Page 1

SD NSIDE MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR

VOL.04/2017


Connect with Us

IN THIS ISSUE

Please do not hesitate to contact me if you have further questions. Let me know if you need anything else. .…… SDnews@Sansiri.com

SD sansiri Fanpage Siri_sd


SD INSIDE MAGAZ

CONTENTS • NEWS SHARING

• PROUD TO PRESENT • TIPS & TRICKS • DO IT BETTER • TALK ABOUT • ENJOY ALL AROUND • FUN & HAPPINESS

December 2017


NEWS

SD INSIDE MAGAZI

UPDATE !! ปิ ดการขาย !!

แสนสิ ริโชว์ผลงาน เดอะ ไลน์ สาทร หลังเปิ ดขาย Online booking เพียงวันแรก

บ ริ ษ ั ท แ ส น ส ิ ริ จ ำ ก ั ด (มหำชน) (SIRI) ของเรา ได ้ปิ ดการขายโครงการ เดอะ ไลน์ สาทร จานวน 327 ยูนต ิ มูล ค่ า โครงการ 4,000 ล ้านบาท ซงึ่ นั บเป็ นคอนโดมิเนียมโครงการ ล่าสุดภายใต ้ความร่วมมือระหว่างบี ทีเ อสและแสนส ริ ล ิ งอย่า งรวดเร็ ว ห ลั ง เ ปิ ด ข า ย แ บ บ Online booking ในวันแรก ในราคาเริม ่ ต ้น 7.9 ล ้านบาท

หรื อ เฉลี่ ย 270,000 บาทต่ อ ตารางเมตร โดยมีสัด ส่ว นกลุ่ ม ลูก ค ้าเป็ นคนไทยและต่า งชาติ 7 0 : 3 0 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ส ร า้ ง ยอดขายในตลาดต่างชาติได ้ถึง 1,300 ล ้านบาท คอนโดมิเนียม โครงการที่ 12 ภายใต ค ้ วาม ร่ ว มมือ ของบีท ีเ อสและแสนส ริ ิ ประสบความสาเร็จอย่างรวดเร็ว

สามารถอ่านรายละเอียดเพิม ่ เติมได ้ที่ https://www.sansiri.com/thai/รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/


SD INSIDE MAGAZ

แสนสิรขิ ยายแบรนด์แนวราบ

ผุดแบรนด์ “อณาสิริ”

เ จ ำ ะ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ ำ ต ล ำ ด ระด บ ั รำคำ 1-3 ล้ำ นบำท คร งั้ แรกในกำรพ ัฒนำ Low rise แบบมิกซโ์ ปรด ักส ์ รวมบ้ำนเดีย ่ ว บ้ ำ น แ ฝ ด ท ำ ว น์ เ ฮ ำ ส ์ ใ น โครงกำรเดีย ว ตอบร ับครบทุ ก ควำมต้อ งกำร หว งั ครองตลำด แนวรำบอยู่ห ม ัด ครอบคลุม ทุก เซกเมนต์ เปิ ดต ัวโครงกำรแรก ปักธงทำเลใหม่อยุธยำ โดยแบรนด์อ ณาส ริ ิ มี คอนเซ็ปต์ว่า “LIVABLE LIVES” ึ ที่เ ติม เต็ ม บ ้านอณาส ริ ิ ความรู ้ส ก มาจากค าว่ า “อณา + แสนส ิร ิ ” บ ้านที่ร วมสัง คมดีๆ เอาไว ้ด ้วยกั น เตรี ย ม เปิ ดตั ว โ ครง กา รแรก ใ น จังหวัดอยุธยาทีเ่ ป็ นทาเลทีแ ่ สนสริ ิ ไม่ เ คยเข ้าไปพั ฒ นาโครงการมา ก่อน

December 2017

ึ ษาและพบว่าทาเลนี้มศ เพราะเราศก ี ักภาพ สูง โดยอยุธยาเป็ นศูนย์กลางการเดินทางไปยั ง ภาคเหนือและภาคอีสาน และเป็ นทีต ่ ัง้ ของนิ คม อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทาให ้มีผู ้คนย ้ายเข ้ามา ในพืน ้ ทีเ่ ป็ นจานวนมาก ซงึ่ กลุ่มดีมานด์หลักคือ กลุ่มคนในท ้องถิน ่ หน่ วยงานราชการ รวมไปถึง แรงงานทั ง้ ชาวไทยและชาวต่า งชาติท ี่ย ้ายมา ทางานในนิคมอุตสาหกรรม ทีต ่ ้องการทีอ ่ ยู่อาศัย ั เอง และปล่อยเชา่ เพือ ่ อยูอ ่ าศย “สาหรับตลาดทีอ ่ ยู่อาศัยโครงการแนวราบมี แนวโน ม ้ เติบ โตต่ อ เนื่ อ ง และมี ด ี ม านด์ จ ริง ที่ ตอ ้ ง ก า ร ซ ื้ อ เ พื่ อ อ ยู่ อ า ศั ย ที่ สู ง ส่ ง ผ ล ใ ห ป ้ ี นี้ ยอดขายแนวราบของแสนส ิร ิ เ ป็ นไปได ส ้ วย ปั จ จุ บัน แสนส ริ ม ิ ย ี อดขายโครงการแนวราบ 10 เดือน ปิ ดยอดขายได ้ 11,300 ล ้านบาท เติบโต ขึน ้ จากรอบ 10 เดือนของปี กอ ่ นถึงเกือบ 30%”

สามารถอ่านรายละเอียดเพิม ่ เติมได ้ที่ https://www.sansiri.com/thai/รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/


SD INSIDE MAGAZI

NEWS

พลัสฯขยาย “ ช็อป ” ช่องทาง ซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาฯ

พล ส ั พร็ อพเพอร์ต ี้ ขยำยศู น ย์ ื้ -ขำยโครงกำร “พล ัสช็อป” ให้บริกำรซอ ใ ห ม่ พ ร้ อ ม บ ริ ก ำ ร ฝ ำ ก ข ำ ย - เ ช่ ำ โ ค ร ง ก ำ ร รี เ ซ ล ล่ ำ สุ ด เ ปิ ด ส ำ ข ำ ิ ตอบโจทย์วถ เดอะไลน์ จตุจ ักร-หมอชต ิ ี คนกรุงเดินทำงด้วยรถไฟฟ้ำ โดยในศู น ย์ ดั ง กล่ า วมี ส ต๊ อ กที่ อ ยู่ อาศัย เพือ ่ ขาย และเพือ ่ เชา่ ของห ้องชุดใน โครงการ อาทิ ออนิก ซ ์ พหลโยธิน , เดอะ เวอร์ตเิ คิล อารี, เดอะ ไลน์ ราชเทวี, ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี, ริทม ึ่ รางน้ า , โนเบิล รี ฟอร์ม รวมถึง ยั ง มีบ ริก ารรั บ ฝากขาย-เช ่า ้ ก ารผ่ า ส าหรั บ ลู ก ค ้าและนั ก ลงทุ น ที่ใ ช บริ นพลัสฯ จึงเป็ นเสมือนศูนย์กลางในการขาย อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของ One Stop Contact ปั จจุบันได ้เปิ ดให ้บริการแล ้ว 4 ั ยภาพ แห่ง บนทาเลศก ทีม ่ า :www.bangkokbiznews.com/news/detail/783978

December 2017

โดย 3 แห่ ง แรกเปิ ดให ้บริก ารที่หั ว หิ น ภูเก็ต และในโครงการ T77 และล่าสุด เปิ ดที่ โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร –หมอ ิ เมือ ชต ่ ต ้นเดือนพ.ย.ทีผ ่ ่านมา ซงึ่ ได ้รับ การตอบรับจากผู ้ทีส ่ ัญจรไปมาดีเกินคาด เนื่อ งจากท าเลของช็อ ปใหม่นี้ ตัง้ อยู่ใ น จุดทีต ่ ด ิ กับรถไฟฟ้ าบีทเี อส ซงึ่ เป็ นระบบ ขนส่ง ที่ม ีผู ้โดยสารหนาแน่ น อีก ทัง้ ยั ง ื่ มต่อกับรถไฟฟ้ าเอ็มอาร์ท ี เป็ นจุดเชอ “การเปิ ดให ้บริการพลัส ช็อปเป็ น หนึ่ง ในนโยบายที่ให ้ความสาคัญ กับการ ้ นกล ให ้ลู ก ค ้าเป็ นศู น ย์ก ลาง และใช เป็ ยุ ท ธ์ ห ลั ก ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ มาอย่ า ง ต่อเนื่อง เพือ ่ ให ้ลูกค ้าได ้รับประสบการณ์ ทีด ่ ี และสร ้างบริการทีเ่ พิม ่ มูลค่าให ้กับที่ ั ในอนาคต" อยูอ ่ าศย


SD INSIDE MAGAZI

NEWS

“พลัสฯ” เผยคอนโดหัวหิน-ชะอา ราคาขายต่อพุ่ง 19% เทรนด์คนรุ่นใหม่ซื้อไว้พักผ่อน-ปล่อยเช่าช่วงไฮซีซัน

ส่ อ งอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ 5 เมื อ ง ี งใหม่, ภูเก็ต, ท่องเทีย ่ วหลัก ได ้แก่ เชย พัท ยา, หัว หิน -ชะอา และเขาใหญ่ พบ คอนโดฯ มาแรงสุ ด มาร์ เ กตแชร์ สู ง 76% บ ้านเดีย ่ ว 19% ทาวน์เ ฮาส ์ 5% เหตุเ ติบ โตตามภาคการท่ อ งเที่ย วทีย ่ ัง โดดเด่ น โดยเฉพาะคอนโดมิเ นี ย มมี ย อ ด ข า ย เ ฉ ลี่ ย 5 พื้ น ที่ 8 0 % จ า ก อุป ทานราว 100,00 ยู น ิต ส่ง ผลตลาด เช ่า คึก คั ก พื้น ที่ภู เ ก็ ต ให ้ผลตอบแทน ต่ อ ปี 6-8% ต่ อ ปี พั ท ยา 5-7% ต่ อ ปี ด ้านเขาใหญ่ราคารีเซลเพิม ่ ขึน ้ เฉลีย ่ 56% ต่ อ ปี ส่ ว นราคาขายต่ อ ยั ง คึก คั ก พื้ น ที่ หั ว หิน -ชะอ า ราคาโครงการติ ด ทะเลสูงจากปี กอ ่ น 10% โครงการไม่ตด ิ ทะเลพุง่ 19%

December 2017

พบเทรนด์ค นรุ่ น ใหม่ ช ื่น ชอบการซ ื้อ ไว ้ พักผ่อน และถือโอกาสปล่อยเชา่ ชว่ งไฮซ ี ื้ คอนโดมิเ นี ย มใน ซัน พฤติก รรมการซ อ เมือ งท่ อ งเที่ ย วของผู บ ้ ริโ ภคปั จจุ บั น นี้ ก า ลั ง ก ล า ย เ ป็ น เ ท ร น ด์ ท ี่ ไ ม่ นิ ย ม ซ ื้ อ คอนโดมิเ นีย มเพื่อ วั ต ถุป ระสงค์ใ ดอย่ า ง ห นึ่ ง เ พี ย ง อ ย่ า ง เ ดี ย ว แ ต่ เ ป็ น ลัก ษณะ Time sharing ที่ไปพั ก เอง เมือ ่ ไหร่ก็ได ้ และยังสามารถได ้รายได ้จาก การปล่อ ยเช ่า ซ งึ่ จะมาช ่ว ยค่า ผ่ อ นหรือ ค่ า ใช จ่้ า ยต่ า ง ๆ โดยเฉพาะพื้ น ที่ เขำ ใหญ่ และห ัวหิน-ชะอำ หากใครมีลก ู ค ้าทีส ่ นใจในทาเลทีก ่ ล่าวมา ื้ แสนส ริ ค แนะน ากัน มาเลยนะคะ ซอ ิ ุ ้มค่า แน่นอน

ทีม ่ า:https://mgronline.com/stockmarket/detail/9600000123738


SD INSIDE MAGA

“แสนสิริ” จับมือ “ธนาคารกรุงเทพ” อานวยความสะดวกลูกค้าชาวต่างชาติ พร้อมให้บริการ และคาแนะนาทางการเงินผ่านเครือข่ายต่างประเทศ

บริษ ัท แสนสริ ิ ของเรำร่วมจ ับมือ ธนำคำรกรุงเทพ จำก ัด (มหำชน) เ พื่ อ อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่ ลู ก ค า้ ช า ว ต่ า ง ช า ติ ภ า ย ใ ต ้ บริการ “Extensive Services for Overseas Buyers” ของแสนส ริ ิ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ลู ก ค า้ โ ซ น เ อ เ ช ี ย อ า ทิ สงิ คโปร์และฮ่องกง ด ้วยการให ้บริก าร ทางการเงิน ด ้านการเปิ ดบัญชเี งินฝาก ก า ร โ อ น เ งิ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ใ ห ้ ิ เชอ ื่ ธุรกิจประเภทต่างๆ คาแนะนาด ้านสน เพื่อ ดูแ ลและให ้ความช ่ว ยเหลือ ลูก ค ้า ช า ว ต่ า ง ช า ติ ที่ ส น ใ จ ล ง ทุ น ด ้า น อสังหาริมทรัพย์ของแสนสริ ใิ นประเทศ ไทย โดยมี นำยอุ ท ย ั อุ ท ย ั แสงสุ ข (กลำง) ประธำนผู บ ้ ริห ำรสำยงำน ปฏิบ ต ั ิก ำร บริษ ท ั แส นส ิร ิ จ ำก ด ั (มหำชน)

แล ะ น ำ ย เ ค ล วิ น ฟู ( ข ว ำ สุ ด ) ผู ้ ช่ ว ย ผู ้ จ ด ั ก ำ ร ใ ห ญ่ ธ น ำ ค ำ ร กรุ ง เทพ จ ำก ด ั (มหำชน) ร่ ว ม แนะนาบริการ ทั ้ ง นี้ แ ส น ส ิ ริ เ ป็ น อสั ง หาริม ทรั พ ย์ท ี่เ ป็ นรายแรกและ รายเดีย วที่อ านวยความสะดวกมอบ บ ริ ก า ร ท า ง ก า ร เ งิ น ใ ห แ ้ ก่ ลู ก ค า้ ชาวต่างชาติ ส่งเสริมกลยุทธ์ในการ รุ ก ตลาดต่า งประเทศอย่ า งต่อ เนื่ อ ง และพร ้อมก ้าวเข ้าสู่ ก ารเป็ นบริษั ท ้ น าที่ม อบบริก าร อสัง หาริม ทรั พ ย์ชัน การอยู่ อ าศั ย อย่ า งไร ้พรมแดนเต็ ม รู ป แบบ หากเรามีลู ก ค ้าต่ า งาติท ี่ ิ เชอ ื่ ก็สามารถติดต่อกับ สนใจด ้านสน เจ ้าหน ้าทีธ ่ นาคารทีด ่ แ ู ลได ้เลยนะคะ

ทีม ่ า : http://yusabuy.com/ 2017/12/07/แสนสิร-ิ ธนาคารกรุงเทพ/


SD INSIDE MAGAZ

Sansiri

จับมือ C-Post ชูนวัตกรรมผนัง Precast ลดความร้อน ประหยัดพลังงาน ตั้งเป้าใช้ 20 โครงการ ใน 5 ปี เริ่มที่ Taka Haus เป็นโครงการแรก

้ นายอุทัย อุทัยแสงสุข (ซาย) ประธานผู ้บริหารสายงานปฏิบต ั ก ิ าร บริษั ท แสนส ริ ิ จ ากั ด (มหาชน) ิ ปชัย (ขวา) และนายวีร ะ อมรศ ล กรรมการผู ้จั ด การ บริษั ท ซ -ี โพส ้ น าในการ จ ากั ด ซ งึ่ เป็ นบริษั ทชัน ออกแบบ ผลิต และบริก ารติด ตั ้ง ผนั ง คอนกรี ต ส าเร็ จ รู ป ภายนอก อาคาร (Precast Concrete Wall Panel) ร่ ว มกั น ลงนามบั น ทึก ขอ ้ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ( MOU) พัฒนานวัตกรรมใหม่ผนั งพรีคาสต์ (Precast) แบบลดความร ้อน ส าเร็ จ รู ป ครั ง้ แรกในไทย ซ งึ่ เป็ น น วั ต ก ร ร ม ที่ จ ะ ช่ ว ย ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น จ า ก ผ นั ง Precast แบบเดิม ได ้ถึงประมาณ 60% ต่อ เดือน และลดความร ้อนลงจากผนัง Precast

December 2017

ี ส โดย แบบเดิม 3 องศาเซลเซย ซ ี - โ พ ส จ ะ ติ ด ตั ้ ง ผ นั ง Precast แบบลดความร ้อนในโครงการทีอ ่ ยู่ ั ของแสนสริ ิ วำงแผนติดตงั้ อาศย จ ำนวน 20 โครงกำรภำยใน ระยะเวลำ 5 ปี นำร่องโครงกำร แ ร ก ที่ ค อ น โ ด มิเ นี ย ม ท ำ ก ะ เ ฮ ำ ส์ ซ . เ อ ก ม ย ั 1 2 ( Taka Haus เ อ ก ม ัย 1 2 ) ใ น ต้ น ปี ้ สนสริ เิ ป็นรำยแรก 2018 ทงนี ั้ แ แ ล ะ ร ำ ย เ ดี ย ว ใ น อ ส ัง ห ำ ริ ม ท ร ัพ ย์ ไ ท ย ที่ น ำ นวต ั กรรมผนง ั Precast ล ด ค ว ำ ม ร้ อ น นี้ เ ข้ ำ ม ำ ใ ช ้ ใ น ั ตอกย ้ำ โครงกำรทีอ ่ ยู่ อ ำศ ย ั ผูน ้ ำเทคโนโลยีอสงหำฯ ในยุค 4.0

ทีม ่ า : http://yusabuy.com/2017/11/23/taka-haus-precast/


NEWS update

SD INSIDE “ออริจิ้น” หนุนรัฐ ผุดโครงการกว่ า 12,000MAGAZIN ลบ.

รุกตลาด EEC

้ อน ันดำทุม ่ 4xx ล้ำน เซง ที่ ด ิ น สุ ขุ ม วิ ท 8 ข น ำ ด เ กื อ บ 1 ไ ร่ เ ต รี ย ม ขึ้ น โรงแรมขนำดเล็ ก 6,400 ตำรำงเมตร ภาพประกอบไปถ่ า ยที่ ด ิน ว่า งเปล่า ปากซอย 8 (ห่า ง สถานี น านา ประมาณ 1xx เมตร ขนาดใกล เ้ คี ย งกั บ ที่ อ นั น ด า เ ซ ง้ ม า เ ท่ า นั ้ น ไม่ได ้ confirm ว่าเป็ นแปลง นีน ้ ะ ขอบคุณ#condoman

Life 62 ...by AP Coming soon !! ใกล ้ bts bangchak มากๆ ใกล ้ทางด่วน

December 2017

และนอกจากนีข ้ า่ วแว่วๆมาว่า AP ทุม ่ ื้ ทีด เงิน 2,591.82 ล ้าน ซอ ่ น ิ ข ้างๆ Condolette Ize ใกล ้BTS ราชเทวี ขนาด 3-2-40 ไร่ เตรียมทาคอนโดพ รีเมียมขาย คิดเป็ น 1.8 ล ้านบาทต่อ ตารางวา !!! ปล.ภาพ render เป็ นภาพเก่าที่ เจ ้าของเดิมเตรียมพัฒนาโรงแรม เครดิตตามภาพ ี มในอนาคต ้ ปล.2 ทีด ่ น ิ ติดสถานีสส รอดูกน ั ต่อไปค่ะ หากมีข ้อมูลเพิม ่ เติม จะมาอัพเดทให ้อีกนะคะ ขอบคุณข ้อมูลจาก #condoman


SD INSIDE MAGAZ

NEWS Singha Estate ได ้ทีด ่ น ิ แปลงสวย แปลงใหม่ ข นาดประมาณ 2 ไร่ ใน ซ อ ย สุ ขุ ม วิ ท 4 3 ห่ ำ ง จ ำ ก BTS พ ร้อ ม พ ง ษ์ 550 เ ม ต รเ ต รี ย ม ขึ้ น คอนโด low-rise สุด พรีเ มีย มขายให ้ เศรษฐีกระเป๋ าหนัก ราคาสูงแน่นอน ปล.ใกล ้วั ง เลอดิศ มากๆๆ ขอบคุ ณ ข ้อมูลจาก #condoman

ทีซีซี แอสเซ็ท เปิดตัว”The PARQ” โครงการ Mixeduse แห่งใหม่ ใกล้ศนู ย์สริ กิ ติ ิ์ มูลค่ากว่า 20,000 ลบ.

บ ริ ษั ท ที ซ ี ซ ี แ อ ส เ ซ็ ท ( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) จ ากั ด ประกาศเดิน หน า้ ก่ อ ส ร ้ า ง โ ค ร ง ก า ร อสัง หาริม ทรั พ ย์รู ป แบบ มิ ก ซ ์ ยู ส ล้ า สมั ย มู ล ค่ า กว่ า 20,000 ล า้ นบาท โ ด ย ใ ช ้ ช ื่ อ ว่ า ‘ The PARQ’ (เดอะ ปาร์ค) บน พืน ้ ทีข ่ นาด 24 ไร่ ตัง้ อยู่ หัวมุมถนนพระราม 4 ตัด กั บ ถ น น รั ช ด า ภิ เ ษ ก ต่ อ เ นื่ อ ง กั บ ศู น ย์ ก า ร ป ร ะชุ ม แ ห่ ง ชา ติ ส ิ ร ิ ก ิ ต ิ์ แล ะอ ยู่ ฝั่ ง ต รง ข า้ ม กั บ อ า ค า ร ส า นั ก ง า น FYI Center ซงึ่ จะชว่ ยตอกย้า ั ยภาพทีด และยกระดับศก ่ ี เยี่ย มของย่ า นนี้ใ นฐานะ ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ ที่ เ กี่ ย ว ข อ ้ ง กั บ ก า ร จั ด ประชุ ม การท่ อ งเที่ ย ว ก า ร ป ร ะ ชุ ม น า น า ช า ติ และการจั ด นิ ท รรศการ หรือไมซ ์ (MICE) ทีใ่ หญ่ ทีส ่ ด ุ ใจกลางกรุงเทพฯ

ทีม ่ า : http://yusabuy.com/category/ข่าวอสังหาริมทรัพย์/

December 2017


SD INSIDE MAGA

NEWS

พฤกษา เรียลเอสเตท เปิ ด ตั ว บ้ า นเดี่ ย วระดั บ พรี เ มี่ ย ม “ภั ส สร แจ้ ง วัฒนะ-ชัยพฤกษ์” บนถนนหอการค้าไทย

บ ริ ษ ั ท เ อ็ น . ซ ี เ ฮ ้ ำ ส ์ ซ ิ่ ง จ ำ กั ด ( ม ห ำ ช น ) ผู ป ้ ร ะ ก อ บ ก า ร บ า้ น จั ด ส ร ร แนวราบ แนวสูง โชว์เ ทรนด์ บ ้านเดี่ย วหรู ใ นสนามกอล์ฟ แบรนด์ NC On Green “Charm” เปิ ดมุ ม มองการ ใชช้ วี ต ิ ทีส ่ มบูรณ์แบบสุดยอด ด ้วยเทคโนโลยีบ ้านนวัตกรรม NCXT (NC Cross Innovation & Home Technology) เพือ ่

การอยู่อาศัยดูแลสุขภาพทีล ่ ้า หน า้ ยุ ค 4.0 สะดวก สบาย และปลอดภั ย สู ง สุ ด บริษั ท อื่ น ๆ ก็ เ ริ่ ม หั น ม า เ น น ้ เ รื่ อ ง เทคโนโลยี ในการสร ้างทีอ ่ ยู่ อาศั ย มากขึ้น พนั ก งานทุ ก ๆ ึ ษาข ้อมูล ท่า นอย่าลืมที่จ ะศ ก ของคู่แข่งกันด ้วยนะคะ และ ห า ก อ ย า ก รู ว้ ่ า NCXT เ ป็ น อย่างไร เราสามารถติดตามข่าวสารได ้ที่ http://yusabuy.com/2017/11/30/ncon-green-charm/

December 2017

เตรียมเปิ ดตัวบ ้าน เ ดี่ ย ว ร ะ ดั บ พ รี เ มี่ ย ม บ น ถ น น หอการค า้ ไทย สุ ด ยอดท าเล ทองแห่งใหม่ในอนาคต ภายใต ้ แบรนด์ “ภั ส สร แจ ง้ วั ฒ นะ – ชั ย พ ฤ ก ษ์ ” ส ไ ต ล์ Elegant Symmetry สะท ้อนสมมาตร ของการออกแบบสถาปั ตยกรรม ร่ ว ม ส มั ย ที่ ง ด ง า ม เ ห นื อ กาลเวลา เริม ่ 4.99 ลบ. อย่าลืม ที่ จ ะ ติ ด ต า ม ข่ า ว ส า ร ข อ ง โครงก ารอื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ให ม่ เพื่ อ เป็ นข อ ้ มู ล ความรู ใ้ นกา ร ตอบข ้อโต ้แย ้งกับลูกค ้าได ้นะคะ


SD INSIDE MAGAZINE

AP DESIGN LAB x FABRICA ร่วมมือออกแบบพื้นที่คอนโด ผ่านโปรเจค AP SpaceScholarshipให้ทนุ การศึกษาใน รูปแบบที่อยู่อาศัย AP ร่วมกับ FABRICA (แฟบริก้า) ดีไซน์สตูดิโอ ชื่ อ ดั ง จากประเทศอิ ต าลี น าเสนอวิ ธี คิ ด ในการ ออกแบบ พื้ น ที่ แ ห่ ง อนาคตและการคิ ด ค้ น นวัตกรรมพื้นที่ที่สาม (Third Place) ้ ที่เ กิด จากการทั บ ซ อนทางดี ไ ซน์ ผ่ า นโปรเจคพิเ ศษเพื่ อ ื่ ว่า AP Space Scholarship อีกหนึง่ โครงการ สงั คมทีช ่ อ ึ ษา CSR ของ AP ทีน ่ าเสนอวิธค ี ด ิ ใหม่ โดยให ้ทุนการศก รูป แบบใหม่ท ี่เ ป็ นการให ้ที่พั ก อาศัย ด ้วยห ้องชุด ในคอนโด AP ทีโ่ ครงการ Aspire ร ัตนำธิเ บศร์ 2 และ Aspire ิ ซงึ่ ออกแบบโดยทีมงาน AP DESIGN LAB สำทร-ตำกสน x FABRICA เพือ ่ สนั บสนุนการใชช้ วี ต ิ ของน ้องๆ ทีอ ่ าศัยอยู่ ต่ า ง จั ง ห วั ด มี ผ ล ก า ร เ รี ย น ดี แ ต่ ข า ด แ ค ล น ทุ น ท รั พ ย์ โดยเฉพาะเรือ ่ งทีพ ่ ักอาศัย จานวน 7 คน ซงึ่ ต ้องย ้ายเข ้ามา ึ ษาต่อในระดับอุดมศก ึ ษาในกรุงเทพฯ ศก ทีม ่ า : http://yusabuy.com/2017/11/23/ap-space-scholarship/

มั่นคงเคหะการ ขยายธุรกิจ Yours Property Management ตั้งเป้ารายได้โตกว่า 200% ในปี 2561 ิ ธิ์ โภคาชย ั พัฒน์ ประธานเจ ้าหน ้าที่ นายวรสท บ ริ ห า ร บ ริ ษั ท มั่ น ค ง เ ค ห ะ ก า ร หรือ MK เปิ ดเผยว่ า จากการเปิ ดตั ว “ย วั ร์ส พ ร็ อ พ เ พ อ ร์ ต ี้ แ ม เ น จ เ ม้ น ท์ ( Yours Property Management ) บริษัทในเครือ เพื่อ ดู แ ลธุ ร กิจ งานบริก ารหลั ง การขาย และ บริหารจัดการโครงการอสงั หาริมทรัพย์ทงั ้ ของบริษัทฯ และของกลุม ่ ธุรกิจอืน ่ ๆ ในปี ทผ ี่ า่ นมา พบว่า “ย ัวร์ส พร็อพเพอร์ต ี้ แมเนจเม้นท์” มี อั ต ราการเติบ โตทางธุ ร กิจ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยปั จจั ย ที่ ส ร า้ งการเติบ โตมาจากการที่ ผู ้ประกอบการในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หันมาให ้ความสนใจด ้านการบริการหลังการขาย ึ ของผู ้บริโ ภคในเรื่อ งต่า งๆ อาทิ การดูแ ล มากขึน ้ เพื่อ เพิม ่ คุณ ค่า ของแบรนด์ต่อ ความรู ้ส ก ลูกบ ้าน ในโครงการการวางระบบการจัดการและการบริหารงานในโครงการทัง้ ก่อนและหลังการ จัด ตัง้ นิต บ ิ ุคคล เพื่อ ดูแ ลรั กษาและจั ดระเบีย บโครงการให ้ได ้ตามมาตรฐานอยู่เสมอ ซงึ่ จะ ่ ารอยูอ ั ทีม นาไปสูก ่ าศย ่ ค ี ณ ุ ภาพ

December 2017

ที่มา : http://yusabuy.com/2017/11/23/yours-property-management/


SD INSIDE MAGAZINE

เผย 10 ธุรกิจดาวรุง่ -ดาวร่วง ปี 2561 เทคโนโลยีสื่อสารแชมป์ ความงามตกอยูท่ ี่ 2

หอการค ้าไทยได ้เผยแพร่ รายงานการสารวจ “ธุรกิจดาวรุ่งดาวร่ ว งประจ าปี 2561” ซ งึ่ เป็ น ผลส ารวจต่ อ เนื่ อ งนั บ เป็ นปี ที่ 7 โ ด ย ใ น ปี นี้ พ บ ว่ า ธุ ร กิ จ ก า ร ให ้บริก ารด้ำ นเทคโนโลยีก ำร ส ื่ อ ส ำ ร แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ - ธุ ร กิจ บ ริ ก ำ ร ท ำ ง ก ำ ร แ พ ท ย์แ ล ะ ค ว ำ ม ง ำ ม - ธุ ร กิ จ eCommerceย ง ั ค ง เ ป็ น ธุ ร กิ จ เด่ น มำอย่ำ งต่ อ เนื่อ ง ขณะที่ ธุ ร กิ จ ด า ว ร่ ว ง จ ะ เ ป็ น ธุ ร กิ จ หั ต ถกรรม-ธุ ร กิจ ด า้ นการผลิ ต เ ห มื อ น แ ร่ - ธุ ร กิ จ ส ื่ อ ส ิ่ ง พิ ม พ์ นิต ยสารและวารสาร และธุ ร กิจ เ ช ่ า ห นั ง ส ื อ ที่ ล ม ้ ห า ย ไ ป กั บ กระแสการเปลีย ่ นแปลงของโลก ทีเ่ กิดขึน ้ อย่างรวดเร็ว

December 2017

และเกณฑ์ก ารวั ด และการส ารวจ กลุ่ ม ธุ ร กิจ ดาวรุ่ ง -ดาวร่ ว งว่ า จะ พิจารณาจากข ้อมูลทุตย ิ ภูม ิ ได ้แก่ ข ้อมูล ด ้านการนาเข ้าและส่ง ออก ิ เชอ ื่ ของธนาคารพาณิชย์, ดัชนี สน ผลผลิต อุ ต สาหกรรมและอั ต รา การใช ก้ าลั ง การผลิต , ดั ช นีร าคา ผู บ ้ ริ โ ภคและดั ช นี ค วามเช ื่อ มั่ น ื่ มั่ น ของผู ้บริโ ภค, ดั ช นีค วามเช อ ภาคอุต สาหกรรมและดั ช นีค วาม ื่ มั่นภาคธุรกิจ ตารางปั จจัยการ เชอ ผลิต I-O table ภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศไทย และประเทศคู่ ค า้ ส า คั ญ ร ว ม ถึ ง ดั ช นี ต ล า ด หลั ก ทรั พ ย์ ฯ ประกอบกั บ ข อ ้ มู ล ป ฐ ม ภู มิ จ า ก ก า ร ส า ร ว จ ข อ ง “หอการค า้ โพลล์ ” เช ่ น ผลการ ส ารวจผู ป ้ ระกอบการรายสาขา, ผลสารวจสถานภาพธุรกิจไทย,


SD INSIDE MAGAZ

ี่ งทางเศรษฐกิจ ผลส ารวจปั จ จัย เสย แล ้วน ามาประกอบการพิจ ารณาและให ้ คะแนน โดยเกณฑ์ใ ห ้คะแนน หอการค ้า ไทยจะให ค ้ ะแนนจากยอดขาย ต ้นทุ น ส่ ว นต่ า งของยอดขายต่ อ ต ้นทุ น (ก าไร สุ ท ธิ ) ผล กระทบจ ากปั จจั ย เส ี่ ย งแล ะ ภาวะการแข่งขัน และความต ้องการความ สอดคล ้องกับกระแสนิยมรวม 100 คะแนน “ในปี 2561 จะเป็ นยุคไอทีเต็มรูปแบบ ที่จ ะส่ ง ผลต่ อ ระบบการค ้า การประกอบ ธุร กิจ ที่จ ะหัน มาน าเรื่อ งของเทคโนโลยี เ ข า้ ม า มี ส่ ว น ส า คั ญ ก า ร ค า้ รู ป แบ บ eCommerce จะยิง่ ได ้รับความนิยม ขณะที่ ธุรกิจกลุม ่ อืน ่ ก็จะยังดีตอ ่ เนือ ่ ง

December 2017

่ การท่องเทีย เชน ่ ว การก่อสร ้าง ซงึ่ หากไม่ มีก ารปรั บ เทรนด์ห รือ ปรั บ เปลี่ย นของการ ประกอบธุรกิจให ้ทันสมัย หรือตามเทรนด์ท ี่ เปลี่ย นไปผู ป ้ ระกอบการก็ อ าจจะล าบาก อย่างไรก็ด ี กรอบการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ประเมิน ไว ้อยูท ่ ี่ 4.2-4.5% นัน ้ จะฟื้ นตัวอย่างเห็นได ้ ชัด ช ่ว งปลายไตรมาส 2 ด ้านการส่ง ออกการท่อ งเทีย ่ วก็ยั ง ดีต่อเนื่อง เห็ นมาตัง้ แต่ ิ ค ้าเกษตรยั ง คง ช ่ว งไตรมาส 1 ขณะที่ส น ั เจนปรับตัวดีขน ทรงตัวและเห็นผลชด ึ้ ในไตร มาส 4 ซงึ่ ทั ง้ หมดนี้ก็จ ะเป็ นปั จจั ย ทีส ่ ่ง ผล กระทบต่อการประกอบธุรกิจในปี 2561”

ทีม ่ า : www.prachachat.net/economy/news-87169


PROUD TO PRESENT ขอแสดงความยินดีกับผู้ ที่ไ ด้รั บคาชมเชยจากลูกค้า ประจาเดือ นตุลาคม 2560 บริห ารงานขาย (โครงการ) - Project ภคิ นี ส่งพิ ทักษ์ชั ย เจ้าหน้าทีก่ ารขายอาวุโส - ประจาโครงการ "พนักงานบริ การดี ม ากๆ ประทับใจ ได้ ข้ อ มู ลครบถ้ว น " คุณพนล (ลูกค้า) "พนักงานบริ การดี ม าก อธิ บายรายละเอี ยดได้ ชั ด เจน" คุณภัคพล (ลูกค้า) เกษรา ปั้ นแจ้งอรุ ณ เจ้าหน้าทีก่ ารขาย - ประจาโครงการ "พนักงานบริ การดี ทั้งหมด ทั้ งเรื่ อ งของข้ อ มู ล การแต่ งกาย service mind" คุณปาลิตา (ลูกค้า) ณั ฎฐ์ทิต า นวะอภิศักดิ์ เจ้าหน้าทีก่ ารขาย - ประจาโครงการ "พนักงานให้ ข้ อ มู ลครบถ้ว น ประทับใจ" คุณภูริต (ลูกค้า) "พนักงานให้ บริ การดี ม าก ให้ ข้ อ มู ลครบถ้ว น ประทับใจ " คุณสุนดิ า (ลูกค้า) พชรอร อยู่ ห นุน เจ้าหน้าทีก่ ารขาย - ประจาโครงการ "พนักงานบริ การดี เ ยี่ ยม ได้ ข้ อ มู ลครบดี ม าก" คุณสิริณ (ลูกค้า)

ไอศิกา ฉิม โหมด เจ้าหน้าทีก่ ารขาย - ประจาโครงการ "พนักงานบริ การดี เป็นกันเอง ยิ้ ม เก่ง " คุณภาณุพงศ์ (ลูกค้า)

คนึงนิต ย์ ดี สวั สดิ์ เจ้าหน้าทีก่ ารขาย - ประจาโครงการ "เจ้าหน้าที่ ใ ห้ การต้ อ นรั บและให้ ข้ อ มู ลได้ ดี ม าก มี ค วามประทับใจในการบริ การและการดู แ ล " คุณแทน (ลูกค้า) พิ รุ ณ ศิริ ยศวิ ม ลโสภา เจ้าหน้าทีก่ ารขาย - ประจาโครงการ "พนักงานบริ การดี ม าก รวมถึงบุค ลากรท่านอื่ นๆของแสนสิริ ด้ ว ย" คุณชไมพรรณ (ลูกค้า)

พรพรรณ หิ นกล้า เจ้าหน้าทีก่ ารขาย - ประจาโครงการ "พนักงานบริ การดี ม ากให้ ข้ อ มู ลครบถ้ว น" คุณธัญมน (ลูกค้า)

December 2017

Sales Management


PROUD TO PRESENT ขอแสดงความยินดีกับผู้ ที่ไ ด้รั บคาชมเชยจากลูกค้า ประจาเดือ นตุลาคม 2560 Sales Management ปิติ ญ าณ์ อุ เ ทศ เจ้าหน้าทีก่ ารขาย - ประจาโครงการ (บริหารการขายและการตลาด) "บริ การดี สุภาพเรี ยบร้ อ ยมาก" คุณรพีพร (ลูกค้า) พรสุด า ศรี โ ยธา เจ้าหน้าทีก่ ารขาย - ประจาโครงการ (บริหารการขายและการตลาด) "บริ การดี ม าก ประทับใจ" คุณเจษฎา (ลูกค้า)

บริห ารงานขายเช่ า (ที่ พั ก อาศั ย ) - Leasing สุวิ ม ล ปฐมสิริ ไ พศาล ทีป่ รึกษาอสังหาริมทรัพย์ทอ ี่ ยูอ ่ าศัย - เพื่อเช่า "ชมเชยว่ า sale ได้ เ ข้ าไปที่ ห้ อ งเพื่ อ ตรวจ สอบความเรี ยบร้ อ ยก่อ นลูกค้ า ประทับใจ" คุณ อ้ อม (ลูกค้า)

Sansiri Project - High Rise - PH (Phuket) ฐมลรั ต น์ ชู แ ก้ว ทีป่ รึกษาอสังหาริมทรัพย์ - สาขาภูเก็ต "เจ้าหน้าที่ ที่ ไ ด้ ช่ ว ยเหลือ ลูกค้ าระหว่ าง การรั บมอบห้ อ งเป็นอย่างดี " คุณชวลิต (ลูกค้า)

Sansiri Project - Low Rise (Phuket) ภัสรา มู ณี ทีป่ รึกษาอสังหาริมทรัพย์ - สาขาภูเก็ต "บริ การดี ม าก ประทับใจ" คุณปวีณา (ลูกค้า) ทรงพั นธุ์ ทองสายบัว ทีป่ รึกษาอสังหาริมทรัพย์ - สาขาภูเก็ต "บริ การดี ม าก อยากให้ รั กษาคุ ณ ภาพต่ อ ไป" คุณบุปผา (ลูกค้า)

ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ค าชมเชยจากลู ก ค้ า ประจ าเดื อ นตุ ล าคม2560 ลู ก ค้ า จึ ง ฝากค าชมเชยมาเพื่ อ เป็ น ก าลั ง ใจให้ แ ก่ พ นั ก งานค่ ะ

December 2017


TIPS & TRICKS

• • • • •

ั เจน น่าสนใจ ควรตัง้ หัวข ้อให ้ชด และกระชับเข ้าใจง่าย ลืมไม่ได ้ ่ ้อมูลติดต่อของเรา ทีจ ่ ะต ้องใสข ในโพสควรมีข ้อมูลทีค ่ รอบคลุม เรื่ อ งส าคั ญ เช ่ น สถานที่ ตั ้ง จุดเด่นของโครงการ ่ าพสวยๆ พลาดไม่ได ้กับการใสภ พยายามทาให ้ Search Engine ่ การใช ้ เจอการโพสของเรา เชน Meta Keyword , Meta tag ั เจน เชน ่ พืน บอกจุดเด่นให ้ชด ้ ที่ ส่ ว นกลาง เยอะ ม าก , 100 เ ม ต ร ถึ ง BTS(เ พื่ อ ดึ ง ดู ด ใ ห ้ ผู ้อ่านอยากมาชมโครงการ)

สามารถอ่านรายละเอียดเพิม ่ เติมได ้ที่ :www.checkraka.com

• • • • •

บอกราคาเริม ่ ต ้น เพื่อดึงดูดลู กค ้า ้ หรืออาจจะใชราคา / ตรม. เลือ กเพจหรือ เว็ บ ไซต์ท ี่ต ้องการ ิ ค ้าเรา โพสให ้เหมาะสมกับสน ่ งทางอืน ใชช้ อ ่ ๆเป็ นตัวชว่ ยในการ ่ Twitter , IG , Line โพส เชน หมั่นอัพเดทโพสเรือ ่ ยๆ ตามความ เหมาะสม แต่ไม่ถจ ี่ นเกินไป ติด ตามประเมิน ผล จากการกด like, คอมเม ้นท์ เป็ นต ้น


TIPS คอลัมน์ Tips & Tricks ฉบับนี้ นอกจาก เราจะนาวิธก ี ารโพสต์ลง Socialแล ้ว เรายังมี

&

TRICKS

“ เคล็ ดล ับ ในกำรสร้ำงยอดขำย และกำรบริกำรทีด ่ ี ” ของ น้อ งเ ควิ่น ( ศาสตรา หวั ง ) (Resales)-ที ม 2 ที่ ส ามารถข าย โครงการ The Monument Thonglor ได ้ถึง 3 Unit มูลค่า 151 MB + กันเลยทีเดียวนะคะ

Kevin มองว่ำ “ Key success ” หรือ เคล็ดล ับ ใน กำรทำงำน และกำรสร้ำงยอดขำยของเรำ Kevin มองว่ำ เรำควรแบ่งวิธก ี ำรคิด กำรทำงำนออกเป็น ั ว่ น 3 เรือ สดส ่ งที่ Kevin อยำกจะแชร์ในมุมของ ผมนะคร ับ 1. Product & company - มัน ่ ใจใน product and company - ไม่ยกยอของตัวเองเกิน - เปรียบเทียบจุดเด่นจุดด ้อย ตามความจริง 2. Service client - มอง ลูกค ้า เป็ นคนในครอบครัว - ทาให ้ลค. มองเราเป็ นทีป ่ รึกษา คนไว ้ใจได ้ ้ น ถึงเวลาแข็งต ้องแข็ง - แบ่งรับแบ่งสูเป็ 3. Myself - ถ่อมตัวถ่อมใจ - วางแผนการทางาน วางแผน station ในการทางาน - อย่าใจร ้อนอยากรีบปิ ด first walk


TIPS & TRICKS

“5 เคล็ดลับ” ขับขี่ปลอดภัยช่วงปี ใหม่

เพือ ่ ให ้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยในชว่ งเทศกาลปี ใหม่ 2560 ที่ จะถึง นี้ โครงการ "เมาไม่ขั บ กลั บ ปลอดภั ย " โดยกองบั ง คั บ การต ารวจ จราจร หรือ บก.จร. และกองบัญชาการตารวจนครบาล ร่วมกับ บริษัท ดิอ า ิ ผู ้ใช รถใช ้ ้ จิโ อ โมเอ็ ท เฮนเนสซ ี่ (ประเทศไทย) ขอเช ญ ถนนร่ ว มสร า้ ง "ถนนปลอดภัย ขับขีม ่ วี น ิ ัย เคารพกฎ" ด ้วย 5 เคล็ดลับง่าย ๆ ก่อนเดินทาง ้ ทำงและข ับขี่ ึ ษำเสน 1. ศก อย่ำ งมีส ติ ผู ้ขับขีต ่ ้องรอบรู ้ เ รื่ อ ง ร ถ ที่ ขั บ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก่อนออก เดิน ทางไกล ควรตรวจสอบ อุ ป ก ร ณ์ ส ภ า พ ร ถ น้ า มั น และลมยาง ว่ า สมบู ร ณ์ พ อ ส า ห รั บ ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ก ล หรือไม่

December 2017


2 . ต ร ว จ ส ภ ำ พ ร ถ เ ช็ ก น ้ ำ ม ั น ล ม ย ำ ง ก่ อ น เ ดิน ท ำ ง ผู ข ้ ั บขี่ ต อ ้ งร อ บ รู ้ เ รื่ อ ง ร ถ ที่ ขั บ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก่อนออก เดิน ทางไกล ควรตรวจสอบ อุ ป ก ร ณ์ ส ภ า พ ร ถ น้ า มั น และลมยาง ว่ า สมบู ร ณ์ พ อ ส า ห รั บ ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ก ล หรือไม่ 3. ดืม ่ ไม่ข บ ั ท งั้ คนข บ ั และ คนน ง ่ ั แอลกอฮอล์ส่ ง ผลต่ อ ิ ใจ ดืม สมาธิและการตัดสน ่ แล ้ว ขั บ จึ ง เ ป็ น ส า เ ห ตุ ห ลั ก ข อ ง อุบั ต เิ หตุ เพราะฉะนั ้น ไม่ ค วร ดื่ม แอลกอฮอล์ก่ อ นการขั บ ขี่ ทั ้ง รถและมอเตอร์ ไ ซค์ หาก ต ้องดืม ่ เปลีย ่ นวิธเี ดินทางแทน ้ ริ ก ารรถ การขั บ รถ เช ่ น ใช บ โดยสารสาธารณะอืน ่ ๆ 4. ง่ว งไม่ข บ ั พก ั ผ่อ นให้เ พีย งพอ ร่ า งกายที่ ข าดการพั ก ผ่ อ นส่ ง ผลต่ อ ิ ใจและสมาธิเชน ่ กัน เมือ การตัดสน ่ รู ้ว่า ต ้องเดินทางไกล ควรนอนให ้ได ้อย่า ง น ้อย 7 ชวั่ โมง และแวะพักตามจุดพั ก รถเรือ ่ ย ๆ เพือ ่ ไม่ให ้ร่างกายเหนื่อยล ้า จากการเดินทางทีย ่ าวนาน

December 2017

5. ข บ ั ขี่อ ย่ ำ งมีน ้ำ ใจแก่ เ พื่อ นร่ ว ม ทำง การขั บ ขี่ อ ย่ า งมี น้ าใจช ่ ว ยสร า้ ง บ ร ร ย า ก า ศ ก า ร เ ดิ น ท า ง ที่ ด ี ใ น ช ่ ว ง วั น หยุ ด พั ก ผ่ อ น ลดโอกาสในการเกิด ่ การให ้ทาง การชะลอ อุบั ตเิ หตุไ ด ้ เชน ั ญาณแตรอย่างถูกต ้อง รถ และการใชส้ ญ ขอบคุณข ้อมูลจาก กองบังคับการตารวจ จราจร


Do it Better 12 อาหารเช้า สาหรับคนลดหุน่ คุมน้าหนัก แคลอรีตา่ แถมหากินง่าย! อยาก ลดนำ้ หน ัก ให ้ได ้ผล บอกเลยว่า ไม่จาเป็ นต ้องอดอาหาร ให ้หิวโซค่ะ โดยเฉพาะ อำหำร เชำ้ ทีจ ่ ะขาดไม่ได ้เด็ดขาด เพราะ นั่นจะทาให ้สาวๆ ยิง่ กินหนักในมือ ้ อืน ่ ๆ มากขึน ้ ! โดยอาหารเช า้ แนะน าว่ า ควร เลือ กอาหารที่ม ีโ ปรตีน สูง ไม่ ว่ า จะ ั ว์ ไข่ นม หรือโยเกิรต เป็ นพวกเนือ ้ สต ์ เพราะการกินอาหารโปรตีนสูงๆ ในมือ ้ ้ เช าจะท าให ้เราอิม ่ ท ้องและอิม ่ นาน นั่ นเองค่า สาหรับใครทีจ ่ ะลดน้ าหนั ก ้ ขอ แต่ ไ ม่ รู ้จะกิน อะไรเป็ นมื้อ เช าดี แนะน า 12 เมนู นี้ เ ลยค่า แคลอรีต่ า ไม่ทาให ้อ ้วนขึน ้ แน่นอน! ่ ำ้ ตำล 1. กำแฟดำไม่ใสน ถ ้าคุณ เป็ นสายกาแฟ ที่ต ื่น เช า้ มาต ้องดืม ่ กาแฟเป็ นอันดับแรก ลอง ค่อ ยๆ ปรั บ จากกาแฟใส่น มมาเป็ น ่ ้ าตาลดูคะ่ แรกๆ กาแฟดาแบบไม่ใสน อาจจะค่อยๆ ลดน้ าตาลลงก่อนก็ไ ด ้ ซงึ่ กาแฟดาแบบนีน ้ อกจากแคลอรีจะ ต่ า แบบสุด ๆ แล ้ว ยั ง ช ่ว ยให ้ตื่น ตั ว พร ้อมทางานแบบเต็มทีอ ่ ก ี ด ้วย! 2. นำ้ เต้ำหูห ้ วำนน้อย สาวไหนที่ไ ม่ใ ช ่ส ายกาแฟ แต่ อยากหาอะไรกิน รองท อ ้ งมื้ อ เช า้ เบาๆ น้ า เต ้าหู ้ก็ เ ป็ นตั ว เลือ กที่ด ีค่ ะ แต่เวลาสั่งอย่าลืมสงั่ ใสเ่ ครือ ่ งน ้อยๆ น้ าตาลน อ ้ ยๆ ให ต ้ ิด ปากไว น ้ ะคะ นอกจากจะอิม ่ แบบสุขภาพดีแล ้ว ยั ง ไม่อ ้วนด ้วยนะ!

December 2017


SD INSIDE MAGAZINE 3. สล ัดโรลผ ักแน่นๆ ถ า้ จะหาอาหารเช า้ ง่ า ย ๆ ที่ ไ ม่ ต อ ้ งทาเอง แถมหาซ ื้อ ง่ า ยแล ้วล่ ะ ก็ ขอแนะนาสลัดโรลเลยค่ะ เ ป็ น อ า ห า ร เ ช า้ ที่ มี ไ ฟ เบอร์เ พีย บ ช ่ว ยให ้ระบบ ขับถ่ายดี แถมยังอิม ่ ท ้อง อี ก ด ว้ ย แล ะถ า้ จะให ด ้ ี ้ ่ ทีส ่ ด ุ แนะนาให ้เลือกไสที แ ค ล อ รี ต่ า อ ย่ า ง ทู น่ า หรือผักล ้วน และเลือกน้ า สลั ด ที่ไ ม่ อ ้วนเกิน ไปนะ จ๊ะ

4. แซนวิชโฮลวีตทูนำ ่ ถ ้าเป็ นคนตื่น สาย ซ ื้อ ขนมปั ง โฮลวีตกับทูน่ามาตุนไว ้ในตู ้เย็นเลย ้ ค่ ะ เช ามาก็ แ ค่ ป าดๆ ทู น่ า ลงบน ขนมปั ง โปะผัก มะเขือเทศ ลงไป แค่ นี้ ก็ อ ิ่ม พร อ ้ มออกจากบ า้ น ไป แบบผอมๆ แล ้วล่ะค่า

December 2017


SD INSIDE MAGAZINE 5. โจ๊กหมูก ับไข่ลวก ถ า้ เดิน ผ่ า นร า้ นขายโจ๊ ก ก็ ้ ะ จั ด โจ๊ ก มาเป็ นมื้อ อย่ า รอช าค่ ้ ดไี ม่น ้อย แต่อย่าลืมบอกว่า เชาก็ ไ ม่ ใ ส่ เ ค รื่ อ ง ใ น เ อ า ห มู ล ว้ น ั ใบ ก็ชว่ ยเพิม พร ้อมไข่ลวกอีกสก ่ ้ พลังยามเชาได ้ดีสุดๆ เลยล่ะค่า และอย่าลืมเลีย ่ งของทอด อย่าง หมี่ท อด ปาท่อ งโก๋น ะคะ จะได ้ ไม่อ ้วน!

6. เกำเหลำนำ้ ใสเน้นผ ัก ้ ถ ้าอาหารเช าคลี น ๆ มั น หายาก ก็ ไ ม่ ต ้องกังวลไปค่ะ เพราะร ้านก๋วยเตีย ๋ วทีม ่ อ ี ยู่ เต็ ม ไปหมด ก็ ช ่ ว ยเราได ้! เพี ย งแค่ สั่ ง เกาเหลาน้ าใส เน ้นผักเยอะๆ ไม่เน ้นเครือ ่ ง มาทานกับข ้าวสวยเล็กน ้อย ปรุงอย่าให ้จัด เกินไป ก็ชว่ ยให ้อิม ่ แถมได ้สารอาหารครบ เหมือนกัน!

7. ข้ำวแกงประเภทผ ัดผ ัก + ไข่ตม ้ นอกจากร ้านก๋ ว ยเตี๋ย วแล ้ว ร ้านข ้าว แกงก็ ช ่ว ยคุ ณ ได ้เช ่น กั น ค่ะ แต่ส งิ่ ส าคั ญ เลยคือ เลือกกับข ้าวทีเ่ ป็ นผักไว ้ก่อน! ถ ้า จ ะ ใ ห ้ด ี เ ลื อ ก ที่ เ ป็ น เ ม นู ต ้ม ห รื อ นึ่ ง หลีก เลีย ่ งเมนู ท อดๆ ไว ้ ก็ช ่ว ยให ้ผอมได ้ เหมือ นกัน นะ! หรือ ถ ้าไม่อ ม ิ่ จั ด ไข่ต ้มอีก ั ใบ แทนไข่ดาวหรือไข่เจียวก็จะดีจา้ สก

December 2017


SD INSIDE MAGAZINE

8. ไก่ยำ่ งลอกหน ัง ใครทีแ ่ ถวบ ้านแถวออฟฟิ ศมีแต่ร ้าน ไก่ย่าง ไก่ปิ้ง แนะนาว่าให ้เลือกแบบที่ มั น น อ้ ยๆ หรือ ถ ้าถ ้าเป็ นไก่ย่า งแนะน า ให ้ลอกหนั ง ก่อ นกิน ก็ ช ่ว ยเลี่ย งไขมั น ได ้เยอะเลยทีเดียว!

9. ผลไม้ก ับโยเกิรต ์ ไขม ันตำ่ ้ วี ต ใครที่ช ่ว งเช าช ิ เร่ง รีบ วุ่น วาย สุดๆ โยเกิรต ์ กับผลไม ้เป็ นตัวเลือกที่ ชว่ ยประหยัดเวลาไปได ้เยอะค่า หยิบ ผลไม ้แคลอรีต่ า สั ก 2-3 ชนิด เช ่น แตงโม สตรอเบอร์ร ี่ แคนตาลูป หรือ ฝรั่ง มาทานคู่กับ โยเกิรต ์ ไขมันต่า ที่ ื้ ง่ า ยๆ ตามร ้านสะดวกซ อ ื้ สั ก หาซ อ ถ ้วย ก็อม ิ่ แถมผอมเว่อ!

10. มูสลีก ่ ับนมขำดม ันเนย ื้ มูส สาหรับสายคลีน แนะนาให ้ซอ ลีห ่ รือกราโนล่าติดบ ้านไว ้เลยค่ะ เชา้ ั มาหยิบมาเทกินกับนมขาดมันเนยสก ่ ลไม ้เพิม ั นิด ถ ้วย จะใสผ ่ ไปด ้วยอีกสด ้ ก็ ช ่ว ยให ้อิม ่ ท ้องในตอนเช าได ้แบบ สบายๆ แล ้วล่ะค่า

December 2017


SD INSIDE MAGAZINE

1 1 . โ ท ส ต์ ก ล้ ว ย หอม ขนมปั งท าให ้อิ่ม กล ้วยก็ทาให ้อิม ่ หยิบ มาทานคู่ กั น ส ิค ะ รอ อะไร! เป็ นเมนู ง่ า ยๆ ้ ที่ใ ช เวลาไม่ น านเลย ค่ ะ ห ยิ บ ข น ม ปั ง ม า ปาดเนยถั่ ว เล็ ก น อ ้ ย ตามด ว้ ยกล ว้ ยหอม อิม ่ ยาวแบบไม่ต ้องกิน จุกจิกให ้อ ้วนเลยล่ะ!

1 2 . ส มู ท ตี้ ผ ั ก ผลไม้ ส า หรั บใ คร ที่ พอมีเ วลาตอนเช า้ ท า ส มู ท ตี้ น้ า ผั ก ผลไมด ้ ื่ ม เ ล ย ค่ า ช ่ ว ย ใ ห ้ อ ิ่ ม น า น แ ถ ม ล ด พุ ง ดี๊ ดี ! เพราะในผั ก ผลไม ้ มี ไ ฟ เ บ อ ร์ เ พี ย บ ช ่ ว ย ย่ อ ย อ า ห า ร ช ่ ว ย ใ ห ้ ขั บ ถ่ า ย คล่อ ง แถมยั ง ช ่ว ย ดี ท็ อ ก ซ ์ ล า ไ ส ไ้ ด ้ อีกด ้วยนะ!

December 2017

ที่มา : http://women.trueid.net/detail/61731


ENJOY ALL AROUND สิ้นปีนี้มีเฮ!

5

สถานที่ สุดพีค ที่สายปาร์ตี้ต้องโดน! ช ่ ว งนี้ หลายๆ คนคง เริม ่ เคลียร์งาน เร่งปิ ดการ ข าย ท า ยอด เพื่ อ ให ไ้ ด ้ ตามเป้ าหมาย รวมถึงงาน อื่น ๆให ้เสร็ จ และเริ่ม นั บ ถอยหลังเข ้าสูว่ ันปี ใหม่กัน แล ้วใชไ่ หมค ้า !! หลายๆท่ า น อาจจะ เ ต รี ย ม อ อ ก ต่ า งจั งห วั ด หรื อ ไ ป ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ กั น แ ล ้ว ส่ ว น ค น ที่ เ ลื อ ก ฉลองปี ใหม่ทก ี่ รุงเทพฯ มี แ พ ล น ชั ด เ จ น ว่ า จ ะ ไ ป ปาร์ต ี้แ บบเต็ ม พิกั ด และ เผือ ่ ใครที่กาลัง หาร ้านอยู่ Enjoy All Around ของ เราขอแนะนา 5 สถาน ที่สุ ด พีค ที่ส ายปาร์ต ี้ต อ้ ง โดน จะได ว้ างคิ ว ปาร์ ต ี้ ิ้ ปี ยาวตั ง้ แต่วั น นี้จ นถึง ส น กันเลย!! ค่ะ

December 2017

1.The Most Bar & Bistro ิ ล์ๆ อยู่หลายร ้านเลย “บนถนนราชพฤกษ์ นก ี้ ็มรี ้านนั่งชล แต่ทโี่ ดดเด่นทีส ่ ด ุ น่าจะเป็ น The Most นี้ละ่ ค่ะ มีครบ ทัง้ อาหาร เครือ ่ งดืม ่ เบียร์นอก ไวน์ มีดนตรีส ด หรือจะ ิ ล์ๆ ) ดีเจเปิ ดแผ่น และห ้องคาราโอเกะ ( ห ้องสวย ชล ตัง้ อยูท ่ ี่ 7 ถนน ราชพฤกษ์ - ซอย ปากน้ ากระโจมทอง ั (ก่อนถึง The Circle 29 แขวงบางพรม เขตตลิง่ ชน เบอร์ตด ิ ต่อ 02-410-5333 เวลาเปิ ดบริการ ทุกวัน : 18:00 - 01:00


2.The Status Pub&Restaurant เลียบด่วนรำมอินทรำ “บรรยากาศดี มีโ ซนให ้เลือ ก ่ โซน Outdoor หลากหลายเชน จะมีโปรเจคเตอร์จอใหญ่ นั่ งจิบ เบี ย ร์ เ ย็ นๆ พร อ ้ มดู บ อลและ โซน Indoor สาหรับคนขีร้ ้อน อยากนั่ ง ดื่ม ตากแอร์ส บายๆ มี โต๊ะ pool ให ้เล่นด ้วยล่ะค่ะ” ตงอยู ั้ ท ่ ี่ ถนนประดิษฐ์ม นู ธรรม (เลียบทางด่วนรามอินทรา ก่อน เข ้าซอยโยธินพัฒนา 50 เมตร) กรุงเทพมหานคร เบอร์ตด ิ ต่อ 094-434-4294 เวลาเปิ ดบริการ ทุกวัน : 20:00 - 03:00

3.Koh Samed “ร ้านเกาะเสม็ดนี่ออกจะ ิ แนวตื๊ ดๆ หน่อย ตัว เป็ นทีน ่ ั่ งชล ร ้านแบ่งเป็ น 2 โซน คือโซนกิน ดืม ่ เหมาะส าหรั บ การสัง สรรค์ ์ ระจาย พู ด คุ ย กั บ โซนแดนซ ก เหมาะส าหรั บ ขาดื่ม นั ก เที่ย ว โดยรวมถื อ ว่ า อาหารรสชาติ ้ ้เลย ราคาก็แสนจะถูก การ ใชได ้ ้” บริการก็ใชได ตง ั้ อ ยู่ ท ี่ รา ษ ฎ ร์ บู ร ณ ะ ( ติ ด แม่น้ าเจ ้าพระยา หลัง Big C ราษฎร์ บู ร ณะ) บางปะกอก , กรุงเทพมหานคร เบอร์ตด ิ ต่อ 086-984-4624 เวลาเปิ ดบริการ ทุกวัน : 18:00 - 23:59

December 2017


4.EST.33 By SINGHA คริสต ัลดีไซน์เซ็นเตอร์ “ ที่ นี่ เ บี ย ร์ ยั ง ค ง เ ป็ น เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ที่ เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ส า ห รั บ ร า้ น นี้ ส่ ว น พ นั ก ง า น บริก ารดี ตั ว ร ้านน่ า นั่ ง มี 2โซน คือ โซน Indoor จะไม่ไ ด ้ยิน ดนตรี ส ด แต่ ต ิด แอร์ ท าให ้นั่ ง สบายๆ สว่ นด ้านนอกเป็ น Open air ร ้อนหน่ อ ยแต่บรรยากาศ ดีก ว่ า เพราะได ้นั่ ง ริม น้ าและมี ดนตรีสดให ้ฟั งด ้วย” ตงอยู ั้ ท ่ ี่ ซอย ลาดพร ้าว 87 (Crystal Design Center ตัง้ อยู่ บนถนนประดิษ ฐ์ม นู ธ รรม(ถนน เ ลี ย บ ท า ง ด่ ว น เ อ ก มั ย - ร า ม อินทรา) กว่า 370 เมตร) คลอง จั่น ,บางกะปิ , กรุงเทพมหานคร เบอร์ตด ิ ต่อ 02-102-2096 เวลาเปิ ดบริการ ทุกวัน : 16:30 - 23:59

5.Myst Thonglor “เป็ นร า้ นที่ บ รรยากาศดี ใ ช ้ ไ ด ้ เ ล ย ค่ ะ ลู ก ค ้ า เ ย อ ะ เมนู อาหารทีน ่ ี่น่า ทาน แต่ราคาสูง พอสมควร สงั่ Rainbow Shots มา ลอง เวลาเส ริ ์ ฟ บาร์ เ ทนเดอร์ จ ะ ิ ลูกค ้าให ้มาชม ลูกค ้าสามารถ เชญ ไปยืน ดูทเี่ ตาท์เตอร์ได ้ ถ่ายรูปได ้ specialข อ ง เ ม นู นี้ คื อ ก า ร เ ส ิ ร ์ ฟ ี ายในการเทแค่ครัง้ ค็อกเทล 7 สภ เดียว” ต งอยู ั้ ่ท ี่ ซอยทองหล่อ 10 (เอก มัย 5) (เข ้าเอกมัย ซอย 5 มา 50 เมตรอยู่ ข วา) คลองตั น เหนื อ , วัฒนา , กรุงเทพมหานคร เบอร์ตด ิ ต่อ 080-770-9800 เวลาเปิ ดบริก ารทุ ก วั น :18:00 02:00

December 2017


Talk About

(อนุกลู รัฐพิทกั ษ์ สนั ติ)

(สมสกุล หลิมศุทธพรรณ)

December 2017

(ณภัทร บูรณพงษ์ ศกั ดิ์)


FUN & HAPPINESS สาหรั บ เทศกาล วันคริส ต์มาส และวั น ปี ใหม่นี้ ทีม SD นาการ์ดอวยพร ของ ผู ้บริหารมาฝากพนั กงานทุกๆท่าน ใน คอลัมน์ Talk About แล ้ว จึงอยาก ิ ชวนพนั ก งานขาย มาอวยพรวั น ปี เช ญ ใหม่นี้ แบบไม่ต ้องอาย ไม่วา่ จะเป็ นวิธ ี ใ ด ก็ แ ล ว้ แ ต่ ห า ก ท า ใ ห ร้ ู ส ้ ึ ก ดี ต่ อ ใ จ อยากสง่ ความสุขให ้กับเราชาวแสนสริ ิ ก็ ร่วมกันทาเลยค่ะ ^^ เรำมำดูรำยละเอียดกำรร่วมกิจกรรมก ันเลยดีกว่ำค่ะ **ง่ายๆ เพียงพนั กงานออกแบบการ์ดอวยพรวันปี ใหม่นี้ ใน สไตล์ น่ารักๆ อาจจะทาผ่าน  ทาผ่าน PowerPoint,  ทาผ่าน PDF  ทาผ่าน Word  ทาผ่าน Mobile Application ต่างๆ (เป็ นรูปตนเองได ้ นะคะ)  หรืออาจจะวาดรูป , คาอวยพร ลงกระดาษ ถ่ายรูปสง่ มาทีs่ d@sansiri.com หรือไลน์ทม ี SD ได ้เลยนะคะ

***การ์ด ไหนโดนใจ มีข องรางวั ล เป็ นการ ตอบแทนสาหรับการ์ดทีส ่ วยโดยใจทีมงาน 4 รางวัล ** รีบๆสง่ มาเลยนะคร ้า**

December 2017


SD INSIDE MAGAZINE

December 2017

Sd inside magazine v4 2017  
Sd inside magazine v4 2017  
Advertisement