__MAIN_TEXT__

Page 1

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, схема BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на презентацията се носи от Сдружение „Клъстер за развитие на морски специалисти” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Морска конференция Варна, 2015 Хотел „Черно Море”, гр. Варна 10 Август 2015 г., 09:00 часа

ВХОД СВОБОДЕН СТАРГЕЙТ МЕРИТАЙМ ЕООД

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров„

АТЕ Консулт ЕООД

СНЦ Клъстер за развитие на морски специалисти Гр. Варна, ул. „Дебър” № 58, ет. 2, офис 7-8 тел.: +359 52 953 124 e-mail: office@seafarers-cluster.org web: www.seafarers-cluster.org

СНЦ Клъстер за развитие на морски специалисти Гр. Варна, ул. „Дебър” № 58, ет. 2, офис 7-8 тел.: +359 52 953 124 e-mail: office@seafarers-cluster.org web: www.seafarers-cluster.org

Profile for Seafarers Professional Development Cluster

Maritime conference Varna, 2015 Log  

The Programme & Presentations of Maritime Conference Varna, 2015

Maritime conference Varna, 2015 Log  

The Programme & Presentations of Maritime Conference Varna, 2015

Advertisement