Page 1

de fakkel

dragen

Jaarbeeld 2013


05

06

10 2

Jaarbeeld 2013 | De fakkel dragen


Inhoud De fakkel dragen

11

15

Voorwoord 

04

Klant(w)aardig werken 

05

Themabijeenkomst Eigen kracht 

06

Gemeenten leren nieuwe doelgroep kennen 

07

Medewerkers geven SDW  dikke voldoende 

08

Maatregelen rondom vervoer 

09

Fusie met Gors 

10

Ruildiensten 

11

CliĂŤnten bemannen HetPunt 

12

Nieuwe locatie Hoogerheide 

13

Centrale CliĂŤntenraad 

14

Vrijwilligers naar 380 

15

Kompasreizen 

16

Samenwerking WVS en GGZ 

17

Martwienkel 

18

Gegevens jaarverslag SDW 2013 

19

18 Inhoud | Jaarbeeld 2013

3


Voorwoord Peter Meijs

SDW maakt zich klaar voor de toekomst. Veranderingen in de samenleving en in de zorgsector vragen van ons om vooruit te kijken, te verbeteren, te veranderen en te vernieuwen. Wat doen we goed, wat kan er beter, wat moet anders? In 2013 hebben we grote stappen gezet. Dit jaarbericht is een mooi moment om even stil te staan en terug te blikken op de activiteiten en projecten uit 2013.

Net als de samenleving is SDW volop in beweging. Een groot project in 2013 was bijvoorbeeld het opnieuw inrichten van de zorg. De nieuwe manier van werken heeft tot doel de regie van de cliënt te versterken. Een grote klus, maar wel noodzakelijk om de veranderingen in de sector het hoofd te kunnen bieden én aan te kunnen blijven sluiten bij de behoeften en wensen van de cliënt. Het besluit om in 2014 bestuurlijk te fuseren met collega-zorginstelling Gors uit Zeeland was eveneens een grote stap die we in 2013 hebben gezet. De missie en visie van onze organisaties liggen dicht bij elkaar. Samen bereiken we meer voor mensen met een ondersteuningsvraag en samen zijn we beter voorbereid op de toekomst. De juridische fusie per 1 januari 2015 is vooral van groot belang vanwege de ingrijpende externe ontwikkelingen in de zorg. Zo wordt de financiering gereduceerd en verschuift een deel van de zorginkoop naar de gemeenten. Denk hierbij aan veranderingen in de Wmo en de nieuwe Jeugdwet, Wet Passend onderwijs en Participatiewet. Voor gemeenten betekenen de nieuwe wetten nieuwe doelgroepen waar zij mee te maken krijgen. En wie kan er beter voorlichting geven aan de ambtenaren, raadsleden en wethouders dan de cliënten en medewerkers zelf? Dit resulteerde in 2013 in een aantal mooie ontmoetingen waarbij cliënten en vertegenwoordigers hun eigen ervaringen deelden en aangaven welke ondersteuning zij nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Kortom, in 2013 hebben we samen met cliënten en hun netwerken, samen met collega’s en vrijwilligers en samen met gemeenten en samenwerkingspartners veel werk verzet om ook in de toekomst een Goed Leven voor onze cliënten te kunnen blijven realiseren. De veranderingen in de zorg én bij SDW gaan door en ik zie de toekomst voor onze organisatie met vertrouwen tegemoet. Peter Meijs Directeur/bestuurder

4

Jaarbeeld 2013 | Organisatie

“In 2013 h ebben we grote stappen gezet”


Klant(w)aardig werken Cliënt meer invloed In 2013 stond SDW voor een grote opgave: het zorgproces opnieuw inrichten. Een nieuwe manier van werken was nodig om de beloften aan cliënten waar te kunnen blijven maken en te anticiperen op de maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. Werkwijzen, maar ook de cultuur bij mede­­­werkers en leidinggevenden moesten veranderen om SDW toekomstbestendig te maken.

Centraal staat de zorgvisie Samen Goed Leven. Dit betekent dat SDW professionele ondersteuning geeft zodat de cliënt zelf de regie over zijn/haar leven heeft, kan meedoen in de maatschappij, een eigen sociaal netwerk heeft en zijn/haar leven als een goed leven ervaart. Om deze zorgvisie ook in de toekomst met alle maatschappelijke, politieke en economische veranderingen inhoud te geven, voerde SDW vanaf juni een fors veranderprogramma door, ‘Klant(w)aardig SDW’ genoemd.

Versterken eigen regie cliënt Klant(w)aardig werken betekent dat processen binnen de organisatie opnieuw ingericht worden, om de regie van de cliënt te versterken.

Dit ging gepaard met de invulling van nieuwe functies en het vervallen van bestaande functies. Zo verviel de functie van zorgregisseur. En er kwamen persoonlijk begeleiders. Begeleiders werden opgeleid in het gebruik maken van de eigen kracht van cliënten en gingen aan de slag met een nieuwe vorm van het ondersteuningsplan. En Startpunt en het hele intakeproces werden nadrukkelijk onder de loep genomen en anders georganiseerd.

Klaar voor de toekomst Wil SDW klaar zijn voor de grote veranderingen in de zorg in 2015 en 2016 dan moeten we nu deze stappen zetten, was

de overtuiging van bestuur en management. “Natuurlijk was er enigszins sprake van onrust bij

Centraal staat de visie Sam en Goed Leven cliënten en medewerkers”, zegt Peter Meijs, directeur/bestuurder van SDW. “Veranderen kost moeite en gaat niet zonder pijn. Maar ik ben zeker tevreden over de inzet die geleverd is door alle betrokkenen en ben ervan overtuigd dat we de goede stappen hebben gezet om ons klaar te maken voor de toekomst.”

Organisatie | Jaarbeeld 2013

5


Geslaagde themabijeenkomst Eigen kracht kwetsbare burgers versterken Op donderdag 28 februari organiseerde SDW de themabijeenkomst: Eigen kracht kwetsbare burgers versterken. Tijdens de bijeenkomst gingen cliënten uit verschillende zorgtrajecten, cliëntvertegenwoordigers, medewerkers en bestuurders van gemeenten en andere (maatschappelijke) organisaties met elkaar in gesprek over samen optreden als deelname aan de samenleving niet vanzelfsprekend is. De ontmoeting met cliënten stond hierbij centraal.

Na een kort overzicht van projecten waarbij SDW nauw samenwerkt met andere organisaties, kregen de deelnemers de kans om in gesprek te gaan met verschillende cliënten tijdens een high tea. Cliënten van NSWAC, GGZ en SDW vertelden over wat zij nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. Ook na de high tea werd door middel van presentaties en persoonlijke verhalen van cliënten duidelijk dat verschillende organisaties met

elkaar moeten samenwerken om de eigen kracht van de burger te versterken, zodat de burger zelfstandig kan deelnemen aan de samenleving.

Persoonlijke ervarings­ verhalen maken indruk Deelnemers reageerden na afloop van de interactieve themabijeenkomst enthousiast. Vooral de persoonlijke verhalen van cliënten maakten veel indruk. Zo vertelde Annemiek, cliënt bij SDW: “Na de

Zelfstandig deelnem en aan de sam enleving

6

Jaarbeeld 2013 | Cliënt

geboorte van onze dochter stond ons leven op z’n kop. Door goede samenwerking tussen verschillende organisaties hebben wij meer structuur in ons leven kunnen aanbrengen en kunnen we ons kindje de beste zorg geven.”


Gemeenten leren nieuwe doelgroep kennen Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de aangepaste Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de nieuwe Jeugdwet, de wet Passend Onderwijs en de Participatiewet. Hierdoor krijgen zij dan te maken met een voor hen nieuwe doelgroep: burgers met verstandelijke beperking. In 2013 liet SDW ambtenaren kennis maken met deze doelgroep en de professionele ondersteuning die zij van SDW krijgen.

Zo maakten ambtenaren van gemeenten uit West-Brabant in september ‘een reis door het jeugdbos van SDW ’. Zij brachten een bezoek aan Brede Voorziening De Markiezaten, kinderdagcentrum Willemijntje en aan trainingsappar­ tementen voor ouders met een verstandelijke beperking. De aan­ wezigen kregen een rondleiding op de verschillende locaties. Daarnaast werd in een presentatie verteld over de brede ondersteuning die SDW biedt op het gebied van Kind,

Jeugd en Gezin. SDW zet in op zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt, daarom is aandacht besteed aan verschillende werk­ wijzen die daarvoor worden toegepast. “Ik krijg ondersteuning zo lang als nodig is, daarna heb ik de handvatten en kan ik het zelf,”aldus Mirjam, moeder van twee kinderen met een beperking.

Rucphen, Etten-Leur en Zundert gaven aan graag een keer in de praktijk te willen meelopen. Geen

Meeloopmiddag

bliksembezoek, maar echt meewerken. Daarom werden op verschillende dagbestedingslocaties van SDW voor jongeren, volwassenen en ouderen meeloopplaatsen geregeld.

Ambtenaren van de gemeenten Roosendaal, Moerdijk, Halderberge,

Het is goed om te zien om wie h et nu ech t gaat

Dichterbij De werkbezoeken en meeloop­ middag werden positief ontvangen. Aanwezigen gaven aan inzicht te hebben in de expertise van SDW. En dat zij een beter beeld hebben van de organisatie en haar diensten. “Het is ook fijn dat ik nu weet voor welke mensen we het doen,” aldus Wendy Veeke, beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling bij de gemeente Steenbergen. “We lezen veel over de materie, maar het is goed om de burgers om wie het gaat ook echt te ontmoeten. Dankzij dit werkbezoek zijn ze dichterbij gekomen.”

Nieuwe wetten | Jaarbeeld 2013

7


Medewerkers geven SDW een voldoende In 2013 hield SDW een medewerkersonderzoek. Ruim 75% van de medewerkers vulde de vragenlijst in van onafhankelijk onderzoeksbureau Effectory. “Dat was iets meer dan tijdens het onderzoek in 2010”, licht directeur/bestuurder Peter Meijs toe.

Peter Meijs: “Op alle hoofdonderwerpen zoals werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, collega’s, SDW als organisatie, ontwikkelingsmogelijkheden, beloning en interne communicatie scoorde SDW iets beter dan in 2010. De algemene tevredenheid kreeg een dikke 7. Met die scores zijn we natuurlijk erg blij.” “Het onderzoek geeft ons ook goed inzicht in de verbeterpunten waar we als organisatie aan kunnen werken. Zoals een duidelijker takenpakket”, zegt de directeur/bestuurder. Begin 2014 zijn de teams aan de slag gegaan met het opstellen van verbeterplannen.

8

Jaarbeeld 2013 | Medewerkers

Ondernemingsraad Voor de medewerkers van SDW was 2013 een bewogen jaar. “Interne en externe ontwikkelingen zorgen ervoor dat SDW voor een aantal flinke uitdagingen staat”, schrijft de Ondernemingsraad (OR) in haar jaarverslag. “De uitvoering van het klant(w)aardig werken, de fusieplannen en de noodzakelijke maatregelen rondom

cliënten­vervoer en dag­ besteding waren drie van de hot items waarover de ondernemingsraad, als belangenbehartiger van ruim 850 medewerkers, om een advies werd gevraagd.” De dertien ondernemingsraadleden beoordeelden in 2013 maandelijks gemiddeld twee tot drie advies- en instemmingsaanvragen. “Met steeds als doel een zo optimaal mogelijke balans tussen een toekomstbestendig SDW en een professionele, veilige en gefaciliteerde werkomgeving voor zoveel mogelijk medewerkers,” aldus de OR.


Bezuinigingen vervoer vragen om meer maatregelen De bezuinigingen op het vervoer van cliënten naar hun dagbesteding raakten SDW hard. Ten opzichte van 2012 kreeg SDW hiervoor ongeveer de helft minder budget. Er moest dus iets gebeuren. Daarom werden begin 2013 al diverse maatregelen ingevoerd.

Zo werden collectieve sluitingsdagen voor dagbestedingslocaties ingesteld op dagen dat het toch al niet zo druk is op de dagbesteding. Ook werden de routes onder de loep genomen en bijgesteld. En er werd besloten dat alleen hele dagen naar de dagbesteding gegaan kan worden; halve dagen zijn wel mogelijk, maar dan moet het vervoer tussen de middag zelf geregeld en betaald worden. “Helaas bleken deze maatregelen niet voldoende: de kosten voor het vervoer bleven veel te hoog”, zegt Gerrit Gianotten, projectleider van de werkgroep Vervoer en Dagbesteding. “Daarom keken we in de loop van 2013 nogmaals welke aanvullende maatregelen we nog meer konden nemen. Daarbij keken we ook meteen naar de ontwikkelingen in de dagbesteding. Met de nieuwe Wmo op komst weten we bijvoorbeeld dat de gemeente dagbesteding bij voorkeur zo dichtbij mogelijk aan willen bieden. We hebben een oplossing gezocht die hierbij aansluit.”

De werkgroep kwam eind 2013 met een voorstel om passende dag­besteding aan te bieden dichtbij de woning van de cliënt. “Per individu bekeken we welke dagbestedingslocatie in aan­ merking kwam en we bespraken

de mogelijkheden met de cliënten. Dit leidde begin 2014 ertoe dat circa 200 cliënten van dagbestedings­ locatie moesten veranderden. Dat proces is in 2013 zorgvuldig voorbereid en in 2014 goed ten uitvoer gebracht.”

MEE op Weg Een van de projecten die SDW in 2013 startte, was MEE op Weg. Een mooi project voor cliënten die best zelfstandig kunnen reizen, maar daarvoor wel even een steuntje in de rug nodig hebben. Samen met een maatje gingen zij op weg, bijvoorbeeld met de bus of de fiets naar hun werk of dagbesteding. Totdat zij voldoende ervaring en zelfvertrouwen hadden en het maatje niet meer mee hoefde. Linda Voermans deed mee aan het project: “Ik vind alleen reizen met de bus gewoon leuk en dan vooral het knopje in de bus, waar ik zelf op mag drukken.” Haar maatje Eva Keuhn is trots: “Linda kon na zes keer al zelfstandig reizen! En als er wat gebeurt, weet ze nu precies wat ze moet doen: het aan iemand vragen!” Met dank aan RWB, een van de partners in het project MEE op Weg.

Cliënt | Jaarbeeld 2013

9


Gors en SDW bestuurlijk gefuseerd Donderdag 27 juni 2013 ondertekenden Gors en SDW een intentieovereenkomst met daarin het voornemen om te fuseren en de plannen hoe dat te gaan doen. In december werd duidelijk dat de fusie definitief door zou gaan met op 1 januari 2014 de bestuurlijke fusie als voorfase van de juridische fusie. Bij de juridische fusie op 1 januari 2015 gaan Gors en SDW als één organisatie verder.

Gors en SDW onderzochten de mogelijkheden voor intensieve samenwerking vooral vanwege de ingrijpende ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Zo wordt de financiering gereduceerd en verschuift een deel van de

zorginkoop naar zorgverzekeraars en gemeenten. Bij de hervorming van de langdurige zorg wordt uitgegaan van de eigen kracht en zelf­regie van de zorgvragers.

Krachten bundelen “Door samen te gaan, bundelen Gors en SDW hun expertise, wordt de bedrijfsvoering efficiënter en zijn er meer innovatiemogelijkheden”, licht directeur/bestuurder Peter Meijs toe. “Ook wordt er beter aangesloten bij de vragen die er liggen vanuit de verschillende gemeenten. Samen hebben Gors en SDW vanuit de vele verspreide locaties en teams meer mogelijkheden om in West-Bra-

Ook de Centrale Cliëntenraden en Ondernemings­ raden van Gors en SDW werd advies gevraagd over de voorgenomen fusie. Uiteraard werden kritische vragen gesteld, de vier raden adviseerden allemaal positief. De CCR van Gors reageerde: “We zien in de fusie de meerwaarde voor de cliënt: in een snel veranderende zorgwereld kunnen aanwezige deskundigheden op peil worden gehouden en nieuwe deskundigheden worden ontwikkeld.” De OR van SDW stelde: “De voorgenomen fusie is een goede beslissing voor de toekomst van de organisatie.”

10

Jaarbeeld 2013 | Organisatie

bant en Zeeland bij te dragen aan een vitale samenleving.”

Overeenkomsten De werkgebieden van SDW in West-Brabant en Gors in Zeeland overlappen elkaar voor een klein deel en sluiten op elkaar aan. Ook wat betreft de visie en de zorg- en dienstverlening sluiten beide organisaties goed bij elkaar aan. Zowel Gors als SDW bieden ondersteuning, begeleiding en/of behandeling aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast biedt Gors ook ondersteuning aan mensen met een lichamelijke beperking. Beide organisaties hebben aanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dick van der Zaag, voorzitter van de Raad van Toezicht Gors: “Tijdens het fusieproces is het van belang dat je de waardevolle dingen van elkaar waardeert en accepteert. Dit in het belang van de cliënt, want het gaat om die mensgerichte ondersteuning.”


Proef ruildiensten levert unieke initiatieven op Dinsdag is het beweegdag bij In- en ompakbedrijf De Meeten van SDW in Roosendaal. De Meeten mag hiervoor gebruik maken van de groepsruimte op sportschool Dynamic Movement.

“Dat wil ik wel vaker doen”, zegt Reno enthousiast als hij het zwembad uit komt. Samen met huisgenoot Michael maakte hij een proefduik bij duikclub Passion4Diving. Als wederdienst hadden de beide mannen tijdens een thema-avond van de duikclub voor koffie en thee gezorgd. Een geslaagd voorbeeld van een ruildienst van SDW.

Steentje bijdragen SDW startte in het najaar van 2013 met het project Ruildiensten in de regio Bergen op Zoom. Met dit project zet SDW mensen met een verstandelijke beperking in hun kracht en laat ze hun steentje bijdragen aan de samenleving. Een ruildienst is precies wat de naam zegt: je ruilt de ene dienst voor een andere. Margriet van Ginderen leidde het project: “De proef heeft hele leuke en unieke initiatieven opgeleverd. Zo mogen cliënten van een dag­ bestedingslocatie gebruik maken van een ruimte in een sportschool om hun wekelijkse activiteit bewegen op muziek uit te voeren. In ruil

daarvoor maken ze de spinningfietsen schoon en onderhouden ze de tuin van de sportschool. En de bewoners van woonlocatie Pegasus kregen een rondleiding bij de carnavalsbouwclub in Halsteren, omdat zij hielpen met het maken van de ‘veldtekens’ voor deze club.”

De samenwerking ontstond nadat begeleider Monique Bogerman aanklopte bij het ‘Healthcenter’. “SDW vindt het belangrijk dat cliënten regelmatig bewegen. De groepsruimte van Dynamic Movement Sports is erg geschikt voor het bewegen op muziek. Veel beter dan de ruimten op De Meeten.” Sportschooleigenaar Daniël van Nassau kon zich helemaal vinden in het initiatief van De Meeten. “Het is geweldig dat wij zo iets voor de maatschappij kunnen betekenen. Als Healthcenter vinden wij het belangrijk dat iedereen op de juiste wijze kan bewegen. Doordat cliënten van De Meeten nu de tuin onderhouden en spinningfietsen schoonmaken, creëer je van beide kanten een win-win situatie.”

Gewaardeerd Volgens Margriet is het project geslaagd. “In totaal hebben we in 2013 zeven ruildiensten gehad en er komen er nog steeds bij. Cliënten ervaren veel plezier aan de ruildiensten en ze voelen zich gewaardeerd. En voor 2014 zijn er ook al ruildiensten georganiseerd.”

Samenleving | Jaarbeeld 2013

11


Unieke kans tot participatie: cliënten bemannen balie HetPunt

Sinds 1 oktober 2013 is SDW een van de partners in het project ‘Receptie HetPunt goed bemand’ van HetPunt in Roosendaal. Mensen met een verstandelijke beperking bemannen in de middag de balie van HetPunt, met ondersteuning van professionals.

“Door bezuinigingsmaatregelen leek het er op dat HetPunt ’s middags de deuren moest sluiten. Gelukkig is middagsluiting door dit unieke initiatief van de baan”, verklaart George Fassaert, manager HetPunt. “Ik ben trots dat we aan deze vervelende ontwikkelingen een positieve draai hebben kunnen geven door unieke burgers een unieke kans te geven.” HetPunt is een samenwerkingsverband van woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente Roosendaal. Je kunt er terecht met vragen over huisvesting, ondersteuning en zorg.

12

Jaarbeeld 2013 | Samenleving

Deelname arbeidsproces

Verantwoordelijk en nuttig

Deelnemen aan het arbeidsproces is voor iedereen belangrijk. Het geeft structuur, verschaft status, een sociaal netwerk en biedt iemand de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de samenleving. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. Daarnaast sluit het initiatief van HetPunt naadloos aan bij de ontwikkelingen die spelen rondom de decentralisatie van de functie Begeleiding naar de Wmo. Door het aanbieden van werk­ (ervarings)plaatsen zoals bij HetPunt, kunnen cliënten actief deelnemen op de arbeidsmarkt.

“Ik voel me welkom binnen het team”, zegt Reno van As. Reno is een van de cliënten van SDW die vier dagen in de week aan de receptie van HetPunt werkt.“ Iedereen vraagt hoe het met me gaat en of het lukt. Iedere dag ga ik met veel plezier naar mijn werk. Ik voel mij een echte baliemede­ werker en ik voel me verantwoordelijk en nuttig. Ik ben blij met deze kans om mij verder te ontwikkelen.” Naast de twee cliënten van SDW die baliewerkzaamheden op HetPunt verrichten, doen ook cliënten van Amarant, NSWAC en ASVZ mee aan het project.


SDW opent nieuwe locatie in Hoogerheide “Ik heb mijn eigen appartement in woonlocatie De Pompier”, vertelt Bram Kerstens. “En daar ben ik best trots op!” In oktober vierde Bram samen met onder andere zijn 18 medebewoners de officiële opening van SDW’s nieuwbouwlocatie in het centrum van Hoogerheide. SDW realiseerde hier een woonlocatie, een dagcentrum en trainingsappartementen voor ouders met een verstandelijke beperking.

Mooie toekomst Cliënten verhuisden al in mei naar de nieuwe locatie. Tijdens de officiële opening kregen genodigden de kans het pand te bezichtigen. Cliënten en begeleiders verzorgden zelf de rondleidingen. “Ik vond het heel leuk om aan anderen te laten zien hoe wij hier als gezin wonen”, aldus Emily die in een van de trainingsappartementen woont. “Ik ben blij dat wij hier als gezin kunnen wonen. We kunnen nu echt toewerken naar het zelfstandig wonen. We hebben nog een weg te

gaan, maar de begeleiding hier biedt ons de juiste ondersteuning. Ik zie een mooie toekomst voor ons gezin”.

ruimte zo normaal mogelijk te leven en participeren binnen de lokale gemeenschap”, zegt Anita van Achterberg, unitleider woon­locatie De Pompier.

Participeren SDW werkt aan een goed leven met en voor cliënten. “Net als iedereen willen mensen met een beperking gewaardeerd worden om wie ze zijn, vrienden maken en een bijdrage leveren aan de samenleving. Door een thuis te bieden in kleinschalige woonvormen midden in de samenleving, biedt SDW cliënten de

De nieuwe locatie vervangt de SDW locaties Tulpenveld (nu De Pompier met 19 appartementen voor (jong) volwassenen) in Bergen op Zoom en ’t Plein in Woensdrecht. Deze locaties waren verouderd en qua omvang te klein geworden. De nieuwe locatie is gerealiseerd samen met Bernardus wonen.

We ku nnen nu toewerken naar h et zelfstandig wonen Cliënt | Jaarbeeld 2013

13


Centrale Cliëntenraad Tai Chi en Zumba. Het lijken wel kreten uit een stokkengevecht tussen vijandelijke legers. Niets is minder waar: het waren twee onderdelen van de themadag van de Centrale Cliëntenraad van SDW op zaterdag 9 november. Die stond helemaal in het teken van gezond en leuk bewegen.

De CCR denkt, praat mee en adviseert over het beleid van SDW vanuit het oogpunt van cliënten. De themadag voor cliënten is een van de jaarlijkse hoogtepunten voor de raad. Dit jaar namen 135 leden van bewoners- en deelnemersraden binnen SDW deel aan de themadag. Voorzitter Annette Gepkens: “Het was een geslaagde dag vol nuttige en gezellige workshops, met een heerlijke, gezonde lunch en met prachtige creaties in de ontwerpwedstrijd.”

Overleg Naast de organisatie van deze themadag heeft de CCR in 2013 regelmatig overleg gehad met de

14

Jaarbeeld 2013 | Cliënt

directeur/bestuurder Peter Meijs. “Verschillende onderwerpen die van belang zijn voor cliënten passeerden hierbij de revue”, licht Annette Gepkens toe. “Ook gaf de CCR advies over onder andere de fusie met Gors, het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon en het verbeterplan naar aanleiding van het cliënttevredenheidsonderzoek uit 2012.”

In gesprek met achterban Uiteraard zoekt de CCR ook het contact met haar achterban. “Tijdens het locatiebezoek aan woonlocatie de Korenmarkt kregen we een rondleiding en konden we

gesprekken voeren met de bewoners”, aldus Annette Gepkens. “Zulke locatiebezoeken zijn voor ons heel nuttig, want ze geven een goed beeld bij de wensen en behoeften van de cliënten. Ieder jaar gaan we bij een andere locatie op bezoek.” “Ook gaan we in gesprek met de bewoners- en deelnemersraden. In relatief kleine groepen praten we dan over een aantal vooraf vast­ gestelde onderwerpen. In 2013 ging het bijvoorbeeld over vervoer en dagbesteding, de voorbereidingen voor de themadag, huisdieren en vrije tijd.”


SDW verwelkomt 380e vrijwilliger Vrijwilligers en mantelzorgers krijgen met de komst van de Wmo, de Jeugdwet en de kanteling van zorg een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Het doel van SDW is om professionals nog actiever te laten samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers. Werving van vrijwilligers was daarom in 2013 een speerpunt.

Zowel binnen als buiten SDW werd het vrijwilligerswerk in de kijker gezet, met onder andere stimulerende voorbeelden op intranet en advertorials in lokale media. Ook zette SDW zich actief in bij het mogelijk maken van de website www.zorgvoorelkaar.nl, een online marktplaats met zorgvragen en zorgaanbod op lokaal niveau. De wervingscampagne leverde eind 2013 de 380e vrijwilliger op, 50 vrijwilligers meer dan aan het begin van het jaar.

Ontmoeten “Opvallend is dat nieuwe vrijwilligers bij voorkeur groepsgericht activiteiten begeleiden, samen met een beroepskracht of andere vrijwilliger”, concludeert Joke Priem, coördinator vrijwilligers. “Nieuwe vrijwilligers vinden het prettig om de verantwoordelijkheid te kunnen delen en om meerdere cliënten en vrijwilligers te ontmoeten. Ook het begeleiden van dagtochten is een geliefde vrijwilligersklus. Het incidentele karakter van de dagtochten maakt het voor vrijwilligers makkelijk in te plannen.”

Maatjes Aan de andere kant ziet Joke Priem de vraag naar zogenaamde ‘maatjes’ groeien. “Het 1-op-1 contact met een cliënt, waarbij het accent ligt op persoonlijke aandacht”, legt Joke Priem uit. “Dat kan gaan van een keer in de week koffie drinken of samen naar de sportschool gaan tot de cliënt naar doktersbezoeken begeleiden.

Vrijwilliger van het jaar SDW is blij met de inzet van de bijna 400 vrijwilligers. In december werd een van die vrijwilligers extra in het zonnetje gezet: de 19-jarige Mariya Bilochvostenko werd in de gemeente Roosendaal uitgeroepen tot

jongerenvrijwilligster van 2013. “Een terechte winnares”, meent Joke Priem. “Mariya begon twee jaar geleden met vrijwilligerswerk bij een aantal vrijetijdsactiviteiten van SDW. Ze wilde iets voor een ander doen, haar kansen voor inloting bij haar toekomstige studie geneeskunde vergroten en kennismaken en leren omgaan met mensen met een beperking. Inmiddels studeert en woont Mariya in Maastricht en doet ze incidenteel vrijwilligerswerk. Haar intentie is om zich na haar studie als arts in te zetten voor mensen met een beperking.”

Vrijwilligers | Jaarbeeld 2013

15


Vakantiereizen via nieuw reisbureau: Kompasreizen In 2013 bundelden zorgorganisaties SDW, Amarant Groep en Stichting Prisma hun krachten om tot een gezamenlijk reisbureau te komen. Kompasreizen werd de naam van dit nieuwe bureau. In december verscheen de eerste, dikke vakantiegids van Kompasreizen, boordevol bekende en nieuwe bestemmingen.

SDW biedt al jaren vakantiereizen aan voor mensen met een verstandelijke beperking. In de jaarlijkse vakantiegids staat een grote keuze van begeleide groepsreizen, maar ook van extra zorgvakanties voor cliënten die meer verzorging of begeleiding nodig hebben. De afgelopen jaren hebben veel cliënten genoten van een mooie vakantie. Dat is ook het doel van Kompasreizen: zorgen dat de vakantie het hoogtepunt van het jaar wordt voor de vakantieganger.

Gevarieerd aanbod “Het uitzoeken van vakantiebestemmingen is met veel aandacht en zorg gedaan. We denken dan ook dat we een gevarieerd aanbod kunnen bieden”, aldus het drie­ koppige team van Kompasreizen. Mark van Laarhoven, Ria van Seters en Yvonne Post hebben alle drie ervaring met de doelgroep.

Highlights van alle organisaties “In onze nieuwe gids hebben we de ‘highlights’ opgenomen van

Kompasreizen info@kompasreizen.com 088-770 22 66 www.kompasreizen.com

16

Jaarbeeld 2013 | Organisatie

alle organisaties. Er staan dus vertrouwde reizen in voor de cliënten. Daarnaast biedt Kompasreizen vliegreizen, busreizen, hotelreizen, bungalowreizen, stedentrips en cruises. Niet alleen in Nederland maar ook ver daar buiten. Kortom: veel nieuwe plekken om te (her)ontdekken, samen met vele bekende vrijwillige reisbegeleiders.” Naast de begeleide en extra zorgvakanties biedt Kompasreizen ook dagtochten met een touringcar aan.


Samenwerkingsovereenkomst met WVS-groep en GGZ WNB Op 28 november was er in de Ark in Halsteren een boeiende themabijeenkomst over arbeid en arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met een beperking. Daar tekenden bestuurders van GGZ WNB, WVS-groep en SDW een overeenkomst om op dit gebied meer te gaan samenwerken. Zij presenteerden de toekomstplannen.

De samenwerking richt zich op beschut werk voor kwetsbare doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waar mogelijk bij reguliere bedrijven (werkgevers) of anders op eigen arbeids- of dagbestedingslocaties. De bijeenkomst was georganiseerd voor werkgevers, gemeenten en diverse andere instanties in de regio met als thema ‘Beperkt versterkt!’. Zij kregen informatie over wat er komt kijken bij het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking en hoe dit op een positieve manier kan bijdragen aan het succes van ondernemingen.

Ervaringen Met levendige presentaties over de eigen ervaringen liet een aantal medewerkers met een beperking zien, dat zij sterke en bekwame werknemers zijn. Een aantal werkgevers met mensen met een beperking in dienst viel bij met succesverhalen.

afstand tot de arbeidsmarkt in hun bedrijf te laten participeren. Anderzijds is het de bedoeling om deze mensen met een beperking zelf te ontwikkelen, trainen en begeleiden. Zodat zij maximaal hun talenten kunnen aanwenden en aan het arbeidsproces deel kunnen nemen, al dan niet met een loonkosten­subsidie.

Samenwerking In 2014 gaan themagerichte werkgroepen aan de slag. Het doel van de samenwerking is tweeledig. Enerzijds willen de organisaties in 2015 werkgevers van dienst zijn bij hun opgaven om mensen met een

Samenwerking | Jaarbeeld 2013

17


Mensen met verstandelijke beperking ‘runnen’ de Martwienkel in Oud gastel 15 november was de officiële opening van de Martwienkel in Oud Gastel. De Martwienkel, een initiatief van de familie Wagenmakers, is een winkel die gerund wordt door mensen met een verstandelijke beperking. Een geslaagd voorbeeld van participeren in de maatschappij.

Participeren Johan en Ans, ouders van een dochter met een verstandelijke beperking, kwamen bij het zien van het leegstaande pand op de Markt in Oud Gastel op het idee van de Martwienkel. Met hun plan zijn zij naar SDW gestapt. “SDW heeft het initiatief omarmd, omdat het fijn is dat er voor cliënten die woonachtig zijn in de omgeving van Oud Gastel nu dagbesteding dichtbij huis wordt aangeboden”, aldus Thea Bongers, programmadirecteur Wmo/Innovatie bij SDW. Thea Bongers vervolgt: “In het kader van meedoen en participeren in de maatschappij zien we hiermee ook de kans om nog meer cliënten aan het werk te helpen bij reguliere bedrijven”.

18

Jaarbeeld 2013 | Cliënt

Op de fiets “Nu kan ik te voet naar mijn werk. Of op de fiets, net wat ik wil”, zegt Astrid enthousiast. Eigenaren Johan en Ans halen hun motivatie uit het geluk van de toekomstige

medewerkers. “Zij kunnen veel meer dan iedereen denkt. Dat willen we laten zien”, zegt Ans. De winkel is geopend van woensdag tot en met zaterdag.


Gegevens jaarverslag SDW 2013 Cliënten

Productie

Aantal cliënten in instelling op basis van ZZP met dagbesteding

234

Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding

87.938

Aantal cliënten in instelling op basis van ZZP zonder dagbesteding

189

Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding

54.174

Aantal extramurale cliënten (incl. cliënten met dagbesteding voor zover niet opgenomen in een instelling)

968

Aantal dagdelen dagbesteding

218.171

Aantal uren extramurale productie

99.709

Personeel

Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen

431

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar (excl. stagiaires)

877

508,14 fte

Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar

42.722.242

• waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

40.361.703

•w  aarvan overige

2.360.539

bedrijfsopbrengsten

Nieuw beeldmerk beeldt visie Samen Goed Leven uit De uitstraling van SDW is in maart 2013 vernieuwd met een nieuw beeldmerk en bijbehorende huisstijl. Het nieuwe beeldmerk beeldt SDW’s visie Samen Goed Leven uit.

Open en in beweging

Directeur/bestuurder Peter Meijs: “De visie Samen Goed Leven staat voor het samen versterken van de eigen kracht van mensen met een beperking. Dit doen we samen met familie, vrienden, buren en vrijwilligers en de voorzieningen in de buurt. Door samen te werken binnen en buiten SDW willen wij voor kwetsbare burgers een ‘Goed Leven’ mogelijk maken.”

E-mailnieuwsbrief

Samen is weergegeven door de drie mensfiguurtjes. Ze grijpen de handen ineen. De mensen staan niet stil, maar zijn in beweging. Het beeldmerk is open en toegankelijk. Net als SDW wil zijn.

Naast een nieuw beeldmerk introduceerde SDW in 2013 ook de e-mailnieuwsbrief. Relaties en geïnteresseerden ontvangen ieder kwartaal een nieuwsbrief in hun digitale postvak met nieuws en updates uit de organisatie. Wilt u ook op de hoogte blijven? Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan gratis via de website www.sdw.nl.

Organisatie | Jaarbeeld 2013

19


Jaarbeeld 2013

Colofon Redactie: afdeling Marketing & Communicatie Ontwerp: STUDiO iBiZZ

SDW Postbus 33 4700 AA Roosendaal 088 - 259 3000 info@sdwzorg.nl www.sdw.nl

Fotografie: Monique Fotografie p. 4, 5, 6, 7, 8 10, 12, 13, 14 en 15.

SDW jaarbeeld 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you