hartwig_catalogusv5

Page 1


Monst er nemer s 3-15 Dr oogmonst er en 16-17 Meet sonde/ MMC 18-21 Fl essenenpot t en 22-31 Gasdet ect i e 32-43 Kof f er s 44-54 Met en 55-64 Zakl ampen 65-83 Bat t er i j en 85-92 Temper at uur 93-103 Touw enkabel 104-108 Ver z egel i ngen 109-115 Di ver sen 116-119


Har t wi gi nst r ument si ssi nds1950del ever anci ervanmeet -enmonst er appar at uurvoor dechemi sche-enpet r ochemi schei ndust r i e.Doorvel ej ar ener var i ngenr esear chi s eenassor t i mentont st aanvanmeet banden,monst er nemer s,( di gi t al e) t her momet er s enmeerdatst aatvoorkwal i t ei tenduur z aamhei dt egeneenconcur r er endepr i j s. Onz epr oduct enwor dennaarei genont wer p,ver vaar di gdi nonz ef abr i eki nRot t er damHoogvl i et . Hi er doorhebbenwi jdemogel i j khei ddeont wer penaant epassenaanel kgewenstmodel . Wer el dwi j dexpor t er enwi jonz epr oduct ennaarl andeni nEur opa,USA, Scandi navi schel anden,Zui dAmer i ka, Mi ddenOost en,Rusl andendeBal t i schest at en, Chi naenAf r i kaaancont r ol ebedr i j ven,t ankopsl agbedr i j ven,ol i eenchemi cal i ĂŤnver wer kende i ndust r i e,boor ei l andenenscheepst oel ever anci er s.

I ndez ecat al oguskuntualonz epr oduct ent er ugvi nden.Ukuntdez eookonl i nebest el l en vi aonz ewebshop. Zi tuw pr oductnaarkeuz eerni etbi j ? Belofmai lonsdanvoormeeri nf or mat i eofeenof f er t e.

Har t wi gI nst r ument s

Pot t ebakker st r aat15 3194ADHoogvl i et-Rot t er dam +31( 0) 104382099 i nf o@har t wi g. nl www. har t wi g. nl


3


B345B

OB/ V

B311

4


Def l es mons t er nemeri ss pec i aal ont wi k k el d v oorhetnemenv andoor s nee-en z onemons t er s . Demons t er nemerbev ateenges l ot enbui s r ondom def l es ,z odatdef l esbes c her mdi s enev t .br euk r es t enni eti ndet ankt er ec ht k omen.Dev er z waar debodem z or gter v oor datdemons t er nemert ev ensv oordi k k er e v l oei s t of f enges c hi k ti s .Demons t er nemeri s eenHar t wi gI ns t r ument sk wal i t ei t s pr oduc t metgar ant i e. Wer ki ng Debeugel omk l appenendemons t er f l esi n dec i l i nderpl aat s en,waar nades t opi nde f l esgedr uk twor dt .Def l esmons t er nemeri s nuger eedom hetmons t ert enemen,Laat def l esmons t er nemerz ak k eni ndet e mons t er env l oei s t ofd. m. v .eenk et t i ngof eent ouw( 100% k at oen) .Opel k egewens t ehoogt ek andes t oper ui tget r ok k enwor den, dooreenk or t er ukaandel i j nt egev en. Mat er i aal :mat er i aal nr .1. 4404of14571r es pec t i ev el i j k316Lof316Ti I nhoud250, 500, 1000c c-s t andaar dDI Nf l es s enenASTM f l es s en. Opv er z oekk unnenert ev ensmons t er nemer sgemaak twor denv oorv er s c hi l l ende k uns t s t off l es s en.

F391B

5

F394B

TD214

F3128


F352B

F354B

6


Z142

7

Z144


8


B3112

B111

9

B312

B112

B314

B311S


Dr af t Sur vey Dez emons t er nemeri si deaal dr af t s ur v ey ,v oori ndi c at i ev andedi c ht hei dk an z onderov er gi et eneendi c ht hei ds met er( dens i t y met er ) ( hy dr omet er )gebr ui k t wor den. Mat er i aal :Roes t v as t s t aal mat er i aal nr . :1, 4404of14571r es pec t i ev el i j k316L of316Ti Mes s i ngmat er i aal nr . :ms 58 I nhoud:500,1000ml T oepas s i ng:Dr af t s ur v ey ,l andt ank s ,t r ei nwagons ,s c heeps t ank sofander e v l oei s t of t ank s ,wat er r es er v oi r s . Opv er z oekk unnenermons t er nemer sv er v aar di gdwor denmetander ei nhoud en/ ofdoor l aat .

10


11


12


WW312

13

WW312B


14


15


Monst er endi ver sen


Monst er schep


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


Enk el v oudi gegas met er s

e i ect Gasdet Har t wi gI ns t r ument s Pot t ebak k er s t r aat15 3194ADRot t er damHoogv l i et TheNet her l ands T el ephone+31( 0) 104385286Fax+31( 0) 104382099 Emai li nf o@har t wi g. nl

32


Enk el v oudi gegas met er s

e i ect Gasdet 33

Har t wi gI ns t r ument s Pot t ebak k er s t r aat15 3194ADRot t er damHoogv l i et TheNet her l ands T el ephone+31( 0) 104385286Fax+31( 0) 104382099 Emai li nf o@har t wi g. nl


Meer v oudi gegas met er s Gas al er t mi c r o5PI D

Har t wi gI ns t r ument s Pot t ebak k er s t r aat15 3194ADRot t er damHoogv l i et TheNet her l ands T el ephone+31( 0) 104385286Fax+31( 0) 104382099 Emai li nf o@har t wi g. nl

e i ect Gasdet

Dedr aagbar egas det ec t orGas al er t mi c r o 5PI Dc ont r ol eer tgel i j k t i j di gt otv i j f at mos f er i s c hegev ar en,i nc l us i efv l uc ht i ge or gani s c hev er bi ndi ngen( VOC’ s )z uur s t of , br andbaargas( % OEG)eneenr ui m gamma i ndi v i duel eel ek t r oc hemi s c hegi f s ens or en.De det ec t ori sui t er s tf l ex i bel v ooreenr ui m aant al t oepas s i ngenenk omtal seendi f f us i e-of pompi ns t r ument ,meteenal k al i ne-ofeen Ni MHac c upak k etdati ndez onev er wi s s el baari senheef teendat al oggi ng-c apac i t ei t en. Des t andaar dk enmer k enz i j nf unc t i es i gnaal , aut omat i s c hek al i br at i e,v ol l edi gez el f t es ten eenui t gebr ei des el ec t i edoordegebr ui k er s el ec t eer bar ev el dopt i es .

34


Meer v oudi gegas met er s

e i ect Gasdet 35

Har t wi gI ns t r ument s Pot t ebak k er s t r aat15 3194ADRot t er damHoogv l i et TheNet her l ands T el ephone+31( 0) 104385286Fax+31( 0) 104382099 Emai li nf o@har t wi g. nl


Demees tk os t enef f ec t i ev emani erom de k al i br at i eendef unc t i et es t sv andedr aagbar e gas det ec t or sv anBW t er egel eni ndoorde aut omat i s c heMi c r oDoc kI It es t -en k al i br at i es y s t eem.Vol l edi gdr aagbaaren gemak k el i j kui tt ebr ei den,deMi c r oDoc kI I v er ei s tgeenc omput erenbi edteen gel i j k t i j di gbeheerv anmax i mum 10 doc k i ngmodul es .

wor denv oorgemak k el i j k et oegank el i j k hei di ndeMi c r oDoc kI Ik anv i aeenLANv er bi ndi ng wor denv er bonden.

e i ect Gasdet

Kos t enent i j ds duurv oorr out i neonder houd wor denbeper k tdank z i j deges of i c eer de aut omat i s c hek al i br at i eent es t pr oc edur es v andeMi c r oDoc kI I .I ns t r ument gegev ens

36


Meer v oudi gegas met er s

e i ect Gasdet 37

Har t wi gI ns t r ument s Pot t ebak k er s t r aat15 3194ADRot t er damHoogv l i et TheNet her l ands T el ephone+31( 0) 104385286Fax+31( 0) 104382099 Emai li nf o@har t wi g. nl


MCCKDL

GAHMC

MCAFK1

MCC01MC5EU

MCLC1

GAUSB11R

GAVPA1

Ver vangendeadapt er GAPA1MCSEU MetdezeI Radapt eri suw det ect oral t i j dvol l edi g opgel adenengebr ui kskl aar . Sl ui tdeadapt eraanop deI Rcommuni cat i epoor tvan dedet ect or .

38


39


40


41

M5CKDL

GAHM5

GAVCHRG4

M5C01

GABM51 GABM52/

M5PUMP43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


Has pel s

St er k emes s i nghoudermethout enhandv at ( c hemi s c hbes t endi g) ,l angeopk l apbar e opwi ndar ms pec i aal ont wi k k el dv oor v l oei s t of met i ng.Meet bandr ol teraande v oor z i j deui t ,v oormeet bandenv oormeer dan40met erwor dteenk r ui s has pel geadv i s eer d.

RVSmeet pl aatbev es t i gdaani nagegewi c ht

57


58
Meet s t ok k en Meet st okkenenDui mst okken Br edehout enmeet s t okmetaanbei de z i j denmi l l i met erv er del i ng. Nauwk eur i ghei dk l as s eI I I .Wi t t es t okmet z war t eopdr uk ,mett r ans par ant e bes c her ml aagv oorat mos f er i s c he i nv l oeden.Ui t gev oer dmets t er k emet al en v er bi ndi ngs c har ni er en. T oepas s i ng: dr af t s ur v eyenhoogt emet i ngen. Smal l emeet s t okmetaanbei dez i j deneenmi l l i met erv er del i ng. St andaar dgei j k t v ol gensECk l as s eI I I . Wi t / geel dui ms t okmetz war t eopdr uk ,mett r ans par ant e bes c her ml aagv oorat mos f er i s c hei nv l oeden. Ui t gev oer dmets t er k emet al env er bi ndi ng s c har ni er en. T oepas s i ng:Al gemeengebr ui k

Tel ef i xMeet st ok T el es c opi s c hemeet s t okv ooral gemeen gebr ui k .Geanodi s eer dal umi ni um, s t er k emet al enmeet pl at enaanbei de z i j den.Aut omat i s c hebl ok k er i ngv ande del enwanneerdez ev ol l edi gz i j n ui t get r ok k en. Nauwk eur i gel i bel l env oor hor i z ont al eenv er t i c al ev oorpos i t i oner i ng v andemeet s t ok . El ki ns t r umenti neens t ev i geopber gt as met2handv at en.

61


Roest vast st al enwat er hout j es


63


64

Has pel s

St er k emes s i nghoudermethout enhandv at ( c hemi s c hbes t endi g) ,l angeopk l apbar e opwi ndar ms pec i aal ont wi k k el dv oor v l oei s t of met i ng.Meet bandr ol teraande v oor z i j deui t ,v oormeet bandenv oormeer dan40met erwor dteenk r ui s has pel geadv i s eer d.

RVSmeet pl aatbev es t i gdaani nagegewi c ht


65


66


67


68

Pr oducti nf or mat i e: Mer k : Model : Mat er i aal l amphui s : Af met i ngen(l x b) : Gewi c ht( i nc l .bat t er i j ) : Laads panni ng: Li c ht br on: Li c ht opbr engs t : Lev ens duurl i c ht br on: Bat t er i j t y pe: Laadt i j d: Max i mal eBr andt i j d:s t and1:

Accessoi r es:

St r eaml i ght St i ngerLED Al umi ni um metr ubbergr i p 21, 4x4, 1c m 364 gr am 12V/24V/1 15V/230V C4LED 140 l umen 50. 000uur Ni MH3, 6V2800mAh 15, 5/3, 5( mets nel l ader )uur 3uur/s t and2:7uur/s t and3:13uur/k ni pper s t and:13uur


69


Pr oducti nf or mat i e: Mer k : Model : Mat er i aal l amphui s : Af met i ngen(l x b) : Gewi c ht( i nc l .bat t er i j ) : Li c ht br on: Li c ht opbr engs t : Lev ens duurl i c ht br on: Bat t er i j t y pe: Max i mal eBr andt i j d:

St r eaml i ght J R.LEDReac h Al umi ni um 50, 8x2, 5c m 180 gr am C4LED 55 l umen 50. 000uur Al k al i ne2x AA 4uur

70


Mi nimagl i t ef l ashl i ght2Cel lAA

Magl i t eFl asl i ght2t hr ough3DCel l

DeMi ni Magl i t eheef teenpr ec i s i e v er v aar di gdehul sv aneenz eers t er k e al umi ni um l eger i ng,wel k ev anbi nnenen bui t engeanodi s eer di sv ooreenbet er e c or r os i ebes t endi ghei denduur z aamhei d. Dez ez ak l ant aar ni swat erbes t endi gen s c hokabs or ber end.Dez eeri nt ens i ev e, r egel bar el i c ht s t r aal k anmeteens i mpel e pol s bewegi ngwor denaangepas tv ans pot l i c ht naarges pr ei dl i c ht .Degepol i j s t emet al en r ef l ec t orweer s t aatex t r emet emper at ur enen bi edteens uper i eur el i c ht opbr engs t .Een r es er v el ampi sv ei l i gopgebor geni nde af s l ui t dopv andez ak l ant aar n. Spec i f i c at i es : Kl eur : Zwar t Lengt e: 14. 5c m Mat er i aal : Al umi ni um Bat t er i j en: 2Ă—AAPenl i t ebat t er i j Br andduur : 5, 5h Lampt y pe: Kr y pt onl amp Li c ht br eedt e: 150m Wat er di c ht : Nee Voedi ngs s panni ng: 3V Gewi c ht : 107g( i nc l .bat t er i j en)

71


2

Magl i t eFl asl i ght2Thr ough4DCel l Magl i t eFl asl i ght2Thr ough6DCel l Depr ec i s i ebehui z i ngbes t aatui thoogv as t l uc ht v aar t al umi ni um,s c hak el aarmet z el f r ei ni gendec ont ac t en, s pat wat er bes c her mddoorOr i ngenen eenr es er v el ampi ndedopz i j nde k wal i t ei t s k enmer k env aneenec ht e MAGLI TE.Comput erber ek ende r ef l ec t or enmak eneenbui t engewoon gr ot eengel i j k mat i gel i c ht k r ac htmogel i j k , s amenmetdet r apl oz eov er s c hak el i ngv an f l ood-naarpunt v er l i c ht i ng.Datal l esmaak t v andeMAGLI TEdel ampv andepr of . Spec i f i c at i es : Kl eur : Lengt e: Mat er i aal : Bat t er i j en: Br andduur : Lampt y pe: Li c ht br eedt e: Wat er di c ht : Voedi ngs s panni ng: Mas s a:

Zwar t 37. 5c m Al umi ni um 4monobat t er i j en 9-10uur Kr y pt onl amp 400m Nee 6V 1040g( i nc l .bat t er i j en)


Magchar ger

Deeni geec ht ez war t eopl aadbar es t aaf l amp v aneenex t r ahar dek wal i t ei tgeanodi s eer d v l i egt ui gal umi ni um,s pat wat er di c hten s hoc k pr oof .Dez eopl aadbar ez ak l ampmet opl aderv oor12-en230v ol tbehoor tt otde s t andaar dui t r us t i ngv andeNedel ands e Pol i t i e,Br andweerenv el eander e Semi Ov er hei ds di ens t en.Hethal ogeen l ampj e,dehooggepol i j s t e( ui tééns t uk gef r ees deal umi ni um)r ef l ec t orendel ensv an s pec i aal gl ass t aangar antv ooreenbi j z onder hogel i c ht opbr engs tv anmax i maal 180 Lumen.Ui t er aar di sdel i c ht bundel v er s t el baar v oorgebr ui kdi c ht bi j ofj ui s tv eraf .De z el f r ei ni gendes c hak el aarmets ei nk nopf unt i e, dehoogwaar di ger ubber enor i ngenv ooreen goedeweer s bes t endi geaf di c ht i ngmak en dez ez ak l ampui t er s tbet r ouwbaar .Een r es er v el ampj ez i ti ndes c hr oef dop.Dez eer k r ac ht i geac c ugeef teenl i c ht c apac i t ei tdi e20 k eerhogerl i gtdanv er gel i j k bar el ampen ( l i c ht ber ei k :1200met er ) .

Speci f i cat i es: Ty pe: T ot al el engt e: Gr eepdi amet er : Kopdi amet er : Gewi c htz onder Gewi c htmetbat t er i j : Li c ht s t er k t e3met er : Cont i nul i c ht duur : Lev ens duurl amp: Bat t er i j Vol t age: Bat t er i j en:

MagChar ger 32c m 39, 67mm 58, 72mm bat t er i j : 510gr am 940gr am 218l um 1, 5uur 75uur 6Vol t 5½DCel l NI Cad

73


Magl i t eSol i t ai r eFl asl i ghtSi ngl e Cel lAAA

Mi niMagl i t eFl asl i ght2Cel lAAA

Meteengewi c htv an24gr am eneen l engt ev an8c m,bi edtdeSol i t ai r edez el f de pr ec i s i eenv ak mans c hapal sdi ev anel k e Magl i t e.Doordeaf ger ondev or mgev i ng pas thetl ampj epr obl eeml oosi nj as z ak k en, t as s en,at t ac hĂŠk of f er t j eset c . .Ver dermak en dec omput er ber ek ender ef l ec t or eneen bui t engewoongr ot eengel i j k mat i ge l i c ht bundel enheti smogel i j kom t r apl oos ov ert es c hak el env anf l ood-naar punt v er l i c ht i ng.Depr ec i s i ebehui z i ngbes t aat ui thoogv as tl uc ht v aar t al umi ni um, s c hak el aarmetz el f r ei ni gendec ont ac t en, s pat wat er bes c her mddoorOr i ngeneneen r es er v el ampi ndedop;datz i j nde k wal i t ei t s k enmer k env aneenec ht eMagl i t e.

74


75


Pr oducti nf or mat i e: Mer k : Ni ght s ear c her Model : Ex pl or er Mat er i aal l amphui s : Al umi ni um Af met i ngen(l x b) : 17, 4x4, 9c m Gewi c ht( i nc l .bat t er i j ) : 250 gr am Laads panni ng: 12V/230V Ver s t el bar el i c ht bundel : j a Li c ht br on: Cr eeLED Li c ht opbr engs t : 130 l umen Lev ens duurl i c ht br on: 40. 000uur Bat t er i j t y pe: Li I on3, 6V 2000mAh Laadt i j d: 5 uur Max i mal eBr andt i j d: 2, 5uur

76


Pel i2660HeadsUpLi t e

Heads UpLi t e2660wor dtgemaak tv an c or r os i ev r i j ABSpol y meer ,datmeteen hoof dl ampi sui t ger us tmet3LED’ Seneen Xenonl ampmodul ev oorex t r al i c ht .Meteen c omf or t abel v oor hoof ds t oot k us s enui t ger us t i sdi teenc omf or t abel el ampmetdek euz ev an 2s oor t enl i c ht .Lev er baarmeteenk uns t s t of el as t i ek ehoof dbandom del ampdi r ec tophet hoof dopper v l akt edr agen.Dev er pak k i ng omv at4DAl k al i nebat t er i j eneni sbes t and t egenwat er . Speci f i cat i es: Li c ht s t er k t e:10. 000CP( x )6000CP( l ed) Lumen:44( x )/9( l ed) Gewi c ht( i nc l .) bat t er i j en:910gr am Bat t er i j en:4' D' Al k al i neBat t er i j en Vol t :6, 00 Wat t :5, 76( x )/0, 54( l ed) Br andduurBat t er i j en:15uur( x )/+400uur( l ed Amper e:0, 96( x )/0, 09( l ed)

77


78
Pel i2660HeadsUpLi t e

Heads UpLi t e2660wor dtgemaak tv an c or r os i ev r i j ABSpol y meer ,datmeteen hoof dl ampi sui t ger us tmet3LED’ Seneen Xenonl ampmodul ev oorex t r al i c ht .Meteen c omf or t abel v oor hoof ds t oot k us s enui t ger us t i sdi teenc omf or t abel el ampmetdek euz ev an 2s oor t enl i c ht .Lev er baarmeteenk uns t s t of el as t i ek ehoof dbandom del ampdi r ec tophet hoof dopper v l akt edr agen.Dev er pak k i ng omv at4DAl k al i nebat t er i j eneni sbes t and t egenwat er . Speci f i cat i es: Li c ht s t er k t e:10. 000CP( x )6000CP( l ed) Lumen:44( x )/9( l ed) Gewi c ht( i nc l .) bat t er i j en:910gr am Bat t er i j en:4' D' Al k al i neBat t er i j en Vol t :6, 00 Wat t :5, 76( x )/0, 54( l ed) Br andduurBat t er i j en:15uur( x )/+400uur( l ed Amper e:0, 96( x )/0, 09( l ed)

81


82


83


84


85


9V( 6LR61)PC1604 Nomi nal eVol t age: 9V Av er agewei ght : 45gm Vol ume: 22. 8c m3 Oper at i ng T emper at ur eRange:200Ct o540C ANSI : 1604A I EC: 6LR61

D( LR20)PC1300 Nomi nal eVol t age: 1. 5V Av er agewei ght : 139gm Vol ume: 56. 4c m3 Oper at i ng T emper at ur eRange:200Ct o540C ANSI : 13A I EC: LR20

86


C( LR14)PC1400 Nomi nal eVol t age: 1. 5V Av er agewei ght : 69gm Vol ume: 26. 9c m3 Oper at i ng T emper at ur eRange:200Ct o540C ANSI : 14A I EC: LR14

6V4LR25PC908

87


Dur acel lMN1900Secur i t yBat t er i j Spanni ng:1, 5V Capac i t ei t :18mAh Al k al i nebat t er i j Gewi c ht :13g Af met i ngen:84mm x13mm x1 19mm Vor m:Cy l i ndr i c al

DL1/ 3NDur acel lLi t hi um Vol t age:3V Vor m:Cy l i ndr i c al Li t hi um bat t er i j

88


CR20163VLi t hi um Knoopcel Vol t age:3V Capac i t ei t :90mAh Ver pak k i ng:Bl i s t er ,pers t uk Di amet er :20, 0mm Hoogt e:1, 6mm

D3911, 55VZi l ver oxi deKnoopcel Vol t age:1, 55V Capac i t ei t :50mAh Ver pak k i ng:Bl i s t er ,pers t uk Di amet er :1 1, 6mm Hoogt e:2, 05mm

89


LR441. 5VAl kal i ne Gr oot t e: LR44 T ec hnol ogi e: Al k al i emangaan I nhoud: 2s t . Af m. : ( Ă˜x h)1 1. 6mmx 5. 4mm Capac i t ei t : 145mAh Spanni ng: 1. 5V

CR20323VLi t hi um Knoopcel Vol t age:3V Capac i t ei t :235mAh Ver pak k i ng:Bl i s t er ,pers t uk Di amet er :20, 0mm Hoogt e:3, 2mm

90


Renat aCR12203VLi t hi um Vol t age:3V Capac i t ei t :35mAh Ver pak k i ng:Bl i s t er ,pers t uk Di amet er :12, 5mm Hoogt e:2, 0mm

Renat a3571, 55VZi l ver oxi de Vol t age:1, 55V Capac i t ei t :190mAh Ver pak k i ng:Bl i s t er ,pers t uk Di amet er :1 1, 6mm Hoogt e:5, 4mm

91


GPCR2Li t hi um bat t er i j Vol t age:3, 0V Capac i t ei t :850mAh Af met i ngen:15, 6x25mm Gewi c ht :1 1g

GPCR123Li t hi um bat t er i j Vol t age:3, 0V Capac i t ei t :1600mAh Af met i ngen:16, 9x34, 5mm Gewi c ht :22gr am

92Ther momet erHouder s

94


Ther momet erhouder s

95


96


97


98


99


100


101


102


103


Ket t i ng


Touw enKabel

105Touw enKabel 107

Hennept ouw

Engel sgar en

Hennepi seennat uur t ouw.Hennep geef tgeenbr ander i ggev oel al shetmet dehui di naanr ak i ngk omt .Hennept ouw i smi l i euv r i endel i j kengoedaf br eek baar , br andv er t r agend.Heti sl i c htv ank l euren v oel tz ac htaan.Vooral l er l ei doel ei nde wor dhett ouwgebr ui k t .Erz i j nt wee di k t el ev er baar4mm en5mm.

I npl aat sv anz egel dr aadi sz egel t ouw goedev er v angerv oorhetv er z egel en methands l ui t z egel s .Hetengel s egar en i sgebr ui k s v r i endel i j kHetgeef tgeen br ander i ggev oel al shetmetdehui di n aanr ak i ngk omt .Hetgar eni s3dr aads .


Touw enKabel

108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119Best elookonl i nei nonz e webshopopwww. har t wi g. nl

Monst er nemer s Har t wi gI nst r ument s

Pot t ebakker st r aat15 3194ADHoogvl i et-Rot t er dam +31( 0) 104382099 i nf o@har t wi g. nl www. har t wi g. nl


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.