Page 1


THE LAW OFFI CESOF

Ca l l : 3 0 5 . 4 1 6 . 9 8 0 5

SEANM.CLEARY PERSONAL I NJURY ATTORNEY

I n t r o d u c t i o n

T

heLawOf f i c esofSeanM.Cl ear y ,P. A.i sbr i ngi ngy ouaweek l ynews l et t ert hatc ov er si nf or mat i ononawi der angeofl egal s pec i al i t i es ,l awnews , r ec ents t at i s t i c sandr es our c eswi t ht hepur pos et oc l ar i f yaf ewl egal c onc ept sandpr ov i deabas i cgui det oawi der angeofper s onal i nj ur ymat t er s . Thedet er mi nat i onofpubl i s hi ngt hi snews l et t erc amef r om t hephi l os ophyandmi s s i onoft hef i r mt ohel pv i c t i msaf f ec t edbymanydi f f er entt y pes

ofac c i dent snotonl ybybes tr epr es ent i ngt hem i nt hei rpur s ueofj us t i c e,butt opr ov i det hem hel ponmanydi f f er netl ev el s .Thi snews l et t erwi l lpr es ent awi der angeofl egalt opi c sf r om pr oduc tl i abi l i t y ,medi c almal pr ac t i c e,per s onali nj ur yt ophar mac eut i c alandmedi c all i t i gat i onandwi l ls heds omel i ght t oc ommonl yas k edques t i onsont hes et opi c s .Weenc our agey out os har eandc ommentont hes enews l et t er sandhel pusmak et hem bet t er .

Av i a t i o na c c i d e n t l i t i g a t i o n

T

heoc c ur anc esofai r pl aneac c i dent sar el ow,butt hey s t i l l happenandi nmanyc as esduet onegl i genc e. Det er mi ni ngt hec aus eoft heac c i dent sdet er mi nes

t he c our s e ofl egalac t i on t hatmus tbe t ak en t or ec ov er damagess uf f er edbys ur v i v or sorbyt hef ami l i esl os i ngt hei r l ov edonesdur i nganai r pl ane c r as h. Amongt heer r or sac c ount i ngf orai r pl aneac c i dent st he mos tc ommon ar e pi l oter r or s ,ai r wayt r af f i cc ont r oler r or s , mai nt enanc er el at edi s s uesanddef ec t i v epar t s .Det er mi ni ng t he l i abi l i t yoft he par t yatf aul ti st he f i r s ts t ep i n av i at i on ac c i dentl i t i gat i onandbas edont hi s ,t hec as emayf ol l ow a

Av i a t i o na c c i d e n t ss t a t i s t i c s

T

pr oduc tl i abi l i t yc our s eorc anbef i l l edasanegl i genc ec l ai m. An ex per i enc ed at t or neywi l lt ak ei nt oc ons i der at i on many as pec t sofanav i at i onac c i dentc as eandwi l l br i ngi tt ot r i al ,i n

he mos tc ompr ehens i v e dat abas e of av i at i on

s ome c as es ev en agai ns tt he Feder alGov er nmenti ft he

ac c i dent si sment ai nedbyt heNat i onal Tr ans por t at i on

r es pons i bl epar t yi st heFeder al Ai rTr af f i cAgenc y .

Saf et yBoar d,whi c hi nc l udesdat aofdomes t i cav i at i on

ac c i dent ss i nc e 1962.Anot her gr eats our c ef or gener al av i at i on s af et y dat ac an be f ound att he Uni t ed St at es Depar t mentofTr ans por t at i on,Bur eau OfTr ans por t at i on St at i s t i c swebs i t e.Anal y z i ngs uc hf ac t or sl i k et ot alnor malof ac c i dent s ,t ot alnumber soff l i ghthour sandt ot alnumberof f at al i t i es r ev eal s t hat ov er t he pas t 5 dec ades ai r t r ans por t at i onhasbec omeal ots af ert hani tonc ewasi nt he 80’ s.Whi l es i nc e1960t henumberoff l i ghthour shasal mos t doubl ed,t henumberoff at al i t i esl ower edbyhal fandt het ot al numberofac c i dent sl ower edal mos tt hr eef ol d.Whi l et hes e number sar es howi ngf av or abl edec l i nes ,anav i at i onac c i dent i sal way sat r aumat i cev entands t i l lhundr edsoff ami l i esl os e t hei rl ov edonesi ns uc hc r as hesev er yy ear .Thec aus eoft hi s ac c i dent sc anbenumer ous .

Tur bul enc e enc ont er s ar et he mai nc aus e of av i at i on ac c i dent s ,buthumaner r oranddef ec t i v epar t sac c ountf ora l ar genumberofc r as hesaswel l .TheNat i onal Tr ans por t at i on Saf et yBoar dands omet i mesot heraut hor i t i esc onduc tf eder al i nv es t i gat i onst odet er mi net hec aus eofanac c i dent .Fami l i es oft hev i c t i msar eof t ens eek i ngj us t i c et hr oughl aws ui t sand t hec our s eofanav i at i onac c i dentl i t i gat i oni sdet er mi nedby t hec aus eoft heac c i dent .Thenex tar t i c l ewi l lpr es ents ome i ns i ght sonav i at i onac c i dent sl aws ui t s .

W W W. CLEARYPA. COM


SeanM.Cl ear y ASKSE ANAQUE ST I ON GE TI MME DI AT EL E GALHE L PF ROMAL AWYE R!

CAL LNOW3 0 5 . 4 1 6 . 9 8 0 5 F RE EI NI T I ALCONSUL T AT I ON

De t e r mi n ei fy o u h a v eac a s e

I n j u r e d ? Wh a tt od on e x t ?

Ab o u tSe a nM. Cl e a r y

Ab o u tOu rL a wF i r m

L o c a t e di nMi a mi , F L

A

F

O

admi s s i on t he s ame y ear and s t ar t ed pr ac t i c i ng at a

Cl ear y , P. A. i st o of f er an ex c ept i onal l egal ai d and

r egar di ng t he of t en pai nf ulper s onali nj ur i es t hey hav e

wel l k nown and r es pec t ed l aw f i r m,St r ooc k & St r ooc k&

r epr es ent at i on f or t hos e who s uf f er ed phy s i c al or

s uf f er ed.TheLaw Of f i c esofSeanM.Cl ear y ,P. Ahasal way s

Lav an,handl i ngc ompl exc ommer c i al l i t i gat i onc as es .I n2005

ps y c hol ogi c ali nj ur i esduet oc ar el es s ,r ec k l es sandnegl i gent

of f er ed a f r ee c ons ul t at i on and al way swi l l ,Mr .Cl ear ywi l l

af t erl eav i ngoneofFl or i da’ smos tr ec ogni z edt r i alf i r ms ,Mr .

ac t i onsofot herpar t i es .Ourl aw f i r ms pec i al i z esi nper s onal

per s onal l yr ev i ew y ourc as eandwi l lpr ov i dey oul egaland

Cl ear yf oundedhi ss ol opr ac t i c eTheLaw Of f i c esofSeanM.

i nj ur y ,medi c almal pr ac t i c e,wr ongf uldeat handc ommer c i al

pr of es s i onal adv i c e.

Cl ear y ,P. A.Thr oughoutt he y ear she obt ai ned s ubs t ant i al

l i t i gat i onc l ai msandhasnev erf ai l edt or epr es entourc l i ent s

v er di c t sands et t l ement sf orhi sc l i ent s .Mr .Cl ear yhasal s o

andt oac hi ev et hedes i r edr es ul t .Wi t hourv as tex per i enc e

r ec ei v ed mul t i pl e awar ds and nomi nat i ons ac c l ai mi ng hi s

andk nowl edge,wear ededi c at edt opr ot ec t i ngt her i ght sand

s k i l l sasa Mi amiper s onali nj ur yl awy er .At t or neySean M.

i nt er es t soft hos ewhohav eendur edpai nands uf f er i ng.I fy ou

Cl ear yc ont i nuest of i ghtf i er c el yf ort hev i c t i msofper s onal

ory ourl ov edones hav ebeenr ec ent l yi nj ur edandy ou’ r e

i nj ur y ,medi c almal pr ac t i c e,aut o ac c i dent s and def ec t i v e

l ook i ngf oranat t or neyt or epr es enty ouory ouj us ts eekl egal

pr oduc t si ns t at eofFl or i dai nor derf ort hem t or ec ei v et hej us t

adv i c e,don’ thes i t at et oc ont ac tus .

t t or neySeanM.Cl ear ybeganhi sl egalc ar eerwhen heenr ol l edt ot heUni v er s i t yOfMi amiSc hoolOfLaw, whi c h he c ompl et ed i n 1998 wi t h honor sr ec ei v i ng

t het i t l eofJ ur i sDoc t or .Mr .Cl ear yobt ai nedhi sFl or i daBar

c ompens at i ont heydes er v e.

Ca l l : 3 0 5 . 4 1 6 . 9 8 0 5

oundedi n2005byat t or neySeanM.Cl ear ywi t han al r eadypr ov enandes t abl i s hedr eput at i onasahi ghl y s k i l l edandex per i enc el awy eri nt heCour tHous esof

Fl or i da.The s ol e pur pos e oft he Law Of f i c esofSean M.

url aw of f i c ei sl oc at ed c onv eni ent l yi n downt own Mi amiandwhi l ebei ngas ol opr ac t i c el aw f i r m,t he of f i c e pr ov i des a c al m env i r onmentwher et hos e

s eek i ngl egal adv i c ef r om Mr .Cl ear yc andi s c us sev er ymat t er

19Wes tFl agl erSt r eet#618,Mi ami ,FL33130

THE LAW OFFI CESOF

SEANM.CLEARY PERSONAL I NJURY ATTORNEY

WWW. CL EARYP A. COM

Personal Injury Legal Newsletter - Issue1 02.22.2013  

The Law Offices Of Sean M. Cleary, P.A. presents the 1st issue of our legal newsletter. In this issue we talk about aviation accidents, avia...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you