Page 1


สารจากประธานกรรมการ สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ข้อมูลทั่วไป คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร วิสัยทัศน์ ภาระกิจ ข้อมูลสรุป ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน กิจกรรมเพื่อสังคม ปัจจัยความเสี่ยง โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ การด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน

2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 18 19 21 31 34 35 36

37

Message from the Chairman 74 Message from the Chairman of the 75 Executive Board and President Financial Highlights 76 General Information 77 Board of Directors 78 Board of Executive Directors 79 Vision Mission 80 Executive Summary 81 Nature of Business 83 Industry and Competition 84 Social Activities 85 Risk Factors 88 Structure of Shareholders 91 Organization Chart 92 Management 93 Operating results and financial position 106 Report on responsibility of the board 109 of directors on the financial reports Report of the Audit Committee 110 Auditor’s Report 111 Financial Statement 112

สารบัญ Content


สารจากประธานกรรมการ

นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ ประธานกรรมการ

2

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

ผลประกอบการของบริษัทในปี 2555 มีก�าไร 146 ล้านบาท ซึ่งต่างจากปี 2553 และ 2554 ที่มีผลขาดทุน 58 ล้านบาทและ 59 ล้านบาทตามล�าดับ ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจก่อสร้างทั้งปี 2553 และ 2554 ประสบแต่อุปสรรคมากมายทั้งราคา งานก่อสร้างที่รับมาต�่า แต่ราคาวัสดุและค่าแรงงานสูง อีกทั้งภัยธรรมชาติ ท�าให้ ผลประกอบการขาดทุนทัง้ ทีไ่ ด้พยายามท�างานด้วยความระมัดระวังและท�างานหนัก เพือ่ ประคองให้งานแล้วเสร็จตามเป้า จึงไม่เป็นอุปสรรค์และขัดขวางการด�าเนินงาน ในปี 2555 ที่มีงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและก�าแพงกันดินที่มีจ�านวนมากสามารถ ด�าเนินไปได้ด้วยดี สามารถท�าผลงานได้มากและมีผลก�าไรจ�านวน146 ล้านบาท ธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิง่ งานด้านเสาเข็มเจาะและโครงสร้างใต้ดนิ ซึง่ เป็นงานต้นน�า้ ของธุรกิจด้านนี้ ย่อมมีชว่ งเวลาทีด่ แี ละไม่ดี ดังนัน้ เป็นหน้าทีส่ า� คัญ ของผู้บริหารและพนักงานต้องท�าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเอาใจใส่ ส�าหรับปี 2556 นี้ มีงานในมือ (Backlog) จ�านวน 1,568 ล้านบาท ซึ่ง ส่วนใหญ่จ�านวนร้อยละ 76 เป็นงานที่รับไม่รวมค่าวัสดุหลัก และคาดว่าจะท�าให้มี รายได้รวมประมาณ 1,800 ล้านบาท และมีโครงการจะไปรับงานยังประเทศใกล้ เคียงเช่นประเทศเมียนมาร์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถขยายตัวทั้งรายได้และชื่อเสียง ของบริษัท การที่บริษัทสามารถฟันฝ่าอุปสรรคจากขาดทุนในปีที่ผ่านมาจนสามารถ ท�าก�าไรในปี 2555 นี้ เนื่องจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน ซึ่งใน ฐานะผู้บริหารต้องกราบขอบคุณทั้งผู้ว่าจ้างผู้มีพระคุณ พนักงานทุกฝ่ายที่ตั้งใจ ท�างานและผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทตลอดมา


สารจากประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่บริษัทฯ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในปี พ.ศ.2555 ว่าบริษัทฯ ได้ เริ่มด�าเนินการงานก�าแพงกันดินสถานีรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินสัญญาที่ 2 และสัญญา ที่ 4 แล้ว และได้เปิดบริษัทย่อยชื่อบริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด โดยถือหุ้น 50% เพื่อรับงานฐานรากอาคารสูง ซึ่งจะท�าให้ผลประกอบการปี พ.ศ.2555 ของ บริษทั ฯ พลิกกลับมามีกา� ไรได้หลังจากทีป่ ระสบผลขาดทุนในปี พ.ศ.2553 และ 2554 สองปีซ้อนนั้น บริษัทฯ สามารถด�าเนินการได้ตามที่คาดการณ์ไว้ โดยในปี พ.ศ.2555 บริษทั ฯ สามารถท�าก�าไรสุทธิจา� นวน 146 ล้านบาท และก�าไรเฉพาะบริษทั ฯ จ�านวน 131 ล้านบาท อันเนือ่ งจากได้สง่ มอบงานโยธาทีม่ ผี ลก�าไรต�า่ เกือบหมดแล้ว ประกอบ กับสภาวะตลาดเสาเข็มเจาะในปี พ.ศ.2555 เติบโตมากจากการที่ภาครัฐมีโครงการ สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ออกมาติดต่อกันไม่ขาดช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 และจะมี งานต่อเนื่องไปอีกไม่น้อยกว่า 5 ปี บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าผลประกอบการจะเติบโตต่อเนื่องไปได้อีกหลายปี และในปี พ.ศ.2556 บริษัทฯมีงานโยธามีผลก�าไรต�่าเหลืออยู่อย่างไม่เป็นนัยส�าคัญ แล้ว และบริษัทฯ มีแผนงานที่จะเข้าไปท�างานเสาเข็มเจาะในประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะเริ่มที่ประเทศเมียนมาร์เป็นประเทศแรก เพื่อเตรียมตัวรองรับประชาคม ประเทศอาเซียนทีจ่ ะเริม่ ในปี พ.ศ.2558 อันจะท�าให้มผี ลก�าไรเพิม่ เติมขึน้ ทุกปีได้อกี นายณรงค์ ทัศนนิพนั ธ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทางหนึ่งด้วย ข้าพเจ้าในฐานะผูบ้ ริหารสูงสุด มีความมัน่ ใจว่าในปีพ.ศ.2556 บริษทั ฯ จะ สามารถท�าก�าไรได้ดี และบริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานทุกระดับที่ร่วมแรงร่วมใจ ท�างานกันอย่างเต็มที่ จนท�าให้ผลประกอบการบรรลุตามเป้าหมาย และขอขอบคุณ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นและลูกค้าทุกรายที่ให้การสนับสนุนข้าพเจ้าและบริษัทฯ ด้วยดี ตลอดมา

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

3


ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

รายไดรวม รายได รายไดจากการรับจาง รายได กําไรขั าไรขันตน าไรข้ กําไร(ขาดทุน)สุทธิ สินทรัพยรวม หนี้สินรวม สวนของผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถ ือหุน อัตรากําไรขั าไรขันตน าไรข้ อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถ อื หุน กําไร(ขาดทุน)ตอหุน ราคาตามบัญชีตอหุน

4

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท เทา (%) (%) (%) (%) บาท บาท

2553

2554

2555

1,447 1,439 78 (59) 1,518 934 584 1.60 5 (4) (2) (10) (0.27) 2.72

1,577 1,570 88 (58) 1,540 1,030 510 2.02 6 (4) (1) (11) (0.27) 2.37

1,542 1,523 265 146 1,543 888 656 1.35 17 10 11 22 0.68 3.05


ข้อมูลทั่วไป ชื่อบริษัท ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

: :

เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร โฮมเพจของบริษัท E-Mail Address

: : : : :

นายทะเบียนหลักทรัพย์ ชื่อบริษัท ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

: :

โทรศัพท์ โทรสาร

: :

ผู้สอบบัญชี ชื่อผู้สอบบัญชี ชื่อบริษัท ที่ตั้งส�านักงาน

: : :

โทรศัพท์ โทรสาร

: :

บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 10 75470 00257 (662) 919-0090-7 (662) 919-0098, 518-3088 www.seafco.co.th seafco@seafco.co.th บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ชัน้ 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (662) 229-2870-80 (662) 654-5642, 654-5645 นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3104 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (662) 259-5300 (662) 260-1553

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

5


คณะกรรมการ Board of Directors

นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน ประธานกรรมการ Mr.Tachapong Pravesvararat Chairman นายเผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการ Mr.Padej Rujikhajorndej Director

นายณรงค ทัศนนิพันธ รองประธานกรรมการ Mr.Narong Thasnanipan Vice Chairman

นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ กรรมการ Miss. Nattawan Thasnanipan Director

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ Assoc Prof Dr.Somjai Phagaphasvivat Chairman of the Audit Committee 6

รายงานประจําป 2555 บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)

นายกมล สิงหโตแกว กรรมการ Mr.Kamol Singtogaw Director

นายสมควร วัฒกีกุล กรรมการตรวจสอบ Mr.Somkuan Watakeekul Audit Committee

Mr.Zaw Zaw Aye กรรมการ Mr.Zaw Zaw Aye Director

นายสมควร มูสิกอินทร กรรมการตรวจสอบ Mr.Somkual Musig – In Audit Committee


คณะผู้บริหาร

นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Mr.Narong Thasnanipan President

นายกมล สิงห์โตแก้ว กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Mr.Kamol Singtogaw Executive Vice President

นายกมล อยู่ยืนพัฒนา กรรมการ Mr. Kamol Youyuenpatthana Director

นายเผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Mr.Padej Rujikhajorndej Executive Vice President

นายเอนก ศรีทับทิม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และ เลขานุการบริษัท Mr.Anek Srituptim Executive Vice President and Secretary

Mr.Zaw Zaw Aye กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Mr.Zaw Zaw Aye Executive Vice President

นายสมศักด์ ธวัชพงศ์ธร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Mr.Somsak Thawatchpongthon Executive Vice President

นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Miss. Nattawan Thasnanipan Executive Vice President

นายณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์ นายธวัช ผุดผ่อง ผู้ช่วยหัวหน้างานกรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ Mr. Tawat PhutPhong Executive Vice President Mr. Nuttapan Thasnanipan Asst. to the Chief of President O ice รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

7


VISION (วิสัยทัศน์) TO BE THE REPUTABLE LEADER IN CONSTRUCTION INDUSTRY OF ASEAN เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นน�าแห่งประชาคมอาเซียน

MISSION (ภาระกิจ) TO PROVIDE CLIENTS WITH QUALITY SERVICES BY COMPETENT MANAGEMENT SAFETY AND ENVIRONMENT บริการลูกค้าด้วยคุณภาพและความช�านาญ โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

8

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)


ข้อมูลสรุป บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า SEAFCO Public Company Limited จดทะเบียนก่อตั้ง เป็ น บริ ษั ท จ� า กั ด เมื่ อ วั น ที่ 19 ธั น วาคม 2517 โดยเกิ ด จากการรวมตั ว ของวิ ศ วกร 3 คน คื อ นายณรงค์ ทั ศ นนิ พั น ธ์ นายทั ช ชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ และนายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษ์กุล ซึ่งมีประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจการท�าเสาเข็มเจาะ ขนาดใหญ่ ใ นประเทศ จนเป็ น ที่ รู ้ จั ก และยอมรั บ โดยทั่ ว ไปของผู ้ อ อกแบบ บริ ษั ท วิ ศ วกรที่ ป รึ ก ษาและเจ้ า ของโครงการต่ า งๆ ปัจจุบันนายทรงศักดิ์ได้ลาออกแล้ว บริษัทด�าเนินธุรกิจให้บริการเสาเข็มเจาะและก�าแพงกันดินประเภท (Diaphragm Wall) งานฐานราก และงานโครงสร้าง พื้นฐาน โดยในปี 2555 มีสัดส่วนของงานจากภาคเอกชนเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.59 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 47.41 มาจากภาครัฐบาล งานในภาคเอกชน เช่น งานฐานรากอาคารส�านักงาน อาคารชุด โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ผู้รับเหมาช่วงงานราชการ เช่น งานรถไฟฟ้า ในส่วนของภาครัฐบาล เช่น อาคารจอดรถใต้ดิน, ทางลอดถนน, งานถนน งานสะพาน งานอาคาร เป็นต้น ซึ่งงานที่รับมาอาจเป็นการ ประมูลงานโดยตรงกับเจ้าของโครงการ หรือประมูลงานโดยการรับเหมาช่วง นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการปรับปรุงคุณภาพดิน, บริการทดสอบเสาเข็ม และงานบริการฐานราก ในกลุ่มบริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย ชื่อบริษัท

สัดสวนการถือหุน

บริษัท ซีฟโก ฟโก คอนสตรัคชั่น จํากัด ฟโก

50%

กิจการรวมคา ซีฟโก ฟโก ฟโกและประยู รชัย (1984)

45%

กิจการรวมคาศรีนครินทร

30%

- บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนช�าระแล้ว 10 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับ เหมาก่อสร้างอาคารสูง - กิจการร่วมค้า ซีฟโก้ และประยูรชัย (1984) โดยมีสัดส่วนร่วมค้าอยู่ร้อยละ 45 เพื่อรับเหมาก่อสร้างถนนไมตรีจิตและคลอง เก้า กับทางกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันได้ด�าเนินโครงการดังกล่าวเสร็จแล้ว ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายจะใช้กิจการร่วมค้าดัง กล่าวประมูลงานอื่น ๆ อีกในอนาคต - กิจการร่วมค้า ศรีนครินทร์ โดยมีสัดส่วนร่วมค้าอยู่ร้อยละ 30 เพื่อรับเหมาก่อสร้างทางลอดศรีนครินทร์ กับถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) กับทางกรุงเทพมหานคร ซึ่งเริ่มก่อสร้างในปี 2552 ในช่วงตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2555 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,447.29 ล้านบาท 1,576.60 ล้านบาท และ 1,541.83 ล้านบาท ตาม ล�าดับ โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการรับจ้าง หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 เท่ากันทั้ง 3 ปี รายได้เมื่อแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ในช่วง ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2555 พบว่า รายได้เสาเข็มเจาะและก�าแพงดิน มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 53, ร้อยละ 69 และร้อยละ 68 รายได้ส่วน นี้ในปี 2555 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งสาเหตุมาจากการรับงาน โดยในปี 2555 งานที่รับเข้ามาส่วนใหญ่เป็นงานไม่รวมค่า วัสดุจะได้เฉพาะค่าแรง ซึ่งถ้ารวมค่าวัสดุแล้ว มูลค่างานในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นกว่าปี 2554 มากซึ่งแสดงว่าสภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาคารสูงและสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่ใช้เสาเข็มเจาะเริ่มเพิ่มขึ้นมาตลอด 3 ปี เนื่องมาจากการลงทุนในภาครัฐเกี่ยวกับการก่อสร้าง รถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ซึ่งเป็นการกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชน รายได้งานโยธามีสัดส่วนประมาณร้อยละ 45 ร้อยละ30 และร้อยละ 30 ของรายได้รวมและรายได้สว่ นงานก่อสร้างโยธาในมือได้ลดลงมาจากการส่งมอบทีแ่ ล้วเสร็จจนถือว่าไม่เป็นส่วนทีม่ สี าระส�าคัญ ปรับปรุง คุณภาพดิน บริการทดสอบเสาเข็ม และรายได้บริการอื่น อีกร้อยละ 1 ทั้ง 3 ปี ก�าไรขั้นต้นของปี 2553 ถึง 2555 บริษัทมีก�าไรขั้นต้น 77.80 ล้านบาท 87.74 ล้านบาท และ 265.46 ล้านบาท ตามล�าดับ ใน ปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 13 สาเหตุมาจากรายได้เสาเข็มเจาะและก�าแพงกันดิน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ซึ่งรายได้ของเสาเข็ม เจาะและก�าแพงกันดินมีอัตราก�าไรขั้นต้นที่สูงกว่างานโยธา ส่วนในปี 2555 สูงกว่าปี 2554 ร้อยละ 203 สาเหตุเพราะมีการตั้งประมาณ การผลขาดทุนในส่วนของงานโยธาไว้แล้วทั้งหมดในปี 2554 ซึ่งผลงานในส่วนนี้จึงไม่มีผลกระทบในปี 2555 รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

9


ส�ำหรับก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิของปี 2553 ถึง 2555 บริษัทมี(ขาดทุน)เท่ากับ (58.88) ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ (57.87) ล้านบาท และก�ำไรสุทธิ 145.65 ล้านบาท ในปี 2554 ขาดทุนลดลงจากปี 2553 เป็นจ�ำนวนเล็กน้อย ส่วนในปี 2555 มีผลก�ำไรเพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2554 เป็นจ�ำนวนมากเนื่องจากปี 2555 มีก�ำไรขั้นต้นสูงกว่าปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 203 รวมทั้งบริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการ บริหารได้ดีขึ้นกว่าปี 2554 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 210 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท และ เพิ่มทุนจ�ำนวน 55 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 55 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 50 ล้านหุ้น เสนอขายต่อประชาชน ทั่วไป และส่วนที่เหลือส�ำรองไว้เพื่อการรองรับการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงาน จ�ำนวน 5 ล้านหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น อายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออก ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ ได้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัท เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 เป็นวันใช้สทิ ธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญทีข่ ายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ครั้งที่ 1 ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปรากฏว่าไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ในครั้งที่ 1 นี้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 เป็นวันใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของ บริษัทครั้งที่ 2 ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ปรากฏว่าไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญในครั้งที่ 2 นี้ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 เป็นวันที่ใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของ บริษัท ครั้งที่ 3 ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปรากฏว่ามีผู้ใช้สิทธิจำ� นวน 20 ราย จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิครั้งนี้ 1,518,000 หน่วย จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู่ 3,482,000 หน่วย จ�ำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้ 1,518,000 หุ้น จ�ำนวน คงเหลือของหุน้ สามัญทีจ่ ดั สรรเพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 3,482,000 หุน้ จ�ำนวนเงินทีไ่ ด้รบั จากการใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญ ของใบส�ำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จ�ำนวนเงินรวม 7,590,000.00 บาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 เป็นวันที่ใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการและพนักงานของ บริษทั ครัง้ ที่ 4 ผลของการใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญปรากฏว่ามีผมู้ าใช้สทิ ธิจ�ำนวน 121 ราย จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิทใี่ ช้สทิ ธิครัง้ นี้ 2,002,000 หน่วย จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู่ 1,480,000 หน่วย จ�ำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร เพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้ 2,002,000 หุ้น จ�ำนวน คงเหลือของหุน้ สามัญทีจ่ ดั สรรเพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1,480,000 หุน้ จ�ำนวนเงินทีไ่ ด้รบั จากการใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญ ของใบส�ำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จ�ำนวนเงินรวม 10,010,000 บาท เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 เป็นวันทีใ่ ช้สทิ ธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะซือ้ หุน้ สามัญทีข่ ายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิจ�ำนวน 130 ราย จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้ในครั้ง นี้ 1,480,000 หน่วย จ�ำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิในครั้งนี้จำ� นวน 1,480,000 หุ้น จ�ำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญของใบส�ำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จ�ำนวนเงินรวม 7,400,000 บาท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 บริษัท ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านการลงทุนสัมพันธ์ (IR Excellence Awards) ในงาน SET Awards 2009 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 บริษัท ซีฟโก้ จ�ำกัด(มหาชน) ได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านการลงทุนสัมพันธ์ (IR Excellence Awards) ในงาน SET Awards 2010 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 บริษัท ซีฟโก้ จ�ำกัด(มหาชน) ได้ขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าSeafco-Ryobi Pte.Ltd. ทั้งหมด ให้กับผู้ร่วมลงทุนต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับผลก�ำไรจากการขายเงินลงทุนจ�ำนวน 4.91 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาทเป็น 10.9 ล้านบาท โดยบริษัท ซีฟโก้ จ�ำกัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 เมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2555 บริษทั ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จ�ำกัด ได้ลดทุนจดทะเบียนจาก 10.9 ล้านบาท ลดลงเหลือ 10 ล้านบาท โดยบริษัท ซีฟโก้ จ�ำกัด(มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50 บริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 25 และบริษัท อัลเท็มเทค จ�ำกัดถือหุ้นร้อยละ 25 โดยมีนโยบายในการรับงานก่อสร้างอาคารสูง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 บริษัท ซีฟโก้ จ�ำกัดและบริษัท ประยูรชัย(1984) จ�ำกัดร่วมค้าได้จดทะเบียนเลิกกิจการร่วมค้า

10

รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มหาชน)


ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษทั ด�าเนินธุรกิจเป็นผูร้ บั ก่อสร้างงานฐานรากและงานโยธาทัว่ ไป โดยรับงานทัง้ จากภาคราชการและภาคเอกชน บริษทั สามารถ รับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการหรือรับงานช่วงต่อ (Sub-contract) จากผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก (Main Contractor) ภาพรวมของ งานที่บริษัทให้บริการสามารถสรุปได้ดังนี้ - งานเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) - งานก�าแพงกันดิน (Diaphragm Wall) - งานก่อสร้างโยธา ซึ่งรวมถึงงานฐานรากต่างๆ และงานก่อสร้างอาคาร - งานปรับปรุงคุณภาพดิน - งานบริการทดสอบต่างๆ โครงสรางรายได โครงสร างรายไดของกลุมบริษัท แยกตามสายผลิตภัณฑ างรายได ผลิตภัณฑ รายไดจากการรับจาง รายได รายไดงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน รายได รายไดงานกอสรางโยธา รายได รายไดงานฐานราก รายได รายไดปรั รายได ปรบปร ปรั ับปรุงคุณภาพดิน รายไดคาบริการทดสอบเสาเข็ม รายได รายไดคาบริการอื่นๆ รายได รวมรายไดจากการรับจาง รวมรายได รายไดอื่นๆ รายได รวมรายได รวมรายได

ปป 2553 ลานบาท %

ปป 2554 ลานบาท %

ปป 2555 ลานบาท %

766.92 643.21 3.45 (0.56) 0.28 26.51 1,439.81 7.48 1,447.29

1,085.74 470.56 0.27 13.60 1,570.16 6.44 1,576.60

1,042.26 466.27 2.12 12.41 1,523.06 18.78 1,541.83

52.99 44.44 0.24 (0.04) 0.02 1.83 99.48 0.52 100.00

68.87 29.85 0.02 0.86 99.59 0.41 100.00

67.60 30.24 0.14 0.80 98.78 1.22 100.00

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

11


ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ภาวะธุรกิจให้บริการเสาเข็มเจาะและงานก�ำแพงกันดินซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการวางรากฐานส�ำหรับการก่อสร้างอาคารและ โครงสร้างพืน้ ฐาน ซึง่ จะแปรผันตามการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างในประเทศของทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน โดย จ�ำแนกเป็นงานก่อสร้างฐานรากส�ำหรับอาคารส�ำนักงาน อาคารชุด โรงแรม ศูนย์สรรพสินค้า และงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับ ทางยก ระดับ อุโมงค์ลอดทางแยก ถนน สะพาน และรถไฟฟ้าใต้ดนิ เนือ่ งจากการรับเหมางานฐานรากประเภทเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่และก�ำแพง กันดินต้องอาศัยเครื่องจักรขนาดใหญ่ จากประสบการณ์ในการท�ำงานที่ยาวนานถึง 38 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเชี่ยวชาญในงาน ฐานรากจากประสบการณ์และความคุ้นเคยของดินในประเทศไทยมากกว่าผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ฐานะทางการเงินที่มั่นคง และ ความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับเหมาหลัก ผู้ออกแบบ ลูกค้าที่เป็นเจ้าของโครงการ และผู้จัดจ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้างและได้รับการสนับสนุนที่ดี จากสถาบันการเงิน จึงได้รับความเชื่อถือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้บริษัทฯ สามารถประมูลงานแข่งขันกับคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาดมีเพียง ไม่กี่รายได้ ที่มาจากฝ่ายธุรกิจธนาคารกรุงไทย ได้สรุปสภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างไว้ดังนี้ “ ปี 2554 ธุรกิจก่อสร้างชะลอตัวลง โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ปัญหาอุทกภัยได้สร้างความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัย และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในวงกว้างในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง กทม.และปริมณฑล เส้นทางคมนาคมขนส่งถูกตัดขาดไม่สามารถ ล�ำเลียงวัสดุก่อสร้างมาใช้ในงานก่อสร้างได้ ท�ำให้งานก่อสร้างต่าง ๆ ต้องหยุดชะงักลง ส่งผลให้มูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น เพียงร้อยละ 1.5 โดยเฉพาะการก่อสร้างภาครัฐหดตัวลงสูงถึงร้อยละ 8.9 กอปรกับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างอัตราดอกเบี้ย น�้ำมันเชื้อเพลิง และค่าจ้างแรงงาน ปรับสูงขึ้นจากปี 2553 ท�ำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการด�ำเนินธุรกิจ ปี 2555-2556 ธุรกิจก่อสร้างกระเตื้องขึ้น จากแรงผลักดันส�ำคัญในการลงทุนภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน บูรณะฟื้นฟูโครงสร้าง พื้นฐานและที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา รวมทั้งการวางโครงสร้างบริหารจัดการน�้ำ เพือ่ ป้องกันน�ำ้ ท่วมทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว นอกจากนีโ้ ครงการลงทุนขนาดใหญ่คาดว่าจะมีการเร่งรัดด�ำเนินการ อาทิ โครงการรถไฟฟ้า ขนส่งมวลขนในเขตกทม.และปริมณฑล รถไฟฟ้าทางคูแ่ ละรถไฟฟ้าความเร็วสูง โครงการท่าเรือน�ำ้ ลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย โครงการ ก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ส่งผลให้มูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศขยายตัวร้อยละ 8.4 และ 9.8 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ ดี ผู้ประกอบการยังคงเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อาทิ ราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง และค่าจ้างแรงงานที่แนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่ง ผลให้ผู้ประกอบการจ�ำเป็นต้องปรับเพิ่มค่าก่อสร้าง” จากผลวิจัยของธนาคารกรุงไทยจะเห็นว่าตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2556 จะยังขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2555 เกิดจากแรง ผลักดันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดย Backlog ในปี 2555 มีอยู่จ�ำนวน 1,568.06 ล้านบาท โดยในปี 2554 มีอยู่จำ� นวน 1,102 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 42.29 ในปี 2556 บริษทั จะขยายตลาดไปประเทศเมียนมาร์ ซึง่ ในปี 2555 บริษทั ฯ ได้สง่ ผูบ้ ริหารไปศึกษาตลาดทีป่ ระเทศเมียนมาร์ แล้วเห็นว่าเป็นตลาดใหม่ที่น่าจะเข้าไปท�ำการตลาด เพราะอาคารสูงมีจำ� นวนไม่มากเหมือนกับกรุงเทพมหานครเมื่อประมาณ 20 ปีก่อน โดยคาดว่าตลาดทางด้านอาคารสูงจะต้องเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อมีการเปิดประเทศของเมียนมาร์ซึ่งจะเป็นตลาดใหม่ที่ดี

12

รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มหาชน)


กิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ตลอดระยะเวลานานกว่า 30 ปี ที่ บริษัทได้จัดท�ำโครงการพิเศษและกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทล่าสุด ดังนี้ ปี 2555 - ด้วยสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล ถนนสุขุมวิท 101 ร่วมกับบมจ.ซีฟโก้ เปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิภาคปกติ ของ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร (พระธรรมมงคลญาณ) รุ่น วิสุทธิธรรม(ติงสโม) หลักสูตร 6 เดือน ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัทฯ เลขที่ 144 ถนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 เริ่มเรียนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลาเรียน วันจันทร์ถงึ วันศุกร์ เวลา 18.00-20.30น. ให้ผสู้ นใจเรียนโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-29190090-4 ต่อ 203,220,100 หรือทาง e-mail address : seafco@seafco.co.th โดยบริษัทใช้ห้องประชุมใหญ่เป็น ห้องเรียนในเวลาเย็น จุดประสงค์การเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน, ประชาชนทั่วไปที่ อยู่ส�ำนักงานของบริษัทฯ ได้มีโอกาสพัฒนาจิตใจด้วยการท�ำสมาธิอันเป็นการท�ำให้สังคมน่าอยู่และบุคคลมีเมตตาต่อกัน - เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 บริษัท ซีฟโก้ จ�ำกัด(มหาชน) โดยนางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาทีเ่ รียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบังจ�ำนวน 3 ทุนๆละ 10,000 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 30,000 บาท - เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ซีฟโก้ จ�ำกัด(มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินโครงการ “บริจาคของ ให้แก่น้องๆ ในชุมชนหนองสมณะ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สาขาภาคเหนือ 1) เป็น จ�ำนวนเงิน 5,000 บาท - บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ยากจน คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ในปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 1 รายเป็นจ�ำนวนเงิน 84,000 บาท ปี 2554 - เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 บริษัท ซีฟโก้ จ�ำกัด(มหาชน) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�ำ้ ท่วม โดยทีมงาน Seafco Spirit ได้เล็งเห็น ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทย ทางทีมงานจึงได้จัดซื้อจัดหาของอุปโภคบริโภคน�ำมาแพ็คเป็นถุงเพื่อน�ำไปช่วยเหลือผู้ ประสบภัยในจังหวัดอยุธยา ซึง่ เหล่าพนักงานก็ได้ชว่ ยกันอย่างเต็มที่ รวมทัง้ ได้จดั รถรับ-ส่งประชาชนทีถ่ กู น�ำ้ ท่วม บริเวณใกล้เคียง กับทีต่ งั้ ของบริษทั ด้วย - เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ทางบริษัท ซีฟโก้ จ�ำกัด(มหาชน) ได้สนับสนุนทีวีจอแอลซีดีขนาด 24 นิ้ว จ�ำนวน 1 เครื่องแก่งาน จราจรสถานีตำ� รวจนครบาลคันนายาว ซึง่ ก่อนหน้านีไ้ ด้สนับสนุนการปรับปรุงตูค้ วบคุมสัญญาไฟจราจร กม.8 รวมถึงภายในตูด้ ว้ ย - เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท ซีฟโก้ จ�ำกัด(มหาชน) โดยนายณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้าส�ำนักงาน กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ได้ ม อบทุ น การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท จ� ำ นวน 1 ทุ น ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทภาค ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมอบแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน - เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ทางผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ขอเข้าพบผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลนักศึกษาฝึกงานของทางสถาบัน เพื่อเป็นการขอบคุณที่ทางบริษัทได้รับนักศึกษา เข้าฝึกงานมาโดยตลอด และเพือ่ ทราบถึงปัญหาของการฝึกงาน รวมทัง้ เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดและค�ำแนะน�ำเพือ่ เป็นข้อมูล ในการจัดท�ำหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานต่อไป - เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 ทางโรงเรียนสุเหร่าสามวา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียนทราบถึงหน้าที่และ ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ความส�ำคัญของตนเองตลอดถึงความห่วงใยทีผ่ ใู้ หญ่มอบให้แก่เด็ก ๆ ซึง่ ทางบริษทั ซีฟโก้ จ�ำกัด(มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในข้อนี้ จึงร่วมให้การสนับสนุนกับทางโรงเรียนในการจัดกิจกรรม โดยได้มอบสิ่งของเป็นของขวัญ ให้แก่เด็ก ๆ ด้วย รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มหาชน)

13


14

ปี 2553 - บริษทั ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงินเพือ่ สมทบทุนสร้างอาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นจ�ำนวนเงิน 1,000,000 บาท - บริษัท ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ�ำนวน 1 ทุน เป็นจ�ำนวนเงิน 160,000 บาท - บริษัท ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ�ำนวน 1 ทุน เป็นจ�ำนวนเงิน 100,000 บาท - บริษัท ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำนวน 1 ทุน เป็นจ�ำนวนเงิน 100,000 บาท ปี 2552 - บริษทั ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบัน AIT มอบทุนการศึกษาชือ่ “ทุนการศึกษา สุพจน์ ทัศนนิพนั ธ์ (ซึง่ เป็นผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั ) ส�ำหรับนักศึกษาต่างประเทศ” ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่อง จากปี 2551 จ�ำนวน 1 ทุน เป็นจ�ำนวนเงิน 268,000.00 บาท - บริษทั ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) มอบของขวัญแก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพ เนือ่ งในวันเด็กแห่งชาติ - บริษทั ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รว่ มกับสนับสนุนเครือ่ งจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ ด�ำเนินการขุดสระกักเก็บน�ำ้ ส�ำหรับให้ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ กับทางส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลเทพราช จ.ฉะเชิงเทรา - บริษทั ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน โครงการค่าย “บ้านทอฝัน” ของกลุม่ อิสระสานฝัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต - บริษทั ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการค่ายศึกษาศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ เยาวชนในชนบท ครัง้ ที่ 22 - บริษทั ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงินเพือ่ ช่วยเหลือผูส้ งู อายุทยี่ ากไร้ และถูกทอดทิง้ ผ่านทางมูลนิธคิ ณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ปี 2551 - บริษทั ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบัน AIT คัดเลือกนักศึกษาเพือ่ มอบทุนการศึกษาชือ่ “ทุนการศึกษา สุพจน์ ทัศนนิพนั ธ์ ส�ำหรับนักศึกษาต่างประเทศ” ซึง่ เป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนือ่ งจากปี 2550 เป็นจ�ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 521,500.00 บาท - บริษทั ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมโยธา ของสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ�ำนวน 1 ทุน เป็นจ�ำนวนเงิน 281,000.00 บาท - บริษัท ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคให้กับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อ การศึกษาเป็นจ�ำนวนเงิน 600,000.00 บาท - บริษัท ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการอบรม ครั้งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - บริษทั ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงิน 64,000 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์ ให้แก่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนสือ่ มวลชนกีฬา เพื่อสนับสนุนโครงการคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร - บริษัท ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานของผู้พิการ ครั้งที่ 5 จ�ำนวนเงิน 50,000 บาท ระหว่างวันที่ 20-27 มกราคม 2551 ให้สมาคมคนพิการทุกชนิด จังหวัดนครปฐม - บริษทั ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงินจ�ำนวน 30,000 บาท เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2551 สนับสนุนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ผ่านคุณมนตรี แสนวิเศษ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนทีจ่ ะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค(สอวน.) ครัง้ ที่ 5 ระหว่าง วันที่ 4 – 9 พฤษภาคม 2551 ณ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย - บริษทั ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) มอบของขวัญและอาหารเนือ่ งในวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กในบ้านพักพนักงาน บางชัน 2 จ�ำนวน 35 คน - บริษทั ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) มอบของขวัญจ�ำนวน 250 ชุด แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าสามวา ถนนหทัยราษฎร์ คลองสามวา กรุงเทพฯ เนื่องในวันเด็ก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 - บริษัท ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) มอบของขวัญจ�ำนวน 250 ชุด แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551

รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มหาชน)


ปัจจัยความเสี่ยง ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารระดับสูง ผูร้ ว่ มก่อตัง้ บริษทั และเป็นผูบ้ ริหารหลักในปัจจุบนั ของบริษทั ทัง้ 2 คน ซึง่ ได้แก่ นายณรงค์ ทัศนนิพนั ธ์ นายทัชชะพงศ์ ประเวศ วรารัตน์ เป็นวิศวกรที่มีประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะการก่อสร้างงานใต้ดินกว่า 37 ปี จึงเป็นที่รู้จักและ ยอมรับโดยทั่วไปของผู้ออกแบบ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ตลอดจนเจ้าของโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีส่วนส�ำคัญในการติดต่อกับ ลูกค้า อย่างไรก็ตามบริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารทั้ง 2 คนดังกล่าว โดยมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ในแต่ละแขนงเพื่อให้สามารถขึ้นมารองรับงานของผู้บริหารระดับสูงได้ เช่น การสรรหาบุคลากรมืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารงาน การริเริ่ม ให้มกี ารสร้างสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารระดับกลางและระดับปฏิบตั กิ ารของบริษทั กับเจ้าหน้าทีผ่ คู้ วบคุมงานและระดับปฏิบตั กิ ารของลูกค้า ที่เป็นทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อให้สามารถรักษาสัมพันธ์อันดีของผู้บริหารรุ่นต่อไป ถึงแม้คุณทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษ์กุล ได้ลา ออกไป บริษัทฯ ได้สรรหาบุคลากรเข้ามาแทน ซึ่งผลงานก็เป็นที่น่าพอใจ ความเสี่ยงจากการพึ่งพาวิศวกร ธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และด�ำเนินการก่อสร้างตาม แผนที่วางไว้ ซึ่งหมายถึงวิศวกรในระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (Executive Vice President) ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) และ วิศวกรผู้ควบคุมงาน (Project Engineer หรือ Foreman) หากบริษัทสูญเสียบุคลากรเหล่านี้ไปย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ รับงาน ตลอดจนผลการด�ำเนินงานของบริษัทในอนาคตได้ อย่างไรก็ตามผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (Executive Vice President) ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) หรือ วิศวกรผู้ควบคุม งาน (Project Engineer) ของบริษัทส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ล้วนมีอายุงานกับบริษัทประมาณ 10 – 20 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมา บริษทั มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลทีด่ ี โดยมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง ส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาทัง้ ในประเทศไทย และต่างประเทศ ตลอดจนมีมาตรการจูงใจต่างๆ ทีส่ ามารถแข่งขันกับตลาดได้ เพือ่ รักษาบุคลากรให้ทำ� งานกับบริษทั และเพือ่ ลดปัญหา ดังกล่าว บริษัทได้ด�ำเนินการให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าฝึกงานที่บริษัทเป็นประจ�ำทุกปี ท�ำให้มี บัณฑิตที่สำ� เร็จการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ดังกล่าวให้ความสนใจที่จะร่วมงานกับบริษัทต่อไป และบริษัทยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับ สถาบันต่าง ๆ เช่น AIT (Asian Institute of Technology) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, โครงการวิศวกรรม โยธานานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น ความเสี่ยงทางด้านการเงิน ความเสี่ยงจากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในสัญญา โดยเฉพาะเรื่องการช�ำระเงินตามความส�ำเร็จของงาน ซึ่งอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ขาดสภาพคล่องในการท�ำงานได้ อย่างไรก็ตามบริษทั มีนโยบายในการป้องกันความเสีย่ ง ดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าก่อนการรับงาน การหาข้อมูลของลูกค้าอื่นเพิ่มเติม หรือมีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า ก่อนเริ่มด�ำเนินงานรวมถึงการเรียกเก็บเงินตามผลงานที่ท�ำเสร็จ และบริษัทฯ ยังได้รับความสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อเข้า มาช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่บริษัทขาดสภาพคล่องได้ ความเสี่ยงจากเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการก่อสร้าง ลักษณะการรับงานของบริษัทสามารถจ�ำแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) งานที่รับเหมาค่าแรงงานและค่าวัตถุดิบ และ (2) งานที่ รับเหมาเฉพาะค่าแรงงานอย่างเดียว ในกรณีที่บริษัทรับงานประเภทที่ (1) ซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งการก่อสร้างและการจัดซื้อวัตถุดิบนั้น ท�ำให้มคี วามเสีย่ งเรือ่ งต้นทุนการด�ำเนินงานสูงขึน้ จากความผันผวนของราคาหรือการขาดแคลนวัตถุดบิ เนือ่ งจากบริษทั จะต้องเสนอราคา รับเหมาล่วงหน้าก่อนเริม่ ด�ำเนินงาน อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวอาจไม่สงู มากนักเมือ่ เทียบกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอืน่ ๆ เนื่องจาก รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มหาชน)

15


ลักษณะของงานส่วนใหญ่ที่บริษัท รับเหมา จะมีช่วงระยะเวลาการท�างานค่อนข้างสั้น คือโดยเฉลี่ยประมาณ 3-5 เดือน ต่อ โครงการ ท�าให้บริษัทสามารถควบคุมราคาวัสดุที่ต้องใช้ในการก่อสร้างได้ วัตถุหลักมีเพียง 2 รายการ คือ คอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเส้น ซึ่งบริษัทเป็นลูกค้ารายใหญ่ของผู้จัดจ�าหน่ายวัสดุดังกล่าว ท�าให้สามารถเจรจาต่อรองโดยอาศัยความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั ผูจ้ ัดจ�าหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ และก�าหนดราคาคงที่ในระยะเวลาหนึ่งๆได้ นอกจาก นี้ในกรณีที่ราคาวัสดุผันผวนมาก บริษัทอาจซื้อวัตถุดิบทั้งจ�านวนที่บริษัทประมาณว่าจะต้องใช้ในงานที่รับจ้างไว้แล้ว และก�าหนดให้ผู้จัด จ�าหน่ายทยอยส่งวัสดุให้บริษัทเมื่อจะมีใช้งานจริง น�้ามันดีเซล มีการปรับปรุงราคาเป็นแบบลอยตัวซึ่งมีผลกระทบด้านต้นทุนของบริษัท บริษัทได้ให้ความส�าคัญในเรื่องนี้เป็น อย่างมากและติดตามความผันผวนของราคาอย่างใกล้ชิด หากแนวโน้นของราคาเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีผลกระทบกับต้นทุนด�าเนินการ บริษัทจะ ท�าการปรับราคาเพิ่มขึ้นในการรับงานต่อไปเพื่อชดเชยต้นทุนที่เหมาะสม และค�านึงถึงศักยภาพการแข่งขันในตลาดประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการด�าเนินงานไม่เสร็จตามก�าหนดหรืองานไม่ได้คุณภาพตามที่ก�าหนด โดยทัว่ ไปงานก่อสร้างทีบ่ ริษัทด�าเนินการอยู่นั้นจะมีค่าปรับในกรณีทมี่ ีการด�าเนินงานล่าช้ากว่าทีก่ �าหนดซึ่งปกติมีอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่างานต่อวัน และมีการก�าหนดค่าปรับสูงสุดเป็นจ�านวนวันหรือเป็นร้อยละของมูลค่างานในกรณีท่งี านที่สง่ มอบไม่ได้มาตรฐาน ตามแบบที่ก�าหนด ซึ่งหากมีเหตุการณ์ใดๆ ดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทจะต้องด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นและเสียเวลาใน การท�างานเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากความล่าช้าของการด�าเนินงานนั้นมิได้มสี าเหตุมาจากบริษัท อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงแบบการ ก่อสร้าง หรือสถานที่ที่รับมอบไม่พร้อมที่จะสามารถด�าเนินการได้ หรือสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออ�านวย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและเกิด อุทกภัยน�้าท่วม ซึ่งการปฏิบัติการของผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะเป็นไปด้วยความยากล�าบากถ้าไม่มกี ารวางแผนงานที่ดีพอนั้น บริษัทจะสามารถ เจรจาและชี้แจงให้ผู้ว่าจ้างทราบและสามารถขอยืดเวลาการด�าเนินงานออกไปได้ ทั้งนี้ในระยะที่ผ่านมาในส่วนของงานเสาเข็มเจาะและ ก�าแพงกันดิน บริษทั ยังไม่เคยถูกปรับอันมีสาเหตุมาจากการส่งงานล่าช้า เนื่องจากบริษทั มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างมาเป็นเวลานาน จึงสามารถวางแผนการท�างานและเตรียมมาตรการป้องกันปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นล่วงหน้า โดยการเตรียมความพร้อมทั้ง ในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท�างาน จ�านวนของวิศวกรผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์ในการท�างาน ตลอดจนเทคนิคการก่อสร้าง แบบใหม่ๆ ในส่วนงานโยธาที่รบั จากหน่วยงานราชการ บริษัทได้มกี ารวางแผนการก่อสร้างให้เป็นไปตามก�าหนดระยะเวลางานก่อสร้าง เพื่อ ป้องกันการถูกปรับจากงานล่าช้า ถึงแม้ในปีที่ผ่านมาจะถูกปรับบ้างก็ตาม ความเสี่ยงในเรื่องการออกกฎระเบียบใหม่ของภาครัฐ การที่ภาครัฐออกกฎระเบียบใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่งมีสว่ นกระทบกับการรับงานก่อสร้างอาคารต่างๆ เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับใบอนุญาต สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลท�าให้การออกใบอนุญาตก่อสร้างออกมาช้า จะท�าให้ตน้ ทุนในการก่อสร้างเปลี่ยนไปในอัตราที่สงู ขึ้น แต่ในการประกอบ ธุรกิจเข็มเจาะและก�าแพงกันดินของบริษัท งานที่รับเข้ามาจะเสร็จภายในระยะเวลา 3 – 4 เดือน ดังนั้นผลกระทบจะเกิดขึ้นในระยะเวลา อันสั้น การป้องกันความเสี่ยงที่บริษัทจะรับงานโดยจะต้องมีการตรวจสอบถึงขั้นตอนการด�าเนินการขอใบอนุญาต ว่าด�าเนินการไปถึงขั้น ตอนไหนแล้ว ก่อนบริษัทจะตัดสินใจท�าการรับงานเพื่อจะน�ามาวางแผนด�าเนินการในการควบคุมต้นทุนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้าและบริษัทอื่น โดยที่บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทอื่นจ�านวนหลายบริษัท โดยการประกอบธุรกิจจะสอดคล้องกับลักษณะ ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทีป่ ระกอบด้วยการลงทุนและการก่อสร้างโครงการหลายโครงการ แต่ละโครงการจะมีผู้ร่วมลงทุนแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามกิจการร่วมค้าที่จัดตั้งขึ้นส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินโครงการเพียงไม่กี่โครงการ และเมื่อโครงการนั้นแล้วเสร็จ ก็ จะเลิกกิจการร่วมค้า ในแง่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนจะจ�ากัดเท่ากับเงินลงทุนในแต่ละองค์กร ซึ่งในการลงทุนแต่ละครั้งบริษัทฯ จะมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ หรือแต่ละบริษัทอย่างรอบคอบ รวมทั้งยังพิจารณาถึงผลตอบแทนที่จะได้รบั ในอนาคต ทั้งนี้บริษัทในกลุ่มที่ได้ลงทุนไปแล้วในส่วนใหญ่มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ

16

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)


ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง ในการท�ำงานก่อสร้างต่างๆ นั้นอาจมีผลกระทบของความเสียหาย ซึ่งมีสาเหตุได้หลายประการ เช่น ความเสียหายข้างเคียงที่ อยู่ใกล้หรือติดกับสถานที่ก่อสร้าง หรือความเสียหายจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานหรือตามแบบก่อสร้าง จึงอาจเกิดการฟ้องร้องจากผู้ เสียหาย เช่น เจ้าของสถานที่ข้างเคียงหรือเจ้าของโครงการ ได้ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายให้กับบริษัท เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในกรณีของการถูกฟ้องร้อง ก่อนที่บริษัทจะเริ่มเข้าสถานที่ก่อสร้างได้มีการท�ำประกันภัยความเสียหาย ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุของการก่อสร้าง รวมทั้งได้มีการท�ำ Pre survey ก่อนเริ่มงานเสมอ และในส่วนของเจ้าของโครงการบริษัท ได้มีการวาง Bond ประกันผลงานให้กับเจ้าของโครงการไว้ประมาณ 1 – 2 ปี แล้วแต่กรณี ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องใดๆ จากเจ้าของโครงการเนื่องจากคุณภาพในการท�ำงานของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในส่วนของการถูกฟ้องร้องจากเจ้าของสถานที่ ข้างเคียงนั้นมีบ้าง แต่ก็ไม่มีผลเสียหายกับทางบริษัทเพราะได้มีการท�ำประกันภัยไว้รองรับและความเสียหายนี้เกิดหากมี ก็มีเพียงเล็กน้อย ความเสี่ยงในการที่ไม่สามารถหางานใหม่มารองรับโครงการที่ใกล้ท�ำเสร็จได้ ในสภาพของงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและก�ำแพงกันดินในแต่ละโครงการใช้เวลาประมาณ 3 – 4 เดือน ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จาก การหางานโครงการใหม่มารองรับงานเก่าที่ใกล้เสร็จ บริษัทมีส่วนแบ่งในตลาดเสาเข็มเจาะและก�ำแพงกันดินประมาณร้อยละ 30 ถือว่ามีส่วนแบ่งการตลาดที่มากที่สุด ซึ่งถ้ามีงาน ใหม่ๆ เกิดขึ้นบริษัทมีโอกาสได้รับงานสูงกว่าคู่แข่งรวมทั้งบริษัทมีชื่อเสียงมามากกว่า 37 ปี จึงรู้ถึงสภาพการแข่งขันได้เป็นอย่างดีและ บริษัทได้ขยายฐานของการรับงานเพิ่มมากขึ้น เช่น งานฐานราก, งานโครงสร้าง และงานด้านถนนและอุโมงค์ ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร ตามที่การเติบโตของภาคธุรกิจก่อสร้างได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งที่รัฐบาลได้มีประกาศปรับค่าแรงขั้นต�่ำเป็นวันละ 300 บาทในทุก จังหวัดทั่วประเทศท�ำให้แรงงานจ�ำนวนมากกลับภูมิลำ� เนา จึงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจก่อสร้าง บริษัทฯ ได้ด�ำเนิน การขึน้ ทะเบียนขอรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาท�ำงานกับทางกรมการจัดหางาน รวมทัง้ ส่งเสริมรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าฝึกงานกับทางบริษัท เพื่อจะได้คัดสรรนักศึกษาเหล่านั้นเข้าร่วมท�ำงานกับบริษัท และยังมีการสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เพือ่ จะได้รบั นักศึกษาทีไ่ ด้รบั ทุนนัน้ เข้ามาท�ำงานกับบริษทั หลังจากจบการศึกษา รวมทัง้ บริษทั ได้ทำ� การ ออกโครงการ ESOP-2 เพือ่ เป็นแรงจูงใจกรรมการและพนักงานของบริษทั ให้มคี วามตัง้ ใจในการท�ำงานและมีสว่ นร่วมในการเป็นเจ้าของ บริษัท

รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มหาชน)

17


โครงสร้างองคกร

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ สรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการ ตรวจสอบ

คณะกรรมการ ธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการ CSR

คณะกรรมการบริหาร ทีปรึ ่ปรึ ปรกษากรรมการผู จดการใหญ ัดการใหญ ดการใหญ

ประธานกรรมการบรหารและกรรมการผูจดการใหญ ประธานกรรมการบริ ัดการใหญ ดการใหญ

ฝ ฝายตรวจสอบภายใน

สํานักกรรมการผูจดการใหญ ดั การใหญ ดการใหญ, กฎหมายและ IR

รองกรรมการผูจดการใหญ ัดการใหญ ดการใหญ กลุมงานปฏิ มงานปฏิ ัตการ มงานปฏบั ิ 1

รองกรรมการผูจดการใหญ ัดการใหญ ดการใหญ กลุมงานปฏิ มงานปฏิ ัตการ มงานปฏบั ิ 2

รองกรรมการผูจดการใหญ ัดการใหญ ดการใหญ กลุมงานบริหาร

ฝฝายงานการตลาดและลู  กคาสัมพันธ ภายในประเทศ

ฝ ฝายงาน โครงการพเศษและงานตางประเทศ โครงการพิ

ฝ ฝายงาน ทรัพยากรมนุษยและบริหารทััว่ ไป

ฝฝายงานเสาเข็  มเจาะกําแพงกันดิน,ปรั ปรบปร ปรั ับปรุง คุณภาพดินและงานวิศวกรรมปฐพี ศวกรรมปฐพี ่น ศวกรรมปฐพอื

ฝ ฝายงาน วิศวกรรมและวิจัยพัฒนา

ฝ ฝายงาน บัญชีและการเงิน

ฝายงานโครงสร ฝายงานโครงสร  ายงานโครงสราง

ฝ ฝายงานจั ดซื้อ

ฝ ฝายงานซ อมบํารุง

ฝ ฝายงานคลั งสินคา

ฝ ฝายงาน IT

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

19


การจัดการ ผูถือหุน

1. นายทัชชะพงศ, , 2. นายณรงค , , 3. นายเผด็จ, , 4. นายกมล, , 5. นางสาวณัฐฐวรรณ,, 6. MR.ZAW ZAW 7. รศ.ดร.สมชาย, , 8. นายสมควร, , 9. นายสมควร, ,

นายอเนก ศรีทับทิม เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ประเวศวรารัตน , , ทัศนนิพันธ, , รุจิขจรเดช,, , สิงหโตแกว, , ทัศนนิพันธ, , AYE , , ภคภาสนวิวัฒน , , วัฒกีกุล, , , มูสิกอินทร ,, ,

ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการ (กรรมการอิสระ)

,

คณะกรรมการบริหาร รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 1. นายณรงค ทัศนนิพันธ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ 2. นายเผด็จ รุจิขจรเดชD กรรมการบริหาร 3 นายกมล สิงหโตแกว กรรมการบริหาร 4. MR.ZAW ZAW AYE กรรมการบริหาร 5 นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ กรรมการบริหาร 6. นายกมล อยูยืนพัฒนา กรรมการบริหาร 7. นายธวัช D ผุดผอง D กรรมการบริหาร 8. นายเอนก ศรีทับทิมD กรรมการบริหาร 9. นายสมศักดิ์ D ธวัชพงศธรD กรรมการบริหาร D คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 1. นายสมควร) วัฒกีกุล) ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดคาตอบแทน 2 นายณรงค) ทัศนนิพันธ) กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 3. MR.ZAW ZAW AYE) กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน )

20

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ 1. รศ.ดร.สมชาย) 2. นายสมควร) 3. นายสมควร)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ภคภาสนวิวัฒน ) ประธานกรรมการตรวจสอบ วัฒกีกุล) ) กรรมการตรวจสอบ มูสิกอินทร )) กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง รายชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 1. นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2. นายเผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการบริหารความเสี่ยง 3. นายกมลC สิงหโตแกว C กรรมการบริหารความเสี่ยง 4. MR.ZAW ZAW AYE กรรมการบริหารความเสี่ยง 5. นายกมลC อยูยืนพัฒนา กรรมการบริหารความเสี่ยง 6. นายเอนก C ศรีทับทิมC กรรมการบริหารความเสี่ยง 7. นายธวัชC ผุดผอง C กรรมการบริหารความเสี่ยง 8. นายสมศักดิ์C ธวัชพงศธร กรรมการบริหารความเสี่ยง 9.นายณัฐฐพันธC ทัศนนิพันธC กรรมการบริหารความเสี่ยง


โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศน นิพันธ์ นายเผด็จ รุจิขจรเดช นายกมล สิงห์โตแก้ว และนายซอร์ ซอร์ เอ้ สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของ บริษัท องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 1. คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 9 คน ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทก�ำหนด 2. คณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 1.2 ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ ผูใ้ ห้บริการด้านวิชาชีพ แก่บริษัท เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือเป็นผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือ เป็นบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้สว่ นเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี 1.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และ การบริหาร ซึ่งรวมถึงไม่เป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะท�ำให้ขาดความเป็นอิสระ 1.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ 3. การแต่งตัง้ กรรมการเป็นไปตามวาระทีก่ ำ� หนดไว้โดยเจาะจง โดยเน้นมีความโปร่งใส และชัดเจน ทัง้ นีก้ ารเสนอชือ่ กรรมการ เพื่อการเลือกตั้งจะต้องมีข้อมูลประวัติของบุคคลนั้น และมีรายละเอียดที่เพียงพอชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการคัดสรร 4. เปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 5. ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้การท�ำหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระ 6. คณะกรรมการชุดย่อยต้องจัดให้มีการประชุมเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 1. ต้องมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด 2. มีภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการท�ำงานที่ดี 3. เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างพอเพียง 4. กรรมการบริษทั ต้องผ่านการสรรหา และคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนของบริษทั และผ่านการ แต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่า จะท�ำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 2. ก�ำหนดนโยบาย และทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัท และก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินงานตามนโยบายของบริษัทให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุ่งสู่ผลสูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น 3. ด�ำเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล และเชื่อ ถือได้ รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มหาชน)

21


4. มีสว่ นร่วมในการด�าเนินการเรือ่ งการบริหารความเสีย่ ง โดยจัดให้มแี นวทางและมาตรการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม�่าเสมอ 5. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและเท่าเทียมกัน 6. กรรมการทีเ่ ป็นอิสระ มีความพร้อมทีจ่ ะใช้ดลุ ยพินจิ ของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาแผนก�าหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตัง้ กรรมการและรวมถึงการก�าหนดมาตรฐานการด�าเนินกิจการ เพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด ให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น 7 ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม�่าเสมอ 8. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษัท ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการและบริษัทในการปฏิบัติตนและด�าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง 9. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อ เป็นแนวทางปฏิบัติภายในบริษัท 10. งดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังจากประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน อย่างน้อย 3 วัน 11. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน และสามีภรรยา บุตรธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลง และต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 11.1 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทท�าขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี 11.2 ถือหุ้น หุ้นกู้ หรือหุ้นบุริมสิทธิ์ในบริษัท และบริษัทในเครือ 12. คณะกรรมการบริษัทจัดท�าการประเมินผลงานตนเองเป็นประจ�าทุก ๆ ปี จํานวนครััง้ ของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละรายเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท รายชื่อคณะกรรมการ

22

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

รวม

นายทัชชะพงศ

ประเวศวรารตน ประเวศวรารั

9

9

9

9

9

5

นายณรงค

ทัศนนิพันธ

9

9

9

9

9

5

รศ.ดร.สมชาย

ภคภาสนวิ วัิ ฒน ภคภาสน

9

9

9

9

9

5

นายสมควร

วัฒกีกุล

9

9

9

9

9

5

นายสมควร

มูสิกอินทร

9

9

9

9

9

5

นายเผด็จ

รุจิขจรเดช

9

9

9

9

9

5

นายกมล

สิงหโตแก โตแก โตแกว

9

9

9

9

9

5

นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ

9

9

9

9

9

5

Mr. Zaw Zaw Aye

9

9

9

9

9

5

9

หมายถึง เขารวมประชุม

8

หมายถึง ไม ไมเขารวมประชุม

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)


คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ใน การสอบทานงบการเงิน นายสมควร มูสิกอินทร์ เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านการสอบทานงบการเงิน โดยจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบัญชี) จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจ�ำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ ผูส้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่ ห็นว่าจ�ำเป็นและเป็นเรือ่ งส�ำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษทั ก็ได้ 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทาน ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน 3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ 4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยค�ำนึงถึง ความน่าเชือ่ ถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส�ำนักงานตรวจสอบบัญชีนนั้ รวมถึงประสบการณ์ ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี ความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการ บริหารทางการเงินและการบริหารความเสีย่ ง ทบทวนการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจของผูบ้ ริหาร ทบทวนร่วมกับผูบ้ ริหาร ของบริษัทในรายงานส�ำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�ำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของ ฝ่ายบริหาร เป็นต้น 7. จัดท�ำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม โดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�ำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 7.3 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 7.4 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 8. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท 9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 10. จัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ กับผู้ตรวจสอบภายนอกอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทที่ก�ำหนดให้สอดคล้องและ สนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้ก�ำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ แผนธุรกิจ งบ รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มหาชน)

23


ประมาณ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและอ�ำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็น ชอบ และตรวจสอบติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่ก�ำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผล การด�ำเนินงานของบริษัทที่กำ� หนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ ด�ำเนินการจัดท�ำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน และ ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 1. พิจารณาก�ำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่ง - กรรมการบริษัทและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อน�ำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง - กรรมการบริหารและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 3. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท พร้อมทั้งติดตามการท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่) 4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเมือ่ ครบวาระหรือมีตำ� แหน่งว่างลง หรือต�ำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 5. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการท�ำงานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 6. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 7. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ด้านบรรษัทภิบาล 1. ก�ำหนดนโยบายและจัดท�ำคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั และจัดท�ำคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจและน�ำเสนอคณะกรรมการ เพือ่ อนุมัติให้น�ำไปปฏิบัติในพนักงานทุกระดับ 2. ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 3. ท�ำการประเมินผลและทบทวนเกีย่ วกับนโยบาย ทิศทาง ข้อพึงปฏิบตั หิ รือแนวปฏิบตั ดิ า้ นการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามแบบสากล 4. ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นน�ำในด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไข ให้ดียิ่งขึ้น 5. ให้ค�ำแนะน�ำแก่บริษัท คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและคณะท�ำงานในเรื่องเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 6. รายงานผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ กี บั คณะกรรมการทราบโดยทันที ทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญ 7. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งทางเว็บไซต์ของบริษัทและรายงานประจ�ำปี ให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ได้รับทราบ 24

ด้านความเสี่ยง 1. ก�ำหนดนโยบายในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารงานเพื่อเสนอต่อกรรมการ ของบริษัท 2. ติดตามการด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มกระบวนการที่จะบ่งชี้ให้ทราบถึงความเสี่ยงรวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มหาชน)


3. ให้การสนับสนุนให้มีการแนะน�ากระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานภายในต่างๆ ตลอดจนติดตามและประเมินผล อย่างต่อเนื่อง 4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอในสิ่งที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ กลยุทธ์ของบริษัท เลขานุการบริษัท หน้าที่ของเลขานุการบริษัท 1. ให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการเกี่ยวข้องข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้องและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 3. จัดการประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับก�าหนด จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงประสานงานให้มีการ ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแล 5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 6. จัดท�าข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วม ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 7. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

ปป 2553 จํานวน คาตอบแทน (บาท)

คาตอบแทนกรรมการ เงินเดือน

1

คาตอบแทนผูบ ริหาร เงินเดือน

9

คาตอบแทนกรรมการบริษัทและ คาเบี้ยประชุม - รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน ภคภาสนวิ วัิ ฒน - นายสมควร วัฒกีกลุ - นายสมควร มูสิกอินทร - นายทัชชะพงศ ประเวศวรารั ประเวศวรารตน - นายณรงค ทัศนนิพันธ - นายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษกลุ - นายเผด็จ รุจิขจรเดช - นายกมล สิงหโตแก โ ตแก โตแกว - นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ

9

- Mr. Zaw Zaw Aye

รวม

เงินโบนั นโบนั นโบนส - รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน ภคภาสนวิ วัิ ฒน - นายสมควร วัฒกีกลุ - นายสมควร มูสิกอินทร รวม

ปป 2554 จํานวน คาตอบแทน (บาท) -

600,000 25,176,000

ปป 2555 จํานวน คาตอบแทน (บาท)

10

24,216,000

9

11

26,083,890

9

640,000 480,000 480,000 360,000 300,000 300,000 220,000 220,000 200,000 3,200,000

640,000 480,000 480,000 360,000 300,000 220,000 220,000 200,000 220,000 3,120,000

640,000 480,000 480,000 360,000 300,000 220,000 220,000 200,000 220,000 3,120,000

160,000 120,000 120,000 400,000

-

-

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

25


การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส ความรับผิดชอบตาม หน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทุกฝ่ายจึงได้ก�ำหนดนโยบายสนับสนุนการก�ำกับดูแล กิจการ โดยครอบคลุมหลักส�ำคัญดังนี้ 1. นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการมีบรรษัทภิบาลทีด่ ี เพือ่ ช่วยให้ผลู้ งทุนและสาธารณชนได้รบั ทราบและตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษทั ได้ บริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการขึ้น โดยมุ่งเน้นในเรื่องกรรมการบริษัท ความโปร่งใสในการด�ำเนินกิจการ การเปิดเผยข้อมูล และการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ประจ�ำปี 2555 กับตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เพื่อมาประเมินผลงานต่าง ๆ ที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีผลการก�ำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการ รวบรวมนโยบายต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ที่ดียิ่งขึ้น 2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้ระบุไว้ในนโยบายอย่างชัดเจนที่ก�ำหนดให้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่ เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการ เปลีย่ นแปลงนโยบายทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ สิทธิในการเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลก�ำไร ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอ�ำนวยความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียง พอ และทันเวลา คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคล หนึ่งเข้าร่วมประชุมหรือกรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดง ความคิดเห็น ขอค�ำอธิบายหรือตั้งค�ำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2554 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 144 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ 9 คนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแสดงไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุม 21 วัน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นในปี 2554 ได้นำ� ไปไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังวันประชุม 14 วัน และให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเสนอข้อแก้ไขหากเห็นว่าการบันทึกมติการประชุมไม่ถูกต้องภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ ของบริษทั ฯ ส�ำหรับการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอเรือ่ งเพือ่ พิจารณาเป็นวาระการประชุมและการเสนอชือ่ กรรมการเข้ามาท� ำการเลือก ตัง้ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ บริษทั ฯ ได้มกี ารด�ำเนินการโดยได้ประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือ่ แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ โดยเปิดรับเรื่องระหว่างเดือนมกราคม 2555 และลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณา ที่ชัดเจนและโปร่งใส ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2554 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยก�ำหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายบรรษัท ภิบาลระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ตลอดจนสังคม ส่วนรวม ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสาน ประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก มีหลักปฏิบัติที่ส�ำคัญ ได้แก่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบัติ ต่อพนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี้ คูแ่ ข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยก�ำหนดให้เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ท�ำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำ� หนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วน ได้เสียทุกกลุม่ ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิและได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ยดี รวมทัง้ จัดให้มชี อ่ งทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรม 26

รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มหาชน)


ธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสีย 6 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้า กลุ่มคู่ค้า กลุ่มผู้ถือหุ้นและนักลงทุน กลุ่มพนักงานและกลุ่มชุมชนใกล้เคียงโดยมีการติดตาม และรายงานอย่างสม�่ำเสมอ ในส่วนของพนักงาน บริษทั ฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จทีม่ คี ณ ุ ค่ายิง่ จึงก�ำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตั ิ ต่อพนักงาน ให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติและภาษา ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนา ศักยภาพ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ บริษัทฯ ด�ำเนินตาม มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุป้องกัน การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท�ำงาน บริษัทฯ ยึดมั่นในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งในด้านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่ เชือ่ มโยงกับการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว มีการบริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ควบคูก่ บั การเปิดโอกาสในการ เรียนรู้ พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผล งานเพื่อท�ำการประเมินผลงานของพนักงานแต่ละบุคคล เพือ่ ความโปร่งใสและขับเคลือ่ นทรัพยากรของบริษัทฯ ไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ในส่วนของลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่พัฒนากระบวนการท�ำงานที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยจะยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ท�ำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ ตรง ตามความคาดหมายของลูกค้าในราคาทีเ่ ป็นธรรม ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำเกีย่ วกับด้านวิศวกรรมปฐพีและการให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ กู ต้องเพียง พอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้า ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็น ประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด นอกจากนี้ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้าและไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ ส�ำหรับคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี้ บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายและการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนีอ้ ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ค�ำนึง ถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมต่อทัง้ สองฝ่าย หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทที่ ำ� ให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ตกลงกันไว้ ส�ำหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ก�ำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้ สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าเสรี ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับ ทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉลไม่ทุ่มตลาดเพื่อแข่งแย่งลูกค้า บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ส่วนชุมชนและสังคมทัว่ ไป บริษทั ได้สง่ เสริมและปลูกฝังให้เกิดจิตส�ำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมในหมูพ่ นักงานทุกระดับ ไม่ กระท�ำการช่วยเหลือสนับสนุนหรือยอมเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะท�ำสิง่ ผิดกฎหมาย บริษทั ถือว่าชุมชนเป็นส่วนหนึง่ ของบริษทั ทีจ่ ะเข้าไปร่วมพัฒนา โดยบริษัทเข้าไปพัฒนาทางด้านจิตใจและสร้างความส�ำนึกที่ดีในชุมชนรอบบริษัท โดยร่วมกับสถาบันจิตตานุภาพ เปิดเป็นสาขาที่ 47 ใน การอบรมในด้านครูสมาธิ ซึ่งได้ท�ำการอบรมจบไปแล้วจ�ำนวน 2 รุ่น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาด้านจิตใจและจิตใต้สำ� นึกที่ดีให้กับชุมชนและ พนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นการพัฒนาที่อย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนนโยบายข้างต้น บริษัทฯ ได้ดำ� เนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ ซีเอสอาร์ (CSR) ตามที่บริษัทเชื่อว่าการ พัฒนาจิตใจจะท�ำให้สังคมพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น การกระท�ำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะสามารถระงับจิตใจไม่ไปในทางที่ผิดได้ จะไม่เกิดการลัก ขโมยหรือการท�ำทุจริตต่าง ๆ ก็จะลดลง และเป็นสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีนโยบายไม่สนับสนุนในการท�ำทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นโดยทางบริษัทจัดให้มีช่องทางแจ้งข่าวสาร ต่างๆ โดยผ่านทางฝ่ายบริหารงานบุคคลรวมถึงรายงานต่อระดับผู้บริหารได้โดยตรง และในการที่บริษัทฯ มีการพัฒนาด้านจิตใจ โดยใช้ ธรรมให้กับพนักงานก็น่าจะเป็นทางลดการทุจริตต่างๆ ลงได้ 4. การประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2554 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น 1 ครั้งเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจและจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัด ประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะ รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มหาชน)

27


กรรมการบริษัทประกอบ ในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจ�านวน 9 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้ สังเกตการณ์อิสระจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมด้วย ประธานในทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัทฯ และ สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นและขอค�าอธิบายเกี่ยวกับการ ด�าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดท�ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และเสนอแนะการแก้ไขได้ภายใน 30 วัน 5. ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์ คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก�าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอด จนก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการก�าหนดนโยบายและขั้นตอนในการอนุมัติรายการทีเ่ กี่ยว โยงกันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยถูกควบคุมและตรวจสอบโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยรายการเกี่ยวโยง กันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจ�าปี และแบบ 56-1 นอกจากนี้ยังมีการดูแลให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ และห้ามมิให้ มีการใช้ข้อมูลภายในเพือ่ ประโยชน์ของตนเอง ซึ่งผู้บริหารจะไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนหรือหลังการประกาศงบการเงิน อย่างน้อย 30 วัน 7. จริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการของบริษัทและผูบ้ ริหารได้กา� หนดนโยบายและชี้แจงให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต และ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ เพื่อเป็นการสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงานของบริษัท และจะ ได้รวบรวมจัดท�าจริยธรรมธุรกิจเป็นรูปเล่มเพื่อให้พนักงานทราบถึงแนวทางปฏิบัติ 8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 9 ท่านประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 6 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจ�านวน - ท่าน กรรมการที่เป็นอิสระจ�านวน 3 ท่าน บริษัทมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการที่เป็นอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งสามารถถ่วง ดุลอ�านาจในการบริหารงานได้ 9. การรวมหรือแยกต�าแหน่ง บริษัทมีการก�าหนดประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่แยกกันอย่างชัดเจนและมีกรรมการที่เป็นอิสระคอยถ่วงดุลอ�านาจ และสอบทานในการบริหาร 10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ อุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้มีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ค่าตอบแทนผู้ บริหาร บริษัทได้ก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่สูงพอที่จะดูแลให้ผู้บริหาร มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 28

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)


11. การประชุมคณะกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจ�ำอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูล ประกอบวาระการประชุมอย่างชัดเจนให้คณะกรรมการศึกษาก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการจดบันทึกการ ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อรายงานผลการประชุม และเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ใน รอบปี 2554 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 12. คณะอนุกรรมการ บริษัทได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 มีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบจะต้องมีการจัดประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้ท�ำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณารายได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2547 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อมา พิจารณาสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ ุ สมบัตเิ หมาะสมเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารพร้อมทัง้ พิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมให้กบั กรรมการ บริษัท คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษทั ได้ทำ� การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งชุดใหม่ ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2554 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เพื่อมาก�ำหนดนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงในการบริหารงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารและกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งประเมินผลของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน บริษัทได้ตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ช่วยในการด�ำเนินการจัดตั้ง เพื่อท�ำ หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกิจการทางการเงินที่ส�ำคัญ และช่วยเสนอแนะเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในของ บริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และมีการปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องของ บริษัท 14. รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏใน รายงานประจ�ำปี รายงานการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะ สมและถือปฏิบัติสม�่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือ ปฏิบตั อิ ยูเ่ ป็นประจ�ำ ในการจัดท�ำรายงานการเงินคณะกรรมการบริษทั เน้นย�ำ้ ให้ผจู้ ดั ท�ำมีการใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังในการจัดท�ำ รวม ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล ประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม�่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบ การและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มหาชน)

29


ประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมี หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ท�ำหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและ ต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรท�ำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไป ผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ซึ่งได้จัดพบกับนักวิเคราะห์ที่เข้ามาบริษัทในปี 2555 จ�ำนวน 5 ครั้งและร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบ ผู้ลงทุน (Opportunity Day) จ�ำนวน 1 ครั้ง นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.seafco.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ คุณณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-29190090 โทรสาร 0-29190098 หรือ e-mail : nthasnanipan@hotmail.com มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน มีข้อก�ำหนดให้บริษัท และบริษัทย่อยที่จะท�ำธุรกรรมระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต้องน�ำข้อ ตกลงดังกล่าวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการ หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการก่อนที่จะท�ำธุรกรรม แม้ธุรกรรมดังกล่าวจะเป็น รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป ซึง่ เดิมฝ่ายบริหารสามารถอนุมตั ริ ายการดังกล่าวได้เองโดย ไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ ดังนั้นจึงขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไปในการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับกรรมการหรือผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีรายการค่าเช่าในทรัพย์สิน, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าบริการต่างๆ, ให้กู้ ยืมระหว่างกัน, ซื้อขายวัตถุดิบ จึงขออนุมัติในหลักการให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติการท�ำธุรกรรมดังกล่าว โดยมีข้อตกลงทางการค้าใน ลักษณะเดียวกับทีว่ ญ ิ ญูชนพึงกระท�ำกับคูส่ ญ ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ น มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รายการระหว่างกัน ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23 หน้าที่ 20-23 ในรายงานงบการเงิน จรรยาบรรณทางธุรกิจ 1. ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูล การบริหารงาน การบันทึกบัญชี การจัดท�ำรายงานทางการเงิน มีการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามมาตรฐาน สากล มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเป็นปัจจุบันต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน และสังคมโดยรวม อย่างยุตธิ รรม ให้ความเท่าเทียมและปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือรายย่อยโดยเท่าเทียมกัน และ ให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อสิง่ แวดล้อม เนือ่ งจากธุรกิจของบริษทั อาจก่อให้เกิดการรบกวนชุมชนทีอ่ ยูอ่ าศัยใกล้เคียงกับบริเวณ ที่ปฏิบัติงาน บริษัทจึงได้ใช้มาตรการต่าง ๆ ในการลดผลกระทบดังกล่าว 3. การบริหารความเสี่ยง จัดให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และยึดมัน่ ปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย ระเบียบ ค�ำสัง่ ต่าง ๆ และสัมพันธ์กบั กรอบการควบคุมภายในทีด่ ี โดยวิเคราะห์ความเสีย่ งของการด�ำเนินธุรกิจ ก�ำหนดระดับความส�ำคัญของความเสี่ยงเพื่อหามาตรการควบคุม เพื่อลดอัตราความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด 4. จัดให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององค์กร คุณธรรมและจริยธรรมเป็นปัจจัยส�ำคัญของหลักธรรมาภิบาลของบริษัท อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ เนือ่ งจากคณะกรรมการเชือ่ มัน่ ว่า ถ้าองค์กรไม่มคี ณ ุ ธรรมและจริยธรรมแล้ว การด�ำเนินธุรกิจจะไม่สามารถยั่งยืนอยู่ได้ 30

รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มหาชน)


การดำ�เนินงานและฐานะการเงิน การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน รายได้จากการรับจ้าง รายได้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการรับจ้าง ได้แก่ รายได้ค่าบริการเสาเข็มเจาะ รายได้งานก�ำแพงกันดิน รายได้ค่า ก่อสร้างงานโครงสร้างโยธา งานฐานราก รายได้บริการทดสอบเสาเข็ม รายได้ค่าบริการอื่นๆ และรายได้อื่นนอกเหนือจากการด�ำเนินงาน เช่น ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน, ดอกเบี้ยรับ และก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ปี 2554 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,576.60 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้งานเสาเข็มเจาะและก�ำแพงกันดิน ร้อยละ 68.87 ราย ได้งานก่อสร้างโยธาร้อยละ 29.85 รายได้ทดสอบเสาเข็มร้อยละ 0.02 และรายได้บริการอื่น ๆ ร้อยละ 1.27 ปี 2555 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,541.83 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้งานเสาเข็มเจาะและก�ำแพงกันดินร้อยละ 67.60 ราย ได้งานก่อสร้างโยธาร้อยละ 30.24 รายได้ทดสอบเสาเข็มร้อยละ 0.14 และรายได้อื่น ๆ ร้อยละ 2.02 เมื่อเทียบกับปี 2554 มีรายได้รวมลดลงร้อยละ 2.2 ในส่วนของโครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์นนั้ ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ ในส่วนของรายได้งานเสาเข็มเจาะและก�ำแพงกันดิน ในปี 2554 มีอยู่ร้อยละ 68.87 ของรายได้รวมและในปี 2555 มีอยู่ร้อยละ 67.60 ซึ่งในปี 2555 ลดลงเล็กน้อย แต่เมื่อพิจารณาแล้วการรับงานในส่วนนี้แตกต่างกัน เพราะในปี 2554 ส่วนใหญ่เป็นการรับงานรวมค่าวัสดุ หลักพร้อมค่าแรงด�ำเนินการ แต่ในปี 2555 ส่วนใหญ่เป็นการรับงานเฉพาะค่าแรงด�ำเนินการ จึงท�ำให้มีรายได้ต�่ำลงจากปี 2554 แต่เมื่อ พิจารณาแล้วถ้ามีการบวกเพิ่มค่าวัสดุหลักเข้าไปแล้วจะท�ำให้รายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2554 ในสภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของปีที่ผ่านมามีไม่มากเพราะในตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการขยายตัวอย่างมากทั้ง ภาครัฐและเอกชน จึงท�ำให้สภาพการแข่งขันไม่รุนแรง จากการท�ำการรวบรวมงบการเงินของบริษทั ต่าง ๆ ทีป่ ระกอบธุรกิจรับท�ำเสาเข็มเจาะและก�ำแพงกันดินทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จากกระทรวงพาณิชย์ แต่ก็มีข้อจ�ำกัดอยู่ไม่สามารถแยกรายได้แต่ละผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน แต่ก็พอจะ น�ำมาพิจารณาได้ซึ่งเมื่อพิจารณาตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2554 บริษัทยังเป็นผู้น�ำในธุรกิจท�ำเสาเข็มเจาะและก�ำแพงกันดิน ในปี 2552 มีราย ได้ร้อยละ 42 ของมูลค่าตลาดรวมที่ 1,525 ล้านบาท ในปี 2553 มีรายได้ร้อยละ 30 ของมูลค่าตลาดรวมที่ 1,891 ล้านบาท และในปี 2554 มีรายได้ร้อยละ 28 ของมูลค่าตลาดรวมที่ 2,761 ล้านบาท ต้นทุนงานรับจ้าง ต้นทุนงานรับจ้างประกอบด้วย ค่าวัสดุทใี่ ช้ในการก่อสร้าง ค่าจ้างแรงงาน ค่าเชือ้ เพลิง ค่าเสือ่ มราคา และค่าใช้จา่ ยในการผลิตอืน่ ๆ ต้นทุนงานรับจ้างปี 2555 เท่ากับ 1,257.60 ล้านบาท เทียบกับปี 2554 เท่ากับ 1,482.41 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.17 ที่ลด ลงส่วนใหญ่เกิดมาจากลักษณะการรับค่างานเสาเข็มเจาะและก�ำแพงกันดิน ในปี 2555 รับงานเฉพาะค่าแรงบริการไม่รวมค่าวัสดุหลักเป็น ส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่ายในขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2555 เท่ากับ 89.08 ล้านบาท เทียบกับปี 2554 เท่ากับ 105.40 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.48 ที่ลดลงมาเนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นกว่าปีก่อน หนี้สูญ ในปี 2555 บริษัทไม่มีการตั้งส�ำรองหนี้สูญ ส่วนในปี 2554 บริษัทได้มีการตั้งส�ำรองหนี้สูญจ�ำนวน 9.84 ล้านบาท เท่ากับร้อย ละ 0.63 ของรายได้รับจ้างรวม ซึ่งเป็นการตั้งส�ำรองหนี้สูญของลูกค้าซึ่งค้างช�ำระนานเกิน 12 เดือน และการตั้งส�ำรองหนี้สูญในส่วนนี้ ได้รับช�ำระมาแล้วในปี 2555 บางส่วน ก�ำไรขั้นต้นและก�ำไรสุทธิ ในปี 2555 บริษัทมีกำ� ไรขั้นต้น 265.46 ล้านบาท เทียบกับปี 2554 มีก�ำไรขั้นต้นเท่ากับ 87.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มหาชน)

31


ร้อยละ 202.55 เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนและส่งมอบงานได้ดีกว่า 2554 รวมทั้งในส่วนของงานโครงสร้าง ซึ่งเป็นส่วนที่มี ก�ำไรขั้นต้นน้อย รวมถึงขาดทุนขั้นต้นในบางงาน ได้มีการบันทึกผลขาดทุนไปแล้วทั้งหมดในปี 2554 ในปี 2555 บริษัทมีกำ� ไรสุทธิ 145.65 ล้านบาท เทียบกับปี 2554 มีผลขาดทุนสุทธิ (57.87) ล้านบาท ท�ำให้บริษัทมีก�ำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 351.69 การที่บริษัทมีกำ� ไรสุทธิเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น การลงทุนในเครื่องจักร การลงทุนในเครื่องจักรเพื่อขยายความสามารถในการผลิต ในปี 2555 ได้มีการลงทุนจ�ำนวน 65.29 ล้านบาท เป็นเครื่องจักรใน การท�ำเข็มเจาะและก�ำแพงกันดิน ส่วนในปี 2554 ได้ท�ำการลงทุนไปจ�ำนวน 31.34 ล้านบาท ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ในปี 2555 กลุม่ บริษทั มีอัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ เท่ากับร้อยละ 22.2 ในปี 2554 เท่ากับร้อยละ (11.3) ท�ำให้มอี ัตราผลตอบแทน เพิ่มขึ้นร้อยละ 295.77 อันเนื่องจากปี 2554 กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการที่ขาดทุน ในส่วนของอัตราก�ำไรต่อหุ้นของปี 2555 เท่ากับ 0.68 บาทต่อหุ้น ส่วนในปี 2554 เท่ากับ (0.27) บาทต่อหุ้น สภาพคล่อง ในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีอัตราสภาพคล่อง 0.84 เท่า ส่วนในปี 2554 มีอัตราสภาพคล่อง 0.77 เท่า ท�ำให้สภาพคล่องของปี 2555 ดีกว่าปี 2554 ร้อยละ 9.09 ส่วนของกระแสเงินสดรับจากการด�ำเนินงานในปี 2555 เท่ากับ 170.92 ล้านบาท ในปี 2554 เท่ากับ 9.22 ล้านบาท กระแส เงินสดรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,753.47 การที่บริษทั มีสภาพคล่องที่ดีขึ้นและมีกระแสเงินสดรับที่ดีขึ้นเนื่องมาจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2555 ดีขึ้นกว่าปี 2554 เป็นอย่างมาก รวมทั้งบริษัทฯสามารถเร่งรัดการเก็บช�ำระเงินจากลูกหนี้มีประสิทธิภาพขึ้น แหล่งที่มาของทุน ปี 2555 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 887.73 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน 789.23 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาวเท่ากับ 98.50 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2554 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 1,030.47 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน 900.37 ล้านบาทและหนี้สินระยะยาว 130.10 ล้านบาท ในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 655.60 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2554 ซึ่งเท่ากับ 509.95 ล้านบาท ในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 1.35 เท่า ส่วนในปี 2554 เท่ากับ 2.02 เท่า บริษัทฯ มี สัญญากับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งระบุว่าให้บริษัทรักษาสภาพของอัตราส่วนนี้ไว้ที่ไม่เกิน 1.5 เท่า

32

รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มหาชน)


คาตอบแทนการจากการสอบบัญชีและการสอบทานงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอย จายคาตอบแทนการสอบบัญชี ดังตอไปนี อไปน อไปน้ คาตอบแทนจากการสอบบัญชีและการสอบทานงบการเงิน ชื่อบริษัทผูจาย

ชื่อผูสอบบัญชี

คาสอบบัญชี

บริษัท ซีฟโก ฟโก จํากัด (มหาชน) ฟโก

นางวิไลรั ไลรั โรจน ไลรตน โรจนนครินทร

1,250,000

บริษัท ซีฟโก ฟโก คอนสตรัคชั่น จํากัด ฟโก

นางวิไลรั ไลรั โรจน ไลรตน โรจนนครินทร

170,000

บริษัท ซีฟโก ฟโก และบริษัท ประยูรชัย (1984) รวมคา ฟโก

นางวิไลรั ไลรั โรจน ไลรตน โรจนนครินทร

60,000

กิจการรวมคาซีฟโก ฟโก ฟโกและประยู รชัย (1984)

นางวิไลรั ไลรั โรจน ไลรตน โรจนนครินทร

60,000

กิจการรวมคาศรีนครินทร

นางวิไลรั ไลรั โรจน ไลรตน โรจนนครินทร

110,000

รวม

1,650,000

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

33


รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม ถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือก ใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมได้ถอื ปฏิบตั อิ ย่างสม�า่ เสมอโดยใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�าบริษทั มีระบบ การควบคุมภายในรวมทัง้ ระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป อย่างโปร่งใส ในการนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ท�าหน้าทีส่ อบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงาน ทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยงโดยความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ในการตรวจสอบแล้วแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความ เชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลได้วา่ งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน) และบริษทั ย่อย ส�าหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีความเชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์) ประธานกรรมการ

34

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

(นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์) กรรมการผู้จัดการใหญ่


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน) ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี รศ.ดร.สมชาย ภคภาศน์วิวัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสมควร วัฒกีกุล และนายสมควร มูสิกอินทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติมอบ หมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ในรอบปี 2555 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม ประชุมครบถ้วนทุกครั้ง และเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยสรุป สาระส�าคัญได้ดังต่อไปนี้ สอบทานงบการเงินของบริษัท รายไตรมาสและประจ�าปี 2555 ร่วมกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน) มีความถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�าคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเหมาะสมและประสิทธิผลของ ระบบการควบคุมภายใน อันจะช่วยส่งเสริมให้การด�าเนินงานของบริษัทบรรลุตามเป้าหมายทีก่ �าหนดไว้ โดยพิจารณาจาก รายงานการตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 2555 ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่ส�าคัญ พบว่าบริษัทมีระบบ การควบคุมภายใน ที่เหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ และพบว่าฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบ สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกส่วน และบริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน) มีระบบการตรวจสอบและระบบการควบคุม ภายในทีเ่ หมาะสม สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยการสอบถามและสอบทานถึงกระบวนการ ที่มีระดับความเสี่ยงสูงและวิธีการบริหารความเสี่ยงจากผู้บริหารของบริษัท และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทให้มี การประเมินความเสี่ยงของบริษัทเพื่อหาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจสูง สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผย ข้อมูลของรายการดังกล่าวตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเห็นว่าบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส�าคัญไว้ในงบการเงินและหมายเหตุ ประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว สอบทานและก�ากับดูแลให้บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตาม ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ได้พิจารณาคัดเลือก คุณวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ หรือคุณสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชี และน�าเสนอต่อคณะ กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป โดยสรุปภาพรวมแล้ว ในปี 2555 บริษัทมีการจัดท�างบการเงินและรายงานทางการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ตามควรใน สาระส�าคัญตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพของธุรกิจ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

35


รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอ

ผู้ถือหุ้นบริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ เฉพาะบริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสนิ้ สุด วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการ เงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจ สอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ เท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณา การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้ บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเห็น ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทั ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการด�าเนินงาน รวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

( นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 36

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)


งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท ซีฟโก ฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ฟโก งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพย

หมายเหตุ

งบการเงินรวม (บาท) 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2555

2554

สินทรัพยหมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

6

16,970,141.24

12,397,162.72

11,245,305.50

1,362,256.52

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

7

306,534,837.13

287,007,953.94

224,764,397.47

251,348,062.95

257,412,914.18

303,419,571.36

222,469,180.07

312,863,540.25

7,204,896.82

12,472,222.51

4,557,135.86

12,472,222.51

77,940,047.17

79,083,451.25

75,117,363.47

77,483,338.21

666,062,836.54

694,380,361.78

538,153,382.37

655,529,420.44

ลูกหนี้การคาที่ยงไม ังไมไดเรี งไมได ได ยกชําระ เงินจายลวงหนาคาจางและซื้อสินคา สินคาคงเหลือ

8

รวมสินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยไม พยไม พย ไม นเวียน ไมหมุ เงินฝากธนาคารติ นฝากธนาคารติ นฝากธนาคารตดภาระค้ ําประกั าประกน าประกั

9

100,623,389.68

91,429,133.96

96,461,212.75

91,429,133.96

เงินลงทุนในบริ นในบริ ทยอย นในบรษั

10

0.00

0.00

5,000,000.00

6,703,940.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

เงินลงทุนระยะยาวอื่น อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

11

25,929,181.08

25,929,181.08

25,929,181.08

25,929,181.08

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ปกรณ ปกรณ

12

512,007,061.69

515,257,145.59

509,905,111.18

514,443,261.16

ลูกหนี้เงินประกั นประกั นประกนผลงาน

13

164,096,006.57

128,255,711.30

149,686,317.91

130,539,702.07

67,550,759.59

77,581,114.73

65,507,090.45

77,581,114.73

2,064,646.00

2,599,613.00

2,064,646.00

2,599,613.00

877,271,044.61 1,543,333,881.15

846,051,899.66 1,540,432,261.44

859,553,559.37 1,397,706,941.74

854,225,946.00 1,509,755,366.44

ภาษีเงินได นได ติบุคคลถูกหัก ณ ที่จาย นไดนิ สินทรัพยไม ไม นเวียนอื่น ไมหมุ รวมสินทรัพยไม พยไม พย ไม นเวียน ไมหมุ รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงิ ประกอบงบการเงินเป ประกอบงบการเงนเป นเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

37


งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ซีฟโก ฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ฟโก งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม (บาท) 2555

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 2555

2554

หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยมระยะสั ื ้น จากสถาบันการเงิน

14

255,087,984.89

311,397,484.46

243,387,984.89

311,397,484.46

273,610,135.84

304,232,504.06

177,785,510.31

279,205,469.86

เงินรับลวงหนาจากลูกคาตามสัญญา

21,094,043.31

51,627,601.19

21,094,043.31

53,282,297.70

เจาหนี้เงินประกั นประกั นประกนผลงานผู รับเหมา

37,464,926.41

23,071,231.14

23,672,796.54

23,071,231.14

15

75,737,836.96

58,435,339.22

75,737,836.96

58,435,339.22

16

103,000,000.00

115,000,000.00

103,000,000.00

115,000,000.00

23,231,946.49

36,609,161.44

21,179,465.70

36,609,161.44

789,226,873.90

900,373,321.51

665,857,637.71

877,000,983.82

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

สวนหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด ชําระภายในหนึ าระภายในหนึงป าระภายในหน่ งป งป เงินกูยมระยะสั ื ้น ประมาณการหน้สินระยะสั้น ประมาณการหนี รวมหนี้สินหมุนเวียน ินไม นเวียน นไมหมุ หนี้สนไม เงินกูยมระยะยาว ื

17

35,703,000.00

24,347,000.00

35,703,000.00

24,347,000.00

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

18

35,346,760.36

78,229,948.58

35,346,760.36

78,229,948.58

ภาระผูกพันผลประโยชน นผลประโยชน กงาน นผลประโยชนพนั

27,454,877.99

27,525,336.00

27,454,877.99

27,525,336.00

รวมหนี้สนไม ินไม นเวียน นไมหมุ

98,504,638.35

130,102,284.58

98,504,638.35

130,102,284.58

887,731,512.25

1,030,475,606.09

764,362,276.06

1,007,103,268.40

รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิ ประกอบงบการเงินเป ประกอบงบการเงนเป นเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

38

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)


งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ซีฟโก ฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ฟโก งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม (บาท) 2555

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 2555

2554

สวนของผูถือหุน ทุนเรือนหุน

19

ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 215,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

215,000,000.00

215,000,000.00

215,000,000.00

215,000,000.00

หุนละ 1 บาท

215,000,000.00

215,000,000.00

215,000,000.00

215,000,000.00

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

164,000,000.00

164,000,000.00

164,000,000.00

164,000,000.00

21,500,000.00

19,142,134.19

21,500,000.00

19,142,134.19

241,879,710.56

106,008,125.33

232,844,665.68

104,509,963.85

642,379,710.56

504,150,259.52

633,344,665.68

502,652,098.04

13,222,658.34

5,806,395.83

0.00

0.00

655,602,368.90

509,956,655.35

633,344,665.68

502,652,098.04

1,543,333,881.15

1,540,432,261.44

1,397,706,941.74

1,509,755,366.44

ทุนที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ 215,000,000 หุน

กําไรสะสม จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฏหมาย

20

ยังไม งไมได งไมได ไดจัดสรร ัทใหญ ทใหญ รวมสวนของบริษทใหญ สวนทีเป ่เป เปนของส วนได ยทีไม วนไดเสี วนได ่ไม อํานาจควบคุม ไมมี รวมสวนของผูถือหุน รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิ ประกอบงบการเงินเป ประกอบงบการเงนเป นเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

39


งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัท ซีฟโก ฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ฟโก งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป บป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บป หมายเหตุ รายไดจากการรับจาง รายได รายไดจากการขายวัสดุและให รายได และให การ และใหบริ รวมรายไดหลัก รวมรายได ตนทุนงานรับจาง ขายวัสดุและให และให การ และใหบริ กําไรขั าไรขันตน าไรข้ รายไดอื่น รายได กําไรจากการขายเงิ าไรจากการขายเงิ าไรจากการขายเงนลงทุ น รายไดเงินป รายได นป นปนผล อื่น ๆ คาใช าใช ายในการบริ าใชจ ายในการบริ ายในการบรหาร ตนทุนทางการเงิน กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได นได นได คาใช าใช ายภาษีเงินได าใชจ นได นได กําไร(ขาดทุน)สําหรับป บป บปจากการ ดําเนินงานตอเนื่อง ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก กําไร(ขาดทุน)สําหรับป บป บป กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป บป บป

21

22

การป วนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม : การปนส การป สวนทีเป ่เป เปนของบริ ษทใหญ ัทใหญ ทใหญ กําไร(ขาดทุน)สําหรับป บป บปจากการ ดําเนินงานตอเนื่อง ขาดทุนสําหรับป บป บปจากการ ดําเนินงานที่ยกเลิก

หมายเหตุประกอบงบการเงิ ประกอบงบการเงินเป ประกอบงบการเงนเป นเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

40

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

งบการเงินรวม (บาท) 2555 2554 1,512,370,452.53 1,557,409,939.57 10,685,655.84 12,745,240.46 1,523,056,108.37 1,570,155,180.03 (1,257,592,268.40) (1,482,413,250.71) 265,463,839.97 87,741,929.32

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 2555 2554 1,216,943,323.85 1,532,950,255.11 15,537,285.64 13,600,906.89 1,232,480,609.49 1,546,551,162.00 (985,440,650.00) (1,463,059,465.83) 247,039,959.49 83,491,696.17

0.00 0.00 18,776,255.48 (89,053,454.80) (35,839,013.74) 159,347,626.91 (13,672,391.31)

418,605.91 0.00 6,004,051.82 (115,103,599.46) (35,915,023.60) (56,854,036.01) (894,856.82)

0.00 24,938.34 16,629,442.15 (88,872,951.97) (35,630,774.44) 139,190,613.57 (8,498,045.93)

4,908,236.30 4,650,000.00 5,839,289.26 (114,571,819.70) (35,705,229.43) (51,387,827.40) 0.00

145,675,235.60 (29,462.05) 145,645,773.55 0.00 145,645,773.55

(57,748,892.83) (118,727.39) (57,867,620.22) 0.00 (57,867,620.22)

130,692,567.64 0.00 130,692,567.64 0.00 130,692,567.64

(51,387,827.40) 0.00 (51,387,827.40) 0.00 (51,387,827.40)

138,258,913.09

(58,555,273.83)

130,692,567.64

(51,387,827.40)

(29,462.05) 138,229,451.04

(118,727.39) (58,674,001.22)

0.00 130,692,567.64

0.00 (51,387,827.40)


งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) บริษัท ซีฟโก ฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ฟโก งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) สําหรับป บป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บป หมายเหตุ สวนทีเป ่เป เปนของส วนได ยทีไม วนไดเสี วนได ่ไม อํานาจควบคุม ไมมี กําไรสํ าไรส บป าไรสาหรั บป บปจากการ ดําเนินงานตอเนื่อง ขาดทุนสําหรับป บป บปจากการ ดําเนินงานที่ยกเลิก กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป บป บป กําไร(ขาดทุน)ตอหุน กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานตอเนื่อง ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

งบการเงินรวม (บาท) 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 2555 2554

7,416,322.51

806,381.00

0.00

0.00

0.00 7,416,322.51 145,645,773.55

0.00 806,381.00 (57,867,620.22)

0.00 0.00 130,692,567.64

0.00 0.00 (51,387,827.40)

0.64 0.00 0.64

(0.27) 0.00 (0.27)

0.61 0.00 0.61

(0.24) 0.00 (0.24)

215,000,000

215,000,000

215,000,000

215,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงิ ประกอบงบการเงินเป ประกอบงบการเงนเป นเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

41


42

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน) 0.00 0.00 0.00 215,000,000.00 0.00 0.00 0.00 215,000,000.00

10

10

20

0.00 215,000,000.00

215,000,000.00

ทุนที่ออก และชําระแลว

5

หมายเหตุประกอบงบการเงิ ประกอบงบการเงินเป ประกอบงบการเงนเป นเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลกระทบจากการใชนโยบายบั ผลกระทบจากการใช นโยบายบญชีใหม นโยบายบั ใหม ่ยวกับ ใหมเกี ผลประโยชนพนักงาน ผลประโยชน ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 การเปล่ยนแปลงในส การเปลี ยนแปลงในส ยนแปลงในสวนของผู ถือหุน สําหรับป บป 2554 : บป การเพิ่มหุนสามัญ างการแปลงคางบการเงิ ผลตางการแปลงค างการแปลงค น ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป บป บป ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 การเปล่ยนแปลงในส การเปลี ยนแปลงในส ยนแปลงในสวนของผู ถือหุน สําหรับป บป 2555 : บป การลดหุนสามัญ กําไรเบ็ าไรเบ็ จรวมสําหรับป าไรเบดเสร็ บป บป สํารองตามกฏหมาย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ

0.00 0.00 0.00 164,000,000.00

0.00 0.00 0.00 164,000,000.00

0.00 164,000,000.00

164,000,000.00

สวนเกิน มูลคาหุน

0.00 0.00 2,357,865.81 21,500,000.00

0.00 0.00 0.00 19,142,134.19

0.00 19,142,134.19

0.00 138,229,451.04 (2,357,865.81) 241,879,710.56

0.00 0.00 (58,674,001.22) 106,008,125.33

(20,904,424.00) 164,682,126.55

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 (522,170.37) 0.00 0.00

0.00 522,170.37

งบการเงินรวม สวนทีเป ่เป เปนของบริ ษัทใหญ ทใหญ ทใหญ กาไรสะสม ําไรสะสม องคประกอบอ่ องค ประกอบอ ประกอบอนื ของ ประกอบอื จัดสรรแลว ยังไม งไมได งไมได ไดจัดสรร สวนของผูถือหุน ทุนสํารอง กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ ดเสรจอื่น ตามกฎหมาย การแปลงคางบการเงิน การแปลงคางบการเง 19,142,134.19 185,586,550.55 522,170.37

บริษัท ซีฟโก ฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ฟโก งบแสดงการเปล่ยนแปลงส งบแสดงการเปลี ยนแปลงส ยนแปลงสวนของผู ถือหุน สําหรับป บป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บป

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น

0.00 138,229,451.04 0.00 642,379,710.56

0.00 (522,170.37) (58,674,001.22) 504,150,259.52

(20,904,424.00) 563,346,431.11

584,250,855.11

รวมสวนทีเป ่เป เปน ของบริษทใหญ ัทใหญ ทใหญ

(60.00) 7,416,322.51 0.00 13,222,658.34

5,000,000.00 0.00 806,381.00 5,806,395.83

0.00 14.83

14.83

สวนทีเป ่เป เปนของ สวนได วนได ย วนไดเสี ทีไมมี ่ไม อํานาจ ไม ควบคุม

(60.00) 145,645,773.55 0.00 655,602,368.90

5,000,000.00 (522,170.37) (57,867,620.22) 509,956,655.35

(20,904,424.00) 563,346,445.94

584,250,869.94

รวมสวนของ ผูถือหุน

(หนวย : บาท)


รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

43

หมายเหตุประกอบงบการเงิ ประกอบงบการเงินเป ประกอบงบการเงนเป นเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลกระทบจากการใชนโยบายบั ผลกระทบจากการใช นโยบายบญชีใหม นโยบายบั ใหม ่ยวกับ ใหมเกี ผลประโยชนพนักงาน ผลประโยชน ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 การเปล่ยนแปลงในส การเปลี ยนแปลงในส ยนแปลงในสวนของผู ถือหุนสําหรับป บป 2554 : บป ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป บป บป ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 การเปล่ยนแปลงในส การเปลี ยนแปลงในส ยนแปลงในสวนของผู ถือหุนสําหรับป บป 2555 : บป กําไรเบ็ าไรเบ็ จรวมสําหรับป าไรเบดเสร็ บป บป สํารองตามกฏหมาย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 20

5

หมายเหตุ

0.00 164,000,000.00 0.00 164,000,000.00 0.00 0.00 164,000,000.00

0.00 215,000,000.00 0.00 215,000,000.00 0.00 0.00 215,000,000.00

215,000,000.00

ทุนที่ออก และชําระแลว

0.00 2,357,865.81 21,500,000.00

0.00 19,142,134.19

0.00 19,142,134.19

130,692,567.64 (2,357,865.81) 232,844,665.68

(51,387,827.40) 104,509,963.85

(20,904,424.00) 155,897,791.25

งบการเงินเฉพาะกิ นเฉพาะกจการ กาไรสะสม ําไรสะสม สวนเกิน มูลคาหุน จัดสรรแล ดสรรแลว ยังไม งไมได งไมได ไดจัดสรร ทุนสํารองตามกฎหมาย ารองตามกฎหมาย 164,000,000.00 19,142,134.19 176,802,215.25

บริษัท ซีฟโก ฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ฟโก งบแสดงการเปล่ยนแปลงส งบแสดงการเปลี ยนแปลงส ยนแปลงสวนของผู ถือหุน สําหรับป บป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บป

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น

130,692,567.64 0.00 633,344,665.68

(51,387,827.40) 502,652,098.04

(20,904,424.00) 554,039,925.44

574,944,349.44

รวมสวนของ รวมส ผูถือหุน

(หนวย : บาท)


งบกระแสเงินสด บริษัท ซีฟโก ฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ฟโก งบกระแสเงินสด สําหรับป บป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บป

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได นได นได รายการปรบปรุง รายการปรั คาเสื่อมราคา หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ ลูกหนี้การคาที่ยงไม ังไมได งไมได ไดเรียกชําระลดลง คาใช าใช ายจายลวงหนาตัดบัญชี าใชจ ภาษีเงินได นได ก ณ ที่จายตัดบัญชี นไดหั กําไรจากการขายเงิ าไรจากการขายเงิ าไรจากการขายเงนลงทุ นในกิ นในกจการร นในกิ วมคา ขาดทุนจากการลดทุนในบริ นในบริ ทยอย นในบรษั ขาดทุนจากการเลิ จาการเลิกกกิกิจจการของบริษษัทัทยยออยย ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ตราแลกเปลียนที่ยงไม ตราแลกเปล่ ังไม ดขึ้น งไมเกิ (กําไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวร ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพยถาวร ประมาณการหน้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง) ประมาณการหนี ประมาณการผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) ประมาณการผลประโยชน รายไดเงินป รายได นป นปนผล คาใช าใช ายดอกเบี้ยจาย าใชจ การเปล่ยนแปลงในส การเปลี ยนแปลงในส ยนแปลงในสวนประกอบของ สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนาคาจางและซื้อสินคา สินคาคงเหลือ ลูกหนี้เงินประกั นประกั นประกนผลงาน สินทรัพยไม ไม นเวียนอื่น ไมหมุ หมายเหตุประกอบงบการเงิ ประกอบงบการเงินเป ประกอบงบการเงนเป นเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

44

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

งบการเงินรวม (บาท) 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 2555 2554

159,318,164.86

(56,972,763.40)

139,190,613.57

(51,387,827.40)

84,670,979.26 0.00 (7,650,566.05) 46,006,657.18 4,923,717.43 86,709.47 0.00 0.00 29,462.05 100,001.25 (744,371.71) 276,668.86 (13,377,214.95) (70,458.01) 0.00 35,339,013.74 308,908,763.38

88,526,518.43 22,547,820.57 (10,700,000.00) 19,418,368.15 4,239,994.98 0.00 (473,436.97) 0.00 118,727.39 366.20 36,599.31 334,202.25 18,622,720.95 3,100,912.00 0.00 35,915,023.60 124,715,053.46

84,273,882.56 0.00 (7,650,566.05) 90,394,360.18 4,185,903.89 86,709.47 0.00 903,940.00 0.00 100,001.25 (744,371.71) 270,506.82 (15,429,695.74) (70,458.01) (24,938.34) 35,130,774.44 330,616,662.33

88,483,058.52 22,547,820.57 (10,700,000.00) 13,013,218.46 4,239,994.98 0.00 (4,908,236.30) 0.00 0.00 366.20 36,599.31 334,202.25 18,622,720.95 3,100,912.00 (4,650,000.00) 35,705,229.43 114,438,058.97

(17,642,818.92) 5,267,325.69 1,143,404.08 (37,060,383.83) 534,967.00

(89,743,632.13) (1,328,630.32) (478,171.16) 14,712,947.99 428,060.90

29,495,489.70 7,915,086.65 2,365,974.74 (20,366,704.40) 534,967.00

(61,488,223.35) (1,328,630.32) 1,121,941.88 14,719,884.22 428,060.90


งบกระแสเงินสด (ต่อ) ฟโก บริษัท ซีฟโก ฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย งบกระแสเงินสด (ตอ) สําหรับป บบปป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 งบการเงินรวม (บาท) 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 2555 2554

การเปล่ยนแปลงในส ยนแปลงในสวนประกอบของ การเปลี ยนแปลงในส หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

(35,934,755.65)

66,937,538.02

(107,770,055.13)

49,601,430.92

เงินรับลวงหนาจากลูกคาตามสัญญา

(30,533,557.88)

(28,639,470.31)

(32,188,254.39)

(23,693,007.63)

เจาหนี้เงินประกั นประกั นประกนผลงานผู รับเหมา

14,393,695.27

(264,416.96)

601,565.40

(264,416.96)

เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

209,076,639.14

86,339,279.49

211,204,731.90

93,535,098.63

เงินสดจายดอกเบี้ยจาย

(34,622,998.18)

(36,325,285.90)

(34,414,758.88)

(36,115,491.73)

(3,535,936.82)

(40,792,504.83)

3,489,268.88

(39,986,154.03)

170,917,704.14

9,221,488.76

180,279,241.90

17,433,452.87

(9,194,255.72)

(4,711,235.84)

(5,032,078.79)

(4,711,235.84)

0.00

0.00

0.00

(4,904,000.00)

(1,094,400.39)

(8,669,050.01)

0.00

0.00

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิ นนในกจการร ในกิ วมคา

0.00

8,158,595.70

0.00

8,158,595.70

เงินป นป นปนผลรั บจากกิจการรวมคา

0.00

0.00

0.00

4,650,000.00

เงินสดจายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

0.00

(181,543.69)

0.00

(181,543.69)

(75,150,258.78)

(46,189,354.98)

(72,758,303.40)

(46,189,354.98)

1,628,379.32

699,252.33

1,628,379.32

699,252.33

(83,810,535.57)

(50,893,336.49)

(76,162,002.87)

(42,478,286.48)

เงินสดรับ(จาย)ภาษีเงินได นได นได ทธิ ิ ด (ใช ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน ใชไปใน เงินสดสุทธได ทธิได ไไดมาจาก(ใช (ใช กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินฝากธนาคารติ นฝากธนาคารติ นฝากธนาคารตดภาระค้ ําประกั ่มขึ้น าประกนเพิ าประกั นในบรษั เงินลงทุนในบริ นในบริ ทยอยเพิ่มขึ้น เงินสดในบริ นสดในบริ ทยอยและกิจการรวมคาที่ นสดในบรษั สิ้นสุดการควบคุม

เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน ใชไปใน เงินสดสุทธได ททธิธิได ิได ไดมาจาก(ใช (ใช (ใช

ประกอบงบการเงนเป นเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ หมายเหตุประกอบงบการเงิ ประกอบงบการเงินเป

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

45


งบกระแสเงินสด (ต่อ) งบกระแสเงินสด (ตอ) สําหรับป บบปป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 งบการเงินรวม (บาท) 2555 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยมระยะสั ื ้น จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) เงินกูยมระยะสั ื ้นลดลง เงินกูยมระยะยาวเพิ ื ่มขึ้น เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน เงินสดรับจากการทําสัญญาเชาการเงิน เงินสดรับจากสวนได วนได ยทีไม วนไดเสี ่ไม อํานาจควบคุม ไมมี เงินสดสุทธได ทธิได ทธิ ิได ไดมาจาก(ใช (ใช (ใช ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน ใชไปใน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิ ประกอบงบการเงินเป ประกอบงบการเงนเป นเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

46

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 2555 2554

(56,309,499.57) (12,000,000.00) 24,796,000.00 (51,539,905.28) 12,519,214.80 0.00 (82,534,190.05) 4,572,978.52

62,717,426.92 (15,000,000.00) 10,151,000.00 (49,140,854.86) 16,470,398.94 5,000,000.00 30,197,971.00 (11,473,876.73)

(68,009,499.57) (12,000,000.00) 24,796,000.00 (51,539,905.28) 12,519,214.80 0.00 (94,234,190.05) 9,883,048.98

62,717,426.92 (15,000,000.00) 10,151,000.00 (49,140,854.86) 16,470,398.94 0.00 25,197,971.00 153,137.39

12,397,162.72

23,871,039.45

1,362,256.52

1,209,119.13

16,970,141.24

12,397,162.72

11,245,305.50

1,362,256.52


หมายเหตุประกอบการเงิน บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

1. ข้อมูลทั่วไป 1.1 บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2517 ทะเบียนเลขที่ 1385/2517 และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด ทะเบียนเลขที่ 0107547000257 (เดิมเลขที่ 0107574700255) 1.2 บริษัทฯ มีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร10510 1.3 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างงานรากฐานและงานโยธาทั่วไป 2. เกณฑ์ในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน 2.1 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน งบการเงิ น นี้ไ ด้จัดท�าขึ้น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ชาชี พ บั ญ ชี พ. ศ. 2547 และ แสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่องก�าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบ การเงิน พ.ศ. 2554 และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงาน ทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 งบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ รายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 2.2 สภาวิ ช าชี พ บัญ ชีไ ด้อ อกมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บ ปรั บ ปรุ ง และมาตรฐานการบั ญ ชี ใ หม่ ซึ่ งได้ ป ระกาศใน ราชกิ จ จานุ เบกษาแล้ว แต่ยัง ไม่มีผ ลบัง คับ ใช้ใ นปี 2555 ดั งนี้

วันที่มีผลบังคับใช บใช บใช

เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12

ภาษีเงินได นได นได

1 มกราคม 2556

ฉบับที่ 20

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ

1 มกราคม 2556

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล เป เป ฉบับที่ 21 (ปรั ปรบปรุง 2552) ปรั

ผลกระทบจากการเปล่ยนแปลงของอั ผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงของอัตราแลกเปลี ยนแปลงของอตราแลกเปลี ตราแลกเปล่ยน

1 มกราคม 2556

เงินตราตางประเทศ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8

สวนงานดําเนินงาน

1 มกราคม 2556

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

47


เรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช บใช บใช

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10

ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทไม ี่ไม ความ ไมมี เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได นได - การได นได การไดรับประโยชน บประโยชน นทรัพยที่ บประโยชนจากสิ ไมได ไม ไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตราคาใหม ได ีราคาใหม ราคาใหม ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได นได - การเปลี นได การเปล่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี ยนแปลงสถานภาพทางภาษี ยนแปลงสถานภาพทางภาษ ของกิจการหรือของผูถือหุน ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริ การเป การเป มปทานบริ มปทานบรการ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 การประเมนวาขอตกลงประกอบด การประเมิ อตกลงประกอบด ญญาเชาหรือไม อตกลงประกอบดวยสั อไม อไม ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริ มปทานบริ มปทานบรการ ฉบับที่ 13 โปรแกรมสทธิพิเศษแกลูกคา โปรแกรมสิ โปรแกรมส แนวปฏบัติทางการบัญชี แนวปฏิ การโอนและการรบโอนสิ การโอนและการรั บโอนสนทรัพยทางการเงิน บโอนสิ

1 มกราคม 2556 1 มกราคม 2556 1 มกราคม 2556 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2556

มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นทีม่ ผี ลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2557 และวันที่ 1 มกราคม 2556 บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่าง การประเมินผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ งบการเงินในปีทเี่ ริม่ น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ 3. หลักเกณฑ์การจัดท�างบการเงินรวม งบการเงินรวมของบริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) ได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า (ใช้วิธีการรวมตามสัดส่วน) นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการควบคุมนโยบายการเงินและการด�าเนินงานจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง ดังต่อไปนี้

ประเทศ บริษัทยอย บริษัท ซีฟโก ฟโก จํากัด และบริษัท ฟโก ประยูรชัย (1984) จํากัด รวมคา บริษัท ซีฟโก ฟโก คอนสตรัคชั่น จํากัด ฟโก กิจการรวมคา กิจการรวมคาศรีนครินทร กิจการรวมคา ซีฟโก ฟโก และ ประยูรชัย (1984) ฟโก

48

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

สัสดสวนการลงทุน(%) 2555 2554

ประเภทธุรกิจ

50

100 50

รับเหมากอสราง รับเหมากอสราง

30 45

30 45

รับเหมากอสราง รับเหมากอสราง

0


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 บริษัทย่อย ( บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด และบริษัท ประยูรชัย (1984) จ�ากัด ร่วมค้า ) ได้ช�าระบัญชีเลิก กิจการ บริษัทฯ จึงไม่ได้น�างบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวมาจัดท�างบการเงินรวม เนื่องจากบริษัทฯ หมดอ�านาจในการควบคุมนโยบาย การเงิน และการด�าเนินงานในบริษทั ย่อยดังกล่าว และบริษทั ฯ จึงได้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ งสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการด�าเนินงานทีย่ กเลิก โดยจัดประเภทบัญชีใหม่ งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของการด�าเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 22) งบการเงินรวมนีจ้ ดั ท�าขึน้ โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน ส�าหรับรายการบัญชีเหมือนกัน หรือเหตุการณ์ทางบัญชีทคี่ ล้ายคลึงกัน ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ยอดก�าไรที่คิดระหว่างกันกับที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ของบริษัทฯ กับสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าได้ตัดออกในงบการเงินรวมแล้ว งบการเงินรวมได้รวมสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการร่วมค้าโดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วนมีรายละเอียดดังนี้

2555

บาท

2554

งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยหมุนเวียน

6,294,671.25

34,769,799.64

สินทรัพยไม ไม นเวียน ไมหมุ

234,484.40

1,039,904.52

หนี้สินหมุนเวียน

722,317.96

4,068,622.01

สําหรับป บป บป 2555

บาท

2554

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายได รายได

6,731,733.14

53,723,247.65

คาใช าใช าย าใชจ

1,527,365.47

1,808,656.86

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

49


4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 4.1.1 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ารับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 4.1.2 รายได้จากงานฐานรากและงานโยธา บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ารับรู้เป็นรายได้ตามอัตราส่วนงานที่ท�าเสร็จ กรณีมคี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทตี่ น้ ทุนงานทัง้ สิน้ จะสูงกว่ารายได้คา่ งานตามสัญญา บริษทั ฯบริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้า จะรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4.1.3 ต้นทุนจากงานฐานรากและงานโยธา ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าจ้างเหมาผู้รับเหมา และต้นทุนอื่น ๆบันทึกตามเกณฑ์ คงค้าง 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึ่งถึงก�าหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน3 เดือน นับ จากวันที่ฝาก และไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้ 4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามสิทธิที่จะได้รับ/ใบแจ้งหนี้ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการ ร่วมค้าตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากระยะเวลาค้างช�าระของลูกหนี้ และก�าหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้จากผล การพิจารณาความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย 4.4 สินค้าคงเหลือ บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าตีราคาสินค้าคงเหลือในราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า 4.5 เงินลงทุน เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้าและบริษัทอื่น บริษัทฯ แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของ สินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง บริษัทฯ เลือกวิธีราคาทุนส�าหรับการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.7.1 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าแสดงที่ดินด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมสะสม และ หักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นส�าหรับการรื้อถอนการขนย้าย และการ บูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของบริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า 4.7.2 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าตัดค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์นั้น และคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อส่วนประกอบ แต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยส�าคัญ เมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น นอกจากนี้ยังก�าหนดให้ต้องทบทวนอายุการ ให้ประโยชน์ของมูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ของสินทรัพย์ มีดังนี้

จํานวนป านวนป านวนป อาคารและสวนปรั วนปรั ง วนปรบปรุ

20

เครื่องจักรและอุปกรณ ปกรณ ปกรณ

5 และ 10

เครื่องตกแตง, ติดตั้งและเครืองใช ่องใช านักงาน องใชสํ

5 และ 10

ยานพาหนะ ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางกอสราง ไม 50

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

5


4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ บริษทั ฯ บริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้าได้สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษทั ฯ สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์นั้น ๆ ตามปกติธุรกิจหรือมูลค่าการใช้แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า) โดยที่ การสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของ สินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จและจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ก็ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่ เป็นไปในทางที่ลดลง 4.9 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าบันทึกด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์ และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศทีค่ งเหลืออยู่ ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน บันทึกด้วยอัตราถัวเฉลีย่ ทีธ่ นาคารพาณิชย์ซอื้ และขาย ยกเว้นรายการที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้อัตราตามสัญญาก�าไรขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการ ค�านวณผลการด�าเนินงานแล้ว 4.10 เครื่องมือทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินฝากธนาคารติดภาระค�้าประกัน เงินลงทุนระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน นโยบายการบัญชีเกณฑ์การรับรู้และการวัด มูลค่าส�าหรับแต่ละรายการได้มีการเปิดเผยแยกตามแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 4.11 สัญญาเช่าระยะยาว - สัญญาเช่าการเงิน บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าบันทึกเครื่องจักรและยานพาหนะตามสัญญาเช่า/สัญญาเช่าซื้อ เป็นสินทรัพย์และหนี้สิน ด้วยราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ค้างจ่ายตามสัญญาเช่า ส่วนดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้น จะบันทึกตามระยะเวลาของสัญญาเช่า 4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 4.12.1 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษทั ฯ จัดให้มกี องทุนส�ารองเลีย้ งชีพ ซึง่ เป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามทีไ่ ด้กา� หนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุน ส�ารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 4.12.2 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังเลิกจ้าง บริษัทฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้าง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฏหมายแรงงานไทยมูลค่า ปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยโดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ (นักคณิตศาสตร์ประกันภัย) ซึง่ ใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้(Projected Unit Credit Method) ภายใต้สมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่บริษัทฯ ก�าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม

สมมติฐานทางสถิติที่สําคัญทีใช ่ใชในการคํ ใชในการค ในการคานวณสรุปผลประโยชน ปผลประโยชน กงาน สรุปไว ปผลประโยชนพนั ปไว งนี้ ปไวดั อัตราคิดลด

รอยละ 4 ตอป อป อป

อัตราการเปลี ตราการเปลียนแปลงในจํ ตราการเปล่ ยนแปลงในจํ ยนแปลงในจานวนพนั กงาน

ผันแปรตามอายุพนักงาน

อัตราการตาย

อัตราตามตารางมรณะไทยป ตราตามตารางมรณะไทยป 2540 แยกเกณฑตามเพศชาย ตราตามตารางมรณะไทยป และเพศหญิง

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

51


4.13 ภาษีเงินได้ บริ ษ ัท ฯ บริษัทย่อ ยและกิจ การร่วมค้าบัน ทึก ภาษีเ งิ นได้ นิต ิบ ุค คลโดยค�า นวณจากก� า ไรสุ ท ธิท างภาษีต ามทีก่ � า หนดไว้ใน ประมวลรัษฎากร และกิจการร่วมค้าที่ประกอบกิจการในต่างประเทศ บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยค�านวณจากก�าไรสุทธิทางภาษี ตามที่ก�าหนดไว้ในกฏหมายของประเทศนั้น 4.14. ประมาณการทางบัญชี การจัดท�างบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและการตั้งข้อสมมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลัง อาจแตกต่างไปจากจ�านวนเงินที่ประมาณไว้บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ ในอนาคตเป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลทีเ่ กิดขึ้นจริง ประมาณการและข้อสมมติฐานทีอ่ าจมีความเสี่ยงต่อการ ปรับปรุงบัญชีในปีถัดไปต่อมูลค่าสินทรัพย์ยกไป ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผือ่ การลดมูลค่า สินค้าการประมาณการในเรื่องต่าง ๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว 4.15. ประมาณการหนี้สิน บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันใน ปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสีย ทรัพยากรทีม่ ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพือ่ จ่ายช�าระภาระผูกพันและจ�านวนทีต่ ้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชือ่ ถือ หากบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าคาดว่าจะได้รบั คืนรายจ่ายที่จา่ ยช�าระไปตามประมาณหนี้สนิ ทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าจะรับรู้รายจ่ายทีไ่ ด้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจ�านวนประมาณการหนี้สินที่ เกี่ยวข้อง 4.16 ก�าไรต่อหุ้น ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น ทีแ่ สดงไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน ซึ่งค�านวณโดยการหารยอด ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิส�าหรับปี ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน�้าหนักทีอ่ อกและเรียกช�าระแล้ว 5. ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เปนครั้งแรก การเปลีย่ นนโยบายบัญชี ส�าหรับปี 2554 บริษัทฯ ได้น�ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์พนักงานมาใช้ เพือ่ ให้เป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพ บริษัทฯ จึงน�าภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมาปรับปรุงกับก�าไรสะสมต้นงวดของปี 2554 ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการ บัญชีฉบับดังกล่าวมาใช้ ท�าให้งบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีก�าไรสะสมต้นงวดลดลง 20.90 ล้านบาท และ หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึ้นด้วยจ�านวนเดียวกัน ดังนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ

(บาท)

กิจการ(บาท)

กําไรสะสมยั าไรสะสมยังไม าไรสะสมยงไม งไมได ไดจัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได

185,586,550.55

176,802,215.25

ภาระผูกพันผลประโยชน นผลประโยชน กงาน นผลประโยชนพนั

(20,904,424.00)

(20,904,424.00)

กําไรสะสมยั าไรสะสมยังไม าไรสะสมยงไม งไมได ไดจัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ได

164,682,126.55

155,897,791.25

งบแสดงฐานะการเงิน

52

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)


6. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด 6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

งบการเงินรวม (บาท) เงินสด เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555

2554

2555

2554

921,689.36

947,132.54

885,731.66

823,559.17

15,959,010.94

10,824,914.51

10,342,510.11

526,520.09

89,440.94

625,115.67

17,063.73

12,177.26

16,970,141.24

12,397,162.72

11,245,305.50

1,362,256.52

6.2 รายการทีไ่ ม่เกี่ยวกับเงินสด ส�าหรับปี 2555 บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ จ�านวน 8.20 ล้านบาท ครบก�าหนดจ่ายช�าระในปี 2556 แสดงไว้เป็นเจ้าหนี้ค่าซื้อ สินทรัพย์ถาวร ส�าหรับปี 2554 1) บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ จ�านวน 0.07 ล้านบาท ครบก�าหนดจ่ายช�าระในปี 2555 แสดงไว้เป็นเจ้าหนี้ค่าซื้อ สินทรัพย์ถาวร 2) บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะ จ�านวน 3.52 ล้านบาท โดยจ่ายช�าระเงินเริ่มแรกแล้ว จ�านวน 0.88ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือผ่อนช�าระแสดงไว้เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3) บริษัทฯ ได้รับช�าระหนี้จากลูกหนี้รายหนึ่ง จ�านวน 10.70 ล้านบาท ด้วยทีด่ ิน

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

53


7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินทดรองจายผูรับเหมา อื่นๆ รวม หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคา สุทธิ

งบการเงินรวม (บาท) 2555 2554 322,605,831.69 352,444,659.66

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 2555 2554 289,115,495.71 318,103,613.49

42,977,597.39 15,021,437.44 380,604,866.52

0.00 15,757,439.72 368,202,099.38

0.00 9,718,931.15 298,834,426.86

0.00 14,438,594.90 332,542,208.39

(74,070,029.39) 306,534,837.13

(81,194,145.44) 287,007,953.94

(74,070,029.39) 224,764,397.47

(81,194,145.44) 251,348,062.95

ลูกหนี้การคาที่เรียกเก็บเงินแลวแยกตามอายุลูกหนี้

ลูกหนี้การคาที่ยงไม ังไม งกําหนดชําระ งไมถึ ลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระ - นอยกวา 3 เดือน - มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน - มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน - มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป รวม

54

งบการเงินรวม (บาท) 2555 2554 168,172,454.55 139,158,733.97

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 2555 2554 133,903,518.82 104,786,983.40

72,100,736.42 10,277,927.43 93,459.87 71,961,253.42 322,605,831.69

72,715,710.02 10,441,553.58 93,459.87 71,961,253.42 289,115,495.71

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

116,681,574.06 7,630,872.86 8,860,111.61 80,113,367.16 352,444,659.66

116,712,278.46 7,630,872.86 8,860,111.61 80,113,367.16 318,103,613.49


8. สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย

งบการเงินรวม (บาท) 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2555

2554

วัตถุดิบ

25,923,030.23

28,906,225.40

23,100,346.53

27,306,112.36

วัสดุสนเปลื ิ้นเปลื นเปลอง

52,126,902.05

50,287,110.96

52,126,902.05

50,287,110.96

รวม

78,049,932.28

79,193,336.36

75,227,248.58

77,593,223.32

(109,885.11)

(109,885.11)

(109,885.11)

(109,885.11)

77,940,047.17

79,083,451.25

75,117,363.47

77,483,338.21

หัก คาเผื่อสินคาชํารุด สุทธิ

9. เงินฝากธนาคารติดภาระค�้าประกัน ประกอบด้วย

งบการเงินรวม (บาท) 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2555

2554

เงินฝากธนาคารออมทรั นฝากธนาคารออมทรั นฝากธนาคารออมทรพย

43,963,724.52

43,638,218.28

43,963,724.52

43,638,218.28

เงินฝากธนาคารประจํ นฝากธนาคารประจํ นฝากธนาคารประจา

56,659,665.16

47,790,915.68

52,497,488.23

47,790,915.68

100,623,389.68

91,429,133.96

96,461,212.75

91,429,133.96

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารหลายแห่ง ค�้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 14) และหนังสือค�้าประกัน (หมายเหตุ 30.2)

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

55


10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท

สัดสวนเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(รอยละ อยละ)

ววิธีราคาทุน

จดทะเบียน

ทุนชําระแลว

ในประเทศ

(บาท)

2555

2554

ไทย

1,000,000.00

0

100

0.00

800,000.00

ไทย

10,000,000.00

50

50

5,000,000.00

5,903,940.00

5,000,000.00

6,703,940.00

2555

บาท

2554

บริษัทยอย บริษัท ซีฟโก ฟโก จํากัด และ ฟโก บริษัท ประยูรชัย (1984) จํากัด รวมคา บริษัท ซีฟโก ฟโก คอนสตรัคชั่น ฟโก จํากัด รวม

งบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ของบริษัทย่อยข้างต้นที่น�ามาจัดท�างบการเงินรวมผ่านการตรวจ สอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด และบริษัท ประยูรชัย (1984) จ�ากัด ร่วมค้า ได้ช�าระบัญชีเลิกกิจการแล้วใน ระหว่างไตรมาส 4 ปี 2554 บริษทั ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จ�ากัด ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จากจ�านวน 1 ล้านบาทเป็นจ�านวน 10.90 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,090,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในราคาทุน จ�านวน 4.90 ล้านบาท ต่อมาในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2555 บริษัทดังกล่าวได้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ�านวน 10.90 ล้าน บาท เป็นจ�านวน 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ทุนที่ลดลงเป็นส่วนของบริษัทฯ จ�านวน 0.90 ล้านบาท 11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จ�านวน 25.93 ล้านบาท (มูลค่ายุติธรรม 25.93 ล้านบาท) เป็นที่ดินเปล่าและอาคารชุดที่เกิดจากการรับช�าระค่างานก่อสร้างจากลูกค้า อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ทีด่ นิ 2 แปลง และอาคารชุด 4 ห้อง จ�านวน 15.23 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ทใี่ ห้สทิ ธิกบั ลูกค้ารายหนึง่ สามารถซื้อสินทรัพย์นั้นคืนได้ภายใน 3 ปี นับจากวันที่รับโอนกรรมสิทธิ์ด้วยราคาโอนกรรมสิทธิ์ บวกด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี บริษัทฯ ได้รับโอนกรรมสิทธิ์แล้วเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553

56

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)


รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

57

สินทรัพย - ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซื้อ จําหนาย โอนระหวางประเภท โอนระหว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซื้อ จําหนาย โอนระหวางประเภท โอนระหว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คาเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คาเสื่อมราคาสําหรับป บป บป คาเสื่อมราคาสวนที่จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คาเสื่อมราคาสําหรับป บป บป คาเสื่อมราคาสวนที่จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลคาสินทรัพย - สุทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,039,156,946.89 20,705,054.20 (12,460,943.84) 14,698,348.25 1,062,099,405.50 63,861,560.56 (6,933,794.76) 16,284,646.95 1,135,311,818.25 595,167,186.80 75,785,613.72 (7,993,325.86) 662,959,474.66 73,513,546.98 (4,707,923.72) 731,765,097.92

44,543,996.61 0.00 (18,876.87) 3,940,500.65 48,465,620.39 0.00 0.00 171,694.70 48,637,315.09 22,332,512.85 2,082,598.20 (10,803.58) 24,404,307.47 1,770,887.92 0.00 26,175,195.39 24,061,312.92 22,462,119.70

57,801,305.69 0.00 0.00 262,408.40 58,063,714.09 0.00 0.00 0.00 58,063,714.09

87,911.05 201,914.22 0.00 289,825.27 239,534.27 0.00 529,359.54

57,773,888.82 57,534,354.55

399,139,930.84 403,546,720.33

เครื่องจักร และอุปกรณ ปกรณ ปกรณ

อาคารและ สวนปรั วนปรั ง วนปรบปรุ

ที่ดินและ สวนปรั วนปรั ง วนปรบปรุ

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

13,756,058.45 13,566,324.44

27,618,357.34 2,763,989.37 (382,972.67) 29,999,374.04 3,067,479.18 (1,173,969.18) 31,892,884.04

37,973,997.04 5,984,967.99 (603,838.54) 400,306.00 43,755,432.49 3,119,401.29 (1,493,653.75) 78,028.45 45,459,208.48

งบการเงินรวม (บาท) เครื่องตกแตงติดตัง้ และเครืองใช ่องใช านักงาน องใชสํ กงาน

19,782,796.54 14,238,058.12

63,645,291.55 7,692,402.92 (33,176.57) 71,304,517.90 6,079,530.91 (476,618.18) 76,907,430.63

85,765,716.11 5,354,775.90 (33,177.57) 0.00 91,087,314.44 0.00 (476,625.18) 534,799.49 91,145,488.75

ยานพาหนะ

743,158.02 659,484.55

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,779,479.32 17,265,242.00 0.00 (19,301,563.30) 743,158.02 16,985,496.12 0.00 (17,069,169.59) 659,484.55

สสินทรัพย ระหวางกอสราง ระหว

515,257,145.59 512,007,061.69

708,851,259.59 88,526,518.43 (8,420,278.68) 788,957,499.34 84,670,979.26 (6,358,511.08) 867,269,967.52

1,268,021,441.66 49,310,040.09 (13,116,836.82) 0.00 1,304,214,644.93 83,966,457.97 (8,904,073.69) 0.00 1,379,277,029.21

รวม


58

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

594,738,937.02 75,765,336.78 (7,565,076.08) 662,939,197.72 73,362,675.91 (4,707,923.72) 731,593,949.91

22,332,512.85 2,082,598.20 (10,803.58) 24,404,307.47 1,770,887.92 0.00 26,175,195.39 24,061,312.92 22,462,119.70

87,911.05 201,914.22 0.00 289,825.27 239,534.27 0.00 529,359.54

57,773,888.82 57,534,354.55

398,979,264.26 402,795,940.38

1,035,465,933.35 20,524,110.68 (8,769,930.30) 14,698,348.25 1,061,918,461.98 63,120,576.12 (6,933,794.76) 16,284,646.95 1,134,389,890.29

44,543,996.61 0.00 (18,876.87) 3,940,500.65 48,465,620.39 0.00 0.00 171,694.70 48,637,315.09

57,801,305.69 0.00 0.00 262,408.40 58,063,714.09 0.00 0.00 0.00 58,063,714.09

13,102,840.60 12,215,153.88

27,481,159.70 2,740,806.40 (345,356.03) 29,876,610.07 2,821,253.55 (1,156,606.74) 31,541,256.88

37,653,671.31 5,461,818.92 (536,345.56) 400,306.00 42,979,450.67 2,169,060.91 (1,470,129.27) 78,028.45 43,756,410.76

19,782,796.54 14,238,058.12

63,645,291.55 7,692,402.92 (33,176.57) 71,304,517.90 6,079,530.91 (476,618.18) 76,907,430.63

85,765,716.11 5,354,775.90 (33,177.57) 0.00 91,087,314.44 0.00 (476,625.18) 534,799.49 91,145,488.75

743,158.02 659,484.55

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,779,479.32 2,779,479.3 17,265,242.00 0.00 (19,301,563.30) 743,158.02 16,985,496.1 16,985,496.12 0.00 (17,069,169.59) 659,484.55

สสินทรัพย ระหวางกอสราง ระหว

514,443,261.16 509,905,111.18

708,285,812.17 88,483,058.52 (7,954,412.26) 788,814,458.43 84,273,882.56 (6,341,148.64) 866,747,192.35

1,264,010,102.39 48,605,947.50 (9,358,330.30) 0.00 1,303,257,719.59 82,275,133.15 (8,880,549.21) 0.00 1,376,652,303.53

รวม

ที่ดินและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินทังหมดได ้งหมดได านองค้าประกั งหมดไดจดจํ ําประกั นเบิกเกินบัญชีและเงินกูยมระยะสั าประกนเงิ ื ้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 14) เงินกู นกยมระยะยาว ื (หมายเหตุ 17) และหนังสือค้าประกั ําประกั าประกน (หมายเหตุ 30.2)

สินทรัพย - ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซื้อ จําหนาย โอนระหวางประเภท โอนระหว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซื้อ จําหนาย โอนระหวางประเภท โอนระหว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คาเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คาเสื่อมราคาสําหรับป บป บป คาเสื่อมราคาสวนที่จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คาเสื่อมราคาสําหรับป บป บป คาเสื่อมราคาสวนที่จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลคาสินทรัพย - สุทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

เครื่องจักร และอุปกรณ ปกรณ ปกรณ

อาคารและ สวนปรั วนปรั ง วนปรบปรุ

ที่ดินและ สวนปรั วนปรั ง วนปรบปรุ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ ((บาท)) เครื่องตกแตงติดตัง้ ยานพาหนะ และเครืองใช ่องใช านักงาน องใชสํ กงาน


13. ลูกหนี้เงินประกันผลงาน ประกอบด้วย

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555

2554

2555

2554

เงินประกั นประกั นประกนผลงาน

165,462,866.09

130,149,020.82

151,053,177.43

132,433,011.59

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ

(1,366,859.52) 164,096,006.57

(1,893,309.52) 128,255,711.30

(1,366,859.52) 149,686,317.91

(1,893,309.52) 130,539,702.07

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

งบการเงินรวม (บาท) 2555 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยมจากธนาคาร ื รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2555

2554

80,537,984.89

75,447,484.46

80,537,984.89

75,447,484.46

174,550,000.00 255,087,984.89

235,950,000.00 311,397,484.46

162,850,000.00 243,387,984.89

235,950,000.00 311,397,484.46

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร 6 แห่ง รวมวงเงิน จ�านวน 133ล้านบาท และ 148 ล้านบาท ตามล�าดับ ส�าหรับวงเงิน จ�านวน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ เงินฝากออมทรัพย์ บวก1.5 ต่อปี และส่วนที่เหลือ วงเงินจ�านวน 113 ล้านบาท และ 128 ล้านบาท ตามล�าดับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ถึง MORบวก 1 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากธนาคาร 5 แห่ง และ 6 แห่ง ตามล�าดับ โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.80 ถึง 7.775 ต่อปี และ 6.99 ถึง 7.90 ต่อปี ตามล�าดับ หนี้สินดังกล่าวค�้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9), ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน (หมายเหตุ 12), และโอนสิทธิในการ รับเงินตามสัญญาว่าจ้างของลูกค้าหลายราย 15. หนี้สินระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี ประกอบด้วย งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555

2554

เงินกูยมระยะยาว ื

21,924,000.00

8,484,000.00

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

53,813,836.96

49,951,339.22

75,737,836.96

58,435,339.22

รวม

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

59


16. เงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555

2554

บุคคล

100,000,000.00

115,000,000.00

บริษัท

3,000,000.00

0.00

103,000,000.00

115,000,000.00

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยการขายลดตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.90 ถึง 4.95 ต่อปี และ 4.50 ถึง 5.25 ต่อปี ตามล�าดับ 17. เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555

2554

เงินกูยมจากธนาคาร ื

57,627,000.00

32,831,000.00

หัก หนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ าระภายในหนึงป าระภายในหน่ งป งป สุทธิ

(21,924,000.00) 35,703,000.00

(8,484,000.00) 24,347,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ สัญญาเงินกู้ยืมที่ 1 บริษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินจากธนาคาร จ�านวนเงิน 25.20 ล้านบาท จ่ายช�าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนทุกเดือนๆ ละ0.42 ล้านบาท เริม่ ช�าระตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2553 และช�าระให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถนุ ายน 2558 ช�าระดอกเบีย้ เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ MLR ต่อปี เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน สัญญาเงินกู้ยืมที่ 2 บริษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินจากธนาคาร จ�านวนเงิน 17.20 ล้านบาท จ่ายช�าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนทุกเดือนๆ ละ0.29 ล้านบาท เริม่ ช�าระ ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน 2554 และช�าระให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559 ช�าระดอกเบีย้ เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ MLR ต่อปี เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน สัญญาเงินกู้ยืมที่ 3 บริษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินจากธนาคาร จ�านวนเงิน 40 ล้านบาท จ่ายช�าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนทุกเดือน เดือนละ1.12 ล้านบาท เริ่มช�าระตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 และช�าระให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558 ช�าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนใน อัตราร้อยละ MLR ลบ 1.25 ต่อปี ค�า้ ประกันโดยการจดจ�านองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักร(หมายเหตุ 12) และ บริษทั ฯ ต้องปฎิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญาเงินกูย้ มื ทีส่ า� คัญ โดยบริษทั ฯ ต้องรักษาอัตราส่วนทางการเงิน (DEBT SERVICE CONVERAGE RATIO / “ DSCR”) ไม่ต�่ากว่า 1.20 เท่า

60

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)


18. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย 18.1 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต ดังนี้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555

2554

เจาหนี้ตามสัญญาเชา

71,196,301.12

102,390,933.22

เจาหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ

17,964,296.20

25,790,354.58

89,160,597.32

128,181,287.80

(53,813,836.96) 35,346,760.36

(49,951,339.22) 78,229,948.58

รวม หัก หนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ าระภายในหนึงป าระภายในหน่ งป งป สุทธิ

บริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรราคาทุน ที่อยูระหวางการจายชําระตามสัญญาเชาดังกลาวขางตน ดังนี้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555

2554

เครื่องจักร

301,044,263.87

308,888,965.89

ยานพาหนะ

18,050,742.66

21,980,899.22

319,095,006.53

330,869,865.11

รวม 18.2 จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายส�าหรับสัญญาเช่าการเงิน มีดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555

2554

ภายในหน่งป ภายในหนึ งป งป

58,212,947.36

57,281,164.06

เกิน 1 ปป แตไม ไม น 3 ปป ไมเกิ

31,920,092.78

75,433,306.90

เกิน 3 ปป แตไม ไม น 5 ปป ไมเกิ

5,818,841.00

7,461,064.98

รวม

95,951,881.14

140,175,535.94

หัก ดอกเบี้ยจายในอนาคตของสั ายในอนาคตของสั ายในอนาคตของสญญาเช าการเงิน

(6,791,283.82)

(11,994,248.14)

มูลคาป าป บันของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน าปจจุ

89,160,597.32

128,181,287.80

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

61


19. ทุนเรือนหุ้น ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2555 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบ อ�ำนาจทั่วไป (General Mandate) หุ้นสามัญจ�ำนวน 64.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนจ�ำนวนที่ผู้ถือแต่ละคนถืออยู่ จ�ำนวน 21.50 ล้านหุ้น (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนช�ำระแล้ว) และเสนอขายประชาชนทั่วไป จ�ำนวน 43 ล้านหุ้น (ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนช�ำระแล้ว) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ยังไม่ได้ดำ� เนินการเพิ่มทุนดังกล่าว 20. ส�ำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีไว้เป็นส�ำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองตามกฎหมายนี้จะมียอดไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งส�ำรองตามกฎหมายนี้ไม่อาจน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้ 21. การค�ำนวณภาษีเงินได้ บริษัทฯ ค�ำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 (ส�ำหรับปี 2555) และร้อยละ 30 (ส�ำหรับปี 2554) ของก�ำไร(ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้ บวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการค�ำนวณภาษีเงินได้(ถ้ามี)หัก ขาดทุนสุทธิ ที่มีสิทธิ์น�ำมาหักได้ตามกฎหมาย

62

รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มหาชน)


22. การด�าเนินงานที่ยกเลิก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 บริษัทย่อย (บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด และบริษัท ประยูรชัย (1984) จ�ากัด ร่วมค้า ) ได้ช�าระบัญชีเลิก กิจการแล้ว ( หมายเหตุ 10 ) และในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2554 บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งในต่างประเทศ (Seafco-Ryobi Pte.Ltd.) ให้กับผู้ร่วมค้า ซึ่งถือเป็นการด�าเนินงานที่ยกเลิก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 22.1 มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตามสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้าดังกล่าว ณ วันทีห่ มดอ�านาจควบคุมประกอบ ด้วยรายการ ดังต่อไปนี้

2555

บาท

2554

สินทรัพย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

824,938.34

3,058,392.10

ลูกหนี้การคา

0.00

11,272,959.65

ลูกหนี้การคาที่ยงไม ังไมได งไมได ไดเรียกชําระ

0.00

7,090,598.47

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

0.00

552,254.79

อุปกรณ ปกรณ ปกรณ

0.00

3,114,126.99

ลูกหนี้เงินประกั นประกั นประกนผลงาน

0.00

636,530.08

824,938.34

25,724,862.08

เจาหนี้การคา

0.00

10,454,228.44

ประมาณการหน้สินระยะสั้น ประมาณการหนี

0.00

6,245,295.04

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

0.00

661,849.74

0.00

17,361,373.22

0.00

623,499.07

824,938.34

7,739,989.79

รวมสินทรัพย หนี้สิน

รวมหนี้สิน ผลกระทบจากการแปลงคางบการเงิน ผลกระทบจากการแปลงค สินทรัพยสุทธิ

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

63


22.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของการดําเนินงานที่ยกเลิก สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย รายการ ดังตอไปนี้

2555

บาท

2554

รายไดจากการรับจาง รายได

0.00

8,170,196.58

ตนทุนงานรับจาง

0.00

(8,170,196.58)

กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน

0.00

0.00

รายไดอื่น รายได

10,376.30

41,307.77

คาใช าใช ายในการบริ าใชจ ายในการบริ ายในการบรหาร

(39,838.35)

(160,035.16)

ขาดทุนกอนภาษีเงินได นได นได

(29,462.05)

(118,727.39)

0.00

0.00

(29,462.05)

(118,727.39)

คาใช าใช ายภาษีเงินได าใชจ นได นได ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก

22.3 งบกระแสเงินสดของการดําเนินงานที่ยกเลิก สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย รายการดังตอไปนี้

2555 เงินสดสุทธิได ได ไดมาจาก(ใช ใชไปใน)จากกิจกรรมดําเนินงาน ใช

64

บาท

2554

(63,227.46)

(5,705,148.71)

เงินสดสุทธิได ได ไดมาจาก(ใช ใชไปใน)จากกิจกรรมลงทุน ใช

0.00

(6,837.89)

เงินสดสุทธิได ได ไดมาจาก(ใช ใชไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน ใช

0.00

0.00

ผลกระทบจากการแปลงคางบการเงิน ผลกระทบจากการแปลงค

0.00

101,328.69

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

(63,227.46)

(5,610,657.91)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

1,094,400.39

8,669,050.01

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,031,172.93

3,058,392.10

รายงานประจําป 2555 บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)


23. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนหนึ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯและกิจการร่วมค้า เกิดขึ้นจากรายการทางบัญชีกับบุคคลและ กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการทีเ่ กีย่ วข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้า และเกณฑ์ตามทีต่ กลงระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้ 23.1 ข้อมูลทั่วไป ชื่อ

ประกอบธุรกิจ

บริษัท ซีฟโก ฟโก คอนสตรัคชั่น จํากัด ฟโก

รับเหมากอสราง

ลักษณะความสัมพันธ

รายการคา

นโยบายการกาหนดราคา นโยบายการกํ นโยบายการก

บริษัทยอย บริษัทยอย อย

รายได รายไดจากการรั บจาง

ตนทุนประมาณ

รายไดอื่น รายได

ตามที่จายจริง

กิจการรวมคา กิจการรวมคาศรีนครินทร

รับเหมากอสราง

ผูรวมคา

รายได รายไดจากการรั บจาง

ตนทุนประมาณ

กิจการรวมคา ซีฟโก ฟโก และ ฟโก

รับเหมากอสราง

ผูรวมคา

รายได รายไดจากการรั บจาง

ตนทุนประมาณ

รายไดอื่น รายได

ตามที่จายจริง

คาจางผูรับเหมา

ต่ํากวาราคาตลาด

คาสาธารณูปโภค ปโภค

ตามทีจายจริง ตามท่

ใหเชาสังหาริมทรัพย ผูถือหุนรวมกัน ให

คาสาธารณูปโภค ปโภค

ตามทีจายจริง ตามท่

และอสังหาริมทรัพย

และญาติสนิทของ

คาเชาเครื่องจักร

ต่ํากวาราคาตลาด

กรรมการเปนกรรมการ กรรมการเป

คาใช าใช ายอื่น ๆ าใชจ

ตามที่จายจริง

ประยูรชัย (1984) ผูรวมคา บริษัท ประยูรชัย (1984) จํากัด

รับเหมากอสราง

ผูรวมคา

บริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัท เอส.ที.พี. แอสเซท จํากัด

ของบริษัทดังกลาว บริษัท อี. ดี. อี. จํากัด

รับจางทดสอบ

ผูถือหุนของบริษัท

คาเชาเครื่องจักร

ต่ํากวาราคาตลาด

คุณภาพเสาเข็ม

ดังกลาวเป าวเป าวเปนญาติ สนิท

คางานทดสอบคุณภาพ

ตามราคาตลาด

ของผูถือหุน บริษัท สยามอินดัสตรี

จําหนายวัสดุกอสราง ญาติสนิทของกรรมการ

แมททีเรียลส จํากัด

เสาเข็ม ซื้อสินคา

ต่ํากวาราคาตลาด

คาจางผูรับเหมา

ตามที่ตกลงกัน

คาจางผูรับเหมา

ตามที่ตกลงกัน

เปนกรรมการและผูถือหุน เป ของบริษัทดังกลาว

บริษัท อัลเท็มเทค จํากัด

รับเหมากอสราง

ผูถือหุนและกรรมการ ในบรษัทยอย ในบริ

บริษัท นิวเทคโนโลยี วเทคโนโลย เอ็นจิเนียริ่ง วเทคโนโลย

รับเหมากอสราง

คอนสตรัคชั่น จํากัด

ผูถือหุนและกรรมการ ในบริ ทยอย ในบรษั

สําหรับป บป 2554 บริษัทฯ ไม บป ไมได ไดเกี่ยวของกับบริษัท สยามอินดัสตรี แมททีเรียลส จํากัด แลว เนื่องจากญาติสนิทของกรรมการและผูถือหุน ได บริษัทดังกลาวได าวไดลาออกจากการเป าวไดลาออกจากการเป ลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ แลว

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

65


23.2 รายการสินทรัพย์และหนีส้ นิ กับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีดงั นี้

งบการเงินรวม (บาท) 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2555

2554

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น บริษัท ซีฟโก ฟโก คอนสตรัคชั่น จํากัด ฟโก

0.00

0.00

1,038,295.93

630,625.13

2,520,000.00

20,574,262.83

3,600,000.00

29,391,804.04

0.00

211,666.15

0.00

384,847.55

คอนสตรัคชั่น จํากัด

46,662,584.19

0.00

3,684,986.80

0.00

รวม

49,182,584.19

20,785,928.98

8,323,282.73

30,407,276.72

0.00

0.00

0.00

2,185,556.50

2,800,000.00

52,808,289.73

4,000,000.00

75,440,413.90

2,800,000.00

52,808,289.73

4,000,000.00

77,625,970.40

2,647,760.96

0.00

0.00

0.00

4,346,660.16

7,486,115.87

6,209,514.51

10,694,451.24

270,004.65

302,772.76

270,004.65

302,772.76

บริษัท อี. ดี. อี จํากัด

1,204,185.05

516,000.00

1,204,185.05

516,000.00

บริษัท อัลเท็มเทค จํากัด

9,881,458.99

12,452,032.26

0.00

0.00

32,340,254.15

1,814,406.54

0.00

0.00

43,695,902.84

15,085,211.56

1,474,189.70

818,772.76

กิจการรวมคาศรีนครินทร กิจการรวมคา ซีฟโก ฟโก และ ฟโก ประยูรชัย (1984) บริษัท นิวเทคโนโลยี วเทคโนโลย เอ็นจิ วเทคโนโลย

ลูกหนี้การคาที่ยงไม ังไมได งไมได ไดเรียกชําระ บริษัท ซีฟโก ฟโก คอนสตรัคชั่น จํากัด ฟโก กิจการรวมคาศรีนครินทร รวม เงินจายลวงหนาคาจางและซื้อสินคา บริษัท นิวเทคโนโลยี วเทคโนโลย วเทคโนโลย เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จํากัด ลูกหนี้เงินประกั นประกั นประกนผลงาน กิจการรวมคาศรีนครินทร เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น บริษัท เอส. ที. พี. แอสเซท จํากัด

บริษัท นิวเทคโนโลยี วเทคโนโลย วเทคโนโลย เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จํากัด รวม

66

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)


งบการเงินรวม (บาท) 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2555

2554

เงินรับลวงหนาจากลูกคาตามสัญญา กิจการรวมคาศรีนครินทร

0.00

10,684,618.12

0.00

15,263,740.17

5,450,263.23

0.00

3,445,581.18

0.00

11,700,485.69

0.00

997.50

0.00

17,150,748.92

0.00

3,446,578.68

0.00

เจาหนี้เงินประกั นประกั นประกนผลงานผู รับเหมา บริษัท อัลเท็มเทค จํากัด บริษัท นิวเทคโนโลยี วเทคโนโลย วเทคโนโลย เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จํากัด รวม

เงินกูยมระยะสั ื ้น - บริษัท ซีฟโก ฟโก คอนสตรัคชั่น จํากัด ฟโก การเพิ่มขึ้นและลดลง สําหรับป บป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ บป งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 2555

2554

ยอดคงเหลือตนงวด

0.00

0.00

เพิ่มขึ้นระหวางงวด

20,000,000.00

0.00

ลดลงระหวางงวด

(20,000,000.00)

0.00

0.00

0.00

ยอดคงเหลือปลายงวด 23.3 รายการรายได รายการรายไดและคาใช าใช ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ าใชจ งบการเงินรวม (บาท) 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2555

2554

รายไดจากการรับจาง รายได บริษัท ซีฟโก ฟโก คอนสตรัคชั่น จํากัด ฟโก กิจการรวมคาศรีนครินทร

0.00

0.00

4,851,629.80

3,041,223.93

9,749,686.40

118,349,326.22

13,928,123.42

169,070,466.03

1,040,073.65

0.00

1,891,042.99

0.00

10,789,760.05

118,349,326.22

20,670,796.21

172,111,689.96

กิจการรวมคา ซีฟโก ฟโก และ ฟโก ประยูรชัย (1984) รวม

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

67


งบการเงินรวม (บาท) 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2555

2554

ตนทุนงานรับจาง 1) คาจางผูรับเหมา บริษัท ประยูรชัย (1984) จํากัด

1,271,201.12

0.00

0.00

0.00

46,356,439.84

12,179,032.26

0.00

0.00

216,390,413.38

1,165,446.00

0.00

0.00

0.00

156,244.48

0.00

0.00

2,003,802.50

2,129,298.60

2,003,802.50

2,129,298.60

0.00

50,130.77

0.00

50,130.77

1,153,290.32

1,465,841.01

1,153,290.32

1,465,841.01

0.00

377,941.80

0.00

0.00

3,441,200.00

3,426,800.00

3,441,200.00

3,426,800.00

270,616,347.16

20,950,734.92

6,598,292.82

7,072,070.38

บริษัท เอส. ที. พี. แอสเซท จํากัด

168,224.28

168,224.28

168,224.28

168,224.28

บริษัท อี. ดี. อี. จํากัด

228,785.04

0.00

228,785.04

0.00

397,009.32

168,224.28

397,009.32

168,224.28

บริษัท อัลเท็มเทค จํากัด บริษัท นิวเทคโนโลยี วเทคโนโลย วเทคโนโลย เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จํากัด 2) ซื้อสินคา บริษัท นิวเทคโนโลยี วเทคโนโลย วเทคโนโลย เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จํากัด 3) คาสาธารณูปโภค บริษัท เอส. ที. พี. แอสเซท จํากัด บริษัท อี. ดี. อี. จํากัด 4) คาเชาเครื่องจักร บริษัท เอส. ที. พี. แอสเซท จํากัด บริษัท นิวเทคโนโลยี วเทคโนโลย วเทคโนโลย เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จํากัด 5) คางานทดสอบคุณภาพเสาเข็ม บริษัท อี. ดี. อี. จํากัด รวม คาใช าใช ายในการบริ าใชจ ายในการบริ ายในการบรหาร

รวม

68

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)


24. ค่าตอบแทนกรรมการ ผลตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้แก่กรรมการในฐานะผู้บริหาร 25. ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผู้บริหาร และให้แก่ผบู้ ริหารตามนิยามในประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์อนั ได้แก่ ผูจ้ ดั การหรือผูด้ า� รงต�าแหน่งระดับบริหาร สี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย 26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส�าคัญมีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2555

2554

งานที่กิจการทําและถือเป อเป อเปน รายจายฝ ายฝ น ายฝายทุ

(17,425,644.88)

(15,937,402.00)

(17,425,644.88)

(15,937,402.00)

วัตถุดิบและวัสดุสนเปลื ิ้นเปลืองใช นเปลองใช องใชไป

552,999,457.75

825,866,001.53

552,999,457.75

823,374,777.69

คาจางผูรับเหมา

348,051,974.51

159,011,244.95

72,612,388.63

147,057,931.04

คาใช าใช ายเกี่ยวกับพนักงาน าใชจ

179,130,372.46

194,580,392.95

179,130,261.46

194,408,953.64

84,670,979.25

88,526,518.43

84,273,882.56

88,483,058.52

คาตอบแทนกรรมการ

3,120,000.00

3,220,000.00

3,120,000.00

3,220,000.00

คาตอบแทนผูบริหาร

27,110,497.00

25,098,480.00

27,110,497.00

25,098,480.00

คาเสื่อมราคา

27. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน บริษทั ฯ ด�าเนินธุรกิจในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และมีสว่ นงานทางภูมศิ าสตร์ทงั้ ใน และต่างประเทศ แต่เนื่องจากส่วนงานในต่างประเทศมีรายได้ไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้รวม บริษัทฯ จึงไม่ได้เสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วน งานทางภูมิศาสตร์

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

69


28. การเปดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็น ตราสารอนุพันธ์เพื่อเก็งก�าไรหรือเพื่อค้า 28.1 นโยบายการบัญชี รายละเอียดนโยบายบัญชีที่ส�าคัญ วิธีการที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้และการวัดมูลค่าที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สิน ทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ 4.10 28.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษทั ฯ บริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้า บริษทั ฯ บริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้ามีนโยบายในการป้องกันความเสีย่ งนีโ้ ดยการวิเคราะห์ฐานะ ทางการเงินของลูกค้า เรียกเก็บเงินล่วงหน้าก่อนเริ่มด�าเนินงานและเรียกเก็บเงินตามผลงานที่ท�าเสร็จส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ หลังหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก การไม่ปฏิบัติตามสัญญา 28.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจ จะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่า การเงิน บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า มิได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 28.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่ง บริษทั ฯ มิได้ทา� สัญญาป้องกันความเสีย่ งไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษทั ฯ มีเจ้าหนีส้ กุลเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ดังนี้

2555

2554

เงินตราตางประเทศ สกุลยูโร สกุลดอลลารสิงคโปร โปร โปร

70

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

188,000.00

0.00

9,854.23

1,216.18


28.5 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูก หนีอ้ นื่ เงินฝากธนาคารติดภาระค�า้ ประกัน และเงินลงทุนระยะยาว หนีส้ นิ ทางการเงินทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ เงินกูย้ มื ระยะสัน้ เงินกูย้ มื ระยะยาว และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 29. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญางานระหว่างก่อสร้างที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย

งบการเงินรวม (บาท) 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2555

2554

ตนทุนการกอสรางสะสมที่เกิดขึ้น ปรบปรุงดวยกําไรหรื ปรั าไรหรื าไรหรอขาดทุ น

971,364,407.07

2,392,161,374.65

747,894,742.26

2,357,974,681.12

เงินลวงหนาทีได ่ได บ ไดรั

19,922,080.68

47,276,429.74

19,922,080.68

52,792,085.31

เงินประกั นประกั นประกนผลงานที ่ถูกหักไว กไว กไว

51,961,212.10

49,537,605.98

40,397,998.55

57,150,908.54

174,719,146.27

303,494,441.43

143,917,586.68

337,556,793.86

0.00

3,111,348.89

0.00

0.00

จํานวนเงินที่บริษัทฯ มีสิทธิเรียกรอง จากผูจาง จํานวนเงินที่ผูจางมีสิทธิเรียกรอง จากบริษัท

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 30.1 บริษทั ฯ บริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้า มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างผูร้ บั เหมา สัญญาเช่าและสัญญาอืน่ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2555 และ 2554 รวมจ�านวนเงิน 56.87 ล้านบาท และ 96.48 ล้านบาท ตามล�าดับ 30.2 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า จากการให้ธนาคารในประเทศ ออกหนังสือ ค�า้ ประกันให้แก่ลกู ค้าบางรายตามข้อตกลงของสัญญาว่าจ้าง ผูข้ ายสินค้าและอืน่ ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 รวมจ�านวนเงินประมาณ 377.95 ล้านบาท และ 619.47 ล้านบาท ตามล�าดับ หนังสือค�้าประกันดังกล่าว ค�้าประกันโดย เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9), ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมายเหตุ 12), และโอนสิทธิในการรับเงินตามสัญญาว่าจ้าง ของลูกค้าหลายราย

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

71


30.3 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า เนื่องจากบริษัทฯ ถูกฟ้องด�าเนินคดีหลายคดีจากผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมาช่วง และ ผู้ที่อยู่ใกล้บริเวณงานก่อสร้างของบริษัท ในข้อหาผิดสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างและละเมิดและเรียกค่าเสียหาย ณ วันที่ 31ธันวาคม 2555 และ 2554 รวมจ�านวนเงินประมาณ 201.03 ล้านบาท และ 194.63 ล้านบาท ตามล�าดับ ฝ่ายบริหาร ของบริษัท เชือ่ ว่าคดีความทีบ่ ริษัทฯ ถูกฟ้องดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ปัจจุบันคดีความดังกล่าว อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล 30.4 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้ากับธนาคารแห่งหนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ�านวน 0.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 31. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลีย้ งชีพชือ่ “ กองทุนส�ารองเลีย้ งชีพเกษียณก้าวหน้า “ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้บริษัทจัดการกองทุนเป็นผูจ้ ัดการกองทุนฯ ซึ่งตาม ระเบียบของกองทุนฯ พนักงานตัดจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และบริษัทฯจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้า กองทุนในอัตราเดียวกัน ส่วนที่พนักงานจ่ายสะสมและผลของประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกนั้น ๆเมื่อสมาชิกนั้น ๆ ครบเกษียณ ตาย หรือ ลาออกจากการเป็นสมาชิก กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปี 2555 และ2554 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�านวนเงิน 1.99 ล้านบาท และ 2.09 ล้านบาท ตามล�าดับ 32. การบริหารจัดการทุน วัตุถประสงค์ของบริษัทฯ ในการบริหารทางการเงิน คือ การด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานต่อเนื่อง และด�ารงไว้ ซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม 33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเห็นชอบให้เสนอขอ อนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้ 1) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ อัตราหุน้ ละ 0.27777777 บาท จ�านวน 215 ล้านหุน้ รวมเป็นเงิน 59.72 ล้านบาท แบ่งเป็น - จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตราหุ้นละ 0.02777777 บาท รวมเป็นเงิน 5.97 ล้านบาท - จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นเดิม 4 หุ้น ได้หุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 53.75 ล้านบาท 2) ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานบริษัท จ�านวน 10 ล้านหน่วย อัตรา การใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาท ใช้สิทธิภายใน 2 ปี 18 วัน นับจากวันที่ออกและ เสนอขายโดยใช้สิทธิทุก 6 เดือนต่อครั้งๆ ละไม่เกินร้อยละ 25 34. การอนุมัติงบการเงิน งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

72

รายงานประจำาปี 2555 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)


SEAFCO: Annual Report 2012 TH  

Annual Report

Advertisement