Page 1

HOSBIS DEWI SANT TAFLEN NEWYDDION HYDREF/gaeaf 2013

www.stdavidshospice.org.uk

NEGES Y PRIF WEITHREDWR Rwy’n falch o ddweud fod yr Hosbis wedi dod i drefn yn dda iawn yn dilyn yr ailddatblygu sylweddol y llynedd. Profodd yr ystafelloedd gwely sengl, ynghyd â’r cyfleusterau gwell ar gyfer perthnasau, yn amhrisiadwy’n barod, a ninnau bellach yn gallu cynnig gwell lefel o breifatrwydd ac urddas o ran gofal. Er bod nifer y cleifion preswyl sy’n cael eu derbyn wedi cynyddu mae’n dda gallu nodi hefyd ein bod wedi gweld cynnydd yn nifer y cleifion sy’n cael eu hanfon adref (40%) a’u symptomau wedi eu rheoli drwy arbenigedd ein tîm clinigol penodedig. Yn naturiol, oherwydd ein bod yn gofalu am fwy o gleifion, mae costau cynnal yr Hosbis yn cynyddu hefyd. Er inni sicrhau mwy o arian gan Lywodraeth Cymru a’r Bwrdd Iechyd Lleol, mae hyn yn dal i fod yn llai na 25% o’n costau clinigol o hyd. Oherwydd hynny rydym yn parhau i fod mor ddibynnol ag erioed ar y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu a thra bod ein siopau a’n Hadrannau Codi Arian a Loteri yn ceisio darparu’r arian yr ydym ei angen cymaint, mae cynnydd yn yr angen am roddion gan unigolion, rhoddion er cof a chymynroddion er mwyn talu ein costau parhaus. Bu’n fraint aruthrol i wasanaethu fel Prif Weithredwr yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf ac yn ystod y cyfnod hwnnw rwyf wedi goruchwylio sawl newid yn yr Hosbis, gan gynnwys Caffi Dewi, yn ogystal ag ymestyn ein siopau a’r Loteri. Fodd bynnag, rwy’n teimlo mai dyma’r adeg iawn i mi sefyll o’r neilltu fel Prif Weithredwr a byddaf yn ymddeol ar ddiwedd Mawrth 2014. Dan arweiniad parhaus Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr rwy’n siŵr y bydd f’olynydd yn gallu llywio’r Hosbis drwy gyfnod nesaf ei ddatblygiadau. Bydd cyfle pellach i mi ddiolch i chi i gyd am eich cefnogaeth; rwyf wedi gwneud nifer o ffrindiau drwy waith yr Hosbis a byddaf yn trysori hynny’n annwyl hyd byth. Alun Davies


Mae Caffi Dewi wedi’i leoli yn yr Hosbis ar Ffordd yr Abaty, Llandudno ac mae ar agor i’r cyhoedd o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 10 y bore a 4 y prynhawn. Mae Caffi Dewi yn lle poblogaidd iawn ac mae amrywiaeth eang o frechdanau ffres, cacennau a bwyd poeth ar gael – ynghyd â pheth o’r coffi gorau yn y dref! Ar ben hynny, gwirfoddolwyr sy’n ei gynnal yn gyfan gwbl ac mae popeth a brynwch chi yno yn mynd i gefnogi Hosbis Dewi Sant.

Mae Hosbis Dewi Sant yn dibynnu ar roddion a gyflwynir gan ffrindiau a chefnogwyr yn eu hewyllysiau. Os ydych chi’n ystyried cyflwyno rhodd i’r Hosbis rydym yn gwerthfawrogi’n arw eich bod yn meddwl amdanom. Os hoffech chi ragor o wybodaeth am gymynroddion neu sut y gall rhodd yn eich Ewyllys ein helpu ni, ffoniwch Andrew Humphreys ar 01492 879058 neu ewch i www.stdavidshospice.org.uk

Cefnogwyd argraffu’r cylchlythyr hwn drwy garedigrwydd Clinig Deintyddol West End ym Mae Colwyn. Mae eu cefnogaeth yn sicrhau fod mwy o’r arian a godwch chi’n mynd tuag at ofalu am gleifion.

TAFLEN NEWYDDION Hosbis dewi sant - HYDREF/gaeaf 2013


Gwireddu Breuddwyd Helen

yn Hosbis Dewi Sant

Cyfarfu Helen Morris a Robert Elliott ar fleind dêt yn Loughborough a buan y trodd eu cyfeillgarwch yn gariad dwfn a pharhaol. Roedd y ddau wedi profi ysgariad ac yn gweithio’n amser llawn i gynnal eu teuluoedd felly roedd amser gyda’i gilydd yn werthfawr. Roedd Rob a Helen eisiau treulio mwy o amser gyda’i gilydd ac ymhen amser, ar ôl symud i Gymru, unwyd eu dau gartref yn un. Bu’r cwpl yn gweithio’n galed gan fwynhau gwneud ffrindiau newydd a chael cymaint o hwyl ag oedd yn bosib’ ar yr un pryd. Dim ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf y derbyniodd Helen ddiagnosis o ganser ac ar y dechrau daeth i’r Hosbis fel claf Gofal Dydd. Wrth i ni ddod i adnabod Helen daeth yn amlwg iawn cymaint yr oedd hi’n trysori ac yn gwerthfawrogi cariad Rob a’i gefnogaeth ddiflino. Roedd Helen dan ofal meddygon ymgynghorol yr Hosbis adref ond roedd yn dirywio’n gyflym a gwyddai Rob mai ei dymuniad pennaf oedd dod yn Mrs Elliott. Felly, ar ddydd Gwener, Mai 10 2013, gofynnodd Rob y cwestiwn iddi ac atebodd Helen gyda “Gwnaf” pendant. Treuliodd Helen y penwythnos adref gyda ffrindiau a theulu ond yna fe’i derbyniwyd i mewn i’r Hosbis ar y dydd Llun. Pan ddaeth i mewn hysbyswyd

y staff am ddyweddïad Rob a Helen a dymuniad pennaf Helen a neilltuwyd tîm yn gyflym er mwyn trefnu’r briodas. Archebwyd blodau a siampên ac aeth staff arlwyo’r Hosbis ati i wneud y gacen. Ar ddydd Llun, Mai 13, am 5.30 y prynhawn, priodwyd Helen Morris a Robert Elliott yn Hosbis Dewi Sant. Amgylchynwyd y cwpl gan eu teulu, eu ffrindiau a’r staff a daeth pawb at erchwyn gwely Helen i dystio i’r datganiad o gariad rhwng dau a oedd mor amlwg yn dotio ar ei gilydd. Roedd yn achlysur hapus a theimladwy iawn ac er bod Helen mor wael llwyddodd i ymateb yn gadarn ac yn hyderus. Cynhaliwyd y seremoni sifil gan Haydn Oliver, Cofrestrydd Arolygol, a Jackie Bream, Cofrestrydd, a bendithiwyd y briodas gan ein Caplan Hosbis ein hunain, y Barchedig Jane Allen. Yn anffodus bu farw Helen yn oriau mân y diwrnod canlynol ond gwireddwyd ei dymuniad pennaf, sef ei bod yn gadael y byd hwn fel Mrs Elliott. Roedd yn fraint arbennig i Hosbis Dewi Sant drefnu’r achlysur arbennig hwn ar gyfer Helen a Rob. Diolch i bawb fu’n rhan o’r trefniadau ond yn bennaf oll diolch i CHI am eich cefnogaeth barhaus oherwydd heb hynny ni fyddai modd gwireddu breuddwydion o’r fath.

TAFLEN NEWYDDION Hosbis dewi sant - HYDREF/gaeaf 2013


RYDYM ANGEN

GWIRFODDOLWYR

!

YMUNWCH Â BRENDA A GWIRFODDOLWCH I HOSBIS DEWI SANT! Mae Brenda Fearnett, o Graig y Don, yn gwirfoddoli’n wythnosol yn Hosbis Dewi Sant. Mae Brenda’n un o 250 o wirfoddolwyr sy’n rhoi eu hamser am ddim i’n cefnogi ni mewn sawl ffordd. Symudodd Brenda i’r ardal 15 mlynedd yn ôl o Sir Gaer gyda’i gŵr Peter. Roedden nhw wedi bwriadu ymddeol a byw ar lan y môr erioed ac fe wnaethon nhw ddewis Llandudno gan mai dyma’r lle yr oedden nhw wedi treulio gwyliau gyda’u plant. Pan wnaethon nhw gyrraedd doedden nhw ddim yn adnabod neb, a dim ond pan roedd Brenda’n sgwrsio gyda’i chymdoges newydd Ann y clywodd hi am y gwaith yn yr Hosbis. Roedd Ann yn wirfoddolwr yn barod a soniodd wrth Brenda sut roedd hi’n helpu ar ddesg prif dderbynfa’r Hosbis. Ystyriodd Brenda’n syth fod hyn yn rhywbeth yr hoffai ei wneud felly gyda chymorth Ann gwnaeth gais i fod yn wirfoddolwr. Yn fuan wedyn, dechreuodd Brenda ar ei hyfforddiant ar brif ddesg y dderbynfa. Ddeuddeg mlynedd yn ddiweddarach ac mae Brenda’n parhau i fwynhau ei gwaith gwirfoddol. Bu’n fodd iddi wneud ffrindiau newydd ac mae wrth ei bodd yn cyfarfod ac yn cyfarch ymwelwyr.

Diolch o waelod calon i holl Wirfoddolwyr Hosbis Dewi Sant!

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am y cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael i chi, llenwch ffurflen drwy ei lawrlwytho o www.stdavidshospice.org.uk a chlicio ar ‘Cefnogwch ni’ neu codwch ffurflen o ddesg y brif dderbynfa yn yr Hosbis. Fel arall, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am wirfoddoli, ffoniwch Janet Magill, Gweinyddydd yr Hosbis/Cydgysylltydd y Gwirfoddolwyr ar (01492) 879058.

TAFLEN NEWYDDION Hosbis dewi sant - HYDREF/gaeaf 2013


Egwyl i’r ddau Mae llawer o gamsyniadau am ofal Hosbis yn gyffredinol ond yr un mwyaf cyffredin yw mai’r unig reswm y mae cleifion yn mynd i Hosbis yw i farw, ond mewn gwirionedd dim ond rhan fechan o’r gwaith a wnawn ni yma yn Hosbis Dewi Sant yw gofal diwedd oes. Fyth ers i Joan, 80, dderbyn diagnosis o ganser am yr ail waith mae Doug wedi bod yn darparu ‘r holl ofal y mae hi ei angen ar ei ben ei hun yn llwyr bron, ond mae hyn wedi mynd yn gynyddol anodd ei wneud ar sail ddyddiol. Fodd bynnag, diolch i’r Uned Gofal Dydd yn Hosbis Dewi Sant, mae Doug yn gallu cael seibiant am ychydig oriau bob wythnos a mwynhau rhywfaint o amser ar ei ben ei hun. Meddai Doug: “Pan mae Joan yn yr Uned Gofal Dydd dwi’n gallu cael seibiant, dydw i ddim yn gorfod rhedeg o gwmpas cymaint yn gwneud yn siwr fod popeth wedi’i wneud, tra’n gofalu am Joan ar yr un pryd ”. ^

Bu Joan a Doug yn briod am 58 mlynedd ac roedden nhw’n gyfarwydd â gwaith yr Hosbis yn barod gan fod y ddau yn gynwirfoddolwyr. Am chwe awr bob dydd Mercher, bydd gweithwyr proffesiynol penodedig Hosbis Dewi Sant yn gofalu am holl anghenion Joan, boed hynny’n ofal nyrsio ymarferol neu’n gadw cwmni iddi. Meddai Joan: “Mae’n werthfawr i mi ac

mae’n rhoi seibiant i Doug gan mai dyma’r un adeg pan nad oes raid iddo boeni amdana’i. Mae’n gwybod fy mod i’n hapus i ddod yma ac mae’n gwybod fod rhywun yn gofalu amdana’i felly mae’n gyfle iddo ymlacio.” Ddechrau Gorffennaf soniodd y Brif Weinyddes Gwen Thomas gyda’r cwpl fod cyfle i Joan aros yn yr Hosbis am wythnos fel y gallai Doug gael gorffwys haeddiannol. Roedd Joan yn nerfus ar y dechrau ond roedd Doug yn gallu ymweld â hi bob dydd a mynd â hi allan. Roedd Joan yn edrych ymlaen at ymweliadau Doug ac roedd bron fel bod yn canlyn unwaith eto. Ychwanegodd Doug: “Tra roedd Joan yn yr Hosbis mi ges i’r amser i ddal i fyny efo pethau oedd angen eu gwneud adref. Roedd yn gyfle hefyd i mi gael rwtîn gwahanol. Dwi’n gwybod na fydd Joan efo fi am byth felly drwy drio meithrin rwtîn newydd r wan fydd o ddim yn gymaint o sioc i’r system yn y dyfodol. Dwi’n gwybod fod safon y gofal y mae Joan yn ei dderbyn yn wych. Mae’r staff yn yr Hosbis yn gallu treulio llawer iawn mwy o amser efo Joan a minnau. Maen nhw’n deall ein hanghenion ac yn gallu cynnig lefel mwy personol o ofal”. ^

Yn Hosbis Dewi Sant rydym yn estyn y gofal i’r teulu a pherthnasau eraill. Gall hyn fod yn amhrisiadwy o ran lles y gofalwr, a thrwy hynny alluogi’r claf i dderbyn gofal adref gyda chefnogaeth barhaus.

TAFLEN NEWYDDION Hosbis dewi sant - HYDREF/gaeaf 2013


Cyflwynwn...

Ein Tedi Bêr Loteri AM 2014 -

Nyrs Dewina!

gorau gyda hi. Pan gysylltodd ei Nain â Swyddfa’r Loteri i ofyn a allem ni helpu Lily yn ffodus roedd un tedi bêr sbâr ar ôl mewn cwpwrdd yn y Swyddfa ac felly roeddem ni’n medru cysuro Lily’r tro yma. Mae llun Lily gyda’i thedi bêr newydd ar y chwith. Does gennym ni ddim llawer o dedis sbâr felly roeddem ni’n arbennig o falch ein bod ni wedi gallu helpu.

Casglwyr Ers 2002 bu gan aelodau ein Loteri sy’n talu eu tanysgrifiad blwyddyn yn llawn yr hawl i wneud cais am un o’n tedi bêrs hyfryd. Fodd bynnag eleni rydym wedi penderfynu talu teyrnged i’r gofal gwych y mae ein staff nyrsio’n ei roi i gleifion, eu teuluoedd a’u ffrindiau drwy gyflwyno Nyrs Dewina i’r set. Dim ond nifer cyfyngedig o Nyrs Dewina a fydd ar gael er y byddwn yn sicrhau y bydd yr aelodau hynny sy’n adnewyddu eu haelodaeth tua diwedd 2014 yn dal i fod â’r cyfle o gael eu tedi bêr eu hunain. Fodd bynnag os oes aelodau nad ydyn nhw wedi hawlio tedi bêr cyn hyn yn hoffi gwneud hynny, byddem yn awgrymu eich bod yn adnewyddu eich loteri am flwyddyn lawn cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn derbyn eich Nyrs Dewina. Yn gynharach eleni mi wnaethom ni dderbyn cais am help gan wyres un o Gefnogwyr yr Hosbis. Roedd Lily wedi derbyn un o’n tedi bêrs hyfryd fel anrheg pan oedd hi’n fabi ac roedd Dewi wedi bod yn gydymaith cyson iddi. Yn anffodus collodd Lily Dewi’n ddiweddar ac roedd hi’n torri ei chalon gan na allai gael ei ffrind

Yn ddiweddar fe fu nifer o newidiadau i’n Tîm o Gasglwyr yma yn yr Hosbis. Heb gymorth y bobl wych yma ni fyddai nifer o’n haelodau yn gallu chwarae rhan reolaidd yn y raffl wythnosol felly mae’r ffaith fod Casglwyr yn galw arnynt bob pedair wythnos wedi dod yn rhan werthfawr o’n gwaith. Oherwydd hynny hoffwn i ddweud diolch yn fawr iawn i’r Casglwyr canlynol sydd wedi bod gyda ni am nifer o flynyddoedd ac sydd wedi penderfynu ymddeol yn ddiweddar: Gordon a Meri Telford, Iola Wyn Sealey, Carol Bell Peake and Barbra Adams. Ond diolch yn arbennig i’n haelodau am barhau i gefnogi ein Casglwyr gydol yr adeg hon. Yn ystod y misoedd nesaf byddwn yn cyflwyno nifer o Gasglwyr newydd i’n Tîm. Byddant yn cyflwyno eu hunain i chi wrth iddynt ymweld â chi i gasglu eich tanysgrifiadau Loteri a byddant bob amser yn gwisgo bathodyn adnabod a ddylai fod yn gwbl weladwy bob amser. Os oes unrhyw un yn ansicr ynghylch eu Casglwr ac os hoffent gadarnhau pwy yw eu Casglwr gyda Swyddfa’r Loteri ffoniwch ni ar 0800 970 6242 os gwelwch yn dda.

TAFLEN NEWYDDION Hosbis dewi sant - HYDREF/gaeaf 2013


Oleuadau Gall y Nadolig fod yn adeg arbennig iawn o’r flwyddyn ar gyfer rhannu atgofion, meddwl am y rhai hynny sy’n agos atom ni a chofio am anwyliaid a ffrindiau nad ydynt gyda ni. Mae bod heb y bobl arbennig yma’n anodd gydol y flwyddyn ond yn arbennig o anodd yn ystod y tymor dathlu. Gall y Goeden Oleuadau chwarae rhan allweddol wrth gofio anwyliaid gan y gallwch chi gyflwyno golau er cof am rywun arbennig. Ers dros 13 mlynedd buom yn falch o gydweithio gyda Chlwb Rotari Llandrillo-yn-Rhos gyda’u Coeden Oleuadau ar Bromenâd Cayley. Bydd y seremoni oleuo yn Llandrilloyn-Rhos ar ddydd Sul, Tachwedd 24 am 4.30pm, ac ar ddydd Sadwrn, Rhagfyr 7 am 4:00pm ar gyfer y seremoni yng Ngerddi’r North Western, Llandudno.

Hoffwn olau ar y goeden i ddathlu/cofio .................................................................... Hoffwn gyfrannu £ ...................................... Eich Enw ..................................................... Eich Cyfeiriad .............................................. .................................................................... Cod Post ...................................................... Rhif Ffôn ...................................................... R  HODD CYMORTH: Ticiwch y blwch cyntaf os ydych chi’n talu treth. Gellir hawlio 25c ychwanegol am bob £1 a gyfrannwch heb unrhyw gost nac anghyfleuster i chi, e.e. bydd cyfraniad o £20 yn troi’n £25.00 T  iciwch yr ail flwch os hoffech chi gofnod yn y Llyfr Goleuadau Anfonwch y ffurflen hon a’ch cyfraniad i: Yr Adran Codi Arian, Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr Abaty, Llandudno LL30 2EN

Gallwch gyflwyno golau er cof am rywun arbennig drwy lenwi a dychwelyd y ffurflen hon i’r Hosbis gyda’ch cyfraniad. Gallwch wneud sieciau ac archebion post yn daladwy i ‘Hosbis Dewi Sant’.

TAFLEN NEWYDDION Hosbis dewi sant - HYDREF/gaeaf 2013

#

Y Goeden

COEDEN OLEUADAU

A GEFNOGIR GAN GLWB ROTARI LLANDRILLO-YN-RHOS


THANK YOU!

DIOLCH YN FAWR!

Finley Jones, aged 8, and his father Kevin completed the Three Peaks Challenge in memory of Uncle Robert. Cwblhaodd Finley Jones, 8 oed, a’i dad Kevin Her y Tri Chopa er cof am Yncl Robert.

R L Davies Construction Team celebrates winning the first Hospice Dragon Boat event.

The Magistrates’ Court Tea Bar Team has raised a phenomenal £39,500 since 2003. Mae Tîm Bar Te’r Llys Ynadon wedi codi’r swm aruthrol o £39,500 ers 2003.

A record breaking £9,000 was raised at the summer Fete!

Tîm R L Davies Construction yn dathlu ennill y digwyddiad Cwch Draig yr Hosbis cyntaf.

Curodd yr Arddwest haf eu record hyd yma drwy godi £9,000!

A leap of faith was taken by the Tsunami Hairdressers at Zip World. They raised an amazing £2,585.00.

Café Dewi feeds Hospice funds by raising £150,000 since opening in 2008.

Neidiodd Trinwyr Gwallt Swnami yn Zip World mewn ffydd gan godi’r swm anhygoel o £2,585.00.

Mae Caffi Dewi’n cyfrannu at gyllid yr Hosbis drwy godi £150,000 ers iddo agor yn 2008.

A group of friends took part in the Bunny Fun Run in memory of their friend Darren Bowler.

The Dawn Walk has raised over £100,000 since 2008!

Bu grŵp o ffrindiau’n cymryd rhan yn y Bunny Fun Run er cof am eu ffrind Darren Bowler.

Mae’r Daith Gerdded gyda’r Wawr wedi codi dros £100,000 ers 2008!

St David’s Hospice Newsletter - Autumn/Winter 2013


FUNDRAISING DIARY

Dyddiadur Codi Arian

Christmas Share-A-Card

Rhannu Cerdyn Nadolig

Instead of writing lots of Christmas Cards to your

friends and colleagues this year, share ONE BIG Christmas Card and support St David’s Hospice – free Card and Pack available from the Fundrai sing Department on 01492 873665.

Yn lle ysgrifennu llwythi o Gardiau Nadolig i’ch ffrindiau a’ch cydweithwyr eleni, rhannwch UN Cerdyn Nadolig MAWR a chefnogwch Hosbis Dewi Sant – Cerdyn a Phecyn ar gael am ddim o’r Adran Codi Arian ar 01492 873665.

The Trafford Centre Coach Trip

Taith Siopa i’r Trafford Centre

Shopping trip to the Trafford Centre, Manche ster. Tickets from £15.00 for return coach travel with local pick up points. Call 01492 873664 for further information.

Taith Siopa i’r Trafford Centre, Manceinion. Tocynnau o £15.00 am daith bws yn ôl ac ymlaen Ffoniwch 01492 gyda mannau casglu lleol. 873664 am ragor o wybodaeth.

November/December

Thursday, 14th November

Christmas Fair

Tachwedd/Rhagfyr

Dydd Iau, Tachwedd 17eg

Ffair Nadolig

Saturday, 30th November

The annual Christmas Fair is at the Town Hall, Lloyd Street, Llandudno from 10am until 3pm.

Dydd Sadwrn, Tachwedd 30

Cynhelir y Ffair Nadolig flynyddol yn Neuadd y Dref, Lloyd Street, Llandudno rhwng 10am a 3pm.

The Tree of Lights Ceremonies

Seremonïau’r Goeden Oleuadau

To dedicate a light on the tree in memory of a loved one, see the form on page 7.

Os am gyflwyno golau ar y goeden er cof am rywun annwyl, gweler y ffurflen ar dudalen 7.

Celebration of Christmas Service

Gwasanaeth Carolau i Ddathlu’r Nadolig

Celebration of Christmas Carol Service with Tŷ Gobaith, Children’s Hospice at St John’s Method ist Church from 7:30pm. Admission is free.

Gwasanaeth Carolau i Ddathlu’r Nadolig gyda Tŷ Gobaith, Hosbis y Plant, yn Eglwys Fethodistaidd Sant Ioan, o 7:30pm. Mynediad am ddim.

•S  unday, November 24th at 4:30pm at Cayley Promenade, Rhos on Sea. •S  unday, November 24th at 6:00pm at Hafan Centre, near the Town Clock, Bangor. •S  aturday, December 7th at 4:00pm at North Western Gardens, Llandudno.

Thursday, 19th December

 ydd Sul, Tachwedd 24ain am 4:30pm ar •D Bromenâd Cayley, Llandrillo-yn-Rhos. • Dydd Sul, Tachwedd 24ain am 6:00pm yng Nghanolfan Hafan, ger Cloc y Dref, Bangor. • Dydd Sadwrn, Rhagfyr 7fed am 4:00pm yng Ngerddi’r North Western, Llandudno.

Dydd Iau, Rhagfyr 19

A NOTE FROM WENDY

Nodyn oddi wrth Wendy

On behalf of the Fundraising Team, I would like to thank all our volunteers who have helped us in our department, at events, and helped with collection cans. I would also like to thank the local community including businesses that have supported us throughout the year. you

Ar ran y Tîm Codi Arian, hoffwn ddiolch i’n holl wirfoddolwyr sydd wedi ein helpu ni yn ein hadran, mewn digwyddiadau, ac sydd wedi helpu gyda’r tuniau casglu. Hoffwn ddiolch hefyd i’r gymuned leol gan gynnwys busnesau sydd wedi ein cefnogi ni gydol y flwyddyn. Diolch

Thank

St David’s Hospice Newsletter - Autumn/Winter 2013

St David's Hospice Autumn/Winter Newsletter (Welsh)  
St David's Hospice Autumn/Winter Newsletter (Welsh)  
Advertisement