Page 1

1 Goese inventarissen, nr. 16

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GODSHUIZEN EN HET BURGERLIJK ARMBESTUUR VAN GOES 1578-1970

Goes, april 1994 A.J. Barth


2

INVENTARIS van de ARCHIEVEN van de GODSHUIZEN EN HET BURGERLIJK ARMBESTUUR TE GOES 1578 - 1970

Goes, april 1994 A.J. Barth


3 Inhoudsopgave Inleiding

blz. 5

Archief van de Armmeesters, 1578-1581 blz. 11 Archief van de Regenten van het Weeshui, 1628-1679 blz. 11 Archief van de Regenten van het Gasthuis, 1633-1811 blz. 12 -stukken van algemene aard blz. 12 -stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. verpleegden en proveniers blz. 12 2. eigendommen blz. 13 3. aangelegenheden betreffende de financiën blz. 13 Archief van de Armmeesters, 1645-1689 blz. 15 Archief van de regenten van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis, 1645-1741 blz. 16 Archief van de regenten van het gecombineerd arm- en weeshuis, 1689-1811 blz. 17 -stukken van algemene aard 1. resoluties en notulen blz. 17 2. correspondentie blz. 17 -stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Administratie van de Armmeesters 1. bedeling blz. 17 2. aangelegenheden betreffende de financiën blz. 18 II. Administratie van de regenten van het weeshuis. 1. verzorging van de weeskinderen blz. 20 2. eigendommen blz. 20 3. aangelegenheden betreffende de financiën blz. 20 III. Administratie van het gecombineerd bestuur 1. eigendommen blz. 22 2. aangelegenheden betreffende de fianciën blz. 23 3. spinfabriek blz. 24 4. kerkelijke armenzorg blz. 24 Archief van het Bureau van Weldadigheid, later Gecombineerd Armbestuur en Godshuizen, 1812-1824. -stukken van algemene aard. 1. notulen blz. 26 2. correspondentie blz. 26 -stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. zorg voor wezen, verpleegden en bewoners van het manhuis blz. 27 2. eigendommen blz. 28 3. aangelegenheden betreffende de financiën blz. 28 Archief van de regenten van de godshuizen, 1924-1858 -stukken van algemene aard 1. notulen blz. 31 2. correspondentie blz. 31 -stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Het Weeshuis 1. personeel blz. 32 2. gebouw blz. 32 3. aangelegenheden betreffende de financiën blz. 32 4. verzorging van de weeskinderen blz. 33 II. Gasthuis 1. gebouw blz. 33


4 2. verzorging van verpleegden en bejaarden III. Gecombineerd bestuur 1. eigendommen 2. aangelegenheden betreffende de financiën Archief van het Algemeen Armbestuur, 1824-1858 -stukken van algemene aard 1. notulen 2. correspondentie -stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. eigendommen 2. aangelegenheden betreffende de financiën 3. zorg voor de armen Archief van het bestuur van het Gasthuis, 1858-1963 -stukken van algemene aard 1. notulen 2. correspondentie -stukken betreffende bijzonderen onderwerpen 1. reglementering 2. eigendommen 3. aangelegenheden betreffende de financiën 4. aangelegenheden betreffende het personeel 5. zorg voor verpleegden en bejaarden 6. zorg voor ondersteunden 7. verzorgingstehuis aan de Beestenmarkt Aanhangsel Index op plaats- en persoonsnamen

blz. 33 blz. 34 blz. 35 blz. 36 blz. 36 blz. 37 blz. 37 blz. 37 blz. 38 blz. 38 blz. 40 blz. 40 blz. 41 blz. 43 blz. 44 blz. 62 blz. 64 blz. 64 blz. 66


5 INLEIDING Voorwoord. Als in zoveel plaatsen tast men in Goes goeddeels in het duister, wanneer men spreekt over het ontstaan van wat men nu "Maatschappelijke zorg" in al haar geledingen noemt. Van oudsher was de zorg voor de sociaal zwakkeren in de samenleving een taak van de kerk, maar ook aan de hand van de hierachter beschreven archieven wordt de toenemende overheidsbemoeiing in de loop der tijd steeds duidelijker. Eën van de oorzaken voor de steeds grotere rol van het stads- en gemeentebestuur was de toenemende secularisatie. Bijstandsbehoevencen, die geen lidmaat waren van enig kerkgenootschap, konden geen beroep doen op diakonale zorg en moesten zicht tot de overheid wenden. Van enig recht op bijstand was overigens geen sprake. De " bedeling" werd, zowel door de kerkelijke als de burgerlijke filantropen gezien als het verlenen van een gunst. Het recht op bijstand werd eerst met de inwerkingtreding van de Algemene Bijstandswet op 1 januari 1865 geïntroduceerd. Toen behoorde de individuele bijstandsverlening door de kerken bovendient tot het verleden. Sociale zorg sinds sindsdien een overheidstaak. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de geschiedenis van de maatschappelijk zorg door de Goese overheid. Een verhaal van organiseren en reorganiseren. De voorreformatorische periode. Armoede was in de voorreformatorische periode een geaccepteerd maatschappelijk verschijnsel. De gezeten poorter had de arme mede-ingezetene, de zwerver en de vreemdeling gewoon nodig. Op die manier kon hij barmhartigheid beoefenen en aldus zijn eigen zieleheil bevorderen. Eerst onder invloed van de Renaissance en de Reformatie zou er een kentering in dat denken optreden. Persoonlijk armoede ging men als een straf voor begane zonden zien en armoede in het algemeen als een maatschappelijke ramp. Het geven van aalmoezen daarentegen bleef men beschouwen als een christelijke deugd (1) Uit deze periode, die van voor 1577, het jaar waarin Goes overging tot de Prins van Oranje, is weinig bekend. De oudste gegevens dateren van 1451. (2) In dat jaar benoemde het stadsbestuur drie Heilige Geestmeesters, op Drie Koningen, die belast werden met het beheer van de Heilige Geestgoederen en de bedeling van de arme ingezetenen. NOrmaliter vond de bijstandsverlening plaats in de Heilige Geestkapel van de kerk, maar het is niet bekend of de Goese kerk een dergelijke kapel bezat. Men maakte onderscheid tussen zogenaamde " huisarmen", personen die in Goes woondern en " gasthuisarmen", personen, die voor rekening van de Heilge Geestmeesters werden verzorgd in het Gasthuis. Over de grootte van het goederenbezit is niets bekend. Ook benoemde het stadsbestuur in 1451 drie GAsthuismeesters, die belast werden met het beheer van de goederen van het convent van St. Agnes. De taak van dit klooster was het exploiteren van het gasthuis. Het stadsbestuur ordonneerde in de tweede helft van de vijftiende eeuw: "Ithem en sal nijement wi hij zij van binnen off van buijten tsavonts off des daichs int gasthuijs bij den vier sitten dan die gene di eint gasthuijs". Een bepaling die in de loop der tijd meermalen opnieuw van kracht zou worden verklaard. (3) Ook had het stadsbestuur over de kerkelijke goederen het oppertoezicht, wat in de jaren 1576-1581 tot een geschil met Gecommitteerde Raden van Zeeland zou leiden, waarin ook de goederen van het Gasthuis en van de Heilige Geest in het geding kwamen. (4) Voor 1577 waren er in Goes drie kloosters, dat van de Kruisbroeders aan de Beestenmarkt, dat van de Zwarte Zusters aan de Singelstraat en dat van St. Agnes aan de Oostwal. Van een zusterhuis op het fort Engelenburg, genoemd door Keetlaer, is niet bekend. (6). 1. Barth en Kort, Troostelijk woord, 13 2. Archief Stad Goes, inv.nr. 675, fol. 60v. 3. Idem, fol 89v 4. B.M. de Jonge van Ellemeet, Geschiedkundig onderzoek naar den rechtstoestand der Zeeuwsche geestelijke goederen van 1572 tot begin 17e eeuw, Zierikzee, 1906. 5. Verzameling Keetlaer, ongeïnv., De geschiedenis van het gasthuis en het weeshuis, 1768. In de inventaris van de archieven van de Godshuizen en het Burgerlijke Armbestuur komt een afschrift van Keetlaers verhaal voor in inventarisnr. 30.


6 De rol van de Goese klooster heeft alles te maken met de sociale zorg in de tijd, waarin ze funktioneerden. In de vijftiende eeuw maakte de stad een periode van ongekende groei door. Het ging Goes voor de wind. Het dorp bereikte definitief de status van stad, een proces dat al in de veerteinde eeuw in gang was gezet en dat met het privilege van Jacoba van Beieren uit 1417 om de stad te mogen ommuren en omvesten een hoogtepunt bereikte. De handel, onder meer op Schotland en Engeland bloeide. De zoutindustrie was de kurk waarop de plaatselijke economie dreef. In het toenemend belang van Goes mag men de stichting van de drie kloosters situeren. Archeologisch onderzoek, dat in 1986 aan de Oostwal plaatsvond, maakte duidelijk dat het Agnietenklooster van rond 1400 dateert. De kloosterzusters hielden zich bezit met de verpleging van zieken en passanten in het gasthuis. Uit enkele bewaard gebleven rekeningen van inkomsten en uitgaven kan worden afgeleid, dat het op geheel Zuid-Beveland gronden en in Goes huizen in bezit had. In 1601 kwamen deze goederen aan het armbestuur. (6) Het kruisbroederskloosters is in 1429 gesticht. Wolfert van der Maelstede was ĂŤĂŤn van de stichter. De levenswijze waartoe de kruisbroeders zich aangetrokken voelden, was die van de regulieren kanunniken. Kenmerken daarvan waren vooral de zorg voor de liturgische eredienst, de gemeenschappelijke eigendom en de zielzorg. Zij belastten zich derhalve ok met wat wij thans" immateriĂŤle bijstandsverlening" noemen. Het stadsbestuur vaerleende het klooster in 1429 diverse voorrechten. Het had vrijdomg van tollen en accijnzen. In het gebouwencomplex mochten vrijelijk alle mabachten uitgeoefend worden en het mocht gronden aan- en verkopen zonder toestemming van het stadsbestuur, mits dat ging om een oppervlakte van minder dan vijftig gemeten. Na 1577 hield het klooster op te bestaan. (7) Tenslotte was er nog het klooster van de Zwarte Zusters, gevestigd aan de Singelstraat, in het complex waarin later het weeshuis gevestigd zou worden en waarin zich thans het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland bevindt. Van dit klooster is maar weinig bekend. De zusters hielden zich bezi met wat wij wijkverpleging zouden noemen, Reeds Keetlaer moest tot de conclusie komen, dat er van dit klooster, "haere particuliere goederen, directie, of priorinnen en wat dit klooster verder mogte aengaen" geen nadere gegevens beschikbaar waren. We nemen aan, dat het met de Reformatie geruisloos uit Goes is verdwenen. (80. De periode 1577-1633. In 1577 sloot de stad Goes een satisfactie met de Prins van Oranje. Daarin werd de bepaling opgenomen, dat de roomskatholieke eredienst onverkort gehandhaafd zou worden. Het stadsbestuur en ook de Zuidbevelandse ambachtsheren waren bepaald geen aanhangers van de nieuwe "religie", die ook onder de bevolking maar weinig bijval vondt. Een jaar later dwongen de weinige protestanten, met op de achtergrond hulp van Gecommitteerde Raden van Zeeland, de beschikbaarstelling van de Grote Kerk af. Een verlate beeldenstorm had dat proces verhaast. Vermogensrechtelijk hadden de kerk en de kerkelijke goederen geen veranderingen ondergaan. De kerk bleef een fundatie, door kerkmeesters beheerd, onder toezicht van het stadsbestuur. Hierover ontstond een verschil met Gecommitteerde Raden van Zeeland, dat op 12 april 1581 werd beslecht. De partijen in het geding sloren een overeenkomst, waarin ook bepalingen waren opgenomen over het beheer van de Heilige Geestgoederen en van het Gasthuis. (9) In artikel 14 van dat akkoord bepaalde men, dat de administratie van die goederen zou blijven, zoals die was. Het college van Gasthuismeesters en dat van Heilige Geestmeesters, die inmiddels ook Armmeesters werden genoemd, moest voor de helft uit gereformeerden bestaan, of, in plaatsen, waar dat niet mogelijk was - de overeenkomst betrof heel Zeeland - moesten onpartijdige mensen naast de katholieke functionarissen geplaatst worden. (10) In januari 1578 besloot het stadsbestuur om de goederen van de Heilige Geest endie van het Gasthuis te verenigen om ze tot "behoeff van den armen te emploijeren, midts in toecomende tijden wederom te separeren." Economische motieven lagen daaraan ten grondslag. De bevolking was arm. Het aantal weeskinderen was groot. Talloze zwervers noopten het stadsbestuur tot het treffen van politiemaatregelen. De armmeesters wendden zich tot de Prins van Oranje met het verzoek om te mogen beschikken over de 6. vgl. n4. 1 7. ibidem. 9. vgl. nr. 5 9. vgl. nr. 4. Zie ook ASG, inv.nr. 3, Groot-Privilegeboek, 1267-`803. 10. ASG, inv.nr. 3, Groot-Privilegeboek, 1267-1803.


7 goederen van het Kruisbroedersklooster. De Prins ging hiermee akkoord en stelde de goederen te Abbenbroek beschkbaar, maar langdurige processen met de provincie Holland leidden er toe, dat eerst in 1617 daarover kon worden heschikt. (11) Het legaat van Pieter Jasperse in 1581 bood meer uitkomst. Vrijwel zijn gehele, uitgebreide bezit aan onroerend goed op Tholen en Zuid-Beveland schonk hij aan de Armmeesters, omdat zij nakomelingen toch al rijkelijk bedeeld waren met aardse goederen. Maar zelfs dat bezit was rond de eeuwwisseling niet voldoende om de armen naar behoren te kunnen verzorgen. Daarom besloot men in 1601 om de goederen van het Gasthuis en van de Armmeesters samen te voegen, "overmidts de groote achterheijt, daer den ermenes vervallen." (12). In 1609 maakte het stadsbestuur plannen om te komen tot de oprichting van een weeshuis. Voordien werden de weeskinderen in het openbaar ondergebracht bij Goese ingezetenen, die daarvoor van stadswegen een vergoeding ontvingen. De Armmeesters kregen de opdracht om tot fondsvorming over te gaan, maar het zou tot 1626 duren voordat de plannen meer vastere vormen gingen aannemen. IN het laatste jaar besloot men de kloostergebouwen aan de Singelstraat te bestemmen voor het weeshuis. Ultimo 1627 was het dan zover. Het stadsbestuur benoemde een college van regenten en regentessen. Er kwam een instructie voor de regenten, de wijze van besturen werd geregeld, personeel kwam in dienst, een dkoter, chirurgijn en apotheker werden aangewezen om de medische zorg voor hun rekenig te nemen. Weeskinderen konden alleen geplaatst aangewezen om de medische zorg voor hun rekening te nemen. Weeskinderen konden alleen geplaatst worden, wanneer hun overleden ouders minstens drie jaar poorter van Goes waren geweest. Kinderen van arme ingezetenen kwamen het weeshuis jaarlijks te subsidiĂŤren. Jaarlijks collecteerde men bij de burgerij. Alhoewel het weeshuis vanaf het begin onafhankelijk van de Armmeesters en het gasthuis opereerde, was het met een zilveren koord aan dat armbestuur geketend. De huisvesting van proveniers in het weeshis moest ook soulaas bieden. Die leiddte in 1645 tot de instelling van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis, dat in 1655 een nieuw gebouw in gebruik nam. De periode 1633-1689. Had het stadsbestuur in 1578 uit economische motieven besloten tot een samenvoeging van de administraties van gasthuisen armmeesters, in 1633 maakte men deze vereniging uit dezelfde overwegingen weer ongedaan. Het jaar 1633 was ecnomisch gezien een rampjaar; bovendien teisterde de pest deze contreien. In de considerans van het besluit overwogen burgemeesters en schepenen. dat delasten zo hoog waren opgelopen, dat het noodzakelijk was om die ontwikkeling te stuiten. Daarom scheidde men de administraties van de Armmeesters en het Gasthuis. Het laatste kreeg een eigen college van regenten en regentessen. In 1635 stelde het stadsbestuur een instructie voor de bestuurders vast, met bepalingen over de samenstelling van het regentencollege, het schoonhouden van het gasthuis, het weren van lijders aan besmettelijke ziekten, het beheren van de landerijen enzovoorts. (14) In 1687 was het allertreurigst gesteld met de verzorging van de weeskinderen van de allerarmsten in de Goese samenleving. Krachtens de ordonnantie wigerde het weeskhuisbestuur deze kinderen de toegang tot het weeshuis. In arren moed ebesloten de Armmeesters toen over te gaan tot stichting van een weeshuis voor arme kinderen, dat gevestigd werd aan de Beestenmarkt. In dat tehuis vestigden zij ook kinderen, die door hun ouders in de steek waren gelaten. Het heeft slechts twee jaar bestaan. In oktober 1689 hieven ze het op. Het stadsbestuur besloot tot samenvoeging van de administraties van de Armmeesters en het weeshuis. Aldus ontstond het Gecombineerd van de armen en het weeshuis. Het Gasthuis bleef zelfstandig. (15) 11. Barth en Kort, Troostelijk woord, 16. 12. idem, 17. 13. idem, 113-117. 14. idem, 171-174. 15. ASG, inv.nr. 19, notulen stadsbestuur 1688-1692.


8 De periode 1689-1812. In 1716 schonk de Goese stadsbestuurder Pieter Rimmeland een aanzienlijke hoeveelheid onroerend goed bij testament aan het gecombineerd bestuur, doch bestemd voor de instandhouding van het weeshuis. Deze goederen kwamen in een aparte administratie, net als die van Pieter Jasperse. In 1743 en 1744 vernieuwde het stadsbestuur de verordeningen op het gasthuis en het arm- en weeshuis. Al in 1733 besloot het om het Oude Mannen- en Vrouwenhuis uit te laten sterven. De exploitatie was veel te duur. In 1741 verhaastte men dat proces door het uitkopen van de nog aanwezige proveniers. Het huis werd in 1741 verkocht. In 1747 kwam het in gebruik als hospitaal tijdens de inval van de Fransen in Zeeuws-Vlaanderen en het beleg om Bergen op Zoom. In de achttiende eeuw veranderde er niets in de organisatie van de instellingen van sociale zorg. Er kwamen nauwe kontakten tot stand met de diakonieën van de Nederduits Gereformeerde Gemeente, de Waalse en de Lutherse gemeente. Eén van de gezamenlijke initiatieven was de oprichting van een spinfabriek - een vorm van werkverschaffing - doch deze bleek niet levensvatbaar en werd na enkele jaren weer opgeheven. Regelmatig moest het stadsbestuur verordeningen vaststellen tot wering van vagebonden en bedelaars. De vestiging van personen in Goes werd aan een door het stadsbestuur te verlenen vergunning verbonden. Adspirant-inwoners moesten vanuit hun vorige woon- of verblijfplaats een "akte van indemniteit" overleggen, waarbij de bestuurders van de vorige woonplaats garant stonden, wanneer de nieuwe inwoner van Goes in behoeftige omstandigheden geraakte. Het waren de Armmeesters, die zich met de controle hierop belastten. Daartoe verdeelden ze de stad in wijken. Over de vorm waarin de bijstand werd verleend, hebben we slechts enkele gegevens. Die maken duidelijk, dat niet alleen in de vorm van geld werd bedeeld. Ook goederen in natura, zoals voedsel, kleding en brandstof werden vestrekt. (16) De periode 1812-1858. De Franse tijd kenmerkte zich door een streven naar centralisatie van bestuur. Zo werden het Gasthuis en het Gecombineerd Arm- en Weeshuis gebracht onder de noemer van het "Bureau de Bienfaisance.". Dit bureau van Weldadigheid verdeelde men in twee commissies, één belast met werkzaamheden ten behoeve van het Gasthuis en bestaande uit drie leden. Twee leden uit de commissie voor de godshuizen en twee leden uit de commissie voor weldadigheid vormden samen de subcommissie, die belast was met het instandhouden van het weeshuis. De derde subcommissie, bestaande uit drie leden van de commissie voor weldadigheid was belast met de controle op de administraties van sociale instellingen in de stad, zoals de diakonién. Na de Franse tijd bleef deze organisatie tot 1824, zij het onder Hollandse namen, in stand. (17). In 1824 scheidde met de administraties. Die van het weeshuis en het gasthuis vatte men onder de naam Godshuizen samen. Daarnaast ontstond het Algemeen Armbestuur, dat louer en alleen met de verlening van bijstand aan de arme ingezetenen werd belast. De gemeenteraad stelde de hierop betrekking hebbende besluiten vast. (18) In de jaren 1829 tot 1833 ontstond er een geschil tussen het Provinciebestuur en dat van de stad, hoofdzakelijk over het subsidiéren van het gasthuis en het weeshuis. IN 1831 liet het stadsbestuur de in 1824 geplaatsgevonden scheiding in de gemeentebegroting tot uitdrukking komen, wat door de provincie niet werd geaccepteerd. In 1832 maakte Gedeputeerde Staten weer opmerkingen op deze zaak. Het antwoord van het stadsbestuur deed gedeputeerde staten in de kwestie berusten, met uitzondering van de bepalingen over het Rooms-Katholiek Parochieel armbestuur, dat in 1815 in het Algemeen Armbestuur was opgenomen. De stad maakte hiervoor een nieuwe regeling, die door het Katholieke kerkbestuur niet werd geaccepteerd. In 1833 werd de regeling opnieuw gewijzigd. In de raadsvergadering van 19 april 1855 gaf de raad burgemeester en wethouders de opdracht om een onderzoek te doen naar de oorsprong van de goederen en fondsen van de godshuizen en de Algemene Armen. Dat hield verband met de inwerkingtreding van de Armenwet 1854. Het ging daarbij met name om de vraag of de instellingen van weldadigheid nu wel of niet tot de gemeentelijke instellingen moesten worden getekend. (19) 16. Barth en Kort, Troostelijk Woord, 22-30 17. idem, 33-35 18. ASG, inv.nr. 70, notulen gemeenteraad 1833 19. AGG, inv.nr. 2, notulen gemeenteraad 1855-1857


9

Het bestuur van de Godshuizen meende van niet. Het gemeentebestuur dacht daar anders over. Burgemeester en wethouders stelden vast dat dat wel het geval was, hoofdzakelijk op grond van de overweging, dat de zusterhuisgoederen in 1601 aan de Armmeesters van de stad waren toebedeeld. Ook was het weeshuis in 1627/1628 tot stand gekomen met subsidie van de Armmeesters. De raad nam het standpunt van het college over. Gedeputeerde Staten verenigden zich met het standpunt van het gemeentebestuur. In 1858 kwam het tot de vaststelling van nieuwe verordeningen op het gasthuis en het Burgerlijk Armbestuur. Dat laatste belastte zich ook met de instandhouding van het weeshuis. (20) De periode na 1858. In de vergadering van 11 mei 1858 stelde de gemeenteraad een nieuwe verordening een nieuwe verordening vast voor het Gasthuis. Daarin bepaalde hij, dat het Gasthuis strekte tot verpleging van zieken en behoeftigen, van wie het domicillie van bijstnad hier ter stede was gevestigd, dan wel van zieken, die hier verblijf hielden, doch wier vaste verblijfplaats elders was. Proveniers zouden kunnen worden toegelaten, wanneer daarvoor ruimte zou zijn. Het bestuur bestond uit drie leden, waarvan een wethouder of ĂŠĂŠn van van de raadsleden voorzitter zou zijn. Drie regentessen, door de gemeenteraad benoemd en belast met huishoudelijke zaken, zouden de regenten ondersteunen. Aan dit bestuur voege men een secretaris/penningmeester toe, die de administratie zou verzorgen. De verordening, die in later tijden nog regelmatig zou worden gewijzigd, bevatte verder nog bepalingen over de wijze van vergaderen, de verkiezing van nieuwe bestuursleden en de taak van de voorzitter. (21) Het gebouwencomplex van het Gasthuis bevond zich sinds de stichting van het Agnietnklooster aan de Oostwal. Het deed dienst als ziekenhuis, in de aanvang niet in der moderne zin van het woorde, en als bejaardentehuis. In de loop van de jaren twintig pleegde men nieuwbouw en kon van een normale ziekenhuisfunctie worden gesproken. Daaraan kwam een eind toen men in Goes in de jaren zestig het ziekenhuis Bergzicht in gebruik nam. Het Gasthuis bleef bejaardentehuis. Het complex aan de Oostwal werd in 1969 verlaten toen nieuwbouw aan de overzijde gereed was gekomen. In het oude complex huisvestte men het stadskantoor. In de jaren tachtig sloopte men de oude gasthuisgebouwen, die plaats maakten voor nieuwbouw. Ook op 11 mei 1858 stelde de gemeenteraad een verordening op het Burgerlijk Armbestuur vast. Krachtens deze verordening was het bestuur samengesteld uit een wethouder (of een raadslid) als voorzitter en acht leden, waarvan er vier zich zouden belasten met de daadwerkelijke armenzorg en de andere vier met het beheer van het weeshuis. Ook aan dit bestuur was een secretaris/penningmeester toegevoegd. Het Burgerlijk Armbestuur kende een afdeling Armenzorg en een Afdeling Weeshuis, die afzonderlijk vergaderden. Ook deze verordening werd regelmatig gewijzigd. Men bleef zo nu en dan sleutelen aan de organisatie van de armenzorg, vooral ndat in 1940 de afdeling Weeshuis werd opgeheven en na de oorlog, toen een nauwe samenwerking met de afdeling Sociale Zaken van de gemeentesecretarie tot stand kwam. In 1962 kwam aan de bijstandsverlening door het Burgerlijk Armbestuur een eind. De gemeente nam deze taak over. Hiermee werd vooruitgelopen op de wettelijke regeling per 1 januari 1965, de inwerkingtreding van de Algemene Bijstandswet. Toch bleef het Burgerljik Armbestuur, dat ook gedurende een aantal jaren een verzorgingstehuis voor bejaarden aan de Beestenmarkt exploiteerde, nadine nog bestaan. Het had een uitgebreid grondbezit en exploiteerde bovendien complexen woningen. In 1970 vormde men het Burgerlijk Armbestuur om tot de Instelling Maatschappelijke Belangen, thans de Stichting Maatschappelijke Belange. (22)

20. AGG, inv.nr. 3, notulen gemeenteraad 1858-1860 21. idem.


10 22. Barth en Kort, Troostelijk woord, 110, 111

Geschiedenis van het archief en verantwoording van de inventarisatie. De administratie van de in deze inventaris beschreven archieven zijn doorgaans in één en dezelfde hand geweest. Het Burgerlijk Armbestuur en het Gasthuis hadden meestal dezelfde secretaris/penningmeester. Dat dat gevolgen had voor de archiefvorming spreekt vanzelf. Beide instelling hanteerden dezelfde ordeningssystemen. Maar dat had ook consequenties voor de bepaling van het vermonge. Toen in 1858 een scheiding werd aangebracht, bleek het nauwelijks mogelijk om zowel voor Burgerlijk Armbestuur als voor het Gasthuis de vermogenstoestand te bepalen. Gronden in eigendom van het Gasthuis weden beheerd in de boeken van het Burgerlijk Armbestuur en omgekeerd. Toen de archieven in het begin van de jaren zeventig bij het gemeentearchief werden gedeponeerd, bleek de uiterlijke staat niet best te zijn. De bescheiden, die enkele eeuwen bewaard waren in de regentenkamer van het weeshuis, hadden nogal van vochtschade te lijden gehad. Het archief is verre van compleet. Tot 1812 is het fragmentarisch. Vanaf 1812 houdt men het beter bij. Het feit, dat ambtenaren van de gemeente Goes benoemd worden tot secretaris/penningmeester en dus verstand hebben van administratie voeren, is daaraan niet vreemd. In feite wordt er tot 1870 op eenzelfde wijze beheer gevoerd als ten stadnhuize het geval is. In 1870 verandert dat met de komst van E. van den Bosch, koopman van beroep. Gedurende vele jaren fungeert hij als secretaris/penningmeester. Hij trekt de lijn van zijn voorgangers nog wel door en past he relatievenstelsel toe, maar dat wordt in 1914 wanneer J. Korstanje hem opvolgt, verlaten. Deze kiest voor de chronologische ordening. In de jaren dertig krijgt hij een opvolger in de persoon van W. van Strien, die een vorm van dossierordening toepast, die kennelijk een eigen vinding is. Van Strien is niet spaarzaam in het gebruik van nietjes. De bescheiden dragen er nu nog de sporen van. Sinds 1922 vormt hij van de bijstandsgenietenden persoonsdossiers. In de inventaris vond plaats in 1981. Deze inventaris verscheen slechst in getypte vorm. Naderhand konden van de Stichting Maatschappelijke Belangen nog vele bescheien in bewaring worden genomen, die in de thans voorliggende inventaris zijn verwerkt. Een index op persoons- en aardrijkskundige namen sluit de inventaris af. Goes, april 1994 A.J. Barth

Geraadpleegde literatuur en archieven: A.J. Barth en drs. A.L. Kort. Een troostelijk woord is der armen spijs, een geschiedenis van het Burgerlijk Armbestuur en de Godshuizen te Goes, Goes, 1991 B.M. de Jonge van Ellemeet,. Geschiedkundig onderzoek naar den rechtstoestand der Zeeuwsche geestelijke goederen van 1572 tot begin 17e eeuw, Zierikzee, 1906 H. Uil, Inventaris van de archieven van de Stad Goes, 1449-1851, Goes, 1979 A.J. Barth, Inventaris van het archief van de gemeente Goes, 1851-1919, Goes, 1989 A.J. Barth, Inventaris van het archief van de Godshuizen en het Burgerlijk Armbestuur, Goes, 1994. Verzameling Keetlaer, berustende bij het gemeentearchief van Goes, ongeïnventariseerd.


11

INVENTARIS Archief van de Armmeesters, 1578-1581. 1.

Akte, waarbij Willem van Oranje de onroerende goederen van het Goese kruisbroedersklooster te Abbenbroek beschikbaar stelt aan de Armmeesters. 1578 oktober 26. 1 charter. NB. het uithangend zegel is beschadigd.

2.

Akte van testament, waarbij Pieter Jasperse zijn onroerend goed op Zuid-Beveland en Tholen aan de Armmeesters legateert. 1581 november 28. 1 charter.

Archief van de regenten van het weeshuis, 1628-1679. Stukken van algemene aard. 3.

Resoluties, genomen door de regenten. 1628-1657. 1 band. NB. Bevat ook afschriften van resoluties van het stadsbestuur betreffende de stichting van het weeshuis, 1626, 1627, een afschrift van de ordonnantie op het weeshuis, 1627, met gedeeltelijk een transcriptie, 1916, en een staat van regenten en regentessen, 1628-1653.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. -.

Staten van uitgegeven obligaties, met vermelding van de bedragen. 1650-1657. NB. Bevinden zich in inventarisnr. 50.

4.

Rekening van inkomsten en uitgaven over het beheer van landerijen en uitgeleend geld. 1676, 1677. 1 deeltje.

5.

Afschrift van de resolutie van het stadsbestuur, waarbij machtiging wordt verleend tot het aanspannen van een proces bij het Hof van Holland, waarbij het straffen van een wees aan de regenten wordt overgelaten en waarbij toestemming wordt verleend tot het verplegen van weeskinderen in het gasthuis en tot het verkopen van gronden te Ellewoutsdijk. 1677 maart 12. 1 stuk.

6.

"Overloper." Staat van gronden in de parochie en heerlijkheid te Yerseke, met vermelding van de groottevan de percelen en de namen van eigenaren en pachters. 1769. 1 deeltje.


12

Archief van de Regenten van het gasthuis, 1633-1811. Stukken van algemene aard. -.

Afschriften van resoluties van de regenten. 1673. NB. Bevinden zich in inv.nr. 11.

7.

Resoluties van de regenten. 1797-1805. 1 deel.

8.

Ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken. 1654-1810, met hiaten.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. 1. Verpleegden en proveniers. 9-12.

Staten van in het gasthuis verzorgde proveniers, met vermelding van de voor de verzorging ontvangen bedragen. 1633-1724. 4 delen. 9. 1633-1652 NB. Bevat ook aantekeningen betreffende uitgifte van kleren en schoenen, 1633-1650, en de ontvangst van legaten, 1642-1650. 10. 1648-1671 NB. Beschadigd door inwerking van vocht. 11. 1672-1690. NB. Voorin alfabetische index op persoonsnamen en afschriften van resoluties van regenten, 1673; achterin lijst van apothekers, z.j. 12. 1690-1724 NB. Voorin alfabetische index op persoonsnamen.

13.

Staten van in het gasthuis opgenomen personen, met vermelding van de reden tot opname. 1648-1788. 3 delen.

14-16.

"Doctorsboeken." Lijsten van recepten voor medicijnen, uitgeschreven door de doktoren in het gasthuis ten behoeve van de aldaar verpleegde patiĂŤnten. 1728-1788. 3 delen.

17.

Staten van in het gasthuis verblijvende personen, aan wie kleding is verstrekt, met vermelding van de daarvoor verschuldige bedragen. 1785-1799. 1 deel.


13

-.

Staten van in het gasthuis opgenomen personen, verpleegd voor rekening van het gecombineerd arm- en weeshuis. 1785-1808. NB. Bevinden zich inv.nr. 182.

2. Eigendommen. 18.

Staten van verpachte gronden in eigendom van het gasthuis, met vermelding van de namen van de pachters en de ontvangen pachtsommen. 1664-1690. 1 deel.

3. Aangelegenheden betreffende financiĂŤn. a. obligaties. 19, 20.

Staten van uitstaande obligaties, in het bezit van het gasthuis, met vermelding van de ontvangen rentebedragen. 1709-1811, met hiaten. 2 delen. 19. 1709-1781. 20. 1792-1811. NB. Bevat ook lijsten van proveniers. 1777-1805.

b. kasboeken. 21-28.

Kasboeken van inkomsten en uitgaven. 1671-1811. 8 delen. 21. 1671-16778. 22. 1679-1693. 23. 1693-1712. 24. 1713-1719. 25. 1720-1734. 26. 1735-1759. 27. 1760-1784. 28. 1785-1811.

c. kasboeken van inkomsten van verpleeggelden. 29-25.

Kasboeken van ontvangen gelden van proveniers en zieken voor verpleging en verzorging. 1727-1811. 7 delen. 29. 1727-1768. 30. 1768-1811 NB. Beide inv.nrs. alleen personen verpleegd voor rekening van de diaconie van de Hervormde Gemeente en het weeshuis. Inv.nr. 30 bevat tevens: "de Historie van het Gasthuis", ca. 1770. 31. 1767-1777 32. 1774-1786 33 1777-1791


14

34. 1795-1805 35. 1805-1811 d. kasboeken van inkomsten en uitgaven voor levensmiddelen. 36-43.

Kasboeken van inkomsten en uitgaven betreffende de aanschaf van levensmiddelen voor in het gasthuis verzorgde personen. 1745-1811, met hiaten. 8 delen. 36. 1745-1755 NB. Bevat ook uittreksels uit resoluties van de Staten van Zeeland, 1704, 1747. 37. 1767-1769 38. 1770-1775. 39. 1775-1780. 40. 1781-1789. 41. 1789-1797. 42. 1797-1801 43. 1805-1811

e. rekeningen van inkomsten en uitgaven 44-80.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1672-1811, met hiaten. 43 delen en 3 katernen. 44. 1672 (1 katern) 45. 1713-1715 (1 katern) 46. 1726 (1 katern, fragment en zwaar beschadigd) 47. 1734-1739 48. 1740-1743. 49. 1743 50. 1744-1747 51. 1752-1755 52. 1755-1757 53. 1757-1759 54. 1759-1761 55. 1761-1763 56. 1763-1765 57. 1765-1767 58. 1767-1769 59. 1769-1771 60. 1771-1773 61. 1773-1775. 62. 1775-1777 63. 1777-1780. 64. 1789-1782. 65. 1782-1784 66. 1784-1786. 67. 1786-1799. 68. 1789, 1790 69. 1792, 1792 70. 1792-1795. 71. 1795-1797 72. 1795-1798


15

73. 1797, 1798 74. 1799, 1800 75. 1801, 1802 76. 1801-1806 77. 1803, 1804 78. 1805, 1806 79. 1809, 1910 80. 1811 Archief van de Armmeesters, 1645-1689. Stukken van algemene aard. 81.

Ingekomen stukken. 1681-1689, met hiaten. 8 stukken.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. 82.

Afschrift van de notariĂŤle akte, waarbij Maria Boomgaerts, echtgenote van Gerard van der Nisse, een bedrag van vijftig pond Vlaams legateert aan de armmeesters. 1645 september 1. 1 katern.

83.

Staat van pachters van gronden, afkomstig uit de nalatenschap van Pieter Jasperse, met vermelding van de grootte, van de gepachte percelen. 1673. 1 katern.

84.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1667-1689. 1 deel. NB. Bevat ook rekeningen, 1690-1693.


16

Archief van de regenten van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis, 1645-1741. Stukken van algemene aard. 85.

Resoluteis van de regenten. 1682-1735. 1 band NB. Bevat tevens staten van in dienst genomen personeel, 1656-1680, staten van uitgegeven obligaties t.b.v. het weeshuis, met vermelding van de ontvangen bedragen, 1650-1657, lijsten van lijfrenten op de stad en op de Provincie Zeeland, 1798, 1709 en stukken betreffende de koop van het gebouw door de stadsdirecteuren, 1787.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. 86.

Staten van in het manhuis opgenomen resoluties. 1645-1736. 1 deel. NB. Voorin reglement op het manhuis, z.j., een alfabetische index op de namen van de proveniers, staten van regenten en regentessen, binnenvaders en binnenmoeders, 1655-1671 en achterin lijst van overleden proveniers, 1699-1734.

87-91.

Kasboeken van inkomsten en uitgaven. 1659-1740. 5 delen.

92, 93.

Staten van in het tehuis opgenomen proveniers, met vermelding van de lijfrenten op de proveniers en de stad. 1656-1741, met hiaten.


17

Archief van de regenten van het gecombineerd arm- en weeshuis, 1689-1811. Stukken van algemene aard. 1. Resoluties en notulen. -.

Afschriften van door de regenten genomen resoluties. 1777-1785. NB.. Bevinden zich in inv.nr. 266.

94, 95.

Notulen van de vergaderingen van het college van regenten. 1786-1811. 2 delen. 92. 1786-1802. NB. Achterin een afschrift van de overeenkomst met de diaconie van de Hervormde Kerk betreffende de verdeling van de kosten van verzorging van bedeelden in het Gasthuis, 1800. 93. 1803-1811 NB. Achterin een alfabetische index op de in de vergaderingen behandelde zaken, een lijst van de door Willem Brassen nagelaten goederen, z.j. en notulen van de vergaderingen van de commissie voor weldadigheid, 1812, 1813.

2. Correspondentie. 96.

Ingekomen stukken. 1690-1810, met hiaten. 1 pak.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. I. Administratie van de Armmeesters. 1. Bedeling. 97.

Concept van het verweerschrift van Dina Cornelisse, met bijlagen, waarin zij aantoont dat een bijdrage door de armmeesters aan derden verstrekt, haar rechtens toekomt. 1703. 3 stukken.

98-102.

Akten en afschriften van akten van indemniteit. 1739-1811, met hiaten. 4 omslagen en 1 deel. 98. 1739, 1741-1743, 1745-1747, 1749-1767. 99. 1749-1811 (1 deel) NB. Bevat ook de jaren 1812-1816 en voorin een verdeling van de stad in wijken ten behoeve van de bedeling van de armen. 100. 1768-1787,. 101. 1788-1801. 102. 1804-1811, z.j. NB. De alfabetische lijst van ingekomen akten gerangschikt op voornamen treft men aan in het archief van de Stad Goes, 1449-1851, onder inv.nr. 2792.


18

103, 104.

Staten van personen, die bedeeld zijn. 1778-1807, met hiaten. 2 delen. 103. 1778-1784. 104. 1803-1807.

105.

Staten van kinderen van arme ingezetenen, aan wie kleding is verstrekt. 1785-1811. 1 deel.

2. Aangelegenheden betreffende de financiĂŤn. a. goederen uit de nalatenschap van Pieter Jasperse. 106-148.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven over de door Pieter Jasperse aan de armmeesters gelegateerde onroerende goederen. 1699-1811, met hiaten. 36 delen en 7 katernen. 106. 1699, 1700 (1 katern) 107. 1700, 1701 (1 katern) 108. 1703, 1704 (1 katern) 109. 1709, 1710 (1 katern) 110. 1711, 1712 (1 katern) 111. 1712, 1713 (1 katern) 112. 1713, 1714 (1 katern) 113. 1728, 1729 114. 1729-1734 115. 1733-1738 116. 1737-1742 117. 1741-1745 118. 1743-1747 119. 1751-1753 120. 1753, 1754 121. 1755, 1756 122. 1757, 1758 123. 1759, 1760 124. 1761, 1762 125. 1763, 1764 126. 1765, 1766 127. 1767, 1768 128. 1769, 1770 129. 1771, 1772 130. 1773, 174 131. 1775, 1776 132. 1777, 1778 133. 1779, 1780 134. 1781, 1782 135. 1783-1785 136. 1786, 1787 137.,1786, 1787 138. 1790, 1791 139. 1790-1794 140. 1794-1797


19

141. 1798, 1799 142. 1799, 1800 143. 1801, 1802 144. `803, 1804 145. 1805, 1806 146. 1807, 1808 147. 1809, 1810 248. 1811 149.

Kasboek van inkomsten en uitgaven betreffende de verpachting van gronden uit de nalatenschap van Pieter Jasperse. 1730-1777. 1 deel.

b. voormalige Heilige Geestgoederen. 150-178.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven over de voormalige Heilige Geestgoederen. 1690-1811, met hiaten. 29 deeltjes. ---. 1690-1693. NB. Bevinden zich in inv.nr. 84. 150. 1744-1749. 151. 1746-1752. 152. 1755-1757 153. 1757-1759 154. 1759-1761 155. 1761-1763 156. 1763-1765. 157. 1765-1767 158. 1767-1769 159. 1769-1771 160. 1772, 1773 162. 1774, 1775 163. 1778-1780 164. 1780-1782 165. 1782-1784 166. 1784-1786 167. 1786-1788\ 168. 1789, 1790 169. 1791, 1792 170. 1795, 1796 171. 1797, 1798 172. 1799, 1800 173. 1801, 1802 174. 1803, 1804 175. 1805, 1806 176. 1807, 1808 177. 1809, 1810 178. 1811


20

II. Administratie van de regenten van het weeshuis. I. Verzorging van de weeskinderen. 179, 180.

Staten van de aan de weeskinderen vestrekte kleding. 1766-1811, met hiaten. 2 delen. 179. 1760-1775 180. 1785-1811 -----. 1785-1799 NB. Bevinden zich in inv.nr. 17

181.

Staten van de in het weeshuis opgenomen weeskinderen. 1785-1810. 1 deel. NB. In zeer slechte conditie.

182.

Staten van de in het weeshuis opgenomen weeskinderen, verzorgd voor rekening van de armmeesters 1 deel. NB. Bevat ook staten van voor rekening van de armmeesters in het gasthuis opgenomen verpleegden.

2. Eigendommen. 183.

Akten tot uitgifte van gronden, eigendom, van het weesshuis, in pacht aan derden. 1805-1811. 1 pak.

3. Aangelegenheden. a. kasboeken. 184.

Kasboek van inkomsten en uitgaven over de besteding van weesjongens bij Goese ambachtslieden. 1786-1810. NB. Bevat ook aantekeningen over het verrichten van reparaties aan het weeshuis door Goese ambachtslieden, z.j. en een staat van inkomsten en uitgaven, z.j. en een staat van inkomsten en uitgaven betreffende bedeling van armen, 1790-1792.

185.

Kasboek van inkomsten en uitgaven betreffende de verhuur van rouwmantels en pellen en de levering van stro ten behoeve van overledenen. 1801-1811. 1 deel. NB. Bevat ook de periode 1812-1825.

B. goederen uit de nalatenschap van Pieter Rimmeland. 186-207.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven over de door Pieter Rimmeland aanhet weeshuis geschonken onroerende goederen. 1745-1811, met hiaten. 22 deeltjes. 186. 1745, 1746.


21

187. 1747-1750 188. 1750-1752 189. 1753, 1764 190. 1755, 1756 191. 1757, 1758 192. 1759, 1760 193. 1761, 1762 194. 11763, 1764 195. 1765, 1766 196. 1767, 1768 197. 1788, 1789 198. 1790, 1791 199. 1794-1798 200. 1797, 1798 201. 1797, 1798 202. 1801, 1802 203. 1803, 1804 204. 1805, 1806 205. 1807, 1808 206. 1809, 1810 207. 1811 c. rekeningen van inkomsten en uitgaven van de binnenvader. 208-231.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de binnenvader over zijn dagelijks beheer, met notities over de verrekening van de kosten van verzorging van de weeskinderen tussen de regenten van het gecombineerd arm- en weeshuis en de diaconie van de Hervormde Gemeente van Goes. 1747-1800, met hiaten. 22 katernen en 2 banden. 208. 1747 209. 1752 210. 1771, juli-december 211. 1772, januari-juni 212. 1772, juli-december 213. 1773, juli-december 214. 1775, januari-juni 215. 1776, januari-juni 216. 1776, juli-december 217. 1777, januari-juni 218. 1777, juli-december 219. 1778, januari-juni 220. 1778, juli-december 221. 1779, januari-juni 222. 1779, juli-december 223. 1780, januari-juni 224. 1781, juli-december 225. 1782, januari-juni 226. 1782, juli-december 227. 1783, januari-juni 230. 1783-1793 (1 band) 231. 1794-1800 (1 band)


22

d. rekeningen van de goederen van het weeshuis. 232-259.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven over de onroerende goederen van het weeshuis. 1738-1811, met hiaten. 28 deeltjes. 232. 1738-1741 233. 1755-1757 234. 1757-1759 235. 1759-1761 236. 1761-1763 237. 1763-1765 238. 1765-1767 239. 1767-1769 240. 1769-1771 241. 1771-1773 242. 1773-1775 243. 1775-1777 244. 1777-1780 245. 1780-1787 246. 1782-1784 247. 1784-1786 248. 1786-1788 249. 1788-1790 250. 1790-1792 251. 1795, 1796 252. 1797, 1798 253. 1799, 1800 254. 1801, 1802 255. 1803, 1804 256. 1805, 1806 257. 1807, 1808 258. 1809, 1810 259. 1811

III. Administratie van het gecombineerd bestuur. 1. Eigendommen. 260-264.

"Overlopers." Staten van gronden, met vermelding van de perceelsgrootte, de namen van de eigenaren en van de pachters, en gedeeltelijk, de bedragen die voor de pacht verschuldigd zijn. 1708, 1793, 1796, 1799, z.j. 5 katernen. 260. Yerseke, 1708 261. Yerseke, 1793 262. Goese Polder, 1796 263. West-Kraayert, 1790 264. Nisse, z.j. (c. 2800)


23

265.

Staten van in pacht, uitgegeven gronden, met vermelding van de namen van de pachters en de ontvangen bedragen, van verharde huizen, met vermelding van de namen van de huurders en de ontvangen huurbedragen, van aangekochte obligaties, met vermelding van de ontvangen rentebedragen. 1771-1805. 1 band.

2. Aangelegenheden betreffende de financiĂŤn. 1. kasboeken. 266-280.

`

Kasboeken van inkomsten en uitgaven. 1709-1811, met hiaten. 15 delen. 266. 1709-1733 NB. Bevat ook afschriften van resoluties van regenten en regentessen, 1777-1785. Het deel bevat vochtschade. 267. 1743-1752 268. 1753-1760 269. 1761-1770 270. 1771-1781 271. 1782-1785 272. 1786-1791 273. 1792-1795 274. 1796-1804 275. 1798, 1799 276. 1800, 1801 277. 1802 278. 1803-1807. 279. 1805-1809 280. 1808-1811 NB. Bevat ook de jaren 1812-1814.

b. rekeningen van inkomsten en uitgaven. 281-302.

Concepten van rekeningen en uitgaven. 1789-1809, 1811 22 katernen. 281. 1789 282. 1790 283. 1791 284. 1792 285. 1703 287. 1795 288. 1796 289. 1797 290. 1798 291. 1799

292. 1800 293. 1801 294. 1802 295. 1803 296. 1804 297. 1805 298. 1806 299. 1807 300. 1808 301. 1809


24

303-308.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1745-1811. 6 delen. 303. 1745-1752. 304. 1753-1763. 305. 1766-1780. 306. 1781-1793 307. 1794-1808 308. 1809-1811 NB. Bevat ook de jaren 1812-1814.

309-313.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van publiekelijk verkochte onroerende goederen. 1801-1805. 5 katernen. 309. 1801 310. 1802 311. 1803 312. 1804 313. 1805

3. Spinfabriek. 314, 315.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het door de stadsdirecteuren gevoerde beheer over de spinfabriek. 1771-1774. 2 katernen. 314. 1771-1773 315. 1773, 1774

4. Kerkelijke armenzorg. 316-354.

`

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de door de diaconie van de Hervormde Gemeente verrichte armenzorg. 1771-1800, met hiaten. 39 katernen. 316. 1771, juli-december 317. 1772, januari-juni 318. 1772, juli-december 319. 1773, juli-december 320. 1775, januari-juni 321. 1775, juli-december 322. 1776, januari-juni 323. 1776, juli-december 324. 1777, januari-juni 325. 1777, juli-december 326. 1778, januari-juni 327. 1778, juli-december 328. 1779, januari-juni 329. 1779, juli-decmeber 330. 1789, juli-december 331. 1781, janauri-juni


25

332. 1781, juli-december 333. 1782, januari-juni 334. 1782, juli-december 335. 1783, januari-juni 336. 1783, juli-december 337. 1784, januari-juni 338. 1784, juli-december 339. 1785 340. 1786 341. 1787 342. 1788 343. 1789 344. 1790 345. 1791 346. 1792 347. 1793 348. 1794 349. 1795 350. 1796 351. 1797 352. 1798 353. 1799 354. 1800 355.

Rekening van inkomsten en uitgaven van de collecten gehouden door de Lutherse gemeente te Goes ten behoeve van de verzorging van de armen door het gecombineerd arm- en weeshuis. 1775-1787. 1 katern.


26

Archief van het Bureau van Weldadigheid, later Gecombineerd Armbestuur en Godshuizen, 1812-1824.\ Stukken van algemene aard. 1. Notulen 356-360.

Notulen van de vergaderingen. 1812-1824. 3 delen en 2 banden. ---. 1812, 1813. NB. Alleen commissie, bevinden zich in inv.nr. 95 356. 1812, 1813 357. 1814-1816 (1 band) 358. 1817-1819 (1 band) 359. 1819-1821. 360. 1822-1824

361.

"Korte Notulen" van de vergaderingen, alfabetisch op trefwoorden ingericht. 1818-1824. 1 deel.

2.Correspondentie. 362-371.

Ingekomen stukken en concepten en minuten van uitgegane stukken. 1812-1824. 11 pakken, banden en omslagen. 362. 1812, 1813 (1 omslag) 363. 1814 364. 1815, februari-mei (1 omslag) 365. 1815-1819, nrs. 1-218 366. 1819-1821, nrs. 1-202 367. 1822-1824, nrs. 1-215 368. 1812-1815 (1 band) 369. 1815-1819 (1 band) 370. 1819-1821 (1 band) 371. 1822-1824 (1 band)

372-375.

Agenda"s van ingekomen en uitgegane stukken. 1812, 1814-1819. 3 katernen en 1 deel. 372. 1812 373. 1814, 1815 374. 1815 375. 1815-1819 (1 deel)


27

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. 1. Zorg voor wezen, armen, verpleegden en bewoners van het manhuis. 376.

Voorwaarden voor de verkoop van levensmiddelen, kleding en brandstoffen aan het weeshuis. 1812, 1813. 1 omslag.

---.

Afschriften van akten van indemniteit. 1812-1816. NB. Bevinden zich in inv.nr. 99

377-379.

Staten van aan wezen verstrekte kleding. 1813-1819. 2 delen en 1 band. 377. 1813-1819 NB. Bevat tevens staten van aan kinderen van armen verstrekte kleding en staten van ingekocht beddegoed ten behoeve van het weeshuis. 378. 1815, 1816. 379. 1817-1819

380-382.

Staten vanin het gasthuis verpleegde zieken en bejaarden. 1813-1824. 2 omslagen en 1 deel. 380. 1813 NB. Bevat tevens staten van ingekocht en verbruikt voedsel. 381. 1814-1822 382. 1822-1824

383, 384.

Staten van in het weeshuis verblijvende kinderen. 1816-1824. 383. 1816-1819 ---. 1817 NB. Bevinden zich in inv.nr. 379 384. 1822-1834 (1 deel) NB. Bevat ook de jaren 1824-1869.

385, 386.

Staten van bedeelde personen. 1817-1819. 2 omslagen. 385. 1817, 1818 NB. Alleen zieken personen. 386. 1817-1819.


28

387.

Reglement voor het manhuis. 1820. 1 deeltje.

388.

Instructie voor de conciĂŤrge van het manhuis. 1820. 1 deeltje.

2. Eigendommen. 389-399.

Akten en afschriften van notariĂŤle akten van uitgifte van gronden in eigendom van het weeshuis, het gasthuis en de algemene armen in pacht aan derden. 1812-1824. 11 omslagen. 389. 1812. 390. 1813 391. 1914 392. 1815 393. 1816 394. 1817 395. 1818, 1819 396. 1820 397. 1821 398. 1822 399. 1823, 1824

400.

Staten van de in het bezit van het weeshuis, het gasthuis en de algemene armen zijden gronden, met vermelding van de pachters en de verschuldigde pacht. 1815, 1816. 1 deel.

401.

Voorwaarden voor de verpachting van gronden. 1816. 1 deeltje. NB. Bevat ook staten van personen, aan wie gronden zijn verpacht, 1816-1833.

402.

Staat van gronden in eigendom van het weeshuis, het gasthuis en de algemene armen. c. 1816. 1 deeltje.

3. Aangelegenheden betreffende de financiĂŤn. a. algemeen. 403.

Staten van uitstaande obligaties van het gasthuis. 1813. 1 deel.

404.

Staten van uitstaande obligaties en geldleningen van het weeshuis. 1813. 1 deel.


29

405.

Staat van de achterstallige schulden van het R.K. Parochieel armbestuur. 1814. 1 katern.

406.

Staat van de achterstallige schulden van het weeshuis. 1815. 1 katern.

407.

Afschriften van stukken over de liquidatie van achterstallige schulden van de godshuizen en de algemene armen. 1818-1824. 1 deel.

b. kasbeheer. ---.

Kasboeken van inkomsten en uitgaven van het gasthuis. 1812, 1813. NB. Bevinden zich in inv. 28 en 43.

---.

Kasboeken van inkomsten en uitgaven van het weeshuis. 1812-1814. NB. Bevinden zich in inv.nrs. 185 en 280.

408.

Kasboek van inkomsten en uitgaven van het weeshuis, het gasthuis, de algemene armen, de goederen van Rimmeland en de goederen van Jasperse. 1815. 1 deel.

409.

Journaal van inkomsten en uitgaven. 1815-18223. 1 deel.

c. rekeningen van inkomsten en uitgaven. 410-413.

Rekeningen en inkomsten en uitgaven van het gasthuis. 1812-1814. 4 deeltjes. 410. 1812 411. 1813 412. 1814 413. 1814 (betreffende pachtzaken)

414-416.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de goederen uit de nalatenschap van Pieter Jasperse. 1812-1814. 3 katernen. 414. 1812 415. 1813 416. 1814.


30

417-419.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de goederen van de algemene armen. 1812-1814. 2 katernen en 1 deeltje. 417. 1812 418. 1813 419. 1814 (1 deeltje)

420-422.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de goederen uit de nalatenschap van Pieter Rimmeland. 1812-184. 2 katernen en 1 deeltje. 420. 1812 421. 1813 422. 1814 (1 deeltje)

423-425.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de goederen van het weeshuis. 1812-1814. 2 katernen en 1 deeltje. 423. 1812 424. 1813 425. 1814 (1 deeltje)

426.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de goederen, die eigendom zijn geweest van het R.K. parochieel armbestuur. 1813-1815. 1 deeltje.

427.

Rekening van inkomsten en uitgaven van de goederen van het gast- en weeshuis. 1815. 1 deeltje.

428.

Rekening van inkomsten en uitgaven van de liquidatie van het beheer over de goederen van het gecombineerd armbestuur en godshuizen door A. van Thoorn.

429-438.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de goederen van het gecombineerd armbestuur en godshuizen. 1815-1823. 10 delen. 429. 1815 430. 1816 431. 1817 432. 1818 433. 1819 434. 1820 435. 1821 436. 1822 437. 1823, zonder armbestuur 438. 1823, alleen armbestuur


31

Archief van de regenten van de godshuizen, 1824-1858. Stukken van algemene aard. 1. Notulen. 439-443.

Notulen van de vergaderingen van het college van regenten. 1824-1858. 5 banden. 439. 1824-1830 440. 1831-1840 441. 1841-1845 NB. Bevat tevens afschriften van uitgegane brieven. 442. 1846-1850 NB. Bevat tevens afschriften van uitgegane brieven. 443. 1851-1858. NB. Bevat tevens afschriften van uitgegane brieven.

444-446.

'Korte notulen" van de vergaderingen, alfabetisch gerangschikt op onderwerp. 1824-1856. 3 delen. 444. 1824-1840 445. 1841-1850 446. 1851-1856.

2. Correspondentie. 447-454.

Relatieven tot de notulen. 1824-1858. 8 pakken. 447. 1824-1830, nrs. 1-268 448. 1831-1836, nrs. 269-435 449. 1837-1840, nrs. 436-374 450. 1841-1844, nrs. 1-176 451. 1845-1847, nrs. 177-327\ 452. 1848-1850, rns. 328-449 453. 1851-1854, nrs. 1-223 454. 1855-1858, nrs. 224-433.

455, 456.

Afschriften van uitgegane stukken. 1824-1858. 2 banden. 455. 1824-1830 456. 1831-1840 ---. 1841-1858 NB. Bevinden zich in de inv.nrs. 441-443


32

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. I. Het Weeshuis. 1. Personeel. 457.

Instructie voor de portier van het weeshuis. 1825. 2 stukken.

458.

Instructies voor de vader en de moeder van het weeshuis. 1826, 1843. 2 katernen.

459, 460.

Verslagen van handelingen en voorstellen van de vader van het weeshuis betreffende personeelsaangelegenheden, de verzorging van de wezen en het onderhoud van het gebouwencomplex, aan het college van regenten en regentesse, met vermelding van de door de regenten genomen besluiten. 1851-1858. 2 deeltjes. 459. 1851-1857. 460. 1858. NB. Bevat ook de periode 1859-1861.

2. Gebouw 461.

Staat van de in het weeshuis aanwezige goederen. 1826. 1 katern.

462.

Bestek voor het verrichten van herstellingen en vernieuwingen aan het gebouw. c. 1850 1 katern.

3. Aangelegenheden betreffende de financiĂŤn. 463, 464.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1824, 1825. 2 deeltjes. 463. 1824. 464. 1825.

465.

Kasboek van inkomsten en uitgaven betreffende verhuur van rouwmantels. 1846-1858. 1 deel. NB. Bevat ook de periode 1859, 1860.


33

4. Verzorging van weeskinderen. 466.

Staten van in het weeshuis verblijvende kinderen, met vermelding van de data van opname en vertrek. 1824-1858. 1 deel. ---. 1824-1858. NB. Bevindt zich in inv.nr. 384. 466. 1842-1858. NB. Bevat ook de jaren 1859-1920.

467.

Staten van aan de weeskinderen toebehorende voorwerpen, in bewaring, in bewaring bij de regentessen. 1824-1858. 1 band. NB. Bevat ook de jaren 1859-1900.

468.

Staten van door de weesjongens afgedragen werklonen. 1848-1857. 1 deel.

469, 470.

Staten van door de weeskinderen gespaarde geldbedragen.

471.

Rekening van inkomsten en uitgaven van de door de weeskinderen gespaartde gelden. 1854. 1 katerntje.

472.

Kasboek van inkomsten en uitgaven van de " gemeene schote", de algemene spaarpot van de weeskinderen. 1855-1858. 1 deel. NB. Bevat ook de jaren 1859-1870.

II. Gasthuis. I. Gebouw. 473.

Staat van de in het gasthuis aanwezige meubelen. 1845. 1 katern.

2. Verzorging van verpleegden en bejaarden. ---.

Staat van de in het gasthuis verpleegde zieken en bejaarden. 1824-1858. NB. Bevinden zich in invr.nr. 382.


34

474-487.

In- en uitslagboeken." Staten van ingekochte levensmiddelen en huishoudelijke artikelen, met vermelding van de betaalde prijzen en de verbruikte hoeveelheden. 1845-1858. 14 delen. 474. 1845 475. 1846 476. 1847 477. 1848 478. 1849 479. 1850 480. 1851

488-497.

481. 1852 482. 1853 483. 1854 484. 1855 485. 1856 486. 1858 487. 1858

Staten van de gebruikte morgen-, middag- en avondmaaltijden, met vermelding van de daaraan verbonden kosten. 1848-1858. 11 delen. 488. 1848 489. 1849 490. 1850 491. 1851 422. 1852 493. 1853

494. 1854 495. 1855 496. 1856 497. 1857 498. 1858

III. Gecombineerd bestuur. 1. Eigendommen. 499-502.

Akten en afschriften van notariĂŤle akten tot uitgifte van gronden van het weeshuis en het gasthuis in pacht. 1824-1858. 4 pakken. 499. 1824-1828 500. 1829-1833 501. 1834-1843 502. 1844-1857.

---.

Staten van personen, aan wie gronden verpacht zijn. 1824-1833. NB. Bevinden zich in inv.nr. 401.

503.

Staten van in jacht uitgegeven gronden, met vermelding van de namen van de pachters en de ontvangen pachtbedragen. 1826-1855. 1 deel. NB. Bevat ook staten van gronden in eigendom van het algemeen armbestuur.

504.

Staten van personen, aan wie gronden zijn verpacht, alfabetisch op naam ingericht. 1826-1855. 1 deel.


35

505.

Staten van landerijen in eigendom van de godshuizen en geschikt voor verpachting. 1858. 1 katern.

2. Aangelegenheden betreffende de financiĂŤn. ---.

Stukken betreffende de liquidatie van achterstallige schulden. 1824-1833. NB. Bevinden zich in inv.nr. 407.

506.

Begrotingen van inkomsten en uitgaven voor de aflossingen van achterstallige schulden. 1824-1833. 1 band.

507.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de aflossingen van achterstallige schulden. 1824-1833. 1 band.

508-513.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van achterstallige schulden. 1824-1857. 6 banden. 508. 1824 509. 1825 510. 1826 511. 1826-1832 NB. Bevat ook rekeningen van inkomsten en uitgaven van het algemeen armbestuur. 512. 1833-1845. NB. Bevat ook rekeningen van inkomsten en uitgaven van het algemeen armbestuur.

514.

Staten van opbrengsten van gehouden collecten. 1848-1855. 1 deel.


36

Archuef van het Algemeen Armbestuur, 1824-1858. Stukken van algemene aard. 1. Notulen. 515-520.

Notulen van de vergaderingen van het bestuur. 1824-1858. 4 delen en2 banden. 515. 1824-1830 516. 1831-1840 517. 1841-1845 (1 band) NB. Bevat ook afschriften van uitgegane brieven. 518. 1846-1850 (1 band) NB. Bevat ook afschriften van uitgegane brieven. 519. 1851-1855. 520. 1856-1858. NB. Bevat ook notulen van de vergaderingen van de afdeling Armenzorg van het Burgerlijk Armbestuur, 1858, 1859.

521-524.

" Korte notulen" van de vergaderingen van het armbestuur, op onderwerp ingericht. 1824-1858. 4 delen. 521. 1824-1840 522. 1841-1850 523. 1851-1856 524. 1857, 1858. NB. Bevat ook notulen van de vergaderingen van de afdeling Armenzorg van het Burgerlijk Armbestuur, 1858, 1858.

2. Correspondentie. 525-530.

Relatieven tot de notulen. 1824-1855, met hiaten. 6 pakken. 525. 1824-1830, nrs. 1-261 526. 1831-1836, nrs. 269-554 527. 1846-1848, nrs. 428-704 528. 1848-1850, nrs. 705-954 529. 1851-1853, nrs. 1-298 530. 1854, 1855, nrs. 299-533.

531-534.

Afschriften van uitgegane stukken. 1824-1858. 4 delen. 531. 1824-1830 532. 1831-1840 ---. 1841-1850 NB. Bevinden zich in inv.nrs. 517 en 518. 533. 1851-1855 534. 1856-1858


37

535-537.

Ingekomen stukken en concepten, minuten en afschriften van uitgegane stukken. 1856-1858. 3 omslagen. 535. 1856 536. 1857 537. 1858

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. 1. Eigendommen. ---.

Staten van in pacht uitgegeven gronden, met vermelding van de pachters en de ontvangen pachtbedragen. 1826-1855. NB. Bevinden zich in inv.nr. 503.

538.

Staten van te verpachten grond. 1826-1858. 1 omslag.

539.

Uittreksels uit de perceelsgewijze kadastrale leggers. 1832-1836. 1 pak.

540.

Afschrift van de notariĂŤle akte tot publieke van gronden in de gemeenten Kapelle en Yerseke. 1856. 1 katern.

2. Aangelegenheden betreffende de financiĂŤn. ---.

Stukken betreffende de liquidatie van achterstallige schulden. 1824-1833. NB. Bevinden zich in inr.nrs. 407, 506 en 507.

---.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1826-1857. NB. Bevinden zich in de inv.nrs. 511-513.

3. Zorge voor de armen. 541.

Staten van personen, verblijvend in het manhuis, waaraan stro wordt verstrekt. 1849, 1865-1867. 4 stukken.

542.

Staten van personen, die voor bedeling in aanmerking komen. 1853-1857. 1 omslag.

543.

Akte waarbij aan G. Klemkerke de levering van doodskisten wordt opgedragen. 1855. 1 stuk.


38

Archief van het bestuur van het Gasthuis, 1858-1963. Stukken van algemene aard. 1. Notulen. 544-549.

Notulen van de vergaderingen van het bestuur. 1858-1924. 4 delen, 1 band en 1 omslag. 544. 1858-1870. 545. 1870-1895 (1 band) 546. 1896-1903 547. 1904-1912 548. 1913-1916 549. 1920-1924 (1 band)

550.

"Korte notulen" van de vergaderingen van het bestuur, alfabetisch naar onderwerp ingericht. 1858-1870. 1 deel.

2. Correspondentie. 551-622.

Relatieven tot de notulen. 1858-1930. 51 omslagen en 21 pakken. 551. 1858, nrs. 1-14 552. 1859, nrs. 15-47 553. 1860, nrs. 48-76 554. 1861, nrs. 77-113 555. 1862, nrs. 114-142 556. 1863, nrs. 143-177 557. 1864, nrs. 178-207 558. 1865, nrs. 208-234 559. 1866, nrs. 235-266 560. 1867, nrs. 267-295 561. 1868, nrs. 296-333 562. 1869, nrs. 334-362 563. 1870, nrs. 363-394 564. 1871, nrs. 1-38 565. 1872, nrs. 39-125 566. 1873, nrs. 126-192 567. 1874, nrs. 193-261 568. 1875, nrs. 262-357 569. 1876, nrs. 358-440 570. 1877, nrs. 1-43 571. 1878, nrs. 44-98 572. 1878, nrs. 99-155 573. 1888, nrs. 156-198 574. 1881, nrs. 199-245 575. 1882, nrs. 246-272 576. 1883, nrs. 273-302 577. 1884, nrs. 303-333 578. 1885, nrs. 334-376


39

579. 1886, nrs. 377-410 580. 1887, nrs. 411-450 581. 1888, nrs. 451-485 582. 1889, nrs. 486-530 583. 1890, nrs. 531-558 584. 1891, nrs. 559-583 585. 1892, nrs. 584-613 586. 1893, nrs. 614-644 587. 1894, nrs. 1-30 588. 1895, nrs. 32-67 589. 1896, nrs. 1-46 590. 1897, nrs. 47-89 591. 1889, nrs. 90-130 592. 1899, nrs. 1-42 593. 1900, nrs. 43-76 594. 1901, nrs. 1-36 595. 1902, nrs. 37-72 596. 1903, nrs. 1-53 597. 1904, nrs. 1073 598. 1905, nrs. 1-59 599. 1906, nrs. 1-89 (1 pak) 600. 1907, nrs. 1-85 (1 pak) 601. 1908, nrs. 1-79 (1 pak) 602. 1909, nrs. 1-69 (1 pak) 603. 1910, nrs. 1-90 (1 pak) 604. 1911, nrs. 1-90 ( 1 pak) 605. 1912, nrs. 1-86 (1 pak) 606. 1913, nrs. 1-80 (1 pak) 607. 1914, nrs. 1-70 (1 pak) 608. 1915, nrs. 1-116 (1 pak) 609. 1916, nrs. 1-112 (1 pak) 610. 1917, nrs.. 1-100 ( 1pak) 611. 1918, nrs. 1-74 (1 pak) 612. 1919, nrs. 1085 (1 pak) 613. 1920, nrs. 1-100 (1 pak) 614. 1921, nrs. 1-84 ( 1pak) 615. 1922, nrs. 1-84 (1 pak) 616. 1923, 1924 NB. De meeste nummers ontbreken. 617. 1925, nrs. 1-125 (1 pak) 618. 1926, nrs. 1-115 (1 pak) 619. 1927, nrs. 1-121 (1 pak) 620. 1928, nrs. 1-119 (1 pak) 621. 1929, nrs. 1-86 622. 1929, nrs. 1-98 623.

Afschriften van uitgegane stukken. 1872-1894. 1 omslag.

624-627.

Ingekomen stukken en doorslagen van uitgegane stukken. 1931-1934. 4 omslagen. 624. 1931


40

625. 1932 626. 1933 527. 1934, januari-april Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. 1. Reglementering. 628.

Verordeningen op het bestuur van het gasthuis. 1913, 1917, 1920, 1924, 1927 3 stukken en 2 katernen.

2. Reglementering. a. gebouwen. 629, 630.

Staten van de in het gasthuis aanwezige goederen. 1865-1917, met hiaten. 4 katernen en 1 deel.

631.

Bestek voor het herstel van de oude gasthuisgebouwen. 1893-1896. 7 stukken.

632.

Stukken betreffende het verrichten van onderhoud aan de gebouwen. 1893-1896. 7 stukken.

633.

Bestekken voor de schoonmaak van de gebouwen. 1889-1914, 1916, 1917. 1 omslag.

634.

Staten van in de gebouwen verbruikte steenkool voor verwarmingsdoeleinden. 1915-1928. 1 pak.

635.

Stukken betreffende de bouw van een nieuw complex aan de Oostwal te Goes. 1922-1925. 1 pak.

b. gronden. 636.

Afschriften van notariĂŤle akten van verpachting van gronden. 18581872, met hiaten. 1 omslag.

637.

Afschrift van de notariĂŤle akte van ruiling van weiland in Terwelhoek te Goes voor weiland in Dankershoek te Goes met het Burgerlijk Armbestuur. 1875. 1 katern.


41

638.

Afschrift van de notatiĂŤle akte van afkoop van tiendrechten in de Oostervolger en de Westervolger te Goes. 1877. 1 stuk.

639.

Staten van in pacht uitgegeven gronden. 1886, 1908, 1915. 3 katernen.

3. Aangelegenheden betreffende de financiĂŤn. a. begrotingen. 640-711.

Begrotingen van inkomsten en uitgaven, gedeeltelijk met memories van toelichting en wijziging van de begrotingen. 1859-1963, met hiaten. 104 katernen, stukken en banden. 640. 1859 641. 1861 642. 1863 643. 1864 644. 1865 645. 1866 646. 1867 647. 1868 648. 1869 649. 1870 650. 1872 651. 1874 652. 1875 653. 1876 654. 1878 655. 1879 656. 1881 657. 1882 658. 1883 659. 1884 660. 1885 661. 1886 662. 1887 663. 1888 664. 1889 665. 1890 666. 1891 667. 1892 668. 1893 669. 1895 670. 1895 671. 1901 672. 1905 673. 1906 674. 1907 675. 1908

676. 1909 677. 1910 678. 1911 679. 1912 680. 1913 681. 1914 682. 1915 683. 1916 684. 1917 685. 1918 686. 1919 687. 1920 688. 1921 689. 1922 690. 1923 691. 1924 692. 1925 693. 1926 694. 1927 695. 1928 696. 1929 697. 1930 698. 1931 699.1936 700. 1937 701. 1938 702. 1939 703. 1940 704. 1942 705. 1944 706. 1944 707. 1945 708. 1947 709. 1949 710. 1960 711. 1963


42

b. grootboeken van inkomsten en uitgaven. 712-777.

Grootboeken van inkomsten en uitgaven. 1865-1830. 66 delen. 712. 1865 713. 1866 714. 1867 715. 1868 716. 1869 717. 1870 718. 1871 719. 1872 720. 1873 721. 1874 722. 1875 723. 1876 724. 1877 725. 1878 726. 1879 727. 1880 728. 1881 729. 1882 730. 1883 731. 1884 732. 1885 733. 1886 734. 1887 735. 1888 736. 1889 737. 1890 738. 1891 739. 1892 740. 1893 741. 1894 742. 1895 743. 1896 744. 1897

745. 1898 746. 1899 747. 1900 748. 1901 749. 1902 750. 1903 751. 1904 752. 1905 753. 1906 754. 1907 755. 1908 756. 1909 757. 1910 758. 1911 759. 1912 760. 1913 761. 1914 762. 1915 763. 1916 764. 1917 765. 1918 766. 1919 767. 1920 768. 1921 769. 1922 770. 1923 771. 1924 772. 1925 773. 1926 774. 1927 775. 1928 776. 1929 777. 1930

c. rekeningen van inkomsten en uitgaven. 778-823.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1858-1935, met hiaten. 46 delen en omslagen. 778. 1858 779. 1861 780. 1862 781. 1863 782. 1864 783. 1865 784. 1866 785. 1867 786. 1868

787. 1869 788. 1872 789. 1876 790. 1881 791. 1882 792. 1903 793. 1904 794. 1905 795. 1906


43

796. 1907 797. 1908 798. 1909 799. 1910 800. 1911 801. 1912 802. 1913 803. 1914 804. 1915 805. 1916 806. 1917 807. 1918 808. 1919 809. 1920 824.

810. 1921 811. 1922 812. 1922 813. 1924 814. 1925 815. 1926 816. 1927 817. 1928 818. 1929 819. 1930 820. 1931 821. 1933 822. 1934 823. 1935.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de huismeester, kwartaalsgewijs ingericht. 1901-1930, met hiaten. 1 pak.

4. Aangelegenheden betreffende het personeel. 825.

Instructie voor de secretaris-penningmeester. 1858, 1859. 1 stuk.

826.

Afschrift van de instructie voor de ziekenoppasser. 1880. 1 stuk.

827.

Verordening regelende de bezoldiging van de hulpverpleegsters. c. 1900 1 stuk.

828.

Instructie voor de assistentie in de huishouding. 1915. 1 stuk.

829.

Instructies voor de hoofdverpleegster. 1915, 1916. 3 stukken.

830.

Instructies voor de hulpverpleegsters. 1915, 1917. 2 stukken.

831.

Instructie voor de huismeesteres. 1917. 1 stuk.

832.

Instructie voor de huismeester. 1917. 1 stuk.


44

833.

Stukken betreffende de vaststelling van de pensioengrondslagen van het personeel. 1919-1925. 1 omslag.

834, 835.

"Persoonsdossiers." Stukken betreffende het in dienst zijnde personeel. 1919-1930, met hiaten. 2 omslagen. 834. letters B-M 835. letters O-W

5. Zorg voor verpleegden en bejaarden. a. opname en kosten van verpleegden en proveniers. 852-892.

" In- en uitslagboeke." Staten van ingekochte levensmiddelen en huishoudelijke artikelen, met aantekeningen van de voor de inkoop betaalde bedragen en van het verbruik. 1859-1899. 41 delen. 852. 1859 853. 1860 854. 1861 855. 1862

856. 1863 857. 1864 858. 1865 859. 1866


45

860. 1867 861. 1868 862. 1869 863. 1870 864. 1871 865. 1872 866. 1873 867. 1874 868. 1875 869. 1876 870. 1877 871. 1878 872. 1879 873. 1880 874. 1881 875. 1882 876. 1883 893-903.

877. 1884 878. 1885 879. 1886 880. 1887 881. 1888 882. 1889 883. 1890 884. 1891 885. 1892 886. 1894 887. 1894 888. 1895 889. 1896 890. 1897 891. 1898 892. 1899

Staten van de gebruikte morgen-, middag- en avondmaaltijden, met vermelding van de daaraan verbonden kosten. 1859, 1860, 1862-1870. 11 delen. 893. 1859 894. 1860 895. 1862 896. 1863 897. 1864 898. 1865 899. 1866 900. 1867 901. 1868 902. 1869 903. 1870

904.

Stukken betreffende de leverning van turf en steenkool aan het gasthuis. 1871-1896. 1 omslag.

905.

Stukken betreffende de levering van vlees aan het gasthuis. 1872-1917, met hiaten.

906.

Stukken betreffende de levering van kruidenierswaren aan het gasthuis. 1872-1896, 1914. 1 omslag.

907.

Stukken betreffende de levering van brood aan het gasthuis. 1873-1896. 1 omslag.

908.

Staten van aan patiĂŤnten en aan bejaarden vestrekte maaltijden, met opgaven van de menu's. 1915-1928. 1 pak.


46

Archief van het Burgerlijk Armbestuur, 1858-1870. Stukken van algemene aard. 1. Notulen. 909.

Notulen van de vergaderingen van het Burgerlijk Armbestuur. 1858-1870. 1 dee;/

910, 911.

Notulen van de vergaderingen van de Afdeling Armenzorg. 1858-1870. 2 delen. ---. 1858, 1859. NB. Bevinden zich in inv.nr. 520. 910. 1860-1863 911. 1864-1870

912.

Notulen van de vergaderingen van de Afdeling Weeshuis. 1858-1870. 1 band. NB. Bevat ook afschriften van uitgegane stukken

913-949.

Notulen van de vergadering van het Burgerlijk Armbestuur, van de Afdeling Armenzorg en van de Afdeling Weeshuis. 1871-1915. 37 delen. 913. 1871, 1872 914. 1872-1874 915. 1874-1876 916. 1877-1879 917. 1880, 1881 918. 1882 919. 1883 920. 1884 921. 1885 922. 1886 923. 1887 924. 1888, 1889 925. 1889-1891 926. 1892 927. 1893 928. 1894 929. 1895 930. 1896 931. 1897

950-960.

932. 1898 933. 1899 934. 1900 935. 1901 936. 1902 937. 1903 938. 1904 939. 1905 940. 1906 941. 1907 942. 1908 943. 1909 944. 1910 945. 1911 946. 1912 947. 1913 948. 1914 949. 1915

Notulen van de vergaderingen van het gecombineerde bestuur. 1916-1966. 7 delen, 2 omslagen en 2 banden. 950. 1916-1918 951. 1918-1921

952. 1921-1924 953. 1924-1927


47

954. 1927-1930 955. 1930-1933 956. 1933-1935 957. 1935, 1936 (1 omslag) 958. 1936-1950 (1 omslag) 959. 1951-1959 (1 band) 960. 1960-1966 (1 band) NB. De nrs. 959 en 960 bevatten ook notulen van de commissie pachtzaken en de commissie verzorgingstehuis. 961-980.

Notulen van de vergaderingen van de Afdeling Armenzorg. 1916-1950. 14 delen e 6 omslagen. 961. 1916, 1917 962. 1917-1919 963. 1919, 1920 964. 1920-1922 965. 1922-1924 966. 1924-1926 967. 1926-1928 968. 1928-1930 969. 1930, 1931 970. 1931, 1932

981-984.

971. 932-1934 972. 1934 973. 1934, 1935 974. 1935, 1936 975. 1936, 1937 (1 omslag) 976. 1937, 1938 (1 omslag) 977. 1938, 1939 (1 omslag) 978. 1939, 1940 (1 omslag) 979. 1940-1943 (1 omslag) 980. 1943-1950 (1 omslag)

Notulen van de vergaderingen van de Afdeling Weeshuis. 1916-1941. 2 delen en 2 omslagen. 981. 1916-1919 982. 1919-1928 983. 1928-1935 (1 omslag) 984. 1936-1941 (1 omslag)

985.

Notulen van de vergaderingen van de Afdeling Sociale Zaken. 1947-1949. 1 omslag.

986.

Notulen van de vergaderingen van de Afdeling Maatschappelijke Zorg. 1950-1954. 1 omslag.

2. Indices op de notulen. 987.

"Korte notulen" van de vergaderingen van de Afdeling Armenzorg, alfabetisch gerangschikt op onderwerp. 1860-1884, met hiaten. 3 delen. 988. 1860-1870


48

989. 1871, 1872 990. 1877-1884. 991-997.

Indices op de vergaderingen van het Burgerlijk Armbestuur en die van de Afdelingen Armenzorg en Weeshuis. 1914-1962. 7 delen. 991. 1914-1933 992. 1934-1936 993. 1936-1941, letters A-Q 994. 1936-1941, lettes R-Z 995. 1941-19546 996. 1946-1960 997. 1946-1962

3. Correspondentie. 998-1003.

Ingekomen stukken en concepten en minuten van uitgegane stukken, chronologisch geordend. 1858-1864. 6 omslagen. ---. 1858 NB. Bevinden zich in inv.nr. 537 998. 1859 999. 1860 1000. 1861 1001. 1862 1003. 1863 1004. 1864

1004-1008.

Afschriften van uitgegane stukken van het Burgerlijk Armbestuur, de Afdeling Armenzorg en vanaf 1871 ook van de Afdeling Weeshuis. 1858-1930, met hiaten. 4 delen en 1 omslag. ---. 1858-1870 NB. Bevinden zich in inv.nr. 534 1004. 1871-1882 (1 omslag) 1005. 1896-1900 1006. 1915-1918 1007. 1918-1921 1008. 1921-1930

1009, 1010.

Relatieven tot de notulen van de Afdeling Weeshuis. 1858-1870. 2 pakken. 1009. 1958-1864, nrs. 1-432 1010. 1865-1870, nrs. 343-539


49

1011-1059.

Relatieven tot de notulen van het Burgerlijk Armbestuur, de Afdeling Armenzorg en vanaf 1871 van de Afdeling Weeshuis. 1865-1913. 49 pakken en omslagen. 1011. 1865, nrs. 1-93 1036. 1890, nrs. 1-174 1012. 1866, nrs. 94-188 1037. 1891, nrs. 1-201 1013. 1867, nrs. 189-279 1038. 1982, nrs. 1-229 1014. 1868, nrs. 280-344 1039. 1893, nrs. 1-178 1015. 1869, nrs. 346-431 1040. 1894, nrs. 1-154 1016. 1870, nrs. 433-497 1041. 1895, nrs. 1-191 1017. 1871, nrs. 1-107 1042. 1896, nrs. 1-120 1018. 1872, nrs. 108-205 1043. 1897, nrs. 1-105 1019. 1873, nrs. 206-354 1044. 1989, nrs. 1-146 1020. 1974, nrs. 362-538 1045. 1899, nrs. 1-142 1021. 1875, nrs. 539-669 1046. 1900, nrs. 1-140 1022. 1876, nrs. 670-768 1047. 1901, nrs. 1-156 1023. 1877, nrs. 1-124 1048. 1902, nrs. 1-129 1024. 1878, nrs. 125-229 1049. 1903, nrs. 1-145 1025. 1879, nrs. 230-241 1050. 1904, nrs. 1-131 1026. 1880, nrs. 342-426 1051. 1905, nrs. 1-134 1027. 1881 1052. 1906, nrs. 1-142 1028. 1882 1053. 1907 1029. 1883, nrs. 1-205 1054. 1908, nrs. 1-137 1030. 1994, nrs. 1-206 1055. 1909, nrs. 1-159 1031. 1885, nrs. 1-287 1056. 1910, nrs. 1-166 1032. 1886, nrs. 1-205 1057. 1911, nrs. 1-178 1033. 1887, nrs. 1-246 1058, 1912, nrs. 1-174 1034. 1888, nrs. 1-177 1059. 1913, nrs. 1-196 1035. 1889, nrs. 1-209 NB. Van de inv.nrs. 1027, 1028 en 1053 ontbreken de meeste relatieven.

1060-1096.

Ingekomen stukken en doorslagen van uitgegane stukken. 1914-1942. 37 pakken en omslagen. 1060. 1914 1061. 1915 1062. 1916 1063. 1017 1964. 1917 1065. 1919 1066. 1920 1067. 1921 1068. 1922 1069. 1923 1070. 1924 1071. 1925 1072. 1926 1073. 1927 1074. 1928 1075. 1929 1076. 1930 1077. 1931

1079. 1933 1080. 1934 1081. 1935 1082. 1936, januari-juni 1983. 1936, juli-december 1084. 1937, januari-mei 1085. 1937, juni-december 1086. 1938, januari-maart 1087. 1938, april-augustus 1088. 1938, september-december 1089. 1939, april-juni 1090. 1939, april-juni 1091. 1939, oktober-december 1092. 1940, januari-maart 1093. 1940, april-juni 1094. 1940, juli-december 1095. 1941 1096. 1942


50

1078. 1932 4. Jaarverslagen. 1097-1122.

Jaarverslagen betreffende de uitoefening van de taken van het Burgerlijk Armbestuur. 1939-1960, 1964, 1965. 24 bandjes. 1097. 1939 1098. 1940 1099. 1941 1100. 1942 1101. 1943 1102. 1944 1103. 1945 1104. 1946 1105. 1947 1106. 1948 1109. 1949 1110. 1950

1111. 1951 1112. 1952 1113. 1953 1114. 1954 1115. 1955 1116. 1956 1117. 1957 1118. 1958 1119. 1959 1120. 1960 1121. 1964 1122. 1965

5. Archief. 1123.

Inventarissen van het archief. 1854, c. 1890 2 katernen.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. 1. Reglementering en bestuur. 1124.

Stukken betreffende de benoeming van en het verlenen van ontslag aan leden van het bestuur. 1942-1957. 1 omslag.

1125.

Reglement op het Burgerlijk Armbestuur, met stukken betreffende de wijzigingen. 1945-1949. 1 omslag.

1126.

Stukken betreffende de vaststelling van het Reglement voor de Instelling Maatschappelijke Belangen. 1970,[1971]. 1 omslag.

2. Eigendommen. 1127.

Akte van overdracht van eigendommen van het weeshuis en van de Algemene Armen aan het Burgerlijk Armbestuur. c. 1858. 1 stuk.

1128.

Stukken betreffende de verzekering van onroerende eigendommen. 1865, 1867, 1869, 1870. 1 omslag.


51

1129.

Uittreksels uit de perceelsgewijze kadastrale leggers, bevattende opgaven van eigendommen van het Burgerlijk Armbestuur. 1870, 1881. 1 omslag.

1130.

Afschriften van notariĂŤle akten over afkoop van tiendrechten, met uittreksels uit de schattingslijsten. 1873-1912. 1 opak.

1131.

Staat van gronden door aankoop of ruil verkregen of door verkoop of ruil afgestaan. 1882. 1 katern.

1132.

Stukken betreffende de vestiging van zakelijke rechten op grond van de Belemmeringswet Privaatrecht ten behoeve van hoogspanningslijnen. 1959-1969, met hiaten. 1 omslag.

1133.

Stukken betreffend de overdracht aan het vermogen aan de gemeente Goes op grond van artikel 88 van de Algemene Bijstandswet. 1966-1970,[1970,1971]. 1 omslag.

a. aan- en verkopen. 1134.

Afschrift van de notariĂŤle akte van aankoop van een huis met erf op de Oosterschans te Goes van W.L. van Voorst-Vader, met retro-acta. 1874. 3 katernen.

1135.

Stukken betreffende de aankoop van percelen grond te Driewegen, 's-Heer Abtskerke en Nisse van mw. A. van der Meulen. 1887, 1888. 1 omslag.

1136.

Stukken betreffende de verkoop van de Dreef te Kloetinge aan het gemeentebestuur aldaar. 1944-1959. 1 omslag.

1137.

Stukken betreffende de verkoop van gronden te Kapelle, Schore, Kruiningen, Heinkenszand, Kloetinge, 's-Heer Hendrikskinderen en Goes. 1953-1959. 1 omslag.

1138.

Stukken betreffende de verkoop van gronden te Goes, 's-Heer Arendskerke, Heinkenszand, 'sHeerenhoek, Kloetinge, Kapelle, Wemeldinge en Waarde. 1956-1967. 1 omslag.


52

1139.

Stukken betreffende de verkoop van gronden aan de provincie Zeeland, de gemeente Goes, de Ned. Spoorwegen, de Brede Watering Bewesten Yerseke, Rijkswaterstaat, J. Lindenbergh, L. Nieuwenhuijse, J. Waverijn, Stichting Beheer Landbouwgronden, P.H. Janse, I.A. Dekker, W.D. Schrier, C. Boonman, L.J. Ruissen, H.A. Polderman, M. Sinke, G. Jacobs, M. Heijboer, K, Rottier, J. Zuijddijk en P.W. Hoondert. 1962-1968. 1 omslag.

1140.

Stukken betreffende de verkoop van gronden aan de Ned. Gasunie, de gemeente Bergen op Zoom en het Landbouwschap voor de aanleg van gasleidingen en rioolpersleidingen. 1966-1970. 1 omslag.

1141.

Stukken betreffende de verkoop van gronden aan de St. Beheer Landbouwgronden, de gemeente Goes, I.A. Dekker, B. van de Vrie, J. van der Does, het Waterschap de Brede Waterin bewesten Yerseke, K. van Koeveringe, J. Burger, A. de Kraker, C. Traas, M. Hannewijk, en C. Lepoeter. 1967, 1968.

1142.

Stukken betreffende de verkoop van grond voor de aanleg van Rijksweg 58. 1967-1970,[1971]. 1 omslag.

1143.

Stukken betreffende de verkoop van gronden aan J.A. Dagevos, J, Kole, J. Paauwe, W.A. Kole, P.J. Westveer, A. Schrier, J. Rijk, J.C. de Roo, C. Vermue, C. Hamelink, A.J. Berman, J. Sinke, J. Koppejan, M. den Herder, G.P. Vermaire en J.c. de Puit. 1969. 1 omslag.

1144.

Stukken betreffende de verkoop van grond aan F.J.F. Smoorenburg en C.P.L. de Jager, de gemeente Goes, M. de Kok, J. Tolhoek, L.J. Boonman, de Stichting Beheer Landbouwgronden, het Waterschap de Brede Watering van Zuid-Beveland en C. Dorrepaal. 1970. 1 omslag.

c. pacht en erfpacht. 1145-1159.

Stukken betreffende de verpachting van landerijen. 1858-1970{1971, 1972]. 15 pakken en omslagen. 1145. 1958-1879 1146. 1880-1894 1147. 1895-1909 1148. 1910-1932 1149. 1933-1944 1150. 1945-1956 1151. 1956, 1957 1152. 1958-1960 1153. 1963, 1964 1154. 1964-1978, percelen genummerd 151-200 1155. 1965-1970, percelen genummerd 51-100 1156. 1965-1974, percelen genummerd 251-399


53

1157. 1965-1972 1158. 1966-1975, percelen genummerd 1-50 1159. 1966-1975, percelen genummerd 101-150 1160, 1161.

Staten van in pacht uitgegeven gronden, met vermelding van de pachters en de voor de pacht ontvangen bedragen. 1882-1940. 1160. 1882-1914 1161. 1910-1942

1162-1164.

Staten van te verpachten percelen grond. 1884-1937, met hiaten. 1162. 1884-1911 1163. 1912-1931 1164. 1933, 1934, 1936, 1937

1165.

Akten tot uitgifte van gronden in pacht aan de Ooster- en Westerschans te Goes. 1895-1928, met hiaten.

1166.

Stukken betreffende de uitgifte van gronden. 1909, z.j. 2 stukken.

1167.

" Algemene voorwaarden" voor de verpachting van gronden. 1909, z.j. 2 stukken.

1168.

Staat van opbrengsten van de pachten over de jaren 1858-1911. 1911. 1 stuk.

1169-1171.

Staten van personen, die percelen grond aan de Ooster- en Westerschans hebben gepacht, met vermelding van de grootte van de percelen en de betaalde bedragen.

1172-1174.

Stukken betreffende de inspectie van landerijen en boomgaarden, met vermelding van de perceelsgrootten en de pachtprijzen. 1925-1970,[1971-1973], met hiaten. 3 omslagen. 1172. 1925-1937, 1939, 1941, 1948 1173. 1950-1959. 1174. 1962-1970 [1971-1973}


54

1175.

Staten van toegekende reducties op de pachtsommen, met vermelding van de namen van de namen van de pachters, de percelen en de grootte daarvan. 1931-1938. 3 katernen.

1176.

Stukken betreffende de ontbinding van de pachtcontracten voor bouw- en weiland te Goes met wed. J.M. Geschiere. 1958-1963. 1 omslag.

d. gebouwen 1177.

Stukken betreffende het verrichten van behang- en schilderwerk in het weeshuis. 1859. 1 omslag.

1178.

Bestekken voor het verrichten van herstelwerkzaamheden aan het weeshuis. 1859, 1860. 2 katernen.

1179.

Stukken betreffende de verhuur van herstelwerkzaamheden aan het weeshuis. 1940-1959. 1 omslag.

1180.

Stukken betreffende de vergoeding van oorlogsschade aan gebouwen. 1945-1956. 1 omslag.

1181.

Stukken betreffende de verbouw van het gebouw aan de Singelstraat voor de huisvesting van het Christelijk Lyceum voor Zeeland. 1947. 1 omslag.

1182.

Stukken betreffende de verbouw van het pand Beestenmarkt 1 te Goes tot verzorgingstehuis voor bejaarden. 1955, 1956. 1 omslag.

1183.

Stukken betreffende het verrichten van onderhoudswerken aan het verzorgingstehuis aan de Beestenmarkt. 1960-1962. 1 omslag.

1184.

Stukken betreffende de verkoop van het gebouw aan de Singelstraat. 1969, 1970,[1971,1972]. 1 omslag.

3. Aangelegenheden betreffende de financiĂŤn 1185-1286.

Begrotingen van inkomsten en uitgaven, met wijzigingen. 1858-1970, met hiaten. 101 katernen en omslagen en 1 band.

`

1185. 1858

1186. 1859


55

`

1187. 1860 1188. 1861 1189. 1862 1190. 1863 1191. 1864 1192. 1865 1193. 1866 1194. 1867 1195. 1867 1196. 1869 1197. 1870 1198. 1871 1199. 1872 1200. 1873 1201. 1874 1202. 1875 1203. 1876 1204. 1877 1205. 1878 1206. 1879 1207. 1880 1208. 1881 1209. 1882 1210. 1883 1211. 1884 1212. 1885 1213. 1887 1214. 1888 1215. 1889 1216. 1890 1217. 1891 1218. 1892 1219. 1893 1220. 1894 1221. 1895 1222. 1896 1223. 1897 1224. 1889 1225. 1899 1226. 1900-1909 (1 band) 1227. 1910 1228. 1911 1229. 1912 1230. 1913 1231. 1914 1232. 1915 1233, 1917 1234. 1918 1235. 1919 1236. 1920

1237. 1921 1238. 1922 1239. 1923 1240. 1924 1241. 1925 1242. 1926 1243. 1927 1244. 1928 1245. 1929 1246. 1930 1247. 1931 1248. 1932 1249. 1933 1250. 1934 1251. 1935 1252. 1936 1253. 1937 1254. 1938 1255. 1939 1256. 1940 1257. 1941 1258. 1942 1259. 1943 1260. 1944 1261. 1945 1262. 1946 1263. 1947 1264. 1948 1265. 1949 1266. 1950 1267. 1951 1268. 1952 1269. 1953 1270. 1954 1271. 1955 1272. 1956 1273. 1957 1274. 1958 1275. 1959 1276. 1960 1277. 1961 1278. 1962 1279. 1963 1280. 1964 1281. 1965 1282. 1966 1283. 1967 1284. 1968 1285. 1969 1286. 1970


56

b. geldleningen. 1287.

Stukken betreffende het vestrekken van geldleningen aan derden. 1960-1970. 1 omslag.

c. boekhouding. 1288-1390.

Grootboeken van inkomsten en uitgaven. 1865-1970, met hiaten. 103 delen, omslagen, pakken en banden. 1288. 1865 1289. 1866 1290. 1867 1291. 1868 1292. 1869 1293. 1870 1294. 1871 1295. 1872 1296. 1873 1297. 1874 1298. 1875 1299. 1876 1300. 1877 1301. 1878 1302. 1879 1303. 1880 1304. 1881 1305. 1882 1306. 1883 1307. 1884 1308. 1885 1309. 1886 1310. 1887 1311. 1888 1312. 1888 1313. 1890 1314. 1891 1315. 1892 1316. 1893 1317. 1894 1318. 1895 1319. 1897 1320. 1898 1321. 1899 1322. 1900 1323. 1901 1324. 1902 1325. 1903 1326. 1904 1327. 1905 1328. 1906 1329. 1907 1330. 1908

1331. 1909 1332. 1910 1333. 1911 1334. 1912 1335. 1913 1336. 1914 1337. 1915 1338. 1916 1339. 1917 1340. 1918 1341. 1919 1342. 1920 1343. 1921 1344. 1922 1345. 1923 1346. 1924 1347. 1925 1348. 1926 1349. 1927 1350. 1928 1351. 1929 1352. 1930 1353. 1931 1354. 1933 1355. 1934 1356. 1935 1357. 1936 1358. 1938 1359. 1939 1360. 1940 1361. 1941 1362. 1942 1363. 1943 1364. 1944 1365. 1945 1366. 1946 1367. 1947 1368. 1948 1369. 1949 1370. 1950 1371. 1951 1372. 1952 1373. 1953


57

1374. 1954 1375. 1955 1376. 1956 1377. 1957 1378. 1958 1379. 1959 1380. 1960 1381. 1961 1391-1398.

1382. 1962 1383. 1963 1384. 1964 1385. 1965 1386. 1966 1387. 1967 1388. 1969 1389. 1970

Grootboeken van inkomsten en uitgaven betreffende het verzorgingstehuis aan de Beestenmarkt. 1956-1963. 7 omslagen en 1 band. 1391. 1956 1392. 1957 1393. 1958 1394. 1959 1395. 1960 1396. 1961 1397. 1962 1398. 1963 (1 band)

d. rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1399-1509.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1858-1940, 1942-1969 111 katernen, delen , banden en omslagen. 1399. 1858 1400. 1859 1401. 1860 1402. 1861 1403. 1862 1404. 1863 1405. 1864 1406. 1865 1407. 1866 1408. 1867 1409. 1868 1410. 1869 1411. 1870 1412. 1871 1413. 1872 1414. 1873 1415. 1874 1416. 1875 1417. 1876 1418. 1877 1419. 1878 1420. 1879 1421. 1880 1422. 1881 1423. 1882 1424. 1883

1425. 1884 1426. 1885 1427. 1886 1428. 1887 1429. 1888 1430. 1889 1431. 1890 1432. 1891 1433. 1892 1434. 1893 1435. 1894 1436. 1895 1437. 1896 1438. 1897 1439. 1898 1440. 1899 1441. 1900 1442. 1901 1443. 1902 1444. 1903 1445. 1904 1446. 1905 1447. 1906 1448. 1907 1449. 1908 1450. 1909


58

`

1510.

1451. 1910 1452. 1911 1453. 1912 1454. 1913 1455. 1914 1456. 1915 1457. 1916 1458. 1917 1459. 1918 1460. 1919 1461. 1920 1462. 1921 1463. 1922 1464. 1923 1465. 1924 1466. 1925 1467. 1926 1468. 1927 1469. 1928 1470. 1929 1471. 1930 1472. 1931 1473. 1932 1474. 1933 1475. 1934 1476. 1935 1477. 1936` 1478. 1937 1479. 1938 1480. 1939

1481. 1040 1482. 1942 1483. 1943 1484. 1944 1485. 1945 1486. 1946 1487. 1947 1488. 1948 1489. 1949 1490. 1950 1491. 1951 1492. 1952 1493. 1953 1494. 1954 1495. 1955 1496. 1956 1497. 1957 1498. 1958 1499. 1959 1500. 1960 1501. 1961 1502. 1962 1503. 1963 1504. 1964 1505. 1965 1506. 1966 1507. 1967 1508. 1968 1509. 1959

Rekeningen van inkomsten en uitgaven betreffende het verzorgingstehuis aan de Beestenmarkt. 1956-1963. 1 deel.

4. Aangelegenheden betreffende het personeel. 1511-1518.

"Persoonsdossiers." Stukken betreffende het personeel in dienst van het Burgerlijk Armbestuur. 1915-1970, met hiaten. 8 omslagen. 1511. letters A-D 1512. letters F-H 1513. letters J-Ko 1514. letters Ko-L 1515. letters M-O 1516. letters P-So 1517. letters St-Sw 1518. letters T-Z

1519.

Instructie voor de maatschappelijk werkster. c. 1950 1 stuk.


59

1520.

Instructie voor de directrice van het verzorgingstehuis aan de Beestenmarkt, 1955. 2 stukken.

1521.

Stukken betreffende het aantrekken van personeel voor het verzorgingstehuis aan de Beestenmarkt. 1956-1964. 1 omslag.

5. Zorg voor weeskinderen. 1522-1527.

Verslagen van handelingen en voorstellen van de vader van het weeshuis aan het bestuur, met vermelding van de door het bestuur genomen besluiten. 1858-1918, met hiaten. 6 delen. ---. 1858-1861 NB. Bevinden zich in inv.nr. 460 1522. 1867-1897 1523. 1879-1883 1524. 1883-1888 1525. 1888-1894 1526. 1901-1910 1527. 1910-1918

1528.

Staten van de aantallen in het weeshuis verblijvende weeskinderen en personeelsleden. 1886-1919. 1 omslag.

1529.

Staten van de in de bibliotheek van het weeshuis aanwezige leesboeken. c. 1900. 1 deeltje.

1530.

" Gebedenboek", bevattende voor diverse gelegenheden op schrift gestelde formuliergebeden. c. 1915. 1 deeltje.

1531.

Stukken betreffende de viering van het driehonderdjarig bestaan van het weeshuis. 1927, 1928. 1 omslag.

1532.

Stukken betreffende de opheffing van het weeshuis. 1936-1940. 1 omslag.

a. opname en verzorging van weeskinderen. ---.,

Statem van de in jet weeshuis verblijvende kinderen, met vermelding van de data van opname en van vertrek. 18958-1920. NB. Bevinden zich in inv.nrs. 384 en 466.

---.

Staten van de aan regentessen in bewaring gegeven goederen van de weeskinderen. 1858-1900. NB. Bevinden zich in inv.nr. 467.


60

1533.

Register van gevaccineerde weeskinderen. 1854-1875. 1 deel.

1534.

Afschriften van overeenkomsten over levering van vleeswaren aan het weeshuis. 1872, 1909. 3 stukken.

1535, 1536.

Staten van de ten behoeve van weesjongens aangeschafte gereedschappen. 1876-1911, (1 omslag). 1 deel en 1 omslag. 1535. 1876-1880 1536. 1888-1911 (1 omslag)

1537, 1538.

Staten van de door de weeshuisdokter aan zieke weeskinderen voorgeschreven medicijnen. 1888, 1889, 1917-1921. 2 deeltjes. 1537. 1888, 1889. 1538. 1917-1921

1539-1548.

" In- en uitslagboeken." Staten van aangekochte levensmiddelen en huishoudelijke artikelen, met aantekeningen over het gebruik en de betaalde prijzen. 1909-1920. 10 delen. 1539. 1909 1540. 1910-1912 1541. 1913-1916 1542. 1917 1543. 1918, inslag 1544. 1918, uitslag 1545. 1919, inslag. 1546. 1919, uitslag 1547. 1920, inslag. 1548. 1920, uitslag

1549.

Afschrift van de met H.E. Blauw uitgegane overeenkomst over de levering van turf. 1912. 1 stuk.

1550.

Staten van de in het weeshuis gebruikte maaltijden, met vermelding van de menu's. z.j. (tweede helft 19e eeuw). 1 stuk.

c. aangelegenheden betreffende de financiĂŤn. 1551, 1552.

Kasboeken van inkomsten en uitgaven voor de verhuur van rouwmantels. 1858-1876. 2 delen. ----. 1858-1860 NB. Bevindt zich in inv.nr. 564 1551. 1860-1875

1552. 1870-1876


61

1553, 1554.

Staten van de door de weesjongens afgedragen werklonen. 1858-1880, 1933-1940. 2 delen. 1553. 1858-1888 1554. 1933-1940

----.

Kasboek van inkomsten en uitgaven van de " gemeente schotel.", de spaarpot van de weeskinderen. 11858-1870. NB. Bevindt zich in inv.nr. 472.

1555, 1556.

Saten van de door de weeskinderen gespaarde bedragen. 1869-1910, 1933-1939. 1 pak en 1 deeltje. 1555. 870-1887 1556. 1933-1939

1557, 1558.

Rekeningen van inkomsten ven uitgaven van de " gemeente Schotel." 1870-1887, 1900-1909. 1557. 1870-1887. 1558. 1900-1909

1558-1612.

Stukken betreffende de financiĂŤle afwikkeling van spaargelden, eigendommen enz. met de weeskinderen bij het bereiken van hun meerderjarigheid. 1886-1912, met hiaten. 55 omslagen. 1558. B.W. van Aken 1559. J.A. van Aken 1560. J.W. van Aken 1561. W.P.C. van der Bel 1562. C. van der Bliek 1563..M.B. van der Bliek 1564. I. Boer 1565. M. Boer 1566. E.P. Boltijt 1567. C. Bruggeman 1568. M. Bruggeman ] 1569. wezen Bruggeman 1570. J.P.C. van der Does 1571. wezen van der Does 1572. E.F.J. de Dreu 1573. L. de Dreu 1574. A. en M. Everaard 1575. E.A. Freeze 1576. J.C. Freeze 1577. wezen Geerts 1578. A. Glerum 1579. A. Hootsman 1580. wezen Hootsman 1581. P.A. Hootsman


62

1582. wezen Jansse van Noordwijk\ 1583. G. de Jonge 1584. M. de Jonge 1585. weze de Jonge 1586. C. Klaassen 1587. J, Klaassen 1588. C. van Liere 1589. H. van Liere 1590. K. van Liere 1591. W. van Liere 1592. wezen van Liere 1593. A. Meijler 1594. G.N. Meijler 1595. J. Meijler 1596. J.M. Meijler 1597. wezen Mulder 1598. J.C. Nieuwenhuijze 1599. J.M. Nieuwersteeg 1600. M.I. Okker 1601. J. Ortelee 1602. W.F. van Riet 1603. M. Roelse 1604. N. Scheele 1605. L. Scheffers 1606. J.J. en K. Schrijver 1607. P. Schuilwerve 1608. wezen Schuilwerve 1609. C.W. Snoep 1610. E.W. van der Straaten 1611. wezen Willeboer 1612. C. de Witte 6. Zorg voor ondersteunden. 1613-1622.

Staten van ondersteunde personen. 1858-1862, met hiaten. 7 omslagen en 3 delen. 1613. 1858-1876 1614. 1876-1890 1615. 1891-1897 1616. 1898-1904 1617. 1905-1910 1618. 1911-1915 1619. 1916-1919 1620. 1924-1942 (1 deel) 1621. 1924-1952 (1 deel) 1622. z.j. [c. 1923] (1 deel)

1623.

Staten van in het Manhuis verblijvende personen, aan wie stro verstrekt is. 1865-1919. 1 omslag.


63

1624.

Staten van in het Gasthuis voor rekening van het armbestuur verpleegde personen. 1902-1906,. 1911-1915. 1 omslag.

1625, 1626.

Stukken betreffende de uitvoering van werkverschaffingsprojecten. 1909-1931, met hiaten. 2 omslagen. 1625. 109-1911, 1914-1920 1626. 1930, 1931.

1627-1680.

\

" Persoonsdossiers" van ondersteunden. 1933-1962. 54 omslagen. 1627. letters A-ba 1628. letters Ba-Be 1629. letters Bi-Bo 1630. letters Bra-Bre 1631. letters Bro 1632. letters Bru 1633. letters Bru-Bu 1634. letters Ca-Co 1635. letters Co-Da 1636. letters Da-Do 1637. letters Do-Dij 1638. letters Dij-E 1639. letters Fa-Ge 1640. letters Gi-Go 1641. letters Ha 1642. letters Ha-He 1643. letters H-Ho 1644. letters Hij-I 1645. letters Ja-Jo 1646. letters Jo-Ka 1647. letters Ka-Kl 1648. letters Kl-Kn 1649. letters Kn-Ko 1650. letters Ko 1651. letters Kr-Ku 1652. letters Ku 1653. letters La-Le 1654. letters Le-Lip 1655. letters Lip 1656. letters Loc-Ma 1657. letters Me-Mu 1658. letters Mij 1659. letters Na-Nie 1660. letters No-Nij 1661. lettersO 1662. letters p-Q 1663. letters Re 1664 Ri-Rij 1665. letters Sa-Schil 1666. letters Schip-Schij


64

1667. letters Si-Sno 1668. letters So-Str 1669. letters T 1670. letters Va 1671. letters Ve-Vere 1672. letters Verh-Vis 1673. letters Vis-Vos 1674. letters Vre 1675. letters Vre-Wee 1676. letters Wee-Wes 1677. letters Wes-Wi 1678. letters Wi 1679. letters Wo 1680. letters Wij-Z 1681.

Stukken betreffende de bijstandsverlening aan N.S.B-ers en politieke delinquenten. 1946-1950. 1 omslag.

1683.

Verslagen van bezoeken door ondersteunden gebracht aan de maatschappelijke werkster, op het door haar gehouden spreekhuur. 1947, 1948.

1684.

Stukken betreffende de verzorging van bejaarden. 1966, 1967. 1 omslag.

7. Verzorgingstehuis aan de Beestenmarkt. 1685.

Stukken betreffende de exploitatie van het verzorgingstehuis aan de Beestenmarkt 1956-1964. 1 omslag.

1686.

Jaarverslagen betreffende de exploitatie van het verzorgingstehuis aan de Beestenmarkt. 1956-1962. 1 omslag.

1687.

Stukken betreffende de opheffing van het verzorgingstehuis aan de Beestenmarkt, 1966-1970[1971-1974]. 1 omslag.

AANHANGSEL. 1688.

Tekeningen vervaardigd door de weesjongens. z.j. [c. 1860] 1 omslag.

1689.

Lied van de " Goessche Weezen" 1869. 1 stuk.


65

1690.

"Heilwensch der Goessche Weezen aan Vader en Moeder C. van Maldegem en C. van der Heiden" ter gelegenheid van hun veertigjarig huwelijksfeest. 1871. 1 stuk.

1691.

" Heilwensch den weesvader toegezongen ter gelegenheid van zijn 60-sten verjaardag." 1908. 1 stuk.

1692.

" Heilwensch aan den weesvader ter aandenking aan zijn 25 jarig jubileum." 1909. 1 stuk.


66

Index op plaats- en persoonsnamen. A. Abbenbroek, Aken, B.W. van, Aken, J.W. van, Aken, J.A. van,

1 1558. 1560 1559

B. Bel, W.P.C. van der, Bergen op Zoom, Berman, A.J., Blauw, H.E., Bliek C. van der, Bliek, M.B. van der, Boer, I., Boer, M., Boluijt, E.P. Boomgaerts, M., Boonman, C. Boonman, L.J., Brede Watering, Bruggeman, C., Bruggeman, M., Burger, J.,

2561 1140 1143 1549 1562 1563 1564 1565 1566 82 1139 1144 1139, 1141, 1144 1567 1568 1141

C. Christelijk Lyceum voor Zeeland, Cornelisse, D.,

1181 97

D. Dagevos, J.A., Dekker, I.A., Does, J. van der, Dorrepaal, C., Dreu, E.J.F. de, Dreu, L. de, Driewegen,

1142 1139, 1141 1141, 1570 1144 1572 1573 1135

E. Ellewoutsdijk, Everaard, A en M.,

5 1574

F. Freeze, J.C., Freeze, E.A.,

1576 1575


67

G. Geschiere, wed, J.M., Glerum, A., Goes, ----. Beestenmarkt, ----. Dankershoek., ----. Oostervolger, ----, Oosterschans, ----, Oostwal, ----, Singelstraat, ----, Terwelhoek, ----, Westerschans, ----, Westervolger, Goese Polder,

1176 1587 1137-1139, 1141, 1144, 1184 1182, 1183, 1391-1398, 1510, 1520, 1521, 1685-1687 637 638 1134,. 1165, 1169-1171 635 1179, 1181, 1184 637 1165, 1169-1171 638 262

H. Hamelink, C., Hannewijk, M, 's-Heer Abtskerke, 's-Heer Arendskerke 's-Heer Hendrikskinderen, 's-Heerenhoek, Heiden, C. van der, Heijboer, M., Heinkenszand, Herder, M. den Hervormde Gemeente Goes, Hoondert, P.W., Hootsman, A.,

1143 1141 1135 1138 1137 1138 1690 1139 1137, 1138 1143 30, 208-231, 316-354 1139 1579

J. Jacobs, G., Jager, C.P.L. de, Janse, P.H., Jasperse, P., Jonge, G. de, Jonge, M. de,

1139 1144 1139 2, 83, 106-149, 408, 414-416 1583 1584

K. Kapelle, Klaassen, C., Klaassen, J., Klemkerke, g., Kloetinge, ----. Dreef Koeveringe, K, van, Kok, M. de, Kole, J., Kole, W.A.,

540, 1137, 1138 1586 1587 543 1137, 1138 1136 1141 1144 1143 1143


68

Koppejan, J., Kraker, A. de, Kruiningen,

1143 1141 1137

L. Lepoeter, C., Liere, C. van, Liere, H. van, LIere, K. van, LIere, W. van, Lindenbergh, J., Lutherse Gemeente Goes,

1141 1588 1589 1590 1591 1139 355

M. Malgemen, C. van, Meijler, A., Meijler, G.N., Meijler, J., Meijler, J.M., Meulen, A. van der,

1690 1593 1594 1595 1596 1135

N. Nieuwenhuijse, L., Niewenhuijze, J.C., Nieuwersteeg, J.M., Nisse, 264, Nisse, G. van der,

1139 1598 1599 1135 82

O. Okker, M.I., Oranje, Willem van, Ortelee, J.,

1600 1 1601

P. Paauwe, J. Parochieel Armbestuur, Polderman, H.A.,

1143 405, 426 1139

R. Puit, J.C, de, Riet, W.F. van, Rijk, J., Rijkswaterstaat, Rimmeland, P,, Roelse, M., Roo, J.C. de, Rottier, K.,

1143 1602 1143 1139 186-207, 408, 420-422 1603 1143 1139


69

Ruissen, L.J.,

1139

S. Scheele, N., Scheffers, L., Schore, Schrier, A., Schrier, W.D., Schrijver, J.J. en K., Schuilwerve, P., Sinke, J., Sinke, M., Smoorenburg, F.J.F., Snoep, C.W., Straaten, E.W. van der,

1604 1605 1137 1143 1139 1606 1607 1143 1139 1144 1609 1610

T. Tholen, Thoorn, A. van, Tolhoek, J., Traas, C.,

2 428 1144 1141

V. Vermaire, G.P., Vermue, C., Voorst Vader, W.L. van, Vrie, B. van der,

1143 1143 1134 1141

W. Waarde, Waverijn, J., Wemeldinge, West-Kraayert, Westveer, P.J., Witte, C. de,

1138 1139 1138 263 1143 1612

Y. Yerseke,

6, 260, 262, 540

Z. Zeeland, Zuid-Beveland, Zuijddijk, J.,

1139 2 1139


70


71

\

inventaris_nr_16_armbestuur_goes  

inventaris_nr_16_armbestuur_goes

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you