Issuu on Google+

Verantwoordelijkheid  nemen  in  crisistijd In  de  ontstane  politieke  situatie  hebben  de  fracties  van  VVD,  CDA,  D66,  Groen-­�

Inhoud Fiscaal

Links  en  de  ChristenUnie  de  handen  ineen  geslagen  en  willen  verantwoordelijk-­�

Wat  brengt  het  lenteakkoord  voor  u  

Š‡‹†Â?‡Â?‡Â?‹Â?…”‹•‹•–‹Œ†Ǥ ‡œ‘Â?†‡‘˜‡”Š‡‹†•Ď?‹Â?ƒÂ?…‹´Â?œ‹ŒÂ?˜ƒÂ?‡••‡Â?–‹‡‡Ž„‡ŽƒÂ?‰Ǥ

met  zich  mee?  

Sinds  het  tot  stand  komen  van  het  regeerakkoord  waren  er  nieuwe  onzeker-­�

Wat  gebeurt  er  als  u  ouder  wordt?

heden  en  tegenvallende  economische  ontwikkelingen.  Nederland  is  opnieuw  

Wat  gebeurt  er  met  de  vergoeding  van  

in  een  recessie  terecht  gekomen  en  ook  voor  de  komende  jaren  wordt  een  lage  

reiskosten?

‡…‘Â?‘Â?‹•…Š‡‰”‘‡‹˜‡”™ƒ…Š–Ǥ ‹‡”†‘‘”†”‡‹‰‡Â?†‡‘˜‡”Š‡‹†•Ď?‹Â?ƒÂ?…‹´Â?˜‘‘”

Hogere  beloning  

2013  verder  te  verslechteren.  Nederland  wordt  geconfronteerd  met  een  urgent  

Ontslagen  en  daarna?

probleem  en  dit  vraagt  om  een  acute  oplossing.  De  oplossingen  zijn  opgenomen  

De  ontwikkelingen  op  BTW  gebied  

in  het  zogenaamde  lenteakkoord.  

voor  u  op  een  rij

FISCAAL

Wat brengt het lenteakkoord voor u met zich mee?

Woningmarkt Overige  punten  uit  het  lenteakkoord Per  1  oktober  meer  mogelijkheden   met  een  BV! U  kunt  uw  belastingen  verrekenen   met  een  standaardformulier De  Belastingdienst  wil  openstaande   belastingschulden  alsnog  gaan  innen Weg  met  moeilijke  administratieve   voorschriften  en  onnodige  regels  voor   zzp’ers Ontslag  met  wederzijds  goedvinden     tijdens  ziekte  is  mogelijk Nieuwe  kansen  zaken  doen  met  het   buitenland Â’ʹ͡Â?‡‹ʹͲͳʹ‹•Š‡–†‡Ď?‹Â?‹–‹‡˜‡‡Â?–‡ƒÂ?Â?‘‘”†‰‡’—„Ž‹…‡‡”†Ǥ Â?Š‡–‡Â?–‡-­â€? akkoord  zijn  diverse  maatregelen  aangekondigd.  Of  deze  maatregelen  ook   Vooralsnog  staat  nog  niks  vast.  Wel  kunt  u  alvast  een  kijkje  nemen  in  het  lente-­â€? akkoord  en  nagaan  wat  deze  maatregelen  voor  u  zouden  kunnen  betekenen.

Nummer 4 - Juli 2012

—‹–‡‹Â?†‡Ž‹ŒÂ?‹Â?™‡”Â?‹Â?‰‰ƒƒÂ?–”‡†‡Â?‹•ƒĎ?ŠƒÂ?Â?‡Ž‹ŒÂ?˜ƒÂ?†‡Â?‘Â?‡Â?†‡˜‡”Â?‹‡œ‹Â?‰‡Â?Ǥ

1


FISCAAL

Wat gebeurt er als u ouder wordt?

opbouwpercentage  met  ingang  van  

vervallen.  Echter  OV-­‐abonnementen,  

In  het  lenteakkoord  is  voorgesteld  

Tevens  is  het  voornemen  dat  het   2014  wordt  verlaagd,  in  die  zin  dat  

die  vóór  25  mei  2012  zijn  ingegaan,  

om  de  AOW  leeftijd  met  ingang  van  

het  maximale  opbouwpercentage  per  

zullen  op  basis  van  overgangsrecht  

2013  versneld  te  verhogen  en  even-­‐

dienstjaar  wordt  verlaagd  van  2%  

worden  ontzien.  Deze  abonnementen  

‡‡•†‡”—‹–‡‘ϐ‹•…ƒƒŽ‰‡ˆƒ…‹Ž‹–‡‡”†

naar  1,9%  (voor  eindloonregelingen)  

worden  gerespecteerd  voor  de  gehele  

pensioen  op  te  bouwen  in  te  perken.  

respectievelijk  2,25%  naar  2,15%  

(resterende)  looptijd.  Woon-­‐werkkilo-­‐

Het  betreft  de  volgende  maatregelen:

(voor  middelloonregelingen).

meters  afgelegd  met  dat  abonnement   blijven  zo  onbelast.

Wat  gebeurt  er  met  de  werkbo-­ nus?

De  mogelijkheid  om  €  0,19  per  km  

van  de  nieuwe  werkbonus  voor  

voor  zakelijke  ritten  onbelast  te  

oudere  werkenden,  in  aanvulling  op  

vergoeden  blijft  voor  2013  nog  wel  

de  arbeidskorting  en  de  mobiliteits-­‐

bestaan.  Het  belang  van  een  goede  

bonus  voor  55-­‐plussers,  wordt  niet  

scheiding  tussen  woon-­‐werkverkeer  

ingevoerd.  Oudere  werkenden  krijgen  

en  zakelijke  ritten  neemt  dus  weer  

˜ƒƒˆʹͲͳ͵†‡œ‡Žˆ†‡Š‡ˆϐ‹‰•‘”–‹‰

aanzienlijk  toe.  De  verwachting  is  dat  

Met  ingang  van  1  januari  2013  zal  de  

voor  werken  als  jongere  werkenden.  

de  wetgever  hier  in  wet-­‐  of  regelge-­‐

AOW  leeftijd  met  1  maand  worden  

De  werkbonus  voor  werkgevers  voor  

ving  nadere  invulling  aan  zal  geven.

verhoogd.  Vanaf  2014  wordt  de  AOW  

het  in  dienst  hebben  van  werknemers  

leeftijd  geleidelijk  verder  verhoogd  

die  ouder  zijn  dan  62  jaar  wordt  

naar  66  jaar  per  2019  en  67  jaar  per  

afgeschaft.  

2024.  Vanaf  dat  moment  is  het  de   bedoeling  dat  de  AOW  leeftijd  aan  de   levensverwachting  wordt  gekoppeld. Versobering  toekomstige     pensioenopbouw  per  2014 Gelijktijdig  met  de  verhoging  van   de  AOW  leeftijd  is  aangekondigd  dat  

Wat gebeurt er met de vergoeding van reiskosten? De  mogelijkheid  om  werknemers  

richtleeftijd  voor  pensioenopbouw  

Zakelijke  ritten  in  2014 De  gerichte  vrijstelling  voor  zakelijke  

onbelast  reiskosten  te  kunnen  vergoe-­‐

ritten  zal,  volgens  deze  plannen,  met  

den,  wordt  beperkt.  Het  gaat  om  de  

ingang  van  2014  worden  afgeschaft.  

volgende  plannen:

In  ruil  daarvoor  wordt  de  vrije  ruimte   van  de  werkkostenregeling  opge-­‐

met  ingang  van  2014  de  pensioen-­‐

Nummer 4 - Juli 2012

Zakelijke  ritten  per  2013

De  voor  2013  voorziene  invoering  

vanaf  2013

Verhoging  van  de  AOW  leeftijd  

2

verkeer  per  openbaar  vervoer  komt  te  

Vergoeding  woon  werkverkeer

hoogd  van  1,6%  (2013)  naar  2,1%.  

wordt  aangepast  naar  67  jaar.  Daarna  

Het  plan  is  om  per  2013  de  moge-­‐

De  vergoeding  van  de  zakelijke  reizen  

wordt  deze  gekoppeld  aan  de  levens-­‐

lijkheid  af  te  schaffen  om  €  0,19/

zou  dan  plaats  kunnen  vinden  vanuit  

verwachting.  De  derde  pijler  (lijfren-­‐

km  onbelast  te  vergoeden  voor  

de  vrije  ruimte  van  de  werkkostenre-­‐

teregime)  en  het  deelnemingsjaren-­‐

™‘‘Ǧ™‡”˜‡”‡‡”ǤϐŠƒ‡Ž‹Œ˜ƒ

geling.

pensioen  worden  op  overeenkomstige  

de  (schriftelijke)  afspraken  tussen  

wijze  ingeperkt.

werkgever  en  werknemer,  denk  aan  

Er  komt  met  ingang  van  2014  een  

cao  of  arbeidsovereenkomst,  kan  

nihilwaardering  voor  verstrekkingen  

deze  maatregel  effect  hebben.  Voor  de  

door  de  werkgever  voor  zakelijke  

werkgever  die  een  netto  reiskosten-­‐

reizen.  Als  voorbeeld  wordt  genoemd  

vergoeding  voor  woon-­‐werkverkeer  

het  treinkaartje  dat  door  de  werkge-­‐

met  zijn  werknemers  is  overeengeko-­‐

ver  is  aangeschaft  en  wordt  verstrekt  

men  en  voor  de  werknemers  die  een  

aan  de  werknemer  ten  behoeve  van  

”‡‰‡Ž‹‰‡–†‹‡ƒϐŠƒ‡Ž‹Œ‹•˜ƒ†‡

een  dienstreis.

ϐ‹•…ƒŽ‡”‡‰‡Ž•Ǥ Vergoeding  openbaar  vervoer   woon  werkverkeer Ook  de  onbelaste  vergoeding  van  de   werkelijke  kosten  voor  woon-­‐werk-­‐


Hogere beloning

Tijdelijke  verhoging  van  de  WW  

In  het  Lenteakkoord  is  een  tweetal  

premie  in  2013

Ook  voor  de  auto  van  de  zaak  geldt  

maatregelen  aangekondigd,  die  vooral  

De  werkgeverspremie  voor  de  WW  zal  

met  ingang  van  2013  dat  de  woon-­‐

in  beeld  komen  bij  werknemers  met  

tijdelijk  worden  verhoogd.  Het  pre-­‐

werkkilometers  als  privé  kilometers  

hogere  inkomens.  Het  betreft  de  vol-­‐

cieze  percentage  is  nog  niet  bekend,  

worden  aangemerkt.

gende  maatregelen:

maar  in  totaal  moet  deze  maatregel  €   500  miljoen  opbrengen.  Deze  tijdelijke  

Overgangsrecht

‹Œ†‡Ž‹Œ‡™‡”‰‡˜‡”•Š‡ˆϐ‹‰„‹Œ

verhoging  heeft  te  maken  met  het  feit  

Er  komt  wel  overgangsrecht  voor  

inkomens  boven  de  150.000  euro  

dat  de  herziening  van  het  ontslagrecht  

bestaande  gevallen.  Onder  het  over-­‐

Uit  het  Lenteakkoord  blijkt  dat  werk-­‐

pas  per  2014  in  werking  treedt.

gangsrecht  vallen  leasecontracten  die  

‰‡˜‡”•‹ʹͲͳ͵‡‡–‹Œ†‡Ž‹Œ‡Š‡ˆϐ‹‰

zijn  aangegaan  vóór  25  mei  2012  en  

van  16%  moeten  betalen  over  lonen  

auto’s  waarmee  geen  of  minder  dan  

voor  zover  die  in  2012  meer  dan  

voor  rekening  werkgever

500  kilometer  privé  wordt  gereden  

150.000  bedragen.  

Met  ingang  van  2014  zal  maximaal  6  

FISCAAL

Auto  van  de  zaak  en  woon-­werk-­ verkeer

WW-­uitkering  per  2014  deels  

(woon-­‐werkverkeer  wordt  onder  

maanden  WW-­‐uitkering  per  ontsla-­‐

dit  overgangsrecht  niet  aangemerkt  

gen  werknemer  voor  rekening  van  de  

als  privé).  Maar  daar  geldt  vanaf  

werkgever  komen.  In  ruil  daarvoor  zal  

2013  wel  voor  dat  de  bijtelling  25%  

de  sectorpremie  worden  herzien.  Het  

bedraagt  van  de  “normale”  bijtel-­‐

UWV  zal  zorg  blijven  dragen  voor  het  

ling  die  op  die  betreffende  auto  

uitbetalen  van  de  uitkering,  en  ver-­‐

van  toepassing  is  (dus  25%  van  

haalt  de  uitkering  op  de  werkgever.  De  

25%/20%/14%).  

duur  en  hoogte  van  de  WW  uitkering   wordt  niet  gewijzigd  op  basis  van  de   ‡”Š‘‰‹‰‡‹†Š‡ˆϐ‹‰‡š…‡•-­

nu  voorliggende  voorstellen.

sieve  vertrekvergoedingen Ontslaguitkering  per  2014  ge-­

ger  dan  531.000)  is  in  de  loonbelas-­‐

maximeerd  op  6  maanden

–‹‰‡‡™‡”‰‡˜‡”•Š‡ˆϐ‹‰˜‡”•…Š—Ž-­‐

De  ontslagvergoeding  zal  met  ingang  

digd  van  30%,  deze  wordt  verhoogd  

van  2014  worden  gemaximeerd  op  

tot  75%.  Excessieve  vertrekbonussen  

maximaal  6  maandsalarissen  (de  

worden  daarmee  ontmoedigd.

kantonrechtersformule  komt  dan  te  

Ontslagen en daarna?

vervallen).  De  besparingen  die  werk-­‐ gevers  daarmee  realiseren,  moeten  

Let  op!

In  het  Lenteakkoord  zijn  een  aantal  

worden  aangewend  voor  werk-­‐naar-­‐

Het  overgangsrecht  eindigt  bij  het  

maatregelen  aangekondigd  die  tot  

werk-­‐trajecten.  De  precieze  inhoud  

aangaan  van  een  nieuw  leasecontract,  

herziening  van  het  ontslagrecht  en  de  

van  deze  maatregel  moet  nog  nader  

een  verlenging  van  het  bestaande  

WW  moeten  leiden.  Een  hoofdlijnen-­‐

worden  uitgewerkt.

contract  of  als  het  overige  privége-­‐

notitie  met  een  nadere  uitwerking  van  

bruik  (niet  woon-­‐werkverkeer)  meer  

de  maatregelen  zal  aan  de  Tweede  

dan  500  kilometer  op  jaarbasis  be-­‐

Kamer  worden  voorgelegd.  Het  gaat  

draagt.  Tot  slot  eindigt  het  overgangs-­‐

dan  om  het  volgende:

recht  in  ieder  geval  op  1  januari  2017. De  opbrengst  van  deze  bijtelling  zal   worden  gereserveerd  voor  eventu-­��� ele  bestelautoproblematiek  en  voor   werknemers  in  de  ambulante  sector   zoals  thuiszorg  en  de  bouw.

Nummer 4 - Juli 2012

Over  excessieve  vertrekbonussen  (ho-­‐

3


FISCAAL

De ontwikkelingen op BTW gebied voor u op een rij

Levering  of  dienst  verricht  voor  

vooruitbetaling  voor  goederen  die  

1  oktober  2012;  verschuldigdheid  /  

op  1  december  2012  zullen  worden  

facturering  op  of  na  1  oktober  2012  

geleverd.  Op  1  augustus  2012  zal  naar  

Het  algemene  btw-­‐tarief  wordt  per  1  

Voor  leveringen  en  diensten  die  

het  huidige  btw-­‐tarief  (19%)  wor-­‐

oktober  2012  verhoogd  van  19%  naar  

onderworpen  zijn  aan  het  normale  

den  gefactureerd.  Het  tarief  voor  de  

21%.  Er  zal  wel  een  overgangsrege-­‐

btw-­‐tarief  en  die  worden  verricht  

daadwerkelijke  levering  op  1  decem-­‐

ling  gaan  gelden  ten  aanzien  van  de  

voor  1  oktober  2012,  blijft  het  huidige  

ber  2012  zal  echter  21%  bedragen.  

verhoging  van  het  btw-­‐tarief.

algemene  tarief  van  19%  gelden,  zelfs  

Op  basis  van  de  overgangsregeling  zal  

indien  de  btw  ter  zake  van  die  leve-­‐

dan  ook  het  verschil  van  2%  alsnog  op  

ringen  of  diensten  pas  verschuldigd  

1  oktober  verschuldigd  worden.  

wordt  op  of  na  1  oktober  2012.  

De  Nederlandse  btw-­‐regelgeving  

Dit  betekent  dat  in  de  gevallen  waarin  

brengt  mee  dat  de  2%  btw  kan  wor-­‐

de  facturen  worden  uitgereikt  op  of  

den  nagefactureerd  aan  de  afnemer  

na  1  oktober  2012  ter  zake  van  al  ver-­‐

(zelfs  als  contractueel  is  overeengeko-­‐

richte  leveringen  en  diensten,  het  hui-­‐

men  dat  19%  btw  in  rekening  wordt  

dige  algemene  tarief  van  19%  geldt.  

gebracht).   (Op-­)  levering  van  onroerende   zaken   Voor  onroerende  zaken  is  een  

Toepassing  verhoogd  tarief Bepalend  voor  het  toepasselijke  

overgangsregeling  opgenomen.  De  

btw-­‐tarief  is  het  moment  waarop  de  

regeling  ziet  op  koop-­‐/aannemings-­‐

levering  of  dienst  wordt  verricht.  Als  

overeenkomsten  die  vóór  1  oktober  

een  levering  of  dienst  vóór  1  oktober  

2012  zijn  gesloten  voor  bouwwerken  

2012  wordt  verricht,  is  het  tarief  van  

die  op  die  datum  nog  niet  zijn  (op)

19%  van  toepassing.  Als  het  moment  

geleverd,  voor  zover  de  koop-­‐/aan-­‐

waarop  de  levering  of  dienst  plaats-­‐

nemingsovereenkomst  erin  voorziet  

vindt,  verschilt  van  het  moment  van  

dat  de  vergoeding  in  termijnen  wordt  

factureren  kunnen  vragen  ontstaan  

betaald.   De  regeling  houdt  in  dat  wanneer  

over  het  toepasselijke  tarief.  Dit  wordt   in  de  overgangsregeling  behandeld.  

Nummer 4 - Juli 2012

de  ondernemer  op  of  na  1  oktober   2012  een  onroerende  zaak  (op)

heid  /  vooruitbetalingen  voor  1  

levert  tegen  een  vergoeding  welke  in  

De  voorgestelde  overgangsregeling  

oktober  2012  

termijnen  wordt  betaald,  het  huidige  

ziet  op  levering  en  diensten  die  voor  1  

De  overgangsregeling  voorziet  er  

algemene  tarief  van  19%  kan  worden  

oktober  worden  verricht,  maar  waar-­‐

tevens  in  dat  een  correctie  plaats-­‐

toegepast  ter  zake  van  de  termijnen  

voor  de  verschuldigdheid  optreedt  

vindt  in  situaties  dat  de  btw  al  voor  

die  op  grond  van  de  koop-­‐/aanne-­‐

op  of  na  1  oktober  2012,  bijvoorbeeld  

1  oktober  2012  verschuldigd  wordt  

mingsovereenkomst  vóór  1  oktober  

door  facturering  na  1  oktober.  Daar-­‐

(vooruitbetalingen)  ter  zake  van  

2012  zijn  vervallen.  Het  is  daarbij  niet  

naast  is  er  een  overgangsmaatregel  

leveringen  en  diensten  die  op  of  na  1  

van  belang  wanneer  die  termijnen  

getroffen  voor  leveringen  en  diensten  

oktober  2012  plaatsvinden.  Er  is  dan  

in  feite  worden  voldaan.  Indien  de  

die  op  of  na  1  oktober  2012  worden  

sprake  van  vooruitbetalingen,  waarbij  

termijnen  slechts  aanleiding  geven  

verricht,  maar  ter  zake  waarvan  de  

het  huidige  tarief  van  19%  is  gefac-­‐

tot  het  berekenen  van  rente  (er  wordt  

verschuldigdheid  van  btw  juist  voor  1  

tureerd.  De  correctie  houdt  in  dat  het  

dus  uitstel  van  betaling  verleend  tot  

oktober  2012  optreedt,  bijvoorbeeld  

verschil  van  2%  tussen  het  huidige  al-­‐

na  1  oktober  2012),  blijft  de  over-­‐

door  facturering  voor  die  datum.  Tot  

gemene  tarief  in  het  nieuwe  algemene  

gangsregeling  onverkort  van  toepas-­‐

slot  is  er  een  overgangsmaatregel  

tarief  alsnog  verschuldigd  wordt  op  

sing.  Een  voorbeeld:  

voorgesteld  ter  zake  van  de  (op)

1  oktober  2012.  Om  een  voorbeeld  te  

levering  van  onroerend  goed  waarbij  

geven:  

Overgangsregeling  

4

Levering  of  dienst  verricht  op  of   na  1  oktober  2012;  verschuldigd-­

de  vergoeding  in  termijnen  wordt   betaald.  

Een  leverancier  reikt  op  1  augustus   2012  een  factuur  uit  ter  zake  van  een  


˜‡”™ƒ…Š–‡‹–‡‰”ƒ–‹‡Š‡ˆϐ‹‰‘‘†‡

vóór  1  oktober  2012  en  dus  onder-­‐

kosten  van  voor  deze  datum;  

gesloten  voor  de  oplevering  van  een  

worpen  waren  aan  het  oude  tarief  van  

pand  op  1  november  2012.  Overeen-­‐

19%.  Over  die  termijnen  zou  dan  bij  

grammatuur  voorbereiden.  Denk  

gekomen  wordt  dat  de  vergoeding  in  

ingebruikneming  21%  BTW  moeten  

hierbij  ook  aan  een  juiste  imple-­‐

10  termijnen  verschuldigd  wordt.  De  

worden  betaald.  Goedgekeurd  is  dat  

mentatie  van  de  overgangsregeling;

achtste  termijn  vervalt  op  14  septem-­‐

de  termijnen  die  voor  1  oktober  2012  

Ȉ Bij  het  opstellen  van  credit  facturen  

ber  2012,  maar  wordt  door  de  koper  

in  rekening  zijn  gebracht  tegen  het  ta-­‐

zal  ook  rekening  gehouden  moeten  

op  5  oktober  2012  voldaan  (inclusief  

rief  van  19%,  bij  ingebruikneming  op  

worden  met  de  btw-­‐verhoging.  

rente).  Op  basis  van  de  overgangs-­‐

of  na  1  oktober  2012  ook  tegen  19%  

Als  na  1  oktober  2012  een  factuur  

regeling  mag  de  aannemer  19%  btw  

worden  afgerekend.  Dit  geldt  ook  voor  

wordt  gecrediteerd,  die  betrekking  

berekenen  ter  zake  van  de  achtste  ter-­‐

de  eigen  kosten  van  voor  1  oktober  

heeft  op  een  factuur  van  voor  1  

mijn,  welke  op  14  september  2012  is  

2012  van  de  ter  beschikking  gestelde  

oktober  2012,  moet  geen  rekening  

vervallen,  maar  die  pas  op  5  oktober  

zaken,  waaronder  de  grond.  

gehouden  worden  met  de  tariefs-­‐

Op  1  februari  2012  wordt  een  

verhoging;  

2012  wordt  voldaan.  Voor  de  negende   termijn  (oktober  2012)  geldt  dan  wel  

Ȉ Aanpassing  van  de  factureringspro-­‐

Wat  betekent  de  verhoging  voor  

Ȉ Indien  u  geen  of  beperkt  aftrek-­‐

u  in  de  praktijk?

recht  van  btw  hebt,  investeringen  

In  uw  dagelijkse  praktijk  zult  u  nog  

en  kosten  nog  voor  1  oktober  2012  

vóór  28  april  2012  zijn  gekocht,  

geconfronteerd  worden  met  de  

plannen.  Daarnaast  kritisch  kijken  

geldt  ook  na  30  september  2012  het  

gevolgen  van  de  tariefswijziging.  Uw  

naar  facturen  die  na  1  oktober  

19%-­‐tarief  voor  de  termijnen  tot  1  

producten  worden  duurder  en/of  

worden  ontvangen,  is  het  juiste  

oktober  2013.  

winstmarges  worden  lager,  daarnaast  

btw-­‐tarief  gehanteerd.  

het  21%  tarief.   Voor  nieuwbouwwoningen  die  

FISCAAL

van)  de  bouwtermijnen  vervallen  zijn  

koop-­‐/aannemingsovereenkomst  

spelen  er  een  aantal  praktische  aspec-­‐ De  ingebruikneming  van  nieuw   gebouwde  onroerende  zaken  (inte-­ ‰”ƒ–‹‡Š‡ˆϐ‹‰Ȍ

ten  bij  de  invoering  van  de  tariefsver-­‐ hoging.   Alhoewel  het  hier  een  voorstel   betreft,  geven  wij  u  in  overweging  om   alvast  de  nodige  voorbereidingen  te   treffen.  U  kunt  hierbij  denken  aan  het   volgende:   BTW  en  podiumkunsten

kent  u  de  btw-­‐verhoging  door  aan  

De  tariefverhoging  voor  podiumkun-­‐

Ook  voor  gevallen  waarin  de  integra-­‐

uw  afnemers  of  verlaagt  u  de  prijs  

sten  wordt  weer  teruggedraaid  naar  

–‹‡Š‡ˆϐ‹‰’Žƒƒ–•˜‹†–ǡ‹•‡‡‘˜‡”-­‐

ex-­‐btw?  Deze  vraag  is  vooral  van  

het  verlaagde  tarief  van  6%.  Ook  hier  

gangsregeling  getroffen.  Deze  regeling  

belang  indien  uw  afnemers  de  btw  

geldt  weer  dat  het  moment  waarop  de  

is  bijvoorbeeld  aan  de  orde  wanneer  

niet  kunnen  aftrekken;

prestatie  wordt  verricht  van  essen-­‐

de  niet-­‐aftrekgerechtigde  ondernemer   (bijvoorbeeld  een  ziekenhuis  of  bank)  

Ȉ Aanpassen  bestaande  overeenkom-­‐ sten;  

op  eigen  grond  een  nieuw  pand  laat  

Ȉ Nagaan  hoe  vooruitbetalingen  

vervaardigen.  In  een  dergelijk  geval  

behandeld  moeten  worden;

komt  de  btw  op  de  betaalde  termijnen  

Ȉ Nagaan  in  hoeverre  het  mogelijk  

tieel  belang  is  voor  de  bepaling  welk   tarief  van  toepassing  is. BTW  en  zorg Vanaf  1  januari  2013  vindt  beperking  

voor  aftrek  in  aanmerking,  maar  dient  

is  vast  te  stellen  op  welk  moment  

plaats  van  de  btw-­‐vrijstelling  voor  

op  het  moment  van  btw-­‐vrijgestelde  

een  levering  of  dienst  vanuit  btw-­‐

gezondheidskundige  verzorging.  De  

ingebruikneming  van  het  pand  btw  te  

perspectief  wordt  verricht  en  of  dit  

vrijstelling  geldt  alleen  voor  beroeps-­‐

worden  afgedragen  over  de  voort-­‐

moment  eventueel  naar  voren  valt  

beoefenaars  die  BIG-­‐geregistreerd  

brengingskosten  (dit  zijn  in  beginsel  

te  halen.  Dit  kan  van  belang  zijn  bij  

zijn  en  die  diensten  leveren  die  ook  

de  bouwkosten  plus  de  waarde  van  de  

het  bepalen  van  het  toepasselijk  

behoren  tot  de  uitoefening  van  dat  

grond).  Indien  de  ingebruikneming  na  

tarief;  

BIG-­‐beroep.  Voor  complementair  

1  oktober  2012  plaatsvindt,  zal  over  

Ȉ Bij  koop-­‐/aannemingsovereen-­‐

werkende  artsen  betekent  dit  dat  er  

de  voortbrengingskosten  21%  btw  

komsten  bijhouden  welke  termijn  

ϐ‹•…ƒƒŽ‡‡‘†‡”•…Š‡‹†™‘”†–‰‡-­‐

moet  worden  afgedragen.  De  moge-­‐

vervallen  (en  gefactureerd  worden)  

maakt  tussen  reguliere  en  alternatieve  

lijkheid  bestaat  echter  dat  (een  deel  

voor  1  oktober  2012  en  bij  een  

behandelingen.

Nummer 4 - Juli 2012

Ȉ Gehanteerde  verkoopprijzen,  bere-­‐

5


FISCAAL

Woningmarkt Hypotheekrenteaftrek    zal  voor  

Per 1 oktober meer mogelijkheden met een BV!

Heeft  u  al  een  BV? U  hoeft  uw  statuten  niet  aan  te  pas-­‐

nieuwe  hypotheken  enkel  gelden  

Per  1  oktober  zullen  er  minder  eisen  

•‡ǡƒƒ”ƒŽ•—™‹Ž–’”‘ϐ‹–‡”‡˜ƒ†‡

als  er  daadwerkelijk  wordt  afgelost.  

gaan  gelden  bij  de  oprichting  van  een  

nieuwe  mogelijkheden,  kan  een  statu-­‐

Nieuwe  hypotheken  mogen  maximaal  

BV.  Ook  krijgt  u  meer  vrijheid  om  uw  

tenwijziging  aantrekkelijk  zijn.

de  waarde  van  het  huis  omvatten.  

BV  naar  eigen  wensen  in  te  richten.  

Huren  voor  mensen  met  een  inkomen  

Heeft  u  al  een  BV  dan  krijgt  u  ook  te  

boven  €33.000  mogen  volgend  jaar  1  

maken  met  het  nieuwe  recht.

’”‘…‡–„‘˜‡†‡‹ϐŽƒ–‹‡•–‹Œ‰‡Ǥ Minder  eisen  bij  oprichting Het  minimale  startkapitaal  van  €   18.000  bij  de  oprichting  van  een  BV   is  straks  verleden  tijd.  De  bankverkla-­‐ ring  bij  inbreng  in  geld  en  de  accoun-­‐ tantsverklaring  bij  inbreng  in  natura   worden  ook  afgeschaft.  Wel  blijft  het   verplicht  om  bij  inbreng  in  natura  een  

 

beschrijving  op  te  stellen  van  hetgeen  

Extra  crediteurenbescherming

Voor  het  stimuleren  van  de  wo-­‐

u  heeft  ingebracht.  Ook  moet  u  nog  

Om  schuldeisers  van  de  BV  voldoende  

ningmarkt  zal  de  verlaging  van  de  

steeds  naar  de  notaris  als  u  een  bv  

te  beschermen,  wordt  de  aansprake-­‐

overdrachtsbelasting  van  6%  blijvend  

wilt  oprichten.

lijkheid  van  het  bestuur  en  de  aan-­‐ deelhouders  vergroot.  De  bv  mag  geen  

verlaagd  worden  naar  2%.

Overige punten uit het lenteakkoord

Let  op! Weliswaar  komt    de  accountants-­‐

dividend  uitkeren  als  blijkt  dat  zij  na   de  uitkering  niet  langer  alle  opeisbare  

verklaring  bij  oprichting    te  vervallen  

schulden  kan  blijven  betalen.  Het  

maar  de  verklaring  kan  nog  steeds  

bestuur  moet  goedkeuring  verlenen  

met  35  cent  omhoog,  accijnzen  op  

nuttig  zijn.  Bijvoorbeeld  als  u  een  

aan  de  dividenduitkering.  Er  moet  een  

shag  gaan  met  60  cent  omhoog.  

‡š–‡”‡ϐ‹ƒ…‹‡”‹‰‘†‹‰Š‡‡ˆ–‘ˆ‹

uitkeringstoets  worden  uitgevoerd  om  

overleg  met  de  Belastingdienst.

te  kunnen  bepalen  of  de  continuïteit  

Accijnzen  op  pakje  sigaretten  gaan  

van  de  bv  door  de  dividenduitkering    Meer  vrijheid  bij  oprichting

toets  geldt  ook  voor  bestaande  BV’s.  

van  uw  BV.  Zo  kunt  u  in  de  statuten  

Bestuurders  en  aandeelhouders  die  

meer  rechten  en  plichten  voor  de  

onzorgvuldig  hebben  gehandeld,  kun-­‐

aandeelhouders  vastleggen.  Aparte  

nen  aansprakelijk  worden  gesteld.

aandeelhoudersovereenkomsten  zijn  

Nummer 4 - Juli 2012

dan  veel  minder  vaak  nodig.  Ook  is  

6

niet  in  gevaar  komt.  Deze  uitkerings-­‐

U  krijgt  meer  vrijheid  bij  de  inrichting  

  Om  bestuurdersaansprakelijkheid  

het  mogelijk  om  buiten  de  algemene  

te  voorkomen  of  te  beperken,  is  het  

Accijnzen  op  bier  gaan  met  10%  

vergadering  van  aandeelhouders  om  

belangrijk  dat  u  zowel  de  goedkeuring  

procent  omhoog,  wijn  en  sterke  drank  

bepaalde  besluiten  te  nemen.  De  BV  

als  de  toets  en  andere  relevante  gege-­‐

gaan  met  respectievelijk  15%  en  6%  

kan  zo  sneller  veranderingen  door-­‐

vens  goed  bewaart.

omhoog.

voeren.  Een  andere  grote  verandering   is  de  mogelijkheid  om  stemrechtloze  

De  nog  niet  ingevoerde  banken-­‐ belasting  zal  bij  invoering  dubbel  zo  

of  winstrechtloze  aandelen  uit  te   geven.

hoog  worden  dan  reeds  is  aangedra-­‐ gen. De  geplande  eigen  bijdrage  van   €15  voor  kinderopvang  is  van  de   baan.  


Let  op! Niet  alle  belastingplichtigen  betalen   hun  belastingschulden  netjes  op  tijd.   ‡Ď?‹•…—•™‹Ž†‹–‰‡Ž†Â?ƒ–——”Ž‹ŒÂ?–‘…Š

lier  is  het  nu  mogelijk  de  BTW  en  de  

‡Ď?‹•…—•‹•Â?‡–‡‡Â?’”‘‡ˆ„‡‰‘Â?Â?‡Â?

binnen  proberen  te  krijgen  door  het  

Ž‘‘Â?Š‡ˆĎ?‹Â?‰‡Â?Â?‡–‡ŽÂ?ƒƒ”–‡˜‡””‡Â?‡-­â€?

om  particulieren/ondernemingen  

sturen  van  een  aanmaning  of  zelfs  

nen.  

telefonisch  te  benaderen  met  de  vraag  

een  dwangbevel.  Betaalt  de  belasting-­�

of  ze  hun  openstaande  belasting-­�

plichtige  dan  nog  niet,  dan  start  de  

schuld  willen  betalen.

Ď?‹•…—•Â?‡–‡‡Â?‹Â?˜‘”†‡”‹Â?‰•–”ƒŒ‡…–Ǥ

‡”œ‘‡Â?‘‘Â?Š‡ˆĎ?‹Â?‰‡Â?‡””‡Â?‡-­

‡Ď?‹•…—•‹•Â?—Â?‡–‡‡Â?’”‘‡ˆ„‡‰‘Â?-­â€?

ning  met  teruggaaf  BTW Als  u  een    teruggaaf    van  uw  BTW  

Een  laatste  mogelijkheid  tot  

nen  om  deze  laatste  groep  particu-­�

wilt  verrekenen  met  een  aangifte  

betalen

lieren/ondernemingen  telefonisch  

Ž‘‘Â?Š‡ˆĎ?‹Â?‰‡Â?Â?—Â?–—Â?—Š‡–ˆ‘”Â?—Ž‹‡”

‡Ď?‹•…—•™‹Ž‘’‡Â?•–ƒƒÂ?†‡„‡Žƒ•–‹Â?‰-­â€?

te  benaderen  met  de  vraag  of  ze  de  

‡”œ‘‡Â?‘‘Â?Š‡ˆĎ?‹Â?‰‡Â?‡””‡Â?‡Â?‹Â?‰

schulden  alsnog  gaan  innen.  Daarom  

openstaande  belastingschuld  willen  

met  teruggaaf  BTW  hiervoor  gebrui-­�

zullen  incassomedewerkers  van  

betalen.

ken.  Dit  kan  echter  alleen  als  u  aan  de  

de  Belastingdienst  de  personen  of  

volgende  voorwaarden  voldoet:

ondernemingen  gaan  bellen  die  na  

Čˆ Â?‘‡–†‡ƒƒÂ?‰‹ˆ–‡Ž‘‘Â?Š‡ˆĎ?‹Â?‰‡Â?

een  aanmaning  en  een  dwangbevel  

waarmee  u  de  teruggaaf  BTW  wilt  

nog  niet  hebben  betaald.  Deze  groep  

verrekenen,  op  tijd  hebben  gedaan;

belastingplichtigen  krijgt  nog  de  kans  

Weg met moeilijke administratieve voorschriften en onnodige regels voor zzp’ers

om  de  schuld  online  te  betalen.  Moch-­�

Minister  Verhagen  heeft  een  actieplan  

ƒƒÂ?‰‹ˆ–‡Ž‘‘Â?Š‡ˆĎ?‹Â?‰‡Â?‡Â?†‡ÇŚ

ten  ze  dus  zijn  vergeten  om  de  aanslag  

naar  de  Tweede  Kamer  gestuurd  

aangifte,  waarvoor  u  de  teruggaaf  

te  betalen  dan  krijgen  ze  op  deze  ma-­�

waarin  het  voorstel  wordt  gedaan  om  

wilt,  moeten  in  dezelfde  maand  

nier  nog  een  laatste  mogelijkheid.  Het  

de  administratieve  lasten  voor  zzp’ers  

eindigen;

moet  dan  wel  gaan  om  relatief  kleine  

te  verlagen.  

Čˆ De  aangiftetijdvakken  van  uw  

Čˆ Eindigt  het  tijdvak  van  de  BTW-­â€? aangifte  op  31  december,  dan  mag  

openstaande  bedragen  van  enkele   duizenden  euro’s.  

12e  vier-­â€?wekenaangifte  loonhef-­â€? Ď?‹Â?‰‡Â?Ǣ Čˆ U  mag  geen  andere  openstaande   belastingschulden  hebben.  

Verlaging  van  de  administratieve   lasten  voor  zzp’ers

u  deze  ook  nog  verrekenen  met  de   Wellicht  op  termijn  een  automa-­ tische  incasso Nu  moeten  de  belastingplichtigen   nog  zelf  actie  ondernemen  om  de  

Let  er  wel  op  dat  u  het  verzoek  om  

belastingschuld  te  betalen.  Het  is  de  

verrekening  uiterlijk  op  de  uiterste  

bedoeling  dat  op  termijn  toestem-­�

ÇŽ‡‰ƒƒÂ?Â?‡–†‡•–‘Ď?Â?ƒÂ?†‘‘”

aangiftedatum  van  de  aangifte  loon-­�

ming  gegeven  kan  worden  voor  een  

moeilijke  administratieve  voor-­�

Š‡ˆĎ?‹Â?‰‡Â?Š‡‡ˆ–‹Â?‰‡†‹‡Â?†Ǩ

automatische  incasso.  Deze  aanpak  

schriften  en  onnodige  regels  voor  

heeft  voor  de  Belastingdienst  veel  

zzp’ers(zelfstandigen  zonder  perso-­�

Let  op!

voordelen.  Ze  hoeven  immers  geen  in-­�

neel).  Juist  omdat  zij  al  het  werk  zelf  

‡–‹•Â?‘‰‡Ž‹ŒÂ?‘Â?†‡Ž‘‘Â?Š‡ˆĎ?‹Â?‰‡Â?

vorderingstraject  te  starten  om  beslag  

doen,  hebben  ze  daar  nog  meer  last  

en  BTW  met  elkaar  te  verrekenen  als  

te  leggen  op  een  bankrekening  of  het  

van  dan  andere  ondernemers’,  aldus  

u  wat  moet  betalen  aan  de  Belasting-­�

innemen  van  een  auto  bij  een  stop-­�  en  

minister  Verhagen.  Het  kabinet  wil  

dienst  en  daarnaast  van  hen  wat  te-­�

„‡–ƒƒŽƒ…–‹‡Ǥ‡Ď?‹•…—•œƒŽ†‡’”‘‡ˆÂ?ƒ

bijvoorbeeld  het  digitaal  aanvragen  

rugkrijgt.  Hiervoor  moest  u  eerst  een  

zomer  verder  uitbreiden.  Eind  2012  

van  de  VAR-­�verklaring  makkelijker  

brief  met  een  verzoek  om  verreke-­�

zal  staatssecretaris  Weekers  van  

maken  en  het  aantal  CBS-­�enquêtes  

ning  naar  de  inspecteur  sturen  maar  

‹�ƒ�…‹´�†‡’”‘‡ˆ‡˜ƒŽ—‡”‡�Ǥ

verminderen.  Daarnaast  wordt  de  rit-­�

nu  heeft  de  Belastingdienst  hiervoor  

tenadministratie  voor  bestelauto’s  die  

een  standaardformulier  gemaakt.

alleen  zakelijk  worden  gebruikt  en  de   Š‡ˆĎ?‹Â?‰˜‘‘”†‡ƒÂ?‡”•˜ƒÂ?‘‘’ŠƒÂ?-­â€? del  afgeschaft.  Hoe  groot  de  besparing   ‡šƒ…–‹•ǥœƒŽƒĎ?ŠƒÂ?‰‡Â?˜ƒÂ?†‡Â?ƒÂ?‹‡” waarop  de  maatregelen  worden  uitge-­â€? voerd.  Maar  het  kabinet  streeft  naar   een  verlaging  van  de  administratieve   lasten  voor  zzp’ers  van  tussen  de  ₏16   miljoen  en  ₏40  miljoen.  

Nummer 4 - Juli 2012

Door  middel  van  een  standaardformu-­�

De Belastingdienst wil openstaande belastingschulden alsnog gaan innen

FISCAAL

U kunt uw belastingen verrekenen met een standaardformulier

7


FISCAAL

Ontslag met wederzijds goedvinden tijdens ziekte is mogelijk

Niet  onder  dwang

nemerij,  baggerwerken,  kassenbouw  

De  werkgever  kan  een  werknemer  

en  handel  in  medische  instrumenten  

niet  dwingen  mee  te  werken  aan  ont-­‐

is  het  belangrijk  dat  zij  dergelijke  

Volgens  het  UWV  kan  een  dienstver-­‐

slag  met  wederzijds  goedvinden.  Als  

producten  blijven  exporteren,  ook  als  

„ƒ†™‘”†‡„‡´‹†‹‰†‡–™‡†‡”-­‐

aan  de  voorwaarden  wordt  voldaan,  

de  risico’s  groter  zijn,  zo  redeneert  het  

zijds  goedvinden  tussen  de  werkgever  

kan  de  werknemer  recht  hebben  op  

demissionair  kabinet.

en  de  werknemer  tijdens  ziekte  van  

een  WW-­‐  of  arbeidsongeschiktheids-­‐

de  werknemer.

uitkering. Let  op! Als  de  werknemer  voor  minder  dan   35%  arbeidsongeschikt  is,  krijgt  hij   geen  WIA-­‐uitkering.  De  werkgever   moet  dan  nog  steeds  moeite  doen   om  hem  in  dienst  te  houden.  Of  de  

Ontslag  met  wederzijds  goedvin-­ den?

Door  de  nieuwe  regeling  kan  export-­‐

passende  baan  te  vinden  bij  een  

ϐ‹ƒ…‹‡”‹‰˜‘‘”†‡Žƒ‰‡–‡”‹Œ—

andere  werkgever.

sneller  tot  stand  komen.  Investeerders  

„ƒ†™‘”†‡„‡´‹†‹‰†‡–™‡†‡”-­‐ zijds  goedvinden  bij  een  werknemer  

Door  herziening  van  de  exportkrediet-­‐

De  regeling  wordt  door  Atradius  

die  104  weken  of  langer  ziek  is.  

garantieregeling  krijgen  exporteurs  

Dutch  State  Business  namens  de  

Voorwaarden  zijn  dat  de  werkgever  

betere  kansen  om  orders  uit  het  

overheid  uitgevoerd  en  loopt  in  ieder  

aan  zijn  re-­‐integratieverplichting  

buitenland  binnen  te  halen.

geval  tot  en  met  31  december  2014.  

overheid  en  banken  krijgen  zekerheid   over  de  terugbetaling  van  de  lening.  

Bij  export  loopt  u  uiteraard  niet  alleen  

heeft  voldaan  en  dat  er  geen  passend   Exportkredietverzekering

betalingsrisico´s.  Let  ook  op  andere  

Een  werkgever  spreekt  bij  ontslag  met  

Het  zou  heel  vervelend  zijn  indien  

risico´s  die  u  wellicht  wilt  afdekken,  

wederzijds  goedvinden  samen  met  de  

een  afnemer  in  het  buitenland  uw  pro-­‐

zoals  het  transportrisico,  de  pro-­‐

werknemer  af  dat  het  dienstverband  

ducten  niet  meer  kan  betalen.  Tegen  

ductaansprakelijkheid  en  eventuele  

eindigt.  De  werknemer  stemt  hier  mee  

dit  risico  kunt  u  zich  verzekeren  in  de  

valutarisico’s.

in.  Toestemming  van  UWV  Werkbe-­‐

vorm  van  een  exportkredietverzeke-­‐

Let  op!

drijf  om  het  dienstverband  te  mogen  

ring.  Er  zijn  verschillende  vormen  van  

Zakendoen  met  het  buitenland  is  

opzeggen,  is  dan  niet  nodig.  Ook  hoeft  

exportkredietverzekeringen.  Meestal  

vanaf  1  juni  dit  jaar  aantrekkelijker.  

de  werkgever  bij  de  kantonrechter  

betaalt  u  een  premie  over  de  omzet  en  

De  exportkredietgarantieregeling  uit  

niet  om  ontbinding  van  het  arbeids-­‐

is  een  dergelijke  verzekering  alleen  

2009  wordt  namelijk  herzien  en  dat  

contract  te  vragen.  

bedoeld  voor  levering  aan  zakelijke  

geeft  u  als  exporteur  betere  kansen  

klanten.

om  orders  uit  het  buitenland  binnen  

werk  is.  

De  werkwijze  bij  ontslag  met  

Nummer 4 - Juli 2012

krijgen  een  volledige  garantie  van  de  

Nieuwe kansen zaken doen met het buitenland

Volgens  het  UWV  kan  een  dienstver-­‐

8

Garantieregeling

werkgever  helpt  de  werknemer  een  

De  overheid  heeft  een  tijdje  gele-­‐

wederzijds  goedvinden

den  een  garantieregeling  in  het  leven  

Het  is  beter  om  de  afspraken  over  

geroepen  om  het  voor  banken  en  

het  ontslag  schriftelijk  vast  te  leggen  

verzekeraars  aantrekkelijker  te  maken  

‹‡‡„‡´‹†‹‰‹‰•‘˜‡”‡‡‘•–ǡ

het  debiteurenrisico  van  ondernemers  

ook  wel  vaststellingsovereenkomst  

over  te  nemen.

genoemd.  De  werkgever  moet  het  sa-­‐

De  laatste  jaren  echter  merken  

men  met  de  werknemer  eens  zijn  over  

Nederlandse  exporteurs  dat  het  in  

de  inhoud  van  de  overeenkomst.  De  

vergelijking  met  buitenlandse  concur-­‐

werkgever  maakt  met  de  werknemer  

renten  steeds  moeilijker  wordt  om  

ƒˆ•’”ƒ‡‘˜‡”†‡ȋϐ‹ƒ…‹´Ž‡ȌƒϐŠƒ-­‐

hun  kapitaalgoederen  die  bestemd  

deling  van  het  ontslag.  Bijvoorbeeld  

œ‹Œ˜‘‘”Š‡–„—‹–‡Žƒ†ǡ‰‡ϐ‹ƒ…‹‡”†

over  de  einddatum  en  de  hoogte  van  

te  krijgen.  Voor  ondernemers  in  de  

de  eventuele  ontslagvergoeding.

sectoren  als  de  scheepsbouw,  aan-­‐

te  halen.

Ondanks  de  uiterst  zorg-­‐ vuldige  wijze  waarop  onze   berichtgeving  tot  stand  komt,   kan  er  natuurlijk  altijd  iets   misgaan.  De  redactie,  de   uitgever  en  de  verspreider   sluiten  bij  deze  aansprake-­‐ lijkheid  uit  ter  zake  van  even-­‐ tuele  onjuiste  berichtgeving.       Voor  toelichting  kunt    u  altijd   contact  met  ons  opnemen.


raad_juli2012