-1574

Marinus Thonissen

110

20-9-1574

110 110

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Zuid

West

Noord

Verkoper

Koper

Adriaen Tuenissen van Schore tlv Job Aernoutsen Papegaye mr. Pieter Jaspersen

Adriaen Tuenissen

huis genaamd "den Moriaen"

Zuideinde

Coome Job

handbogenhof

Claes Jansen kousmaker

straat

Cornelis Jaspersen

oostzijde van de Grote Markt

straat

Merten Willemsen

straat

Willem Jansen Baerlant

aan het schoolhof Westzelke

straat Jan Fortsen

schoolhof haven

Anthonis Brune Jan Willemsen

kerkhof Cornelis Claessen

Goossen Joossen

helft in het huis genaamd "de Keyser" huis afgebrande plaats met 2 pannen huis

Lange Vorststraat

straat

Jan Gillissen

huis en hof

bij het nieuw werk

dijk

Macharis Paschiersen koper

Cryn Jansen blauwverver straat

Cryn Jansen blauwverver straat

Cornelis Mertsen met doorverkoop aan Merten Willemsen Cornelis Adriaensen vleeshouwer

helft in het huis genaamd "de Sloove" helft van het huis genaamd "de Sauvegarde" -

Korte Vorststraat

Jacob jansen Laurissen

kerk alhier

straat

hof Willem inde Paeuwe

Wijngaardstraat

straat

koper

Lambrecht de brouwer

Gillis de dienaar

Wijngaardstraat

straat

de Sauvegarde

Lambrecht de brouwer

koper

Dignus Jansen bakker

huis

Lange Vorststraat

dijk

straat

baljuw Floris Schaeck

afgebrand huis

buiten de Koepoort

weg

Daniel vanden Bosch NN Piersen

watergang

erfgenamen Pier Oliviersen weg

Cornelis Mertsen

vervallen huis

Lange Vorststraat

stadsveste

straat

-

marycken weduwe Jan Bols

huis

Lange Vorststraat

hof Jan Gillissen

erfgenamen Jan Hubrechtsen de baljuw

straat

Thuene de dekker

Andryes Jansen

huis

Korte Vorststraat

koper

straat

Merten Willemsen

Claes Jaspersen

oostzijde van de haven

Matheus Jansen

straat

NN

Adriaen Hartsinck

huis genaamd "de Witten Ingel" huis

Paes Willemsen vleeshouwer straat

Jan Cornelissen Nn Neelken inde NN

koper

Jan vander Wyele

straat

Jan Willemsen

afgebrande plaats genaamd "de Crauwel" huisje met hovinge

Adriaen Willemsen Jopsen Claes Mertsen

straat

Cornelie huisvrouw Dierick Bernaertsen timmerman Marinus Antheunissen

Wijngaardstraat achter het dorp bij het kruisbroedersklooster bij het nieuwe werk

het nieuwe werk

straat

straat

27-9-1574

Marinus Anthonissen

Lenaert Woutersen

Korte Vorststraat

Dignus de Backer

straat

11-10-1574

Claes Jacobsen

Anthonis Pietersen

huis genaamd "de Nardusblom" huis genaamd "de .. van Schotlant"

Jan vander Wiele en zijn erfgenamen Jan Schoonhove

Oprel

weduwe Lenaert Cornelissen de schoenmaker

gemeenen ganck

Joost Jansen vande Werfve

Andryes de schoenmaker straat

Martynken Cornelisse erfgenamen Jacob Adriaensen Goossen Joossen tlv Herman de zilversmid Marycken weduwe Jan Bols tlv Jan Gillissen Dyrick Cornelissen Hoogh…‌ Jan Denys getrouwd met de weduwe van Anthonis Cloot Jan Denys getrouwd met de weduwe van Anthonis Cloot Neeltje Cornelisse Jan Denys getrouwd met de weduwe van Anthonis Cloot Heyligen Geest tlv Jan de gareelmaker Marycken weduwe Jan Bols tlv Robrecht Oliviersen kerkmeesters alhier

Cornelis Mertsen Cornelis Claissen Bonsinck

Cornelis Adriaensen vleeshouwer


Fol

Datum

110v

18-10-1574

111

Soort eigendom

Verkoper

Koper Nelle de NN

huis

15-11-1574

Cornelis Heynricxsen Oyevaer Frans Sp..ck

Maerten Willemsen

111v

29-11-1574

Anthonis Fransen

Adriaen Fransen Hartsinck

helft in het huis genaamd "de Sloove" huis

111v

29-11-1574

erfgenamen Jochum Sagarussen

112

13-12-1574

Adriaen NN tlv erfgenamen Jochum Sagarussen Macharis Paschiersen tlv Jan Laurissen

113

13-12-1574

113

Straatnaam

Oost

Zuid

West

straat Lange Vorststraat/Papegaaistraat Korte Vorststraat Jacop Jansen Jansen

straat

achter het dorp

Willem Jopsen

straat

Geert de smid

huis genaamd "den Pellicaen"

oostzijde van de Grote Markt

NN

hof Frans Dignussen NN

NN

NN

NN Macharissen

huis genaamd "St. Sebastiaen"

Oprel

straat

verkoper

Wyven Piers

Marinus Eeuwoutsen

Jan Coene smid

huis

Zuideinde

straat

handbogenhof

Cooman Job

20-12-1574

Frans Cornelissen

Anthonis Cornelissen Vader

Schuttershofstraat

Meerten vander Weerde

straat

straat

114

3-1-1575

David Pietersen

NN Piersen

helft in het huis gemeen met Celie Jans huis genaamd "…‌"

Adriaen Cornelissen Smallegange Cornelis Piersen Buyck hof Joos Lambrechtsen

Lange Vorststraat

stadsveste

straat

114 114

3-1-1575 17-1-1575

Adriaen Laurissen Cornelis Huysen

Marinus Anthonissen Jacob Bernaertsen

huis huis

Noordeinde Zuideinde

114v

10-1-1575

weduwe Adriaen Rontvisch

Pieter Hubrechtsen

huis

115

17-1-1575

Coome Gillis Jansen

Jacop Harrentsen

Dignus Jacobsen Backer koper Arent de vleeshouwer verkoper en weduwe Gillis de wever koper

115 115, 115v 115v

17-1-1575 24-1-1575

Heilige Geestmeesters erfgenamen Taelman Piersen erfgenamen Taelman Piersen

Job Laurensen Andries Anthonissen schoenmaker Pieter Willemsen boogmaker

24-1-1575

kerk alhier

Jan van Schoonhove straat

Noord

straat stadsveste

Marinus Antheunissen koper verkoper

koper straat

Zuideinde

straat

Marinus Mesouck

verkoper

vervallen plaats

Lange Vorststraat

straat

Adriaen Hartsinck kuiper

afgebrande plaats huis

Zuideinde aan de weel

straat straat

de kruisbroeders straat

erfgenamen Marinus de vleeshouwer de brouwerij straat

huis

St. Adriaanstraat

Jacques burgemeester en Jasper Jaspersen

straat

heer Bouwen Jansen pastoor alhier

Gillis de smid hof Willem Jansen inden Paeuwe

de brouwerij NN erfgenamen Jan Cornelissen Valcke


Fol

Datum

120

6-4-1575

120v, 121

2-5-1575

121

Verkoper

Koper

erfgenamen Josyna Verstraeten Adriaen Anthonissen

burgemeester Cornelis Pietersen Polderman Job Aernoutsen

2-5-1575

weduwe Marinus de vleeshouwer

Pieter Querinsen

121

2-5-1575

Adam Piersen

122, 122v

9-5-1575

Jan Coene smid

dochter Pieter Heyndricxsen vander Eede burgemeester Jacques de Cormetten

122v

16-5-1575

123

16-5-1575

123

25-5-1575

123v

25-5-1575

Cornelis Adriaensen Clyster Cornelis Adriaensen Wycxdorp erfgenamen Adriaen Antheunissen vleeshouwer -

123v

25-5-1575

Jan Dyericxsen

124

6-6-1575

124

6-6-1575

Pieter Jaecques Borselaere tlv Cornelis Piersen Wagenair Macharis Paschiersen

124v

20-6-1575

125

17-7-1575

125, 125v 125v

17-7-1575 5-7-1575

125v

5-7-1575

126 126

5-7-1575 5-7-1575

126v 127

26-7-1575 26-7-1575

127

31-10-1575

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

huis

bij de nieuwe poort

straat

huis genaamd "het Moriaenshooft" huis genaamd "het Land van Beloften" huis

Zuideinde

straat

westzijde van de haven

straat

oostzijde van het stadhuis

Zuid

West

Noord

Adriaem de molenaar Job Laurissen

Jan de visser

stadsfortificatie

straat

Claes Jansen kousmaker

erfgenamen Cornelis Matheussen Michiel Claessen

straat

Hieronymus Verstraeten

straat

Geert den Hollander

boomgaard

erfgenamen Adriaen Piersen Adriaen de wagenmaker

bij de Gansepoort

Dignus Jacobsen bakker

2 verbrande plaatsen met boomgaard afgebroken plaats

erfgenamen Adriaen Piersen straat

Lange Vorststraat

vestdijk

Aert de metser

straat

stadsganck

Claes Jacobsen

vervallen plaats

bij het nieuwe werk

het nieuwe werk

Nieuwstraat

Coome Cheys

verkoper en straat

Adriaen NN

huis genaamd "de Wyngaert"

achter het dorp

straat

NN

Cleuveniershof

Adriaen Willemsen

Andries Jansen schoenmaker met rechte Jan Jacobsen

huis en hof

Meerstraat

Cornelis Mertsen

straat

koper

huis

Zuideinde

stadsveste

de Nardusblomme NN

straat

burgemeester Jacques de Cormet

afgebrande plaats

buiten de Gansepoort

straat

Adriaen de wagenmaker

koper

Pier Willemsen Jansen Jan de kuiper

Jan Dyricxen schoenmaker

huis

Zuideinde

straat

straat

Lenaert Willemsen Goeree

burgemeester Jacques de Cormet

buiten de Gansepoort

straat

koper

Cryn Jansen blauwverver koper

erfgenamen Adriaen Huyge Truytken Jans weduwe van de zilversmid erfgenamen Jacob inde Poel NN Hieronymussen

Claes Piersen

afgebrande plaats genaamd "de Gapaert" huis eertijds van Catharina Boys huis

weduwe Jan Mertsen koper

westzijde van de haven

straat

Merten Danielsen

straat

Jan Willemsen

Zuideinde

straat

Andries Tuenissen

Cornelis NN

de Poel

weg

verkopers

Job inde Poel

Wijngaardstraat

straat

Maritgen Baltens

Dyerick Jansen

Jan Cornelissen kuiper Pieter Heyndricksen vander Eede weduwe Come NN erfgenamen Jan Hubrechtsen Sara weduwe Geert Jansen

Jacques de Cormettes Job Laurissen

buiten de Gansepoort Zuideinde

straat straat

koper Jan Coene

Lange Vorststraat Lange Vorststraat

straat dijk

Mels Jan stadsganck

koper hof Adriaen Rontvisch Andries Jansen straat

koper Job Aernoutsen

Cornelis Mertsen Cornelis Cornelissen

huis met boomgaard huis genaamd "den Hulck" afgebrande plaats huis genaamd "den Witten Hart" huis huis

Andries Tuenissen Pauwels Michielsen Geert Michielsen

Cornelis Mertsen plaats Cornelis NN

Gillis Arnoldi provisoir en

huis

achter de kerk

straat

de Lombert

straat

tHuys van

mr. Christoffel van Schagen Adriaen Huygessen Jan inden Hulck


Fol

Datum

Verkoper

Koper de deken van de geestelijke jurisdictie van Zuid Beveland Lambrecht Pietersen brouwer Pieter Willemsen Jansen

127v

31-10-1575

127v

28-11-1575

erfgenamen Joris de houtsager erfgenamen Theune Piers

128v

28-11-1575

Pieter Ingelsen

129

19-12-1575

129v

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Zuid

West

Noord

Ostende

huis

bij de Koepoort

straat

Molenwerf

koper

koper

huis

Zuideinde

dijk

straat

Marinus Jansen ...dendyck

huis

Lange Vorststraat

stadsveste

NN Lambrechtsen slootmaker Harman Wes... slotmaker

huis

Lange Vorststraat

straat

Frans de Spaengaert Paes Willemsen vleeshouwer Thomas NN

19-12-1575

Pieter Cornelissen uit Baarsdorp Lyntken weduwe Jacobsen

Zuideinde

weduwe Maene Theune (?)

129v

9-1-1576

Marinus Anthonissen

Clais Laurissen

huis en gereedschappen van de winkel huis

Jan de gareelmaker Dignus inden Backoven Leyn Pietersen Heyne straat

Nieuwstraat

tNieuwerck

130

16-1-1576

Marinus Euwoutsen

Neelken weduwe Steven Cornelissen

Zuideinde

Tanneken Smits

130

23-1-1576

weduwe Adriaen Hugensen

de Poel

weg

130v

23-1-1576

erfgenamen Adriaen Hugensen NN Ezechiel Adriaensen

huis genaamd "den Calverendans" huis

Daniel van der Busche

huis

Lange Vorststraat

straat

130v

23-1-1576

NN Ezechiel Adriaensen

huis

Lange Vorststraat

straat

131

23-1-1576

huis

St. Maertenshoek

Hans de Brabander

131v

23-1-1576

Paes Jansen

huis

St. Maertenshoek

Splinter Adriaensen

131v

30-1-1576

Maerten Danielsen

huis

Zuideinde

132

30-1-1576

erfgenamen moeder Hieronimus van der Straten erfgenamen moeder Hieronimus van der Straten Cornelis Cornelissen in Bergen Marinus Antheunissen

Cornelis Laurensen alias Jore Daniel Jacobsen

mr. Jan NN

3 winkels

132v

6-2-1576

Cornelis Mertsen

132v, 133 133, 133v 133v

6-2-1576

133v, 134 134 134,

13-2-1576

Coirnelis Mertsen

erfgenamen Jan van der Wyele straat

straat

straat

straat

Cornelis Mertsen

Pauwels Machielsen Paes de vleeshouwer Daniel van den Busche lege plaats Claes Ghysbrechtsen

verkopers

Jop inden Poel

NN

verkoper

hof Willem de Pauwe straat

Leynken Hertoge straat

straat

straat

Tanne Melse

straat

mr. Christoffel

straat

westzijde van de haven

de Mareminne

straat

straat

Zuideinde

Tanneken Smits

straat

straat

Jacopmine weduwe Goossens Maeyken Adriaens Baltensen koper

Zuideinde

straat

mr. Christoffel

straat

St. Adriaanstraat

Frans in Scae...

Cornelis Mertsen

Jacob Laurissen Voorzee

6-2-1576

Cornelis Fransen Verstraten Cornelis Laurissen

Jan Jansen Nissepat

huis

tegenover het gasthuis naast den Hooren

Ieman Harrentsen in de Byle

huis van Oostende hof Willem Jansen Pauwen

13-2-1576

Hieronimus Verstraten

Matheus Michielsen

huis

westzijde van het stadhuis

straat

13-2-1576

erfgenamen moeder Hieronimus Verstraten Nelle weduwe Joos

Marinus Antheunissen

huis

bij de kerk

Adriaen Hartsinck met

huis

Lange Vorststraat

Pieter Cornelissen Vader

David Jacobsen Tanneken weduwe Jan de smid

huis genaamd "de Calverendans" huis genaamd "Brouwershaven" huis

6-2-1576

weduwe Steven Cornelissen Merten Danielsen

straat

Jacobmyne weduwe Goossens straat

het Paternoster

den Hooren van Jacopmine weduwe Goossens straat

straat

Apollonia Tael...

straat

Hans NN

straat

NN Lambrechtsen

straat

NN Joos

weeskinderen

plaats Jacob


Fol

Datum

134v

135

13-2-1576

135v

13-2-1576

136

13-2-1576

136

13-2-1576

136v

5-3-1576

136v

5-3-1576

136v, 137 137 137, 137v 137v 137v, 138

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Verkoper

Koper

Bolleputs

doorverkoop aan Jacob Harrentsen van Eversdijck

erfgenamen Jan Hubrechtsen kleermaker Jan NN

Janne Pauwels

huis

Zuideinde

stadsveste

Cornelis Mertsen

huis

St. Adriaanstraat

Jacob Laurissen

Hieronimus Mathijssen

huis

noordzijde Grote Markt

Marinus Anthonissen

huis

NN

Zuid

West

Noord

Marinus Cornelissen vleeshouwer straat

Harrensen

Jacob den Decker

Thonis de blauwverver straat

Pieter Jaspersen

Cornelis de patryseerder het huis van Oostende straat

weduwe NN

straat

Lange Vorststraat

stads vestdijk

koper

straat

verkopers

huis

Korte Vorststraat

Jacob Harrentsen

capelrye

straat

Blaes NN Jacob Jacobsen kuiper verkoper

Macharis Paschiersen

huis

Lange Vorststraat

dijk

Hubrecht NN

straat

5-3-1576

erfgenamen Josynken van der Straten Lisbeth Jans en Dignus Jacobsen bakker erfgenamen Marinus de vleeshouwer erfgenamen Jan Lambrechtsen Cornelis Adriaensen

Lambrecht Pietersen

huis en schuur

Wijngaardstraat

straat

12-3-1576 12-3-1576

Jan Lenartsen M..hans Pa..aes

Pieter Jansen Jan Adamsen Balten

huis huis

Magdalenastraat Lange Vorststraat

Jan Crijnsen dijk

brouwerij van Lambrecht Jansen straat Hubrecht bakker

brouwerij van Lambrecht Jansen straat straat

12-3-1576 19-3-1576

Cornelis Mertsen Macharis Paschyersen

Elisabet weduwe Coene Ly.. Sebastiaen Jansen Hoochcamer

huis huis genaamd "Sint Sebastiaen"

Lange Vorststraat Oprel

straat straat

Andries Jansen Macharis Ponsse (?)

138

19-3-1576

Jan Lenairtsen

huis

Zuideinde

straat

NN de smid

gemeenen ganck

138v

26-3-1576

Marinus, Mayken en Adriaen Anthuenissen Cornelis Mertsen

verkoper Adriaen Cornelissen Smallegange straat

Jan Crijnsen Jacob Jacobsen kuiper Jan Jaspersen Dingenis Mejonck (?)

Pieter Mertsen

huis

St. Adriaanstraat

Jacob Laurissen

1-5-1576

Claes den dienaer

Cornelis Adriaensen

vervallen huis

straat

140

1-5-1576

Lenert Woutersen

Marinus Anthuenissen

huis

bij de Koepoort in de Wijngaardstraat Zusterstraat

Frans Cornelissen metser Jacob Jeras

straat

139

thuys van Oostende koper

140

21-5-1576

Aechte Cornelisse

NN

huis

140

21-5-1576

Lenaert Woutersen

Marinus Anthonissen

141

12-6-1576

141

12-6-1576

142, 142v 142v

26-6-1576

erfgenamen Jacob de bakker erfgenamen Jacob de bakker Pier Hubrechtsen

9-7-1576

143v

Jacob Jeras

straat

Coman Willemsen

Papegaaistraat

erfgenamen Grietken Jans straat

straat

huis

Zusterstraat

Margarita Jans

straat

Pieter van der Eede Coman Willemsen

Andries Symonsen bakker

huis

Noordeinde

Molendijk

Adriaen Cadam

straat

Floris Schaeck baljuw Pieter van der Eede baljuw Floris Schaeck koper

Andries Symonsen bakker

huis

Noordeinde

Molendijk

koper

straat

koper

Job Laurissen

huis

Zuideinde

straat

Marinus Mesouck

thandbogenhof

koper

Lenert Woutersen

Marinus Antheunissen

huis

Zusterstraat

straat

Come Willemsen

10-9-1576

Willem de Poelman

Marinus Antheunissen

huis

Jan inden Hulck

15-9-1576

mr. Sebastiaen Aertsen

huis

kerkhof

mr. Jan Dignissen

144

2-10-1576

erfgenamen Cornelis Iemansen erfgenamen Janneken NN

Pieter Gillissen

huis

achter kopers huis

Dyerick den ...man Cornelis Jansen Rota achterhuis NN

baljuw Floris Schaeck straat

143v

achter het dorp in de Wijngaardstraat Zuideinde

erfgenamen Margrite Jans straat

koper

verkopers hof

straat straat


Fol

Datum

144v

8-10-1576

145

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Zuid

West

Noord

straat

stadsgang

Frans in Schaelie

straat weg

Verkoper

Koper NN Moermans

huis

Lange Vorststraat

dijk

12-10-1576

taxeermeesters tlv Hubrecht Crijnsen bakker Cornelis Cornelissen

Jasper Jansen vande NN

huis

St. Adriaanstraat

145v

15-1-1577

Franchois van Houte

Franchois Dignussen

brouwerij

Nissepad

mr. Gillis Braembosch pad

weduwe Cornelis Melsen tHuys van Oostende Jan Pauwelsen

145v

15-1-1577

Merten Willemsen

Aert den Hollander

huis

oostzijde Grote Markt

straat

Quirijn laurensen

Pieter den Hollander straat

146

15-1-1577

Symon NN

huis

Lange Vorststraat

straat

verkoper

David Jacobsen

147

22-1-1577

Francois den decker

huis

Zusterstraat

22-1-1577

Pieter Jansen Paes

Zuideinde

Jan Papegay

Marinus Anthuenissen Job de mesmaker

baljuw Floris Schaeck Schuttershof

148

28-1-1577

Jonas Harmansen (?)

Jan Piersen boxmaker

huis genaamd de Capellerye huis

baljuw Floris Schaeck straat

straat

147v

weduwe Thomas de slotmaker Lenaert en Lambrecht Woutersen Claes Jansen

erfgenamen Jasper Piersen Joos de Nayer

Oprel

straat

-

straat

148v

28-1-1577

Dignus Cornelissen Mezure

huis

achter de kerk

straat

straat

Bouwen Jansen

148v

4-2-1577

Pieter Heynricksen vander Eede

huis

bij de school

Macharis Passchiersen

Macharis Passchiersen

de capellerye

straat

149

4-2-1577

Geert Andriessen

huis

Pier Hansen

huis

149v 149v

4-2-1577 4-2-1577

Jan Willemsen Joos Lambrechtsen

Jan Harmansen Geert Andriessen

huis huis

westzijde haven bij de school

Arent Jansen vleeshouwer Adriaen Willemsen Adriaen Noutsen straat

150

4-2-1577

Willem Dignussen

Antheunis NN

huis

Zuideinde

straat heer Anthonis pastoor van St. Andries in Antwerpen Ingel NN

Arent Jansen vleeshouwer erfgenamen Coppe Rocussen Claes Piersen Macharis Passchiersen

straat

4-2-1577

Zuideinde bij de Ganzepoort Wijngaardstraat

dijk

149

Jan Adriaensen Blancxkinderen en erfgenamen Macharis de blauwverver Heilige Geestmeesters bij testament van mr. Cornelis Adriaensen Pietersen Cornelis Willemsen Pertrys Adriaen Louwersen

Cornelis Machielsen Blaubeen hof Bouwen Jansen

stadswatergang

150v

4-2-1577

Adriaen Andriessen

Huybrecht Hubrechtsen

huis

Molendijk

achterhaven

150v 151v

11-2-1577 18-2-1577

Crijn Claessen erfgenamen Joris de houtvester

Adriaen Louwersen Willem Heyndricksen

huis huis

Noordeinde Spuidijk

straat straat

151v, 152 152v, 153 153

18-2-1577

Adriaen Smallegange

Claes Bonsinck

oostzijde Grote Markt

straat

18-2-1577

Adriaen Jansen in Rysele mr. Jan ..eve

huis

bij het Kruisbroeders convent Zuideinde

straat

18-2-1577

weduwe Dignus Jansen schipper Jan Lenaertsen

huis genaamd "de Pellicaen" huis

straat

hof Adriaen Quadam Heyn de visser Maeycken weduwe Claes NN de Vier Heemskinderen Adriaen de kuiper straat

Macharis Passchiersen straat

153v

18-2-1577

Jacop Harensen

Cornelis Jansen Rota

huis

Magdalenastraat

Katherine

straat

straat

Kolveniershof straat en Jan inden Hulck

Willem Ryck achterhaven

straat straat Harman de smid Katherine

straat Pauwels Harrentsen Willem Ryck Jan Jacopsen kuiper Adriaen Cornelissen Jan Mathijssen gemeenen gang tot de welle straat


Fol

Datum

Verkoper

153v

18-2-1577

Bouwen Lamsen

154, 154v 155

25-2-1577

erfgenamen koster Jan

11-3-1577

155

18-3-1577

155v

1-4-1577

156

15-4-1577

156

15-4-1577

156v

15-4-1577

156v 157

15-4-1577 15-4-1577

Claes Pietersen van Ovesant mr. Gillis Braembosch tlv Mayken Lenerts weduwe Antheunis Claessen tlv erfgenamen mr. Jan Berchgracht erfgenamen Adriaen Piersen weduwe Pauwels Adriaensen Merten Harrentsen en Mayken Willems weduwe Andries Jansen Jan Jansen

157v

29-4-1577

Paes Willemsen

157v

29-4-1577

158

Koper

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Zuid

West

Noord

Cornelis Antheunissen kuiper Griuwart Claissen

huis en schuur

Lange Vorststraat

Avonture straat

huis

Noordeinde

straat

Marten Cornelissen Masuyr

huis

westzijde van de haven

straat

Lenaertsen Willemsen Marten Danielsen

Adriaen Golentsen

huis

Armenhoek

Neelken Cops

Wycxdorp

straat

straat

Claes Jansen kousmaker

huis

noordzijde Grote Markt

Jacobmine weduwe Goossen

Merten Willemsen

straat

Markt

NN Wisse

huis

Papegaaistraat

hof verkopers

huis

Papegaaistraat

straat

weduwe Andries Jansen straat

straat

Cornelis Jacobsen NN

Jan Schoonhove

Bouwen Jansen pastoor alhier Mathijs Baltensen Jan Claessen

huis

Wijngaardstraat

.. Cornelisse Adriaensen Marinus Antheunissen koper

de Schaelle

straat

hof koper

huis en hof huis

Meerstraat Lange Vorststraat

Cornelis Mertsen straat

NN Willem Adriaensen Frans NN

straat straat

verkoper Apolleune Baltens

straat

koper

straat

stadspoort

straat

weduwe NN

kruisbroeders hoff

dijk

straat

straat

Avonture Bouwen Lamsen blaeckhof straat

Jan Cleuwartsen

straat

Jan Hermansen

straat

huis

Meerstraat (?)

Thomas Evertsen

Jan Adriaensen Blancxkinderen Claes Jacobsen

huis

bij de Oostpoort

Marinus Antheunissen stadsveste

29-4-1577

Claes NN

Janneken Adriaens

huis

Noordeinde

Andries de bakker

158, 158v 158v

29-4-1577

David Jacobsen

Mels Mertsen

huis

verkoper

29-4-1577 29-4-1577

Cornelis Adriaensen vleeshouwer Leyn Willemsen

huis genaamd "de Gouden Selm" huis

straat

158v, 159 159

Jan Jansen waard te Middelburg Pieter Willemsen Jansen

Noordeinde bij de 's-Heer Hendrikskinderenpoort achter de kerk

Jacob de Nieuwpoorte Andries de bakker kruisbroeders hoff koper

Zuideinde

dijk

Jan Jansen NN

straat

mr. Cornelis Mathijssen Frans Spaengaert

6-5-1577

Cornelis de Witte

Pieter Vaders

huis genaamd "Rosbant" (?) huis

haven

straat

gemeenen gang

Westzelcke

haven

Mayken weduwe Balthen huis genaamd Sint Sebastiaen NN Jopsen

straat

Oprel

Mayken weduwe Balthen straat

Jasper Borselair

weduwe Hubrecht Janissen (?) Jasper Borselair

Kerkstraat

verkoper

verkoper

straat

Kerkstraat

Oostdijk

straat

straat

NN Jansen

vate straat

Antheunis de klokstelder Neelken

159, 159v 159v

6-5-1577

Wyven Paesse

Wyven Paesse

12-5-1577

Jan Jansen Nissepat

Willem Pauwelsen

160

12-5-1577

weduwe Hans NN

Lambrecht de schrijnwerker

160

12-5-1577

Marinus Mertsen

Jan Antheunissen

plaats van een afgebrande zoutkeet genaamd "tgemeen keetge" huis en achterhuis huis

161

20-5-1577

Jonas Jacobsen

Bernard Hubrechtsen

huis

oostzijde van de vate

straat

Leyn Jansen boondorser kerkhof

161

20-5-1577

Antheunis Piersen (?)

Jan Piersen

helft in het huis

haven

straat

Matheus de


Fol

Datum

Verkoper

Koper

boxmaker 163

29-5-1577

Gillis Joossen smid

Cornelis Colaris

163, 163v

9-6-1577

taxeermeesters tlv Jacob Rochussen

Adriaen Willemsen

163v

9-6-1577

Adriaen Hartsinck

163v

9-6-1577

Jan Jansen Byle tlv Adriaen Hartsinck Pieter Willemsen Jansen

164

9-6-1577

Willem Pauwelsen

164

9-6-1577

168v

16-6-1577

Hieronimus van der Straten Marinus Eeuwoutsen te Wemeldinge Merten Melse

168v

16-6-1577

Francois Dignussen

Symon Heyndricksen NN Bacquere Lambrecht de brouwer

168v, 169

16-6-1577

erfgenamen Anthonis Cloet

Cornelis Adriaensen vleeshouwer

169

1-7-1577

Ieman Harrentsen

Merten Willemsen

169v

1-7-1577

169v

1-7-1577

170

3-7-1577

Pieter Heyndricksen vander Eecke Franchois Jacobsen Schaille Cornelis Jansen Rota

170, 170v

9-7-1577

170v

Soort eigendom

genaamd "den Ingel" huis

Straatnaam

Oost

Zuid

West

Brune

Noord

Hieronimusse

Molendijk

achterhaven

Leyn Claessen

straat

vervallen plaats genaamd "de Blauduyve" huis

achter het dorp

straat

Lambrecht Piersen brouwer

Wijngaardstraat

huis genaamd "de Blaucupe" afgebrande plaats van een zoutkeet huis

bij de Gansepoort

Willem Jobsen Goeree dijk

Westzelcke opt schor

haven

Cornelis Adriaensen vleeshouwer Antheunis Fransen Adriaen de vleeshouwer gemeenen gang

bij de Gansepoort

straat

huis

Oprel

straat

Nissepad

gemeenen voetpad

Wijngaardstraat

Gillis Jansen Pluym

brouwerij met ketels, kuipen en vaten helft in een huis genaamd "de Sauvegarde" afgebrande plaats van een zoutkeet met zelhuis huis

Melchior Adriaensen

Joos Jansen vander Werfve Pieter Jansen

straat

Gillis Joossen smid

straat

Jan de gareelmaker

Jan Willemsen

haven

Come Job

Come Job

Cornelis Piersen

Sebastiaen Hoochcamer Jan Pauwelsen

straat

weduwe hubrecht Lauwerissen weg

straat

Lambrecht de brouwer

Lambrecht de brouwer

koper

Westzelcke

haven

gemeenen gang

lege plaats

lege plaats

Korte Vorststraat

straat

verkoper

koper

koper

huis

St. Adriaanstraat

Joost Damissen

de coster

straat

mr. Sebastiaen

huis

achter de kerk

straat

kerkhof

koper

Willem Jacobsen Zagaris

Cornelis Anthonissen

huis

Beestenmarkt

straat

stadswatergang

Merten Mertsen

9-7-1577

Cryn Heyndricksen

huis

Nieuwstraat

straat

straat

-

171

9-7-1577

erfgenamen mr. Marinus Jacobsen tlv Jacob NN

Cornelis Adriaensen de graeyndraeger Adriaen Willemsen

thuys van Oostende weduwe Jop de glasmaker erfgenamen burgemeester Cormet -

achter het dorp

straat

171v

9-7-1577

NN Jacobsen NN

Gillis Jansen

vervallen plaats genaamd "de Blaueduyve" huis

173

12-8-1577

Jacob Harrentsen

Adriaen Biscop

huis en hof

bij de Markt in de Lombardstraat Lange Vorststraat

173v

12-8-1577

mr. Jan Eue (?)

Ezechiel Adriaensen

huis met 3 winckels genaamd "de Meerminne"

haven

Jan Coene

Cornelis Jansen

Pieter den Hollander

Lambrecht Piersen brouwer

Pieter Jansen

-

Cornelis Adriaensen vleeshouwer straat

-

-

straat

Grietken Joosse

Claes NN

Mariken weduwe Adriaen Balthensen

straat

straat

erfgenamen Cornelis Matheussen straat


Fol

Datum

173v

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Zuid

West

Noord

gemeenen gang tot de welle Pieter Jaspersen burgemeester Cornelis Mertsen Joris davidsen vander Werfve Jacob Cleuwaertsen uitgedane boomgaard van de kruisbroeders

Verkoper

Koper

12-8-1577

mr. Jan Eue (?)

Gillis Jansen uit Duiveland

huis

Zuideinde

straat

straat

Harman de smid

174

9-9-1577

Ja.. Noppe

Gandolff NN schaliedecker

huis

haven

straat

straat

174v 174v

9-9-1577 16-9-1577

Jacob Jansen inden Poel Cornelis Gillissen

Jan Woutersen (?) Marinus Antheunissen

Poel Beestenmarkt

Claes Jansen straat

175v

23-9-1577

Pieter de Nieuporter

Hugo Jopsen

hofstede huis genaamd "den Bonten Oos" huis

Pieter Jaspersen burgemeester weg straat

Spuidijk

haven

175v

23-9-1577

erfgenamen Adriaen Hugensen

Steven Adriaensen

(Stoofstraat)

kloostershof

176

30-9-1577

Hans Dignussen van Aken

Loencken Machiels

meestoof en erf daar het voormalige stamphuis op gestaan heeft huis

weduwe Jan Geldermans straat

Claes Jansen Joris davidsen vander Werfve achterhaven

Kerkstraat

straat

kerkhof

straat

176

30-9-1577

Dyerick Jansen

Ieman Harrentsen

huis

Wijngaardstraat

straat

176

30-9-1577

Franchoys Dignussen

Lambrecht de brouwer

Nissepad

gemeenen voetpad

176v

30-9-1577

Marinus Antheunissen

Nieuwstraat

177v, 178 178

21-10-1577

Hugo Jopsen

huis

Spuidijk

Cornelis opdie Poorte haven

Jan Heyndricksen inden Hulck Pieter den Hollander Paes Willemsen vleeshouwer achterhaven

29-10-1577

Antheunis Willemsen en broers en zusters

Jan Adriaensen Blancxkinderen Tanneken Heindricks Willemsen panneboeter Maeyken weduwe Marinus

brouwerij met gereedschappen huis

Jan Heyndricksen inden Hulck Jan Pauwelsen

huis

Kerkstraat

straat

178v

29-10-1577

Charel de Prato

Gillis Jansen

huis

Lange Vorststraat

dijk

178v

29-10-1577

Noordeinde

straat

29-10-1577

Maeyken weduwe Jan Pols(?) Adriaen Haertsinck

huis

179

huis en 2 plaatsen

Beestenmarkt

179v

29-10-1577

Clais Piersen

huis

haven

179v

29-10-1577

Pieter Heyndricksen van der Eede erfgenamen Jacob van Bueren erfgenamen Adriaen Zozyne (?) Adriaen Hartsinck

weduwe Jacob de Backer

huis

Magdalenastraat

kalkhuis Marinus Huybrechtsen Mels de hoedenmaker straat

180

29-10-1577

Adriaen Hartsinck

Antheunis Fransen

huis

Wijngaardstraat

180

29-10-1577

Marinus Huybrechtsen

180

29-10-1577

huis genaamd "de Magdaleene" kalkhuis

180v

29-10-1577

Hubrecht Adriaensen

181

4-11-1577

erfgenamen Jacob van Bueren Tanneken Mels en heer Anthonis Adriaen Hartsinck

Catharina moeder van Jan Cornelissen Avonthuere Marinus Huybrechtsen

Thomas ...eyts mandemaker

huis genaamd "Papekeldercken" huis

181,

1-12-1577

Andries Antheunissen

Marinus Mertsen

huis

Nieuwstraat weduwe Jan Geldermans Pieter Gillissen schoenmaker weduwe Cornelis Melsen Duerfken Boeremans straat

stadsmuur

straat

straat Maeyken Harrents straat Coppe Jore (?)

Willem Jobsen

Mels de hoedenmaker Symon Pauwelsen koper

Magdalenastraat

NN Lenaerts

straat

Beestenmarkt

Adriaen Hartsinck

straat

bij de school

-

-

Cornelis Jansen Rotha Cornelis Dyericksen Colve -

Beestenmarkt

plaats Hieronimus Marinussen

straat

straat

Zuideinde

straat

straat

Pieter NN

plaats Adriaen Jansen straat

Marinus Antheunissen koper weg koper Jacob Cleuwaertsen Cornelis Adriaensen vleeshouwer Jan Adriaensen metser straat Neelken Huybrechts straat Adriaen Jansen plaats Gillis de smid straat hof Adriaen Hartsinck Adriaen Cornelissen Smallegange mr. Christoffel


Fol

Datum

181v 181v 182

1-12-1577 12-10-1577

182v

12-10-1577

183

18-11-1577

183v

Verkoper

Soort eigendom

Straatnaam

Macharis Paesschen Adriaen Willemsen

hofstede huis

bij het voetbogenhof bij het Kolveniershof

Koper

Oost

Zuid

West

Noord

koper straat

koper Pier Hansen

straat stadswatergang

Antheunis ...ders stadswatergang

Mertken weduwe Clais straat

Mertken weduwe Clais Daniel de viskoper

straat

Crijn de blauwverver

stadswatergang

Cornelis Claessen Bontzinc

huis

onder de Oostdijk

straat

Jan Willemsen

Antheunis Marinussen klokstelder Andries Anthuenissen

huis

Armenhoek

18-11-1577

klokmaker(?) Geert Andriessen erfgenamen Foirt Heyndricksen erfgenamen Foirt Heyndricksen Agnete weduwe Jan de Brawanter (?) Jan Dyrcxsen schoenmaker

huis

Zuideinde

Marinus Antheunissen straat

183v

18-11-1577

Job Laurissen

..uwaert Hermansen

huis

Zuideinde

straat

Philips de viskoper Elisabeth weduwe mr. Marinus Marinus Mesouck

184

26-11-1577

Willem Adriaensen

Magaris Reynszoon

huis

Lange Vorststraat

184, 184v

26-11-1577

Jan Jaspersen

Adriaen Cornelissen

huis

Lange Vorststraat

Jan de schoenlapper straat

NN Claessen en straat Cornelis Mertsen

184v186 186v

1-12-1577

Geleyn Jacobsen inden Ryssel Laurus den decker

huys van Oostende huis

achter de kerk

Arent Jansen

straat

straat

1-12-1577

erfgenamen Anna van Ostende Hubrecht Adriaensen

bij de school

cappelrie huis

straat

186v 186v

1-12-1577 1-12-1577

Willem de Wilde (?) Mayken weduwe Jan Bols

huis huis

Lange Vorststraat Noordeinde

straat straat

Jan van Schoon... Mayken Harrents

NN de smid straat

187

9-12-1577

huis

Armenhoek

Daniel de viskoper

9-12-1577

Pieter Woutersen

huis

Zuideinde

Marinus Anthuenissen mrs. Jan NN

straat

187 187v

9-12-1577

Anthuenis Marinussen clockstelder Pieter Machielsen en broers en zusters Jan van NN en Willem Adriaensen

Meerten Willemsen mayken weduwe Andries Jansen Cornelis Geertsen

hof Macharis Passchiersen straat Duerfken Boermans Phlips de viskoper Schuttershof

Magdalene Rontvisch Jan de schoenlapper plaats Dyerick Cornelissen boondorser gebuerte van de St. Adriaanstraat straat

Aert den Hollander

bij de Vismarkt

straat

Augustijn inden hasart

tNieuwerck

Claes Lievensen

187v 188

15-12-1577 15-12-1577

Gheert Claessen Jacob Hubrechtsen

Jacob Jorissen Frans Cornelissen metser

huis en schuur genaamd "de Zevensterre" huis huis

haven St. Adriaanstraat

NN Pieter Meertensen

15-12-1577

Jan NN

huis

Lange Vorststraat

den Armen Duyvel

189

27-1-1578

Cornelis Mertsen

huisje

Lange Vorststraat

straat

koper

189 189v

27-1-1578 27-1-1578

Willem Jobsen Goeree Cornelis Gillissen

kalkhuis huis genaamd "de Wildeman"

westzijde Korenmarkt

koper straat

koper Cornelis Machielsen

hof Mathijs Baltensen verkoper straat

189v 190

23-12-1577 23-12-1577

Pieter Quirijnsen (?) Jacob Cornelissen Vader

huis huis

aan de Oostpoort Beestenmarkt

straat straat

190

23-12-1577

Baelken Jans weduwe Jasper Jaspersen Elisabeth weduwe Come Leurs Adriaen Hartsinck erfgenamen Jacques de Cornueters en erfgenamen Cornelis Cornelissen Baltensen Jacob Cornelissen c.s. erfgenamen Merten Piersen Geleyn Jacobsen

straat weduwe Andries de kuiper straat

Claes Piersen straat

188

NN tHuys van oostende Zeverus de wever

jhr. Meerten van der Weerde

huis van Oostende

achter de kerk

Arent Jansen

den Witten Engel Cornelis Antheunissen straat

straat hof NN de schoenmaker

Willem Adriaensen straat

straat jhr. Meerten van der Weerde straat

den Armen Duyvel Jan Jaspersen straat Jacob Harrentsen

straat erfgenamen Tanne van Noorden gebuerte van de St. Adriaanstraat


Fol

Datum

190 190v

Soort eigendom

Straatnaam

haven Molendijk

Gandolf de schaliedekker

huis genaamd "..." helft in het huis gemeen met de erfgenamen van Anthuenis Brune huis huis genaamd "het Paternoster" huis

Oost

Zuid

West

Noord

Maeyken Bolaerts Molendijk

Jan Gillissen Cornelis Dyricxsen Colve

straat straat

straat Willem Pauwelsen

Oprel westzijde van het stadhuis

Jan Willemsen straat

bij de Oostpoort

stadsveste

straat Pieter Querinsen vleeshouwer de Hasewinde

straat Matheus Machielsen straat

huis van Oostende Augustyn inden Hazaert Joos Lambrechtsen Pieter Jansen

weduwe Andries de kuiper straat

Jan Willemsen Matheus Machielsen Joos Jansen vande Werfve straat Claes NN

straat

Cornelis NN

Mr. NN Kempe

Frans de bakker

Verkoper

Koper

23-12-1577 23-12-1577

Pier Vaders mr. Cornelis Barensteyn en erfgenamen Anthuenis Jansen Sant

Cornelis Gortsen Jan Jacobsen Byle

190v 191

23-12-1577 30-12-1577

Pauwels Jansen Dignus Piersen

191, 191V 191v

30-12-1577 30-12-1577

Gandolf Harrentsen NN tlv erfgenamen Marinus de vleeshouwer erfgenamen Neele Leyns tlv weduwe Jop NN Frans Cornelissen metser

Frans NN

huis

St. Adriaanstraat

Pieter Mertensen

191v, 192 192, 192v 193, 193v 193v

30-12-1577

Aert den Hollander

Jacob Hugenszoon

Vismarkt

schuur verkoper

30-1-1578

weeskind NN Oyevaer

Cornelis Michielsen

huis genaamd "tZevenster" huis

westzijde Grote Markt

Grote Markt

-1-1578

Jop de mesmaker

Huge Hieronimussen

Huis

Zuideinde

Straat

-1-1578

David Jansen inden Rysele

Huis

Bij hetn kruisbroedersklooster

Straat

Adriaan de kuiper

Straat

Pieter Hendriksen van Eede

194

-1-1578

Katharina Boys

Pieter Cornelissen Rontvisch Pieter Claessen

194v 195 195v

25-2-1578 25-2-1578 25-2-1578

Claes Piersen van Ovesant Hugo Hieronimussen erfgenamen Goossen Joos

het Hart straat Merten Willemsen

het Hart Pieter Jansen ?

Coppe NN mr. NN ?

straat Frans de bakker Christiaen Piersen

25-2-1578

Armenhoek

gemeenen gang

Jacob jansen

straat

Hans NN

196v

3-3-1578

Heyne de Waele tlv NN Lenaertsen Cornelis Jobsen

huis huis huis genaamd "de Swane" huis

haven Zuideinde noordzijde Grote Markt

196

Marinus Michielsen alias ... Adriaen Andriessen kuiper Heyndrick Jansen landmeter Frans Cornelissen metser Harman Mertsen

huis

bij het klooster

straat

10-3-1578 10-3-1578

Jacob Hughe Cornelis Adriaensen

huis huis

Lange Vorststraat Noordeinde

straat straat

straat -

197

10-3-1578

Dierick Willemsen erfgenamen Pier Doens smid Jan Coene smid

hof Jacob Cornelissen Jan Jansen NN straat

klooster

197 197

Tanne Adriaens van Noorden Cornelis Vyster straat

Gandolf de schaeliedekker

bij het klooster

Adriaen Hartsinck

straat

17-3-1578

straat

straat

Pieter int Gasthuys

17-3-1578

Cornelis Adriaensen vleeshouwer Frans Boone

Lange Vorststraat

198

erfgenamen Ampolonia Talemans erfgenamen Ampolonia Talemans

Adriaen Hartsinck straat

de Crauwel

197v

huis genaamd "den Bakoven" schuur en mestput huis

Lange Vorststraat

stadsveste

17-3-1578

Francois van Houte

huis

Lange Vorststraat

den Backoven

198v 199

17-3-1578 17-3-1578

erfgenamen Ampolonia Talemans Marinus Anthuenissen jhr. Marinus van de nWeerde

straat en erfgenamen Cornelis Matheussen straat

stadsgang

198

straat en erfgenamen Cornelis Matheussen den Backoven

Cornelis Anthuenissen mr. Gillis Braembos

Armenhoek westzijde Grote Markt

M...nus Valoise (?) straat

straat Frans Dignussen

Philips de viskoper straat

199,

24-3-1578

huis huis genaamd "den Bonten Osse" huis genaamd

Adriaen Baltensen metser straat Steven Adriaensen

Oprel

Mae weduwe

gemeenen gang

straat

straat

Antheunis Piersen

Hugo Jopsen


Fol

Datum

199v 200

14-4-1578

200

14-4-1578

200, 200v 200v

14-4-1578

200v

Verkoper

Koper

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Lenaert straat

Zuid

West

Noord

Matheus Machielsen Jan Piersen droogscheerder Steven Adriaensen den Ouwervaer

straat

straat

straat

straat

verkopers

Baelken Jerassimus

straat

Cornelis de Witte

Jan Piersen droogscheerder

"tSchatlant"(?) huis

westzijde van het stadhuis

Mels Mertsen

huis

St. Adriaanstraat

Adriaen Louwersen

Westzelke

Jan Piersen droogscheerder haven

haven

straat

Beestenmarkt

Joest Jansen davidsen vander Werfve achterhaven

straat

Jacob jansen van Bueren

weg

Aert de metser

Joest Jansen davidsen vander Werfve Jan Symonsen

erfgenamen Appolonia Taelmans erfgenamen Appolonia Taelmans Coome Gillis Jansen en Dignus Jacobsen Maerten Danielsen

Cornelis Claessen Bonsinck

21-4-1578

Clara huisvrouw Cornelis Diericxsen Colve

Pieter Cornelissen wonende te Nisse

zoutkeet en 2 pannen helft in het huis genaamd "de Berse" huis genaamd "de Smacke"

201

21-4-1578

Lenaert Aertsen

huis

Molendijk

201

21-4-1578

Adriaen Jansen inden Ryssel

huis

Lange Vorststraat bij de welle

straat

Crijn jansen blauwverver

Crijn jansen blauwverver

Matheus Machielsen

201v

21-4-1578

Jooris NN

huis

Noordeinde

Andries de bakker

28-4-1578 5-5-1578

Marinus Mertsen Heyndrick inde Mossele

huis huis

Armenhoek bij de Vismarkt

weduwe NN Claessen Hans Duvelsooghe Pieter Michielsen

202v

5-5-1578

Marinus Anthuenissen

Frans Cornelissen metser

huis

Wijngaardstraat

gemeenen gang Pieter inde Drie Haringhen straat

Andries de bakker Paes Jansen straat

straat

202 202

Heyndrick Jansen landmeter Adriaen Jansen inden Ryssel tlv Pauwels de metser Anthuenis Claessen timmerman Frans Cornelissen metser Crijn Heyndricxsen

202v, 203 203

5-5-1578

Pieter Cornelissen Rontvis

Hugo Arentsen bakker

huis

straat

5-5-1578

Maerten Danielsen

huis

203

5-5-1578

Cornelis Claessen Bonsinck

huis

Spuidijk

203v

5-5-1578

Jan Geertsen stoeldraaier

huis

Lange Vorststraat

erfgenamen Heyndrick de panneboeter straat

203v

5-5-1578

erfgenamen Maeyken Adriaens weduwe Claes Cornelissen erfgenamen Maeyken Adriaens weduwe Claes Cornelissen erfgenamen Maeyken Adriaens weduwe Claes Cornelissen Hieronimus Marinussen

bij het kruisbroedersklooster tegenover de Nieuwstraat

Geert jansen bakker

huis

Beestenmarkt

straat

203v, 204 204

5-5-1578

Cornelis Claessen Bonsinck Cornelis Claessen Bonsinck Cornelis Adriaensen vleeshouwer

Matheus Cornelissen Smallegange Logier Ingelsen alias Boose

huis genaamd "de Pellecaen" huis

oostzijde Grote Markt

Vismarkt

tegenover de Nieuwstraat

Lambregt Pietersen brouwer

Adriaen Willemsen Tuenissen Claes Jacobsen

Lambregt Pietersen brouwer Paes Jansen

huis en plaats genaamd "de Sauvegarde" plaats genaamd "de Blaeuduve" schuur

14-4-1578

5-5-1578

204, 204v

12-5-1578

204v

12-5-1578

205

12-5-1578

straat Pieter Michielsen

Dierick Jansen timmerman Adriaen de kuiper Cornelis Claessen Bonsinck

Jan Heyndricksen Fraes straat

straat

Cornelis Claessen Bonsinck

Cornelis Fruyt

straat

Willem de Wilde

achterhaven

straat

straat

Ma...gius Reynsen

Jacob Cornelissen Vader Markt

Harreman Mertsen

straat

Jacob Cornelissen Vader de Vier Heemskinderen Jan Willemsen

verkoper

Adriaen Cornelissen Kelle Maerten Danielsen

Wijngaardstraat

straat

koper

koper

koper

Wijngaardstraat

straat

koper

koper

Pieter Hansen

Armenhoek

stadsveste

straat

Cooman Ezechiel

Cornelis Adriaensen

straat

Jan Mathijssen


Fol

Datum

205v

26-5-1578

206

2-6-1578

206

9-6-1578

206v

Verkoper

Cornelis Fransen en zijn broers Cathalyne Boys

Koper

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Zuid

West

Noord

Wycxdorp straat

Blaes Heyndricksen Noppe

huis

Papegaaistraat

Adriaen Bischop

Cornelis Lick

Philips de viskoper

Jan Lenertsen

huis

Lange Vorststraat

straat

Jan Adriaensen en Jan Diericxsen

Come Jan Jacobsen

Aliaen Tuene en Jan Cornelissen van Biezelinge

Cornelis Claessen Bonsinck

oostzijde van de Grote Markt

straat

straat

Matheus Cornelissen Smallegange

9-6-1578

Cornelis Simonsen

Cornelis Claessen Bonsinck

oostzijde van de Grote Markt

straat

Maerten Dane

straat

Matheus Cornelissen Smallegange

206v

23-6-1578

Jan jacobsen Byle

oostzijde van het stadhuis

6-7-1578

Machiel de Vlaminck

huis

Armenhoek

14-7-1578

Antheunis Marinussen

huis

oostzijde van de vate

weduwe Machiel Claessen Philips de viskoper koper

erfgenamen Adriaen Piersen Daniel de viskoper

207v

erfgenamen Adriaen Piersen Marinus Anthuenissen straat

straat

207

mr. Cornelis Barensteyn en Matheus Jansen Sandt Anthuenis Marinussen klokstelder Hubrecht M...sen

2/8e delen in het huis genaamd "de Vier Heemskinderen" 1/16e deel in het huis genaamd "de Vier Heemskinderen" huis

Katharyne huisvrouw Cornelis Jansen Dyckgrave Maerten Dane

207v, 208 208v

14-7-1578

Antheunis Marinussen

Huybrecht Marcussen

huis

oostzijde van de vate

straat

de vate

4-8-1578

Cornelis Antheunissen

Cornelis Cornelissen in Bergen

Lange Vorststraat

vestdijk

straat

209

4-8-1578

Willem Pauwelsen Dyckwel

Christiaen Pietersen Poortvliet

Westzelcke

koper

slop

straat

209, 209v 210

11-8-1578

Willem Pietersen uit Oostebl..cke in Holland Blaes Heyndricksen Noppe

kerk van 's-Heer Hendrikskinderen straat

verkoper

dijk

straat

Harreman de smid

gemeenen gang

210

15-9-1578

Jan Jacobsen Byle

Pieter Heyndricksen vander Eede

buiten de 's-Heer Hendrikskinderenpoort Zuideinde tegenover de verkoper Armenhoek

Joos Davidsen

15-9-1578

Baelken Jans weduwe Jasper Jaspersen mr. Jan Eve

vervallen plaats genaamd "Brouwershaven" afgebrande zoutkeet met 2 pannen landstede met boomgaardje huis

Bernaert Huybrechtsen Jacob Baltensen

dijk

Vrouwe Cout (?)

straat

koper

210v

29-9-1578

Simon Heyndricksen in Moyses

Neelken Willems

Oprel

straat

Bastiaen Hoochcamer

straat

210v

29-9-1578

Cornelis Claessen Bonsinck

Aert de Hollander

oostzijde van de Grote Markt

straat

Maerten Daene

straat

211

6-10-1578

Jan Adriaensen kleermaker

Papegaaistraat

Adriaen Bisschop

Cornelis Lick

straat

straat

211v

20-10-1578

Blaes Heyndricksen Noppe Joos Lambrechtsen

aandeel in het huis genaamd "de Vier Heemskinderen" huis

Tanne Cornelisse Adriaensen weduwe Huybrecht Huybrechtsen Matheus Cornelissen Smallegange

Cornelis Claessen Bonsinck

huis

westzijde Korenmarkt

straat

Baelken Jans

straat

Cornelis Michielsen

plaats van een vervallen huis genaamd "St. Meertenshouck" huis

straat de vate

Willem Claessen ketelaar koper Cornelis Huybrechtsen wever Adriaen Louwersen


Fol

Datum

Verkoper

Koper

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

212v

3-11-1578

Adriaen Jansen

Frans Jansen bakker

huis

Lange Vorststraat

straat

212v

3-11-1578

Jan Piersen boxmaker

Marinus Antheunissen panneboeter

oostzijde haven

straat

213

3-11-1578

Mels Mertsen

Ghysbrecht de vleeshouwer

huis genaamd "den Witten Ingel" huis

St. Adriaanstraat

213

3-11-1578

Geert Andriessen

helft in het huis

Wijngaardstraat

214, 214v

17-11-1578

Cornelis Mertsen

huis

oostzijde Grote Markt bij de halle

214v, 215 215

17-11-1578

erfgenamen Jasper Mertsen Pieter, Elisabeth en Neelken Adriaensen Boomgaert mr. Gillis Braembosch

Jan Piersen droogscheerder straat

Willem Buyck

huis

St. Adriaanstraat

24-11-1578

Cornelis Mertsen

Gheert Cornelissen Bysterman te Kloetinge

huis

Zuideinde

215v

24-11-1578

Frans Jansen bakker

Pieter NN Beck

huis

Zuideinde

216

24-11-1578 1-12-1578

Cornelis Willemsen wagenmaker Merten Mertsen

huis

216v

Cornelis Pietersen Polderman Matheus Machielsen

216v

1-12-1578

Jan Gillissen

218

22-12-1578

218

Zuid

West

Noord

Blaubeen Meerten Mertsen

Queryn Jansen blauwverver Matheus Jansen

Queryn Jansen blauwverver straat

Pier Crynsen

-

verkoper

straat

Kolveniersgang

Kruisbroeders

Geert Michielsen

straat

Jan Jacobsen Byle

straat

?

Joos Joossen van Brusselen Harreman Wesselsen smid

Joos Davidsen vander Werfve straat

straat

straat

jhr. Merten vander Weerde Tanneken weduwe Jan de smid straat

Molendijk

verkoper

verkoper

straat

helft in het huis

Zuideinde

straat

straat

huis

oostzijde haven

straat

Mayken Baltens

Frans Cornelissen metser

Adriaen Bouwensen van der Veere Gillis Jorissen

Queryn Jansen blauwverver Mayken Baltens

Dignus inden Backoven hof Pieter Oudeman(?) Marinus de blauwverver t Ros Beyaart

huis

Wijngaardstraat

straat

Jan inden Hulck

wegeling

29-12-1578

Huybrecht Adriaensen

Maerten Danielsen

Westzelcke

Jan Fortsen Schoudee

Jan Willemsen

Bonsinck

218, 218v

29-12-1578

Cornelis Claessen Bonsinck

Maerten Willemsen

Westzelcke

Jan Fortsen Schoudee

haven

Jan Willemsen

verkoper

218v

5-1-1579

Trisken Jans int Gasthuys

Pieter Heyndricksen wagenmaker

buiten de Gansepoort

straat

Lodewyck de leertouwer

straat

Claes Jansen

218v, 219 219, 219v 219v

12-1-1579

Adriaen Hertsinck

zuidzijde Beestenmarkt

Willem Jobsen

Willem Jobsen

Gillis de smid

straat

12-1-1579

Pieter Crynsen

Anthuenis Fransen timmerman Cryn Heyndricksen

Vismarkt

Jan Adriaensen glasmaker

Zuideinde

Lyntken Karstaeynge Brouwershaven

straat

Pieter Crynsen

Jan Jansen Nissepadt straat

straat

12-1-1579

straat

219v, 220 220

12-1-1579

Pieter Crynsen

Mayken Harmans

helft in de zoutkeet met Cornelis Claessen Bonsinck gemeen helft in de zoutkeet met Huybrecht Adriaensen gemeen afgebrande plaats met de stenen daarop huis met zitkamer huis genaamd "den Hooren" huis genaamd "de Gouwe Leeuwe" huis

Dierick Jansen timmerman haven

Lange Vorststraat

straat

12-1-1579

Anthuenis Cornelissen

Pieter Jobsen

huis

oostzijde van de Halle

Cornelia weduwe

hof Andries de schoenmaker Cornelis Mertsen

hof Andries de schoenmaker straat

Magdaleene glasmakers achterhuis Cryn Jansen blauwverver Cornelia weduwe

straat

Elisabeth mr. Adriaens


Fol

Datum

Verkoper

Koper

Soort eigendom

Straatnaam

Vaders

Oost

Zuid

West

Noord

Frans Cornelissen metser

huis

bij het klooster

Andries de schoenmaker straat

huis

oostzijde NN

straat

Cooman Willem

straat

huis

Magdalenastraat

verkoper

verkoper

straat

straat

Margriete Baekels te Delft

Anthuenis Cornelissen Vaders Mayken Cornelisse vande NN Lenert Willemsen Goeree

Andries de schoenmaker Adriaen Louwersen Queryn Lievensen

Oostdijk

straat

Cornelis Fruyt

Margriete Baekels te Delft

Lenert Willemsen Goeree

oostzijde haven

het Schippershuis

het Schippershuis

erfgenamen Jacques de Cormet straat

Oostdijk

9-2-1579 9-2-1579

Lenert Willemsen Goeree

Cornelis Adriaensen

oostzijde van de haven

het Schippershuis

het Schippershuis

straat

9-2-1579

Baelken Jans

Job Michielsen

huis met 3 zolders en plaats huis genaamd "het Tonhuys" huis genaamd "het Tonhuys" huis

Wijngaardstraat

de Schaele

straat

222

9-2-1579

Dignus Jacobsen bakker

huis

Lange Vorststraat

straat

16-2-1579

huis

onder de Oostdijk

verkoper

straat

verkoper

222v

23-2-1579

Daniel Lambrechtsen

huis

Lange Vorststraat

straat

Kerkstraatje

Bouwen Lamsen

schuur verkoper

223

9-3-1579

Jan Adriaensen Blancxkinderen Cornelis Antheunissen vleeshouwer Cornelis Claessen Bonsinck

Paes Willemsen vleeshouwer Fruyt

erfgenamen Bouwen Jansen Maricke NN

222v

Heyndrick Cornelissen strodekker Cornelis Adriaensen Poorte

erfgenamen Bouwen Jansen stadswal

Aert den Hollander

oostzijde van de Markt

straat

Maerten Dane

straat

Matheus Cornelissen Smallegange

223, 223v 223v, 224 224,

16-3-1579

Cathalyntje Boys

aandeel in het huis genaamd de Vier Heemskinderen huis

Oprel

NN de landmeter

straat de Hulck

Pieter Willemsen Jansen straat

220

3-2-1579

220v

3-2-1579

220v, 221 221

3-2-1579

Pieter Heyndricksen van der Eede erfgenamen Cooman Lieven Mayken Lenerts

3-2-1579

221 221, 221v 222

224, 224v 224v

16-3-1579 23-3-1579 23-3-1579 30-3-1579

225 225, 225v 225v

5-4-1579 5-4-1579

225v, 226 226

5-4-1579 12-4-1579

226v

12-4-1579

226v

12-4-1579

5-4-1579

Huyge de bakker

straat

erfgenamen Jacques de Cormet verkoper

taxeermeesters tlv Pieter Claessen Houte.... erfgenamen Claes de dienaar Pieter Willem Jansen

Frans Cornelissen metser

huis

Wijngaardstraat

straat

Christiaen Piersen Dirck Diericksen

Adriaen Noutsen

Oostzelcke

Dijk

Koper

Haven

Erfgenamen Janneken Ketelaers Gillis Aertsen

Anthuenis Marinussen klokstelder Jan de Ridder

Afgebrande plaats Huis

Oostzijde van de vate

Straat

Koper

Vate

Huis

Westzijde van de kerk

Straat

Den Lombaert

Straat

Frans Cornelissen metser Anthuenis Fransen timmerman Gandolff Harrentsen schaliedekker

Coenraet Stael Willem Jobsen Goeree

Huis Huis met zitkamer Huis

Magdalenastraat Zuidzijde van de Beestenmarkt Beneden de Oostdijk

Straat Koper

Hugo de bakker Koper

Straat Gillis de smit

Joos Davidsen

Straat

Heyndrick Jansen landmeter Adriaen Bouwensen van der …… Erfgenamen Jacques de Cormets Andries Simonsen bakker

Lambrecht Heyns apotheker Simojn Heyndricksen Moyses Erfgenamen Jacques de Cormets Cornelis Willemsen

Huis genaamd ““de Swaene”” Huis

Hoek van de Oprel

-

-

Pietrer Heyndricksen van der Eede -

-

Oostzijde van de haven

Maeyken Baltens

Maeyken Baltens

Straat

tRosBayaert

Huis

Lange Vorststraat

Straat

Lys Neels

Straat

Neleken Lappers

Huis

Molendijk

Straat

Den bakoven

Verkoper

Joos Davidsen

Liertken Jobs

Willem Jobsen Goeree Willem de ketelaar Huis van jonkheer van de Waerde Adriaen Lo…… Straat Straat


Fol

Datum

Verkoper

Erfgenamen Bouwen Jansen Maeycken weduwe Jan Bols

Soort eigendom

Straatnaam

Zuid

West

Noord

Huis

St. Adriaanstraat

Pieter Willemsen

Straat

Geert Machielsen

Mr. Jacob Valcke

Jan Cornelissen kuiper

Vervallen plaats met stenen daarop genaamd ““tGroenewoud”” Huis

Lange Vorststraat

Hof Jan Geertsen

..

Straat

Paes Willemsen

Bij de Gansepoort

Stadswal

Straat

Huis

Spuidijk

Straat

Lambrecht Pietersen brouwer

Huis

Molendijk

Achterhaven

Arent de vleeshouwer Cornelis Jacobsen schipper Cornelis Jansen Gelmenrock

Arent de vleeshouwer Weduwe Jan de Geldersman Lenert de schouwenaar

Cornelis Huyse

Jacob Symonsen Buyck als voogd van Heyndrick de ……aers Bernaert Huybrechtsen kousmaker Erfgenamen van Nicolaes Halinck messagier van het Vrije van Brugge Heyndrick Jansen landmeter Hugo Joossen

Huis

Armenhoek

Stadswal

Straat

Straat

Daniel de visser

Plaats genaamd ““het Housken”” Huis

-

Straat

Kerkhof

Kerkhof

Koper

Lange Vorststraat

Straat

Maerten Willemsen

Jan van Schoonhoven

Gemeen slop

Vervallen plaats

Nieuwstraat

Straat

Heyndrick Jansen

Afgebrande plaats met stenen daarop Huis

Westzelke

Cornelis Diericxsen Colve Straat

kapellerie

Sloot

Kinderen Jan Adriaensen Blancx Kapellerie

Zusterstraatje

Pieter ……eyns

Straat

Baljuw

Baljuw

-

Kloosterhof

Straat

Stadsvest

Kloosterboomgaard

Aan het klokhuis

Straat

Klokhuis

Jonkheer Merten van der Weerde Straat

Verkoper

Straat Straat

NN Lys Neels

Straat

Manke Pane

Cornelis Claessen Bonsinck Kerkhof Straat

Cornelis Fruyt

Straat

Coman Quirijn

Koper wagenmaker Cornelis Huysen

Oost

227

27-4-1579

227, 227v

27-4-1579

227v

27-4-1579

227v, 228 228

27-4-1579 4-5-1579

228v

4-5-1579

228v

1-6-1579

Kerkmeesters

228v, 229

1-6-1579

Gillis Joossen smid

229

8-6-1579

Lauweris Pauwelsen

229

8-6-1579

Clara huisvrouw Cornelis Diericxsen Colve

229v

8-6-1579

230

1-6-1579

Erfgenamen Geert Jansen houtzager Steven Adriaensen

Cornelis Adriaensen vleeshouwer Willem Jobsen Goeree

230

15-6-1579

Tanneken weduwe Arents

Pieter Willemsen

Meestoof met plaats voor stamphuis Schuur

230v

15-6-1579

De aalmoezeniers

Geleyn Jacobsen

Huis

Kloosterstraat

Straat

230v 231

22-6-1579 0-6-1579

Jacob Fransen Verstraten Foort Geertsen

Nicolaes Cornelissen Willem Cornelissen

Lange Vorststraat Lange Vorststraat

Stadsveste Stadsveste

231v

23-7-1579

Bastiaen Anthuenissen

Lange Vorststraat

Stadswal

232

3-8-1579

Heyndrick Cornelissen strodekker Maerten Danielsen

Huis 1/4e deel in het huis Huis

Hugo Bouwensen

Huis

Nieuwstraat

Straat

232v 232v

17-8-1579 17-8-1579

Willem Pauwelsen Symon Henrixsen

Claes Jansen kousmaker Pieter Jansen Verstrate

Huis Huis

Straat Het Nieuwerck

233

23-8-1579

Erfgenamen Anthuenis Vaders

Weduwe Anthuenis Vaders

Huis

Zuideinde Bij de Vismarkt naast Moyses en de Hasert Oostzijde Grote Markt

Willem Pauwelsen Stadsgang Dignus Jacobsen bakker Paes Willemsen vleeshouwer Cornelis Claessen Bonsinck Mr. Jan Donys Het Speelhuis

Straat

Coman W……

Geert Andriessen Hollander Erfgenamen Adriaen Jansen Cornelis Jansen Gelmenrock tlv erfgenamen Arent de metselaar Anthuenis Marinussen klokstelder

Dierick Willemsen timmerman

Achterhaven Straat

Willem Pauwelsen

Kerkhof De Hasert


Fol

Datum

233

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Zuid

West

Noord

David Jacobsen burgemeester Straat

Straat Marinus Thiems

Jan Adriaensen kleermaker Verkoper

Straat

Verkoper

Verkoper Straat

Joos Davidsen vande Werfve Willem Pauwelsen

Straat

Querijn Lievensen Pieter Willem Jansen Tanne Swart Huybeken Den baljuw

Verkoper

Koper

7-9-1579

Cornelis Heyndricxsen

Joonas Jacobsen Tyckm…….

Huis

Korte Vorststraat

Adrianus Bisschop

233v

5-10-1579

Lambrecht Jansen

Huis

Papegaaistraat

233v

12-10-1579

Frans Cornelissen metser

Onder de Oostdijk

26-10-1579

Marinus Jansen

Afgebrande plaats Huis

Maerten Willemsen Stadswal

234

Jan Jansen van Schoonhove Pieter Heyndricxsen vander Eede Andries de baker

Molendijk

Straat

234

26-10-1579

Nicolaes van Haele

Huis

Kloosterstraat

Straat

234v

26-10-1579

Claes Lievensen

Huis

Oostzijde Grote Markt

Straat

235

9-11-1579

Geleyn Jacobsen inden Rijssel Maycken Jans weduwe Anthuenis Cornelissen Cathalyne Boys

Pieter Willem Jansen Joos Davidsen vande Werfve Willem Pauwelsen Cooman Willem

Gemeenen gang

Cornelie Pratho

Straat

9-11-1579

Claes Lievensen

Huis genaamd ““Sint Joris”” Huis

Oprel

235v

Evert Harremansen schoenmaker Adriaen Willemsen

Oprel

Straat

Gemeenen gang

236v

1-2-1580

David Jacobsen

Huis

Lange Vorststraat

Straat

237

16-11-1579

Mr. Jan Eve

1/3e deel in het huis

Oprel

Straat

Coome Gillis

Adriaen Louwersen

Coppe Neels

237

16-11-1579

Mr. Jan Eve

1/3e deel in het huis

Oprel

Straat

Coome Gillis

Adriaen Louwersen

Coppe Neels

237, 237v 238 238

16-11-1579

Cathelynken Boys (1/2), erfgenamen Jacques de Cormet etc voor de ander ½ Job Woutersen te Wolphaartsdijk, gehuwd met de dochter van Balten Boy Tobias Lenert, gehuwd met de dochter van Balten Boys Nicolaes Cornelissen

Bastiaen Hoochcamer Lys Neels

Willem Pauwelsen

Huis

Lange Vorststraat

Stadsveste

Stadsgang

Straat

Coome Lier

16-11-1579 23-11-1579

Cornelis Claessen Bonsinck Dignus Antheunissen

Huis Huis

Westzijde van de haven Zuideinde

Watermolen Straat

1-12-1579

Pieter Rymelant

Helft in het huis

Haven

Koper

Magdaleene Rontvisch Straat

238v 238v

1-12-1579 1-12-1579

Maerten Danielsen Cornelis Luck

Claes Balthen Mels Mertsen

Huis Huis

Haven Korte Vorststraat

Marinus Antheunissen Straat Adriaen Bischop

Marinus Mezouck Straat

Cornelis backer Stadswatergang

238v

Jacob Jacobsen Everaerdt Harremansen schoenmaker Nicolaes Cornelissen NN

Straat -

Maerten Mes…… Jan Jaspersen

239

1-12-1579

Cornelis Luck

Mels Mertsen

Keet

Korte Vorststraat

Pieter Cornelissen Baersdorp

Straat

Pieter Cornelissen Baersdorp

239

4-12-1579

Jan Jacobsen kuiper

Cornelis Claessen Bonsinck

Westzijde van de haven

Achterhaven

4-12-1579

Willem de Wilde

Pauwels Jansen

Straat

Pieter Cornelissen Vader

Jan Boy te Sinoutskerke

Zuideinde

Mr. Christoffel

4-12-1579

Cornelis Mertsen

Cornelis Fransen Verstraten

Huis genaamd Brouwershaven Huis genaamd de Calverendans

Coppe Cleeuwaerts Straat

Achterhaven

4-12-1579

Cornelis Cornelissen bakker Cornelis Claessen Bonsinck Straat

De Mossel

239, 239v 239v

Huis en een lege plaats Huis

Adriaen NN David Jacobsen burgemeester Mr. Cornelis Mathijssen erfgenamen Straat

Straat

Straat

239v, 240

Westzijde van de haven

Zuideinde

Anthuenis Claessen timmerman

Straat

Jan Adriaensen glasmaker Geert Cornelissen Bysterman


Fol

Datum

240

Verkoper

Koper

4-12-1579

Arent de Hollander

Dignus Pietersen

240v

4-12-1579

Dignus Jacobsen bakker

241

14-12-1579

Erfgenamen mr. Cornelis Mathijssen

241, 241v 241v 242 242

14-12-1579 14-12-1579 14-12-1579 14-12-1579

242

14-12-1579

242v

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Zuid

West

Noord

Korte Vorststraat

straat

Matheus Smallegange

Vismarkt

Jan Melsen smid van Bergen Ieman Claessen

1/4e en 1/16e deel Oostzijde van de Grote in het huis Markt genaamd de Vier Heemskinderen Huis Zuideinde

Stadswal

Pieter de wever

Straat

Huis

Achter het koor van de kerk

Straat

Straat

Coome Leyn Adriaensen Tekenburch Jan Fortsen van der Vesten Jan Willemsen Jan van Stapele

Huis genaamd NN Huis Huisje Huis

Bij de Gansepoort

Straat

Westzijde Korenmarkt Westzijde haven Noordzijde Grote Markt

Jan Harremansen

Huis

St. Adriaanstraat

Straat Straat Maerten Wilelmsen Cornelis NN

14-12-1579

Cornelis Jansen Westerwyck Jacob Harrensen Jan Harremansen Mr. Lambrecht Heyn apotheker Pieter Willemsen boogmaker Jacob Huyge Decker

Cornelis Adriaensen vleeshouwer Cornelis Feyt

Pieter de wagenmaker -

Cornelis Geertsen

Lange Vorststraat

Straat

242v

22-12-1579

Macharis Passchiersen

Jacopmina van der Mannee

Huis genaamd ““de Byle”” Huis

Beestenmarkt

Bastiaen Hoochcamer

243

22-12-1579

Jan Jansen Nissepadt

Tanneken C…….

Huis

De Byle

243v

28-12-1579

Jan Jaspersen

Pieter NN Hollander

Huis

243v

28-12-1579

Frans Spaengaert

Christiaen Stevensen

Huis

Aan den Hoorn (Vismarkt) Meesrtraat (Korte Vorststraat) Lange Vorststraat

244

28-12-1579 4-1-1580

Pieter Cornelissen inde Drye Haringhen Jacob Huyge Decker

Huis

244

Erfgenamen Adriaen Jacobsen Bartelmeeus Claessen

Ten noorden van tZevenster Papegaaistraat

244v

4-1-1580

Cornelis Adriaensen schoenmaker

Huis genaamd ““de Keerskorff””

244v

4-1-1580

Dignus Jacobsen bakker

245

4-1-1580

Adriaen Cornelissen

246

11-1-1580

Adriaen Jansen inden Ryssel, Lenert Jansen en Cornelis Gortsen Adriaen Jansen, Lenert Jansen, Cornelis Adriaensen en Cornelis Gortsen Adriaen Jansen inde Ryssele Adriaen Cornelissen

Jan Lenertsen smid

246v

11-1-1580

Cornelis Jobsen

247

18-1-1580

Maerten Willemsen

De Wildeman Maerten Mesuer Straat

Coome Job Laureyssen Straat Straat Verkoper

Straat

Cornelis Huyssen Jan Jansen Nissepat Beestenmarkt

Straat

Den Hooren

Straat

Straat

Straat

Cornelis Gandolfsen Adriaen Cornelissen Smallegange Willem jansen Pauwe Cornelis Heyndricxsen Harman de zilversmid tZevenster

Hof Philips de viskoper Hof Maerten Mertsen Kopers hof

Straat

Cornelis Mertsen

Cornelis Mertsen

Oprel

Straat

Straat

Styne dochter Cornelis Adriaensen Adriaen Marta

Huis

Oprel

Straat

Cornelis Adriaensen

Cornelis Adriaensen

Coome Gillis de Welle

Huis genaamd ““de Vuylmouwe”” Huis

Lange Vorststraat

Lyne Dienaers

Straat

Straat

Lange Vorststraat

Maerten Willemsen Straat

Cornelis Mertsen

Frederyck Adriaensen

Huis genaamd ““d’’Eyerschaele””

Tegenover de Boone

Straat

Geert Backer

Hof Mathijs Baltensen Jacob Cornelissen kuiper

Willem Jansen Pauwe

Huis genaaamd ““de Stove””

Korte Vorststraat

Daniel van den Bosch

Cornelie weduwe Andries

Dierick Cornelissen boondorser Het hof van jonkheer Maerten van de Weerde Hof koper

Huis genaamd ““tPapegayken””

Hof Philips de viskoper Straat

Queryn de blauwverver Straat

Straat

Coome Job Laureyssen Mr. Pieter Lements Adriaen Noutsen Everaerd de schoenmaker Mr. Jacob Valcke

Gemeenen gang

Erfgenamen Coome Leyn Jacobsen


Fol

Datum

247

18-1-1580

247v

18-1-1580

247v

18-1-1580

248

18-1-1580

248

18-1-1580

Willem Pauwelsen Dyckwel Paes Willemsen

248v

26-1-1580

248v

Verkoper

Koper

Adriaen Jansen Daene te Kapelle Pieter Cornelissen inde Drye Haringhen Apolone Joosse

NN den Hollander Maerten Melsen

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Zuid

West

Noord

Huis genaamd ““Cuelen”” Huis

Oostzijde Grote Markt

Straat

Straat

Lenert Willemsen

Stadswal

Willem Jansen Pauwe tZevenster

Bewesten tZevenster

Straat

Verkoper

Gang Jacob van Baerlant Straat

Straat Logier de Nayer

Bastiaen Anthuenissen Mels Adriaensen

Bastiaen Anthuenissen Straat

Straat

Pieter Borselaer

Jan van Schoonhove Jan Jansen

Gillis Joossen Sandt

Dierick Bernartsen timmerman Jan Geleynsen molenaar

Huis

Magdalenastraat

Koper

-

Huis

Lange Vorststraat

Stadswal

Dignus de bakker

Claes Jacobsen priester

Huis

Lange Vorststraat

Verkoper

Joos Jansen vande Werfve

Pier Vaders

Huis

St. Adriaanstraat

Willem Luyck

26-1-1580

Dignus Jacobsen bakker

Gillis Jansen Pluym

Westzelcke

Adriaen NN

249

26-1-1580

Maerten Willemsen

Luene Paesse

Helft in de zoutkeet Huis

Lange Vorststraat

Straat

Dierick den timmerman Jhr. Merten vande Werfve Steven Adriaensen Straat

249

26-1-1580

Cornelis Geertsen

Maerten Willemsen

Straat

249v

26-1-1580

Jan Jansen int Radt

249v, 250 250

26-1-1580

Jan Anthuenissen van Synoutskercke Mr. Sebastiaen Baresteyn

Huis genaamd Lange Vorststraat ““de Byle”” Huis genaamd Zuideinde ““Brouwershaven”” Huis Kerkstraat

26-1-1580

Cornelis NN Luyck

250

26-1-1580

250v

26-1-1580

251 252

Frans Cornelissen metser

Straat Straat

Cornelis Gandolfsen Mr. Christoffel

straat

Straat

Wouter de kleermaker koper

Kerkhof

Jan Adriaensen glasmaker Verkoper

straat

Jan Jaspersen

weduwe Adam Gortsen Adriaen Noutsen

straat

achterhaven

straat

Willem Pauwelsen

straat Adriaen Anthuenissen Jacob Jansen Braenge -

straat straat straat

Jan Jacobsen Byle Willem Pauwelsen Dyckwel Jan Cleuwertsen

-

-

huis

Korte Vorststraat

Adriaen Bischop

huis

Molendijk

straat

weduwe Jan Fortsen Schoudee Adriaen Anthuenissen Adriaen Fransen Hartsinck

helftscheiding van het huis huis huis en hof

westzijde haven

straat

1-2-1580 14-2-1580

Gandolf Harrensen schaliedecker erfgenamen Jan Fortsen Schoudee Cornelis Diericxsen Colve Jan Jacopsen Byle

Daniel Jacobsen burgemeester Gandolf Gandolfsen

Molendijk onder de Molendijk

252, 252v 252v

14-2-1580

Govert Claessen

Jan Cleuwertsen

huis

Noordeinde

straat Adriaen Anthuenissen straat

21-2-1580

Adriaen Louwersen

Jan Claessen molenaar

oliemolen

-

252v, 253

21-2-1580

erfgenamen Jan Fortsen Schoudee

weduwe Jan Fortsen Schoudee

straat

plaats Adriaen Noutsen

straat

-

253, 253v 253v, 254 254

21-2-1580

Frans Cornelissen metser

Govert Claessen

helftscheiding van het huis en hof huis

op de dijk buiten de 'sHeer Hendrikskinderenpoort westzijde haven

Wijngaardstraat

straat

Pieter Willemsen bogenmaker Jan Harmansen

huis

Zuideinde

straat

28-2-1580

Andries Anthonissen schoenmaker Jan Heyndricksen Fraes

Jan Heyndricksen steenhouwer straat

straat

28-2-1580

Wijngaardstraat

straat

Mayken Baltens

Crijn de blauwverver Yeman Harrensen

254v

28-2-1580

Willem Jobsen

Claes Mertsen

straat

stadswal

armen alhier

28-2-1580

Lysken Geerts

Pieter Adriaensen

bij de 's-Heer Hendrikskinderenpoort westzijde van de vate

armen alhier

254v

huis genaamd "den Hulck" hof genaamd "het Stoofhoff" huis

Dierick Jansen timmerman Lysbeth weduwe mr. Marinus Geert Machielsen

straat

Adriaen Jacobsen

straat

Jacobmyne Verschore


Fol

Datum

255

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Zuid

West

Noord

Cornelis Adriaensen vleeshouwer Styne Cornelisse Adriaensen achterhaven

den baljuw

Verkoper

Koper

7-3-1580

Pieter Querinsen

Marinus Pietersen

huis

Zusterstraat

straat

straat

255, 255v 255v

7-3-1580

Jacob Huge Decker

Adriaen Hartsinck

Papegaaistraat

straat

Cornelis Mertsen

7-3-1580

Floris Schaeck baljuw

Spuidijk

straat

Jan Willemsen

256

21-3-1580

mr. Pieter Lenertsen

schuur en erf

Noordeinde

stadswal

Adriaen Hartsinck

straat

stadswal

256

5-4-1580

Anthuenis Querynsen

straat

straat

Zuideinde

stadswal

straat

stadsgang

256v

21-3-1580

huis

de Poel

weg

Neelke Heyne

Cornelis Mertsen

257

5-4-1580

Cornelis Cornelissen Avontuere

huis

Spuidijk

Thijs Hendriksen

Adriaen Anthuenissen Dingenis Jacobsen bakker Claes Jansen inden Poel achterhaven

Mels Mertsen

21-3-1580

huis en schuur en hofstede huis

Noordeinde

256v

Cornelis Huyssen

straat

257

5-4-1580

Andries (?) Hartsinck

kamer

Papegaaistraat

verkoper

straat

5-4-1580

Govert (?) Reyniersen

huis

Lange Vorststraat

het huis de Papegaye stadswal

verkoper

257v, 258 258, 258v

erfgenamen Copge Victors tlv erfgenamen Neelken Bouwens schipper vander Leuren erfgenamen Mayken Pauwels huisvrouw Willem Pauwelsen burgemeester David Jacobsen erfgenamen Engel Jacobsen kuiper Emmeken Aelbrechts en haar echtgenoot Mayken Faes en de zuster van Lenaert Cornelissen Faes Cristina Cornelisse Andriessen (?) David Jacobsen

huis genaamd "tPapegayken" huis

weel

straat

stadsgang

13-6-1580

erfgenamen Pieter Oliviersen

huis

Lange Vorststraat

stadswal

Dignus de bakker

straat

Lys Neels

259v

25-4-1580

mr. Jan NN

Willem mr. Willemsen van Wolphaartsdijkmet doorverkoop aan NN Mertsen van der NN NN Bischop

huis

Zuideinde

straat

kerkhof

259v, 260

2-5-1580

erfgenamen Heindrick Jansen landmeter

weduwe Heindrick Jansen landmeter

huis genaamd "Truweelken"

noordzijde Grote Markt

Matheus Michielsen straat

260

2-5-1580

erfgenamen Heindrick Jansen landmeter

weduwe Heindrick Jansen landmeter

huis genaamd "de Samaritaen"

Vismarkt

burgemeester Hieronymus Verstraten Coome Pauwelsen

mr. Sebastiaen Baresteyn straat

260, 260v 260v

2-5-1580

Pieter Quirijnsen

huis

bij de Oostpoort

straat

-

2-5-1580

erfgenamen Heindrick Jansen landmeter Claes Lievensen

Cornelis Heindricksen

huis

straat van tNyewerck

261

9-5-1580

Matheus Michielsen

-

9-5-1580

huis genaamd "de Sauvegaerde" huis met aflaat

Pieter inde 3 Haringhen Fransken NN

261v

naast de "Sauvegaerde"

straat

verkoper

verkoper

261v

9-5-1580

erfgenamen Lambrecht Piersen brouwer erfgenamen Lambrecht Piersen brouwer erfgenamen Lambrecht Piersen brouwer

Aert den Hollander straat

Matheus Michielsen

plaats genaamd "de Blauduyve"

-

straat

de Sauvegaerde

261v,

9-5-1580

erfgenamen Lambrecht

David Jacobsen

huis

Molendijk

spuihaven

-

weduwe Lambrecht de brouwer straat

Pieter Hendricksen wagenmaker Jan Jansen

David Jacobsen

straat

Claes Jansen kousmaker

straat Bouwen Adriaensen

Pieternella weduwe timmerman straat

Gasthuis

straat

straat

verkoper

erf van de Blauduyve de Sauvegaerde

straat

Paes Hansen

-


Fol

Datum

Verkoper

Koper

Piersen brouwer erfgenamen Lambrecht Piersen brouwer

burgemeester Frans Cornelissen metser

Soort eigendom

Straatnaam

Lange Vorststraat

Oost

Zuid

West

Noord

stadswal

-

straat

Cornelis Huybrechtsen wever

Nissepad

Jan Pauwelsen

NN

weg

Nissepad

Zelke

straat

Adriaen Hartsinck koper

Adriaen Louwersen straat Pieter NN Speelman straat

Meel Gernaertsen (?) erfgenamen Fransken Ver... Pieter NN Speelman den Armen Duvel

262 262

9-5-1580

262

9-5-1580

erfgenamen Lambrecht Piersen brouwer

Cornelis Geertsen Andriessen Hollander

263

16-5-1580

Jacob Huge Decker

Anthonis Jansen

plaats genaamd "Brouwershaven" met de stenen daarop huis eertijds geweest de brouwerij huis

265

13-6-1580

Cornelis Willemsen

Joos Jansen vande Werfve

huis

Nieuwe dijk

achterhaven

265

21-6-1580

Hendrick NN

Mels Mertsen

huis

bij de Drye Haringhen

straat

265v

21-6-1580

Charles van Houcke

Cornelis Geertsen mesmaker

Lange Vorststraat naast de "Groten Armen Duvel"

265v, 266

21-6-1580

Cornelis Claessen Bonsinck

Jan Henricksen Fraes

westzijde van de haven

straat

Heyn Fruit

achterhaven

NN de soutmeter

266v

3-7-1580

stadswal

straat

Lys Neels

3-7-1580

Pieter Cornelissen Baersdorp Aechte Niclaesdr.

Lange Vorststraat

266v

St. Adriaanstraat

-

-

straat

267

3-7-1580

Cornelis Mertsen vander Vere Arentgen Jans weduwe Franchoys Bommare Tanneken Knopers

huis genaamd ""de Cleynen Armen Duvel" huis daar Noppe Kelle in gewoond heeft huis genaamd "tMoriaenshooft" huis

Pieter Jansen inde Drye Haringen stadswal

Claes Adriaensen baker

huis?

de Byle

straat

straat

267

3-7-1580

Jacob Hugo Decker

schuur

Vismarkt naast de Groote Hooren achter tSevensterre

tSevensterre

straat

267v

3-7-1580

watermolen

kuiper Jan (?)

267v

18-7-1580

268

Willem Jansen de Pauw stadswal

Cornelis Gandolfsen hof van Pieter Jansen en David Jacopsen Willem jansen Baerlandt

het huis van de NN

erfgenamen Geert den Hollander Willem Heyndricxsen panneboeter Claes Adriaensen NN

Cornelis Claessen Bonsinck

huis

westzijde haven

haven

Dignus Jacobsen de bakker Meerten vande Weerde hof van de Hooren Augustijn inde Hasert koper

Jan Adriaensen

huis

Lange Vorststraat

straat

Jan NN

26-7-1580

erfgenamen Lambrecht den brouwer

Catharina weduwe Lambrecht Piersen brouwer

brouwerij met toebehoren

bij de Koepoort

straat

stadswal

268

26-7-1580

erfgenamen Lambrecht den brouwer

Catharina weduwe Lambrecht Piersen brouwer

Oostzelke

weg

Adriaen Arnoutsen

haven

268v

2-8-1580

Crijn Harmansen

Spuidijk

straat

Jacob Cleeuwertsen

3-10-1580

David Jacobsen

huis

Lange Vorststraat

straat

269, 269v 269v

3-10-1580

Aert Jansen

klein huisje

Lange Vorststraat

erf Frans de brouwer Frans de brouwer

straat

verkopers klein huisje erf verkoper

Maycke ..enaertsdr.

huis

Magdalenastraat

Pieter Jansen

Cornelis Avonture weduwe Magnus Claessen groot huis verkoper straat

achterhaven

269

Jan Lenaertsen

Aert de lapper

270

3-10-1580

erfgenamen Thijs Hendricsen NN Casyntge Joosse weduwe Jan de lapper Casyntge Joosse weduwe Jan de lapper Cornelis Claessen Bonsinck uitgewonnen met den rechte Cornelis Geertsen

helft in een zoutkeet gemeen met Willem Jobsen Goeree huis

NN Balthen

huis

Nissepad

straatje van

Jan Pauwelsen

Jan Pauwelsen

weg

3-10-1580

stadswal


Fol

Datum

Verkoper

Koper

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Zuid

West

Noord

Adriaen Louwersen Franchoys Dignussen Jan Harmansen

straat

Meerten Masuer

straat

Steven Adriaensen

Jan Harmansen kerkhof

Dirck Jansen timmerman mr. Sebastiaen Barensteyn Steven Adriaensen

270v

19-9-1580

Nicolaes Balthensen

Maycken Jans Bollaerts

huis

westzijde haven

Cruyspat straat

270v

19-9-1580

mr. Gillis Braembosch

Nicolaes Balthensen

Korenmarkt

straat

271

19-9-1580

Jan Christiaensen

Nieuwstraat

straat

271, 271v 271v, 272 272

26-9-1580

NN Harrentsen en Adriaen Louwersen Franchois de metser

huis genaamd "de Bonte Osse" huis

Jop Harmansen

huis

Kerkstraat

straat

26-9-1580

mr. Gillis Brembosch

NN Balthen

westzijde Korenmarkt

straat

3-10-1580

Adriaen Bisschop

Andries Anthuenissen

huis genaamd "de Bonten Osse" huis en hof

Lange Vorststraat

straat

NN de kleermaker Franchois Dignussen Grietgen Joosse

272v

3-10-1580

erfgenamen Bouwen de lapper

Jan Heyndricxsen Fraes

huis

Spuidijk

straat

Marinus NN

Einde

straat Blaes Heyndricxsen Noppe achterhaven

erfgenamen Cornelis Matheussen Adriaen de molenaar

raze_1750  
raze_1750  

raze_1750_goes

Advertisement