Page 1

Verantwoordelijkheid  nemen  in  crisistijd In  de  ontstane  politieke  situatie  hebben  de  fracties  van  VVD,  CDA,  D66,  Groen-­�

Inhoud Fiscaal

Links  en  de  ChristenUnie  de  handen  ineen  geslagen  en  willen  verantwoordelijk-­�

Wat  brengt  het  lenteakkoord  voor  u  

Š‡‹†Â?‡Â?‡Â?‹Â?…”‹•‹•–‹Œ†Ǥ ‡œ‘Â?†‡‘˜‡”Š‡‹†•Ď?‹Â?ƒÂ?…‹´Â?œ‹ŒÂ?˜ƒÂ?‡••‡Â?–‹‡‡Ž„‡ŽƒÂ?‰Ǥ

met  zich  mee?  

Sinds  het  tot  stand  komen  van  het  regeerakkoord  waren  er  nieuwe  onzeker-­�

Wat  gebeurt  er  als  u  ouder  wordt?

heden  en  tegenvallende  economische  ontwikkelingen.  Nederland  is  opnieuw  

Wat  gebeurt  er  met  de  vergoeding  van  

in  een  recessie  terecht  gekomen  en  ook  voor  de  komende  jaren  wordt  een  lage  

reiskosten?

‡…‘Â?‘Â?‹•…Š‡‰”‘‡‹˜‡”™ƒ…Š–Ǥ ‹‡”†‘‘”†”‡‹‰‡Â?†‡‘˜‡”Š‡‹†•Ď?‹Â?ƒÂ?…‹´Â?˜‘‘”

Hogere  beloning  

2013  verder  te  verslechteren.  Nederland  wordt  geconfronteerd  met  een  urgent  

Ontslagen  en  daarna?

probleem  en  dit  vraagt  om  een  acute  oplossing.  De  oplossingen  zijn  opgenomen  

De  ontwikkelingen  op  BTW  gebied  

in  het  zogenaamde  lenteakkoord.  

voor  u  op  een  rij

FISCAAL

Wat brengt het lenteakkoord voor u met zich mee?

Woningmarkt Overige  punten  uit  het  lenteakkoord Per  1  oktober  meer  mogelijkheden   met  een  BV! U  kunt  uw  belastingen  verrekenen   met  een  standaardformulier De  Belastingdienst  wil  openstaande   belastingschulden  alsnog  gaan  innen Weg  met  moeilijke  administratieve   voorschriften  en  onnodige  regels  voor   zzp’ers Ontslag  met  wederzijds  goedvinden     tijdens  ziekte  is  mogelijk Nieuwe  kansen  zaken  doen  met  het   buitenland Â’ʹ͡Â?‡‹ʹͲͳʹ‹•Š‡–†‡Ď?‹Â?‹–‹‡˜‡‡Â?–‡ƒÂ?Â?‘‘”†‰‡’—„Ž‹…‡‡”†Ǥ Â?Š‡–‡Â?–‡-­â€? akkoord  zijn  diverse  maatregelen  aangekondigd.  Of  deze  maatregelen  ook   Vooralsnog  staat  nog  niks  vast.  Wel  kunt  u  alvast  een  kijkje  nemen  in  het  lente-­â€? akkoord  en  nagaan  wat  deze  maatregelen  voor  u  zouden  kunnen  betekenen.

Nummer 4 - Juli 2012

—‹–‡‹Â?†‡Ž‹ŒÂ?‹Â?™‡”Â?‹Â?‰‰ƒƒÂ?–”‡†‡Â?‹•ƒĎ?ŠƒÂ?Â?‡Ž‹ŒÂ?˜ƒÂ?†‡Â?‘Â?‡Â?†‡˜‡”Â?‹‡œ‹Â?‰‡Â?Ǥ

1


FISCAAL

Wat gebeurt er als u ouder wordt?

opbouwpercentage met  ingang  van  

vervallen. Echter  OV-­‐abonnementen,  

In het  lenteakkoord  is  voorgesteld  

Tevens is  het  voornemen  dat  het   2014  wordt  verlaagd,  in  die  zin  dat  

die vóór  25  mei  2012  zijn  ingegaan,  

om de  AOW  leeftijd  met  ingang  van  

het maximale  opbouwpercentage  per  

zullen op  basis  van  overgangsrecht  

2013 versneld  te  verhogen  en  even-­‐

dienstjaar wordt  verlaagd  van  2%  

worden ontzien.  Deze  abonnementen  

‡‡•†‡”—‹–‡‘ϐ‹•…ƒƒŽ‰‡ˆƒ…‹Ž‹–‡‡”†

naar 1,9%  (voor  eindloonregelingen)  

worden gerespecteerd  voor  de  gehele  

pensioen op  te  bouwen  in  te  perken.  

respectievelijk 2,25%  naar  2,15%  

(resterende) looptijd.  Woon-­‐werkkilo-­‐

Het betreft  de  volgende  maatregelen:

(voor middelloonregelingen).

meters afgelegd  met  dat  abonnement   blijven  zo  onbelast.

Wat gebeurt  er  met  de  werkbo-­ nus?

De mogelijkheid  om  €  0,19  per  km  

van de  nieuwe  werkbonus  voor  

voor zakelijke  ritten  onbelast  te  

oudere werkenden,  in  aanvulling  op  

vergoeden blijft  voor  2013  nog  wel  

de arbeidskorting  en  de  mobiliteits-­‐

bestaan. Het  belang  van  een  goede  

bonus voor  55-­‐plussers,  wordt  niet  

scheiding tussen  woon-­‐werkverkeer  

ingevoerd. Oudere  werkenden  krijgen  

en zakelijke  ritten  neemt  dus  weer  

˜ƒƒˆʹͲͳ͵†‡œ‡Žˆ†‡Š‡ˆϐ‹‰•‘”–‹‰

aanzienlijk toe.  De  verwachting  is  dat  

Met ingang  van  1  januari  2013  zal  de  

voor werken  als  jongere  werkenden.  

de wetgever  hier  in  wet-­‐  of  regelge-­‐

AOW leeftijd  met  1  maand  worden  

De werkbonus  voor  werkgevers  voor  

ving nadere  invulling  aan  zal  geven.

verhoogd. Vanaf  2014  wordt  de  AOW  

het in  dienst  hebben  van  werknemers  

leeftijd geleidelijk  verder  verhoogd  

die ouder  zijn  dan  62  jaar  wordt  

naar 66  jaar  per  2019  en  67  jaar  per  

afgeschaft.

2024. Vanaf  dat  moment  is  het  de   bedoeling  dat  de  AOW  leeftijd  aan  de   levensverwachting  wordt  gekoppeld. Versobering  toekomstige     pensioenopbouw  per  2014 Gelijktijdig  met  de  verhoging  van   de  AOW  leeftijd  is  aangekondigd  dat  

Wat gebeurt er met de vergoeding van reiskosten? De mogelijkheid  om  werknemers  

richtleeftijd voor  pensioenopbouw  

Zakelijke ritten  in  2014 De  gerichte  vrijstelling  voor  zakelijke  

onbelast reiskosten  te  kunnen  vergoe-­‐

ritten zal,  volgens  deze  plannen,  met  

den, wordt  beperkt.  Het  gaat  om  de  

ingang van  2014  worden  afgeschaft.  

volgende plannen:

In ruil  daarvoor  wordt  de  vrije  ruimte   van  de  werkkostenregeling  opge-­‐

met ingang  van  2014  de  pensioen-­‐

Nummer 4 - Juli 2012

Zakelijke ritten  per  2013

De voor  2013  voorziene  invoering  

vanaf 2013

Verhoging van  de  AOW  leeftijd  

2

verkeer per  openbaar  vervoer  komt  te  

Vergoeding woon  werkverkeer

hoogd van  1,6%  (2013)  naar  2,1%.  

wordt aangepast  naar  67  jaar.  Daarna  

Het plan  is  om  per  2013  de  moge-­‐

De vergoeding  van  de  zakelijke  reizen  

wordt deze  gekoppeld  aan  de  levens-­‐

lijkheid af  te  schaffen  om  €  0,19/

zou dan  plaats  kunnen  vinden  vanuit  

verwachting. De  derde  pijler  (lijfren-­‐

km onbelast  te  vergoeden  voor  

de vrije  ruimte  van  de  werkkostenre-­‐

teregime) en  het  deelnemingsjaren-­‐

™‘‘Ǧ™‡”˜‡”‡‡”ǤϐŠƒ‡Ž‹Œ˜ƒ

geling.

pensioen worden  op  overeenkomstige  

de (schriftelijke)  afspraken  tussen  

wijze ingeperkt.

werkgever en  werknemer,  denk  aan  

Er komt  met  ingang  van  2014  een  

cao of  arbeidsovereenkomst,  kan  

nihilwaardering voor  verstrekkingen  

deze maatregel  effect  hebben.  Voor  de  

door de  werkgever  voor  zakelijke  

werkgever die  een  netto  reiskosten-­‐

reizen. Als  voorbeeld  wordt  genoemd  

vergoeding voor  woon-­‐werkverkeer  

het treinkaartje  dat  door  de  werkge-­‐

met zijn  werknemers  is  overeengeko-­‐

ver is  aangeschaft  en  wordt  verstrekt  

men en  voor  de  werknemers  die  een  

aan de  werknemer  ten  behoeve  van  

”‡‰‡Ž‹‰‡–†‹‡ƒϐŠƒ‡Ž‹Œ‹•˜ƒ†‡

een dienstreis.

ϐ‹•…ƒŽ‡”‡‰‡Ž•Ǥ Vergoeding openbaar  vervoer   woon  werkverkeer Ook  de  onbelaste  vergoeding  van  de   werkelijke  kosten  voor  woon-­‐werk-­‐


Hogere beloning

Tijdelijke verhoging  van  de  WW  

In het  Lenteakkoord  is  een  tweetal  

premie in  2013

Ook voor  de  auto  van  de  zaak  geldt  

maatregelen aangekondigd,  die  vooral  

De werkgeverspremie  voor  de  WW  zal  

met ingang  van  2013  dat  de  woon-­‐

in beeld  komen  bij  werknemers  met  

tijdelijk worden  verhoogd.  Het  pre-­‐

werkkilometers als  privé  kilometers  

hogere inkomens.  Het  betreft  de  vol-­‐

cieze percentage  is  nog  niet  bekend,  

worden aangemerkt.

gende maatregelen:

maar in  totaal  moet  deze  maatregel  €   500  miljoen  opbrengen.  Deze  tijdelijke  

Overgangsrecht

‹Œ†‡Ž‹Œ‡™‡”‰‡˜‡”•Š‡ˆϐ‹‰„‹Œ

verhoging heeft  te  maken  met  het  feit  

Er komt  wel  overgangsrecht  voor  

inkomens boven  de  150.000  euro  

dat de  herziening  van  het  ontslagrecht  

bestaande gevallen.  Onder  het  over-­‐

Uit het  Lenteakkoord  blijkt  dat  werk-­‐

pas per  2014  in  werking  treedt.

gangsrecht vallen  leasecontracten  die  

‰‡˜‡”•‹ʹͲͳ͵‡‡–‹Œ†‡Ž‹Œ‡Š‡ˆϐ‹‰

zijn aangegaan  vóór  25  mei  2012  en  

van 16%  moeten  betalen  over  lonen  

auto’s waarmee  geen  of  minder  dan  

voor zover  die  in  2012  meer  dan  

voor rekening  werkgever

500 kilometer  privé  wordt  gereden  

150.000 bedragen.  

Met ingang  van  2014  zal  maximaal  6  

FISCAAL

Auto van  de  zaak  en  woon-­werk-­ verkeer

WW-­uitkering per  2014  deels  

(woon-­‐werkverkeer wordt  onder  

maanden WW-­‐uitkering  per  ontsla-­‐

dit overgangsrecht  niet  aangemerkt  

gen werknemer  voor  rekening  van  de  

als privé).  Maar  daar  geldt  vanaf  

werkgever komen.  In  ruil  daarvoor  zal  

2013 wel  voor  dat  de  bijtelling  25%  

de sectorpremie  worden  herzien.  Het  

bedraagt van  de  “normale”  bijtel-­‐

UWV zal  zorg  blijven  dragen  voor  het  

ling die  op  die  betreffende  auto  

uitbetalen van  de  uitkering,  en  ver-­‐

van toepassing  is  (dus  25%  van  

haalt de  uitkering  op  de  werkgever.  De  

25%/20%/14%).

duur en  hoogte  van  de  WW  uitkering   wordt  niet  gewijzigd  op  basis  van  de   ‡”Š‘‰‹‰‡‹†Š‡ˆϐ‹‰‡š…‡•-­

nu voorliggende  voorstellen.

sieve vertrekvergoedingen Ontslaguitkering  per  2014  ge-­

ger dan  531.000)  is  in  de  loonbelas-­‐

maximeerd op  6  maanden

–‹‰‡‡™‡”‰‡˜‡”•Š‡ˆϐ‹‰˜‡”•…Š—Ž-­‐

De ontslagvergoeding  zal  met  ingang  

digd van  30%,  deze  wordt  verhoogd  

van 2014  worden  gemaximeerd  op  

tot 75%.  Excessieve  vertrekbonussen  

maximaal 6  maandsalarissen  (de  

worden daarmee  ontmoedigd.

kantonrechtersformule komt  dan  te  

Ontslagen en daarna?

vervallen). De  besparingen  die  werk-­‐ gevers  daarmee  realiseren,  moeten  

Let op!

In het  Lenteakkoord  zijn  een  aantal  

worden aangewend  voor  werk-­‐naar-­‐

Het overgangsrecht  eindigt  bij  het  

maatregelen aangekondigd  die  tot  

werk-­‐trajecten. De  precieze  inhoud  

aangaan van  een  nieuw  leasecontract,  

herziening van  het  ontslagrecht  en  de  

van deze  maatregel  moet  nog  nader  

een verlenging  van  het  bestaande  

WW moeten  leiden.  Een  hoofdlijnen-­‐

worden uitgewerkt.

contract of  als  het  overige  privége-­‐

notitie met  een  nadere  uitwerking  van  

bruik (niet  woon-­‐werkverkeer)  meer  

de maatregelen  zal  aan  de  Tweede  

dan 500  kilometer  op  jaarbasis  be-­‐

Kamer worden  voorgelegd.  Het  gaat  

draagt. Tot  slot  eindigt  het  overgangs-­‐

dan om  het  volgende:

recht in  ieder  geval  op  1  januari  2017. De  opbrengst  van  deze  bijtelling  zal   worden  gereserveerd  voor  eventu-­‐ ele  bestelautoproblematiek  en  voor   werknemers  in  de  ambulante  sector   zoals  thuiszorg  en  de  bouw.

Nummer 4 - Juli 2012

Over excessieve  vertrekbonussen  (ho-­‐

3


FISCAAL

De ontwikkelingen op BTW gebied voor u op een rij

Levering of  dienst  verricht  voor  

vooruitbetaling voor  goederen  die  

1 oktober  2012;  verschuldigdheid  /  

op 1  december  2012  zullen  worden  

facturering op  of  na  1  oktober  2012  

geleverd. Op  1  augustus  2012  zal  naar  

Het algemene  btw-­‐tarief  wordt  per  1  

Voor leveringen  en  diensten  die  

het huidige  btw-­‐tarief  (19%)  wor-­‐

oktober 2012  verhoogd  van  19%  naar  

onderworpen zijn  aan  het  normale  

den gefactureerd.  Het  tarief  voor  de  

21%. Er  zal  wel  een  overgangsrege-­‐

btw-­‐tarief en  die  worden  verricht  

daadwerkelijke levering  op  1  decem-­‐

ling gaan  gelden  ten  aanzien  van  de  

voor 1  oktober  2012,  blijft  het  huidige  

ber 2012  zal  echter  21%  bedragen.  

verhoging van  het  btw-­‐tarief.

algemene tarief  van  19%  gelden,  zelfs  

Op basis  van  de  overgangsregeling  zal  

indien de  btw  ter  zake  van  die  leve-­‐

dan ook  het  verschil  van  2%  alsnog  op  

ringen of  diensten  pas  verschuldigd  

1 oktober  verschuldigd  worden.  

wordt op  of  na  1  oktober  2012.  

De Nederlandse  btw-­‐regelgeving  

Dit betekent  dat  in  de  gevallen  waarin  

brengt mee  dat  de  2%  btw  kan  wor-­‐

de facturen  worden  uitgereikt  op  of  

den nagefactureerd  aan  de  afnemer  

na 1  oktober  2012  ter  zake  van  al  ver-­‐

(zelfs als  contractueel  is  overeengeko-­‐

richte leveringen  en  diensten,  het  hui-­‐

men dat  19%  btw  in  rekening  wordt  

dige algemene  tarief  van  19%  geldt.  

gebracht). (Op-­)  levering  van  onroerende   zaken   Voor  onroerende  zaken  is  een  

Toepassing verhoogd  tarief Bepalend  voor  het  toepasselijke  

overgangsregeling opgenomen.  De  

btw-­‐tarief is  het  moment  waarop  de  

regeling ziet  op  koop-­‐/aannemings-­‐

levering of  dienst  wordt  verricht.  Als  

overeenkomsten die  vóór  1  oktober  

een levering  of  dienst  vóór  1  oktober  

2012 zijn  gesloten  voor  bouwwerken  

2012 wordt  verricht,  is  het  tarief  van  

die op  die  datum  nog  niet  zijn  (op)

19% van  toepassing.  Als  het  moment  

geleverd, voor  zover  de  koop-­‐/aan-­‐

waarop de  levering  of  dienst  plaats-­‐

nemingsovereenkomst erin  voorziet  

vindt, verschilt  van  het  moment  van  

dat de  vergoeding  in  termijnen  wordt  

factureren kunnen  vragen  ontstaan  

betaald. De  regeling  houdt  in  dat  wanneer  

over het  toepasselijke  tarief.  Dit  wordt   in  de  overgangsregeling  behandeld.  

Nummer 4 - Juli 2012

de ondernemer  op  of  na  1  oktober   2012  een  onroerende  zaak  (op)

heid /  vooruitbetalingen  voor  1  

levert tegen  een  vergoeding  welke  in  

De voorgestelde  overgangsregeling  

oktober 2012  

termijnen wordt  betaald,  het  huidige  

ziet op  levering  en  diensten  die  voor  1  

De overgangsregeling  voorziet  er  

algemene tarief  van  19%  kan  worden  

oktober worden  verricht,  maar  waar-­‐

tevens in  dat  een  correctie  plaats-­‐

toegepast ter  zake  van  de  termijnen  

voor de  verschuldigdheid  optreedt  

vindt in  situaties  dat  de  btw  al  voor  

die op  grond  van  de  koop-­‐/aanne-­‐

op of  na  1  oktober  2012,  bijvoorbeeld  

1 oktober  2012  verschuldigd  wordt  

mingsovereenkomst vóór  1  oktober  

door facturering  na  1  oktober.  Daar-­‐

(vooruitbetalingen) ter  zake  van  

2012 zijn  vervallen.  Het  is  daarbij  niet  

naast is  er  een  overgangsmaatregel  

leveringen en  diensten  die  op  of  na  1  

van belang  wanneer  die  termijnen  

getroffen voor  leveringen  en  diensten  

oktober 2012  plaatsvinden.  Er  is  dan  

in feite  worden  voldaan.  Indien  de  

die op  of  na  1  oktober  2012  worden  

sprake van  vooruitbetalingen,  waarbij  

termijnen slechts  aanleiding  geven  

verricht, maar  ter  zake  waarvan  de  

het huidige  tarief  van  19%  is  gefac-­‐

tot het  berekenen  van  rente  (er  wordt  

verschuldigdheid van  btw  juist  voor  1  

tureerd. De  correctie  houdt  in  dat  het  

dus uitstel  van  betaling  verleend  tot  

oktober 2012  optreedt,  bijvoorbeeld  

verschil van  2%  tussen  het  huidige  al-­‐

na 1  oktober  2012),  blijft  de  over-­‐

door facturering  voor  die  datum.  Tot  

gemene tarief  in  het  nieuwe  algemene  

gangsregeling onverkort  van  toepas-­‐

slot is  er  een  overgangsmaatregel  

tarief alsnog  verschuldigd  wordt  op  

sing. Een  voorbeeld:  

voorgesteld ter  zake  van  de  (op)

1 oktober  2012.  Om  een  voorbeeld  te  

levering van  onroerend  goed  waarbij  

geven:

Overgangsregeling

4

Levering of  dienst  verricht  op  of   na  1  oktober  2012;  verschuldigd-­

de vergoeding  in  termijnen  wordt   betaald.  

Een leverancier  reikt  op  1  augustus   2012  een  factuur  uit  ter  zake  van  een  


˜‡”™ƒ…Š–‡‹–‡‰”ƒ–‹‡Š‡ˆϐ‹‰‘‘†‡

vóór 1  oktober  2012  en  dus  onder-­‐

kosten van  voor  deze  datum;  

gesloten voor  de  oplevering  van  een  

worpen waren  aan  het  oude  tarief  van  

pand op  1  november  2012.  Overeen-­‐

19%. Over  die  termijnen  zou  dan  bij  

grammatuur voorbereiden.  Denk  

gekomen wordt  dat  de  vergoeding  in  

ingebruikneming 21%  BTW  moeten  

hierbij ook  aan  een  juiste  imple-­‐

10 termijnen  verschuldigd  wordt.  De  

worden betaald.  Goedgekeurd  is  dat  

mentatie van  de  overgangsregeling;

achtste termijn  vervalt  op  14  septem-­‐

de termijnen  die  voor  1  oktober  2012  

Ȉ Bij het  opstellen  van  credit  facturen  

ber 2012,  maar  wordt  door  de  koper  

in rekening  zijn  gebracht  tegen  het  ta-­‐

zal ook  rekening  gehouden  moeten  

op 5  oktober  2012  voldaan  (inclusief  

rief van  19%,  bij  ingebruikneming  op  

worden met  de  btw-­‐verhoging.  

rente). Op  basis  van  de  overgangs-­‐

of na  1  oktober  2012  ook  tegen  19%  

Als na  1  oktober  2012  een  factuur  

regeling mag  de  aannemer  19%  btw  

worden afgerekend.  Dit  geldt  ook  voor  

wordt gecrediteerd,  die  betrekking  

berekenen ter  zake  van  de  achtste  ter-­‐

de eigen  kosten  van  voor  1  oktober  

heeft op  een  factuur  van  voor  1  

mijn, welke  op  14  september  2012  is  

2012 van  de  ter  beschikking  gestelde  

oktober 2012,  moet  geen  rekening  

vervallen, maar  die  pas  op  5  oktober  

zaken, waaronder  de  grond.  

gehouden worden  met  de  tariefs-­‐

Op 1  februari  2012  wordt  een  

verhoging;

2012 wordt  voldaan.  Voor  de  negende   termijn  (oktober  2012)  geldt  dan  wel  

Ȉ Aanpassing van  de  factureringspro-­‐

Wat betekent  de  verhoging  voor  

Ȉ Indien u  geen  of  beperkt  aftrek-­‐

u in  de  praktijk?

recht van  btw  hebt,  investeringen  

In uw  dagelijkse  praktijk  zult  u  nog  

en kosten  nog  voor  1  oktober  2012  

vóór 28  april  2012  zijn  gekocht,  

geconfronteerd worden  met  de  

plannen. Daarnaast  kritisch  kijken  

geldt ook  na  30  september  2012  het  

gevolgen van  de  tariefswijziging.  Uw  

naar facturen  die  na  1  oktober  

19%-­‐tarief voor  de  termijnen  tot  1  

producten worden  duurder  en/of  

worden ontvangen,  is  het  juiste  

oktober 2013.  

winstmarges worden  lager,  daarnaast  

btw-­‐tarief gehanteerd.  

het 21%  tarief.   Voor  nieuwbouwwoningen  die  

FISCAAL

van) de  bouwtermijnen  vervallen  zijn  

koop-­‐/aannemingsovereenkomst

spelen er  een  aantal  praktische  aspec-­‐ De  ingebruikneming  van  nieuw   gebouwde  onroerende  zaken  (inte-­ ‰”ƒ–‹‡Š‡ˆϐ‹‰Ȍ

ten bij  de  invoering  van  de  tariefsver-­‐ hoging.   Alhoewel  het  hier  een  voorstel   betreft,  geven  wij  u  in  overweging  om   alvast  de  nodige  voorbereidingen  te   treffen.  U  kunt  hierbij  denken  aan  het   volgende:   BTW  en  podiumkunsten

kent u  de  btw-­‐verhoging  door  aan  

De tariefverhoging  voor  podiumkun-­‐

Ook voor  gevallen  waarin  de  integra-­‐

uw afnemers  of  verlaagt  u  de  prijs  

sten wordt  weer  teruggedraaid  naar  

–‹‡Š‡ˆϐ‹‰’Žƒƒ–•˜‹†–ǡ‹•‡‡‘˜‡”-­‐

ex-­‐btw? Deze  vraag  is  vooral  van  

het verlaagde  tarief  van  6%.  Ook  hier  

gangsregeling getroffen.  Deze  regeling  

belang indien  uw  afnemers  de  btw  

geldt weer  dat  het  moment  waarop  de  

is bijvoorbeeld  aan  de  orde  wanneer  

niet kunnen  aftrekken;

prestatie wordt  verricht  van  essen-­‐

de niet-­‐aftrekgerechtigde  ondernemer   (bijvoorbeeld  een  ziekenhuis  of  bank)  

Ȉ Aanpassen bestaande  overeenkom-­‐ sten;  

op eigen  grond  een  nieuw  pand  laat  

Ȉ Nagaan hoe  vooruitbetalingen  

vervaardigen. In  een  dergelijk  geval  

behandeld moeten  worden;

komt de  btw  op  de  betaalde  termijnen  

Ȉ Nagaan in  hoeverre  het  mogelijk  

tieel belang  is  voor  de  bepaling  welk   tarief  van  toepassing  is. BTW  en  zorg Vanaf  1  januari  2013  vindt  beperking  

voor aftrek  in  aanmerking,  maar  dient  

is vast  te  stellen  op  welk  moment  

plaats van  de  btw-­‐vrijstelling  voor  

op het  moment  van  btw-­‐vrijgestelde  

een levering  of  dienst  vanuit  btw-­‐

gezondheidskundige verzorging.  De  

ingebruikneming van  het  pand  btw  te  

perspectief wordt  verricht  en  of  dit  

vrijstelling geldt  alleen  voor  beroeps-­‐

worden afgedragen  over  de  voort-­‐

moment eventueel  naar  voren  valt  

beoefenaars die  BIG-­‐geregistreerd  

brengingskosten (dit  zijn  in  beginsel  

te halen.  Dit  kan  van  belang  zijn  bij  

zijn en  die  diensten  leveren  die  ook  

de bouwkosten  plus  de  waarde  van  de  

het bepalen  van  het  toepasselijk  

behoren tot  de  uitoefening  van  dat  

grond). Indien  de  ingebruikneming  na  

tarief;

BIG-­‐beroep. Voor  complementair  

1 oktober  2012  plaatsvindt,  zal  over  

Ȉ Bij koop-­‐/aannemingsovereen-­‐

werkende artsen  betekent  dit  dat  er  

de voortbrengingskosten  21%  btw  

komsten bijhouden  welke  termijn  

ϐ‹•…ƒƒŽ‡‡‘†‡”•…Š‡‹†™‘”†–‰‡-­‐

moet worden  afgedragen.  De  moge-­‐

vervallen (en  gefactureerd  worden)  

maakt tussen  reguliere  en  alternatieve  

lijkheid bestaat  echter  dat  (een  deel  

voor 1  oktober  2012  en  bij  een  

behandelingen.

Nummer 4 - Juli 2012

Ȉ Gehanteerde verkoopprijzen,  bere-­‐

5


FISCAAL

Woningmarkt Hypotheekrenteaftrek  zal  voor  

Per 1 oktober meer mogelijkheden met een BV!

Heeft u  al  een  BV? U  hoeft  uw  statuten  niet  aan  te  pas-­‐

nieuwe hypotheken  enkel  gelden  

Per 1  oktober  zullen  er  minder  eisen  

•‡ǡƒƒ”ƒŽ•—™‹Ž–’”‘ϐ‹–‡”‡˜ƒ†‡

als er  daadwerkelijk  wordt  afgelost.  

gaan gelden  bij  de  oprichting  van  een  

nieuwe mogelijkheden,  kan  een  statu-­‐

Nieuwe hypotheken  mogen  maximaal  

BV. Ook  krijgt  u  meer  vrijheid  om  uw  

tenwijziging aantrekkelijk  zijn.

de waarde  van  het  huis  omvatten.  

BV naar  eigen  wensen  in  te  richten.  

Huren voor  mensen  met  een  inkomen  

Heeft u  al  een  BV  dan  krijgt  u  ook  te  

boven €33.000  mogen  volgend  jaar  1  

maken met  het  nieuwe  recht.

’”‘…‡–„‘˜‡†‡‹ϐŽƒ–‹‡•–‹Œ‰‡Ǥ Minder eisen  bij  oprichting Het  minimale  startkapitaal  van  €   18.000  bij  de  oprichting  van  een  BV   is  straks  verleden  tijd.  De  bankverkla-­‐ ring  bij  inbreng  in  geld  en  de  accoun-­‐ tantsverklaring  bij  inbreng  in  natura   worden  ook  afgeschaft.  Wel  blijft  het   verplicht  om  bij  inbreng  in  natura  een  

beschrijving op  te  stellen  van  hetgeen  

Extra crediteurenbescherming

Voor het  stimuleren  van  de  wo-­‐

u heeft  ingebracht.  Ook  moet  u  nog  

Om schuldeisers  van  de  BV  voldoende  

ningmarkt zal  de  verlaging  van  de  

steeds naar  de  notaris  als  u  een  bv  

te beschermen,  wordt  de  aansprake-­‐

overdrachtsbelasting van  6%  blijvend  

wilt oprichten.

lijkheid van  het  bestuur  en  de  aan-­‐ deelhouders  vergroot.  De  bv  mag  geen  

verlaagd worden  naar  2%.

Overige punten uit het lenteakkoord

Let op! Weliswaar  komt    de  accountants-­‐

dividend uitkeren  als  blijkt  dat  zij  na   de  uitkering  niet  langer  alle  opeisbare  

verklaring bij  oprichting    te  vervallen  

schulden kan  blijven  betalen.  Het  

maar de  verklaring  kan  nog  steeds  

bestuur moet  goedkeuring  verlenen  

met 35  cent  omhoog,  accijnzen  op  

nuttig zijn.  Bijvoorbeeld  als  u  een  

aan de  dividenduitkering.  Er  moet  een  

shag gaan  met  60  cent  omhoog.  

‡š–‡”‡ϐ‹ƒ…‹‡”‹‰‘†‹‰Š‡‡ˆ–‘ˆ‹

uitkeringstoets worden  uitgevoerd  om  

overleg met  de  Belastingdienst.

te kunnen  bepalen  of  de  continuïteit  

Accijnzen op  pakje  sigaretten  gaan  

van de  bv  door  de  dividenduitkering    Meer  vrijheid  bij  oprichting

toets geldt  ook  voor  bestaande  BV’s.  

van uw  BV.  Zo  kunt  u  in  de  statuten  

Bestuurders en  aandeelhouders  die  

meer rechten  en  plichten  voor  de  

onzorgvuldig hebben  gehandeld,  kun-­‐

aandeelhouders vastleggen.  Aparte  

nen aansprakelijk  worden  gesteld.

aandeelhoudersovereenkomsten zijn  

Nummer 4 - Juli 2012

dan veel  minder  vaak  nodig.  Ook  is  

6

niet in  gevaar  komt.  Deze  uitkerings-­‐

U krijgt  meer  vrijheid  bij  de  inrichting  

Om  bestuurdersaansprakelijkheid  

het mogelijk  om  buiten  de  algemene  

te voorkomen  of  te  beperken,  is  het  

Accijnzen op  bier  gaan  met  10%  

vergadering van  aandeelhouders  om  

belangrijk dat  u  zowel  de  goedkeuring  

procent omhoog,  wijn  en  sterke  drank  

bepaalde besluiten  te  nemen.  De  BV  

als de  toets  en  andere  relevante  gege-­‐

gaan met  respectievelijk  15%  en  6%  

kan zo  sneller  veranderingen  door-­‐

vens goed  bewaart.

omhoog.

voeren. Een  andere  grote  verandering   is  de  mogelijkheid  om  stemrechtloze  

De nog  niet  ingevoerde  banken-­‐ belasting  zal  bij  invoering  dubbel  zo  

of winstrechtloze  aandelen  uit  te   geven.

hoog worden  dan  reeds  is  aangedra-­‐ gen. De  geplande  eigen  bijdrage  van   €15  voor  kinderopvang  is  van  de   baan.  


Let  op! Niet  alle  belastingplichtigen  betalen   hun  belastingschulden  netjes  op  tijd.   ‡Ď?‹•…—•™‹Ž†‹–‰‡Ž†Â?ƒ–——”Ž‹ŒÂ?–‘…Š

lier  is  het  nu  mogelijk  de  BTW  en  de  

‡Ď?‹•…—•‹•Â?‡–‡‡Â?’”‘‡ˆ„‡‰‘Â?Â?‡Â?

binnen  proberen  te  krijgen  door  het  

Ž‘‘Â?Š‡ˆĎ?‹Â?‰‡Â?Â?‡–‡ŽÂ?ƒƒ”–‡˜‡””‡Â?‡-­â€?

om  particulieren/ondernemingen  

sturen  van  een  aanmaning  of  zelfs  

nen. Â

telefonisch  te  benaderen  met  de  vraag  

een  dwangbevel.  Betaalt  de  belasting-­�

of  ze  hun  openstaande  belasting-­�

plichtige  dan  nog  niet,  dan  start  de  

schuld  willen  betalen.

Ď?‹•…—•Â?‡–‡‡Â?‹Â?˜‘”†‡”‹Â?‰•–”ƒŒ‡…–Ǥ

‡”œ‘‡Â?‘‘Â?Š‡ˆĎ?‹Â?‰‡Â?‡””‡Â?‡-­

‡Ď?‹•…—•‹•Â?—Â?‡–‡‡Â?’”‘‡ˆ„‡‰‘Â?-­â€?

ning  met  teruggaaf  BTW Als  u  een    teruggaaf    van  uw  BTW  

Een  laatste  mogelijkheid  tot  

nen  om  deze  laatste  groep  particu-­�

wilt  verrekenen  met  een  aangifte  

betalen

lieren/ondernemingen  telefonisch  

Ž‘‘Â?Š‡ˆĎ?‹Â?‰‡Â?Â?—Â?–—Â?—Š‡–ˆ‘”Â?—Ž‹‡”

‡Ď?‹•…—•™‹Ž‘’‡Â?•–ƒƒÂ?†‡„‡Žƒ•–‹Â?‰-­â€?

te  benaderen  met  de  vraag  of  ze  de  

‡”œ‘‡Â?‘‘Â?Š‡ˆĎ?‹Â?‰‡Â?‡””‡Â?‡Â?‹Â?‰

schulden  alsnog  gaan  innen.  Daarom  

openstaande  belastingschuld  willen  

met  teruggaaf  BTW  hiervoor  gebrui-­�

zullen  incassomedewerkers  van  

betalen.

ken.  Dit  kan  echter  alleen  als  u  aan  de  

de  Belastingdienst  de  personen  of  

volgende  voorwaarden  voldoet:

ondernemingen  gaan  bellen  die  na  

Čˆ Â?‘‡–†‡ƒƒÂ?‰‹ˆ–‡Ž‘‘Â?Š‡ˆĎ?‹Â?‰‡Â?

een  aanmaning  en  een  dwangbevel  

waarmee  u  de  teruggaaf  BTW  wilt  

nog  niet  hebben  betaald.  Deze  groep  

verrekenen,  op  tijd  hebben  gedaan;

belastingplichtigen  krijgt  nog  de  kans  

Weg met moeilijke administratieve voorschriften en onnodige regels voor zzp’ers

om  de  schuld  online  te  betalen.  Moch-­�

Minister  Verhagen  heeft  een  actieplan  

ƒƒÂ?‰‹ˆ–‡Ž‘‘Â?Š‡ˆĎ?‹Â?‰‡Â?‡Â?†‡ÇŚ

ten  ze  dus  zijn  vergeten  om  de  aanslag  

naar  de  Tweede  Kamer  gestuurd  

aangifte,  waarvoor  u  de  teruggaaf  

te  betalen  dan  krijgen  ze  op  deze  ma-­�

waarin  het  voorstel  wordt  gedaan  om  

wilt,  moeten  in  dezelfde  maand  

nier  nog  een  laatste  mogelijkheid.  Het  

de  administratieve  lasten  voor  zzp’ers  

eindigen;

moet  dan  wel  gaan  om  relatief  kleine  

te  verlagen.  

Čˆ De  aangiftetijdvakken  van  uw  

Čˆ Eindigt  het  tijdvak  van  de  BTW-­â€? aangifte  op  31  december,  dan  mag  

openstaande  bedragen  van  enkele   duizenden  euro’s.  

12e  vier-­â€?wekenaangifte  loonhef-­â€? Ď?‹Â?‰‡Â?Ǣ Čˆ U  mag  geen  andere  openstaande   belastingschulden  hebben.  

Verlaging  van  de  administratieve   lasten  voor  zzp’ers

u  deze  ook  nog  verrekenen  met  de   Wellicht  op  termijn  een  automa-­ tische  incasso Nu  moeten  de  belastingplichtigen   nog  zelf  actie  ondernemen  om  de  

Let  er  wel  op  dat  u  het  verzoek  om  

belastingschuld  te  betalen.  Het  is  de  

verrekening  uiterlijk  op  de  uiterste  

bedoeling  dat  op  termijn  toestem-­�

ÇŽ‡‰ƒƒÂ?Â?‡–†‡•–‘Ď?Â?ƒÂ?†‘‘”

aangiftedatum  van  de  aangifte  loon-­�

ming  gegeven  kan  worden  voor  een  

moeilijke  administratieve  voor-­�

Š‡ˆĎ?‹Â?‰‡Â?Š‡‡ˆ–‹Â?‰‡†‹‡Â?†Ǩ

automatische  incasso.  Deze  aanpak  

schriften  en  onnodige  regels  voor  

heeft  voor  de  Belastingdienst  veel  

zzp’ers(zelfstandigen  zonder  perso-­�

Let  op!

voordelen.  Ze  hoeven  immers  geen  in-­�

neel).  Juist  omdat  zij  al  het  werk  zelf  

‡–‹•Â?‘‰‡Ž‹ŒÂ?‘Â?†‡Ž‘‘Â?Š‡ˆĎ?‹Â?‰‡Â?

vorderingstraject  te  starten  om  beslag  

doen,  hebben  ze  daar  nog  meer  last  

en  BTW  met  elkaar  te  verrekenen  als  

te  leggen  op  een  bankrekening  of  het  

van  dan  andere  ondernemers’,  aldus  

u  wat  moet  betalen  aan  de  Belasting-­�

innemen  van  een  auto  bij  een  stop-­�  en  

minister  Verhagen.  Het  kabinet  wil  

dienst  en  daarnaast  van  hen  wat  te-­�

„‡–ƒƒŽƒ…–‹‡Ǥ‡Ď?‹•…—•œƒŽ†‡’”‘‡ˆÂ?ƒ

bijvoorbeeld  het  digitaal  aanvragen  

rugkrijgt.  Hiervoor  moest  u  eerst  een  

zomer  verder  uitbreiden.  Eind  2012  

van  de  VAR-­�verklaring  makkelijker  

brief  met  een  verzoek  om  verreke-­�

zal  staatssecretaris  Weekers  van  

maken  en  het  aantal  CBS-­�enquêtes  

ning  naar  de  inspecteur  sturen  maar  

‹�ƒ�…‹´�†‡’”‘‡ˆ‡˜ƒŽ—‡”‡�Ǥ

verminderen.  Daarnaast  wordt  de  rit-­�

nu  heeft  de  Belastingdienst  hiervoor  

tenadministratie  voor  bestelauto’s  die  

een  standaardformulier  gemaakt.

alleen  zakelijk  worden  gebruikt  en  de   Š‡ˆĎ?‹Â?‰˜‘‘”†‡ƒÂ?‡”•˜ƒÂ?‘‘’ŠƒÂ?-­â€? del  afgeschaft.  Hoe  groot  de  besparing   ‡šƒ…–‹•ǥœƒŽƒĎ?ŠƒÂ?‰‡Â?˜ƒÂ?†‡Â?ƒÂ?‹‡” waarop  de  maatregelen  worden  uitge-­â€? voerd.  Maar  het  kabinet  streeft  naar   een  verlaging  van  de  administratieve   lasten  voor  zzp’ers  van  tussen  de  ₏16   miljoen  en  ₏40  miljoen.  

Nummer 4 - Juli 2012

Door  middel  van  een  standaardformu-­�

De Belastingdienst wil openstaande belastingschulden alsnog gaan innen

FISCAAL

U kunt uw belastingen verrekenen met een standaardformulier

7


FISCAAL

Ontslag met wederzijds goedvinden tijdens ziekte is mogelijk

Niet onder  dwang

nemerij, baggerwerken,  kassenbouw  

De werkgever  kan  een  werknemer  

en handel  in  medische  instrumenten  

niet dwingen  mee  te  werken  aan  ont-­‐

is het  belangrijk  dat  zij  dergelijke  

Volgens het  UWV  kan  een  dienstver-­‐

slag met  wederzijds  goedvinden.  Als  

producten blijven  exporteren,  ook  als  

„ƒ†™‘”†‡„‡´‹†‹‰†‡–™‡†‡”-­‐

aan de  voorwaarden  wordt  voldaan,  

de risico’s  groter  zijn,  zo  redeneert  het  

zijds goedvinden  tussen  de  werkgever  

kan de  werknemer  recht  hebben  op  

demissionair kabinet.

en de  werknemer  tijdens  ziekte  van  

een WW-­‐  of  arbeidsongeschiktheids-­‐

de werknemer.

uitkering. Let op! Als  de  werknemer  voor  minder  dan   35%  arbeidsongeschikt  is,  krijgt  hij   geen  WIA-­‐uitkering.  De  werkgever   moet  dan  nog  steeds  moeite  doen   om  hem  in  dienst  te  houden.  Of  de  

Ontslag met  wederzijds  goedvin-­ den?

Door de  nieuwe  regeling  kan  export-­‐

passende baan  te  vinden  bij  een  

ϐ‹ƒ…‹‡”‹‰˜‘‘”†‡Žƒ‰‡–‡”‹Œ—

andere werkgever.

sneller tot  stand  komen.  Investeerders  

„ƒ†™‘”†‡„‡´‹†‹‰†‡–™‡†‡”-­‐ zijds goedvinden  bij  een  werknemer  

Door herziening  van  de  exportkrediet-­‐

De regeling  wordt  door  Atradius  

die 104  weken  of  langer  ziek  is.  

garantieregeling krijgen  exporteurs  

Dutch State  Business  namens  de  

Voorwaarden zijn  dat  de  werkgever  

betere kansen  om  orders  uit  het  

overheid uitgevoerd  en  loopt  in  ieder  

aan zijn  re-­‐integratieverplichting  

buitenland binnen  te  halen.

geval tot  en  met  31  december  2014.  

overheid en  banken  krijgen  zekerheid   over  de  terugbetaling  van  de  lening.  

Bij export  loopt  u  uiteraard  niet  alleen  

heeft voldaan  en  dat  er  geen  passend   Exportkredietverzekering

betalingsrisico´s. Let  ook  op  andere  

Een werkgever  spreekt  bij  ontslag  met  

Het zou  heel  vervelend  zijn  indien  

risico´s die  u  wellicht  wilt  afdekken,  

wederzijds goedvinden  samen  met  de  

een afnemer  in  het  buitenland  uw  pro-­‐

zoals het  transportrisico,  de  pro-­‐

werknemer af  dat  het  dienstverband  

ducten niet  meer  kan  betalen.  Tegen  

ductaansprakelijkheid en  eventuele  

eindigt. De  werknemer  stemt  hier  mee  

dit risico  kunt  u  zich  verzekeren  in  de  

valutarisico’s.

in. Toestemming  van  UWV  Werkbe-­‐

vorm van  een  exportkredietverzeke-­‐

Let op!

drijf om  het  dienstverband  te  mogen  

ring. Er  zijn  verschillende  vormen  van  

Zakendoen met  het  buitenland  is  

opzeggen, is  dan  niet  nodig.  Ook  hoeft  

exportkredietverzekeringen. Meestal  

vanaf 1  juni  dit  jaar  aantrekkelijker.  

de werkgever  bij  de  kantonrechter  

betaalt u  een  premie  over  de  omzet  en  

De exportkredietgarantieregeling  uit  

niet om  ontbinding  van  het  arbeids-­‐

is een  dergelijke  verzekering  alleen  

2009 wordt  namelijk  herzien  en  dat  

contract te  vragen.  

bedoeld voor  levering  aan  zakelijke  

geeft u  als  exporteur  betere  kansen  

klanten.

om orders  uit  het  buitenland  binnen  

werk is.  

De werkwijze  bij  ontslag  met  

Nummer 4 - Juli 2012

krijgen een  volledige  garantie  van  de  

Nieuwe kansen zaken doen met het buitenland

Volgens het  UWV  kan  een  dienstver-­‐

8

Garantieregeling

werkgever helpt  de  werknemer  een  

De overheid  heeft  een  tijdje  gele-­‐

wederzijds goedvinden

den een  garantieregeling  in  het  leven  

Het is  beter  om  de  afspraken  over  

geroepen om  het  voor  banken  en  

het ontslag  schriftelijk  vast  te  leggen  

verzekeraars aantrekkelijker  te  maken  

‹‡‡„‡´‹†‹‰‹‰•‘˜‡”‡‡‘•–ǡ

het debiteurenrisico  van  ondernemers  

ook wel  vaststellingsovereenkomst  

over te  nemen.

genoemd. De  werkgever  moet  het  sa-­‐

De laatste  jaren  echter  merken  

men met  de  werknemer  eens  zijn  over  

Nederlandse exporteurs  dat  het  in  

de inhoud  van  de  overeenkomst.  De  

vergelijking met  buitenlandse  concur-­‐

werkgever maakt  met  de  werknemer  

renten steeds  moeilijker  wordt  om  

ƒˆ•’”ƒ‡‘˜‡”†‡ȋϐ‹ƒ…‹´Ž‡ȌƒϐŠƒ-­‐

hun kapitaalgoederen  die  bestemd  

deling van  het  ontslag.  Bijvoorbeeld  

œ‹Œ˜‘‘”Š‡–„—‹–‡Žƒ†ǡ‰‡ϐ‹ƒ…‹‡”†

over de  einddatum  en  de  hoogte  van  

te krijgen.  Voor  ondernemers  in  de  

de eventuele  ontslagvergoeding.

sectoren als  de  scheepsbouw,  aan-­‐

te halen.

Ondanks de  uiterst  zorg-­‐ vuldige  wijze  waarop  onze   berichtgeving  tot  stand  komt,   kan  er  natuurlijk  altijd  iets   misgaan.  De  redactie,  de   uitgever  en  de  verspreider   sluiten  bij  deze  aansprake-­‐ lijkheid  uit  ter  zake  van  even-­‐ tuele  onjuiste  berichtgeving.       Voor  toelichting  kunt    u  altijd   contact  met  ons  opnemen.

raad_juli2012  

raad_juli2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you