Page 1

i n g en i eurs b ureau, lab o rato ri um en ople idingsinst it uut

au ureense uut b urs ons stit

inspires n ironme

!

n in nie neoi-dings zaam ium e ator lijk ing opl duur labor onafhanke

www.searchbv.nl Environment inspires... over de Search-bedrijven met één visie Environment inspires… Met oog voor mens, maatschappij en milieu bouwen we samen met onze opdrachtgevers resultaatgericht aan een duurzame leefomgeving.

Heeswijk (hoofdkantoor) Meerstraat 7, Postbus 83 5473 ZH Heeswijk (N.Br.) Tel. +31 (0)413 29 29 82 Fax +31 (0)413 29 29 83 search@searchbv.nl

Search is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau, laboratorium en opleidingsinstituut met de focus op milieu, bouw, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Deze veelzijdigheid maakt ons uniek. Onze ingenieurs, adviseurs, consultants, laboranten en trainers staan ieder vanuit hun eigen expertise constant in verbinding met elkaar. Het resultaat? Praktische, heldere, vernieuwende en doeltreffende oplossingen voor onze opdrachtgevers. BRL 1000/1001

Search voert in binnen- en buitenland projecten uit voor woningcorporaties, projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren, -beheerders, overheden, industrie en aannemers. Zij waarderen onze deskundigheid, onafhankelijkheid, efficiëntie en pragmatische aanpak. Search bestaat sinds 1993. Vanaf die tijd staat alles in het teken van kwaliteit. Uiteraard beschikken we over alle certificaten en accreditaties. Maar kwaliteit slaat ook op onze mentaliteit. We pikken signalen uit de maatschappij op, leggen ze aan onze specialisten voor en scherpen hier onze dienstverlening op aan. Zo zijn we constant in beweging om altijd voor onze opdrachtgevers klaar te staan. Kijk voor een compleet overzicht van onze diensten op de website www.searchbv.nl.

t

Amsterdam Petroleumhavenweg 8 1041 AC Amsterdam Tel. +31 (0)20 506 16 16 Fax +31 (0)20 506 16 17 search@searchbv.nl

BRL 2000/2001/ 2002/2018

BRL 6000/6001/6002

Groningen Stavangerweg 21-23 9723 JC Groningen Tel. +31 (0)50 571 24 90 Fax +31 (0)50 311 66 46 search@searchbv.nl Brussel Witte Patersstraat 4 1040 Brussel België Tel. +32 (0)2 735 85 21 Fax +32 (0)2 735 85 22 search@searchbvba.be www.searchbv.nl www.duurzaamheid.nl

7*24 uur operationeel

+31 (0)413 29 29 82

nt SEAHEE0003

e m n o r i v en

Nieuw perspectief op duurzaamheid ambities realiseren


Duurzaam ondernemen is uw toekomst Het Nederlandse landschap wordt steeds duurzamer. De huidige

Het maximale uit uw organisatie halen

maatschappij eist dat u als organisatie duurzaam handelt.

Met een ervaren partner als Search aan uw zijde, staat u aan

Uw klanten, medewerkers, leveranciers, de overheid en overige

de vooravond van een succesvolle vlucht richting duurzaam

stakeholders willen zien en weten wat u bijdraagt op het gebied

ondernemen. Tijdens deze vlucht nemen wij graag de regie in

van duurzaamheid. Maar duurzaam ondernemen doet u vooral

handen door u deskundig te ondersteunen. Zo creëren we

ook voor uzelf. Uw organisatie wordt er namelijk beter van.

samen een nieuw perspectief op duurzaamheid. Samen gaan

Door uw interne organisatieprocessen af te stemmen op uw

we op weg naar een stabiele organisatie die optimaal op uw

toekomstvisie behaalt u maximaal rendement uit uw organisatie.

toekomst is ingericht. Door de juiste keuzes te maken, schept u de juiste voorwaarden om op alle fronten het maximale

Kiezen voor een stabiele organisatie

uit uw organisatie te halen.

Duurzaam ondernemen uit zich in een stabiele organisatie

Nieuw perspectief op duurzaamheid ambities realiseren

die kwaliteit levert. Enkele grote pluspunten van

Dit nieuwe perspectief is pas het begin. We ondersteunen u

maatschappelijk verantwoord ondernemen? Minder afval,

niet alleen bij het maken van uw toekomstplannen, maar zijn

betrokken medewerkers, minder CO2-uitstoot, minder

ook uitstekend uitgerust om deze ambities concreet voor u te

afhankelijkheid van grondstoffen en energie uit fossiele

ontwerpen en te realiseren. U geeft hierbij aan wat u van ons

brandstoffen, nieuwe kansen, doordachte interne

nodig heeft en wij sluiten hier onze dienstverlening op aan.

bedrijfsprocessen en grip op uw bedrijfsvoering.

We kunnen bijvoorbeeld uw organisatieprocessen opnieuw inrichten, uw medewerkers opleiden, uw communicatie

Wij kennen het duurzame landschap als geen ander en

verzorgen, zorgen dat u de benodigde certificeringen haalt

ondersteunen onze opdrachtgevers in stevig ondernemerschap.

en uw pand duurzaam (ver)bouwen. Kortom: wij hebben alles

Onze kracht heeft alles te maken met onze specialisatie in

in huis om u veilig te laten springen.

duurzaamheid. We hebben kennis van duurzame materialen, innovatieve technieken en processen. Deze kennis combineren

• Visie- en ambitievorming • Schrijven en implementeren van beleid • Advies en implementatie van duurzaam ondernemen • Stakeholdermanagement • Marketing- en communicatieadvies • Kennisontwikkeling, trainingen en workshops • Begeleiding bij duurzaam in- en verkopen • Ondersteuning en voorbereiden audit ISO 26000 en ISO 14064 • Inspiratie-, sparringpartner, begeleider en coach

we met ons vakgebied: organisatieontwikkeling.


Een greep uit onze diensten Pragmatisch, gericht en doordacht op weg naar duurzaam ondernemerschap

van duurzaamheid en duurzaam ondernemen is. Doel hiervan

Search Consultancy is een organisatieadviesbureau redenerend

verbeter­doelstellingen te bepalen.

is om inzicht te krijgen in uw organisatie, maar zeker ook om

vanuit duurzaamheid. We zijn gespecialiseerd in de complete begeleiding naar duurzaam ondernemerschap. Samen met het

Visie- en ambitievorming

management en/of de directie bepalen we eerst de richting.

Duurzaam ondernemen valt en staat uiteindelijk bij een goed

Daarna dragen we zorg voor de implementatie van deze visie.

doordachte en breed gedragen visie. Wij hebben veel ervaring

Desgewenst nemen we ook de uitvoering op ons. Dit alles doen

in visie- en ambitievorming. Samen met de directie en/of

we pragmatisch, gericht en doordacht. Met een greep uit onze

het management bepalen we de uitgangspunten van uw

diensten laten we zien wat we voor u kunnen betekenen.

duurzaam ondernemerschap. Dit doen we via een missie-

Overigens beseffen we als geen ander dat elke organisatie uniek

en visiedocument, waarin we de basis van uw duurzame

is. Via een persoonlijk gesprek stellen we op basis van uw kennis,

toekomst vastleggen. Hiermee hebt u de kern van uw

behoeftes en wensen graag een plan van aanpak voor u samen.

organisatie te pakken. Hoe we uw visie en missie vormgeven? Door bijvoorbeeld het organiseren van workshops, het

Deskresearch

begeleiden van inspiratiesessies of het organiseren van een

Wij zijn sterk in het benoemen van duurzame kansen voor

stakeholdersmeeting.

een organisatie. Via deskresearch verzamelen, analyseren en interpreteren we gegevens die betrekking hebben op uw

Implementatie visie

organisatie en duurzaamheid. Dit doen we conform de

De uitgangspunten zijn helder. Nu gaan we deze visie binnen

internationale richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord

de organisatie implementeren. Wij zijn voorstander van een

ondernemen (ISO 26000) of op basis van een concrete

praktische doorvertaling om aansluiting te vinden bij de rest van

CO2-footprintbepaling (ISO 14064). Ook kunnen we een

de organisatie. Via heldere en concrete beleidsplannen zoeken

duurzaamheidsscan voor uw organisatie uitvoeren. We kijken

we de koppeling met bestaande processen en afdelingen.

dan hoe uw organisatie op verschillende gebieden op

We ondersteunen u bij uw nieuwe duurzame plannen die onder

duurzaamheid scoort.

andere te maken kunnen hebben met personeel, informatica, communicatie, organisatie, financiĂŤn/inkoop en huisvesting.

Nulmeting

Samen zoeken we naar verbeteringen in processen, coachen we

Voordat u toewerkt naar een toekomstvisie of strategie is

uw medewerkers en beleggen we sessies om uitleg te geven en

het belangrijk te bepalen waar uw organisatie nu exact staat.

inspiratie over te brengen.

In concrete benamingen geven we aan wat de huidige status

Search neemt voor haar opdrachtgevers het voortouw bij duurzaam ondernemerschap. We ondersteunen u bij het uitzetten van uw duurzame koers. Wij zijn de stuurman die op de juiste momenten de leiding neemt. De coach die aanwijzingen geeft en u traint tot zelfstandigheid, maar ook op het dek springt als dat nodig is. Duurzaam ondernemen is een verfijnd samenspel tussen alle betrokken partijen. Wij zijn de smeerolie tijdens dit traject. Zo onderhouden we radiocontact met de mensen aan wal en zorgen we dat niemand buitenboord valt.


Projectmanagement

Daarnaast zorgt de samenwerking met externe partijen voor

Bij duurzaam ondernemerschap komt veel kijken: u neemt

een bron van informatie en inspiratie; uw producten en diensten

uw huidige bedrijfsprocessen kritisch onder de loep.

worden hier beter van. Wij brengen uw omgeving en uw netwerk

Om er zeker van te zijn dat u de energie steekt in de juiste

in kaart en we onderzoeken hun behoeftes. Hiertoe organiseren

dingen, dragen veel van onze opdrachtgevers het totale

we inspirerende en creatieve werksessies. Ook gaan we

projectmanagement aan ons over. Met onze kennis over

constructief in gesprek met stakeholders met tegengestelde

duurzaamheid, innovatieve technieken en processen, duurzame

belangen. Als onafhankelijke partij zijn we sterk in

materialen en organisatieontwikkeling zijn we in staat om op

conflictbemiddeling.

creatieve manieren de organisatie in beweging te krijgen. Ook begeleiden we u desgewenst in uw proces naar certificering.

Begeleiding en advies ISO 26000 en ISO 14064

Uiteraard kent u uw branche, product of proces als geen ander.

Steeds meer organisaties, waaronder de overheid, kopen

Onze visie is dat u hierin de expert blijft en dat wij als

duurzaam in. U wilt hier graag een antwoord op formuleren.

organisatieadviseur onze kennis en kunde inzetten om uw

Hoe bewijst u dat u duurzaam werkt? Aan de hand van de

processen te verbeteren.

ISO 26000-norm kunt u aantonen dat u aan alle relevante

We zijn uitstekende projectmanagers met grip op de zaak.

aspecten van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord

Marketing- en communicatieadvies

ondernemen voldoet. Onze adviseurs maken samen met u een

Om de verduurzaming van uw organisatie tot een blijvend succes

pragmatische keuze op welke thema’s u zich het beste kunt

te maken, moet u duurzaamheid sterk verankeren. Communicatie

richten. Vervolgens definiëren we ook een plan van aanpak

is hierin één van de belangrijkste succesfactoren. Als u concreet

voor de implementatie. Ook hebben we veel ervaring in de

en duidelijk over duurzaamheid communiceert, bereikt u snel uw

certificering voor de Prorail CO2-footprintladder.

doelen. Met onze communicatieve achtergrond nemen wij uw medewerkers, stakeholders en andere belanghebbenden mee in

Duurzaamheidstrainingen en workshops

uw nieuwe duurzame verhaal. We organiseren bijeenkomsten,

Bij het verankeren van duurzaamheid speelt kennis een cruciale

congressen en seminars. Ook begeleiden we uw visuele uitingen,

rol. Hoe meer uw medewerkers weten over duurzaamheid,

zoals brochures en digitale media.

hoe bewuster ze hun werk doen. Search is naast een adviesbureau een landelijk erkend opleidingsinstituut.

Stakeholdermanagement

We verzorgen de opleidingen Duurzaamheid, Duurzaam bouwen

Duurzaam ondernemen betekent dat u op één lijn zit met

en Duurzaam inkopen.

uw externe belanghebbende partijen. Hun verwachtingen en behoeften zijn voor u immers van groot belang. Een goed antwoord hierop draagt bij aan uw duurzame imago.

Duurzaam ondernemen is anders durven denken, anders durven kijken en vooral ook anders durven doen. Het succes van een duurzame organisatie schuilt in het maken van bewuste keuzes die bij uw organisatie en omgeving passen. Bij een duurzame organisatieverandering vervullen communicatie, kennisvergroting, participatie, bewustwording, gedragsverandering en terugkoppeling een cruciale rol. Search ondersteunt u op al deze vlakken.

Duurzaam ondernemen  

Nieuw perspectief op duurzaamheid - ambities realiseren

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you