Page 1

!"#$%&'(&!()#"&*+)+,#"&-./-*"&-&#"0+%,"1#+!&2,"3$ U5"7"(8$%8$)8$@$G% '%:%)$8$46G%#5"7"(8'G%0$%1/23%/&$!&%)'!*7*()*% $)"&%7% !*#$!8*#% !*7&6 '#G%P;<T9VA:W2=> 4.

Pretplatnik može besplatno zatražiti promjenu POS ili Super POS usluge, dva puta u istoj kalendarskoj godini

5.

3$)8$@$%0$%&!"M6%*%7-$)6%745"@"M6% !'#5"86%PQ/%*4*%/6 "!%PQ/%6746I"G%6%*7&'5%)$4"8@$!7)'5%I'@*8* %K%*08'7%#5"7"(8"%8$)8$@"%6)456("8%5"%@"&$458*%*7 *7% '0*-$%91X:=G%8$%0$C&5"-G%E"0%'E0*!$%8$%#"@*5G%@'% maksimalno 3 (tri) mjeseca unatrag

!"#$%&'()*%+,%'-"% tabele

!"#$%&'()*%+,%'-"% tabele

20,00

24,60

Cijena bez PDV-a (kn/min)

Cijena s PDV-om (kn/min)

0,23 0,115 0,115

0,28 0,14 0,14

0,23 0,115 0,115

0,28 0,14 0,14

?%%'@%AA>AAC%@'%+F>AACG%!$@8*#%@$8'#G%76E'&'#G%8"@5"45'#%*%@!H$-8*#%E4$I@$8'#%J Podatkovni promet prema POS odredištima-Super POS tarifa, (dostupno samo za poslovne korisnike koji imaju aktiviranu POS uslugu i više od 200 prodajnih mjesta) QE!$(687)$%5"@*8*N$%0$% '@$&)'-8*% !'#"&% !"#$%PQ/%'@!"@*L&*#$%5"%.%7")68@$

0,26

0,32

?%%'@%AA>AAC%@'%+F>AACG%!$@8*#%@$8'#G%76E'&'#G%8"@5"45'#%*%@!H$-8*#%E4$I@$8'#%J J%/-*%'7&$4*% '0*-*G%'7*#% '0*-$% !"#$%PQ/%'@!"@*L&*#$G%'E!$(68$-56%7"% !"#$%*7&*#%N*5"8$#$%*% !$-*4*#$% 'E!$(68$%)'5*%-!*5"@"%0$%)'!*78*()*% $)"&%)'5*% '74'-8*%)'!*78*)%&!"86&8'%)'!*7&* Govorna pošta za Net Phone uslugu, numeracija 1610 ?%%N*5"8$% '0*-$

0,23

0,28

(1)

dodatne usluge: CLIP, MSN (3), TP, HOLD, CFB, CFNR, CFU, CW, SUB, 3PTY, CLIR na zahtjev. dodatne usluge: CLIP, CFB, CFNR, CFU, HOLD, SUB, 3PTY, CLIR na zahtjev. %%%%R$%)'8S*I6!$N*56%&'()$T&'()$%#$)7*#$4$8%E!'5%'78'-8*C% !*7&6 $%5"%.A,

(2)

(3)

dodatne usluge: CLIP, CFB, CFNR, CFU, HOLD, SUB, 3PTY, CLIR na zahtjev.

1.3.1.3

!"#$#%&'(!)*%(*%+,-.%,/*0/%!%+,-.%,/*0/%*12%3'0!4$!53#%&*3#/#

1.3.1.3.1

67/'8*/43!%$*9!'$*:$!%&0'8#/%(*%+,-.%,/*0/%!%+,-.%,/*0/%*12%3'0!4$!53#%&*3#/#

Broj

Usluga

1.1

Pozivi prema zemljopisnim brojevima unutar nacionalne nepokretne mreže T-Com-a: ?%%'@%AB>AAC%@'%.D>AAC%!$@8*#%@$8'#%*%76E'&'# ?%%'@%.D>AAC%@'%AB>AAC%!$@8*#%@$8'#%*%76E'&'# ?%%'@%AA>AAC%@'%+F>AAC%8"@5"45'#%*%@!H$-8*#%E4$I@$8'# Pozivi prema zemljopisnim brojevima koji su dio nepokretne mreže drugog operatora ?%%'@%AB>AAC%@'%.D>AAC%!$@8*#%@$8'#%*%76E'&'# ?%%'@%.D>AAC%@'%AB>AAC%!$@8*#%@$8'#%*%76E'&'# ?%%'@%AA>AAC%@'%+F>AAC%8"@5"45'#%*%@!H$-8*#%E4$I@$8'# Podatkovni promet prema POS odredištima-POS tarifa, (dostupno samo za poslovne korisnike koji imaju aktiviranu POS uslugu) QE!$(687)$%5"@*8*N$%0$% '@$&)'-8*% !'#"&% !"#$%PQ/%'@!"@*L&*#$%5"%FA%7")68@*

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

Pozivi prema pokretnim mrežama: ?%%'@%AB>AAC%@'%.D>AAC%!$@8*#%@$8'#%*%76E'&'# ?%%'@%.D>AAC%@'%AB>AAC%!$@8*#%@$8'#%*%76E'&'# ?%%'@%AA>AAC%@'%+F>AAC%8"@5"45'#%*%@!H$-8*#%E4$I@$8'# Tarifna opcija "Mobitel 10": /$#'%0$%1/23% !*)456()"%7$% !*#$!8*#% !*7&6 '#%91/23%:;<=>% Pozivi prema pokretnim mrežama,(za prvih 10 min): ?%%'@%AB>AAC%@'%.D>AAC%!$@8*#%@$8'#%*%76E'&'# 3$)'8%*7&")$%.A,%#*86&"G% '0*-*%7"%'E!$(68$-$56

!"#$%&'()*%.,.%'-"% tabele 1,60 0,80 0,80

!"#$%&'()*%.,.%'-"% tabele 1,97 0,98 0,98

0,82 !"#$%&'()*%+,.%'-"% tabele

1,01 !"#$%&'()*%+,.%'-"% tabele

!"#$%&'()*%+,.%'-"% tabele !"#$%&'()*%+,.%'-"% tabele 1,64 kn

!"#$%&'()*%+,.%'-"% tabele !"#$%&'()*%+,.%'-"% tabele 2,02 kn

Pozivi prema pokretnim mrežama: ?%%'@%.D>AAC%@'%AB>AAC%!$@8*#%@$8'#%*%76E'&'# ?%%'@%AA>AAC%@'%+F>AAC%8"@5"45'#%*%@!H$-8*#%E4$I@$8'# 2'@$&8$%#5"7"(8$%8$)8$@$G% '% !*)456()6G%#5"7"(8'> Korisnici usluge Predodabir operatora (CPS) ne mogu zatražiti ovu tarifnu opciju. 2.4

Tarifna opcija "Mobitel 100": /$#'%0$%1/23% !*)456()"%7$% !*#$!8*#% !*7&6 '#%91/23%:;<=>% Pozivi prema pokretnim mrežama: ?%%%'@%AA>AAC%@'%+F>AAC%!$@8*#%@$8'#G%76E'&'#G%8"@5"45'#%*%@!H$-8*#%E4$I@$8'# 2'@$&8$%#5"7"(8$%8$)8$@$G% '% !*)456()6G%#5"7"(8'>

100,00 kn

123,00 kn

K%#5"7"(86%8$)8$@6%5"%6)456("8'% !-*C%.AA%#*8%'@4$08*C% '0*-$% !"#$% ')!"&8*#%#!"H$#$,%3"*7)'!*L&"8"% #*86&"%6%&")6M"#%)$4"8@$!7)'#%#5"7"N6%8*76% !"8'7*-"%6%745"@"M*%#5"7"N,%O'!*78*N*%6746I"%P!"@'@$E*!% operatora (CPS) ne mogu zatražiti ovu tarifnu opciju. 3$)'8%*7&")$%.AA,%#*86&"G% '0*-*%7"%'E!$(68$-$56

!"#$%&'()*%+,.%'-"% tabele

!"#$%&'()*%+,.%'-"% tabele

?%7-$)*%'7&-$!"8*% '0*-%)'5*%0$ '(8"% !*5"%AB>AAC%*%0$-!L*% '74*5"%AB>AACG%&!"&*!$%7"%)$'%5"@$8% '0*-%)'5*%6%7"E*%7$@!H*%@-$%@*5"4$G% !-*%@*'% '%N*5"8*% '0*-$%@'%AB>AAC%*%@!6I*%@*'% '%N*5"8*% poziva nakon 07:00h Odjel za upravljanje cijenama i planiranje V 7.2 Datum zadnje promjene: 21.9.2010.

39 od 101


!"#$%&'(&!()#"&*+)+,#"&-./-*"&-&#"0+%,"1#+!&2,"3$ ?%7-$)*%'7&-$!"8*% '0*-%)'5*%0$ '(8"% !*5"%.D>AAC%*%0$-!L*% '74*5"%.D>AACG%&!"&*!$%7"%)$'%5"@$8% '0*-%)'5*%6%7"E*%7$@!H*%@-$%@*5"4$G% !-*%@*'% '%N*5"8*% '0*-$%@'%.D>AAC%*%@!6I*%@*'% '%N*5"8*% poziva nakon 19:00h

1.3.1.3.2

=':7*7/'8*/43!%$*9!'$*:$!%&0'8#/%(*%+,-.%,/*0/%!%+,-.%,/*0/%*12%3'0!4$!53#%&*3#/# (Pozivi ostvareni preko operaterskog sustava)

Broj

Usluga

1.1

Pozivi prema zemljopisnim brojevima unutar nacionalne nepokretne mreže T-Com-a: ?%%'@%AA>AAC%@'%+F>AAC%!$@8*#%@$8'#G%76E'&'#G%8"@5"45'#%*%@!H$-8*#%E4$I@$8'# Pozivi prema zemljopisnim brojevima koji su dio nepokretne mreže drugog operatora ?%%'@%AA>AAC%@'%+F>AAC%!$@8*#%@$8'#G%76E'&'#G%8"@5"45'#%*%@!H$-8*#%E4$I@$8'# Pozivi prema pokretnim mrežama: ?%%'@%AA>AAC%@'%+F>AAC%!$@8*#%@$8'#G%76E'&'#G%8"@5"45'#%*%@!H$-8*#%E4$I@$8'# Posredovanje operatera, po razgovoru

1.2 2. 3.

1.3.1.3.3

Cijena s PDV-om (kn/min)

0,23

0,28

0,23

0,28

1,60 2,00

1,97 2,46

Cijena bez PDV-a (kn/min)

Cijena s PDV-om (kn/min)

1,85

2,28

2,25

2,77

3,50

4,31

7,00

8,61

12,00

14,76

18,00

22,14

25,00

30,75

67/'8*/43!%8#;7$*0'<$!%&0'8#/%(*%+,-.%,/*0/%!%+,-.%,/*0/%*12%3'0!4$!53#%&*3#/#

Broj

Naziv (zona i država)

1.

Pozivi prema nepokretnim mrežama: (00:00h do 24:00h radnim danom, subotom, nedjeljom i državnim blagdanom) ?%%Y6!' $%. Austrija, %:'78$%*%Z"!N"I'-*8$G%["L)$%;" 6E4*)$G%1&$4*5$G%/!E*5$G%\!8$%]'!$G%U$^$!7)$G%35"#$()$G%/$8%U$!*8'G% /4'-$()$%;" 6E4*)$G%/4'-"8*5$G%_$&*)$8 ?%%Y6!' $%+ <4E$8*5$G%<8@'!$G%:"4I*5$G%:5"4'!67*5$G%:6I$!7)$G%\* $!G%2$87)$G%Y7&'8*5$G%`*87)$G%`!$8N67)$G%]!()$G%1!7)$G% Island, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Makedonija, Malta, Moldavija, Monako, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Ukrajina, UK ?%%/-*5"&%. <45$7)$%9/<2=G%<4H*!G%<67&!$4*5$G%:$C!"*8G%:!$0*4G%25"-*($87)'%Q&'(5"%9/<2=G%]*E!$4&$!G%]!60*5$G%Z$-$5*%9/<2=G% Kanada, Libija, Maroko,Meksiko, Portoriko, Rusija, SAD ?%%/-*5"&%+ <SI$8*7&$8G%<#"!*()$%/$#'$G%<8I6*44$G%<8I'4$G%<8&*I-$%*%:$!E6@$G%<!I"8&*8$G%<!#"8*5$G%<!6E$G%<7N"87*'8G% Australski ekst. teritorij, Azerbajdžan, Bahamski Otoci, Bangladeš, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bocvana, :'4*-*5$G%:!68"5*%2$!67$4$#G%:6!)*8$%`$7'G%:6!#$aU*$8#$!G%:6!68@*G%:6&$8G%[$@G%[*4"G%b*E6&*G%2*"I'%]$!N*$G% 25"-*($87)'%Q&'(5"%9KO=G%2'#*8*)$G%2'#*8*)$87)$%;" 6E4*)$G%YI* $&G%Y)-$@'!G%Y)-$&'!*5$48$%]-*8"5$G%Y4% Savador, Eritreja, Etiopija, Falklandski Otoci, Farski Otoci, Fidži, Filipini, Francuska Gvajana, Francuska Polinezija, Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Grenland, Guam, Gvadelupa, Gvajana, Gvatemala, Gvineja, ]-*8"5$%:*7$'G%Z$*&*G%Z'8@6!$7G%Z'8I%O'8IG%18@*5$G%18@'8"0*5$G%1!$)G%1!$8G%17&'(8*%X*#'!G%10!$"4G%c$#$5)$G%c$ $8G% c"#"8G%c'!@$8G%c6H8$%O'!"5$G%c6H8'$S!*()$%;" 6E4*)$G%O$5#$87)*%Q&'N*G%O$#E'@H$G%O$#"!68G%O$&$!G% Kazahstan, Kenija, Kina, Kirgistan, Kiribati, Kolumbija, Kongo, Kostarika, Kuba, Kukovi Otoci, Kuvajt, Laos, Lesoto, Libanon, Liberija, Madagaskar, Makao, Malavi, Maldivi, Malezija, Mali, Marijanski Otoci, Maršalski Otoci, Martinik, Mauricijus, Mauritanija, Mayotte i Komori, Mikronezija, Mongolija, Montserat, Mozambik, Namibija, Nauru, Nepal, Niger, Nigerija, Nikaragva, Niue Otoci, Nizozemski Antili, Norfolk Otoci, Nova Kaledonija, Novi R"4$8@G%QE$4$%/4'8'-$("G%Q#$8G%P$)*7&$8G%P$4$6G%P$4"7&*8$G%P$8$#$G%P$ 6$%3'-$%]-*8"5$G%P$!$I-$5G%P"!6G% Reunion, Ruanda, Sao Tome i Principe, Saudijska Arabija, Sejšeli, Senegal, Siera Leone, Singapur, Sirija, /5"-"!8$%O'!"5$G%/'4'#'87)*%Q&'N*G%/'#$4*5$G%/!"@85'$S!*()$%;" 6E4*)$G%d!*%e$8)$G%/6@$8G%/6!*8$#G%/-"&$% Helena, Sveta Lucija, Sveti Kristofer i Nevis, Sveti Pierre i Miqelon, Sveti Vincent i Grenadini, Swaziland, Tadžikistan, Tajland, Tajvan, Tanzanija, Togo, Tokelu Otoci, Tonga, Trinidad i Tobago, Tunis, Turkmenistan, Turks i Caicos, Tuvalu, Uganda, Ujedinjeni Arapski Emirati, Urugvaj, Uzbekistan, Valis i Futuna, Vanuatu, Venecuela, Vijetnam, Zambija, Zapadna Samoa, Zelenortski Otoci, Zimbabve

2.

Cijena bez PDV-a (kn/min)

Pozivi prema satelitima: (00:00h do 24:00h radnim danom, subotom, nedjeljom i državnim blagdanom) ?%%P'@0'8$%. Thuraya (88216) France-Globstar (33638, 33640) Germany International Network (882289) ?%%P'@0'8$%+ Ellipso (881 3) Iridium (8816, 8817) Inmarsat Mini M (87076, 87176, 87276, 87376, 87476) Inmarsat BGAN SNAC (87077) ?%%P'@0'8$%V EMSAT (88213) Inmarsat B (87030-38, 87130-38, 87230-38, 87330-38, 87430-38) Inmarsat M (87061-69, 87161-69, 87261-69, 87361-69, 87461-69)

Odjel za upravljanje cijenama i planiranje V 7.2 Datum zadnje promjene: 21.9.2010.

40 od 101

guhkjhkj kjhkjh  

hhhhhhhhhhhhhh

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you