Page 1

JA! OOK JOUW WIJK ZIEN WIJ HELEMAAL ZITTEN. Elke wijk heeft nood aan een specifieke aanpak op maat. In deze folder stellen we graag onze wijkprojecten aan u voor.

WWW.JAWIJZIENJOUZITTEN.BE


JA! WIJ ZIEN JOU

ZITTEN!

Houthalen-Helchteren heeft heel wat deelwijken. Elke wijk heeft zijn eigenheid en die willen we als S&D absoluut respecteren. Maar elke wijk heeft ook zijn eigen noden. Daarom dat we als S&D niet enkel een algemeen beleidsprogramma aan jou voorstellen, maar ook een programma op maat van de wijk waarin je woont. In deze brochure lichten onze wijkteams graag een aantal wijkprojecten toe. Haalbaar, realistisch en doordacht. Verwacht van ons geen grootse prestigeprojecten of luchtkastelen maar wel zinvolle, realistische en haalbare projecten en ideeën op maat van de wijkbewoners. Ook op jouw maat dus. Een specifiek wijkbeleid: dat zien wij absoluut zitten!

Stijn Van Dingenen Lijsttrekker

Jules D’Oultremont Lijstduwer

stijn@jawijzienjouzitten.be

jules@jawijzienjouzitten.be


INZETTEN OP PREVENTIE Veiligheid is voor alle inwoners belangrijk. In welke wijk je ook woont, overal duiken gevoelens van onveiligheid op. En vaak is dat terecht en zijn er effectief aanleidingen voor. Overlast, criminaliteit, diefstal of vandalisme; we ontkomen er niet aan. Daarom dat S&D een aantal wijkoverschrijdende veiligheidsvoorstellen wil realiseren. In de eerste plaats blijven we uiteraard voorstander om zoveel mogelijk knelpunten te voorkomen. Hiervoor is het belangrijk dat er professionele krachten zoals buurtopbouwwerkers of jongerenwerkers in ĂŠlke wijk worden ingezet. Hun aanpak vertrekt vanuit een positieve visie.

WIJKKANTOREN VOOR DE POLITIE Maar hoe goed opbouwwerkers hun werk ook doen, er blijven altijd knelpunten. Daarom willen we als S&D de rol van de politie opwaarderen en bijsturen. De wijkagent is hierbij belangrijk. Hij of zij moet dichter bij de wijkbewoners staan en moet hiervoor de nodige werkruimte krijgen. Als S&D pleiten we al jaren voor de aanschaf van mobiele wijkkantoren voor de politie. Die moeten toelaten dat de politie vanuit elke wijk kan werken. Ook vanuit jouw wijk. Bijkomend moet het takenpakket van de politie verruimen. Zo denken we bijvoorbeeld aan een politieteam dat specifiek opgeleid is rond dierenwelzijn.

VEILIGHEID IS ERG BELANGRIJK VOOR ELKE WIJK.

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES De invoering van Gemeentelijke Administratieve Sancties is voor S&D ook belangrijk. Deze aanpak laat toe dat ook kleinere gevallen van overlast of vandalisme bestraft worden. Als het over minderjarigen gaat, worden hierbij ook de ouders betrokken. Immers, wie binnen het stelsel van Gemeentelijke Administratieve Sancties beboet wordt, krijgt de kans om via een taakopdracht de gemaakte fouten te herstellen. Voor ons is dit dus zeker geen pestbelasting, integendeel. Maar willen we de hele keten van wijkwerking, politie en preventie sluitend maken, dan is de invoering van deze sancties nodig.

SOCIAAL &DEMOCRATISCH


IN ELKE WIJK LEVEN STEEDS MEER MENSEN IN ARMOEDE. DAAR MOGEN WE NIET BLIND VOOR ZIJN. Melissa Bosmans

ARMOEDE IN WIJKEN INDIJKEN Steeds meer wijkbewoners hebben het moeilijk om de eindjes aan mekaar te knopen. Natuurlijk kan je daar als lokaal beleid wat aan doen. Vanuit S&D hebben we een hele aanpak rond het indijken van armoede in onze wijken uitgewerkt. Zo moet gezond en veilig wonen voor elke inwoner haalbaar zijn. Een versterkt woonbeleid is nodig. Een woonbeleid dat leegstand en verkrotting aanpakt, maar ook een beleid dat de discriminatie op de huurmarkt wegwerkt. Een versterking van het Sociaal Verhuurkantoor is hierbij een optie.

Melissa Bosmans 2e plaats melissa@jawijzienjouzitten.be

Armoede pak je ook aan door tewerkstelling. Meer sociale tewerkstelling binnen onze gemeente is voor S&D een prioriteit. De oprichting van een lokaal begeleidingsen opvolgingscentrum in onze gemeente is voor S&D eveneens noodzakelijk. Mensen die het moeilijk hebben en die bijvoorbeeld een leefloon krijgen, worden in dit centrum al dan niet verplicht begeleid. Zo moeten ze een opleiding volgen en krijgen ze effectieve begeleiding om uit het diepe dal te klimmen. Een win-winsituatie voor ieder van ons.


DE MOBILITEIT TUSSEN DE WIJKEN MOET VERBETEREN.

Catherina Vorias

Catia Votta

Luciana Costa

Minder-mobiele mensen zoals senioren of personen met een beperking hebben het erg moeilijk om met het openbaar vervoer van de ene wijk naar de andere te gaan. Dat kan niet meer voor S&D. Daarom bestuderen we momenteel een project waarbij we lokaal busvervoer organiseren in onze wijken. Dit project kan perfect uitgewerkt worden als sociaal tewerkstellingsproject. Het is bovendien niet enkel handig voor de minder-mobielen, ook de schoolgaande jeugd heeft er voordeel bij. Toegankelijke elektrische bussen die binnen onze gemeente dagelijks ritten maken tussen de verschillende wijken. Een mobiliteitsproject op maat van onze gemeente en onze inwoners. Daar wil S&D voluit voor gaan!

Luciana Costa 5e plaats

Catherina Vorias 7e plaats

Catia Votta 21e plaats

luciana@jawijzienjouzitten.be

catherina@jawijzienjouzitten.be

catia@jawijzienjouzitten.be

SOCIAAL &DEMOCRATISCH


OOST

HOUTHALEN-OOST


v.l.n.r. Sylvia Opitek, Linda Sikosek, Vera Miczka, Jules D'Oultremont, Jacques Cosemans, Rebecca Willems, Melissa Bosmans, Kevin Coninckx, Daniele Baptista, Roger Saeys en Stijn Van Dingenen

SOCIAAL &DEMOCRATISCH

OOST

Houthalen-Oost is dichtbevolkt. Dat zorgt niet enkel voor heel wat positieve troeven, maar helaas ook voor overlast en andere perikelen. Houthalen-Oost verdient voor S&D dan ook een op maat gesneden aanpak. Bovendien heeft de wijk nood aan een vernieuwde, frisse invulling en extra zuurstof voor het sfeervolle wijkleven. Er schuilen zoveel troeven, alleen blijven ze nu vaak onder een stoffige laag verscholen‌


Een nette, groene, opgeknapte wijk, komt elke wijkbewoner ten goede.

NIEUW CENTRUM VOOR HOUTHALEN-OOST

OOST

#GEZELLIGE, GROENE STRATEN EN PLEINEN “Het centrum van Houthalen-Oost is een stoffige grijze betonvlakte. Voor S&D is het belangrijk dat er de komende jaren een totale vernieuwing komt van het hart van onze wijk. Een vernieuwing die ook rekening houdt met de noden van vandaag: parkeermogelijkheid, gezellige terrasjes, veilige schoolomgevingen,… Een echt groen park met leuke ontmoetingsplekken voor jong en oud kan het hart van onze toffe wijk helemaal doen opleven. Een plek ook waar het tof is om te winkelen en waar er geregeld leuke wijkevenementen plaatsvinden. Er moet geïnvesteerd worden in Houthalen-Oost. Laat ons straten en pleinen omvormen tot verzorgde nette plekken die onze wijk helemaal in ere herstellen.

Verzorgd groen, veilige voetpaden, speelplekken voor de kids: Houthalen-Oost is aan een totale vernieuwing toe. En ja hoor, dat is haalbaar. Het is gewoon zaak om de juiste, duurzame keuzes te maken. Keuzes die de inwoners van Houthalen-Oost ten goede komen.”

Stijn Van Dingenen Lijsttrekker

Jules D’Oultremont Lijstduwer

stijn@jawijzienjouzitten.be

jules@jawijzienjouzitten.be


Er is dringend nood aan bijkomende kinderopvang in onze wijk.

KINDEROPVANG EN LEKKER OUD WORDEN IN OOST

#GEZELLIG OUDER WORDEN, HET MOET OOK KUNNEN IN HOUTHALEN-OOST

“S&D heeft een heel plan klaar dat de capaciteit van kinderopvanginitiatieven in onze gemeente moet verhogen. Hierbij wil S&D ook in Houthalen-Oost een kinderopvanginitiatief ondersteunen. Onze wijk heeft recht op meer kinderopvangplaatsen. Maar S&D wil ook inwoners stimuleren om als onthaalouder aan de slag te gaan. Hiervoor voorziet S&D onder meer opleidingen en bijkomende installatiepremies.”

“Het moet mogelijk zijn om op een plezante, veilige en gezonde manier oud te worden in je eigen woonomgeving. Daarom is het voor S&D noodzakelijk dat er in Houthalen-Oost een woonzorgcentrum voor senioren komt. Ook het aantal serviceflats moet omhoog. Bovendien is het dringend nodig dat de bestaande seniorenwoningen gerenoveerd worden, aangepast aan de noden van vandaag.”

Vera Miczka 3e plaats vera@jawijzienjouzitten.be

Linda Sikosek 23e plaats linda@jawijzienjouzitten.be

SOCIAAL &DEMOCRATISCH

OOST

#BIJKOMENDE KINDEROPVANGPLAATSEN EN ONTHAALOUDERS


Jongeren uit de wijk moeten mekaar kunnen ontmoeten op leuke en veilige speelplekken.

NIEUW SPORTLEVEN EN RUIMTE VOOR JONGEREN

#NIEUW SPORTLEVEN IN OOST

OOST

“Het bruisende sportleven kan terugkeren in HouthalenOost. Maar daarvoor moeten er wel inspanningen geleverd worden. Als S&D willen we opnieuw vitaliteit brengen in de sportsector van onze wijk. Een nieuwbouw voor FC Park is nodig en er moet een sportbeleid op wijkmaat worden opgestart om onze wijkbewoners aan ’t sporten te krijgen. Sport is immers niet alleen gezond, het is bovenal sociaal én plezant! Hierbij denken we als S&D ook aan specifieke doelgroepenwerkingen zoals sportactiviteiten voor senioren of G-sportactiviteiten voor personen met een beperking.”

#RUIMTE VOOR JONGEREN “Jongeren verdienen hun plek in onze samenleving. Ze zijn onze toekomst. Een goede en professionele ondersteuning van georganiseerde en niet-georganiseerde jongeren is belangrijk. Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor sport en spel in de woonomgevingen. Pleinen en parkjes op een kleine schaal herinrichten voor onze wijkbuurten is hierbij voor S&D belangrijk.”

Rebecca Willems 9e plaats

Daniele Baptista 27e plaats

Kevin Coninckx 28e plaats

rebecca@jawijzienjouzitten.be

daniele@jawijzienjouzitten.be

kevin@jawijzienjouzitten.be


Wegen zoals de Tulpenstraat verdienen een nieuwe, duurzame en mooie herinrichting.

VEILIGE WEGEN EN AAN DE SLAG

#VEILIGE MAAR OOK TOFFE WEGEN

#AAN DE SLAG “Teveel wijkbewoners zijn werkloos. De installatie van een lokaal vormings- en begeleidingscentrum is voor S&D een prioriteit. Inwoners die bijvoorbeeld een leefloon ontvangen, worden via dit centrum al dan niet verplicht om een opleiding te volgen of om zich te laten begeleiden in hun zoektocht naar werk. Ook de bijkomende opstart van lokale sociale tewerkstellingsinitiatieven staat op het ‘to do-lijstje’ van S&D.”

“Voor S&D mag het geen straf zijn om met de wagen door de wijk te rijden. Daarom kiezen wij ervoor om degelijke wegingrepen door te voeren die de veiligheid verhogen, maar die daarbij het rijcomfort niet belemmeren. Weg met pestingrepen maar kiezen voor duurzame, mooie weginfrastructuren, daar gaan we voor. Zo moeten voor S&D de Weg naar Zwartberg en de Tulpenstraat prioritair aangepakt worden en zijn heel wat wijkwegen aan vernieuwing toe.”

Roger Saeys 20e plaats

Jacques Cosemans 22e plaats

sylvia@jawijzienjouzitten.be

roger@jawijzienjouzitten.be

jacques@jawijzienjouzitten.be

SOCIAAL &DEMOCRATISCH

OOST

Sylvia Opitek 15e plaats


CENTRUM

HOUTHALEN-CENTRUM, DE STANDAARD EN LAAK


v.l.n.r. Alexander Denie, Stijn Van Dingenen, Mady Wiame, Melissa Bosmans, Brigitte Bortels, Rudi Wazian, Anna Coonen, Luciana Costa, Guido Corthouts, Catia Votta en Jules D'Oultremont

SOCIAAL &DEMOCRATISCH

CENTRUM

Het hart van onze gemeente mag dan wel een nieuw modern gemeentehuis gekregen hebben, de noden in onze wijken zijn nog steeds erg hoog. Het dorpscentrum ligt er al jaren stil en troosteloos bij. Oudere wijkbewoners trekken weg omdat er voor hen geen plaats meer is. Jongeren verlaten ons dan weer omdat de woonkansen erg schaars zijn. Ook de armoede in onze buurten neemt toe. Hoog tijd om ons weer even om te draaien. Het nieuw gemeentehuis laten we hierbij achter ons en we kijken terug de richting van onze inwoners uit. Om op die manier te ontdekken wat er leeft en zo een beleid uit te werken op maat van onze inwoners, op maat ook van jou!


KANSEN VOOR CREATIEVE MUZIKANTEN EN FRIS KLEEDJE VOOR HANDELSCENTRUM

S&D gelooft dat het centrum kan openbloeien als gezellig en sfeervol handelscentrum.

#FRIS KLEEDJE VOOR HANDELSCENTRUM

CENTRUM

#ALLE KANSEN VOOR CREATIEVE MUZIKANTEN “Onze wijken bruisen van het muzikaal talent. Met de opstart van een gemeentelijk muzieklabel willen we dat talent ondersteunen en promoten. Het label biedt bovendien organisatoren en horeca-uitbaters stimulansen om extra podiumkansen aan te bieden voor onze lokale muziekmakers. Een win-win voor iedereen. De artiesten krijgen extra ondersteuning en de horeca leeft verder op.”

Luciana Costa 5e plaats luciana@jawijzienjouzitten.be

“Het centrum van onze gemeente biedt heel wat winkelmogelijkheden. Toch worden ze nog te weinig benut. Eén van de factoren die hierin meespeelt, is het feit dat het centrum niet echt uitnodigt om rustig te shoppen. Daarom willen we als S&D een totale dorpsvernieuwing voorstellen waarbij het centrum uitgroeit tot een verkeersluw gezellig dorp waar er geregeld ook voor extra leven wordt gezorgd. Kunstzinnige koopzondagen bijvoorbeeld. Of straattheater. Kortom: voor S&D moeten er snel structurele ingrepen komen die van het centrum een knap, gezellig en bruisend geheel maken.”

Alexander Denie 12e plaats alexander@jawijzienjouzitten.be


Dierenwelzijn is voor S&D erg belangrijk.

DIERENWELZIJN EN GEEN NIEUWE AFVALOVEN

#OOK DIEREN HEBBEN RECHTEN

#GEEN NIEUWE AFVALOVEN ALSJEBLIEFT

Anna Coonen 18e plaats

Brigitte Bortels 29e plaats

anna@jawijzienjouzitten.be

brigitte@jawijzienjouzitten.be

SOCIAAL &DEMOCRATISCH

CENTRUM

“S&D wil niet weten van de inplanting van een nieuwe afvaloven op industrieterrein Centrum-Zuid. De druk die de bestaande oven op de wijk heeft gelegd, is voldoende geweest. S&D kiest resoluut voor een positief gezondheidsbeleid voor onze wijkbewoners.”

“Dieren zijn belangrijk in onze samenleving. Maar nog te vaak worden ze als een vorm van speelgoed aanzien. Dat kan niet voor S&D. Daarom werkte onze groep een dierenwelzijnsplan uit. Dit plan omvat tien te realiseren punten zoals strenge aanpak van dierenverwaarlozing, opleidingscheques voor het volgen van een sociaalvaardigheidscursus voor hondenbezitters en het opstarten van een lokaal fonds voor de verzorging van zieke of gewonde dieren zonder eigenaar.”


KINDEROPVANG EN INVESTEREN IN VEILIGE WEGEN

CENTRUM

Kinderopvang moet haalbaar en betaalbaar zijn voor elke ouder.

#WAARHEEN MET ONZE KINDEREN

#INVESTEREN IN VEILIGE WEGEN

“Er is een groot tekort aan opvangplaatsen voor kinderen. Daarom dat S&D eist dat er kinderopvanginitiatieven bijkomen. Ook wil S&D wijkbewoners stimuleren om onthaalouder te worden, onder meer door het aanbieden van opleidingen en ondersteunende premies. Immers, als we niet snel ingrijpen, is er in onze gemeente geen opvangplaats meer voor onze kinderen. Laat ons ook de bedrijven op de bedrijventerreinen aansporen om met een gezamenlijk kinderopvanginitiatief te starten. Dat helpt heel veel werkende mensen absoluut vooruit.”

“Je zou soms denken dat het circuit van Zolder in… Houthalen-Helchteren ligt. Voor S&D moet er dan ook snel geïnvesteerd worden in veilige en gebruiksvriendelijke wegen. Jaarlijks gebeuren er in onze gemeente meer dan 600 ongevallen! Verschillende kruispunten, hoofdwegen en wijkwegen zijn toe aan een totale vernieuwing. Geen pestmaatregelen voor onze inwoners, maar wel degelijke en comfortabele weginrichtingen die de veiligheid van zowel de gebruikers als de buurtbewoners verhogen.”

Mady Wiame 19e plaats mady@jawijzienjouzitten.be

Guido Corthouts 26e plaats

guido@jawijzienjouzitten.be


Senioren moeten op een plezante manier oud kunnen worden in hun wijk.

LEKKER OUD WORDEN EN TEWERKSTELLING #GAAN VOOR WERK, WERK EN ... WERK #LEKKER OUD WORDEN IN CENTRUM

Rudi Wazian 6e plaats

Olga Van de Vloed 17e plaats

rudi@jawijzienjouzitten.be

olga@jawijzienjouzitten.be

Catherina Vorias 7e plaats

Catia Votta 21e plaats

catherina@jawijzienjouzitten.be

catia@jawijzienjouzitten.be

SOCIAAL &DEMOCRATISCH

CENTRUM

“We moeten er voor zorgen dat het mogelijk wordt om op een plezante, veilige en gezonde manier oud te worden in onze wijk. Daarom is het voor S&D noodzakelijk dat er bijkomende woonzorgcentra voor senioren komen. Ook het aantal serviceflats en rusthuisbedden moet omhoog. Laat ons de site van het Vinkenhof verder uitbouwen zodat onze wijkbewoners die zorg nodig hebben, er sneller en makkelijker terecht kunnen. Er moet simpelweg veel maar aandacht geschonken worden aan onze oudere wijkbewoners.”

“Onze gemeente heeft nood aan een globale tewerkstellingsvisie die opgemaakt wordt samen met onze handelaars en ondernemers. Die opmaak moet voor S&D gebeuren in de schoot van een lokaal ondernemersloket. Daarnaast wil S&D een gunstig werknemersklimaat creëren. Een klimaat waarbinnen ruimte is voor opleidingsinitiatieven, sociale tewerkstelling maar bijvoorbeeld ook voor de integratie van personen met een beperking binnen het actief werknemersveld. In Houthalen-Centrum kan er mits een goede aanpak een gunstig werkgeversklimaat ontstaan, zowel voor onze ondernemers als onze handelaars en horeca.”


HELCHTEREN-LILLO

HELCHTEREN EN LILLO


v.l.n.r. Jules D'Oultremont, Benny Vandebosch, Kevin Coninckx, Frans Thijs, Erik Braeken, Wilfried De Baets, Monique Verstraeten, Bert La Lau, Robert Claes, Sylvia Opitek en Stijn Van Dingenen

SOCIAAL &DEMOCRATISCH

HELCHTEREN-LILLO

Een grote groep van onze kandidaten heeft een directe band met Helchteren of Lillo. En dat is heel bewust. Beide wijken staan voor flinke uitdagingen. Het is dan ook belangrijk dat veel sterke schouders die uitdagingen willen en kunnen aangaan. De druk die verschillende dossiers op Helchteren en Lillo leggen, is enorm. Denk maar aan het asielcentrum, REMO, de omleidingsweg of het schietveld. Zware dossiers die S&D echter niet uit de weg gaat. Neen, we gaan de strijd op een eerlijke manier aan zonder dat bovenlokale politieke partijbelangen ons dwarsbomen. Meteen twee grote voordelen van het S&D team: een hele hoop sterke schouders ĂŠn op en top lokaal met een sterke binding met Lillo en Helchteren.


Voor S&D kan de omleidingsweg niet. Wij kiezen voor het doortochtscenario met korte tunnels.

GEEN OMLEIDINGSWEG EN ASIELCENTRUM

HELCHTEREN-LILLO

#GEEN GROOT ASIELCENTRUM VOOR HELCHTEREN “Mensen helpen, daar zijn we mee akkoord. Maar grote concentraties van mensen doelloos droppen in een kazerne, is niet goed. Voor S&D moet het grote asielcentrum dan ook sluiten. Er moet een spreiding komen over de hele provincie van de toestroom asielzoekers. Iedereen moet die lasten dragen, de huidige situatie is niet houdbaar voor onze wijk, onze inwoners maar ook niet voor onze gemeentelijke diensten, OCMW en politie die niet voorzien zijn op een asielcentrum als dit. We willen graag mensen die het echt nodig hebben helpen, maar wel een aantal op maat van onze gemeente. Geen honderden dus.”

Frans Thijs 10e plaats

frans@jawijzienjouzitten.be

#VOOR ONS GEEN OMLEIDINGSWEG “De gezondheid van onze inwoners en de leefbaarheid van de wijken is voor S&D een prioriteit. Daarom dat S&D het doortochtscenario met de kleine tunnels onder de dorpskernen vooropstelt. De omleidingsweg is voor ons geen optie. Bovendien biedt het doortochtscenario extra voordelen zoals de zekerheid dat de Grote Baan helemaal heringericht wordt.”

Monique Verduyckt 14e plaats

monique@jawijzienjouzitten.be

Bert La Lau 16e plaats

bert@jawijzienjouzitten.be


NEEN TEGEN GELUIDSHINDER EN REMO #HOE VAAK MOETEN WE DE GELUIDSHINDER NOG AANVAARDEN De gezondheid van de inwoners en de bescherming van onze natuur zijn voor S&D erg belangrijk.

“Er gaat niets boven de gezondheid van onze inwoners. Dertig jaar lang al lijden Helchteren en Lillo onder de overlast van het REMO-stort. Daar moet voor S&D met het aflopen van de huidige vergunning in 2013 een definitief einde aan komen. Geen nieuw afval meer op REMO.”

Erik Braeken 13e plaats erik@jawijzienjouzitten.be

Robert Claes 25e plaats

robert@jawijzienjouzitten.be

SOCIAAL &DEMOCRATISCH

HELCHTEREN-LILLO

#HET MOET GEDAAN ZIJN MET REMO

“Wij inwoners van Helchteren en Lillo worden geconfronteerd met de nadelen van het nabijgelegen schietveld. Als S&D pleiten we ervoor om op bovenlokaal niveau afspraken te maken omtrent het gebruik van dit terrein en de druk die dat met zich meebrengt op onze inwoners. Waarom geen compensatie voor onze wijkbewoners? Extra ondersteuning voor wie zijn huis wil isoleren tegen de geluidsoverlast bijvoorbeeld. Voor S&D moeten ook de nachtvluchten tot een minimum beperkt worden en commerciële munitietesten en -oefeningen kunnen al helemaal niet voor S&D. Bovendien moeten er duidelijke stilteperiodes worden ingebouwd die de leefbaarheid in onze wijken ten goede komen.”


We moeten nu investeren in kinderopvang. De nood is hoog.

VEILIGE WEGEN EN EXTRA KINDEROPVANG

HELCHTEREN-LILLO

#KAZERNELAAN EN LILLOSTEENWEG MOETEN VEILIGER “Wil je tijdens de piekmomenten van Helchteren naar Lillo of omgekeerd, neem dan best je krantje mee. De kans is immers groot dat je lang in de wachtrij mag aanschuiven. Daarnaast komen we ook heel vaak snelheidsduivels tegen die door onze wijkstraten racen. Allemaal redenen die volgens ons aantonen dat er snel geïnvesteerd moet worden in veilige en gebruiksvriendelijke wegen. Vooral de Kazernelaan, de Helzoldstraat en de Lillosteenweg moeten dringend aangepakt worden.”

Benny Vandebosch 24e plaats

benny@jawijzienjouzitten.be

#HELCHTEREN HEEFT NOOD AAN EEN GROOT KINDEROPVANGINITIATIEF “Er is een groot tekort aan opvangplaatsen voor kinderen. Daarom dat S&D eist dat er een kinderopvanginitiatief in Helchteren bijkomt. Ook wil S&D wijkbewoners stimuleren om onthaalouder te worden, onder meer door het aanbieden van opleidingen en ondersteunende premies. Immers, als we niet snel ingrijpen, is er in onze gemeente geen opvangplaats meer voor onze kinderen.”

Monique Verstraeten 11e plaats monique.verstraeten @jawijzienjouzitten.be

Kevin Coninckx 28e plaats

kevin@jawijzienjouzitten.be


Oud worden moet voor S&D in je vertrouwde leefomgeving kunnen.

ALLE KANSEN VOOR CREATIEVE MUZIKANTEN EN SENIORENVOORZIENINGEN #ONZE CREATIEVE MUZIKANTEN MOETEN ALLE KANSEN KRIJGEN

“We moeten er voor zorgen dat het mogelijk wordt om op een plezante, veilige en gezonde manier oud te worden in onze wijk. Daarom is het voor S&D noodzakelijk dat er in Helchteren en Lillo een woonzorgcentrum voor senioren komt. Ook het aantal serviceflats moet omhoog. Er moet simpelweg veel maar aandacht geschonken worden aan onze oudere wijkbewoners.”

Sylvia Opitek 15e plaats erik@jawijzienjouzitten.be

“Helchteren en Lillo bruisen van het muzikaal talent: coverbands, DJ’s, harmonieën, …Met de opstart van een gemeentelijk muzieklabel willen we als S&D dat talent ondersteunen en promoten. Het label biedt bovendien organisatoren en horeca-uitbaters stimulansen om extra podiumkansen aan te bieden voor onze lokale muziekmakers. Een win-win voor iedereen. De artiesten krijgen extra ondersteuning en de horeca in onze wijken leeft verder op. Ook organisatoren van evenementen in onze wijken, kunnen op deze ondersteuning rekenen.”

Wilfried De Baets 8e plaats

wilfried@jawijzienjouzitten.be

SOCIAAL &DEMOCRATISCH

HELCHTEREN-LILLO

#BIJKOMENDE SENIORENVOORZIENINGEN ZIJN NODIG IN HELCHTEREN EN LILLO


MEULENBERG

MEULENBERG, TEN HOUT EN KWALAAK


Tuba Mavili, Olga Van de Vloed, Rudi Wazian, Stijn Van Dingenen, Abdel Manti, Fatma Yilmaz, Jules D'Oultremont, Melissa Bosmans, Luciana Costa en Catia Votta

SOCIAAL &DEMOCRATISCH

MEULENBERG

Meulenberg is een wijk met heel wat moeilijkheden, maar ook een wijk met heel wat potentieel en talent. Als S&D willen we de focus leggen op dat laatste. Via een positieve aanpak kan er veel gebeuren. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we blind blijven voor de knelpunten die er zijn. Het is voor S&D duidelijk dat we de komende jaren in deze wijk flink moeten investeren in mensen.


S&D wil volop inzetten op tewerkstelling. Een win-win voor iedereen.

SOCIALE TEWERKSTELLING EN SCHOOLOPBOUWWERK

MEULENBERG

#VOLOP INZETTEN OP TEWERKSTELLING “Het is voor S&D absoluut noodzakelijk dat er voor Meulenberg extra wordt ingezet op tewerkstelling. Teveel wijkbewoners zijn op zoek naar werk. Via allerlei laagdrempelige projecten moet hen de weg naar een duurzame job worden aangereikt. Daar zijn helpende handen bij nodig. Voor S&D ligt hier dan ook voor verschillende actoren een rol: het buurtopbouwwerk, de jeugdwerkingen, de wijkwerking,… Ook zijn we als S&D gewonnen voor het idee om meer sociale tewerkstellingsprojecten op te zetten in onze gemeente, zeker ook in Meulenberg. Zulke sociale projecten komen én de mensen én de samenleving ten goede.”

Melissa Bosmans 2e plaats

melissa@jawijzienjouzitten.be

#SCHOOLOPBOUWWERK ALS BRUG TUSSEN ONDERWIJS EN GEZIN “Een belangrijk aspect om armoede in toekomstige generaties in te dijken, is het onderwijs. Jongeren die goed begeleid worden in hun onderwijsloopbaan hebben meer kans op slagen. Het is echter een feit dat veel thuissituaties in Meulenberg niet bevorderlijk zijn voor de onderwijsloopbaan van bepaalde jongeren. Daarom moet hier structureel op ingezet worden. Als S&D zijn we voorstander van de versterking van het schoolopbouwwerk. Dit schoolopbouwwerk vormt de brug tussen het gezin en de school van het kind.

Olga Van de Vloed 17e plaats olga@jawijzienjouzitten.be


De verkeersveiligheid op de Koolmijnlaan moet snel aangepakt worden voor S&D.

VEILIGE WEGEN EN OPLEIDINGSCENTRUM

#KOMST VAN LOKAAL OPLEIDINGSEN BEGELEIDINGSCENTRUM NODIG

“Heel wat wegen in Meulenberg liggen er gevaarlijk bij. Onder meer voor de Koolmijnlaan stelt S&D dat er dringend ingrepen nodig zijn die de verkeersveiligheid verhogen.”

Catherina Vorias 7e plaats catherina@jawijzienjouzitten.be

Fatma Yilmaz 4e plaats

fatma@jawijzienjouzitten.be

SOCIAAL &DEMOCRATISCH

MEULENBERG

#KOOLMIJNLAAN MOET VEILIGER

“S&D wil een lokaal opleidings- en begeleidingscentrum opstarten. Dit centrum begeleidt wijkbewoners die het moeilijk hebben. Ze kunnen er opleidingen volgen die hen op weg moeten zetten naar een job en een beter leven. Ook personen die noodgedwongen komen aankloppen bij het OCMW moeten in dit centrum al dan niet verplicht begeleiding krijgen om ook hen op die manier op weg te helpen. “


Het parochiecentrum en de omgeving errond moeten uitgebouwd worden tot een gezellige ontmoetingsplek voor de wijk.

ONTHAALOUDERS EN HEROPSTARTEN BUURTVADERPROJECT

MEULENBERG

#WIJKBEWONERS STIMULEREN OM ONTHAALOUDER TE WORDEN “S&D heeft een heel plan klaar dat de capaciteit van kinderopvanginitiatieven in onze gemeente moet verhogen. Eén van de onderdelen van dit plan is om inwoners aan te zetten om te starten als onthaalouder. Ook in onze wijk is hier nood aan. Hiervoor voorziet S&D opleidingen maar ook ondersteunende opstartpremies.”

Catia Votta 21e plaats

catia@jawijzienjouzitten.be

#BUURTVADERPROJECT HEROPSTARTEN “S&D wil het buurtvaderproject heropstarten. Dit project is jarenlang positief geweest voor de wijk. We vinden het jammer dat het gestopt is. Met een nieuwe en structurele ondersteuning willen we als S&D dit project opnieuw lanceren.”

Abdel Manti 30e plaats

abdel@jawijzienjouzitten.be


BUURTONTMOETINGSCENTRUM EN PLAATS VOOR DE JEUGD

S&D vindt buurtwerking, wijkopbouwwerk en jongerenwerking erg belangrijk.

#OOK DE JEUGD VERDIENT EEN PLAATS

#INVESTEREN IN BUURTONTMOETINGSCENTRUM

Rudi Wazian 6e plaats rudi@jawijzienjouzitten.be

Daniele Baptista 27e plaats

daniele@jawijzienjouzitten.be

SOCIAAL &DEMOCRATISCH

MEULENBERG

“Het parochiecentrum heeft een belangrijke functie in de wijk Meulenberg. Als S&D willen we die functie honoreren en kiezen we ervoor om dit centrum de komende jaren verder uit te bouwen tot een volwaardig, modern buurtontmoetingscentrum.”

“Jongeren zijn graag in mekaars gezelschap. Het is voor S&D dan ook belangrijk dat ze de nodige ruimtes hebben waar dit kan. Een jeugdhuis voor Meulenberg is voor S&D een goed idee. Laat ons samen met de jongeren en het jeugdwerk bekijken waar dit kan en wat er nodig is. Bijkomende ondersteuning voor jongerenprojecten en –initiatieven alsook voor het opbouwwerk en de buurtwerkingen, blijft voor S&D ook een prioriteit.”


GEEF JE STEM AAN ELKE KANDIDAAT!

S&D 1

VAN DINGENEN Stijn

17

VAN DE VLOED Olga

2

BOSMANS Melissa

18

VANBOCKRYCK - COONEN Anna

3

MICZKA Vera

19

WIAME Mady

4

YILMAZ Fatma

20

SAEYS Roger

5

COSTA Luciana

21

VOTTA Catia

6

WAZIAN Rudi

22

COSEMANS Jacques

7

VORIAS Catherina

23

SIKOSEK Linda

8

DE BAETS Wilfried

24

VANDEBOSCH Benny

9

WILLEMS Rebecca

25

CLAES Robert

10

THIJS Frans

26

CORTHOUTS Guido

11

VERSTRAETEN Monique

27

BAPTISTA Daniele

12

DENIE Alexander

28

CONINCKX Kevin

13

BRAEKEN Erik

29

BORTELS Brigitte

14

VERDUYCKT Monique

30

MANTI Abdel

15

OPITEK Sylvia

31

D’OULTREMONT Jules

16

LA LAU Bert

= wijkteam

SOCIAAL &DEMOCRATISCH


http://www.facebook.com/sociaalendemocratisch.houthalenhelchteren

WWW.JAWIJZIENJOUZITTEN.BE VU: Stijn Van Dingenen, Hortensiastraat 8, 3530 Houthalen-Helchteren, Verkiezingsdrukwerk 2012

wijkfolder_A5_landscape_online  
wijkfolder_A5_landscape_online  
Advertisement